Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden kuljetus, kuljetukset koulusta iltapäiväkerhoon sekä varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piirissä olevien kuljetukset. Kuljetus koskee niitä oppilaita, jotka eivät voi käyttää yleisiä linja-autovuoroja. Kyyditys sisältää myös oppilaiden suksien, luistimien, ynnä muiden koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden kuljettamisen. Tarjouspyyntö koskee seuraavia ryhmiä/aluekokonaisuuksia ja niihin kuuluvia reittejä. Haddom skola-nimisen koulun oppilaaksiottoalueen kuljetukset. Koskenkylän koulun ja Pernajan kirkonkylän väliset kuljetukset sekä Kyrkobyn koulun kuljetukset, joita ei ole mahdollista hoitaa julkisella liikenteellä Perus- ja esikoulujen sekä vammaisopetuksen kuljetukset Loviisan keskustassa ja lähiympäristöstön taajamissa Iltapäiväreitti Vanhakylä-Härkäpää 1. Hankinnan kohteen määrittely Oppilaskuljetusten periaatteena on, että ensisijassa hyödynnetään olemassa olevaa yleisesti käytettävissä olevaa luvanvaraista reittiliikennettä. Kuljetusten järjestämiseen vaikuttavat joukkoliikennelaki (869/2009), hankintalaki (348/2007), tieliikennelaki (267/1981) ja asetus (182/1982), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006), laki alkolukon hyväksymisestä liikenteessä (1109/2010) kaupungin omat päätökset kuljetuspalvelujen tarjoamisesta, muut palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät sekä esimerkiksi kuljetettavien henkilöiden terveydentila. Reittiliikenteen muutokset voivat lisätä, vähentää tai lopettaa erikseen tilattavia henkilökuljetuksia tai tilausliikenteenä hoidettavia reittejä sopimuskauden aikana. Kaupunki ei ennalta sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii palveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Kaupunki pyrkii logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevän kokonaisuuden muodostamiseen siten, että kuljetukset optimoidaan alueittain eri ryhmien ja toimipisteiden yhteiskuljetuksiksi aina, kun se on kaupungin kannalta järkevää ja kuljetusteknisesti (reitit, aikataulut, kuormat jne.) mahdollista. Kilpailutus tehdään alueittain, jolloin yhdellä kuljetuksella kuljetetaan henkilöitä samalta suunnalta/reitiltä/tieltä kaupungin eri toimipisteisiin (koulu, esiopetuspaikka, päivähoitopaikka ym.). Tarjouksia saa jättää myös siten, että tarjoaa osan yhden tai useamman alueen reiteistä silloin kun tämä on logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä. Koulujen alkamis- ja päättämisajat ovat liitteenä 8. Kaupungin oppilaskuljetuksissa kuljetetaan lukuvuonna päivittäin noin 700 oppilasta. Kuljetuksista runsas 60 % hoidetaan joukkoliikenteen turvin ja loput n. 40 % erikseen tilattavana koulukyytinä, jotka kilpailutetaan tämän tarjouskilpailun pohjalta. Kilpailutettavat oppilaskuljetukset käsittävät pienkalustolla (myös esim. invatakseilla) ja linja-autoilla hoidettavia

2 2 kuljetuksia. Koulukuljetuksiin kuuluvat kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden kuljetukset kodin/säännöllisen hoitopaikan ja koulun välillä, opetusohjelmaan kuuluvat esim teknisen työn, liikunnanopetuksen ja uskonnonopetuksen kuljetukset sekä määräaikaiset tapaturmakuljetukset. Koulukuljetukset järjestetään huoltajille jaettavan Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja kaupungin koulukuljetuksissa noudatettavien ohjeiden mukaisesti (liitteet 11 ja 12). Opetustoiminnan luonteesta johtuen voi kuljetuksiin liittyviä muutoksia tulla jopa päivittäin. Muutokset ovat monesti ennalta arvaamattomia, eikä niistä pystytä aina tiedottamaan liikennöitsijöille hyvissä ajoin etukäteen. Esiopetuskuljetukset järjestetään pienkalustokuljetuksina. Esiopetuksen aikataulu on yleensä koko lukuvuoden sama, eikä kuljetusjärjestelyissä tapahdu vuoden aikana suuria poikkeamia. Vammaiskuljetukset tapahtuvat tällä hetkellä kaupungin sisällä. Osa kuljetusryhmän kuljetettavista käyttää pyörätuolia. Vammaisia kuljetettavia ei saa missään olosuhteessa jättää kohdepaikkaan ilman valvontaa vaan kuljettajan tulee huolehtia siitä, että matkustaja otetaan määränpäässä vastaan. Kaupunki voi suunnitella nämä kuljetukset siten, että niissä kulkee myös muita kuin vammasoppilaita. Varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piiriin kuuluu n. 1-2 lasta eripuolilla kuntaa. Nämä kuljetukset pyritään järjestämään alueen koulukuljetusten yhteydessä. 2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Kyseessä kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, mutta EU-kynnysarvo ei ylity. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hankinnasta ilmoitetaan myös Loviisan kaupungin kotisivuilla. Hankinnan kokonaisarvo on n euroa (alv 0 %) Hankinnan määrä ja kokonaisarvo ovat arvioita, eikä kaupunki sitoudu niihin. Tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, jotka luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen (esim. tarjouksentekijä) saa halutessaan asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksen teon jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Liike- ja ammattisalaisuudet eivät kuitenkaan tule julkisiksi, joten asianosaisillakaan ei ole oikeutta nähdä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos asiakirjat sisältävät liiketai ammattisalaisuuksia, poistetaan ne näytettävistä asiakirjoista. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat nähtäväkseen (ilman liike- ja ammattisalaisuuksia) vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 2 momentti). Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen teon jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä salassa pidettävä varustettuina. 3. Määräaika tarjousten tekemiselle ja osoite, johon tarjoukset on toimitettava Tarjouspyyntöasiakirjat voi tulostaa Loviisan kaupungin kotisivuilta: tai HILMA-tietokannasta. Tarjoukset liitteineen toimitetaan Loviisan kaupungin sivistyskeskukseen yhtenä kappaleena suljetussa kuoressa klo 12 mennessä osoitteella: PL Loviisa

3 3 Tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä sivistyskeskuksen käyntiosoitteeseen Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Kuoreen merkintä: Tarjous, Loviisan kaupungin oppilaskuljetuksista. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen mahdollisia lisätietoja ja päätöksen tiedoksiantoa varten. 4. Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomen- tai ruotsinkielisiä. Tarjouksessa on käytettävä oheista tarjousliitettä (liite 1) 5. Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu 5.1 Tarjousten käsittely Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajan tulee kuvata tarjousten vertailuperusteita koskevat vaatimukset tarjouspyynnössä ilmoitettujen otsikoiden alla tarjouspyynnössä ilmoitetussa järjestyksessä. Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous. Yksittäistä ryhmää (aluekokonaisuutta/reittiä koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai muuta tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua ryhmää (aluekokonaisuutta) koskevaan ratkaisuun. Ryhmää (aluekokonaisuutta) ei saa yhdistää tarjouksessa toisiinsa myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa jokaisesta ryhmästä (aluekokonaisuudesta)/reitistä oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kaupunki rakentaa tehtyjen tarjousten pohjalta kuljetusjärjestelmän, joka on kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen ja laadultaan hyvä. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yhden tai useamman tarjouksen osittain tai kokonaan. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Mikäli tarjoajan kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. 5.2 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin. 2. Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. 3. Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. 4. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutusmaksut. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset:

4 4 tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) tuloslaskelma ja tase viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 ja 54 :ssä säädetyillä perusteilla. Tarjouksentekijä, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä (viitaten kohtiin 5, Kalusto, Yhteistarjous ja alihankinta ja Lisäksi edellytetään, että -kohdat s. 5 7) hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Edellä mainittujen lisäksi tarjouksentekijä voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta myös silloin, jos kaupungin aikaisemmat kokemukset tai palaute tarjouksentekijästä ovat olleet vakavalla tavalla huonoja. Kaupunki voi hylätä tarjoukset myös siinä tapauksessa, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Kilpailun voittaneen liikennöitsijän on toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista, jos liikennöitsijä käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa. 5.3 Muut sopimukset ja toimintaehdot Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi liikennöitsijän on täytettävä seuraavat vaatimukset: Liikennelupa Tarjouksentekijän tulee toimittaa tarjouksen liitteenä voimassa oleva joukkoliikennelupa ja/tai taksilupa. Tarjouksentekijällä tulee olla hankinnan sopimuskauden alkaessa voimassaolevat joukkoliikennelain mukaiset liikenneluvat. Mikäli tarjouksentekijällä ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. Mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden, vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella. Henkilöstö ja palvelu Tarjouksentekijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja em. kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla riittävä suomen kielen suullinen taito. Kuljettajilla jotka

5 5 ajavat ruotsinkielisten koulujen oppilaita tulee olla riittävä ruotsin kielen suullinen taito. Loviisan kaupunki pidättää oikeuden hankintamenettelyn ja hankinnan aikana haastatella tarjouksissa ehdotetut kuljettajat selvittääkseen näiden suomen ja ruotsin kielen suulliset taidot. Koulu- tai esiopetuskuljetuksia hoitamaan hyväksytyn autoilijan/yrittäjän on esitettävä kaupungin erillisestä pyynnöstä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkien ajoja hoitavien henkilöiden osalta ja näihin tehtäviin myöhemminkin palkattavien henkilöiden osalta. Kaupunki edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/ omaisiaan kohtaan että asioitaessa kaupungin henkilökunnan kanssa. Erityisesti pienkalustolla hoidettavissa koululaiskuljetuksissa edellytetään riittävää resursointia kuljetusten aikataulu- ja reittisuunnitteluun sekä kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Vammaisten tai erityisoppilaiden koulu- ja esiopetuskuljetuksissa edellytetään taitoa vammaisten, tai erityisoppilaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Palvelun tulee lähteä asiakkaan tarpeista käsin ja kuljettajalta edellytetään avustamista asiakkaan ajoneuvoon siirtymisessä, siitä poistumisessa, tarvittaessa matkan aikana sekä tarvittaessa saattamispalvelua. Kaupunki edellyttää, että kuljetukset hoidetaan koko sopimuskauden ajan kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja turvallisuussäädösten mukaisesti ja että kuljetukset hoidetaan muutenkin erityisesti liikenneturvallisuusseikat huomioon ottaen liitteenä oleva Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet asiakirjan mukaisesti (liite12). Kalusto Tarjouksentekijällä pitää olla käytössä tarjoamaansa kuljetukseen soveltuva teknisesti kunnossa oleva, siisti ja asiallinen kalusto. Lisäksi seuraavaa: alueella sijaitsevien kaupungin yksiköiden yhteisiin kuljetustarpeisiin riittävä määrä pienkalustoa ja/tai linja-autokalustoa.) Tarjouksentekijä on velvollinen suunnittelemaan Loviisan sivistyskeskuksen suunnittelijan kanssa koko sopimuskauden siten, että kaluston on mahdollisimman tehokkaasti käytetty ja täytetty alueella sijaitsevien kaupungin koulujen yhteisiin kuljetuksiin sopivalla kalustomäärällä ja sopivankokoisella kalustolla siten, että kaupungin edellyttämät laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät. Tarjouksentekijän tulee huomioida kalustosuunnittelussa myös sopimuskauden aikana mahdollisesti voimaan tulevat muutokset liikenne- ja turvallisuussäädöksissä. Koulujen tai esiopetuspaikkojen tai varhaiskasvatuksen kuljetuksissa saattaa tulla myöhemmin yksittäisiä tarpeita pyörätuolikuljetuksiin, jotka on hoidettava ko. erityiskalustolla. Tarjouspyynnön liitteinä (2) on arvioidut kohdekohtaiset kuljetustiedot. Kuljetusjärjestelmässä tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia mm. reittiliikenteessä tapahtuvien muutosten vuoksi, luokkien jaksojärjestelmän takia, muuttoliikkeen takia ja lukuvuosittaisten työjärjestysten muutosten vuoksi, eikä kaupunki voi taata, että kuljetusmäärät pysyvät sopimuskaudella muuttumattomina. Yhteistarjous ja alihankinta sekä kilpailunrajoituslain säännökset Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992), jäljempänä kilpailunrajoituslaki, 4 ja 5 :ssä säädetyin edellytyksin. Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla osallistuu tarjouskilpailuun.

6 Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Loviisan kaupungissa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Markkinaoikeus on katsonut päätöksessään (642/08), että autoilijoiden yhteisessä tarjouksessa oli kyse kilpailunrajoituslain vastaisesta tarjouskartellista, koska osa yhteistarjouksessa mukana olleista autoilijoista olisivat kyenneet kalustonsa huomioon ottaen tekemään tarjouksen yksinäänkin. Liikennöitsijät vastaavat mahdollisen yhteisen tarjouksensa sekä alihankintajärjestelyiden kilpailuoikeudellisesta hyväksyttävyydestä. Jos kaupunki epäilee, että tarjousyhteistyöhön tai alihankintajärjestelyihin voi liittyä kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä ja kilpailun rajoittamista, kaupunki saattaa asian Kilpailuviraston tutkittavaksi. Kilpailunrajoituslain 18 :ssä säädetään, että muun ohella lain 4 :n vastaista sopimusta, oikeustointa tai muuta järjestelyä ei saa soveltaa eikä panna täytäntöön. Jos yhteistarjous tai alihankintajärjestely on kilpailunrajoituslain vastainen, kaupunki hylkää tarjouksen. Lisäksi edellytetään, että: autoilija/yritys hoitaa kuljetusten laskutuksen sisällön ja tietojen osalta kaupungin hyväksymässä muodossa. Laskutus hoidetaan kaupungin laskukoontilomaketta käyttäen. autoilija/yritys toimittaa sopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla kunnalle maksutta erittelytiedot ja reittiselvitykset, joihin laskutus perustuu. autoilija/yritys suunnittelee kuljetusten aikataulut ja reitit Loviisan sivistyskeskuksen suunnittelijan kanssa. Suunnittelu ja laskutus ovat merkittävä osa palvelua ja siihen on osoitettava riittävät resurssit. kuljetukset hoidetaan täsmällisesti ja aikataulujen mukaisesti aikataulun päättää viime kädessä kuljetuspalvelun ostaja eli kaupunki aikatauluja ja reittejä voidaan muuttaa, lakkauttaa tai lisätä kesken sopimuskauden kaupungin toiminnassa (esim. koulujen työjärjestykset) tapahtuvien muutosten tai kuljetusjärjestelmässä tapahtuvien muutosten vuoksi (esim. mahdolliset uudet reittiliikenteen/tilausliikenteen muutokset) autoilija/yritys vastaa siitä, että hänen hoitaakseen ottamansa kuljetus sujuu asianmukaisesti sopimuskauden ajan autoilija/yritys luo tarvittavan varajärjestelmän hoitamiaan kuljetuksia varten. Varajärjestelmän voi järjestää autoilija itse tai useampi autoilija voi sopia varajärjestelmistä keskenään. Autoilija/yritys käynnistää itse varajärjestelmän tarvittaessa esim. autorikon sattuessa autoilija/yritys sitoutuu hoitamaan normaalin tiedottamisen matkustajille/heidän huoltajilleen (esimerkiksi koululaisille annetaan koulukyytipysäkkiaikataulut mahdollisimman pian ajokauden alussa ja uudet koulukyytipysäkkiaikataulut aina kun aikatauluissa tapahtuu muutoksia.) Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia.

7 7 Ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusarviointikohtien vaatimukset, vertaillaan kohdassa 6.6 ja liitteessä 3 kerrotuin perustein. 6. Tarjouksen sisältö ja tarjouskilpailun ratkaisuperuste 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjous on tehtävä liitteenä (liite 1) olevalla tarjouslomakkeella alueittain/reiteittäin. Tarjouksentekijä voi tarjota yhden tai useamman alueen hoitamista kokonaan tai antaa tarjouksen tiettyjen reittien hoitamisesta. Tarjouksentekijä valitsee ne ryhmät/reitit joista haluaa tehdä tarjouksen. Lisäksi tarjouksen mukana on toimitettava kalusto- ja kuljettajaluettelo (A, B) ellei jäljempänä toisin mainita. Tarjouksentekijä voi liittää tarjoukseen mukaan vapaamuotoisena tekstinä myös lisätietoja yms. Tarjouslomakkeessa on lisäohjeita tarjouksen tekemistä varten. Kalustoluettelossa (A), liite 4 tulee ilmoittaa minkälaisella kalustolla kukin tarjottava ryhmä aiotaan hoitaa. Luettelosta on ilmettävä myös erikseen mahdollinen käytössä oleva varakalusto. Pienkalustolla hoidettavissa kuljetuksissa tarjouksentekijä on velvollinen huolehtimaan koko sopimuskauden ajan riittävästä kalustomäärästä kuljetusten hoitamiseksi laatukriteerien mukaisesti, myös kuljetusjärjestelmän tai liikennesäädösten muuttuessa. Kalustoluettelossa ilmoitetaan seuraavat asiat: 1. vuosimalli 2. suurin sallittu matkustajamäärä koulukuljetuksessa 3. suurin sallittu matkustajamäärä muissa kuljetuksissa 4. istuinpaikoille asennettujen turvavöiden lukumäärä. Jos turvavyöt on asennettu jälkikäteen, ilmoitetaan asennusvuosi 5. mahdollisten pyörätuolipaikkojen määrä ja muu matkustajamäärä, jos pyörätuolipaikat ovat käytössä 6. mahdollinen pyörätuolihissi tai rampit pyörätuolia 7. varten apuvälineiden sijoitusmahdollisuus (koskee vain vammaiskuljetuksia) 8. muut kuljetuksissa käytettävät lisävarusteet, joista halutaan ilmoittaa Kuljettajaluettelossa (B), liite 5 ilmoitetaan tarjoukseen suunniteltua työvoimaa koskevat tiedot tarjouksentekohetken tiedon mukaisesti eriteltynä tarjottavien kuljetusten ryhmien/reittien mukaisesti. Kuljettajalista vaaditaan vain tarjottaessa pienkalustolla hoidettavia erilliskuljetuksia. Kuljettajaluettelossa ilmoitettavat asiat: 1. kuljetuksia hoitamaan suunniteltujen kuljettajien nimet sekä 2. ajokorttien voimassaolo-päivämäärät 3. kunkin kuljettajan kokemus koulu- ja/tai esiopetuskuljetusten hoitamisesta vuosina 4. kuljettajien keskimääräinen kokemus koulu- ja/tai esiopetuskuljetusten hoitamisesta vuosina kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia 5. kunkin kuljettajan kokemus vammaiskuljetusten hoitamisesta vuosina 6. kunkin kuljettajan osallistuminen koulutukseen esim. koululaiskuljettajakurssi, turvallisuus-, perehdyttämis- ja/tai täydennyskoulutus. Ilmoita mikä koulutus ja suorittamisajankohta tai ei jos ei ole osallistunut koulutukseen. 7. kunkin kuljettajan työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina 8. kuljettajien keskimääräinen työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina, kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia. Tarjouksen mukana on toimitettava lisäksi erillisselvitys (C) seuraavista seikoista (vapaamuotoisena tekstinä):

8 8 Erillisselvityksessä C, liite 6 ilmoitettavat asiat: - selvitys tarjousta antavan yrityksen/yritysyhteenliittymän kokemuksesta tarjouksen kohteena olevien kuljetusten hoitamisesta - tarjouksentekijän reitti- ja aikataulusuunnitteluun varaamat resurssit - selvitys tarjoukseen suunnitellun työvoiman ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä työskentelyvuosista yrityksessä - selvitys käyttöönotettavasta varajärjestelmästä kuljetuksen uhatessa jäädä hoitamatta (esim. autorikko, sairaustapaus) - selvitys mahdollisesta suunnitelmasta käyttää alihankintaa - mahdolliset alihankintasopimukset/aiesopimukset, jos tarjouksentekijä suunnittelee alihankinnan käyttöä Kaiken kaikkiaan tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat tai kopiot seuraavista asiakirjoista: tarjouslomake täytettynä kalustoluettelo A kaikki lomakkeen kohdat täytettynä kuljettajaluettelo B kaikki lomakkeen kohdat täytettynä erillisselvitys C täytettynä kopiot voimassa olevista henkilöliikennelain mukaisista liikenneluvista, joilla kuljetuksia aiotaan hoitaa tai luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. (mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella) tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja arvolisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Liikennelupien tulee olla voimassa tai tarjouksentekijän tulee esittää luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. Jos tarjouksentekijä aikoo käyttää tai alkaa käyttämään sopimuskauden aikana alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa, tulee tarjouksentekijän varautua toimittamaan kunnalle tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (selvitykset työolosuhteista, noudatettavista sopimuksista ja työehdoista). 6.2 Hinnat ja hintojen voimassaolo Kaupunki varaa oikeuden hylätä tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea. Hinnoittelun pohjana käytetään kilometrihintaa, /kilometri. Lisäksi tarjoaja tekee arvion ajopäivähinnasta. Hinnat ilmoitetaan tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle, liite 1. Reitin pituus lasketaan kaikissa ryhmissä (nk. aluekokonaisuuksissa) alkavaksi reitin alkupisteestä (ensimmäisestä noutopisteestä) päätepisteeseen (viimeiseen jättöpisteeseen). Tarjouksentekijä huomioi hinnoittelussaan kaluston siirtämisestä asemapaikasta ensimmäiseen noutopisteeseen aiheutuvat kustannukset. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (0 %). Hinnat ovat kiinteät hankinnan osalta saakka. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä ellei niitä ole tarjouslomakkeessa erikseen pyydetty. Koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden (sukset, luistimet jne) tulee kuljettaa ilman eri korvausta.

9 6.3 Hinnantarkistukset Hinnat ovat kiinteät sopimuskaudella Laskutus, laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästymissanktio Toimittaja/liikennöitsijä sitoutuu täyttämään ostajan kustakin ryhmästä (aluekokonaisuudesta) määrittelemän seurantalomakkeen tiedot kuljetusreitin kilometreistä ja matkustajamääristä kaupungin hyväksymässä muodossa. Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta kerran kuukaudessa jälkikäteen auto-/aluekokonaisuuskohtaisella laskulla. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on vähintään 30 pv netto laskun saapumisesta. Laskutuslisiä yms. lisämaksuja ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Lasku päivätään ajokuukauden viimeiselle päivälle ja toimitetaan Loviisan kaupungille viimeistään ajokuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Mikäli kuljetus jää kokonaan hoitamatta tai hoidettava kuljetus myöhästyy yli 20 minuuttia pysäkiltä/toimipisteestä lähdössä ilman pätevää syytä, kaupunki ei maksa ajosta mitään. 6.5 Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Osatarjous voidaan hyväksyä siten, että tarjoaa osan yhden tai useamman alueen reiteistä silloin kun tämä on logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Loviisan kaupungissa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saa tehdä. 6.6 Tarjousten vertailu, arviointikriteerit, pisteytys ja ratkaisuperusteet Valittaessa kaupungin oppilaskuljetusten liikennöitsijöitä ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy palvelun nettohinta (alv 0 %) ja toiminnalliset tekijät (laatutekijät ja kuljetusten turvallisuus). 1. Perusteet arvioitaessa kokonaistaloudellisuutta (kaupungin henkilökuljetukset kaupungin sisällä ja kaupungin ulkopuolelle) ovat: Hinta (yhteensä enintään 80 pistettä). paras tarjous (edullisin) 80 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän. (laskukaava, halvin tarjous/oma tarjous * 80 pistettä). Toiminnalliset tekijät (yhteensä enintään 20 pistettä) jakautuvat seuraavasti: laatutekijät max. 13 pistettä kuljetusten turvallisuus max. 7 pistettä Toiminnallisia tekijöitä arvioidaan tarjousasiakirjojen perusteella. Toiminnallisten tekijöiden pisteytyksen suorittaa työryhmä, jossa on jäseninä sekä talouden että hallinnon asiantuntijat. Toiminnallisten tekijöiden pisteytyksen perusteet on selvitetty tarkemmin liitteessä 3. Mikäli tarjouksessa ei ole annettu tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja laatua koskevista seikoista taikka jos tiedot ovat riittämättömiä tai ylimalkaisia, ei tarjouksentekijä saa ko. vertailukohdasta laatupisteitä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä.

10 6.7 Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen Sivistyslautakunta tekee hankintapäätökset kaupungin oppilaskuljetusten hoitamisesta. Päätökset perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Mikäli kaupungin hankintapäätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee kaupunki valituksen alaisia kuljetuksia koskevin osin väliaikaiset, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevat sopimukset. Väliaikaiset sopimukset tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailussa valituksi tulleiden liikennöitsijöiden kanssa. Varsinaiset sopimukset laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi. Liitteenä 13 on luonnos tehtävistä sopimuksista. Sopimusmalli saattaa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjassa esitettyihin seikkoihin. Tässä vaiheessa tarjous tulee tehdä täysin sopimusmallin mukaisilla ehdoilla, eikä tarjoaja saa tarjouksessaan esittää sopimusmallin ehtoihin mitään muutoksia tai lisäyksiä. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimus raukeaa irtisanomisajasta riippumatta, jos molemmat osapuolet niin yhteisesti päättävät. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan olennaisia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. Sopimuskausi on Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan viime kädessä Porvoon käräjäoikeudessa. 6.8 Sopimusasiakirjat, niiden etusijajärjestys ja toisiaan täydentävyys Kaupungin ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Hankintapäätös 3. Hankintasopimus 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) 5. Toimittajan tarjous liitteineen Hankinnan muut ehdot Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä JYSE 2009 PALVELUT -ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa). Kaupunki pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.

11 7. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka Lisätiedot Lisätietoja antaa suunnittelija Merja Salo, etunimi.sukunimi(at)loviisa.fi. Mahdolliset kysymykset toimitetaan kirjallisesti klo mennessä suunnittelijalle. Vastaukset mahdollisiin kirjallisiin kysymyksiin annetaan kaupungin kotisivulla osoitteessa: kohdassa tarjouspyynnöt viimeistään Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista ja liitteistä: Tarjouspyyntö Liite 1 Tarjouslomake Bilaga 1 Offertblankett Liite 2 Arvioidut kohdekohtaiset kuljetustiedot Liite 3 Pisteytys Liite 4 Kalustoluettelo A Liite 5 Kuljettajaluettelo B Liite 6 Erillisselvitys C Liite 7 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Liite 8 Koulujen päivittäiset alkamis- ja päättymisajat Liite 9 Kaupungin kartta, jossa esikoulujen ja koulujen sijainnit Liite 10 Kaupungin keskusta-alueen kartta, jossa esikoulujen ja koulujen sijainnit Liite 11 Koulu- ja esiopetuskuljetuksissa noudatettavat periaatteet Bilaga 11 s principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Liite 12 Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet Bilaga 12 Regler som bör följas vid skolskjutsar Liite 13 Sopimusmalli Liite 14 Luettelo vaadituista asiakirjoista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista

TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista TARJOUSPYYNTÖ (SIVLTK 415/2014) Siuntion kunnan tarjouspyyntö ruotsinkielisistä koulupsykologipalveluista 1) Hankinnan kohde Siuntion kunta (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön ja

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 12.3.2015 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LVI-TARVIKKEISTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävistä LVI-tarvikkeista sopimuskaudelle 1.5.2015-30.4.2016

Lisätiedot

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon.

17.1.2014. Hankinnan arvo ylittää hankintalain 16 :n mukaisen EU-kynnysarvon. Tarjouspyyntö 1 (7) KIVIAINESTEN HANKINTA Järvenpään kaupungin tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen käyttämistä kiviaineksista puitejärjestelynä sopimuskaudelle 1.4.2014-31.12.2015.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT

TARJOUSKILPAILUN EHDOT ORIVEDEN KAUPUNKI LIITE 2: TARJOUSKILPAILUN EHDOT 1 ( 7 ) TARJOUSKILPAILUN EHDOT Sisällysluettelo 1.1 Liikenneluvan voimassaolo...1 1.2 Liikenneluvan automäärä...1 1.3 Yhteenliittymä...1 1.4 Alihankinnan

Lisätiedot

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus

TEKNLTK 259/2011. 1 Hankinnan kohde ja kuvaus 1/8 TARJOUSPYYNTÖ/SIIVOUS- JA PUHDISTUSAINEIDEN, KEITTIÖN PUHDISTUSAINEIDEN, SIIVOUSTARVIKKEIDEN, ROSKAPUSSIEN JA JÄTESÄKKIEN SEKÄ PEHMOPAPEREIDEN HANKINTA 1 Hankinnan kohde ja kuvaus Tällä tarjouspyynnöllä

Lisätiedot

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10)

Sisällysluettelo. 1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 6.3.2015 1 (10) 6.3.2015 1 (10) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N PANORAAMATOMOGRAFIALAITTEESTA TURUN TERVEYSPALVELUYKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne yhden panoraamatomografialaitteiston toimittamisesta ja asentamisesta.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON 26.03.2012 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VUOKRATYÖVOIMAN HANKINNASTA YTHS:N SEINÄJOEN OPISKELUTERVEYDENHUOLTOON YTHS pyytää kirjallista tarjousta suun terveydenhuollon vuokratyövoiman hankinnasta

Lisätiedot

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä.

Tarjoaja sitoutuu tarjouksellaan siihen, että palvelutuotanto on toiminnassa viimeistään kolme (3) kuukautta hankintapäätöksestä. 1 (7) TARJOUSPYYNTÖ TYÖVAATTEIDEN VUOKRAUS- JA PESULAPALVELUT Pietarsaaren kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto pyytää tarjoustanne sosiaali- ja terveysviraston toimintayksiköiden henkilöstön työvaatteiden

Lisätiedot

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös

30.1.2015. Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. 1 mahdollinen optiovuosi, option käytöstä tehdään erillinen hankintapäätös Tarjouspyyntö 1 (6) Tarjouspyynnöntekijä Kilpailutuksen nimi Hankinnan kohde Siilinjärven kunta, Tekniset palvelut Vesi- ja viemärijohtotarjous Tavarahankinta / Muoviputket ja kaivot ja kansistot. Sopimusaika

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

V A L K E A K O S K I

V A L K E A K O S K I HAMMASLÄÄKÄRIN TYÖVOIMAN VUOKRAAMISESTA 1 Yleistä Valkeakosken kaupunki pyytää tarjousta hammaslääkärin työvoiman vuokraamisesta sopimuskaudelle 2.5. 31.12.2012 tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Hankinnan

Lisätiedot

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015. 9.3.2015 1 (15) TARJOUSPYYNTÖ YTHS:N SUUN TERVEYDENHUOLLON HOITOKONEIDEN HANKINNASTA YTHS pyytää kirjallista tarjousta kuudesta suun terveydenhuollon hoitokoneesta ja niiden asennuksesta vuodelle 2015.

Lisätiedot

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat

Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Pienhankintaohje kansallisen kynnysarvon alittavat hankinnat Hyväksytty Keravan kaupunginhallituksen päätöksellä 7.3.2011 82. Muutettu kohta 13.2 Keravan kaupunginjohtajan päätöksellä 23.6.2011 28. 1.

Lisätiedot

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa.

Hankinta on EU:n kynnysarvon ylittävä tavara- ja palveluhankinta. Hankinnan kokonaisarvo on n. 220.000 euroa. 1 TOIMISTOTARVIKKEET v. 2010-2011 Kajaanin kaupungin keskushallinto / Kainuun hankintarengas järjestää tarjouskilpailun koskien toimistotarvikkeiden hankintaa ajalle1.2.2010 31.12.2011. Hankinnassa ovat

Lisätiedot

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011

Liite 1/kh 30.5.2011 204. Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Liite 1/kh 30.5.2011 204 Lohjan kaupungin hankintaohjeet 2011 Lohjan kaupungin hankintatyöryhmä 24.5.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN HANKINTOJEN LÄHTÖKOHDAT... 4 1.1. Mitä tarkoitetaan hankinnalla?...

Lisätiedot

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014

Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2014 TARJOUSPYYNTÖ 7.5.2014 HENKILÖSTÖN VUOKRAVAATTEET JA PESULAPALVELUT Loimijoen Kuntapalvelut Oy pyytää tarjousta ateria- ja puhtauspalveluhenkilöstön vuokravaatteista, joihin sisältyy pesulapalvelut ja

Lisätiedot

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen.

KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA. Kaikki halukkaat toimittajat voivat tehdä tarjouksen. Tarjouspyyntö H046-11-3 1 (15) KODINHOITOAVUN JA KOTISAIRAANHOIDON ASIAKASPALVELUOSTOJEN HANKINTA 1 Hankinnan perustiedot 1.1 Hankinnan kohde 1.2 Hankintamenettely On määritelty tarkemmin hankinnan kohteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010

Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 Tarjouspyyntö Henkilökohtaisten avustajien palkkahallinnon järjestäminen A 19/2010 3.1.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. ETELÄ-KARJALAN HANKINTAPALVELUIDEN ESITTELY... 1 2. TARJOUSPYYNNÖN KOHDE JA LAAJUUS... 1

Lisätiedot

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013

KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT. Tarjouspyyntö 5.9.2013 Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 1 (14) KIRJASTON LAINAUSAUTOMAATIT Tarjouspyyntö Kuopion kaupunki Tarjouspyyntö Sivu 2 (14) SISÄLTÖ 1 YLEISTÄ... 3 2 HANKINTAYKSIKKÖ... 3 3 HANKINNAN KOHDE JA HANKINNAN

Lisätiedot

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ

25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1 Maa- ja metsätalousministeriö PL 30 00023 Valtioneuvosto TARJOUSPYYNTÖ 25.5.2015 ASIA: TARJOUSPYYNTÖ RAJAVESISTÖYHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN JA KALAKANTOJEN KESTÄ- VÄ KÄYTTÖ 1. Hankkeen kohde ja tavoitteet

Lisätiedot

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä.

Toimialoja ja niiden käytössä olevien tilojen siivouspalveluun vaikuttavia tekijöitä on kuvattu erillisillä liiteluettelon mukaisilla liitteillä. Turun kaupunki Kiinteistöliikelaitos Tilapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SIIVOUSPALVELUT HANKINTA Kiinteistöliikelaitoksen Tilapalvelut (jäljempänä Tilaaja ) pyytää tarjousta Turun kaupunkialueella sijaitsevien

Lisätiedot

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT

1(13) TARJOUSPYYNTÖ NRO 1.8/2012. 12.6.2012, korjattu 15.6.2012 PERUNAT PERUNAT Seutukeskus Oy Häme ja KuntaPro Oy toimivat julkisten hankintojen yhteishankintayksikkönä Hämeenlinnan seudulla ja sen lähialueilla sekä valikoidusti suuremmallakin maantieteellisellä alueella.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 17.6.2015 TARJOUSPYYNTÖ HAMMASHOITOYKSIKÖSTÄ 1. Yleistä Akaan kaupunki pyytää tarjoustanne hammashoitoyksiköstä Akaan terveyskeskukseen. Hammashoitoyksikkö sijoittuu Viialan terveysasemalle. Tarkemmin

Lisätiedot

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa.

Kansallinen kynnysarvo rakennusurakkahankinnoissa on 150 000 euroa ja EU-kynnysarvo 4 845 000 euroa. Hankintalainsäädännön soveltaminen Hankintayksikön suorittamiin rakennusurakkahankintoihin, joiden arvo ylittää kansallisen tai EU-kynnysarvon, sovelletaan hankintalakia eli lakia julkisista hankinnoista

Lisätiedot

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut

Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut 1.3.2012 1 Henkilökohtaisten avustajien palkanlaskentapalvelut Kirkkonummen perusturva pyytää tarjousta tämän tarjouspyynnön mukaisesti vammaisten henkilökohtaisen avustajien palkanlaskentapalveluista,

Lisätiedot

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI

LOGO. Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI LOGO Tarjouspyyntö Diaarinumero pp.kk.vvvv HANKINNAN NIMI Jäljempänä mainitut hankintayksiköt (jäljempänä tilaaja tai hankintayksikkö ) pyytävät tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa 17.7.2014 julkaistun hankintailmoituksen

Lisätiedot

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018

SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU VUOSILLE 2014 2016 JA MAHDOLLINEN OPTIO AJALLE 2017-2018 LÄNSI-POHJAN SAIRAANHOITOPIIRIN TARJOUSPYYNTÖ 24/2013 1 (8) KEMI-TORNION SEUDUN HANKINTAPALVELUT Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä Keminmaan kunta hyvinvointipalvelut SUOJAVAATTEIDEN VUOKRAUSPALVELU

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT

Tarjouspyyntö 12.3.2015 TILINTARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 8 TILINTARKASTUSPALVELUT Lapin ammattikorkeakoulu Oy (jäljempänä Lapin AMK Oy) pyytää tilintarkastusyhteisöltänne (jäljempänä toimittaja) tarjousta tilintarkastuspalveluista tämän tarjouspyynnön

Lisätiedot

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013

Forssan kaupunki. Tarjouspyyntö 09864 Päiväys 20.12.2013 1/13 TARJOUSPYYNTÖ 09864 Ikääntyneiden tehostettu palveluasuminen 1. Hankintayksikön perustiedot Yhteystiedot: Suomi Vastaanottaja: Tuula Suominen puh. +358 341415531 fax tuula.suominen@forssa.fi Osoite,

Lisätiedot

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun:

Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Työterveyspalvelujen hankinta TYÖTERVEYSPALVELUJEN HANKINTA Paimion kaupunki, Sauvon kunta ja Paimion-Sauvon kansanterveyskuntayhtymä järjestävät tarjouskilpailun: Hankinnan kohde Pyydämme kirjallisia

Lisätiedot