Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden kuljetus, kuljetukset koulusta iltapäiväkerhoon sekä varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piirissä olevien kuljetukset. Kuljetus koskee niitä oppilaita, jotka eivät voi käyttää yleisiä linja-autovuoroja. Kyyditys sisältää myös oppilaiden suksien, luistimien, ynnä muiden koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden kuljettamisen. Tarjouspyyntö koskee seuraavia ryhmiä/aluekokonaisuuksia ja niihin kuuluvia reittejä. Haddom skola-nimisen koulun oppilaaksiottoalueen kuljetukset. Koskenkylän koulun ja Pernajan kirkonkylän väliset kuljetukset sekä Kyrkobyn koulun kuljetukset, joita ei ole mahdollista hoitaa julkisella liikenteellä Perus- ja esikoulujen sekä vammaisopetuksen kuljetukset Loviisan keskustassa ja lähiympäristöstön taajamissa Iltapäiväreitti Vanhakylä-Härkäpää 1. Hankinnan kohteen määrittely Oppilaskuljetusten periaatteena on, että ensisijassa hyödynnetään olemassa olevaa yleisesti käytettävissä olevaa luvanvaraista reittiliikennettä. Kuljetusten järjestämiseen vaikuttavat joukkoliikennelaki (869/2009), hankintalaki (348/2007), tieliikennelaki (267/1981) ja asetus (182/1982), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006), laki alkolukon hyväksymisestä liikenteessä (1109/2010) kaupungin omat päätökset kuljetuspalvelujen tarjoamisesta, muut palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät sekä esimerkiksi kuljetettavien henkilöiden terveydentila. Reittiliikenteen muutokset voivat lisätä, vähentää tai lopettaa erikseen tilattavia henkilökuljetuksia tai tilausliikenteenä hoidettavia reittejä sopimuskauden aikana. Kaupunki ei ennalta sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii palveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Kaupunki pyrkii logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevän kokonaisuuden muodostamiseen siten, että kuljetukset optimoidaan alueittain eri ryhmien ja toimipisteiden yhteiskuljetuksiksi aina, kun se on kaupungin kannalta järkevää ja kuljetusteknisesti (reitit, aikataulut, kuormat jne.) mahdollista. Kilpailutus tehdään alueittain, jolloin yhdellä kuljetuksella kuljetetaan henkilöitä samalta suunnalta/reitiltä/tieltä kaupungin eri toimipisteisiin (koulu, esiopetuspaikka, päivähoitopaikka ym.). Tarjouksia saa jättää myös siten, että tarjoaa osan yhden tai useamman alueen reiteistä silloin kun tämä on logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä. Koulujen alkamis- ja päättämisajat ovat liitteenä 8. Kaupungin oppilaskuljetuksissa kuljetetaan lukuvuonna päivittäin noin 700 oppilasta. Kuljetuksista runsas 60 % hoidetaan joukkoliikenteen turvin ja loput n. 40 % erikseen tilattavana koulukyytinä, jotka kilpailutetaan tämän tarjouskilpailun pohjalta. Kilpailutettavat oppilaskuljetukset käsittävät pienkalustolla (myös esim. invatakseilla) ja linja-autoilla hoidettavia

2 2 kuljetuksia. Koulukuljetuksiin kuuluvat kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden kuljetukset kodin/säännöllisen hoitopaikan ja koulun välillä, opetusohjelmaan kuuluvat esim teknisen työn, liikunnanopetuksen ja uskonnonopetuksen kuljetukset sekä määräaikaiset tapaturmakuljetukset. Koulukuljetukset järjestetään huoltajille jaettavan Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja kaupungin koulukuljetuksissa noudatettavien ohjeiden mukaisesti (liitteet 11 ja 12). Opetustoiminnan luonteesta johtuen voi kuljetuksiin liittyviä muutoksia tulla jopa päivittäin. Muutokset ovat monesti ennalta arvaamattomia, eikä niistä pystytä aina tiedottamaan liikennöitsijöille hyvissä ajoin etukäteen. Esiopetuskuljetukset järjestetään pienkalustokuljetuksina. Esiopetuksen aikataulu on yleensä koko lukuvuoden sama, eikä kuljetusjärjestelyissä tapahdu vuoden aikana suuria poikkeamia. Vammaiskuljetukset tapahtuvat tällä hetkellä kaupungin sisällä. Osa kuljetusryhmän kuljetettavista käyttää pyörätuolia. Vammaisia kuljetettavia ei saa missään olosuhteessa jättää kohdepaikkaan ilman valvontaa vaan kuljettajan tulee huolehtia siitä, että matkustaja otetaan määränpäässä vastaan. Kaupunki voi suunnitella nämä kuljetukset siten, että niissä kulkee myös muita kuin vammasoppilaita. Varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piiriin kuuluu n. 1-2 lasta eripuolilla kuntaa. Nämä kuljetukset pyritään järjestämään alueen koulukuljetusten yhteydessä. 2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Kyseessä kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, mutta EU-kynnysarvo ei ylity. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hankinnasta ilmoitetaan myös Loviisan kaupungin kotisivuilla. Hankinnan kokonaisarvo on n euroa (alv 0 %) Hankinnan määrä ja kokonaisarvo ovat arvioita, eikä kaupunki sitoudu niihin. Tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, jotka luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen (esim. tarjouksentekijä) saa halutessaan asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksen teon jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Liike- ja ammattisalaisuudet eivät kuitenkaan tule julkisiksi, joten asianosaisillakaan ei ole oikeutta nähdä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos asiakirjat sisältävät liiketai ammattisalaisuuksia, poistetaan ne näytettävistä asiakirjoista. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat nähtäväkseen (ilman liike- ja ammattisalaisuuksia) vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 2 momentti). Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen teon jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä salassa pidettävä varustettuina. 3. Määräaika tarjousten tekemiselle ja osoite, johon tarjoukset on toimitettava Tarjouspyyntöasiakirjat voi tulostaa Loviisan kaupungin kotisivuilta: tai HILMA-tietokannasta. Tarjoukset liitteineen toimitetaan Loviisan kaupungin sivistyskeskukseen yhtenä kappaleena suljetussa kuoressa klo 12 mennessä osoitteella: PL Loviisa

3 3 Tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä sivistyskeskuksen käyntiosoitteeseen Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Kuoreen merkintä: Tarjous, Loviisan kaupungin oppilaskuljetuksista. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen mahdollisia lisätietoja ja päätöksen tiedoksiantoa varten. 4. Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomen- tai ruotsinkielisiä. Tarjouksessa on käytettävä oheista tarjousliitettä (liite 1) 5. Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu 5.1 Tarjousten käsittely Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajan tulee kuvata tarjousten vertailuperusteita koskevat vaatimukset tarjouspyynnössä ilmoitettujen otsikoiden alla tarjouspyynnössä ilmoitetussa järjestyksessä. Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous. Yksittäistä ryhmää (aluekokonaisuutta/reittiä koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai muuta tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua ryhmää (aluekokonaisuutta) koskevaan ratkaisuun. Ryhmää (aluekokonaisuutta) ei saa yhdistää tarjouksessa toisiinsa myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa jokaisesta ryhmästä (aluekokonaisuudesta)/reitistä oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kaupunki rakentaa tehtyjen tarjousten pohjalta kuljetusjärjestelmän, joka on kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen ja laadultaan hyvä. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yhden tai useamman tarjouksen osittain tai kokonaan. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Mikäli tarjoajan kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. 5.2 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin. 2. Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. 3. Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. 4. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutusmaksut. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset:

4 4 tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) tuloslaskelma ja tase viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 ja 54 :ssä säädetyillä perusteilla. Tarjouksentekijä, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä (viitaten kohtiin 5, Kalusto, Yhteistarjous ja alihankinta ja Lisäksi edellytetään, että -kohdat s. 5 7) hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Edellä mainittujen lisäksi tarjouksentekijä voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta myös silloin, jos kaupungin aikaisemmat kokemukset tai palaute tarjouksentekijästä ovat olleet vakavalla tavalla huonoja. Kaupunki voi hylätä tarjoukset myös siinä tapauksessa, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Kilpailun voittaneen liikennöitsijän on toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista, jos liikennöitsijä käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa. 5.3 Muut sopimukset ja toimintaehdot Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi liikennöitsijän on täytettävä seuraavat vaatimukset: Liikennelupa Tarjouksentekijän tulee toimittaa tarjouksen liitteenä voimassa oleva joukkoliikennelupa ja/tai taksilupa. Tarjouksentekijällä tulee olla hankinnan sopimuskauden alkaessa voimassaolevat joukkoliikennelain mukaiset liikenneluvat. Mikäli tarjouksentekijällä ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. Mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden, vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella. Henkilöstö ja palvelu Tarjouksentekijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja em. kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla riittävä suomen kielen suullinen taito. Kuljettajilla jotka

5 5 ajavat ruotsinkielisten koulujen oppilaita tulee olla riittävä ruotsin kielen suullinen taito. Loviisan kaupunki pidättää oikeuden hankintamenettelyn ja hankinnan aikana haastatella tarjouksissa ehdotetut kuljettajat selvittääkseen näiden suomen ja ruotsin kielen suulliset taidot. Koulu- tai esiopetuskuljetuksia hoitamaan hyväksytyn autoilijan/yrittäjän on esitettävä kaupungin erillisestä pyynnöstä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkien ajoja hoitavien henkilöiden osalta ja näihin tehtäviin myöhemminkin palkattavien henkilöiden osalta. Kaupunki edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/ omaisiaan kohtaan että asioitaessa kaupungin henkilökunnan kanssa. Erityisesti pienkalustolla hoidettavissa koululaiskuljetuksissa edellytetään riittävää resursointia kuljetusten aikataulu- ja reittisuunnitteluun sekä kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Vammaisten tai erityisoppilaiden koulu- ja esiopetuskuljetuksissa edellytetään taitoa vammaisten, tai erityisoppilaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Palvelun tulee lähteä asiakkaan tarpeista käsin ja kuljettajalta edellytetään avustamista asiakkaan ajoneuvoon siirtymisessä, siitä poistumisessa, tarvittaessa matkan aikana sekä tarvittaessa saattamispalvelua. Kaupunki edellyttää, että kuljetukset hoidetaan koko sopimuskauden ajan kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja turvallisuussäädösten mukaisesti ja että kuljetukset hoidetaan muutenkin erityisesti liikenneturvallisuusseikat huomioon ottaen liitteenä oleva Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet asiakirjan mukaisesti (liite12). Kalusto Tarjouksentekijällä pitää olla käytössä tarjoamaansa kuljetukseen soveltuva teknisesti kunnossa oleva, siisti ja asiallinen kalusto. Lisäksi seuraavaa: alueella sijaitsevien kaupungin yksiköiden yhteisiin kuljetustarpeisiin riittävä määrä pienkalustoa ja/tai linja-autokalustoa.) Tarjouksentekijä on velvollinen suunnittelemaan Loviisan sivistyskeskuksen suunnittelijan kanssa koko sopimuskauden siten, että kaluston on mahdollisimman tehokkaasti käytetty ja täytetty alueella sijaitsevien kaupungin koulujen yhteisiin kuljetuksiin sopivalla kalustomäärällä ja sopivankokoisella kalustolla siten, että kaupungin edellyttämät laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät. Tarjouksentekijän tulee huomioida kalustosuunnittelussa myös sopimuskauden aikana mahdollisesti voimaan tulevat muutokset liikenne- ja turvallisuussäädöksissä. Koulujen tai esiopetuspaikkojen tai varhaiskasvatuksen kuljetuksissa saattaa tulla myöhemmin yksittäisiä tarpeita pyörätuolikuljetuksiin, jotka on hoidettava ko. erityiskalustolla. Tarjouspyynnön liitteinä (2) on arvioidut kohdekohtaiset kuljetustiedot. Kuljetusjärjestelmässä tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia mm. reittiliikenteessä tapahtuvien muutosten vuoksi, luokkien jaksojärjestelmän takia, muuttoliikkeen takia ja lukuvuosittaisten työjärjestysten muutosten vuoksi, eikä kaupunki voi taata, että kuljetusmäärät pysyvät sopimuskaudella muuttumattomina. Yhteistarjous ja alihankinta sekä kilpailunrajoituslain säännökset Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992), jäljempänä kilpailunrajoituslaki, 4 ja 5 :ssä säädetyin edellytyksin. Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla osallistuu tarjouskilpailuun.

6 Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Loviisan kaupungissa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Markkinaoikeus on katsonut päätöksessään (642/08), että autoilijoiden yhteisessä tarjouksessa oli kyse kilpailunrajoituslain vastaisesta tarjouskartellista, koska osa yhteistarjouksessa mukana olleista autoilijoista olisivat kyenneet kalustonsa huomioon ottaen tekemään tarjouksen yksinäänkin. Liikennöitsijät vastaavat mahdollisen yhteisen tarjouksensa sekä alihankintajärjestelyiden kilpailuoikeudellisesta hyväksyttävyydestä. Jos kaupunki epäilee, että tarjousyhteistyöhön tai alihankintajärjestelyihin voi liittyä kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä ja kilpailun rajoittamista, kaupunki saattaa asian Kilpailuviraston tutkittavaksi. Kilpailunrajoituslain 18 :ssä säädetään, että muun ohella lain 4 :n vastaista sopimusta, oikeustointa tai muuta järjestelyä ei saa soveltaa eikä panna täytäntöön. Jos yhteistarjous tai alihankintajärjestely on kilpailunrajoituslain vastainen, kaupunki hylkää tarjouksen. Lisäksi edellytetään, että: autoilija/yritys hoitaa kuljetusten laskutuksen sisällön ja tietojen osalta kaupungin hyväksymässä muodossa. Laskutus hoidetaan kaupungin laskukoontilomaketta käyttäen. autoilija/yritys toimittaa sopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla kunnalle maksutta erittelytiedot ja reittiselvitykset, joihin laskutus perustuu. autoilija/yritys suunnittelee kuljetusten aikataulut ja reitit Loviisan sivistyskeskuksen suunnittelijan kanssa. Suunnittelu ja laskutus ovat merkittävä osa palvelua ja siihen on osoitettava riittävät resurssit. kuljetukset hoidetaan täsmällisesti ja aikataulujen mukaisesti aikataulun päättää viime kädessä kuljetuspalvelun ostaja eli kaupunki aikatauluja ja reittejä voidaan muuttaa, lakkauttaa tai lisätä kesken sopimuskauden kaupungin toiminnassa (esim. koulujen työjärjestykset) tapahtuvien muutosten tai kuljetusjärjestelmässä tapahtuvien muutosten vuoksi (esim. mahdolliset uudet reittiliikenteen/tilausliikenteen muutokset) autoilija/yritys vastaa siitä, että hänen hoitaakseen ottamansa kuljetus sujuu asianmukaisesti sopimuskauden ajan autoilija/yritys luo tarvittavan varajärjestelmän hoitamiaan kuljetuksia varten. Varajärjestelmän voi järjestää autoilija itse tai useampi autoilija voi sopia varajärjestelmistä keskenään. Autoilija/yritys käynnistää itse varajärjestelmän tarvittaessa esim. autorikon sattuessa autoilija/yritys sitoutuu hoitamaan normaalin tiedottamisen matkustajille/heidän huoltajilleen (esimerkiksi koululaisille annetaan koulukyytipysäkkiaikataulut mahdollisimman pian ajokauden alussa ja uudet koulukyytipysäkkiaikataulut aina kun aikatauluissa tapahtuu muutoksia.) Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia.

7 7 Ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusarviointikohtien vaatimukset, vertaillaan kohdassa 6.6 ja liitteessä 3 kerrotuin perustein. 6. Tarjouksen sisältö ja tarjouskilpailun ratkaisuperuste 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjous on tehtävä liitteenä (liite 1) olevalla tarjouslomakkeella alueittain/reiteittäin. Tarjouksentekijä voi tarjota yhden tai useamman alueen hoitamista kokonaan tai antaa tarjouksen tiettyjen reittien hoitamisesta. Tarjouksentekijä valitsee ne ryhmät/reitit joista haluaa tehdä tarjouksen. Lisäksi tarjouksen mukana on toimitettava kalusto- ja kuljettajaluettelo (A, B) ellei jäljempänä toisin mainita. Tarjouksentekijä voi liittää tarjoukseen mukaan vapaamuotoisena tekstinä myös lisätietoja yms. Tarjouslomakkeessa on lisäohjeita tarjouksen tekemistä varten. Kalustoluettelossa (A), liite 4 tulee ilmoittaa minkälaisella kalustolla kukin tarjottava ryhmä aiotaan hoitaa. Luettelosta on ilmettävä myös erikseen mahdollinen käytössä oleva varakalusto. Pienkalustolla hoidettavissa kuljetuksissa tarjouksentekijä on velvollinen huolehtimaan koko sopimuskauden ajan riittävästä kalustomäärästä kuljetusten hoitamiseksi laatukriteerien mukaisesti, myös kuljetusjärjestelmän tai liikennesäädösten muuttuessa. Kalustoluettelossa ilmoitetaan seuraavat asiat: 1. vuosimalli 2. suurin sallittu matkustajamäärä koulukuljetuksessa 3. suurin sallittu matkustajamäärä muissa kuljetuksissa 4. istuinpaikoille asennettujen turvavöiden lukumäärä. Jos turvavyöt on asennettu jälkikäteen, ilmoitetaan asennusvuosi 5. mahdollisten pyörätuolipaikkojen määrä ja muu matkustajamäärä, jos pyörätuolipaikat ovat käytössä 6. mahdollinen pyörätuolihissi tai rampit pyörätuolia 7. varten apuvälineiden sijoitusmahdollisuus (koskee vain vammaiskuljetuksia) 8. muut kuljetuksissa käytettävät lisävarusteet, joista halutaan ilmoittaa Kuljettajaluettelossa (B), liite 5 ilmoitetaan tarjoukseen suunniteltua työvoimaa koskevat tiedot tarjouksentekohetken tiedon mukaisesti eriteltynä tarjottavien kuljetusten ryhmien/reittien mukaisesti. Kuljettajalista vaaditaan vain tarjottaessa pienkalustolla hoidettavia erilliskuljetuksia. Kuljettajaluettelossa ilmoitettavat asiat: 1. kuljetuksia hoitamaan suunniteltujen kuljettajien nimet sekä 2. ajokorttien voimassaolo-päivämäärät 3. kunkin kuljettajan kokemus koulu- ja/tai esiopetuskuljetusten hoitamisesta vuosina 4. kuljettajien keskimääräinen kokemus koulu- ja/tai esiopetuskuljetusten hoitamisesta vuosina kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia 5. kunkin kuljettajan kokemus vammaiskuljetusten hoitamisesta vuosina 6. kunkin kuljettajan osallistuminen koulutukseen esim. koululaiskuljettajakurssi, turvallisuus-, perehdyttämis- ja/tai täydennyskoulutus. Ilmoita mikä koulutus ja suorittamisajankohta tai ei jos ei ole osallistunut koulutukseen. 7. kunkin kuljettajan työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina 8. kuljettajien keskimääräinen työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina, kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia. Tarjouksen mukana on toimitettava lisäksi erillisselvitys (C) seuraavista seikoista (vapaamuotoisena tekstinä):

8 8 Erillisselvityksessä C, liite 6 ilmoitettavat asiat: - selvitys tarjousta antavan yrityksen/yritysyhteenliittymän kokemuksesta tarjouksen kohteena olevien kuljetusten hoitamisesta - tarjouksentekijän reitti- ja aikataulusuunnitteluun varaamat resurssit - selvitys tarjoukseen suunnitellun työvoiman ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä työskentelyvuosista yrityksessä - selvitys käyttöönotettavasta varajärjestelmästä kuljetuksen uhatessa jäädä hoitamatta (esim. autorikko, sairaustapaus) - selvitys mahdollisesta suunnitelmasta käyttää alihankintaa - mahdolliset alihankintasopimukset/aiesopimukset, jos tarjouksentekijä suunnittelee alihankinnan käyttöä Kaiken kaikkiaan tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat tai kopiot seuraavista asiakirjoista: tarjouslomake täytettynä kalustoluettelo A kaikki lomakkeen kohdat täytettynä kuljettajaluettelo B kaikki lomakkeen kohdat täytettynä erillisselvitys C täytettynä kopiot voimassa olevista henkilöliikennelain mukaisista liikenneluvista, joilla kuljetuksia aiotaan hoitaa tai luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. (mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella) tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja arvolisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Liikennelupien tulee olla voimassa tai tarjouksentekijän tulee esittää luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. Jos tarjouksentekijä aikoo käyttää tai alkaa käyttämään sopimuskauden aikana alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa, tulee tarjouksentekijän varautua toimittamaan kunnalle tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (selvitykset työolosuhteista, noudatettavista sopimuksista ja työehdoista). 6.2 Hinnat ja hintojen voimassaolo Kaupunki varaa oikeuden hylätä tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea. Hinnoittelun pohjana käytetään kilometrihintaa, /kilometri. Lisäksi tarjoaja tekee arvion ajopäivähinnasta. Hinnat ilmoitetaan tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle, liite 1. Reitin pituus lasketaan kaikissa ryhmissä (nk. aluekokonaisuuksissa) alkavaksi reitin alkupisteestä (ensimmäisestä noutopisteestä) päätepisteeseen (viimeiseen jättöpisteeseen). Tarjouksentekijä huomioi hinnoittelussaan kaluston siirtämisestä asemapaikasta ensimmäiseen noutopisteeseen aiheutuvat kustannukset. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (0 %). Hinnat ovat kiinteät hankinnan osalta saakka. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä ellei niitä ole tarjouslomakkeessa erikseen pyydetty. Koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden (sukset, luistimet jne) tulee kuljettaa ilman eri korvausta.

9 6.3 Hinnantarkistukset Hinnat ovat kiinteät sopimuskaudella Laskutus, laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästymissanktio Toimittaja/liikennöitsijä sitoutuu täyttämään ostajan kustakin ryhmästä (aluekokonaisuudesta) määrittelemän seurantalomakkeen tiedot kuljetusreitin kilometreistä ja matkustajamääristä kaupungin hyväksymässä muodossa. Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta kerran kuukaudessa jälkikäteen auto-/aluekokonaisuuskohtaisella laskulla. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on vähintään 30 pv netto laskun saapumisesta. Laskutuslisiä yms. lisämaksuja ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Lasku päivätään ajokuukauden viimeiselle päivälle ja toimitetaan Loviisan kaupungille viimeistään ajokuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Mikäli kuljetus jää kokonaan hoitamatta tai hoidettava kuljetus myöhästyy yli 20 minuuttia pysäkiltä/toimipisteestä lähdössä ilman pätevää syytä, kaupunki ei maksa ajosta mitään. 6.5 Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Osatarjous voidaan hyväksyä siten, että tarjoaa osan yhden tai useamman alueen reiteistä silloin kun tämä on logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Loviisan kaupungissa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saa tehdä. 6.6 Tarjousten vertailu, arviointikriteerit, pisteytys ja ratkaisuperusteet Valittaessa kaupungin oppilaskuljetusten liikennöitsijöitä ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy palvelun nettohinta (alv 0 %) ja toiminnalliset tekijät (laatutekijät ja kuljetusten turvallisuus). 1. Perusteet arvioitaessa kokonaistaloudellisuutta (kaupungin henkilökuljetukset kaupungin sisällä ja kaupungin ulkopuolelle) ovat: Hinta (yhteensä enintään 80 pistettä). paras tarjous (edullisin) 80 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän. (laskukaava, halvin tarjous/oma tarjous * 80 pistettä). Toiminnalliset tekijät (yhteensä enintään 20 pistettä) jakautuvat seuraavasti: laatutekijät max. 13 pistettä kuljetusten turvallisuus max. 7 pistettä Toiminnallisia tekijöitä arvioidaan tarjousasiakirjojen perusteella. Toiminnallisten tekijöiden pisteytyksen suorittaa työryhmä, jossa on jäseninä sekä talouden että hallinnon asiantuntijat. Toiminnallisten tekijöiden pisteytyksen perusteet on selvitetty tarkemmin liitteessä 3. Mikäli tarjouksessa ei ole annettu tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja laatua koskevista seikoista taikka jos tiedot ovat riittämättömiä tai ylimalkaisia, ei tarjouksentekijä saa ko. vertailukohdasta laatupisteitä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä.

10 6.7 Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen Sivistyslautakunta tekee hankintapäätökset kaupungin oppilaskuljetusten hoitamisesta. Päätökset perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Mikäli kaupungin hankintapäätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee kaupunki valituksen alaisia kuljetuksia koskevin osin väliaikaiset, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevat sopimukset. Väliaikaiset sopimukset tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailussa valituksi tulleiden liikennöitsijöiden kanssa. Varsinaiset sopimukset laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi. Liitteenä 13 on luonnos tehtävistä sopimuksista. Sopimusmalli saattaa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjassa esitettyihin seikkoihin. Tässä vaiheessa tarjous tulee tehdä täysin sopimusmallin mukaisilla ehdoilla, eikä tarjoaja saa tarjouksessaan esittää sopimusmallin ehtoihin mitään muutoksia tai lisäyksiä. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimus raukeaa irtisanomisajasta riippumatta, jos molemmat osapuolet niin yhteisesti päättävät. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan olennaisia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. Sopimuskausi on Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan viime kädessä Porvoon käräjäoikeudessa. 6.8 Sopimusasiakirjat, niiden etusijajärjestys ja toisiaan täydentävyys Kaupungin ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Hankintapäätös 3. Hankintasopimus 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) 5. Toimittajan tarjous liitteineen Hankinnan muut ehdot Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä JYSE 2009 PALVELUT -ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa). Kaupunki pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.

11 7. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka Lisätiedot Lisätietoja antaa suunnittelija Merja Salo, etunimi.sukunimi(at)loviisa.fi. Mahdolliset kysymykset toimitetaan kirjallisesti klo mennessä suunnittelijalle. Vastaukset mahdollisiin kirjallisiin kysymyksiin annetaan kaupungin kotisivulla osoitteessa: kohdassa tarjouspyynnöt viimeistään Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista ja liitteistä: Tarjouspyyntö Liite 1 Tarjouslomake Bilaga 1 Offertblankett Liite 2 Arvioidut kohdekohtaiset kuljetustiedot Liite 3 Pisteytys Liite 4 Kalustoluettelo A Liite 5 Kuljettajaluettelo B Liite 6 Erillisselvitys C Liite 7 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Liite 8 Koulujen päivittäiset alkamis- ja päättymisajat Liite 9 Kaupungin kartta, jossa esikoulujen ja koulujen sijainnit Liite 10 Kaupungin keskusta-alueen kartta, jossa esikoulujen ja koulujen sijainnit Liite 11 Koulu- ja esiopetuskuljetuksissa noudatettavat periaatteet Bilaga 11 s principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Liite 12 Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet Bilaga 12 Regler som bör följas vid skolskjutsar Liite 13 Sopimusmalli Liite 14 Luettelo vaadituista asiakirjoista

Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista

Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista 1 Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Lapinjärven kunta pyytää tarjoustanne Lapinjärven kunnan oppilaskuljetusten hoitamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu

Lisätiedot

9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA

9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA 1 (5) 9.4.2015 TARJOUSPYYNTÖ JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUSTEN HOITAMISESTA ITÄ- JANAKKALASSA 1. Kilpailukohde Janakkalan kunta pyytää tarjousta jäljempänä eritellyn kuljetuskokonaisuuden hoitamisesta

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista. Kuljetukset tapahtuvat ensisijaisesti koontipaikoilta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 8.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA

UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA 1 (5) UPPHANDLING AV KIMITOÖNS KOMMUNS SKOLSKJUTSAR 2013-2015 KEMIÖNSAAREN KUNNAN 2013-2015 KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ koulu- ja kouluruoka-kuljetuksista Kemiönsaaren kunta (ostaja) pyytää

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINEKSIEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINEKSIEN HANKINNASTA 21.11.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINEKSIEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Sopimuskausi Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviaineksien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta

Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta Nurmijärvi 15.10.2012 Tarjouspyyntö kunnallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2013-2014.

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Länsirannikon Koulutus Oy TARJOUSPYYNTÖ Winnova PL 197 14.11.2014 26101 RAUMA Painekeittokaappi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova hankkii tuotantokeittiöön painekeittokaapin, tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 1.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ AURAUS- JA HIEKOITUSPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne auraus- ja hiekoituspalveluista

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 29.4.2016 Tarjouspyyntö Kokemäen kaupungin koulukuljetuksista sopimuskaudella 1.8.2016 31.7.2018 sisältäen mahdollisen lisätilauksen ajalle 1.8.2018-31.7.20149 (Optio +1 vuosi) Kokemäen kaupunki

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina ja mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Iisalmen kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina ja mahdollisuus kahden vuoden optioon. Tarjouspyyntö Iisalmen kaupungin virallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Iisalmen kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2014 2016

Lisätiedot

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö

Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö Tuusulan kunta 3.2.2012 Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö TARJOUSPYYNTÖ LAITTEIDEN HANKINNASTA MIKKOLAN KOULUN PALVELUKEITTIÖÖN Tuusulan kunnan ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne Mikkolan koulun

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018

SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ SOTKAMON KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA/ASIOINTILIIKENTEESTÄ AJALLE 1.8.2015-30.6.2016 ja UIMAHALLIKULJETUKSISTA 1.8.2015 31.7.2018 Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016

Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Koulukuljetukset Yhteiskoulu-lukioon ja Lapijoen kouluille (linja-autokuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle 2015-2016. 1

Lisätiedot

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö:

Nimi: Osoite: Puhelin: Sähköposti: mm. päätöksen tiedoksiantoa varten. Y-tunnus: Työehtosopimus: Työterveyshuolto: Liikenteestä vastaava henkilö: TARJOUSLOMAKE Kuljetuspalveluita koskeva sitova tarjous Siuntion kuntaan tehdään tällä asiakirjalla. Tämä asiakirja palautetaan täytettynä muiden pyydettyjen asiakirjojen kanssa Siuntion kunnan kirjaamoon

Lisätiedot

NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut

NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 25.5.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ MAANRAKENNUKSEN TYÖKONEPALVELUISTA Hankinnan yleiskuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan maanrakennus-

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 22.6.2015 Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ SUUN TERVEYDENHUOLLON VÄLINEHUOLTOKULJETUKSISTA Nurmijärven kunta pyytää tarjousta suun terveydenhuollon välinehuoltokuljetuksista. Hankinnan

Lisätiedot

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla:

Päivämäärä 1. Hankinnan kohteet Tarjouskilpailu koskee koulukuljetusten hoitamista seuraavilla kohteilla: Päivämäärä 1 PÄLKÄNEEN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Pälkäneen kunta pyytää tarjouksia koululaiskuljetusten hoitamisesta kohteet 1-8 joukkoliikenneluvan tai taksiluvan nojalla koulupäivinä lukuvuosina 2014-2015,

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYKSESTÄ, KULJETUKSESTA JA KÄSITTELYSTÄ

TARJOUSPYYNTÖ VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYKSESTÄ, KULJETUKSESTA JA KÄSITTELYSTÄ TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ VAARALLISTEN JÄTTEIDEN KERÄYKSESTÄ, KULJETUKSESTA JA KÄSITTELYSTÄ 1. Hankittava palvelu Nurmijärven kunnan ympäristötoimiala pyytää tarjousta Metsä- Tuomelan jäteaseman

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET

OPPILASKULJETUKSET OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

POLTTOPUIDEN HANKINTA

POLTTOPUIDEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ sivu 1 (5) 09.07.2015 1 POLTTOPUIDEN HANKINTA Hankinnan kohde Nokiankaupunkipyytäätarjoustatoimeentulotukiasiakkaiden polttopuista. Vuosittainenhankintamäärävaihtelee,arviolta10-30 irtokuutiometriävuodessa.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA TARJOUSPYYNTÖ METSÄ-TUOMELAN JÄTEASEMAN TÄYTTÖVAIHEEN 1 VIIMEISTELYN PINNAN MUOTOILUN JA LAAJENNUSALUEEN POHJA- RAKENTEEN URAKASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Urakkasopimus Rakennuskohteena on Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

Kaustisen kunnan elintarvikemäärärahat ovat yhteensä noin 330 000 sopimuskaudella yhteensä noin 660 000.

Kaustisen kunnan elintarvikemäärärahat ovat yhteensä noin 330 000 sopimuskaudella yhteensä noin 660 000. TARJOUSPYYNTÖ ELINTARVIKKEIDEN HANKINNASTA Kaustisen kunta pyytää tarjoustanne eri kulutusyksiköissä käytettävistä oheisten tarjouslomakkeiden mukaisista elintarvikkeista hankintakaudelle 1.8.2008-31.7.2010

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjoustanne opetusmateriaaleista lukuvuosille 2013 2014 ja 2014 2015. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 09.04.2013.

Lisätiedot

TARKASTUSAUTON HANKINTA

TARKASTUSAUTON HANKINTA 1 TARKASTUSAUTON HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne tarkastusautosta, jäljempänä olevan tarjouspyynnön mukaisesti: Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus

Lisätiedot

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi

tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi tp wilkk peruskorjaus.doc Tarjouspyyntö F-luokan öljyntorjunta-aluksen peruskorjaus ja modernisointi 2012 F-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTA-ALUKSEN PERUSKORJAUS JA MODERNISOINTI Tarjouspyynnön sisältö Satakunnan

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022

TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 TARJOUSPYYNTÖ TARKASTUSPALVELUT Sivu 1 / 5 TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ KAUPUNGIN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVE- LUISTA 2017 2020 SEKÄ KAHDEN VUODEN OPTIOT (1+1) VUOSILLE 2021 JA 2022 Karkkilan kaupunki

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Poikkitien yritysalueen esirakentaminen Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää vertailuhintatarjoustanne Poikkitien yritysalueen esirakentamiseen liittyvistä töistä tämän

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti.

Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TAIMIKONHOITOTÖISTÄ 2013 Äänekosken kaupunki pyytää tarjousta liitteiden mukaisesti. Tuoteryhmä Taimikonhoitotyöt Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi 1.7.2013-31.12.2013.

Lisätiedot

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA

HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA 1 HYDRAULISEN PELASTUSVÄLINESARJAN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne hydraulisesta pelastusvälinesarjasta. Hankintamenettely Osatarjous Vaihtoehtotarjous Tarjoajan kelpoisuus Hankintamenettely

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista,

TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI. Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, 1 TARJOUSPYYNTÖ SÄHKÖINEN PÄIVÄHOITOASIOINTI Hankintayksikkö ja lisätiedot Pälkäneen kunnan varhaiskasvatus pyytää tarjoustanne sähköisestä päivähoitoasioinnista, johon sisältyy päiväkotien, perhepäivähoidon

Lisätiedot

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö 1 (7) KARKKILAN PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE ALKAEN 12.8.2013 Karkkilan kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin alueella toteutettavasta palvelu- ja asiointiliikenteen hoidosta seuraavasti. Hankinnan kuvaus

Lisätiedot

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Päivämäärä REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017 PäJikaKe^v kiamt^ TARJOUSPYYNTÖ KOULULAIS- JA ASIOINTIKULJETUKSET REITILLÄ SAPPEE-SALMENTAKA-LUIKALA.POHJALAHTI-PÄLKÄNE LUKUVUODEN 2015-2016 AIKANA (12. 8.2015-3. 6.2016) + OPTIO LUKU- VUODELLE 2016-2017

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden ruokapalvelusta. Tarjouskilpailun perusteella tehdään sopimus

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA 54800 SAVITAIPALE TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Savitaipaleen kunnan koulukuljetukset lukuvuodelle

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN METSÄ- TUOMELAN JÄTEASEMALTA

TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN METSÄ- TUOMELAN JÄTEASEMALTA 1(6) TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN METSÄ- TUOMELAN JÄTEASEMALTA Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan tekninen keskus pyytää tarjoustanne romumetallin noudosta Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ SODANKYLÄN KUNTA Sivistyspalvelut 16.6.2010 UNARINPERÄN KOULULAISKULJETUKSEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1. OSTAJA... 3 2. HANKINTAMENETTELY...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle.

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Parikkalan kunta Sivistyslautakunta 1 Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö ajalle 7.1. 31.5.2014 Särkisalmi Savikumpu- Rautalahti alueelle. Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta

Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta Tarjouspyyntö Henkilöstön merkkipäivien lahjatavaroiden yhteishankinta 1. Hankinnan tausta ja tavoitteet Kyseessä on Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soiten ja Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä

TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä LIITE 2 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tämä on tarjouslomake, joka on palautettava tarjouksen yhteydessä täytettynä. Tarjoajan on merkittävä lomakkeeseen täyttyykö kyseinen vaatimus. Kaikkiin

Lisätiedot

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015

PERTUNMAAN KUNTA 19.5.2015 TARJOUSKILPAILUN EHDOT LIITE 3 Koulukuljetukset Sivu 1/5 Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankkijan käyttäminen 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat

19.01.2010. Lisätietoja Kainuun hankintarenkaasta löytyy Kajaanin kaupungin kotisivuilta osoitteesta: www.kajaani.fi/palvelut/hankinnat 1 (5) BENTONIITTIMATTOJEN HANKINTA Hankinnan kohde / Kajaanin kaupungin tekninen toimiala pyytää sitovaa kirjallista tarjoustanne jätteenkäsittelylaitosten sulkemiseen tarvittavasta bentoniittimatosta.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 1B TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7.

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1.

TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1. TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne viidestä (5) elektronisesta suurtehohälyttimestä, teholtaan 2000 W asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA

TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1/1 TARJOUSPYYNTÖ PUSULAN KAUPUNGINOSAN LIIKENNEALUEIDEN JA KIINTEISTÖJEN PIHOJEN ALUEURAKASTA 1. Hankinnan kuvaus Lohjan kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne Pusulan kaupungin osan liikennealueiden

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1(7) TARJOUSPYYNTÖ ILMANVAIHTOSUODATTIMISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus pyytää tarjoustanne ilmanvaihtosuodattimien hankinnasta Mäntsälän, Nurmijärven ja Tuusulan kunnille sopimuskaudeksi 1.9.2014

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ TELAKKAKADUN KOULUN OHUTPÄÄTTEISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Tietokonepäätteet Tarjouspyynnön sisältö ja laajuus Hankintakausi Joulukuu 2012. Ohutpäätteiden

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n Oulun siivouspalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n Oulun siivouspalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 1.3 Näyttötilaisuus...

Lisätiedot

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ Parkanon kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä kuvattujen koulukuljetusten hoitamisesta oheisten asiakirjojen mukaisesti. 1. OSTAJA Parkanon kaupunki PL 14 39701

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA

TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA KIRKKONUMMENKUNTA TARJOUSPYYNTÖ Sivistyspalvelut PL 20 5.10.2009 02401 KIRKKONUMMI TARJOUSPYYNTÖ OSTOPALVELUNA TUOTETTAVASTA UIMAOPETUKSESTA HANKINNAN KOHDE Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2/6 KEVÄTLUKUKAUDEN 2017 KULJETUKSET Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista varten tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Sivu 1 / 6 Tarjouspyyntö 22.6.2015 MAARAKENNUSSIMULAATTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne simulaattorista maarakennuskoneen kuljettajien kouluttamista

Lisätiedot

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa.

Tarjouskilpailu on avoin kaikille, joilla on ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen tarjouspyyntö koulukuljetuksista lukuvuosille 2017-2018 ja 2018-2019 reiteille Pitkäjärven suunnan aamukuljetus ja Somerniemen suunnan iltapäiväkuljetus. Someron kaupunki/sivistystoimi (jäljempänä

Lisätiedot

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti

2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti TARJOUSPYYNTÖ 2 kpl uusia pakettiautoja Viitasaaren kaupungin tilapalvelu pyytää tarjoustanne tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisesti 1. Tilaaja Viitasaaren kaupunki/tilapalvelu Keskitie 10 44500 VIITASAARI

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm, puh

Sivistysjohtaja Minna Mäkelä-Rönnholm, puh TARJOUSPYYNTÖ: Someron kaupunki / esiopetus Someron kaupunki/sivistystoimi pyytää tarjouksia jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta tässä tarjouspyynnössä mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.2014 31.7.2017 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v)

TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.2014 31.7.2017 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v) TARJOUSPYYNTÖ 1 (19 6.5.214 TARJOUSPYYNTÖ NURMIJÄRVEN KUNNAN HENKILÖKULJETUKSISTA AJOKAU- DELLA 1.8.214 31.7.217 JA MAHDOLLINEN OPTIOKAUSI (1 v pyytää tarjoustanne henkilökuljetusten hoitamisesta ajokaudella

Lisätiedot

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut

1(5) Osa-alue A Perusvarusteisilla ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut. Osa-alue B Esteettömillä ajoneuvoilla suoritettavat kuljetuspalvelut 1(5) TARJOUSPYYNTÖ: Liedon kunnan vammaispalvelulain (VPL) ja sosiaalihuoltolain (SHL) mukaisten kuljetuspalveluiden sekä sotainvalidien kuljetuspalveluiden kilpailutus 1. Hankinnan kohde 2. Sopimuskausi

Lisätiedot

Osatarjoukset eivät ole sallittuja.

Osatarjoukset eivät ole sallittuja. Tarjouspyyntö 1 (5) 1 Tervanokan ruoppaus, Järvenpään kaupunki 2 Hankinnan yksilöinti 3 Hankintamenettely Järvenpään kaupungin Kaupunkitekniikka pyytää kokonaishintatarjoustanne, Tervanokan ruoppaukseen

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014

Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 Sivu 1/5 Tammelan kunta Tarjouskilpailuasiakirja nro 1 pvm 27.3.2014 KOULUKULJETUKSET OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULUKULJETUKSET Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn ostoliikenteen hoitamisesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015

TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 TARJOUSPYYNTÖ 14.10.2015 Tarjouspyyntö Pihtiputaan pesulan pyykkikuljetuksista Pihtipudas- Viitasaari- Pihtipudas viisi (5) kertaa viikossa sekä Pihtiputaalla kolme (3) kertaa viikossa. 1. Yleistä Viitasaaren

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista.

Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. TARJOUSPYYNTÖ Pyydämme tarjousta Pöytyän kunnan kesäkuussa 2012 valmistuvan vanhusten tehostetun asumispalveluyksikkö Kartanokodin kalusteista. Kalusteiden tulee olla julkitilakäyttöön sekä vanhushuollon

Lisätiedot

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA

(LUONNOS) SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA (LUONNOS) Loviisan kaupungin oppilaskuljetusten kilpailutus 2012, liite 13 SOPIMUS LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUSTEN HOITAMISESTA Allekirjoittaneet Loviisan kaupunki palvelun ostajana (jäljempänä kaupunki)

Lisätiedot

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017.

Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. TARJOUSPYYNTÖ Haapaveden kaupunki/koulutoimi pyytää tarjouksia oppikirjoista lukuvuosille 2015 2016 ja 2016 2017. Tarjouspyyntö on julkaistu Julkisten hankintojen ilmoituskanavalla HILMASSA 2.2.2015 (www.hankintailmoitukset.fi)

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 19.11.2014 1 TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN LAPIN JÄTEHUOLTO KUNTAYHTYMÄN JÄTEASEMILITA 1. Hankinnan kuvaus Hankinta koskee Lapin Jätehuolto kuntayhtymän (myöhemmin kuntayhtymä)

Lisätiedot

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi

7.1.2015. Hankintailmoitus on julkaistu HILMA palvelussa osoitteessa www.hankintailmoitukset.fi maankäyttö- ja karttapalvelut TARJOUSPYYNTÖ 7.1.2015 NUMEERISEN KAAVAN POHJAKARTAN UUDISKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely 2. Hankintamenettely Tuusulan kunta on toteuttamassa Nuppulinnan alueen kaavan pohjakartan

Lisätiedot