Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Loviisan kaupunki pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena 1.8.2012-31.7.2013"

Transkriptio

1 TARJOUSPYYNTÖ LOVIISAN KAUPUNGIN OPPILASKULJETUKSISTA pyytää tarjoustanne oppilaskuljetusten hoitamisesta lukuvuotena Kyseessä on esiopetus- ja koulukuljetukset johon kuuluu myös vammaisoppilaiden kuljetus, kuljetukset koulusta iltapäiväkerhoon sekä varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piirissä olevien kuljetukset. Kuljetus koskee niitä oppilaita, jotka eivät voi käyttää yleisiä linja-autovuoroja. Kyyditys sisältää myös oppilaiden suksien, luistimien, ynnä muiden koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden kuljettamisen. Tarjouspyyntö koskee seuraavia ryhmiä/aluekokonaisuuksia ja niihin kuuluvia reittejä. Haddom skola-nimisen koulun oppilaaksiottoalueen kuljetukset. Koskenkylän koulun ja Pernajan kirkonkylän väliset kuljetukset sekä Kyrkobyn koulun kuljetukset, joita ei ole mahdollista hoitaa julkisella liikenteellä Perus- ja esikoulujen sekä vammaisopetuksen kuljetukset Loviisan keskustassa ja lähiympäristöstön taajamissa Iltapäiväreitti Vanhakylä-Härkäpää 1. Hankinnan kohteen määrittely Oppilaskuljetusten periaatteena on, että ensisijassa hyödynnetään olemassa olevaa yleisesti käytettävissä olevaa luvanvaraista reittiliikennettä. Kuljetusten järjestämiseen vaikuttavat joukkoliikennelaki (869/2009), hankintalaki (348/2007), tieliikennelaki (267/1981) ja asetus (182/1982), Liikenne- ja viestintäministeriön asetus koulu- ja päivähoitokuljetusten kuormituksesta ja turvallisuusjärjestelyistä (553/2006), laki alkolukon hyväksymisestä liikenteessä (1109/2010) kaupungin omat päätökset kuljetuspalvelujen tarjoamisesta, muut palvelutarpeeseen vaikuttavat tekijät sekä esimerkiksi kuljetettavien henkilöiden terveydentila. Reittiliikenteen muutokset voivat lisätä, vähentää tai lopettaa erikseen tilattavia henkilökuljetuksia tai tilausliikenteenä hoidettavia reittejä sopimuskauden aikana. Kaupunki ei ennalta sitoudu tiettyihin hankintamääriin, vaan hankkii palveluita sopimuskauden aikana tarpeen mukaan. Kaupunki pyrkii logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevän kokonaisuuden muodostamiseen siten, että kuljetukset optimoidaan alueittain eri ryhmien ja toimipisteiden yhteiskuljetuksiksi aina, kun se on kaupungin kannalta järkevää ja kuljetusteknisesti (reitit, aikataulut, kuormat jne.) mahdollista. Kilpailutus tehdään alueittain, jolloin yhdellä kuljetuksella kuljetetaan henkilöitä samalta suunnalta/reitiltä/tieltä kaupungin eri toimipisteisiin (koulu, esiopetuspaikka, päivähoitopaikka ym.). Tarjouksia saa jättää myös siten, että tarjoaa osan yhden tai useamman alueen reiteistä silloin kun tämä on logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä. Koulujen alkamis- ja päättämisajat ovat liitteenä 8. Kaupungin oppilaskuljetuksissa kuljetetaan lukuvuonna päivittäin noin 700 oppilasta. Kuljetuksista runsas 60 % hoidetaan joukkoliikenteen turvin ja loput n. 40 % erikseen tilattavana koulukyytinä, jotka kilpailutetaan tämän tarjouskilpailun pohjalta. Kilpailutettavat oppilaskuljetukset käsittävät pienkalustolla (myös esim. invatakseilla) ja linja-autoilla hoidettavia

2 2 kuljetuksia. Koulukuljetuksiin kuuluvat kuljetusoikeuden saaneiden oppilaiden kuljetukset kodin/säännöllisen hoitopaikan ja koulun välillä, opetusohjelmaan kuuluvat esim teknisen työn, liikunnanopetuksen ja uskonnonopetuksen kuljetukset sekä määräaikaiset tapaturmakuljetukset. Koulukuljetukset järjestetään huoltajille jaettavan Loviisan kaupungin esi- ja perusopetuksen koulukuljetuksia koskevat periaatteet ja kaupungin koulukuljetuksissa noudatettavien ohjeiden mukaisesti (liitteet 11 ja 12). Opetustoiminnan luonteesta johtuen voi kuljetuksiin liittyviä muutoksia tulla jopa päivittäin. Muutokset ovat monesti ennalta arvaamattomia, eikä niistä pystytä aina tiedottamaan liikennöitsijöille hyvissä ajoin etukäteen. Esiopetuskuljetukset järjestetään pienkalustokuljetuksina. Esiopetuksen aikataulu on yleensä koko lukuvuoden sama, eikä kuljetusjärjestelyissä tapahdu vuoden aikana suuria poikkeamia. Vammaiskuljetukset tapahtuvat tällä hetkellä kaupungin sisällä. Osa kuljetusryhmän kuljetettavista käyttää pyörätuolia. Vammaisia kuljetettavia ei saa missään olosuhteessa jättää kohdepaikkaan ilman valvontaa vaan kuljettajan tulee huolehtia siitä, että matkustaja otetaan määränpäässä vastaan. Kaupunki voi suunnitella nämä kuljetukset siten, että niissä kulkee myös muita kuin vammasoppilaita. Varhaiskasvatuksessa erityisen tuen piiriin kuuluu n. 1-2 lasta eripuolilla kuntaa. Nämä kuljetukset pyritään järjestämään alueen koulukuljetusten yhteydessä. 2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus Kyseessä kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta, mutta EU-kynnysarvo ei ylity. Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus julkisten hankintojen ilmoituskanavalla Hankinnasta ilmoitetaan myös Loviisan kaupungin kotisivuilla. Hankinnan kokonaisarvo on n euroa (alv 0 %) Hankinnan määrä ja kokonaisarvo ovat arvioita, eikä kaupunki sitoudu niihin. Tarjouskilpailun perusteella ratkaistavaa oikeustointa koskevat tarjousasiakirjat ovat julkisia asiakirjoja, jotka luovutetaan tiedon pyytäjälle seuraavasti: Asianosainen (esim. tarjouksentekijä) saa halutessaan asiakirjat nähtäväkseen jo päätöksen teon jälkeen (Julkisuuslain 11 ). Liike- ja ammattisalaisuudet eivät kuitenkaan tule julkisiksi, joten asianosaisillakaan ei ole oikeutta nähdä liike- ja ammattisalaisuuksia. Jos asiakirjat sisältävät liiketai ammattisalaisuuksia, poistetaan ne näytettävistä asiakirjoista. Muu kuin asianosainen (esim. kuntalainen) saa tarjouskilpailuun liittyvät asiakirjat nähtäväkseen (ilman liike- ja ammattisalaisuuksia) vasta, kun hankintasopimus on tehty (Julkisuuslain 7 2 momentti). Mikäli tarjouksen tekijä katsoo, että tarjous sisältää liike- tai ammattisalaisuuksia, voidaan tarjousasiakirjat tältä osin päättää salassa pidettäväksi päätöksen teon jälkeen. Salassa pidettävät asiakirjat tulee esittää erillisellä liitteellä salassa pidettävä varustettuina. 3. Määräaika tarjousten tekemiselle ja osoite, johon tarjoukset on toimitettava Tarjouspyyntöasiakirjat voi tulostaa Loviisan kaupungin kotisivuilta: tai HILMA-tietokannasta. Tarjoukset liitteineen toimitetaan Loviisan kaupungin sivistyskeskukseen yhtenä kappaleena suljetussa kuoressa klo 12 mennessä osoitteella: PL Loviisa

3 3 Tarjouksen voi toimittaa määräaikaan mennessä sivistyskeskuksen käyntiosoitteeseen Karlskronabulevardi 8, Loviisa. Kuoreen merkintä: Tarjous, Loviisan kaupungin oppilaskuljetuksista. Tarjouksessa tulee ilmoittaa tarjoajan yhteyshenkilön yhteystiedot sähköpostiosoitteineen ja puhelinnumeroineen mahdollisia lisätietoja ja päätöksen tiedoksiantoa varten. 4. Kieli tai kielet, joilla tarjoukset on laadittava Tarjouksen ja sen liitteiden tulee olla suomen- tai ruotsinkielisiä. Tarjouksessa on käytettävä oheista tarjousliitettä (liite 1) 5. Tarjousten käsittely, kelpoisuusarviointi ja vertailu 5.1 Tarjousten käsittely Myöhästynyttä, määräajan jälkeen saapunutta tarjousta ei oteta käsittelyyn. Määräaikana saapuneet tarjoukset avataan tarjousten avaustilaisuudessa, joka ei ole julkinen. Tarjoajan tulee kuvata tarjousten vertailuperusteita koskevat vaatimukset tarjouspyynnössä ilmoitettujen otsikoiden alla tarjouspyynnössä ilmoitetussa järjestyksessä. Tarjouksen on oltava tämän tarjouspyynnön mukainen. Mikäli tarjous annetaan tarjouspyynnön vastaisesti, on kunnalla velvollisuus hylätä tarjous. Yksittäistä ryhmää (aluekokonaisuutta/reittiä koskevaa tarjousta ei saa sitoa muuta tarjousta tai muuta tässä tarjouspyynnössä tarkoitettua ryhmää (aluekokonaisuutta) koskevaan ratkaisuun. Ryhmää (aluekokonaisuutta) ei saa yhdistää tarjouksessa toisiinsa myöskään alennusehdoin, vaan tarjoajan tulee antaa jokaisesta ryhmästä (aluekokonaisuudesta)/reitistä oma, itsenäinen ja tarjouspyynnön mukainen hinta. Kaupunki rakentaa tehtyjen tarjousten pohjalta kuljetusjärjestelmän, joka on kaupungin kannalta kokonaistaloudellisesti mahdollisimman edullinen ja laadultaan hyvä. Kaupunki pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä yhden tai useamman tarjouksen osittain tai kokonaan. Tarjoajien ja tarjousten kelpoisuusarviointi sekä vertailu toteutetaan kolmessa vaiheessa: 1. Tarjoajan kelpoisuuden arviointi 2. Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen 3. Tarjousten vertailu Mikäli tarjoajan kelpoisuusvaatimukset eivät täyty, tarjous hylätään. 5.2 Tarjoajan kelpoisuuden arviointi Tarjoajan kelpoisuuden arvioinnilla selvitetään tarjoajan edellytykset suoriutua hankinnan toteuttamisesta tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukaisesti. Tarjoajan tulee täyttää seuraavat soveltuvuusvaatimukset: 1. Tarjoajan tulee olla merkitty kaupparekisteriin. 2. Tarjoajan tulee olla merkitty ennakkoperintärekisteriin ja arvonlisäverovelvolliseksi. 3. Tarjoaja on suorittanut verot ja sosiaaliturvamaksut. 4. Tarjoaja on suorittanut lakisääteiset eläkevakuutusmaksut, työttömyysvakuutusmaksut sekä ryhmähenkivakuutusmaksut. Kelpoisuuden toteamiseksi tarjoajan on toimitettava tarjouksen liitteenä seuraavat selvitykset:

4 4 tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja arvonlisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus (tulostettavissa internet-osoitteesta todistus maksetuista veroista, mahdollisista veroveloista ja/tai velkajärjestelyistä sekä sosiaaliturvamaksuista vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta (eläkevakuutukset, lakisääteiset työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset) tuloslaskelma ja tase viimeiseltä päättyneeltä tilikaudelta Todistukset eivät saa olla kolmea (3) kuukautta vanhempia tarjousten jättöpäivästä laskettuna. Vaadittujen soveltuvuusvaatimusten täyttymättä jääminen tai selvitysten puuttuminen voi johtaa tarjoajan sulkemiseen pois seuraavista tarjouksen käsittelyvaiheista. Lisäksi tarjoaja voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta julkisista hankinnoista annetun lain (348/2007) 53 ja 54 :ssä säädetyillä perusteilla. Tarjouksentekijä, jolla ei voida katsoa olevan teknisiä, taloudellisia tai muita edellytyksiä (viitaten kohtiin 5, Kalusto, Yhteistarjous ja alihankinta ja Lisäksi edellytetään, että -kohdat s. 5 7) hankinnan toteuttamiseksi tai joka on laiminlyönyt verojen tai lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisen Suomessa tai siinä maassa, jossa toimittajan päätoimipaikka sijaitsee, voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta. Edellä mainittujen lisäksi tarjouksentekijä voidaan sulkea pois tarjouskilpailusta myös silloin, jos kaupungin aikaisemmat kokemukset tai palaute tarjouksentekijästä ovat olleet vakavalla tavalla huonoja. Kaupunki voi hylätä tarjoukset myös siinä tapauksessa, jos tarjousten hintataso on liian korkea taikka jos olosuhteet tai liikenteen järjestämisen edellytykset ovat muuttuneet niin, että suunniteltua liikennettä ei ole tarkoituksenmukaista tai mahdollista toteuttaa esitetyllä tavalla. Tarjousyhteenliittymään osallistuneen jokaisen liikennöitsijän yllämainitut edellytykset tutkitaan erikseen ja ne voivat vaikuttaa koko yhteenliittymän tarjouksen hyväksyttävyyteen. Kilpailun voittaneen liikennöitsijän on toimitettava tilaajavastuulain (1233/2006) edellyttämät selvitykset ennen sopimuksen allekirjoittamista, jos liikennöitsijä käyttää tai aikoo sopimuskauden aikana käyttää alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa palvelun toteuttamisessa. 5.3 Muut sopimukset ja toimintaehdot Edellä mainittujen vaatimusten lisäksi liikennöitsijän on täytettävä seuraavat vaatimukset: Liikennelupa Tarjouksentekijän tulee toimittaa tarjouksen liitteenä voimassa oleva joukkoliikennelupa ja/tai taksilupa. Tarjouksentekijällä tulee olla hankinnan sopimuskauden alkaessa voimassaolevat joukkoliikennelain mukaiset liikenneluvat. Mikäli tarjouksentekijällä ei tarjousta tehdessään ole hankinnan suorittamisen edellyttämiä liikennelupia, tarjouksentekijän tulee liittää tarjoukseensa selvitys siitä, että tarjoajalla on liikenneluvat sopimuskauden alkuun mennessä. Mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden, vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella. Henkilöstö ja palvelu Tarjouksentekijällä pitää olla käytössään ammattitaitoista ja em. kuljetusten hoitamiseen soveltuvaa työvoimaa. Kuljettajilla tulee olla riittävä suomen kielen suullinen taito. Kuljettajilla jotka

5 5 ajavat ruotsinkielisten koulujen oppilaita tulee olla riittävä ruotsin kielen suullinen taito. Loviisan kaupunki pidättää oikeuden hankintamenettelyn ja hankinnan aikana haastatella tarjouksissa ehdotetut kuljettajat selvittääkseen näiden suomen ja ruotsin kielen suulliset taidot. Koulu- tai esiopetuskuljetuksia hoitamaan hyväksytyn autoilijan/yrittäjän on esitettävä kaupungin erillisestä pyynnöstä rikosrekisterilain 6 :n 2 momentissa tarkoitettu rikosrekisteriote kaikkien ajoja hoitavien henkilöiden osalta ja näihin tehtäviin myöhemminkin palkattavien henkilöiden osalta. Kaupunki edellyttää asiallista ja ystävällistä palvelua sekä kuljetettavia ja heidän huoltajiaan/ omaisiaan kohtaan että asioitaessa kaupungin henkilökunnan kanssa. Erityisesti pienkalustolla hoidettavissa koululaiskuljetuksissa edellytetään riittävää resursointia kuljetusten aikataulu- ja reittisuunnitteluun sekä kykyä hoitaa asiakaspalvelutehtävät itsenäisesti ja ammattitaidolla myös mahdollisissa erimielisyystilanteissa. Vammaisten tai erityisoppilaiden koulu- ja esiopetuskuljetuksissa edellytetään taitoa vammaisten, tai erityisoppilaiden palvelemiseen sekä heidän käyttämiensä apuvälineiden tuntemusta. Palvelun tulee lähteä asiakkaan tarpeista käsin ja kuljettajalta edellytetään avustamista asiakkaan ajoneuvoon siirtymisessä, siitä poistumisessa, tarvittaessa matkan aikana sekä tarvittaessa saattamispalvelua. Kaupunki edellyttää, että kuljetukset hoidetaan koko sopimuskauden ajan kulloinkin voimassa olevien liikenne- ja turvallisuussäädösten mukaisesti ja että kuljetukset hoidetaan muutenkin erityisesti liikenneturvallisuusseikat huomioon ottaen liitteenä oleva Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet asiakirjan mukaisesti (liite12). Kalusto Tarjouksentekijällä pitää olla käytössä tarjoamaansa kuljetukseen soveltuva teknisesti kunnossa oleva, siisti ja asiallinen kalusto. Lisäksi seuraavaa: alueella sijaitsevien kaupungin yksiköiden yhteisiin kuljetustarpeisiin riittävä määrä pienkalustoa ja/tai linja-autokalustoa.) Tarjouksentekijä on velvollinen suunnittelemaan Loviisan sivistyskeskuksen suunnittelijan kanssa koko sopimuskauden siten, että kaluston on mahdollisimman tehokkaasti käytetty ja täytetty alueella sijaitsevien kaupungin koulujen yhteisiin kuljetuksiin sopivalla kalustomäärällä ja sopivankokoisella kalustolla siten, että kaupungin edellyttämät laatu- ja turvallisuuskriteerit täyttyvät. Tarjouksentekijän tulee huomioida kalustosuunnittelussa myös sopimuskauden aikana mahdollisesti voimaan tulevat muutokset liikenne- ja turvallisuussäädöksissä. Koulujen tai esiopetuspaikkojen tai varhaiskasvatuksen kuljetuksissa saattaa tulla myöhemmin yksittäisiä tarpeita pyörätuolikuljetuksiin, jotka on hoidettava ko. erityiskalustolla. Tarjouspyynnön liitteinä (2) on arvioidut kohdekohtaiset kuljetustiedot. Kuljetusjärjestelmässä tapahtuu kuitenkin koko ajan muutoksia mm. reittiliikenteessä tapahtuvien muutosten vuoksi, luokkien jaksojärjestelmän takia, muuttoliikkeen takia ja lukuvuosittaisten työjärjestysten muutosten vuoksi, eikä kaupunki voi taata, että kuljetusmäärät pysyvät sopimuskaudella muuttumattomina. Yhteistarjous ja alihankinta sekä kilpailunrajoituslain säännökset Liikennöitsijät voivat liittyä yhteen tehdäkseen yhteisen tarjouksen yhteisestä suorituksesta kilpailunrajoituksista annetun lain (480/1992), jäljempänä kilpailunrajoituslaki, 4 ja 5 :ssä säädetyin edellytyksin. Jokaisen yhteenliittymään osallisen liikennöitsijän on allekirjoitettava tarjous. Yhteisen tarjouksen tehneet ovat yhteisvastuussa tarjouksesta ja liikennöinnistä. Jokaisen liikennöitsijän on ilmoitettava se automäärä, jolla osallistuu tarjouskilpailuun.

6 Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Loviisan kaupungissa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Markkinaoikeus on katsonut päätöksessään (642/08), että autoilijoiden yhteisessä tarjouksessa oli kyse kilpailunrajoituslain vastaisesta tarjouskartellista, koska osa yhteistarjouksessa mukana olleista autoilijoista olisivat kyenneet kalustonsa huomioon ottaen tekemään tarjouksen yksinäänkin. Liikennöitsijät vastaavat mahdollisen yhteisen tarjouksensa sekä alihankintajärjestelyiden kilpailuoikeudellisesta hyväksyttävyydestä. Jos kaupunki epäilee, että tarjousyhteistyöhön tai alihankintajärjestelyihin voi liittyä kilpailunrajoituslain vastaista yhteistyötä ja kilpailun rajoittamista, kaupunki saattaa asian Kilpailuviraston tutkittavaksi. Kilpailunrajoituslain 18 :ssä säädetään, että muun ohella lain 4 :n vastaista sopimusta, oikeustointa tai muuta järjestelyä ei saa soveltaa eikä panna täytäntöön. Jos yhteistarjous tai alihankintajärjestely on kilpailunrajoituslain vastainen, kaupunki hylkää tarjouksen. Lisäksi edellytetään, että: autoilija/yritys hoitaa kuljetusten laskutuksen sisällön ja tietojen osalta kaupungin hyväksymässä muodossa. Laskutus hoidetaan kaupungin laskukoontilomaketta käyttäen. autoilija/yritys toimittaa sopimuksessa tarkemmin sovittavalla tavalla kunnalle maksutta erittelytiedot ja reittiselvitykset, joihin laskutus perustuu. autoilija/yritys suunnittelee kuljetusten aikataulut ja reitit Loviisan sivistyskeskuksen suunnittelijan kanssa. Suunnittelu ja laskutus ovat merkittävä osa palvelua ja siihen on osoitettava riittävät resurssit. kuljetukset hoidetaan täsmällisesti ja aikataulujen mukaisesti aikataulun päättää viime kädessä kuljetuspalvelun ostaja eli kaupunki aikatauluja ja reittejä voidaan muuttaa, lakkauttaa tai lisätä kesken sopimuskauden kaupungin toiminnassa (esim. koulujen työjärjestykset) tapahtuvien muutosten tai kuljetusjärjestelmässä tapahtuvien muutosten vuoksi (esim. mahdolliset uudet reittiliikenteen/tilausliikenteen muutokset) autoilija/yritys vastaa siitä, että hänen hoitaakseen ottamansa kuljetus sujuu asianmukaisesti sopimuskauden ajan autoilija/yritys luo tarvittavan varajärjestelmän hoitamiaan kuljetuksia varten. Varajärjestelmän voi järjestää autoilija itse tai useampi autoilija voi sopia varajärjestelmistä keskenään. Autoilija/yritys käynnistää itse varajärjestelmän tarvittaessa esim. autorikon sattuessa autoilija/yritys sitoutuu hoitamaan normaalin tiedottamisen matkustajille/heidän huoltajilleen (esimerkiksi koululaisille annetaan koulukyytipysäkkiaikataulut mahdollisimman pian ajokauden alussa ja uudet koulukyytipysäkkiaikataulut aina kun aikatauluissa tapahtuu muutoksia.) Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjouksen tarjouspyynnönmukaisuus edellyttää, että se on tehty tämän tarjouspyynnön sisällön vaatimusten mukaisessa muodossa ja että kaikki pyydetyt tiedot on ilmoitettu pyydetyssä muodossa ja tarjouksen liitteet ovat tarjouspyynnön vaatimusten mukaisia.

7 7 Ne tarjoukset, jotka täyttävät kelpoisuusarviointikohtien vaatimukset, vertaillaan kohdassa 6.6 ja liitteessä 3 kerrotuin perustein. 6. Tarjouksen sisältö ja tarjouskilpailun ratkaisuperuste 6.1 Tarjouksen sisältö Tarjous on tehtävä liitteenä (liite 1) olevalla tarjouslomakkeella alueittain/reiteittäin. Tarjouksentekijä voi tarjota yhden tai useamman alueen hoitamista kokonaan tai antaa tarjouksen tiettyjen reittien hoitamisesta. Tarjouksentekijä valitsee ne ryhmät/reitit joista haluaa tehdä tarjouksen. Lisäksi tarjouksen mukana on toimitettava kalusto- ja kuljettajaluettelo (A, B) ellei jäljempänä toisin mainita. Tarjouksentekijä voi liittää tarjoukseen mukaan vapaamuotoisena tekstinä myös lisätietoja yms. Tarjouslomakkeessa on lisäohjeita tarjouksen tekemistä varten. Kalustoluettelossa (A), liite 4 tulee ilmoittaa minkälaisella kalustolla kukin tarjottava ryhmä aiotaan hoitaa. Luettelosta on ilmettävä myös erikseen mahdollinen käytössä oleva varakalusto. Pienkalustolla hoidettavissa kuljetuksissa tarjouksentekijä on velvollinen huolehtimaan koko sopimuskauden ajan riittävästä kalustomäärästä kuljetusten hoitamiseksi laatukriteerien mukaisesti, myös kuljetusjärjestelmän tai liikennesäädösten muuttuessa. Kalustoluettelossa ilmoitetaan seuraavat asiat: 1. vuosimalli 2. suurin sallittu matkustajamäärä koulukuljetuksessa 3. suurin sallittu matkustajamäärä muissa kuljetuksissa 4. istuinpaikoille asennettujen turvavöiden lukumäärä. Jos turvavyöt on asennettu jälkikäteen, ilmoitetaan asennusvuosi 5. mahdollisten pyörätuolipaikkojen määrä ja muu matkustajamäärä, jos pyörätuolipaikat ovat käytössä 6. mahdollinen pyörätuolihissi tai rampit pyörätuolia 7. varten apuvälineiden sijoitusmahdollisuus (koskee vain vammaiskuljetuksia) 8. muut kuljetuksissa käytettävät lisävarusteet, joista halutaan ilmoittaa Kuljettajaluettelossa (B), liite 5 ilmoitetaan tarjoukseen suunniteltua työvoimaa koskevat tiedot tarjouksentekohetken tiedon mukaisesti eriteltynä tarjottavien kuljetusten ryhmien/reittien mukaisesti. Kuljettajalista vaaditaan vain tarjottaessa pienkalustolla hoidettavia erilliskuljetuksia. Kuljettajaluettelossa ilmoitettavat asiat: 1. kuljetuksia hoitamaan suunniteltujen kuljettajien nimet sekä 2. ajokorttien voimassaolo-päivämäärät 3. kunkin kuljettajan kokemus koulu- ja/tai esiopetuskuljetusten hoitamisesta vuosina 4. kuljettajien keskimääräinen kokemus koulu- ja/tai esiopetuskuljetusten hoitamisesta vuosina kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia 5. kunkin kuljettajan kokemus vammaiskuljetusten hoitamisesta vuosina 6. kunkin kuljettajan osallistuminen koulutukseen esim. koululaiskuljettajakurssi, turvallisuus-, perehdyttämis- ja/tai täydennyskoulutus. Ilmoita mikä koulutus ja suorittamisajankohta tai ei jos ei ole osallistunut koulutukseen. 7. kunkin kuljettajan työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina 8. kuljettajien keskimääräinen työssäoloaika tarjouksentekijän yrityksessä vuosina, kun tarkastellaan kaikkia tarjouksen hoitamiseen suunniteltuja kuljettajia. Tarjouksen mukana on toimitettava lisäksi erillisselvitys (C) seuraavista seikoista (vapaamuotoisena tekstinä):

8 8 Erillisselvityksessä C, liite 6 ilmoitettavat asiat: - selvitys tarjousta antavan yrityksen/yritysyhteenliittymän kokemuksesta tarjouksen kohteena olevien kuljetusten hoitamisesta - tarjouksentekijän reitti- ja aikataulusuunnitteluun varaamat resurssit - selvitys tarjoukseen suunnitellun työvoiman ammattitaidosta ja kokemuksesta sekä työskentelyvuosista yrityksessä - selvitys käyttöönotettavasta varajärjestelmästä kuljetuksen uhatessa jäädä hoitamatta (esim. autorikko, sairaustapaus) - selvitys mahdollisesta suunnitelmasta käyttää alihankintaa - mahdolliset alihankintasopimukset/aiesopimukset, jos tarjouksentekijä suunnittelee alihankinnan käyttöä Kaiken kaikkiaan tarjoukseen on liitettävä seuraavat asiakirjat tai kopiot seuraavista asiakirjoista: tarjouslomake täytettynä kalustoluettelo A kaikki lomakkeen kohdat täytettynä kuljettajaluettelo B kaikki lomakkeen kohdat täytettynä erillisselvitys C täytettynä kopiot voimassa olevista henkilöliikennelain mukaisista liikenneluvista, joilla kuljetuksia aiotaan hoitaa tai luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. (mikäli liikennelupa umpeutuu kesken sopimuskauden vastaa liikennöitsijä siitä, että liikennelupa uusitaan siten, että sen voimassaoloon ei tule katkoja sopimuskaudella) tiedot ennakkoperintärekisteriin, kaupparekisteriin ja arvolisävelvollisten rekisteriin merkitsemisestä sekä Y-tunnus todistus verojen ja lakisääteisten sosiaalimaksujen suorittamisesta vakuutusyhtiön/-yhtiöiden todistukset lakisääteisten vakuutusmaksujen suorittamisesta Todistukset eivät saa olla kolmea kuukautta vanhempia tarjouksen jättöpäivästä laskettuna. Liikennelupien tulee olla voimassa tai tarjouksentekijän tulee esittää luotettava selvitys siitä, että tarjoajalla on hankinnan sopimuskauden alkaessa tarvittavat liikenneluvat. Jos tarjouksentekijä aikoo käyttää tai alkaa käyttämään sopimuskauden aikana alihankintatyötä, vuokratyövoimaa tai ulkomaalaista työvoimaa, tulee tarjouksentekijän varautua toimittamaan kunnalle tilaajavastuulain edellyttämät selvitykset (selvitykset työolosuhteista, noudatettavista sopimuksista ja työehdoista). 6.2 Hinnat ja hintojen voimassaolo Kaupunki varaa oikeuden hylätä tarjoukset, jos tarjousten hintataso on liian korkea. Hinnoittelun pohjana käytetään kilometrihintaa, /kilometri. Lisäksi tarjoaja tekee arvion ajopäivähinnasta. Hinnat ilmoitetaan tätä tarkoitusta varten laaditulle lomakkeelle, liite 1. Reitin pituus lasketaan kaikissa ryhmissä (nk. aluekokonaisuuksissa) alkavaksi reitin alkupisteestä (ensimmäisestä noutopisteestä) päätepisteeseen (viimeiseen jättöpisteeseen). Tarjouksentekijä huomioi hinnoittelussaan kaluston siirtämisestä asemapaikasta ensimmäiseen noutopisteeseen aiheutuvat kustannukset. Kaikki hinnat ilmoitetaan ilman arvonlisäveroa (0 %). Hinnat ovat kiinteät hankinnan osalta saakka. Hinnan varaumia ei hyväksytä. Laskutus-, toimitus- yms. lisiä ei hyväksytä ellei niitä ole tarjouslomakkeessa erikseen pyydetty. Koulunkäyntiin liittyvien tavaroiden (sukset, luistimet jne) tulee kuljettaa ilman eri korvausta.

9 6.3 Hinnantarkistukset Hinnat ovat kiinteät sopimuskaudella Laskutus, laskujen maksaminen, maksuehto, laskun viivästyskorko ja toimituksen viivästymissanktio Toimittaja/liikennöitsijä sitoutuu täyttämään ostajan kustakin ryhmästä (aluekokonaisuudesta) määrittelemän seurantalomakkeen tiedot kuljetusreitin kilometreistä ja matkustajamääristä kaupungin hyväksymässä muodossa. Maksu suoritetaan maksuehdon mukaisesti laskutuksen pohjalta kerran kuukaudessa jälkikäteen auto-/aluekokonaisuuskohtaisella laskulla. Laskua koskevat huomautukset tehdään 14 vrk:n kuluessa siitä, kun osapuoli sai tietoonsa laskun perusteet. Maksuehto on vähintään 30 pv netto laskun saapumisesta. Laskutuslisiä yms. lisämaksuja ei hyväksytä. Viivästyskorko on enintään korkolain mukainen. Lasku päivätään ajokuukauden viimeiselle päivälle ja toimitetaan Loviisan kaupungille viimeistään ajokuukautta seuraavan kuukauden 5. päivänä. Mikäli kuljetus jää kokonaan hoitamatta tai hoidettava kuljetus myöhästyy yli 20 minuuttia pysäkiltä/toimipisteestä lähdössä ilman pätevää syytä, kaupunki ei maksa ajosta mitään. 6.5 Osatarjoukset ja hankinnan jakaminen Osatarjous voidaan hyväksyä siten, että tarjoaa osan yhden tai useamman alueen reiteistä silloin kun tämä on logistisesti, toiminnallisesti ja taloudellisesti järkevä. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. Alihankkijaksi voidaan hyväksyä vain tarjouskilpailuasiakirjoissa asetetut vaatimukset täyttävä liikennöitsijä. Tarjouksentekijä vastaa alihankkijansa toimista kunnalle kuin omistaan. Tarjouskilpailussa valitun liikennöitsijän tulee hyväksyttää käyttämänsä alihankkijat Loviisan kaupungissa ennen kun päätös alihankkijasta on kuntaa sitova. Vaihtoehtoisia tarjouksia ei saa tehdä. 6.6 Tarjousten vertailu, arviointikriteerit, pisteytys ja ratkaisuperusteet Valittaessa kaupungin oppilaskuljetusten liikennöitsijöitä ratkaisuperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudelliseen edullisuuteen sisältyy palvelun nettohinta (alv 0 %) ja toiminnalliset tekijät (laatutekijät ja kuljetusten turvallisuus). 1. Perusteet arvioitaessa kokonaistaloudellisuutta (kaupungin henkilökuljetukset kaupungin sisällä ja kaupungin ulkopuolelle) ovat: Hinta (yhteensä enintään 80 pistettä). paras tarjous (edullisin) 80 pistettä, muut suorassa suhteessa vähemmän. (laskukaava, halvin tarjous/oma tarjous * 80 pistettä). Toiminnalliset tekijät (yhteensä enintään 20 pistettä) jakautuvat seuraavasti: laatutekijät max. 13 pistettä kuljetusten turvallisuus max. 7 pistettä Toiminnallisia tekijöitä arvioidaan tarjousasiakirjojen perusteella. Toiminnallisten tekijöiden pisteytyksen suorittaa työryhmä, jossa on jäseninä sekä talouden että hallinnon asiantuntijat. Toiminnallisten tekijöiden pisteytyksen perusteet on selvitetty tarkemmin liitteessä 3. Mikäli tarjouksessa ei ole annettu tarjouspyynnössä pyydettyjä tietoja laatua koskevista seikoista taikka jos tiedot ovat riittämättömiä tai ylimalkaisia, ei tarjouksentekijä saa ko. vertailukohdasta laatupisteitä. Suurin mahdollinen pistemäärä on 100 pistettä.

10 6.7 Hankintapäätökset, -sopimukset, sopimuskausi, sopimuksen syntyminen Sivistyslautakunta tekee hankintapäätökset kaupungin oppilaskuljetusten hoitamisesta. Päätökset perustuvat tällä tarjouspyynnöllä saatujen tarjousten vertailuun ja sen antamiin lopputuloksiin. Hankintapäätös perusteluineen annetaan tiedoksi kaikille asianosaisille. Mikäli kaupungin hankintapäätöksistä valitetaan markkinaoikeuteen, tekee kaupunki valituksen alaisia kuljetuksia koskevin osin väliaikaiset, markkinaoikeuden ratkaisuun asti voimassa olevat sopimukset. Väliaikaiset sopimukset tehdään ensisijaisesti tarjouskilpailussa valituksi tulleiden liikennöitsijöiden kanssa. Varsinaiset sopimukset laaditaan markkinaoikeuden päätöksen jälkeen oikeuden ratkaisun mukaiseksi. Liitteenä 13 on luonnos tehtävistä sopimuksista. Sopimusmalli saattaa vielä täsmentyä, mutta se perustuu tarjouspyyntöasiakirjassa esitettyihin seikkoihin. Tässä vaiheessa tarjous tulee tehdä täysin sopimusmallin mukaisilla ehdoilla, eikä tarjoaja saa tarjouksessaan esittää sopimusmallin ehtoihin mitään muutoksia tai lisäyksiä. Kirjallinen hankintasopimus allekirjoitetaan vasta, kun hankintapäätös on tullut lainvoimaiseksi. Sopimuksen sitovuus syntyy vasta, kun molemmat osapuolet ovat allekirjoittaneet sopimusasiakirjat. Sopimus raukeaa irtisanomisajasta riippumatta, jos molemmat osapuolet niin yhteisesti päättävät. Mikäli tarjousten perusteella tehtävään sopimukseen perustuvissa palveluissa havaitaan olennaisia virheellisyyksiä tai laiminlyöntejä, joita ei ole korjattu annetun määräajan kuluessa kirjallisesta vaatimuksesta, sopimus voidaan purkaa välittömästi. Sopimuskausi on Sopimuksesta aiheutuvat tai siihen liittyvät riitaisuudet ratkaistaan viime kädessä Porvoon käräjäoikeudessa. 6.8 Sopimusasiakirjat, niiden etusijajärjestys ja toisiaan täydentävyys Kaupungin ja liikennöitsijän välisen sopimussuhteen sisältö määräytyy seuraavassa ensisijaisuusjärjestyksessä: 1. Tarjouspyyntö liitteineen 2. Hankintapäätös 3. Hankintasopimus 4. Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa (JYSE 2009 PALVELUT) 5. Toimittajan tarjous liitteineen Hankinnan muut ehdot Hankinnassa ja sopimusten laadinnassa noudatetaan hankintalainsäädäntöä sekä JYSE 2009 PALVELUT -ehtoja (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot palveluhankinnoissa). Kaupunki pidättää oikeuden perustellusta syystä hylätä kaikki tehdyt tarjoukset Tarjouksen tekemisestä aiheutuvat kulut Tarjoajalle ei suoriteta korvausta tarjouksen tekemisestä.

11 7. Tarjouksen voimassaoloaika Tarjouksen tulee olla sitovasti voimassa vähintään saakka Lisätiedot Lisätietoja antaa suunnittelija Merja Salo, etunimi.sukunimi(at)loviisa.fi. Mahdolliset kysymykset toimitetaan kirjallisesti klo mennessä suunnittelijalle. Vastaukset mahdollisiin kirjallisiin kysymyksiin annetaan kaupungin kotisivulla osoitteessa: kohdassa tarjouspyynnöt viimeistään Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali Tarjouspyyntöasiakirjamateriaali koostuu seuraavista asiakirjoista ja liitteistä: Tarjouspyyntö Liite 1 Tarjouslomake Bilaga 1 Offertblankett Liite 2 Arvioidut kohdekohtaiset kuljetustiedot Liite 3 Pisteytys Liite 4 Kalustoluettelo A Liite 5 Kuljettajaluettelo B Liite 6 Erillisselvitys C Liite 7 Lukuvuoden työ- ja loma-ajat Liite 8 Koulujen päivittäiset alkamis- ja päättymisajat Liite 9 Kaupungin kartta, jossa esikoulujen ja koulujen sijainnit Liite 10 Kaupungin keskusta-alueen kartta, jossa esikoulujen ja koulujen sijainnit Liite 11 Koulu- ja esiopetuskuljetuksissa noudatettavat periaatteet Bilaga 11 s principer för skolskjuts inom förskoleundervisning och grundläggande utbildning Liite 12 Koulukuljetuksissa noudatettavat ohjeet Bilaga 12 Regler som bör följas vid skolskjutsar Liite 13 Sopimusmalli Liite 14 Luettelo vaadituista asiakirjoista

Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista

Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista 1 Lapinjärven kunnan tarjouspyyntö oppilaskuljetuksista Lapinjärven kunta pyytää tarjoustanne Lapinjärven kunnan oppilaskuljetusten hoitamisesta tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Tarjouskilpailu

Lisätiedot

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012

Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 Tuusulan kunta TARJOUSPYYNTÖ Konsernipalvelut Ruokapalveluyksikkö 5.4.2012 TARJOUSPYYNTÖ MONITOIMIVAUNUJEN HANKINNASTA TUUSULAN SOSIAALI- JA TERVEYSASEMAN VUODEOSASTOLLE SEKÄ PALVELUKESKUS TUUSKOTOON 1.

Lisätiedot

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus

2. Hankintamenettely, hankinnasta ilmoittaminen ja asiakirjajulkisuus 1 TARJOUSPYYNTÖ OMPELUKONEIDEN JA SAUMUREIDEN KORJAUS- JA HUOLTOPALVELUISTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnan eri toimipisteisiin hankittujen ompelukoneiden

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014

OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 8.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINESTEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus Riihimäen kaupunki pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviainesten hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16)

TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Rautjärven kunta 1 TARJOUSPYYNTÖ RAUTJÄRVEN KUNNAN HARJAANTUMISOPETUKSEN KOULUKULJE- TUKSESTA LUKUVUODELLE 2014-15 (+OPTIO 2015-16) Pyydämme tarjoustanne Rautjärven kunnan harjaantumisopetuksen koulukuljetuksesta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA 1 NURMIJÄRVEN KUNTA 20.5.2014 Seudullinen hankintapalvelukeskus TARJOUSPYYNTÖ VPL- ja SHL KULJETUKSISTA Seudullinen hankintapalvelukeskus pyytää tarjousta vammaispalvelulain ja sosiaalihuoltolain tarkoittamista

Lisätiedot

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut

1) Kunnan kiinteistöjen ulkoalueiden hoito 2) Ryhmäkasvien ja kanervien hoitopalvelut 3) Pensaiden alasleikkaus- ja kuorikatteen levityspalvelut 1(6) TARJOUSPYYNTÖ KIINTEISTÖJEN ULKOALUEIDEN HOIDOSTA 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne kiinteistöjen ulkoalueiden hoidosta tarjouspyyntöasiakirjoista selviävällä

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINEKSIEN HANKINNASTA

TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINEKSIEN HANKINNASTA 21.11.2016 TARJOUSPYYNTÖ KIVIAINEKSIEN HANKINNASTA 1. Hankinnan kuvaus 2. Sopimuskausi Nurmijärven kunta pyytää tarjoustanne kunnallistekniikan rakentamis- ja kunnossapitotyömailla käytettävien kiviaineksien

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA

TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA TARJOUSPYYNTÖ MAMMOGRAFIA SEULONTATUTKIMUSTEN JÄRJESTÄMISESTÄ SIPOON KUNNASSA 1. Taustatietoja Sipoon kunta ostaa joukkotarkastuksen rintasyövän varhaistoteamiseksi seulontana kansanterveysasetuksen ohjekirjeen

Lisätiedot

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta

LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta LIITE 1 Tiedot tarjoajasta sekä palvelun laadusta Tarjous Lopen kunnan oppilas- ja palvelukuljetusten sekä asiointiliikenteen hankinnasta tehdään tällä asiakirjalla. Tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

1. Liikenneluvan voimassaolo

1. Liikenneluvan voimassaolo TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 2. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ

SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ SIRKKA - KITTILÄ - SIRKKA KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 KALUSTOLLE ASETETTAVAT

Lisätiedot

Iisalmen kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina ja mahdollisuus kahden vuoden optioon.

Iisalmen kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina ja mahdollisuus kahden vuoden optioon. Tarjouspyyntö Iisalmen kaupungin virallisten ilmoitusten julkaisemisesta 1. Hankinnan kuvaus Iisalmen kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin ilmoitusten ja kuulutusten julkaisemisesta vuosina 2014 2016

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 29.4.2016 Tarjouspyyntö Kokemäen kaupungin koulukuljetuksista sopimuskaudella 1.8.2016 31.7.2018 sisältäen mahdollisen lisätilauksen ajalle 1.8.2018-31.7.20149 (Optio +1 vuosi) Kokemäen kaupunki

Lisätiedot

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET

TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET 1 TILAUSLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ/ LUKUVUODEN 2009-2010 HELSINKIIN, ESPOOSEEN JA VIHTIIN SUUNTAUTUVAT KOULULAISKULJETUKSET SIVISTYSPALVELUT BILDNINGSTJÄNSTER Hallinto- ja talousyksikkö Förvaltnings- och

Lisätiedot

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO

KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO KALLO-JAU HOJARVI-MOYKKYN EN-VAHALAKI- KAUKONEN KOULUKULJETUS TARJOUSPYYNTO 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTO SISALLYSLUETTELO 1 OSTAJA 3 2 HANKINTAMENETTELY 3 3 TARJOUSPYYNNON KOHDE 3 4 KALUSTOLLE

Lisätiedot

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi

Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi OSTOLIIKENTEEN TARJOUSPYYNTÖ KOULULAISKULJETUS Ostaja Kosken Tl kunta, Härkätie 5, 31500 Koski Tl Yhteyshenkilö: Sanna Salo, email: sanna.salo@koski.fi Sopimuskausi lukuvuosi 2015-2016 alkaen 21.9.2015

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt

TARJOUSPYYNTÖ. Hammaslaboratoriotyöt TARJOUSPYYNTÖ Hammaslaboratoriotyöt 1(5) 23.3.2015 Seudullinen hankintapalvelukeskus Tuusulan kunta Hyvinkään kaupunki Järvenpään kaupunki Keravan kaupunki Mäntsälän kunta Sipoon kunta TARJOUSPYYNTÖ HAMMASLABORATORIOTÖIDEN

Lisätiedot

Päällystepaikkaustyöt 2014

Päällystepaikkaustyöt 2014 Selvitys Tarjouspyyntö 20.3.2014 1 (8) Päällyst Päällystepaikkaustyöt 2014 Järvenpään kaupungin Tekninen palvelukeskus pyytää tarjoustanne kaupunkitekniikan vastuualueen teettämistä päällystepaikkaustöistä

Lisätiedot

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä.

Klaukkalan ja Kirkonkylän jätevedenpuhdistamoilta syntyy linkokuivattua ja suotonauhakuivattua mädätettyä ja mädättämätöntä lietettä. 05.01.2016 1(6) TARJOUSPYYNTÖ JÄTEVESILIETTEEN JATKOKÄSITTELYSTÄ Nurmijärven kunnan hankintapalvelut / Nurmijärven Vesi pyytää (myöhemmin tilaaja) tarjoustanne linkokuivatun ja suotonauhakuivatun jätevesilietteen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä

Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1 Tarjouspyyntö asiointiliikenteen henkilökuljetusten järjestämisestä 1. Hankintayksikkö Rautjärven kunta Kunnanhallitus 56800 Simpele Yhteyshenkilö ja lisätietoja talouspäällikkö Paula Hinkkanen puh.

Lisätiedot

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa.

Hankintamenettely Pienhankinta Hankinnan arvo ei ylitä julkisista hankinnoista annetussa laissa tarkoitettua kansallista kynnysarvoa. 16.2.2012 TARJOUSPYYNTÖ MASTONOSTIMESTA Äänekosken kaupunki pyytää Teiltä tarjouksen käytetystä siististä mastonostimesta tarjouspyyntöliitteen mukaisesti. Tarjous koskee kaupungin kulttuuritalolle (Kalevankatu

Lisätiedot

OPPILASKULJETUKSET

OPPILASKULJETUKSET OPPILASKULJETUKSET 2013-2014 2 Kohde ja sopimuskausi Mäntsälän kunta / pyytää tarjouksia kunnan alueen perusopetuslain 32 :n mukaisista oppilaskuljetuksista liitteessä 1 kuvatuille reiteille. Kuljetukset

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET TARJOUSKILPAILUN EHDOT - KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä 6. Kilpailukohteet 7. Kaluston ja palvelun

Lisätiedot

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ HÄMEENKYRÖN OPPILASKULJE- TUSTEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013.

16.8.2013 447967-JK-U369-12/14. Työ toteutetaan kokonaisurakkana. Työn on oltava valmis 29.11.2013. Tarjouspyyntö 1 (7) JÄRVENPÄÄN KATUVALOJEN VALAISINTEN VAIHTO 2013 1. Hankinnan sisältö Järvenpään kaupungin tekninen toimi pyytää tarjoustanne elohopeavalaisinten vaihdosta. Vaihdettavien valaisinten

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut

Tarjouspyyntö. YTHS:n pankkipalvelut Tarjouspyyntö YTHS:n pankkipalvelut Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA 54800 SAVITAIPALE TARJOUSPYYNTÖ SAVITAIPALEEN KUNNAN KOULUKULJETUKSISTA Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää Savitaipaleen kunnan koulukuljetukset lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA

TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TARJOUSPYYNTÖ RUOKAPALVELUSTA Nurmijärven kunnan hankintapalvelut pyytää tarjoustanne tarjouspyynnössä mainittujen kohteiden ruokapalvelusta. Tarjouskilpailun perusteella tehdään sopimus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö

Tarjouspyyntö 1 (7) KARKKILAN PALVELU- JA ASIOINTILIIKENNE ALKAEN 12.8.2013 Karkkilan kaupunki pyytää tarjoustanne kaupungin alueella toteutettavasta palvelu- ja asiointiliikenteen hoidosta seuraavasti. Hankinnan kuvaus

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista

Tarjouspyyntö. YTHS:n tilintarkastuspalveluista Tarjouspyyntö YTHS:n tilintarkastuspalveluista Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely...

Lisätiedot

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista

Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista 1(5) Tarjouspyyntö Nurmijärven kunnan tietoliikennepalveluista Nurmijärven kunnan pyytää tarjoustanne toimipisteet yhdistävästä tietoliikenneratkaisusta. Sopimuskausi alkaa 10.10.2014 tai sitten kun sopimus

Lisätiedot

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016

Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 TARJOUSPYYNTÖ Viisumipalvelut 04/2016 26.4.2016 1. Tarjouspyynnön kohde... 2 1.1 Tarjouspyynnön kohde... 2 1.2 Hankintamenettely ja hankinnasta ilmoittaminen... 2 2. Sopimuskausi... 2 3. Tarjousten valinta

Lisätiedot

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2

KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 Sivu 1/5 KOULUKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULUKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017)

Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Koulukuljetukset alakouluille ja päiväkoteihin (taksikuljetukset) lukuvuodelle 2015-2016 (sekä optiona lukuvuodelle 2016-2017) Eurajoen kunnan koulutoimi pyytää tarjoustanne koululaiskuljetuksista lukuvuodelle

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN METSÄ- TUOMELAN JÄTEASEMALTA

TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN METSÄ- TUOMELAN JÄTEASEMALTA 1(6) TARJOUSPYYNTÖ METALLIN NOUDOSTA JA TOIMITTAMISESTA KÄSITTELYYN METSÄ- TUOMELAN JÄTEASEMALTA Nurmijärven kunnan ympäristötoimialan tekninen keskus pyytää tarjoustanne romumetallin noudosta Metsä-Tuomelan

Lisätiedot

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014

Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) PL37 01901 Nurmijärvi 30.1.2014 Nurmijärven kunta TARJOUSPYYNTÖ 1(6) TAKYMETRIN HANKINTA Hankinnan kohde Hankinnan kuvaus Takymetri GNSS antennivarustuksella Pyydämme tarjoustanne käyttökiintopisteiden mittauksessa sekä kartoitus- ja

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN KAPPALETAVARAKUORMA-AUTON HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä kappaletavarakuorma-autosta. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

1. Tarjoajan perustiedot

1. Tarjoajan perustiedot LIITE 5. Tarjouslomake 1(6) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Joukkoliikenteen tarjouskilpailu 2/2013 tarjous tehdään tällä asiakirjalla. Tarjotusta kalustosta tarjoajan tulee täyttää tarjouspyynnön

Lisätiedot

TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1.

TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1. TARJOUSKILPAILUN EHDOT Tarjouspyynnön LIITE 1. 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Yhteenliittymä 3. Alihankkijan käyttäminen 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet 6. Liikennöinnissä käytettävä ajokalusto

Lisätiedot

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012

Espoon kaupungin hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ nro /2012 VIRVE-PÄÄTELAITTEIDEN HANKINTA 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Espoo), Keski-Uudenmaan pelastuslaitoksen (Vantaa) ja Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen

Lisätiedot

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET

KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET KOULULAISKULJETUKSET Tarjouspyynnön LIITE 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT KOULULAISKULJETUKSET 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Liikenneluvan automäärä 3. Yhteenliittymä 4. Alihankinta 5. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana.

NURMEKSEN KAUPUNKI. Jos liikennöitsijä tulee käyttämään alihankkijaa, tarjouksesta tulee ilmetä, mikä osuus liikenteestä hoidetaan alihankintana. NURMEKSEN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUN EHDOT VANHUSTEN PÄIVÄKUNTOUTUSKULJETUKSET Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä 5. Kilpailukohteet

Lisätiedot

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon.

Hankintamenettely on avoin. Hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon. 1 ELEKTRONISTEN SUURTEHOHÄLYTTIMIEN HANKINTA Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne kolmesta (3) elektronisesta, teholtaan 2000 W, suurtehohälyttimestä asennuksineen jäljempänä olevan tarjouspyynnön

Lisätiedot

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354

RUOKOLAHDEN KUNTA 1 Virastotie 3 56100 RUOKOLAHTI 17.6.2013 Puhelin (05) 26 911 Telekopio (05) 2691 354 RUOKOLAHDEN KUNTA 1 TARJOUSPYYNTÖ 1. Tarjouspyynnön kohde 1.1 Tarjouspyynnön kohde Hankintayksikkö on Ruokolahden kunta/tekninen osasto. Tarjouspyynnön kohteena ovat: 1. Kasvitarhan alueen tasaustyöt,

Lisätiedot

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI

Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. myyjän toimipaikassa Suomessa, käyttö- ja huoltokoulutus ostajan ilmoittama paikka Kotikyläntie 254, IISALMI TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) MIDIKAIVUKONEEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne midikaivukoneesta. Hankintamenettely Avoin. Tarjouspyyntö on julkaistu kuntayhtymän internetsivuilla osoitteessa http:///hankinnat. Hankintailmoitus

Lisätiedot

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti:

Hankinta on jaettu kahteen hankinnan kohteeseen seuraavasti: KOTALAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNE 1. HANKINTAYKSIKKÖ JA YHTEYSHENKILÖ Hankintayksikkö Virtain kaupunki Sivistyslautakunta Virtaintie 26 34800 VIRRAT Y-tunnus: 0206333-9 2. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ

Tarjouspyyntö 1.7.2015 RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ 1 Tarjouspyyntö 1.7.2015 Siivous-ruokapalveluyksikkö PL 33, 31761 Urjala RAAKOJEN, KUORITTUJEN PERUNATUOTTEIDEN TARJOUSPYYNTÖ Urjalan kunnan siivous-ruokapalveluyksikkö pyytää tarjoustanne liitteenä olevan

Lisätiedot

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi.

Tarjoajan on tarjouksessaan ilmoitettava (liite 2) sähköpostiosoite, johon päätös lähetetään tiedoksi. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) B-LUOKAN ÖLJYNTORJUNTAVENEEN HANKINTA 2012 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Länsi-Uudenmaan pelastuslaitoksen käyttöön tulevasta B-luokan öljyntorjuntaveneestä.

Lisätiedot

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset

SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Sivistyslautakunta Simontie Simo Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1/6 Kevätlukukauden 2017 kuljetukset SIMON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2/6 KEVÄTLUKUKAUDEN 2017 KULJETUKSET Tarjouspyynnön tavoite ja tilaaja Tämän tarjouspyynnön tavoitteena on järjestää

Lisätiedot

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin.

2. Hankinnan kohde Hanke käsittää Ylä-Savon koulutuskuntayhtymän Kiuruveden Hingunniemen keittiöremontin. TARJOUSPYYNTÖ 1 (6) SISÄLLYS 1. Yleistä 1 2. Hankinnan kohde 1 3. Hankintamenettely 2 4. Tehtävät 2 5. Aikataulu 2 6. Osatarjous 2 7. Vaihtoehtoiset tarjoukset 2 9. Tarjouspyyntöasiakirjat 2 10. Rakennusaikaiset

Lisätiedot

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI.

HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HINTATIEDUSTELU 1 (7) Asianumero 10.12.2012 4845/02.08.00/2012 SULKUPORTIT 2013 HANKINTAYKSIKKÖ Espoon kaupunki, Espoo Kaupunkitekniikka -liikelaitos, PL 6400, 02070 ESPOON KAUPUNKI. HANKINNAN KOHDE Espoon

Lisätiedot

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2

LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 LIEKSAN KAUPUNKI TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 2 TARJOUSKILPAILUN EHDOT ASIOINTILIIKENNE / KIMPPAKYYTI Sisällysluettelo 1. Liikenneluvan voimassaolo 2. Alihankinta 3. Yhteenliittymä 4. Tiedot liikennöitsijästä

Lisätiedot

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön

Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun hankintarenkaan jäsenyhteisöjen käyttöön Kainuun maakunta -kuntayhtymä TARJOUSPYYNTÖ 64/2008 1 (6) Tarjouspyyntö EU Kynnysarvon ylittävä hankinta Henkilö- ja tavara-autot, puitesopimus-pohjainen hankinta Kainuun maakunta -kuntayhtymän ja Kainuun

Lisätiedot

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012

KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 TARJOUSPYYNTÖ 1 (7) KATEAINEIDEN HANKINTA 2012 Hankintayksikkö Espoon kaupunki,., 02070 ESPOON KAUPUNKI. Tarjouspyyntö Espoon Kaupunkitekniikka-liikelaitos pyytää tarjoustanne viheralueiden rakentamiseen

Lisätiedot

1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus

1. Hankinnan arvo ja yleiskuvaus 30.4.2013 1 (8) TARJOUSPYYNTÖ ULTRAÄÄNIKUVAUSLAITTEESTA YTHS:N TÖÖLÖN YKSIKKÖÖN YTHS pyytää kirjallista tarjoustanne ultraäänikuvauslaitteen toimittamisesta ja asentamisesta. Laite on tarkoitus ottaa käyttöön

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS)

KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) TARJOUSPYYNTÖ Sivu 1(5) TARJOUSPYYNTÖ KAUNIAISTEN KAUPUNGIN VIHERRAKENNUS- JA HOITOTYÖT VUODELLE 2017 (VUOSISOPIMUS) Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tuntihintaista tarjoustanne Kauniaisten kaupungin

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ TARJOUSPYYNTÖ 14.1.2016 ASEMAKAAVAN POHJAKARTAN TÄYDENNYSKARTOITUS 1. Tehtävän määrittely Tuusulan kunta on toteuttamassa Vanhakylän alueen kaavan pohjakartan täydennyskartoitustyötä. Ilmakuvaukseen perustuvan

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) SIIRRETTÄVIEN PILARINOSTIMIEN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne neljästä siirrettävästä pilarinostimista. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon alittava pienhankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA

TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA TARJOUSPYNTÖ KARTANONRANNAN KOULUUN HANKITTAVISTA ASTIOITA Hankinnan yleiskuvaus Kirkkonummen kunta/ sivistyspalvelut pyytää tarjoustanne liitteen TARJOUKSEEN mukaisista astioista, keittiövälineistä ja

Lisätiedot

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja.

ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS. Kilpailutuksella valitaan yksi sopimustoimittaja ja yksi varatoimittaja. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) ESPOON KAUPUNGIN TYTÄRYHTEISÖIDEN TALOUSTOIMINTOJEN KILPAILUTUS 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon kaupungin tytäryhteisöiden taloustoimintojen hoito.

Lisätiedot

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto

Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö. Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto Koulukuljetusten tilausliikenteen tarjouspyyntö Valkeakosken kaupunki Kasvatus- ja opetustoimisto SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 1 2. Hankintamenettely... 1 3. Tarjouspyynnön kohde... 1 4. Tarjoajan kelpoisuus...

Lisätiedot

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset.

Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. TARJOUS JA TARJOUSHINTALOMAKE Tarjous tehdään tällä sekä liitteessä 3 olevalla lomakkeella. Lisäksi tarjoajan tulee toimittaa pyydetyt liitteet ja selvitykset. Viitaten julkaistuun ostoliikenteen hoitamista

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. SUURTALOUSLAITTEEN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy WinNova pyytää tarjoustanne käytetystä astianpesukoneesta tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN KOHDE

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1)

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ (NRO 1) 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN

Lisätiedot

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen.

5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. 1 (5) Tarjousnimike 5-AKSELINEN CNC-TYÖSTÖKONE (1 KPL) Tämä tarjoajan soveltuvuuslomake palautetaan täytettynä liitteineen. OHJE Tarjoaja täyttää tarjoajan soveltuvuuslomakkeen kaikki kohdat sekä palauttaa

Lisätiedot

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi

Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi 1 Parikkalan kunta Sivistyslautakunta Parikkalan kunnan koulutoimen ostoliikenteen tarjouspyyntö kevätlukukaudelle 2016 ja lukuvuodelle 2016-2017 sekä yksi optiovuosi Pyydämme tarjoustanne jäljempänä määritellyn

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet

Tarjouspyyntö. YTHS:n verkkolaitteet Tarjouspyyntö YTHS:n verkkolaitteet Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan kohde... 2 2 Hankintamenettely... 2 2.1 Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely)

TARJOUSPYYNTÖ. TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) Hankintapalvelut TARJOUSPYYNTÖ Puisto- ja leikkikenttävälineet 1(5) 12.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ PUISTO- JA LEIKKIKENTTÄVÄLINEIDEN HANKINNASTA (puitejärjestely) 1. Hankinnan kuvaus Nurmijärven kunnan hankintapalvelut

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ

TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ 1 (5) TARJOUSPYYNTÖ PERUNASTA JA JUUREKSISTA SEKÄ TUOREVIHANNEKSISTA JA HEDELMISTÄ Äänekosken kaupunki pyytää tarjoustanne. Tuoteryhmä Perunat ja juurekset Tuorevihannekset ja hedelmät Tarjouspyynnön sisältö

Lisätiedot

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016

KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) Yhdyskuntatoimi Päiväys N:o Konevarikko /020800/2016 KAUNIAISTEN KAUPUNKI Sivu 1(6) TARJOUSPYYNTÖ LAKAISUKONEESTA Hankinnan kohde ja kuvaus Pyydämme tarjoustanne yhdestä, Kauniaisten kaupungin Kunnossapidon käyttöön tulevasta imulakaisukoneesta kokonaispainoltaan

Lisätiedot

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti.

Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. Tarjouspyyntö 5.2.2016 LIIKENNETRAKTORIN HANKINTA Hankinnan kohde ja hankintamenettely Länsirannikon Koulutus Oy pyytää tarjoustanne käytetystä liikennetraktorista tämän tarjouspyynnön mukaisesti. 1. HANKINNAN

Lisätiedot

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi

Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi TARJOUSPYYNTÖ 1 / 6 Maksujärjestelmä työntekijän omaehtoisen, verovapaan liikunta- ja kulttuuritoiminnan tukemiseksi 29.8.2016 Imatran kaupunki Virastokatu 2, 55100 Imatra Vaihde: 020 617 111 Faksi: 020

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA

TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA TARJOUSPYYNTÖ TOIMINTAKESKUKSEN KULJETUKSISTA Kurikan kaupunki pyytää tarjousta toimintakeskuksen työntekijöiden kuljetuksista ajalle 1.9.2011-31.8.2012. Mahdollinen vuoden optio. Tarjouskilpailu on avoin

Lisätiedot

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista

Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Sivu 1 / 5 Tarjouspyyntö monitoimilaitteista Tilaaja Epilepsialiito ry Malmin kauppatie 26, 00700 Helsinki Y-tunnus: 0221136-2 Hankintamenettely Hankintamenettelynä käytetään avointa menettelyä. Hankinnasta

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET

TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET 1 (7) 4.5.2016 TARJOUSPYYNTÖ: JANAKKALAN KUNNAN KOULULAISKULJETUKSET Janakkalan kunta järjestää tarjouskilpailun liitteessä 1 tarkemmin esiteltyjen koulukuljetuskokonaisuuksien hoitamisesta. Sopimuskausi

Lisätiedot

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta.

Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) Espoon henkilöstölehden tuottaminen Espoon kaupunki pyytää tarjousta Espoon henkilöstölehden tuottamisesta, painamisesta ja jakelusta. 1. Hankinnan kohde ja kuvaus Hankinnalla tullaan

Lisätiedot

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA

KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA KIRJASTOAUTON KORITYÖN HANKINTA Inarin kunta pyytää tarjoustanne kirjastoauton korityöstä tämän tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Kirjastoauto hankitaan Inarin kunnankirjaston käyttöön (www.inari.fi/kirjasto).

Lisätiedot

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne

Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne Cityliikenteen tarjouskilpailu 2016 Diaarinumero TARJOUSPYYNNÖN LIITE 4 Tarjouslomake 1(5) Oulun toimivalta-alueen linja-autoliikenne, Cityliikenteen tarjouskilpailu

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) KÄYTETYN DUMPPERIN (TRD) HANKINTA Pyydämme tarjoustanne käytetystä Traktoridumpperista, TRD (dumpperista). Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Avoin.

Lisätiedot

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla

Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Tarjouspyyntö 1 (5) Porvoon kaupunkiopas 2014 Painotyö nelivärivaihdolla Porvoon kaupungin matkailutoimisto pyytää tarjoustanne Porvoon kaupunkioppaan painotyöstä. Esite painetaan neljälle (4) eri kielellä.

Lisätiedot

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011

Manuntie 2 Tarjouskilpailuasiakirja nro 2 92930 Pyhäntä 23.6.2011 1. Liikenneluvan voimassaolo ja automäärä Liikennöitsijällä tulee olla tarjousta jättäessään ostoliikenteen harjoittamiseen oikeuttava voimassa oleva taksi- tai joukkoliikennelupa. Ostoliikenteen harjoittamiseen

Lisätiedot

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta

Tarjouspyyntö. YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Tarjouspyyntö YTHS:n Tampereen Kalevantien toimipisteen autoklaavin hankinta Sisällys 1 Hankinnan perustiedot ja hankinnan kohteen kuvaus... 2 1.1 Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö... 2 1.2 Hankinnan

Lisätiedot

Puhelin: 040 335 4220

Puhelin: 040 335 4220 URAKKATARJOUSPYYNTÖ URJALAN KUNTA / TEKNINEN PALVELUKESKUS YHDYSVESIJOHTO KYLMÄKOSKI - URJALA RAKENNUTTAJA TAI TILAAJA Nimi: Osoite: Pyydämme urakkatarjoustanne alla mainitusta urakasta liitteenä olevien

Lisätiedot

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018

RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 RUSKON KUNTA TARJOUSPYYNTÖ Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta 25.1.2016 RUSKON KUNNAN TURUN KOULUSOPIMUSTEN MUKAISET KOULUKULJETUKSET LUKUVUOSINA 2016-2018 Ostaja Kohde Ruskon kunta / Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta

Lisätiedot

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ

KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ KUNNAN OSTAMIEN KULJETUKSIEN HANKINTA TARJOUSPYYNTÖ 2 TARJOUSKILPAILUASIAKIRJA NRO 1 TARJOUSPYYNTÖ SISÄLLYSLUETTELO 1 OSTAJA... 3 2 HANKINTAMENETTELY... 3 3 TARJOUSPYYNNÖN KOHDE... 3 4 TARJOAJAN KELPOISUUS...

Lisätiedot

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI.

Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Pyydämme tarjoustanne koulupäivinä tapahtuvista opiskelijakuljetuksista. 4, IISALMI. TARJOUSPYYNTÖ 1 (5) OPISKELIJAKULJETUSPALVELUN HANKINTA Pyydämme tarjoustanne opiskelijakuljetuksista eri toimipaikkoihin. Kyseessä on kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintamenettely Hankintamenettely

Lisätiedot

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v.

Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle (tavoite) optio 3.v. Alustava Tarjouspyyntö 1 (6) Pähkinäisten ulkoilusaaren hoito sekä kahvila- ja kioskipalvelut ajalle 1.6.2017(tavoite) - 31.8.2022 + optio 3.v. Sisällys 1 Hankinnan taustaa... 2 2 Palvelun kuvaus... 2

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA

TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA TERVOLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 19.12.2016 TARJOUSPYYNTÖ TERVOLAN KUNNAN JA KUNNAN TYTÄRYHTEISÖJEN HALLINNON JA TALOUDEN TARKASTUSPALVELUISTA Tarjous pyydetään kuntalain 14. luvun mukaisesta hallinnon ja

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut

TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA. Hankinta Perusturvapalvelut TARJOUSPYYNTÖ KOTIHOIDON KAUPPAPALVELUIDEN HANKINTA Mäntsälän kunta/mustijoen perusturva pyytää tarjoustanne kotihoidon kauppapalvelun hankinnasta tarjouspyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. 1. Sopimuskausi

Lisätiedot

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE

LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN OSTOPALVELULIIKENNETARJOUSPYYNTÖ AJALLE VIRTAIN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ Koulutoimisto Tuula Jokinen PL 85 7.2.2014 34801 VIRRAT P. 03-4851260 tuula.jokinen@virrat.fi LIEDENPOHJAN, VASKIVEDEN, KILLINKOSKEN, KOTALAN, ÄIJÄNNEVAN JA KURJENKYLÄN ALUEEN

Lisätiedot

Pyhäjärven kaupunki ei korvaa toimittajalle tarjousten tekemisestä aiheutuvia kustannuksia.

Pyhäjärven kaupunki ei korvaa toimittajalle tarjousten tekemisestä aiheutuvia kustannuksia. PYHÄJÄRVEN KAUPUNKI TARJOUSPYYNTÖ PALVELULIIKENTEESTÄ 1. Hankinnan kohde Pyhäjärven kaupunki pyytää tarjoustanne jäljempänä määritellyn palveluliikenteen hoitamisesta alla mainittujen asiakirjojen mukaisesti.

Lisätiedot

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut.

3. Hinnoittelu Tarjouksessa tulee käyttää arvonlisäverotonta nettohinnoittelua (alv 0 %). Hinnan tulee olla kiinteän ja sisältää kaikki kulut. 1 PALOLETKUT Itä-Uudenmaan pelastuslaitos pyytää tarjoustanne paloletkuista seuraavasti: YLEISTÄ 1. Tiedot toimittajasta Yrityksen tiedot, kaupparekisteriote, lääninveroviraston todistus maksetuista veroista

Lisätiedot

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET

SALLAN KUNNAN KULJETUKSET SALLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 1(9) SALLAN KUNNAN KULJETUKSET TARJOUSASIAKIRJA 1 TARJOUSPYYNTÖ SALLAN KUNTA TARJOUSPYYNTÖ 2(9) SISÄLLYSLUETTELO 1. Ostaja... 3 2. Hankintamenettely... 3 3. Tarjouspyynnön kohde...

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA

TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA TARJOUSPYYNTÖ - PIENKUORMAAJA 1 Tarjouspyynnön kohde ja vaihtokone Pietarsaarenseudun seurakuntayhtymä pyytää tarjousta hautausmaa- ja kiinteistötyöhön soveltuvasta pienkuormaajasta. Tarjouksessa on huomioitava

Lisätiedot

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy

Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ. MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat. Lapin ammattikorkeakoulu Oy Viite: 16/2014/MSI Lapin ammattikorkeakoulu Oy TARJOUSPYYNTÖ MinLAPPI hanke (950000) Smart Investment (xxxxxx) Pienhankinnat Lapin ammattikorkeakoulu Oy Jokiväylä 11 C, 96300 Rovaniemi Sisältö 1 Pienhankinnat...

Lisätiedot

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen

Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen 1 (5) LIITE 1 TARJOAJAA KOSKEVAT SOVELTUVUUSVAATIMUKSET Tarjouslomake, palautetaan täytettynä tarjouksen liitteenä Päiväpolun leikkipuiston rakentaminen Tarjoajan nimi: OHJEET Tämä on tarjouslomake, joka

Lisätiedot

TARJOUSPYYNTÖ

TARJOUSPYYNTÖ 1 LAPINLAHDEN JA VARPAISJÄRVEN HAUTAUSMAIDEN HAUDANKAIVUU- JA PEITTÖTÖISTÄ SEKÄ AURAUS- JA KUNNOSSAPITOTÖISTÄ Ylä-Savon seurakuntayhtymä pyytää kirjallista tarjousta Lapinlahden (kirkonkylä, Alapitkä ja

Lisätiedot