VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS"

Transkriptio

1 ASIAKASOHJE VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS OPAS VIENNIN SANOMA-ILMOITTAJAKSI HAKEUTUVALLE

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTETYT TERMIT VIENNIN SANOMAILMOITTAJA Viennin sanomaliikenteessä käytettävät asiointikanavat SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEUTUMINEN Viennin sanoma-asioinnin edellytykset Hakeutuminen YRITYSNEUVONTA JA TESTAUKSESTA SOPIMINEN VIENNIN SANOMAILMOITTAJAN TESTAUS Elex-vientijärjestelmän testauksen vaiheet ja aikataulu Testaus yrityksen omalla materiaalilla Testaus osittain Tullin laatimalla materiaalilla Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman asiakastestaus Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus Uusi viennin sanomailmoittaja, joka käyttää asiointikanavana suoraa sanomaasiointia Viennin sanomailmoittaja joka siirtyy operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista suoraan sanoma-asiointiin Yhteyden avaaminen yrityksen ja Tullin välille operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä EDI-sanomien lähetystiedot operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä XML-sanoman rivitys SANOMALIIKENTEESEEN SIIRTYMINEN Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä Siirtyminen operaattorivälitteisestä tietoliikenneyhteydestä suoraan sanomaasiointiin Sanomien seurantavastuu Ongelmatilanteet TULLAUSOHJELMAN MUUTTUMINEN LISÄTIETOJA TESTITAPAUSTEN OHJEET JA KUVAUKSET Testauksessa käytettävien vienti-ilmoitussanomien täyttämisen yleiset ohjeet Testaus yrityksen omalla materiaalilla, testausohje Testaus Tullin materiaalilla Itsenäinen testaus Tekninen testaus... 20

3 Rinnakkaistestaus Tekninen testaus Tullin materiaalilla, Itsenäinen testaus: testitapaukset Tekninen testaus Tullin materiaalilla: testitapaukset Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman testitapausten kuvaukset... 25

4 KÄYTETYT TERMIT Asiamies Yksityishenkilö tai yritys, joka täyttää ja jättää tulli-ilmoituksen tavaranhaltijan (viejän) puolesta. Asiamiehenä käytetään usein huolintaliikettä. Viennin sanomailmoittaja (EDI-lähettäjä) Yritys, jolla on Tullin lupa lähettää sähköisiä tulli-ilmoituksia omasta tietojärjestelmästään. Ohjelmistotalo Yritys, joka myy vienti-ilmoittamisessa tarvittavia ohjelmia. Ohjelmat rakennetaan Tullin sanomamääritysten perusteella ja testataan Tullin kanssa. Operaattori Tullin valtuuttama yritys, joka tarjoaa tullin vienti-ilmoittamisessa tarvittavia sanomansiirtopalveluja. Suora sanoma-asiointi Sanomavälitys internetin kautta tullille; Yritykset voivat välittää sanomia tullille ns. webservice rajapinnan kautta ja käydä hakemassa tullin järjestelmistä tuotettuja vastaussanomia. Suora sanoma-ilmoittaja Yritys, joka muodostaa ja välittää sanomia tullin suoraan sanomarajapintaan. Suora sanomailmoittaja voi käyttää palveluntarjoajaa sanomien muodostamiseen ja välittämiseen. Palveluntarjoaja Yritys, joka toimii toisen yrityksen puolesta sanomien muodostajana ja/tai välittäjänä tullin suoraan sanomarajapintaan. Varmenne Tulli tunnistaa sanomien muodostajan ja välittäjän Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämien varmenteiden avulla. Muodostaja tarvitsee varmenteen XML-allekirjoitusta varten ja välittäjä yhteyksiä varten. Sarjanumero Viisinumeroinen tunnus, joka yksilöi sanomailmoittajan. Sarjanumeroa tarvitaan sekä testaus- että tuotantovaiheessa ja se näkyy vientitapahtuman yksilöivässä tapahtumatunnuksessa.

5 Sähköinen palvelukeskus Tullin toimipaikka, jonne sanomamuotoiset ilmoitukset ohjautuvat noustessaan inhimilliseen käsittelyyn tullin käsittelijälle. Asiakastestaus EDI-lähettäjän luvan saamista edeltävä vaihe, jossa asiakas lähettää ilmoitussanomia Tullin testiympäristöön. Hyväksytysti suoritetun testauksen jälkeen asiakas saa rekisteröintipäätöksen Tullin sanoma-asiointiin ja pystyy lähettämään virheettömiä sanomia Tullin järjestelmään ongelmitta. Itsenäinen testaus Yritys testaa tapaukset itsenäisesti lähettämällä teknisen testauksen testitapaukset 1-4 Tullin asiakastestiympäristöön, ilman Tullin asiakastestaajan apua. Tekninen testaus Osa sanomailmoittajaksi pyrkivän testausta. Siinä käytetään joko yrityksen omaa tai Tullin laatimaa testimateriaalia, tarkastetaan tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja sanomien rakenteen virheettömyys. Mikäli teknisessä testauksessa käytetään yrityksen omaa materiaalia, kiinnitetään myös sanoman sisällön oikeellisuuteen huomiota jo tässä vaiheessa. Rinnakkaistestaus Jälkimmäinen osa sanomailmoittajaksi pyrkivän testausta, kun testaus suoritetaan Tullin laatimalla materiaalilla. Rinnakkaistestausmateriaalina käytetään hakijan omia vientiilmoituksia ja tarkastetaan sanomien sisällön virheettömyys. Jos tekninen testaus on suoritettu yrityksen omalla materiaalilla, ei erillistä rinnakkaistestausta tarvitse tehdä. Viennin rekisteröity asiakas Asiakas, jonka tiedot on tallennettu Tullin asiakasrekisteriin ja jolle on annettu viennin jatkoosa (muotoa T0001).

6 1. VIENNIN SANOMAILMOITTAJA Viennin sanomailmoittaja (EDI-lähettäjä) on Tullin asiakas, joka saa lähettää omia tai päämiehensä (viejän) vienti-ilmoituksia XML-standardin mukaisina tulli-ilmoitussanomina. Viennin sanomailmoittajaksi voi hakeutua viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksytty viejä tai huolintaliike Viennin sanomaliikenteessä käytettävät asiointikanavat Viennissä on mahdollista valita joko operaattorivälitteinen, tai suora sanoma-asiointi. Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa yritys käyttää sanomien välittämiseen Tullin hyväksymien tietoliikenne operaattoriyritysten palveluja. Suorassa sanoma-asioinnissa viejä eli suora sanomailmoittaja lähettää XML-muotoisia sanomia tulliin julkisen sanomarajapinnan kautta kytkeytymällä julkisen verkon (internet) kautta. 2. SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEUTUMINEN 2.1. Viennin sanoma-asioinnin edellytykset Viennin sanomailmoittajaksi hakeutuvan yrityksen on oltava viennin rekisteröity asiakas (lisätietoja rekisteröinnistä löytyy Tullin nettisivuilta osoitteesta Tulli edellyttää EDI-lähettäjäksi pyrkivältä yritykseltä vientimenettelyn ja tullauksen osaamista, jotta sanomaliikenne sujuu ongelmitta. Yritys voi tarvittaessa pyytää koulutusta vientimenettelystä Tullilta ennen asiakastestauksen aloittamista. Yrityksellä tulee olla käytössään tullausohjelma, joka tuottaa vaadittavat sanomat Tullin antamien ilmoitusstandardien mukaisina. Tulli ei toimita tarvittavia ohjelmistoja, vaan yritys voi tiedustella niitä omalta ohjelmistotoimittajaltaan. Jos yrityksellä ei ole valittuna omaa ohjelmistotoimittajaa, luettelo ohjelmistotaloista löytyy Tieke nettisivulta osoitteesta

7 Sanoma-liikennettä varten tarvittavat sanomaliikenteen ja sanomien tietosisällön kuvaukset löytyvät Tullin internet-sivuilta (yrityksille sähköinen asiointi sanomapohjainen asiointi). Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa yrityksen on solmittava sopimus tietoliikenneoperaattorin kanssa, joka vastaa sanomaliikennettä varten tarvittavista verkkoyhteyksistä. Tullin hyväksymät operaattorit on lueteltu dokumentissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa, joka löytyy Tullin nettisivuilta kohdasta: Suorassa sanoma-asioinnissa yrityksen on hankittava Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä varmenne yhteyden muodostamista varten. o Tulli tunnistaa sanoman muodostajan ja välittäjän varmenteiden avulla. Muodostajan tekemä XML-muotoinen sanoma allekirjoitetaan digitaalisesti käyttäen apuna varmennetta. Tulli tunnistaa sanoman muodostajan y-tunnuksen sanoman XML-allekirjoituksen varmenteesta. o Välittäjä tarvitsee varmenteen yhteyttä varten. Jos muodostaja ja välittäjä ovat eri tahoja, kummankin on hankittava oma palvelinvarmenteensa. Jos muodostaja ja välittäjä ovat sama taho, riittää yhden varmenteen hankkiminen. Lisätietoa varmenteen hankkimisesta löytyy Sanomapohjainen asiointi tullissa: Tekninen opas, joka löytyy Tullin nettisivuita kohdasta: Päästäkseen viennin sanomailmoittajaksi yrityksen on testattava tullausohjelmansa ja verkkoyhteydet Tullin kanssa. Tulli suorittaa testauksen myös tullausohjelmia tekevien ohjelmistotalojen kanssa. Testauksesta kerrotaan tarkemmin luvussa Hakeutuminen Viennin sanomailmoittajaksi haetaan tullilomakkeella 934s_15 Hakemus sanoma-asiointiin Tullissa. Hakemuksessa ilmoitetaan kumpaa asiointikanavaa yritys käyttää operaattorivälitteistä vai suoraa sanoma-asiointia. Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajana ja palvelutarjoajana toimivan yrityksen on haettava lupaa käyttää suoraa sanoma-asiointia. Hakemus löytyy Tullin nettisivuilta osoitteesta: index.jsp

8 3. YRITYSNEUVONTA JA TESTAUKSESTA SOPIMINEN Kun Tulli on käsitellyt EDI-lähettäjäksi hakeutuvan yrityksen hakemuksen, Tullin asiakastestaaja ottaa yhteyttä hakemuksessa mainittuun yrityksen yhteyshenkilöön testausaikojen ja yhteyksien avaamispäivämäärän sopimista varten. Ennen testauksen alkua järjestetään yksi maksuton neuvontakäynti. Tullin yritysneuvoja ottaa yritykseen yhteyttä ja sopii neuvontaajan. Yritysneuvonta voi tapahtua puhelimitse tai henkilökohtaisena tapaamisena yrityksen tai Tullin tiloissa. Yritysneuvonnassa käydään läpi mm.: - yrityksen yksilöivät sarjanumero ja kontrollointitunnus, joita yritys käyttää testauksessa ja tuotannossa - sanomaliikenteen kulku: mitkä sanomat yrityksen on pystyttävä lähettämään ja vastaanottamaan - sanomien tietosisältö: mitkä seikat yrityksen on otettava huomioon sähköisiä vientiilmoituksia täyttäessään ja XML-sanomia laatiessaan - Testauksen materiaali: Kumpaa testaustapaa yritys haluaa käyttää. Käydään läpi vaatimukset yrityksen omalle teknisen testauksen testimateriaalille tai Tullin laatimat teknisessä testauksessa käytettävät vienti-ilmoitukset, niistä muodostettavat XMLsanomat sekä saapuvat vastaussanomat - asiointitapaan liittyvät asiat - yrityksen omat kysymykset On toivottavaa, että neuvontatapaamiseen osallistuvat yrityksestä sekä vienti-ilmoittamisen että sanomaliikenteen asiantuntija. Osallistujamäärää ei ole rajattu. 4. VIENNIN SANOMAILMOITTAJAN TESTAUS Testauksen tavoitteena on, että yritys lähettää mahdollisimman virheettömiä sanomia sanoma-asioinnin tuotantovaiheeseen siirryttyään. Testausten aikana yritys lähettää erisisältöisiä vienti-ilmoitussanomia (esimerkiksi täydellinen, korjattu), joihin Tulli vastaa statussanomilla (hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö jne.). Yritys vastaa statussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjaa virheen tai lähettää lisäselvityksen. Sanomailmoittajan testaus suoritetaan yrityskohtaisesti (yksi y-tunnus). Erillisiä toimipistekohtaisia testauksia ei tehdä (vain yhden toimipisteen jatko-osa). Testaus tehdään tietojärjestelmäkohtaisesti. Yritys joutuu suorittamaan useita testauksia vain siinä tapauksessa, että yri-

9 tyksen eri toimipisteissä on käytössä useita tietojärjestelmiä. Jos kyseessä on yrityskonserni, testaukset suoritetaan yrityskohtaisesti (eri y-tunnukset). Jos yksi yrityksistä toimii sanomailmoittajana kaikkien konsernin yritysten puolesta, vain sen on suoritettava testaus. Yrityksessä testauksen yhteyshenkilö on hakemuksessa sanoma-asiointiin Tullissa ilmoitettu viennin sanoma-asioinnin yhdyshenkilö, ellei muuta ole sovittu. Ohjelmistotalon edustaja voi avustaa yritystä testauksessa, mutta testauksesta vastaa aina viejä tai huolitsija. Yritys vastaa itse testaukseen liittyvistä kustannuksistaan. Jos yritys aikoo käyttää vientiohjelmassaan tuotannossa sellaisia automatisoituja toimintoja, jotka eivät ole tulleet ilmi asiakastestauksen aikana, on niistä kerrottava asiakastestaajalle. Yrityksen tulee varata riittävästi resursseja asiakastestauksen suorittamiseen sovitussa aikataulussa. Sanomailmoittajana toimiva yritys on vastuussa siitä, että sen vienti-ilmoituksia tekevä henkilöstö hallitsee vienti-ilmoitussanomien lähettämisen. Sähköisiä vienti-ilmoituksia tekevien työntekijöiden tulee osallistua mahdollisimman laajasti testaukseen Elex-vientijärjestelmän testauksen vaiheet ja aikataulu Sanomailmoittajan testaus koostuu joko yhdestä osasta, joka suoritetaan täysin yrityksen omalla materiaalilla tai kolmesta osasta, joka koostuu osittain Tullin testimateriaalista ja osittain yrityksen omasta materiaalista, ja jotka suoritetaan peräkkäin. Yritys voi itse valita kumpaa testaustapaa haluaa käyttää. Testaus yrityksen omalla materiaalilla: testaus, jossa kiinnitetään huomiota samaan aikaan vienti-ilmoitussanoman tekniseen ja sisällölliseen oikeellisuuteen. Testausaikaa on enintään 3 viikkoa. Testausmateriaalina käytetään yrityksen omaa materiaalia, jonka yritys itse valitsee ja jonka tulee sisältää vaaditut tiedot. Testausmateriaali toimitetaan Tullin asiakastestaajalle ennen testauksen alkamista. TAI vaihtoehtoisesti Testaus sekä Tullin että yrityksen omalla materiaalilla: itsenäinen testaus Tullin materiaalilla, testausaikaa enintään 2 viikkoa testaus Tullin asiakastestaajan kanssa, testausaikaa enintään 3 viikkoa: o tekninen testaus Tullin laatimalla testimateriaalilla o rinnakkaistestaus yrityksen omilla vienti-ilmoituksilla

10 Testaus yrityksen omalla materiaalilla Yksiosaisessa testauksessa yrityksen omalla materiaalilla asiakastestaaja varmistaa, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät vienti-ilmoitus sanomat ovat Tullin sanomakuvausten mukaisia. Testauksessa pyritään varmistamaan, että yritys pystyy vastaanottamaan kaikki Tullin vastaussanomat ja reagoimaan niiden mukaisesti. Samalla varmistetaan, että yritys osaa ilmoittaa vienti-ilmoitussanomalla tarvittavat tiedot oikein. Koska testaus suoritetaan täysin yrityksen omalla materiaalilla, ei erillisiä teknistä ja rinnakkaistestausta vaadita. Ainoastaan vientitukivientejä testattaessa suoritetaan erillinen tekninen ja rinnakkaistestaus. Yrityksen tulee itse koota testausmateriaali omista vientitapahtumistaan annetun ohjeistuksen mukaisesti. Numeroidut testitapaukset (Testi 1, Testi 2 ) toimitetaan asiakastestaajalle ennen testausten aloittamista. Testaukseen varataan aikaa 3 viikkoa. Jos tämä aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika Testaus osittain Tullin laatimalla materiaalilla Itsenäinen testaus järjestetään yrityksen tarpeen ja Tullin mahdollisuuksien mukaan. Siinä yritys käyttää Tullin laatimaa testimateriaalia (testitapaukset 1 4), jotka on julkaistu Tullin internet-sivuilla. Tulli osallistuu itsenäiseen testaukseen vain avaamalla yhteydet Tullin operaattorin ja yrityksen operaattorin välille tai lisäämällä yritykselle oikeudet käyttää suoraa sanoma-asiointia. Tullin asiakastestaaja ei osallistu itsenäiseen testaukseen. Yhteyksien avaamispäivä sovitaan asiakastestaajan kanssa ja se voi olla aikaisintaan 2 viikkoa ennen teknisen testauksen aloittamista. Yrityksen lähettämään virheettömään sanomaan Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti hyväksymissanoman. Virheellisiin sanomiin Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti hylkäys- tai virheilmoitussanoman. Tullin asiakastestaajan kanssa suoritettava testaus koostuu kahdesta osasta: teknisestä ja rinnakkaistestauksesta. Testaukseen varataan yhteensä kolme viikkoa. Mitä nopeammin tekninen testaus on ohi, sitä enemmän aikaa yrityksellä jää rinnakkaistestaukseen. Yrityksen on huomattava, että testaus on pystyttävä suorittamaan kolmessa viikossa. Jos tämä aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Koska yritys näin joutuu testattavien yritysten jonon päähän, testauksen lopullinen suorittaminen voi siirtyä kuukausia eteenpäin. Teknisessä testauksessa Tullin asiakastestaaja varmistaa, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät sanomat ovat Tullin sanomakuvausten mukaisia. Teknisessä tes-

11 tauksessa käytetään Tullin laatimaa testimateriaalia. Tällöin kyseessä ovat testitapaukset 5 11 (tarvittaessa 3 kpl feoga testitapausta). Testattavien tapausten määrä riippuu yrityksen toimialasta ja vientitapahtumien luonteesta. Vientiyritysten ei välttämättä tarvitse tehdä kaikkia testitapauksia, kun taas asiamiehenä toimivat yritykset testaavat kaikki tapaukset. Tullin asiakastestaaja määrittelee käytettävät testitapaukset testiajan sopimisen yhteydessä. Rinnakkaistestauksessa varmistetaan, että yritys osaa ilmoittaa vienti-ilmoitussanomalla tarvittavat tiedot oikein. Testimateriaalina käytetään hakijan omaa tullausmateriaalia esimerkiksi aikaisemmin antamia vienti-ilmoituksia ja niihin liittyviä kauppalaskuja ynnä muuta materiaalia. Numeroidut testitapaukset toimitetaan asiakastestaajalle ennen testausten aloittamista Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman asiakastestaus Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoma edellyttää viennin sanomakuvausten 2.1 tai uudemman version käyttöä. Oikaisu- ja mitätöintisanomat tulee testata Tullin kanssa ennen niiden tuotantoon käyttöönottoa. Aiemmin EDI-lähettäjän luvan saaneen yrityksen tulee lähettää Tullille muutosilmoitus jos yritys haluaa ottaa käyttöön sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman. Uusi EDI-lähettäjäksi hakeutuva yritys, joka haluaa ottaa käyttöön sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman, testaa sanomat tavanomaisen EDI-lähettäjän asiakastestauksen yhteydessä. Testaus oikaisu- ja mitätöintisanoman osalta voi kestää enintään viikon ja jos testausaika ylittyy, siirretään testausajankohtaa myöhemmäksi. Testaus suoritetaan yrityksen omalla vientimateriaalilla Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus Teknisen yhteyden testauksen testitapausten (3+1 sanomatiedotepalvelua varten) suorittamisella pyritään varmistamaan, että asiakkaan ohjelmisto on yhteensopiva Tullin suoran sanoma-asioinnin web service -palvelun kanssa. Koska web service toimii kuljetuskerroksena vienti-ilmoituksille, yhteyden tekninen toimivuus pyritään varmistamaan erikseen ennen viennin ilmoitussanomilla tehtävää testausta. Jos yritys käyttää sanoman välitykseen jo aiemmin suoran sanoman asioinnin kautta toimivaa tahoa, on teknisen yhteyden testaaminen vapaaehtoista. Tarkemmat teknisen yhteyden testausohjeet lähetetään yritykselle testausajan sopimisen yhteydessä. Yritys voi halutessaan ottaa käyttöönsä myös suoran sanoma-asioinnin sanomatiedotepalvelun.

12 Uusi viennin sanomailmoittaja, joka käyttää asiointikanavana suoraa sanoma-asiointia Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus. Testaus on vapaaehtoista, jos yritys jo käyttää suoraa sanoma-asiointia johonkin Tullin järjestelmään tai käyttää sellaista palveluntarjoajaa (välittäjää), joka on jo aikaisemmin tehnyt teknisen yhteyden testauksen. Vienti-ilmoitussanomien testaus kohdan tai mukaisesti Viennin sanomailmoittaja joka siirtyy operaattorivälitteisestä sanomaasioinnista suoraan sanoma-asiointiin Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus. Testaus on vapaaehtoista, jos yritys jo käyttää suoraa sanoma-asiointia johonkin Tullin järjestelmään tai käyttää sellaista palveluntarjoajaa (välittäjää), joka on jo aikaisemmin tehnyt teknisen yhteyden testauksen. Vienti-ilmoitussanomien testaus: o Yrityksen omilla vienti-ilmoituksilla (määrä sovitaan asiakastestaajan kanssa ). tai o Muutamalla Tulin laatimalla teknisen testauksen testitauksella (määrä sovitaan asiakastestaajan kanssa) Yhteyden avaaminen yrityksen ja Tullin välille operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä Yrityksen (viejän tai asiamiehen) ja Tullin välillä voi käyttää joko operaattoria tai suoraa sanoma-asiointia. Operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä yritys ilmoittaa EDI-lähettäjän hakemuksessaan operaattorinsa nimen ja yhteystiedot. Tullin asiakastestaaja välittää yhteystiedot omalle operaattorilleen. Samalla asiakastestaaja ilmoittaa Tullin operaattorille päivän, jolloin yhteys voidaan avata. Tullin operaattori ilmoittaa asiasta etukäteen yrityksen operaattorille, joka muodostaa yhteyden Tullin testiosoittee-

13 seen. Yritykseltä tai yrityksen käyttämältä operaattorilta ei edellytetä toimenpiteitä eikä yhteydenottoja Tulliin tai Tullin operaattoriin päin EDI-sanomien lähetystiedot operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä EDI-lähettäjän tunnisteena käytetään lähetystiedoissa lähettäjän ISO-6523-standardin mukaista EDI-tunnusta (maakoodi y-tunnus ilman välimerkkejä). Sanoman tasolla asiakkaat tunnistetaan y-tunnuksen ja Tullin antaman asiakastunnuksen (sanoman kontrollointitunnus) perusteella. Tulli lähettää statussanoman (vastaussanoman) EDI-lähettäjän ilmoitussanomassa ilmoittaman EDI-tunnuksen perusteella. Testitilanteessa tulee käyttää testi-indikaattoria. Testi-indikaattoria ei käytetä tuotannossa, eikä testisanomia saa lähettää tuotantoympäristöön XML-sanoman rivitys EDI-lähettäjän on rivitettävä Tullille lähettämänsä XML-sanoma. Jos sanomassa on yli 8000 merkkiä, Tullin EDI-server rivittää sanoman 8000 merkin kohdalta, jolloin tieto katkeaa väärästä kohdasta ja sanoma häviää. 5. SANOMALIIKENTEESEEN SIIRTYMINEN 5.1. Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä Kun testaus on hyväksytysti suoritettu, Tulli lähettää yritykselle sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja siihen liitetyn testausraportin, jossa kerrotaan testauksen vaiheet ja testauksen aikana ilmenneet ongelmat. Päätöksessä ilmoitetaan tuotannon aloittamisaika. Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa Tullin operaattori siirtää sanomailmoittajana toimivan yrityksen testiympäristöstä tuotantoympäristöön. Sanomailmoittajan on itse huolehdittava oman operaattorin kanssa siirto testiympäristöstä tuotantoympäristöön. Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajan on itse huolehdittava, että sanomat lähetetään tuotantoympäristöön.

14 Yritys voi aloittaa sanomailmoittamisen luvassa mainittuna ajankohtana. Yrityksen tulee ilmoittaa Tullin asiakastestaajalle ensimmäisen tulli-ilmoituksen lähettämisestä. Jos lähettämisen aloittaminen siirtyy sovitusta, yrityksen on ilmoitettava asiakastestaajalle uusi aloittamisajankohta. Vastaavasti Tulli ilmoittaa yritykselle, mikäli käyttöönotto siirtyy Tullin ohjelmistosta johtuvasta teknisestä tai muusta ongelmasta. Sähköisen palvelukeskuksen tullauskäsittelijä voi pyytää yritystä toimittamaan kopiot vienti-ilmoituksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista sanomailmoittamisen tuotantovaiheen alussa Siirtyminen operaattorivälitteisestä tietoliikenneyhteydestä suoraan sanoma-asiointiin Asiakkaan tulee huolehtia siirtyessään operaattorin käytöstä suoraan sanoma-asiointiin, että tarvittaessa myöhemmin lähetettävät vastaussanomat operaattorivälitteisesti lähetettyihin vienti-ilmoituksiin pystytään vastaanottamaan edelleen operaattorin kautta. Asiakastestaaja sopii yhdessä asiakkaan kanssa operaattoriyhteyksien sulkemisen ajankohdasta Sanomien seurantavastuu Sanomailmoittajan on huolehdittava sanomien seurannasta ja kulusta eli huolehdittava, että kaikkiin lähetettyihin sanomiin saadaan vastaus. Tullin statussanomaan (vastaussanomaan) on vastattava pyydetyllä tavalla, esimerkiksi, jos Tulli lähettää statussanomana virhesanoman on siihen vastattava korjatulla sanomalla Ongelmatilanteet Sanomaliikenteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa sanomailmoittajan kannattaa aloittaa ongelmien selvittäminen ottamalla yhteyttä omaan IT-tukeen ja operaattoriin tai palveluntarjoajaan. Jos ongelma aiheuttaa sanomaliikenteessä käyttökatkon, toimitaan viennin asiakasohjeen no. 37/2011 mukaan (Yksittäisen EDI-lähettäjän käyttökatkojen aikana sovellettava varamenettely).

15 6. TULLAUSOHJELMAN MUUTTUMINEN Yrityksen tullausohjelman tai sen version muuttumisesta sekä palveluntarjoajan tai operaattorin muutoksesta tulee täyttää muutoshakemus, jotta voidaan selvittää mahdollisen testauksen tarve. Uutta versiota, ohjelmaa tai sanomaliikenne yhteyttä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tulli antaa luvan käyttöönottoon. 7. LISÄTIETOJA Lisätietoa löytyy Tullin nettisivuilta löytyvistä sanoma-asioinnin oppaista: Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Tekninen opas sekä, Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa. Oppaat löytyvät Tullin nettisivuilta osoitteesta: Kysymyksiä viennin asiakkaaksi hakeutumisesta voi lähettää osoitteeseen EDI-luvat (at) tulli.fi ja kysymyksiä asiakastestauksesta osoitteeseen TH.elex-testaus(at)tulli.fi.

16 8. TESTITAPAUSTEN OHJEET JA KUVAUKSET 8.1. Testauksessa käytettävien vienti-ilmoitussanomien täyttämisen yleiset ohjeet Testattavat vienti-ilmoitukset täytetään seuraavasti: - Viejä/Lähettäjä-kenttään viejä täyttää omat tietonsa (y-tunnus, viennin rekisteröidyn asiakkaan jatko-osa, osoite); asiamies täyttää kohtaan asiakastestaajan kanssa sovitun asiakasyrityksen tiedot. Halutessaan edustaja voi asiakastestissä käyttää viejänä Tullin testiasiakasta FI T Viite-kohdassa ilmoitetaan testitapauksen numero - Asiamies-kenttä; Viejä jättää kentän tyhjäksi, asiamies ilmoittaa omat tietonsa. - Tavaran sijaintipaikka täytetään yrityksen omilla tiedoilla. - Toimipaikkana voi testaustilanteessa ilmoittaa esim. FI015300, FI009801, FI483100, FI261000, FI542700, GB000292, SE060341, NL000511, DE Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen testausta Tullin asiakastestaajalle muut toimipaikat, joita asiakastestauksessa aikoo käyttää. Tullin laatimissa testitapauksissa on annettu vain kyseiseen vientitapahtumaan liittyvät testattavat tiedot, jotka tulee välittää sanomassa muuttumattomina. Sanomassa ilmoitetaan myös muut sanomakuvauksen vaatimat tiedot sanomakuvauksen mukaisesti. Yrityksen tulee ilmoittaa sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle ensimmäisen XML testisanomansa lähetyksestä Testaus yrityksen omalla materiaalilla, testausohje Yritys voi halutessaan käyttää omaa materiaaliaan tekniseen testaukseen. Tekninen- ja rinnakkaistestaus on yhdistetty, eikä erillistä rinnakkaistestausta tarvitse suorittaa. Yrityksen tulee koota soveltuva tekninen testausmateriaali omista vienti-ilmoituksistaan ja numeroida testitapaukset sekä merkitä jokaiseen testitapaukseen, mitkä vaaditut (lista alla) tiedot kyseisellä testitapauksella halutaan testata. Testimateriaalin tulee kattaa yrityksen yleisintä vienti-ilmoitusta sekä mahdolliset säännönmukaisesti esiintyvät poikkeustilanteet. Mikäli testimateriaali ei kata jotakin vaadituista tiedoista (lista alla), yrityksen tulee etukäteen kertoa tästä asiakastestaajalle sekä perustella miksi kyseistä tietoa ei testata. Yrityksen tulee toimittaa materiaali Tullin asiakastestaajalle viikkoa ennen teknisen testauksen aloitta-

17 mista. Jos numeroitua testimateriaalia ei ole toimitettu asiakastestaajalle ennen testauksen aloitusta, siirretään testaus myöhempään ajankohtaan. Kun yritys on ilmoittanut ensimmäisen testisanoman lähetyksestä, Tullin asiakastestaaja tutkii sanoman kulun ja tarkastaa, että sanoma vastaa rakenteeltaan sanomakuvausta. Kun sanoman rakenne on virheetön, Tullin asiakastestaaja vertaa saamaansa materiaalia XML sanomaan ja tarkastaa sanoman sisällön. Jos sanoman rakenteessa tai sisällössä esiintyy virheitä, asiakastestaaja ilmoittaa siitä yritykselle. Yrityksen tulee korjata virheet. Kun yritys on lähettänyt kaikki testitapaukset (jotka sisältävät alla mainitut tiedot) hyväksytysti ja vastaanottanut onnistuneesti Tullin vastaussanomat, asiakastestaaja ilmoittaa sähköpostitse testauksen hyväksymisestä ja sopii yrityksen kanssa tuotannon aloituspäivän. Jos yritys aikoo käyttää vientiohjelmassaan tuotannossa sellaisia automatisoituja toimintoja, jotka eivät ole tulleet ilmi asiakastestauksen aikana, on niistä kerrottava asiakastestaajalle. Asiakkaan valitseman testausmateriaalin tulee kattaa vienti-ilmoitusten pakollisen tietosisällön lisäksi alla mainitut asiat: Täydellinen ilmoitus (A) Ennakolta annettu vienti-ilmoitus (D), annettava tavaran esittämisen päivä ja kellon aika Mikäli yritys käyttää kaksivaiheista ilmoittamista, ilmoitus F+Y (muussa tapauksessa A tai D) Mikäli yritys käyttää kaksivaiheista ilmoittamista, ilmoitus C+Z(Muussa tapauksessa A tai D) Ilmoitustyyppi EX, CO, EU Kauppalaskun valuutta (pakollinen alkaen vienti-ilmoituksissa) Incoterms:in mukainen toimitusehto Muun kuin Incoterms- ehtojen mukainen toimitusehto Tavaran sijaintipaikan koodi on Z ja tullitoimipaikka Tavaransijaintipaikan koodi O ja osoitetiedot Useita erityismainintoja otsikkotasolla (esim ja FIXFQ) Mikäli yritys toimii edustajana, edustajan tiedot ilmoitettava täydellisenä (Viejä yrityksen tiedot tulee ilmoittaa Tullin asiakastestaajalle etukäteen) Kuljetusmuoto 5, postikuljetus Vähintään kaksi reittimaata Rahdin maksutapa Useita liiteasiakirjoja (esim. monta kauppalaskua) Useita tavaraeriä

18 Kaksi liiteasiakirjaa tavaraerätasolla (esim. pakkausluettelo ja rajoituksiin liittyvät asiakirjat) Nettopaino alle 1 KGM Bruttopaino alle 1 KGM Nimike, jossa mukana lisäpaljous Nimike, jossa mukana lisäpaljouden tarkennin Nimike, jolla lisäkoodeja Nimike, joka vaatii useiden ehtokoodien ilmoittamista Nimike, jolla UNDG (mikäli yrityksen tuotekatteessa) Pakkauslaji, pakkausten lukumäärä sekä pakkausten merkit ja numerot Pakkauslajina irtotavaraa (pakkauslaji VQ, VG, VL, VY, VR tai VO) Pakkauslajina pakkaamatonta tavaraa (pakkauslaji NE, NF tai NG) Tavaraerällä tulee ilmoittaa vähintään kaksi pakkauslajia Kontteja (ilmoitetaan ilman tavaraeräviittausta, ensimmäisellä tavaraerällä) Useita kontteja tavaraerä viittauksella (sequence- viittauksella) Useita sinettejä Useita vastaanottajia (vastaanottajat ilmoitetaan tavaraerillä, vastaanottajasta ilmoitetaan täydelliset tiedot) Pitkä vastaanottaja tieto (vastaanottajan nimi pitkä, ilmoitetaan tieto nimi2) Jollekin testitapaukselle tilastoarvoksi on ilmoitettava ensin virheellisesti 0,00 (tuottaa järjestelmästä automaattisen virheilmoituksen) ja sen jälkeen yrityksen tulee lähettää korjaava vienti-ilmoitus, jossa ilmoitetaan oikea tilastoarvo Varamenettely, jolloin ilmoitetaan erityismaininta FIXEV sekä todellinen vientipäivä Taloudellisesti vaikuttavan tullimenettelyn tiedot, tavanomainen lupamenettely (esim. 3151/7SA) Testitapaukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat tiedot: Ilmoitettava sisäisen jalostuksen lupanumero Edeltävä asiakirjana tuonti Ilmoitettava valvova tullitoimipaikka Kauppatapahtuman luonne esim. 51 Taloudellisesti vaikuttavan tullimenettelyn tiedot, yksinkertaistettu lupamenettely (esim. 2100/7UB) Testitapaukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat tiedot: - valvova tullitoimipaikka - päättävä(t) tullitoimipaikka

19 - tunnistusmenetelmä - jalostuksen luonne - jalostetut tuotteet - menettelyn päättämisen määräaika Jos yritys ei pysty ilmoittamaan viitteenä testitapauksen numeroa esim. Testi 1, tulee jokaisella testitapauksella ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodi FIXXX sekä testitapauksen numero. Omalla materiaalilla tapahtuvan testauksen tavoitteet. Yritys: pystyy tuottamaan Tullin määritysten mukaisia virheettömiä vientisanomia ja ilmoittamaan tarvittavat tiedot. pystyy vastaanottamaan Tullin vastaussanomat ja osaa toimia niiden mukaisesti. osaa reagoida virhesanomaan ja korjata vienti-ilmoitussanomaansa. osaa antaa täydellisen, ennakolta annetun vienti-ilmoituksen sekä kaksivaiheisten vienti-ilmoituksen vaatimat tiedot. pystyy ilmoittamaan samalla vienti-ilmoituksella useamman tavaraerän ja niihin liittyvät erityispiirteet. kykenee ilmoittamaan eri tavaran sijaintipaikan koodit ja niiden vaatimat paikkatiedot, sekä Incotermsin mukaisen toimitusehdon että muun toimitusehdon. pystyy ilmoittamaan eri ilmoitustyyppejä. osaa ilmoittaa tavanomaiset nimikkeeseen liittyvät vaatimukset kuten lisäpaljouden, lisäkoodit, rajoitusten vaatimat ehtokoodit ja UNDG -koodin. pystyy ilmoittamaan useita liiteasiakirjoja sekä netto- tai bruttopainona alle kilon painon desimaaleineen. osaa ilmoittaa konttitiedot sekä otsikkotasolla että tavaraerään viitaten. pystyy ilmoittamaan erityyppisten pakkauslajien tiedot oikein sekä useita eri pakkauslajeja samalla tavaraerällä. pystyy tarvittaessa ilmoittamaan toimijan pitkän nimitiedon. kykenee ilmoittamaan myös postikuljetuksena vietävän vienti-ilmoituksen. osaa ilmoittaa taloudellisesti vaikuttaviin tullimenettelyhin liittyvät tiedot. osaa ilmoittaa varamenettelytilanteessa annettavan vienti-ilmoituksen pystyy ilmoittamaan turvatiedot vienti-ilmoituksella.

20 8.3. Testaus Tullin materiaalilla Itsenäinen testaus Itsenäisen testauksen piiriin kuuluvat testaussanomat 1 4. Yritys testaa tapaukset itsenäisesti, ilman Tullin asiakastestaajan apua. Yritys ilmoittaa sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle aloittavansa itsenäisen testauksen. Yritys lähettää XML-sanoman Tullin järjestelmään ja odottaa vastausta. Jos yritys ei saa Tullin järjestelmästä lainkaan vastaussanomaa, yritys ottaa yhteyttä aina ensin omaan operaattoriinsa tai palveluntarjoajaansa ja vasta sen jälkeen Tullin asiakastestaajaan ongelman korjaamista varten. Kun yhteys toimii, yritys lähettää XML-sanoman Tullin järjestelmään. Jos sanoma on virheellinen, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle automaattisesti muodostetun hylkäyssanoman ja yrityksen on lähetettävä sanoma uudestaan. Tapausten 1 3 hyväksytty suorittaminen: Jos yrityksen lähettämä sanoma on virheetön, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle automaattisesti hyväksymissanoman ja luovutussanoman. Tapauksen 4 hyväksytty suorittaminen: Kun yritys on täyttänyt vientiilmoitussanoman testitapauksen ohjeistuksen mukaisesti, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle automaattisesti virheilmoituksen. Tämän jälkeen yrityksen on lähetettävä Tullille korjattu vienti-ilmoitussanoma. Jos korjattu vienti-ilmoitussanoma on sisällöltään virheetön, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle hyväksymissanoman ja luovutussanoman. Yritys voi lähettää samaa sanomaa useita kertoja koko itsenäisen testausjakson ajan Tekninen testaus Teknisen testauksen piiriin kuuluvat testaussanomat 5 12 (tarvittaessa feogatestisanomat 1-3). Tullin asiakastestaajan kanssa sovitaan, mitkä tapaukset tulevat yrityksen testattaviksi. Yritys lähettää XML-sanoman Tullin järjestelmään ja ilmoittaa lähetyksestä sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle. Tullin asiakastestaaja tutkii sanoman kulun tietoliikenneverkossa. Asiakastestaaja ilmoittaa yritykselle, jos sanoma ei ole tullut perille ja ongelma on yrityksen ja tämän operaattorin tai palveluntarjoajan välillä. Yritys korjaa ongelman.

21 Kun sanoma on saapunut Tullin järjestelmään, Tullin asiakastestaaja tarkastaa, että vienti-ilmoitussanoma vastaa rakenteeltaan sanomakuvausta. Jos rakenteessa on virheitä, asiakastestaaja ilmoittaa niistä yritykselle. Yrityksen (ohjelmistotalon) on korjattava virheet. Kun sanoman rakenne on virheetön, Tullin asiakastestaaja tarkastaa sanoman sisällön. Jos sanoma on virheellinen, asiakastestaaja ilmoittaa siitä yritykselle, joka korjaa virheet ja lähettää korjatun sanoman uudestaan. Näin käydään läpi kaikki testitapaussanomat yksi kerrallaan. Kun yritys on lähettänyt kaikki sanomat hyväksytysti, asiakastestaaja lähettää sähköposti-ilmoituksen teknisen testauksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen yritys siirtyy rinnakkaistestaukseen. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse Rinnakkaistestaus Yritys lähettää XML-sanoman ja ilmoittaa lähetyksestä sähköpostitse asiakastestaajalle. Tullin Asiakastestaaja vertaa XML-sanoman sisältöä saamansa vienti-ilmoituksen kopion sisältöön. Jos sanoma on virheellisesti täytetty, asiakastestaaja ilmoittaa siitä yritykselle, joka korjaa virheet ja lähettää sanoman uudestaan korjattuna. Näin käydään läpi kaikki testitapaussanomat yksi kerrallaan. Kaikkien yrityksen tullausohjelmaa käyttävien henkilöiden on osallistuttava testaukseen. Rinnakkaistestausmateriaalin tulee olla mahdollisimman kattava otos yrityksen vientiilmoituksista. Asiakastestaaja voi tarvittaessa kuitenkin rajoittaa käytettävää testimateriaalia ja sen määrää. Kun yritys on lähettänyt kaikki sanomat hyväksytysti, asiakastestaaja lähettää sähköposti-ilmoituksen rinnakkaistestauksen hyväksymisestä. Asiakastestaaja sopii yrityksen kanssa myös tuotannon aloituspäivän. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. On toivottavaa, että rinnakkaistestaukseen osallistuu mahdollisimman moni niistä yrityksen työntekijöistä, jotka tuotantovaiheessa tulevat tekemään sähköisiä vienti-ilmoituksia Tekninen testaus Tullin materiaalilla, Itsenäinen testaus: testitapaukset 1-4 Nämä kuvaukset tukevat SAD-lomakkeella annettua testitehtävää. Ennen asiakastestauksen alkua tullin asiakastestaaja lähettää yritykselle suoritettavien testitapausten SAD-lomakkeet.

22 TESTITAPAUS 1: Testitapaus 1 on vienti-ilmoittamisen perustapaus: ilmoitus on täydellinen vienti-ilmoitus eli sisältää kaikki Tullin vaatimat tiedot vienti on lopullista ja suuntautuu kolmanteen maahan eli EU:n ulkopuolelle tavara on yhteisötavaraa, joka ei ole ollut missään tullimenettelyssä aikaisemmin kyseessä on suora osto/myynti vientitapahtuman alkuperäiset tiedot löytyvät kauppalaskulta ja tavaraluettelosta asiakas haluaa vahvistuksen poistumistullitoimipaikan tulliviranomaisilta, kun tavara on poistunut yhteisön alueelta Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä MRN-numeron sisältävän hyväksymissanoman sekä pdf-tiedoston sisältävän luovutussanoman. Jos asiakas saa Tullin järjestelmästä virhesanoman, asiakkaan on korjattava sanomarakennetta tai ilmoituksen tietoja. TESTITAPAUS 2: Myös testitapaus 2 on perustapaus. Siinä kuitenkin tavaran paino on alle yhden kilogramman eikä toimitusehto ei ole Incoterms-ehtojen mukainen. Asiakas testaa tapauksen itsenäisesti ennen varsinaisen teknisen ja rinnakkaistestauksen aloittamista. Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä MRNnumeron sisältävän hyväksymissanoman sekä pdf-tiedoston sisältävän luovutussanoman. TESTITAPAUS 3: Kyseessä on vienti EU:n veroalueen ulkopuolelle Jerseyn saarelle. Tämä vaikuttaa ilmoituksen menettelykoodiin. Asiakas testaa tapauksen itsenäisesti ennen varsinaisen testauksen aloittamista. Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä MRN-numeron sisältävän hyväksymissanoman sekä pdf-tiedoston sisältävän luovutussanoman. TESTITAPAUS 4: Testitapaus 4 on ennakolta annettu ilmoitus. Vienti-ilmoituksen voi antaa jo ennen, kuin tavara on lastattu kulkuneuvoon tai esitettävissä Tullille. Tällöin vienti-ilmoituksessa kerrotaan,

23 milloin tavara on Tullin tarkastettavissa. Tässä testitapauksessa testataan myös virheellisen tiedon antamista: määrämaa on Norja, mutta ilmoitukseen määrämaaksi merkitään Yhdysvallat. Asiakas saa Tullin järjestelmästä virheilmoituksen ja lähettää sen jälkeen järjestelmään korjatun vienti-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan korjattavan ilmoituksen tapahtumatunnus. Asiakas testaa tapauksen itsenäisesti ennen varsinaisen testauksen aloittamista. Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä virheilmoituksen, lähettänyt korjatun sanoman ja saanut Tullin järjestelmästä MRN-numeron sisältävän hyväksymisilmoituksen Tekninen testaus Tullin materiaalilla: testitapaukset 5 12 Nämä kuvaukset tukevat SAD-lomakkeella annettua testitehtävää. Ennen asiakastestauksen alkua tullin asiakastestaaja lähettää yritykselle suoritettavien testitapausten SAD-lomakkeet. TESTITAPAUS 5: Huomioitavaa: bulk-tavara 2-vaiheinen ilmoitus (epätäydellinen ilmoitus ja täydentävä ilmoitus, joka annetaan sen jälkeen, kun asiakas on saanut poistumisvahvistuksen Tullista) vapaaehtoinen packaging tulliselvityserällä rautatiekuljetus viejä ilman jatko-osaa testitapaus tehdään joko yksi- tai kaksivaiheisena yrityksen toimintamallista riippuen TESTITAPAUS 6: Vientitavarana tuoli. Huomioitavaa: Lisäpaljous ehtokoodit FIX-koodit EUR liiteasiakirjana (liiteasiakirjan pvm aina pakollinen) viejänä yksityishenkilö TESTITAPAUS 7:

24 Kyseessä on kaksivaiheinen ilmoittaminen. Ennakolta annetaan epätäydellinen ilmoitus, ja täydentävä ilmoitus annetaan ennen poistumista. Huomioitavaa: useita vastaanottajia kontit kohdistetaan tavaraerään pakkaamaton tavara testitapaus tehdään joko yksi- tai kaksivaiheisena yrityksen toimintamallista riippuen TESTITAPAUS 8: Huomioitavaa: Kontit ilmoitetaan 1. tavarerällä lisäpaljous pitkä vastaanottajatieto negaatio merkit TESTITAPAUS 9: Huomioitavaa: Lisäpaljoutena valutettu nettopaino taloudellisesti vaikuttava menettely edeltävän asiakirjan kohdalla ilmoitetaan tullausnumero (ja pvm) TESTITAPAUS 10: Kyseessä on taloudellisesti vaikuttava, yksinkertaistettu menettely, jossa lupa menettelyn käyttämiselle pyydetään ilmoituksella. Vientitapahtuma nousee inhimilliseen käsittelyyn. TESTITAPAUS 11: Testitapauksessa nimikkeelle kohdistuu kansallinen rajoitus, jolle ilmoitetaan ehtokoodi ja EU-rajoitus, jolle ilmoitetaan sekä ehtokoodi että lisäkoodi. Ilmoituksessa huomioitava myös rahdinmaksutapa, sinetti, UNDG -koodi ja reittimaat. TESTITAPAUS 12: Testitapauksessa vienti-ilmoitus annetaan varamenettelyssä olevasta vientierästä.

25 Huomioitava; erityismaininnan lisäkoodi FIXEV = varamenettely sekä todellinen vientipäivä kentässä exportpointdate". Vientitapahtuma nousee inhimilliseen käsittelyyn Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman testitapausten kuvaukset Testauksessa käytetään yrityksen omaa vientimateriaalia. Jos yritys ei saa vientiilmoitukseensa menettelyyn luovutusta tai sen saaminen kestää, yrityksen tulee olla yhteydessä Tullin asiakastestaajaan. Tullin asiakastestaaja vahvistaa yritykselle aina sähköpostitse kun testitapaus on suoritettu hyväksytysti. OIKAISUSANOMA Testitapaus 1 Jos yrityksellä ei ole käytössä ennakolta annettua vienti-ilmoitusta, Tullin asiakastestaaja lähettää vaihtoehtoisen ohjeistuksen testitapauksen 1 suorittamiseksi. 1. Lähetä viennin asiakastestiin täydellinen (A) vienti-ilmoitus 2. Kun olet saanut vientimenettelyyn luovutuksen, lähetä kyseiseen vienti-ilmoitukseen oikaisusanoma, jossa ilmoitat oikaisevasi täydellisen vienti-ilmoituksen (A) ennakolta annetuksi vienti-ilmoitukseksi (D). Ilmoita erityismaininnanlisäkoodi FIXFN ja oikaisun syykoodi 12. Tulliselvitettävän erän erityismaininnan lisäkoodilla FIXFO ilmoitetaan lisäksi oikaisun syy ja luetellaan muutettavat tiedot. Oikaisusanomassa sanoman tarkoitus on oikaisu, Saat oikaisusanomaan vastaussanomaksi oikaisun hylkäyksen (TOR) sekä PDF:n, koska ilmoitusta ei voi oikaista enää luovutuksen jälkeen täydellisestä ilmoituksesta ennakolta annetuksi ilmoitukseksi. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Testitapaus 2 Jos yrityksellä ei ole käytössään vienti-ilmoituksella kuin ainoastaan yksi tavaraerä, Tullin asiakastestaaja lähettää vaihtoehtoisen ohjeistuksen testitapauksen 2 suorittamiseksi. 1. Lähetä viennin asiakastestiin vienti-ilmoitus, jolla on kaksi tavaraerää 2. Kun olet saanut vientimenettelyyn luovutuksen, lähetä kyseiseen vienti-ilmoitukseen oikaisusanoma, jossa ilmoitat tulliselvitettävän erän erityismaininnan lisäkoodilla

26 FIXFN oikaisevasi tavaraerän tietoja, syykoodi 16. Ilmoita erityismaininnan lisäkoodilla FIXFS poistavasi tavaraerän numeron 2. Muuta tulliselvitettävän erän tietoja vastaavasti. Tulliselvitettävän erän erityismaininnan lisäkoodilla FIXFO ilmoitetaan lisäksi oikaisun syy ja luetellaan muutettavat tiedot. Oikaisusanomassa sanoman tarkoitus on oikaisu, Mikäli oikaisupyyntö on virheetön, saat vastaanottosanoman. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Tullin asiakastestaaja lähettää oikaisupyyntöön lisäselvityspyynnön. Tämän jälkeen saat oikaisusanoman ja oikaisupäätöksen PDF:n. MITÄTÖINTISANOMA Testitapaus 1 1. Lähetä viennin asiakastestiin täydellinen (A) vienti-ilmoitus 2. Kun olet saanut vienti-ilmoitukseesi vientimenettelyyn luovutussanoman, lähetä kyseiseen vienti-ilmoitukseen mitätöintipyyntö, jossa syykoodiksi on ilmoitettu 1 Ilmoitettua tavaraa ei tulla viemään yhteisöalueelta. 3. Mikäli mitätöintipyyntö on virheetön, saat vastaanottosanoman. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Tullin asiakastestaaja lähettää lisäselvityspyynnön. Tämän jälkeen saat mitätöintisanoman ja mitätöintipäätöksen PDF:n. Testitapaus 2 1. Lähetä viennin asiakastestiin kaksi samanlaista täydellistä (A) vienti-ilmoitusta 2. Kun olet saanut vienti-ilmoituksiin vientimenettelyyn luovutussanomat, lähetä ensimmäiseen vienti-ilmoitukseen mitätöintipyyntö, jossa syykoodiksi on ilmoitettu 3 samasta tavarasta on tehty useita identtisiä ilmoituksia ja ilmoita korvaavaksi tapahtumatunnukseksi toisen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus. 3. Saat vastaussanomana vastaanottosanoman. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Saat jonkin ajan kuluttua mitätöintisanoman ja mitätöintipäätöksen PDF:n. 4. Lähetä ensimmäiseen vienti-ilmoitukseen uudelleen sama mitätöintipyyntö. 5. Saat vastaussanomaksi mitätöintipyynnön hylkäyssanoman (TMR) sekä PDF:n.

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE

INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE ASIAKASOHJE INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAIDEN TESTAUSOHJE OPAS INTRASTATIN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE SISÄLLYSLUETTELO Intrastatin sanoma-asiakkaiden testausohje, versio 1.0 2(12) 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT...

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki

Suora sanoma-asiointi Tullissa. Tekninen opas. Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Suora sanoma-asiointi Tullissa Tekninen opas Suomen Tulli Päivitys 20.8.2015 Sähköisen asioinnin tuki Sisällys 1 Tämän oppaan tarkoitus... 5 2 Suoran sanoma-asioinnin webservice-palvelu... 6 2.1 Suora

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Viennin asiakasohje 33 www.tulli.fi versio 1.1, 27.2.2014 korvaa version 1.0 14.12.2010 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

Tullin asiakaskoulutus uudistuu

Tullin asiakaskoulutus uudistuu 1 2009 Tullin asiakaslehti Tulliasiointi sähköistyy mikä asiointitavaksi sivut 8 11 Tullin asiakaskoulutus uudistuu sivu 14 Tulli suojelee ympäristöä sivut 20 21 Tulliviesti 1 1 2009 Tullin asiakaslehti

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille

Ulosoton sähköinen hakeminen. Ohje tietojärjestelmähakijoille Ulosoton sähköinen hakeminen Ohje tietojärjestelmähakijoille OIKEUSREKISTERIKESKUS 2014 2/13 Sisällysluettelo Versiohistoria...3 Johdanto...4 1. Tietojärjestelmähakeminen...5 1.1. Hakemisen aloittaminen...5

Lisätiedot

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry

Ensiaskeleet verkkolaskutukseen. Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille. TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry Ensiaskeleet verkkolaskutukseen Ohjeistus verkkolaskun käyttöönottoa suunnitteleville yrityksille TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry SISÄLLYSLUETTELO 1 VALMISTAUTUMINEN VERKKOLASKUTUKSEEN... 1

Lisätiedot

LIITTEET: INTRASTAT-opas 2003, luettelo nimikemuutoksista 1.1.2003

LIITTEET: INTRASTAT-opas 2003, luettelo nimikemuutoksista 1.1.2003 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 13.12.2002 5/772/02 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2003 Yrityksenne EU-sisäkaupan tiedonantovelvollisuus säilyy toistaiseksi ennallaan.

Lisätiedot

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx

Julkisen hallinnon suositus JHS xxx 1 (35) LUONNOS Julkisen hallinnon suositus JHS xxx VERKKOLASKUJEN KÄYTTÖ JULKISHALLINNOSSA Luovutettu lausuntokierrokselle 01.07.2003 2 (35) LUONNOS Sisällysluettelo 0 Tiivistelmä... 3 1 Johdanto... 4

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta

Eviran ohje osaamistestaajan toiminnasta Sivu/sivut 1 / 60 Sivu/sivut 2 / 60 Sisällysluettelo EVIRAN OHJE OSAAMISTESTAAJAN TOIMINNASTA... 1 YLEISTÄ... 4 I OSA: YLEISTÄ HYGIENIAOSAAMISESTA, OSAAMISTESTAAJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET... 6 1. LAINSÄÄDÄNTÖ...

Lisätiedot

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää.

Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Kysymys 1. Peruskysymys on se riittääkö kaksi referenssiä, vai tarvitaanko neljä? Tulkitsemme, että kaksi riittää. Vastaus: Tarvitaan 4 referenssiä. On oltava kaksi referenssiä, joille on tuotettu kuvattua

Lisätiedot

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271

OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS. Versio 1.2. OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND. Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 Versio 1.2 OPUSCAPITA TYVI PALVELUKUVAUS OpusCapita Group Oy Keilaranta 13 02150 Espoo FINLAND Tel. +358 20 452 3000 Fax +358 20 452 9271 VAT FI14655702 www.opuscapita.com Sisältö 1 OpusCapita TYVI palvelu...

Lisätiedot

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015

Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje. www.tulli.fi. Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö. versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohje www.tulli.fi versio 3.0, 30.4.2015 Nettiliitu-palvelu Asiakkaan ohjeen sisältö Nettiliitu-palvelu... 2 Tarvittavat laitteet ja ohjelmistot... 2 Rajaukset Nettiliitu-palvelun

Lisätiedot

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje

Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5. Ohje Visma Nova Suoraveloituksesta uusiin laskutustapoihin, versio 8.5 Ohje Oppaan päiväys: 17.9.2013. Asiakaspalvelu: Helpdesk: www.visma.fi Visma Nova -asiakaspalvelu: puh: 0107 562 130 (ylläpitoasiakkaat)

Lisätiedot

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset

KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset 2 2 0 0 8 Tu l l i n a s i a k a s l e h t i Komissaari Kovács ja ministeri Kiviniemi Vaalimaalla ja Kotkassa sivut 8 9 KaukoGroupille ja Sa-Tu Logisticsille AEO-todistukset sivut 10 11 Tulliselvityksen

Lisätiedot

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas)

Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä. (Osaamistestaajan opas) Eviran opas hygieniaosaamistestaajana toimimisesta ja hygieniaosaamistestien järjestämisestä (Osaamistestaajan opas) Päivitetty 7.9.2007 Elintarviketurvallisuusvirasto, Evira ALKUSANAT... 3 I OSA: YLEISTÄ

Lisätiedot

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8

Liite 1. Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 Checkout-palvelun yleiset sopimusehdot Liite 1 Yleiset sopimusehdot sivu 1/8 1. MÄÄRITELMÄT... 2 2. PALVELUN TOTEUTUS... 2 2.1 LUOTTOKORTTIMAKSUT... 3 2.2 CHECKOUT.FI -PALVELUPORTAALI... 3 3. PALVELUNTARJOAJAN

Lisätiedot

Logistiikan sähköinen tietopaketti

Logistiikan sähköinen tietopaketti Logistiikan sähköinen tietopaketti 1 KUVA Rami Salle TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry 2 Sisällysluettelo Sisällysluettelo 3 Logistiikan sähköisen tiedonsiirron tietopaketti 4 Nykytilanne tietojärjestelmien

Lisätiedot

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT

FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT FINANSSIALAN KESKUSLIITTO 20.11.2012 LUOTTOLAITOSTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYÄ KOSKEVAT KÄYTÄNNESÄÄNNÖT 1 JOHDANTO... 4 2 SOVELTAMINEN JA MÄÄRITELMÄT... 4 2.1 Milloin henkilötietolakia ja käytännesääntöjä

Lisätiedot