VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS"

Transkriptio

1 ASIAKASOHJE VIENNIN SANOMA-ASIAKKUUS OPAS VIENNIN SANOMA-ILMOITTAJAKSI HAKEUTUVALLE

2 SISÄLLYSLUETTELO KÄYTETYT TERMIT VIENNIN SANOMAILMOITTAJA Viennin sanomaliikenteessä käytettävät asiointikanavat SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEUTUMINEN Viennin sanoma-asioinnin edellytykset Hakeutuminen YRITYSNEUVONTA JA TESTAUKSESTA SOPIMINEN VIENNIN SANOMAILMOITTAJAN TESTAUS Elex-vientijärjestelmän testauksen vaiheet ja aikataulu Testaus yrityksen omalla materiaalilla Testaus osittain Tullin laatimalla materiaalilla Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman asiakastestaus Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus Uusi viennin sanomailmoittaja, joka käyttää asiointikanavana suoraa sanomaasiointia Viennin sanomailmoittaja joka siirtyy operaattorivälitteisestä sanoma-asioinnista suoraan sanoma-asiointiin Yhteyden avaaminen yrityksen ja Tullin välille operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä EDI-sanomien lähetystiedot operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä XML-sanoman rivitys SANOMALIIKENTEESEEN SIIRTYMINEN Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä Siirtyminen operaattorivälitteisestä tietoliikenneyhteydestä suoraan sanomaasiointiin Sanomien seurantavastuu Ongelmatilanteet TULLAUSOHJELMAN MUUTTUMINEN LISÄTIETOJA TESTITAPAUSTEN OHJEET JA KUVAUKSET Testauksessa käytettävien vienti-ilmoitussanomien täyttämisen yleiset ohjeet Testaus yrityksen omalla materiaalilla, testausohje Testaus Tullin materiaalilla Itsenäinen testaus Tekninen testaus... 20

3 Rinnakkaistestaus Tekninen testaus Tullin materiaalilla, Itsenäinen testaus: testitapaukset Tekninen testaus Tullin materiaalilla: testitapaukset Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman testitapausten kuvaukset... 25

4 KÄYTETYT TERMIT Asiamies Yksityishenkilö tai yritys, joka täyttää ja jättää tulli-ilmoituksen tavaranhaltijan (viejän) puolesta. Asiamiehenä käytetään usein huolintaliikettä. Viennin sanomailmoittaja (EDI-lähettäjä) Yritys, jolla on Tullin lupa lähettää sähköisiä tulli-ilmoituksia omasta tietojärjestelmästään. Ohjelmistotalo Yritys, joka myy vienti-ilmoittamisessa tarvittavia ohjelmia. Ohjelmat rakennetaan Tullin sanomamääritysten perusteella ja testataan Tullin kanssa. Operaattori Tullin valtuuttama yritys, joka tarjoaa tullin vienti-ilmoittamisessa tarvittavia sanomansiirtopalveluja. Suora sanoma-asiointi Sanomavälitys internetin kautta tullille; Yritykset voivat välittää sanomia tullille ns. webservice rajapinnan kautta ja käydä hakemassa tullin järjestelmistä tuotettuja vastaussanomia. Suora sanoma-ilmoittaja Yritys, joka muodostaa ja välittää sanomia tullin suoraan sanomarajapintaan. Suora sanomailmoittaja voi käyttää palveluntarjoajaa sanomien muodostamiseen ja välittämiseen. Palveluntarjoaja Yritys, joka toimii toisen yrityksen puolesta sanomien muodostajana ja/tai välittäjänä tullin suoraan sanomarajapintaan. Varmenne Tulli tunnistaa sanomien muodostajan ja välittäjän Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämien varmenteiden avulla. Muodostaja tarvitsee varmenteen XML-allekirjoitusta varten ja välittäjä yhteyksiä varten. Sarjanumero Viisinumeroinen tunnus, joka yksilöi sanomailmoittajan. Sarjanumeroa tarvitaan sekä testaus- että tuotantovaiheessa ja se näkyy vientitapahtuman yksilöivässä tapahtumatunnuksessa.

5 Sähköinen palvelukeskus Tullin toimipaikka, jonne sanomamuotoiset ilmoitukset ohjautuvat noustessaan inhimilliseen käsittelyyn tullin käsittelijälle. Asiakastestaus EDI-lähettäjän luvan saamista edeltävä vaihe, jossa asiakas lähettää ilmoitussanomia Tullin testiympäristöön. Hyväksytysti suoritetun testauksen jälkeen asiakas saa rekisteröintipäätöksen Tullin sanoma-asiointiin ja pystyy lähettämään virheettömiä sanomia Tullin järjestelmään ongelmitta. Itsenäinen testaus Yritys testaa tapaukset itsenäisesti lähettämällä teknisen testauksen testitapaukset 1-4 Tullin asiakastestiympäristöön, ilman Tullin asiakastestaajan apua. Tekninen testaus Osa sanomailmoittajaksi pyrkivän testausta. Siinä käytetään joko yrityksen omaa tai Tullin laatimaa testimateriaalia, tarkastetaan tietoliikenneyhteyksien toimivuus ja sanomien rakenteen virheettömyys. Mikäli teknisessä testauksessa käytetään yrityksen omaa materiaalia, kiinnitetään myös sanoman sisällön oikeellisuuteen huomiota jo tässä vaiheessa. Rinnakkaistestaus Jälkimmäinen osa sanomailmoittajaksi pyrkivän testausta, kun testaus suoritetaan Tullin laatimalla materiaalilla. Rinnakkaistestausmateriaalina käytetään hakijan omia vientiilmoituksia ja tarkastetaan sanomien sisällön virheettömyys. Jos tekninen testaus on suoritettu yrityksen omalla materiaalilla, ei erillistä rinnakkaistestausta tarvitse tehdä. Viennin rekisteröity asiakas Asiakas, jonka tiedot on tallennettu Tullin asiakasrekisteriin ja jolle on annettu viennin jatkoosa (muotoa T0001).

6 1. VIENNIN SANOMAILMOITTAJA Viennin sanomailmoittaja (EDI-lähettäjä) on Tullin asiakas, joka saa lähettää omia tai päämiehensä (viejän) vienti-ilmoituksia XML-standardin mukaisina tulli-ilmoitussanomina. Viennin sanomailmoittajaksi voi hakeutua viennin rekisteröidyksi asiakkaaksi hyväksytty viejä tai huolintaliike Viennin sanomaliikenteessä käytettävät asiointikanavat Viennissä on mahdollista valita joko operaattorivälitteinen, tai suora sanoma-asiointi. Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa yritys käyttää sanomien välittämiseen Tullin hyväksymien tietoliikenne operaattoriyritysten palveluja. Suorassa sanoma-asioinnissa viejä eli suora sanomailmoittaja lähettää XML-muotoisia sanomia tulliin julkisen sanomarajapinnan kautta kytkeytymällä julkisen verkon (internet) kautta. 2. SANOMAILMOITTAJAKSI HAKEUTUMINEN 2.1. Viennin sanoma-asioinnin edellytykset Viennin sanomailmoittajaksi hakeutuvan yrityksen on oltava viennin rekisteröity asiakas (lisätietoja rekisteröinnistä löytyy Tullin nettisivuilta osoitteesta Tulli edellyttää EDI-lähettäjäksi pyrkivältä yritykseltä vientimenettelyn ja tullauksen osaamista, jotta sanomaliikenne sujuu ongelmitta. Yritys voi tarvittaessa pyytää koulutusta vientimenettelystä Tullilta ennen asiakastestauksen aloittamista. Yrityksellä tulee olla käytössään tullausohjelma, joka tuottaa vaadittavat sanomat Tullin antamien ilmoitusstandardien mukaisina. Tulli ei toimita tarvittavia ohjelmistoja, vaan yritys voi tiedustella niitä omalta ohjelmistotoimittajaltaan. Jos yrityksellä ei ole valittuna omaa ohjelmistotoimittajaa, luettelo ohjelmistotaloista löytyy Tieke nettisivulta osoitteesta

7 Sanoma-liikennettä varten tarvittavat sanomaliikenteen ja sanomien tietosisällön kuvaukset löytyvät Tullin internet-sivuilta (yrityksille sähköinen asiointi sanomapohjainen asiointi). Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa yrityksen on solmittava sopimus tietoliikenneoperaattorin kanssa, joka vastaa sanomaliikennettä varten tarvittavista verkkoyhteyksistä. Tullin hyväksymät operaattorit on lueteltu dokumentissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa, joka löytyy Tullin nettisivuilta kohdasta: Suorassa sanoma-asioinnissa yrityksen on hankittava Väestörekisterikeskuksen (VRK) myöntämä varmenne yhteyden muodostamista varten. o Tulli tunnistaa sanoman muodostajan ja välittäjän varmenteiden avulla. Muodostajan tekemä XML-muotoinen sanoma allekirjoitetaan digitaalisesti käyttäen apuna varmennetta. Tulli tunnistaa sanoman muodostajan y-tunnuksen sanoman XML-allekirjoituksen varmenteesta. o Välittäjä tarvitsee varmenteen yhteyttä varten. Jos muodostaja ja välittäjä ovat eri tahoja, kummankin on hankittava oma palvelinvarmenteensa. Jos muodostaja ja välittäjä ovat sama taho, riittää yhden varmenteen hankkiminen. Lisätietoa varmenteen hankkimisesta löytyy Sanomapohjainen asiointi tullissa: Tekninen opas, joka löytyy Tullin nettisivuita kohdasta: Päästäkseen viennin sanomailmoittajaksi yrityksen on testattava tullausohjelmansa ja verkkoyhteydet Tullin kanssa. Tulli suorittaa testauksen myös tullausohjelmia tekevien ohjelmistotalojen kanssa. Testauksesta kerrotaan tarkemmin luvussa Hakeutuminen Viennin sanomailmoittajaksi haetaan tullilomakkeella 934s_15 Hakemus sanoma-asiointiin Tullissa. Hakemuksessa ilmoitetaan kumpaa asiointikanavaa yritys käyttää operaattorivälitteistä vai suoraa sanoma-asiointia. Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajana ja palvelutarjoajana toimivan yrityksen on haettava lupaa käyttää suoraa sanoma-asiointia. Hakemus löytyy Tullin nettisivuilta osoitteesta: index.jsp

8 3. YRITYSNEUVONTA JA TESTAUKSESTA SOPIMINEN Kun Tulli on käsitellyt EDI-lähettäjäksi hakeutuvan yrityksen hakemuksen, Tullin asiakastestaaja ottaa yhteyttä hakemuksessa mainittuun yrityksen yhteyshenkilöön testausaikojen ja yhteyksien avaamispäivämäärän sopimista varten. Ennen testauksen alkua järjestetään yksi maksuton neuvontakäynti. Tullin yritysneuvoja ottaa yritykseen yhteyttä ja sopii neuvontaajan. Yritysneuvonta voi tapahtua puhelimitse tai henkilökohtaisena tapaamisena yrityksen tai Tullin tiloissa. Yritysneuvonnassa käydään läpi mm.: - yrityksen yksilöivät sarjanumero ja kontrollointitunnus, joita yritys käyttää testauksessa ja tuotannossa - sanomaliikenteen kulku: mitkä sanomat yrityksen on pystyttävä lähettämään ja vastaanottamaan - sanomien tietosisältö: mitkä seikat yrityksen on otettava huomioon sähköisiä vientiilmoituksia täyttäessään ja XML-sanomia laatiessaan - Testauksen materiaali: Kumpaa testaustapaa yritys haluaa käyttää. Käydään läpi vaatimukset yrityksen omalle teknisen testauksen testimateriaalille tai Tullin laatimat teknisessä testauksessa käytettävät vienti-ilmoitukset, niistä muodostettavat XMLsanomat sekä saapuvat vastaussanomat - asiointitapaan liittyvät asiat - yrityksen omat kysymykset On toivottavaa, että neuvontatapaamiseen osallistuvat yrityksestä sekä vienti-ilmoittamisen että sanomaliikenteen asiantuntija. Osallistujamäärää ei ole rajattu. 4. VIENNIN SANOMAILMOITTAJAN TESTAUS Testauksen tavoitteena on, että yritys lähettää mahdollisimman virheettömiä sanomia sanoma-asioinnin tuotantovaiheeseen siirryttyään. Testausten aikana yritys lähettää erisisältöisiä vienti-ilmoitussanomia (esimerkiksi täydellinen, korjattu), joihin Tulli vastaa statussanomilla (hyväksyminen, virhe, lisäselvityspyyntö jne.). Yritys vastaa statussanomiin niiden edellyttämällä tavalla, esimerkiksi korjaa virheen tai lähettää lisäselvityksen. Sanomailmoittajan testaus suoritetaan yrityskohtaisesti (yksi y-tunnus). Erillisiä toimipistekohtaisia testauksia ei tehdä (vain yhden toimipisteen jatko-osa). Testaus tehdään tietojärjestelmäkohtaisesti. Yritys joutuu suorittamaan useita testauksia vain siinä tapauksessa, että yri-

9 tyksen eri toimipisteissä on käytössä useita tietojärjestelmiä. Jos kyseessä on yrityskonserni, testaukset suoritetaan yrityskohtaisesti (eri y-tunnukset). Jos yksi yrityksistä toimii sanomailmoittajana kaikkien konsernin yritysten puolesta, vain sen on suoritettava testaus. Yrityksessä testauksen yhteyshenkilö on hakemuksessa sanoma-asiointiin Tullissa ilmoitettu viennin sanoma-asioinnin yhdyshenkilö, ellei muuta ole sovittu. Ohjelmistotalon edustaja voi avustaa yritystä testauksessa, mutta testauksesta vastaa aina viejä tai huolitsija. Yritys vastaa itse testaukseen liittyvistä kustannuksistaan. Jos yritys aikoo käyttää vientiohjelmassaan tuotannossa sellaisia automatisoituja toimintoja, jotka eivät ole tulleet ilmi asiakastestauksen aikana, on niistä kerrottava asiakastestaajalle. Yrityksen tulee varata riittävästi resursseja asiakastestauksen suorittamiseen sovitussa aikataulussa. Sanomailmoittajana toimiva yritys on vastuussa siitä, että sen vienti-ilmoituksia tekevä henkilöstö hallitsee vienti-ilmoitussanomien lähettämisen. Sähköisiä vienti-ilmoituksia tekevien työntekijöiden tulee osallistua mahdollisimman laajasti testaukseen Elex-vientijärjestelmän testauksen vaiheet ja aikataulu Sanomailmoittajan testaus koostuu joko yhdestä osasta, joka suoritetaan täysin yrityksen omalla materiaalilla tai kolmesta osasta, joka koostuu osittain Tullin testimateriaalista ja osittain yrityksen omasta materiaalista, ja jotka suoritetaan peräkkäin. Yritys voi itse valita kumpaa testaustapaa haluaa käyttää. Testaus yrityksen omalla materiaalilla: testaus, jossa kiinnitetään huomiota samaan aikaan vienti-ilmoitussanoman tekniseen ja sisällölliseen oikeellisuuteen. Testausaikaa on enintään 3 viikkoa. Testausmateriaalina käytetään yrityksen omaa materiaalia, jonka yritys itse valitsee ja jonka tulee sisältää vaaditut tiedot. Testausmateriaali toimitetaan Tullin asiakastestaajalle ennen testauksen alkamista. TAI vaihtoehtoisesti Testaus sekä Tullin että yrityksen omalla materiaalilla: itsenäinen testaus Tullin materiaalilla, testausaikaa enintään 2 viikkoa testaus Tullin asiakastestaajan kanssa, testausaikaa enintään 3 viikkoa: o tekninen testaus Tullin laatimalla testimateriaalilla o rinnakkaistestaus yrityksen omilla vienti-ilmoituksilla

10 Testaus yrityksen omalla materiaalilla Yksiosaisessa testauksessa yrityksen omalla materiaalilla asiakastestaaja varmistaa, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät vienti-ilmoitus sanomat ovat Tullin sanomakuvausten mukaisia. Testauksessa pyritään varmistamaan, että yritys pystyy vastaanottamaan kaikki Tullin vastaussanomat ja reagoimaan niiden mukaisesti. Samalla varmistetaan, että yritys osaa ilmoittaa vienti-ilmoitussanomalla tarvittavat tiedot oikein. Koska testaus suoritetaan täysin yrityksen omalla materiaalilla, ei erillisiä teknistä ja rinnakkaistestausta vaadita. Ainoastaan vientitukivientejä testattaessa suoritetaan erillinen tekninen ja rinnakkaistestaus. Yrityksen tulee itse koota testausmateriaali omista vientitapahtumistaan annetun ohjeistuksen mukaisesti. Numeroidut testitapaukset (Testi 1, Testi 2 ) toimitetaan asiakastestaajalle ennen testausten aloittamista. Testaukseen varataan aikaa 3 viikkoa. Jos tämä aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika Testaus osittain Tullin laatimalla materiaalilla Itsenäinen testaus järjestetään yrityksen tarpeen ja Tullin mahdollisuuksien mukaan. Siinä yritys käyttää Tullin laatimaa testimateriaalia (testitapaukset 1 4), jotka on julkaistu Tullin internet-sivuilla. Tulli osallistuu itsenäiseen testaukseen vain avaamalla yhteydet Tullin operaattorin ja yrityksen operaattorin välille tai lisäämällä yritykselle oikeudet käyttää suoraa sanoma-asiointia. Tullin asiakastestaaja ei osallistu itsenäiseen testaukseen. Yhteyksien avaamispäivä sovitaan asiakastestaajan kanssa ja se voi olla aikaisintaan 2 viikkoa ennen teknisen testauksen aloittamista. Yrityksen lähettämään virheettömään sanomaan Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti hyväksymissanoman. Virheellisiin sanomiin Tullin järjestelmä lähettää automaattisesti hylkäys- tai virheilmoitussanoman. Tullin asiakastestaajan kanssa suoritettava testaus koostuu kahdesta osasta: teknisestä ja rinnakkaistestauksesta. Testaukseen varataan yhteensä kolme viikkoa. Mitä nopeammin tekninen testaus on ohi, sitä enemmän aikaa yrityksellä jää rinnakkaistestaukseen. Yrityksen on huomattava, että testaus on pystyttävä suorittamaan kolmessa viikossa. Jos tämä aika ylittyy, testaus lopetetaan ja yrityksen on varattava uusi testausaika. Koska yritys näin joutuu testattavien yritysten jonon päähän, testauksen lopullinen suorittaminen voi siirtyä kuukausia eteenpäin. Teknisessä testauksessa Tullin asiakastestaaja varmistaa, että tietoliikenneyhteydet toimivat ja että yrityksen lähettämät sanomat ovat Tullin sanomakuvausten mukaisia. Teknisessä tes-

11 tauksessa käytetään Tullin laatimaa testimateriaalia. Tällöin kyseessä ovat testitapaukset 5 11 (tarvittaessa 3 kpl feoga testitapausta). Testattavien tapausten määrä riippuu yrityksen toimialasta ja vientitapahtumien luonteesta. Vientiyritysten ei välttämättä tarvitse tehdä kaikkia testitapauksia, kun taas asiamiehenä toimivat yritykset testaavat kaikki tapaukset. Tullin asiakastestaaja määrittelee käytettävät testitapaukset testiajan sopimisen yhteydessä. Rinnakkaistestauksessa varmistetaan, että yritys osaa ilmoittaa vienti-ilmoitussanomalla tarvittavat tiedot oikein. Testimateriaalina käytetään hakijan omaa tullausmateriaalia esimerkiksi aikaisemmin antamia vienti-ilmoituksia ja niihin liittyviä kauppalaskuja ynnä muuta materiaalia. Numeroidut testitapaukset toimitetaan asiakastestaajalle ennen testausten aloittamista Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman asiakastestaus Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoma edellyttää viennin sanomakuvausten 2.1 tai uudemman version käyttöä. Oikaisu- ja mitätöintisanomat tulee testata Tullin kanssa ennen niiden tuotantoon käyttöönottoa. Aiemmin EDI-lähettäjän luvan saaneen yrityksen tulee lähettää Tullille muutosilmoitus jos yritys haluaa ottaa käyttöön sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman. Uusi EDI-lähettäjäksi hakeutuva yritys, joka haluaa ottaa käyttöön sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman, testaa sanomat tavanomaisen EDI-lähettäjän asiakastestauksen yhteydessä. Testaus oikaisu- ja mitätöintisanoman osalta voi kestää enintään viikon ja jos testausaika ylittyy, siirretään testausajankohtaa myöhemmäksi. Testaus suoritetaan yrityksen omalla vientimateriaalilla Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus Teknisen yhteyden testauksen testitapausten (3+1 sanomatiedotepalvelua varten) suorittamisella pyritään varmistamaan, että asiakkaan ohjelmisto on yhteensopiva Tullin suoran sanoma-asioinnin web service -palvelun kanssa. Koska web service toimii kuljetuskerroksena vienti-ilmoituksille, yhteyden tekninen toimivuus pyritään varmistamaan erikseen ennen viennin ilmoitussanomilla tehtävää testausta. Jos yritys käyttää sanoman välitykseen jo aiemmin suoran sanoman asioinnin kautta toimivaa tahoa, on teknisen yhteyden testaaminen vapaaehtoista. Tarkemmat teknisen yhteyden testausohjeet lähetetään yritykselle testausajan sopimisen yhteydessä. Yritys voi halutessaan ottaa käyttöönsä myös suoran sanoma-asioinnin sanomatiedotepalvelun.

12 Uusi viennin sanomailmoittaja, joka käyttää asiointikanavana suoraa sanoma-asiointia Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus. Testaus on vapaaehtoista, jos yritys jo käyttää suoraa sanoma-asiointia johonkin Tullin järjestelmään tai käyttää sellaista palveluntarjoajaa (välittäjää), joka on jo aikaisemmin tehnyt teknisen yhteyden testauksen. Vienti-ilmoitussanomien testaus kohdan tai mukaisesti Viennin sanomailmoittaja joka siirtyy operaattorivälitteisestä sanomaasioinnista suoraan sanoma-asiointiin Suoran sanoma-asioinnin tekninen yhteyden testaus. Testaus on vapaaehtoista, jos yritys jo käyttää suoraa sanoma-asiointia johonkin Tullin järjestelmään tai käyttää sellaista palveluntarjoajaa (välittäjää), joka on jo aikaisemmin tehnyt teknisen yhteyden testauksen. Vienti-ilmoitussanomien testaus: o Yrityksen omilla vienti-ilmoituksilla (määrä sovitaan asiakastestaajan kanssa ). tai o Muutamalla Tulin laatimalla teknisen testauksen testitauksella (määrä sovitaan asiakastestaajan kanssa) Yhteyden avaaminen yrityksen ja Tullin välille operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä Yrityksen (viejän tai asiamiehen) ja Tullin välillä voi käyttää joko operaattoria tai suoraa sanoma-asiointia. Operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä yritys ilmoittaa EDI-lähettäjän hakemuksessaan operaattorinsa nimen ja yhteystiedot. Tullin asiakastestaaja välittää yhteystiedot omalle operaattorilleen. Samalla asiakastestaaja ilmoittaa Tullin operaattorille päivän, jolloin yhteys voidaan avata. Tullin operaattori ilmoittaa asiasta etukäteen yrityksen operaattorille, joka muodostaa yhteyden Tullin testiosoittee-

13 seen. Yritykseltä tai yrityksen käyttämältä operaattorilta ei edellytetä toimenpiteitä eikä yhteydenottoja Tulliin tai Tullin operaattoriin päin EDI-sanomien lähetystiedot operaattorivälitteisessä sanomaliikenteessä EDI-lähettäjän tunnisteena käytetään lähetystiedoissa lähettäjän ISO-6523-standardin mukaista EDI-tunnusta (maakoodi y-tunnus ilman välimerkkejä). Sanoman tasolla asiakkaat tunnistetaan y-tunnuksen ja Tullin antaman asiakastunnuksen (sanoman kontrollointitunnus) perusteella. Tulli lähettää statussanoman (vastaussanoman) EDI-lähettäjän ilmoitussanomassa ilmoittaman EDI-tunnuksen perusteella. Testitilanteessa tulee käyttää testi-indikaattoria. Testi-indikaattoria ei käytetä tuotannossa, eikä testisanomia saa lähettää tuotantoympäristöön XML-sanoman rivitys EDI-lähettäjän on rivitettävä Tullille lähettämänsä XML-sanoma. Jos sanomassa on yli 8000 merkkiä, Tullin EDI-server rivittää sanoman 8000 merkin kohdalta, jolloin tieto katkeaa väärästä kohdasta ja sanoma häviää. 5. SANOMALIIKENTEESEEN SIIRTYMINEN 5.1. Sanomaliikenteen aloittaminen tuotantoympäristössä Kun testaus on hyväksytysti suoritettu, Tulli lähettää yritykselle sanoma-asioinnin lupapäätöksen ja siihen liitetyn testausraportin, jossa kerrotaan testauksen vaiheet ja testauksen aikana ilmenneet ongelmat. Päätöksessä ilmoitetaan tuotannon aloittamisaika. Operaattorivälitteisessä sanoma-asioinnissa Tullin operaattori siirtää sanomailmoittajana toimivan yrityksen testiympäristöstä tuotantoympäristöön. Sanomailmoittajan on itse huolehdittava oman operaattorin kanssa siirto testiympäristöstä tuotantoympäristöön. Suorassa sanoma-asioinnissa sanomailmoittajan on itse huolehdittava, että sanomat lähetetään tuotantoympäristöön.

14 Yritys voi aloittaa sanomailmoittamisen luvassa mainittuna ajankohtana. Yrityksen tulee ilmoittaa Tullin asiakastestaajalle ensimmäisen tulli-ilmoituksen lähettämisestä. Jos lähettämisen aloittaminen siirtyy sovitusta, yrityksen on ilmoitettava asiakastestaajalle uusi aloittamisajankohta. Vastaavasti Tulli ilmoittaa yritykselle, mikäli käyttöönotto siirtyy Tullin ohjelmistosta johtuvasta teknisestä tai muusta ongelmasta. Sähköisen palvelukeskuksen tullauskäsittelijä voi pyytää yritystä toimittamaan kopiot vienti-ilmoituksesta ja siihen liittyvistä asiakirjoista sanomailmoittamisen tuotantovaiheen alussa Siirtyminen operaattorivälitteisestä tietoliikenneyhteydestä suoraan sanoma-asiointiin Asiakkaan tulee huolehtia siirtyessään operaattorin käytöstä suoraan sanoma-asiointiin, että tarvittaessa myöhemmin lähetettävät vastaussanomat operaattorivälitteisesti lähetettyihin vienti-ilmoituksiin pystytään vastaanottamaan edelleen operaattorin kautta. Asiakastestaaja sopii yhdessä asiakkaan kanssa operaattoriyhteyksien sulkemisen ajankohdasta Sanomien seurantavastuu Sanomailmoittajan on huolehdittava sanomien seurannasta ja kulusta eli huolehdittava, että kaikkiin lähetettyihin sanomiin saadaan vastaus. Tullin statussanomaan (vastaussanomaan) on vastattava pyydetyllä tavalla, esimerkiksi, jos Tulli lähettää statussanomana virhesanoman on siihen vastattava korjatulla sanomalla Ongelmatilanteet Sanomaliikenteeseen liittyvissä ongelmatilanteissa sanomailmoittajan kannattaa aloittaa ongelmien selvittäminen ottamalla yhteyttä omaan IT-tukeen ja operaattoriin tai palveluntarjoajaan. Jos ongelma aiheuttaa sanomaliikenteessä käyttökatkon, toimitaan viennin asiakasohjeen no. 37/2011 mukaan (Yksittäisen EDI-lähettäjän käyttökatkojen aikana sovellettava varamenettely).

15 6. TULLAUSOHJELMAN MUUTTUMINEN Yrityksen tullausohjelman tai sen version muuttumisesta sekä palveluntarjoajan tai operaattorin muutoksesta tulee täyttää muutoshakemus, jotta voidaan selvittää mahdollisen testauksen tarve. Uutta versiota, ohjelmaa tai sanomaliikenne yhteyttä ei saa ottaa käyttöön ennen kuin Tulli antaa luvan käyttöönottoon. 7. LISÄTIETOJA Lisätietoa löytyy Tullin nettisivuilta löytyvistä sanoma-asioinnin oppaista: Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Tekninen opas sekä, Sanomapohjainen asiointi Tullissa: Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa. Oppaat löytyvät Tullin nettisivuilta osoitteesta: Kysymyksiä viennin asiakkaaksi hakeutumisesta voi lähettää osoitteeseen EDI-luvat (at) tulli.fi ja kysymyksiä asiakastestauksesta osoitteeseen TH.elex-testaus(at)tulli.fi.

16 8. TESTITAPAUSTEN OHJEET JA KUVAUKSET 8.1. Testauksessa käytettävien vienti-ilmoitussanomien täyttämisen yleiset ohjeet Testattavat vienti-ilmoitukset täytetään seuraavasti: - Viejä/Lähettäjä-kenttään viejä täyttää omat tietonsa (y-tunnus, viennin rekisteröidyn asiakkaan jatko-osa, osoite); asiamies täyttää kohtaan asiakastestaajan kanssa sovitun asiakasyrityksen tiedot. Halutessaan edustaja voi asiakastestissä käyttää viejänä Tullin testiasiakasta FI T Viite-kohdassa ilmoitetaan testitapauksen numero - Asiamies-kenttä; Viejä jättää kentän tyhjäksi, asiamies ilmoittaa omat tietonsa. - Tavaran sijaintipaikka täytetään yrityksen omilla tiedoilla. - Toimipaikkana voi testaustilanteessa ilmoittaa esim. FI015300, FI009801, FI483100, FI261000, FI542700, GB000292, SE060341, NL000511, DE Asiakkaan tulee ilmoittaa ennen testausta Tullin asiakastestaajalle muut toimipaikat, joita asiakastestauksessa aikoo käyttää. Tullin laatimissa testitapauksissa on annettu vain kyseiseen vientitapahtumaan liittyvät testattavat tiedot, jotka tulee välittää sanomassa muuttumattomina. Sanomassa ilmoitetaan myös muut sanomakuvauksen vaatimat tiedot sanomakuvauksen mukaisesti. Yrityksen tulee ilmoittaa sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle ensimmäisen XML testisanomansa lähetyksestä Testaus yrityksen omalla materiaalilla, testausohje Yritys voi halutessaan käyttää omaa materiaaliaan tekniseen testaukseen. Tekninen- ja rinnakkaistestaus on yhdistetty, eikä erillistä rinnakkaistestausta tarvitse suorittaa. Yrityksen tulee koota soveltuva tekninen testausmateriaali omista vienti-ilmoituksistaan ja numeroida testitapaukset sekä merkitä jokaiseen testitapaukseen, mitkä vaaditut (lista alla) tiedot kyseisellä testitapauksella halutaan testata. Testimateriaalin tulee kattaa yrityksen yleisintä vienti-ilmoitusta sekä mahdolliset säännönmukaisesti esiintyvät poikkeustilanteet. Mikäli testimateriaali ei kata jotakin vaadituista tiedoista (lista alla), yrityksen tulee etukäteen kertoa tästä asiakastestaajalle sekä perustella miksi kyseistä tietoa ei testata. Yrityksen tulee toimittaa materiaali Tullin asiakastestaajalle viikkoa ennen teknisen testauksen aloitta-

17 mista. Jos numeroitua testimateriaalia ei ole toimitettu asiakastestaajalle ennen testauksen aloitusta, siirretään testaus myöhempään ajankohtaan. Kun yritys on ilmoittanut ensimmäisen testisanoman lähetyksestä, Tullin asiakastestaaja tutkii sanoman kulun ja tarkastaa, että sanoma vastaa rakenteeltaan sanomakuvausta. Kun sanoman rakenne on virheetön, Tullin asiakastestaaja vertaa saamaansa materiaalia XML sanomaan ja tarkastaa sanoman sisällön. Jos sanoman rakenteessa tai sisällössä esiintyy virheitä, asiakastestaaja ilmoittaa siitä yritykselle. Yrityksen tulee korjata virheet. Kun yritys on lähettänyt kaikki testitapaukset (jotka sisältävät alla mainitut tiedot) hyväksytysti ja vastaanottanut onnistuneesti Tullin vastaussanomat, asiakastestaaja ilmoittaa sähköpostitse testauksen hyväksymisestä ja sopii yrityksen kanssa tuotannon aloituspäivän. Jos yritys aikoo käyttää vientiohjelmassaan tuotannossa sellaisia automatisoituja toimintoja, jotka eivät ole tulleet ilmi asiakastestauksen aikana, on niistä kerrottava asiakastestaajalle. Asiakkaan valitseman testausmateriaalin tulee kattaa vienti-ilmoitusten pakollisen tietosisällön lisäksi alla mainitut asiat: Täydellinen ilmoitus (A) Ennakolta annettu vienti-ilmoitus (D), annettava tavaran esittämisen päivä ja kellon aika Mikäli yritys käyttää kaksivaiheista ilmoittamista, ilmoitus F+Y (muussa tapauksessa A tai D) Mikäli yritys käyttää kaksivaiheista ilmoittamista, ilmoitus C+Z(Muussa tapauksessa A tai D) Ilmoitustyyppi EX, CO, EU Kauppalaskun valuutta (pakollinen alkaen vienti-ilmoituksissa) Incoterms:in mukainen toimitusehto Muun kuin Incoterms- ehtojen mukainen toimitusehto Tavaran sijaintipaikan koodi on Z ja tullitoimipaikka Tavaransijaintipaikan koodi O ja osoitetiedot Useita erityismainintoja otsikkotasolla (esim ja FIXFQ) Mikäli yritys toimii edustajana, edustajan tiedot ilmoitettava täydellisenä (Viejä yrityksen tiedot tulee ilmoittaa Tullin asiakastestaajalle etukäteen) Kuljetusmuoto 5, postikuljetus Vähintään kaksi reittimaata Rahdin maksutapa Useita liiteasiakirjoja (esim. monta kauppalaskua) Useita tavaraeriä

18 Kaksi liiteasiakirjaa tavaraerätasolla (esim. pakkausluettelo ja rajoituksiin liittyvät asiakirjat) Nettopaino alle 1 KGM Bruttopaino alle 1 KGM Nimike, jossa mukana lisäpaljous Nimike, jossa mukana lisäpaljouden tarkennin Nimike, jolla lisäkoodeja Nimike, joka vaatii useiden ehtokoodien ilmoittamista Nimike, jolla UNDG (mikäli yrityksen tuotekatteessa) Pakkauslaji, pakkausten lukumäärä sekä pakkausten merkit ja numerot Pakkauslajina irtotavaraa (pakkauslaji VQ, VG, VL, VY, VR tai VO) Pakkauslajina pakkaamatonta tavaraa (pakkauslaji NE, NF tai NG) Tavaraerällä tulee ilmoittaa vähintään kaksi pakkauslajia Kontteja (ilmoitetaan ilman tavaraeräviittausta, ensimmäisellä tavaraerällä) Useita kontteja tavaraerä viittauksella (sequence- viittauksella) Useita sinettejä Useita vastaanottajia (vastaanottajat ilmoitetaan tavaraerillä, vastaanottajasta ilmoitetaan täydelliset tiedot) Pitkä vastaanottaja tieto (vastaanottajan nimi pitkä, ilmoitetaan tieto nimi2) Jollekin testitapaukselle tilastoarvoksi on ilmoitettava ensin virheellisesti 0,00 (tuottaa järjestelmästä automaattisen virheilmoituksen) ja sen jälkeen yrityksen tulee lähettää korjaava vienti-ilmoitus, jossa ilmoitetaan oikea tilastoarvo Varamenettely, jolloin ilmoitetaan erityismaininta FIXEV sekä todellinen vientipäivä Taloudellisesti vaikuttavan tullimenettelyn tiedot, tavanomainen lupamenettely (esim. 3151/7SA) Testitapaukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat tiedot: Ilmoitettava sisäisen jalostuksen lupanumero Edeltävä asiakirjana tuonti Ilmoitettava valvova tullitoimipaikka Kauppatapahtuman luonne esim. 51 Taloudellisesti vaikuttavan tullimenettelyn tiedot, yksinkertaistettu lupamenettely (esim. 2100/7UB) Testitapaukseen tulee sisällyttää vähintään seuraavat tiedot: - valvova tullitoimipaikka - päättävä(t) tullitoimipaikka

19 - tunnistusmenetelmä - jalostuksen luonne - jalostetut tuotteet - menettelyn päättämisen määräaika Jos yritys ei pysty ilmoittamaan viitteenä testitapauksen numeroa esim. Testi 1, tulee jokaisella testitapauksella ilmoittaa erityismaininnan lisäkoodi FIXXX sekä testitapauksen numero. Omalla materiaalilla tapahtuvan testauksen tavoitteet. Yritys: pystyy tuottamaan Tullin määritysten mukaisia virheettömiä vientisanomia ja ilmoittamaan tarvittavat tiedot. pystyy vastaanottamaan Tullin vastaussanomat ja osaa toimia niiden mukaisesti. osaa reagoida virhesanomaan ja korjata vienti-ilmoitussanomaansa. osaa antaa täydellisen, ennakolta annetun vienti-ilmoituksen sekä kaksivaiheisten vienti-ilmoituksen vaatimat tiedot. pystyy ilmoittamaan samalla vienti-ilmoituksella useamman tavaraerän ja niihin liittyvät erityispiirteet. kykenee ilmoittamaan eri tavaran sijaintipaikan koodit ja niiden vaatimat paikkatiedot, sekä Incotermsin mukaisen toimitusehdon että muun toimitusehdon. pystyy ilmoittamaan eri ilmoitustyyppejä. osaa ilmoittaa tavanomaiset nimikkeeseen liittyvät vaatimukset kuten lisäpaljouden, lisäkoodit, rajoitusten vaatimat ehtokoodit ja UNDG -koodin. pystyy ilmoittamaan useita liiteasiakirjoja sekä netto- tai bruttopainona alle kilon painon desimaaleineen. osaa ilmoittaa konttitiedot sekä otsikkotasolla että tavaraerään viitaten. pystyy ilmoittamaan erityyppisten pakkauslajien tiedot oikein sekä useita eri pakkauslajeja samalla tavaraerällä. pystyy tarvittaessa ilmoittamaan toimijan pitkän nimitiedon. kykenee ilmoittamaan myös postikuljetuksena vietävän vienti-ilmoituksen. osaa ilmoittaa taloudellisesti vaikuttaviin tullimenettelyhin liittyvät tiedot. osaa ilmoittaa varamenettelytilanteessa annettavan vienti-ilmoituksen pystyy ilmoittamaan turvatiedot vienti-ilmoituksella.

20 8.3. Testaus Tullin materiaalilla Itsenäinen testaus Itsenäisen testauksen piiriin kuuluvat testaussanomat 1 4. Yritys testaa tapaukset itsenäisesti, ilman Tullin asiakastestaajan apua. Yritys ilmoittaa sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle aloittavansa itsenäisen testauksen. Yritys lähettää XML-sanoman Tullin järjestelmään ja odottaa vastausta. Jos yritys ei saa Tullin järjestelmästä lainkaan vastaussanomaa, yritys ottaa yhteyttä aina ensin omaan operaattoriinsa tai palveluntarjoajaansa ja vasta sen jälkeen Tullin asiakastestaajaan ongelman korjaamista varten. Kun yhteys toimii, yritys lähettää XML-sanoman Tullin järjestelmään. Jos sanoma on virheellinen, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle automaattisesti muodostetun hylkäyssanoman ja yrityksen on lähetettävä sanoma uudestaan. Tapausten 1 3 hyväksytty suorittaminen: Jos yrityksen lähettämä sanoma on virheetön, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle automaattisesti hyväksymissanoman ja luovutussanoman. Tapauksen 4 hyväksytty suorittaminen: Kun yritys on täyttänyt vientiilmoitussanoman testitapauksen ohjeistuksen mukaisesti, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle automaattisesti virheilmoituksen. Tämän jälkeen yrityksen on lähetettävä Tullille korjattu vienti-ilmoitussanoma. Jos korjattu vienti-ilmoitussanoma on sisällöltään virheetön, Tullin järjestelmä lähettää yritykselle hyväksymissanoman ja luovutussanoman. Yritys voi lähettää samaa sanomaa useita kertoja koko itsenäisen testausjakson ajan Tekninen testaus Teknisen testauksen piiriin kuuluvat testaussanomat 5 12 (tarvittaessa feogatestisanomat 1-3). Tullin asiakastestaajan kanssa sovitaan, mitkä tapaukset tulevat yrityksen testattaviksi. Yritys lähettää XML-sanoman Tullin järjestelmään ja ilmoittaa lähetyksestä sähköpostitse Tullin asiakastestaajalle. Tullin asiakastestaaja tutkii sanoman kulun tietoliikenneverkossa. Asiakastestaaja ilmoittaa yritykselle, jos sanoma ei ole tullut perille ja ongelma on yrityksen ja tämän operaattorin tai palveluntarjoajan välillä. Yritys korjaa ongelman.

21 Kun sanoma on saapunut Tullin järjestelmään, Tullin asiakastestaaja tarkastaa, että vienti-ilmoitussanoma vastaa rakenteeltaan sanomakuvausta. Jos rakenteessa on virheitä, asiakastestaaja ilmoittaa niistä yritykselle. Yrityksen (ohjelmistotalon) on korjattava virheet. Kun sanoman rakenne on virheetön, Tullin asiakastestaaja tarkastaa sanoman sisällön. Jos sanoma on virheellinen, asiakastestaaja ilmoittaa siitä yritykselle, joka korjaa virheet ja lähettää korjatun sanoman uudestaan. Näin käydään läpi kaikki testitapaussanomat yksi kerrallaan. Kun yritys on lähettänyt kaikki sanomat hyväksytysti, asiakastestaaja lähettää sähköposti-ilmoituksen teknisen testauksen hyväksymisestä. Tämän jälkeen yritys siirtyy rinnakkaistestaukseen. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse Rinnakkaistestaus Yritys lähettää XML-sanoman ja ilmoittaa lähetyksestä sähköpostitse asiakastestaajalle. Tullin Asiakastestaaja vertaa XML-sanoman sisältöä saamansa vienti-ilmoituksen kopion sisältöön. Jos sanoma on virheellisesti täytetty, asiakastestaaja ilmoittaa siitä yritykselle, joka korjaa virheet ja lähettää sanoman uudestaan korjattuna. Näin käydään läpi kaikki testitapaussanomat yksi kerrallaan. Kaikkien yrityksen tullausohjelmaa käyttävien henkilöiden on osallistuttava testaukseen. Rinnakkaistestausmateriaalin tulee olla mahdollisimman kattava otos yrityksen vientiilmoituksista. Asiakastestaaja voi tarvittaessa kuitenkin rajoittaa käytettävää testimateriaalia ja sen määrää. Kun yritys on lähettänyt kaikki sanomat hyväksytysti, asiakastestaaja lähettää sähköposti-ilmoituksen rinnakkaistestauksen hyväksymisestä. Asiakastestaaja sopii yrityksen kanssa myös tuotannon aloituspäivän. Yhteydenpito tapahtuu pääasiassa sähköpostitse. On toivottavaa, että rinnakkaistestaukseen osallistuu mahdollisimman moni niistä yrityksen työntekijöistä, jotka tuotantovaiheessa tulevat tekemään sähköisiä vienti-ilmoituksia Tekninen testaus Tullin materiaalilla, Itsenäinen testaus: testitapaukset 1-4 Nämä kuvaukset tukevat SAD-lomakkeella annettua testitehtävää. Ennen asiakastestauksen alkua tullin asiakastestaaja lähettää yritykselle suoritettavien testitapausten SAD-lomakkeet.

22 TESTITAPAUS 1: Testitapaus 1 on vienti-ilmoittamisen perustapaus: ilmoitus on täydellinen vienti-ilmoitus eli sisältää kaikki Tullin vaatimat tiedot vienti on lopullista ja suuntautuu kolmanteen maahan eli EU:n ulkopuolelle tavara on yhteisötavaraa, joka ei ole ollut missään tullimenettelyssä aikaisemmin kyseessä on suora osto/myynti vientitapahtuman alkuperäiset tiedot löytyvät kauppalaskulta ja tavaraluettelosta asiakas haluaa vahvistuksen poistumistullitoimipaikan tulliviranomaisilta, kun tavara on poistunut yhteisön alueelta Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä MRN-numeron sisältävän hyväksymissanoman sekä pdf-tiedoston sisältävän luovutussanoman. Jos asiakas saa Tullin järjestelmästä virhesanoman, asiakkaan on korjattava sanomarakennetta tai ilmoituksen tietoja. TESTITAPAUS 2: Myös testitapaus 2 on perustapaus. Siinä kuitenkin tavaran paino on alle yhden kilogramman eikä toimitusehto ei ole Incoterms-ehtojen mukainen. Asiakas testaa tapauksen itsenäisesti ennen varsinaisen teknisen ja rinnakkaistestauksen aloittamista. Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä MRNnumeron sisältävän hyväksymissanoman sekä pdf-tiedoston sisältävän luovutussanoman. TESTITAPAUS 3: Kyseessä on vienti EU:n veroalueen ulkopuolelle Jerseyn saarelle. Tämä vaikuttaa ilmoituksen menettelykoodiin. Asiakas testaa tapauksen itsenäisesti ennen varsinaisen testauksen aloittamista. Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä MRN-numeron sisältävän hyväksymissanoman sekä pdf-tiedoston sisältävän luovutussanoman. TESTITAPAUS 4: Testitapaus 4 on ennakolta annettu ilmoitus. Vienti-ilmoituksen voi antaa jo ennen, kuin tavara on lastattu kulkuneuvoon tai esitettävissä Tullille. Tällöin vienti-ilmoituksessa kerrotaan,

23 milloin tavara on Tullin tarkastettavissa. Tässä testitapauksessa testataan myös virheellisen tiedon antamista: määrämaa on Norja, mutta ilmoitukseen määrämaaksi merkitään Yhdysvallat. Asiakas saa Tullin järjestelmästä virheilmoituksen ja lähettää sen jälkeen järjestelmään korjatun vienti-ilmoituksen, jossa ilmoitetaan korjattavan ilmoituksen tapahtumatunnus. Asiakas testaa tapauksen itsenäisesti ennen varsinaisen testauksen aloittamista. Testi on suoritettu onnistuneesti, kun asiakas on saanut Tullin järjestelmästä virheilmoituksen, lähettänyt korjatun sanoman ja saanut Tullin järjestelmästä MRN-numeron sisältävän hyväksymisilmoituksen Tekninen testaus Tullin materiaalilla: testitapaukset 5 12 Nämä kuvaukset tukevat SAD-lomakkeella annettua testitehtävää. Ennen asiakastestauksen alkua tullin asiakastestaaja lähettää yritykselle suoritettavien testitapausten SAD-lomakkeet. TESTITAPAUS 5: Huomioitavaa: bulk-tavara 2-vaiheinen ilmoitus (epätäydellinen ilmoitus ja täydentävä ilmoitus, joka annetaan sen jälkeen, kun asiakas on saanut poistumisvahvistuksen Tullista) vapaaehtoinen packaging tulliselvityserällä rautatiekuljetus viejä ilman jatko-osaa testitapaus tehdään joko yksi- tai kaksivaiheisena yrityksen toimintamallista riippuen TESTITAPAUS 6: Vientitavarana tuoli. Huomioitavaa: Lisäpaljous ehtokoodit FIX-koodit EUR liiteasiakirjana (liiteasiakirjan pvm aina pakollinen) viejänä yksityishenkilö TESTITAPAUS 7:

24 Kyseessä on kaksivaiheinen ilmoittaminen. Ennakolta annetaan epätäydellinen ilmoitus, ja täydentävä ilmoitus annetaan ennen poistumista. Huomioitavaa: useita vastaanottajia kontit kohdistetaan tavaraerään pakkaamaton tavara testitapaus tehdään joko yksi- tai kaksivaiheisena yrityksen toimintamallista riippuen TESTITAPAUS 8: Huomioitavaa: Kontit ilmoitetaan 1. tavarerällä lisäpaljous pitkä vastaanottajatieto negaatio merkit TESTITAPAUS 9: Huomioitavaa: Lisäpaljoutena valutettu nettopaino taloudellisesti vaikuttava menettely edeltävän asiakirjan kohdalla ilmoitetaan tullausnumero (ja pvm) TESTITAPAUS 10: Kyseessä on taloudellisesti vaikuttava, yksinkertaistettu menettely, jossa lupa menettelyn käyttämiselle pyydetään ilmoituksella. Vientitapahtuma nousee inhimilliseen käsittelyyn. TESTITAPAUS 11: Testitapauksessa nimikkeelle kohdistuu kansallinen rajoitus, jolle ilmoitetaan ehtokoodi ja EU-rajoitus, jolle ilmoitetaan sekä ehtokoodi että lisäkoodi. Ilmoituksessa huomioitava myös rahdinmaksutapa, sinetti, UNDG -koodi ja reittimaat. TESTITAPAUS 12: Testitapauksessa vienti-ilmoitus annetaan varamenettelyssä olevasta vientierästä.

25 Huomioitava; erityismaininnan lisäkoodi FIXEV = varamenettely sekä todellinen vientipäivä kentässä exportpointdate". Vientitapahtuma nousee inhimilliseen käsittelyyn Viennin sähköisen oikaisu- ja mitätöintisanoman testitapausten kuvaukset Testauksessa käytetään yrityksen omaa vientimateriaalia. Jos yritys ei saa vientiilmoitukseensa menettelyyn luovutusta tai sen saaminen kestää, yrityksen tulee olla yhteydessä Tullin asiakastestaajaan. Tullin asiakastestaaja vahvistaa yritykselle aina sähköpostitse kun testitapaus on suoritettu hyväksytysti. OIKAISUSANOMA Testitapaus 1 Jos yrityksellä ei ole käytössä ennakolta annettua vienti-ilmoitusta, Tullin asiakastestaaja lähettää vaihtoehtoisen ohjeistuksen testitapauksen 1 suorittamiseksi. 1. Lähetä viennin asiakastestiin täydellinen (A) vienti-ilmoitus 2. Kun olet saanut vientimenettelyyn luovutuksen, lähetä kyseiseen vienti-ilmoitukseen oikaisusanoma, jossa ilmoitat oikaisevasi täydellisen vienti-ilmoituksen (A) ennakolta annetuksi vienti-ilmoitukseksi (D). Ilmoita erityismaininnanlisäkoodi FIXFN ja oikaisun syykoodi 12. Tulliselvitettävän erän erityismaininnan lisäkoodilla FIXFO ilmoitetaan lisäksi oikaisun syy ja luetellaan muutettavat tiedot. Oikaisusanomassa sanoman tarkoitus on oikaisu, Saat oikaisusanomaan vastaussanomaksi oikaisun hylkäyksen (TOR) sekä PDF:n, koska ilmoitusta ei voi oikaista enää luovutuksen jälkeen täydellisestä ilmoituksesta ennakolta annetuksi ilmoitukseksi. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Testitapaus 2 Jos yrityksellä ei ole käytössään vienti-ilmoituksella kuin ainoastaan yksi tavaraerä, Tullin asiakastestaaja lähettää vaihtoehtoisen ohjeistuksen testitapauksen 2 suorittamiseksi. 1. Lähetä viennin asiakastestiin vienti-ilmoitus, jolla on kaksi tavaraerää 2. Kun olet saanut vientimenettelyyn luovutuksen, lähetä kyseiseen vienti-ilmoitukseen oikaisusanoma, jossa ilmoitat tulliselvitettävän erän erityismaininnan lisäkoodilla

26 FIXFN oikaisevasi tavaraerän tietoja, syykoodi 16. Ilmoita erityismaininnan lisäkoodilla FIXFS poistavasi tavaraerän numeron 2. Muuta tulliselvitettävän erän tietoja vastaavasti. Tulliselvitettävän erän erityismaininnan lisäkoodilla FIXFO ilmoitetaan lisäksi oikaisun syy ja luetellaan muutettavat tiedot. Oikaisusanomassa sanoman tarkoitus on oikaisu, Mikäli oikaisupyyntö on virheetön, saat vastaanottosanoman. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Tullin asiakastestaaja lähettää oikaisupyyntöön lisäselvityspyynnön. Tämän jälkeen saat oikaisusanoman ja oikaisupäätöksen PDF:n. MITÄTÖINTISANOMA Testitapaus 1 1. Lähetä viennin asiakastestiin täydellinen (A) vienti-ilmoitus 2. Kun olet saanut vienti-ilmoitukseesi vientimenettelyyn luovutussanoman, lähetä kyseiseen vienti-ilmoitukseen mitätöintipyyntö, jossa syykoodiksi on ilmoitettu 1 Ilmoitettua tavaraa ei tulla viemään yhteisöalueelta. 3. Mikäli mitätöintipyyntö on virheetön, saat vastaanottosanoman. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Tullin asiakastestaaja lähettää lisäselvityspyynnön. Tämän jälkeen saat mitätöintisanoman ja mitätöintipäätöksen PDF:n. Testitapaus 2 1. Lähetä viennin asiakastestiin kaksi samanlaista täydellistä (A) vienti-ilmoitusta 2. Kun olet saanut vienti-ilmoituksiin vientimenettelyyn luovutussanomat, lähetä ensimmäiseen vienti-ilmoitukseen mitätöintipyyntö, jossa syykoodiksi on ilmoitettu 3 samasta tavarasta on tehty useita identtisiä ilmoituksia ja ilmoita korvaavaksi tapahtumatunnukseksi toisen vienti-ilmoituksen tapahtumatunnus. 3. Saat vastaussanomana vastaanottosanoman. Ilmoita Tullin asiakastestaajalle vienti-ilmoituksesi MRN. Saat jonkin ajan kuluttua mitätöintisanoman ja mitätöintipäätöksen PDF:n. 4. Lähetä ensimmäiseen vienti-ilmoitukseen uudelleen sama mitätöintipyyntö. 5. Saat vastaussanomaksi mitätöintipyynnön hylkäyssanoman (TMR) sekä PDF:n.

... 4... 6... 6... 6... 6... 7... 7... 8... 9... 9... 10... 11... 11... 11... 12... 12... 12... 13... 13... 13... 14... 14... 14... 14... 15... 16... 16... 16... 20... 20... 20 ... 21... 21... 23... 25

Lisätiedot

AREX SANOMA-ASIAKKUUS

AREX SANOMA-ASIAKKUUS versio 2.0 ASIAKASOHJE AREX SANOMA-ASIAKKUUS OPAS YLEISILMOITTAMISEN SANOMA-ASIAKKAAKSI HAKEUTUVALLE 2/15 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISILMOITTAMISEN (AREX) SANOMAILMOITTAJA... 3 1.1 AREX-sanomaliikenteessä

Lisätiedot

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus

Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus 1 Esimerkki 3: Alustoimitusilmoitus Lisätietoja: www.tulli.fi Viennin asiakasohje 33 Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen voi tehdä Nettiviennissä tunnistautumattomana, Katso-tunnistautuneena

Lisätiedot

TUONNIN EDI-ASIAKKUUS

TUONNIN EDI-ASIAKKUUS 1(14 ASIAKASOHJE TUONNIN EDI-ASIAKKUUS Tuonnin EDI-asiakkuus, versio 2.1 2(14) SISÄLLYSLUETTELO 1. TERMIEN MÄÄRITELMÄT...3 2. EDI-ASIAKKUUS...5 2.1. EDI-ILMOITTAJA...5 2.2. EDI-LÄHETTÄJÄ...5 2.3. EDI-SANOMAN

Lisätiedot

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje

Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje Tullihallitus AREX-ilmoitusten asiakasohje 1 www.tulli.fi 14.4.2010 Vientitavaran poistumisvaiheen ilmoitukset: varamenettelyohje 1. Soveltamisala Tämä ohje on laadittu vientijärjestelmään ilmoitetun tavaran

Lisätiedot

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Poistumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Poistumisen

Lisätiedot

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /

MOVE SANOMAOPAS v.3.0 / MOVE SANOMAOPAS v.3.0 /2017 Sisällys OSA I... 1 SANOMALIIKENNE... 1 Lähettäjän ja Verohallinnon väliset sanomat (ilmoitussanomat)... 2 1 Autoveroilmoitussanoma... 2 2 Autoveroilmoitussanoman täydennys...

Lisätiedot

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen yleisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016

VEROHALLINTO ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 VEROHALLINTO 15.02.2017 1.0 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 ILMOITUS SELVITYSVELVOLLISESTA... 2 4 TIETOJEN

Lisätiedot

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35.

Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. 1 Nettiviennin oikaisu Lisätietoja Oikaisusta Viennin ELEX asiakasohje nro 35. Tunnistautunut ilmoittaja hakee ilmoituksen, jolle aikoo tehdä oikaisupyynnön. Ilmoituksen tilan pitää olla joko luovutettu

Lisätiedot

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla.

Sisäiseen jalostukseen voidaan asettaa kaikenlaisia tavaroita. Menettelyyn voidaan asettaa myös tavaroita, joiden tuontitulli on nolla. Tuonnin asiakasohje 51/2016 Sisäinen jalostus tulli.fi 12.1.2017 korvaa ohjeen 26.10.2015 Sisäinen jalostus Sisäinen jalostus on erityismenettely, jossa unionin tullialueelle tuodaan tavaroita jalostettavaksi.

Lisätiedot

Tietty käyttötarkoitus (end-use)

Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tuonnin asiakasohje 47/2015 Tietty käyttötarkoitus (end-use) tulli.fi 27.1.2017 korvaa version 1.2 7.3.2016 Tietty käyttötarkoitus (end-use) Tietyllä käyttötarkoituksella tarkoitetaan tavaran luovuttamista

Lisätiedot

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa

Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Saapumisen esittämisilmoitus nettipalvelussa Netti-ilmoituksen täyttö Tullin netti-ilmoituspalvelu löytyy tulli.fi sivuilta: Sähköiset palvelut Tee ilmoitus Tee turvatietoilmoitus Siirry palveluun Saapumisen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9

SISÄLLYSLUETTELO. Standard Taloushallinto Verkkolaskutus Sivu 1/9 SISÄLLYSLUETTELO Johdanto... 2 Käyttöönotto... 3 Verkkolaskutuksen aktivointi... 3 Järjestelmän asetukset ja liikekumppanitiedot... 3 Yritystiedot -asetus... 3 Liitteet verkkolaskuille...7 Verkkolaskujen

Lisätiedot

Nettivienti, käyttöohjeet

Nettivienti, käyttöohjeet 1 Nettivienti, käyttöohjeet 8.11.2013 ETUSIVU Nettipalvelun etusivulla näkyy yleistä tietoa sovelluksesta, linkki käyttöehtoihin ja käyttöohjeisiin, linkki Taric-hakuun sekä järjestelmätiedotteet ja puhelinpalvelun

Lisätiedot

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen

CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen HAKEMUS 1 (5) Tulliviranomainen täyttää CVA Lupa tavaroiden tullausarvon yksinkertaistamiseen CCL Lupa keskitettyyn tulliselvitykseen ACP Lupa valtuutetun antajan asemaan SAS Lupa oma-aloittseen määräämiseen

Lisätiedot

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti

AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti AREX asiakasohje 14 Ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti www.tulli.fi versio 1.1, 4.4.2012 korvaa version 1.0, 24.10.2011 AREX- ilmoitusten korjaaminen ja mitätöinti Sisältö 1 Ilmoituksen korjaaminen

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42.

EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO. Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42. EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO Bryssel, 25. helmikuuta 2014 (OR. en) 6971/14 ADD 1 SAATE Lähettäjä: Saapunut: 21. helmikuuta 2014 Vastaanottaja: MI 215 ENT 65 COMPET 139 DELACT 42 Euroopan komission pääsihteerin

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun SANOMALIIKENNE Tullihallitus Suora sanoma-asiointi 16.6.2012 Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.8 muutos 16.6.2012 SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo

Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Yksittäishyväksyntä ja komponenttiluettelo Komponenttiluettelo ikkuna yleistä Täytetään KATSAssa yksittäishyväksynnän yhteydessä Ikkunalle pääsee siirtymään Navigointi-, Perustiedot - ja Katsastustapahtuma

Lisätiedot

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus

LIITTEET. asiakirjaan. komission delegoitu asetus EUROOPAN KOMISSIO Bryssel 8.4.2016 C(2016) 2002 final ANNEXES 1 to 2 LIITTEET asiakirjaan komission delegoitu asetus Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 952/2013 täydentämisestä unionin tullikoodeksin

Lisätiedot

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä.

EUROOPAN UNIONI. Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus. Yleistä tietoa. Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. EUROOPAN UNIONI Sitovaa tariffitietoa (STT) koskeva hakemus Yleistä tietoa Lukekaa huolellisesti seuraavat tiedot ennen STT-hakemuksen täyttämistä. 1. Seuraavalla sivulla olevassa Yleistä tietoa -osiossa

Lisätiedot

CRS ja DAC2 Tekniset asiat. Verohallinto

CRS ja DAC2 Tekniset asiat. Verohallinto CRS ja DAC2 Tekniset asiat Verohallinto 31.05.2016 Esityksen sisältö DAC2 ja CRS-tietojen ilmoituskanava Ilmoitin.fi-palvelu DAC2 ja CRS-vuosi-ilmoitus tiedonkeruuskeema ja tarkistukset kansalliset piirteet

Lisätiedot

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN

OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN HELSINGIN KAUPUNKI 1 (10) OHJE SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNNAN VUODEN 2017 TOIMINTA-AVUSTUKSEN SÄHKÖISEN HAKEMUKSEN TÄYTTÄMISEEN Täydentää Helsingin kaupungin sähköisen asioinnin ohjetta, joka löytyy täältä:

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A88/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, TYÖNANTAJASUORITUSTEN TIEDOT (VSRTASKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus

Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Puolustustarvikkeet 1 Puolustustarvikkeiden vienti, siirto ja kauttakuljetus Yleistä Puolustustarvikkeiden viennistä annettu laki (282/2012) sisältää säännökset puolustustarvikkeiksi määriteltävän materiaalin

Lisätiedot

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio

EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu - erityismenettelyt - erityiskäyttö - jalostus Päivitetty versio 12.4.2016 Muutokset mahdollisia 1 Erityismenettelyt 1.5.2016 alkaen - Erityiskäyttö Väliaikainen

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 20.10.2016 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

1.1. Passituksesta vastaava

1.1. Passituksesta vastaava Etusivu Haku Passituksesta vastaavan tiedot on tallennettu Toimijan luonne P - Yksityishenkilö/ei-EU Y-tunnus / Henkilötunnus 12.05.1966 TIR Haltijan tunnus Yrityksen nimi / Nimi Ivan Ivanov Lähiosoite

Lisätiedot

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA

HANKINTAPÄÄTÖS KÄRSÄMÄEN TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUJA KOSKEVASSA TARJOUSKILPAILUSSA 26.1.2015 Kärsämäen kunta Keskuskatu 14 86710 KÄRSÄMÄKI S-posti: karsamaen.kunta@karsamaki.fi Attendo ryhmittymä (Attendo Oy & Attendo Terveyspalvelu Oy) Ilmoitettu virallinen sähköposti: satu.karvonen@attendo.fi

Lisätiedot

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09)

Postiosoite: PL HELSINGIN KAUPUNKI. Faksinumero: (09) Käyntiosoite: Pohjoisesplanadi Puhelinnumero: (09) (Muutoksenhaku hankintaa koskevaan päätökseen, EU-kynnysarvon tai kansallisen kynnysarvon ylittävä hankinta) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua

Lisätiedot

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA

VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA 1.2.2012 1 VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA VALMISTELURAHOITUKSEN MAKSATUKSEN HAKEMISTA KOSKEVIA OHJEITA... 1 Maksatuksen yleisiä edellytyksiä... 1 Hakemuksen täyttöohjeita...

Lisätiedot

HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista

HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista HRSuunti Kiky -ajo Ohje HRSuunnin Kiky muutoksista HRSuunti Oy Pyhän Katariinan tie 7 tuki@hrsuunti.fi Y-tunnus: 2425954-3 Puhelin: 020 769 4260 20780 KAARINA www.hrsuunti.fi ALV rek. HRSuunti ja Kiky

Lisätiedot

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje

S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje S-ryhmän Verkkolaskuportaali Pikaohje 1 Yleistä Verkkolaskuportaali on internetissä toimiva sovellus, jonka kautta voi lähettää verkkolaskuja Verkkolaskuportaali soveltuu toimittajille, joilla ei ole sopimusta

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012)

KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) KIINTEISTÖVÄLITTÄJÄN ILMOITUS VARAINSIIRTOVEROSTA (6012) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4

Lisätiedot

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET

(Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET L 146/1 II (Muut kuin lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttävät säädökset) ASETUKSET KOMISSION TÄYTÄNTÖÖNPANOASETUS (EU) 2016/879, annettu 2 päivänä kesäkuuta 2016, yksityiskohtaisten järjestelyjen vahvistamisesta

Lisätiedot

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013. Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) Kaarina Repo 19.11.2013 Biosidivalmisteiden hakeminen yrityksen näkökulmasta SAARA SIVONEN Esityksen sisältö Biosidivalmisteiden hyväksyminen Kansallinen lupa

Lisätiedot

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen

Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen Tiedostona sähköisesti annettujen oma-aloitteisten verojen veroilmoitusten ja arvonlisäveron yhteenvetoilmoitusten korjaaminen SISÄLLYS 1 Miten tiedot korjataan jatkossa - yleistä?... 1 2 Sähköisesti tiedostona

Lisätiedot

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus

T2V2 Vaaratilanneilmoitussanomakuvaus Versio: 0.3 Muokattu: 23.6.2008 2(10) SISÄLLYS 1 Tarkoitus...3 1.1 Rajaus...3 1.2 Dokumentaatio...3 2 Tietojen esitystavat...3 2.1 Numeerinen tieto...3 2.2 Päivämäärät ja kellonajat...3 2.3 Totuusarvot...4

Lisätiedot

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä

Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Asiakasohje tulli.fi 8.12.2016 Käytettyjen tavaroiden tuontihuojennus Ahvenanmaan verorajaa ylitettäessä Sisällys 1 Käytettyjen

Lisätiedot

SA / Opiskelijat / Korvaavuus

SA / Opiskelijat / Korvaavuus SA / Opiskelijat / Korvaavuus Korvaavuudella tarkoitetaan koulutusohjelman opetussuunnitelmaan kuuluvien opintojen korvaamista vastaavilla korkeakoulutasoisilla opinnoilla. Korvaavuuden yhteydessä sinun

Lisätiedot

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus

Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Rakentamisen tiedonantovelvollisuus Kuka, mitä ja miten? Ketä menettely koskee? Yrityksiä toimialasta riippumatta, kuntia, asunto-osakeyhtiöitä, yhdistyksiä sekä valtiota, jotka rakentavat tai rakennuttavat

Lisätiedot

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B)

VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VERONALAISET LUOVUTUSVOITOT JA VEROTUKSESSA VÄHENNYSKELPOISET LUOVUTUSTAPPIOT (71B) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A)

ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) VEROHALLINTO 17.1.2017 1.1 ERITTELY YHTEISÖN HENKILÖKOHTAISEN TULOLÄHTEEN TULOKSESTA (7A) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA... 2 3 TIETOJEN KORJAAMINEN...

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren satamakeskuksen alueella, Helsinki. Etelä-Suomi Päätös Nro 110/2013/1 Dnro ESAVI/24/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 4.6.2013 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee ylijäämämaiden käsittelyä ja varastointia Vuosaaren

Lisätiedot

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta.

2. Kirjoita sähköpostiosoitteesi sille varattuun kenttään ja paina Lähetä varmistusviesti -painiketta. OHJE KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN TEKEMISESTÄ WILMAAN Ennen kuin pääset ilmoittamaan lapsesi kouluun, tulee sinun tehdä käyttäjätunnukset wilmaan. Jos esiopetuksessa olevan lapsesi päiväkodissa on otettu wilma käyttöön,

Lisätiedot

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/

Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä. Liite 2/ ThP 204/010/ Kauttakuljetustavara ja poistumiseen liittyvät ilmoitukset meri- ja lentoliikenteessä Liite 2/ ThP 204/010/10 30.12.2010 Yleiset huomautukset 1. Tässä esityksessä kuvataan ilmoitusketjuja satamassa tai

Lisätiedot

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE

OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE HN/AN/ES/JM ASIOINTIOHJE 29.06.2016 OHJEITA STEVECO OY:N HIETASEN TERMINAALISSA ASIOIVILLE Hietaseen saapuminen Kaikki tavaran tuojat ja hakijat ilmoittautuvat Stevecon autovastaanotossa Hietasen portilla.

Lisätiedot

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia

Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia SISÄMARKKINOIDEN HARMONISOINTIVIRASTO (SMHV) Tavaramerkit ja mallit Muuntamislomaketta koskevia huomautuksia Yleisiä huomioita Tämä muuntamislomake on sisämarkkinoiden harmonisointiviraston (SMHV; Office

Lisätiedot

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit

Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit : Määräykset ja ohjeet: Vakavaraisuuden laskenta ja suuret asiakasriskit Liite 3 - OPR ilmoitus ja hakemusmenettelyt Dnro FIVA 18/01.00/2013 Antopäivä 9.12.2013 Voimaantulopäivä 1.1.2014 FINANSSIVALVONTA

Lisätiedot

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla).

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). MUUTOKSENHAKUOHJEET Pöytäkirja Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Kauniaisten kaupungin kirjaamosta (katso yhteystiedot oikaisuvaatimusohjeen alla). Muutoksenhakukiellot ja kieltojen

Lisätiedot

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle

1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle 1(5) Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat. 1 OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN

Lisätiedot

Miten edunvalvoja rekisteröidään?

Miten edunvalvoja rekisteröidään? Miten edunvalvoja rekisteröidään? Rekisteröintimenettely: konsultti- ja lakiasiaintoimistot, jotka harjoittavat edunvalvontaa EU:n toimielimissä 1. Esittely Rekisteröinti aloitetaan valitsemalla kotisivun

Lisätiedot

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA]

SOPIMUS [SOVELLUSHANKINNASTA] Julkisen hallinnon IT- hankintojen sopimusehdot (JIT 2007) 1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [JHS 166

Lisätiedot

Hakemukset, luvat ja vakuudet

Hakemukset, luvat ja vakuudet EU:n tullilainsäädäntö uudistuu Mikä muuttuu? Hakemukset, luvat ja vakuudet Helmikuu 2016 Päivitetty versio 13.5.2016 13.5.2016 Tulli Asiakaspalvelut 1 Muutosten soveltaminen Uutta lainsäädäntöä sovelletaan

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Keski-Suomen pelastuslautakunta JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI MUUTOKSENHAKUKIELTO 16 Asiat 32,33,34,35,36,43 Kiellon peruste Yllämainituista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös

Lisätiedot

EPP-testijärjestelmän selainkäyttöliittymän osoite on https://epptest.ficora.fi. 1. Mene osoitteeseen https://epptest.ficora.

EPP-testijärjestelmän selainkäyttöliittymän osoite on https://epptest.ficora.fi. 1. Mene osoitteeseen https://epptest.ficora. 1 (5) 19.12.2016 EPP testijärjestelmä 1 Testijärjestelmä EPP-testijärjestelmään (OT&E) kuuluu selainkäyttöliittymä sekä EPP-rajapinta. EPP-rajapinnan toiminta vastaa täysin tuotantoympäristön toimintaa,

Lisätiedot

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35)

ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) ELINKEINOYHTYMÄN OSAKASSELVITYS (35) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO LUETTELO... 2 5 TARKISTUKSET... 4 6 HUOMAUTUKSET...

Lisätiedot

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille

Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen. Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Vuoden 2016 vuosi-ilmoitukset ja niiden korjaaminen Ohjeita paperi- ja verkkolomakeilmoittajille Ohjeita tiedostona ilmoittajille Mitkä ilmoitukset? Työnantajan tai suorituksen maksajan vuosiilmoitus Rajoitetusti

Lisätiedot

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös Annettu julkipanon jälkeen 12.10.2015 1 (5) Lupatunnus Karelian Diamond Resources Plc. c/o Roschier Asianajotoimisto Oy Keskuskatu 7 A 00100 Helsinki VARAUSOIKEUTTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN

Lisätiedot

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä

Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero. Luvan myöntänyt Tullin toimipiste Lupanumero Myöntämispäivämäärä 1 (8) uusi hakemus muutoshakemus* Ks. hakemuksen täyttöohje YRITYKSEN TIEDOT Yrityksen nimi Y-tunnus EORI-numero Yrityksen postiosoite Postinumero ja -toimipaikka Yrityksen käyntiosoite Yrityksen kotipaikka

Lisätiedot

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS

ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS ENERGIAMARKKINAVIRASTO PÄÄTÖS Dnro 1226/420/2012 JULKINEN 29.11.2012 ASIA Vahvistusilmoituksen lähettämisen laiminlyönti ja laskun lähettäminen ennen huomautusajan päättymistä ASIANOSAINEN 220 Energia

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI OIKAISUVAATIMUSOHJE 16 Asiat Oikaisuvaatimusviranomainen ja oikaisuvaatimusoikeus Oikaisuvaatimuksen maksu Oikaisuvaatimus-aika 67 Päätökseen voi hakea muutosta oikaisuvaatimuksena

Lisätiedot

Puhelin: Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY)

Puhelin: Hankintaviranomainen (jos sopimukseen sovelletaan direktiiviä 2004/18/EY) EUROOPAN UNIONI Euroopan unionin virallisen lehden täydennysosan julkaisu 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Faksi (+352) 29 29 42 670 Sähköpostiosoite ojs@publications.europa.eu Tietoja ja lomakkeita verkossa

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROHALLINTO 1.1.2017 1.0 VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2017 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA KUVAUSTA...

Lisätiedot

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN

MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Päätös 1 (5) 4.5.2015 ML2013:0088 Sodankylän malminetsintä oy PL 3 33211 TAMPERE MALMINETSINTÄLUVAN OSITTAISTA RAUKEAMISTA KOSKEVASSA PÄÄTÖKSESSÄ OLEVAN KIRJOITUSVIRHEEN KORJAAMINEN Alkuperäinen päätös

Lisätiedot

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto

Valitusosoitus. Muutoksenhakukielto Valitusosoitus Muutoksenhakukielto Seuraavista päätöksistä ei saa tehdä kuntalain 91 :n mukaan oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa: : 21-22,

Lisätiedot

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon

Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon Hakijan opas englanninkieliseen liiketalouden perustutkintoon 2017 Oulun seudun ammattiopisto OSAO Kaukovainion yksikkö, liiketalous Kotkantie 2 C, 90250 Oulu www.osao.fi Sisällys Pääsyvaatimukset... 2

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Opetusvirasto Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 21 Uimahallikuljetusten option käyttöönotto lv.2016-2017 HEL 2016-002046 T 02 08 02 01 Päätös Päätöksen perustelut päätti, että suomen- ja ruotsinkielisten vuosiluokkien

Lisätiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f

Etelä-Suomen aluehallintovirasto Ympäristönsuojeluasetuksen 5 :n 1 momentin kohdat 13 c ja f Etelä-Suomi Päätös Nro 220/2013/1 Dnro ESAVI/473/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.11.2013 ASIA Ympäristölupahakemus, joka koskee Hevosopisto Oy:n kuivikelantaa käyttävää lämpökeskusta, Ypäjä LAITOS

Lisätiedot

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET

APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET APTEEKKIEN TOIMINTAOHJEMALLI: SÄHKÖISEEN RESEPTIIN LIITTYVÄT HÄIRIÖTILANTEET JOHDANTO Apteekin tulee varautua sähköisen reseptin toiminnassa mahdollisesti ilmeneviin häiriötilanteisiin. Koko apteekin henkilökunnan

Lisätiedot

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje

Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje Toimeentulotuen sähköinen asiointi - Käyttöohje 1 Huomioitavaa palvelun käytöstä Tämä käyttöohje koskee ainoastaan Espoon sosiaalipalveluista haetun toimeentulotuen sähköistä asiointia. Kelasta haetun

Lisätiedot

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV)

VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) VEROHALLINTO 1.1.2017 A89/200/2016 1.1 VEROILMOITUS OMA-ALOITTEISISTA VEROISTA, MUUN OMA-ALOITTEISEN VERON TIEDOT (VSRMUUKV) TIETUEKUVAUS SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 TIETOVIRRAN ANTAMISTA TARKENTAVAA

Lisätiedot

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun

Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun 1 Resurssirekisteri :: Käyttöohje Palvelun rekisteröinti Virtu - luottamusverkostoon / testipalveluun Tässä ohjeessa kerrotaan, miten lisäät uuden Service Provider (SP) palvelun Virtu - luottamusverkostoon

Lisätiedot

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus

1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin kunta / Sosiaali- ja terveysosasto, perhekeskus TIETOSUOJASELOSTE yhdistetty rekisteriseloste ja informointiasiakirja Henkilötietolaki (523/99) 10 ja 24 Laatimispvm: 6.5.2011 Päivitetty: 29.3.2016 Laatija:Iija den Herder 1. Rekisterinpitäjä Nimi: Liperin

Lisätiedot

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus

VTJkysely-palvelu. Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus VTJkysely-palvelu Sovelluskyselyiden rajapintakuvaus 3.9.2014 2 (6) 3.9.2014 VERSION HALLINTA versionro mitä tehty pvm/henkilö 1.4 päivitetty yhteystiedot 3.9.2014/Kaija Riihijärvi 1.3 päivitetty yhteystiedot

Lisätiedot

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun

Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun 1(6) Sanomaliikenne Suora sanoma-asiointi Muutokset suoran sanoma-asioinnin webservicepalvelun XML-schemoihin v.1.5 muutos 4.12.2010 2(6) SISÄLLYSLUETTELO 1 Johdanto... 3 2 Aikataulu ja yhteensopivuus...

Lisätiedot

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6)

VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) VEROILMOITUS; YHTEISETUUS, VALTION LAITOS, KUNTA, SEURAKUNTA, ULKOMAINEN KUOLINPESÄ YMS. (6) TIETUEKUVAUS 2016 SISÄLTÖ 1 YLEISKUVAUS... 2 2 VOIMASSAOLO... 2 3 MUUTOKSET EDELLISEEN VUOTEEN... 2 4 TUNNUS-TIETO

Lisätiedot

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille

Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille Käyttöohje - YTL:n sähköinen asiointi 16.5.2016 Ohje ylioppilastutkintolautakunnan sähköisen asiointipalvelun käyttäjille 1 Tervetuloa sähköisen asioinnin käyttäjäksi! 1.1 Kuka asiointipalvelua käyttää?

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5)

HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) SL 33 Rekisteriseloste Henkilörekisteri 15.7.2013 HELSINGIN KAUPUNKI Rekisteriseloste 1 (5) Laatimispäivä/Päivityspäivä 26.9.2013/27.01.2015 Lue täyttöohjeet ennen rekisteriselosteen täyttämistä. Käytä

Lisätiedot

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS

IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA LUONNOS 20.4.2015 IT2015 EKT ERITYISEHTOJA OHJELMISTOJEN TOIMITUKSISTA KETTERIEN MENETELMIEN PROJEKTEILLA 1 1.1 SOVELTAMINEN Näitä erityisehtoja sovelletaan ohjelmistojen tai niiden osien toimituksiin ketterien

Lisätiedot

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä

Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Päätös 1 (5) Sähköinfo Oy PL 55 02601 Espoo Päätös kouluttajaksi hyväksymisestä Asianosainen Vireilletulo Kouluttajaksi hyväksyminen tiettyjen uusiutuvaa energiaa käyttävien energiajärjestelmien asentajien

Lisätiedot

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2)

TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Virtuaaliyhteisöjen muodostaminen Versio 1.0 (luonnos 2) TESTIRAPORTTI - XMLREADER-LUOKKA Versio 1.0 (luonnos 2) Copyright Comptel Oyj i Sisällysluettelo 1. YLEISTÄ 2 1.1. Dokumentin tarkoitus ja yleisiä toimintaohjeita 2 1.2. Viittaukset muihin dokumentteihin

Lisätiedot

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto

VIRVE-sopimus. Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto VIRVE-sopimus Helsingin Kaupunginkanslia Hallinto-osasto 9.3.2016 VIRVE-sopimus 2015 1 (3) Yritysluottamuksellinen 1. SOPIMUSOSAPUOLET 1.1. ASIAKAS 1.2. SUOMEN VIRVERKKO OY 2. SOPIMUKSEN TARKOITUS 3.

Lisätiedot

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö

SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö SoleOPS/Sähköinen asiointi/osaamisen näyttö Osaamisen näytöllä voidaan tunnistaa ja tunnustaa muu kuin korkeakoulutodistuksin osoitettu osaaminen. Osaaminen voidaan osoittaa todistuksin tai arvioitavana

Lisätiedot

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet:

OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA. Omapalvelun tuetut selaimet: OMAPALVELUN KÄYTTÖ OMAPALVELU / YLEISTÄ TIETOA Omapalvelun tuetut selaimet: Internet Explorer 11 eteenpäin Firebox 3.5 eteenpäin Opera 10.5 eteenpäin Safari* ja Chrome uusimmat versiot *Ipad versiolle

Lisätiedot

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015

Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 9.4.2015 PALVELUKUVAUS 1 (8) Palvelukuvaus Vaihtotilaus Versio: 1.0 PALVELUKUVAUS 2 (8) Sisällysluettelo 1 Yleistä... 3 2 Vaihtotilaus prosessin osapuolet... 3 3 Vaihtotilauksen tekeminen DNA:lle... 3 4 Vaihtotilauksen

Lisätiedot

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä.

Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 1 Äänestys- ja vaalijärjestys 1 Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin valtuuskunnan vaalissa noudatetaan yhdistyslakia, seuran sääntöjä sekä tätä äänestys- ja vaalijärjestystä. 2 Hallitus määrää joka kolmas

Lisätiedot

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta

29.4.2015 Diarinro: OUKA/1416/00.01.05/2014. Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta TARJOUSPYYNTÖ Kivikkokankaan pilottialueen kohteiden taloteknisen arvioinnin konsulttipalveluiden hankinta Hankintayksikkö Oulun kaupunki/rakennusvalvonta y-tunnus: 0187690-1 Solistinkatu 2, Oulu, PL 83,

Lisätiedot

Tuotetietojen tallennuskoulutus

Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Tuotetietojen tallennuskoulutus Päivän oppimistavoite Synkka Tuotteen toiminnallisuudet tutuksi Osaan perustaa vähittäistuotteen ja kuljetuspakkauksen Tiedän miten pakkaushierarkia

Lisätiedot

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen

Yksikkötestaus. Kattava testaus. Moduulitestaus. Ohjelman testaus. yksikkotestaus/ Seija Lahtinen Yksikkötestaus Kattava testaus Moduulitestaus Ohjelman testaus 1 Kattava testaus Testauksen perimmäinen tarkoitus on LÖYTÄÄ VIRHEITÄ Testaus pitäisi olla täydellinen: - Jokainen pyydetty arvo pitäisi testata

Lisätiedot

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon

Osallistumislupahakemus ja ilmoittautuminen tilintarkastajatutkintoon Hakemusta voi tarvittaessa täydentää erillisillä liitteillä Haen osallistumislupaa (Ohje 1) HT-tutkintoon KHT- tutkintoon JHT- tutkintoon Ilmoittaudun tutkintokokeeseen HT-tutkinto KHT-tutkinto JHT-tutkinto

Lisätiedot

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola

Päätös. Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen raukeamisesta, Kouvola Etelä-Suomi Päätös Nro 75/2010/2 Dnro ESAVI/282/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 10.11.2010 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisen jätevesilietteen kalkkistabilointia koskevan ympäristölupahakemuksen

Lisätiedot

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/

Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/ Länsi ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/2685/2016 15.7.2016 Kuulutus Vesilain mukainen päätös Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto 15.7.2016 antanut päätöksen nro 56/2016/2. Hakija Asia Sähkökaapelin rakentaminen

Lisätiedot

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö. osoite: Teollisuuskatu 33, Helsinki. p REKISTERISELOSTE 1 REKISTERISELOSTE Henkilötietolain (523/1999) 10 :n mukainen rekisteriseloste Rekisterinpitäjä FEON Oy Y-tunnus: 2733038-4 osoite: Teollisuuskatu 33, 00510 Helsinki kotipaikka: Helsinki

Lisätiedot

Erilaisia kirjeitä asiakkaille

Erilaisia kirjeitä asiakkaille Erilaisia kirjeitä asiakkaille Selvityspyyntökirje Kyseessä on ilmoitettujen yritysten ja työntekijöiden tunnuksiin liittyviä tilanteita Työntekijätiedoista ja urakkatiedoista lähtee omat selvityspyyntökirjeet

Lisätiedot

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö

58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö Testaus 30.3.2009 Tuntiop. Sami Nikander sami.nikander@helsinki.fi 58160 Ohjelmoinnin harjoitustyö, Sami Nikander 30.3.2009 1 Testaus Ohjelman systemaattista tutkimista

Lisätiedot

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle

Maksatusohje. Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle Maksatusohje Uusiutuvilla energialähteillä tuotettavan sähkön tuotantotuen maksatuksen hakeminen ohje sähkön tuottajalle 947/702/2013 1.1.2014 Versiohistoria Version Pvm numero 1 1.1.2014 Keskeisimmät

Lisätiedot