Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus"

Transkriptio

1 Viennin asiakasohje 33 versio 1.1, korvaa version Alustoimituksesta annettava vienti-ilmoitus Asiakasohjeen 33 versio 1.0 on kokonaisuudessaan päivitetty. 1 Alustoimituksesta annettavat ilmoitukset Alustoimituksilla tarkoitetaan seuraavien tavaroiden verottomia ja tullittomia toimituksia Suomesta EUalueella sijaitseviin, ammattimaisessa kansainvälisessä liikenteessä oleviin vesi- ja ilma-aluksiin: a) aluksen varaosat ja varusteet b) aluksen poltto- ja voiteluaineet c) aluksella matkustajille myytäväksi tarkoitetut tavarat d) aluksella matkustajien tai henkilökunnan kulutettavaksi tarkoitetut tavarat. Alustoimituksissa vastaanottajana on aluksesta vastaava kuljetusyhtiö. Matkustaja tai henkilökunnan jäsen ei voi pyytää toimittamaan itselleen tavaraa verottomana alustoimituksena. Verottomana aluksiin toimitetusta tavarasta on annettava Tullille ilmoitus riippumatta aluksen kansallisuudesta tai siitä onko aluksen määräpaikka EU:ssa vai sen ulkopuolella. Sähköistä vientijärjestelmään annettavaa alustoimitusilmoitusta on käytettävä, jos tavarantoimittajalla eli alustoimittajalla ei ole Tullin myöntämää yksinkertaistetun ilmoituksen menettelyn lupaa eli kotitullauslupaa. Kotitullauslupa koskee vain säännöllisiä tavarantoimituksia Suomessa sijaitseviin aluksiin. Lupaa haetaan tullilomakkeella nro 692s_08. Kotitullausmenettelyssä alustoimittaja merkitsee välittömästi kirjanpitoonsa jokaisen tavarantoimituksen alukseen ja ilmoittaa Tullille kaikki toimitukset jälkikäteen koontiilmoituksella yhden kalenterikuukauden ajalta. Alle euron arvoisissa alustoimituksissa ilmoitus voidaan jättää antamatta, jos tavaran myyjä ei tarvitse Tullin hyväksymää dokumenttia verokirjanpitoonsa. Ilmoitus vaaditaan kuitenkin niissä tapauksissa, joissa tavara on jonkin rajoituksen alainen (ks. kappale 2.3). Tullin hyväksymä alustoimitusilmoitus on tavaroiden lastauslupa alukseen. Myös muista maista Suomessa sijaitsevaan alukseen tapahtuville toimituksille on saatava Suomen tullilta lastauslupa ennen tavaroiden lastausta alukseen. Lastauslupa pyydetään esittämällä esimerkiksi viennin saateasiakirja (EAD) tai muu Tullin hyväksymä asiakirja. Jos näitä asiakirjoja ei ole esittää, on toimituksesta tehtävä alustoimitusilmoitus Suomessa ennen tavaroiden toimittamista alukseen. Alustoimitusilmoitusta ei tarvitse antaa, jos alus sijaitsee EU:n ulkopuolella. Tällöin alukselle toimitettavat tavarat ilmoitetaan sähköisesti normaalilla vienti-ilmoituksella.

2 1.2 Tullaamattoman tavaran toimitus aluksille 2 (5) Kun aluksiin toimitetaan tullaamatonta tavaraa, tavarat on passitettava, ellei lähtövarasto sijaitse samassa satamassa tai samalla lentokentällä kuin alus tai lentokone, johon tavaraa ollaan toimittamassa. Tullivarastosta voi kuitenkin siirtää tavaroita ilman passitusmenettelyä myös kauempaa sillä edellytyksellä, että varastonpitäjä on saanut siihen luvan. Jos tavaraa ei tarvitse passittaa yllämainituilla perusteilla, vaaditaan tavaroiden siirtoon tullivarastosta alustoimitusilmoitus ja muissa tapauksissa paikallisen tullitoimipaikan hyväksymä lastauslupa. 2. Alustoimitusilmoitus 2.1 Sanoma- tai netti-ilmoitus Alustoimitusilmoituksen vientijärjestelmään voi antaa joko sanomalla tai netti-ilmoituksena. Alustoimittajan tai hänen asiamiehensä on annettava ilmoitus ennen kuljetusvälineen lähtöä, jotta tavaraan kohdistettavat tullimuodollisuudet voidaan suorittaa. Ilmoituksen voi antaa hyvissä ajoissa etukäteen, silloin kun ilmoitettu tavaraerä on valmiina alukseen toimitettavaksi ja Tullin tarkastettavaksi. Sanomailmoittajalta edellytetään viennin EDI-lähettäjän lupaa sekä rekisteröitymistä Tullin vientiasiakkaaksi. 2.2 Poikkeuksia ilmoitustiedoissa verrattaessa normaaliin vienti-ilmoitukseen Alustoimitusilmoituksella ilmoitetaan kaikki täydellisen vienti-ilmoituksen pakolliset tiedot, mutta siinä vaaditaan lisäksi antamaan joitain erityistietoja. Ilmoitustietojen antamisessa on myös eroja verrattaessa sanomailmoitusta ja netti-ilmoitusta. Sanomailmoituksella on annettava erityismaininnan lisäkoodi FIXFI Alustoimitukset (vienti), kun taas netti-ilmoitukselle koodi tulee automaattisesti valitsemalla "Uusi alustoimitusilmoitus". Lisäksi netti-ilmoituksessa on valmiina joitain seuraavista alustoimitusilmoituksessa vaadittavista lisätiedoista: Kolme kokoavaa Taric-koodia seuraavista tavararyhmistä: CN-ryhmiin 1 24 kuuluvat tavarat (elintarvikkeet) CN-ryhmään 27 kuuluvat tavarat (polttoaineet) muualle luokitellut CN-ryhmät (muut tavarat, lähinnä varustamiseen liittyvät tavarat) Määrämaaksi ilmoitetaan: QR = sisäkaupassa (EU-alus) tai QS = vietäessä kolmansiin maihin (EU:n ulkopuolisen maan rekisterissä oleva alus) Muuta ilmoituksessa huomioon otettavaa: Alustoimittajan tiedot merkitään kohtaan viejä/myyjä. Vastaanottajan tietoihin merkitään kyseinen alus tai kuljetusyhtiö, perustuen aluksen sijaintimaan (rekisteröintimaa, leasingmaa) tietoihin; tavaraeräkohtaista vastaanottajaa ei voi ilmoittaa. Sallitut tullimenettelykoodit ovat 1000, 1040, 3171 ja Kansalliseksi menettelykoodiksi ilmoitetaan 999*. Kauppatapahtumakoodiksi ilmoitetaan 11* (myynti), jonka ilmoittaminen on vapaaehtoista, jos tullimenettelykoodina on jälleenviennin menettelykoodi 3171 tai 3178.

3 3 (5) Rajan kuljetustiedot: kuljetusmuotokoodiksi ilmoitetaan 1 (meri), 4 (lento) tai 8 (sisävesialus, Saimaan kanava) sekä kuljetusvälineen tietoina ilmoitetaan laivan koodi (IMO-numero) tai lentokoneen rekisteröintinumero sekä kuljetusvälineen kansallisuus. Toimitusehdoksi ilmoitetaan Alustoimitus* (vaihtoehtoisesti Incoterms-ehto). Toimitusehtopaikkakunnaksi voidaan ilmoittaa FI* (muukin voidaan ilmoittaa). * Huom! Netti-ilmoituksella ei tarvitse ilmoittaa kansallista menettelykoodia, kauppatapahtuman koodia, sisämaankuljetustietoja eikä toimitusehtotietoja. Sijaintipaikaksi (paikka, jossa tavara on Tullin tarkastettavissa ennen luovutusta) ilmoitetaan esimerkiksi satama, varasto tai tullitoimipaikka. Tavaraeräkohtainen sanallinen kuvaus ilmoitetaan sillä tasolla, että tavara voidaan helposti yksilöidä. Kokonaispaino (brutto) voidaan ilmoittaa arviona (sekä myös vapaaehtoisena tavaraerätasolla). Todellinen nettopaino on pakollinen vain Taric-koodille ; muutoin ilmoitetaan tai todellinen nettopaino. 2.3 Rajoitukset Alustoimittajan on huolehdittava kieltojen, rajoitusten ja lupaehtojen noudattamisesta. Jos alustoimitukseen kuuluu rajoitusten alaisia tavaroita, joilla on asiaankuuluva lupa, tulee alustoimittajan ilmoittaa kyseinen luvan alainen tavara omana erillisenä tavaraerätietona (jokin kolmesta Tarickoodista) sekä luvan numero ja päiväys. Lupa on esitettävä Tullille ennen luovutusta lupaehtojen tarkastamiseksi. Lupa esitetään myös satamassa tai lentokentällä, jos luvan ehdot sitä vaativat. 3. Vientimenettelyyn luovutus 3.1 Sanomailmoittaja (EDI) tai tunnistautunut ilmoittaja (netti-ilmoitus) Tullin hyväksyttyä alustoimitusilmoituksen ilmoittaja saa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen sekä viennin saateasiakirjan (EAD) sähköisesti. Ilmoittajan tulostama saateasiakirja toimitetaan tavaran mukana alukseen. Sen liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai tavaraluettelo. 3.2 Tunnistautumaton ilmoittaja (netti-ilmoitus) Netti-ilmoituksen tehtyään ilmoittaja saa nettiviennistä ilmoituskohtaisen viitenumeron. Viitenumero, lasku ja tavara esitetään lähimmässä tullitoimipaikassa, jossa tarkastetaan toimituksen ehdot ja luovutetaan tavara vientimenettelyyn. Tulli tulostaa alustoimitusta koskevan luovutuspäätöksen ja viennin saateasiakirjan, joka seuraa tavaran mukana alukseen. Saateasiakirjan liitteenä voidaan esittää rahtikirja tai tavaraluettelo. 4. Toimitus alukseen ja poistumisen vahvistaminen 4.1 Toimitus alukseen Tavara ja sitä seuraava saateasiakirja esitetään aluksella tavaran vastaanottajalle, joka allekirjoittaa saateasiakirjan todisteeksi tavaroiden vastaanottamisesta. Alustoimittajan on huolehdittava tämän todisteen säilyttämisestä itsellään. 4.2 Poistumisvahvistus, kun tavara toimitetaan Suomessa olevaan alukseen Veroviranomainen ja Tullin jälkitarkastus hyväksyvät tavaran poistumisen todisteena vastaanottajan allekirjoittaman saateasiakirjan. Tullin sähköisen poistumisvahvistuksen pyytäminen ei ole välttämätöntä.

4 4 (5) Alustoimittajan on mahdollista saada kirjanpitoonsa myös poistumisvahvistettu luovutuspäätös esittämällä Tullille vastaanottajan allekirjoittama saateasiakirja. Saateasiakirjat voi esittää mihin tahansa tullitoimipaikkaan Suomessa. 4.3 Poistumisvahvistus, kun tavara toimitetaan toisessa EU-jäsenvaltiossa olevaan alukseen Mikäli viennin ilmoitettu poistumispaikka on toisessa EU-maassa, eli alus on toisen EU-maan satamassa, todellinen poistumismaa vahvistaa poistumisen ja välittää poistumistiedon Suomen vientijärjestelmään. Alustoimittaja (tunnistautunut netti- tai EDI- ilmoittaja) saa automaattisesti poistumisvahvistetun luovutuspäätöksen. Tunnistautumaton netti-ilmoittaja ei saa poistumisvahvistusta automaattisesti, vaan se on tarvittaessa pyydettävä Tullilta. Ilmoittaja voi pyytää poistumisvahvistuksen miltä tahansa tullitoimipaikalta Suomessa. 4.4 Mahdollisuus antaa poistumista koskevat sähköiset ilmoitukset Jos alustoimittaja haluaa saada poistumisvahvistuksen sähköisesti, hän voi pyytää aluksen lastauksesta vastaavalta ja aluksesta vastaavalta kuljetusyhtiöltä, että nämä antaisivat poistumista koskevat ilmoitukset aluksille toimitetuista tavaroista, joista on annettu sähköinen alustoimitusilmoitus. Saapuminen poistumispaikalle -ilmoituksen antaminen edellyttää Tullilta saatua lupaa. Ilmoitus annetaan vientijärjestelmään. Poistumisen esittämisilmoituksen ja poistumisilmoituksen Tullin AREXjärjestelmään voi antaa kuljetusyhtiö tai tämän valtuuttama asiamies. Alustoimituksissa ei voi vedota yhden kuljetussopimuksen sääntöön. 5. Rajoitukset alustoimituksiin Taloudellisesti vaikuttavat tullimenettelyt - Alustoimitusmenettelyä ei sovelleta taloudellisesti vaikuttaviin tullimenettelyihin, poikkeuksena tullivarastointi. - Alustoimitusmenettelyä ei sovelleta myöskään, jos tavarat ovat ennen alustoimitusta luovutettu vapaaseen liikkeeseen tietyn käyttötarkoituksen perusteella (ns. end use -menettely). Vientitukivienti (Feoga) - Alustoimitusmenettelyä ei sovelleta vientitukiviennissä, vaan silloin toimitaan annettujen erillisten Feoga-ohjeiden (vienti ja muonitus) mukaisesti. Rakenteilla oleva alus - Alustoimitusilmoitusta ei anneta, jos tavaroiden vastaanottaja on telakka tai muu aluksen rakentamiseen osallistuva urakoitsija. - Alustoimitusmenettelyä voidaan soveltaa vasta, kun uutta alusta aletaan viimeistelyvaiheessa varustaa ja tavaroiden vastaanottajana on varustamo. 6 Varamenettely tai lupa poikkeavaan menettelyyn Jos Tullin tai asiakkaan omassa järjestelmässä on häiriöitä eikä sähköistä alustoimitusilmoitusta voida antaa, noudatetaan viennin asiakasohjetta nro 37 viennin varamenettelystä. Poikkeustapauksissa luvan poiketa edellä mainituista ohjeista antaa (virka-aikana klo ) ja (virka-ajan ulkopuolella).

5 5 (5) 7 Korjaus, oikaisu ja mitätöinti Alustoimittajan on huolehdittava annettujen tietojen oikeellisuudesta ja mahdollisesti muuttuneiden tietojen ilmoittamisesta Tullille. Tiedot voidaan korjata ennen luovutusta viennin asiakasohjeen nro 1 mukaisesti. Ilmoituksen oikaisua ja mitätöintiä luovutuksen jälkeen puolestaan pyydetään asiakasohjeen nro 35 mukaisesti. Lisätietoa: Tullin määräys alustoimituksissa noudatettavista menettelyistä THT 3/ /index.html?bc= (Meriliikenteen tietojärjestelmät, IMO-numero)

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015

Viennin yritysneuvonta Päivitetty 3.7.2015 1. Vientitullauspaikka ja viejä... 2 Suomalainen yritys on ostanut tavaraa saksalaiselta yritykseltä ja tavarat viedään suoraan Saksasta EU:n ulkopuolelle. Voidaanko vientitullaus tehdä Suomessa ja tarvitaanko

Lisätiedot

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ)

Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) 1 Laatija ja ylläpitäjä: Turvatietojen asiakasprojekti Päivitetty 23.1.2012 Saapumisen ja poistumisen ilmoitukset: Ajankohtaiset usein kysytyt kysymykset (UKK eli FAQ) Tässä dokumentissa on kerätty Tullilta

Lisätiedot

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS

VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS VIENTIKAUPAN ARVONLISÄVEROTUS SISÄLLYS: 1. YLEISTÄ 2. VIENTIÄ KOSKEVA NÄYTTÖ 3. VIENNIN TILANTEET 3.1. Myyjä huolehtii tavaran kuljetuksesta 3.2. Kuljetus ostajan toimeksiannosta 3.3. Myynti ex-works -ehdoin

Lisätiedot

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa

arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Ahvenanmaan veroraja Arvonlisäverotus www.tulli.fi 24.2.2015 Korvaa ohjeen 10.12.2012 Ahvenanmaan veroraja arvonlisäverotus ja ilmoitusmenettely viennissä ja tuonnissa Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3

Lisätiedot

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä

AREX. Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä AREX 23.6.2011 1/77 AREX Tavaroiden saapumisen ja poistumisen ilmoitusjärjestelmä Periaatteita Tullausyksikkö Raili Sonninen Antti Hästbacka Heli Isometsä Markku Laine Pia Linsén Olli Tuomisto AREX 23.6.2011

Lisätiedot

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi

INTRASTAT. Suomessa v. 2015. EU-maiden välisen kaupan tilastointi INTRASTAT Suomessa v. 2015 EU-maiden välisen kaupan tilastointi SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. Johdanto... 1 2. Mihin ulkomaankauppatilaston tietoja käytetään?... 1 3. Ketkä ovat tilastotietojen ilmoittajia?...

Lisätiedot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot

Valmisteverotus. Valmisteverotuksen asiakasohje I6. Valmisteverotus. www.tulli.fi. Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Valmisteverotuksen asiakasohje I6 Valmisteverotus www.tulli.fi 1.7.2015 Korvaa marraskuussa 2014 julkaistun ohjeen Valmisteverotus Yhdenmukaistetut ja kansalliset valmisteverot Veronalaisuus ja väliaikaisen

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 7.12.2005 66/772/05 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2006 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö

Ohje 1 (20) 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde varustamiseen 1.4 Muonitusta koskeva lainsäädäntö Ohje 1 (20) Tullilaitoksen aluehallinto, muonittajat, varustamot, lentoyhtiöt Muonitusohjeet SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO 1.1 Mitä muonitus on 1.2 Muonitus suppeassa merkityksessä 1.3 Muonituksen suhde

Lisätiedot

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04

Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Tullihallitus/Tilastoyksikkö 3.12.2004 9/772/04 Arvoisa EU-sisäkaupan tiedonantaja SISÄKAUPAN TILASTOILMOITUKSET VUONNA 2005 Yrityksenne EU-sisäkaupan tilastotietojen ilmoittaminen säilyy toistaiseksi

Lisätiedot

Selittävät huomautukset 1 (10)

Selittävät huomautukset 1 (10) Selittävät huomautukset 1 (10) I osasto Hakemuslomakkeen eri kohtiin merkittävät tiedot Yleinen huomautus: Viittauksissa tarkoitetaan koodeksin soveltamissäännöksiä, ellei toisin ilmoiteta. 1. Hakija,

Lisätiedot

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö

Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi 1/14 Sanomien tietosisältö Vienti-ilmoitusjärjestelmä / Suomi /4 Sanomien tietosisältö Sanoma Schema Sivu Tietomalli 2 Sanomaliikenne 3 Sanomat toimijalta Tullille IE55 Vienti-ilmoitussanoma FIExportDeclaration 4 IE507 Saapuminen

Lisätiedot

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla.

Tarkista maahantuontiverot ja tuontirajoitukset jo ennen tilaamista. Lisätietoja antavien tahojen yhteystiedot ovat takasivulla. Tullin asiakasohje 19 Tavaran tilaaminen ulkomailta ohjeita yrityksille ja yhteisöille www.tulli.fi 19.2.2015 Korvaa kesäkuussa 2014 julkaistun ohjeen Tavaran tilaaminen ulkomailta ohje yrityksille ja

Lisätiedot

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014)

Täyttöohjeet 1 (5) Valmisteverolupahakemus (päivitetty 1.12.2014) Täyttöohjeet 1 (5) - tullilomake 480s_1.12.2014 sekä - liitelomakkeet 263s_1.4.2010, 481s_1.4.2010, 771s_1.4.2012, 772s_1.4.2012, 773s_1.4.2012 ja 774s_1.4.2010 Valmisteveron alaisten tuotteiden valmistaminen,

Lisätiedot

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Tullipolitiikka, lainsäädäntö, tariffi Tullilainsäädäntö Bryssel, 15. helmikuuta 2013 Taxud/A/2 EG (2013) 404977 TAXUD/1284/2005, Rev. 6 Alkup. EN

Lisätiedot

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa

Tullihallituksen päätös sähköisen tuontitullauksen menettelystä integroidussa tullausjärjestelmässä ITU:ssa THT N:o 274/2003 Tullihallitus Määräys Dnro Antopäivä 218/010/03 12.12.2003 Säädösperusta Tullikoodeksi 61 artikla b kohta Tullikoodeksin soveltamisasetus 222-224 artikla Tullilaki 4 2 momentti Voimassaoloaika

Lisätiedot

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA

KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA 1 KAUPPAKAMARIN OHJEET EUROOPAN YHTEISÖN YLEISESTÄ ALKUPERÄTODISTUKSESTA SISÄLTÖ Sivu Yleistä 2 Alkuperätodistuksen käyttötarkoitus 2 Lomakkeet 2 Lomakkeiden täyttöohjeet 2 4 Alkuperän määrittäminen 4

Lisätiedot

Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.

Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa. Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9. Tullauskäytännöt vienti- ja tuontitoiminnassa Lappeenrannan teknillinen yliopisto Kansainvälinen markkinointi Vienti- ja tuontitoiminta 13.9.2010 Luennon sisältö 1. Tullilaitos ja sen toimintaympäristö

Lisätiedot

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen

Kun veroilmoitus annetaan paperilomakkeella, veroilmoitus toimitetaan osoitteeseen Täyttöohje 1 (5) Makeis-, jäätelö- ja virvoitusjuomaveroilmoitus Valtuutettu varastonpitäjä Tullilomake 162As_31.3.2014 Valtuutetun varastonpitäjän on annettava veroilmoitus kultakin verokaudelta viimeistään

Lisätiedot

Sanomapohjainen asiointi Tullissa

Sanomapohjainen asiointi Tullissa Sanomapohjainen asiointi Tullissa Johdanto sanomapohjaiseen asiointiin Tullissa Suomen Tulli Päivitys 3.6.2015 Sanoma-asioinnin tuki Sisällys Johdanto... 3 1 Sähköinen asiointi Tullissa... 3 1.1 Sähköisen

Lisätiedot

ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen

ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN. Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen ELINTARVIKKEIDEN LOGISTIIKKA MAANTEITSE SUOMESTA PIETARIIN Hanna-Maija Väisänen Marjo Särkkä-Tirkkonen Julkaisija Mikkelin ammattikorkeakoulu PL 181, 50101 Mikkeli puh. (015) 355 61 mamk@mikkeliamk.fi

Lisätiedot

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen

Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Asiakasohje www.tulli.fi huhtikuu 2012 8 Muuttotavaroiden ja muuttoajoneuvojen tuonti Suomeen Tämä ohje koskee maahanmuuttajien tuomien tavaroiden tulli- ja autoverotuskysymyksiä. Ohjeessa selvitetään

Lisätiedot

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa

Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltaminen Venäjän federaatiossa Passitusmenettelyn soveltamisesta Venäjän federaatiossa säädetään Tulliliiton tullilainsäädännössä ja Venäjän federaation tullitoiminnasta annetussa

Lisätiedot

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt

Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt Selittävät huomautukset Arvonlisäveroon liittyvät laskutusta koskevat säännöt (Neuvoston direktiivi 2010/45/EU) Mihin tarvitaan selittäviä huomautuksia? Selittävien huomautusten tavoitteena on tehdä EU:n

Lisätiedot

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003)

Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) Verohallituksen ohje Laskua koskevat vaatimukset arvonlisäverotuksessa (Dnro 1731/40/2003) 1. Yleistä laskutussäännöksistä 2. Kirjanpito ja tositteet 3. Laskunantovelvollisuus 3.1 Myynnit, joista myyjän

Lisätiedot

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely

Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely Viennin tulli-ilmoitus Internetissä Esittely 10.8.2009 10.8.2009 1 Viennin netti-ilmoittaminen 1. Kaikkien käyttäjien sivut ja toiminnot Tunnistamattomana käyttäjänä ilmoituksen tekijä saa ilmoituskohtaisen

Lisätiedot

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003

OHJE. VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 OHJE Valtuutussäännös Päivämäärä VerohallintoL (1557/95) 2 2 mom. 30.6.2003 Voimassaolo Vastaanottaja Toistaiseksi Verovirastot Korvaa normin (nro, pvm) Dnro 1731/40/2003 Asia Laskua koskevat vaatimukset

Lisätiedot

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO

L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO L 107/32 Euroopan unionin virallinen lehti 17.4.2008 KOMISSIO KOMISSION PÄÄTÖS, tehty 5 päivänä maaliskuuta 2008, neuvoston direktiivissä 2006/117/Euratom tarkoitetusta vakioasiakirjasta radioaktiivisen

Lisätiedot

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen

Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen EUROOPAN KOMISSIO VEROTUKSEN JA TULLILIITON PÄÄOSASTO Välillinen verotus ja verohallinto Arvonlisävero Bryssel 23. lokakuuta 2013 Opas keskitettyyn alv-minipalvelupisteeseen Sisällysluettelo Taustaa...

Lisätiedot