Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22

3 TEKIJÄ ORGANISAATIOT TILAAJA Teollisuuden Voima Oy POSIVAOY 276 Olkiluoto TILAAJAN YHDYSHENKILÖ Mia Mäntynen, Posiva Oy TILAUSNUMERO RAPORTTI 9582/ Työraportti 22-5 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä TEKIJÄT Nina Paaso, TVO Oy Mia Mäntynen, Posiva Oy &f/7;. t/()c;iu_~ 7? 3 ()Z T ARKAST ANUT JA HYVÄKSYNYT

4 Työ r a p o r t t i Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Teollisuuden Voima Oy Mia Mäntynen Posiva Oy Huhtikuu 22 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia.

5 POHJAVESINÄYTTEIDEN OTTO EURAJOEN OLKILUODON KAIRAN REIÄSTÄ KR6 PITKÄAIKAISTEN VIRTAUS- JA SÄHKÖNJOHTAVUUS MITTAUSTEN YHTEYDESSÄ TIIVISTELMÄ Olkiluodon tutkimusalueelia kerättiin vuoden 2 kevään ja kesän aikana yhteensä viisi pohjavesinäytettä kairanreiästä KR6 kolmelta eri syvyydeltä. Näytteiden avulla on tarkoitus selvittää kairanreiän pohjaveden mahdollisia yhteyksiä mereen sekä syvään suolaiseen pohjaveteen pitkäaikaispumppauksen seurauksena. Pohjavesinäytteet otettiin kalvopumpulla kahden (vedellä) pullistetun tulpan eristämästä välistä. Tässä raportissa esitetään vesinäytteiden otto ja analyysitulokset kairanreiästä KR6. Näytteet otettiin syvyyksiltä 58-6 m ( kpl), 98,5-,5 m (2 kpl) ja m (2 kpl). Avainsanat: paikkatutkimus, Olkiluoto, pohjavesi, näytteenotto, analysointi

6 GROUNDWATER SAMPLING FROM BOREHOLE KR6 DURING LONG TERM FLOW AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY MEASUREMENTS AT OLKILUOTO, EURAJOKI IN 2 ABSTRACT In spring and summer 2 five groundwater samples were collected at Olkiluoto site from borehole KR6 at three different sampling depths. The aim of the groundwater sampling is to get information on the potential connections to the sea and deep saline groundwater during long term pumping of the boreholes. Groundwater samples were taken by a membrane pump from packed-off section. This study presents the sampling methods and the results of laboratory analyses of the groundwater samples from the deep borehole KR6. The sampling depths were 58-6 m ( sample), m (2 samples) and m (2 samples). Keywords: site investigations, Olkiluoto, groundwater, sampling, analysis

7 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä Abstract YLEISTÄ VESINÄYTTEIDEN OTTO Tutkimussyvyydet ja pumppausajat Näytteenottomenetelmä ja kenttämittausten tulokset Analysoidut parametrit ja käsittely ennen analysointia POHJAVESINÄYTTEIDEN EDUSTAVUUS ANALYYSITULOKSET Fysikaaliskemialliset ominaisuudet Tulokset Isotoopit ANALYYSITULOSTEN EDUSTAVUUS Kenttäanalyysit Laboratorioanalyysit Anionit Kationit Varaustasapaino PÄÄTELMÄT ANALYYSITULOKSISTA YHTEENVETO VIITTEET LIITE Kenttämittaukset LIITE 2 TVO:n analyysitulokset LIITE 3 Tutkitut suureet, analyysimenetelmät ja laboratoriot... 6 LIITE 4 ALLARD- ja OLSO-referenssivesien tulokset... 65

8 3 YLEISTÄ Suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen Olkiluodon alueelle tapahtuvaa loppusijoitusta varten Posiva Oy tekee ns. perustilan (Baseline) selvitystä. Jo olemassa olevan aineiston ja uusien kairanreikätutkimusten avulla täydennetään Olkiluodon hydrogeokemiallisen perustilan kuvausta. Perustilan kartoitus tehdään ennen maanalaisen tutkimusvaiheen käynnistämistä, jolloin tarkoituksena on selvittää suunnitellun loppusijoitustilan lähialueen kallioperän ominaisuuksia ja varmentaa maanpäältä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Samalla seurataan maanalaisen rakentamisen aiheuttamia muutoksia hydrologisiin ja geokemiallisiin olosuhteisiin (Posiva Oy 2). Virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten rinnalla tehtyjen pohjavesinäytteenottojen tavoitteena oli selvittää pohjaveden mahdollisia yhteyksiä mereen sekä suolaiseen veteen pitkäaikaispumppauksen seurauksena. Yksi näyte otettiin ennen ja toinen noin kolmen viikon kairanreiän yläosan pumppauksen jälkeen kahdelta eri syvyydeltä (KR6 syvyydet 98,5-,5 ja m). Voimakas yläosan pumppaus vaikuttaa kairanreiän luonnollisiin virtausolosuhteisiin ja aiheuttaa virtauksen reikään. Vesinäytteenotoilla pyrittiin selvittämään lähtötilannetta suolaisemman veden alkuperää. Tässä raportissa esitetään vuoden 2 vesinäytteiden otto ja analyysitulokset Olkiluodon kairanreiästä KR6 (Posivan tilaus 9582//MVM). Tähän raporttiin Mia Mäntynen on kirjoittanut luvut 2., 2.2 ja 3 ja Nina Paaso luvut 2.3, 4, 5 ja 6.

9 5 2 VESINÄYTTEIDEN OTTO 2. Tutkimussyvyydet ja pumppausajat Olkiluodon kairanreikä KR6 on kairattu vuonna 99 syvyyteen 3,62 m. Kairanreikää jatkettiin keväällä 2 syvyyteen 6,77 m. Tavoitteena oli etelään kaatuvien merkittävien rakenteiden R3 ja R2 karakterisointi sekä suolaisen pohjaveden käyttäytymisen selvittäminen saaren ranta-alueella (Rautio 2). Keväällä 2 kairanreiässä KR6 tehtiin pohjaveden virtausten, sähkönjohtavuuden (EC) ja veden laadun pitkäaikaisseurantamittauksia. Tehtyjen mittausten tavoitteena oli selvittää rakovirtausten ja veden sähkönjohtavuuden sekä veden laadun (pääkomponentit) ajallisia muutoksia. Pitkäaikaisen pumppauksen vaikutuksesta merivesi saattaa tunkeutua reikään tai syvemmällä oleva suolainen pohjavesi saattaa nousta reiässä. Vuoden 2 pitkäaikaismittausten yhteydessä suoritettiin yhteensä 5 vesinäytteenottoa kolmelta eri syvyydeltä erillisen näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Kahdelta syvyydeltä suoritettiin myös kenttämittaukset KR6:n vesinäytteenottojen tutkimuskohdat, -syvyydet, pumppausajankohdat, pumpatun veden määrät, vaihtuvuudet ja näytteenottoajat on esitetty taulukossa. Taulukossa esitetty pumppausaika on kokonaispumppausaika, johon sisältyy myös vesinäytteenotto. Kairanreiän veden vaihtuvuuskertojen laskennassa on esipumpatun vesimäärän jakajana käytetty ko. tulppavälin ja vesinäytteenottoletkun yhteistilavuutta. Taulukko. KR6:n vesinäytteenottokohdat, pumppausajat ja esipumpattu vesimäärä ennen näytteenottoa. Tutkimussyvyys tarkoittaa kairauspituutta -tasona maanpinta. Tutkimussyvyys Pumppausaika Vesi näytteen- Esipum- Vaihtuvuus Koko pumpattu (m)/näytteenotto- otto pattu vesi (krt) vesimäärä () kerta määrä () 98,5-, / / / ,5-,5/ Näytteenottomenetelmä ja kenttämittausten tulokset Kairanreikään tulevan veden määrän on virtauseromittauksissa havaittu vaihtelevan eri mittauskertojen välillä. Virtauksen muuttuessa mahdollisesti myös veden suolaisuus vaihtelee ajan funktiona. Tutkimus aloitettiin määrittämällä kairanreiän KR6 rakohakumittausten perusteella valittujen vettäjohtavien rakojen EC-arvot ilman yläosan pumppausta kairanreiän luonnollisissa virtausolosuhteissa (Pöllänen ja Rouhiainen 2). Tämän jälkeen suoritettiin vesinäytteenotto kahdelta EC-perusteella valitulta mielenkiintoiselta syvyydeltä 58-6 m ja 98,5-,5 m. Ensimmäisten vesinäytteenottojen jälkeen käynnistettiin kairanreiän jatkuva yläosan pumppaus nopeudella noin 2 /min. Yläosan pumppauksen käynnistämisen jälkeen rakohaku ja EC-mittauksia jatkettiin erillisen suunnitelman

10 6 mukaisesti. Näiden mittausten perusteella vesinäytteenottoihin otettiin mukaan vielä syvyys m, koska näytteenottovälin EC-mittauksissa oli havaittu selkeä nouseva trendi. EC- ja rakohakumittauksia suoritettiin pitkin vuotta 2 ja tuloksissa havaittiin edelleen jatkuvaa suolaisuuden kasvua. Tästä syystä myös veden laadun seurantaa jatkettiin. Kairanreiän KR6 pohjavesinäytteenotat suoritettiin käyttämällä kahta pullistettavaa kumitulppaa sekä kalvopumppua. Pumppaukset syvyyksiltä 98,5-,5 m/ ja 58-6 m/ suoritettiin ilman kairanreiän yläosan pumppausta, jotta kemiallinen perustila reiän yläosassa saatiin kartoitettua. Pumppaukset syvyyksiltä m/, m/2 ja 98,5-,5 m/2 suoritettiin kairanreiän yläosan pumppauksella. Pumppausteho oli noin 2/minja se aiheutti noin 6 m pohjaveden pinnan aleneman kairanreiässä. Kaikkien syvyyksien ensimmäiset vesinäytteenotat suoritettiin ns. pikanäytteenottoina, jolloin esipumppausaika oli ainoastaan noin vuorokauden mittainen. Tutkimussyvyyksien m/2 ja 98,5-,5 m/2 uusintanäytteenottojen yhteydessä suoritettiin myös kenttämittaukset, jolloin pohjaveden kemiallista laatua seurattiin kairanreiälle asennetun läpivirtauskennoston ph-, sähkönjohtavuus-, liuenneen hapen- ja Eh-mittausten avulla. Mittaustuloksien tasaannuttua käynnistettiin vesinäytteenotto kenttälaboratoriossa suoritettavia ja muihin laboratorioihin lähetettäviä analyysejä varten. Näyte otettiin aina suoraan vesinäyteletkusta ennen läpivirtauskennostoa. Elektrodien läpivirtauskennosto on asennettuna tiiviiseen kaappiin, jota huuhdellaan koko pumppauksen ajan N 2 -kaasulla happikontaminaation ehkäisemiseksi. Elektrodit kalibroitiin (TYÖ--7/98-REV) aina uuden pumppauksen käynnistyessä ja tarvittaessa pumppauksen aikana. Kalibroinnin yhteydessä elektrodien ja läpivirtauskennoston kunto tarkistettiin ja elektrodit vaihdettiin tarvittaessa uusiin. Taulukossa 2 on esitetty KR6:n vesinäytteenottoihin liittyvät elektrodien kalibroinnit sekä huomiot ja toimenpiteet pumppauksien aikana. Pumppauksien aikaiset tarkemmat huomiot on esitetty tallenteiden graafisten kuvaajien yhteydessä liitteessä. Elektrodien mittaustulokset tallentuvat automaattisesti Fluke-tiedonkeräimeen, joka on 2-kanavainen. Tiedot siirretään tietokoneen kovalevylle automaattisesti RS-kaapelin välityksellä. Lisäksi tulokset merkittiin päivittäin muistiin manuaalisesti. Elektrodien manuaaliset ja tiedonkeräimeen tallentuneet mittaustulokset on esitetty graafisina kuvaajina liitteessä. Mittaustuloksien lisäksi liitteessä on kairanreiän pumppausjakson tuoton kuvaajat. Taulukko 2. Läpivirtauskennoston elektrodien kalibroinnit ja muut pumppauksien aikaiset huomiot. Tutkimussyvyys Kalibroinnit Toimenpiteet ja huomiot pumppauksen aikana (m) 98,5-,5/ l - Ei kenttämittauksia. 58-6/ - Ei kenttämittauksia Ei kenttämittauksia / Redox-elektrodien reagointi hidasta kalibroinnin aikana. Lyhyitä sähkökatkoja. 98,5-,5/ Syklimittari juuttui kiinni.

11 7 2.3 Analysoidut parametrit ja käsittely ennen analysointia Vesinäytteistä analysoitiin kentällä sähkönjohtokyky, ph, alkaliteetti (m- ja p-luku), ferrorauta (Fe 2 +), kokonaisrauta (Fekok), ammonium, kloridi ja sulfidi. Kenttäanalyysit on kuvattu Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohjeessa (Ruotsalainen et al. 998). Laboratorioanalyysit on esitetty liitteessä 2. Osa vesinäytteistä kestävöitiin näytteenoton yhteydessä Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohjeen mukaisesti taulukossa 3 esitetyllä tavalla. Näyteastiaina käytettiin polyeteenipulloja, seerumi putkia, hioskorkillisia ja Pyrex-lasipulloja sekä lääkepullo ja. Taulukko 3. Kairanreiän KR6 kolmelta eri syvyydeltä otettujen pohjavesinäytteiden analysoidut parametrit, näytemäärät ja näytteenottoon liittyvät muut toimenpiteet (x = typetetty!suodatettu, - = ei typetty/ei suodatettu). a) Analyysit kenttälaboratoriossa: Analyysi Näytemäärä () ja Typetty, N2 Suod. Muut toimenpiteet keräysastia,45j.m sähkönjohtokyky x, PE ph, atkaliteetti x,5 Pyrex- X X oma keräyslaite ja titraukset lasipullo Nratmosfåärissä kloridi X,25 PE X X S"\ok 3 x, Winkler- X - kestävöinti:,5 ml M lasipullo Zn(Ac) 2 +,5 ml M NaOH N ratmosfåärissä (reagenssinlisäyslaite) Fe 2 +, Fekok 3 x,5 lasinen X X 4 ml ferroziinipuskuriliuosta mittapullo, Nratmosfåärissä happopesty ( reagenssinlisäyslaite) NH4 X,25 PE - -

12 8 b) Analyysit laboratoriossa: Analyysi Näytemäärä () Typetty, N2 Suod. Muut toimenpiteet ja keräysastia,45j.lm ph, Si2 X,5 PE X X sähkönjohtokyky X,5 PE - - sl kok (tehdään jos 3 x, Winkler- X - ks. analyysit sulfidia on havaittu lasipullo kenttälaboratoriossa kentällä) S4, Cl, Br, F X,5 PE X X N2, N3 x, PE - X P(tot), P4 x,5 PE X X kestävöinti: 5 ml 4 M H2S4 DIC+DOC x,25 tumma X X typpipussi lasipullo Na, K, Mg, Ca, Fe X,25 PE, X X kestävöinti:,25 ml väk. happopesty HN3 Sr X, PE X X kestävöinti: ml väk. HN3 B(tot) X,25 PE, X X happopesty 2H, HSO 2 x, lasinen - - seerumiputki jh 2 x tumma - - l3c;t4c lasipullo 2 x, Pyrex- X X lasi pullo, happopesty 'Sr/ Sr 2 X,5 PE, 2.5 kestävöinti: 5 ml väk. HN3 happopesty

13 9 3 POHJAVESINÄYTTEIDEN EDUSTAVUUS Kaikkien syvyyksien ensimmäiset vesinäytteenotat suoritettiin ns. pikanäytteenottoina, jolloin esipumppausaika oli ainoastaan noin vuorokauden mittainen. Kairanreiän näytteenottovälin veden uraniinipitoisuutta ei analysoitu. Vesinäyte oletettiin edustavaksi, kunhan vesi tulppavälillä ja näytteenottoletkuissa oli ehtinyt vaihtua vähintään kolme kertaa. Tutkimussyvyyksien m/2 ja 98,5-,5 m/2 uusintanäytteenottojen yhteydessä suoritettiin kenttämittaukset Näytteen oletettiin olevan edustava, kun kenttämittausarvot olivat tasoittuneita ja kun vesi oli vaihtunut tulppaväleillä ja näytteenottoletkuissa vähintään kolme kertaa. Myöskään tässä yhteydessä ei uraniinipitoisuutta määritetty. Kenttämittaukset suoritettiin vuonna 999 valmistuneelia kenttämittauslaitteistolla. Läpivirtauskennoston tulokset taulukossa 4 ovat noin 3-5 vuorokautta ennen näytteenottoa mitattujen tasoittuneiden mittaustulosten keskiarvoja. Jos tasoittunutta mittausjaksoa ei ole tuloksista voitu havaita, taulukkoon on valittu läpivirtauskennostossa juuri ennen näytteenottoa mitattu hetkellinen arvo. Kenttämittaustuloksille on suoritettu tapauskohtainen virhearviointi. Virhe on määritetty laskemalla tasoittuneen pumppausjakson mittaustulosten keskihajonnat. Mikäli tasoittunutta mittausjaksoa ei ole saavutettu on keskihajonta laskettu 5 vrk:n mittaustuloksista ennen näytteenottoa. Taulukko 4. Läpivirtauskennoston mittaustulokset ennen KR6:n vesinäytteenottoja. Suluissa kannettavalla mittarilla mitattu arvo. Tutkimussyvyys (m)/ ph Oz Eh Sähkönjohtavuus Tuoton keskinäytteenottokerta (mg/) (mv) (ms/m) arvo (/h) 35-37/2 7,5 ±, -, ±, Pt: -25 ± 9 ± 7,9 (7,8±,) Au: -24 ± (3 ± 2) 98,5-,5/2 7,5 ±, -, ±, Pt: -24 ± 67 ± 6 5,9 (7,4 ±,2) Au: -25 ± (72 ± ) Syvyyden m/2 pumppaus käynnistettiin Esipumppaus kesti 2 vrk, jonka aikana vesi ehti vaihtua näytteenottovälillä ja -letkuissa 47 kertaa. Kaikki kenttämittausparametrit ehtivät tasoittua esipumppauksen aikana. Eh-arvoa mitattiin kahdella eri elektrodilla: platina- ja kultaelektrodeilla. Pumppauksen päätyttyä ne tasoittuvat virherajojen puitteissa lähes samaan arvoon. ph:n ja sähkönjohtavuuden mittaukset suoritettiin koko pumppauksen ajan myös kannettavalla mittarilla. Kannettavalla mittarilla mitattiin esipumppauksen aikana ph -arvo 7, 7, kun kennostossa mitattu ph oli 7,5. Sähkönjohtavuus tulokset eroavat toisistaan hieman. Näytteenotto syvyyden 98,5-,5 m/2 pumppauksen tuotto oli keskimäärin 5,9 /h. Näytteenottoväliä esipumpattiin 4 vrk, jonka aikana vesi vaihtui 6 kertaa. Vettä pumpattiin yhteensä noin. Kaikki kenttämittausarvot ehtivät tasoittua ennen vesinäytteenoton suorittamista. Sähkönjohtavuuden mittaustuloksissa oli havaittavissa huomattavaa vaihtelua, mikä näkyy mittauksen arvioidussa virheessä. Sähkönjohtavuusmittauksissa esiintyvä vaihtelu johtuu kennostoon pumppauksen aikana kertyneistä evakuoituneista kaasuista sekä liasta. Kannettavalla mittarilla mitattiin lähes sama ph-

14 arvo kuin kennostossa. Sähkönjohtavuusmittauksien tasossa voidaan havaita pieni ero, joka johtuu edellä mainituista seikoista.

15 4 ANALYYSITULOKSET 4. Fysikaaliskemialliset ominaisuudet Läpivirtauskennostossa maan pinnalla mitatut pohjavesinäytteiden m/2 ja 98,5-,5 m/2 lämpötilat vaihtelivat välillä -3 C. Liuennutta happea ei havaittu. Läpivirtauskennoston sähkönjohtavuus- ja ph-arvoja on käsitelty aiemmin luvussa 3. Vesinäytteiden Eh-arvot olivat selvästi selvästi negatiiviset, mikä viittaa pelkistäviin olosuhteisiin [KR6 syv m:- 25 mv (Pt-elektrodi) ja syv. 98,5-,5 m: -25 mv (Au-elektrodi)]. Kaikki viisi pohjavesinäytettä olivat lievästi emäksisiä (ph 7,4-7,98). Davisin ja De Wiestin (967) luokituksen mukaan Olkiluodon KR6:n vesinäyte syvyydeltä 58-6 m on vesityypiltään Na-Cl-HC3 ja molemmat kerätyt vesinäytteet syvyydeltä 98,5-,5 m ovat vesityyppiä Na-Cl-S4. Syvyyden m molemmat kerätyt vesinäytteet edustavat vesityyppiä Na-Ca-Cl (taulukko 5). Näytteiden kokonaissuolaisuus (TDS, Total Dissolved Solids) vaihtelee välillä mg/ (Taulukko 5.). Luokituksen (Davis 964) mukaisesti kaikki KR6 vesinäytteet ovat murtovettä ( OOO<TDS< mg/). Kuvassa on esitetty TDS kloridin funktiona. Taulukko 5. Olkiluodon kairanreiän KR6 pohjavesinäytteiden kokonaissuolaisuus (I'DS; mg/l) ja vesityypit Syvyys, m ,5-,5/ 98,5-,5/ / 35-37/2 Vesityyppi Na-Cl-HC3 Na-Cl-S4 Na-Cl-S4 Na-Ca-Cl Na-Ca-Cl TDS, mg/ E en 3 c !II ~ r- :::K + KR6, 58-6 m kr6, 98,5-,5 m/ Å KR6, 98,5-,5 m/2 e KR6, m/ :::K KR6, m/ Cl (mg/) Kuva. Olkiluodon KR6 pohjavesinäytteiden TDS kloridin funktiona.

16 2 4.2 Tulokset Olkiluodon kairanreiästä KR6 eri syvyyksiltä otettujen vesinäytteiden sekä kenttälaboratorion että laboratorion analyysitulokset on esitetty taulukossa 6 ja liitteessä 2. Liitteessä 2 on esitetty myös kenttämittausten tulokset. Analyysimenetelmät ovat standardien mukaisia tai yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä menetelmiä (liite 3). Liitteessä 4 on esitetty ALLARD- ja OLSO- referenssivesien analyysitulokset Taulukko 6. Kairanreiän KR6 analyysitulokset. Analyysi yksikkö ,5-,5 98,5-, Analyysiml ml ml2 ml ml2 paikka Sähkönjohtavuus msim 226L 44L 733<.. 933L 84<.. K,L 25 C 722L ph 7,57L 7,98L 7,66K 7,74K 7,78K K,L 7,4L 7,84L 7,42L _2_-luku mmolll K m-luku mmol/ - - 3,29 2,43 2,2 K Vetykarbonaatti mgll 7A 4A K DOC mgll 5,4 4,5 5,9 8,6 3,5 L DIC mgll 32,7 28, 45,9 3, 24,5 L Ammonium mgll,38,25,54,29 H,45 K Bromidi mgll 2 2,45 7,7 4,,5 L 4,2c 3,c 4,6c Fluoridi mgll,6,38,36,34 <,35 L Fosfaatti mgll <,5 <,5,2,4 <,2 L Nitraatti mgll <,25 <,25 <,2 <,2 <,2 L Nitriitti mgll <,25 <,25 <,2 <,2 <,2 L Kloridi mgll K,L 24c 7c 94c Sulfaatti mgll L Sulfidi mgll,2 <, <, <,,2 K,L,3L Liukoinen mgll,5 2,4,7 L Silikaatti Kalium mgll L Kalsium mgll L Magnesium mgll L Natrium mgll L Rauta (II+) mgll,2,,9,43,78 K Rauta (kok) mgll,3,,43,73,85 K,2L,25L,5L,64L, L Strontium mgll,53,8 3,6 5, 6,3 VTT Boori mgll,3,4,5,5,7 VTT ~ulokset on laskettu DIC-tuloksesta.ts teh typ oikkeuksellisesti laboratoriossa. c uusinta-anai yy si p akastetusta näytteestä. IC-analyysi, K, K = Kenttälaboratorio, L,L =Laboratorio, VTT = VTT:n Kemiantekniikka. Näytteiden 58-6 m/ ja 98,5-,5 m/ vetykarbonaattipitoisuudet on saatu laskennallisesti liuenneesta epäorgaanisesta hiilestä (DIC; Dissolved Inorganic Carbon). Vetykarbonaattipitoisuus on laskettu DIC:stä seuraavalla tavalla: m(hc3) mg/ = DIC-tulos (mg/),97 ()

17 3 4.3 Isotoopit Vesinäytteiden isotooppitulokset on esitetty taulukossa 7. Isotooppien analyysimenetelmät ja -laboratoriot on esitetty liitteessä 3. Tulokset on esitetty myös liitteessä 2. Taulukko 7. Kairanreiän KR6 vesinäytteiden isotooppitulokset. Analyysi yksikkö ,5-,5 98,5-, Analyysiml HSO ml ml2 ml ml2 paikka %o -,5 -,5-9,9 IFE SMOW LH %o -85,6-85,3-8, IFE SMOW JH TU 7, 5,7 3,4 4, 3,9 Waterloo 4 j S(S4) %ocdt 2,52 22,8 24,45 22,59 24,22 Waterloo HSO(S4) %osmow,3,94,2,6,7 Waterloo 3c %opdb -6,4-5,9-6,8-6,3-5,4 Uppsala l4c BP Uppsala l4c /o pm 57, 49,6 42, 46,4 4,7 Uppsala H 7 Srl 6 Sr,77,7683 USGS IFE =Institute for Energy Technology, Norja, Waterloo = Umverstty ofwaterloo, Uppsala= Umverstty ofuppsala, USGS = U.S. Geological Survey.

18 5 5 ANALYYSITULOSTEN EDUSTAVUUS Ilmoitetut suhteelliset keskihajonnat (RSD) on laskettu vähintään kolmesta rinnakkaisesta näytteestä sekä vesinäytteiden että referenssivesien analyyseissa. 5. Kenttäanalyysit Kentällä ja laboratoriossa mitatut ph-arvot eroavat toisistaan vähän (n.,3 yksikköä). Läpivirtauskennoston ph-arvot toisen kierroksen pohjavesinäytteenotoille syvyydelle 98,-5-,5 m/ oli 7,5 ja syvyydelle m/2 7,5. Pohjavesinäytteiden alkaliteetit määritettiin näytteitä 58-6 m/ ja 98,5-,5 m/ lukuun ottamatta kenttälaboratoriossa Granin titrauksella. Ensimmäisten näytteiden titrauksessa käytettiin magneettisekoitusta, koska titraattorin sekoittaja rikkoutui. Magneettisekoitus oli liian voimakas, mikä aiheutti vetykarbonaatin vapautumista karbonaattina sekä virheen titraattorin ph-mittaukseen. Virheellinen ph:n mittaus taas aiheutti virheen alkaliteettititrauksen tulokseen, minkä vuoksi kentällä mitattuja pharvoja eikä p- ja m-lukuja esitetä tässä raportissa. Näytteiden vetykarbonaattipitoisuus on saatu laskennallisesti DIC-tuloksesta. Titraattorin sekoittajan huollon jälkeen analysoidut alkaliteetit onnistuivat hyvin (RSD < 2 % ). V etykarbonaattipitoisuudet olivat 2 mg/ (98,5-,5 m/2), 49 (35-37 m/) ja 29 mg/ (35-37 m/2). ALLARD-referenssiveden teoreettinen vetykarbonaattipitoisuus on 9,7 mg/. OLSOreferenssiveden vetykarbonaattipitoisuudeksi saatiin,4 mg/ (syvyys m/) mikä vastaa hyvin OLSO-referenssiveden teoreettista vetykarbonaattipitoisuutta ( mg/). Kloridi analysoitiin titraamalla kahdesta näytteestä (syvyys 98,5-,5 m/2 ja m/2 ),ja analyysit onnistuivat hyvin (RSD < 2 %). Ammoniumpitoisuudet analysoitiin potentiometrisesti. Ammoniumia havaittiin pieniä pitoisuuksia välillä,38-,54 mg/. Ammoniumanalyysit onnistuivat hyvin (RSD < 8 %) ja saannot vaihtelivat 88-5 % välillä. Syvyyden m/ ammoniumanalyysi tehtiin laboratoriossa, koska ammoniumelektrodi rikkoutui eikä uutta elektrodia saatu ennen näytteenottoa. Laboratoriossa ammonium analysoitiin fotometrisesti (SFS 332). Sulfidia havaittiin,2 mg/ kahdessa näytteessä (syvyydet 58-6 m/ ja m/2). Jälkimmäinen näyte analysoitiin myös laboratoriossa, jossa sulfidipitoisuudeksi saatiin,3 mg/. Ferro- ja kokonaisrautapitoisuudet analysoitiin fotometrisesti ferroziinimenetelmällä. Ferrorautapitoisuudet vaihtelivat välillä,43-,2 mg/ ja kokonaisrautapitoisuudet välillä, 73-,4 mg/. Kaikkien viiden vesinäytteen ferrorautapitoisuudet olivat pienempiä kuin kokonaisrautapitoisuudet. Kokonaisrauta-analyysi onnistui paremmin (RSD < 8 %) kuin ferrorauta-analyysi (RSD < 4 %).

19 6 5.2 Laboratorioanalyysit 5.2. Anionit Kaikista vesinäytteistä analysoitiin laboratoriossa ionikromatografilla (IC) fluoridi, bromidi, nitraatti, nitriitti ja sulfaatti. Näiden lisäksi IC:llä analysoitiin fosfaatti kahdesta näytteestä (syvyydet 58-6 m/ ja 98,5-,5 m/) ja kloridi kolmesta vesinäytteestä (kaikki kolme. kierroksen näytettä). Kolmen muun näytteen fosfaatit analysoitiin spektrofotometrisellä menetelmällä, joka perustuu SFS-EN ISO 34- standardiin. Fosfaattia havaittiin kahdesta vesinäytteessä syvyydeltä 98,5-,5 m/2,2 mg/ (RSD 6,64 %) ja syvyydeltä ml,5 mg/. Yksi fluoriditulos (syvyys m/2) jäi alle määritysrajan (,3 mg/). Kolmen näytteen (98,5-,5 m/2 ja molemmat näytteet syvyydeltä m) bromidi- ja kloridianalyysit uusittiin laboratoriossa pakastetuista varanäytteistä. Bromidi tehtiin IC:llä ja kloridi titraamalla. Molemmissa syvyyden m varanäytteessä havaittiin suolakiteitä pullon korkissa, mikä on todennäköisesti syynä selvästi pienempiin bromidi- ja kloridipitoisuuksiin uusinta-analyyseissa. Sen sijaan syvyyden 98,5-,5 m/2 näytteessä bromidi pieneni mutta kloridi pysyi samana uusinta-analyysissä. Bromidi-, sulfaatti- ja kloridipitoisuudet kasvavat johtokyvyn kasvaessa. Nitraatti- ja nitraattipitoisuudet jäivät alle määritysrajan (,2 tai,25 mg/) kaikissa viidessä näytteessä. (Erilaiset määritysalarajat johtuvat kahdesta eri IC:stä, joilla on erilaiset herkkyydet ko. parametreille ). Vesinäytteiden IC-analyysit onnistuivat kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin (RSD < 2 % ). ALLARD- ja OLSO-referenssivesien IC-analyysien RSD oli alle 5 %. ALLARD- ja OLSO-referenssivesien analyysitulokset on esitetty liitteessä 4. Sekä ALLARD- että OLSO referenssivesien analysoidut kloriditulokset (ALLARD: 55 ja OLSO: 45 mg/) olivat jonkin verran suurempia kuiden teoreettiset pitoisuudet (ALLARD: 55 ja OLSO 4 mg/). OLSO-referenssiveden kohdalla tämä johtuu suuresta laimennoksesta. OLSO:n bromidi- ja sulfaattipitoisuudet olivat hyvin lähellä teoreettisia pitoisuuksia kuten myös ALLARD:n sulfaattipitoisuudet Kationit Vesinäytteiden kokonaisrautapitoisuudet analysoitiin liekki atomiabsorptiospektrofotometrisesti (FAAS) lukuun ottamatta syvyyden m/ näytettä, joka analysoitiin grafiittiuuni atomiabsorptiospektrofotometrisesti (GFAAS). Rautamääritykset onnistuivat hyvin (RSD < 8 %) molemmilla menetelmillä. Laboratoriossa saatiin kolmelle näytteelle (syvyys 58-6 m/, 98,5-,5 m/ ja m/) pienempiä rautapitoisuuksia kuin kentällä. Ero oli keskimäärin -, mg/. Vesinäytteelle syvyys 98,5-,5 m/2 saatiin laboratoriossa, mg/ suurempi tulos kuin kentällä. Suurin poikkeama +,25 mg/ (laboratorio versus kenttä) oli KR6:n syvyyden m/2 vesinäytteellä. Viimeksi mainittua lukuun ottamatta analyysien voidaan sanoa onnistuneen kohtalaisesti. Syynä suurimpaan poikkeamaan saattaa olla lievä kontaminaatio.

20 7 Pohjavesinäytteiden natrium, kalium, kalsium ja magnesium analysoitiin F AAS:lla. Vesinäytteiden metallianalyysit onnistuivat hyvin (RSD ~ 5 %) lukuun ottamatta kahta poikkeusta. Syvyyden 98,5-,5 m/2 pohjavesinäytteen kalium- ja kalsiumanalyysien RSD:t olivat ja 2 o/o, joita voidaan kuitenkin pitää kohtuullisina tuloksina. Ajoissa mukaan olleen OLSO-referenssiveden kalium- ja kalsiumpitoisuudet olivat 2 ja 43 mg/ (teoreettiset pitoisuudet K: 2 ja Ca 4 mg/). OLSO- ja ALLARD referenssivesien metallimääritykset onnistuivat hyvin (RSD < 2 % ). Pohjavesinäytteiden strontium- ja kokonaisbooripitoisuudet analysoitiin VTT:n Kemian tekniikassa Varaustasapaino Ionien varaustasapaino laskettiin prosentteina seuraavan kaavan mukaan: E (%) = (kationit-anionit)/(kationit + anionit) x (2) Laskuja varten analyysitulosten konsentraatioiden yksiköt, mg/, muutettiin yksiköiksi mekv/ seuraavan kaavan mukaisesti: mekv / = c x arvo x ( /M) (3) jossa c = ionin konsentraatio, mg/, arvo = mekv/mmol ja M = ionin molekyylipaino, mg/ mmol. Jonitasapainot viidelle KR6:n pohjavesinäytteelle on esitetty taulukossa 8. Kationien ja anionien kokonaispitoisuuksien (mekv/) avulla lasketut ionitasapainot olivat hyväksyttävät Hounslow'n (995) kriteerin (± 5 %) mukaan neljälle KR6:n pohjavesinäytteelle. Pohjavesinäytteen 98,5-,5 m/. näyte ionitasapaino ( -9,4 %) ylittää 5 %:n rajan. Negatiivinen ionitasapainoluku saattaa johtua liian suuresta anionien määrästä, johon pääasiallisena syynä on suuri kloridipitoisuus. Kloridipitoisuus on määritetty tälle näytteelle IC:llä. Toinen mahdollinen syy ionitasapainon negatiivisuuteen voi olla kationien liian pieni kokonaispitoisuus. Kuvassa 2 on esitetty ionitasapainot kloridin funktiona. Taulukko 8. Jonitasapainot KR6:n pohjavesinäytteille. Syvyys, m Jonitasapaino ( /o) ,7 98,5-,5/ -9,4 98,5-,5/2 +, , / +,85

21 8 ~ 8 6 ~ 4 s:::: ns c. ns t/) ns ~ s::::. Q r- 2 3 X 4 +KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5 m/ AKR6, 98,5-,5m /2 e KR6, m/ X KR6, m/2 Kloridi (mg/) Kuva 2. Jonitasapainot kloridin funktiona.

22 9 6 PÄÄTELMÄT ANALYYSITULOKSISTA Virtaus- ja EC-mittausten rinnalla tehtyjen pohjavesinäytteenottojen tavoitteena oli selvittää pohjaveden mahdollisia yhteyksiä mereen tai syvään suolaiseen veteen pitkäaikaispumppauksen seurauksena. Kaksi näytettä (58-6 m ja 98,5-,5 m/) otettiin ilman kairanreiän yläosan pumppausta ja kolme näytettä (98,5-,5 m/2 ja molemmat m) yläosan pumppauksella. Taulukossa 6 on esitetty analyysitulokset Kloridipitoisuus kasvaa syvyyden kasvaessa. Kuvissa 3. a-e on havainnollistettu natrium-, kalsium-, magnesium-, kalium- ja strontiumpitoisuuksien kasvua kloridipitoisuuksien kasvaessa. Kuvissa on myös esitetty merivesisuora, joka perustuu Itämeren (Puskakari ja Eteläriutta) ja Litorinameren ominaisuuksiin. Litorinameren ja Itämeren ominaisuudet on saatu Pitkäsen et al. (999) raportin taulukosta 3-. Itämeren parametrit on laskettu kahden todellisen vesinäytteen oton pohjalta. Vesinäytteet mallinnukseen on kerätty Olkiluodon edustalta kohteista Puskakari ja Eteläriutta vuonna 994. Boori käyttäytyy kuten edellä mainitut metallit. Ammonium-, ferrorauta- ja kokonaisrautatuloksissa ei ollut havaittavissa mitään tiettyä trendiä :::: 2 E.. 8 ns z / /- 5 /~ / /~ / / /! i i / 5 /. i 2 KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5 m/ 6. KR6, 98,5-,5 m/2 e KR6, m/ )( KR6, m/2 <>Itämeri + Litorinameri Cl (mmol/) Kuvaa)

23 s 2 ~ -; 8 (.) ~"""" A )t A. - ~ ~ -r Cl (mmol/) + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5m/ Å KR6, 98,5-,5m/2 e KR6, m/ ::t::kr6, 35-37m/2 +Itämeri + Litorinameri Kuva b) :::::: ~ -C') 8 ~ /. / / 7 ~ / V / / V / Cl (mmol/) + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5 m/ KR6, 98,5-,5 m/2 e KR6, m/ X KR6, m/2 Itämeri + Litorinameri Kuva c)

24 2 4 3,5 3 s 2,5 E 2 E ~,5,5 Kuva d) / / y. Å 5 /.. ;r / / / /-t Cl (mmol/) + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5m/ Å KR6, 98,5-,5m/2 e KR6, m/ )K KR6, m/2 Itämeri + Litorinameri,8,7,6 s,5 ~,4 ~,3,2, - ~~... ).-- ~ ----~...L- 5 5 Cl (mmol/) 2 + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5m/ Å KR6, 98,5-,5m/2 e KR6, m/ :;K KR6, m/2 Itämeri + Litorinameri Kuva e) Kuva 3. Natrium- (a), kalsium- (b), magnesium- (c), kalium- (d)- ja strontiumpitoisuus (e) kloridipitoisuuden funktiona. Kuvassa 3 a) kaksi pistettä poikkeaa kuvaajalta (syvyys 98,5-,5 m/2 ja m/ ). Molempien natriumtulosten tulisi olla ehkä suurempia. Muiden parametrien osalta näytteiden analyysitulokset noudattavat samaa trendiä. Anioneista sulfaatti- ja bromidipitoisuuksia kloridipitoisuuksien funktiona on havainnollistettu kuvissa 4 a-b.

Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanreristä Ol-KR2, 0 l-kr4,

Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanreristä Ol-KR2, 0 l-kr4, Työraportti 2334 Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanreristä OlKR2, lkr4, OlKRll ja OlKR2 vuonna 22 Nina Paaso Eliisa Hatanpää Mia Mäntynen Lokakuu 23 POSIVA OY FIN276 OLKILUOTO, FINLAND

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä Ol-KR3,0l-KR4,0l-KR7,0l-KR9 ja Ol-KR 10 vuosina 1998-1 999

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä Ol-KR3,0l-KR4,0l-KR7,0l-KR9 ja Ol-KR 10 vuosina 1998-1 999 Työraportti 9 9-7 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä Ol-KR,l-KR4,l-KR7,l-KR9 ja Ol-KR vuosina 998-999 Virpi Karttunen Mia Mäntynen Outi Salonen.Joulukuu 999 POSIVA OY Mikonkatu

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanmristä KR 13 ja KR 14 vuosina 2001-2003

Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanmristä KR 13 ja KR 14 vuosina 2001-2003 Työraportti 2333 Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanmristä KR 3 ja KR 4 vuosina 223 Timo Kröger Teollisuuden Voima Oy Eliisa Hatanpää Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Mia Mäntynen Posiva

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto loviisan Hästholmenin kairanreiästä KA 1 vuonna 2002

Pohjavesinäytteiden otto loviisan Hästholmenin kairanreiästä KA 1 vuonna 2002 Työraportti 23-6 Pohjavesinäytteiden otto loviisan Hästholmenin kairanreiästä KA 1 vuonna 22 Minna Rantanen Insinööritoimisto Paavo Ristola Oy Mia Mäntynen Posiva Oy Helmikuu 23 Pasivan työraporteissa

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä DL -KR 11 ja Loviisan Hästholmenin kairanreiästä HH-KR9 vuonna 2000

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä DL -KR 11 ja Loviisan Hästholmenin kairanreiästä HH-KR9 vuonna 2000 Työraportti 2-4 7 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä DL -KR ja Loviisan Hästholmenin kairanreiästä HH-KR9 vuonna 2 Virpi Kart:t:unen Mia Mäntynen Minna Rantanen Joulukuu 2 POSIVA

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR1, HH-KR4, HH-KR5 ja HH-KR6 vuonna 1998

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR1, HH-KR4, HH-KR5 ja HH-KR6 vuonna 1998 Työ raportti 9 9-4 Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR, HH-KR4, HH-KR5 ja HH-KR6 vuonna 998 Eliisa Hatanpää Outi Salonen Virpi Kart:t:unen Minna Rantanen Toukokuu 999 POSIVA

Lisätiedot

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997

Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Työraportti 98-22 Hästholmenin HH-KR 1 :n kairauksenaikainen vesinäytteiden otto ja analysointi vuonna 1 997 Marja Keinonen Jouko Helenius Raija Mäkinen Huhtikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1 HELSINKI.

Lisätiedot

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

Vesinäytteiden otto ja analysointi Olkiluodon matalista kalliorei'istä (PR ja PP) sekä oohjavesioutkista (PVP) vuonna 2002

Vesinäytteiden otto ja analysointi Olkiluodon matalista kalliorei'istä (PR ja PP) sekä oohjavesioutkista (PVP) vuonna 2002 Työraportti 2002-41 Vesinäytteiden otto ja analysointi Olkiluodon matalista kalliorei'istä (PR ja PP) sekä oohjavesioutkista (PVP) vuonna 2002 Birgitta Backman Hanna Kahelin Nina Paaso Jussi Ahonen Syyskuu

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä OL -KR2. OL-KR3,0L-KR4,0L-KR5,0L-KR8, OL -KR9 ja OL -KR 10 vuonna 1997

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä OL -KR2. OL-KR3,0L-KR4,0L-KR5,0L-KR8, OL -KR9 ja OL -KR 10 vuonna 1997 Työraportti 98-2 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä OL -KR2. OL-KR,L-KR4,L-KR5,L-KR8, OL -KR9 ja OL -KR vuonna 997 Jouko Helenius Virpi Karttunen Eliisa Hatanpää Raija Mäkinen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja:

TUTKIMUSTODISTUS. Jyväskylän Ympäristölaboratorio. Sivu: 1(1) Päivä: 09.10.14. Tilaaja: Jyväskylän Ympäristölaboratorio TUTKIMUSTODISTUS Päivä: 09.10.14 Sivu: 1(1) Tilaaja: PIHTIPUTAAN LÄMPÖ JA VESI OY C/O SYDÄN-SUOMEN TALOUSHAL. OY ARI KAHILAINEN PL 20 44801 PIHTIPUDAS Näyte: Verkostovesi

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiistä KR 12 ja KR6 vuonna 2001

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiistä KR 12 ja KR6 vuonna 2001 Työraportti 2-26 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiistä KR 2 ja KR6 vuonna 2 Virpi Karttunen Mia Mäntynen Elokuu 2 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-228 3 Fax

Lisätiedot

Posivan pohjavesinäytteiden analyysitulosten virhetarkastelut

Posivan pohjavesinäytteiden analyysitulosten virhetarkastelut Työraportti 2000-34 Posivan pohjavesinäytteiden analyysitulosten virhetarkastelut Virpi Karttunen Elokuu 2000 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719

Lisätiedot

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L

17VV VV Veden lämpötila 14,2 12,7 14,2 13,9 C Esikäsittely, suodatus (0,45 µm) ok ok ok ok L. ph 7,1 6,9 7,1 7,1 RA2000¹ L 1/5 Boliden Kevitsa Mining Oy Kevitsantie 730 99670 PETKULA Tutkimuksen nimi: Kevitsan vesistötarkkailu 2017, elokuu Näytteenottopvm: 22.8.2017 Näyte saapui: 23.8.2017 Näytteenottaja: Eerikki Tervo Analysointi

Lisätiedot

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003

Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Työraportti 2003-25 Latauspotentiaalimittaukset Olkiluodossa keväällä 2003 Mari Lahti Tero Laurila Kesäkuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Olkiluodon pohjavesikemia - suolainen ja murtovesi - suolaisen referenssiveden resepti

Olkiluodon pohjavesikemia - suolainen ja murtovesi - suolaisen referenssiveden resepti Työ r a p o r t t i- 9 7-2 5 Olkiluodon pohjavesikemia - suolainen ja murtovesi - suolaisen referenssiveden resepti Ulla Vuorinen, Kaija Ollila VTT Kemiantekniikka Margit Snellman Posiva Oy Elokuu 1997

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI T203/M13/2014 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY LUONNONVARAKESKUS VANTAA, ROVANIEMI NATURAL RESOURCES INSTITUTE FINLAND VANTAA, ROVANIEMI

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä KR9 ja KR 11 sekä Korvensuon altaasta vuonna 2001

Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä KR9 ja KR 11 sekä Korvensuon altaasta vuonna 2001 Työraportti 22-9 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanrei'istä KR9 ja KR sekä Korvensuon altaasta vuonna 2 Minna Rantanen Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN-

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 3.8.2017 17-2767 #1 1 (6) Vihdin kunta / Vihdin Vesi Saarikko Santeri vesilaitoksen johtaja PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro

Lisätiedot

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa

PUTKI FCG 1. Kairaus Putki Maa- Syvyysväli Maalaji Muuta näyte 0.0-3.0 m Sr Kiviä Maanpinta 0.0 0.0 3.0-6.0 m Sr. Näytteenottotapa Vesi Maa LIITE 1 FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Liite PUTKIKORTTI JA KAIRAUSPÖYTÄKIRJA Havaintoputken asennus pvm 7.4.2015 Putkikortin päivitys pvm 10.4.2015 Tutkimuspaikka Kerimäki, Hälvän alueen pohjavesiselvitys

Lisätiedot

Vesinäytteiden otto ja analysointi Kivetyn matalista porakonerei'istä PR 1 ja PR2 sekä pohjavesiputkista PVP 1 ja PVP2 vuonna 1997

Vesinäytteiden otto ja analysointi Kivetyn matalista porakonerei'istä PR 1 ja PR2 sekä pohjavesiputkista PVP 1 ja PVP2 vuonna 1997 Työraportti 98-1 5 Vesinäytteiden otto ja analysointi Kivetyn matalista porakonerei'istä PR 1 ja PR2 sekä pohjavesiputkista PVP 1 ja PVP2 vuonna 1997 Marja Tuominen Helmikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997

Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR 1, HH-KR2 ja HH-KR3 vuonna 1997 -- ----------------- -- ---- Työraportti 98-46 Pohjavesinäytteiden otto Loviisan Hästholmenin kairanrei'istä HH-KR, HH-KR2 ja HH-KR vuonna 997 Jouko Helenius Virpi Karttunen Eliisa Hatanpää Raija Mäkinen

Lisätiedot

VXLIRAPORTTI LOVIISAN H~~STHOLMENIN POHJAVEDEN GEOKEMIALLISESTA TUTKIMUKSESTA

VXLIRAPORTTI LOVIISAN H~~STHOLMENIN POHJAVEDEN GEOKEMIALLISESTA TUTKIMUKSESTA ARKISTOKAPPALE I / Juho Hyyppa Geologinen tutkimuslaitos Maaperaosasto VXLIRAPORTTI LOVIISAN H~~STHOLMENIN POHJAVEDEN GEOKEMIALLISESTA TUTKIMUKSESTA 31.8.19 82 Imatran Voima Oy ja Geologinen tutkimuslaitos

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012

Analyysi Menetelmä Yksikkö 32057-1 Verkostovesi Pattasten koulu. * SFS-EN ISO pmy/ml 1 Est. 7,5 Sähkönjohtavuus, 25 C * SFS-EN 10523:2012 1 Tutkimustodistus 214-3257 1(4) Raahen Vesi Oy Marintie 1 9214 Pattijoki Näytetiedot Näyte Verkostovesi Näyte otettu 25.8.214 Näytteen ottaja Jukka Ollikkala Saapunut 26.8.214 Näytteenoton syy Jaksottainen

Lisätiedot

TUTKIMUSTODISTUS 2012E

TUTKIMUSTODISTUS 2012E TUTKIMUSTODISTUS 2012E- 21512-1 Tarkkailu: Talvivaara kipsisakka-altaan vuoto 2012 Tarkkailukierros: vko 51 Tilaaja: Pöyry Finland Oy Otto pvm. Tulo pvm. Tutkimuksen lopetus pvm. Havaintopaikka Tunnus

Lisätiedot

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio

Analyysi Menetelmä Yksikkö Kaivovesi Tehdasalue P1. 148,4 Alkaliniteetti Sis. men. O-Y-003 mmol/l < 0,02 Väriluku. lämpötilakompensaatio Tutkimustodistus 2012-8409 1(3) 06.08.2012 Pöyry Finland Oy PL 40774 LASKUTUS Näytetiedot Näyte Kaivovesi Näyte otettu 12.06.2012 Näytteen ottaja Esa-Pekka Kukkonen Saapunut 13.06.2012 Näytteenoton syy

Lisätiedot

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu

4 MITTAUSTEN SUORITUS. 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu 4 MITTAUSTEN SUORITUS 17 4.1 Mittausohjelma ja aikataulu PFL DIFF -virtauseromittausmenetelmällä tehdyt virtausmittaukset suoritettiin elo- ja syyskuussa kairanrei issä SN-41, SUH-204, SUH-262, SUH-348,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 30.6.2015 1 (6) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 231959 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 17.6.2015, näytteet otettu 17.6.2015 (9:40) Näytteenottaja: Terv. tark.

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm

TUTKIMUSSELOSTE. Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: Tarkkailukierros: vko 2. Tutkimuksen lopetus pvm TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 2 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA

KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA S U U N N IT T EL U JA T EK N IIK K A TOIVAKAN KUNTA KUIVAKOLUN KAATOPAIKKA Tutkimusraportti FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY 17.8.2017 P25062P004 Tutkimusraportti 1 (3) Pitkänen Alisa 17.8.2017 Sisällysluettelo

Lisätiedot

Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje

Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje Työraportti 2003-02 Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje Vuoden 2003 päivitys, rev. 3 Nina Paaso (toim.) Mia Mäntynen Annina Vepsäläinen Tarja Laakso Tammikuu 2003 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND

Lisätiedot

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m

TUTKIMUSSELOSTE. Tutkimuksen lopetus pvm. Näkösyv. m TUTKIMUSSELOSTE Tarkkailu: Talvivaaran prosessin ylijäämävedet 2012 Jakelu: pirkko.virta@poyry.com Tarkkailukierros: vko 3 hanna.kurtti@poyry.com Tilaaja: Pöyry Finland Oy Havaintopaikka Tunnus Näytenumero

Lisätiedot

Vesinäytteiden otto ja analysointi Olkiluodon matalista porakonerei'istä PR3 ja PR4 sekä pohjavesiputkista PVP1 ja PVP2 vuonna 1997

Vesinäytteiden otto ja analysointi Olkiluodon matalista porakonerei'istä PR3 ja PR4 sekä pohjavesiputkista PVP1 ja PVP2 vuonna 1997 Työraportti 98-07 Vesinäytteiden otto ja analysointi Olkiluodon matalista porakonerei'istä PR3 ja PR4 sekä pohjavesiputkista PVP1 ja PVP2 vuonna 1997 Marja Tuominen Tammikuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT

TESTAUSSELOSTE Vesi. Maksaja PL LASKUT O MetropoliLab TESTAUSSELOSTE 2011-7660 Vesi 1(2) 06.07.2011 Tilaaja 0988874-7 Puolustushallinnon rakennuslaitos Keskusyksikkö PL 1 49401 HAMINA Näytetiedot Näyte Näyte otettu Vastaanotettu Tutkimus alkoi

Lisätiedot

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa

Kenttätutkimus hiiliteräksen korroosiosta kaukolämpöverkossa 1 (17) Tilaajat Suomen KL Lämpö Oy Sari Kurvinen Keisarinviitta 22 33960 Pirkkala Lahti Energia Olli Lindstam PL93 15141 Lahti Tilaus Yhteyshenkilö VTT:ssä Sähköposti 30.5.2007, Sari Kurvinen, sähköposti

Lisätiedot

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005

Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 LUODE CONSULTING OY 1636922 4 HIIDENVESIPROJEKTI Hiidenveden vedenlaatu 15.8.2005 Mikko Kiirikki, Antti Lindfors & Olli Huttunen Luode Consulting Oy 24.10.2005 LUODE CONSULTING OY, OLARINLUOMA 15, FIN

Lisätiedot

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011

Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Luoteis-Tammelan vesistöjen vedenlaatuselvitys v. 2011 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto Johdanto Tämä raportti on selvitys Luoteis-Tammelan Heinijärven ja siihen laskevien ojien

Lisätiedot

Lämpötilakorjauskertoimen määrittäminen sähkönjohtavuuden mittauksiin ja havaintoja TDS:n ja sähkönjohtavuuden välisestä yhteydestä

Lämpötilakorjauskertoimen määrittäminen sähkönjohtavuuden mittauksiin ja havaintoja TDS:n ja sähkönjohtavuuden välisestä yhteydestä Työraportti 2-16 Lämpötilakorjauskertoimen määrittäminen sähkönjohtavuuden mittauksiin ja havaintoja TDS:n ja sähkönjohtavuuden välisestä yhteydestä Mia Mäntynen Maaliskuu 2 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-1

Lisätiedot

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014

RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 Vesistöosasto/MM 25.9.2013 Kirjenumero 766/13 Renkajärven suojeluyhdistys ry RENKAJÄRVEN VEDENLAATU KESÄLLÄ 2014 1. YLEISTÄ Renkajärvi on Tammelan ylänköalueella, Hattulan ja Hämeenlinnan kunnissa sijaitseva,

Lisätiedot

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2

Í%R]'ÂÂÂVqEÎ. Päivämäärä Sivu 1 / 2 113-2016-00010172 Päivämäärä 14.9.2016 Sivu 1 / 2 Reisjärven Vesiosuuskunta Asiakasnro: KF0000653 Reisjärven Vesiosuuskunta Kirkkotie 6 A 1 85900 Reisjärvi Jakelu : Jorma Turunen (jorma.turunen@selanne.net),

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM

TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi Tilausnro (1001/VIHTIVL), saapunut , näytteet otettu Näytteenottaja: Tilaaja, JM LÄNSI-UUDENMAAN VESI JA YMPÄRISTÖ RY Laboratorio TESTAUSSELOSTE Vesilaitosvesi 12.12.2016 16-4749 #1 1 (4) Vihdin kunta / Vihdin Vesi PL 13 03101 NUMMELA Tilausnro 98290 (1001/VIHTIVL), saapunut 21.11.2016,

Lisätiedot

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla

Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Työraportti 98-36 Kairanreiän VB puhdistustyöt Loviisan Hästholmenilla Tauno Rautio Toukokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280 3719 Työraportti

Lisätiedot

Olkiluodon VLJ-Iuolan pohjavesinäytteiden tulokset vuosina 1997-1 998 oteluista näytteistä

Olkiluodon VLJ-Iuolan pohjavesinäytteiden tulokset vuosina 1997-1 998 oteluista näytteistä Työ r a p o r t t i 9 9-3 7 Olkiluodon VLJ-Iuolan pohjavesinäytteiden tulokset vuosina 997-998 oteluista näytteistä Jouko Helenius Toukokuu 999 POSIVA OY Mikonkatu 5 A, FI- HLSIKI, FILAD Tel. +358-9-228

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi

TESTAUSSELOSTE *Vesilaitosvesi 20.11.201 1-4031 1 (4) Kirkkonummen kunta / Vesihuoltolaitos Lehtinen Maria PL 20 02401 KIRKKONUMMI Tilausnro 91197 (103/Meiko), saapunut 3.11.201, näytteet otettu 3.11.201 (11:30) Näytteenottaja: Luvyn

Lisätiedot

ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP)

ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP) TULOSRAPORTTI TILAAJA Jukka Piirala ANALYYSIT kuiva-aine (TS), orgaaninen kuiva-aine (VS), biometaanintuottopotentiaali (BMP) AIKA JA PAIKKA MTT Jokioinen 25.9.2013.-30.5.2014 Maa- ja elintarviketalouden

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 4.11.2015 1 (5) Kankaanpään kaupunki Tekninen virasto Vaajasaari Marja PL 36 38701 KANKAANPÄÄ Tilausnro 242828 (0KANKA/Kankaanp), saapunut 21.10.2015, näytteet otettu 21.10.2015 (09:20) Näytteenottaja: Terv.tark.

Lisätiedot

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU

joten ei E-colia AMMONIUM * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 AMMONIUM-TYPPI * SFS 3032:-76 mg/l < 0,02 HAJU Testausseloste 2012-5576-1 1(1) Vesinäyte 31.12.2012 Vesilaitos Näytetiedot Näyte Näyte otettu 19.12.2012 Näytteen ottaja Riikonen Saapunut 19.12.2012 Näytteenoton syy Jatkuva valvonta Tutkimus alkoi 19.12.2012

Lisätiedot

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA

ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA ASPIRIININ MÄÄRÄN MITTAUS VALOKUVAAMALLA Jaakko Lohenoja 2009 Johdanto Asetyylisalisyylihapon määrä voidaan mitata spektrofotometrisesti hydrolysoimalla asetyylisalisyylihappo salisyylihapoksi ja muodostamalla

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015

Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 1 / 4 Endomines Oy LAUSUNTO E 5127 Pampalontie 11 82967 HATTU 23.6.2015 Tiedoksi: Ilomantsin kunta Pohjois-Karjalan ELY-keskus Endomines Oy:n Pampalon kaivoksen tarkkailu toukokuu 2015 Kaivoksesta pumpattava

Lisätiedot

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä

Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Voimalaitoksen vesikemian yleiset tavoitteet ja peruskäsitteitä Susanna Vähäsarja ÅF-Consult 4.2.2016 1 Sisältö Vedenkäsittelyn vaatimukset Mitä voimalaitoksen vesikemialla tarkoitetaan? Voimalaitosten

Lisätiedot

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Firan vesilaitos Lahelan vesilaitos Lämpötila C 12 9,5 14,4 12 7,9 8,5 ph-luku 12 6,6 6,7 12 8,0 8,1 Alkaliteetti mmol/l 12 0,5 0,5 12 1,1 1,1 Happi mg/l 12 4,2 5,3 12 11,5 13,2 Hiilidioksidi mg/l 12 21

Lisätiedot

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015

Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1(4) 16.12.2015 Paimion Karhunojan vedenlaatututkimukset vuonna 2015 1 YLEISTÄ Lounais-Suomen vesiensuojeluyhdistys ry tutki Paimion Karhunojan vedenlaatua vuonna 2015 jatkuvatoimisella MS5 Hydrolab vedenlaatumittarilla

Lisätiedot

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus.

Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. Kuusakoski Oy:n rengasrouheen kaatopaikkakelpoisuus. 2012 Envitop Oy Riihitie 5, 90240 Oulu Tel: 08375046 etunimi.sukunimi@envitop.com www.envitop.com 2/5 KUUSAKOSKI OY Janne Huovinen Oulu 1 Tausta Valtioneuvoston

Lisätiedot

METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA

METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA METSÄMAAN HIILEN VIRRAT VEDEN MUKANA John Derome ja Antti-Jussi Lindroos Latvusto Karike Metsikkösadanta Hiilidioksidi Humuskerros Maavesi MAAVEDEN HIILI KOKONAIS-HIILI (TC)

Lisätiedot

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit

Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit 1.5.217 Vesijohtoverkostosta ja -laitteista talousveteen liukenevat metallit Vesihuoltopäivät Jyväskylä 1.5.217 8.5.217 Page 1 Hankkeen tausta Juomavesidirektiivin muutos (liite II D) Talousveden valvontanäytteet

Lisätiedot

Kaasunäytteiden otto kairanreiästä maanpinnalle pumpatusta vedestä

Kaasunäytteiden otto kairanreiästä maanpinnalle pumpatusta vedestä Työraportti 2006-44 Kaasunäytteiden otto kairanreiästä maanpinnalle pumpatusta vedestä Jere Lahdenperä Elokuu 2006 POSIVA OY FI-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel +358-2-8372 31 Fax +358-2-8372 3709 Työraportti

Lisätiedot

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä

Liite 1. Saimaa. Immalanjärvi. Vuoksi. Mellonlahti. Joutseno. Venäjä Liite 1 Saimaa Immalanjärvi Vuoksi Mellonlahti Joutseno Venäjä Liite 2 1 5 4 3 2 Liite 3 puron patorakennelma Onnelan lehto Onnelan lehto Mellonlahden ranta Liite 4 1/7 MELLONLAHDEN TILAN KEHITYS VUOSINA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Säkylän kunta Vesihuoltolaitos Rantatie 268 27800 SÄKYLÄ Tilausnro 292956 (90SÄKYLÄ/Verkosto), saapunut 6.6.2017, näytteet otettu 6.6.2017 Näytteenottaja: Jari Rakkolainen NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu

Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu TUTKIMUSSELOSTUS NRO RTE9 (8) LIITE Kahden laboratorion mittaustulosten vertailu Sisältö Sisältö... Johdanto... Tulokset.... Lämpökynttilät..... Tuote A..... Tuote B..... Päätelmiä.... Ulkotulet.... Hautalyhdyt,

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 26.5.2015 TESTAUSSELOSTE 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 178531 (WVEHMAA/P1), saapunut 4.5.2015, näytteet otettu 4.5.2015 (11:00) Näytteenottaja: Terv.tark. Konsta Kulmala NÄYTTEET

Lisätiedot

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002

Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Työraportti 2002-51 Kalliopinnan varmistukset seismisillä linjoilla ja suunnitellun kuilun alueella syksyllä 2002 Mari Lahti Lokakuu 2002 POSIVA OY FIN-27160 OLKILUOTO, FINLAND Tel. +358-2-8372 31 Fax

Lisätiedot

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013

Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Vesijärven vedenlaadun alueellinen kartoitus 21.5.2013 Antti Lindfors ja Ari Laukkanen Luode Consulting Oy 13.6.2013 LUODE CONSULTING OY, SANDFALLINTIE 85, 21600 PARAINEN 2 Johdanto Tässä raportissa käsitellään

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 2.11.2015 1 (3) Uudenkaupungin kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Pankkitie 1 23600 KALANTI Tilausnro 185289 (WTAIVA/Lähtevä), saapunut 13.10.2015, näytteet otettu 13.10.2015 Näytteenottaja: Kati Lorjo NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisen oumooauskokeen yhteydessä vuonna 2002

Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisen oumooauskokeen yhteydessä vuonna 2002 Työraportti 232 Pohjavesinäytteiden otto furajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisen oumooauskokeen yhteydessä vuonna 22 Nina Paaso TVO Nuclear Services Oy Henry Ahokas Fintact Oy Mia Mäntynen

Lisätiedot

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET

MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET MÄDÄTYSJÄÄNNÖKSEN LABORATORIOTASON VALUMAVESIKOKEET Biojäte- ja lietepohjainen Laura Kannisto 214 Bioliike-projektia (v. 213-214) rahoitetaan Etelä-Suomen EAKR-ohjelmasta SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 1 2 KOEJÄRJESTELY...

Lisätiedot

Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje

Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje Työraportti 98-54 Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohje Vuoden 1998 päivitys, rev. 2 Paula Ruotsalainen (toim.) Outi Salonen (toim.) Eliisa Hatanpää ~ouko Helenius Virpi Karttunen Marja Keinonen Tarja

Lisätiedot

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO)

Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä (KABIO) Ilmo Kukkonen & Lasse Ahonen Geologian tutkimuskeskus, Espoo KYT2010 Seminaari 26.9.2008 Helsinki 1 Kaasut ja biogeokemian prosessit kallioperässä

Lisätiedot

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY

VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY VEDENLAADUN SEURANTA JA RAVINNEVALUMIEN EHKÄISY TIINA TULONEN, SARI UUSHEIMO, LAURI ARVOLA, EEVA EINOLA Lammin biologinen asema, Helsingin yliopisto Ravinneresurssi päivä 11.4.2017 Mustiala HANKKEEN TAVOITE:

Lisätiedot

Markku Tenhola, Pertti Lahermo, Pauli Väänänen ja Olli Lehto

Markku Tenhola, Pertti Lahermo, Pauli Väänänen ja Olli Lehto Julkaisun nimi GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 159 GEOLOGICAL SURVEY OF FINLAND Report of Investigation 159 Markku Tenhola, Pertti Lahermo, Pauli Väänänen ja Olli Lehto ALUEELLISESSA GEOKEMIALLISESSA

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (5) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219962 (4774J/VALVLIYL), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares

MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS. Tiedote N:o 8 1979. MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU. Tauno Tares MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MAANTUTKIMUS LAITOS Tiedote N:o 8 1979 MAAN ph-mittausmenetelmien VERTAILU Tauno Tares Maatalouden -tutkimuskeskus MAANTUTKIMUSLAITOS PL 18, 01301 Vantaa 30 Tiedote N:o 8 1979

Lisätiedot

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014

Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Heinijärven vedenlaatuselvitys 2014 Tiina Tulonen Lammin biologinen asema Helsingin yliopisto 3.12.2014 Johdanto Heinijärven ja siihen laskevien ojien vedenlaatua selvitettiin vuonna 2014 Helsingin yliopiston

Lisätiedot

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys

Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 2013 Sisällys Olli-Matti Kärnä: UPI-projektin alustavia tuloksia kesä 213 Sisällys 1. Vedenlaatu... 2 1.1. Happipitoisuus ja hapen kyllästysaste... 3 1.2. Ravinteet ja klorofylli-a... 4 1.3. Alkaliniteetti ja ph...

Lisätiedot

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012

KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 Tiia Sillanpää ja Eeva Kaarina Aaltonen / 26.11.2012 KOKKOLAN JÄTEVEDENPUHDISTAMON JA BIOKAASULAITOKSEN LIETEPÄÄSTÖJEN VAIKUTUSTEN TARKKAILU POHJAVESINÄYTTEET SYYS LOKAKUUSSA 2012 1. TAUSTA Kokkolan jätevedenpuhdistamolla

Lisätiedot

Näytteenottokerran tulokset

Näytteenottokerran tulokset Ensiäiset vedenlaaturekisteristäe löytyvät tulokset ovat taikuulta 1984. Näytteenottopaikan kokonaissyvyydeksi on tuolloin itattu 7,9, ja näytteet on otettu 1, 3 ja 7 etrin syvyyksiltä. Jäätä on ollut

Lisätiedot

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki

dekantterilaseja eri kokoja, esim. 100 ml, 300 ml tiivis, kannellinen lasipurkki Vastuuhenkilö Tiina Ritvanen Sivu/sivut 1 / 5 1 Soveltamisala Tämä menetelmä on tarkoitettu lihan ph:n mittaamiseen lihantarkastuksen yhteydessä. Menetelmää ei ole validoitu käyttöön Evirassa. 2 Periaate

Lisätiedot

Merivesinäytteiden otto Olkiluodon edustalta 2002

Merivesinäytteiden otto Olkiluodon edustalta 2002 Työraportti 2003-18 Merivesinäytteiden otto Olkiluodon edustalta 2002 Nina Paaso Teollisuuden Voima Oy Toukokuu 2003 Karttaoikeudet: Maanmittaushallitus lupa nro 41 /MYY/03 Pesivan työraporteissa käsitellään

Lisätiedot

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi

Firan vesilaitos. Laitosanalyysit. Lkm keski- maksimi Lkm keski- maksimi Laitosanalyysit Firan vesilaitos Lämpötila C 3 8,3 8,4 4 8,4 9 ph-luku 3 6,5 6,5 4 7,9 8,1 Alkaliteetti mmol/l 3 0,53 0,59 4 1 1,1 Happi 3 2,8 4 4 11,4 11,7 Hiilidioksidi 3 23,7 25 4 1 1,9 Rauta Fe 3

Lisätiedot

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset

Jaksollinen järjestelmä ja sidokset Booriryhmä Hiiliryhmä Typpiryhmä Happiryhmä Halogeenit Jalokaasut Jaksollinen järjestelmä ja sidokset 13 Jaksollinen järjestelmä on tärkeä kemian työkalu. Sen avulla saadaan tietoa alkuaineiden rakenteista

Lisätiedot

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY

AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY T032/M24/2016 Liite 1 / Appendix 1 Sivu / Page 1(5) AKKREDITOITU TESTAUSLABORATORIO ACCREDITED TESTING LABORATORY SAIMAAN VESI- JA YMPÄRISTÖTUTKIMUS OY WATER AND ENVIRONMENT RESEARCH OF SAIMAA Tunnus Code

Lisätiedot

Alikuoret eli orbitaalit

Alikuoret eli orbitaalit Alkuaineiden jaksollinen järjestelmä Alkuaineen kemialliset ominaisuudet määräytyvät sen ulkokuoren elektronirakenteesta. Seuraus: Samanlaisen ulkokuorirakenteen omaavat alkuaineen ovat kemiallisesti sukulaisia

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 31.5.2016 16-3220 #1 1 (4) Vehmaan kunta Vesilaitos Saarikontie 8 23200 VINKKILÄ Tilausnro 190647 (WVEHMAA/P1), saapunut 10.5.2016, näytteet otettu 10.5.2016 (11:15) Näytteenottaja:

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus

TESTAUSSELOSTE J ^Talousvesitutkimus 1 (4) Liperin kunta, tekninen osasto Riikonen Kari kari.riikonen@liperi.fi Keskustie 10 83100 LIPERI Tilausnro 219952 (4774J/VALVVIIN), saapunut 3.5.2017, näytteet otettu 3.5.2017 Näytteenottaja: Väisänen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Humppilan Vesihuolto Oy Syrjälä Mika Yritystie 2 31640 HUMPPILA Tilausnro 288393 (0HUMPVES/talousve), saapunut 25.4.2017, näytteet otettu 25.4.2017 (10.20-11.00) Näytteenottaja: Tarja Andersson NÄYTTEET

Lisätiedot

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys

Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys Talvivaaran kipsisakka-altaan vuodon pohjavesivaikutusten selvitys (antti.pasanen@gtk.fi) Anu Eskelinen, Anniina Kittilä, Jouni Lerssi, Heikki Forss, Taija Huotari-Halkosaari, Pekka Forsman, Marja Liisa

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesi

TESTAUSSELOSTE Talousvesi 1 (5) Ikaalisten Vesi Oy Poppelikatu 7 39500 IKAALINEN Tilausnro 287540 (0IKAAVES/verkosto), saapunut 18.4.2017, näytteet otettu 18.4.2017 Näytteenottaja: Terv.tark.Hanna Anttila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010

Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 2010 Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen erillisjulkaisu Pohjois- ja Etelä-Savon pohjavesiseuranta 2010 Golder Associates Oy / Pasi

Lisätiedot

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma

Ympäristöanalytiikan projekti. Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä. Projektisuunnitelma ja Ympäristöanalytiikan projekti Biokemiallinen hapenkulutus Bodominjärvessä Projektisuunnitelma 1 1 Projektitehtävän määrittely 1.1 Tausta Bodominjärvi on Espoon suurin järvi. Espoon järvistä Bodominjärvi

Lisätiedot

C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) C-14 vapautuminen aktivoituneesta metallijätteestä loppusijoituksessa Kaija Ollila, VTT

C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) C-14 vapautuminen aktivoituneesta metallijätteestä loppusijoituksessa Kaija Ollila, VTT C-14 vapautuminen loppusijoituksessa (HIILI-14) C-14 vapautuminen aktivoituneesta metallijätteestä loppusijoituksessa Kaija Ollila, VTT C-14 pidättyminen kalsiittiin Jukka Lehto, HY Radiokemian laboratorio

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus 19.4.2016 16-2170 #1 1 (4) Uudenkaupungin kaupunki Uudenkaupungin Vesi PL 20 23501 UUSIKAUPUNKI Tilausnro 189593 (WUKI/N1), saapunut 5.4.2016, näytteet otettu 5.4.2016

Lisätiedot

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010

TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 24.6.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ?

MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ? MITÄ PIILEE TALOUSVEDESSÄ? Lahtiset olivatkin yllättäen mökillään, kun Virtaset palasivat ensimmäiseltä muuton jälkeiseltä ulkomaanmatkaltaan. He olivat tulleet mökille, koska kaupungissa oli vesijohtolaitoksen

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^

TESTAUSSELOSTE Talousvesitutkimus^ 1 (3) Pöljän vesiosuuskunta Törnroos Jani Pohjolanmäentie 50 71800 SIILINJÄRVI Tilausnro 218285 (4358/Käyttö17), saapunut 20.3.2017, näytteet otettu 20.3.2017 Näytteenottaja: Jani Törnroos NÄYTTEET Lab.nro

Lisätiedot

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015

TESTAUSSELOSTE *Talousvesi 11.11.2015 1 (5) Kokemäen Vesihuolto Oy Tulkkilantie 2 32800 KOKEMÄKI Tilausnro 243666 (0KOKEMVE/talousve), saapunut 30.10.2015, näytteet otettu 29.10.2015 (7-11) Näytteenottaja: Tapio Jussila NÄYTTEET Lab.nro Näytteen

Lisätiedot

Ioniselektiivinen elektrodi

Ioniselektiivinen elektrodi ELEC-A8510 Biologisten ilmiöiden mittaaminen Ioniselektiivinen elektrodi Luento 2 h: menetelmän teoria ja laboratoriotyön esittely Itsenäinen työskentely 2 h: materiaaliin tutustuminen Laboratoriotyöskentely

Lisätiedot

Kannettavat Monitoimimittarit

Kannettavat Monitoimimittarit Kannettavat Monitoimimittarit Malli ph/cond 340i ph/oxi 340i Multi 340i Multi 350i ProfiLine 197i ph/mv-, ORP- ja johtokykymittauksiin ph/mv-, ORP- ja liuenneen hapen (DO) mittari ph/mv-, liuenneen hapen-(do)

Lisätiedot

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS

3 MALLASVEDEN PINNAN KORKEUS 1 TAVASE OY, IMEYTYS- JA MERKKIAINEKOKEEN AIKAISEN TARKKAILUN YHTEENVETO 26.4.2010 1 YLEISTÄ Tavase Oy toteuttaa tekopohjavesihankkeen imeytys- ja merkkiainekokeen tutkimusalueellaan Syrjänharjussa Pälkäneellä.

Lisätiedot

INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS TUTKIMUS ELYSATOR VEDENKÄSITTELYSTÄ

INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS TUTKIMUS ELYSATOR VEDENKÄSITTELYSTÄ INTERNATIONAL WATER TREATMENT MARITIME (IWTM) AS TUTKIMUS ELYSATOR VEDENKÄSITTELYSTÄ RAPPORT NR. 36122BSC.RN1 REVISJON NR. 03 DET NORSKE VERITAS Dato for første utgivelse: Prosjekt nr.: 12. kesäkuu 1998

Lisätiedot

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1

TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Työraportti 99-45 TDS-mittausanturin pelastustyö Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä Ol-KR 1 Risto Niinimäki Kesäkuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot