Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä"

Transkriptio

1 Työ r a p o r t t i Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22 POSIVA OY Töölönkatu 4, FIN- HELSINKI, FINLAND Tel Fax

2 Työ r a p o r t t i Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Mia Mäntynen Huhtikuu 22

3 TEKIJÄ ORGANISAATIOT TILAAJA Teollisuuden Voima Oy POSIVAOY 276 Olkiluoto TILAAJAN YHDYSHENKILÖ Mia Mäntynen, Posiva Oy TILAUSNUMERO RAPORTTI 9582/ Työraportti 22-5 Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä TEKIJÄT Nina Paaso, TVO Oy Mia Mäntynen, Posiva Oy &f/7;. t/()c;iu_~ 7? 3 ()Z T ARKAST ANUT JA HYVÄKSYNYT

4 Työ r a p o r t t i Pohjavesinäytteiden otto Eurajoen Olkiluodon kairanreiästä KR6 pitkäaikaisten virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten yhteydessä Nina Paaso Teollisuuden Voima Oy Mia Mäntynen Posiva Oy Huhtikuu 22 Pesivan työraporteissa käsitellään käynnissä olevaa tai keskeneräistä työtä. Esitetyt tulokset ovat alustavia.

5 POHJAVESINÄYTTEIDEN OTTO EURAJOEN OLKILUODON KAIRAN REIÄSTÄ KR6 PITKÄAIKAISTEN VIRTAUS- JA SÄHKÖNJOHTAVUUS MITTAUSTEN YHTEYDESSÄ TIIVISTELMÄ Olkiluodon tutkimusalueelia kerättiin vuoden 2 kevään ja kesän aikana yhteensä viisi pohjavesinäytettä kairanreiästä KR6 kolmelta eri syvyydeltä. Näytteiden avulla on tarkoitus selvittää kairanreiän pohjaveden mahdollisia yhteyksiä mereen sekä syvään suolaiseen pohjaveteen pitkäaikaispumppauksen seurauksena. Pohjavesinäytteet otettiin kalvopumpulla kahden (vedellä) pullistetun tulpan eristämästä välistä. Tässä raportissa esitetään vesinäytteiden otto ja analyysitulokset kairanreiästä KR6. Näytteet otettiin syvyyksiltä 58-6 m ( kpl), 98,5-,5 m (2 kpl) ja m (2 kpl). Avainsanat: paikkatutkimus, Olkiluoto, pohjavesi, näytteenotto, analysointi

6 GROUNDWATER SAMPLING FROM BOREHOLE KR6 DURING LONG TERM FLOW AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY MEASUREMENTS AT OLKILUOTO, EURAJOKI IN 2 ABSTRACT In spring and summer 2 five groundwater samples were collected at Olkiluoto site from borehole KR6 at three different sampling depths. The aim of the groundwater sampling is to get information on the potential connections to the sea and deep saline groundwater during long term pumping of the boreholes. Groundwater samples were taken by a membrane pump from packed-off section. This study presents the sampling methods and the results of laboratory analyses of the groundwater samples from the deep borehole KR6. The sampling depths were 58-6 m ( sample), m (2 samples) and m (2 samples). Keywords: site investigations, Olkiluoto, groundwater, sampling, analysis

7 SISÄLLYSLUETTELO Tiivistel mä Abstract YLEISTÄ VESINÄYTTEIDEN OTTO Tutkimussyvyydet ja pumppausajat Näytteenottomenetelmä ja kenttämittausten tulokset Analysoidut parametrit ja käsittely ennen analysointia POHJAVESINÄYTTEIDEN EDUSTAVUUS ANALYYSITULOKSET Fysikaaliskemialliset ominaisuudet Tulokset Isotoopit ANALYYSITULOSTEN EDUSTAVUUS Kenttäanalyysit Laboratorioanalyysit Anionit Kationit Varaustasapaino PÄÄTELMÄT ANALYYSITULOKSISTA YHTEENVETO VIITTEET LIITE Kenttämittaukset LIITE 2 TVO:n analyysitulokset LIITE 3 Tutkitut suureet, analyysimenetelmät ja laboratoriot... 6 LIITE 4 ALLARD- ja OLSO-referenssivesien tulokset... 65

8 3 YLEISTÄ Suunnitellun käytetyn ydinpolttoaineen Olkiluodon alueelle tapahtuvaa loppusijoitusta varten Posiva Oy tekee ns. perustilan (Baseline) selvitystä. Jo olemassa olevan aineiston ja uusien kairanreikätutkimusten avulla täydennetään Olkiluodon hydrogeokemiallisen perustilan kuvausta. Perustilan kartoitus tehdään ennen maanalaisen tutkimusvaiheen käynnistämistä, jolloin tarkoituksena on selvittää suunnitellun loppusijoitustilan lähialueen kallioperän ominaisuuksia ja varmentaa maanpäältä tehtyjen tutkimusten tuloksia. Samalla seurataan maanalaisen rakentamisen aiheuttamia muutoksia hydrologisiin ja geokemiallisiin olosuhteisiin (Posiva Oy 2). Virtaus- ja sähkönjohtavuusmittausten rinnalla tehtyjen pohjavesinäytteenottojen tavoitteena oli selvittää pohjaveden mahdollisia yhteyksiä mereen sekä suolaiseen veteen pitkäaikaispumppauksen seurauksena. Yksi näyte otettiin ennen ja toinen noin kolmen viikon kairanreiän yläosan pumppauksen jälkeen kahdelta eri syvyydeltä (KR6 syvyydet 98,5-,5 ja m). Voimakas yläosan pumppaus vaikuttaa kairanreiän luonnollisiin virtausolosuhteisiin ja aiheuttaa virtauksen reikään. Vesinäytteenotoilla pyrittiin selvittämään lähtötilannetta suolaisemman veden alkuperää. Tässä raportissa esitetään vuoden 2 vesinäytteiden otto ja analyysitulokset Olkiluodon kairanreiästä KR6 (Posivan tilaus 9582//MVM). Tähän raporttiin Mia Mäntynen on kirjoittanut luvut 2., 2.2 ja 3 ja Nina Paaso luvut 2.3, 4, 5 ja 6.

9 5 2 VESINÄYTTEIDEN OTTO 2. Tutkimussyvyydet ja pumppausajat Olkiluodon kairanreikä KR6 on kairattu vuonna 99 syvyyteen 3,62 m. Kairanreikää jatkettiin keväällä 2 syvyyteen 6,77 m. Tavoitteena oli etelään kaatuvien merkittävien rakenteiden R3 ja R2 karakterisointi sekä suolaisen pohjaveden käyttäytymisen selvittäminen saaren ranta-alueella (Rautio 2). Keväällä 2 kairanreiässä KR6 tehtiin pohjaveden virtausten, sähkönjohtavuuden (EC) ja veden laadun pitkäaikaisseurantamittauksia. Tehtyjen mittausten tavoitteena oli selvittää rakovirtausten ja veden sähkönjohtavuuden sekä veden laadun (pääkomponentit) ajallisia muutoksia. Pitkäaikaisen pumppauksen vaikutuksesta merivesi saattaa tunkeutua reikään tai syvemmällä oleva suolainen pohjavesi saattaa nousta reiässä. Vuoden 2 pitkäaikaismittausten yhteydessä suoritettiin yhteensä 5 vesinäytteenottoa kolmelta eri syvyydeltä erillisen näytteenotto-ohjelman mukaisesti. Kahdelta syvyydeltä suoritettiin myös kenttämittaukset KR6:n vesinäytteenottojen tutkimuskohdat, -syvyydet, pumppausajankohdat, pumpatun veden määrät, vaihtuvuudet ja näytteenottoajat on esitetty taulukossa. Taulukossa esitetty pumppausaika on kokonaispumppausaika, johon sisältyy myös vesinäytteenotto. Kairanreiän veden vaihtuvuuskertojen laskennassa on esipumpatun vesimäärän jakajana käytetty ko. tulppavälin ja vesinäytteenottoletkun yhteistilavuutta. Taulukko. KR6:n vesinäytteenottokohdat, pumppausajat ja esipumpattu vesimäärä ennen näytteenottoa. Tutkimussyvyys tarkoittaa kairauspituutta -tasona maanpinta. Tutkimussyvyys Pumppausaika Vesi näytteen- Esipum- Vaihtuvuus Koko pumpattu (m)/näytteenotto- otto pattu vesi (krt) vesimäärä () kerta määrä () 98,5-, / / / ,5-,5/ Näytteenottomenetelmä ja kenttämittausten tulokset Kairanreikään tulevan veden määrän on virtauseromittauksissa havaittu vaihtelevan eri mittauskertojen välillä. Virtauksen muuttuessa mahdollisesti myös veden suolaisuus vaihtelee ajan funktiona. Tutkimus aloitettiin määrittämällä kairanreiän KR6 rakohakumittausten perusteella valittujen vettäjohtavien rakojen EC-arvot ilman yläosan pumppausta kairanreiän luonnollisissa virtausolosuhteissa (Pöllänen ja Rouhiainen 2). Tämän jälkeen suoritettiin vesinäytteenotto kahdelta EC-perusteella valitulta mielenkiintoiselta syvyydeltä 58-6 m ja 98,5-,5 m. Ensimmäisten vesinäytteenottojen jälkeen käynnistettiin kairanreiän jatkuva yläosan pumppaus nopeudella noin 2 /min. Yläosan pumppauksen käynnistämisen jälkeen rakohaku ja EC-mittauksia jatkettiin erillisen suunnitelman

10 6 mukaisesti. Näiden mittausten perusteella vesinäytteenottoihin otettiin mukaan vielä syvyys m, koska näytteenottovälin EC-mittauksissa oli havaittu selkeä nouseva trendi. EC- ja rakohakumittauksia suoritettiin pitkin vuotta 2 ja tuloksissa havaittiin edelleen jatkuvaa suolaisuuden kasvua. Tästä syystä myös veden laadun seurantaa jatkettiin. Kairanreiän KR6 pohjavesinäytteenotat suoritettiin käyttämällä kahta pullistettavaa kumitulppaa sekä kalvopumppua. Pumppaukset syvyyksiltä 98,5-,5 m/ ja 58-6 m/ suoritettiin ilman kairanreiän yläosan pumppausta, jotta kemiallinen perustila reiän yläosassa saatiin kartoitettua. Pumppaukset syvyyksiltä m/, m/2 ja 98,5-,5 m/2 suoritettiin kairanreiän yläosan pumppauksella. Pumppausteho oli noin 2/minja se aiheutti noin 6 m pohjaveden pinnan aleneman kairanreiässä. Kaikkien syvyyksien ensimmäiset vesinäytteenotat suoritettiin ns. pikanäytteenottoina, jolloin esipumppausaika oli ainoastaan noin vuorokauden mittainen. Tutkimussyvyyksien m/2 ja 98,5-,5 m/2 uusintanäytteenottojen yhteydessä suoritettiin myös kenttämittaukset, jolloin pohjaveden kemiallista laatua seurattiin kairanreiälle asennetun läpivirtauskennoston ph-, sähkönjohtavuus-, liuenneen hapen- ja Eh-mittausten avulla. Mittaustuloksien tasaannuttua käynnistettiin vesinäytteenotto kenttälaboratoriossa suoritettavia ja muihin laboratorioihin lähetettäviä analyysejä varten. Näyte otettiin aina suoraan vesinäyteletkusta ennen läpivirtauskennostoa. Elektrodien läpivirtauskennosto on asennettuna tiiviiseen kaappiin, jota huuhdellaan koko pumppauksen ajan N 2 -kaasulla happikontaminaation ehkäisemiseksi. Elektrodit kalibroitiin (TYÖ--7/98-REV) aina uuden pumppauksen käynnistyessä ja tarvittaessa pumppauksen aikana. Kalibroinnin yhteydessä elektrodien ja läpivirtauskennoston kunto tarkistettiin ja elektrodit vaihdettiin tarvittaessa uusiin. Taulukossa 2 on esitetty KR6:n vesinäytteenottoihin liittyvät elektrodien kalibroinnit sekä huomiot ja toimenpiteet pumppauksien aikana. Pumppauksien aikaiset tarkemmat huomiot on esitetty tallenteiden graafisten kuvaajien yhteydessä liitteessä. Elektrodien mittaustulokset tallentuvat automaattisesti Fluke-tiedonkeräimeen, joka on 2-kanavainen. Tiedot siirretään tietokoneen kovalevylle automaattisesti RS-kaapelin välityksellä. Lisäksi tulokset merkittiin päivittäin muistiin manuaalisesti. Elektrodien manuaaliset ja tiedonkeräimeen tallentuneet mittaustulokset on esitetty graafisina kuvaajina liitteessä. Mittaustuloksien lisäksi liitteessä on kairanreiän pumppausjakson tuoton kuvaajat. Taulukko 2. Läpivirtauskennoston elektrodien kalibroinnit ja muut pumppauksien aikaiset huomiot. Tutkimussyvyys Kalibroinnit Toimenpiteet ja huomiot pumppauksen aikana (m) 98,5-,5/ l - Ei kenttämittauksia. 58-6/ - Ei kenttämittauksia Ei kenttämittauksia / Redox-elektrodien reagointi hidasta kalibroinnin aikana. Lyhyitä sähkökatkoja. 98,5-,5/ Syklimittari juuttui kiinni.

11 7 2.3 Analysoidut parametrit ja käsittely ennen analysointia Vesinäytteistä analysoitiin kentällä sähkönjohtokyky, ph, alkaliteetti (m- ja p-luku), ferrorauta (Fe 2 +), kokonaisrauta (Fekok), ammonium, kloridi ja sulfidi. Kenttäanalyysit on kuvattu Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohjeessa (Ruotsalainen et al. 998). Laboratorioanalyysit on esitetty liitteessä 2. Osa vesinäytteistä kestävöitiin näytteenoton yhteydessä Posivan vesinäytteenoton kenttätyöohjeen mukaisesti taulukossa 3 esitetyllä tavalla. Näyteastiaina käytettiin polyeteenipulloja, seerumi putkia, hioskorkillisia ja Pyrex-lasipulloja sekä lääkepullo ja. Taulukko 3. Kairanreiän KR6 kolmelta eri syvyydeltä otettujen pohjavesinäytteiden analysoidut parametrit, näytemäärät ja näytteenottoon liittyvät muut toimenpiteet (x = typetetty!suodatettu, - = ei typetty/ei suodatettu). a) Analyysit kenttälaboratoriossa: Analyysi Näytemäärä () ja Typetty, N2 Suod. Muut toimenpiteet keräysastia,45j.m sähkönjohtokyky x, PE ph, atkaliteetti x,5 Pyrex- X X oma keräyslaite ja titraukset lasipullo Nratmosfåärissä kloridi X,25 PE X X S"\ok 3 x, Winkler- X - kestävöinti:,5 ml M lasipullo Zn(Ac) 2 +,5 ml M NaOH N ratmosfåärissä (reagenssinlisäyslaite) Fe 2 +, Fekok 3 x,5 lasinen X X 4 ml ferroziinipuskuriliuosta mittapullo, Nratmosfåärissä happopesty ( reagenssinlisäyslaite) NH4 X,25 PE - -

12 8 b) Analyysit laboratoriossa: Analyysi Näytemäärä () Typetty, N2 Suod. Muut toimenpiteet ja keräysastia,45j.lm ph, Si2 X,5 PE X X sähkönjohtokyky X,5 PE - - sl kok (tehdään jos 3 x, Winkler- X - ks. analyysit sulfidia on havaittu lasipullo kenttälaboratoriossa kentällä) S4, Cl, Br, F X,5 PE X X N2, N3 x, PE - X P(tot), P4 x,5 PE X X kestävöinti: 5 ml 4 M H2S4 DIC+DOC x,25 tumma X X typpipussi lasipullo Na, K, Mg, Ca, Fe X,25 PE, X X kestävöinti:,25 ml väk. happopesty HN3 Sr X, PE X X kestävöinti: ml väk. HN3 B(tot) X,25 PE, X X happopesty 2H, HSO 2 x, lasinen - - seerumiputki jh 2 x tumma - - l3c;t4c lasipullo 2 x, Pyrex- X X lasi pullo, happopesty 'Sr/ Sr 2 X,5 PE, 2.5 kestävöinti: 5 ml väk. HN3 happopesty

13 9 3 POHJAVESINÄYTTEIDEN EDUSTAVUUS Kaikkien syvyyksien ensimmäiset vesinäytteenotat suoritettiin ns. pikanäytteenottoina, jolloin esipumppausaika oli ainoastaan noin vuorokauden mittainen. Kairanreiän näytteenottovälin veden uraniinipitoisuutta ei analysoitu. Vesinäyte oletettiin edustavaksi, kunhan vesi tulppavälillä ja näytteenottoletkuissa oli ehtinyt vaihtua vähintään kolme kertaa. Tutkimussyvyyksien m/2 ja 98,5-,5 m/2 uusintanäytteenottojen yhteydessä suoritettiin kenttämittaukset Näytteen oletettiin olevan edustava, kun kenttämittausarvot olivat tasoittuneita ja kun vesi oli vaihtunut tulppaväleillä ja näytteenottoletkuissa vähintään kolme kertaa. Myöskään tässä yhteydessä ei uraniinipitoisuutta määritetty. Kenttämittaukset suoritettiin vuonna 999 valmistuneelia kenttämittauslaitteistolla. Läpivirtauskennoston tulokset taulukossa 4 ovat noin 3-5 vuorokautta ennen näytteenottoa mitattujen tasoittuneiden mittaustulosten keskiarvoja. Jos tasoittunutta mittausjaksoa ei ole tuloksista voitu havaita, taulukkoon on valittu läpivirtauskennostossa juuri ennen näytteenottoa mitattu hetkellinen arvo. Kenttämittaustuloksille on suoritettu tapauskohtainen virhearviointi. Virhe on määritetty laskemalla tasoittuneen pumppausjakson mittaustulosten keskihajonnat. Mikäli tasoittunutta mittausjaksoa ei ole saavutettu on keskihajonta laskettu 5 vrk:n mittaustuloksista ennen näytteenottoa. Taulukko 4. Läpivirtauskennoston mittaustulokset ennen KR6:n vesinäytteenottoja. Suluissa kannettavalla mittarilla mitattu arvo. Tutkimussyvyys (m)/ ph Oz Eh Sähkönjohtavuus Tuoton keskinäytteenottokerta (mg/) (mv) (ms/m) arvo (/h) 35-37/2 7,5 ±, -, ±, Pt: -25 ± 9 ± 7,9 (7,8±,) Au: -24 ± (3 ± 2) 98,5-,5/2 7,5 ±, -, ±, Pt: -24 ± 67 ± 6 5,9 (7,4 ±,2) Au: -25 ± (72 ± ) Syvyyden m/2 pumppaus käynnistettiin Esipumppaus kesti 2 vrk, jonka aikana vesi ehti vaihtua näytteenottovälillä ja -letkuissa 47 kertaa. Kaikki kenttämittausparametrit ehtivät tasoittua esipumppauksen aikana. Eh-arvoa mitattiin kahdella eri elektrodilla: platina- ja kultaelektrodeilla. Pumppauksen päätyttyä ne tasoittuvat virherajojen puitteissa lähes samaan arvoon. ph:n ja sähkönjohtavuuden mittaukset suoritettiin koko pumppauksen ajan myös kannettavalla mittarilla. Kannettavalla mittarilla mitattiin esipumppauksen aikana ph -arvo 7, 7, kun kennostossa mitattu ph oli 7,5. Sähkönjohtavuus tulokset eroavat toisistaan hieman. Näytteenotto syvyyden 98,5-,5 m/2 pumppauksen tuotto oli keskimäärin 5,9 /h. Näytteenottoväliä esipumpattiin 4 vrk, jonka aikana vesi vaihtui 6 kertaa. Vettä pumpattiin yhteensä noin. Kaikki kenttämittausarvot ehtivät tasoittua ennen vesinäytteenoton suorittamista. Sähkönjohtavuuden mittaustuloksissa oli havaittavissa huomattavaa vaihtelua, mikä näkyy mittauksen arvioidussa virheessä. Sähkönjohtavuusmittauksissa esiintyvä vaihtelu johtuu kennostoon pumppauksen aikana kertyneistä evakuoituneista kaasuista sekä liasta. Kannettavalla mittarilla mitattiin lähes sama ph-

14 arvo kuin kennostossa. Sähkönjohtavuusmittauksien tasossa voidaan havaita pieni ero, joka johtuu edellä mainituista seikoista.

15 4 ANALYYSITULOKSET 4. Fysikaaliskemialliset ominaisuudet Läpivirtauskennostossa maan pinnalla mitatut pohjavesinäytteiden m/2 ja 98,5-,5 m/2 lämpötilat vaihtelivat välillä -3 C. Liuennutta happea ei havaittu. Läpivirtauskennoston sähkönjohtavuus- ja ph-arvoja on käsitelty aiemmin luvussa 3. Vesinäytteiden Eh-arvot olivat selvästi selvästi negatiiviset, mikä viittaa pelkistäviin olosuhteisiin [KR6 syv m:- 25 mv (Pt-elektrodi) ja syv. 98,5-,5 m: -25 mv (Au-elektrodi)]. Kaikki viisi pohjavesinäytettä olivat lievästi emäksisiä (ph 7,4-7,98). Davisin ja De Wiestin (967) luokituksen mukaan Olkiluodon KR6:n vesinäyte syvyydeltä 58-6 m on vesityypiltään Na-Cl-HC3 ja molemmat kerätyt vesinäytteet syvyydeltä 98,5-,5 m ovat vesityyppiä Na-Cl-S4. Syvyyden m molemmat kerätyt vesinäytteet edustavat vesityyppiä Na-Ca-Cl (taulukko 5). Näytteiden kokonaissuolaisuus (TDS, Total Dissolved Solids) vaihtelee välillä mg/ (Taulukko 5.). Luokituksen (Davis 964) mukaisesti kaikki KR6 vesinäytteet ovat murtovettä ( OOO<TDS< mg/). Kuvassa on esitetty TDS kloridin funktiona. Taulukko 5. Olkiluodon kairanreiän KR6 pohjavesinäytteiden kokonaissuolaisuus (I'DS; mg/l) ja vesityypit Syvyys, m ,5-,5/ 98,5-,5/ / 35-37/2 Vesityyppi Na-Cl-HC3 Na-Cl-S4 Na-Cl-S4 Na-Ca-Cl Na-Ca-Cl TDS, mg/ E en 3 c !II ~ r- :::K + KR6, 58-6 m kr6, 98,5-,5 m/ Å KR6, 98,5-,5 m/2 e KR6, m/ :::K KR6, m/ Cl (mg/) Kuva. Olkiluodon KR6 pohjavesinäytteiden TDS kloridin funktiona.

16 2 4.2 Tulokset Olkiluodon kairanreiästä KR6 eri syvyyksiltä otettujen vesinäytteiden sekä kenttälaboratorion että laboratorion analyysitulokset on esitetty taulukossa 6 ja liitteessä 2. Liitteessä 2 on esitetty myös kenttämittausten tulokset. Analyysimenetelmät ovat standardien mukaisia tai yleisesti hyväksyttyjä ja käytettyjä menetelmiä (liite 3). Liitteessä 4 on esitetty ALLARD- ja OLSO- referenssivesien analyysitulokset Taulukko 6. Kairanreiän KR6 analyysitulokset. Analyysi yksikkö ,5-,5 98,5-, Analyysiml ml ml2 ml ml2 paikka Sähkönjohtavuus msim 226L 44L 733<.. 933L 84<.. K,L 25 C 722L ph 7,57L 7,98L 7,66K 7,74K 7,78K K,L 7,4L 7,84L 7,42L _2_-luku mmolll K m-luku mmol/ - - 3,29 2,43 2,2 K Vetykarbonaatti mgll 7A 4A K DOC mgll 5,4 4,5 5,9 8,6 3,5 L DIC mgll 32,7 28, 45,9 3, 24,5 L Ammonium mgll,38,25,54,29 H,45 K Bromidi mgll 2 2,45 7,7 4,,5 L 4,2c 3,c 4,6c Fluoridi mgll,6,38,36,34 <,35 L Fosfaatti mgll <,5 <,5,2,4 <,2 L Nitraatti mgll <,25 <,25 <,2 <,2 <,2 L Nitriitti mgll <,25 <,25 <,2 <,2 <,2 L Kloridi mgll K,L 24c 7c 94c Sulfaatti mgll L Sulfidi mgll,2 <, <, <,,2 K,L,3L Liukoinen mgll,5 2,4,7 L Silikaatti Kalium mgll L Kalsium mgll L Magnesium mgll L Natrium mgll L Rauta (II+) mgll,2,,9,43,78 K Rauta (kok) mgll,3,,43,73,85 K,2L,25L,5L,64L, L Strontium mgll,53,8 3,6 5, 6,3 VTT Boori mgll,3,4,5,5,7 VTT ~ulokset on laskettu DIC-tuloksesta.ts teh typ oikkeuksellisesti laboratoriossa. c uusinta-anai yy si p akastetusta näytteestä. IC-analyysi, K, K = Kenttälaboratorio, L,L =Laboratorio, VTT = VTT:n Kemiantekniikka. Näytteiden 58-6 m/ ja 98,5-,5 m/ vetykarbonaattipitoisuudet on saatu laskennallisesti liuenneesta epäorgaanisesta hiilestä (DIC; Dissolved Inorganic Carbon). Vetykarbonaattipitoisuus on laskettu DIC:stä seuraavalla tavalla: m(hc3) mg/ = DIC-tulos (mg/),97 ()

17 3 4.3 Isotoopit Vesinäytteiden isotooppitulokset on esitetty taulukossa 7. Isotooppien analyysimenetelmät ja -laboratoriot on esitetty liitteessä 3. Tulokset on esitetty myös liitteessä 2. Taulukko 7. Kairanreiän KR6 vesinäytteiden isotooppitulokset. Analyysi yksikkö ,5-,5 98,5-, Analyysiml HSO ml ml2 ml ml2 paikka %o -,5 -,5-9,9 IFE SMOW LH %o -85,6-85,3-8, IFE SMOW JH TU 7, 5,7 3,4 4, 3,9 Waterloo 4 j S(S4) %ocdt 2,52 22,8 24,45 22,59 24,22 Waterloo HSO(S4) %osmow,3,94,2,6,7 Waterloo 3c %opdb -6,4-5,9-6,8-6,3-5,4 Uppsala l4c BP Uppsala l4c /o pm 57, 49,6 42, 46,4 4,7 Uppsala H 7 Srl 6 Sr,77,7683 USGS IFE =Institute for Energy Technology, Norja, Waterloo = Umverstty ofwaterloo, Uppsala= Umverstty ofuppsala, USGS = U.S. Geological Survey.

18 5 5 ANALYYSITULOSTEN EDUSTAVUUS Ilmoitetut suhteelliset keskihajonnat (RSD) on laskettu vähintään kolmesta rinnakkaisesta näytteestä sekä vesinäytteiden että referenssivesien analyyseissa. 5. Kenttäanalyysit Kentällä ja laboratoriossa mitatut ph-arvot eroavat toisistaan vähän (n.,3 yksikköä). Läpivirtauskennoston ph-arvot toisen kierroksen pohjavesinäytteenotoille syvyydelle 98,-5-,5 m/ oli 7,5 ja syvyydelle m/2 7,5. Pohjavesinäytteiden alkaliteetit määritettiin näytteitä 58-6 m/ ja 98,5-,5 m/ lukuun ottamatta kenttälaboratoriossa Granin titrauksella. Ensimmäisten näytteiden titrauksessa käytettiin magneettisekoitusta, koska titraattorin sekoittaja rikkoutui. Magneettisekoitus oli liian voimakas, mikä aiheutti vetykarbonaatin vapautumista karbonaattina sekä virheen titraattorin ph-mittaukseen. Virheellinen ph:n mittaus taas aiheutti virheen alkaliteettititrauksen tulokseen, minkä vuoksi kentällä mitattuja pharvoja eikä p- ja m-lukuja esitetä tässä raportissa. Näytteiden vetykarbonaattipitoisuus on saatu laskennallisesti DIC-tuloksesta. Titraattorin sekoittajan huollon jälkeen analysoidut alkaliteetit onnistuivat hyvin (RSD < 2 % ). V etykarbonaattipitoisuudet olivat 2 mg/ (98,5-,5 m/2), 49 (35-37 m/) ja 29 mg/ (35-37 m/2). ALLARD-referenssiveden teoreettinen vetykarbonaattipitoisuus on 9,7 mg/. OLSOreferenssiveden vetykarbonaattipitoisuudeksi saatiin,4 mg/ (syvyys m/) mikä vastaa hyvin OLSO-referenssiveden teoreettista vetykarbonaattipitoisuutta ( mg/). Kloridi analysoitiin titraamalla kahdesta näytteestä (syvyys 98,5-,5 m/2 ja m/2 ),ja analyysit onnistuivat hyvin (RSD < 2 %). Ammoniumpitoisuudet analysoitiin potentiometrisesti. Ammoniumia havaittiin pieniä pitoisuuksia välillä,38-,54 mg/. Ammoniumanalyysit onnistuivat hyvin (RSD < 8 %) ja saannot vaihtelivat 88-5 % välillä. Syvyyden m/ ammoniumanalyysi tehtiin laboratoriossa, koska ammoniumelektrodi rikkoutui eikä uutta elektrodia saatu ennen näytteenottoa. Laboratoriossa ammonium analysoitiin fotometrisesti (SFS 332). Sulfidia havaittiin,2 mg/ kahdessa näytteessä (syvyydet 58-6 m/ ja m/2). Jälkimmäinen näyte analysoitiin myös laboratoriossa, jossa sulfidipitoisuudeksi saatiin,3 mg/. Ferro- ja kokonaisrautapitoisuudet analysoitiin fotometrisesti ferroziinimenetelmällä. Ferrorautapitoisuudet vaihtelivat välillä,43-,2 mg/ ja kokonaisrautapitoisuudet välillä, 73-,4 mg/. Kaikkien viiden vesinäytteen ferrorautapitoisuudet olivat pienempiä kuin kokonaisrautapitoisuudet. Kokonaisrauta-analyysi onnistui paremmin (RSD < 8 %) kuin ferrorauta-analyysi (RSD < 4 %).

19 6 5.2 Laboratorioanalyysit 5.2. Anionit Kaikista vesinäytteistä analysoitiin laboratoriossa ionikromatografilla (IC) fluoridi, bromidi, nitraatti, nitriitti ja sulfaatti. Näiden lisäksi IC:llä analysoitiin fosfaatti kahdesta näytteestä (syvyydet 58-6 m/ ja 98,5-,5 m/) ja kloridi kolmesta vesinäytteestä (kaikki kolme. kierroksen näytettä). Kolmen muun näytteen fosfaatit analysoitiin spektrofotometrisellä menetelmällä, joka perustuu SFS-EN ISO 34- standardiin. Fosfaattia havaittiin kahdesta vesinäytteessä syvyydeltä 98,5-,5 m/2,2 mg/ (RSD 6,64 %) ja syvyydeltä ml,5 mg/. Yksi fluoriditulos (syvyys m/2) jäi alle määritysrajan (,3 mg/). Kolmen näytteen (98,5-,5 m/2 ja molemmat näytteet syvyydeltä m) bromidi- ja kloridianalyysit uusittiin laboratoriossa pakastetuista varanäytteistä. Bromidi tehtiin IC:llä ja kloridi titraamalla. Molemmissa syvyyden m varanäytteessä havaittiin suolakiteitä pullon korkissa, mikä on todennäköisesti syynä selvästi pienempiin bromidi- ja kloridipitoisuuksiin uusinta-analyyseissa. Sen sijaan syvyyden 98,5-,5 m/2 näytteessä bromidi pieneni mutta kloridi pysyi samana uusinta-analyysissä. Bromidi-, sulfaatti- ja kloridipitoisuudet kasvavat johtokyvyn kasvaessa. Nitraatti- ja nitraattipitoisuudet jäivät alle määritysrajan (,2 tai,25 mg/) kaikissa viidessä näytteessä. (Erilaiset määritysalarajat johtuvat kahdesta eri IC:stä, joilla on erilaiset herkkyydet ko. parametreille ). Vesinäytteiden IC-analyysit onnistuivat kaiken kaikkiaan kohtuullisen hyvin (RSD < 2 % ). ALLARD- ja OLSO-referenssivesien IC-analyysien RSD oli alle 5 %. ALLARD- ja OLSO-referenssivesien analyysitulokset on esitetty liitteessä 4. Sekä ALLARD- että OLSO referenssivesien analysoidut kloriditulokset (ALLARD: 55 ja OLSO: 45 mg/) olivat jonkin verran suurempia kuiden teoreettiset pitoisuudet (ALLARD: 55 ja OLSO 4 mg/). OLSO-referenssiveden kohdalla tämä johtuu suuresta laimennoksesta. OLSO:n bromidi- ja sulfaattipitoisuudet olivat hyvin lähellä teoreettisia pitoisuuksia kuten myös ALLARD:n sulfaattipitoisuudet Kationit Vesinäytteiden kokonaisrautapitoisuudet analysoitiin liekki atomiabsorptiospektrofotometrisesti (FAAS) lukuun ottamatta syvyyden m/ näytettä, joka analysoitiin grafiittiuuni atomiabsorptiospektrofotometrisesti (GFAAS). Rautamääritykset onnistuivat hyvin (RSD < 8 %) molemmilla menetelmillä. Laboratoriossa saatiin kolmelle näytteelle (syvyys 58-6 m/, 98,5-,5 m/ ja m/) pienempiä rautapitoisuuksia kuin kentällä. Ero oli keskimäärin -, mg/. Vesinäytteelle syvyys 98,5-,5 m/2 saatiin laboratoriossa, mg/ suurempi tulos kuin kentällä. Suurin poikkeama +,25 mg/ (laboratorio versus kenttä) oli KR6:n syvyyden m/2 vesinäytteellä. Viimeksi mainittua lukuun ottamatta analyysien voidaan sanoa onnistuneen kohtalaisesti. Syynä suurimpaan poikkeamaan saattaa olla lievä kontaminaatio.

20 7 Pohjavesinäytteiden natrium, kalium, kalsium ja magnesium analysoitiin F AAS:lla. Vesinäytteiden metallianalyysit onnistuivat hyvin (RSD ~ 5 %) lukuun ottamatta kahta poikkeusta. Syvyyden 98,5-,5 m/2 pohjavesinäytteen kalium- ja kalsiumanalyysien RSD:t olivat ja 2 o/o, joita voidaan kuitenkin pitää kohtuullisina tuloksina. Ajoissa mukaan olleen OLSO-referenssiveden kalium- ja kalsiumpitoisuudet olivat 2 ja 43 mg/ (teoreettiset pitoisuudet K: 2 ja Ca 4 mg/). OLSO- ja ALLARD referenssivesien metallimääritykset onnistuivat hyvin (RSD < 2 % ). Pohjavesinäytteiden strontium- ja kokonaisbooripitoisuudet analysoitiin VTT:n Kemian tekniikassa Varaustasapaino Ionien varaustasapaino laskettiin prosentteina seuraavan kaavan mukaan: E (%) = (kationit-anionit)/(kationit + anionit) x (2) Laskuja varten analyysitulosten konsentraatioiden yksiköt, mg/, muutettiin yksiköiksi mekv/ seuraavan kaavan mukaisesti: mekv / = c x arvo x ( /M) (3) jossa c = ionin konsentraatio, mg/, arvo = mekv/mmol ja M = ionin molekyylipaino, mg/ mmol. Jonitasapainot viidelle KR6:n pohjavesinäytteelle on esitetty taulukossa 8. Kationien ja anionien kokonaispitoisuuksien (mekv/) avulla lasketut ionitasapainot olivat hyväksyttävät Hounslow'n (995) kriteerin (± 5 %) mukaan neljälle KR6:n pohjavesinäytteelle. Pohjavesinäytteen 98,5-,5 m/. näyte ionitasapaino ( -9,4 %) ylittää 5 %:n rajan. Negatiivinen ionitasapainoluku saattaa johtua liian suuresta anionien määrästä, johon pääasiallisena syynä on suuri kloridipitoisuus. Kloridipitoisuus on määritetty tälle näytteelle IC:llä. Toinen mahdollinen syy ionitasapainon negatiivisuuteen voi olla kationien liian pieni kokonaispitoisuus. Kuvassa 2 on esitetty ionitasapainot kloridin funktiona. Taulukko 8. Jonitasapainot KR6:n pohjavesinäytteille. Syvyys, m Jonitasapaino ( /o) ,7 98,5-,5/ -9,4 98,5-,5/2 +, , / +,85

21 8 ~ 8 6 ~ 4 s:::: ns c. ns t/) ns ~ s::::. Q r- 2 3 X 4 +KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5 m/ AKR6, 98,5-,5m /2 e KR6, m/ X KR6, m/2 Kloridi (mg/) Kuva 2. Jonitasapainot kloridin funktiona.

22 9 6 PÄÄTELMÄT ANALYYSITULOKSISTA Virtaus- ja EC-mittausten rinnalla tehtyjen pohjavesinäytteenottojen tavoitteena oli selvittää pohjaveden mahdollisia yhteyksiä mereen tai syvään suolaiseen veteen pitkäaikaispumppauksen seurauksena. Kaksi näytettä (58-6 m ja 98,5-,5 m/) otettiin ilman kairanreiän yläosan pumppausta ja kolme näytettä (98,5-,5 m/2 ja molemmat m) yläosan pumppauksella. Taulukossa 6 on esitetty analyysitulokset Kloridipitoisuus kasvaa syvyyden kasvaessa. Kuvissa 3. a-e on havainnollistettu natrium-, kalsium-, magnesium-, kalium- ja strontiumpitoisuuksien kasvua kloridipitoisuuksien kasvaessa. Kuvissa on myös esitetty merivesisuora, joka perustuu Itämeren (Puskakari ja Eteläriutta) ja Litorinameren ominaisuuksiin. Litorinameren ja Itämeren ominaisuudet on saatu Pitkäsen et al. (999) raportin taulukosta 3-. Itämeren parametrit on laskettu kahden todellisen vesinäytteen oton pohjalta. Vesinäytteet mallinnukseen on kerätty Olkiluodon edustalta kohteista Puskakari ja Eteläriutta vuonna 994. Boori käyttäytyy kuten edellä mainitut metallit. Ammonium-, ferrorauta- ja kokonaisrautatuloksissa ei ollut havaittavissa mitään tiettyä trendiä :::: 2 E.. 8 ns z / /- 5 /~ / /~ / / /! i i / 5 /. i 2 KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5 m/ 6. KR6, 98,5-,5 m/2 e KR6, m/ )( KR6, m/2 <>Itämeri + Litorinameri Cl (mmol/) Kuvaa)

23 s 2 ~ -; 8 (.) ~"""" A )t A. - ~ ~ -r Cl (mmol/) + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5m/ Å KR6, 98,5-,5m/2 e KR6, m/ ::t::kr6, 35-37m/2 +Itämeri + Litorinameri Kuva b) :::::: ~ -C') 8 ~ /. / / 7 ~ / V / / V / Cl (mmol/) + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5 m/ KR6, 98,5-,5 m/2 e KR6, m/ X KR6, m/2 Itämeri + Litorinameri Kuva c)

24 2 4 3,5 3 s 2,5 E 2 E ~,5,5 Kuva d) / / y. Å 5 /.. ;r / / / /-t Cl (mmol/) + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5m/ Å KR6, 98,5-,5m/2 e KR6, m/ )K KR6, m/2 Itämeri + Litorinameri,8,7,6 s,5 ~,4 ~,3,2, - ~~... ).-- ~ ----~...L- 5 5 Cl (mmol/) 2 + KR6, 58-6 m KR6, 98,5-,5m/ Å KR6, 98,5-,5m/2 e KR6, m/ :;K KR6, m/2 Itämeri + Litorinameri Kuva e) Kuva 3. Natrium- (a), kalsium- (b), magnesium- (c), kalium- (d)- ja strontiumpitoisuus (e) kloridipitoisuuden funktiona. Kuvassa 3 a) kaksi pistettä poikkeaa kuvaajalta (syvyys 98,5-,5 m/2 ja m/ ). Molempien natriumtulosten tulisi olla ehkä suurempia. Muiden parametrien osalta näytteiden analyysitulokset noudattavat samaa trendiä. Anioneista sulfaatti- ja bromidipitoisuuksia kloridipitoisuuksien funktiona on havainnollistettu kuvissa 4 a-b.

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999

Työ raportti 9 9-3 5. Virpi Karttunen. Outi Salonen. Minna Rantanen. Huhtikuu 1999 Työ raportti 9 9-3 5 Pohjavesinäytteiden otto Kuhmon Romuvaaran kairanrei'istä RO-KR9 ja RO-KR sekä Aänekosken Kivetyn kairanrei'istä KI-KR, KI-KR 2 ja KI-KR 3 vuonna 998 Virpi Karttunen Outi Salonen Minna

Lisätiedot

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen

Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen Etelä-Suomen yksikkö, maankäyttö ja ympäristö S41/2008/30 Espoo Alkuaineiden taustapitoisuudet eri maalajeissa Pirkanmaan alueella Erna Kuusisto ja Timo Tarvainen GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI

Lisätiedot

Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg

Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Työ raportti 99-6 2 Kairanreikien OL -KR 11 ja OL-KR5 puhdistustyö Eurajoen Olkiluodossa vuonna 1 ggg Tauno Rautio Marraskuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280

Lisätiedot

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus

Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Työ raportti 98-56 II Aänekosken Kivetyn tarkentava litologinen kalliomallinnus Kai Front Seppo Paulamäki Markku Paananen Elokuu 1998 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-001 00 HELSINKI Puhelin (09) 2280 30

Lisätiedot

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla

Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Työ raportti 99-56 Monitulppauslaitteistojen asentaminen kairanreikiin Loviisan Hästholmenilla Aimo Hiironen Lokakuu 1999 POSIVA OY Mikonkatu 15 A, FIN-00100 HELSINKI, FINLAND Tel. +358-9-2280 30 Fax +358-9-2280

Lisätiedot

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet

Tutkimusraportti 201 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS. Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS Tutkimusraportti 2 23 Pääkaupunkiseudun maaperän taustapitoisuudet Summary: Geochemical Baselines in the Metropolitan Area Timo Tarvainen, Tarja Hatakka, Antti Salla, Jaana Jarva,

Lisätiedot

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa

Vesistöjen ja juomaveden 137. Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa / JOULUKUU 2009 A Vesistöjen ja juomaveden Cs, 90 Sr ja 3 H sekä pitoisuuksien arviointi valmiustilanteessa Ritva Saxén, Iisa Outola Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety

Lisätiedot

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta

Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Betonisandwich seinäelementtien lämpö- ja kosteustekninen toiminta Mika Pälve Opinnäytetyö Toukokuu 13 Rakennustekniikan koulutusohjelma Tekniikan ja liikenteen ala OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t)

Lisätiedot

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS

SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS SUOMENJOEN VALUMA-ALUEEN RAVINNEKUORMITUSSELVITYS Ammattikorkeakoulun opinnäytetyö Ympäristöteknologia Hämeenlinna, 12.12.2011 Ville Tanskanen TIIVISTELMÄ HÄMEENLINNA Ympäristöteknologian koulutusohjelma

Lisätiedot

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013

Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 2013 AHMA YMPÄRISTÖ OY Projektinro: 1778 KEMIJOKI OY Lokan ja Porttipahdan tekojärvien sekä niiden alapuolisten jokien vedenlaadun tarkkailu v. 213 Vesistötarkkailu vuonna 213 KEMIJOKI OY LOKAN JA PORTTIPAHDAN

Lisätiedot

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003

Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien kehittäminen Tiehallinnon selvityksiä 25/2003 Leena Korkiala-Tanttu ja Jouko Törnqvist Syvästabiloinnin laadunvalvontamenetelmien

Lisätiedot

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen

Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Katumajärven hulevesikuormitus ja sen vähentäminen Heli Jutila & Outi Kesäniemi Hämeenlinnan seudullisen ympäristötoimen julkaisuja 4 2006 Hämeenlinnan seudullinen ympäristötoimi JÄRKI-hanke Kannen kuva:

Lisätiedot

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI

ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Tiina Päällysaho, Centria ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN TOIMINTAMALLI Maaliskuu 2013 2 Sisältö 1 JOHDANTO 1-3 2 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2-4 3 ANALYYSIMENETELMÄN KEHITTÄMISEN VAIHEET

Lisätiedot

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI

Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote. N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry:n tiedote N:o 25 PELTOVILJELYN RAVINNE- HUUHTOUTUMIEN VÄHENTÄMINEN PELLON VESI- TALOUTTA SÄÄTÄMÄLLÄ LOPPURAPORTTI Salaojituksen tutkimusyhdistys ry Simonkatu 12 A 11 00100

Lisätiedot

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa

Tekonurmikenttiin liittyvät sisäilmaongelmat jalkapallohalleissa Raimo O. Salonen, Arto Pennanen, Anni-Mari Pulkkinen, Arja Asikainen, Kaisa Jalkanen, Martin Täubel, Outi Kammonen, Matti Leikas, Pertti Närhi, Arto Säämänen, Sinikka Vainiotalo, Tapani Tuomi RAPORTTI

Lisätiedot

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä

Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Talvirenkaiden pölypäästöt ja eri katupölylähteiden osuudet kadunvarrella kerätyissä hiukkasnäytteissä Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä Samkommunen Helsingforsregionens miljötjänster Helsinki

Lisätiedot

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen.

Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto. Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen. Pro gradu -tutkielma Geofysiikan suuntautumisvaihtoehto Jyväsjärven hapetus ja sen vaikutus järven lämpötilaan ja happipitoisuuteen Antti Kangas Lokakuu 2005 Ohjaaja: Timo Huttula Tarkastajat: Timo Huttula

Lisätiedot

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA

VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA OPASVIHKONEN VESISTÖTULOSTEN TULKITSEMISEKSI HAVAINTOESIMERKEIN VA- RUSTETTUNA Tämä opasvihkonen on laadittu tyydyttämään sitä tarvetta, jota esiintyy eri tahoilla ns. ei asiantuntijoiden keskuudessa velvoitetarkkailuraportteja

Lisätiedot

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013

Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 2013 Vapo Oy Etelä-Savon ELY-keskuksen alueella sijaitsevien turvetuotantoalueiden käyttö-, hoito-, kuormitusja vesistötarkkailuraportti vuodelta 213 Nab Labs Oy - ympäristöntutkimuskeskus Ambiotica Tutkimusraportti

Lisätiedot

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja

Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen. Tielaitos 47/2000. Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja Tielaitos Tunnin pilotti Talvihoidon toimenpideajan lyhentämisen vaikutus liikenneturvallisuuteen Tielaitoksen sisäisiä julkaisuja 47/2000 Helsinki 2000 TIEHALLINTO Tie- ja liikennetekniikka Tielaitoksen

Lisätiedot

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla

Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla Käyntiosoite: Uusikatu 26 Postiosoite: PL 32, 90015 Oulun kaupunki Puhelin: (08) 558 410 Kevyen liikenteen seurannan kehittäminen Oulun seudulla etunimi.sukunimi@ouka.fi www.ouka.fi/tekninen Sisällysluettelo

Lisätiedot

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE

TARKKAILUSUUNNITELMA TAMMERVOIMA OY:N JÄTEVOIMALAN HULE- JA POHJAVESILLE SISÄLTÖ 1. JOHDANTO... 1 2. PINTA- JA POHJAVESIEN NYKYINEN TILA... 1 3. ENNAKKOTARKKAILU... 2 3.1 Ojavedet... 2 3.2 Ojasedimentit... 3 3.3 Ennakkotarkkailun jatkaminen... 3 4. TARKKAILUSUUNNITELMA... 3

Lisätiedot

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA

TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA TILASTOTIETEEN SOVELLUKSIA JARNO TUIMALA Helsinki 2010 Jarno Tuimala 1. painos Sisällysluettelo Lotto Syntymäpäivät Ässäarpa A1-maito ja diabetes Ihmisen ruumiinlämpö Vauvan

Lisätiedot

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen

Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Kemian tekniikan korkeakoulu Materiaalitekniikan tutkinto-ohjelma Jyri Lehtoranta Rakennekosteusmittausten laatu ja sen kehittäminen Diplomityö, joka on jätetty opinnäytteenä tarkastettavaksi diplomiinsinöörin

Lisätiedot

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE TEKNILLINEN KORKEAKOULU Rakennus- ja ympäristötekniikan osasto Vesihuoltotekniikan laboratorio TOMMI KAARTINEN YHDYSKUNTAJÄTTEEN KÄSITTELYN JÄÄNNÖSJAKEIDEN KESTÄVÄ LOPPUSIJOITUS TULEVAISUUDEN KAATOPAIKOILLE

Lisätiedot

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA Kuva: Rantatunnelin allianssi Mittaustulokset vuodelta 214 ASIANTUNTIJAPALVELUT ILMANLAATU JA ENERGIA 215 VALTATIE 12 TAMPEREEN TUNNELI ILMANLAADUN SEURANTA

Lisätiedot

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012

78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 78 Ympäristöministeriön raportteja 15 2012 OSA IV Menetelmät ja laadunvarmistus SISÄLLYS 13 Menetelmien ja tulosten luotettavuuteen vaikuttavat tekijät...81 14 Näytteenotto...83 14.1 Pintavesinäytteenotto

Lisätiedot

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus. Tutkimukset 160. Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus Tutkimukset 160 Vaikuttavuuden huomioon ottava tuottavuus vanhuspalveluissa Aki Kangasharju Teija Mikkola Tuomas Mänttäri Tero Tyni Maija Valta VATT Tutkimukset 160

Lisätiedot

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen

Porolaidunten inventoinnin kehittäminen KALA- JA RIISTARAPORTTEJA nro 397 Jouko Kumpula Alfred Colpaert Ari Tanskanen Marja Anttonen Heikki Törmänen Jukka Siitari Porolaidunten inventoinnin kehittäminen Keski-Lapin paliskuntien laiduninventointi

Lisätiedot

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI

TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI TEOLLISUUDEN VOIMA OYJ OL4 NATURA-ARVIOINTI Viite 82122257 Ramboll Terveystie 2 FI-15870 Hollola Finland Puhelin: +358 20 755 7800 www.ramboll.fi SISÄLLYS ESIPUHE... 1 1. JOHDANTO... 2 2. NATURA-ARVIOINNIN

Lisätiedot