Sosiaalialan koulutusohjelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan koulutusohjelma"

Transkriptio

1 Sosiaalialan koulutusohjelma

2 Sosiaalialan koulutusohjelma Degree Programme in Social Services Sosionomi (AMK) opetussuunnitelma SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ Sosionomi (AMK) koulutus tuottaa sosiaalipedagogista osaamista ja kekseliästä sosiaalisen asiantuntijuutta, joka vastaa kasvavan metropolialueen muuttuviin vaatimuksiin. Sosionomi toimii rohkeasti yhteiskunnallisena vaikuttajana sosiaalisen osallisuuden, yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Sosionomi työskentelee huono-osaisuuden ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja korjaamiseksi yhdessä yksilöiden ja yhteisöjen kanssa. Sosionomilla on taito soveltaa osaamistaan ammatissaan ja kehittää ammattialaansa. KOULUTUSOHJELMASSA TAVOITELTU SOSIONOMIN (AMK) ASIANTUNTIJUUS Sosionomin (AMK) ammattitaidon perusta on sosiaalipedagoginen työote. Sosionomi osaa analysoida yhteiskunnallisia ilmiöitä ja ymmärtää niiden vaikutukset ihmisten elämään ja hyvinvointiin. Sosiaalipedagogiikassa korostuu pedagogisen (kasvatuksellinen, oppimiseen liittyvä) ja sosiaalisen (yhteiskunnallinen) näkökulman yhdistäminen työssä. Työtä tehdään eri-ikäisten ihmisten arjessa ja omissa elinympäristöissä. Sosionomilla on taitoa dialogiin erilaisten ihmisten kanssa, mikä edellyttää arkielämän moninaisuuksien arvostamista. Sosiaalipedagogisen osaamisen avulla vaikutetaan ihmisten toimintaedellytyksiin ja edistetään heidän voimaantumistaan. Asiantuntijuus konkretisoituu mm. sosiokulttuurisina taitoina sekä asiakaslähtöisenä ja osallistavana toimintana. Sosionomi osaa toimia kehittämisen ja johtamisen tehtävissä sekä edistää sosiaalista näkökulmaa verkostoituvissa ja moniasiantuntijuutta edellyttävissä hyvinvointipalveluissa myös sosiaalihuollon rajapinnoilla. KOULUTUSOHJELMAN SOSIONOMI (AMK) -TUTKINNON KOMPETENSSIT Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu sosionomin osaamisalueisiin, jotka ovat: 1. Sosiaalialan eettinen osaaminen 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen 3. Ohjauksellinen osaaminen 4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen 5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen 6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen 1. Sosiaalialan eettinen osaaminen Sosionomi (AMK) sitoutuu sosiaalialan arvoihin ja ammattieettisiin periaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti. Hän kykenee sosiaalialan ammattien edellyttämään työnsä ja oman toimintansa reflektioon. Sosionomi osaa käsitellä tunteitaan ja tiedostaa omat rajansa. Hän tunnistaa oman ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakkaiden ja asiakasryhmien kanssa tehtävässä työssä. Sosionomi ottaa huomioon jokaisen yksilön ainutkertaisuuden ja kykenee toimimaan eettisesti arvoristiriitoja sisältävissä tilanteissa. Hän ymmärtää vallankäytön merkityksen toiminnassaan. Sosionomi edistää ihmisoikeuksia, tasa arvoa ja suvaitsevaisuutta sekä pyrkii hyvinvointierojen tasaamiseen, huono osaisuuden ehkäisemiseen yhteiskunnan, yhteisön ja yksilön näkökulmasta. 2. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen Sosionomi (AMK) osaa luoda dialogisen, yksilöitä ja yhteisöjä osallistavan ammatillisen vuorovaikutus- ja yhteistyösuhteen. Hänellä on taito kohdata ihminen kulttuurisensitiivisesti, moninaisuutta kunnioittaen. Hän tukee ja vahvistaa yksilöiden ja yhteisöjen voimavaroja. Hän osaa soveltaa yksilöiden ja yhteisöjen kanssa työskennellessään erilaisia viestinnän ja vuorovaikutuksen menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Sosionomi osaa käyttää erilaisia dokumentointi- ja raportointitapoja työssään, työyhteisössään ja moniammatillisissa verkostoissa. Hän kykenee osallistumaan yhteiskunnalliseen arvokeskusteluun ja hänellä on taito toimia moniammatillisissa verkostoissa oman alansa asiantuntijana. 3. Ohjauksellinen osaaminen Sosionomin (AMK) ohjauksellinen ja pedagoginen osaaminen on yksilön ja yhteisön tavoitteellista tukemista, ohjausta ja kasvatusta. Sosionomi pyrkii yksilön, yhteisön sekä eri toimijoiden kanssa edistämään voimaan- 1

3 tumista ja vahvistamaan osallisuutta. Hän osaa ohjata yksilöitä tarkastelemaan kriittisesti elämäntilanteitaan ja elinympäristöjään sekä innostaa heitä vaikuttamaan niihin. Sosionomi osaa havainnoida yksilön, ryhmän ja yhteisön kehittymistä, toimintaa ja ympäristöä sekä tarpeita ja analysoida niitä erilaisista teoreettisista näkökulmista. Hänellä on taitoa tukea ja ohjata tavoitteellisesti erilaisia asiakkaita ja asiakasryhmiä heidän arjessaan, kasvun ja kehityksen eri vaiheissa ja eri elämäntilanteissa. Sosionomi osaa käyttää erilaisia pedagogisia menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Hän ymmärtää asiakasprosessin ja osaa suunnitella, dokumentoida, arvioida ja kehittää toimintaansa. 4. Osallistava ja kriittinen yhteiskuntaosaaminen Sosionomi (AMK) ymmärtää yksilön ja yhteiskunnan välisen suhteen ja osaa jäsentää sitä erilaisista näkökulmista. Hän ymmärtää ihmisten sosiaalisten toimintaedellytysten ja yhteiskunnallisen päätöksenteon välisen yhteyden. Sosionomi ymmärtää sosiaalisia ongelmia yhteiskunnallisesta ja globaalista viitekehyksestä. Hän osaa analysoida syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Hän osaa käyttää ennaltaehkäisevän ja rakenteellisen työn sekä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja. Sosionomi ymmärtää yhteisöjen toimintaperiaatteita sekä osaa yhteisötyön keinoin vahvistaa ja luoda kansalaisuutta tukevaa yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Sosionomi tuntee hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta tukevat viralliset ja epäviralliset rakenteet. Hän tuntee työtä ohjaavat säädökset, muut normit ja keskeiset ohjeet sekä niiden soveltamiskäytännöt. Sosionomi osaa ennakoida ja jäsentää yhteiskuntapolitiikan ja hyvinvointipalveluiden muutoksia sekä pystyy osallistumaan palveluiden tuottamiseen ja kehittämiseen. Hän osaa toimia sosiaalisen asiantuntijana moniammatillisissa työryhmissä ja verkostoissa sekä edistää asiakkaan turvaverkostojen toimintaa. 5. Tutkimuksellinen kehittämisosaaminen Sosionomilla (AMK) on käytäntöpainotteista tutkimuksellista osaamista. Hänellä on kyky kerätä kehittämisen tueksi systemaattisesti ja kriittisesti arvioiden tietoa sekä käytännöstä että teoriasta. Hänellä on taito ratkaista käytännöstä nousseita ongelmia ja uudistaa työelämän käytänteitä. Sosionomi osaa suunnitella, toteuttaa, arvioida ja raportoida työhönsä liittyviä kehittämishankkeita. 6. Työyhteisö- ja johtamisosaaminen Sosionomi (AMK) osaa toimia työyhteisön jäsenenä ja lähiesimiehenä sekä kykenee itsenäiseen työnsä suunnitteluun ja päätöksentekoon. Hän kykenee osaamisen ja suorituksen johtamiseen muutostilanteissa. Sosionomi ymmärtää taloudellisten tekijöiden vaikutuksen työssään. Sosionomi osaa ylläpitää omaa sekä työyhteisönsä työhyvinvointia. Hän osaa kehittää innovatiivisesti ja kriittisesti sosiaalialan osaamista, työyhteisöjä ja palveluita moniammatillisena yhteistyönä. Sosionomi kehittää sosiaalialan koulutuksen ja työelämän välistä kumppanuutta. OPISKELU KOULUTUSOHJELMASSA Opiskelija tekee henkilökohtaisen opintosuunnitelman oman osaamisen kehittämiseksi. Kaikille yhteisten opintojen lisäksi opiskelija valitsee sosiaalipedagogisia valinnaisia ammatillisia opintoja, jotka vahvistavat hänen ammatillisuuttaan. Sosiaalipedagogisia valinnaisia opintoja ovat aikuissosiaaliohjaus, yhteisötyö ja sosiokulttuurinen innostaminen, varhaiskasvatus, perhetyö, nuoruus, erityiskasvatus tai oma valinta osaamisen vahvistamiseksi. Tämä valinnaisuus luo mahdollisuuden sosionomin työn uudenlaisen osaamisen yhdistelemiseen, joka vastaa paremmin asiakkaiden muuttuviin tarpeisiin. Yksilöllinen valinnanmahdollisuus on tärkeä myös sosiaalialan työn kehittämisen kannalta. Opintoihin sisältyy 45 op (n. 30 viikkoa) ohjattua harjoittelua. Opintoja on mahdollista suorittaa kansainvälisessä opiskelijavaihdossa ja englanninkielisessä koulutusohjelmassa. Opetuksellisissa ratkaisuissa painottuvat teorian ja käytännön vuorovaikutus, kokemuksellisuus, toiminnallisuus sekä tutkimus- ja kehittämissuuntautuneisuus. Opetussuunnitelma Sosiaalipedagoginen orientaatio 14 op Orientoivat opinnot, 3 op Opintojakso tukee ammatti-identiteetin kasvua ja antaa opiskelijalle lähtökohdat kehittyä työelämä- ja ihmissuhdetaidoiltaan vahvaksi oman alansa ammattilaiseksi. 2

4 Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa toimia oman opiskeluyhteisönsä jäsenenä. Opiskelija ymmärtää korkeakouluopiskelun vaatimukset ja mahdollisuudet, hallitsee ammattikorkeakoulun opiskelukäytännöt ja tuntee verkossa opiskelun perusteita. Opiskelija tuntee opetussuunnitelman rakenteen ja osaa tehdä itsenäisesti koulutustaan ja uraansa koskevia valintoja sekä suunnitella opintojaan. Opiskelija tunnistaa omat opiskeluun liittyvät vahvuutensa ja kehittämiskohteensa ja osaa kehittää oppimisvalmiuksiaan. Opiskelija osaa käyttää ohjaus- ja neuvontapalveluja, Metropolian tietojärjestelmiä sekä kirjaston tarjoamia palveluita ja tiedonhankintajärjestelmiä. Opiskelijalla on näkemys valitsemastaan koulutusalasta, työelämämahdollisuuksista sekä Metropolian tarjoamista kansainvälistymismahdollisuuksista. korkeakouluopiskelun vaatimukset, ammattikorkeakoulun käytännöt ja ammattikorkeakoulu opiskeluyhteisönä fyysinen ja sosiaalinen ympäristö, turvallisuus ammattikorkeakoulun tarjoamat palvelut: ohjaus- ja neuvonta, opiskelijakuntatoiminta, hyvinvointi, kirjasto, tieto- ja viestintätekniikkapalvelut oppimisvalmiudet ja opiskelutaidot opetussuunnitelmat ja opintojen suunnittelu alakohtainen työelämätieto kansainvälisyysosaaminen: monikulttuurisuus ja kansainvälinen opiskelijavaihto. Tietotekniikan perusteet, 3 op Opiskelija hallitsee ammattikorkeakouluopintojen ja työelämän kannalta keskeiset tieto- ja viestintätekniikan tarjoamat menetelmät. Laitteet ja lähiverkko tiedon hallinnan tekniikkaa Tietoturva ja tietosuoja Sähköposti Tekstinkäsittely ja asiakirjoihin ja oppimistehtäviin liittyvät tekniset standardit Johdatus taulukkolaskentaan Johdatus grafiikkaohjelmistoihin ja kuvankäsittelyyn Internet tiedon haun tekniikkaa ja ongelmia Johdatus www-julkaisemiseen kotisivu ja digitaalinen portfolio Tekniset valmiudet verkko-opiskeluun Asiantuntija- ja tutkimusviestintä, 3 op Opiskelija hallitsee työelämän keskeiset kirjalliset ja suulliset viestintätaidot sekä ymmärtää jäsentyneen ja vakuuttavan viestinnän merkityksen ammattitaidon ja vuorovaikutuksen kannalta. Opiskelija tuntee tutkimusviestinnän periaatteet ja osaa soveltaa niitä opiskeluun liittyvissä kirjallisissa tehtävissä. Opiskelija osaa arvioida viestintätapojen ja -kanavien sekä erilaisten tekstilajien tarkoituksenmukaisuutta erilaisissa tilanteissa ja tehdä tähän liittyviä valintoja. Opiskelija haluaa kehittää viestintä- ja tiedonhallintataitojaan ja kykyään osallistua aktiivisesti nykyaikaiseen viestintäympäristöön. Tutkimusviestinnän periaatteet ja opiskelukirjoittaminen: asiatekstin ja erilaisten asiakirjojen laatiminen; raportoinnin periaatteet; lähteiden käyttö, merkintä ja kriittinen arviointi Työnhaun tekstit ja verkkoviestinnän erityispiirteet Työelämän kasvokkais- ja ryhmäviestintätilanteet Puhe-esityksen suunnittelu ja havainnollistaminen; esiintymisvarmuus Tiedonhankinta ja tiedonhallinnan prosessi Palautteen antaminen, vastaanottaminen ja hyödyntäminen Johdanto sosiaalipedagogiikkaan, 5 o p Opiskelija tietää sosiaalipedagogiikan teoreettisia perusteita ja kansainvälisiä suuntauksia. Hän tuntee sosiaalipedagogisen työn arvopohjan, eettiset peruskäsitteet ja sosiaalialan ammattieettiset periaatteet. Opiskelija ymmärtää kriittisen ajattelun merkityksen. 3

5 Sosiaalipedagogiikka tieteen-, ammatti- ja oppialana. Sosiaalipedagogiikan juuret ja kehitys. Keskeiset sosiaalipedagogiset käsitteet. Johdanto eettiseen ajatteluun. Sosionomin työ ja toimintaympäristö 16 op Hyvinvointiyhteiskunnan kehitys, 5 op Opiskelija ymmärtää yhteiskunnan rakenteiden ja prosessien merkityksen yksilöiden ja yhteisöjen elämään. Hän tuntee yhteiskuntapolitiikan kehityssuunnat sekä niiden yhteyden hyvinvointipalveluiden muutostarpeisiin. Opiskelija tuntee hyvinvointia, sosiaalista osallisuutta ja turvallisuutta tukevat epäviralliset ja viralliset rakenteet. Hän ymmärtää yhteiskunnallisen päätöksenteon toimintatavat. Opiskelija ymmärtää globaalin talouden ja Suomen talouskehityksen vaikutuksen yhteiskunnan toimintaan ja ihmisten elämisen ehtoihin. Hän tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat. Suomalaisen hyvinvointivaltion ja -yhteiskunnan kehitys. Kansainväliset hyvinvointivaltiomallit. Hyvinvointivaltion monituottajamalli. Päätöksenteon rakenteet ja tavat. Hyvinvointiyhteiskunnan riippuvuudet globaalista taloudesta, tuotannosta, elintasosta, talouspolitiikasta ja työllisyydestä. Sosiaalialan työ ja työorientaatiot, 5 op Opiskelija osaa kuvata sosiaalialan erilaisia toimintaympäristöjä. Hän ymmärtää asiakasläheisen työn prosessinomaisuuden ja tunnistaa asiakasprosessin vaiheet. Opiskelija osaa määritellä erilaisia asiakastyön työorientaatioita ja ymmärtää kestävän kehityksen merkityksen työssä. Hän osaa asettaa työlleen tavoitteita ja hänellä on valmiuksia toimia niiden suuntaisesti. Opiskelija tuntee reflektion käsitteen ja ymmärtää sen merkityksen ammatillisen kasvun välineenä. Sosionomin työskentely-ympäristöt. Sosiaalipedagogisen työn ammatilliset osaamisalueet. Tavoitteellisuus sosiaalipedagogisessa työssä. Sosiaalipedagoginen työorientaatio, ehkäisevä, kuntouttava, rakentava ja korjaava työ. Kumppanuusperustainen työorientaatio. Kestävän kehityksen huomioiva työote. Reflektio ja sen merkitys omassa toiminnassa. Sosiaalihuollon asiakaslaki, laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta. Elämäntavat ja kulttuuri, 3 op Opiskelija osaa jäsentää erilaisia kulttuureja ja elämäntapoja. Hän osaa arvioida niiden merkitystä yksilöiden ja yhteisöjen elämässä. Opiskelija tunnistaa asenteiden ja ennakkoluulojen merkityksen sosiaalialan työssä. Hän tuntee sosiaalialan työn luonteen ja erityisyyden vaatimukset suhteessa omaan toimintaan. Keskeiset käsitteet. Kulttuuri ja elämäntavat. Erilaiset kulttuurit. Kulttuuriset konfliktit ja ristiriidat. Vuorovaikutuksen haasteet, selkokieli, tulkinkäyttö. Suvaitsevaisuustyö. Yhdenvertaisuuslaki, kotouttamislaki. Työyhteisössä toimiminen 3 op Opiskelija osaa toimia tiimin jäsenenä. Hän tunnistaa oman osaamisensa kehittämisen merkityksen työyhteisössä. Opiskelija osaa kuvata työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja ylläpitää omaa hyvinvointiaan. Hän hallitsee työyhteisötaidot ja ymmärtää työntekijöiden ja esimiehen merkityksen työyhteisön voimavarana. Opiskelijalla on valmiuksia toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana. Tiimi oppimisympäristönä. Työntekijän/opiskelijan rooli yhteisönsä hyvinvoinnin edistäjänä. Työyhteisötaidot. Asiantuntijuuden kasvu. Moniammatillinen tiimityö. 4

6 Ihminen yhteiskunnassa 11 op Sosiaalinen osallisuus ja syrjäytyminen, 4 op Opiskelija tunnistaa ihmisen hyvinvoinnin osatekijät. Hän ymmärtää huono-osaisuuden yhteiskunnallisena, yhteisöllisenä ja yksilöllisenä ilmiönä. Opiskelija osaa erotella yhteiskunnan syrjäyttäviä rakenteita ja prosesseja. Hän ymmärtää osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen ihmisten hyvinvoinnille. Hyvinvointiteoriat. Hyvinvoinnin osatekijät. Sosiaalinen integraatio, syrjäytyminen ja marginalisaatio. Sosiaaliset riskit ja ongelmat. Sosiaalipedagogiset keinot osallisuuden tukemisessa. Ihmisen kasvu ja kehitys, 4 op Opiskelija tuntee elämän eri vaiheet: vanhuus, aikuisuus, nuoruus, lapsuus ja varhaislapsuus. Hän tietää ja tunnistaa ihmisen kasvun ja kehityksen vaiheet ja osaa eritellä niihin vaikuttavia tekijöitä. Eri kehitysteoriat: oppimis-, kontekstuaaliset ja vaiheteoriat sekä erilaiset painopisteet. Ihmisen fyysinen, psyykkinen, kognitiivinen ja sosiaalinen kehitys ja kasvu eri ikäkausina. Ihminen yhteiskunnassa valinnainen Opiskelija valitsee seuraavista viidestä (5) opintojaksosta yhden. Lisäksi opiskelija voi halutessaan valita opintojakson vapaasti valittaviin opintoihin. 1. Elämänkulun tukeminen liikuntakasvatus, 3 op Opiskelija ymmärtää liikunnan merkityksen sosiaalipedagogisessa työssä. Hän osaa muodostaa ryhmälle ikävaiheen huomioivia tavoitteita ja ymmärtää kehityksellisten tarpeiden merkityksen menetelmien soveltamisessa. Liikuntakasvatuksen perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Eri asiakasryhmille soveltuvia liikuntakasvatuksen menetelmiä. 2. Elämänkulun tukeminen musiikkikasvatus, 3 op Opiskelija ymmärtää musiikin merkityksen sosiaalipedagogisessa työssä. Hän osaa muodostaa ryhmälle ikävaiheen huomioivia tavoitteita ja ymmärtää kehityksellisten tarpeiden merkityksen menetelmien soveltamisessa. Musiikkikasvatuksen perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Eri asiakasryhmille soveltuvia musiikkikasvatuksen menetelmiä. 3. Elämänkulun tukeminen kuvataidekasvatus, 3 op Opiskelija ymmärtää kuvataidekasvatuksen merkityksen sosiaalipedagogisessa työssä. Hän osaa muodostaa ryhmälle ikävaiheen huomioivia tavoitteita ja ymmärtää kehityksellisten tarpeiden merkityksen menetelmien soveltamisessa. Kuvataidekasvatuksen perusteet ja yhteydet sosiaalipedagogiseen työhön. Eri asiakasryhmille soveltuvia kuvataiteen menetelmiä. 4. Elämänkulun tukeminen sanallinen ilmaisu ja kirjallisuus, 3 op Opiskelija ymmärtää sanallisen ilmaisun ja kirjallisuuden merkityksen ja mahdollisuudet eri-ikäisten ihmisten kehityksessä ja elämänvaiheissa. 5

7 Sanallisen ilmaisun ja kirjallisuuden käyttö elämän eri vaiheissa olevien ihmisten kanssa. Kirjallisuus eriikäisten ihmisten kokemusmaailman kuvaajana. Sanallinen ilmaisu itseilmaisun muotona. 5. Elämänkulun tukeminen varhaislapsuudessa, 3 op Opiskelija ymmärtää lapsen kokonaisvaltaisen tavan toimia ja oppia. Leikki, liikkuminen, taiteellinen ilmaisu ja musiikki. Lapsen psykofyysisen minäkäsityksen tukeminen. Sosiaalipedagoginen ohjaus 19 op Yksilö- ja yhteisöohjaus, 6 op Opiskelija tuntee ohjauksen teoreettisia perusteita. Hän osaa suunnitella ohjaustyötä tavoitteellisesti asiakasta kuunnellen. Opiskelija osaa soveltaa dialogin periaatteita ohjauksessa. Hän osaa tukea ihmisten osallisuutta moninaisuutta kunnioittavalla tavalla. Opiskelija osaa ohjata asiakkaita yksilölliset ohjaustarpeet huomioiden sekä yksilö- että yhteisöohjauksessa. Ohjauksen erilaisia lähestymistapoja. Ohjauksen tavoitteellisuus, suunnitelmallisuus ja kontekstisidonnaisuus. Ohjaajan roolit. Vuorovaikutusorientaatiot, dialogisen vuorovaikutuksen ulottuvuudet. Oppiminen elämän aikana. Pedagogisen suhteen rakentuminen. Yksilölliset ohjaustarpeet. Yksilö- ja yhteisöohjauksen perusteet. Arviointitaidot ja oman ohjaustoiminnan reflektointi. Kohtaaminen ja ohjaus verkossa, 3 op Opiskelija tietää verkko-ohjauksen erityispiirteet ja vaatimukset. Hän osaa tehdä ohjaustyötä verkossa. Opiskelija osaa käyttää sosiaalisen median mahdollisuuksia ohjauksessa. Kohtaamis- ja ohjaustaidot verkossa. Verkossa tapahtuvan ohjauksen erityispiirteet ja vaatimukset. Eettiset säännöt ja tietoturvallisuus. Tulevaisuuden mahdollisuudet ja haasteet. Ammatillinen englanti, 3 op Opiskelija osaa viestiä sujuvasti ja tehokkaasti englanniksi ammattialansa opiskelu- ja työtehtävissä, ja hän pystyy käyttämään englantia oman ammattitaitonsa kehittämisessä. Hän osaa toimia luontevasti monikulttuurisissa ympäristöissä ottaen huomioon viestintätilanteiden erityispiirteitä ja osallistujien kulttuuriset ja kielelliset lähtökohdat. Opiskelija pystyy hankkimaan ammattialallaan tarvittavaa tietoa eri lähteistä sekä käsittelemään ja välittämään sitä kirjallisesti ja suullisesti. Opiskelijalla on realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan, ja hän asennoituu myönteisesti sen kehittämiseen ammattitaitonsa osana. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot vastaavat Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B2. Opintojakson sisällöissä keskitytään seuraaviin suullista ja kirjallista viestintä-taitoa lisääviin aihealueisiin alakohtaisesti painottaen: Ammattialan keskeiset vuorovaikutustilanteet: yksilö- ja ryhmäviestintä Ammattialan keskeiset käsitteet ja termit Ammattialan tekstikäytänteet ja asiakirjat Tiedon hankinta, käsittely, soveltaminen ja välittäminen Ammattialan organisaatiot, työympäristöt, -tehtävät, -prosessit ja -välineet Koulutus ja urasuunnittelu omalla ammattialalla Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen 6

8 Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisvaihto-ehtokohtaisesti. Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Harjoittelu 1 Orientoituminen sosiaalipedagogiseen työhön, 7 op Opiskelija osaa toimia sosiaalipedagogisen viitekehyksen mukaisesti. Hän osaa tukea yksilöiden ja yhteisöjen toimintaa arjessa. Opiskelija osaa toimia työelämän vuorovaikutustilanteissa. Hän ottaa huomioon omassa toiminnassaan viestintäkulttuurien ja kulttuurisen viestinnän erityispiirteitä. Opiskelija toimii tavoitteellisesti sekä osaa dokumentoida ja arvioida toimintaansa. Hän osaa ylläpitää omaa hyvinvointiansa. Harjoittelu sosiaalipedagogisen työn toimintaympäristössä pääkaupunkiseudulla. Harjoittelun kesto 5 viikkoa. Edeltävät opinnot: Johdanto sosiaalipedagogiikkaan Sosiaalipedagoginen työ 17 op Opintojaksot ovat pakollisia, mutta Työelämän ruotsi opintojakson tilalle valitaan opintojakso Suomi toisena kielenä: työelämän suomi seuraavan kriteerin mukaan: Opintojakso Suomi toisena kielenä; työelämän suomi on pakollinen niille suomenkielisissä koulutusohjelmissa opiskeleville, joiden äidinkieli ei ole suomi ja jotka ovat saaneet vapautuksen ruotsin kielen opinnoista. Opiskelijan opinto-ohjelmaan sisältyvät myös koulutusohjelman muut suomen kielen ja viestinnän opinnot. Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä, 5 op Opiskelija tuntee vahvistamisen ja vaikuttamisen teoreettiset perusteet. Hän osaa käyttää kulttuurisensitiivisesti yksilöiden ja yhteisöjen osallisuutta vahvistavia sosiaalipedagogisia keinoja asiakastyössä. Opiskelija osaa käyttää yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja ja luoda kansalaisuutta tukevaa osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Hän osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja hänellä on valmiuksia osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Opiskelija tiedostaa oman arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä. Hän tunnistaa vallankäytön ja eettisten arvoristiriitojen merkityksen omassa työssään sosiaalialalla. Vahvistamisen teoriat. Valta ja vallan käyttö. Yhteiskunnallisen vaikuttamisen eri kanavat. Kansalaisvaikuttaminen. Moniarvoistuvan yhteiskunnan haasteet sosiaalipedagogisessa työssä. Yksilön ja yhteisön välinen jännite. Mediakasvatus, mediataidot ja sosiaalinen media. Asiakasta vahvistavan työotteen kieli. Eettisyys sosiaalipedagogisessa työssä, 3 op Opiskelija ymmärtää ammattietiikan merkityksen sosiaalialan työssä ja sitoutuu sosiaalialan työn ammattieettisiin periaatteisiin ja toimii niiden mukaisesti. Hän osaa reflektoida ammattieettisiä haasteita omien arvojensa pohjalta ja toimintansa kehittämisessä. Opiskelija ymmärtää tunteiden merkityksen ammattityössä ja oppii käsittelemään reflektiivisesti omia tunteitaan. Hän on sisäistänyt ammatillisuuden merkityksen vuorovaikutuksessa. Sosiaalialan ammattietiikka. Kansainväliset ja kansalliset sopimukset ja ohjeet. Eettisyys asiakastyön dokumentoinnissa. Oman toiminnan ja valintojen reflektointi eettisestä näkökulmasta. Tunteiden merkitys ja käsittely eettisesti haastavissa tilanteissa. Vastuullisuus omasta työhyvinvoinnista huolehtimisessa. Uhkaavat asiakastilanteet, 3 op Opiskelija ottaa huomioon ihmiskäsityksensä ja arvomaailmansa merkityksen asiakastyössä. Hän osaa käsitellä tunteitaan ja tuntee rajansa. Opiskelija osaa ennakoida ja toimia uhkaavissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa toimia ensiapua vaativissa tilanteissa. 7

9 Itsemääräämisoikeuden rajoittaminen. Vuorovaikutus uhkaavissa asiakastilanteissa. Uhkaavien tilanteiden ennakointi ja omien toimintatapojen tutkiminen. Aggressiivinen asiakastilanne. Uhkaavien tilanteiden synnyttämät tunteet ja niiden käsittely. Työturvallisuus, työssä jaksamisen keinot. Ensiapu 1. Ammatillisen tutkimus- ja kehittämistoiminnan perusteet, 3 op Opiskelija tunnistaa ja osaa arvioida työelämän ja palveluja käyttävien asiakkaiden kannalta tärkeitä kehittämistarpeita. Hän hallitsee tutkimus- ja kehittämistoiminnan yleiset lähtökohdat ja perusteet sekä kykenee soveltamaan niitä oman koulutusalansa tutkimus- ja kehittämistoiminnassa. Opiskelija osaa hakea, arvioida ja perustella kriittisesti hakemaansa tutkimukseen perustuvaa oman alansa tietoa ja ammatillisia käytänteitä. Opiskelija hallitsee kriittisen ajattelun sekä käsitteen ja teorianmuodostuksen perusteet, ja hän ymmärtää tiedonkäsityksen merkityksen kehittämistoiminnassa. Opiskelija perustaa toimintansa hyvään tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikkaan. : Tutkimus- ja kehittämistoiminnan ja lähtökohdat, luonne ja prosessi. Tieto ja informaation haku (tietokannat). Kriittinen ajattelu ja perustelu. Käsitteen ja teorianmuodostuksen periaatteet. Tiedonkäsitys. Oman alan tutkimus- ja kehittämistoiminnassa tuotetun tiedon ja ammatillisten käytäntöjen arviointi. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan suunnittelu. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan etiikka. Työelämän ruotsi, 3 op Opiskelija saavuttaa ammattikorkeakoululainsäädännön (352/ ) edellyttämän, oman alan työtehtävissä tarvittavan toisen kotimaisen kielen suullisen ja kirjallisen taidon. Opiskelija osaa viestiä oman alansa työympäristössä ruotsin kielellä sekä Suomessa että Pohjoismaissa ottaen huomioon viestintätilanteeseen osallistuvien kulttuurisia ja kielellisiä lähtökohtia. Opiskelijan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot ovat vähintään Eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoa B1. Opiskelija osaa hankkia ammattialaansa liittyvää tietoa eri lähteistä ja välittää tietoa kirjallisesti ja suullisesti. Opintojen aikana opiskelijalle syntyy myönteinen ja realistinen käsitys kieli- ja viestintäosaamisestaan sekä kyky ja motivaatio kehittää kieli- ja viestintätaitojaan. Opintojakson sisältö määräytyy koulutusohjelma- tai suuntautumisehtovaihtokohtaisesti. inä on seuraaviin aihekokonaisuuksiin liittyviä, kullekin opiskelualalle olennaisia suullisia ja kirjallisia harjoituksia. Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja oppimisstrategioiden kehittäminen Koulutus ja ura Alan organisaatioita, työympäristöjä, -tehtäviä, -prosesseja, -välineitä Ammattialan tekstejä ja ammattiterminologian kartuttamista ja aktivoimista Ammattialan keskeisiä vuorovaikutustilanteita: yksilö- ja ryhmäviestintää Yksityiskohtaisempi sisältö on kuvattu opintojakson toteutussuunnitelmassa. Suomi toisena kielenä: työelämän suomi Opiskelija pystyy lukemaan vaivatta kaikenlaista kirjoitettua kieltä, niin abstrakteja kuin konkreettisia ja sekä omaa erityisalaa käsitteleviä että yleistajuisia tekstejä. Opiskelija osaa kirjoittaa selkeää ja sujuvaa tekstiä asiaankuuluvalla tyylillä. Opiskelija osaa erilaisia tapoja osallistua keskusteluun, ja hän osaa tuoda esiin oman näkemyksen perusteluineen. Opiskelija osaa toimia puhelinkeskustelussa sujuvasti. Kirjallinen ja suullinen argumentointi ammatillisissa tilanteissa. Kirjallisen ja suullisen ilmaisun sujuvuuden lisääminen. Kieli- ja viestintätaidon itsearviointi ja taitojen kehittäminen kohti C2-tasoa. 8

10 Sosiaalialan palvelujärjestelmä 12 op Hyvinvointipalveluiden tuottaminen, 3 op Opiskelija tuntee hyvinvointipalvelujen järjestämisen ja tuottamisen eri tavat. Hän ymmärtää talouden ja toiminnan välisen suhteen sosiaalialan työssä. Opiskelija ymmärtää kilpailuttamisen ja ulkoistamisen periaatteita. Talouden haasteet ja vaikutukset palveluiden tarpeeseen ja tuotantoon. Hankintamenettelyt ja hankintaprosessi. Erilaisia rahoitusjärjestelmiä julkisessa ja yksityisessä palvelutuotannossa. Talousarvio, budjettiseuranta. Tuotteistamisen perustaidot. Lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä, 3 op : Opiskelija tuntee lainsäädäntöprosessin ja lainsäädännön merkityksen sosiaalialan työtä ohjaavana välineenä. Hän tietää normihierarkian sekä sosiaali- ja terveydenhuollon keskeisimmän lainsäädännön. Opiskelija tietää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen ja -järjestelmän. Hän tietää sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan oikeussuojakeinot. : Lainvalmistelu ja säädäntötyö: lainvalmisteluasiakirjat ja lainsäädäntöprosessi. Lainsäädäntöhierarkia: perustuslaki, yleislaki, erityislaki, asetus, ohjeet. Sosiaali- ja terveydenhuollon lainsäädäntö ja palvelujärjestelmä sosionomin työssä. Asiakkaan oikeusturva: kantelu, muistutus ja valitus. Palveluohjaus, 3 op Opiskelija ymmärtää sosiaalialan merkityksen ja tehtävän huono-osaisuuden ehkäisemisessä ja lieventämisessä. Hän osaa toimia oikeudenmukaisuuden, ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Opiskelija tunnistaa asiakkaan voimavaroja yhdessä asiakkaan kanssa. Hän osaa laatia yhdessä asiakkaan kanssa palvelusuunnitelman. Opiskelija osaa soveltaa palveluohjauksessa työtä ohjaavia säädöksiä, muita normeja ja keskeisiä ohjeita. Asiakkaan vastuu, voimavarat ja verkostot. Palvelujärjestelmä, tuki- ja palvelumuodot. Palveluohjauksen orientaatiot ja mallit. Palveluohjauksen prosessi. Palvelusuunnitelma. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menetelmäosaamisen perusteet, 3 op Opiskelija osaa perustellusti arvioida ja valita tarkoituksenmukaisia lähestymistapoja ja menetelmiä oman koulutusalansa työn ja työyhteisön kehittämisessä. Hän tunnistaa omalla alalla käytettyjen keskeisten menetelmien lähtökohdat ja käsitteet. Opiskelijalla osaa kerätä tarkoituksenmukaista tutkimus- ja kehittämistoiminnan aineistoa ja hänellä on perusvalmiudet aineiston käsittelemiseen ja analysointiin sekä tulosten raportointiin. Oman alan keskeiset tutkimus- ja kehittämismenetelmät (mm. arviointitutkimus, toimintatutkimus, tuotekehitys ja tutkimukselliset lähestymistavat, laadullinen ja määrällinen tutkimus). Aineiston hankinta ja käsittely. Tulosten esittäminen ja hyödyntäminen (tutkiva kirjoittaminen, suullinen ja kirjallinen raportointi). Erilaiset elämät 24 op Mielenterveys, 3 op Opiskelija tietää ja tuntee yhteiskunnassa esiintyvää moninaisuutta. Hän tuntee asiakasryhmän ja ymmärtää sen erityistarpeita. Hän pyrkii tietoisesti reflektoimaan omaa ammatillista toimintaansa. 9

11 Mielenterveys suojatekijät/riskitekijät. Normaalius/poikkeavuus. Ehkäisevä, rakentava ja korjaava mielenterveystyö. Mielenterveystyön historia. Mielenterveyden osatekijät. Mielenterveysongelmat. Mielenterveyslaki ja asetus yksilön perusoikeuksia turvaavana. Päihteet, 3 op Opiskelija tietää ja tuntee yhteiskunnassa esiintyvää moninaisuutta. Hän tuntee asiakasryhmän ja ymmärtää sen erityistarpeita. Hän pyrkii tietoisesti reflektoimaan omaa ammatillista toimintaansa. Päihteet ihmisen elämässä. Riippuvuusilmiöt. Ennaltaehkäisevä päihdetyö. Päihdetyön suuntaukset. Puheeksiottaminen ja motivointi. Päihdelainsäädäntö yksilön perusoikeuksia turvaavana ja palvelut. Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus, 3 op Opiskelija tietää ja tuntee yhteiskunnassa esiintyvää moninaisuutta. Hän tuntee asiakasryhmän ja ymmärtää sen erityistarpeita. Hän pyrkii tietoisesti reflektoimaan omaa ammatillista toimintaansa. Vammaisuus ja pitkäaikaissairaus ja niihin mahdollisesti liittyvät erityistarpeet. Vammaisuuden kokeminen. Vammaisuuden kohtaaminen, reflektointi. Tuettu päätöksenteko. Suomalaisen vammaispolitiikan keskeiset periaatteet ja haasteet. Vammaislainsäädäntö yksilön perusoikeuksia turvaavana. Lastensuojelu, 3 op Opiskelija tietää ja tuntee yhteiskunnassa esiintyvää moninaisuutta. Hän tuntee asiakasryhmän ja ymmärtää sen erityistarpeita. Hän pyrkii tietoisesti reflektoimaan omaa ammatillista toimintaansa. YK:n lapsen oikeuksien sopimus. Lastensuojelutyön arvot ja periaatteet. Ehkäisevä lastensuojelutyö. Lastensuojeluprosessi. Lastensuojelulainsäädäntö yksilön perusoikeuksia turvaavana. Harjoittelu 2 Sosiaalipedagoginen asiakastyö, 12 op Opiskelija osaa tukea asiakkaiden voimaantumista asiakaslähtöisesti. Hän toimii rohkeasti syrjäytymisen ehkäisemiseksi. Opiskelija on sisäistänyt sosiaalisen merkityksen moniammatillisessa työssä. Hän toimii yhteistyössä eri toimijoiden kanssa siten, että yksilöt ja yhteisöt aktivoituvat vaikuttamaan omaan elämäänsä. Opiskelija osaa soveltaa tarkoituksenmukaisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan osallistavissa ja moninaisissa asiakas- ja yhteistyösuhteissa. Hän osaa toimia työyhteisössä sosiaalialan edustajana. Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa mahdollistuu sosiaalipedagoginen työ. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa. Harjoittelun kesto 8 viikkoa. Edeltävät opinnot: Harjoittelu 1 - Orientoituminen sosiaalipedagogiseen työhön, Vahvistaminen sosiaalipedagogisessa työssä Sosiaalipedagogiset valinnaiset ammatilliset opinnot 33 op Opiskelija valitsee kolme opintojaksoa (yhteensä 15 op) seuraavista kokonaisuuksista: Moninainen sosiaaliohjaus Yhteisötyö Varhaiskasvatus Sosiaalipedagoginen ammatillinen toiminta Opiskelija voi suorittaa 15 op:n teoriaopinnot myös valitsemalla opintoja mahdollisuuksien mukaan muista Metropolian koulutusohjelmista tai korkeakouluista Suomessa ja/tai ulkomailla. 10

12 Tähän opintokokonaisuuteen kuuluu 18 op:n harjoittelu. Harjoittelu voidaan suorittaa myös kansainvälisessä vaihdossa. Moninainen sosiaaliohjaus Sosiaaliturva arjen käytännöissä, 5 op Opiskelija tunnistaa yleisimmät vakavat sosiaalisen selviytymisen riskit ja niiden vaikutukset ihmisten elämänhallinnan mahdollisuuksiin. Hän osaa soveltaa sosiaaliturvan mahdollisuuksia yksilöllisissä arjen tilanteissa. Hyvinvointierojen kaventaminen. Sosiaaliturva elämänhallinnan riskitilanteissa: työttömyys, sairaudet, vammautuminen, maahanmuuttajuus, syrjäytymisvaarassa olevat nuoret. Aikuissosiaaliohjaus, 5 op Opiskelija osaa tukea ja ohjata ihmisiä tavoitteellisesti, heidän subjektiuttaan ja voimavarojaan vahvistaen vaativissa elämänhallinnan tilanteissa. Tilannearviointi ja asiakassuunnitelmat. Subjektiuden tukeminen. Muutostyö. Pitkäaikaisasiakkuus. Viimesijainen toimeentuloturva. Voimavarat ja verkostot. Taiteen keinot. Yhteisötyö Sosiokulttuurinen innostaminen, 5 op Opiskelija ymmärtää ihmisestä itsestä lähtevän toiminnan merkityksen ja osaa kannustaa ja tukea asiakasta. Hän osaa analysoida muutosta. Opiskelija tietää innostajan työn elementtejä ja osaa soveltaa niitä käytäntöön. Hän hallitsee subjektiutta tukevia ja osallistavia kansalaiskasvatuksen ja sosiokulttuurisen innostamisen menetelmiä. Sosiokulttuurisen todellisuuden jäsentäminen. Yhteisöjen sisäiset kulttuuriset vivahteet ja alakulttuurit. Sosiokulttuurisen innostamisen pääelementit. Päämäärätietoinen osallistaminen ja menetelmien valinta ryhmän erityispiirteiden mukaan. Kohtaaminen ja pedagogisen suhteen luominen. Osallistumista ja osallisuutta edistävän toiminnan suunnittelu ja toteutus. Yhteisö ja yksilö, 5 op Opiskelija tunnistaa yhteisöllisiä rakenteita ja ymmärtää niiden merkityksen ja osaa vaikuttaa niihin. Hän oppii ajattelemaan toiminnan kautta. Opiskelija ymmärtää yhteisön ja sosiaalisuuden merkityksen yksilölle. Hän hallitsee yhteisöllisiä työtapoja ja kehittyy ammattieettisessä ajattelussa ja toiminnassa. Todellisuuden konstruoiminen sanoittamalla ja toimimalla. Todellisuuden tutkiminen toimintatutkimuksen välineillä. Arjen ja elämismaailman analysoiminen. Luovat menetelmät, 5 op Opiskelija osaa aktivoida ja motivoida yhteisöjä toimintaan. Hän osaa suunnitella ja toteuttaa muutokseen tähtäävää luovaa toimintaa. Ilmaisulliset keinot todellisuuden hahmottamisen, merkityksen jakamisen ja näkyväksi tekemisen välineinä sekä osana ryhmädynaamista prosessia. 11

13 Varhaiskasvatus Varhaiskasvatustyön perusteet, 5 op Opiskelija tuntee ja osaa soveltaa toiminnassaan varhaiskasvatuksen, päivähoidon ja lastensuojelun asiakirjoja sekä lainsäädäntöä. Hän osaa varhaiskasvatuksen keskeiset periaatteet huomioiden suunnitella, toteuttaa ja arvioida pedagogisesti kehittävää ja tavoitteellista toimintaa lapsille. Opiskelija osaa soveltaa lapsilähtöistä ja lasta osallistavaa orientaatiota toiminnassaan. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (VASU) ja -toiminnan kokonaissuunnittelu. Palvelujärjestelmä ja varhaiskasvatusta ohjaavat asiakirjat. Sosionomin varhaiskasvatusosaaminen. Lapsen toiminnan kytkeminen lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin. Lapsikäsitykset. Lapsen kohtaaminen. Päivittäisen toiminnan suunnittelu, toiminnassa oppiminen. Oppimisympäristöt. Lapselle ominaiset tavat toimia. Lapsen yksilöllinen kasvu, kehitys ja oppiminen, 5 op Opiskelija osaa tukea ja ohjata lasta kasvun, kehityksen ja oppimisen eri vaiheissa. Hän osaa havainnoida ja tunnistaa lapsen yksilöllisiä ja lapsiryhmän tarpeita. Opiskelija osaa huomioida erityisen tuen tarpeita sekä osaa varhaisen puuttumisen käytäntöjä. Hän on sitoutunut tasa-arvoiseen työskentelyyn erilaisten perheiden ja lasten kanssa. Opiskelija edistää lapsen ja vanhempien kuulluksi tulemista ja osallisuutta. Hän osaa tukea ja rikastaa lapsen leikkiä. Lapsen kehityksen teoriat ja kehitysprosessi. Lapsen kehityksen ja toiminnan havainnointi, dokumentointi ja tukeminen. Leikki, leikkiteoriat, leikin merkitys pikkulapsen oppimisessa. Vertaissuhteet. Varhaiserityiskasvatus. Moniammatillinen yhteistyö. Kulttuurien moninaisuus lasten elämässä. Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot, 5 op Opiskelija osaa käyttää, kehittää ja arvioida toiminnassaan varhaiskasvatuksen keskeisiä menetelmiä ja sisällöllisiä orientaatioita. Hän osaa käyttää työssään dialogista vuoropuhelua. Opiskelija tunnistaa lasten kulttuurin ja yhteisön ominaispiirteitä ja käyttää niitä ammatillisessa toiminnassaan. Hän osaa kytkeä lasten toiminnan lähiympäristöön ja kestäviin elämäntapoihin sekä itse tekemiseen. Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot. Esteettinen orientaatio, musiikki, liikunta, kuvataide, kädentaidot, lastenkirjallisuus, draamakasvatus. Luonnontieteellinen - ja matemaattinen orientaatio, tutkiminen. Kielen ja vuorovaikutuksen orientaatio. Mediakasvatus. Lasten projektit. Kestävän kehityksen periaatteet päiväkodissa. Sosiaalipedagoginen ammatillinen toiminta Nuoruus elämänvaiheena, 5 op Opiskelija tuntee nuoruusiän kehityksen erityispiirteet. Hän ymmärtää nuorten kulttuuristen yhteisöjen merkityksen yksilöllisen kasvun tukena. Opiskelija tunnistaa yhteiskunnallisten ja kulttuuristen muutosten vaikutuksia nuorten elämään. Hän tuntee nuoren kannalta keskeisen palvelujärjestelmän ja kykenee tukemaan nuoria voimavarojen löytämisessä ja toimintakykyisyydessä erilaisissa ympäristöissä ja erilaisin keinoin. Opiskelija osaa toimia nuorten aseman parantamiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi ja tuntee nuorisoa koskevan lainsäädännön. Nuoret muuttuvassa yhteiskunnassa. Nuoruus kulttuurisena ilmiönä, nuorisokulttuurit. Nuoruusiän erityishaasteet ja nuorten kanssa tehtävä työ. Nuorten hyvinvointi. Nuorisotyön muodot, sosiaalinen nuorisotyö, etsivä nuorisotyö, nuorisotiedotus. Toiminnallisia / ilmaisullisia menetelmiä nuorten kanssa tehtävässä työssä. Nuoria koskeva lainsäädäntö soveltuvin osin, nuorisolaki, laki nuorista rikoksen tekijöistä. 12

14 Erityiskasvatus elämän eri vaiheissa, 5 op Opiskelija tuntee erityiskasvatuksen peruskäsitteet, arvolähtökohdat ja tavoitteet. Hän tuntee keskeiset kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet ja tuen tarpeet eri ikäkausina. Opiskelija osaa tukea asiakkaiden ja heidän perheidensä elämänhallintaa ja toimintakykyä sekä arkielämän sujuvuutta. Erityiskasvatusta ja sen järjestämistä ohjaavat periaatteet. Kehityksen ja oppimisen erityisvaikeudet eri ikäkausina. Oppimisen ja koulunkäynnin tuki. Erityisvarhaiskasvatus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ammatillinen erityisopetus, valmentava ja kuntouttava opetus. Muut erityiskasvatuksen palvelut ja tukimuodot. Aiheeseen liittyvä lainsäädäntö. Perheiden kanssa tehtävä työ, 5 op Opiskelija ymmärtää monimuotoisen perheen merkityksen ja tunnistaa perheen vuorovaikutustapoja ja perheeseen sisältyviä voimavaroja. Hän osaa toimia perhetyön moniammatillisissa toimintaympäristöissä. Opiskelija osaa soveltaa joustavasti perhetyön menetelmiä vanhempien ja perheen tukemisessa. Perhe, merkitys ja mahdollisuudet. Perheen vuorovaikutus ja voimavarat. Perhekeskeisyys ja perhelähtöisyys. Moniammatillinen työskentely perhetyössä. Riittävä vanhemmuus. Kasvatusohjanta, vanhempien tukeminen kasvatustyössä. Perhetyön menetelmiä. Perhetutkimus. Kaltoinkohtelu ja lähisuhdeväkivalta, 5 op Opiskelija osaa tarkastella kaltoinkohtelua ja väkivaltaa yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Hän tunnistaa kaltoinkohtelun ja lähisuhdeväkivallan riskin eri ikäisten ihmisten elämässä. Opiskelija osaa ottaa puheeksi ja tukea lähisuhde- ja perheväkivallan eri osapuolia, sekä tarvittaessa ohjata eri osapuolet asiantuntijapalveluiden piiriin. Kaltoinkohtelu ja väkivalta yksilöllisenä, yhteisöllisenä ja yhteiskunnallisena ilmiönä. Kaltoinkohtelu ja väkivalta sekä sen riski eri ikäisten ihmisten elämässä. Kunniaan liittyvä väkivalta. Lähisuhde- ja perhesuhdeväkivaltaan liittyvä lainsäädäntö sekä palvelumuodot. Puheeksi ottaminen ja vahvistava vuorovaikutus. Lääkehoito sosiaalialalla, 5 op Opiskelija tuntee lääkehuoltoa koskevia ohjeita ja säädöksiä, tavallisimpien sairauksien hoidossa käytettävät lääkeaineet, niiden vaikutukset ja haittavaikutukset. Hän ymmärtää lääkkeiden tarkoituksenmukaisen käytön ja on selvillä lääkkeiden oikeasta ja turvallisesta käsittelystä, säilyttämisestä ja hävittämisestä. Lääkehoidon perusteet sosiaalialan asiakasryhmien kannalta, lääkkeiden antotavat ja lääkemuodot, lääkeaineiden vaikutukset elimistössä. Tavallisissa terveysongelmissa ja sairaanhoidossa käytettävät lääkkeet. Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen Harjoittelu 3 Sosionomin ammatillisuuden vahvistuminen, 18 op Opiskelija osaa käyttää erilaisia asiakastyön työorientaatiota ja menetelmiä tarkoituksenmukaisesti. Hän osaa suunnitella ja järjestää toimintaa sosiaalipedagogisesti yksilöä ja yhteisöä vahvistaen. Opiskelija osaa soveltaa ammattieettisiä periaatteita sosiaalipedagogisessa työssä. Hän kykenee sosiaalialan etiikan mukaiseen oman toimintansa kriittiseen reflektioon. Opiskelija osaa perustella, dokumentoida ja arvioida asiakastyötä ja sen vaikutusta tarkoituksenmukaisella tavalla. Opiskelija osaa soveltaa tutkimus- ja kehittämisosaamista työssään. Harjoittelu toimintaympäristössä, jossa opiskelija voi vahvistaa ammatillista kasvuaan sosionomiksi ja joka tukee valittujen opintojen tavoitteita. Harjoittelu voidaan suorittaa kansainvälisessä vaihdossa. Harjoittelun kesto 12 viikkoa. 13

15 Edeltävä opinnot: Harjoittelu 1 - Orientoituminen sosiaalipedagogiseen työhön, Harjoittelu 2 - Sosiaalipedagoginen asiakastyö Sosionomi työelämässä 23 op Työyhteisön johtaminen, 4 op : Opiskelija kykenee osallistumaan strategiaprosessiin työntekijänä ja esimiehenä. Hänellä on valmiudet johtaa henkilöstön osaamista ja työyhteisöä. Opiskelija osaa innostaa ja johtaa kehittämistyötä. Hän osaa toimia työhyvinvointia edistävästi. : Strateginen ajattelu ja johtaminen. Osaamisen johtaminen. Työyhteisön ja henkilöstön kehittäminen. Työhyvinvointi ja sen johtaminen. Sosiaalialan yrittäjyys, 3 op Opiskelija ymmärtää yrittäjyyden vaatimukset. Hänellä on valmiuksia toimia sosiaalialan yrittäjänä. Yrittämisen muodot. Kannattava yritystoiminta, markkinointi ja verkostot. Toimintaympäristön haasteet sosiaalialan yritystoiminnassa. Työlainsäädäntö. Yhteisötalous, sosiaalinen yrittäjyys, yhteiskuntavastuu. Sosiaalialan englanti, 3 op : Opiskelija hallitsee sosiaalialan työtehtävissä vaadittavan englannin kielen. Hän osaa toimia kansainvälisissä ammatillisissa ympäristöissä. Opiskelija pystyy englanninkielistä ammattikirjallisuutta hyödyntäen seuraamaan sosiaalialan kehitystä sekä kehittämään oman alansa työtä. : Sanaston kartuttaminen, sosiaalialan erityisalojen kieli. Ammattikirjallisuuden kielellinen analysointi. Suullisen ja kirjallisen kielentuottamisen ymmärrettävyys, tarkkuus ja sujuvuus. Raporttien, referaattien ja tiivistelmien laadinta. Ammatillinen kasvu, 5 op Opiskelija kykenee itseohjautuvaan opiskeluun ja sitoutuu oppimisyhteisöön sekä sosionomiopintoihin. Hän osaa luoda ja ylläpitää vuorovaikutussuhteita oman ja yhteisön oppimisen edistämiseksi. Opiskelija osaa reflektoida osaamistaan sosiaalipedagogisen työn ammatillisten osaamisalueiden pohjalta. Opiskelija osaa tarkastella työtään ja kehittää sitä. Hän kykenee arvioimaan sosiaalialan ammatillista tietoa ja uudistamaan omaa yhteiskunnallista osaamistaan. Opiskelija osaa solmia koulutuksen ja työelämän välisiä kumppanuuksia. Opiskelija on edustava sosiaalialan ammattilainen. Ammatillisen kasvun vaiheet ja reflektiivisyys. Sosiaalipedagoginen toiminta Madsenin mukaan. Vastuullisuuteen ja itseohjautuvaan opiskeluun kasvaminen. Oppimissuunnitelman laatiminen. Opiskeluun, oppimiseen, ammatilliseen kasvuun ja urakehitykseen liittyvien asioiden käsittely yksilöllisesti ja yhteisöllisesti pienryhmissä koko opiskelun ajan. Sosionomiksi kasvaminen. Harjoittelu 4 Moninainen sosionomin työ, 8 op Opiskelija suunnittelee ja toteuttaa harjoittelunsa oman ammatillisen erityisosaamisensa kehittymishaasteet huomioiden. Hän vahvistuu ammatillisessa osaamisessaan. Opiskelija edistää toiminnallaan oikeudenmukaisuutta, ihmisoikeuksia, yhdenvertaisuutta ja kestävää kehitystä. 14

16 Harjoittelu suoritetaan opintojen aikana opiskelijan esittämän suunnitelman mukaisesti. Harjoittelu voi olla esimerkiksi kansalaistoimintaa, vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaa ja/tai palkallista ammatilliseen osaamiseen liittyvää työtä. Harjoittelun kesto 5 viikkoa. Harjoittelun voi aloittaa ensimmäisen lukuvuoden jälkeen. Sosiaalipedagogisen työn kehittäminen 31 op Innovaatioprojekti 10 op Tavoite Opiskelija tunnistaa omaa asiantuntijaosaamistaan ja tuo sen yhteiskehittelyyn moniasiantuntijuuteen perustuvassa toiminnassa. Opiskelija on mukana luomassa yhteistoiminnallista neuvottelukulttuuria yhdessä muiden opiskelijoiden, opettajien, työelämän toimijoiden ja asiakkaiden kanssa. Opiskelija osaa käyttää yhteistyö- ja viestintätaitojaan yhteisöllisessä kehittämisprosessissa ja päätöksenteossa. Opiskelija osaa projekti- ja verkostotyöskentelyn perusteet ja pystyy soveltamaan osaamistaan alueellisessa, valtakunnallisessa tai kansainvälisessä kehittämistyössä. Opiskelija kehittää muiden toimijoiden kanssa käytännöllisiä, luovia ja innovatiivisia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla pyritään vastaamaan metropolialueen asukkaiden monimuotoisiin tarpeisiin. Yhteisöllinen kehittäminen rakentuu yhdessä kaikkien toimijoiden kesken. Yhteisöllisen kehittämisosaamisen alueet: kehittämisen prosessit, kehittämisen koordinointi ja hallinta, kehittämismallien uudistaminen. Projekti- ja innovaatiotyöskentelyn hallinta: suunnittelu, toteutus, arviointi, viestintä, julkistaminen, tuotteistaminen ja markkinointi. Yhteistyötaidot ja sidosryhmätoiminta. Verkostotyöskentely. Kvantitatiiviset tutkimusmenetelmät, 3 op Opiskelijalla on perusvalmiudet kvantitatiivisen tutkimuksen tekemiseen. Hän osaa analysoida kyselyaineistoa sopivalla tavalla. Opiskelija osaa tulkita tutkimustuloksia ja arvioida niiden luotettavuutta. Hän osaa hyödyntää tieto- ja viestintätekniikka tutkimustiedon analysoinnissa, kuvaamisessa ja raportoinnissa. Opiskelija osaa soveltaa saamiaan tuloksia ja johtopäätöksiä sosiaalialan kehittämisessä. Hän osaa käyttää tutkimus- ja kehittämistietoa työssään. Tilastollisen tutkimuksen vaiheet. Aineiston raportointi frekvenssitaulukoiden, tilastollisten tunnuslukujen ja graafisten kuvioiden avulla. Tilastollisen tutkimuksen analysointimenetelmiä. Tutkimuksen luotettavuus. Tilastollisen tietojenkäsittelyn perusteita. Kvalitatiiviset tutkimusmenetelmät, 3 op Opiskelija osaa analysoida ja tulkita kvalitatiivista aineistoa. Hän osaa perustella, arvioida ja raportoida saamiaan tuloksia. Opiskelija kykenee kriittiseen ajatteluun. Hän osaa soveltaa kehittävän tutkimuksen menetelmiä. Opiskelija osaa soveltaa saamiaan tuloksia ja johtopäätöksiä sosiaalialan kehittämisessä. Opiskelija osaa tietojensa ja osaamisensa avulla uudistaa työelämän käytänteitä. Laadullisten tutkimusaineistojen hankinta, analysointi, tulkinta, tulosten arvioiminen ja raportointi. Luotettavuuden arviointi. Tulkinta ja johtopäätökset. Toiminnallisen opinnäytetyön erikoispiirteet. Opinnäytetyö Opinnäytetyön aiheen jäsentäminen, 3 op Tavoite: Opiskelija tunnistaa ja osaa perustella opinnäytetyönsä lähtökohdat oman ammattialansa kehittämisen kannalta. Opiskelija kykenee toimivaan yhteistyöhön ja ammatilliseen keskusteluun työelämän edustajien, ohjaajien ja opiskelijoiden kanssa. : 15

17 Alan ajankohtaisten kehittämistarpeiden tunnistaminen. Yhteistyöneuvottelut työelämäedustajien kanssa. Esiymmärryksen saaminen opinnäytetyöprosessista. Tiedonhankinta. Ideapaperin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa. Opinnäytetyön suunnitelman laatiminen, 3 op Tavoite: Opiskelija osaa laatia opinnäytetyöstään toteuttamiskelpoisen suunnitelman, joka perustuu kriittiseen tiedonhankintaan ja luoviin ratkaisuihin. Opiskelija osaa hyödyntää verkostosuhteita sekä osaa tunnistaa ja ratkaista työhönsä liittyviä eettisiä kysymyksiä. : Verkostomainen työskentely ja vertaistuki. Työtapojen ja menetelmien perusteltu valinta. Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat. Opinnäytetyösopimuksen ja tutkimusanomuksen laatiminen. Lähdekritiikki. Tutkimus- ja kehittämistoiminnan viestintä. Eettisesti perustellun opinnäytetyösuunnitelman laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa. Opinnäytetyön toteuttaminen, 6 op Tavoite: Opiskelija osaa toteuttaa laatimansa opinnäytetyösuunnitelman ja kirjoittaa opinnäytetyöraportin. Opiskelija osaa arvioida opinnäytetyön vahvuuksia ja heikkouksia sekä tunnistaa erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. : Opinnäytetyön toteuttaminen yhdessä työelämän edustajien ja ohjaajien tukemana. Menetelmä-, tekstinohjaus- ja tiedonhankinnan pajat. Kirjallisen opinnäytetyöraportin laatiminen ja sen esittäminen seminaarissa. Vertaisarviointi. Kypsyysnäyte ja julkistaminen 3 op Tavoite: Opiskelija osaa kuvata ja arvioida opinnäytetyöprosessiaan kokonaisuutena. Opiskelija osaa viestiä opinnäytetyöstään valitulle kohderyhmälle ja jakaa osaamistaan asiantuntijayhteisössä. : Kypsyysnäytteen kirjoittaminen. Työn julkistaminen esimerkiksi artikkelin, posterin tai esitelmän muodossa. Vapaasti valittavat opinnot 10 op 16

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK -verkosto

Sosiaalialan AMK -verkosto 1 Sosiaalialan AMK -verkosto Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkosto 15.4.2010 Esitys sosionomi (AMK) tutkinnon kompetensseista Tämä esitys sisältää a) ehdotuksen sosiaalialan koulutusohjelmassa suoritetun

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma. Saapumisryhmän SS13S1 opetussuunnitelma

Sosiaalialan koulutusohjelma. Saapumisryhmän SS13S1 opetussuunnitelma Sosiaalialan koulutusohjelma Saapumisryhmän SS13S1 opetussuunnitelma Sosiaalialan koulutusohjelma 2.3.2011 Degree Programme in Social Services Sosionomi (AMK) opetussuunnitelma SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Opetussuunnitelma Kevät 2015

Opetussuunnitelma Kevät 2015 Sosiaalialan tutkinto-ohjelma Opetussuunnitelma Kevät 2015 Oppijan polku Metropolia Ammattikorkeakoulu Sosionomi (AMK) 1 2 3 SOSIONOMI (AMK) KOULUTUKSEN PERUSTEHTÄVÄ Sosionomi (AMK) koulutus tuottaa sosiaalipedagogista

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ

KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ KOLMANNEN SEKTORIN TOIMINTAKENTÄT SOSIONOMIEN AMK AMMATILLISEN KASVUN OPPIMISYMPÄRISTÖINÄ Sosiaalipedagoginen työote tarkastelussa 1 Johdanto 1.1 Tutkimuksen tarkoitus, kohteet ja tehtävät 1.2 Tutkimusongelmat

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op

SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op SUOMALAISIIN AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOIHIN VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE, 32 op OPPIMINEN JA OPPIMISYMPÄRISTÖT, 5op tuntee ammattikorkeakoulun opiskeluympäristönä omaa ammattikorkeakouluopintojen

Lisätiedot

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA

VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA VAASAN SEUDUN SOSIAALIALAN OPETUS- JA TUTKIMUSKLINIKKA Harjoittelujaksot Vaasan ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelmassa lukuvuonna 2014 2015 Kompetenssit koulutuksen eri vaiheissa Harjoittelut

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN EDISTÄMINEN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ n nimi: Ryhmä: Työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ LASTEN JA NUORTEN MIELENTERVEYDEN

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, sosiaali- ja terveysalan kehittäminen ja johtaminen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen opinnoissa syvennät johtamisen eri osa-alueiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009

AMMATILLISTEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 12. kesäkuuta 2009 OHJAAJUUS 20 OV Oman työn tavoitteellinen suunnittu ja toteuttaminen sosiaalisista ja kasvatuksellisista lähtökohdista Tuloksellinen toiminta Oman työn kehittäminen Oman persoonan tunteminen ja käyttäminen

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS

OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS 1 YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA SOSIAALINEN KUNTOUTUS SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA 90 OP (SOSIAALIALA) SOSIONOMI (Ylempi AMK), SAIRAANHOITAJA (Ylempi AMK), TERVEYDENHOITAJA

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet ja paikalliset suunnitelmat Kumppanuusfoorumi Tampere 25.8.2016 Pia Kola-Torvinen Opetushallitus Suomessa varhaiskasvatuksella on pitkä ja vahva historia Pojat leikkimässä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK)

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA Sosionomi (AMK) Sosionomiopinnoissamme painottuvat erityisesti sosiaalipedagogiikka ja luovat menetelmät. Osana opintoja sinulla on myös mahdollisuus suorittaa lastentarhanopettajan pätevyys.

Lisätiedot

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS

KASVUN TUKEMINEN JA OHJAUS TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KASVUN TUKEMINEN JA

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos

KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN luonnos KASVUN JA OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN Ammattitaitovaatimukset: Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa työskennellä kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan työn säädösten, arvopohjan ja ammattieettisten periaatteiden

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS

LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS LÄHIHOITAJATUTKINTO / VALMISTAVA KOULUTUS Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen TYÖSSÄOPPIMISEN OHJAUS JA ARVIOINTI Opiskelija Opiskeluryhmä Työssäoppimisen ajankohta Työssäoppimispaikka Työpaikkaohjaaja

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa monipuolisesti, asiakaslähtöisesti ja voimavaralähtöisesti Kuntoutumisen tukeminen Sivu 1(10) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja: tunnistaa

Lisätiedot

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE

OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE TUTKINNONSUORITTAJAN NIMI: OHJAAJUUS TUTKINTOTILAISUUDEN ARVIOINTILOMAKE ARVIOINNIN KOHTEET ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Oman työn tavoitteellinen suunnittelu ja toteuttaminen sosiaalisista

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaamisen kehittäminen ja johtaminen Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna.

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä

Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä Varhaiskasvatussuunnitelma johtamisen välineenä 7.6.2016 Pia Kola-Torvinen Elisa Helin Opetushallitus Tavoitteena suomalaiseen järjestelmään sopiva, kehittämistä ohjaava asiakirja Lainsäädännön linjaukset

Lisätiedot

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja

Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Eeva-Liisa Puumala Laboratoriohoitaja Vieritutkimuskoulutus verkossa Työn tilaajana oli Labquality Oy Marja Heikkinen Päivi Rauvo Työssäni loin asiasisällön vieritutkimuksia käsittelevään verkkokoulutukseen

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

2SLQQl\WHW\ ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY +DUMRLWWHOX ÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 9DSDDVWLÃYDOLWWDYDWÃRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY $PPDWWLRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY 3HUXVRSLQQRWÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃÃRY

Lisätiedot

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet. Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op

Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet. Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op Sosiaalialan opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, 48220 Kotka Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit

Lisätiedot

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN

NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN 1(5) NUORTEN SOSIAALINEN VAHVISTAMINEN Ammattitaitovaatimukset : tunnistaa sosiaalista vahvistamista tarvitsevan nuoren ja/tai hallitsee varhaisen tukemisen ja kohtaamisen menetelmiä pystyy toimimaan moniammatillisessa

Lisätiedot

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Hämeen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen

Lisätiedot

SERVICE LEARNING MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ. KAMU-pajaseminaari Niina Manninen, Eija Raatikainen, Mai Salmenkangas

SERVICE LEARNING MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ. KAMU-pajaseminaari Niina Manninen, Eija Raatikainen, Mai Salmenkangas SERVICE LEARNING MALLI VAPAAEHTOISTYÖN KEHITTÄMISEN VÄLINEENÄ KAMU-pajaseminaari 14.5.2014 Niina Manninen, Eija Raatikainen, Mai Salmenkangas Vapaaehtoistoiminnassa oppimisen konteksti Metropoliassa Uusi

Lisätiedot

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi

Tekijä: Pirkko Jokinen. Osaamisen arviointi Tekijä: Pirkko Jokinen Osaamisen arviointi Arviointi kohdistuu Osaamisen eli pätevyyden arviointiin = tutkinnon edellyttämät oppimistulokset (learning outcomes) Arvioidaan tiedot, taidot ja asenteet Opintojakson

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO Lastenohjaaja 1 TUTKINNON RAKENNE Pakolliset tutkinnon osat 70 ov - Lapsen kasvun ohjaus ja huolenpito 30ov - Perhelähtöinen ja yhteisöllinen kasvatustyö 25 ov - Koululaisten

Lisätiedot

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen

Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Oppilaitoksen tarjonta työvalmennuksen erikoisammattitutkintoon valmistavaan koulutukseen Mallinnus rakenteesta, tuotekortteina kuvatusta sisällöstä ja toteutuksen vuosikellosta Henkilökohtaistamisen ja

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA

VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA VARHAISKASVATUS AMMATTIKORKEAKOULUJEN OPETUSSUUNNITELMISSA Kysely ammattikorkeakouluille/20.1.2015/jm Yhteenveto Ammattikorkeakouluilta (yht. 21) tiedusteltiin e-lomakekyselyllä (vastausaika 12. - 19.1.2015)

Lisätiedot

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä

Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä Vanhuspalveluiden osaamistarpeet eri ammatti-ja tehtäväryhmissä HARRI AARTELO, VARAPUHEENJOHTAJA, LAPPEENRANNAN VANHUSNEUVOSTO VANHUSNEUVOSTON KOKOUS 26.5.2017 Ammatti-ja tehtäväryhmät lähihoitajat ja

Lisätiedot

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014

Perustason ensihoidon koulutuskokeilu. Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon koulutuskokeilu Seija Rannikko ja Anne Kokko Kontinkankaan yksikkö 19.9.2014 Perustason ensihoidon osaamisen painopistealueita kokeilun suunnittelussa Ensihoitotyön osaaminen Itsearviointi,

Lisätiedot

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016

LIIKKUVA KOULU JA OPS 2016 Raahe 3.3.2016 Laura Rahikkala liikunnanopettaja OPS 2016 HAASTE MAHDOLLISUUS HYPPY JOHONKIN UUTEEN OPS UUDISTUKSEN KESKEISIÄ LÄHTÖKOHTIA PEDAGOGINEN UUDISTUS -> Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan,

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp

AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp AMMATTILAISEKSI KANSAINVÄLISESTI, 15 osp OPPIMISTAVOITTEET n opintokortin runko Työelämälähtöiset työtehtävät Arvioidaan S = oppimistavoite saavutettu Valmentautuminen ja raportointi Valmentautuminen työelämässä

Lisätiedot

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia

OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia OPS2016 opetussuunnitelma, oppiminen ja teknologia Tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen Valtakunnalliset virtuaaliopetuksen päivät 2014 Juho Helminen Ajattelu ja oppimaan oppiminen Itsestä huolehtiminen

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO

LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO SEURAKUNTAOPISTO LAPSI- JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Ilmaisutaitojen ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden työpaikat ja ajankohdat suunnitellaan

Lisätiedot

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä

Torstai 14.1.2010 Klo. 16.30-19.45 Metropolian tietojärjetelmät Päivi Setälä Lukujärjestys viikoille 2 ja 3 Viikko 2 (Muutoksia lukujärjestyksessä) Tiistai 12.1.2010 Klo 15.00-16.00 Aikuiskoulutuksen avajaiset Klo 16.00-18.00 Orientaatio opintoihin, tutor Maj-Lis Vänskä Ennen avajaisia

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus. OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus OPETUSSUUNNITELMA Medianomi (AMK), monimuotototeutus Media-alan monimuotototeutuksessa syvennyt kuvalliseen viestintään. Opinnoissasi paneudut kuvalliseen ilmaisuun ja visuaaliseen viestintään soveltamalla

Lisätiedot

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio Sosiaalipedagoginen orientaatio 14 tuntia lähiopetusta, oppimistehtävä, laajuus 94 tuntia Yhteensä 108 tuntia (4 op) tuntee sosiaalipedagogisen teorian perusteet löytää sosiaalipedagogisia elementtejä

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN ETELÄ-KYMENLAAKSON AMMATTIOPISTO Palvelualojen toimipiste Takojantie 1, 48220 KOTKA Puh. 010 395 9000 Fax. 010 395 9010 S-posti:etunimi.sukunimi@ekami.fi www.ekami.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO,

Lisätiedot

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA

KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA KESTÄVÄÄ KEHITYSTÄ EDISTÄVÄ OPETUS AMMATTIKORKEAKOULUSSA Lahden ammattikorkeakoulun opetussuunnitelmien ja opetuksen tarkastelua kestävän kehityksen näkökulmasta Muotoiluinstituutin sekä sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN

Sosionomikoulutus. Hämeen ammattikorkeakoulu SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Hämeen ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Sosionomi (AMK) toimii kasvatuksen, ohjauksen ja sosiaalityön tehtävissä. Ammattinimikkeitä ovat mm. lastentarhanopettaja, lastensuojelulaitoksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto

Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto Millaiset rakenteet pitävät pedagogiikan kunnossa? Varhaiskasvatuksen VIII Johtajuusfoorumi 2.4.2014 Piia Roos & Janniina Elo, Tampereen yliopisto TYÖELÄMÄN JATKUVA MUUTOS HAASTAA KEHITTÄMÄÄN (Launis,

Lisätiedot

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola

Yksikön toimintasuunnitelma. Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Yksikön toimintasuunnitelma Varhaiskasvatusyksikkö Arabia-Viola Sisältö Yleistä Toimintakulttuuri Leikki ja monipuoliset työtavat Toiminnan arviointi ja kehittäminen Ryhmän toiminnan arviointi Yhteistyö

Lisätiedot

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI

TUTKINNON YLEISKUVAUS JA KOULUTUSOHJELMAN OSAAMISPROFIILI 1 Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2010- Hyväksytty ammattikorkeakoulun hallituksessa.3.2010 Opetussuunnitelmat määrittelevät tutkintojen osaamistavoitteet

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN

Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Tiedote 23.6.2009 TERVETULOA AIKUISOPISKELIJAKSI HOITOTYÖN KOULUTUSOHJELMAAN Sinut on hyväksytty aikuisopiskelijaksi Metropolia -ammattikorkeakoulun hoitotyön koulutusohjelmaan suorittamaan sairaanhoitaja

Lisätiedot

Opetuksen tavoitteet

Opetuksen tavoitteet 5.20 Kuvataide Kuvataideopetuksen lähtökohtana on kulttuurisesti monimuotoinen todellisuus, jota tutkitaan kuvia tuottamalla ja tulkitsemalla. Opiskelijoiden kokemukset, mielikuvitus, luova ajattelu ja

Lisätiedot

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN TURUN AIKUISKOULUTUSKESKUS Kärsämäentie 11, 20360 Turku puh. 0207 129 200 fax 0207 129 209 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA NÄYTTÖTUTKINTO AMMATTITAIDON ARVIOINTI KUNTOUTUMISEN TUKEMINEN

Lisätiedot

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op

OPINTO OPAS Lahden ammattikorkeakoulu. Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op OPINTO OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Ammattikorkeakouluopintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille 16 op VALMENTAVA KOULUTUS MAAHANMUUTTAJILLE 16 OP Valmentavan koulutuksen tarkoituksena

Lisätiedot

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus

Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Lahden Ammattikorkeakoulu 2015-2016 Sosionomikoulutus 15S, monimuotototeutus Sosiaalipedagoginen varhais-ja nuorisokasvatus 15.01.2016 Tunnus Nimi 1 v 2 v 3 v 4 v Op yht STSOS15M-1000 YDINOSAAMINEN 180

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi

Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Kuntoutusohjauksen ja -suunnittelun arviointipassi Sisällysluettelo JOHDANTO OSAAMISEN KEHITTYMINEN ARVIOINNIT: JAMKin yhteiset osaamiset Sosiaali- ja terveysalan yhteiset osaamiset Kuntoutusohjauksen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ OSAAMISEN ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ Anneli Kesola Tampereen seudun Osaavan osaamisen kehittämistiimi OSAAMISEN KEHITTÄMISTIIMI Anneli Kesola (Lempäälä) Pekka Jokela (Tampere) Teemu Keronen (Pirkkala) Jaana

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS

MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS MONIKULTTUURINEN TOIMINNAN OHJAUS Ammattitaitovaatimukset tuntee omat kulttuuriset arvonsa ja lähtökohtansa sekä tunnistaa kulttuuri-identiteetin merkityksen yksilölle hyväksyy itsensä ja toiset tasavertaisina

Lisätiedot

Sosionomikoulutus (SOSONU15A8)

Sosionomikoulutus (SOSONU15A8) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosionomikoulutus (SOSONU15A8) code name 1 2 3 4 sum SOSON15AYDIN-1000 Ydinosaaminen 90 SOSON15ASO01-1000 Sosiaalialan työn lähtökohdat 15 SO0101 Kehittyvä osaaja 5 5 SO0102 Hyvinvoinnin

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA ETIIKKA, 2 ov 1. Eettisten kysymysten pohdinta 2. Arvo- ja normiristiriitojen käsittely työssä 3. Elinikäisen oppimisen avaintaidot - Ammattietiikka Arvioinnin kohteiden 1 ja 2 osaaminen osoitetaan aktiivisella

Lisätiedot