Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet. Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet. Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op"

Transkriptio

1 Sosiaalialan opintopolku syksyllä 2012 Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, Kotka Sosiaalialan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Kokonaisuuteen kuuluvat kurssit syksyllä 2012 Ammattikorkeakoulun perusopinnot Sosiaalialan englanti, 5 op Viestintätaito 5 op Sosiaalialan koulutusohjelman perusopinnot Sosiaalialan tehtävät ja kehitys 5 op Hyvinvointi ja sosiaaliset ongelmat 5 op Ammatillinen vuorovaikutus 5 op Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5 op Elämänkulku ja kulttuuri 5 op Ohjaus ja osallisuus 5. op Kasvatustyö 5 op

2 Sosiaalialan englanti, 5 op Opiskelija osaa toimia oman alansa viestintätilanteissa englannin kielellä vakuuttavasti ja tilanteen huomioon ottaen, myös ennakoimattomissa tilanteissa. Hän tuntee oman alansa englanninkielistä käsitteistöä ja pystyy hyödyntämään kielitaitoaan asiantuntijatehtävissä. tasona on eurooppalaisen viitekehyksen tasoa B2 vastaava osaaminen myös työtehtäviin liittyvissä tilanteissa. Ennakkoedellytyksenä on englannin pitkän yo-kokeen cl-arvosana, lähtötasotestissä osoitettu B2-tason kielitaito, tai hyväksytysti suoritettu valmentava kurssi. Opiskelijan, joka lähtötasotestin perusteella on ohjattu Englannin valmentavalle kurssille, on suoritettava valmentava kurssi hyväksytysti ennen kuin hän voi osallistua tämän opintojakson tenttiin. Erittäin suositeltavaa on, että valmentavasta kurssista on hyväksytty arvosana jo ennen tämän opintojakson alkua. Sisältö Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa arvioida omaa oppimistaan, arvioida englanniksi tapahtuvien viestintätilanteiden onnistumista sekä soveltaa taitojaan uusissa tilanteissa osaa käyttää kielellisiä apuneuvoja (esim. verkkosanakirjoja, hakukoneita ja oikolukutoimintoja) tehokkaasti osaa mukauttaa viestintätyyliään tilanteen, puhekumppanin ja osallistujien kielitaidon mukaan tiedostaa kulttuurin vaikutuksen viestintään osaa englannin kielellä o laatia työhakemuksen ja osallistua työpaikkahaastatteluun, sekä näissä tilanteissa kuvailla omaa osaamistaan ja koulutustaan, o laatia selkeitä ja jäsentyneitä, työelämän tilanteisiin tyylillisesti sopivia sähköpostiviestejä, o viestiä puhelimessa selkeästi ja sujuvasti, kuvailla yritystä tai muuta organisaatiota ammattimaisesti, laatia opinnäytetyön abstraktin Kymenlaakson AMK:n ohjeiden mukaisesti. Alakohtainen osuus Osaa englannin kielellä selittää ja käyttää sosiaalialan peruskäsitteitä kuvailla suullisesti sosiaalialaan liittyviä toimintoja

3 tuottaa apukeinoja hyväksi käyttäen sosiaalialaan liittyvää asiatekstiä toimia sosiaalialan edustajana esittelytilanteissa toimia asiakastapaamisissa Englannin valmentava koulutus Opiskelija parantaa yleiskielitaitoaan pystyäkseen opiskelemaan oman ammattialansa englannin kursseilla. Valmentavalla kurssille ohjataan ne opiskelijat, joiden kielitaidon taso on tasotestin mukaan B1.1 tai sitä alempi. Opintojakson suoritettuaan opiskelija: osaa arvioida omaa oppimistaan ja valita itselleen sopivia oppimistapoja tuntee kielellisten apuneuvojen käytön (esim. verkkosanakirjat, hakukoneet ja oikolukutoiminnot) osaa käyttää kielen perusrakenteita osaa ääntää ymmärrettävästi osaa puhua tutuista tai itseään kiinnostavista asioista johdonmukaisesti osaa selittää lyhyesti mielipiteitä ja suunnitelmia pystyy pitämään tutusta aiheesta valmistellun yksinkertaisen ja ymmärrettävän suullisen esityksen osaa käyttää hyvin perussanastoa osaa ilmaista ajatuksensa kirjallisesti ymmärrettävästi melko selkeällä, yksinkertaisella ja pääosin yhtenäisellä tekstillä kielellisten apuneuvojen käyttö kielenoppimisen tapoja ääntämisharjoituksia suullisia pari- ja ryhmäharjoituksia tekstipohjaista opiskelua, johon kuuluu erilaisia suullisia ja kirjallisia tehtäviä suullinen esitys englanniksi tutusta aiheesta

4 Viestintätaito 5 op Opintojakso jakautuu opintojakson osiin: Äidinkieli (3 op) ja Tietotekniikka (2 op). Äidinkieli: Opintojakson suoritettuaan opiskelija kirjoittaa muodoltaan, sisällöltään ja kieliasultaan huoliteltuja asiatekstejä ja asiakirjoja tuntee keskeiset kielenhuolto-ohjeet hallitsee vuorovaikutustaidot osaa kehittää esiintymisvalmiuksiaan työelämän tarpeisiin hallitsee omaa esiintymisjännitystään osaa arvioida omia ja muiden esityksiä Tietotekniikka: käyttää opiskelussaan ammattikorkeakoulun keskeisiä tietojärjestelmiä määritellä tietotekniikkaan liittyviä peruskäsitteitä soveltaa tekstinkäsittelyn, taulukkolaskennan ja esitysgrafiikan perustaitoja opiskelussaan toimia tietoturvallisesti eri ympäristöissä Äidinkieli: asiakirjat ja asiatekstit kielenhuolto tiedonhankinta esiintymistekniikka esiintymisharjoitukset yksin ja ryhmissä Tietotekniikka: tietokoneen ja oheislaitteiden käyttö tavanomaiset tietotekniset termit ja käsitteet internetin ja sähköpostin käytön perustaidot tekstinkäsittelyn perusteet taulukkolaskennan perusteet esitysgrafiikan perusteet tietoturva

5 Sosiaalialan tehtävät ja kehitys 5 op jäsentää sosiaalialan ammattityön nykyisen tehtävärakenteen sekä hahmottaa työn tulevaisuuden haasteita paikantaa sosiaalialan yhteiskunnallisessa palvelujärjestelmässä ammattieettiset periaatteet tunnistaa keskeiset sosiaalialan kehitykseen vaikuttavat sosiaalipoliittiset muutostekijät tunnistaa sosiaalialan ammatillisten työkäytäntöjen historiallisen kehityksen sosiaalialan ammattityön tehtävärakenne sosionomin työ ja ydinosaaminen sosiaalialan rajapinnat sosiaalialan arvot, ihmiskäsitys ja ammattietiikka suomalaisen yhteiskunnan kehitys ja sosiaalipolitiikka sosiaalialan työn muutostekijät Toteutustapa: Vastuuopettaja: Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Learning cafe, Luento, Opetuskeskustelu, Oppimistehtävät, Problem Based Learning, Yhteistoiminnallinen oppiminen Merja Hautalainen Hyvinvointi ja sosiaaliset ongelmat 5 op tarkastella sosiaalisten, fyysisten ja psyykkisten ongelmien taustatekijöitä ja vaikutuksia yksilön, yhteisön ja yhteiskunnan tasoilla jäsentää hyvinvointia uhkaavia ilmiöitä ja mekanismeja sisäistää sosiaalialan ammatillisen työn tehtävän hyvinvoinnin edistämisessä ja sosiaalisten ongelmien korjaamisessa köyhyys, syrjäytyminen ja huono-osaisuus kansanterveydelliset ongelmat mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt ja ongelmat taustatekijöineen ja vaikutuksineen sosiaalialan ammattilaisen rooli hyvinvoinnin edistämisessä ja sosiaalisten ongelmien korjaamisessa

6 Toteutustapa: Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Oppimistehtävät, Problem Based Learning, Seminaari tai muu esitys Aika: Vastuuopettaja: Harri Mäkinen Ammatillinen vuorovaikutus 5 op kehittää vuorovaikutustaitojaan ja hallitsee sosiaalisen vuorovaikutuksen teoreettisen perustan asemoida itsensä erilaisiin ammatillisiin vuorovaikutustilanteisiin viestinnällisen ajattelutavan ja viestinnälliset perusvalmiudet sosiaalialalla hahmottaa yhteisöviestinnän tarkoituksen ja sisällön ammatillisesta näkökulmasta sekä viestinnän merkityksen työyhteisöjen funktiona Sisältö esiintymis- ja ilmaisutaidot ryhmäilmiön ja ryhmädynamiikan lainalaisuudet yhteisöllisen oppimisen elementit (ongelmaperustainen oppiminen) viestintätaidot ammatillisen julkisuudessa toimimisen perusteet työyhteisö-/organisaatioviestintä asiakkaan kohtaamisen välineitä Suoritustapa: LCCE, Luento, Ohjatut harjoitukset, Oppimistehtävät Aika: Vastuuopettaja: Tuija Suikkanen-Malin Sosiaaliturva ja lainsäädäntö 5 op hahmottaa sosiaaliturvan kokonaisuuden julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin tuottamien sosiaali- ja terveyspalveluiden pääpiirteet sekä niitä ohjaavan keskeisen lainsäädännön koota toimeentuloturvaetuuksia ja palveluita asiakasryhmittäin sosiaalivakuutus, sosiaalihuolto, toimeentuloturva

7 sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja lainsäädännöllisen tiedon hakeminen palvelujen tuottaminen ja tilaaminen Suoritustapa: Itsenäisesti tai ryhmässä tapahtuvaa työskentelyä, Luento, Ohjatut harjoitukset, Oppimistehtävät, Problem Based Learning, Seminaari tai muu esitys, Verkko-opinnot, Yhteistoiminnallinen oppiminen Aika: Vastuuopettaja: Harri Mäkinen Elämänkulku ja kulttuuri 5 op tarkastella elämänkulkua ja kulttuuria yksilötasolta globaaliin tasoon nähdä yksilön osana sukupolveaan ja sen avainkokemuksia tarkastella arvomaailman muutoksia arvioida omia asenteitaan ja suvaitsevaisuuttaan suhteessa erilaisiin ihmisiin tutkia elämänkulun nivelkohtien valintoja ja sattumia Sisällöt kulttuuri käsitteenä ja ymmärryksenä elämänkulun näkökulma perheen kehitysvaiheet ja kulttuurit yhteisöllisyys Ohjaus ja osallisuus 5. op hahmottaa sosiaalialan asiakastyön prosessin toimia ohjaussuhteessa eri-ikäisten asiakkaiden kanssa toimia asiakaslähtöisesti tukea asiakkaan osallisuutta Sisällöt sosiaalialan tehtävärakenne sosiaaliohjaus osallisuus osallistavat menetelmät sosiaalipedagogisen työn perusteet

8 Kasvatustyö 5 op toimia kasvatus- ja ohjaussuhteessa huomioiden kehityksen, oppimisen ja vuorovaikutuksen näkökulmat eri ikäisten asiakkaiden kanssa suunnata toimintaansa kasvatus- ja koulutusinstituutioiden tavoitteiden mukaisesti ja ymmärtää kasvuympäristön merkityksen kehitykselle osaa soveltaa didaktiikan periaatteita ohjaus- ja kasvatustyön suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa Sisällöt psyykkisen kehityksen keskeiset kehitysprosessit kasvatustietoisuus ja kasvatusvuorovaikutus suomalainen kasvatus- ja koulutusjärjestelmä muuttuvat kasvuympäristöt didaktinen suunnitteluprosessi opetus- ja ohjaustyössä

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet

Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät tai alasta kiinnostuneet Hoitotyön opintopolku syksyllä 2012 Jylpyn kampuksella Paikka Kohderyhmä Jylpyn kampus, Takojantie 1, 48220 Kotka Sairaanhoitajan, terveydenhoitajan tai ensihoitajan ammattikorkeakoulututkintoon tähtäävät

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op

OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan koulutusohjelma Sosiaali- ja kasvatusalan suuntautumisvaihtoehto Rakennekaavio: Sosionomi (AMK), 210 op 1. lukukausi 30 op Ammatillisen työn lähtökohdat P Oppiminen ja oppimisympäristöt,

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

358 Sosiaalialan koulutusohjelma

358 Sosiaalialan koulutusohjelma 8.11. SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Opintojen laajuus opintoviikkoina Lukiopohja Ammattipohja Opintokokonaisuudet Opintovuosi Yh- Opintovuosi Yh- Koodi Opintojaksot 1. 2. 3. 4. teensä 1. 2. 3. 4. teensä

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011

OPETUSSUUNNITELMA 2011 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU 28.2.2011 OPETUSSUUNNITELMA 2011 PUHUTTUJEN KIELTEN TULKKAUKSEN KOULUTUSOHJELMA 210 OP Tulkki (AMK) ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto

OPETUSSUUNNITELMA DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU. Hoitotyön koulutusohjelma. Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto 1 DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPETUSSUUNNITELMA Hoitotyön koulutusohjelma Diakonisen hoitotyön suuntautumisvaihtoehto Sairaanhoitaja (AMK) -diakonissa, 240 op 1. LUKUKAUSI KOHTAAMNEN JA ARVOT 2 OOP0005A10S

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Liiketalouden koulutusohjelma

Liiketalouden koulutusohjelma Liiketalouden koulutusohjelma Tutkinto ja tutkintonimike Liiketalouden ammattikorkeakoulututkinto, tutkintonimike tradenomi Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Asiantuntijuuteen kehittyminen Opinnot antavat

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2014 2015 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2014 2015 Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt poliisi (AMK) -tutkinnon opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opinto-opas 2010 2011

Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Opinto-opas 2010 2011 Humanistinen ammattikorkeakoulu Julkaisija:... Humanistinen ammattikorkeakoulu Toimitus:...Johanna Henriksson Taitto:...Antero Airos Ilmestynyt:...8/2010 Sisällysluettelo

Lisätiedot

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI

FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI 1 FORSSAN AMMATTI INSTITUUTTI Forssan ammatti instituutin toiminta ajatus on: Olemme monialainen, kehittyvä ja työelämän tarpeisiin vastaava oppilaitos, joka tukee opiskelijoiden yksilöllistä kasvua ammattiin.

Lisätiedot

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi

TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO. Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi TUTKINTOKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA TIETOJENKÄSITTELYALAN PERUSTUTKINTO Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma Datanomi Ammattiopiston johtokunta hyväksynyt 9.5.2006 Voimaantulo

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Media-alan koulutus, Valokuvaus

Media-alan koulutus, Valokuvaus Lahden ammattikorkeakoulu Media-alan koulutus, Valokuvaus Opetussuunnitelma 2014-2015 29.10.2014 0 Sisällysluettelo YDINOSAAMINEN 210 OP... 15 PERUSOPINNOT 41 OP... 15 Taideopinnot 23 op... 15 05MEVIMU

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018

OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 Viittomakielentulkin koulutusohjelma OPETUSSUUNNITELMA 2013 2018 HUMANISTINEN AMMATTIKORKEAKOULU Viittomakielentulkki (AMK) Viittomakielentulkin koulutusohjelma 240 opintopistettä / 4 vuotta 2 Sisällys

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, DATANOMI KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 9/2010 Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto T U T K I N N O N P E R U S T E

Lisätiedot

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016

Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 Poliisi (AMK) OPETUSSUUNNITELMA 2015 2016 POLIISI (AMK) -TUTKINTO (180 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO LÄHIHOITAJA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMAN AMMATILLISET

Lisätiedot

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI

Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala OPETUSSUUNNITELMA 2006 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MARKKINOINNIN KOULUTUSOHJELMA TALOUSHALLINNON KOULUTUSOHJELMA 120 ov

Lisätiedot

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma

Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelma Viestinnän, nykysuomen ja englannin kandidaattiohjelmassa tarkastellaan kriittisesti kielen, viestinnän ja median ilmiöitä useasta eri näkökulmasta.

Lisätiedot

Matkailun koulutusohjelma

Matkailun koulutusohjelma Matkailun koulutusohjelma Suoritettava tutkinto Matkailu- ja ravitsemisalan ammattikorkeakoulututkinto, Restonomi (AMK), 210 op. Tutkinnon yleiskuvaus ja tavoitteet Matkailun koulutusohjelman opinnot valmentavat

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVIEN TUTKINNON OSIEN VALINNAISET OPINNOT, 4 OV 2014-2015 TEKNIIKAN KOULUTUSYKSIKKÖ autoalan perustutkinto kone- ja metallialan perustutkinto logistiikan perustutkinto sähkö- ja automaatiotekniikan

Lisätiedot

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet

Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Hotelli- ja ravintola-alan liikkeenjohdon koulutusohjelma opintojaksokuvaukset 2014-2015 Markkinoinnin ja myynnin perusteet Tunnus: PTA1RH001 Laajuus: 3 op (81 h) Ajoitus: 1.-2. lukukausi Kieli: suomi

Lisätiedot

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op...

1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu... 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP... 13 1.1.1 PERUSOPINNOT 40 OP... 13 1.1.1.1 Taideopinnot 20 op... 1. Media-ala / Mediasisällön suunnittelu............................................................................ 2 1.1 YDINOSAAMINEN 210 OP................................................................................

Lisätiedot

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma

Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Page 1 of 56 Liikunnan ja vapaa-ajan koulutusohjelma Koulutusohjelman tavoitteet Liikunnanohjaajat sijoittuvat hyvin monipuolisiin työtehtäviin. He voivat toimia julkishallinnossa, kansalaisjärjestöissä

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus

Liiketalouden koulutus Lahden ammattikorkeakoulu Liiketalouden koulutus Opetussuunnitelma 2014-2015 15.9.2014 0 Sisällysluettelo LIIKETALOUDEN ALAN KOULUTUSOHJELMA... 12 Ydinosaaminen 150 op... 16 Perusopinnot 75 op... 16 Yritysportfolio...

Lisätiedot