Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä Työsuojelu 1

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä. 29.11.2012 Työsuojelu 1"

Transkriptio

1 Työsuojelun rooli päihdehaittojen ehkäisyssä Työsuojelu 1

2 Työsuojeluorganisaatio SoTessa v Koordinoiva työsuojelutoimikunta 9- jäsentä (3 Ta edustajaa ja 6 tsv:a) SoTe 1 Hallinto Sosiaalityö Kuntotumispalvelut 1061 htv (1199) 8- jäsentä SoTe 2 Perusterveydenhuolto Erikoissairaanhoito Ympäristöterveydenhuolto Työterveyshuolto 914 htv (1211) 8- jäsentä SoTe 3 Vanhuspalvelut 1955 htv (2070) 8- jäsentä

3 Turun päihdeasioiden käsittelyopas Turun kaupungin henkilöstön päihdeasioiden käsittelyoppaan tarkoituksena on auttaa käsittelemään työpaikan päihdeongelmia, -riskejä ja -haittoja. Työmarkkinajärjestöt antoivat tammikuussa 2006 suosituksen uudistaa päihdeohjelmat vastaamaan työelämän nykyisiä tarpeita. Päihdeongelmalla tarkoitetaan alkoholin, lääkkeiden, huumeiden, muiden päihteiden tai näiden sekakäytöstä johtuvaa riippuvuutta, joka haittaa elämänhallintaa ja työssä selviytymistä sekä saattaa vaarantaa työtovereiden tai palvelun kohteena olevien ihmisten turvallisuutta Työsuojelu 3

4 Päihteet eivät kuulu työpaikalle, ja ne ovat työelämän pelisääntöjen vastaisia. Päihteet aiheuttavat merkittäviä riskejä niiden käyttäjille ja työyhteisön jäsenille. Päihderiippuvuus on sairaus. Parantamalla ja selkeyttämällä päihdeongelmien käsittelyä ja hoitoa koskevia ohjeita pyritään kokonaan päihteettömään työpaikkaan. Jokainen esimies ja työntekijä voi omalla esimerkillään edistää päihteettömyyttä työpaikalla. Päihteidenkäytön piilohyväksyntä vahingoittaa päihteitä käyttävää henkilöä ja vaarantaa koko työyhteisön turvallisuutta. Päihteidenkäytön ennaltaehkäisy on myös työterveyshuollon lakiin perustuva tehtävä Työsuojelu 4

5 Työpaikan päihdeasioita tulee hoitaa suunnitelmallisesti. Pääpaino on ennalta ehkäisyssä, jonka keskeinen työtapa on tiedottaminen. Työsuojeluvaltuutetut kuuluvat henkilökunnan päihdetyöryhmään. Päihderyhmien ehkäisevä päihdetyö voi olla mm. päihteistä tiedottamista,opastamista tai kouluttamista sekä tietojen antamista päihteiden terveyshaitoista, päihdeongelman tunnistamisesta ja erilaisista hoitomahdollisuuksista. Ennaltaehkäisevän toiminnan tarkoituksena on päihteetön työpaikka. Työyhteisön tulee sitoutua päihteettömään työkulttuuriin. Esim. tänä vuonna järjestetty koulutusta kaksi kertaa, jossa kerrottiin päihdehaitoista ja esiteltiin uutta Mielenterveys- ja päihdepalvelut opasta sekä ohjelmaa ja omaa päihdeopasta Työsuojelu 5

6 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDEOHJELMA Väestörakenteen muutos, mielenterveys- ja päihdeongelmien kehitys merkittäviksi kansansairauksiksi ja julkisen talouden haasteet muodostavat tulevaisuudennäkymän, joka rasittaa hyvinvointipalvelujen järjestämistä ja muodostaa kansalaisille hyvinvointiriskejä. Tähän tulevaisuudennäkymään varautumiseksi on alettu laatia valtakunnallisia ja paikallisia hyvinvointipoliittisia linjauksia. Turun kaupungin mielenterveys- ja päihdeohjelma on laadittu voimassaolevien valtakunnallisten ja paikallisten mielenterveys- ja päihdetyön strategisten asiakirjojen linjausten edistämiseksi käytännön mielenterveys- ja päihdetyössä. Ohjelma laaditaan osana valtakunnallista KASTE -ohjelmaa ja sen Länsi 2012 kehittämishanketta Työsuojelu 6

7 Edellä mainittuja strategisia linjauksia ovat palvelujen painopisteen siirtäminen korjaavista erityispalveluista ehkäiseviin lähipalveluihin ja terveyden edistämiseen, ohjaus eri palveluihin ja siihen liittyvä hoitoketju- tai poikkihallinnollinen yhteistyö sekä korjaavien erityispalvelujen kehittäminen. Nämä linjaukset on työstetty ohjelmaasiakirjassa viideksi konkreettiseksi toimenpide-ehdotukseksi. Toimenpide-ehdotusten työstämisessä on varauduttu siihen, että julkisen talouden haasteellisten tulevaisuudennäkymien vuoksi toimenpiteiden toteuttamiseen ei voida olettaa olevan käytettävissä merkittäviä lisäresursseja. Näin ollen toimenpide-ehdotukset on laadittu toteuttamiskelpoisiksi nykyresursseilla, joskin toteuttaminen edellyttää kehittämistahtoa eri hallintokunnilta, yksiköiltä ja työntekijöiltä Työsuojelu 7

8 Ennalta ehkäisyn lähtökohtana on varmistaa työyhteisössä, että jokainen tietää päihteiden pelisäännöt eli käyttö ei saa haitata työntekoa edes väsymyksenä päihtymyksestä puhumattakaan. Pelisääntöihin kuuluu myös lupa puuttua, sekä työtoverin että esimiehen taholta. Työtoverin velvollisuus on neuvoa ja kannustaa päihdeongelmaista ottamaan yhteyttä työterveyshuoltoon tai muuhun ammattihenkilöön. Työtoveri voi pyytää päihdeongelmaista keskustelemaan asiasta esimiehen tai työsuojeluvaltuutetun kanssa. Ongelman piilottelua tai salaamista ei tule hyväksyä. Ongelmaan puuttuminen on päihdeongelmaisen auttamista ja lähimmäisestä välittämistä Työsuojelu 8

9 Esimiehen on mahdollisimman varhain otettava työntekijä kanssaan keskustelemaan, jos on merkkejä siitä, että asianosaisella voisi olla päihdeongelma. Päihdeongelma työpaikalla voi näkyä: toistuvina krapulatiloina virheellisinä, huonolaatuisina tai puuttuvina työsuoritteina työtehon laskuna viivästyksinä myöhästymisinä huonona palveluna huonona työmoraalina epäasiallisena käytöksenä työtovereita ja esimiehiä kohtaan lyhyinä, usein toistuvina poissaoloina työtapaturmina Työsuojelu 9

10 Kohti kokonaisvaltaista työhyvinvointia Työkyvyn hallintamalli 1. Esimies seuraa säännöllisesti työntekijöiden sairauspoissaoloja, mahdollisia hälytysmerkkejä, toimintalukuja ja havainnoi merkkejä työkyvyn heikkenemisestä sekä työyhteisön ilmapiiristä. Havainnoit ja huomiot voivat tulla myös työntekijältä itseltään, työtoverilta, työyhteisöstä tai työterveydenhuollosta. 2. Esimies ottaa asian heti, kun on havainnut työkykyyn vaikuttavia ongelmia. Neuvoa ja tukea saa omalta esimieheltä,työkavereilta, työsuojelulta tai työterveyshuollosta. Työntekijällä on myös oikeus ottaa asia esille esimiehensä kanssa ja pyytää työhyvinvoinnin tukikeskustelua Työsuojelu 10

11 Esimiehen tehtävät päihdeongelman selvittämiseksi Kun esimies tai työtoveri huomaa työntekijän olevan alkoholin tai muun päihteen vaikutuksen alainen, hänen tulee kehottaa päihtynyttä tai päihteitä nauttivaa henkilöä poistumaan työpaikalta. Tämä on välttämätöntä päihtyneen oman, työyhteisön ja asiakkaiden turvallisuuden kannalta. Päihtymyksestä johtuvan työstä poissaolon ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa. Päihtymisen toteamiseksi riittää yleensä esimiehen aistinvarainen havainto ja sen lisäksi yhden henkilön toteama päihtyminen. Päihtymyksestä epäilty henkilö voi halutessaan käydä puhaltamassa alkometriin työterveyshuollossa. Näin hän voi todistaa, ettei ole nauttinut alkoholia Työsuojelu 11

12 Puheeksiotto Puheeksiotolla tarkoitetaan ensimmäistä esimiehen kanssa työpaikalla käytyä keskustelua päihdeongelmasta. Työntekijä voi ottaa mukaan puheeksiottokeskusteluun työsuojeluvaltuutetun ja/tai työterveyshuollon edustajan. Puheeksiottokeskustelussa täytetään puheeksiottokeskustelulomake (lomake 1) ja sovitaan seurannasta. Seurantakeskustelu pidetään 2-3 kuukauden kuluttua ensimmäisestä tapaamisesta. Myös seurantakeskustelut kirjataan puheeksiottokeskustelulomakkeelle. Mikäli päihteiden väärinkäyttö jatkuu edelleen ja omatoimista hoitoon hakeutumista ei ole tapahtunut, esimies kutsuu koolle hoitoonohjausneuvottelun Työsuojelu 12

13 Työterveyslaitoksen muutama vuosi sitten tekemän kyselytutkimuksen mukaan alkoholi aiheuttaa edelleen ongelmia monilla aloilla. Asiantuntijoiden mukaan päihdeongelmia voivat pahentaa mm. vuorotyö, kova työtahti, ristiriidat ja ryhmäpaine. Terveydenhuollossa työskentelevien ammattihenkilöiden kohdalla suhtautuminen alkoholin väärinkäyttöön on työn luonteesta johtuen ankaraa. Kyse ei ole vain työsuhteesta ja sen jatkumisesta vaan myös ammatinharjoittamisoikeudesta. Jos Valviraan tehdään ilmoitus humalassa työskentelystä, on viranomaisella velvollisuus tutkia henkilön ammatinharjoittamisoikeudet ja tehdä velvoittavat päätökset ammatinharjoittamisoikeuksien mahdollisesta rajaamisesta Työsuojelu 13

14 Seuraamukset rikkomuksista Suullinen työnjohdollinen huomautus Vähäiseksi katsottavasta rikkomuksesta tai laiminlyönnistä asianomainen esimies voi antaa suullisen työnjohdollisen huomautuksen. Kirjallinen varoitus KVhL:n 35 :n 3 momentin mukaan viranhaltijaa, joka on laiminlyönyt virkasuhteesta johtuvien velvollisuuksiensa täyttämisen tai rikkonut niitä, ei pääsääntöisesti saa irtisanoa ennen kuin hänelle on varoituksella annettu mahdollisuus korjata menettelynsä Työsuojelu 14

15 Virkasuhteen irtisanominen Kunta ei saa irtisanoa määräaikaista tai toistaiseksi voimassa olevaa virkasuhdetta viranhaltijasta johtuvasta syystä, ellei tämä syy ole asiallinen ja painava. (KVhL 35 ) Työsuojelu 15

16 Turun sosiaali- ja terveystoimi savuttomaksi Tiivistelmä: Terveystoimen johtoryhmän ( 90) päätöksellä Turun terveystoimi on ollut savuttomuuteen kannustava työyhteisö alkaen. Asiaa on viety eteenpäin toimenpideohjelmalla, jonka pääkohtina ovat olleet henkilökunnan tupakasta vieroittautumisen tukeminen ja tupakoinnin rajoittaminen työaikana terveystoimen alueella. Toimenpideohjelman seurannasta vastaa terveystoimen henkilökunnan päihdetyöryhmä ja tupakoimattomuuden tukeminen on kirjattu henkilökunnan päihdeohjelmaan Työsuojelu 16

17 Savuttomuusohjelman aikaansaamat hyödyt terveydenhuollossa Savuttomuutta tukeva toimenpideohjelma sai terveystoimessa lyhyessä ajassa aikaan merkittäviä muutoksia henkilökunnan tupakointitottumuksissa. Tammikuussa 2007 toteutetun kyselyn mukaan 22 % terveystoimen työntekijöistä tupakoi. Kolme kuukautta ohjelman voimaantulon jälkeen, joulukuussa 2008 toteutetun seurantakyselyn mukaan enää vain 15 % terveystoimen työntekijöistä tupakoi. Kun kysyttiin savuttomuusohjelman vaikutuksia omaan tupakointiin, 7 % vastaajista kertoi lopettaneensa kokonaan ja lisäksi 8 % kertoi vähentäneensä tupakointia työajalla. Savuttomuusohjelma on saanut osakseen myös arvostelua ja negatiivista huomiota, mutta kiistatta se on onnistunut vähentämään henkilöstön tupakointia huomattavasti Työsuojelu 17

18 SAVUTON SOTE -toimenpideohjelma 1. Johdon ja henkilöstön sitoutuminen savuttomuuteen 2. Tupakoimattomien työntekijöiden palkitseminen 3. Tuki tupakoinnin lopettajille Henkilökunnan vieroittautumista tuetaan korvaamalla tupakoivalle työntekijälle enintään 200 :n vieroituslääkitys. Tuki edellyttää osallistumista työterveyshuollon järjestämään vieroitukseen. Vuodelle 2009 rahaa on budjetoitu euroa. Henkilöä kohden määräraha tupakasta vieroittautumiseen on 200, mikä käytännössä tarkoittaa sitä, että rahallinen tuki riittää 150 hengen vieroituslääkitykseen Työsuojelu 18

19 4. Tupakoinnin rajoittaminen 5. Potilaiden ja asiakkaiden tupakoimattomuuden kannustaminen 5. Henkilökunnan koulutus ja tupakkayhdyshenkilöt 6. Tiedottaminen Työsuojelu 19

20 7. Toimenpideohjelman seuranta ja arviointi Savuttomuuteen kannustavien toimenpiteiden valvontavastuu on sosiaali- ja terveystoimen esimiehillä. Savuttomuuteen kannustavien toimenpiteiden vaikutuksia seuraa terveystoimen henkilökunnan päihdetyöryhmä. Henkilökunnan tupakointitottumuksia seurataan säännöllisesti vähintään kahden vuoden välein toteutettavalla kyselyllä. Seuraava kysely toteutetaan tammikuussa Työsuojelu 20

21 Kohti savutonta Turun kaupunkia Savuton Turku ohjelman tavoitteena on saada kaikki Turun kaupungin hallintokunnat mukaan tukemaan henkilöstönsä savuttomuutta ja julistautumaan savuttomiksi työpaikoiksi vuoden 2012 loppuun mennessä. Tupakoiva työntekijä altistaa itsensä monenlaisille sairauksille. Sen lisäksi että tupakoija vahingoittaa omaa terveyttään, hän saattaa tuoda myös työnantajalle 4000 lisäkulut vuodessa mm. tupakasta johtuvien sairauspoissaolojensa myötä. Ylimääräiset tupakkatauot työpäivän aikana vaikuttavat pitkällä aikavälillä myös työn tuottavuuteen Työsuojelu 21

22 Työpaikka on savuton kun -tupakkalain määräämissä sisä- ja ulkotiloissa ei tupakoida - työpaikan sisätiloissa ei ole tupakointitiloja - mahdolliset tupakointipaikat on sijoitettu ulos tarpeeksi kauas siten että tupakansavu ei pääse kulkeutumaan ulkoa savuttomiin sisätiloihin - tupakointi on kielletty työaikana lukuun ottamatta lakisääteisiä ja työehtosopimuksiin kirjattuja taukoja - työpaikan edustus- ja muut tilaisuudet ovat savuttomia - tupakkatuotteita ei myydä työpaikalla - tupakoivaa henkilökuntaa kannustetaan ja tuetaan tupakoinnin lopettamisessa - työpaikkailmoituksissa kerrotaan työpaikan olevan savuton Työsuojelu 22

23 Kiitos!

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014

PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 1 PELKOSENNIEMEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA 2014 2 1. JOHDANTO Suomalaisten ihmisten päihteiden käyttö on usein esillä eri viestintävälineissä. Muun maailman silmissä suomalaiset näyttäytyvät stereotyyppisesti

Lisätiedot

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA

PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA PALTAMON TYÖVOIMAYHDISTYS RY:N PÄIHDEOHJELMA 22.10.2010 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 1.1 Esipuhe... 3 1.2 Päihdeohjelman tarkoitus... 4 1.3 Päihdeohjelman tavoitteet... 4 1.4 Seuranta... 4 2 ENNALTA EHKÄISEVÄ

Lisätiedot

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA

HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA HENKILÖSTÖYKSIKKÖ JOENSUUN KAUPUNGIN PÄIHDEOHJELMA Henkilöstö- ja työllisyysjaosto _. _. 2013 2 Sisältö Päihdeongelman käsittelykaavio. 3 1. Päihdeohjelman tarkoitus ja tavoite..... 4 2. Vastuulliset toimijat..

Lisätiedot

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen.

Koulutus tulisi kohdistaa koko henkilöstöön, sekä esimiehiin että työntekijöihin myös työterveyshuollon asiantuntemusta hyödyntäen. 1 (5) SUOSITUS PÄIHDEONGELMIEN ENNALTAEHKÄISYSTÄ, PÄIHDEASIOIDEN KÄSITTELYSTÄ JA HOITOONOHJAUKSESTA TYÖPAIKOILLA Työmarkkinajärjestöt ovat antaneet 1970-luvulla suosituksia alkoholin ja huumeiden haittatekijöiden

Lisätiedot

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI

PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI PÄIHDEHOIDON TOIMINTAMALLI OMA-ALOITTEINEN HOITOON- HAKEUTUMINEN. PÄIHDEHOITO- SOPIMUS (LIITE) 1. ENNALTA- EHKÄISY 2. PÄIHDE- ONGELMA 3. PUHEEKSIOTTO- KESKUSTELU 4. HOIDOSTA SOPIMINEN 5. PÄIHDEHOITO- SUUNNITELMA

Lisätiedot

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S

VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD. Päihteetöntä päivää. Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S VANTAAN KAUPUNKI VANDA STAD Päihteetöntä päivää Ohjeita päihdeongelman ehkäisyyn ja ratkaisuun H E N K I L Ö S T Ö K E S K U S Päihdeasioiden käsittely Vantaan kaupungin työpaikoilla Tämä opas on tiivistelmä

Lisätiedot

Oulunkaaren päihdeohjelma

Oulunkaaren päihdeohjelma Oulunkaaren päihdeohjelma Yhteistyötoimikunta 28.4.2011 Yhtymähallitus 25.5.2011 Sisällysluettelo 1. Päihdeohjelman tarkoitus... 3 2. Ennaltaehkäisevä toiminta... 3 3. Määritelmiä ja periaatteita... 4

Lisätiedot

Päihdehaitat hallintaan!

Päihdehaitat hallintaan! Akava Elinkeinoelämän keskusliitto EK Kirkon työmarkkinalaitos KiT KT Kuntatyönantajat Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK Toimihenkilökeskusjärjestö STTK Valtion työmarkkinalaitos VTML Päihdehaitat

Lisätiedot

Kh 12.12.2011 406 Tarkistukset 10.10.2013. Savuton Kouvola - toimintaohjelma

Kh 12.12.2011 406 Tarkistukset 10.10.2013. Savuton Kouvola - toimintaohjelma Kh 12.12.2011 406 Tarkistukset 10.10.2013 Savuton Kouvola - toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka... 1 2. Lainsäädännölliset perusteet savuttomalle työpaikalle... 2

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS

HELSINGIN KAUPUNKI 1 HENKILÖSTÖKESKUS HELSINGIN KAUPUNKI 1 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA 1 Päihdeohjelman tavoite Helsingin kaupungin tavoitteena on työnantajana turvata henkilöstölleen päihteetön, turvallinen työyhteisö sekä

Lisätiedot

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI

HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI 1 Henkilöstöpalvelut Mäntsälän kunta HENKILÖSTÖN PÄIHDEOHJELMA JA HOITOONOHJAUSMALLI Ohjelma on hyväksytty yhteistyöryhmässä 26.3.2015 ja kunnanhallituksessa 13.4.2015. Ohjelma päivitetään seuraavan kerran

Lisätiedot

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN

ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN LIITE 10.2 ALKOHOLI- JA PÄIHDEAINEIDEN VÄÄRINKÄYTTÄJIÄ KOSKEVA HOITOONOHJAUSSOPIMUS Tämän hoitoonohjaussopimuksen tarkoituksena on pyrkiä päihteettömään työpaikkaan sekä parantaa ja selkeyttää työpaikalla

Lisätiedot

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA

REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA REISJÄRVEN KUNTA REISJÄRVEN KUNNAN PÄIHDEOHJELMA SISÄLLYS 1 OHJELMAN TARKOITUS... 3 2 SOVELTAMISALA... 3 2.1 Päihteiden määritelmä... 3 2.2 Päihdeohjelman toteuttaminen... 4 3 VASTUUT... 4 4 ENNALTAEHKÄISEVÄ

Lisätiedot

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen

Päihdeohjelma. Mahdollisuus hyvään huomiseen Päihdeohjelma Mahdollisuus hyvään huomiseen Sisällys 3 Päihdeohjelman tarkoitus 5 Ennalta ehkäisevä toiminta 5 Tiedottaminen, koulutus ja muu ennaltaehkäisevä toiminta 5 Varhainen puuttuminen 6 Määritelmiä

Lisätiedot

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29

RAUMAN KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA Rauman kaupungin päihdeohjelma 0 18 29 PÄIHDEOHJELMA Kaupunginhallitus hyväksynyt 3.12.2012 Voimaantulopäivä 3.12.2012 1 Päihdeohjelmaa koskeva suositus Kunnallinen työmarkkinalaitos ja kunnallisen alan pääsopijajärjestöt AKAVA-JS ry, Kunta-alan

Lisätiedot

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA

KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖN PÄIHDESTRATEGIA Kokkotyö- säätiö Yrittäjäntie 2 67100 KOKKOLA 2012 2 (33) SISÄLTÖ JOHDANTO... 3 KÄSITTEET JA NIIDEN MERKITYS KOKKOTYÖ-SÄÄTIÖLLÄ... 4 ARVOT JA VISIO... 6 1 PÄIHDESTRATEGIAN

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010

Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan päihdetoimintamalli 2010 Haukiputaan työpajan PÄIHDETOIMINTAMALLI Laadittu Valtakunnallisen Työpajayhdistyksen yhteisövalmennuskoulutuksen sekä Haukiputaan kunnan yleisen päihdeohjelman

Lisätiedot

B-liite nro 2 Päihteetön terveyskeskus -toimintaohjelma Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymä Yhteistoimintaelin 3.9.2015 / 34 Yhtymähallitus 17.9.2015 / Sisällys 1 Päihteet ja työ...3 2 Päihteetön

Lisätiedot

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä SAVUTON KUNTAYHTYMÄ toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Johtoryhmä 25.3.2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2014 Omistajaohjausryhmä 21.8.2014 Yhtymähallitus 27.8.2014 1. JOHDANTO Tupakointi

Lisätiedot

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia Savuton työpaikka Kiinteä osa työhyvinvointia Sisällys Savuton työpaikka 2 Savuton työpaikka 3 Miten savuton työpaikka saadaan aikaan? 5 Työpaikka on savuton 6 Puhtautta ajan henkeen 7 Terveyttä ja tasa-arvoa

Lisätiedot

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön

Työhyvinvointia hyvinvointityöhön Työhyvinvointia hyvinvointityöhön 24.11.2011 TYÖHYVINVOINTIA HYVINVOINTITYÖHÖN Johdanto Tässä oppaassa käsitellään työhyvinvointiin liittyviä kysymyksiä. Pääpaino on sellaisissa työkyvyn hallinnan toimintamalliin

Lisätiedot

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET

TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA KOSKEVAT OHJEET Turun kaupunki Opetuspalvelukeskus Turvallisuussuunnitelman tarkistustyöryhmä (OTU) Ehdotus 7.6.2010 TURUN KAUPUNGIN OPETUSTOIMEN TURVALLISUUSSUUNNITTELUA

Lisätiedot

Päihteet työssä kiitos ei

Päihteet työssä kiitos ei Päihteet työssä kiitos ei Julkaisija: Työturvallisuuskeskus TTK, Työelämän päihdeasiantuntijat Teksti: Hannu Tamminen Valokuvat: Katri Lehtola Ulkoasu ja taitto: HDAD Paino: Kopio Niini Oy 1. painos 2012

Lisätiedot

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä

Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Naantalin kaupungin henkilöstö Palautteen antaminen työstä Tässä oppaassa käydään läpi palautteen antamista työstä. Palautteen antamisen lisäksi oppaaseen on kirjattu Naantalin kaupungissa käytössä olevat

Lisätiedot

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA

Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Amnesty International Suomen osasto ry HENKILÖSTÖSUUNNITELMA & VAPAAEHTOISOHJELMA Päivitetty 1/2013 Sisällysluettelo 1. LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET... 2 2. YLEISET PERIAATTEET... 3 2.1 Amnestyn puolueettomuus

Lisätiedot

Päihdeohjelman malliteksti

Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman malliteksti Päihdeohjelman voi muokata seuraavaa mallitekstiä käyttäen kunkin työpaikan tarpeiden mukaan. Tekstissä voi käyttää tässä oppaassa esitettyjä asioita. Malli on tarkoitettu rungoksi

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Aktiivisen tuen toimintamalli

Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivisen tuen toimintamalli Aktiivinen tuki on ennaltaehkäisyä, välittämistä ja tukemista Kannuksen kaupungin toimintamalli Valmistelutyöryhmä 27.11.2013 Yt-toimikunta 3.12.2013 Kaupunginhallitus Voimaan

Lisätiedot

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7)

TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) TOIMINTAOHJE HÄIRINNÄN JA EPÄASIALLISEN KOHTELUN EHKÄISE- MISEKSI POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄSSÄ 1 (7) 2 (7) Sisällysluettelo 1. Johdanto 3 2. Mikä on häirintää ja mikä ei? 3 3. Ristiriitatilanteiden

Lisätiedot