PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO"

Transkriptio

1 PÄIHDEHÄIRIÖIDEN KÄYPÄ HOITO TOP 30 Halko-koulutus Antti Mikkonen, LL vs osastonlääkäri, Turun psykiatria tutkija, TYKS Psykiatrian klinikka Turku 1/40

2 ngelmat eivät ole ratkaistavissa lisäämällä tietoa ja resursseja, vaan etsimällä niihin uusi näkökulma. Ongelmien kanssa täytyy oppia elämään niin, että minimoidaan niistä aiheutuvat lisäongelmat ja ehkäistään ongelmien vyyhteytyminen Turku 2/40

3 Esityksen Sisältö Käypä hoito -suositusten taustaa Huumeongelmaisen hoito Kaksoisdiangnostiikka Alkoholiongelmaisen hoito audit, mini-interventio, lääkitys Empatia ja epäluulo hoitosuhteessa Yhteenveto Turku 3/40

4 Taustaa Päihdehäiriöt ovat sairauksia muiden joukossa!! Alkoholiongelmaisen hoito Huumeongelmaisen hoito Turku 4/40

5 Huumeongelmaisen suositus todella laaja, maailmalla kaikista eri aineista omat hoitosuositukset (practise guidelines) kliinisissä tutkimuksissa niin valikoituneita potilaita, että tulosten soveltaminen todelliseen elämään mahdotonta toimii hyvänä lähdeviitteenä (huume 334 viitettä ja alko 308 viitettä) Turku 5/40

6 TÄMÄN POTILAAN KÄYPÄ HOITO?? F11.22 Buprenorfiinikorvaushoito F13.26 Bentsodiatsepiiniriippuvuus, jaksottainen käyttö F15.26 Amfetamiiniriippuvuus F12.1 Kannabiksen haitallinen käyttö F17.26 Tupakkariippuvuus F29 Määrittämätön vainoharhaoireinen psykoosi F42.0 Pakkoajatuspainotteinen pakko-oireinen häiriö F40.01 Julkisten paikkojen pelko ja paniikkihäiriö F34.9 Kaksisuuntainen mielialahäiriö tyyppi II (epäily) F40.2 Pimeän pelko F60.31 Epävakaa persoonallisuus, rajatilatyyppi Turku 6/40

7 Ongelmana yleensä ei ole tietämättömyys mitä pitäisi tehdä, vaan kuinka saisi edes jonkin hoidon toteutumaan (potilaan motivoitumaan) Alkoholiongelmaisen hoidosta paljon A-tason näyttöä Huumeongelmaisen hoidossa vain B-D tason näyttöä (opiaattiriippuvuutta lukuunottamatta) Psykososiaaliset menetelmät hoidon perusta, lääkkeet hyödyllisiä erityistilanteissa Turku 7/40

8 Päihderiippuvuus Somaattinen sairaus [onko siis hoito lopulta kuitenkin turhaa, koska potilas ei parane??] Turku 8/40

9 Krooninen sairaus = elinikäinen hoito McLellan et al: Drug Dependence, a Chronic Medical Illness: Impclications for Treatment, Insurance, and Outcomes Evaluation. JAMA 2000;284(13): ) huumeriippuvuus vs. tyypin 2 diabetes, verenpainetauti ja astma perinnöllisten tekijöiden osuus: 0,34 0,61 % vs. 0,25 0,80 % henkilökohtaisten valintojen merkitys: molemmissa yhtä suuri hoitosuositusten noudattaminen (lääkitys ja elämäntapaohjeet): molemmissa 50 % luokkaa relapsi (hoidon tarve) vuoden sisällä viimeisimmästä hoitojaksosta: % vs % molemmissa samat riskitekijät huonolle ennusteelle: alhainen SES, psykiatrinen oheissairastavuus ja heikko sosiaalinen tuki Turku 9/40

10 Näytön aste luokitus (Käypä hoito) Koodi A B C D Näytön aste Vahva tutkimusnäyttö Kohtalainen tutkimusnäyttö Niukka tutkimusnäyttö Ei tutkimusnäyttöä Selitys Useita menetelmällisesti tasokkaita tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia tutkimuksia Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus Paras arvio tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia Turku 10/40

11 Vastuun rajaus Käypä hoito -suositukset ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien diagnostiikan ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne eivät korvaa lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota yksittäisen potilaan parhaasta mahdollisesta diagnostiikasta ja hoidosta hoitopäätöksiä tehtäessä Turku 11/40

12 Huumeongelmaisen hoito Epidemiologia Hoidon porrastus Huumeongelman toteaminen Psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot Huumeongelmaisen hoito aineittain Huumeongelma ja mielenterveyden häiriöt Terveyshaittojen ehkäiseminen ja vähentäminen Huumeet raskaus ja lapsi Huumehoitopaikan laadun arvioiminen Turku 12/40

13 Kannabis Ei lääkehoitoa tarjolla toistaiseksi Psykososiaalisilla hoidoilla voidaan lisätä täysin vieroittuneiden määrää ja vähentää käytöstä aiheutuvia haittoja. Hoitomuotojen välillä ei ole osoitettu olevan eroja A Palkitseminen (ostoseteli) motivoivan hoidon ja kognitiivisen käyttäytymisterapian yhteydessä parantaa todennäköisesti hoitotulosta C Turku 13/40

14 Amfetamiini Amfetamiinivieroitukseen ei tunneta tehokasta spesifistä lääkehoitoa B, mutta oireita voidaan hoitaa Valtaosa stimulanttiriippuvuuden tutkimuksista koskee kokaiinia, amfetamiiniriippuvuuden hoidosta satunnaistettuja tutkimuksia on niukasti Turku 14/40

15 Masennuslääkkeistä (imipramiini, fluoksetiini paroksetiini, venlafaksiini, sertraliini) ei ole hyötyä kokaiiniriippuvuuden hoidossa A Hyötyä ei myöskään ole dopamiinagonisteista A tai karbamatsepiinista A eikä ilmeisesti myöskään risperidonista B Disulfiraami ilmeisesti vähentää kokaiinin käyttöä buprenorfiini- tai metadonikorvaushoitoa saavilla opioideista riippuvaisilla potilailla B. Suomessa ei ole kokemuksia disulfiraamin käytöstä stimulanttiriippuvuuden hoidossa Turku 15/40

16 Amfetamiini- tai kokaiiniriippuvuuden korvaushoidosta on ilmeisesti hyötyä B Suomessa (TYKS mukana) meneillään tutkimus amfetamiiniriippuvuuden metyylifenidaattihoidosta korvaushoitoperiaatteella Turku 16/40

17 Stimulantit ja psykososiaaliset hoidot Palkitseminen ostosetelillä hoitotavoitteen saavuttamisesta yhdistettynä verkostoterapiaan ilmeisesti vähentää kokaiinin käyttöä C Huumeiden käyttöön kohdistuva yksilöterapia (kahdentoista askeleen ohjelma) yhdistettynä ryhmäterapiaan on ilmeisesti parempi kuin kognitiivinen tai psykoanalyyttinen terapia yhdistettynä ryhmäterapiaan ja ilmeisesti myös parempi kuin pelkkä ryhmäterapia B Turku 17/40

18 Amfetamiiniriippuvuuden hoidossa kognitiivinen ja motivoiva käyttäytymisterapia on ilmeisesti parempi kuin pelkkä manuaalin mukainen itsehoito ja tilanteen seuraaminen virtsatestein B Turku 18/40

19 Opioidit Opioidiagonistit vähentävät tehokkaasti vieroitusoireita, mutta valtaosa potilaista retkahtaa hoidon jälkeen A Opioidiriippuvuuden korvaushoito on huomattavasti tehokkaampi kuin pitkä, kolmesta viikosta neljään kuukauteen kestävä psykososiaalisella hoidolla täydennetty vieroitushoito A Turku 19/40

20 Laajat psykoterapeuttiset menetelmät parantavat ilmeisesti metadonikorvaushoidossa pysymistä. Tukea antavat, motivoivat ja ryhmäterapiat eivät näytä olevan parempia kuin hoitopaikan tavanomainen hoito B Palkitsemiseen ja rajoituksiin (korvaushoidon annoksia säätelemällä) perustuvat ohjelmat vähentävät laittomien huumeiden käyttöä A Turku 20/40

21 Korvaushoito parantaa merkitsevästi hoidossa pysymistä. Se myös vähentää laittomien opioidien käyttöä ja omaisuusrikoksia, potilaiden kuolleisuutta sekä HIV- riskikäyttäytymistä A Korvaushoito on ilmeisesti paljon halvempaa kuin hoidotta jättäminen B Turku 21/40

22 Psykiatrinen komorbiditeetti Huumeongelmiin kietoutuu usein mielenterveyden häiriöitä. Päihteenkäyttö saattaa seurata mielenterveyden ongelmia tai aiheuttaa niitä, tai molempien takana saattaa olla yhteisiä altistavia tekijöitä. Riippuvuuden hoitoon käytetyt lääkkeet saattavat myös aiheuttaa riippuvuutta. Näiden ongelmien hoidossa yhteistyö päihdehuollon ja psykiatrisen erikoissairaanhoidon kanssa on usein tarpeen Turku 22/40

23 Unilääkkeiden hyöty on osoitettu vain lyhytaikaisessa käytössä A Ahdistuneisuuden lääkehoito (serotoniinilääkkeet, mahdollisesti buspironi) voi vähentää ahdistuneisuuden oireita huumeongelmaisella potilaalla D Masennuksen lääkehoito todennäköisesti vähentää huumeongelmaisen masennusoireita B Turku 23/40

24 Määritelmiä kaksoisdiagnoosipotilas: päihdehäiriön lisäksi vakava, primaarinen (=ei päihteiden käytöstä johtuva) psykiatrinen häiriö kolmoisdiagnoosipotilas: kaksoisdiagnoosi + merkittävä somaattinen sairaus (esim. HIV, insuliinihoitoinen diabetes) komorbiditeetti (oheissairastavuus): päihdehäiriön ja psykiatrisen häiriön samanaikainen esiintyvyys Turku 24/40

25 Kaksoisdiagnoosi / komorbiditeetti Selittävät mallit Yhteinen altistava tekijä - frontaalinen toimintahäiriö Itselääkintähypoteesi - paniikkihäiriö > alkoholiriippuvuus Päihdehäiriöstä aiheutuu psykiatrinen häiriö - kannabis > skitsofrenia Kaksisuuntainen malli - bzd-riippuvuus < > sosiaalinen fobia Mueser K T: Integrated treatment for dual disorders Guilford Press Turku 25/40

26 Alkoholiongelmaisen hoito Epidemiologia Hoidon porrastus Alkoholiongelman toteaminen Lyhytneuvonta (mini-interventio) Psykososiaaliset hoito- ja kuntoutusmuodot Päihdeongelman kliininen hoito Päihdehoitopaikan laadun arvioiminen Turku 26/40

27 Alkoholiriippuvaisen kohtaaminen Jyrkkää konfrontointia välttävä motivoiva haastattelu auttaa saavuttamaan hyviä hoitotuloksia B Onnistunut työskentelysuhde on yhteydessä hyviin hoitotuloksiin A Turku 27/40

28 AUDIT Kuinka usein? Kuinka monta annosta yleensä? Kuinka usein kerralla kuusi tai useampia annoksia? Vaikeuksia lopettaa juominen? Tehtävien hoitamatta jäämisiä? Krapularyypyn tarve? Syyllisyyttä tai katumusta juomisesta? Muisti mennyt? Tapaturmia? Läheiset tai lääkäri ollut huolissaan juomisestasi? Turku 28/40

29 Lyhytneuvonta (mini-interventio) Lyhytneuvonta on vaikuttava hoitomuoto alkoholin suurkulutuksessa ennen riippuvuuden kehittymistä A Varhaisvaiheen suurkulutuksen hoitona lyhytneuvonta on yhtä tehokas kuin laajempi interventio A Turku 29/40

30 Lääkehoito Psykososiaaliset hoidot ovat alkoholiriippuvuuden hoidon perusta, mutta tulosta voidaan parantaa merkittävästi lääkityksellä (keskimäärin %). Antabus (disulfiraami) kun tavoitteena abstinenssi ja välittömän relapsin ehkäisy Revia (naltreksoni) juomisen vähentäminen Turku 30/40

31 Disulfiraami Valvottu disulfiraamilääkitys parantaa pelkillä psykososiaalisilla hoidoilla saatavia tuloksia Näytön aste = A 4 satunnaistettua tutkimusta (n = 265) valvottu disulfiraami vs. valvomaton hoito (Antabus-resepti) valvotun hoidon vaikuttavuus meta-analyysissä valvomattomaan hoitoon verrattuna oli 0, Turku 31/40

32 Naltreksoni lisää raittiiden päivien lukumäärää ja vähentää retkahduksia teho parempi yhdistettynä psykososiaaliseen hoitoon Näytön aste = A 23 satunnaistettua tutkimusta 17 tutkimuksessa yli 50 potilasta 5 systemaattista katsausta ja meta-analyysiä % parempi hoitotulos naltreksonilla kuin lumelääkkeellä Turku 32/40

33 Jatkohoito lyhyissä kontakteissa Onko potilaalla ennestään hoitokontakti? Sopivan jatkohoitopaikan sopiminen laitos / avohoito Omainen mukaan hoitoprosessiin Vastaanottoajan sopiminen jatkohoitopaikkaan ennen potilaan poistumista aikana Turku 33/40

34 Hei, minä olen Marv. Minulla on päihdeongelma, olen psykopaatti ja olen tulossa teille hoitoon. Toimivan työskentelysuhteen luominen?? Turku 34/40

35 Empatia-epäluulo nelikenttä Empatia Vuorovaikutusilmapiiri Exploitaatio Yhteistyö Status quo Konflikti Epäluulo Turku 35/40

36 Status quo Analogia työelämästä: Työnantaja on maksavinaan palkkaa ja työntekijä on tekevinään töitä. Molemmat tietää että toinen huijaa Potilas on olevinaan hyvä potilas ja hoitopaikka on antavinaan hoitoa Ongelmana muutosvoiman puute Turku 36/40

37 Konflikti Konfrontointi ilman empatiaa konflikti Tavoitteiden asettaminen ylhäältä Vastareaktioina kieltäminen >>> tilanteen lukkiutuminen me vastaan ne asenteen voimistuminen potilaiden keskuudessa ääri-ilmiönä henkilökunnan uhkailu ja väkivalta Turku 37/40

38 Exploitaatio Aloittelevan päihdetyöntekijän syndrooma uskotaan kritiikittä kaikki mitä potilas sanoo muissa hoitopaikoissa ei ymmärretä potilasta olen korvaamaton potilaalle Kiusaus käyttää hoitopaikkaa hyväksi voittaa halun tehdä töitä toipumisen eteen Tukee patologista musta-valkoista maailmankuvaa Turku 38/40

39 Yhteistyö Potilaan todellisten tavoitteiden kuuleminen ja näkeminen [motivoiva haastattelu] Rehellinen ja aidosti empaattinen suhtautuminen potilaisiin [ei saa pelätä tai inhota päihdepotilaita] Näyttöön perustuvien hoitojen tarjoaminen [rautainen ammattitaito] Pitkäjänteinen sitoutuminen hoitosuhteeseen [tulokset tulee hitaasti, retkahdukset yleisiä] Turku 39/40

40 Yhteenveto (kaikki päihdepotilaat) Näihin kannattaa satsata (vähintään B-tason näyttöä löytyy) opiaattiriippuvaisille korvaushoito kognitiivis-behavioraaliset menetelmät motivoiva haastattelu empaattinen hoitosuhde Vältä näitä (D-näyttö tai haitallista) konfrontointiin perustuva vuorovaikutus unilääkkeiden / bentsojen pitkäaikaiskäyttö Turku 40/40

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito

Käypä hoito -suositus. Alkoholiongelmaisen hoito Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Päihdelääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 21.4.2010 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Alkoholiongelma ja sen käypä hoito

Alkoholiongelma ja sen käypä hoito Alkoholiongelma ja sen käypä hoito Hannu Alho Professori, Päihdelääketieteen tutkimusyksikkö, HY; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, THL Päihdelääketieteen yhdistys, 3.6.2010 2005: Alkoholiongelmaisen käypä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Depressio

Käypä hoito -suositus. Depressio Käypä hoito -suositus Päivitetty 29.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN

PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN PÄIHDEHUOLLON LAITOSKUNTOUTUKSEEN OHJAUTUMINEN Kokkolan sosiaali- ja terveysvirasto Pohjanmaan maakuntien päihdetyön kehittämiskeskus Sisällysluettelo Päihdepalveluiden järjestäminen... 3 Oikeus hoitoon

Lisätiedot

Ehdotettu vieroitusoirelista (Journal of Abnormal Psychology 2003, Vol. 112, No. 3, 393-402) Oireyhtymän kulku keskim. :oireiden alku 1-3 pv:nä,

Ehdotettu vieroitusoirelista (Journal of Abnormal Psychology 2003, Vol. 112, No. 3, 393-402) Oireyhtymän kulku keskim. :oireiden alku 1-3 pv:nä, Esityksen Sisältö Eri päihteet ja masennus lyhyesti Samanaikainen depressio ja alkoholiongelma Depression selvittely Alkoholiongelman selvittely Samanaikaisen hoidon toteuttaminen 1 Kannabis Runsaaseen

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen

Mielenterveys- ja päihdeongelmien varhainen tunnistaminen OPAS Mielenterveys- ja päihdeongelmien Opas ennaltaehkäisevän työn ammattilaisille 5 Kirjoittajat Mauri Aalto Heli Bäckmand Henna Haravuori Jouko Lönnqvist Mauri Marttunen Tarja Melartin Airi Partanen

Lisätiedot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot

Päivitetty Käypä hoito -suositus. Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Päivitetty Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Julkaistu ensimmäisen

Lisätiedot

Englanninkielinen alkuteos

Englanninkielinen alkuteos Alkoholi ja perusterveydenhuolto Riskikulutuksen varhainen tunnistaminen ja mini-interventio hoitosuosituksen yhteenveto Englanninkielinen alkuteos Anderson, P., Gual, A., Colom, J. (2005). Alcohol and

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Yleislääketieteen yhdistyksen asettama työryhmä Päivitetty 19.1.2012 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät

Depressio. Käypä hoito -suositus. Keskeinen sanoma. Kohderyhmät Käypä hoito -suositus Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettama työryhmä Keskeinen sanoma on keskeinen kansanterveysongelma ja painopistealuetta sekä perusterveydenhuollon että psykiatrisen erikoissairaanhoidon

Lisätiedot

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille

Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito. Tietoa nuorten kanssa työskenteleville aikuisille PsM Tiia Pirkola LL Jaana Lepistö PsM Thea Strandholm Prof. Mauri Marttunen Nuorten päihdehäiriöiden ja samanaikaisten muiden mielenterveyshäiriöiden arviointi ja hoito Tietoa nuorten kanssa työskenteleville

Lisätiedot

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito

Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Katsaus Mauri Aalto ja Antti Holopainen Ikääntyneiden alkoholin suurkulutuksen tunnistaminen ja hoito Alkoholin suurkulutus muodostaa jatkumon, josta voidaan erottaa kolme osaa: riskikulutus, haitallinen

Lisätiedot

PÄIHDETYÖN TULOKSELLISUUS näyttöjä vai käytännön viisautta? Miten syyttäjät suhtautuvat huumeidenkäyttäjiin? Buprenorfiini yleistynyt ongelmapäihteenä

PÄIHDETYÖN TULOKSELLISUUS näyttöjä vai käytännön viisautta? Miten syyttäjät suhtautuvat huumeidenkäyttäjiin? Buprenorfiini yleistynyt ongelmapäihteenä 6 2003 Päihdealan erikoislehti Miten syyttäjät suhtautuvat huumeidenkäyttäjiin? PÄIHDETYÖN TULOKSELLISUUS näyttöjä vai käytännön viisautta? Buprenorfiini yleistynyt ongelmapäihteenä A-klinikkasäätiön koulutustarjonta

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO

KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO KAKSOISDIAGNOOSI- POTILAIDEN INTEGROITU HOITO ESITYKSEN SISÄLTÖ Kaksoisdiagnoosi? Muna vai kana? Integroitu hoito? TERVEYTTÄ LAPISTA 2013 5.9.2013 Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri

Lisätiedot

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla

Hanna Huusko. ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Hanna Huusko ME EI VOIDA SILLÄ TAVALLA OHITTAA SITÄ ETTÄ NIINKÖ SITÄ EI OLIS OLEMASSA Mini-intervention käyttö psykiatrian poliklinikalla Opinnäytetyö CENTRIA AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Päivitetty 23.6.2015 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka näytön aste ja luotettavuus arvioidaan alla olevan taulukon mukaan. Suositus on

Lisätiedot

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys

Kansanterveys. Alkoholi ja terveys Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 3 / 2 0 0 7 Alkoholi ja terveys Nuorten päihdehäiriöt tunnistaminen ja hoito s. 8 Ikääntyminen ja alkoholi s. 17 Rokotusten haittavaikutukset uusi ilmoitusmenettely

Lisätiedot

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD): Diagnosointi ja hoito Hoidon organisointi Potilaan osallistuminen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD): Diagnosointi ja hoito Hoidon organisointi Potilaan osallistuminen. Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Päivi Reiman-Möttönen, Eva Kiura, Marjukka Mäkelä Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö (ADHD): Diagnosointi ja hoito Hoidon organisointi Potilaan osallistuminen Järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus Perustuu

Lisätiedot

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway

Co-morbidity. EMCDDA 2004 selected issue. In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Co-morbidity EMCDDA 2004 selected issue In EMCDDA 2004 Annual report on the state of the drugs problem in the European Union and Norway Erityiskysymys 3 Sairauksien yhteisesiintyminen Johdanto Psyykkisten

Lisätiedot

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy

PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN. Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSONGELMAN PUHEEKSI OTTO JA ASIAKKAAN KOHTAAMINEN Aki Kuikka Psykiatrinen sairaanhoitaja, kouluttaja Evipro Oy KOULUTUKSEN SISÄLTÖ Tiivistetyt kuvaukset keskeisimmistä päihde- ja

Lisätiedot

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s.

Kansanterveys. Uutta mielenterveydestä s. 3-14. Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW.KTL.FI 4/2008 Uutta mielenterveydestä s. 3-14 Rabiesta Ranskassa s. 15 Terveyden edistämisen hankearviointi s. 20 Kouluruokailusta suositus s. 25 Kannen kuva: Iofoto/Rodeo

Lisätiedot

Päihteet psykiatrisen ongelman rinnalla kuka ottaa tilanteen haltuun?

Päihteet psykiatrisen ongelman rinnalla kuka ottaa tilanteen haltuun? Päihteet psykiatrisen ongelman rinnalla kuka ottaa tilanteen haltuun? Antti Mikkonen Psykiatrian erikoislääkäri Päihdelääketieteen erityispätevyys Ylilääkäri, Kaarinan mielenterveys- ja päihdeyksikkö Vintti

Lisätiedot

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6

Kansanterveys. Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13. Päihteet liikenteessä s. 16 9 / 2 0 0 6 Kansanterveys KANSANTERVEYSLAITOS WWW. KTL. FI 9 / 2 0 0 6 Psykoterapia vaikuttaa s. 4-7 Masennus hoidettava kunnolla s. 3 ja 13 Päihteet liikenteessä s. 16 Kansi: Maria Kuronen Kansan päätoimittajalta

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA

SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU Hoitotyön koulutusohjelma/ sairaanhoitaja Heli Jaakkola SAIRAANHOITAJAN TYÖN SISÄLTÖ KYMEN A-KLINIKKATOIMEN AVOHOIDOSSA Opinnäytetyö 2011 TIIVISTELMÄ KYMENLAAKSON AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa

Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Toipumisen käsikirja buprenorfiinihoidossa Käännös: Antti Holopainen 2000, täydennetty 2008 vastaamaan suomalaisia hoitokäytäntöjä ja viranomaissäännöksiä Alkuperäinen teos: Walter Ling M.D Opiate Dependence:

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE

Sosiaalivirasto. Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä. Helsingin kaupunki LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Vahvista raittiutta ja kohtuukäyttöä LY H Y T N E U V O N T A O P A S SOSIAALIALALLE Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto LYHYTNEUVONTAOPAS SOSIAALIALALLE 1 Sisältö Tiivistelmä 5 1. Johdanto 7 2. Keskeisiä

Lisätiedot

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla

Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Masennuksen hoito Espoon terveysasemilla Kristian Wahlbeck, Sirkka-Liisa Kuitunen 19.12.2014 Suomen Mielenterveysseura 2014 1 1 Raportin tausta... 3 2 Depressio ja sen laadukas hoito... 3 2.1. Depression

Lisätiedot

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4

Sosiaalivirasto. AUDIT-testi. Helsingin kaupunki TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 AUDIT-testi A L K O H O L I N K Ä Y T Ö N P U H E E K S I O T T O S O S I A A L I A L A L L A Helsingin kaupunki Sosiaalivirasto TOIMITTANUT MARJA HEINÄNEN OPPAITA JA TYÖKIRJOJA 20 07: 4 A U D I T 1 Sisällysluettelo

Lisätiedot