Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015"

Transkriptio

1 1 (12) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen ASIA HAKIJAT MAANOMISTAJA OTTAMISALUEEN TIEDOT Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 :n mukaisesta hakemuksesta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hämeen Kuljetus Oy, y-tunnus: Sarankulmankatu TAMPERE puh Koskelan Koneet Oy, y-tunnus: Vironkoskentie KOTALA puh Hakijat omistavat kiinteistön. Kunta Kylä Ruoveden kunta (702) Visuvesi (427) Tila Sorakaivos (7:178) Tilan pinta-ala 9,564 ha Ottamisalueen pinta-ala on 3,45 ha. TOIMENPIDE Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen 3,45 ha suuruiselle alueelle. Ottamismäärä on vuosittain m 3 ktr ja kokonaismäärä on 10 vuoden aikana m 3 ktr. Toiminnanharjoittaja on esittänyt toimenpiteestä ottamissuunnitelman sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Alueelta jatketaan soran ja hiekan ottamista ottamis- ja jälkihoitosuunnitelman mukaisesti. Alueen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kauniin maisemakuvan ja maakunnallisesti arvokkaan harjualueen säilymiseen. Pääosa alueen nykyisestä ottamisesta on suoritettu jo ennen maa-aineslain voimaantuloa. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Ruoveden ympäristölautakunta on päätöksellään myöntänyt ottamisluvan Rantapusu Oy:lle nyt suunnitelulle alueelle, jonka voimassaolo päättyy Alueen omistus on myöhemmin siirtynyt luvan hakijoille

2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE (lainhuuto ). Maa-aineslupa on siirretty ympäristölautakunnan hyväksymänä , 34 Hämeen Kuljetus Oy:n ja Koskelan Koneet Oy:n vastattavaksi. 2 (12) Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu pohjaveden hankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi aluevarausmerkinnällä pv 062. Suunnittelumääräyksessä on määrätty, että aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. Maaainesten oton tulee perustua suunnitelmaan, jossa sovitetaan yhteen pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto. Maakuntakaavassa on alueelle myös arvokas geologinen muodostuma, ge merkintä, joka osoittaa Kattilakuopat-Huilahti maakunnallisesti arvokasta harjualuetta. Merkintä sallii normaalin maa- ja metsätalouskäytön. Maakuntakaavan suunnittelusuosituksen mukaan: Alueiden käyttö on suunniteltava siten, ettei aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia haitallisia vaikutuksia luonnolle. Maa-ainesten ottoon liittyviltä suunnitelmilta edellytetään erityisen vaativaa tasoa. OTTAMISALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Ottamisalue sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Visuveden taajamasta etelään kantatien 66:n itäpuolella. Ottamisalue sijaitsee Kattilakuopat-Huilahdenharju -maakunnallisesti arvokkaalla harjualueella (Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014). Alue edustaa kaunista maisemakuvaa ja sillä on merkittäviä kauneusarvoja sekä erikoisia luonnonesiintymiä. Tienvarsimaisemaan, maaseudun kulttuurimaisemaan ja pohjoispäästään vesimaisemaan liittyvä Kattilakuopat-Huilahdenharju kuuluu kaakkoluodesuuntaiseen harjujaksoon ja käsittää suurehkon selänteen, varsin edustavan suppajonon sekä selänteen rinteillä useita muinaisrantoja. Alueen pohjoisosassa Huilahdenharjun alueella selänne kohoaa yli 40 m Tarjanneveden Huilahden pinnasta. Ottamisalueen aluskasvillisuus on niukkaa, pääasiassa puolukkaa ja kanervaa. Alueella ei ole tehty havaintoja uhanalaisista kasveista. Lähimmät asutut naapuritilat sijaitsevat ottamisalueen pohjoispuolella Huilahden alueella noin 800 m etäisyydellä. Ottamisalue sijaitsee Nuottiharju A:n I luokan pohjavesialueella n:o , jolla sijaitsee Huiskanlähteen vedenottamo. Huiskanlähteen antoisuudeksi on mitattu 860 m3/d ( ). Pohjavesialue liittyy osana Orivesi-Virrat pitkittäisharjujaksoon. Muodostuman ydinosan leveys vaihtelee metrin välillä. Muodostuman maa-aines on pääasiassa soraista hiekkaa. Aines on hyvin lajittunutta ja pyöristynyttä.ottamisalueen pohjoisosassa sijaitsee pohjavesiputki, jonka yläpää on tasossa +128,50 m ja pohjaveden pinta oli tasossa +122,40 m. Huilahden vedenottamo sijaitsee ottamisalueen pohjoispuolella noin 850 m etäisyydellä. Ottamon veden pinnan on todettu olevan tasossa +116,90 m. Havaintojen perusteella vedet virtaavat Nuottiharjun alueella etelästä pohjoiseen.

3 3 (12) LUPAHAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Maa-ainesten ottamislupaa haetaan seuraavasti: Kokonais- Vuotuinen Ottamisaika Ottamisalueen määrä otto pinta-ala m m 3 10 vuotta 3,45 ha Tiedot ottamisalueesta ja -toiminnasta Maa-ainesten ottamissyvyys on noin 5-20 metriä. Suunnitelma-alue on noin ollut aiemman ottamistoiminnan piirissä. Soran ja hiekan ottamistoimintaa jatketaan luvan myöntämisen jälkeen kysynnän tarpeiden mukaisesti. Alueella suoritetaan myös karkean soran ja seulakiven murskausta sekä muodostuvien lajikkeiden varastointia. Ottaminen tapahtuu siten, että maisemoituna luiskat sulautuvat maisemaan mahdollisimman luonnonmukaisesti. Ottamista ei uloteta tasoa +128,0 m alemmaksi. Pohjan taso nousee alueen eteläosassa tasoon +128,5 m:ä. Ottamista ei uloteta neljää metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden tasoa. Ottamista ja murskausta harjoitetaan kiviaineksen kulutuksen tarpeen mukaisesti, pääasiassa syksyllä, talvella ja keväällä. Päivittäinen toiminta on maanantaista perjantaihin. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä toiminta ei ole käynnissä. Murskaaminen suoritetaan arkisin klo 7-22 välisenä aikana ja kuormaaminen ja kuljetukset suoritetaan klo 6-22 välisenä aikana. Pintamaat läjitetään alueen reunoille, josta ne käytettään maisemoinnin yhteydessä. Ottamistyön aikana tulee noudattaa voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä. Työn aikana syntyvät luiskien yläosat merkitään lippusiimoilla. Alueella varastoidaan jalostettuja lajikkeita. Koska alue sijoittuu maakuntakaavan vedenhankinnan kannalta tärkeälle alueelle, tulee alueella tapahtuva ottamistoiminta toteuttaa siten, että sillä aiheutetaan mahdollisimman vähän vahingollisia vaikutuksia pohjaveden muodostumiselle. Toimittaessa alueella huolellisesti ei ottamisella aiheuteta vaaraa pohjavedelle. Aiempi ottaminen voidaan huolellisella maisemoinnilla saattaa osaksi alueen harju- ja suppamaisemaa. Suunnitelman mukainen toiminta aiheuttaa muutoksia itse ottamisalueeseen ja sen läheisyyteen. Kuljetukset ottamisalueelta tapahtuvat kantatie 66:lle alueelle johtavaa yksityistä tietä myöten. Ihmisten elinolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee alueelta noin 800 metrin etäisyydellä. Ottaminen on suunniteltu siten, että toiminta ei aiheuta haittaa asutuille alueilla ja muulle ympäristölle. Ottamistoiminnan luiskat muodostavat näkö-, melu- ja pölysuojan alueelle. Luonnonolojen kohdalla ei tapahdu tilapäisen muutoksen jälkeen suurta muutosta. Jälkihoidettu ja maisemoitu alue palautuu metsätalouskäyttöön. Polttonesteiden varastointi Koneita ja laitteita ei alueella säilytetä tarpeettomasti. Mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, rakennetaan niille viranomaisten vaatimat suojaukset.

4 4 (12) Maisemointi Jälkihoidon avulla ottoalue liitetään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä. Jälkihoito suoritetaan ottamisen edistymisen myötä vaiheittain siten, että ottamisen loputtua joillakin osa-alueella luiskat loivennetaan pituus- ja poikkileikkauksien mukaisesti 1:3 kaltevuuksiin. Luiskat muotoillaan joustavasti maastoon sopeutuviksi. Kaivutöiden jälkeen kaivualueen pohjalla olevat maa-ainekset tasoitetaan, teiden paikat rikotaan ja tasoitetaan. Pintamaat käytetään soveltuvilta osin jälkihoidon yhteydessä. Suunnitelman mukaan otettaessa maisemoituna alueesta tulee osa harjumaisemaa. Ottaminen ei katkaise pitkittäisharjua maisemaa häiritsevällä tavalla. Luiskaus- ja tasaustöiden jälkeen suoritetaan alueen metsitys istuttamalla alueelle mäntyä tai koivua 2000 kpl/ha. Luontaisesti taimettuneita alueita ei tarvitse istuttaa. Lupahakemuksen liitteet Maa-ainesten ottamis- ja jälkihoitosuunnitelma ( ) Suunnitelmakartta Leikkaukset Maisemointikartta Ottamisalueen koordinaatit Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Täydennys Varastokasojen ja jalostuksen sijoittuminen Vireilletuloaika HAKEMUSASIAN KÄSITTELY LAUSUNNOT Maa-aineslupahakemus on tullut vireille Hakemuksesta on kuulutettu Ruoveden kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kuulutus on julkaistu Ruovesi -lehdessä. Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty tieto hakemuksen vireillä olosta. Hakemuksesta pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Pirkanmaan liitolta lausunnot. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan (PIRELY/2040/2015) mm. seuraavasti (tekstiä lyhennetty): Varastokastojen ja kiviaineksen jalostuksen sijoittaminen tulee esittää hakemuksessa esim. suunnitelmakartalla. Lupaharkinnassa tulee huomioida seuraavat asiat: Pohjaveden pinta Ylimmän tutkitun luonnollisen pohjaveden pinnan päälle tulee jäädä aina vähintään 4 metriä paksu suojakerros. Maa-ainesten alin ottamistaso määritellään ylimmän pohjaveden pinnan korkeustasosta.

5 5 (12) Tarkkailu Pohjaveden pinnan tasoa tulee seurata säännöllisesti alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Pohjaveden laadun tarkkailu tulee tehdä näytteenottoon soveltuvasta pohjavesiputkesta. (Tarvittaessa alueelle tulee asentaa näytteenottoon soveltuva pohjavesiputki.) Putkesta vuosittain otettavasta näytteestä tulee analysoida haju, maku, sameus, väri, ph, happi, permanganaattiluku/toc, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, ja öljyhiilivedyt. Lisäksi tulee huomioida, että määritysrajat mineraaliöljyille ja polttoainehiilivedyille ovat vastaavia kuin pohjaveden ympäristölaatunormit (Vna 341/2009). Tarkkailuohjelmaa voidaan tarkastaa tulosten pohjalta. Vuosittaiset tulokset ja mahdolliset uudet havaintopaikkatiedot (putkikortti ja sijainti) tulee toimittaa tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukseen. Ottamistoiminta Tankkaus- ja tukitoiminta-alueet on lähtökohtaisesti sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle ja sade- ja sulamisvedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli alue joudutaan poikkeuksellisesti sijoittamaan kaivualueelle, tulee sade- ja sulamisvedet suojtulta alueelta johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai kerätä umpisäiliöön pois vietäväksi. Koneiden ja laitteiden tankkausta vasten varastoitavan polttoaineen sekä seulan/välpän aggregaatin polttoaineen säiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai vastaavia. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot ns. laponestolla. Ottamiseen liittyvät toiminnot tulee järjestää siten, ettei niistä voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Mahdolliset päästöt on välimmömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jätteiden, ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Jälkihoito Mahdollisessa luvassa tulee yksilöidä jälkihoitotoimenpiteet. Jälkihoitotoimia ovat mahdollisten varastokasojen poistaminen alueelta, alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin (humus) levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estäminen. Luiskat tulee muotoilla alueen turvallisuuden ja maisemanhoidon kannalta riittävän loiviksi, kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasoja lainkaan, sillä ne estävät jälkihoidon toteuttamisen. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua, sillä tiivis maaperä läpäisee vettä huonosti ja vähentää siten muodostuvan pohjaveden määrää. Ottamisalue tulee jälkihoitaa välittömästi ottamistoiminnan päätyttyä pohjaveden laadun turvaamiseksi. Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää, että asianmukaisin jälkihoitotoimenpitein alueelle aikaansaadaan mahdollisimman nopeasti uusi maannoskerros. Ottamisalueelle tulee jälkihoitotoimenpiteillä muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin cm vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5

6 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 6 (12) cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa tutkittua humusta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pintaosaan. Pohjavesialueella levitettävä pintamateriaali ei saa olla liian hienorakeista, sillä hienorakeinen maalaji vähentää pohjaveden muodostumista ja soveltuu huonosti kasvillisuuden kasvualustaksi. Myöskään karike tai kuorike eivät sovellu pohjavesialueella käytettäväksi. Ottamisalueelle tulee istuttaa sekapuustoa. Valtapuustoksi sopii mänty, jonka lisäksi alueelle istutetaan rauduskoivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa. Mäntyä voidaan istuttaa 2500 kpl/ha ja muita yhteensä 500 kpl/ha. Alueen jälkihoidon lopputuloksena tulee olla mahdollisimman hyvin ympäristöön sopeutuva alue. Ottamistoiminnan loputtua on pidettävä loppukatselmus. Luvan haltijan on tehtävä maa-aineslain 23 a :n 1 momentissa tarkoitetun otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus lupaviranomaiselle vuosittain viimeistään tammikuun 31 päivänä. Mikäli alueella käytettävä murskain ja seula ovat polttoainekäyttöisiä tai alueella yli 50 vuorokautta verkkovirralla toimivia, tulee toiminnalle hakea ympäritönsuojelulain mukainen lupa. Pirkanmaan liitto toteaa lausunnossaan (PL/105/ /2015) seuraavasti: Pirkanmaan liitto toteaa, että hakemuksen ottamistoiminta sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, jonka vuoksi toiminnassa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta jotta pohjaveden pilaantumismahdollisuutta ei pääse muodostumaan eikä arvokkaan geologisen muodostuman arvot merkittävästi heikkene. Jälkihoitotoimenpiteet tulee suorittaa siten, että ne eivät heikennä muodostuvan pohjaveden määrää, alueella on turvallista liikkua ja että alue on maisemallisesti mahdollisimman yhtenäinen ympäröivän harjumaiseman kanssa. Ottamislupahakemus koskee aluetta, jolle on lupa voimassa vuoden 2015 joulukuuhun saakka. Alueelle tehdyn maastokäynnin perusteella voi todeta, että ottoluvan jatkaminen mahdollistaisi jo otettujen alueiden maisemoinnin ympäristöönsä paremmin soveltuvaksi. Uutta, koskematonta harjualuetta ottotoiminnan piiriin ei tule sisällyttää, kuin mitä maisemointi edellyttäisi. Käynnissä olevan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen tavoitteena on ratkaista Pirkanmaan vedenhankinnan toimintavarmuus ja laatu tulevaisuudessa. Yhtenä tarkasteltavana toteutusvaihtoehtona on laaja pohjaveden hyödyntäminen pinta- ja tekopohjavesiratkaisulla täydennettynä. Tässä vaihtoehdossa tarkastelussa ovat mukana mm. Ruoveden kunnan alueella sijaitsevat pohjavesivarat, joihin kyseinen alue kuuluu. Hakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana muistutuksia tai mielipiteitä.

7 7 (12) HAKIJAN KUULEMINEN Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää vastine Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden lausuntoihin sekä Pirkanmaan liiton lausuntoon. Hakija antoi päivätyn vastineen (teksitä lyhennetty): PIRELY/2040/2015 -lausunnosta hakijat toteavat, että se on myönteinen maa-ainesluvan ottoluvan myöntämiselle kyseiselle alueelle. Hämeen Kuljetus Oy ja Koskelan Koneet Oy hakee liittymään (66/10/5446/oikea) tarkoituksen mukaien uuden liittymäluvan. Varastokasojen ja kiviainesten jalostuslaitoksen sijoittelusta toimitamme erillisen suunnitelman oheisella karttapohjalla. PL/105/ /2015 -lausunnosta hakijat toteavat, että Pirkanmaan liittokin suhtautuu hakemukseen myönteisesti. Muilta osin lausunnoissa esitetyt asiat kirjattaneen maa-aineksen ottolupaan. Hakijat tulevat toiminnassaan noudattamaan Ruoveden kunnan antamia lupaehtoja. TIEDOT TEHDYISTÄ TARKASTUKSISTA Alueella on pidetty tarkastus hakijoiden, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton edustajien kanssa PÄÄTÖS LUPAEHDOT Ympäristölautakunta on tarkastanut tilan maa-aineslupahakemuksen ja päättää seuraavaa: Ympäristölautakunta myöntää maa-aineslain 4 :n mukaisen luvan maaainesten ottamiseen Ruoveden kunnan Visuveden kylässä Sorakaivos ( ) tilalla sijaitsevalle maa-ainesten ottamisalueelle ja hyväksyy kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman maa-ainesten ottamistoiminnalle. Ottamistoiminta tulee toteuttaa kulloinkin voimassaolevien säädösten, ottamissuunnitelman ( ) ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti: 1. Maa-ainesten ottamislupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi ja enintään m 3 maa-aineksen ottamiseen. Lupaehdot, jotka täytettävä ennen varsinaisen ottamistoiminnan aloittamista 2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottamisalueen rajat on merkittävä noin 25 metrin välein selvästi maastoon pysyvillä merkeillä (esim. puu-, rauta-, tai muovipaaluin), joita ei saa hävittää tai siirtää. Ottamisalueen ulkopuolelle sisääntulon kohdalle tulee asettaa informaatiokyltti, jossa esitetään toiminnanharjoittajan tiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkkien tulee olla alueella koko ottamistoiminnan ajan. 3. Lisäksi alueella tulee olla kiinteitä korkeusmerkkejä, joista voi seurata

8 ottamistasoa. Korkeusmerkit on sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. Tieto alimmasta ottamistasosta tulee olla merkittynä alueella. Merkkien tulee olla alueella koko ottamistoiminnan ajan. 4. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella alkutarkastus. Alkutarkastuksessa käydään läpi, onko toiminnanharjoittaja toteuttanut ne lupaehdot, jotka on määrätty tehtäväksi ennen toiminnan aloittamista. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan tiedoksi myös Pirkanmaan ELY-keskukselle. Lupaehdot ottamistoiminnan aikana 5. Avaamattomilta ottamisalueilta on poistettava pintamaakerros ja varastoitava se lupa-alueen reunoille. Alueelta tulevat pintamaat on varastoitava niin, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustaksi. 6. Ottamista ei saa ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi ylintä havaittua pohjavedenpintaa eikä alle lupahakemuksessa esitettyä alinta ottamistasoa +128,0 (mpy). 8 (12) 7. Pohjaveden pinnan korkeutta on seurattava alueella olevista havaintoputkista neljä kertaa vuodessa noin kolmen kuukauden välein. Havainnoista on pidettävä kirjanpitoa, joka on toimitettava lupaviranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 8. Alueella olevasta laadun tarkkailuun sopivasta muovisesta havaintoputkesta tulee ottaa kerran vuodessa pohjaveden laadun seurantaa varten näyte, josta tulee analysoida: haju, maku, sameus, väri, ph, happi, permanganaattiluku/toc, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, mineraaliöljyt ja öljyhiilivedyt (öljyjakeet (C10-40) määritysraja 50 μg/l). Tarkkailumääräystä voidaan muuttaa lupaviranomaisen päätöksellä. 9. Tankkaus- ja tukitoimintoalueet tulee sijoittaa kaivualueen ulkopuolelle ja varustaa tiiviillä vettä läpäisemättömällä pinnalla, pinnoitteella tai suojakalvolla. Tukitoimintoalueen pintavesien kulkeutuminen toiminta-alueen suuntaan on estettävä kallistuksin tai reunakorokkeella. Mikäli alue joudutaan poikkeustilanteessa sijoittamaan kaivualueelle, tulee suojatulta alueelta sadeja sulamisvedet kerätä umpisäiliöön pois vietäväksi. Työkoneiden huoltotoimenpiteitä ei saa tehdä ottamisalueella. 10. Koneiden ja laitteden tankkausta varten varastoitavan polttoaineen sekä seulan/välpän aggregaatin polttoaineen säiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia. Säiliöissä tulee olla laponesto-, ylitäytönesto- ja lukitusjärjestelmät. Varastointi tulee tapahtua lupaviranomaisen hyväksymällä tuki-toiminta-alueella, jolle on rakennettu maaperän ja pohjaveden suojaukset. 11. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä saatavilla imeytysainetta ja öljyntorjuntavälineistöä.

9 9 (12) 12. Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 13. Luiskien yläpuolella maanpinta on pidettävä 15 metrin matkalla puhtaana suurista kivistä, varastokasoista ja muista turvallisuutta heikentävistä tekijöistä. Toiminnanharjoittajan on pidettävä huoli, ettei luiskista aiheudu turvallisuushaittaa. 14. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tehdä maa-aineslaissa säädetty ilmoitus edellisenä vuonna otetuista maa-aineksista maa-ainesasetuksen mukaisesti. 15. Maa-ainesalueen luiskaus- ja maisemointitoimenpiteitä tulee toteuttaa vaiheittain ottamistoiminnan edetessä. 16. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Alueelle ei saa tuoda eikä varastoida epäpuhtaita maa-aineksia tai muita jätteitä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kuljettaa asianmukaiseen keräykseen. Lupamääräykset ottamistoiminnan päätyttyä 17. Jälkihoitotoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jälkihoitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä sitä mukaan kuin kaivuutoiminta edistyy. Jälkihoitotöiden on oltava valmiina luvan voimassaoloaikana. 18. Ottamisalueen luiskat on muotoiltava kaltevuuteen 1:3 tai sitä loivemmiksi. Luiskien muotoilu tulee tapahtua pyöristämällä. Alueen jälkitasauksessa on käytettävä alueelta saatuja puhtaita maa-aineksia. 19. Ottamisalueelle tulee muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin levitetään hiekkakerroksen päälle 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaan. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää alueelta kuorittua pintamaata, ja jos se ei riitä, tulee tuoda muualta tarkoitukseen sopivaa tutkittua humusta. Jälkihoito tulee toteuttaa niin, että alue on mahdollisimman yhtenäinen ympäröivän harjumaiseman kanssa. 20. Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pystytetyt rakennelmat on purettava ja kuljetettava pois. Alueella ei saa olla sellaisia rakennelmia tai maa-ainesten varastokasoja, jotka estävät maisemoinnin ja jälkitöiden toteuttamisen. 21. Alue tulee maisemoida istuttamalla alueelle puiden taimia, valtapuuna mänty, ja lisäksi voidaan istuttaa koivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa vähintään 2500 kpl/ha. Jälkihoidetut alueet, joilla puusto on alkanut jo luontaisesti kasvamaan ennen ottamisen päättymistä, ei tarvitse tehdä enää istutuksia. Mikäli ottamisalue ei ole maisemointitöiden suorittamisen jälkeen kahden vuoden kuluessa metsittynyt kauttaaltaan, on metsitystä täydennettävä istutuksin.

10 22. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan voimassaolon umpeutuessa on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen mukaista loppukatselmusta. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle. Ottamisoikeuden siirtäminen toiselle 23. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. TOIMINNAN ALOITTAMINEN ENNEN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUTTA PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 10 (12) Ruoveden ympäristölautakunta ei anna lupaa maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on lainvoimainen. Lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ei anneta, sillä toiminnan sijainti huomioiden päätöksen täytäntöönpano voi tehdä muutoksenhaun hyödyttömäksi. Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle Kattilakuopat-Huilahdenharju. Alueella on merkittäviä geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. Suunnitelma-alueen läheisyydessä eteläpuolella sijaitsee Kattilakuopat suppa-alue. Alueella maa-ainesten ottaminen on mahdollista vain maisemavaurioiden korjaamiseen liittyen. Suunniteltu ottamisalue ei laajene nykyisestä jo avatusta alueesta. Ympäristölautakunta katsoo, että ottamissuunnitelman ( ) ja lupamääräysten mukaisesta ottamisesta ei aiheudu ennalta arvioiden nykyistä suurempaa maisemavauriota, ja luvan myöntäminen on perusteltua alueen maisemoinnin takia sekä alueen saattamiseksi ympäröivään harjumaisemaan paremmin sopivaksi. Maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettu kauniin maisemakuvan turmeltuminen, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutuminen on tapahtunut jo alueen kohdalta, kun ottaminen alueella on aloitettu ennen maa-aineslain voimaantuloa. Alueella ei ole tiedossa olevia ottamistoiminnasta häiriintyviä uhanalaisia tai harvinaisia eliölajeja. Huomioitavaa kuitenkin on, että vaikka ennalta arvioiden toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia, toiminnanharjoittaja on vastuullinen aiheuttamistaan haitoista ja rikkomuksista. Lupamääräykset on annettu, koska ne on katsottu tarpeelliseksi valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi, yleisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä pohjavesien suojelemiseksi. Vakuus on asetettu lupamääräysten ja maisemoinnin toteutumisen varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määritettäessä on huomioitu maa-ainesten

11 11 (12) ottamisalueiden jälkihoidon yleinen kustannustaso ja Ruovedellä aikaisemmin myönnettyjen maa-ainesten ottamislupien vakuuksien suuruudet. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausunnot on otettu lupapäätöksessä huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut Lupamääräykset 1-4, 6, 12-14, Lupamääräykset on annettu lupapäätöksen valvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräykset ovat tarpeen luvanhaltijan omavalvonnan, selvilläolovelvollisuuden ja yleisen turvallisuuden toteutumiseksi. Lupamääräykset 6-12, 16, 19 Lupamääräykset ovat tarpeelliset pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi sekä jätteistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Soranottoalueilla luonnontilaisen pintakerroksen poistaminen lisää pohjaveden likaantumisriskiä, ainepitoisuuksia ja pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluja sekä aiheuttavat maaperän eroosiota. Toiminta sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Lupamääräykset 5, 15, Lupamääräyksillä on tarkennettu maa-ainesalueen jälkihoitoa ja maisemointia koskevaa suunnitelmaa. Luiskien kaltevuus ei saa olla maisemointivaiheessa jyrkempi kuin 1:3, jotta ottoluiskien metsitys onnistuu, eikä eroosio kuljeta maa-aineksia pois luiskista. VAKUUS Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus määrältään Vakuutta voidaan tarkistaa maisemointitöiden etenemisen mukaan valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella. Vakuus tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotoimenpiteet on tehty ja hyväksytty. Vakuutena hyväksytään pankin tai vakuutusyhtiön omavelkainen takaus tai pankkitalletus. MAKSUT Maksu ottamissuunnitelman tarkastamisesta 471,90 Hakemuksesta kuuluttaminen 19,00 Naapureiden kuuleminen (2x 29 ) 58,00 Ilmoituskulut Ruovesi -lehdessä 121,98 Yhteensä 670,88 (Maksut määrätty voimaan tulleen maksutaksan mukaan) Ottamistoiminnan vuotuinen valvontamaksu peritään vuosittain voimassaolevien maksutaksojen mukaan. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ttoiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun euron vakuus on asetettu.

12 12 (12) LUVAN VOIMASSAOLO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET LUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JAKELU Tämä lupapäätös on ottamistoiminnan osalta voimassa 10 vuotta. Luvan voimassaoloaika päättyy Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-16, 19-21, 23, 23a Maa-ainesasetus (926/2005) 1-4, 6-9 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 145 VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-4 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Päätös Hakija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 237/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Ismo Marttila Kalliontie

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 104/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen

Lupapalvelulautakunta Dnro 104/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 104/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 :n mukaisesta

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain

Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain Maa-aineslain mukaisen lupapäätöksen antamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut sekä maa-aineslain ja ympäristösuojelulain mukaisten lupien yhteiskäsittelyn ja valvonnan taksa 1 YLEISTÄ

Lisätiedot

Alueen myönnetty maa-aineslupa on päättynyt

Alueen myönnetty maa-aineslupa on päättynyt Lausunto POSELY/145/07.01/2012 Pohjois-Savo 26.7.2012 Nilsiän kaupunki Ympäristöosasto PL 32 73301 Nilsiä Viite Lausuntopyyntö 7.5.2012 Asia Lausunto Pohjois-Savon Ely-keskuksen/Maanhankinta lupahakemuksesta

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnan valtuuston päätös 18.6.2012 17 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Urjalan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kunnanvaltuusto 29.1.2015 11 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

ALAVIESKAN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty Alavieskan kunnanvaltuustossa 13.2.2008, 5 Voimaantulo 1.4.2008 alkaen 1

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA

KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA POHJOISEN KESKI-SUOMEN YMPÄRISTÖTOIMI 1. KANNONKOSKEN, KINNULAN, KIVIJÄRVEN, KYYJÄRVEN JA PIHTIPUTAAN KUNTIEN JA VIITASAAREN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 19.4.2016 36 Hyväksytty:

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SONKAJÄRVEN KUNNASSA MAA-AINESTEN OTTAMIS- SUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 2.1 Suunnitelmaa kohti 370 Riihimäen kaupunki TAKSAT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Hyväksytty 12.12.2011 Voimaantulo 1.2.2012 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12.

Ympäristölautakunta 210 11.12.2014. Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014. Ympäristölautakunta 11.12. Ympäristölautakunta 210 11.12.2014 Maa-ainesten ottamislupa, Tom Lindström, Korppoo 1643/10.03.00.10/2014 Ympäristölautakunta 11.12.2014 210 Valmistelija Vt. ympäristönsuojelutarkastaja Tomas Kull, puh.

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Voimaantulopäätökset: Joutsa RAKLTK 20.02.2006 KH 10.04.2006 KV 05.06.2006 SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ...3

Lisätiedot

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT

HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT LIITE 9/2012 HAAPAVEDEN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSAT MAA-AINESLAIN SEKÄ MAANKÄYTTÖ- JA RAKENNUSLAIN EDELLYTTÄMISTÄ TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT HAAPAVEDEN KAUPUNGISSA 1 Maa-ainesten

Lisätiedot

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET

KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET KUNNALLINEN SÄÄDÖSKOKOELMA NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Nakkilan kunta Voimaantulo 1.6.2015 NAKKILAN KUNNAN MAA-AINESTAKSAN MAKSUPERUSTEET Sisällysluettelo: 1 Yleistä... 2 2 Tarkastusmaksu...

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo:

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: KAUHAVAN KAUPUNKI Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut: Sisällysluettelo: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen 5 Vakuudet

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1/5 LOHJAN KAUPUNKI Liite / MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristö- ja rakennuslautakunta 10.12.2015 109 Voimassa 1.1.2016 alkaen

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMIN- NAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JÄMSÄN KAUPUNGISSA Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5)

KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4. Rakennus- ja ympäristölautakunta (5) KANGASALAN KUNTA Liite Ryk 4 Rakennus- ja ympäristölautakunta 2.6.2016 1 (5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Kangasalan kunnassa 1

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESOTON TAKSAT 1.1.2017 ALKAEN YMPLTK 1.11.2016, 79 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ikaalisten kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Ympäristölautakunta 9.12.2015 67 liite 4 1 Lapinlahden ympäristölautakunta MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT LAPINLAHDELLA Lapinlahden

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA

MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA Hyväksytty ympäristöteknisessä lautakunnassa..2016 Voimassa 1.7.2016 alkaen 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen tarkastamisesta, maaaines-

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016)

KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) KOKKOLAN KAUPUNKI Rakennus- ja ympäristölautakunta hyväksynyt 15.6.2016 ( 109) Voimassa 1.7.2016 lukien KOKKOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA (2016) 1 SOVELTAMISALA Maa-ainesten

Lisätiedot

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA.

MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMIEN TARKASTUKSISTA, OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA JA MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ UUDENKAARLEPYYN KAUPUNGISSA. 1 YLEISTÄ Maa-aineslain 23 :n (555/1981) ja MRL 145 :n

Lisätiedot

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta

KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA. Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 1 KOUVOLAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELUVIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA Kouvolan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta 4.5.2016 53 2 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ... 3 2 TARKASTUSMAKSU... 3 3 VALVONTAMAKSU...

Lisätiedot

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI

UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI UUDENKAUPUNGIN KAUPUNKI YMPÄRISTÖNSUOJELU- VIRANOMAISEN MAA-AINESTAKSA 1.7.2016 2 Uudenkaupungin kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

2 TARKASTUSMAKSU Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

2 TARKASTUSMAKSU Lupahakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SEKÄ YHTEISLUPAKÄSITTELYSTÄ JA VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Lappeenrannan kaupungissa sekä Lemin,

Lisätiedot

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Pentti Kärnä hakee maa-aineslain 21 :n mukaista lupaa aloittaa ottotoiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 129 26.06.2013 Maa-aineslupapäätös; Pentti Kärnä, Itäpuro RN:o 45:84 92/10.03/2013 YMPTEKLT 129 Valmistelija, Ympäristötarkastaja Hakija Pentti Kärnä Sapsoperäntie 163a

Lisätiedot

Morenia Oy, maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen Luolakankaan maa-ainespaikasta

Morenia Oy, maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen Luolakankaan maa-ainespaikasta Ympäristölautakunta 36 05.11.2014 Morenia Oy, maa-aineslupahakemus kalliokiviaineksen ottamiseen Luolakankaan maa-ainespaikasta 1604/77.772/2014 YMPLA 36 Asia Luvan hakija Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA ALKAEN IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN MAA-AINESVALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 30.8.2016 ALKAEN 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Imatran seudun

Lisätiedot

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut

Asian vireilletulo Hakemus on saapunut Ympäristö- ja tekninen lautakunta 72 25.05.2016 Maa-aineslupapäätös, Lemminkäinen Infra Oy, Timola YMPTEKLT 72 104/10 03 00/2016 Ympäristötarkastaja Hakija Lemminkäinen Infra Oy PL 169 (Salmisaarenaukio

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (ALUE 1A) KIINTEISTÖLLE TAMMIHARJU RN:O 9:158 TAMMILAHDEN KYLÄSSÄ Rakennuslautakunta 8 22.05.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 154 04.06.2007 Joutsan kunnanhallitus, -2007 211 10.09.2007 Rakennuslautakunta 20 19.12.2007 Joutsan kunnanhallitus 12 14.01.2008 MAA-AINESLUPAHAKEMUS

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1720/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 1720/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 59 Asianro 1720/10.03.00.02/2015 Päätös maa-aineslain mukaisesta lupahakemuksesta / Veikko Raivio, Tyyrinmäen kylä, Markunmäki 778-426-8-5 (lainhuudattamaton määräala

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 5610/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 5610/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 11/2013 1 (1) 130 Asianro 5610/10.03.00/2013 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Savon Kuljetus Oy / Punnonmäki, Itäharju 21:68 (297-482-21-68) Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen

Lisätiedot

MAA-AINESLUPIEN KÄSITTELYSTÄ JA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA SEKÄ OT- TAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT 01.

MAA-AINESLUPIEN KÄSITTELYSTÄ JA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA SEKÄ OT- TAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT 01. 1 KIURUVEDEN KAUPUNKI MAA-AINESLUPIEN KÄSITTELYSTÄ JA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA SEKÄ OT- TAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT 01.01.2010 LUKIEN Hyväksytty teknisen lautakunnan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015

Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Äänekosken kaupunki MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Hallintokatu 4 44100 Äänekoski Dnro 278/10.03.00.11/15.5.2015 Pvm 24.6.2015 Annettu julkipanon jälkeen 30.6.2015 ASIA Maa-aineslain (555/1981)

Lisätiedot

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola

Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola OTE PÖYTÄKIRJASTA Lahden kaupunki Lahden seudun ympäristölautakunta 24.09.2013 66 Maa-aineslupa, Hietala Outi, Lammaskangas 532-408-5-157, Ruuhijärvi, Nastola D/2448/10.03.00.13/2013 Perusteluosa Outi

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

15000 m³ 1500 m³ Perustelut (MAL 6 ) Luvan myöntämisen perustelut: Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa.

15000 m³ 1500 m³ Perustelut (MAL 6 ) Luvan myöntämisen perustelut: Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. 1 Hakija Heikki Leppänen Kiilakiventie 1 90250 OULU Tornator Oyj Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus RN:o Tila Kaupunginosa/kylä Jonkeri 290-402-0027-0005 27:5 Jonkeri Jonkerin soranottoalue Toimenpide

Lisätiedot

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta 52 Liite 6

Pelkosenniemen-Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymä Ympäristöterveyslautakunta 52 Liite 6 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT KEMIJÄRVEN, PELKOSENNIEMEN JA SAVUKOSKEN KUNNISSA 1 YLEISTÄ 1.1. Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016

Annettu julkipanon jälkeen PL 7. Päivämäärä Numero Diaarinumero Orivesi / /66/662.01/2016 1 ORIVEDEN KAUPUNKI LUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 31.10.2016 4/2016 91/66/662.01/2016 MAA-AINESLUPA TILALLE MIKKOLA 2 RN:O

Lisätiedot

Hanketta koskevat luvat

Hanketta koskevat luvat Helsinki Helsingfors Dnro Dnr 31.8.2009 UUS-2008-R-22-531 PL 50 01531 Vantaa Viite / Hänvisning Veromiehenkylän maa-ainesten ottohankeet Asia / Ärende PÄÄTÖS YMPÄRISTÖVAIKUTUSTEN ARVIOINTIME- NETTELYN

Lisätiedot

60000 m³ 6000 m³ Perustelut (MAL 6 ) Luvan myöntämisen perustelut: Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa.

60000 m³ 6000 m³ Perustelut (MAL 6 ) Luvan myöntämisen perustelut: Alueella ei ole asema- eikä yleiskaavaa. 1 Hakija Pyykkönen Jari Syväyksenkatu 22 89600 SUOMUSSALMI Morenia Oy Kiinteistö ja alue Kiinteistötunnus RN:o Tila Kaupunginosa/kylä Valtion Metsämaat 290-893-0010-0001 10:1 Vieksin valtionmaa Tulikankaan

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dnro 21/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Ympäristölautakunta Dnro 21/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS 1 (10) Ympäristölautakunta Dnro 21/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 27.4.2016 ASIA HAKIJA MAANOMISTAJA Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Petter Aminoff Ruhalantie

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 PÄÄTÖS Nro 57/2014/1 Dnro PSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2014 1 ASIA VR-Yhtymä Oy:n Oritkarin yhdistettyjen kuljetusten terminaalin ympäristölupapäätöksen PPO-2003-Y-20-111 rauettaminen,

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

MAA-AINESLAIN MUKAISET LUPAMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KIINTEISTÖN MIKKOLA MAA-AINESLUPAA

MAA-AINESLAIN MUKAISET LUPAMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KIINTEISTÖN MIKKOLA MAA-AINESLUPAA Liite Ympäristö- ja rakennuslautakunta 24.11.2016 101 Dnro 384/10.03.00/2016 Päätös annetaan julkipanon jälkeen 1.12.2016 MAA-AINESLAIN MUKAISET LUPAMÄÄRÄYKSET KOSKIEN KIINTEISTÖN MIKKOLA 444-498-4-25

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy

Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 6 02.02.2017 Maa-aineslupahakemus Iin kuntaan Etelä-Iin kylään, hakijana Maanrakennus Päkkilä Oy OULYMP 6 HAKIJA Maanrakennus J. Päkkilä Oy Maalismaantie 1455 91210 Jakkukylä

Lisätiedot

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

ASIKKALAN kunta. Lauttaniemen ranta-asemakaava ja. Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma 1 ASIKKALAN kunta Lauttaniemen ranta-asemakaava ja Ali-Marttilan ranta-asemakaavan muutos 12.11.2015 Osallistumis- ja arviointisuunnitelma OAS Lauttaniemi 12112015.doc Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Lisätiedot

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa.

Vestia Oy esittää, että vakuuden määrä olisi 312 000 euroa. PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2008 Dnro PPO 2005 Y 294 111 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee kaatopaikkatoimintaa. Vestia Oy PL 66, 84101

Lisätiedot

MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016

MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 MAA-AINESLAIN MUKAISTEN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUTAKSAT 2016 Mikkelin seudun ympäristöpalvelut (Mikkelin kaupunki, Hirvensalmen, Kangasniemen, Mäntyharjun ja Pertunmaan kunnat) Sisällys 1 YLEISTÄ... 3

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012

PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 66/2012/2 Dnro ISAVI/12/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 12.9.2012 ASIA HAKIJAT Laiturin rakentaminen kiinteistön Pohjoiskorvanniemi 140 407 3 153 edustalle Porovedellä, Iisalmi

Lisätiedot

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten

HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten HAKEMUS 1 (2) maa-aineslain mukaista lupaa varten Ympäristölautakunnalle Ympäristökeskukselle Hakemus jätetään kahtena kappaleena 1 HAKIJA 2 KIINTEISTÖN OMISTAJA 3 OTTAMISALUEEN SISÄLTÄVÄN KIINTEISTÖN

Lisätiedot

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11

Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE. Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 Maatalousyhtymä Lomu Oulaistentie 1498 86360 Ilveskorpi MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA HONKIKANKAAN KALLIOALUE Raahe, Honkala RN:o 21:11 678-419-21-11 MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA Honkikankankaan kallioalue

Lisätiedot

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65

KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 KINNULAN KUNTA ESITYSLISTA/KOKOUSPÖYTÄKIRJA Sivu Tekninen lautakunta Nro 8 20.08.2015 65 Kokousaika Torstai 20.08.2015 klo 19.00 20.41 Kokouspaikka Kunnanvirasto, valtuustosali Saapuvilla olleet jäsenet

Lisätiedot

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA

PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA Ymp.ltk 3.5.2016 Liite 1 PERUSPALVELUKUNTAYHTYMÄ SELÄNNE MAA-AINESLAIN VALVONTATAKSA 2016 2 SISÄLLYSLUETTELO MAA-AINESTEN OTTAMISTA KOSKEVAN LUPAHAKEMUKSEN TARKASTA- MISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014

PÄÄTÖS. Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 PÄÄTÖS Nro 93/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/44/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2014 ASIA HAKIJA Veljekset Brandt Nahkatehdas Oy:n ympäristöluvan raukeaminen, Kokkola Etelä-Pohjanmaan

Lisätiedot

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET

SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET SIIKAISTEN KUNNAN YMPÄRISTÖNSUOJELUMÄÄRÄYKSET 1 LUKU YLEISET MÄÄRÄYKSET 1 Tavoite Ympäristönsuojelumääräysten tavoitteena on paikalliset olosuhteet huomioon

Lisätiedot

RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS X/2016 Liite N:o 1. ASIA Maa-ainesten ottamisalueen laajentaminen Juvan kunnan, Vuorenmaan kylän Kertonen 8:55-tilalla.

RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS X/2016 Liite N:o 1. ASIA Maa-ainesten ottamisalueen laajentaminen Juvan kunnan, Vuorenmaan kylän Kertonen 8:55-tilalla. 1 RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS X/2016 Liite N:o 1 Ympäristölautakunta Maa-aineslupa Poikkitie 2 58900 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.201X ASIA LUVANHAKIJA MAANOMISTAJA Maa-ainesten ottamisalueen

Lisätiedot

Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia.

Tämän taksan perusteella määrätyt maksut eivät ole arvonlisäverollisia. MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Maa-aineslain mukaisen maa-ainesten ottamista koskevan hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman

Lisätiedot

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 3/2016 38

ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 3/2016 38 ORIPÄÄN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro Sivu Kunnanhallitus 3/2016 38 Kokousaika 14.3.2016 kello 18.00 19.25 Kokouspaikka kunnantalo Läsnä Matti Kulmanen Tero Kuosa Pertti Liinoja Heikki Mäkinen, pj. Taru Ojanperä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3396/ /2014

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 3396/ /2014 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 (1) 89 Asianro 3396/10.03.00/2014 Päätös maa-aineslupahakemuksesta / Kuljetus Taattola Oy / Nilsiä, Kuopio, Palokangas 111:0 Ympäristöjohtaja Lea Pöyhönen Alueelliset

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJA. LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 1 LUPAPÄÄTÖS Nro 39/2014/1 Dnro PSAVI/37/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 14.4.2014 ASIA LUVAN HAKIJA Kalkkimaan kalkkitehtaan ja kaivoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 61/2013/1 lupamääräyksen

Lisätiedot