Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 16.9.2015"

Transkriptio

1 1 (12) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dnro 13/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen ASIA HAKIJAT MAANOMISTAJA OTTAMISALUEEN TIEDOT Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 :n mukaisesta hakemuksesta aloittaa toiminta mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta. Hämeen Kuljetus Oy, y-tunnus: Sarankulmankatu TAMPERE puh Koskelan Koneet Oy, y-tunnus: Vironkoskentie KOTALA puh Hakijat omistavat kiinteistön. Kunta Kylä Ruoveden kunta (702) Visuvesi (427) Tila Sorakaivos (7:178) Tilan pinta-ala 9,564 ha Ottamisalueen pinta-ala on 3,45 ha. TOIMENPIDE Lupaa haetaan hiekan ja soran ottamiseen 3,45 ha suuruiselle alueelle. Ottamismäärä on vuosittain m 3 ktr ja kokonaismäärä on 10 vuoden aikana m 3 ktr. Toiminnanharjoittaja on esittänyt toimenpiteestä ottamissuunnitelman sekä kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman. Alueelta jatketaan soran ja hiekan ottamista ottamis- ja jälkihoitosuunnitelman mukaisesti. Alueen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota kauniin maisemakuvan ja maakunnallisesti arvokkaan harjualueen säilymiseen. Pääosa alueen nykyisestä ottamisesta on suoritettu jo ennen maa-aineslain voimaantuloa. TOIMINTAA KOSKEVAT LUVAT JA SOPIMUKSET Ruoveden ympäristölautakunta on päätöksellään myöntänyt ottamisluvan Rantapusu Oy:lle nyt suunnitelulle alueelle, jonka voimassaolo päättyy Alueen omistus on myöhemmin siirtynyt luvan hakijoille

2 ALUEEN KAAVOITUSTILANNE (lainhuuto ). Maa-aineslupa on siirretty ympäristölautakunnan hyväksymänä , 34 Hämeen Kuljetus Oy:n ja Koskelan Koneet Oy:n vastattavaksi. 2 (12) Pirkanmaan maakuntakaavassa alue on osoitettu pohjaveden hankinnan kannalta tärkeäksi pohjavesialueeksi aluevarausmerkinnällä pv 062. Suunnittelumääräyksessä on määrätty, että aluetta koskevat toimenpiteet on suunniteltava siten, etteivät ne vaaranna pohjaveden määrää tai laatua. Maaainesten oton tulee perustua suunnitelmaan, jossa sovitetaan yhteen pohjaveden suojelu ja maa-ainesten otto. Maakuntakaavassa on alueelle myös arvokas geologinen muodostuma, ge merkintä, joka osoittaa Kattilakuopat-Huilahti maakunnallisesti arvokasta harjualuetta. Merkintä sallii normaalin maa- ja metsätalouskäytön. Maakuntakaavan suunnittelusuosituksen mukaan: Alueiden käyttö on suunniteltava siten, ettei aiheuteta maa-aineslaissa tarkoitettua kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista tai laajalle ulottuvia haitallisia vaikutuksia luonnolle. Maa-ainesten ottoon liittyviltä suunnitelmilta edellytetään erityisen vaativaa tasoa. OTTAMISALUEEN SIJAINTI JA YMPÄRISTÖ Ottamisalue sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Visuveden taajamasta etelään kantatien 66:n itäpuolella. Ottamisalue sijaitsee Kattilakuopat-Huilahdenharju -maakunnallisesti arvokkaalla harjualueella (Pirkanmaan arvokkaiden harjualueiden inventoinnin tarkistus 2014). Alue edustaa kaunista maisemakuvaa ja sillä on merkittäviä kauneusarvoja sekä erikoisia luonnonesiintymiä. Tienvarsimaisemaan, maaseudun kulttuurimaisemaan ja pohjoispäästään vesimaisemaan liittyvä Kattilakuopat-Huilahdenharju kuuluu kaakkoluodesuuntaiseen harjujaksoon ja käsittää suurehkon selänteen, varsin edustavan suppajonon sekä selänteen rinteillä useita muinaisrantoja. Alueen pohjoisosassa Huilahdenharjun alueella selänne kohoaa yli 40 m Tarjanneveden Huilahden pinnasta. Ottamisalueen aluskasvillisuus on niukkaa, pääasiassa puolukkaa ja kanervaa. Alueella ei ole tehty havaintoja uhanalaisista kasveista. Lähimmät asutut naapuritilat sijaitsevat ottamisalueen pohjoispuolella Huilahden alueella noin 800 m etäisyydellä. Ottamisalue sijaitsee Nuottiharju A:n I luokan pohjavesialueella n:o , jolla sijaitsee Huiskanlähteen vedenottamo. Huiskanlähteen antoisuudeksi on mitattu 860 m3/d ( ). Pohjavesialue liittyy osana Orivesi-Virrat pitkittäisharjujaksoon. Muodostuman ydinosan leveys vaihtelee metrin välillä. Muodostuman maa-aines on pääasiassa soraista hiekkaa. Aines on hyvin lajittunutta ja pyöristynyttä.ottamisalueen pohjoisosassa sijaitsee pohjavesiputki, jonka yläpää on tasossa +128,50 m ja pohjaveden pinta oli tasossa +122,40 m. Huilahden vedenottamo sijaitsee ottamisalueen pohjoispuolella noin 850 m etäisyydellä. Ottamon veden pinnan on todettu olevan tasossa +116,90 m. Havaintojen perusteella vedet virtaavat Nuottiharjun alueella etelästä pohjoiseen.

3 3 (12) LUPAHAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Maa-ainesten ottamislupaa haetaan seuraavasti: Kokonais- Vuotuinen Ottamisaika Ottamisalueen määrä otto pinta-ala m m 3 10 vuotta 3,45 ha Tiedot ottamisalueesta ja -toiminnasta Maa-ainesten ottamissyvyys on noin 5-20 metriä. Suunnitelma-alue on noin ollut aiemman ottamistoiminnan piirissä. Soran ja hiekan ottamistoimintaa jatketaan luvan myöntämisen jälkeen kysynnän tarpeiden mukaisesti. Alueella suoritetaan myös karkean soran ja seulakiven murskausta sekä muodostuvien lajikkeiden varastointia. Ottaminen tapahtuu siten, että maisemoituna luiskat sulautuvat maisemaan mahdollisimman luonnonmukaisesti. Ottamista ei uloteta tasoa +128,0 m alemmaksi. Pohjan taso nousee alueen eteläosassa tasoon +128,5 m:ä. Ottamista ei uloteta neljää metriä lähemmäksi ylintä pohjaveden tasoa. Ottamista ja murskausta harjoitetaan kiviaineksen kulutuksen tarpeen mukaisesti, pääasiassa syksyllä, talvella ja keväällä. Päivittäinen toiminta on maanantaista perjantaihin. Viikonloppuisin ja pyhäpäivinä toiminta ei ole käynnissä. Murskaaminen suoritetaan arkisin klo 7-22 välisenä aikana ja kuormaaminen ja kuljetukset suoritetaan klo 6-22 välisenä aikana. Pintamaat läjitetään alueen reunoille, josta ne käytettään maisemoinnin yhteydessä. Ottamistyön aikana tulee noudattaa voimassaolevia työturvallisuusmääräyksiä. Työn aikana syntyvät luiskien yläosat merkitään lippusiimoilla. Alueella varastoidaan jalostettuja lajikkeita. Koska alue sijoittuu maakuntakaavan vedenhankinnan kannalta tärkeälle alueelle, tulee alueella tapahtuva ottamistoiminta toteuttaa siten, että sillä aiheutetaan mahdollisimman vähän vahingollisia vaikutuksia pohjaveden muodostumiselle. Toimittaessa alueella huolellisesti ei ottamisella aiheuteta vaaraa pohjavedelle. Aiempi ottaminen voidaan huolellisella maisemoinnilla saattaa osaksi alueen harju- ja suppamaisemaa. Suunnitelman mukainen toiminta aiheuttaa muutoksia itse ottamisalueeseen ja sen läheisyyteen. Kuljetukset ottamisalueelta tapahtuvat kantatie 66:lle alueelle johtavaa yksityistä tietä myöten. Ihmisten elinolosuhteisiin kohdistuvat vaikutukset ovat vähäiset. Lähin asuttu kiinteistö sijaitsee alueelta noin 800 metrin etäisyydellä. Ottaminen on suunniteltu siten, että toiminta ei aiheuta haittaa asutuille alueilla ja muulle ympäristölle. Ottamistoiminnan luiskat muodostavat näkö-, melu- ja pölysuojan alueelle. Luonnonolojen kohdalla ei tapahdu tilapäisen muutoksen jälkeen suurta muutosta. Jälkihoidettu ja maisemoitu alue palautuu metsätalouskäyttöön. Polttonesteiden varastointi Koneita ja laitteita ei alueella säilytetä tarpeettomasti. Mikäli alueella varastoidaan poltto- tai voiteluaineita, rakennetaan niille viranomaisten vaatimat suojaukset.

4 4 (12) Maisemointi Jälkihoidon avulla ottoalue liitetään mahdollisimman luontevasti ympäristöönsä. Jälkihoito suoritetaan ottamisen edistymisen myötä vaiheittain siten, että ottamisen loputtua joillakin osa-alueella luiskat loivennetaan pituus- ja poikkileikkauksien mukaisesti 1:3 kaltevuuksiin. Luiskat muotoillaan joustavasti maastoon sopeutuviksi. Kaivutöiden jälkeen kaivualueen pohjalla olevat maa-ainekset tasoitetaan, teiden paikat rikotaan ja tasoitetaan. Pintamaat käytetään soveltuvilta osin jälkihoidon yhteydessä. Suunnitelman mukaan otettaessa maisemoituna alueesta tulee osa harjumaisemaa. Ottaminen ei katkaise pitkittäisharjua maisemaa häiritsevällä tavalla. Luiskaus- ja tasaustöiden jälkeen suoritetaan alueen metsitys istuttamalla alueelle mäntyä tai koivua 2000 kpl/ha. Luontaisesti taimettuneita alueita ei tarvitse istuttaa. Lupahakemuksen liitteet Maa-ainesten ottamis- ja jälkihoitosuunnitelma ( ) Suunnitelmakartta Leikkaukset Maisemointikartta Ottamisalueen koordinaatit Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma Täydennys Varastokasojen ja jalostuksen sijoittuminen Vireilletuloaika HAKEMUSASIAN KÄSITTELY LAUSUNNOT Maa-aineslupahakemus on tullut vireille Hakemuksesta on kuulutettu Ruoveden kunnan virallisella ilmoitustaululla ja kuulutus on julkaistu Ruovesi -lehdessä. Naapurikiinteistöjen omistajille on lähetetty tieto hakemuksen vireillä olosta. Hakemuksesta pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualueelta sekä Pirkanmaan liitolta lausunnot. Pirkanmaan ELY-keskus toteaa lausunnossaan (PIRELY/2040/2015) mm. seuraavasti (tekstiä lyhennetty): Varastokastojen ja kiviaineksen jalostuksen sijoittaminen tulee esittää hakemuksessa esim. suunnitelmakartalla. Lupaharkinnassa tulee huomioida seuraavat asiat: Pohjaveden pinta Ylimmän tutkitun luonnollisen pohjaveden pinnan päälle tulee jäädä aina vähintään 4 metriä paksu suojakerros. Maa-ainesten alin ottamistaso määritellään ylimmän pohjaveden pinnan korkeustasosta.

5 5 (12) Tarkkailu Pohjaveden pinnan tasoa tulee seurata säännöllisesti alueelle asennetusta pohjaveden havaintoputkesta neljä kertaa vuodessa (maalis-, kesä-, syys- ja joulukuussa). Pohjaveden laadun tarkkailu tulee tehdä näytteenottoon soveltuvasta pohjavesiputkesta. (Tarvittaessa alueelle tulee asentaa näytteenottoon soveltuva pohjavesiputki.) Putkesta vuosittain otettavasta näytteestä tulee analysoida haju, maku, sameus, väri, ph, happi, permanganaattiluku/toc, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, ja öljyhiilivedyt. Lisäksi tulee huomioida, että määritysrajat mineraaliöljyille ja polttoainehiilivedyille ovat vastaavia kuin pohjaveden ympäristölaatunormit (Vna 341/2009). Tarkkailuohjelmaa voidaan tarkastaa tulosten pohjalta. Vuosittaiset tulokset ja mahdolliset uudet havaintopaikkatiedot (putkikortti ja sijainti) tulee toimittaa tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukseen. Ottamistoiminta Tankkaus- ja tukitoiminta-alueet on lähtökohtaisesti sijoitettava kaivualueen ulkopuolelle ja sade- ja sulamisvedet tulee johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle. Mikäli alue joudutaan poikkeuksellisesti sijoittamaan kaivualueelle, tulee sade- ja sulamisvedet suojtulta alueelta johtaa pohjavesialueen ulkopuolelle tai kerätä umpisäiliöön pois vietäväksi. Koneiden ja laitteiden tankkausta vasten varastoitavan polttoaineen sekä seulan/välpän aggregaatin polttoaineen säiliöiden on oltava kaksoisvaipallisia tai vastaavia. Säiliöt on varustettava ylitäytönestimillä ja tankkauslaitteistot ns. laponestolla. Ottamiseen liittyvät toiminnot tulee järjestää siten, ettei niistä voi aiheutua pohjaveden tai maaperän pilaantumista. Mahdolliset päästöt on välimmömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle. Jätteiden, ylijäämämassojen ym. sijoittaminen ottamisalueelle ei ole sallittua. Jälkihoito Mahdollisessa luvassa tulee yksilöidä jälkihoitotoimenpiteet. Jälkihoitotoimia ovat mahdollisten varastokasojen poistaminen alueelta, alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin (humus) levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estäminen. Luiskat tulee muotoilla alueen turvallisuuden ja maisemanhoidon kannalta riittävän loiviksi, kaltevuuteen 1:3 tai loivemmiksi. Lupa-ajan päätyttyä ottamisalueella ei tule olla maa-ainesvarastokasoja lainkaan, sillä ne estävät jälkihoidon toteuttamisen. Tiivistyneet tienpohjat ja varastokasojen pohjat tulee möyhiä ja pehmentää toiminnan loputtua, sillä tiivis maaperä läpäisee vettä huonosti ja vähentää siten muodostuvan pohjaveden määrää. Ottamisalue tulee jälkihoitaa välittömästi ottamistoiminnan päätyttyä pohjaveden laadun turvaamiseksi. Pohjaveden suojelun kannalta on tärkeää, että asianmukaisin jälkihoitotoimenpitein alueelle aikaansaadaan mahdollisimman nopeasti uusi maannoskerros. Ottamisalueelle tulee jälkihoitotoimenpiteillä muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin levitetään noin cm vahvuinen kerros keskikarkeaa tai karkeaa hiekkaa. Hiekkakerroksen päälle levitetään noin 5

6 MUISTUTUKSET JA MIELIPITEET 6 (12) cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaosaan. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää alueelta kuorittua pintamaata tai muualta tuotua tarkoitukseen sopivaa tutkittua humusta. Hiekkaisella maalla humus sekoitetaan suoraan pohjamaan pintaosaan. Pohjavesialueella levitettävä pintamateriaali ei saa olla liian hienorakeista, sillä hienorakeinen maalaji vähentää pohjaveden muodostumista ja soveltuu huonosti kasvillisuuden kasvualustaksi. Myöskään karike tai kuorike eivät sovellu pohjavesialueella käytettäväksi. Ottamisalueelle tulee istuttaa sekapuustoa. Valtapuustoksi sopii mänty, jonka lisäksi alueelle istutetaan rauduskoivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa. Mäntyä voidaan istuttaa 2500 kpl/ha ja muita yhteensä 500 kpl/ha. Alueen jälkihoidon lopputuloksena tulee olla mahdollisimman hyvin ympäristöön sopeutuva alue. Ottamistoiminnan loputtua on pidettävä loppukatselmus. Luvan haltijan on tehtävä maa-aineslain 23 a :n 1 momentissa tarkoitetun otetun aineksen määrää ja laatua koskeva ilmoitus lupaviranomaiselle vuosittain viimeistään tammikuun 31 päivänä. Mikäli alueella käytettävä murskain ja seula ovat polttoainekäyttöisiä tai alueella yli 50 vuorokautta verkkovirralla toimivia, tulee toiminnalle hakea ympäritönsuojelulain mukainen lupa. Pirkanmaan liitto toteaa lausunnossaan (PL/105/ /2015) seuraavasti: Pirkanmaan liitto toteaa, että hakemuksen ottamistoiminta sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, jonka vuoksi toiminnassa tulee noudattaa erityistä huolellisuutta jotta pohjaveden pilaantumismahdollisuutta ei pääse muodostumaan eikä arvokkaan geologisen muodostuman arvot merkittävästi heikkene. Jälkihoitotoimenpiteet tulee suorittaa siten, että ne eivät heikennä muodostuvan pohjaveden määrää, alueella on turvallista liikkua ja että alue on maisemallisesti mahdollisimman yhtenäinen ympäröivän harjumaiseman kanssa. Ottamislupahakemus koskee aluetta, jolle on lupa voimassa vuoden 2015 joulukuuhun saakka. Alueelle tehdyn maastokäynnin perusteella voi todeta, että ottoluvan jatkaminen mahdollistaisi jo otettujen alueiden maisemoinnin ympäristöönsä paremmin soveltuvaksi. Uutta, koskematonta harjualuetta ottotoiminnan piiriin ei tule sisällyttää, kuin mitä maisemointi edellyttäisi. Käynnissä olevan Pirkanmaan vesihuollon kehittämissuunnitelman päivityksen tavoitteena on ratkaista Pirkanmaan vedenhankinnan toimintavarmuus ja laatu tulevaisuudessa. Yhtenä tarkasteltavana toteutusvaihtoehtona on laaja pohjaveden hyödyntäminen pinta- ja tekopohjavesiratkaisulla täydennettynä. Tässä vaihtoehdossa tarkastelussa ovat mukana mm. Ruoveden kunnan alueella sijaitsevat pohjavesivarat, joihin kyseinen alue kuuluu. Hakemuksesta ei jätetty kuulutusaikana muistutuksia tai mielipiteitä.

7 7 (12) HAKIJAN KUULEMINEN Hakijalle annettiin mahdollisuus esittää vastine Pirkanmaan ELY-keskuksen Ympäristö ja luonnonvarat sekä Liikenne ja infrastruktuuri -vastuualueiden lausuntoihin sekä Pirkanmaan liiton lausuntoon. Hakija antoi päivätyn vastineen (teksitä lyhennetty): PIRELY/2040/2015 -lausunnosta hakijat toteavat, että se on myönteinen maa-ainesluvan ottoluvan myöntämiselle kyseiselle alueelle. Hämeen Kuljetus Oy ja Koskelan Koneet Oy hakee liittymään (66/10/5446/oikea) tarkoituksen mukaien uuden liittymäluvan. Varastokasojen ja kiviainesten jalostuslaitoksen sijoittelusta toimitamme erillisen suunnitelman oheisella karttapohjalla. PL/105/ /2015 -lausunnosta hakijat toteavat, että Pirkanmaan liittokin suhtautuu hakemukseen myönteisesti. Muilta osin lausunnoissa esitetyt asiat kirjattaneen maa-aineksen ottolupaan. Hakijat tulevat toiminnassaan noudattamaan Ruoveden kunnan antamia lupaehtoja. TIEDOT TEHDYISTÄ TARKASTUKSISTA Alueella on pidetty tarkastus hakijoiden, Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton edustajien kanssa PÄÄTÖS LUPAEHDOT Ympäristölautakunta on tarkastanut tilan maa-aineslupahakemuksen ja päättää seuraavaa: Ympäristölautakunta myöntää maa-aineslain 4 :n mukaisen luvan maaainesten ottamiseen Ruoveden kunnan Visuveden kylässä Sorakaivos ( ) tilalla sijaitsevalle maa-ainesten ottamisalueelle ja hyväksyy kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelman maa-ainesten ottamistoiminnalle. Ottamistoiminta tulee toteuttaa kulloinkin voimassaolevien säädösten, ottamissuunnitelman ( ) ja seuraavien lupamääräysten mukaisesti: 1. Maa-ainesten ottamislupa myönnetään kymmeneksi (10) vuodeksi ja enintään m 3 maa-aineksen ottamiseen. Lupaehdot, jotka täytettävä ennen varsinaisen ottamistoiminnan aloittamista 2. Ennen ottamistoiminnan aloittamista ottamisalueen rajat on merkittävä noin 25 metrin välein selvästi maastoon pysyvillä merkeillä (esim. puu-, rauta-, tai muovipaaluin), joita ei saa hävittää tai siirtää. Ottamisalueen ulkopuolelle sisääntulon kohdalle tulee asettaa informaatiokyltti, jossa esitetään toiminnanharjoittajan tiedot ja luvan voimassaoloaika. Merkkien tulee olla alueella koko ottamistoiminnan ajan. 3. Lisäksi alueella tulee olla kiinteitä korkeusmerkkejä, joista voi seurata

8 ottamistasoa. Korkeusmerkit on sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään. Tieto alimmasta ottamistasosta tulee olla merkittynä alueella. Merkkien tulee olla alueella koko ottamistoiminnan ajan. 4. Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista luvanhaltijan on pyydettävä valvontaviranomaista suorittamaan alueella alkutarkastus. Alkutarkastuksessa käydään läpi, onko toiminnanharjoittaja toteuttanut ne lupaehdot, jotka on määrätty tehtäväksi ennen toiminnan aloittamista. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan tiedoksi myös Pirkanmaan ELY-keskukselle. Lupaehdot ottamistoiminnan aikana 5. Avaamattomilta ottamisalueilta on poistettava pintamaakerros ja varastoitava se lupa-alueen reunoille. Alueelta tulevat pintamaat on varastoitava niin, että ne voidaan käyttää maisemoinnin yhteydessä aluskasvillisuuden ja puuston kasvualustaksi. 6. Ottamista ei saa ulottaa neljää (4) metriä lähemmäksi ylintä havaittua pohjavedenpintaa eikä alle lupahakemuksessa esitettyä alinta ottamistasoa +128,0 (mpy). 8 (12) 7. Pohjaveden pinnan korkeutta on seurattava alueella olevista havaintoputkista neljä kertaa vuodessa noin kolmen kuukauden välein. Havainnoista on pidettävä kirjanpitoa, joka on toimitettava lupaviranomaiselle vuosittain tammikuun loppuun mennessä. 8. Alueella olevasta laadun tarkkailuun sopivasta muovisesta havaintoputkesta tulee ottaa kerran vuodessa pohjaveden laadun seurantaa varten näyte, josta tulee analysoida: haju, maku, sameus, väri, ph, happi, permanganaattiluku/toc, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, mineraaliöljyt ja öljyhiilivedyt (öljyjakeet (C10-40) määritysraja 50 μg/l). Tarkkailumääräystä voidaan muuttaa lupaviranomaisen päätöksellä. 9. Tankkaus- ja tukitoimintoalueet tulee sijoittaa kaivualueen ulkopuolelle ja varustaa tiiviillä vettä läpäisemättömällä pinnalla, pinnoitteella tai suojakalvolla. Tukitoimintoalueen pintavesien kulkeutuminen toiminta-alueen suuntaan on estettävä kallistuksin tai reunakorokkeella. Mikäli alue joudutaan poikkeustilanteessa sijoittamaan kaivualueelle, tulee suojatulta alueelta sadeja sulamisvedet kerätä umpisäiliöön pois vietäväksi. Työkoneiden huoltotoimenpiteitä ei saa tehdä ottamisalueella. 10. Koneiden ja laitteden tankkausta varten varastoitavan polttoaineen sekä seulan/välpän aggregaatin polttoaineen säiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia. Säiliöissä tulee olla laponesto-, ylitäytönesto- ja lukitusjärjestelmät. Varastointi tulee tapahtua lupaviranomaisen hyväksymällä tuki-toiminta-alueella, jolle on rakennettu maaperän ja pohjaveden suojaukset. 11. Öljyvahingon varalta alueella on pidettävä saatavilla imeytysainetta ja öljyntorjuntavälineistöä.

9 9 (12) 12. Öljyjen ja muiden ympäristölle haitallisten aineiden käsittelyssä on noudatettava erityistä huolellisuutta. Mikäli alueella tapahtuu öljyvahinko, on siitä välittömästi ilmoitettava alueelliselle pelastuslaitokselle ja kunnan ympäristöviranomaiselle sekä ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin vahingon leviämisen estämiseksi. 13. Luiskien yläpuolella maanpinta on pidettävä 15 metrin matkalla puhtaana suurista kivistä, varastokasoista ja muista turvallisuutta heikentävistä tekijöistä. Toiminnanharjoittajan on pidettävä huoli, ettei luiskista aiheudu turvallisuushaittaa. 14. Maa-ainesluvan haltijan tulee vuosittain tehdä maa-aineslaissa säädetty ilmoitus edellisenä vuonna otetuista maa-aineksista maa-ainesasetuksen mukaisesti. 15. Maa-ainesalueen luiskaus- ja maisemointitoimenpiteitä tulee toteuttaa vaiheittain ottamistoiminnan edetessä. 16. Alueella ei saa polttaa eikä haudata jätteitä. Alueelle ei saa tuoda eikä varastoida epäpuhtaita maa-aineksia tai muita jätteitä. Toiminnassa syntyvät jätteet tulee kuljettaa asianmukaiseen keräykseen. Lupamääräykset ottamistoiminnan päätyttyä 17. Jälkihoitotoimenpiteisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Jälkihoitotoimenpiteisiin on ryhdyttävä sitä mukaan kuin kaivuutoiminta edistyy. Jälkihoitotöiden on oltava valmiina luvan voimassaoloaikana. 18. Ottamisalueen luiskat on muotoiltava kaltevuuteen 1:3 tai sitä loivemmiksi. Luiskien muotoilu tulee tapahtua pyöristämällä. Alueen jälkitasauksessa on käytettävä alueelta saatuja puhtaita maa-aineksia. 19. Ottamisalueelle tulee muodostaa kasvualusta seuraavalla tavalla: Pohjatasolle ja luiskiin levitetään hiekkakerroksen päälle 5 cm vahvuinen kerros humusta, joka sekoitetaan hiekkakerroksen pintaan. Tähän tarkoitukseen tulee käyttää alueelta kuorittua pintamaata, ja jos se ei riitä, tulee tuoda muualta tarkoitukseen sopivaa tutkittua humusta. Jälkihoito tulee toteuttaa niin, että alue on mahdollisimman yhtenäinen ympäröivän harjumaiseman kanssa. 20. Maa-ainesten ottamisen loputtua kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pystytetyt rakennelmat on purettava ja kuljetettava pois. Alueella ei saa olla sellaisia rakennelmia tai maa-ainesten varastokasoja, jotka estävät maisemoinnin ja jälkitöiden toteuttamisen. 21. Alue tulee maisemoida istuttamalla alueelle puiden taimia, valtapuuna mänty, ja lisäksi voidaan istuttaa koivua, haapaa, harmaaleppää ja pihlajaa vähintään 2500 kpl/ha. Jälkihoidetut alueet, joilla puusto on alkanut jo luontaisesti kasvamaan ennen ottamisen päättymistä, ei tarvitse tehdä enää istutuksia. Mikäli ottamisalue ei ole maisemointitöiden suorittamisen jälkeen kahden vuoden kuluessa metsittynyt kauttaaltaan, on metsitystä täydennettävä istutuksin.

10 22. Ottamistoiminnan päättyessä tai luvan voimassaolon umpeutuessa on luvanhaltijan pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen mukaista loppukatselmusta. Tarkastuksesta pidetään pöytäkirjaa, joka toimitetaan tiedoksi Pirkanmaan ELY-keskukselle. Ottamisoikeuden siirtäminen toiselle 23. Jos lupaan perustuva oikeus maa-ainesten ottamiseen siirretään toiselle, on siirrosta viipymättä ilmoitettava lupaviranomaiselle. Luvan aikaisempi haltija vastaa kuitenkin kaikista lupaan liittyvistä velvoitteista, kunnes hänen tilalleen on hakemuksesta hyväksytty toinen. TOIMINNAN ALOITTAMINEN ENNEN PÄÄTÖKSEN LAINVOIMAISUUTTA PÄÄTÖKSEN PERUSTELUT 10 (12) Ruoveden ympäristölautakunta ei anna lupaa maa-ainesten ottamiseen ennen kuin lupaa koskeva päätös on lainvoimainen. Lupaa toiminnan aloittamiseen muutoksenhausta huolimatta ei anneta, sillä toiminnan sijainti huomioiden päätöksen täytäntöönpano voi tehdä muutoksenhaun hyödyttömäksi. Maa-aineslain 6 :n mukaan lupa maa-ainesten ottamiseen on myönnettävä, jos asianmukainen ottamissuunnitelma on esitetty, eikä ottaminen tai sen järjestely ole ristiriidassa 3 :ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Asiaa harkittaessa on otettava huomioon myös lupamääräysten vaikutus. Suunniteltu ottamistoiminta sijoittuu maakunnallisesti arvokkaalle harjualueelle Kattilakuopat-Huilahdenharju. Alueella on merkittäviä geologisia, maisemallisia ja luonnontieteellisiä arvoja. Suunnitelma-alueen läheisyydessä eteläpuolella sijaitsee Kattilakuopat suppa-alue. Alueella maa-ainesten ottaminen on mahdollista vain maisemavaurioiden korjaamiseen liittyen. Suunniteltu ottamisalue ei laajene nykyisestä jo avatusta alueesta. Ympäristölautakunta katsoo, että ottamissuunnitelman ( ) ja lupamääräysten mukaisesta ottamisesta ei aiheudu ennalta arvioiden nykyistä suurempaa maisemavauriota, ja luvan myöntäminen on perusteltua alueen maisemoinnin takia sekä alueen saattamiseksi ympäröivään harjumaisemaan paremmin sopivaksi. Maa-aineslain 3 :ssä tarkoitettu kauniin maisemakuvan turmeltuminen, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutuminen on tapahtunut jo alueen kohdalta, kun ottaminen alueella on aloitettu ennen maa-aineslain voimaantuloa. Alueella ei ole tiedossa olevia ottamistoiminnasta häiriintyviä uhanalaisia tai harvinaisia eliölajeja. Huomioitavaa kuitenkin on, että vaikka ennalta arvioiden toiminnalla ei ole haitallisia vaikutuksia, toiminnanharjoittaja on vastuullinen aiheuttamistaan haitoista ja rikkomuksista. Lupamääräykset on annettu, koska ne on katsottu tarpeelliseksi valvonnan toteuttamiseksi ja mahdollisten haittojen ehkäisemiseksi, yleisen turvallisuuden varmistamiseksi sekä pohjavesien suojelemiseksi. Vakuus on asetettu lupamääräysten ja maisemoinnin toteutumisen varmistamiseksi. Vakuuden suuruutta määritettäessä on huomioitu maa-ainesten

11 11 (12) ottamisalueiden jälkihoidon yleinen kustannustaso ja Ruovedellä aikaisemmin myönnettyjen maa-ainesten ottamislupien vakuuksien suuruudet. Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan liiton lausunnot on otettu lupapäätöksessä huomioon lupamääräyksistä ilmenevällä tavalla. Lupamääräysten yksityiskohtaiset perustelut Lupamääräykset 1-4, 6, 12-14, Lupamääräykset on annettu lupapäätöksen valvonnan toteuttamiseksi. Lupamääräykset ovat tarpeen luvanhaltijan omavalvonnan, selvilläolovelvollisuuden ja yleisen turvallisuuden toteutumiseksi. Lupamääräykset 6-12, 16, 19 Lupamääräykset ovat tarpeelliset pinta- ja pohjavesien suojelemiseksi sekä jätteistä mahdollisesti aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi. Soranottoalueilla luonnontilaisen pintakerroksen poistaminen lisää pohjaveden likaantumisriskiä, ainepitoisuuksia ja pohjaveden pinnan korkeuden vaihteluja sekä aiheuttavat maaperän eroosiota. Toiminta sijoittuu vedenhankinnan kannalta tärkeälle pohjavesialueelle. Lupamääräykset 5, 15, Lupamääräyksillä on tarkennettu maa-ainesalueen jälkihoitoa ja maisemointia koskevaa suunnitelmaa. Luiskien kaltevuus ei saa olla maisemointivaiheessa jyrkempi kuin 1:3, jotta ottoluiskien metsitys onnistuu, eikä eroosio kuljeta maa-aineksia pois luiskista. VAKUUS Ennen maa-ainesten ottamisen aloittamista hakijan on annettava lupamääräysten noudattamiseksi vakuus määrältään Vakuutta voidaan tarkistaa maisemointitöiden etenemisen mukaan valvontaviranomaisen tarkastusten perusteella. Vakuus tulee olla voimassa, kunnes jälkihoitotoimenpiteet on tehty ja hyväksytty. Vakuutena hyväksytään pankin tai vakuutusyhtiön omavelkainen takaus tai pankkitalletus. MAKSUT Maksu ottamissuunnitelman tarkastamisesta 471,90 Hakemuksesta kuuluttaminen 19,00 Naapureiden kuuleminen (2x 29 ) 58,00 Ilmoituskulut Ruovesi -lehdessä 121,98 Yhteensä 670,88 (Maksut määrätty voimaan tulleen maksutaksan mukaan) Ottamistoiminnan vuotuinen valvontamaksu peritään vuosittain voimassaolevien maksutaksojen mukaan. PÄÄTÖKSEN TÄYTÄNTÖÖNPANO Ttoiminta voidaan aloittaa lupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi ja kun euron vakuus on asetettu.

12 12 (12) LUVAN VOIMASSAOLO SOVELLETUT OIKEUSOHJEET LUPAPÄÄTÖKSEN ANTAMINEN JAKELU Tämä lupapäätös on ottamistoiminnan osalta voimassa 10 vuotta. Luvan voimassaoloaika päättyy Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3-7, 10-16, 19-21, 23, 23a Maa-ainesasetus (926/2005) 1-4, 6-9 Maankäyttö- ja rakennuslaki (132/1999) 145 VNA kaivannaisjätteistä (379/2008) 1-4 Päätös annetaan julkipanon jälkeen. Päätöksen katsotaan tulleen asianomaisen tietoon silloin, kun se on annettu. Päätös Hakija Pirkanmaan ELY-keskus Pirkanmaan liitto MUUTOKSENHAKU Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Hämeenlinnan hallintooikeuteen. Valitusosoitus on liitteenä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Dnro 12/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 25.11.2015. Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Ympäristölautakunta Dnro 12/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 25.11.2015. Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. 1 (11) RUOVEDEN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Dnro 12/11/01/00/2015 Annetaan julkipanon jälkeen 25.11.2015 ASIA HAKIJA MAANOMISTAJA OTTAMISALUEEN TIEDOT Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Kantokylä, Soralaakso Rn:o 1:169 Ympäristölautakunta 11 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Kollola, Soralaakso, Hämeen Kuljetus Oy 134/10.03.00/2014 YMSLA 11 HAKIJA Hämeen Kuljetus Oy Sarankulmankatu 14 33900 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ-

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Epaala, Soramäki Rn:o 3:35. Kiinteistön omistaa Tampereen kaupunki.

OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT Epaala, Soramäki Rn:o 3:35. Kiinteistön omistaa Tampereen kaupunki. Ympäristölautakunta 10 04.06.2015 Maa-ainesten ottaminen, Epaala, Soramäki, Tampereen Infra 15/11.01/2015 YMSLA 10 HAKIJA Tampereen Infra Liikelaitos PL 487 33101 Tampere OTTAMISALUEEN KIINTEISTÖ- JA SIJAINTITIEDOT

Lisätiedot

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella.

Kauko Nukari, Paasikankaantie 267, 31130 Koijärvi. Soran ottamistoiminnan jatkaminen kahdella vuodella. FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemus lupamääräysten PL 62 muuttamiseksi (maa-aineslaki 555/81) 30100 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. 03-41411 Antopäivä Kokouspäivä ja

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT

Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015. Virtain Kaivin Oy, y-tunnus: 2319110-2 Nallentie 47 34800 VIRRAT VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 485/11.01.00/2013 Annetaan julkipanon jälkeen 7.7.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää myös ratkaisun

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy

Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Maa-aineslupahakemus, Timo Villman Oy Timo Villman Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Kuuminaisissa sijaitsevalta tilalta Timonmaa

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille

Hakemus on tullut vireille 2/YMPLA 2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M5/2016 Ympla 31.8.2016 73 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 2.9.2016 HAKIJA: Kulonen Erkki ja Matti Metsämaantie

Lisätiedot

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi

13 20.03.2014. Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi Oulunkaaren ympäristölautakunta 13 20.03.2014 Relletin yhteismetsän maa-ainesten ottoa koskeva päätös, Särkijärvi, Utajärvi OULYMP 13 ASIA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Utajärven

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös.

Lupapalvelulautakunta Dnro 237/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 237/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen 26.5.2015 ASIA HAKIJA YHTEYSHENKILÖ Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Ismo Marttila Kalliontie

Lisätiedot

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen

Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen Ympäristölautakunta 36 19.08.2015 Hakolan sora-alueen maa-aineslupapäätös, Jari ja Marja Juntunen 1701/77.772/2015 YMPLA 36 Dnro 1701/77.772/2015 Antopäivä 25.8.2015 Asia Päätös maa-aineslain 4 mukaisesta

Lisätiedot

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300

Ylöjärven ympäristölautakunnan 17.12.2013 198 hyväksymä. Suunnitelmaa kohti perusmaksu 300 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET YLÖJÄRVEN KAUPUNGISSA (liite 3 / ymp.ltk 17.12.2013) Ylöjärven ympäristölautakunnan

Lisätiedot

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha.

Kiinteistölle on aiemmin myönnetty vuonna maa-ainesten ottolupa viideksi vuodeksi. Suunnitellun alueen pinta-ala on n. 3 ha. 2/YMPLA 28.9.2016 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M6/2016 Ympla 28.9.2016 85 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 30.9.2016 HAKIJA: Raikkonen Oy Vanha-Alastarontie

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER

MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN KYLÄSSÄ / REIJA SCHNITZER Rakennuslautakunta 26 16.10.2006 Rakennuslautakunta 31 24.10.2006 Kunnanhallitus 240 13.11.2006 Rakennuslautakunta 36 05.12.2006 MAA-AINESLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE KARIJOKI 3:113 (SORAPALSTAT 878:3) KIRKKOLAN

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMINEN

MAA-AINESTEN OTTAMINEN MAA-AINESTEN OTTAMINEN Maa-ainesten ottoa säätelee laki (MAL 555/1981) ja asetus (Vna 926/2005) Ottaminen on luvanvaraista Laissa säädökset lupamenettelystä, ottamiseen liittyvästä suunnittelusta, jälkihoidosta

Lisätiedot

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE

MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 19 30.03.2011 Kaupunginhallitus 141 12.04.2011 MAA-AINESLUPA METSÄHALLITUS / METSÄTALOUS, METSIEN KÄYTTÖ, KAINUU, KATAJAVAARAN SORA-ALUE 202/8/86/2010 VALVJAOS 19 Vt.

Lisätiedot

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5)

Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) Salon kaupunginvaltuusto 27.1.2014 9 1 (5) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT SALON KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle

MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO. Hakemus on saapunut lupaviranomaiselle Teknisen lautakunnan valvontajaosto 16 26.02.2014 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄYHTYMÄ KYLLÖNEN HANNU, JARI JA TIMO 218/8.86/2013 VALVJAOS 16 Ympäristönsuojelusihteeri 11.2.2014 ASIA Päätös maa-aineslain 4

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA VIHDIN KUNTA Ympa 9.12.2008 Ympa liite 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT JA VAKUUDET VIHDIN KUNNASSA 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu Maa-ainesten

Lisätiedot

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA

HAKEMUS JA OTTAMISSUUNNITELMA Ympäristölautakunta 27 10.03.2015 Maa-ainesten ottaminen / Kaivuu ja Kuljetus Riikilä Oy 355/10.03.00/2014 Ympltk 27 Kaivuu & Kuljetus Riikilä Oy hakee Eurajoen kunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan

Lisätiedot

Lupapalvelulautakunta Dnro 104/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen

Lupapalvelulautakunta Dnro 104/ /2014 Annetaan julkipanon jälkeen VIRTAIN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lupapalvelulautakunta Dnro 104/10.03.00/2014 Annetaan julkipanon jälkeen ASIA Maa-aineslain 4 :n mukainen ottamislupapäätös. Päätös sisältää ratkaisun maa-aineslain 21 :n mukaisesta

Lisätiedot

Ottamispaikka Lapinnevan kylän tiloilla Santalansanta, RN: ja Niemensanta RN:

Ottamispaikka Lapinnevan kylän tiloilla Santalansanta, RN: ja Niemensanta RN: Rakennus- ja ympäristölautakunta 75 15.08.2017 MAA-AINESLUPA N:O 8/2016 1798/05.056.0566/2016 RAKYMP 15.08.2017 75 Hakija Maanrakennus K. Viitaharju Oy Riuttankatu 7 39700 Parkano Maanomistaja Maanrakennus

Lisätiedot

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY. Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPA 8.9.2010, 169 MAA-AINESLUPAHAKEMUS, VIASVEDEN HIEKKA- JA KULJETUSLIIKE OY Viasveden Hiekka- ja Kuljetusliike Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maaaineslupaa, joka koskee valimohiekan

Lisätiedot

Alue sijaitsee Virttaan kylässä noin 600 m:n etäisyydellä seututiestä 213. Alueen ympärillä on useita vanhoja sorakuoppia.

Alue sijaitsee Virttaan kylässä noin 600 m:n etäisyydellä seututiestä 213. Alueen ympärillä on useita vanhoja sorakuoppia. 2/YMPLA 22.03.2017 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M1/2017 Ympla 22.3.2017 28 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO Annetaan julkipanon jälkeen 24.3.2017 HAKIJA: OTTOALUE: Reijo Kuosa

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040 673 8488) Hakemus ja luvat Savon

Lisätiedot

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PIEKSÄMÄEN KAUPUNKI RAKENNUSLAUTAKUNTA PIEKSÄMÄEN KAUPUNGIN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT RAKENNUSLAUTAKUNTA 03.12.2009 34 PIEKSÄMÄEN

Lisätiedot

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat

Hakemuksen käsittelystä ja suunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava seuraavat KUOPION KAUPUNKI, Alueelliset ympäristönsuojelupalvelut MAA-AINESLUPIA JA MAISEMATYÖLUPIA KOSKEVA TAKSA Maa-aineslain mukaista maa-aineslupaa, yhdistettyä maa-aineslupaa ja ympäristölupaa sekä maankäyttö-

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013 JOENSUUN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus- ja ympäristölautakunta 19.2.2014 22 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 21.2.2014 2154/11.01.00/2013

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ

MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ Teknisen lautakunnan lupajaosto 31 06.05.2010 MAA-AINESLUPAHAKEMUS (SORA JA HIEKKA) KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 31 LUPAPÄÄTÖKSEN YLEINEN OSA 1. Hakija

Lisätiedot

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja.

Kaavoitustilanne Alueella ei ole kuntatason kaavoja. Ympäristö- ja tekninen lautakunta 11 27.01.2016 Maa-aineslupa, Nykänen Jyrki YMPTEKLT 11 225/10 03 00/2015 Ympäristötarkastaja Hakija Jyrki Nykänen Kekkolantie 2 88490 Pohjavaara Asian vireilletulo Hakemus

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Tammelan kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017

Rakennus ja ympäristölautakunta JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) / /2017 JOENSUUN KAUPUNKI MAA AINESLUPAPÄÄTÖS Rakennus ja ympäristölautakunta 16.8.2017 81 Muuntamontie 6 Annettu julkipanon jälkeen 80100 JOENSUU Pvm Diaarinumero Puh. (013) 267 7111 18.8.2017 1222/11.01.00/2017

Lisätiedot

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA

MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA MAA-AINEKSEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT PAIMION KAUPUNGISSA 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Mäntyharjun kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla.

2. Ottopaikka Lappeenranta, Honkalahden kylän tila RN:o 69: Tilan omistaa Stora Enso Oyj. Kuvassa 1 alue on merkittynä kartalla. LAPPEENRANNAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Annettu 19.3.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Hakija Stora Enso Woods Products

Lisätiedot

Maa-aineslain mukainen taksa

Maa-aineslain mukainen taksa SODANKYLÄN KUNTA Ymp.ltk 26.9.2013 61 Maa-aineslain mukainen taksa Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870 PL 60 Telefax (016) 618 102 99601 Sodankylä Y-tunnus 0193169-1 2 Sisältö 1 Yleistä

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350. + ottamisalueen pinta-alan mukaan 170 /ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn NAANTALIN KAUPUNKI MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TAR- 1(5) KASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVON- NASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1.6.2011 alkaen Kaupunginhallitus 26.4.2011 184 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Alueen myönnetty maa-aineslupa on päättynyt

Alueen myönnetty maa-aineslupa on päättynyt Lausunto POSELY/145/07.01/2012 Pohjois-Savo 26.7.2012 Nilsiän kaupunki Ympäristöosasto PL 32 73301 Nilsiä Viite Lausuntopyyntö 7.5.2012 Asia Lausunto Pohjois-Savon Ely-keskuksen/Maanhankinta lupahakemuksesta

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT KOKEMÄEN KAUPUNKI TAKSA 2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAK- SUT Ympäristölautakunta hyväksynyt 09.12.2015 78 Voimaantulo 01.02.2016

Lisätiedot

Riukumäen kallioalue RN:o

Riukumäen kallioalue RN:o JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 26.11.2010 Dnro: KARP 3751/2010 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT

HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1 HATTULAN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA PERITTÄVÄT MAKSUT MAA-AINESLUPA- JA VALVONTAVIRANOMAISEN TAKSA 1 YLEISTÄ Hattulan kunnassa maa-ainesten

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Leppävirran kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta

Lisätiedot

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8

17/10.03.00.00/2016 Lausunto maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II, 593-450-8-8 Pieksämäen kaupunki Rakennusvalvonta/ Juhani Ronkainen juhani.ronkainen@pieksamaki.fi 5/2016 Viite: pyyntö 2.2.2016 17/10.03.00.00/2016 maa-ainesten ottolupahakemuksesta; Pieksämäki; Syvänsi; Sorala II,

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002

TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002 1 TOHOLAMMIN KUNNAN MAA-AINESTAKSA 2002 1 YLEISTÄ...2 2 TARKASTUSMAKSU...2 3 VALVONTAMAKSU...3 4 KUULEMINEN...4 5 VAKUUDET...4 6 PAKKOKEINOPÄÄTÖKSET...4 7 LUVAN VELVOITTEISTA VAPAUTTAMINEN (MAL 13 A )...4

Lisätiedot

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut:

Ottamissuunnitelman tarkastamisesta luvan hakijan on suoritettava kunnalle seuraavat maksut: 1 YLEISTÄ 1(5) Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maa-aineslain

Lisätiedot

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi

Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi Maa-ainestaksat Ehdotus Nousiaisten kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettaviksi maksuiksi 1 Yleistä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta

Lisätiedot

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle

Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle Rakennuslautakunta 20 11.04.2011 Kunnanhallitus 103 19.04.2011 Sora ja Kuljetusliike Partanen Oy ja Kuljetusliike Töppönen, maa-aineslupahakemus Haapaniemen kylän Käpykangas 1:25 tilalle 377/520.521/2011

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kalajoen kaupunki MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Valtuuston 1.11.2016 hyväksymä Voimaantulopäivä 1.1.2017. 1 Yleistä Maa-ainesten

Lisätiedot

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

ASIA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla. JUVAN KUNTA PÄÄTÖS Kunnanhallitus Maa-aineslupa PL 28 51901 JUVA Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2012 ASIA LUVANHAKIJA MAANOMISTAJA Maa-ainesten ottaminen Juvan kunnan Hietajärven kylän Hietala 1:50-tilalla.

Lisätiedot

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN

HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA LUKIEN 1 HEINOLAN KAUPUNGIN MAA-AINESTAKSA 1.7.2006 LUKIEN Ympäristölautakunta 20.6.2006 95 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Maa-ainesten

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 KONNEVEDEN KUNTA MAA-AINESTAKSA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 2 Sisällys: 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu 3 Valvontamaksu 4 Kuuleminen

Lisätiedot

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen

Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Annettu julkipanon 24.6.2015 jälkeen 1/10 1. Asia Maa-aineslain

Lisätiedot

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI

MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) MAA-AINESLUPA / MARTTI LOKKA/ALA-LOKKA , MIKKELI Mikkelin seudun ympäristölautakunta 8.6.2017 Liite 1 67 1 MIKKELIN SEUDUN PÄÄTÖS 17/2017 YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Maa-aineslain (555/1981) PL 33, 50101 MIKKELI 4 :n mukaisessa lupa-asiassa. MAA-AINESLUPA /

Lisätiedot

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen

Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa alkaen Siilinjärven kunnan maa-ainesten ottamistoiminnan lupia ja valvontaa koskeva taksa 1.1.2017 alkaen Yleiset maksuperusteet hyväksytty Siilinjärven kunnanvaltuustossa 12.12.2016 Maksut hyväksytty Siilinjärven

Lisätiedot

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri

Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri Rakennuslautakunta 28 04.12.2014 Kiviaineksen ottamistoiminnan keskeyttäminen tilalla Louhelo RN:o 16:1 / Männistö Mauri 174/11.03.07/2014 Rakla 28 Mauri Männistön maa-aineslupaa tilalta Louhelo RN:o 16:1

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA Nro 7 Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2015 Nro 7 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 26.2.2015) 1 Yleistä

Lisätiedot

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198

PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 Askolan kunta Rakennus- ja ympäristölautakunta 25.6.2015 41 Askolantie 28 07500 Askola ASIA PETRI PIETILÄ; MAA-AINESTEN OTTOLUPAHAKEMUS / PUKKILAN TORPPI TILA MAISALA RN:O 2:198 MAA-AINESTENOTTOLUPAPÄÄTÖS

Lisätiedot

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE

37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE Teknisen lautakunnan valvontajaosto 37 26.06.2013 MAA-AINESLUPAHAKEMUS METSÄHALLITUS, METSÄTALOUS, SAUNAJÄRVEN KALLIOALUE 54/8.86/2013 VALVJAOS 37 Ympäristönsuojelusihteeri 13.6.2013 ASIA Päätös maa-aineslain

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN

KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA ALKAEN KEMIÖNSAAREN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISTAKSA 1.1.2009 ALKAEN 1 YLEISTÄ 1.1 Maa-ainesten ottamishakemuksen ja ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kaustisen kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä

Lisätiedot

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen:

Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014. Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Kaupunkikehityksen lautakunta 5 28.01.2015 MAA-AINESLUPA, MAANRAKENNUS JOUKO KÄRKKÄNEN OY 429/05.51.514/2014 Kaula 5 Ympäristöinsinööri Reijo Roininen: Maanrakennus Jouko Kärkkänen Oy hakee Harjavallan

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola

Maa-ainesten ottamislupa / Timo Pohjola Siikajoen kunnanhallitus Lupapäätöksen julkipanopäivä Lupapäätöksen antopäivä...... MAA-AINESTEN OTTOMISLUPA / TIMO POHJOLA Hakija: Timo Pohjola, Koskenkankaantie 381 C, 92400 Ruukki puh. 040-5331063 Maanomistaja:

Lisätiedot

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1

Luvan hakemisen peruste Maa-aineslain 4 1 Ympäristöjaosto 33 27.04.2017 Metsähallituksen maa-aineslupahakemus Leppälän ottoalueella Ympja 27.04.2017 33 Valmistelija(t): vt. tekninen johtaja/vs. rakennustarkastaja ja ympäristönsuojelusihteeri Jukka

Lisätiedot

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT

VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT VETELIN KUNTA MAA-AINESMAKSUT 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMIS- TOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1. YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan

Lisätiedot

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219

Alueen sijainti Tammelan kylä, Urheilupuisto RN:o 6:219 TAMMELAN KUNTA PÄÄTÖS Ympäristölautakunta Maa-aineslupahakemuksesta Hakkapeliitantie 2 (Maa-aineslaki 5/81) 31300 TAMMELA Annettu julkipanon jälkeen puh. 41201 Antopäivä Kokouspäivä/ 10.9.2007 29.8.2007

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta suoritettavat maksut. Hangon kaupunki Tekninen ja ympäristövirasto 1(6) 1 Yleistä 2 Tarkastusmaksu tarkastamisesta ja ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan maaaineslain (555/81)

Lisätiedot

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA

P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA VIHANNIN ALPUANHARJULLA 28.9.2016 P JA S. LUMIAHO OY MAA-AINESTEN OTTOSUUNNITELMA TILA HIEKKAPALSTA 678-418-4-137 VIHANNIN ALPUANHARJULLA 1:200 000 2 1. HANKETIEDOT Tmi P ja S Lumiaholle on myönnetty maa-ainesten ottolupa osalle

Lisätiedot

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö

Ottoalue, kaavoitus ja ympäristö Ympäristölautakunta 10 28.04.2016 Kunnanhallitus 101 23.05.2016 MAA-AINESLUPA / SAVON KULJETUS OY, OMANIEMI 7:231 31/10.09/2016 Ympäristölautakunta 28.04.2016 10 (Valmistelija Marika Limatius puh. 040

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT K A U H A J O E N K A U P U N K I MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT VOIMAANTULO 1.1.2015 Kauhajoen kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman

Lisätiedot

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan

Suunnitelmaa kohti perusmaksu 180,00. sekä lisäksi peritään hakemuksessa otettavaksi esitetyn maa-ainesmäärän tilavuuden mukaan MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Ympäristölautakunta 5.11.2014 Tekninen lautakunta 13.11.2014 Voimaantulo 1.1.2015 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Maa-ainesten ottaminen

Maa-ainesten ottaminen Jouko Juntusen maa-ainesten ottamista pohjaveden yläpuolelta koskeva Pohjois-Suomen ympäristölupaviraston päätös Dno YMPVI: 3328 /739/2007 Oulun seudun ympäristölautakunta 19.11.2008 218 Oulun seudun ympäristötoimi

Lisätiedot

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA KEURUUN KAUPUNKI Keurusselän ympäristönsuojelujaosto Multiantie 1 42700 KEURUU Kokous 29.10.2014 83 Päätös julkipanon 5.11.2014 annetaan jälkeen Dnro 6/11.01.00/2013 PÄÄTÖS MAA-AINESLUVAN RAUETTAMISESTA

Lisätiedot

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn

2.1 Suunnitelmaa kohti 350,00. + ottamisalueen pinta-alan mukaan ( min 1 ha ) 100,00 / ha. sekä lisäksi hakemuksessa otettavaksi esitetyn PARKANON KAUPUNKI 1 MAA-AINESTAKSA Parkanon kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan valvonnasta sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut. 1 YLEISTÄ Maa-ainesten

Lisätiedot

Ottamisalueen kiinteistö- ja sijaintitiedot: Aitoo Lemmettylä, Lehtelä Alue sijaitsee Aitoossa n. 2km Aitoon taajamasta.

Ottamisalueen kiinteistö- ja sijaintitiedot: Aitoo Lemmettylä, Lehtelä Alue sijaitsee Aitoossa n. 2km Aitoon taajamasta. Rakennus- ja ympäristöjaosto 35 17.10.2017 Maa-aineslupa Helenius / Lehtelä 1:61 229/11.03/2016 RYJA 35 Hakija: Veli-Pekka Helenius Maisentie 136 36720 Aitoo Ottamisalueen kiinteistö- ja sijaintitiedot:

Lisätiedot

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara

Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara MAA-AINESLUPAHAKEMUS, OLAVI JA MARKETTA MÄKIVAARA Hakija Olavi ja Marketta Mäkivaara Ottamisalue Porin kaupungin Ahlaisten Alakylä, Rasti RN:o 1:445 ja Franssila RN:o 1:406. Ottamisalueen pinta-ala on

Lisätiedot

Tiehallinnon Oulun tiepiirin lupahakemus kallioainesten ottamiseen tilalta Pikkukallion tienpitoaineiden ottopaikka RN:o 1:5, Vuolijoen kylässä

Tiehallinnon Oulun tiepiirin lupahakemus kallioainesten ottamiseen tilalta Pikkukallion tienpitoaineiden ottopaikka RN:o 1:5, Vuolijoen kylässä Tiehallinnon Oulun tiepiirin lupahakemus kallioainesten ottamiseen tilalta Pikkukallion tienpitoaineiden ottopaikka RN:o 1:5, Vuolijoen kylässä 104/03.44/2007 LUPAJ 67 (valm. Eino Majava) HAKIJA Tiehallinto,

Lisätiedot

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa.

LUVAN HAKEMISEN PERUSTE Maa-aineslain 4 1 momentin mukaan maa-ainesten ottoon on saatava lupa. KEURUUN KAUPUNKI PÄÄTÖS MAA-AINESLUVASTA Keurusselän ympäristönsuojelujaos Multiantie 1 Kokous 18.6.2014 42700 KEURUU Annetaan julkipanon jälkeen 25.6.2014 Dnro 100/11.03.07/2014 ASIA HAKIJA Maa-aineslain

Lisätiedot

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas

Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Maa-aineslupahakemus, Hannula Tuomas Tuomas Hannula hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta maa-aineslupaa, joka koskee hiekan ottamista Porin kaupungin Preiviikissä sijaitsevilta tiloilta Metsä-

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48

POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 POLVIJÄRVEN KUNTA Liite nro 48 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Polvijärven kunnassa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta,

Lisätiedot

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA

MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA MAA-AINESTAKSA UURAISTEN KUNTA Ympäristölautakunta 10.11.2015 Hyväksytty kunnanhallituksessa - 16.11.2015 304 Voimaan 1.1.2016 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNITELMAN TARKASTAMISETA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA

Lisätiedot

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA

MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA MAA-AINESMAKSUT HALSUAN KUNTA 2 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Halsuan kunnassa maa-ainesten ottosuunnitelman tarkistamisesta, ottotoiminnasta,

Lisätiedot

Antopäivä: Dnro: KARP 3783/2010

Antopäivä: Dnro: KARP 3783/2010 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä: 27.12.2011 Dnro: KARP 3783/2010 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA 1 MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT HAMINAN KAUPUNGISSA Haminan kaupungissa maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta, ottamistoiminnan

Lisätiedot

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12

(Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016 5.4.2016 12 1(10) FORSSAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Ympäristölupalautakunta Maa-aineslupahakemuksesta (Maa-aineslaki 555/1981) PL 62 30101 FORSSA Annettu julkipanon jälkeen puh. (03) 41 411 Antopäivä Kokouspäivä ja pykälä 12.4.2016

Lisätiedot

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ

MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Satakunnan maa-ainesseminaari 9.2.2010 Ulvila Varsinais-Suomen ELY-keskus, Ympäristö ja luonnonvarat, Sanna-Liisa Suojasto 9.2.2010 1 MAA-AINESTEN KOTITARVEKÄYTTÖ Kotitarvekäyttö

Lisätiedot

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus)

Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Pohjaveden tarkkailuohjelma 17.8.2012 (ehdotus) Myrskylä, Hyövinkylä Kiinteistöt:Tyskas, Sportplanen, Sorala Omistaja: SISÄLLYS 1 Hankkeen taustatiedot... 3 2 Pohjaveden tarkkailupaikka... 3 3 Tarkkailuohjelma...

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA

SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Ympla 25.11.2015 liite nro 3 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTAKSA Hyväksytty ympäristölautakunnassa 25.11.2015 54 Voimaantulo 1.1.2016 SUOMUSSALMEN KUNNAN MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA

Lisätiedot

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Sivu 1 / 6 LAUKAAN KUNTA MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Laukaan kaavoitus- ja rakennuslautakunta 25.1.2017 Sivu 2 / 6 Laukaan kunnassa

Lisätiedot

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin.

Kunta Kuhmo Kylä Jonkeri Tila RN:o Alueelta on suoritettu maa-ainesten ottoa aikaisemmin. Teknisen lautakunnan valvontajaosto 28 22.05.2013 TORNATOR OYJ MAA-AINESLUPAHAKEMUS 27/8.86/2013 VALVJAOS 28 Ympäristönsuojelusihteeri 3.5.2013 ASIA Päätös maa-aineslain 4 :n mukaisesta maa-ainesten ottamislupahakemuksesta.

Lisätiedot