Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö koskien valitusta Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä / lauttasauna

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö koskien valitusta Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä / lauttasauna"

Transkriptio

1 Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Ympäristölautakunta Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö koskien valitusta Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä / lauttasauna 287/ /2011 YMPLTK Sirkku Paljakka-Parkkila pyytää selvittämään onko mahdollista vaatia saunarakennelman poistamista rumentamasta maisemaa. Hänen tilallaan Veikonranta RN:o 5:160 Salon kylässä on rasitteena rantaoikeus, jossa Timo Paljakalle on annettu mahdollisuus pitää venettä ja pientä laituria. Timo Paljakka on ankkuroinut rantaan kelluvan saunan ja pengertänyt omin luvin rantaa ja rakentanut siihen terassin. Sauna on muutaman metrin päässä naapurin laiturista ja Paljakka-Parkkilan saunasta. Paljakka-Parkkilan mielestä maisema on pilattu, kun rannassa on liikaa rakennuksia ja saunominen aivan muutaman metrin päässä häiritsee naapureita. Timo Paljakka toteaa vastineessaan, että kuolinpesän jaossa Koirakivi- niminen tila on jaettu sisarusten kesken kolmeen osaan ja siinä yhteydessä on sovittu, että Timo Paljakka saa mm. rantaoikeuden Veikonrannan alueeseen laiturin rakentamista sekä veneen pitoa varten. Laiturista hän on pyrkinyt tekemään mahdollisimman vähän häiritsevän ja lyhyen selälle päin. Hän keräsi vedenalaiset kivet rantaviivalle ja ja teki kivien päälle ns. maalaiturin mikä on katettu laudoituksella. Näin laiturista tuli vain noin kolmen metrin pituinen. Kysymyksessä ei siis ole terassi vaan laituri, jossa rannalle kerätyt kivet on siististi piilotettu laiturin alle. Kysymyksessä ei ole kelluva sauna, vaan vene mikä on varustettu moottorilla ja ajohallintalaitteilla. Liitteenä on veneen rekisteritodistus ja luovutuskirja. Vene ei ole pysyvästi ankkuroitu, vaan sitä käytetään veneilyyn viikonloppuisin. Se on pysyvästi kiinnitetty laituriin ainoastaan talviaikana, koska veneessä on jäävahvisteiset ponttonit, jotta sitä ei tarvitsisi nostaa talveksi rannalle. Talvella siellä ei ole ranta-asukkaita eikä vene varmasti häiritse ketään. Hän korostaa, että käyttö veneelle sekä laiturille on vähäistä, ainoastaan vapaa-ajan käyttöä kesäaikana viikonloppuisin. Lopuksi hän toteaa, että Sirkku Paljakka- Parkkila on ollut lohkomistilaisuudessa sopimassa venevalkaman paikkaa ja kokoa ja pyykit on kiinnitetty hänen toiveidensa mukaisesti. Seitsemän metrin pituiseen rantaviivaan ei saa pitkää etäisyyttä rajanaapuriin, sijoittaa laiturin miten tahansa. Lohkomistilaisuudessa oli kutsuttuna myös kaikki rajanaapurit ja läsnä oli kaksi naapuria, jotka eivät vastustaneet laituria. Tämän on myös Lahden käräjäoikeus

2 hyväksynyt antamalla siihen lainhuudon. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rantasauna on edellä mainitun :n mukainen rakennus ja vaatii maalle rakennettuna rakennusluvan. Tässä yhteydessä tutkitaan mm. paloturvallisuus, rakennuksen etäisyys muihin rakennuksiin ja jätevesien käsittely. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 :n mukaan rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Alueella on vireillä ehdotusvaiheessa Ruotsalaisen rantayleiskaava jossa Veikonrannan tilalle on osoitettu lomarakennuspaikka RA. Tilalle on jo rakennettu lomarakennus ja erillinen rantasauna. Veneen ja laiturin pitoon erotetun paikan pinta-ala on jakokirjan mukaan 50 m2. Valmistelija/lisätietoja Rakennustarkastaja Tapio Tonteri, puh , sähköposti: Ehdotus (TT): Ympäristölautakunta toteaa, että kysymyksessä on MRL 125 :n mukainen rakennus ja se vaatii MRL 72 1 mom. perusteella poikkeamisluvan MRL mom. 1 kohta. MRL 116 :n mukaan rakennuspaikan tulee olla tarkoitukseen sovelias, rakentamiseen kelvollinen ja riittävän suuri, kuitenkin vähintään 2000 neliömetriä. Koska rakennukselle ei ole haettu eikä myönnetty rakennus- tai poikkeamislupaa, kehotetaan rakennus poistettavaksi paikalta ympäristölautakunnan asettamassa määräajassa. MRL 182. Perusteluna todetaan, että vaikka rakennus on rekisteröity perämoottoriveneeksi malliltaan UivaSauna 1540 ja siitä on tehty veneen luovutuskirja niillä perusteilla ei voi syrjäyttää maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteita. Rakennuksen tosiasiallinen pääkäyttötarkoitus on saunominen ja vapaa-ajan viettäminen ja ulkonäöllisesti kysymyksessä on enemmin rakennus kuin vene. Rakennus ei täytä MRL 117 :ssä asetettuja vaatimuksia. Tarja Tornio ja Maija-Liisa Uusi-Uitto poistuivat kokouksesta esteellisinä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

3 YMPLTK Kehotuksesta ei voi valittaa tai tehdä oikaisuvaatimusta ja Timo Paljakka ilmoitti puhelimitse rakennustarkastajalle, ettei aio noudattaa lautakunnan antamaa kehotusta ja pyysi valitusosoitusta. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): Tapio Tonteri, puh , sähköposti: Ympäristölautakunta päättää että ryhdytään asiassa MRL 182 :n mukaisiin toimenpiteisiin. Asianosaista kuullaan määräysten ja pakkokeinouhan asettamisen varalta. Asettamispäätöstä käsitellään seuraavassa lautakunnan kokouksessa, jonka jälkeen Timo Paljakka saa valituskelpoisen päätöksen. Tarja Tornio ja Maija-Liisa Uusi-Uitto poistuivat esteellisinä kokouksestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. YMPLTK Timo Paljakka on toimittanut selityksen Hän toteaa selityksessään, että on hankkinut Uiva Sauna -mallisen veneen syksyllä 2009 ja se on ankkuroitu hänen venevalkamaansa, johon hänellä on Päijät-Hämeen Käräjäoikeuden vahvistama laillinen oikeus. Ennen ostopäätöstä hän oli yhteydessä Asikkalan kunnan rakennusvalvontaan, josta hänen saama vastaus oli yksiselitteinen: jos ko. vene kelluu ja siinä on moottori, lupia ei tarvita, se tulkitaan veneeksi. Hän välitti tämän tiedon CatMarina Oy:n Heimo Hälikälle ja teki sen perusteella ostopäätöksen (ostohinta euroa). Veneen pituus on 6 m, leveys 3 m, siinä on etukansi, takakansi ja katettua keskiosaa voi käyttää saunana tai muuhun tarkoitukseen esim. sääsuojana. Veneessä on 8 hv perämoottori ja ajohallintalaitteet (ratti, vaihteet ja sähköstartti). Veneen pääasiallinen käyttötarkoitus on veneily ja retkeily, eikä sen käytöstä synny missään vaiheessa jätevesiä. Se on ankkurissa venevalkamassa silloin kun hän ei ole vesillä. Venettä käytetään lähinnä viikonloppuna eikä se ole missään vaiheessa maalla. Sirkku Paljakka-Parkkilan väite, että vene on pysyvästi ankkuroituna rantaan tai pääkäyttötarkoitus on saunominen on täysin virheellinen ja väitteen esittäjällä on silloin myös todistustaakka. Rantaoikeutta on käytetty jakosopimuksen mukaisesti ja myös Sirkku Paljakka-Parkkila on tämän rasitteen tilalleen hyväksynyt. Mikäli Asikkalan kunnan rakennusvalvonta vaatii veneeni poistamista laituristani, on asia ratkaistava Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa, koska kunta vaatimuksellaan rikkoo lakia mitätöidessään sopimuksen, minkä Käräjäoikeus on lainhuudolla

4 vahvistanut ja Sirkku Paljakka-Parkkila allekirjoituksellaan hyväksynyt. Selityksen liitteenä on CatMarina Oy:n toimitusjohtaja Heimo Hälikän todistus siitä, että Timo Paljakka oli ilmoittanut ennen ostopäätöksen tekemistä, että sai tiedon Asikkalan kunnalta, että ko. sauna-alus on alus, jolla voi liikkua Asikkalan vesistössä ja ankkurointi omaan laituriin ei vaadi rakennuslupaa, koska tämän tyyppinen alus tulkitaan veneeksi. Liitteenä on myös 300 metrin päässä kesänviettopaikkaa pitävän Reijo Hakalan todistus, että Timo Paljakan omistama Uiva Sauna -merkkinen vene on ollut tavanomaisessa veneilykäytössä kesäisin (v ). Lisäksi hän toteaa, että vene sopii hänen mielestään erittäin hyvin malliltaan, muodoltaan sekä väritykseltään paikalliseen rantamaisemaan. Kyseisenä aikana virassa ollut rakennustarkastaja ei muista, että aiheeseen olisi vastattu, ainakaan virallisesti. Hänen mukaansa mikäli sitä ei käytetä veneenä, se vaatii lain mukaan luvan. Jos se on alus joka oikeasti liikkuu, niin siihen ei rakennusvalvonta voi puuttua. Lopuksi hän pohtii jätevesien johtamista. Asiasta pyydettiin myös lausunto vesialueen omistajalta. Salon kylän yhteisvesialueen osakaskunta/ Matti Uusi-Uitto toteaa lausunnossaan, että Maanmittauslaitoksen pöytäkirjan mukaan Timo Paljakalle on annettu oikeus laiturin pitämiseen venevalkamalla Veikonranta alueella. Laituri on tarkoitettu yhden veneen pitoon. Osakaskunnan tehtävänä on huolehtia vesialueen toimintojen hoidosta mm. yhteisaluelain ja kalastuslain mukaisesti. Kalastuslain 1 :ssä sanotaan mm. kalakannan hoidosta ja sen lisäämisestä mm. että on vältettävä toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa vahingollisesti tai haitallisesti luontoon tai sen tasapainoon. Osakaskunta hoitaa vesialueitaan mm. kaislan niitoin ja ruoppauksin. Veden puhtaus on ensiarvoisen tärkeä virkistyskäytössä ja hyvän kalakannan pysyvään tuottavuuteen. Salon kylän yhteisvesialueen osakaskunta ei voi hyväksyä saunan rakentamista veden päälle eikä ko. lauttasaunaa vesialueellaan. Todetaan, että tällä päätöksellä ei oteta kantaa kiinteistön jakosopimukseen , jonka perusteella Timo Paljakka on saanut lainhuudon määräalalle M602. Rakennusvalvonnalla ei ole edes oikeutta mitätöidä tai puuttua edellä mainittuun jakosopimukseen ja lainhuutotodistukseen. Tarkoituksena on selvittää Sirkku Paljakka-Parkkilan pyynnöstä onko kyseinen sauna maankäyttö- ja rakennuslain ja siitä johtuvien muiden säädösten mukainen. Saadun selvityksen mukaan lauttasaunalla on pituutta 6 m ja leveyttä 3 m. Siinä on ajohallintalaite ja 8 hv:n moottori. Laitos kelluu ponttonien päällä, jotka kestävät jäiden rasitukset. Saunan, eli katetun keskiosan kokoa ei ole selityksessä kerrottu. Kuvista arvioituna sen koko on noin 2,5 x 2 m ja rakennuksessa on pukuhuone ja sauna, jota kuvien mukaan myös lämmitetään ja

5 käytetään saunomiseen. Lauttasaunaa selityksen mukaan käytetään lähinnä viikonloppuisin, muina aikoina se on ankkuroituna Timo Paljakan rantaoikeuspaikan (n. 50 m2) laiturissa. Maankäyttö- ja rakennuslain 125 :n mukaan rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. MRL 113 :ssä on määritelty rakennus. Sen mukaan rakennus on asumiseen, työntekoon, varastointiin tai muuhun käyttöön tarkoitettu kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne tai laitos, joka ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan, viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin taikka muihin tämän lain tavoitteisiin liittyvistä syistä. Rakennuksena ei kuitenkaan pidetä kooltaan vähäistä ja kevytrakenteista rakennelmaa tai pienehköä laitosta, ellei sillä ole erityisiä maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. Maankäyttö- ja rakennuslain 126 :n mukaan rakennusluvan sijasta rakentamiseen voidaan hakea toimenpidelupa sellaisten rakennelmien ja laitosten, kuten maston, säiliön ja piipun pystyttämiseen, joiden osalta lupa-asian ratkaiseminen ei kaikilta osin edellytä rakentamisessa muutoin tarvittavaa ohjausta. Toimenpidelupa tarvitaan lisäksi sellaisen rakennelman tai laitoksen pystyttämiseen ja sijoittamiseen, jota ei pidetä rakennuksena, jos toimenpiteellä on vaikutusta luonnonoloihin, ympäröivän alueen maankäyttöön taikka kaupunki- tai maisemakuvaan. Toimenpidelupa tarvitaan myös muuhun kuin rakennuslupaa vaativaan rakennuksen ulkoasua muuttavaan toimenpiteeseen sekä asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Edellistä täydentää MRA 62 : Toimenpidelupa tarvitaan maankäyttö- ja rakennuslaissa ja jäljempänä tässä asetuksessa säädetyin edellytyksin ja rajoituksin sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen taikka rakennuksen ulkoasun tai tilajärjestelyn muuttamiseen seuraavasti: ) asuntovaunun tai -laivan tai vastaavan pitäminen paikallaan sellaista käyttöä varten, joka ei liity tavanomaiseen retkeilyyn tai veneilyyn (liikuteltava laite); Asikkalan kunnan rakennusjärjestyksen mukaan em. 3 kohdan mukainen liikuteltava laite vaatii toimenpideluvan. (Rak.järj. 23 ). Valmistelija/lisätietoja: Ehdotus (TT): Tapio Tonteri, puh , sähköposti: Ympäristölautakunta päättää, että kysymyksessä on MRL:n 113 :n mukainen rakennus, koska se ominaisuuksiensa vuoksi edellyttää viranomaisvalvontaa turvallisuuteen, terveellisyyteen, maisemaan,

6 viihtyisyyteen, ympäristönäkökohtiin ja sillä on erityisiä maankäytöllisiä ja ympäristöllisiä vaikutuksia. Kun hankkeelle ei ole haettu MRL:n 125 :n mukaista rakennuslupaa, määrätään rakennus poistettavaksi mennessä (MRL 182 ). Perustelut: Rantaoikeuspaikalla ei ole rakennusoikeutta mantereella. Aikanaan rakennustarkastaja ei ole antanut virallista kantaansa asiaan ja asia on tulkinnanvarainen MRL:n osalta. Vesialueen omistaja ei ole antanut suostumustaan lauttasaunan pitämiselle, eikä naapurikaan. Vastaavanlaisen saunan rakentaminen mantereelle vaatii rakennusluvan ja tällöin jätevesien johtamiselle vaaditaan toimenpiteitä. Koska selityksessä ei ole otettu kantaa jätevesien johtamiseen, saunomisesta ja peseytymisestä tulevat jätevedet johdetaan todennäköisesti suoraan järveen. Mantereella saunan vähimmäisetäisyys rannasta on 10 metriä. Nyt sauna kelluu järvellä ja rakennusjärjestyksessä vaaditaan säästettäväksi tai istutettavaksi suojaava puusto rakennusten ja rantaviivan välille. (rak.järj. 7 ). Maisemallisesti rakennus ei sovi rakennuspaikalle sen ollessa laiturissa ankkurissa suurimman osan vuodesta. Saunarakennuksissa palomääräykset ovat selvitettäviä asioita rakennusluvan yhteydessä. Todetaan että, Tarja Tornio ja Maija-Liisa Uusi-Uitto poistuivat esteellisinä kokouksestä asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. YMPLTK Timo Paljakka on tehnyt valituksen Kouvolan hallinto-oikeuteen edellä mainitusta päätöksestä. Hallinto-oikeus pyytää lautakuntaa antamaan asiasta lausunnon ja liittämään asiakirjoihin päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Valituksessa vaaditaan päätöksen kumoamista kokonaisuudessaan ja valittaja on vapautettava velvollisuudesta poistaa laite, päätöksessä mainittu rakennus. Valituksen perustelut lyhennettynä: Valitusta perustellaan sillä, että veneeseen ei voida soveltaa MRL:n säännöksiä. Kysymyksessä on vene eikä rakennus. Ko. laite on varustettu omalla moottorilla ja ajohallintalaitteilla ja se on rekisteröity vesikulkuneuvorekisteriin. Verrattaessa tätä venettä MRL 113 :n kriteereihin on todettava seuraavaa: - Ko. vene ei ole kiinteä tai paikallaan pidettäväksi tarkoitettu rakennelma, rakenne taikka laitos. - Kyseessä on tavanomainen retkeily- ja veneilykäyttöön tarkoitettu vene. - Vene tai sen käyttäminen ei edellytä viranomaisvalvontaa millään perusteella.

7 - Tällä veneellä ei ole mitään maankäytöllisiä tai ympäristöllisiä vaikutuksia. - Em. seikkojen osalta tätä venettä on arvioitava siten kuin veneitä yleensäkin. - Tällainen liikuteltava vene, jota ei ole tarkoitettu pidettäväksi paikallaan ainakaan kovin pitkää aikaa, ei voi olla lainkohdan tarkoittama rakennus. Vesialueen omistajan lausunnolla ei ole vaikutusta tähän asiaan, koska se ei voi rajoittaa jokamiehen oikeuksia. Oheen on liitetty naapurien lausuntoja: Reijo Hakala, Raija ja Eero Salo, ja Aki Peltonen. Heille ei veneestä ole aiheutunut mitään haittaa. Kysymys ei ole pysyvästä saunarakennuksesta, joka mantereella vaatii rakennusluvan vaan retkeily- ja veneilykäyttöön tarkoitetusta veneestä. Tämän pääasiallinen käyttötarkoitus on liikuteltava laite, vene. On todettava, että rakennusluvan saaminen ko. venevalkamapaikalle ei ole edes mahdollista. Rakennuksen soveltuvuudesta maisemaan viitataan edellä mainittuun. Veneen talvisäilytys ei aiheuta sen enempää maisemallista haittaa kuin muidenkaan veneiden. Edellä esitetyn perusteella katson, että kysymyksessä on nimenomaan vene, jonka osalta ei tarvita rakennus-, toimenpide- tai muutakaan lupaa. Muussa tapauksessa lupa olisi vaadittava myös pursiseurojen laitureissa vuodesta toiseen seisovilta uivilta huviloilta. Ympäristölautakunnan päätös on kumottava. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus (TT): RakennustarkastajaTapio Tonteri, puh , sähköposti: Ympäristölautakunta antaa seuraavan lausunnon: Katsotaan valitus aiheettomaksi. Katsotaan edelleen, että kysymyksessä on rakennus. Kun otetaan huomioon rakennuksen koko, ulkonäkö ja käyttötarkoitus niin siitä huolimatta, että rakennukseen on kiinnitetty moottori ja ohjainlaite sekä se on rekisteröity veneeksi pidetään rakennusta MRL 113 :n mukaisena rakennuksena. Tässä rakennuksessa on sauna, jossa saunotaan ja terassi jossa voidaan oleskella, joten pääkäyttötarkoitus on saunominen ja terassilla oleilu. Ainoastaan se, että rakennusta voidaan liikuttaa järvellä liittää sen veneilyyn. Kysymys on nimenomaan siitä, voiko tällä tavalla kiertää rakentamista koskevia säännöksiä ja rakentaa vaikka uivan huvilan, jollei muutoin rantatontille saa rakennuslupaa. Tämän rakennuksen jätevesien käsittelystä ei ole huolehdittu, joten sillä on selkeästi ympäristöllisiä vaikutuksia. Maisemallisen soveltuvuuden voi päätellä liitteenä olevista kuvista. Rakennuksen rakentaminen edellyttää naapurien kuulemista ja

8 tuskin naapuri olisi valittanut asiasta jos hän olisi siihen suostunut. Vesialueelle rakentamisesta on säädetty vesilaissa, jonka 2 luvun 5 :n mukaan rannan omistajalla tai haltijalla on yksityistä tarvettaan varten oikeus sijoittaa rannan edustalle vesistöön, vesialueelle ulottuva laituri, venevaja tai muu näihin verrattava rakennelma. Oikeuden edellytyksenä on, että rakennelman tekeminen tai käyttäminen ei edellytä 3 luvun 2 tai 3 :n nojalla lupaa ja se voi tapahtua tuottamatta vesialueen omistajalle vahinkoa tai huomattavaa haittaa. Vesialueen omistajan lausunnon mukaan vesialueen puhtaus on sille ensiarvoisen tärkeä eikä hyväksy ko. rakennusta vesialueellaan. Kysymyksessä on rakennus, ei rakennelma ja se tuottaa vahinkoa tai huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle. Rakennusta ei voi rakentaa jokamiehen oikeudella, edes vesistöön. Näin ollen valitus on aiheeton kaikilta osiltaan. Todetaan, että Tarja Tornio ja Maija-Liisa Uusi-Uitto poistuivat esteellisinä kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi. YMPLTK Korkein hallinto-oikeus pyytää selitystä koskien Timo Paljakan valitusta Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksestä Paljakka vaatii, että Kouvolan hallinto-oikeuden päätös on kumottava ja valittaja on vapautettava velvollisuudesta poistaa kysymyksessä oleva laite, päätöksessä mainittu rakennus. Perusteluinaan valittaja mm. toteaa, että on tiedustellut ennen ko. ve si kulkuneuvon hankkimista tarvitaanko ko. tyyppiseen veneeseen mi tään lupia. Valittaja vetoaa maankäyttö- ja rakennuslain 113 :n 1 momenttiin tarkastettaessa rakennukselle asetettuja edellytyksiä sekä MRA 62 :n 1 momentin kohtaan 3 toimenpideluvan edellyttäviin liikuteltaviin laitteisiin. Valitus on esityslistan liitteenä. Valmistelija/lisätietoja Ehdotus: rakennustarkastaja Tapio Tonteri puh , säh kö pos ti: Todetaan, että saunarakennus vaatii viranomaisvalvontaa paloturvallisuuden vuoksi, koska kiuas ja hormi aiheuttaessaan tulipalon saattavat myös saunojat vaaraan. Maisemal lis ten te ki jöi den vuok si sau na rakennus vaatii viranomaisvalvontaa, mm. kos ka ra kennus järjes tyk sessä niiden ja ympäristöllisten seikko jen vuok si saunara kennuk sille on määrätty etäisyydet rantaviivasta, jon ne ne tulee si joittaa. Jä teve sien käsittelystä on ohjeet rakennus jär jestyk sessä ja ympäristönsuo jelumääräyksissä. Asikkalan kunnan ympä ristönsuo jelumääräyksis sä (hyv. kvalt ) 4.3 :n mu kaan erillisen saunara-

9 kennuk sen tai vastaavan määrältään vähäiset pesu vedet tu lee imeyttää vä hintään 10 metrin päähän rantaviivasta. Ympäristölautakunnan lausunnossa , "ja se tuottaa vahinkoa tai huomattavaa haittaa vesialueen omistajalle", on vii tat tu vesilakiin eikä vesialueen omista jan lausuntoon. Vesialueen omistaja on antanut oman lausuntonsa asiassa. Lahden seudun rakennusvalvonnan liitteessä on mainittu selkeästi, että toimenpidelupa tarvitaan sellaisen rakennelman tai laitoksen, jota ei ole pidettävä rakennuksena, pystyttämiseen tai sijoittamiseen. Sama on mainittu MRA 62 :ssä. Katsotaan edelleen, aiemmin asiassa lausuttuun viitaten, että kysymyk ses sä on MRL:n :n mu kai nen rakennus ja se vaatii raken nuslu van. Näin ollen pyy de tään kor keinta hallinto-oikeutta pitämään Asik kalan ympäristö lau ta kunnan ja Kouvolan hallinto-oikeuden pää tök set voi massa. Maija-Liisa Uusi-Uitto poistui esteellisenä pykälän käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 2/2013 1 / 22 Ympäristölautakunta Aika 12.03.2013 klo 14:00-15:51 Paikka Teknisen toimen kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 20 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40

HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 HYRYNSALMEN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYKSEN UUDISTAMINEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA (OAS) Hyrynsalmen kunta, Ympäristölautakunta 24 /5 2012 40 RAKENNUSJÄRJESTYKSEN OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA

Lisätiedot

TOIMENPIDELUPA SISÄLLYS MIKÄ ON TOIMENPIDELUPA? RAKENNUSVALVONTAVIRASTON OHJE, SYYSKUU 2014

TOIMENPIDELUPA SISÄLLYS MIKÄ ON TOIMENPIDELUPA? RAKENNUSVALVONTAVIRASTON OHJE, SYYSKUU 2014 TOIMENPIDELUPA RAKENNUSVALVONTAVIRASTON OHJE, SYYSKUU 2014 Korvaa ohjeen maaliskuulta 2011 SISÄLLYS MIKÄ ON TOIMENPIDELUPA? 1 LUVANVARAISUUS 2 ESIMERKKEJÄ TOIMENPIDELUPA-ASIOISTA 2 RAKENNELMA 3 LIIKUTELTAVA

Lisätiedot

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015

VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 VALKEAKOSKEN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS 2015 Vireilletulo -- Luonnos KH -- Ehdotus KH -- Hyväksyminen KH -- Hyväksyminen KV -- Lainvoima -- SISÄLLYS I LUKU: YLEISTÄ... 5 1 Rakennusjärjestyksen tavoite...

Lisätiedot

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS PUOLANGAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tällä rakennusjärjestyksellä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista suunnitelmallisen ja sopivan rakentamisen

Lisätiedot

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105

VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102. Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 104 65 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 105 VESILAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 6/2014 102 Rakennus - ja ympäristölautakunta 02.09.2014 AIKA 2.9.2014 klo 19:00 22.10 PAIKKA Rakennustoimisto KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 64 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN

Lisätiedot

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28

JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS. Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 JOUTSAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS LUONNOS Tekninen lautakunta / lupajaosto 05.05.2011 28 SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1.1 Rakennusjärjestyksen tehtävä... 3 1.2 Soveltamisala...

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS ~ 1 ~

RAKENNUSJÄRJESTYS ~ 1 ~ RAKENNUSJÄRJESTYS ~ 1 ~ Sisällys 1 Soveltaminen... 3 2 Paikallisuus... 3 3 Rakennuspaikka ja rakennusoikeus... 4 4 Suunnittelu ja valvonta... 7 5 Rakennuslupa... 8 6 Toimenpiteet ja ilmoitukset... 8 7

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 4/2015 1 / 13 Ympäristölautakunta Aika 12.05.2015 klo 14:00-15:30 Paikka Teknisten palveluiden kokoustila Käsitellyt asiat Asia Sivu 32 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyrynsalmen kunnanhallitus 4.6.2013 HYRYNSALMEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Tässä rakennusjärjestyksessä annetaan paikallisista oloista johtuvia määräyksiä ja ohjeita, joilla ohjataan maankäyttöä ja rakentamista

Lisätiedot

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25

Kokoustiedot. Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Ympäristö- ja rakennuslautakunta. Aika 08.08.2013 torstai klo 14:15-15:25 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (38) Kokoustiedot Aika torstai klo 14:15-15:25 Paikka Suonenjoen kaupungin tekninen osasto, Sairaalapolku 3 Lisätietoja Saapuvilla olleet jäsenet Tiia Laitinen, varapuheenjohtaja,

Lisätiedot

Kunnanhallitus 15.12.2014 304 LIITE 1 Kunnanvaltuusto 12.01.2015 7 LIITE 2 PÖYTYÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

Kunnanhallitus 15.12.2014 304 LIITE 1 Kunnanvaltuusto 12.01.2015 7 LIITE 2 PÖYTYÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanhallitus 15.12.2014 304 LIITE 1 Kunnanvaltuusto 12.01.2015 7 LIITE 2 PÖYTYÄN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 12.01.2015 Voimaantulo 27.02.2015 SISÄLLYS I LUKU: SOVELTAMISALA

Lisätiedot

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 )

2.4.1. Talousrakennuksen luvan-/ilmoituksenvaraisuus (MRA 61, MRA 61,62 ja 63 ) ILMAJOEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Kunnanvaltuusto hyväksynyt 14.5.2002 1. MERKINNÄT, SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Merkinnät Määräykset, jotka on painettu tällä normaalilla kirjasintyypillä ovat varsinaisia

Lisätiedot

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS

MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Mänttä-Vilppulan kaupungin rakennusjärjestys 1/19 MÄNTTÄ-VILPPULAN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Kaupunginhallitus hyväksynyt 1.12.2008 luonnoksena Nähtävillä 2.1. 2.2.2009 Kaupunginhallitus hyväksynyt 6.4.2009

Lisätiedot

VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON VALTUUSTOSEMINAARISSA 7.4. KÄYTY KESKUSTELU JA MUUTOSESITYKSET 7.3.2011 PÄIVÄTYSTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA

VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON VALTUUSTOSEMINAARISSA 7.4. KÄYTY KESKUSTELU JA MUUTOSESITYKSET 7.3.2011 PÄIVÄTYSTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA I VIRTAIN KAUPUNGINVALTUUSTON VALTUUSTOSEMINAARISSA 7.4. KÄYTY KESKUSTELU JA MUUTOSESITYKSET 7.3.2011 PÄIVÄTYSTÄ RAKENNUSJÄRJESTYSLUONNOKSESTA Muutettavaksi esitetyt kohdat alleviivattu II VIRTAIN KAUPUNGIN

Lisätiedot

MARTTILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS

MARTTILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS MARTTILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS HYVÄKSYTTY KUNNANVALTUUSTOSSA 08.04.2015 VOIMAANTULO 01.06.2015 SISÄLLYS I LUKU: SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 2 1.1 SOVELTAMISALA... 2 1.2 RAKENNUSVALVONTAVIRANOMAINEN...

Lisätiedot

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3

1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 Kuhmossa 13.10.2008 SISÄLLYS 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1. Soveltamisala 3 1.2. Rakennusvalvontaviranomainen 3 2. LUPAJÄRJESTELMÄT 2.1. Talousrakennuksen luvan- /ilmoituksenvaraisuus 3 2.2. Toimenpiteiden

Lisätiedot

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40

ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 ASIKKALAN KUNTA Pöytäkirja 14/2015 1/40 Kunnanhallitus Aika 21.09.2015 klo 17:00-20:00 Paikka Kunnanvirasto, kokoushuone, Rusthollintie 2 Käsitellyt asiat Asia Sivu 254 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2

URJALAN KUNTA Rakennusjärjestys 1 URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1 SISÄLLYSLUETTEL URJALAN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS... 2 1. SVELTAMISALA JA VIRANMAISET... 2 1.1 Soveltamisala... 2 1.2 Rakennusvalvontaviranomainen... 2 2. LUPAJÄRJESTELMÄT... 2 2.1 Talousrakennuksen luvan-

Lisätiedot

Rakennusjärjestys 2015

Rakennusjärjestys 2015 Kajaanin kaupunki Rakennusjärjestys 2015 KAJAANIN KAUPUNGIN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kaupunginvaltuustossa 29.9.2014 Sisällysluettelo 1 YLEISTÄ 1.1 Tavoite 1.2 Soveltamisala 1.3 Rakennusvalvontaviranomainen

Lisätiedot

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä 27.1.2015 16, Virolahti

Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle, valitus rakennuslautakunnan päätöksestä 27.1.2015 16, Virolahti Rakennuslautakunta 76 16.09.2014 Rakennuslautakunta 88 21.10.2014 Rakennuslautakunta 93 18.11.2014 Rakennuslautakunta 16 27.01.2015 Rakennuslautakunta 37 21.04.2015 Lausunto Itä-Suomen hallinto-oikeudelle,

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa 10.12.2008 YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOITUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS

KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS KEMIÖNSAAREN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty kunnanvaltuustossa.. YLEISTÄ 1 Yleistä VELVOLLISUUS HAKEA RAKENNUS- TAI TOIMENPIDELUPAA TAI ILMOITTAA ILMOI- TUKSENVARAISESTA

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014

POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS. Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014 POLVIJÄRVEN KUNNAN RAKENNUSJÄRJESTYS Hyväksytty Polvijärven kunnanvaltuustossa 27.1.2014 10 ja tullut voimaan 3.3.2014 RAKENNUSJÄRJESTYS 2 SISÄLTÖ 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET... 3 1 Tavoite... 3 2

Lisätiedot

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002

RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 RAKENNUSJÄRJESTYS HUMPPILAN KUNTA 2002 HUMPPILAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS SISÄLLYSLUETTELO 1. SOVELTAMISALA JA VIRANOMAISET 1.1 Soveltamisala 1.2 Viranomaiset 1.3 Päätösvallan siirto 2. LUPAJÄRJESTELMÄT

Lisätiedot

SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009

SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 1 SIIKALATVAN KUNTA RAKENNUSJÄRJESTYS 2009 2 JOHDANTO Tämä rakennusjärjestys on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen. Rakennusjärjestys ohjaa ja säätelee maankäyttö- ja rakennuslain ja asetuksen sekä muiden

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot