Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä ja

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä 25 07.02.2012 ja 32 06.03.2012"

Transkriptio

1 Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Rakennuslautakunta Helsingin hallinto-oikeuden uusi lausuntopyyntö rakennuslautakunnan päätöksestä ja /882/2010 RAKL 25 RAKENNUSLUPA R RAKENNUSPAIKKA: Kaupunginosa: 6 Kortteli: 82 Tontti: 5 Osoite: Alppitie 10 A Tontin pinta-ala: 2082m2 Tämän päivän kaavatilanne: Rakennusoikeus: 400 kem2 Käytetty rakennusoikeus: 488 kem2 (ennen toimenpidettä) Kaavatilanne: Asemakaava , Ak 108 Vanha kaavatilanne: Rakennusoikeus: 700 kem2 Peittoala: 350 m2 Käytetty rakennusoikeus: 488 kem2 (ennen toimenpidettä) Käytetty peittoala: 377 m2 (ennen toimenpidettä) Kaavatilanne: Asemakaava , Ak 33 HAKIJA: valtakirjalla (rakennuksen entinen omistaja) Mervi Valtakari Kasavuorentie 12 B Kauniainen TOIMENPIDE: Toimenpide: haetaan Lisäys kerrosalaan: Lisäys peittoala: Kerrosala toimenpiteen jälkeen: Peittoala toimenpiteen jälkeen: Kokonaisala: Paloluokka: olohuoneen laajennukselle lupaa jälkikäteen 22 kem2 22 m2 510 kem2 400 m2 22 brm2 P3 PÄÄTÖKSET, SELVITYKSET JA LAUSUNNOT: Vanhat rakennuslupasuunnitelmat ja kerrosalaselvitys. (liitemateriaali) Rakennusluvasta toteutettiin toinen tontin rakennuksista.

2 (Rak. A) Vanhat rakennuslupasuunnitelmat ja kerrosalaselvitys. (liitemateriaali) Rakennusluvassa haettiin lupaa toiselle rakennukselle (Rak B) Rakennusvalvonnan tekemät pinta-alakaaviot ennen ja jälkeen laajennuksen. (liitemateriaali) Laajennushankkeessa mukana olleen arkkitehdin selvitys. (liitemateriaali) Arkkitehdin laatima selvitys: Erityiset syyt luvan myöntämiseen (liitemateriaali) Käsittelemätön toimenpide lupa-anomus, joka löytyi rakennusvalvonnan arkistosta. (liitemateriaali) RAKENNUSTARKASTAJAN SELVITYS: Hakija anoo rakennuslupaa olohuoneen laajentamiselle siten, että puolilämmin lasiseinillä suojattu veranta otetaan osaksi olohuonetta. Rakennustyölle ei ole myönnetty rakennusvalvontaviranomaisen lupaa. Rakennusvalvonnan arkistossa on puutteellinen käsittelemätön toimenpidelupa-anomus ja luonnossuunnitelmia laajennuksesta. Toimenpideanomusta ei ole koskaan kirjattu sisälle jätetyksi. Rakennustyö on tehty ilmeisimmin vuoden 2005 jälkeen. Rakennuksen uusi omistaja on ilmoittanut olohuonetilan lämpötilan huomattavasta laskusta talviaikana. Selvitystyön seurauksena on ilmennyt, ettei laajennukselle ole koskaan myönnetty rakennusviranomaisen lupaa. Hanke poikkeaa vahvistetusta asemakaavasta seuraavasti: Laajennus on rakennettu kaavamuutoksen jälkeen eli vuonna 1990 vahvistetun kaavan jälkeen vahvistetun kaavan mukainen rakennusoikeus tontilla on 400 kem2. Kyseisen muutoksen jälkeen käytetty kerrosala tontilla on 510 kem2. Ennen muutosta kerrosala on ollut 488 kem2. Molemmat rakennukset on rakennettu vanhan 1964 kaavan ollessa voimassa. Kyseisen kaavan rakennusoikeus on 700 kem2, ja peittoala 350 m2. Ennen muutosta veranta on ollut puolilämmin, lasilla suojattu tila, eikä sitä ole laskettu kerrosaloihin eikä peittoaloihin (ks. rakennusluvan pinta-alaselvitys). Rakennuksen peittoala ilman laajennusta on 377 m2 ja kun laajennus lasketaan mukaan 400m2. Rakennusluvan yhteydessä tulkitaan sillä hetkellä voimassaolevaa kaavaa eli kyseisessä tapauksessa 1990 vahvistettua kaavaa. Kyseisen kaavan (1990 vahvistettu) määräyksissä on teksti jossa sanotaan seuraavaa: Alueelle ennen tämän asemakaavan vahvistumista rakennetussa rakennuksessa saadaan suorittaa uudisrakentamiseen verrattavia korjauksia sen estämättä, mitä tässä asemakaavassa on määrätty tontin enimmäiskerrosalasta.

3 Se, että kaavamääräyksissä on edellä esitetty teksti, ei oikeuta siihen että sentyyppisiä tiloja, jotka on tulkittu tiloiksi, jotka eivät vie tontin rakennusoikeutta, muutettaisi luonteeltaan tiloiksi, jotka kaikkien kerrosalatulkintojen perusteella luetaan kerrosalaan laskettaviksi tiloiksi. Tämä on myös kaavanlaatijan tulkinta tästä kaavamääräyksestä. Hanke ylittää tontin rakennusoikeuden 110m2. Ylityksestä 88 m2 on rakennettu vanhan kaavan aikana ja se on noudattanut sen hetken kaavaa. Jäljellejäävä 22 neliön ylitys tulee kyseessä olevan laajennuksen myötä käsiteltäväksi. Poikkeaman ei voida katsoa olevan vähäinen, ja se on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä 171 ja 172. Kyseinen poikkeama vaatii poikkeamispäätöksen eikä sitä voida käsitellä rakennusluvan yhteydessä vähäisenä poikkeamana. Rakennuslautakunta päättää maankäyttö- ja rakennuslain sekä sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten perusteella seuraavaa: Muutos ei ole kaavanmukainen, eikä kyseisen poikkeaman voida katsoa olevan vähäinen. Poikkeama on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain pykäliä 171 ja 172. Kyseinen poikkeama vaatii poikkeamispäätöksen, eikä sitä voida käsitellä rakennusluvan yhteydessä vähäisenä poikkeamana. Rakennuslautakunta päättää hylätä haetun rakennusluvan, koska kyseiselle poikkeamalle ei ole myönnetty poikkeamispäätöstä.... Puheenjohtaja Weckström ehdotti varajäsenten Andersson-Lundströmin ja Lundströmin kannattamana asian palauttamista lisäselvityksiä varten. Asian palauttamista koskevassa äänestyksessä palautusehdotus voitti äänin 3-2 (Saari, Karle). Rakennuslautakunta päätti palauttaa asian lisäselvityksiä varten. RAKL 32 Selvitys: Suunnittelija on lähettänyt asiasta lisäselvityksen (lisäselvitys oheismateriaalina). Muutos ei ole kaavanmukainen, eikä kyseisen poikkeaman voida katsoa olevan vähäinen. Poikkeama on vastoin maankäyttö- ja rakennuslain pykälää 175. (aikaisemmassa tekstissä käytetty vääriä pykäliä 171 ja 172) Rakennuslautakunta päättää hylätä haetun rakennusluvan.

4 Päätösehdotus hyväksyttiin. RAKL 57 Helsingin hallinto-oikeus pyytää lausuntoa rakennuslautakunnan ( ) päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Päätös koskee rakennuslupahakemusta R , 6.kaupunginosa 82 tontti 5, Alppitie 10A, verannan muuttaminen osaksi olohuonetta. (valitus liitemateriaalina) Lausuntoon tulee liittää valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat kaikki asiakirjat. Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään Selvitys: MRL 131 mukaisesti rakennusluvan hakijana toimii rakennuspaikan haltija. Haltija on joko rakennuspaikan omistaja tai sitä vuokra- tai muun sopimuksen perusteella hallitseva. Kyseisen rakennuspaikan omistaja (Asunto-osakeyhtiö Alppiaurinko) on antanut valtakirjan Anna von Bonsdorff-Nikanderille ja Marcus Nikanderille, jotka ovat puolestaan valtuuttaneet Mervi Valtakarin hakemaan kyseistä rakennuslupaa. (valtakirjat liitemateriaalina) Voidaan katsoa että kyseinen valtakirja on laadittu siten, ettei se oikeuta Mervi Valtakaria valittamaan kyseisestä lupapäätöksestä. Tämän lisäksi Marcus Nikander (rakennuksen omistaja) on sähköpostitse ilmaissut, ettei hän ole antanut valtakirjaa Mervi Valtakarille valittaa rakennusluvasta. MRL 192 mukaisesti myös sillä, jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa, on oikeus valittaa päätöksestä. Ei ole esitetty mitään syytä mikä voitaisi katsoa vaikuttavan Mervi Valtakarin oikeuksiin suoranaisesti, tosin mahdollisia välillisiä vaikutuksia on esitetty. Näin ollen voidaan todeta, ettei mitään senlaatuisia seikkoja ole esitetty, joiden perusteella Mervi Valtakarilla olisi oikeus valittaa kyseisestä rakennuslupapäätöksestä. Rakennuslautakunta esittää ensisijaisesti, että Helsingin Hallinto-oikeus jättää valituksen käsittelemättä, koska valittajalla ei ole valitusoikeutta kyseisessä asiassa. Jos Helsingin hallinto-oikeus kuitenkin katsoo, että valittajalla on oikeus valitukseen, rakennuslautakunta pyytää mahdollisuutta lisäselvityksen antamiseen ennen HHO:en päätöstä. Rakennuslautakunta antaa oheisenmukaisen lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle ja liittää mukaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Päätösehdotus hyväksyttiin. Tämä pykälä tarkistettiin välittömästi. RAKL 83 Helsingin hallinto-oikeus pyytää uutta lausuntoa rakennuslautakunnan

5 ja päätöksestä tehdyn valituksen johdosta. Valituskirjelmää on täydennetty, mm. valtakirjalla, jonka johdosta rakennus lau ta kun nalta pyydetään uutta lausuntoa tehdystä päätöksestä. Päätös kos kee ra ken nuslu pahakemusta R , 6. kaupunginosa, 2 kortteli, tontti 5, ve ran nan muuttaminen osaksi olohuo netta. (uusi lausuntopyyntö ja täydennysmateriaali liitteenä) Lausuntoon tulee liittää valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat kaikki asiakirjat. Asiakirjat on palautettava hallinto-oikeudelle viimeistään SELVITYS: Valituksessa ei kyseenalaisteta sitä, olisiko kyseinen toimenpide vaatinut rakennusviranomaisen myöntämän luvan, vaan valituksessa esitetään, että kyseinen lupa on saatu suullisena. Jos tehdään toimenpiteitä, jotka voivat vaikuttaa rakennuksen käyttäjän turvallisuuteen ja terveellisyy teen tai joissa lisätään kerrosalaan laskettavaa tilaa, on toimenpiteelle haettava aina rakennuslupa (MRL 125 ). Valituksenalainen laajennustoimenpide on monestakin syystä luvanvarainen. Jos toimenpide on sen tyyppinen, että se vaatii luvan, on lupapäätös aina kirjallinen ja valituskelpoinen, mikä ilmenee myös maankäyttö- ja rakennuslain 141 ja 142 :stä. Arkistoidun hakemuksen liitteenä oli luonnossuunnitelmia, rakennepiirustuksia ja toisen tontinomista jan suostumus rakennusluvan hakemiseen, ei naapurin puolto, kuten valituskirjelmässä esitetään. MRL 131 mukaisesti rakennuslupahakemukseen on liitettävä mm. pääpii rustukset, jotka suunnitteli ja varmentaa nimikirjoituksellaan. Minkäänlaisia pääpiirustuksia ei ole koskaan jätetty rakennusval vontaan kyseisestä hank keesta. Rakennuslupaa ei koskaan myönnetä luonnossuunnitelmilla. Arkistosta löytyi myös aiemman rakennustarkastajan laskelma siitä, ettei kyseistä tilaa oltu laskettu rakennuksen kerrosalaan. Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että valituskirjelmässä esitetään raken nustarkastajan todenneen: Kerrosala oli huomioitu (veranta)tilaa oli - jo alkuperäisessä luvassa. Näin ollen on selvää, etteivät arkistoidut asiakirjat täytä MRL:n vaatimuksia rakennuslupahakemuk sesta. Sen selvittäminen, mitä tuolloin tapahtui lupapapereille ja mitä keskusteluja on rakennustarkastajan kanssa käyty, on jälkikäteen mahdotonta varmasti selvittää, rakennustarkastajan kuoltua keväällä Edellä esitetyn perusteella ja huomioiden se että toinen hakijoista on toiminut mm. ( ) rakennuslautakunnan varajäsenenä, hakijoiden olisi pitänyt olla tietoisia siitä, että kyseinen toimenpide on vaatinut kirjallisen rakennuslupapäätöksen. Rakennuslupaa ei ole kyseiselle toimenpiteelle koskaan myönnetty.

6 Rakennuslautakunta antaa oheisenmukaisen lausunnon Helsingin hallinto-oikeudelle ja liittää mu kaan kaikki valituksenalaisen päätöksen perusteena olevat asiakirjat. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tontin pinta-ala: 1802m2

Tontin pinta-ala: 1802m2 Rakennuslautakunta 54 17.09.2014 Rakennuslupahakemus, R59-2014 (3. kaupunginosan korttelin 422 tontti 7, Kavallintie 7a, kahden erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon poraaminen) 719/10.03.00/2014

Lisätiedot

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008

Käytetty rakennusoikeus: 0 kem 2 Kaavatilanne: Asemakaava 15.12.2008 Rakennuslautakunta 65 19.06.2012 Rakennuslupahakemus, R15-2012 (1. kaupunginosan korttelin 172 tontti 1, Laaksotie 10, neljän asuin- ja liikekerrostalon sekä pysäköintihallin rakentaminen) 140/882/2011

Lisätiedot

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta

HAKIJA: Janne Niskan kuolinpesä valtakirja toimitetaan ennen rakennuslautakunnan kokousta Rakennuslautakunta 23 09.04.2014 Rakennuslautakunta 29 14.05.2014 Rakennuslupahakemus, R2-2014 (1. kaupunginosan korttelin 300 tontti 3, Fasaaninpolku 8, erillispientalon rakentaminen ja maalämpökaivon

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014

HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) RAKENNUSLAUTAKUNTA 25.11.2014 HELSINGIN KAUPUNKI ESITYSLISTA 23/2014 1 (91) 25.11.2014 Esityslistan internetissä julkaistavasta versiosta on poistettu yksityisten asianosaisten tiedot. RAKENNUSLAUTAKUNNAN ESITYSLISTA KOKOUSAIKA TIISTAI

Lisätiedot

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2

Sallittu rakennusoikeus kerrosala m 2. Muutoksenalainen pohjapinta-ala m 2 RAUMAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA RAKENNUSTARKASTAJA Saapumispvm / Lupatunnus / RAKENNUSLUPAHAKEMUS TOIMENPIDELUPAHAKEMUS 1 Rakennuspaikka K-osa/kylä Kortteli ja tontti / rakennuspaikka Tila / määräala

Lisätiedot

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto.

Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23. Ympäristölautakunta 12.12.2012. Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55. Toivakan kunnanvirasto. Toivakan kunta Pöytäkirja 8/2012 1 / 23 Ympäristölautakunta 12.12.2012 Aika 12.12.2012 klo 17:00-18:55 Paikka Toivakan kunnanvirasto Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 72 Pöytäkirjan tarkastustapa 3 73 Laillisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti

Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan päätöksestä 29.1.2015 9/Alastalo Petri ja Maire, Virolahti VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Rakennuslautakunta 19.05.2015 AIKA 19.05.2015 18:00-18:55 PAIKKA Rakennusvalvonnan neuvotteluhuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 42 Lausunto hallinto-oikeudelle rakennustarkastajan

Lisätiedot

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015

Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut 2015 Sysmän kunta Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 19.09.2013

Ympäristölautakunta 19.09.2013 Karkkilan kaupunki Pöytäkirja 7/2013 282 Ympäristölautakunta 19.09.2013 Aika 19.09.2013 klo 18:43-20:38 Paikka Formari Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 82 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 284 83 Pöytäkirjan

Lisätiedot

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri

Heinäveden tekninen lautakunta Kermanrannantie 7 79700 HEINÄVESI ':^ I,,KIRJAVIHKOAEi SAA PURKAA. Tiia Konttinen toimistosihteeri `ttuopion HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 3678/13 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 25.6.2013 01156/13/4113 Sähköposti kuopio.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista.

Kaupunginvaltuusto on 17.12.2001 kuntalain 13 :n 2 momentin 4 kohdan nojalla päättänyt rakennusvalvontataksan yleisistä perusteista. 1 Vantaan kaupungin rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut Vantaan kaupungissa 2.3.2015 alkaen 1 Yleistä... 2 2 Rakennuslupamaksut... 2

Lisätiedot

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien

Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Toivakan kunnan rakennusvalvonnan maksut 1.1.2015 lukien Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan voimassaolon pidentämismaksut

Lisätiedot

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä

Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Kauhavan kaupunki Kauhavan kaupunki Maksut rakennusvalvontaan kuuluvista tehtävistä Sisältö ja yksityiskohtaiset maksuperusteet 1 Yleistä 2 Rakennuslupamaksut 3 Toimenpidelupamaksut 4 Rakennus- ja toimenpideluvan

Lisätiedot

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87

Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 Ympäristölautakunta 70 07.10.2014 Ympäristölautakunta 87 02.12.2014 Ympäristölautakunta 9 03.02.2015 Jouni Hirvosen valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 2.12.2014 87 339/10.03.00/2012 YMPLTK 70 7.10.2014

Lisätiedot

Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta

Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta Ympäristölautakunta 62 11.06.2013 Ympäristölautakunta 71 27.08.2013 Antti Rahijärven valitus ympäristölautakunnan päätöksestä 11.6.2013 62 koskien viemäriliittymää ja käyttötarkoituksen muutosta 82/10.03.00/2013

Lisätiedot

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA

ASIAKIRJAVIHKOA EI SAA PURKAA ITÄ-SUOMEN HALLINTO -OIKEUS LÄHETE 4368/14 Puijonkatu 29 A, 2. krs, PL 1744, 70101 KUOPIO Puhelin 029 56 42500 Faksi 029 56 42501 7.7.2014 10758/14/4114 Sähköposti ita-suomi.hao@oikeus.fi Heinäveden tekninen

Lisätiedot

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1

SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 SASTAMALAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2013 1 Rakennuslautakunta Aika 08.10.2013 klo 17:00-19:25 Paikka Kaupungintalon kokoushuone 414 Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 85 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN

SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN SONKAJÄRVEN KUNTA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 1.1.2014 LUKIEN Khall Sonkajärven kunnassa rakennusvalvonnan katselmus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012

KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 VESILAHDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA N:ro 4 / 2012 Kokousaika Tiistai 24.4.2012 klo 19.00 22.20 Kokouspaikka Rakennustoimisto Osallistujat Jäsen: Varajäsen: Päätöksentekijät Alakoski Virpi Ala-Orvola Markku

Lisätiedot

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO

Ympäristö- ja rakennuslautakunta nro 3/2015 14.4.2015 SISÄLLYSLUETTELO nro 3/2015 SISÄLLYSLUETTELO YMPJARAKL 26 Kokouksen järjestäytyminen YMPJARAKL 27 Oy Ingvald Lindberg Ab:n ympäristölupahakemus YMPJARAKL 28 Lausunto Upinniemen tykkilaiturin ja veneluiskan rakentamisesta,

Lisätiedot

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA SALON KAUPUNKI RAKENNUS JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Kiint.rek.tunnus Koordinaatit X= LUPAHAKEMUS Y= ILMOITUS Lupa nro Jätetään yhtenä kappaleena rakennusvalvontatoimistoon Päätös pvm 1 Kaupunginosa Kortteli

Lisätiedot

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta

Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta 1 Päätös rakennuslupia 2015-45 ja 2015-46 koskevasta oikaisuvaatimuksesta Lupa-arkkitehti on 9.2.2015 40 ja 41 myöntänyt YYja YYn hakemat rakennusluvat 2015-45 ja 2015-46. Naapuri XX on 23.2.2015 jättänyt

Lisätiedot

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut

Hartolan kunta. Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Hartolan kunta Rakennusvalvontaviranomaisen tehtävien maksut Ympäristölautakunta 9.10.2014 55 Kunnanhallitus 3.11.2014 245 Kunnanvaltuusto 12.11.2014 42 Voimaantulo 1.1.2015 SISÄLLYSLUETTELO 1 Yleistä...

Lisätiedot

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA

RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA RAKENTAMINEN PÖYTYÄN KUNNASSA voimassa 1.5.2010 alkaen 1. MIHIN TARVITAAN LUPA? Yleistä Rakentamiseen liittyvät luvat voidaan jakaa seuraavasti: Ennen rakennusluvan hakemista tarvittaessa: - Poikkeamispäätös

Lisätiedot

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna

49 01.04.2015. Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna Rakennus- ja ympäristölautakunta 49 01.04.2015 Oikaisuvaatimus toimenpidelupapäätöksestä 286-2015-40, kiinteistölle 286-21-6-6, Kaaritie 18, Kuusankoski, Tuukkanen Minna 8106/10.03.00/2015 Rymla 49 Kiinteistön

Lisätiedot

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 VIROLAHDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Rakennuslautakunta 17.03.2015 AIKA 17.03.2015 18:00-19:12 PAIKKA Virolahden kunnan rakennusvalvontatoimistossa KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 25 Poikkeamislupahakemus

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2014 1 Rakennuslautakunta 03.12.2014 AIKA 03.12.2014 kello 18:00-19:30 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 84 Päätöksen antaminen

Lisätiedot

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT PUNKALAITUMEN KUNNASSA RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 1 YLEISTÄ Luvan hakija tai toimenpiteen suorittaja on velvollinen suorittamaan

Lisätiedot

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT

MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT MIKKELIN KAUPUNKI RAKENNUSVALVONNAN TARKASTUS- JA VALVONTATEHTÄVISTÄ SEKÄ MUISTA VIRANOMAISTEHTÄVISTÄ SUORITETTAVAT MAKSUT 2014 SISÄLTÖ JA RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN YKSITYISKOHTAISET MAKSUPERUSTEET

Lisätiedot

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN

Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Mynämäen kunta RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015 LUKIEN Hyväksytty: Kunnanvaltuusto 15.12.2014 Voimaantulo: 23.1.2015 RAKENNUSVALVONNAN VIRANOMAISTEHTÄVIEN MAKSUPERUSTEET 23.1.2015

Lisätiedot