HENKILÖSTÖRESURSSI JA POTILASTURVALLISUUS ONKO YHTEYTTÄ? Sirpa Antinmaa Hoitotyön päällikkö Tampereen kaupunki

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "HENKILÖSTÖRESURSSI JA POTILASTURVALLISUUS ONKO YHTEYTTÄ? Sirpa Antinmaa Hoitotyön päällikkö Tampereen kaupunki 3.10.2013"

Transkriptio

1 HENKILÖSTÖRESURSSI JA POTILASTURVALLISUUS ONKO YHTEYTTÄ? Sirpa Antinmaa Hoitotyön päällikkö Tampereen kaupunki

2 HENKILÖSTÖRESURSSIT Hoitohenkilöstö on terveydenhuollon tärkein voimavara. Henkilöstöresursseilla terveydenhuollossa tarkoitetaan useimmiten hoitohenkilöstön määrää ja rakennetta/koulutustasoa, henkilöstömitoitusta sekä henkilöstön laatua/osaamista. Asiakkaiden/potilaiden hoidon tarpeen pitäisi olla lähtökohtana henkilöstömäärän ja rakenteen tarkoituksenmukaiselle suhteelle ja henkilöstösuunnittelulle. Henkilöstön laadulliset ominaisuudet muodostuvat osaamisesta, taidoista, tiedoista, kokemuksesta. Henkilöstön osaaminen on tasapainossa asiakkaiden/potilaiden tarpeeseen nähden. Henkilöstön osaaminen vaikuttaa laatuun ja potilasturvallisuuteen.

3 POTILASTURVALLISUUS Potilasturvallisuudella tarkoitetaan terveydenhuollossa toimivien ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteita ja toimintakäytäntöjä, joilla varmistetaan hoidon turvallisuus ja suojataan potilasta vahingoittumasta. Potilas saa tarvitsemansa hoidon, josta aiheutuu hänelle mahdollisimman vähän haittaa. (STM:n asetus (341/2011) laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta.) Potilasturvallisuus tunnistetaan yhtenä laadukkaan terveydenhuollon ydinosana (Clarke, Lerner & Marella 2007). Potilasturvallisuus on osa toimintayksikön riskien ja laadun hallintaa (Johtamisella vaikuttavuutta ja vetovoimaa hoitotyöhön 2009).

4 HENKILÖSTÖRESURSSEJA JA POTILASTURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJAUS JA SÄÄNTELY Potilasturvallisuusstrategia 2009 Toimintayksikön johto vastaa edellytyksistä ja voimavaroista toteuttaa laadukasta ja potilasturvallista toimintaa. Terveydenhuoltolaki 1326/ Laatu ja potilasturvallisuus Terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön ja hyviin toimintakäytäntöihin. Terveydenhuollon toiminnan on oltava laadukasta, turvallista ja asianmukaisesti toteutettua. STM:n asetus 341/2011 laadunhallinnasta ja potilasturvallisuuden täytäntöönpanon suunnitelmasta

5 HENKILÖSTÖRESURSSEJA JA POTILASTURVALLISUUTTA KOSKEVA OHJAUS JA SÄÄNTELY (JATKUU) Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn turvaamisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012 (Vanhuspalvelulaki) Henkilöstö Toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat toimintayksikön palveluja saavien iäkkäiden henkilöiden määrää ja heidän toimintakykynsä edellyttämää palvelun tarvetta ja joka turvaa heille laadukkaat palvelut. Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen parantamiseksi (2013:11) Kunnan tehtävänä on iäkkäiden kuntalaisten tarpeita vastaavien palveluiden kehittäminen. Uusi kuntalaki voimaan Riskien hallinta

6 JOHTAMISELLA VAIKUTTAVUUTTA JA VETOVOIMAA HOITOTYÖHÖN TOIMINTAOHJELMA (2009) o Hoitotyön johto ja esimiehet ottavat näkyvästi vastuun potilasturvallisuuden edistämisestä hoitotyössä o Hoitotyön johtajien tehtävänä on huolehtia siitä, että hoitohenkilöstön määrä, rakenne ja osaaminen sekä työskentelyolosuhteet vastaavat työyksikön perustehtävän ja potilasturvallisuuden vaatimuksia, jotta hoitotyötä voidaan toteuttaa hyvälle hoidolle asetettujen laatuvaatimusten mukaisesti ja turvallisesti

7 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI (2013:11) Henkilöstömitoituksen suunnittelun perusteet Henkilöstön kohdentamisessa ovat suunnittelun keskiössä asiakkaiden fyysinen, kognitiivinen, psyykkinen ja sosiaalinen toimintakyky sekä muut tarpeet (esimerkiksi hengelliset tarpeet). Olennaisen tärkeää on ottaa huomioon asiakkaiden oikeudet ja toiminnalle asetetut laatu- ja vaikuttavuusvaatimukset mitä hoidolla ja palvelulla tavoitellaan. Henkilöstömäärää suunniteltaessa on varmistettava mitoituksen dynaamisuus, kuten se, miten henkilöstön lyhyt- ja pidempiaikaista poissaoloa pystytään korvaamaan sijaisilla. Dynaamisuutta on myös se, että henkilöstöä voidaan tilapäisesti siirtää eri toimipisteisiin silloin, kun asiakkaiden palvelutarpeen muutokset sitä edellyttävät, kuten saattohoitotilanteissa. Suositukset henkilöstön määräksi ja rakenteeksi tehostetussa palveluasumisessa, vanhainkodeissa ja terveyskeskussairaaloiden pitkäaikaishoidossa ehdottomaksi vähimmäismääräksi on tehostetussa palveluasumisessa ja vanhainkodeissa 0,50 hoitotyöntekijää asiakasta kohden terveyskeskusten vuodeosastojen pitkäaikaishoidossa 0,60 0,70 hoitotyöntekijää asiakasta kohden Suositeltu henkilöstön vähimmäismitoitus tarkoittaa todellista mitoitusta, jossa poissaolevien työntekijöiden osuus korvataan sijaisilla. Pysyvä varahenkilöjärjestelmä on tästä syystä perusteltu vaihtoehto.

8 KÄYTÖSSÄ OLEVIA TUNNUSLUKUJA HENKILÖSTÖRESURSSIEN HALLINNASSA Organisaatiolähtöisiä esimerkiksi työn määrä, kuormittavuus, potilasvaihto ja toimintaympäristö Potilaslähtöisiä esimerkiksi potilasprofiilit, -palautteet, hoitokomplikaatiot, hoitopoikkeamat Henkilöstölähtöisiä esimerkiksi asiantuntijuus, ajankäyttö, hyvinvointi (Aalto, Karhe, Koivisto & Välimäki 2005; Salin, Stenberg & Aalto 2010)

9 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA POTILASTURVALLISUUS TUTKIMUKSISSA Matala henkilöstömitoitus johtaa erilaisiin laatuongelmiin palvelussa (Voutilainen, Isola & Backman 2005, Voutilainen, Peiponen, Noro & Kauppinen 2006, Voutilainen, Kauppinen, Sinervo, Finne-Soveri, Laine & Ailasmaa 2007). Kun on tutkittu tehokkaita ja vaikuttavia tapoja vähentää terveydenhuollossa tapahtuvia virheitä ja alentaa kustannuksia, on yhtenä merkittävänä tekijänä henkilöstömäärä (Aiken, Clarke, Sloane, Sochalski & Silber 2002; Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges 2004; Needleman, Buerhaus, Stewart et al. 2006). Riittävä hoitajamäärä ja hoitajien saama organisaation/johdon tuki paransivat potilaiden hoidon laatua, lisäsivät hoitajien työtyytyväisyyttä, vähensivät hoitajien loppuunpalamista ja vaihtuvuutta sairaaloissa (Aiken, Clarke & Sloane 2002). Ylitöihin liittyvä hoitajien väsymys on yhteydessä hoitajien ilmoittamiin virheisiin (Rogers, Hwang, Scott, Aiken & Dinges 2004; Stone, Mooney-Kane, Larson, Horan; Glance, Zwanziger et al. 2007)

10 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA POTILASTURVALLISUUS TUTKIMUKSISSA (JATKOA) Hoitohenkilöstön riittävyydellä taataan turvallista potilashoitoa (Lake 2007). Määrällisesti ja laadullisesti parempi hoitajamäärä vähentää sairaalakuolemia ja komplikaatioita ja muita epäsuotuisia potilastapahtumia. On vahvaa näyttöä siitä, että parempi hoitajamitoitus liittyy potilaiden parempiin hoidon tuloksiin (Kane, Shmliyan, Mueller, Duwal & Wilt 2007). Sairaalaosastoilla hoitohenkilöstön matalampi koulutustaso, lisääntynyt työmäärä ja hoitoympäristön epävarmuus liittyivät potilaiden hoitoon liittyviin negatiivisiin seuraamuksiin, kuten kaatumisiin ja lääkevirheisiin. Työyksiköissä, joissa potilaiden vaihtuvuus ja hoitajien kokema emotionaalinen häirintä lisäsivät hoitajien työkuormaa, potilaiden hoito huonontui. Mitä epävakaampi osasto oli tai oli henkilöstövajausta, potilaiden hoidon vaativuuden ennustamattomuutta tai ongelmia potilasvaihdossa, sitä todennäköisemmin hoitajat joutuivat keskeyttämään työnsä ja potilaat kokivat odottamattomia seuraamuksia. (Duffield, Diers, O Brien-Pallas, Aisbett C., Roche, King & Aisbett K )

11 HENKILÖSTÖRESURSSIT JA POTILASTURVALLISUUS TUTKIMUKSISSA (JATKOA) Osastoilla, joissa hoitajat kokivat työhönsä liittyvää autonomiaa tai kontrollia ja henkilöstöresurssit riittäviksi, oltiin aikaansaavia henkilöstömäärän ja koulutustason asettamissa rajoissa. Tutkijat esittävät, että on ehkä mahdotonta määritellä tarkasti, mikä on potilaiden ja hoitajien suhdeluku, jos ei samanaikaisesti huomioida työympäristön laatua ja työkuormaa. (Duffield, Diers, O Brien-Pallas, Aisbett C., Roche, King & Aisbett K )

12 MITOITUSLASKURI TYÖVUOROSUUNNITTELUN JA TOTEUTUNEEN HENKILÖSTÖMITOITUKSEN APUVÄLINEENÄ päivä töissä Mitoitus kerroin 0,71 aamu ilta yö jyv. pv ,33 0,24 0,4628 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4628 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4628 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,4628 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,3828 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,3828 0, pv ,33 0,24 0,4628 0, pv ,33 0,24 0,4228 0, pv ,33 0,24 0,3828 0, Keskiarv ot: 5, , ,33 0,24 0, ,

13 ESIMERKKEJÄ TOTEUTUNEISTA HENKILÖMITOITUKSISTA Sairaala 2013 v Yksiköt Osasto L1-2 L3-4 L5-6 L7-8 L9-10 L11-12 Tot.% ka A 0,57 0,57 0,59 0,61 0,59 0,59 84,13 0,59 B 0,56 0,58 0,58 0,62 0,59 0,58 84,82 0,58 C 0,57 0,60 0,59 0,61 0,61 0,63 84,81 0,60 D 0,63 0,61 0,59 0,62 0,63 0,61 79,81 0,61 E 0,57 0,58 0,58 0,61 0,59 0,58 75,54 0,59 F 0,58 0,58 0,57 0,60 0,59 0,60 80,29 0,59 G 0,56 0,57 0,58 0,61 0,61 0,60 71,00 0,59 H 0,61 0,61 0,61 0,64 0,62 0,62 76,21 0,62 YHTEEN SÄ 0,58 0,59 0,59 0,62 0,60 0,60 79,58 0,60

14 ITSEARVIOINTIA HENKILÖLÖSTÖRESURSSEISTA JA POTILASTURVALLISUUDESTA Henkilöstömitoitus ja potilasturvallisuus on osana organisaation riskien hallintaa. Saamme luotettavaa tietoa henkilöstöhallinnan tarpeisiin toteutuneiden mitoituksen ja käyttöasteen tunnuslukujen osalta. Meillä on varahenkilöjärjestelmä äkillisiin poissaoloihin. Osastonhoitajien aamupalavereissa huomioimme potilasturvallisuuden siirtämällä henkilöstöä osastojen välillä, jos se on tarpeen. Rekrytoinneissa ja muutoksissa haetaan potilaiden tarpeiden ja toiminnan mukaista osaamista ja osaamisen turvaamista. Hoitotyön johtajana on pidettävä mielessä ja viestitettävä taloudesta päättäville tahoille, että liian alhainen henkilöstömitoitus tarpeeseen nähden sisältää riskin hoidon laadun ja potilasturvallisuuden osalta. Henkilöstömitoitus tulisi suhteuttaa potilaiden hoidon tarpeeseen (potilasprofiiliin) ja hoitoisuuteen, kuormitukseen (käyttöasteeseen), potilasvaihtoon, työmäärään ja toiminnan tuloksellisuuteen.

15 ITSEARVIOINTIA HENKILÖSTÖRESURSSEISTA JA POTILASTURVALLISUUDESTA (JATKOA) Korkeammalla hoitajamitoituksella voitaisiin päästä siihen, ettei jokaiseen äkilliseen poissaoloon tarvita työntekijää. Sillä vältetään myös tuplavuorojen teettäminen. Henkilömitoituksessa pitää ottaa huomioon fyysisen hoitoympäristön rajoitteet, kuten epäkäytännölliset, ahtaat ja sokkeloiset tilat.

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA

Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Haluan hoitaa hyvin! SUPERIN SELVITYS HENKILÖSTÖMITOITUSTEN TOTEUTUMISESTA YMPÄRIVUOROKAUTISISSA VANHUSTEN ASUMISPALVELUISSA Johdanto Vuosi 2013 jää vanhustyön historiaan merkittävänä vuotena. Heinäkuussa

Lisätiedot

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta?

Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? Jäävätkö asiakkaalle myönnetyt palvelut toteutumatta? KOTIHOIDON HENKILÖSTÖMITOITUS Vanhuspalvelulaki säätää, että toimintayksikössä on oltava henkilöstö, jonka määrä, koulutus ja tehtävärakenne vastaavat

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI

Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:11 LAATUSUOSITUS HYVÄN IKÄÄNTYMISEN TURVAAMISEKSI JA PALVELUJEN PARANTAMISEKSI Helsinki 2013 Laatusuositus hyvän ikääntymisen turvaamiseksi ja palvelujen

Lisätiedot

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA

SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA Jyväskylän verkostokaupungin ja Keurusseudun kuntien vanhuspalveluiden kehittämishanke SEUDULLISET VANHUSPALVELUJEN STRATEGISET LINJAUKSET VUOTEEN 2030 JA TOIMEENPANO-OHJELMA JULKAISU 1/2008 www.jyvaskylanseutu.fi/sivu.php/vanhuspalvelut

Lisätiedot

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa

Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa MARINA KINNUNEN Virheistä oppimisen esteet ja mahdollistajat organisaatiossa ACTA WASAENSIA NO 230 LIIKETALOUSTIEDE 94 JOHTAMINEN JA ORGANISAATIOT UNIVERSITAS WASAENSIS 2010 Esitarkastajat Professori Pia

Lisätiedot

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020

KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 KERAVAN VANHUSPOLIITTINEN OHJELMA VUOTEEN 2020 2 Sisältö 1 JOHDANTO... 4 2 KERAVAN VANHUSPOLIITTISEN OHJELMAAN VAIKUTTAVAT ASIAKIRJAT... 6 2.1 VALTAKUNNALLISET OHJEET, SUOSITUKSET, SELVITYKSET JA LAINSÄÄDÄNTÖ

Lisätiedot

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi

Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma 2013 2016 Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi Ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija. Tiivistelmä Sipoon vanhuspoliittinen ohjelma on linjausten kokonaisuus

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA

JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA 27.4.2015 JÄMSÄN KAUPUNGIN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN POTILAS / ASIA- KASTURVALLISUUS- JA LAADUNHALLINTASUUNNITELMA Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa xx.xx.xxxx Sisällys 1 Potilasturvallisuus

Lisätiedot

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA

SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Sosiaali- ja terveysministeriö Hallitusneuvos, Riitta Kuusisto riitta.kuusisto@stm.fi Kirjaamo kirjaamo.stm@stm.fi SUOMEN FARMASIALIITON LAUSUNTO LIITTYEN OHJAUSRYHMÄN MUISTIOON VANHUSPALVELULAISTA Suomen

Lisätiedot

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon

Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Usein joutuu miettimään mikä on heitteillejättöä, mikä ei. Selvitys laitospaikkojen vähentämisen vaikutuksista kotihoitoon Sari Erkkilä Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPer ry, 2010 SISÄLLYS JOHDANTO

Lisätiedot

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma

Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Potilasturvallisuutta taidolla -ohjelma Kumppaneiden logot lisatään 2 Potilasturvallisuutta taidolla ohjelmasuunnitelma Sisällys TIIVISTELMÄ... 4 JOHDANTO... 5 1. POTILASTURVALLISUUS JA SEN MERKITYS...

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Hyvä kuntoutumiskäytäntö

Hyvä kuntoutumiskäytäntö Hyvä kuntoutumiskäytäntö Invalidiliiton kuntoutuspalvelut 1. Johdanto 5 2. Käsitteet 6 2.1 Toimintakyky 6 2.2 Kuntoutumistarve 6 2.3 Kuntoutusjärjestelmä 7 2.4 Kuntoutuminen 7 3. Asiakkaan näkökulma hyvässä

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki

Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012. 980/2012 Laki SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 31 päivänä joulukuuta 2012 980/2012 Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Annettu Helsingissä 28

Lisätiedot

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf

Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA. Heli Asklöf Opinnäytetyö KIRJALLISEN ELI HILJAISEN RAPORTOINNIN KEHITTÄMINEN SALON TERVEYSKESKUSSAIRAALA OSASTO 3:LLA Heli Asklöf Tutkintoon johtava aikuiskoulutus Hoitotyön koulutusohjelma 2010 1 OPINNÄYTETYÖ (AMK)

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018

SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 1 SODANKYLÄN KUNNAN IKÄÄNTYMISPOLIITTINEN STRATEGIA VUOSILLE 2010-2018 - Hyvään vanhuuteen Sodankylässä Hyväksytty KVALT 24.2.2010 17 2 TIIVISTELMÄ Ikääntymispoliittinen strategia Hyvään vanhuuteen Sodankylässä

Lisätiedot

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014

Mielenterveys- ja päihdehuollon. Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 Mielenterveys- ja päihdehuollon ympärivuorokautiset asumispalvelut sekä päihdehuollon laitoshoito Valtakunnallinen valvontaohjelma 2012-2014 VALVONTAOHJELMIA 5:2012 Dnro 8679/05.00.04/2011 Päiväys 26.1.2012

Lisätiedot

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56

Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Diakonia-ammattikorkeakoulu D TYÖPAPEREITA 56 Anna Karttunen, Keijo Piirainen & Aija Kettunen Politiikkaohjelmasta käytännöksi vai käytännöstä ohjelmaksi? Vetovoimainen ja terveyttä edistävä terveydenhuolto

Lisätiedot

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015

SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 SOSIAALIPALVELUJEN OMAVALVONTASUUNNITELMA 1.1.2015 PALVELUNTUOTTAJAA KOSKEVAT TIEDOT (4.1.1) Palveluntuottaja x Yksityinen palvelujentuottaja Nimi: Kirkkopalvelut ry Palveluntuottajan Y-tunnus: 0215281-7

Lisätiedot

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki

Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma. vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki Ikääntymis- ja vammaispoliittinen ohjelma vuosille 2011-2018 Hyvinkään kaupunki IKÄÄNTYMIS- JA VAMMAISPOLIITTINEN OHJELMA VUOSILLE 2011 2018 1. JOHDANTO... 2 2. OHJELMAPERUSTA... 3 2.1. KAUPUNKISTRATEGIA

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010

Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö 1.4.2010 Sosiaali- ja terveysministeriö tilasi Työterveyslaitokselta keväällä 2009 työterveyshuolloille tarkoitetun suosituksen: Työterveyshuollon hyvä sairaanhoitokäytäntö.

Lisätiedot

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ

SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ SAIRAANHOITAJIEN KUVAUKSIA AMMATTIIN PÄÄTYMISESTÄ, TYÖSSÄ PYSYMISESTÄ JA SIITÄ LÄHTEMISESTÄ Jaana Heiskanen Pro gradu -tutkielma Hoitotiede Terveystieteiden opettajankoulutus Itä-Suomen yliopisto Hoitotieteen

Lisätiedot

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma

Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Eeva Päivärinta, Riitta Haverinen Ikäihmisten hoito- ja palvelusuunnitelma Opas työntekijöille ja palveluista vastaaville Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Oppaan valmistelu- ja kirjoittajaryhmä:

Lisätiedot

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN

TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN 1 Pääkkö Mervi TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMINEN JA EDISTÄMINEN - KÄSIKIRJA VANHUSTYÖN ARKEEN Tietoa, taitoa ja tahtoa vanhustyöhön hanke 1.11.2007 31.8.2009 2 Copyright 2009 Mervi Pääkkö ja Sodankylän kunta

Lisätiedot

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060.

ACTA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA UNIVERSITATIS OULUENSIS D 1060. OULU 2010 D 1060 ACTA Pia Vähäkangas UNIVERSITATIS OULUENSIS D MEDICA KUNTOUTUMISTA EDISTÄVÄ HOITAJAN TOIMINTA JA SEN JOHTAMINEN PITKÄAIKAISESSA LAITOSHOIDOSSA LÄÄKETIETEELLINEN TIEDEKUNTA, TERVEYSTIETEIDEN

Lisätiedot

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen

Tehtävien ja työnjaon muutokset. Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen Tehtävien ja työnjaon muutokset Opas terveydenhuollon ja työelämän kehittämiseen KUNNALLINEN TYÖMARKKINALAITOS Helsinki

Lisätiedot

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset

Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Ensihoidon palvelutasopäätökset ja triage-ohjeistukset Etelä-Suomen alueen sairaanhoitopiirit Anne Lindfors-Niilola, Kirsti Riihelä, Raija Kaskinen Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 26/2013

Lisätiedot