Anu Pajala MONTA TIETÄ ROOMAAN. Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Anu Pajala MONTA TIETÄ ROOMAAN. Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot"

Transkriptio

1 Anu Pajala MONTA TIETÄ ROOMAAN Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Matkailun koulutusohjelma Marraskuu 2008

2 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Ylivieska Aika Tekijä/tekijät Anu Pajala Koulutusohjelma Matkailu Työn nimi Monta tietä Roomaan Omatoimimatkailun ja valmismatkailun erot Työn ohjaaja Eija Lappalainen Sivumäärä 52+1 Työelämäohjaaja Työssä verrattiin perinteistä valmismatkaa ja siihen liittyviä oleellisimpia tekijöitä omatoimimatkailuun. Tarkastelun kohteena olivat ne matkan osat, joita valmismatkan katsotaan yleensä sisältävän. Näitä palveluita ovat majoitus, ravitsemis, kuljetus ja ohjelmapalvelut. Viimeksi mainittuun sisältyy keskeisesti myös opaspalvelu, joka on työssä haluttu tuoda esille omana osionaan. Käsittelyssä olivat lisäksi oleellisimmat lisämaksusta tarjolla olevat palvelut. Työssä käsiteltiin matkakohteen valintaan liittyviä tekijöitä, koska ne yhdistyvät oleellisesti asiakokonaisuuteen. Omia aikaisempia kokemuksia valmismatkoista verrattiin ensimmäiseen ulkomaille toteutettuun omatoimimatkaan. Työssä painottui oman kokemuksen kautta ne asiat, joita omatoimimatkailijan ja erityisesti Roomaan matkaavan, tulisi ottaa huomioon. Työn tavoitteena oli tuoda esille erot omatoimimatkan ja valmismatkan välillä. Menetelminä käytettiin sekä kirjallista että sähköistä materiaalia. Lisäksi toteutettiin kysely, joka suunnattiin valmismatkojen tarjoajille. Työssä omat kokemukset ja näkemykset on tuotu esille narratiivista eli kerronnallista tutkimusmallia käyttäen. Työn tuloksena syntyi tietoa siitä, mitkä ovat tärkeimmät erot valmismatkan ja omatoimimatkan välillä. Esille tulivat lisäksi ne asiat, joita matkailijan olisi syytä ottaa huomioon, kun hän valitsee omatoimimatkan valmismatkan sijaan. Johtopäätöksenä voidaan todeta, että matkan järjestelyt vaativat omatoimimatkan osalta huomattavasti enemmän aikaa ja paneutumista. Matkakohteeseen on syytä perehtyä jo edeltäpäin, jotta sen tarjoamista mahdollisuuksista saa parhaan mahdollisen hyödyn. Omatoimimatkalla voi myös päästä huomattaviin säästöihin. Se vaatii kuitenkin etukäteisvalmisteluja ja halua käyttää voimavaroja matkan eteen. Asiasanat matkailu, valmismatkat, omatoimimatkailu, valmismatkalaki, ulkomaanmatkailu, nähtävyydet, ohjelmapalvelut, matkaoppaat, matkatoimistot

3 ABSTRACT CENTRAL OSTROBOTHNIA UNIVERSITY OF APPLIED SCIENCES Ylivieska Date Author Anu Pajala Degree programme Tourism Name of thesis Many Roads to Rome The Differences between Independent Travelling and Package Tours Instructor Pages Eija Lappalainen 52+1 Supervisor In this thesis traditional package tours with their fundamental factors were compared with independent travelling. The focus was on the parts of travelling which package tours usually include. These particular services include accommodation, nourishment, transport and activities. The last one includes guide services which was brought out in its own paragraph. Also other substantial services that are available on surcharge were viewed. In addition, the causes of choosing a travel destination were discussed. My own previous experiences of package tours were compared with my first independent tour abroad. The emphasis of this work was on my own experiences. The issues which should be taken into account when travelling independently were also discussed. In addition, there are instructions which one should know when travelling to Rome. The aim of this thesis was to bring out the differences between independent travel and a package tour. Both literary and electronic material was used. In addition, an inquiry directed to the companies who offer package tours, was carried out. My own experiences and views were brought out by using a narrative. As a result of the study, information on the main differences between a package tour and independent travelling was obtained. Also the things a traveller should consider when selecting independent travel instead of a package tour came out in the study. In conclusion, it can be stated that independent travelling requires remarkably more preparations. Also, a lot of time is needed for organizing the tour. Besides these things one should get acquainted with the resort beforehand in order to get the best of the trip. An independent traveller can also save a lot of money. This will ask for strength and upfront preparations. Key words travel, package tour, independent travel, the law of package tours, travelling abroad, attractions, activities, travel guides, travel agencies

4 TIIVISTELMÄ ABSTRACT SISÄLLYS 1 JOHDANTO 1 2 MATKAILU, MATKAILIJA JA MATKAILUPALVELU Valmismatka Valmismatkoihin liittyvät säädökset Valmismatkojen tarjoajat ja matkanjärjestäjät Valmismatkan edut ja haitat Omatoimimatka 10 3 MATKAN OSAT Majoitus- ja ravitsemispalvelut Kuljetuspalvelut Matkailun ohjelmapalvelut Opaspalvelut 17 4 MATKAKOHDE JA SEN VALINTA Rooma matkakohteena Majoitus Liikkuminen Nähtävyydet Ostokset ja ruokailu Kieli Turvallisuus Ennakkokäsitykset ja odotukset Roomasta 26 5 OMATOIMIMATKAN TOTEUTUS Matkan valmistelut Kyselyn tulokset Matkustaminen Majoitus Nähtävyydet Liikenne ja liikkuminen Ruokailu Kieli ja turvallisuus Matkan jälkeen 41 6 JOHTOPÄÄTÖKSET 43 7 POHDINTA 48 LÄHTEET LIITE

5 1 1 JOHDANTO Omatoimimatkailu on lisääntynyt huimasti viimeisten vuosien aikana ja sitä harjoittaa jo ihan tavalliset matkailijat. Näistä lähtökohdista katsoen, pitäisi ennen kaikkea matkailualaa opiskelevalle sekä omatoimimatkan suunnittelu, sen järjestäminen että toteuttaminen onnistua vaivattomasti, viimeistään opintojen loppuvaiheessa. Sen kautta voidaan myös nähdä, miten opiskelun tuoma tietotaito on sisäistetty ja realisoitavissa käytännön työksi. Omatoimimatkailu oli aiheena itselleni uusi, sillä en ollut aiemmin toteuttanut yhtään omatoimimatkaa ulkomaille suuntautuvilla matkoilla, vaan olin aina turvautunut valmismatkoihin tai muihin valmiiksi järjestettyihin matkoihin. Tähän tarjoutui kuitenkin mahdollisuus opinnäytetyön aiheen valinnan tullessa ajankohtaiseksi, kun perheeni ja äitini kanssa suunnittelimme ulkomaanmatkaa ja päädyimme tekemään sen omatoimimatkana. Kun huomasin, miten suuri työmäärä kyseiseen matkustamismuotoon liittyi, ymmärsin, että tästä prosessista olisi hyvä lähteä tekemään opinnäytetyötä. Ajattelin, että työssä voisi käsitellä niitä seikkoja, joita asiaan liittyi ja mitä erityisesti ensikertaa omatoimimatkaa suunnittelevan ja järjestelevän tulisi ottaa huomioon. Erilaiset etukäteisvalmistelut, huomioitavat seikat, selvittelyt sekä kaikki muut työvaiheet, huomaa usein erityisesti silloin, kun asioiden kanssa joutuu tekemisiin ensimmäistä kertaa. Seuraavat kerrat ovat useimmiten jo rutiininomaisempia, joten osa työvaiheista voi hyvinkin jäädä huomioimatta ja ne ohittaa itsestään selvinä toimintoina. Itse osaisin todennäköisesti ensikertalaisena tarttua jokaiseen asiaan pienintäkään tekijää sivuuttamatta ja näin saada aikaiseksi kokonaiskuvan omatoimimatkaan liittyvästä prosessista. Tärkein seikka, mihin halusin työssäni pureutua, oli selventää ja kertoa, minkälaisesta matkustusmuodosta omatoimimatkailussa on kyse ja miten tämä matkailumuoto eroaa perinteisestä valmismatkailusta. Työssäni selvitin valmismatkaan ja matkailuun liittyviä keskeisiä asioita, joita perinteinen ulkomaille suuntautuva valmismatka käsittää. Tähän sisältyy erilaisia säädöksiä ja lakeja, kuten myös matkanosia ja palveluita, joita ovat majoitus-, ravitsemis-, kuljetus- ja ohjelmapalvelut. Viimeksi mainittuun sisältyvät muun ohella merkittävänä osana opaspalvelut. Työssäni toin esille edellä mainituista asioista

6 2 tärkeimmät seikat ja vertailin niiden eri tekijöitä ja eroja sekä valmismatkan että omatoimimatkan näkökulmasta. Käsittelin lyhyesti myös matkakohteen valintaan liittyviä kysymyksiä sekä omaa matkakohdettamme Roomaa ja siihen läheisesti liitettäviä asioita. Lopuksi toin esille omien kokemusten kautta niitä tekijöitä, joita oman matkamme valmistelut ja toteuttaminen sisälsivät eri matkanosien ja muiden kohtien osalta. Työssäni teoria nivoutui käytännön kokemuksiin. Teoriatietoa hankin kirjallisuudesta ja lehdistä, valmismatkajärjestäjien matkaoppaista sekä internetistä. Työssäni hyödynsin myös tekemääni kyselyä valmismatkanjärjestäjille. Laitoin kyselyn yhteensä yhdelletoista matkanjärjestäjälle ja vastauksia tuli kymmenen kappaletta. Kyselyllä halusin selvittää toteuttamamme matkan eroja vastaavaan matkaan valmismatkana. Tekemääni kyselyä voidaan pitää laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Käytännön mukanaan tuoman oman kokemukseni toin esille narratiivista eli kerronnallista tutkimusotetta käyttäen. Sen pohjana olivat päiväkirjamerkinnät matkamme ajalta sekä omat kokemukseni suunnittelun, selvitystyön, järjestelyiden ja matkantoteutuksen osalta. Tavoitteenani oli selvittää erityisesti niitä seikkoja, joita omatoimisesti matkaavan on syytä ottaa huomioon. Päämääränä oli oppia jotain uutta ja hyödyntää opiskeluiden myötä saatua tietoa käytännössä. Parhaiten tavoitettani kuvaisi tiedon syventäminen ja oman itsensä kehittäminen sekä uuden oppiminen, jota jokainen työ tuo jossakin muodossa tullessaan. Tahdoin myös löytävää varmuutta ja osaamista niin, että seuraava omatoimimatka on helpommin ja selkeämmin toteutettavissa. Mielestäni opinnäytetyön, kuten minkä tahansa muunkin työn, tulee olla intentionaalinen eli tarkoituksellinen ja tavoitteellinen. Sen tulee voida palvella jollakin tavalla ihan käytännön tasolla asti eikä pelkästään olla työ, joka tehdään vain siksi, että se täytyy tehdä tai koska se liittyy osaksi opintoja. Siitä tulee siis olla jollakin tavalla ihan reaalista apua ja hyötyä, sillä muutoin ainakin itse kokisin, ettei se ole saavuttanut niitä tavoitteita, joita sille on asetettu. Mikäli oma työni jäisi hyllyntäytteeksi ja pölyn kerääjäksi katsoisin, että olen jollakin tasolla epäonnistunut tavoitteissani. Toivoisin, että lopullinen, valmis työ olisi sellainen, johon minun itseni olisi hyvä palata myöhemmässäkin vaiheessa, kun uusien matkojen suunnittelu tulee ajankohtaiseksi. Ennen kaikkea kokisin sen saavuttaneen sille asettamani tavoitteet, mikäli edes yksi ulkopuolinen

7 3 omatoimimatkan suunnittelija tarttuisi valmiiseen työhöni ja kokisi saaneensa siitä jotain apua ja hyötyä oman matkansa suunnitteluun ja järjestämiseen. Toki työni voisi palvella myös heitä, jotka haluavat saada lisätietoa omatoimimatkan sisällöstä tai verrata sitä valmismatkaan. Ehkä joku Roomaan matkaava voisi saada siitä vinkkejä omaa matkaansa varten tai sitten työni voisi houkutella valitsemaan juuri Rooman matkakohteeksi. Työn alkaessa toivoin selvittäväni kohtaamani haasteet, joita asettavat muun muassa tiukka budjetti matkan toteuttamisesta sekä kokemattomuuteni omatoimimatkojen järjestämisestä ulkomaanmatkoilla. Tavoitteenani oli onnistua matkanjärjestelyissä niin, että matkalle osallistuvat voivat olla tyytyväisiä matkan antiin sen kaikilta osin. Työn ongelmiksi koin aiheen rajaamisen siten, ettei työ lähde turhaan laajenemaan sellaisille osa-alueille, jotka ovat epäolennaisia ja joilla ei työn sisällön kannalta ole merkitystä. Lisäksi epäilin ongelmia aiheuttavan myös aineistoon perehtymisen asettamat haasteet, sillä opinnäytetyö vaatii teoreettisen tiedon hankkimista ja analysointia, joka vaatii niin aikaa kuin kärsivällisyyttä. Oman itsekriittisyyden ja kunnianhimon oletin myös asettavan vaatimuksia työn tekemiselle, jotta lopullinen työ tyydyttää itseäni, mutta myös valmistuu suunnitellun aikataulun puitteissa.

8 4 2 MATKAILU, MATKAILIJA JA MATKAILUPALVELU Maailman matkailujärjestö (World Tourism Organization, UNWTO) määrittelee matkailun toiminnaksi, jossa ihminen matkustaa ja oleskelee tavanomaisen kotipaikkansa tai elinpiirinsä ulkopuolella olevassa paikassa enintään yhden vuoden ajan, vapaa-ajan vietossa, työmatkalla tai muussa tarkoituksessa. (Lackman & Verhelä 2003, 15.) Matkailu ymmärretään kaupallisena toimintana, joka on matkailijoiden maksamaa sekä usein viihteellisen tai elämyksien kokemiseen liittyvää vierailemista jollakin matkailualueella tai jossakin kohteessa (Brännare, Kairamo, Kulusjärvi & Matero 2005, 224). Matkailijaksi UNWTO määrittelee henkilön, joka aiemman määrittelyn mukaan harjoittaa kyseistä toimintaa eli matkustaa (Lackman & Verhelä 2003, 15). Tavallisimmin matkailija määritellään henkilönä, joka vapaa-aikanaan tai ammatillisista syistä matkustaa tilapäisesti kotipaikkakuntansa ulkopuolelle (Brännare ym. 2005, 225). Nykyään on vaikea kuvailla tyypillistä matkailijaa, sillä sama matkailija voi tehdä hyvin erityyppisiä matkoja (Eranto 2008). Matkailupalvelu on palvelu, jonka matkailualan yritys tuottaa. Tällaisiksi palveluiksi luokitellaan majoitus-, ravitsemis-, liikenne- ja ohjelmapalvelut. Lähtökohtaisesti asiakkaan kuluttama tai käyttämä matkailutuote on useamman palvelun muodostama kokonaisuus eli yhdistelmä, johon liittyy sekä aineettomia että konkreettisia ominaisuuksia. Asiakkaan näkökulmasta matkailutuote on kokonaisuus, joka alkaa matkan suunnittelusta ja päättyy matkan päättymiseen. Kaikki, mitä tuolle välille sisältyy, olivatpa ne tapahtumia tai kokemuksia, ovat osa tuotetta. Todellisuudessa asiakkaan ostama ja kuluttama matkailutuote on usein palvelujen yhdistelmä eli paketti, johon sisältyy useita matkailun osia. Matkailutuote määritellään palvelupaketiksi, jossa on sekä aineellisia että aineettomia osia ja se perustuu johonkin toimintaan kohteessa. Asiakkaan kannalta se on kokonaispaketti, kun taas tuottajan kannalta matkailutuote voi olla yksittäinen kokonaispaketin osana oleva palvelu, esimerkiksi kuljetus tai ruokailu. (Brännare ym. 2005, 224; Lackman & Verhelä 2003, 15.)

9 5 2.1 Valmismatka Yksinkertaisesti valmismatka voidaan määritellä matkana, joka ostetaan usein pakettina ja maksetaan etukäteen. Siitä on perinteisesti käytetty nimitystä seuramatka. Se voi myös olla räätälöity matkapaketti, johon kuuluu vähintään lennot tilauslennolla sekä hotelli. (Kuluttajavirasto 2008; Eranto 2008.) Virallisesti määritellen valmismatkalla tarkoitetaan etukäteen järjestettyä ja yhdistettyyn hintaan myytävää matkailupalvelujen yhdistelmää. Kyseessä voi olla siis joko kotimaantai ulkomaanmatka, johon kuuluu vähintään kuljetus ja majoitus tai toinen näistä sekä jokin muu kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelu. Yhdistelmä on etukäteen järjestetty, jos elinkeinonharjoittaja on suunnitellut ja koonnut sen valmiiksi tai jos yhdistelmä on sopimusta tehtäessä koottavissa elinkeinonharjoittajan ennalta suunnittelemista vaihtoehtoisista osista. Vaikka eri osat hinnoiteltaisiin tai laskutettaisiin erikseen, yhdistelmää pidettäisiin silti valmismatkana. (Huovinen 2002, 50 54; Häyrinen & Kattelus 2003, 99.) Matkapaketit, jotka sisältävät sekä kuljetuksen että majoituksen, kuuluvat edellä mainittuun kategoriaan, paitsi silloin, kun kuljetukseen liittyy yöpyminen vain kuljetusvälineessä. Kun myytävään palvelupakettiin sisältyy pelkkä kuljetus tai majoitus, on kyseessä valmismatka siinä tapauksessa, että pakettiin kuuluu jokin kokonaisuuden kannalta olennainen matkailupalvelus. Olennaisen matkailupalveluksen tulee siis muodostaa kokonaisuudesta merkittävä osa ja mikäli tämä lisäpalvelu määrittää matkan luonnetta ja on tärkeä kokonaisuuden hinnan määräytymisessäkin, on kyseessä olennainen matkailupalvelu. Valmismatkojen katsotaan olevan kulutushyödykkeitä, joihin näin ollen sovelletaan kuluttajasuojalain yleissäännöksiä, jollei valmismatkalaissa ole muuta säädetty. (Huovinen 2002, 47, 51 52, 54; Häyrinen & Kattelus 2003, 99.) Yhteistä valmismatkoille on edellä mainittujen seikkojen lisäksi se, että matkanjärjestäjällä on lain mukaan velvollisuus asettaa Kuluttajavirastolle vakuus, joita se myös valvoo. Vakuuden tarkoituksena on turvata matkustajien oikeudet siinä tapauksessa, että matkanjärjestäjä todettaisiin maksukyvyttömäksi. Matkanvälittäjältä vakuutta ei vaadita, mikäli matkustaja voi selkeästi ymmärtää sopimusta tehdessään, ettei välittäjä toimi omissa nimissään. Vakuuden maksamisesta voi vapautua myös silloin, kun toiminnassa ei peritä

10 6 ennakkomaksuja tai kirjoiteta omissa nimissä valmismatkan ostoon oikeuttavia lahjakortteja eikä tarjota tilauslennoilla tehtäviä kuljetuksia suoraan kuluttajille. (Huovinen 2002, 49, 55 56; Kuluttajavirasto 2008.) Valmismatkoihin liittyvät säädökset Euroopan unionissa on säädetty niin sanottu matkapakettidirektiivi, joka määrittelee kaikkien jäsenvaltioiden ehdottomat vähimmäisvaateet matkustajien suojaksi. Se suojaa kuluttajia ja muita matkustajia elinkeinonharjoittajien epäasialliselta toiminnalta tai yllättävältä maksukyvyttömyydeltä matkan toteuttamiseksi, silloin kun he tarjoavat ostettavaksi valmismatkoja ja matkapaketteja. Valmismatkoja koskee oma lakinsa eli valmismatkalaki, joka on kuluttajansuojaa koskeva erityislaki. Se kuuluu tiiviisti kuluttajansuojalainsäädäntöön ja menee Suomessa yleislain edelle. (Huovinen 2002, 47.) Lakia sovelletaan silloin, kun matkan tarjoaa vastiketta vastaan elinkeinonharjoittaja, joka järjestää matkoja muutoin kuin satunnaisesti, mikä tarkoittaa joko kertaluonteista, hyvin harvoin toistuvaa tai vain esimerkiksi päivän kestäviä matkoja, vaikka niihin liittyisikin jokin matkan kannalta olennainen lisäpalvelu. Edellisten lisäksi matkan tulee kestää yli 24 tuntia tai sen tulee sisältää majoitus yön aikana. Valmismatkaksi ei katsota kuljetukseen tai majoitukseen liittyvää oheispalvelusta. Näihin luetaan esimerkiksi ruokailu-, ajanvietto- ja kokousjärjestelyt tai muut vastaavat palvelut, jotka eivät oleellisesti vaikuta kokonaisuuden sisältöön ja hintaan. (Huovinen 2002, 50, 167.) Suomessa tarjottuun ja myytyyn valmismatkaan sovelletaan Suomen lainsäädäntöä ja säädöksiä. Mikäli matka markkinoidaan ja myydään ulkomailla paikallisen edustajan toimesta tai varaus tehdään ja matka kokonaisuudessa myydään lähtövaltiossa, ei näihin pääsääntöisesti sovelleta suomalaista, vaan paikallista lainsäädäntöä. (Huovinen 2002, 47, 50.) Yleiset valmismatkaehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttajaasiamiehen neuvottelemat sopimusehdot, jotka sitovat matkanjärjestäjää vain siinä tapauksessa, että ne on otettu osaksi sopimusta (Kuluttajavirasto 2008). Niitä sovelletaan valmismatkalain mukaisiin matkoihin, mikäli matkan kesto on yli kolme vuorokautta, matka on myyty pääasiassa yksityiseen tarkoitukseen, matkaan sisältyy vähintään kuljetus

11 7 ja majoitus ja matka myydään ja markkinoidaan Suomessa, missä matkanjärjestäjän toimipaikan tulee myös sijaita. Näiden ehtojen soveltamisala poikkeaa valmismatkalain soveltamisalasta. (Huovinen 2002, 54.) Valmismatkojen tarjoajat ja matkanjärjestäjät Yleisesti on totuttu tekemään ulkomaanmatkoja matkanjärjestäjän suunnittelemana ja toteuttamana valmismatkana. Matkanjärjestäjä voi siis olla matkatoimisto, kuljetusyhtiö, aatteellinen yhdistys tai yksityinen henkilö. Oleellista on se, että järjestetään lain mukaisia valmismatkoja ja tarjotaan niitä toisille vastiketta vastaan. Matkanjärjestäjään rinnastetaan myös se, joka myy toisen järjestämiä matkoja omissa nimissään. Myös matkan välittäjä voi välittää matkoja matkanjärjestäjän lukuun. Välittäjä vastaa sekä matkustajalle annettavista tiedoista että sopimuksen täyttämisestä samalla tavalla kuin matkan varsinainen järjestäjäkin. (Huovinen 2002, 49.) Valmismatkaliikettä saa harjoittaa yksinomaan henkilö, joka on lain mukaisesti rekisteröitynyt valmismatkaliikkeen harjoittajaksi. Tällainen valmismatkaliikkeen harjoittaminen tarkoittaa valmismatkalainalaista toimintaa eli valmismatkojen järjestämistä, tarjoamista matkailijoille sekä niiden tai vain valmismatkalahjakorttien välittämistä. Rekisteröitymisvelvollisuus on siis sekä matkanjärjestäjällä että sen välittäjällä ja vain rekisteröity elinkeinonharjoittaja saa käyttää nimessään tai toiminnassaan nimitystä valmismatkaliike tai matkatoimisto. (Huovinen 2002, ) Matkanjärjestäjillä voi olla myös heidän itsensä laatimia erityisehtoja ja muita erikseen sovittavia ehtoja ja nämä koskevat myös matkoja siinä tapauksessa, kun ne eivät ole ristiriidassa lain tai valmismatkaehtojen kanssa eivätkä aiheuta vahinkoa matkustajalle (Huovinen 2002, 48; Häyrinen & Kattelus 2003, 98). Mikäli matkanjärjestäjällä on matkaesite, löytyy siitä tarkempia tietoja matkoista ja niiden hintaan sisältyvistä palveluista, tarjotuista lisäpalveluista, sovellettavista erityismatkaehdoista ja myös yleiset valmismatkaehdot.

12 Valmismatkan edut ja haitat Valmismatka tarjoaa helpon, turvallisen ja ohjatun matkan. Helpoksi sen tekee muun muassa se, että kielitaidottomalla on tarvittaessa oppaan ja muun ryhmän apu saatavilla kaikissa tilanteissa (Eranto 2008) ja matkan voi halutessaan saada retkiä myöden valmiina pakettina tekemättä itse sen suurempia valmisteluja. Mukavuudenhaluiselle tai omien matkanjärjestelijän taitojen osalta epävarmalle kuluttajalle valmismatka on usein ehdoton valinta. Turvallisuutta valmismatkaan tuo niitä koskeva kuluttajansuoja sekä edellä mainittu vakuus, joka tarjoaa taloudellista turvaa silloin, jos matkanjärjestäjää kohtaisi vararikko. Vakuus turvaa matkustajan paluukuljetuksen sekä majoituksen matkakohteessa aina paluukuljetukseen asti. Mikäli matka peruuntuisi, saisi kuluttaja maksamansa ennakkomaksut takaisin ja matkan keskeytyessä maksettaisiin keskeytynyttä matkan osaa vastaava hinta kuluttajalle. (Huovinen 2002, 56; Kuluttajavirasto 2008.) Konkurssi tilanteessa on matkan ostaneilla matkustajilla mahdollisuus saada maksamiaan rahoja takaisin. On kuitenkin syytä muistaa, että vaikka edellä onkin mainittu valmismatkojen turvallisuutta lisäävänä tekijänä kuluttajansuoja, ei sitä ole tehty paikkaamaan matkailijan omasta huolimattomuudesta johtuvia seikkoja, vaan puuttumaan niihin asioihin, jotka ovat matkanjärjestäjästä johtuvia ja muuta kuin mitä kuluttaja on matkaa hankkiessaan voinut ymmärtää. (Häyrinen & Kattelus 2003, 97; Kuluttajavirasto 2008.) Valmismatkan etuja on myös luotettavuus, jonka voi varmistaa sillä, että matkatoimisto kuuluu Kuluttajaviraston valmismatkaliikerekisteriin ja sen vakuus on ajan tasalla. Nämä tiedot löytyvät Kuluttajaviraston internet sivuilta. Matkatoimiston rekisteröintitodistuksen tulisi olla esillä matkatoimistossa ja rekisteröintitunnus mainittuna mainoksissa. Ennen sopimuksen tekemistä asiakkaalle tulisi kertoa, kuka vastaa matkan järjestämisestä ja lisäksi matkatoimiston tulee noudattaa Kuluttajariitalautakunnan suosituksia. (Huovinen 2002, 56; Kuluttajavirasto 2008.) Yhtenä etuna voitaisiin pitää sitä, että tietyissä tapauksissa matkustajalla on oikeus peruuttaa matka tai hänellä on mahdollisuus pääsääntöisesti luovuttaa matkasopimukseen

13 9 perustuvat oikeutensa toiselle henkilölle, mikäli tämä täyttää matkalle osallistumista koskevat ehdot. Peruuttamisesta on muistettava ilmoitettava matkanjärjestäjälle viivytyksettä ja luovutuksesta viimeistään kaksi vuorokautta ennen matkan alkamista. (Häyrinen & Kattelus 2003, 101.) Etuna voitaisiin mainita myös matkanjärjestäjien tarjoamat erilaiset lisäpalvelut, joita voi poimia omaan matkapakettiin sen mukaan kuin haluaa ja kokee tarvetta. Tällaisena palveluna voisi mainita esimerkiksi autonvuokrauksen, jonka voi hoitaa jo ennen matkalle lähtöä. Autojenvuokrauksen suhteen matkailijoita kehotetaankin käyttämään matkatoimistoja, koska heidän kauttansa hankittu auto voi tulla jopa kolmanneksen edullisemmaksi kuin saman auton hankkiminen internetin välityksellä (Häyrinen & Kattelus 2003, 14). Valmismatkan etuina voitaisiin mainita vielä se, että osa matkanjärjestäjistä tarjoaa myös suoria linja-autovuoroja joillekin lentokentille (Finnmatkat, 300, 302). Liittymälennoista lähimmältä kentältä lähtökentälle löytyy yleensä tietoa matkaoppaasta tai matkanjärjestäjältä, jos sellaiselle on tarvetta. Matkan hintaan voi vaikuttaa jonkin verran käyttämällä matkanjärjestäjän tarjoamia nopean varaajan tai internet-varaajan etuja sekä äkkilähtöjä, joissa majoitus saattaa joissakin tapauksissa olla määrittelemätön, eli majoituksen osalta on useita epävarmoja tekijöitä. Matkanjärjestäjillä on hiukan eri käytännöt lasten ja nuorten matkojen hinnoittelussa muun muassa alennusprosenttien, iän ja mukana seuraavien aikuisten määrän suhteen, joten näitä on hyvä vertailla eri matkanjärjestäjien kesken. Lapsihintoja voi olla myös muissa matkanjärjestäjän tarjoamissa palveluissa ja toisinaan lapsille on järjestetty erillistä ohjelmaa loman ajaksi. Valmismatkan haittoina voitaisiin ehkä pitää muun muassa sitä, että kuluttajalla on rajatummat mahdollisuudet vaikuttaa matkansa hintaan. Aiemmin mainitut etuudet ja alennukset ovat kokonaishintaan verrattaessa kovin pieniä. Toisinaan on mahdollista, ettei matkanjärjestäjän valikoimaan kuulu tiettyä matkakohdetta tai matkakohteeseen ei ehkä pääse juuri silloin, kun sinne haluaisi ja toisaalta pystyisi lähtemään. Tietyissä asioissa on vain tyydyttävä matkanjärjestäjän tekemiin valintoihin, koskivatpas ne sitten matkan ajankohtaa, lentoyhtiötä tai vaikka majoitusta. Matkustajan on myös sopeuduttava matkanjärjestäjän matkajärjestelyihin tekemiin vähäisiin muutoksiin tai korotuksiin matkan hinnassa, mikäli sille on olemassa perusteet, eikä hinta nouse enempää kuin kymmenen prosenttia (Häyrinen & Kattelus 2003, 101).

14 10 Lähtökohtaisesti valmismatkalle lähtö tarkoittaa myös sitä, että kun matkalle lähdetään omasta kotimaasta, mukana lähtevä joukko koostuu, jos ei kokonaan niin ainakin pääosin, saman maan asukkaista. Mikäli seuramatkailua ei koeta mielekkäänä vaihtoehtona, ei valmismatka ole oikea valinta. 2.2 Omatoimimatka Omatoimimatkasta on kyse silloin, kun matkustaja itse kokoaa matkansa hankkimalla erillisiä matkailupalveluksia, toisin sanoen eri tuottajien itsenäisesti tarjoamia palveluita. Tämä sulkee valitettavasti pois valmismatkalain tuoman turvan, joka ei ole voimassa, vaikka matkailupalvelukset ostettaisiinkin samalla kerralla ja samasta paikasta. Yleensä matkanosat hankitaan etäviestimiä, kuten internetiä hyödyntäen, jolloin voimassa ovat kuitenkin etämyyntisäännökset, jotka koskevat koko Euroopan Unionia. Sen mukaan elinkeinonharjoittajan velvollisuutena on kertoa kuluttajalle myytävästä tuotteesta ja sen ominaisuuksista, kuten esimerkiksi hinnasta, maksu- ja toimitusehdoista sekä kuluttajan oikeudesta peruuttaa tehty sopimus. Peruuttamisoikeus matkailualalla on kuitenkin epätodennäköinen, koska siitä on rajattu pois sopimukset, jotka koskevat tiettynä sovittuna ajankohtana toteutettavaa majoitusta, kuljetusta, ravintolatoimintaa sekä vapaa-ajan viettoon liittyvää palvelua. (Huovinen 2002, 50, 106.) Internet on kohteiden etsimisen, hintojen vertaamisen ja matkojen varaamisen osalta kasvattanut suosiotaan. Vuonna 2007 matkailuun ja majoitukseen liittyviä palveluja hankki verkosta suomalaista. (Eranto 2008.) Tämä kertoo osaksi siitä, miksi kaikista matkamuodoista juuri omatoimimatkojen osuus lisääntyy koko ajan. Matkan suunnittelu ja toteuttaminen omin ehdoin antaa joustavuutta ja vapautta. Vaikka valmismatkalaki ei olekaan matkailijan turvana, on toki mahdollista valittaa niin lentoyhtiön, hotellin kuin muidenkin vastaavien yritysten tuotteista ja palveluista, mikäli niissä on selkeästi havaittavissa virheitä tai puutteita. Omatoimimatkan tärkeimpinä etuina voitaisiin pitää mahdollisuutta valita niin matkan ajankohta, kesto, reitti kuin seurakin. Oppaan ja yleensä muiden samaa kieltä puhuvien matkustajien puuttuminen tarkoittaa sitä, että kielitaitoa on oltava ainakin sen verran, että selviää erilaisista arkipäivän tilanteista. (Eranto 2008; Häyrinen & Kattelus 2003, 97.)

15 11 Osa valmismatkanjärjestäjistä tarjoaa myös omatoimimatkoja ja näiden osalta opaspalvelut puuttuvat yleensä kokonaan sekä usein myös lentokenttäkuljetukset. Suomenkielisiä retkiäkään ei yleensä järjestetä. (Finnmatkat 295). Matkaan kohdistuu usein suuria odotuksia, koska siihen suuntautuu taloudellisten panostusten lisäksi runsaasti tunnetason odotuksia. Onnistuneen matkan aikaansaamiseksi kannattaa erityisesti omatoimimatkassa nähdä vaivaa jo ennen matkaa, matkan suunnittelun ja valmistautumisen suhteen. Tarvittavat matkaliput ja majoituspaikat on hyvä varata etukäteen, mikäli haluaa varmistaa, että todella saa sitä, mitä haluaakin ja tietää jo ennalta, mitä on odotettavissa. Hyvin valmistautunut matkailija saa aina matkastaan enemmän ja irti, pystyy käyttämään matka-aikansa tehokkaammin ja osa myös välttää jo ennakolta mahdollisia ongelmatilanteita. Panostus erilaisten kohteiden tutustumiseen ennakolta ja informaation hankinta lisää matkan sisällöllistä antia, ja nopeuttaa käytännön toimia matkan aikana. (Häyrinen & Kattelus 2003, 9, 12, 14.) Kun kyseessä on muu kuin valmismatka, tarkoittaa se sitä, ettei matkanjärjestäjällä ole avustamisvelvollisuutta (Häyrinen & Kattelus 2003, 34). Negatiivisena seikkana voidaan nähdä myös matkatoimistojen asiantuntemuksen ja palvelujen käyttämisen jättäminen toissijaiseen arvoon, ja näin matkasuunnittelu pirstaloituu matkustajan matkailijan omaksi työksi (Häyrinen & Kattelus 2003, 76). Omatoiminen matkustaminen on työläämpää kuin valmismatkat, mutta mahdollisuus erilaisten kokemusten saamiseen on aivan toista luokkaa kuin niin sanotulla rantalomalla. Kaupunkilomat sopivat myös perheille, mikäli nuorimmatkin lapset ovat jo kouluikäisiä. (Häyrinen & Kattelus 2003, 12.)

16 12 3 MATKAN OSAT Kaikki ne palvelut, joita matkailija käyttää, liittyvät matkailuun. Varsinaisesti mitään ei voida luokitella matkailun ulkopuolelle, mutta on tarpeellista kuitenkin määritellä varsinaisen elinkeinotoiminnan tarpeet huomioon ottavat matkailupalvelut. (Lackman & Verhelä 2003, 11.) Seuraavassa on näistä määrittelyistä tärkeimmät eli majoitus-, ravitsemis-, kuljetus- ja ohjelmapalvelut. Erillisenä osana on käsitelty opaspalvelut, jotka liittyvät läheisesti ohjelmapalveluihin, mutta on haluttu tässä selvyyden vuoksi käsitellä oman otsikkonsa alla. 3.1 Majoitus- ja ravitsemispalvelut Majoittumismahdollisuuksia on nykyään tarjolla runsaasti riippuen siitä, minkälaista majoitusta haluaa ja toisaalta, kuinka paljon majoituksesta on valmis maksamaan. Tilastoyksikköinä majoitusliikkeet ryhmitellään ensinnäkin hotelleihin, jotka sisältävät myös motellit sekä lisäksi muihin majoitusliikkeisiin, matkustajakoteihin tai täysihoitoloihin, retkeilymajoihin ja lomakyliin (Brännare ym. 2005, 10 11). Ydintuotteen eli majoituksen lisäksi on yleensä tarjolla muitakin palveluita, jotka ovat liitännäistuotteita. Näistä esimerkkinä voisi mainita vastaanottopalvelut. Kiinteästi majoitusliikkeen ydinpalveluun liittyvä palvelu on myös kerrospalvelu, jonka pääasiallinen tehtävä on puhtaudesta, viihtyvyydestä ja esteettisyydestä huolehtiminen. Majoitusliike voi tarjota myös erilaisia palvelupaketteja, jotka sisältävät muitakin matkailupalveluja kuten esimerkiksi ravitsemis- tai kokouspalveluita. (Brännare ym. 2005, 10 11, 52, 55.) Nämä poikkeavat toisistaan hyvin monen eri tekijän suhteen. Majoitukseen saattaa sisältyä myös ateriapalveluita tai niitä voi olla mahdollista ostaa erillisenä palveluna. Vaihtoehtoja on aamiaisesta, puoli- ja täyshoitoon. Puolihoidossa on aamiaisen lisäksi tarjolla yksi päivittäinen ateria ja täysihoidossa puolestaan kaksi ateriaa eli lounas ja illallinen. Aterioiden runsaudessa on maa- ja hotellikohtaisia eroja. (Aurinkomatkojen Lomaopas 2008, 5; Finnmatkat 2008, 307; Tjäreborg.fi 2008, 182.)

17 13 Aamiainen on yleensä majoitusliikkeessä tarjottava vakioateria ja niitä on erityyppisiä. Usein huonehintaan sisältyy sekä majoitus että aamiainen. Matkanjärjestäjät tarjoavat myös niin sanottuja All Inclusive matkoja. Ne sisältävät täysihoidon lisäksi hotellin baarien, ravintoloiden ja mahdollisesti erilaisten vapaa-ajanpalveluiden, aktiviteettien ja viihdeohjelmien vapaan käytön. Pakettien sisältö vaihtelee hotelleittain ja kohteittain. Tämä tekee matkustamisesta yksinkertaista, kun kaikki on ajateltu valmiiksi etukäteen. (Finnmatkat 2008, 296; Tjäreborg.fi 2008, 9.) Pääsääntöisesti matkanjärjestäjät tarjoavat ulkomaan matkapaketteihinsa hotelli tai huoneistohotelli vaihtoehtoa. Huoneistohotellissa huoneistossa on aina jonkinlainen keittotai ruuanlaittomahdollisuus, mikä puolestaan puuttuu hotellihuoneesta. Palvelut voivat olla rajallisemmat ja henkilökuntaa vähemmän kuin hotellissa. Vakiovarusteina huoneissa ovat liinavaatteet sekä huoneistohotellissa astiat. Hotellien viralliset luokitukset vaihtelevat maittain ja kohteittain ja niinpä luokitukset eivät ole vertailukelpoisia eri maiden tai matkakohteiden kesken. (Aurinkomatkojen Lomaopas 5, Finnmatkat 2008, ; Tjäreborg.fi 2008, 182.) Valmismatkoilla huoneen siivous kuuluu yleensä palveluun ja sekä lakanat että pyyhkeet saatetaan myös vaihtaa loman aikana. Internetin käyttö hotellivarauksissa on yleistynyt ja esimerkiksi Euroopan hotellit löytyvät hyvin internetistä valokuvineen, sijaintitietoineen ja hintoineen (Häyrinen & Kattelus 2003, 15). On hyvä tietää, että koti- ja etämyynnin 14 päivän peruutusoikeus ei koske myöskään tiettynä sovittuna ajankohtana toteutettavaa majoitusta (Huovinen 2002, 106). 3.2 Kuljetuspalvelut Oleellisimmat kuljetuspalvelut, mitä ulkomaanmatkoilla tarvitaan, ovat lennot ja lentokenttäkuljetukset. Valmismatkoilla matkanjärjestäjä on tehnyt valinnat näiden osalta valmiiksi, joten matkailija ei voi asioihin näiden osalta vaikuttaa. Omatoimimatkailija puolestaan voi lähestulkoon vapaasti valita esimerkiksi sen, minkä yhtiön koneilla hän haluaa matkustaa tai vertailla hintoja, lähtöaikaa, paikkaa tai välilaskujen määrää, mikäli joku edellä mainituista tekijöistä on ensisijaisin kriteeri valintaa tehtäessä. Valmismatkojen osalta eivät lentokenttäkuljetukset aina sisälly matkan hintaan, kuten esimerkiksi

18 14 Tjäreborgilla useimmissa kohteissa on. Nämä tuleekin muistaa selvittää ja ostaa erikseen, mikäli niitä tarvitsee. (Tjäreborg.fi 2008, 181.) Valmismatkojen lomalennoilla tarjotaan lähes poikkeuksetta lämminateria lennon aikana, mutta reittilennoilla se on harvinaista. Internetin kautta tapahtuva lentomatkojen selvittäminen, varaaminen ja maksaminen ovat kasvava suuntaus ja lentoyhtiöt myös pyrkivät suosimaan tätä toimenpidettä. Hyvinä puolina internetin kautta tapahtuvassa varaamisessa on runsaat mahdollisuudet hintavertailujen tekemiseen eri reittivaihtoehtojen ja lentoyhtiöiden välillä. Erilaisten tarjousten ja palvelun käytön hyödyntäminen ympäri vuorokauden sekä toimivat maksujärjestelmät ovat myös merkittävä etu. Lisäksi suurella osalla lentoyhtiöitä internetin kautta tapahtuva lipunhankinta on maksutonta. (Häyrinen & Kattelus 2003, 75.) Maksamisen jälkeen varausvahvistus, joka toimii myös kuittina, lähetetään ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen, josta se tulostetaan ja otetaan matkalle mukaan. Tämä dokumentti esitetään lähtöselvityksessä yhdessä passin kanssa, kun kyseessä on ulkomaanmatka. Joissakin tapauksissa matkatoimistoista voi löytää edullisempia reittivaihtoehtoja, jolloin voi päästä suurinkiin säästöihin. Lisäksi internetin kautta ei välttämättä saa lastenlippuja kaikkien lentoyhtiöiden lennoille. (Häyrinen & Kattelus 2003, 14.) Lasten ja nuorten lentojen hinnoittelussa on sekä lentoyhtiön että lipputyypin osalta omia sääntöjä esimerkiksi ikärajoissa ja lentolipun alennuksen määrässä. Usein on syytä olla yhteydessä siihen yritykseen, josta lippua ollaan varaamassa, jos mukana matkustaa lapsia ja heidän osaltaan on jotain epäselvyyttä hinnan osalta. Erityisesti vuotiaiden nuorten kohdalla on hyvinkin erilaisia käytäntöjä hinnoittelun osalta, joten vertailulla ja selvittelyllä on merkitystä. (Oy Ebookers Finland Ltd, 2008.) Edullisin matka valittuun kohteeseen voi joskus tarkoittaa suoran lennon sijasta välilaskullista lentoa joko meno- tai paluulennon tai molempien lentojen osalta (Häyrinen & Kattelus 2003, 77). Lentoajankohdan muuttaminen voi vaikuttaa huomattavasti lennon hintaan, joten mikäli lähtö- tai paluuajankohdassa on jouston mahdollisuutta, kannattaa vertailla eri ajankohtien hintoja ja näin saada säästöjä aikaiseksi. On syytä ottaa huomioon myös lentojen ajat ja verrata niitä esimerkiksi majoituksen yhteydessä ilmoitettuihin saapumis- ja luovutusaikoihin. Edullisin lentovaihtoehto voi joskus nimittäin tarkoittaa yölentoa, mikä voi puolestaan merkitä sitä, että joutuu olemaan ilman majoitusta siihen asti, kunnes sisäänkirjautuminen alkaa.

19 15 Jo edellä mainittuja etämyyntisäännöksiä noudatetaan myös esimerkiksi internetin kautta tehtyihin sopimuksiin, mutta 14 päivän peruutusoikeutta ei sopimukselle ole, mikäli sopimus koskee tiettynä ajankohtana toteutettavaksi sovittua kuljetusta (Huovinen 2002, 106). Lentomatkan peruttaminen onnistuu siinä tapauksessa, että lentoyhtiön sopimusehdoissa on asiasta mainittu, mikä onkin syytä selvittää ennen lennon hankkimista. Tämän lisäksi on hyvä selvittää, kattaako mahdollinen vakuutus lennon peruuttamisen. Matkan peruuntuessa, viivästyessä tai matkustusluokan muuttuessa lentoyhtiöstä johtuvista syistä, määrittelee EY:n ylivarausasetus N:o 261/2004 lentomatkustajan oikeudet. Euroopan parlamentin ja neuvoston antama asetus koskee lentoja, jotka joko lähtevät EU:n lentoasemalta tai saapuvat sinne EU:n ulkopuolelta, silloin kun kyseessä on EU-maan lentoyhtiö. Matkustajan oikeuksiin ei vaikuta se, onko kyseessä reittilento, tilauslento vai valmismatkaan sisältyvä lento. Mikäli lentomatkalla on häiriöitä, kannattaa heti ottaa yhteyttä lentoyhtiön edustajaan lentokentällä. Oikeus hinnanalennukseen voi tulla kyseeseen silloin, kun valmismatkan lento viivästyy tai paluu aikaistuu, jolloin matka-aika saattaa lyhentyä siitä, mitä on sovittu. (EUR-Lex 2008; Kuluttajavirasto 2008.) Useimmilla yhtiöillä on tarjolla lisämaksusta peruutusturva, joka mahdollistaa sen, että matkan peruuntuessa saa suurimman osan matkakuluista takaisin. Näihin on hyvä tutustua yhtiöiden omilla sivuilla, sillä peruutusturvien ehdot vaihtelevat sekä hinnan että ehtojen osalta. 3.3 Matkailun ohjelmapalvelut Matkailun ohjelmapalvelulle on erilaisia määrittelyjä. Yksi on Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) määrittely, jonka mukaan se on matkailutuotteeseen liittyvä aktiviteetti, joka muodostaa matkan toiminnallisen osan. Se voi olla matkailijan valintaan vaikuttava matkailukohteen vetovoimatekijä tai viihtyvyyttä lisäävä osa. Näitä ohjelmapalveluita ovat muun muassa luontoon liittyvät ohjatut aktiviteetit, harrastus- ja virkistyspalvelut, rakennetut aktiviteetti- ja huvikohteet, kilpailutapahtumat sekä kulttuuri- ja taidetapahtumat. UNWTO:n luokittelun mukaan ohjelmapalvelut jaetaan vesi- ja ranta-

20 16 aktiviteetteihin, talviaktiviteetteihin, luontomatkailuun, sosiaaliseen elämään ja kilpailuihin. Matkailualan perustutkinnossa perusteissa on puolestaan Opetushallitus määritellyt matkailun ohjelmapalveluiksi omatoimiset tai ohjatut toiminnot, jotka pohjautuvat asiakaslähtöisesti luontoon, kulttuuriin, viihteeseen, liikuntaan tai terveyteen. Yhteisenä nimittäjänä voidaan löytää se, että matkailija osallistuu itse jollakin tavalla johonkin aktiiviseen toimintaan tai tapahtumaan eli ne ohjelmalliset osat matkanjärjestelyjä, joihin asiakas itse osallistuu joko seuraajana tai suorittajana. Periaatteessa kaikki ne osat matkajärjestelyjä, jotka eivät kuulu varsinaiseen majoitus-, ravitsemis- ja kuljetusjärjestelyihin ja ovat omalta osaltaan tuottamassa asiakkaalle matkasta syntyvän elämyksen, ovat ohjelmapalveluita. Tähän ryhmään kuuluu myös matkailun opastuspalvelut, jotka sivuavat monessa suhteessa ohjelmapalveluita. (Lackman & Verhelä 2003, ) Uusia kokemuksia tai elämyksiä hakeva matkailija, käyttää matkansa aikana yleensä ohjelma- tai opaspalveluita ja lähes kaikissa ohjelmapalveluissa tarvitaan onnistuneen palvelun aikaansaamiseksi asiakkaan ohjaamista tai opastamista. Arvomaailmalla eli sillä, mitä pidetään tärkeänä, on merkitystä ohjelmapalveluiden suunnittelussa, joten nämä asiat täytyy myös ottaa huomioon. Perhe-elämän, itsensä kehittämisen ja osaamisen merkitys ovat nousseet tärkeimmiksi ihmisten arvoiksi. (Lackman & Verhelä 2003, 34, 196.) Valmismatkojen järjestäjät tarjoavat useimmiten kaikissa kohteissaan mahdollisuutta tehdä erilaisia retkiä, joita voi varata ennakkoon. Matkaesitteissä on kerrottu näistä tarkempia tietoja ja ne toteutetaan yleensä vain siinä tapauksessa, että ilmoittautuneita on riittävästi. Kaikissa retkissä ei välttämättä ole suomalaista opastusta. (Aurinkomatkojen Lomaopas 6, Finnmatkat 2008, 308; Tjäreborg.fi 2008, ) Valmismatkanjärjestäjillä on joissakin kohteissa järjestettyä ohjelmaa lapsille lastenkerhojen muodossa ja joskus ohjelmaa voi olla tarjolla myös koko perheelle (Finnmatkat 2008, 295; Tjäreborg.fi 2008, 7). Näiden maksullisuus, sisältö ja kesto vaihtelevat matkanjärjestäjän, matkakohteen ja myös hotellien mukaan. Erilaisia ohjelmapalveluita on mahdollista etsiä itsenäisestikin eri matkakohteista omien mieltymysten ja kiinnostuksen mukaan.

21 Opaspalvelut Yleensä valmismatkoihin sisältyy matkanjärjestäjän tarjoamat oppaan tai matkanjohtajan palvelut. Opasta pidetään matkanjärjestäjän käyntikorttina, sillä hänet asiakas tapaa yleensä lentokentällä, tervetulotilaisuudessa, hotellin päivystyksessä, opastetuilla retkillä ja lentokenttäkuljetusten aikana. Nämä avustavat tarvittaessa matkustajaa matkalla sattuvissa hätätilanteissa, joita voivat olla esimerkiksi sairastapaukset, onnettomuustilanteet, rikokset tai vahinkojen selvittelyt. Apu voi käsittä tilanteesta riippuen vaikkapa informaatiota lääkäripalveluiden saatavuudesta, jossakin tilanteessa tarvittavan tulkkauksen tai välttämättömän ennenaikaisen paluukuljetuksen järjestelyn. Ei siis ole liioiteltua sanoa, että opas voi joutua olemaan niin äiti, lohduttaja kuin opastajakin, jonka samalla odotetaan tietävän kohdemaastaan tai kaupungistaan kaiken. Tänä päivänä oppaan apua ei tarvita yhtä paljon kuin ennen ja opas onkin muuttunut tavallaan tietotoimistoksi. Mikäli opasta tai matkanjohtajaa ei valmismatkaan sisälly, voi hätätapauksessa ottaa yhteyttä matkanjärjestäjän ilmoittamaan muuhun edustajaan tai edustajan puuttuessa matkanjärjestäjän Suomen toimipaikkaan. Tavanomainen avustaminen sisältyy matkan palveluihin, mutta esimerkiksi aikaa vievistä palveluista voidaan veloittaa erikseen ja matkustaja vastaa itse tarvitsemiensa erityisjärjestelyiden kuluista. (Häyrinen & Kattelus 2003, 33 34; Selänniemi 2003, ) Suomalaisten matkanjärjestäjien oppaat ovat pääsääntöisesti suomenkielisiä ja valmismatkoja tarjoavien matkanjärjestäjien lomakohteissa suomalainen opas on yleensä odottamassa matkustajia jo lentokentällä. Hän seuraa usein mukana lentokenttäkuljetuksissa, ja hänet voi tavoittaa myös puhelimitse. Lomakohteesta riippuen oppaalla voi olla hotellipäivystyksiä tai palvelutoimisto, josta oppaan tavoittaa tai hänen puoleensa voi kääntyä, kun tarvitaan apua, neuvoja tai vinkkejä. Tällaista apua voisi tarvita, kun haluaa vuokrata esimerkiksi auton loman ajaksi. Esitteistä on hyvä tarkistaa, onko kyseisessä matkakohteessa suomenkielistä opaspalvelua. Pääsääntöisesti tällaiset oppaan palvelut puuttuvat omatoimilomakohteista. (Aurinkomatkojen Lomaopas 2008, 4; Finnmatkat 2008, 295; Tjäreborg.fi 2008, 183.) Opastuksesta on kysymys siinä tapauksessa, kun asiakas tai opas ei osallistu varsinaiseen toimintaan, vaan opas ainoastaan vie asiakkaansa kohteeseen, esittelee sitä ja siihen liittyvää asiatietoa. Opastuspalveluiden jaottelu tapahtuu periaatteessa paikan ja aiheen

22 18 mukaan. Yhteistä kaikille oppaille on tietyt osaamisvaatimukset, joita ovat tiivistetysti vuorovaikutustaidot ja asiakaslähtöinen palvelu. (Lackman & Verhelä 2003, 199.) Monessa lomakohteessa on erilaisia opas- ja opastuspalveluita tarjoavia tahoja, joista jokaisen matkailijan on mahdollista ostaa palveluita käyttöönsä esimerkiksi kaupunki- tai muuta nähtävyyskierrosta varten. Tämä vapauttaa aika pitkälle matkailijan itse valitsemaan, missä kohteissa hän haluaa käydä ja milloin, toisin kuin valmismatkojen retket, joita on tarjolla vain ne, mitä matkaoppaassa on kerrottu ja yleensä vain tiettynä määrättynä päivänä ja aikana. Tosin, useimmista matkakohteista voi olla todella vaikea löytää suomenkielisiä opaspalveluita, joten nämä palvelut eivät hyödytä sellaisia, joilla ei ole minkäänlaista kielitaitoa.

23 19 4 MATKAKOHDE JA SEN VALINTA Matkakohteen valintaan vaikuttavat hyvin pitkälle samat seikat kuin matkalle lähtemiseen ylipäänsäkin eli täytyy olla jokin syy matkustaa, josta syntyy halu tai tarve matkustamiseen. Kaiken toiminnan perustaksi sanotaan ihmisen vietit, tarpeet ja motiivit. Matkailija lähtee siis matkalle eri syistä eli motiiveista., mutta toki matkan suunnitteluun tuovat omat rajoituksensa niin käytettävissä oleva aika kuin rahakin. Ensisijaiset matkustusmotiivit kertovat, miksi matkalle ylipäätänsä lähdetään ja syitä voivat olla muun muassa viihde, huvittelu, nautinto tai ajanviete. Esimerkiksi olympialaisten isäntäkaupunki voi olla kohteena vain sen vuoksi, että kilpailut järjestetään siellä ja näin ei toissijaisilla motiiveilla ole välttämättä suurtakaan vaikutusta matkakohteen valintaan. (Brännare ym. 2005, 226; Lackman & Verhelä 2003, ) Matkalle lähdetään yleensä joko virkistymään, työn takia, harrastusten tähden, opiskelemaan, ostoksille tai tapaamaan sukulaisia ja ystäviä. Hyvin usein matkan perussyynä on irtautumisen tarve arkipäivän rutiineista eli halutaan rentoutua, jonka matkailija voi tehdä joko aktiivisesti eli tekemällä jotain tai passiivisesti olemalla. Onnistuneella matkalla edellä mainitut tekijät ovat tasapainossa. (Brännare ym. 2005, 226; Lackman & Verhelä 2003, ) Lähtökohtana voitaisiin pitää sitä, että matkailija etsii kokemuksia, jotka eroavat hänen tavanomaisista, jokapäiväisistä toimistaan. Toissijaiset motiivit määrittävät ensisijaisten motiivien luoman matkustamisen tarpeen, eli sen miten, milloin ja missä tarve halutaan tai pystytään tyydyttämään. Nämä motiivit voidaan edelleen jakaa sisäisiin ja ulkoisiin, joista sisäiset ovat hyvin pitkälle määrittelemässä myös matkakohteen valintaan vaikuttavia tekijöitä. Edellä olevista tekijöistä korostuvat erityisesti matkailijan yksityisistä olosuhteista niin käytettävissä oleva rahamäärä kuin terveydellinen tilanne. (Brännare ym. 2005, 226; Lackman & Verhelä 2003, ) Matkailijan asenteet ja käsitykset matkakohteista, eri maista ja kulttuureista sekä näkökannat eri käyttäytymissääntöjä kohtaan ovat hyvin merkityksellisiä. Oman vaikutuksensa eri valintakriteereihin tuovat sekä tietämys että aiemmat matkakokemukset,

24 20 jotka voivat olla myös helpottamassa päätöksen tekemistä. Vain osa näistä syistä on sellaisia, joihin matkailupalveluiden tuottajalla on mahdollisuus oman toimintansa kautta vaikuttaa. Ulkoiset syyt, joita ovat yhteiskunnassa tapahtuvat asiat, palvelun tuottajien toimenpiteet, toisten asiakkaiden tai lähipiirissä olevien ihmisten mielipiteet, media sekä maailmanlaajuiset poliittiset asiat, ovat tekijöitä, jotka nousevat myös keskeisiiksi matkustuspäätöstä tehtäessä. Nämä eri matkailuun vaikuttavat syyt liittyvät vahvasti toisiinsa ja ainoastaan poikkeustapauksissa matkailija voi sanoa yhden ainoan syyn matkalle lähtöönsä. (Brännare ym. 2005, 226; Lackman & Verhelä 2003, ) Matkakohteen valintaan ovat siis vaikuttamassa monet eri tekijät, ja matkapäätös syntyy monimutkaisen prosessin kautta. Lopullinen päätös syntyy matkaan kohdistettujen toiveiden, tiedon etsimisen ja vaihtoehtojen vertailun jälkeen. Tietyn kohteen valintaan voivat olla vaikuttamassa mahdollinen kirjallisuus, televisio-ohjelmat, muiden matkailijoiden ja matkailualan omat suositukset. Kohteen vetovoimaisuus, matkanjärjestäjän luottamus ja imago sekä niin matkustustapaan kuin kohteeseenkin liittyvät riskit ovat arvioinnin kohteena ja näin osa mahdollisista määränpäistä jää potentiaalisten vaihtoehtojen ulkopuolelle. (Brännare ym. 2005, 230.) Lopulliseen päätökseen vaikuttavat matkaa suunnittelevan osalta henkilökohtaiset ja sosiaaliset tekijät, joita edellä on jo lueteltu, mutta tietysti matkan luonnetta ja matkakohdetta päätettäessä on otettava huomioon matkustuskokoonpano. Esimerkiksi perheen kanssa matkustettaessa ovat lapset ja heidän ikänsä vaikuttamassa matkan kokonaisuuteen. Onnistuneen matkakokemuksen saamiseksi on huomioitava myös muiden matkustajien tarpeet ja odotukset. (Häyrinen & Kattelus 2003, ) Useammat henkilökohtaiset tekijät ovat jo määrittelemässä matkakohteen valintaan ja matkan luonteeseen liittyviä asioita, joka entisestään voi hankaloittaa yhteisen päätöksen syntymistä. Arvoilla on näiden lisäksi oma merkityksensä sekä odotuksilla, joita matkaan ja matkakohteeseen liittyy. (Brännare ym. 2005, 230.) Matkakohteen ominaisuuksista tärkeimmiksi tekijöiksi nousevat vetovoimaisuus, saavutettavuus ja muodostuvien kustannusten suhde saatavaan hyötyyn. Kohteesta saatavissa oleva informaatio ja sen laatu sekä määrä vaikuttavat osaltansa lopulliseen päätökseen. Matkakohteen vetovoimatekijät perustuvat joko luontoon tai kulttuuriin tai

25 21 sitten ne ovat niin sanottuja rakennettuja vetovoimatekijöitä. (Brännare ym. 2005, ) Matkakohdetta valittaessa on hyvä kysellä tuttavilta, minkälaisia kokemuksia heillä on tai mitä he suosittelevat. On kuitenkin tärkeä muistaa, että näkemys- ja makuerot voivat olla hyvinkin subjektiivisia. Matkustusajankohdan merkitystä ei sovi unohtaa matkustamismukavuuden ja kustannusten kannalta. Sesonkikausia voi olla hyvä vältellä, jos haluaa saada jopa parempaa ja yksilöllisempää palvelua sekä välttää suosittujen kohteiden pitkiä jonoja ja turistiryntäystä. Mikäli taloudelliset resurssit ovat niukat, tarvitaan etukäteen laadittu budjetti. (Häyrinen & Kattelus 2003, 13.) 4.1 Rooma matkakohteena Rooma sijaitsee Keski-Italiassa lähellä länsirannikkoa ja on yksi kuuluisimmista pääkaupungeista maailmassa. Italia ylsi vuonna 2007 suomalaisten keskuudessa viidennelle sijalle suosituimpien matkakohteiden joukossa. Maahan tehtiin vapaaajan matkaa, mikä oli matkaa enemmän kuin edeltävänä vuotena. Ennuste vuodelle 2008 on, että suomalaisten turistien määrä kasvaisi edelleen noin viidellä prosentilla. (Taloustaito 2008.) Rooman kerrotaan olevan nykyaikainen pääkaupunki, joka tarjoaa antiikin monumentteja, taideaarteita sekä arkkitehtuuria kirkkojen, gallerioiden ja suojeltujen monumenttien muodossa. Se on Euroopan historian tunnetuin kaupunki ja nähtävyyksiä on runsaasti. (Thakur 2008, 6; Polkunen 2007, 16.) Asukkaita kaupungissa on noin kolme miljoonaa, johon ei ole laskettu siirtolaisten ja pakolaisten lukuisia joukkoja. Rooma on tämän päivän Euroopan meluisimpia kaupunkeja, ja moottoriajoneuvojen liikenne ja saasteet aiheuttavat rakennusten kulumista sekä erityisesti keskustassa ne voivat aiheuttaa terveellekin ihmiselle allergiatyyppisiä reaktioita. (Polkunen 2007, 16, 66). Rooman sisältä löytyy maailman pienin itsenäinen valtio, Vatikaanivaltio, jonka pinta-ala on hiukan alle puoli neliökilometriä. Se on muurien ympäröimä ja vartioitu alue, joka kuuluu Rooman päänähtävyyksiin ja on roomalaiskatolisen uskonnon pääpaikka.

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa 1 Porkkalankatu 1 00180 Helsinki Puh (09) 6850 120 www.fine.fi Korvaukset matkavakuutuksesta matkan Vakuutus- ja rahoitusneuvonta, Hanna Salo 2012 Tässä oppaassa kerrotaan niistä korvauksista, joita matkavakuutuksesta

Lisätiedot

Formulamatka Unkariin. Esittely. Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Hungaroring. Budapest. Miksi valita tämä matka?

Formulamatka Unkariin. Esittely. Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Hungaroring. Budapest. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Esittely Formulamatkalle Unkarin Hungaroringille! Lähde jännitämään suomalaisten menestystä Hungaroringin radalle! Tällä matkalla pääset seuraamaan harjoituksia, aika-ajoja sekä tietenkin itse

Lisätiedot

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover

Design your journey. Matkailuennuste 2012. Example: Corporate Brochure / Report cover Example: Corporate Brochure / Report cover Design your journey Matkailuennuste 0 Gallup Forumissa esitettyihin kysymyksiin vastasi väestöä edustavasti 3 vastaajaa. Tutkimus toteutettiin viikoilla 50-5/0

Lisätiedot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot

WonderCruises Lisä- ja erityisehdot WonderCruises Lisä- ja erityisehdot 1. Yleistä WonderCruises myy ja välittää risteilypaketteja ja pelkkiä risteilyjä, jotka kuuluvat valmismatkalain piiriin ja niihin sovelletaan Yleisiä valmismatkaehtoja

Lisätiedot

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö

Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta. Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Valmismatkalain uudistaminen uuden matkapakettidirektiivin johdosta Lainsäädäntöneuvos Katri Kummoinen oikeusministeriö Matkamessut 20.1.2017 1 Taustaa Korvaa direktiivin 1990/314/ETY Tarve ajantasaistaa

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)?

Katuosoite: Postinumero ja postitoimipaikka: Sähköposti: Puhelin: (alle 2-vuotias)? LENTOMATKUSTAJAN OIKEUDET EU:N VALITUSLOMAKE LOMAKE VALITUKSEN TEKEMISEKSI LENTOYHTIÖLLE JA/TAI KANSALLISELLE VALVONTAELIMELLE Matkustajan oikeudet asetuksen (EY) N:o 261/2004 mukaisesti lennolle pääsyn

Lisätiedot

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta

Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta Selvitys Joensuun lentosaavutettavuudesta 2 JOHDANTO JA YHTEENVETO Korkeatasoinen ja toimiva lentoliikenne on merkittävä osa alueiden kilpailukykyä. Tämän vuoksi Pohjois- Karjalan maakuntaliitto osallistuu

Lisätiedot

Käyttöohje e-travel Single View

Käyttöohje e-travel Single View e-travel Single View Carlson Wagonlit Travel Online Helpdesk Puhelin: +358 (0)205 615 531 Sähköposti: Copyright 2007-2013 CWT SISÄLLYSLUETTELO 1 Mikä on Single View... 3 2 e-travel kirjautuminen... 3 3

Lisätiedot

Yleiset valmismatkaehdot Nämä 30.6.2009 hyväksytyt sopimusehdot ovat Suomen matkatoimistoalan liitto ry:n ja kuluttaja-asiamiehen neuvottelemat. 1. Soveltamisala 1.1. Yleiset valmismatkaehdot Näitä sopimusehtoja

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 6 Sivu 1 / 6 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa

Asiakas voi varata Erottajan Kasinon käyttöönsä internet-osoitteessa EROTTAJAN KASINON YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT (VOIMASSA 1.8.2012 ALKAEN) 1. Soveltamisala Näitä Erottajan Kasinon yleisiä varaus- ja peruutusehtoja ( Yleiset Ehdot ) ja Erottajan Kasinon käyttösääntöjä

Lisätiedot

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok

Matkailutuotteen laatu. InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok InFAcTo koulutus Hämeenlinna 14.02.2013 Merja Pollok - ohjelma 08.30 09.00 Tulokahvit 09.00 10.00 Esittelyt, päivän ohjelma ja laadun perustietoutta matkanjärjestäjän näkökulmasta 10.00 10.30 Hotelli-,

Lisätiedot

FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN VALMISMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat valmismatkoja, jotka on varattu 9.3.2016 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä

Lisätiedot

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon?

Miksi lähtisin vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Miksi en lähtisi vaihtoon? Kysely Bastian Fähnrich Kansainvälisyys- ja kulttuurisihteeri 2008: N = 35 opiskelijaa (Oulainen) 2007: N = 66 opiskelijaa (Oulainen) + 29 (Oulu) yhteensä = 95 - uusia kokemuksia

Lisätiedot

Turkin pitkät lomat talvella 2015-2016

Turkin pitkät lomat talvella 2015-2016 Turkin pitkät lomat talvella 2015-2016 Turkin etelärannikon leuto talvi sopii hyvin talvehtimiseen! Kaikki pitkät lomat räätälöidään aina yksilöllisesti matkustajan toiveiden mukaan. Matkan keston, matka-ajankohdan,

Lisätiedot

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO

Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Jussi Klemola 3D- KEITTIÖSUUNNITTELUOHJELMAN KÄYTTÖÖNOTTO Opinnäytetyö KESKI-POHJANMAAN AMMATTIKORKEAKOULU Puutekniikan koulutusohjelma Toukokuu 2009 TIIVISTELMÄ OPINNÄYTETYÖSTÄ Yksikkö Aika Ylivieska

Lisätiedot

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa

Korvaukset matkavakuutuksesta matkan peruuntuessa Korvaukset matkavakuutuksesta matkan 2017 Hanna Salo FINE FINE 2017 Työryhmä: Lotta Penttilä, Hanna Salo Sisällys 1 Johdanto 3 2 Matkavakuutukset 3 3 Matkan peruuntuminen 4 3.1 Valmismatka ja erityisehtoinen

Lisätiedot

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås

McDonald s Cup 2014. 17-19.10.2014, Västerås McDonald s Cup 2014 17-19.10.2014, Västerås Matka-aika 16-20.10.2014, To-Ma (Turnauspäivät Pe-Su) McDonald s Cup 2014 - Järjestävä seura: BK-30 Västerås - Min 4 ottelua per joukkue - 99-01 11 vs 11 (2

Lisätiedot

1994 vp- Ta VM 28- HE 237/1992 vp ja 32

1994 vp- Ta VM 28- HE 237/1992 vp ja 32 1994 vp- Ta VM 28- HE 237/1992 vp ja 32 Talousvaliokunnan mietintö n:o 28 hallituksen esityksestä valmismatkalaiksi sekä hallituksen esityksestä laeiksi valmismatkaliikkeistä sekä elinkeinon harjoittamisen

Lisätiedot

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010

Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Kokonaiskuva hallussa? Kaikki säästöt saavutettu? Valmistaudu toisinajattelemaan yrityksesi ratkaisut. Taru Keronen, Area.fi 3.6.2010 Näinkö teet säästöä matkustamisessa? Surfaamalla netissä löytyy parhaat

Lisätiedot

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja

SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja SoLoMo Innovaatio Camp 19.3.2013 Kenelle palveluja kehitetään? Kohderyhmien palvelupolkuja Kristian Sievers HAAGA-HELIA Hotelli-, ravintola- ja matkailualan koulutusyksikkö kristian.sievers@haaga-helia.fi

Lisätiedot

Marjo Hanhineva KULUTTAJANSUOJA VALMISMATKOISSA JA OMATOIMIMATKOISSA. Valmismatkat ja lentomatkailu Euroopan unionin alueella

Marjo Hanhineva KULUTTAJANSUOJA VALMISMATKOISSA JA OMATOIMIMATKOISSA. Valmismatkat ja lentomatkailu Euroopan unionin alueella Marjo Hanhineva KULUTTAJANSUOJA VALMISMATKOISSA JA OMATOIMIMATKOISSA Valmismatkat ja lentomatkailu Euroopan unionin alueella KULUTTAJANSUOJA VALMISMATKOISSA JA OMATOIMIMATKOISSA Valmismatkat ja lentomatkailu

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen

Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014. Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen Ajankohtaista markkinoilta Marraskuu 2014 Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 3.11.2014 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat näkymät

Lisätiedot

Kestääkö matkailu Kestääkö maailma matkailua. Kestävää matkailua meillä ja muualla Anu Nylund

Kestääkö matkailu Kestääkö maailma matkailua. Kestävää matkailua meillä ja muualla Anu Nylund Kestääkö matkailu Kestääkö maailma matkailua Kestävää matkailua meillä ja muualla Anu Nylund Ekologisesti, taloudellisesti ja sosiokulttuurisesti kestävää matkailua Suunnittelu on tärkeää Kantokykyluokitus

Lisätiedot

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26

1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 SISÄLTÖ 1. TERVEYS, HYVINVOINTI JA MATKAILU 7 Terveys ja hyvinvointi matkailun historiassa 7 Terveys ja matkailu 16 Hyvinvointi ja matkailu 26 2. WELLNESS TAPA AJATELLA, ELÄÄ JA MATKUSTAA 39 Wellness terveysmatkailun

Lisätiedot

Farsta Cup. tukholma, ruotsi. TURNAUS Turnauksen taso AA 8 joukkueen turnaus (max 3 Suomesta) Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua 2 x 15min

Farsta Cup. tukholma, ruotsi. TURNAUS Turnauksen taso AA 8 joukkueen turnaus (max 3 Suomesta) Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua 2 x 15min Farsta Cup TURNAUS Turnauksen taso AA 8 joukkueen turnaus (max 3 Suomesta) Jokainen joukkue pelaa min. 5 ottelua 2 x 15min ESIMERKKIOHJELMA Perjantai / 17.3 Bussi Helsinkiin 17:30 Viking Line Tukholmaan

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Täytetty kysely palautetaan sähköpostitse osoitteeseen leirit@kvtfinland.org. KVT:n johtokunta käsittelee kyselyn ja tekee päätöksen leirin hyväksymisestä seuraavassa kokouksessaan.

Lisätiedot

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko.

SUBSTANTIIVIT 1/6. juttu. joukkue. vaali. kaupunki. syy. alku. kokous. asukas. tapaus. kysymys. lapsi. kauppa. pankki. miljoona. keskiviikko. SUBSTANTIIVIT 1/6 juttu joukkue vaali kaupunki syy alku kokous asukas tapaus kysymys lapsi kauppa pankki miljoona keskiviikko käsi loppu pelaaja voitto pääministeri päivä tutkimus äiti kirja SUBSTANTIIVIT

Lisätiedot

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän.

Lausunto Tulisiko lakiin sisällyttää peruuttamisoikeutta koskeva optio? Perustelkaa vastauksenne tähän. Kilpailu ja kuluttajavirasto Lausunto 01.06.2017 Asia: OM 1/471/2016 Matkapakettityöryhmän mietintö 1. Yleistä Onko teillä yleisiä kommentteja ehdotuksesta? KKV pitää matkapakettityöryhmän esitystä, jossa

Lisätiedot

Matkapakettilainsäädäntö muuttuu mikä muuttuu yritysten arjessa?

Matkapakettilainsäädäntö muuttuu mikä muuttuu yritysten arjessa? KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) KUVA (korkeus voi vaihdella) Matkapakettilainsäädäntö muuttuu mikä muuttuu yritysten arjessa? Keski-Suomen XXVI Matkailuparlamentti 2017 15.11.2017,

Lisätiedot

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi

Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille. Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015. kkv.fi. kkv.fi Kuluttajansuojalain vaatimuksia elintarvikkeiden etämyynnille Lakimies Kristiina Vainio 30.11.2015 Etämyynnin määritelmiä (KSL 6:7) Etämyyntisopimus: etämyyntiä varten luodussa myynti- tai palveluntarjontajärjestelmässä

Lisätiedot

Talousvaliokunta Sari Alho

Talousvaliokunta Sari Alho Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi matkapalveluyhdistelmien tarjoajista, matkapalveluyhdistelmien tarjoajan valvonta- ja maksukyvyttömyyssuojamaksusta, Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun 6

Lisätiedot

Torstai / 2.4 Bussi Helsinkiin/Turkuun Viking Line Tukholmaan. Sunnuntai / 5.4. Aamiainen. Sijoitusottelu. Buffet-päivällinen.

Torstai / 2.4 Bussi Helsinkiin/Turkuun Viking Line Tukholmaan. Sunnuntai / 5.4. Aamiainen. Sijoitusottelu. Buffet-päivällinen. TURNAUS Turnauksen järjestäjät Huddinge Hockey & Legacy Global Sport Turnauksessa omat sarjat AA & AAA-joukkueille Jokainen pelaa ja saa pelipaidan Suomen väreissä Jokainen suomalaisjoukkue pelaa 5 ottelua

Lisätiedot

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI

PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI PAKETTIMATKADIREKTIIVIN TUOMAT MUUTOKSET VAKUUSJÄRJESTELMÄÄN MITEN VALMISMATKALAINSÄÄDÄNTÖ TULEE MUUTTUMAAN ELOKUU 2017 HELI MÄKI-FRÄNTI VAKUUSJÄRJESTELMÄN MUUTOKSEN TAUSTA Uusi EU:n pakettimatkadirektiivi

Lisätiedot

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri?

ALUSTAVA LEIRIKYSELY. Kyselyyn vastasi: Yhdistys/yhteisö: Puhelin: Sähköposti: Osoite: 1. Mistä saitte tiedon mahdollisuudesta järjestää työleiri? ALUSTAVA LEIRIKYSELY Mikäli kaipaatte täsmennystä tai mahdolliseen leiriin liittyvät lisäkysymykset askarruttavat mieltänne, vastaamme niihin mielellämme joko puhelimitse 097568 3333 tai osoitteessa leirit@kvtfinland.org.

Lisätiedot

matkaohjelma 7.3 / Keskiviikko Aamiainen Vapaa-aikaa Chicagossa Päiväretket 19:00 Bulls vs Memphis Grizzlies 8.3 / Torstai

matkaohjelma 7.3 / Keskiviikko Aamiainen Vapaa-aikaa Chicagossa Päiväretket 19:00 Bulls vs Memphis Grizzlies 8.3 / Torstai Supermatka Chicagoon! Lauri Markkasen ura tarunhohtoisessa NBA:ssa käynnistyy tänä syksynä, kun Lauri pukee päälleen legendaarisen Chicago Bullsin pelipaidan. Järjestämme Chicagoon todellisen supermatkan

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Ranskalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA RANSKALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN RANSKALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys

ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys 1 ISÄNNÖITSIJÄ VUOKRAVÄLITTÄJÄNÄ ys Huhtikuu 2015 Tapio Nevala Välitystoimintaa koskeva lainsäädäntö Laki kiinteistönvälitysliikkeistä ja vuokrahuoneiston välitysliikkeistä = välitysliikelaki Laki kiinteistöjen

Lisätiedot

HYOL RY:N OPINTOMATKA BRYSSELIIN

HYOL RY:N OPINTOMATKA BRYSSELIIN HYOL RY:N OPINTOMATKA BRYSSELIIN Matka-aika: Tiistai 5.6.2012 Perjantai 8.6.2012 Bryssel on monipuolinen kaupunki, jota osaltaan värittää Euroopan Unionin keskeisten toimintojen sijaitseminen kaupungissa.

Lisätiedot

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö

Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO. Matkustusohjesääntö Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunta HUMAKO Matkustusohjesääntö 11.11.2014 Sivu 1 / 4 Humanistisen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan matkustusohjesääntö 1 Soveltaminen Sen lisäksi, mitä

Lisätiedot

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta

Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta Kannanotto 1/2013 1 (5) Henkivakuutussopimusten ehtojen muuttaminen vahinkokehityksen tai korkotason muutoksen johdosta 1 Yleistä 2 Säädöstausta Henkivakuutusyhtiöt solmivat asiakkaidensa kanssa pääsääntöisesti

Lisätiedot

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla

Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Isännöintisopimus kuinka sopia ja pitää sopimus ajan tasalla Hallitusseminaari 2011 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry ISÄNNÖITSIJÄN VALINTA Milloin taloyhtiössä on oltava isännöitsijä?

Lisätiedot

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE

SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE SUONENJOEN KAUPUNKI VANHUSPALVELUJA KOSKEVA PALVELU- SETELIOPAS ASIAKKAILLE JA OMAISILLE Sivu 2 / 6 SISÄLLYSLUETTELO 1. MITÄ PALVELUSETELI TARKOITTAA?... 3 SUONENJOEN KAUPUNGILLA KÄYTÖSSÄ OLEVAT PALVELUSETELIT...

Lisätiedot

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT

FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat 10.12.2009 alkaen tehtyjä valmismatkasopimuksia. Ehdot koskevat myös TEMA-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen

VR laski hintoja pysyvästi. Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen VR laski hintoja pysyvästi Uudet hinnat ja tuotteet 16.2.2016 alkaen Tärkeää tietoa uusista lipputuotteista matkatoimistoille Sisällysluettelo Uudet ja edulliset VR lipputuotteet Lipputuotteet matkatoimistoverkkokaupassa

Lisätiedot

MASTERS-LEIRI RICCIONESSA, ITALIASSA 9.-16.6.2013

MASTERS-LEIRI RICCIONESSA, ITALIASSA 9.-16.6.2013 MASTERS-LEIRI RICCIONESSA, ITALIASSA 9.-16.6.2013 Odotettu masters-uimarien etelän leiri järjestetään kesällä 2013 uudessa mastersleirikohteessa, Italian Riccionessa. Matkatoimistona toimii Aurinkomatkat.

Lisätiedot

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto.

Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Esittely. Viking Line päiväristeily Tallinnaan. Miksi päiväristeilylle? Matkustaminen. Matkan kesto. Sivu 1 / 6 Esittely Viking Line päiväristeily Tallinnaan Matka sisältää päiväristeilyn Päiväristeily alkaa aamupäivällä, jolloin voit nauttia lounaan Bistro Buffetissa. Päivässä ehtii vaikka mitä! Merimatka

Lisätiedot

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin

Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Kulttuurimatka suomalaiseen kotiin Case: Cosy Finland Hele Kaunismäki / Kulttuurin ketju -hanke, Turku Touring, 8.4.2011 Mistä kaikki alkoi? Kirsti Sergejeff pääsi Gambian matkallaan vuonna 2002 tutustumaan

Lisätiedot

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 7

Pariisi kaupunkiloma 3-4 pv. Esittely. Pariisi 3-4pv. Kohdetietoa. Pariisi. Miksi valita tämä matka? Sivu 1 / 7 Sivu 1 / 7 Esittely Pariisi 3-4pv Romanttisuudestaan tunnettu Pariisi on ennen kaikkea kaupunkilomailijan kohde. Nähtävää ja koettavaa riittää jokaiselle ja kaupunki tarjoaa aina jotain uutta. Kohdetietoa

Lisätiedot

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry JÄSENMATKA ISLANNIN IHMEITÄ SAAGOJEN SAARELLA Matka-aika: la 7.9. ke 11.9.2013 Islanti on meille monelle pitkäaikainen haave pääsisinpä käymään. Nyt tämän haaveen

Lisätiedot

MATKAEHDOT - ABIRISTEILYT 2018

MATKAEHDOT - ABIRISTEILYT 2018 MATKAEHDOT - ABIRISTEILYT 2018 Kaikilla Abiristeilyillä - IKÄRAJA RISTEILYLLÄ ON 18 VUOTTA. - Risteilyillä tulee olla valvoja jokaista 30 abia kohden (Tallinnan hotellipaketissa ei tarvitse valvojia) -

Lisätiedot

Toronto, Kanada. wayne Gretzky Tournament

Toronto, Kanada. wayne Gretzky Tournament ESIMERKKIOHJELMA 26.12 / Päivä 1 Kokoontuminen Helsinki-Vantaalla 14:20-15:55 Lento Helsinki Reykjavik 17:00-17:55 Lento Reykjavik Toronto Bussi hotellille, päivällinen 27.12 / Päivä 2 Jääharjoitus (kanadalainen

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.5.2013 31.10.2013 11.11.2013 Sisältö Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti Suomen kannalta? Mitkä ovat

Lisätiedot

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut

4.4.5 Matkailu- ja matkatoimistopalvelut 4 MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON, AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI Ammattitaidon osoittamistavat osoittaa ammattitaitonsa tuotteistamalla valitsemalleen kohderyhmälle myyntikelpoisen

Lisätiedot

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014

Visit Finland matkailijatutkimus Väliraportti, syyskuu 2014 Visit Finland matkailijatutkimus Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Ulkomaalaiset Suomessa tammi-elokuussa...

Lisätiedot

KALASTUS- JA/TAI METSÄSTYSMATKA PORT ELIZABETHIIN - YSTÄVYYDEN KAUPUNKIIN - ETELÄ-AFRIKKAAN 12.02.2013-25.02.2013

KALASTUS- JA/TAI METSÄSTYSMATKA PORT ELIZABETHIIN - YSTÄVYYDEN KAUPUNKIIN - ETELÄ-AFRIKKAAN 12.02.2013-25.02.2013 Bonus-Matkat KALASTUS- JA/TAI METSÄSTYSMATKA PORT ELIZABETHIIN - YSTÄVYYDEN KAUPUNKIIN - ETELÄ-AFRIKKAAN 12.02.2013-25.02.2013 Jälleen on tullut aika suunnistaa uusille vesille. Tällä kertaa olemme valinneet

Lisätiedot

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016)

SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) SUOMEN AGILITYLIITON MATKUSTUSSÄÄNTÖ (hyväksytty Suomen Agilityliiton hallituksessa 18.1.2016) Korvaussummat päivitetään vuosittain Verohallinnon päätöksen mukaisesti. 1. Matkustussäännön soveltaminen

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan tiedonottovelvollisuus 1 Sovellettava

Lisätiedot

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland

ZA4889. Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland ZA4889 Flash Eurobarometer 258 (Attitudes of Europeans towards tourism) Country Specific Questionnaire Finland Eurobarometer FLASH- 258 D2. Minkä ikäinen olet? [_][_] vuotta vanha [ 9 9 ] [KIELTÄYTYMINEN/EI

Lisätiedot

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi

Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi 1 Veli-Matti Taskila asiantuntija Suomen ammattikorkeakouluopiskelijakuntien liitto SAMOK ry. etunimi.sukunimi@samok.fi AMMATTIKORKEAKOULUOPINTOJEN HARJOITTELU OPISKELIJAN SILMIN "Harjoittelun tavoitteena

Lisätiedot

Majoitusliikekysely 2009

Majoitusliikekysely 2009 Lappeenranta ja Imatra Valtakatu 49 :: FIN 53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@takoy.fi :: www.takoy.fi Sisällysluettelo Tiivistelmä... 1 Johdanto... 2 Hotellivierailijoiden matkustaminen...

Lisätiedot

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena

Palveluseteli omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena 1(5) omaishoidon tuen lakisääteisten vapaapäivien järjestämiseksi kotona tapahtuvana tuntilomituksena Omaishoidon tuki on kokonaisuus, johon sisältyy omaishoitajan antama hoito ja tarvittavat sosiaali-

Lisätiedot

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu

Matkailu. Ge 2 Yhteinen maailma Syksy Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailu Ge 2 Yhteinen maailma Syksy 2016 Ascea, Italia. Kuva: Mikko Kiuttu Matkailumaantiede Onko matkailu tieteenala vai tutkimuskohde? Monitieteellisyys ja ulottuvuus hidastavat teoreettisen tiedon

Lisätiedot

TAK Rajatutkimus 2015

TAK Rajatutkimus 2015 Vuosiraportin liite: Ulkomaalaiset matkailijat Porvoon-Loviisan seudulla Valtakatu 51 :: FIN-53100 LAPPEENRANTA :: GSM +358 45 137 5099 :: info@tak.fi :: www.tak.fi SISÄLLYSLUETTELO Yöpymiset ja matkat...

Lisätiedot

Ajankohtaista markkinoilta

Ajankohtaista markkinoilta Ajankohtaista markkinoilta Markkinointiedustaja Jukka-Paco Halonen 1.10.2012 30.5.2013 10.6.2013 Puolivuotisraportti / ESPANJA SISÄLTÖ Mitkä seikat ovat vaikuttaneet kuluneen kauden tuloksiin, erityisesti

Lisätiedot

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset

Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset Y55 Kansantaloustieteen perusteet sl 2010 tehtävät 2 Mallivastaukset 1 Tehtävä 1 Lähde M&T (2006, 84, luku 4 tehtävä 1, muokattu ja laajennettu) Selitä seuraavat väittämät hyödyntämällä kysyntä- ja tarjontakäyrän

Lisätiedot

Viron pääkaupunki Tallinna sijaitsee Pohjois-Euroopassa Itämeren rannalla. Tallinnassa on asukkaita

Viron pääkaupunki Tallinna sijaitsee Pohjois-Euroopassa Itämeren rannalla. Tallinnassa on asukkaita Sivu 1 / 7 Esittely Hotellimatka Tallinna / Viking Line Tallinnan hotellimatkallamme ehdit tutustua nähtävyyksiin, shoppailla, nauttia kulttuurista ja hemmotella itseäsi. Lukuisat kansainväliset ravintolat

Lisätiedot

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN

OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN OPAS TUTORTUNTIEN PITÄMISEEN Opiskelijakunta Lamko 2014 SISÄLTÖ JOHDANTO... 2 Tutortuntien suunnittelu... 2 Tutortuntien sisältö... 3 Jokaisella kerralla:... 3 Ensimmäiset tutortunnit... 3 Teemat... 3

Lisätiedot

Matkailutilasto Tammikuu 2016

Matkailutilasto Tammikuu 2016 Matkailutilasto Tammikuu 2016 SISÄLLYSLUETTELO Yhteenveto... 1 Tiivistelmä... 2 Matkailun avainluvut Oulussa... 3 Yöpymiset kansallisuuksittain... 5 Yöpymiset vertailuseuduilla... 6 Tietoa tilastoista...

Lisätiedot

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI

MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI MATKAILUALAN PERUSTUTKINNON AMMATILLISET TUTKINNON OSAT, AMMATTITAITOVAATIMUKSET JA ARVIOINTI 4.1 KAIKILLE PAKOLLINEN TUTKINNON OSA 4.1.1 Matkailualan asiakaspalvelu Ammattitaitovaatimukset w valmistautuu

Lisätiedot

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43

Julkaisun laji Opinnäytetyö. Sivumäärä 43 OPINNÄYTETYÖN KUVAILULEHTI Tekijä(t) SUKUNIMI, Etunimi ISOVIITA, Ilari LEHTONEN, Joni PELTOKANGAS, Johanna Työn nimi Julkaisun laji Opinnäytetyö Sivumäärä 43 Luottamuksellisuus ( ) saakka Päivämäärä 12.08.2010

Lisätiedot

Kalastusmatka Malesian Borneoon 8-27.10.2015

Kalastusmatka Malesian Borneoon 8-27.10.2015 Kalastusmatka Malesian Borneoon 8-27.10.2015 Unelmamatka Kaukoitään niille, jotka pitävät kalastuksesta ja yleensä luonnossa liikkumisesta! Kalastusmuotoina ovat vetouistelu ja pohjaonginta. Varaa ja maksa

Lisätiedot

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset

Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset 17.1.2013 Esi ja perusopetuksen oppilaiden koulukuljetukset Kysymys 1: Oppilaiden koulunkäyntiajat tarvitaan tarjouslaskelman tekemiseen. Tarjouspyynnön liitteessä kohteet on mainittu ajoajat. Koulujen

Lisätiedot

Kaveritoimintaa on montaa erilaista!

Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Keh iitysvamma iisten Tuk ii ll ii iitto, Best Budd iies -pro jjekt ii, kesäkuu 201 2 Kaveritoimintaa on montaa erilaista! Esimerkkinä Best Buddies -kaveritoiminta Vapaaehtoista ystävä- ja kaveritoimintaa

Lisätiedot

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia?

EKOLOGISUUS. Ovatko lukiolaiset ekologisia? EKOLOGISUUS Ovatko lukiolaiset ekologisia? Mitä on ekologisuus? Ekologisuus on yleisesti melko hankala määritellä, sillä se on niin laaja käsite Yksinkertaisimmillaan ekologisuudella kuitenkin tarkoitetaan

Lisätiedot

Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015

Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015 Metsälehden lukijamatka Slovakiaan maanantai 21.9. lauantai 26.9.2015 Slovakia on matkakohteena Bratislavaa lukuun ottamatta melko tuntematon, mutta siihen lähemmin tutustuvat löytävät sieltä suuren määrän

Lisätiedot

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole.

3. Ryhdy kirjoittamaan ja anna kaiken tulla paperille. Vääriä vastauksia ei ole. 1 Unelma-asiakas Ohjeet tehtävän tekemiseen 1. Ota ja varaa itsellesi omaa aikaa. Mene esimerkiksi kahvilaan yksin istumaan, ota mukaasi nämä tehtävät, muistivihko ja kynä tai kannettava tietokone. Varaa

Lisätiedot

Kalastuspäiviä on neljä, aamu yhdeksästä iltapäivään kello viiteen. Majoituksemme hotelli Bahari Beach issa sisältää all inclusivepalvelun.

Kalastuspäiviä on neljä, aamu yhdeksästä iltapäivään kello viiteen. Majoituksemme hotelli Bahari Beach issa sisältää all inclusivepalvelun. Mombasan alue on tunnettu Marliinien, purjekalojen ja Doradojen urheilukalastuspaikka. Kalat alkavat siirtyä joulukuun puolessa välissä pohjoisesta etelään merivirtojen mukaan. Mombasan edustalla on hyviä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Matkatoimistokysely Venäjällä

Matkatoimistokysely Venäjällä Tutkimuksilla tuloksiin Tutkimus- ja Analysointikeskus TAK Oy Matkatoimistokysely Venäjällä marraskuu 2007 Laserkatu 6 :: FIN-53850 LAPPEENRANTA :: tel. +358 5 624 3190 :: fax +358 5 412 0949 :: info@takoy.fi

Lisätiedot

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste

Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Matkamessut 2017 ennakkotutkimus ja lomamatkaennuste Johdanto tutkimukselle Matka 2017 ennakkotutkimuksen tarkoituksena oli selvittää suomalaiselta yleisöltä ajankohtaisia, matkailuun liittyviä mielipiteitä

Lisätiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot

veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Jag vill veta www.jagvillveta.se Nuori ja suojatut henkilötiedot Tämä esite on tarkoitettu nuorille, joilla on suojatut henkilötiedot. Sen ovat laatineet yhdessä Rikosuhriviranomainen (Brottsoffermyndigheten)

Lisätiedot

Mikä on Digi Aurora?

Mikä on Digi Aurora? Digi Aurora Mikä on Digi Aurora? Suunnitelma Lapin matkailutarjonnan ja liikenteen tehokkaammaksi linkittämiseksi ja digitaalisen myynnin ja markkinoinnin kehittämiseksi Digi Aurora - asiantuntijaryhmä

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Espanjalaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ESPANJALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ESPANJALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi

Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Perhe On Paras -liikuntakurssien palveluprosessi Tässä raportissani visualisoin koko Perhekurssiprosessin kulun kurssin suunnittelusta jälkimarkkinointiin Kurssin suunnittelu ja kalenterointi Perhe On

Lisätiedot

MTK UUSIMAA Jäsenmatka Tšekkiin 7. 11.4.2013

MTK UUSIMAA Jäsenmatka Tšekkiin 7. 11.4.2013 MTK UUSIMAA Jäsenmatka Tšekkiin 7. 11.4.2013 ALUSTAVA MATKAOHJELMA: Sunnuntai 7.4.2013: Postitamme lentoliput ilmoittamaanne osoitteeseen noin kaksi viikkoa ennen lähtöpäivää. Suosittelemme saapumaan Helsinki-Vantaan

Lisätiedot

Yritysten henkilöstölle järjestettävät matkat voidaan jakaa kolmeen ryhmään:

Yritysten henkilöstölle järjestettävät matkat voidaan jakaa kolmeen ryhmään: KANNUSTEMATKAOPAS Travel Specialist Groupin kannustematkaopas on tarkoitettu avuksi kaikille, jotka suunnittelevat tai ovat jo toteuttamassa yrityksensä henkilöstölle tai jälleenmyyjille kannuste- tai

Lisätiedot

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden

Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden. jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat. Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Suomalaisten matkailu Virossatulevaisuuden kohderyhmät jo paikan päällä? Suomalaiset +50v. matkailijat Seminaari 17.3.2010 Sokos- Hotel Viru, Aimo Bonden Väestö ikäryhmittäin koko maa 1900-2060 (vuodet

Lisätiedot

Hevoskaupan juridiikka

Hevoskaupan juridiikka Hevoskaupan juridiikka Yleistä Hevonen on irtain esine Virhe hevosessa vaikeampi nähdä kuin tavanomaisessa tavarassa (esim. auto) Myyjän tiedonantovelvollisuus Ostajan selonottovelvollisuus Sovellettava

Lisätiedot

Liikkeen luovutuksesta

Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutuksesta Liikkeen luovutus tarkoittaa sitä, että yritys tai sen toiminnallinen osa luovutetaan toiselle yritykselle. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 25 :n mukaan työnantajan liikkeen

Lisätiedot

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

Mikäli matkustaja ei maksa varausmaksua viimeistään eräpäivänä, voidaan matka peruuttaa ilman erillistä ilmoitusta. FINNMATKOJEN LISÄ- JA ERITYISEHDOT Nämä lisä- ja erityismatkaehdot koskevat matkoja, jotka on varattu 18.10.2014 tai sen jälkeen. Ehdot koskevat myös Tema-matkoja ja ne ovat nähtävissä osoitteessa www.finnmatkat.fi

Lisätiedot

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori

Palvelumme. Versa Start. Versa Premium. Versa Julkissektori Aika kasvaa yhdessä Versa Finland Missiomme on yksinkertainen: Autamme asiakkaitamme säästämään ulkoisissa kustannuksissa vaivattomasti, ammattitaitoisesti ja luottamuksella. Yrityspäättäjät tietävät että

Lisätiedot

METSÄLEHDEN OPINTOMATKA KWF METSÄALAN MESSUTAPAHTUMA, KWF

METSÄLEHDEN OPINTOMATKA KWF METSÄALAN MESSUTAPAHTUMA, KWF METSÄLEHDEN OPINTOMATKA KWF METSÄALAN MESSUTAPAHTUMA, KWF 2016 Metsäkonealan uutuuksia ja trendejä puuenergia on nyt laajasti esillä Matka-ajankohta: ke 8.6. la 11.6.2016 KWF-Tagung (Das Kuratorium für

Lisätiedot

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija

Itsenäiseen elämään LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN. Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Itsenäiseen elämään 4 LINJA-AUTOLLA MATKUSTAMINEN Ruotonen Leena & Joona- Vuorenmaa Eeva-M aija Sisällys 1. LINJA-AUTOMATKALLA....... 3 2. PAIKALLISLIIKENTEESSÄ LIIKKUMINEN..... 4 3. LINJA-AUTOLLA KAUKOLIIKENTEESSÄ.....

Lisätiedot

VENÄJÄN MATKAILUPALVELUIDEN LAAJENTAMINEN MATKATOIMISTO-OIKEUKSIIN

VENÄJÄN MATKAILUPALVELUIDEN LAAJENTAMINEN MATKATOIMISTO-OIKEUKSIIN Saimaan ammattikorkeakoulu Matkailu- ja ravitsemispalvelut Imatra Matkailun koulutusohjelma Annika Partanen VENÄJÄN MATKAILUPALVELUIDEN LAAJENTAMINEN MATKATOIMISTO-OIKEUKSIIN Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ

Lisätiedot

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili

Markkinakatsaus. Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili Markkinakatsaus Italialaismatkailijat Suomessa trendit ja profiili 1.8.2015 KOOTTUA TILASTOTIETOA ITALIALAISTEN MATKAILUSTA SUOMEEN ITALIALAISMATKAILUN TRENDIT 3 Rekisteröidyt yöpymiset 4 Matkailijamäärä

Lisätiedot

Laskutussopimusasiakkaisiin soveltuvat maksu-, muutos ja peruutusehdot löydät tämän dokumentin lopusta erillisen otsikon alta.

Laskutussopimusasiakkaisiin soveltuvat maksu-, muutos ja peruutusehdot löydät tämän dokumentin lopusta erillisen otsikon alta. RYHMÄMATKOJEN MAKSU-, MUUTOS- JA PERUUTUSEHDOT Näitä ryhmämatkojen maksu-, muutos- ja ja peruutusehtoja sovelletaan Tallink Silja Oy:n myymiin laivamatkoihin ja muihin ryhmien matkapalveluihin sekä sen

Lisätiedot

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT

MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT 27.1.2011 MAJOITUSLIIKKEIDEN YLEISET VARAUS- JA PERUUTUSEHDOT Nämä 1.3.2011 voimaan tulevat sopimusehdot ovat Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa ry:n laatimat ja kuluttaja-asiamiehen tarkistamat. 1. Soveltamisala

Lisätiedot