JOHDANTO PUUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS... 8

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "JOHDANTO... 4 2. PUUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN... 6 3. OPINTOJEN AJOITUS... 8"

Transkriptio

1

2 2

3 3 JOHDANTO PUUALAN PERUSTUTKINTO PUUALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA TUTKINNON TAVOITTEET PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN PUUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN OPINTOJEN AJOITUS KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKKA ASIASKASLÄHTÖINEN VALMISTUSTOIMINTA MASSIIVIPUUTUOTTEIDEN VALMISTUS CNC-OHJELMOINTI JA -TYÖSTÖ KAIKILLE VALINNAISET TUTKINNON OSAT PUUTALOELEMENTTIEN VALMISTUS PINTAKÄSITTELY AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: ÄIDINKIELI, SUOMI TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VIERAS KIELI, A-KIELI, ENGLANTI MATEMATIIKKA FYSIIKKA JA KEMIA YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO LIIKUNTA TERVEYSTIETO TAIDE JA KULTTUURI AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT VALINNAISET TUTKINNON OSAT: TOINEN KOTIMAINEN KIELI, RUOTSI VALINNAINEN VIERAS KIELI, ENGLANTI VALINNAINEN VIERAS KIELI, VENÄJÄ VALINNAINEN YHTEISKUNTA-, YRITYS- JA TYÖELÄMÄTIETO VALINNAINEN LIIKUNTA VALINNAINEN TAIDE JA KULTTUURI VALINNAINEN YMPÄRISTÖTIETO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA ETIIKKA KULTTUURIEN TUNTEMUS PSYKOLOGIA YRITYSTOIMINTA VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT: TYÖPAIKKAOHJAAJAKSI VALMENTAUTUMINEN TERÄTEKNIIKKA OPINNÄYTE

4 4 JOHDANTO (hyväksytty /KAM, JEDU, ) 1. PUUALAN PERUSTUTKINTO Tämä opetussuunnitelma on laadittu käyttäen suunnittelun perustana puualan perustutkinnon perusteita, OPH:n määräys pvm , Dno 33/011/2010 ja Kalajokilaakson koulutuskuntayhtymän opetussuunnitelman yhteistä osaa Opetussuunnitelma on hyväksytty Jokilaakson koulutuskuntayhtymässä toistaiseksi voimassa olevaksi Opetussuunnitelma on laadittu paikalliseen toimintaympäristöön sopivaksi yhteistyössä työelämän kanssa. Opetussuunnitelmaa ja sen toteuttamista kehitetään työelämästä ja opiskelijoilta saadun palautteen perusteella. 1.1 PUUALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Suomessa on puun mekaanista jalostamista harjoitettu niin kauan kuin täällä on ollut ihmisiä. Asunnot ja valtaosa tarvekaluista tehtiin aluksi puusta. Kotitalouteen liittyvän puun käytön rinnalle syntyi jo vuosisatoja sitten elinkeinotoimintaa ja teollisuutta, jolla on ollut suuri merkitys maamme talouselämän kehittymisessä. Nykyinen hyvinvointimme ja taloutemme pohjautuu yhä merkittävästi toista sataa vuotta sitten maahamme luodulle mekaaniselle puuteollisuudelle, joka edelleenkin voi antaa runsaasti lisää työtä ja hyvinvointia sekä elämisen laatua suomalaisille, kunhan vain puuhun perustuva osaaminen ja yritystoiminta jälleen nousevat siihen arvoonsa, joka sille maan omia, uudistuvia luonnonvaroja hyödyntävänä elinkeinotoimintana kuuluu. Puu on jatkuvasti uusiutuva luonnonvara. Kasvava puu toimii erittäin hyvin myös hiilensitojana ja vähentää näin ollen kasvihuonepäästöjä. Suomessa metsät ovat lähes koko maassa maisemaa hallitsevassa asemassa. Puuta on Suomessa pidetty itsestään selvyytenä, eikä aina ole mietitty sen todellista merkitystä kulttuurissamme. Puuesineitä on aina käsiteltävä puun ehdoilla sekä valmistuksessa että varsinaisen tuotteen elinkaaren aikana. Puun rakenteesta ja kasvutapahtumasta johtuu, että puuesine on aina yksilöllinen tuote. Puu on aito luonnontuote, joten sen ominaisuudet ovat ihmiselle miellyttäviä lähinnä lämpimyyden ja ulkonäön suhteen. Oikein käsiteltynä ja kunnollisesti ratkaistuissa rakenteissa puu on myös pitkäikäistä ja säänkestävää. Puualan ammattitaidon perusta on puumateriaalien ominaisuuksien tuntemus jopa puulajeittain. Tärkeää on hallita myös oheismateriaalien ja tarvikkeiden ominaisuudet ja niiden käyttö. Ammattitaidon tärkeä alue on tunnistaa tuotteen loppukäyttäjän tarpeet ja osata toimia niiden mukaisesti. Kaikissa työvaiheissa on oltava selkeästi laatutietoinen ja toimittava sen mukaisesti. On asenteellisesti pyrittävä kokonaisuuden kannalta parhaaseen lopputulokseen. Ryhmässä toimittaessa on otettava vastuu sekä ryhmän sisällä omasta osuudestaan että ryhmän toiminnan kokonaisuudesta ulospäin. Yritystoiminnan kannattavuuden perusteet on ymmärrettävä ja tiedettävä, että pitkällä tähtäimellä vain kannattava yritys takaa työpaikat. Teknisesti on hallittava valmistusprosessi kokonaisuudessaan ja sen eri osa-alueiden riippuvuus toisistaan. On oltava myös valmiudet työskennellä alalla itsenäisesti muissakin tehtävissä kuin omassa ammatissaan. Yrittämisen aloituskynnys on puusepänteollisuudessa alhainen, koska suuria investointeja ei välttämättä tarvita, jos on sopiva yritysidea. 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET Puualan perustutkinnon teollisuuspuusepän koulutusohjelma antaa laaja-alaiset perusvalmiudet puutuote- ja puusepänteollisuuden erilaisiin työtehtäviin. Lisäksi hänellä on osaaminen ja työelämän edellyttämä ammattitaito ainakin yhdessä puualan erikoistumisalassa siten, että hän voi sijoittua työelämään, suoriutua ammattialansa tehtävistä muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kehittää ammattitaitoaan. Puualan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hän kehittää sitä jatkuvasti. Hänellä on luovuutta, rohkeutta ja oma-aloitteisuutta tehdä itsenäisiä ratkaisuja toimiessaan työntekijänä tai yrittäjänä. Hän on yhteistyökykyinen ja pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja ottamaan huomioon lähialojen, joista tärkeimpänä uuden prosessiteollisuuden sekä käsi- ja taideteollisuuden ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Puualan perustutkinto tuottaa opiskelijalle laaja-alaiset valmiudet toimia puusepän työtehtävissä Suomen puutuoteteollisuudessa ja puuteollisuudessa tai itsenäisenä yrittäjänä. Tutkinnon suorittanut osaa toimia erilaisissa puusepänteollisuuden tuotteiden valmistusprosesseissa sekä niihin liittyvästä prosessinohjauksessa ja kunnossapitotöissä. Hän toimii yrityksen laatu- ja ympäristöjärjestelmän mukaisesti. Puuseppä ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen vaatimukset ja tavoitteet. Hänellä on elinikäisen oppimisen edellyttämät oppimisen avaintaidot, joista voidaan mainita erityisesti kyky kehittää oppimistaitojaan ja ongelmanratkaisukykyään, toimia yhteistyössä mekaanisen puuteollisuuden eri sidosryhmien kanssa sekä omassa organisaatiossa että sen ulkopuolella. Puusepän perustutkinnon suorittanut pitää kiinni yhteisesti sovituista

5 5 säännöistä ja ottaa huomioon terveyden ylläpitämiseen ja turvallisuuteen liittyviä seikkoja. suorittaneen on ymmärrettävä työturvallisuusasioiden ja työkykyä ylläpitävän toiminnan tärkeys, omalle terveydelle, työkykyisyydelle ja työssä jaksamiselle. Hän ottaa huomioon tärkeimmät työhön liittyvät terveysvaarat ja kehittää työtään siten, että ammattitautien ja tapaturmien vaara pienenee. Hän osaa pitää huolta omasta terveydestään ja siten ylläpitää työ- ja toimintakykyään. Hän osaa toimia ergonomisesti noudattaen työsuojelumääräyksiä ja -ohjeita. Puualan ammattilainen tukee toiminnallaan yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista. Hän osaa käyttää nykyaikaisen teknologian välineitä ja laitteita. Puualan perustutkinnon suorittaneella on tietoyhteiskunnassa tarvittavat valmiudet tieto- ja viestintätekniikassa sekä tiedon hankkimisessa ja välittämisessä. Puuseppä tuntee alansa keskeisen lainsäädännön sekä sopimusjärjestelmät ja noudattaa niitä työssään ja muussa toiminnassaan. Puuala kehittyy jatkuvasti sekä sisällöllisesti että rakenteellisesti. Puualan perustutkinnon suorittanut puusepällä on ongelmanratkaisutaidot selvittää uudet tilanteet ja lisäksi hän osaa toimia innovatiivisesti. Hän seuraa jatkuvasti puualan monipuolista kehittymistä sekä kotimaassa että ulkomailla. Kansainvälisessä toimintaympäristössä toimiva puuseppä osaa kommunikoida vieraalla kielellä ja hänellä on taito mukautua erilaisiin olosuhteisiin ja kulttuureihin sekä toimia suvaitsevasti erilaisten ihmisten kanssa. Lisäksi hän osaa luoda kansainvälisiä kontakteja ja hänellä on ajantasainen käsitys kansainvälisen puualan tilasta ja sen tarjoamista työmahdollisuuksista. Lisäksi ammatillisessa peruskoulutuksessa tulee tukea opiskelijoiden kehitystä hyviksi ja tasapainoisiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja sekä tukea elinikäistä oppimista (L630/98 5½ ). 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN Nivalan ammattiopiston puualan opinnoissa painotetaan rakennuspuusepän alueisiin ja massiivipuusta tapahtuvaan valmistamiseen liittyviä opintoja, johtuen Oulun eteläisen puualan yritysten tuotevalikoimista. Suurin osa yrityksistä valmistaa rakennuspuusepänteollisuuden tuotteita: ovia, ikkunoita, keittiökalusteita, listoja ja portaita. Lisänä erityistä osaamista kiinnitetään cnc-opintoihin, koska se nähdään hyvin voimakkaasti lisääntyvänä alueena Oulun eteläisen puualan yrityksissä. Pintakäsittelyn ja terätekniikan osalta lisätään yhteistyötä Keskipohjanmaan ammattikorkeakoulun ja Arteman kanssa. 1.4 TUTKINNON SUORITTANEIDEN SIJOITTUMINEN OPINTOJEN JÄLKEEN Puualan työtilanne Oulun eteläisen alueella on noin 2000 puualan työpaikkaa. Luku vaihtelee jonkin verran suhdanteista riippuen. Osaaville puusepille on varmasti myös jatkossa tarjolla ammattiaan vastaavaa työtä niin valtakunnallisesti kuin omallakin alueellamme. Kansainvälistymistä ja muihin maihin työllistymistä helpottaa se, että puusepän työ eri puolella maailmaa on hyvin samanlaista ja samoilla koneilla tapahtuvaa kuin kotimaassa. Kansainvälistymisen kynnystä pyritään opiskeluaikana mataloittamaan kannustamalla puualan opiskelijoita ulkomailla tapahtuvan työssäoppimiseen. Jatko-opinnot Puulan tutkinnon suorittanut voi hankkia työkokemusta ja edetä urallaan suorittamalla ammattitutkinnon tai erikoisammattitutkinnon. Kolmivuotisen perustutkinnon suorittaneella on yleinen jatko-opiskelukelpoisuus ja opiskelija voi valmistuttuaan hakeutua niin ammattikorkeakoulu kuin yliopisto-opintoihin.

6 6 2. PUUALAN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMINEN Tutkinnon rakenne PUUALAN PERUSTUTKINTO 120 ov 1. AMMATILLISET TUTKINNON OSAT 90 ov Pakolliset tutkinnon osat Materiaali- ja valmistustekniikka 20 ov Puualan piirtämisen perusteet 3 ov Materiaalitekniikka 3 ov Valmistustekniikka 14 ov Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov Valinnaiset tutkinnon osat (suuntautumisvaihtoehdot) Massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov CNC-ohjelmointi ja työstö 20 ov CNC- ohjelmointi 8 ov CNC- työstäminen 12 ov Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille valinnaiset tutkinnon osat Puusepänalan valmistustoiminta 10 ov Pintakäsittely 10 ov Muut valinnaiset tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Lukio-opinnot 0-10 ov 2. AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT 20 ov Pakolliset tutkinnon osat Pakolliset Valinnaiset Oppilaitoksen tarjonta valinnaisissa Äidinkieli... 4 ov ov... 0 ov Toinen kotimainen kieli, ruotsi... 1 ov ov... 1 ov Vieras kieli... 2 ov ov ov/kieli Matematiikka... 3 ov ov... 0 ov Fysiikka ja kemia... 2 ov ov... 0 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto... 1 ov ov... 1 ov Liikunta... 1 ov ov ov Terveystieto... 1 ov ov... 0 ov Taide ja kulttuuri... 1 ov ov ov Valinnaiset tutkinnon osat Pakollisten tutkinnon osien valinnaiset lisäosat, ks. edellä kohdat Ympäristötieto ov... 4 ov Tieto - ja viestintätekniikka ov... 1 ov Etiikka ov... 1 ov Kulttuurien tuntemus ov ov Psykologia ov... 1 ov Yritystoiminta ov... 2 ov 16 ov 4 ov

7 7 3. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT 10 ov Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen 2 ov Terätekniikka 10 ov/ 8 ov Tutkinnon osiin sisältyy työssäoppimista vähintään 20 ov, yrittäjyyttä vähintään 5 ov ja opinnäyte vähintään 2 ov. Tutkinnon osiin sisältyy opinto-ohjausta vähintään 1,5 ov. Opintoviikko on 40 tuntia opiskelijan työtä. Tarkemmat tiedot tutkintokohtaisista valinnaisuussäänöistä löytyvät tutkinnon perusteista osoitteesta:

8 8 3. OPINTOJEN AJOITUS PUUALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Teollisuuspuusepän koulutusohjelma AMMATILLISET TUTKINNON OSAT Pakolliset tutkinnon osat 90 ov 1. vuosi 2.vuosi 3. vuosi Syksy Kevät Syksy Kevät Syksy Kevät Materiaali- ja valmistustekniikka Työssäoppiminen (ei työssä oppimista 1. lukuvuotena) Ammattiosaamisen näyttö (1 yhteisnäyttö Materiaali- ja valmistustekniikka/asiakaslähtöinen valmistustoiminta O) Asiakaslähtöinen valmistustoiminta Työssäoppiminen (ei työssä oppimista 1. lukuvuotena) Ammattiosaamisen näyttö (1 yhteisnäyttö Materiaali- ja valmistustekniikka/asiakaslähtöinen valmistustoiminta O) Valinnaiset tutkinnon osat (suuntautumisvaihtoehdot) Massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov 10 ov 20 ov O O Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O O tai O X CNC-ohjelmointi ja -työstö 20 ov Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O O tai T Kaikille suuntautumisvaihtoehdoille valinnaiset tutkinnon osat X Puutaloelementtien valmistus 10 ov Työssäoppiminen (ajankohta vaihtelee) Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) O/T X O/T

9 9 Pintakäsittely 10 ov Työssäoppiminen Ammattiosaamisen näyttö (kokonäyttö) T tai O X T/O Muut valinnaiset tutkinnon osat Lukio-opinnot AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSAT (oppilaitos tiedottaa opintojen sijoittumisesta erikseen) VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Työpaikkaohjaajaksi valmentautuminen Terätekniikka 0-10 ov 20 ov 10 ov 2 ov 10/8 ov Työssäoppimista on 2. luokan syksyn ensimmäinen jakso 7 ov ja 3. luokan kaksi viimeistä jaksoa 13 ov. Opintojen ajoittuminen: Työssäoppiminen: X Ammattiosaamisen näyttö: O=oppilaitoksessa, T=työpaikalla

10 10 4. KAIKILLE PAKOLLISET TUTKINNON OSAT: Ammattitaitovaatimukset, sisällöt ja arviointi MATERIAALI- JA VALMISTUSTEKNIIKKA 20 ov Materiaali- ja valmistustekniikka sisältää puusepänteollisuuden peruskoneet, mittavälineet, ammattipiirustukset, yleisimmät alan materiaalit sekä konekohtaisen ja yleisen työturvallisuuden. Lisäksi käsitellään yleisimpien liitosten, liimauksen ja pintakäsittelyn perusteet. Tutkinnon osan painopiste on työturvallisessa ja ergonomisessa työskentelyssä sekä koneiden käytön hallinnassa. AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa lukea ammattipiirustuksia ja suunnitella sen mukaan työjärjestyksen laatia yksinkertaisia ammattipiirustuksia laatia katkaisu- ja paloitteluluettelon käyttää alan mittavälineitä käyttää materiaaleja ja muita aineita käyttökohteen mukaan oikein mitata puutavaran kosteuden valmistaa tuotteiden rakenteita ja liitoksia valmistaa tuotteita määriteltyjen laatuvaatimusten mukaan viimeistellä valmistamansa tuotteet pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla pintakäsitellä tuotteen tarkoituksenmukaisella tavalla työskennellä työturvallisesti, huomioiden myös Atex-direktiivin velvoitteet ylläpitää työpaikan järjestystä ja siivota työpisteensä. osaa käyttää vähintään seuraavia peruskoneita: pyörösaha vannesaha oikohöylä tasohöylä alajyrsin yläjyrsin monikaraporakone paineilmapuristin CNC - kone nauhahiomakone TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi Tekninen piirtäminen Materiaaliluettelojen laadinta Mittaimet Koneiden ja laitteiden käyttäminen Materiaalien valinta Viimeistely ja laaduntarkkailu Pintakäsittely Kone- ja terähuolto

11 11 Materiaalituntemus Kuivaustekniikka Matematiikka ja luonnontieteet Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Vuorovaikutus ja yhteistyö Opintojaksot: Puualan piirtämisen perusteet 3 ov Materiaalitekniikka 3 ov Valmistustekniikka 14 ov OPINTOJAKSOT Puualan piirtämisen perusteet 3 ov Materiaalitekniikka 3 ov Keskeiset sisällöt: osaa lukea ja piirtää osa- ja kokoonpanokuvia laatia materiaaliluetteloja käyttää työssä tarvittavia mittalaitteita. Oppimisympäristöt: Teorialuokka, tietokoneluokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt. Opetusmenetelmät: Piirtämisen perusasioiden opettelua piirtäen käsin ja tietokoneella sekä piirustusten lukuharjoituksia. Keskeiset sisällöt: osaa valita tuotteeseen määritellyt materiaalit tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät puulajit; tietää niiden ominaisuudet ja käyttökohteet puun fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden vaikutukset; tietää puun rakenteen merkityksen puuntyöstössä määrittää puun kosteuden laskea kaikkien tuotteen valmistamiseen käytettyjen eri materiaalien kustannukset. Tässä opintojaksossa kiinnitetään erityistä huomiota puusepän teollisuudessa käytettävien puulajien tuntemiseen, niiden ominaisuuksiin ja käyttökohteisiin. Ominaisuuksista keskeisiä ovat puun kosteus, kemialliset, ja fysikaaliset ominaisuudet. Lisäksi opiskelijan on osattava laskea tuotteen valmistamisesta aiheutuvat kustannukset. Oppimisympäristöt: Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt. Opetusmenetelmät: Lähiopetusta teorialuokassa ja työsalissa. Oppimista tuetaan videoiden ja internetistä saatavalla materiaalilla. Valmistustekniikka 14 ov Keskeiset sisällöt: osaa suunnitella työnsä toimia työssään suunnitelmallisesti saavuttaa asetetut laatutavoitteet arvioida työskentelyään suhteessa tavoitteisiin noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita noudattaa työturvallisuusmääräyksiä huomioida työssään kestävän kehityksen

12 12 toimia työn vaatimissa valita ja asettaa oikeat terät ja työstöarvot käyttää peruskoneita ja tehdä niille asetteita työskennellä noudattaen työturvallisuutta ja siisteyttä selviytyy viimeistelystä ja laaduntarkkailusta toimia taloudellisesti ja arvioiden oman työnsä vaikutukset. Tässä opintojaksossa syvennetään peruskoneiden käytön osaamista, joka tapahtuu harjoitustöiden ja asiakastöiden avulla. Valmistetavat tuotteet voivat olla erilaisista levyistä erityisesti liimalevystä tai massiivipuusta valmistettavia. Työskentelyssä painotetaan laatua niin koneiden käytössä kuin viimeistelyssä sekä oman tekemisen arviointia tuotteiden ja taloudellisuuden osalta. Oppimisympäristöt: Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt. Opetusmenetelmät: Työsuunnitelmia tehtäessä opiskelijaa opastetaan ja ohjataan toimiviin ratkaisuihin. Ohjauksessa apuna käytetään oppimateriaaleja kirjoista ja internetistä. Oppimista tuetaan myös opetusvideoiden avulla. Varsinainen tekeminen opitaan työsalissa harjoitusja asiakastöitä tehden. EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Ei edeltävyysopintoja. OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. n oppimisen arviointia on päivittäin opiskelijan saama palaute luokka- ja työsalityöskentelystä. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttö: osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten yksinkertaisen tuotteen esim. leikkuulaudan tai tarjottimen. Muu osaamisen arviointi: Teknisestä piirtämisestä järjestetään kirjallinen koe. Mittavälineiden käytöstä ja materiaaliluetteloiden laadinnasta järjestetään testi. Työn suunnittelu, yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta, materiaalien valinta, viimeistely ja laaduntarkkailu, pintakäsittely, kone- ja terähuolto, kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä. Lisäksi matematiikasta ja luonnontieteistä järjestetään kirjallinen koe.

13 13 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Puualan perustutkinnon Materiaali- ja valmistustekniikka 20 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. valmistaa tekemänsä piirustuksen ja työsuunnitelman pohjalta saumalevyn tekoa edellyttävän tuotteen esim. tarjottimen tai muun vastaavan pienimuotoisen tuotteen. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työprosessien hallinnasta työn kokonaisuuden hallinta ja oman työn arviointi työmenetelmien, välineiden ja materiaalin hallinnasta koneiden ja laitteiden käyttö työn perustana olevan tiedon hallinta niiltä osin, mitä voidaan liittää kyseisiin työtehtäviin elinikäisen oppimisen avaintaidoista ammattietiikka sekä terveys, turvallisuus ja toimintakyky. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Saumalevystä valmistetun tuotteen valmistaminen työturvallisuutta noudattaen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät (x) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat ( ) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

14 14 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tekninen piirtäminen Materiaaliluettelojen laadinta Mittaimet Koneiden ja laitteiden käyttäminen Materiaalien valinta tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee työnsä suunnittelee itsenäisesti suunnitellessaan työtään annettujen ohjeiden mukaan työnsä ja osaa esittää tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet asennoituu työhönsä siten, ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen. toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti. vaihtoehtoisia toimintatapoja toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi. osaa lukea tuotepiirustuksia osaa piirtää annettujen osaa piirtää osa- ja ohjeiden mukaan osa- tai kokoonpanokuvia kokoonpanokuvia tarvitsee ajoittain ohjausta laatiessaan materiaaliluetteloja osaa käyttää rullamittaa luotettavasti ja työntömittaa pääsääntöisesti oikein tarvitsee ajoittain ohjausta valitessaan ja asettaessaan oikeat terät ja työstöarvot työskentelee ohjattuna huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden osaa lähes itsenäisesti käyttää melkein kaikkia peruskoneita, mutta tarvitsee ohjausta asetteiden teossa tarvitsee jonkin verran ohjausta osatakseen valita tuotteeseen määritellyt materiaalit osaa laatia lähes virheettömästi materiaaliluetteloja hallitsee rulla- ja työntömitan käytön luontevasti ja luotettavasti; osaa käyttää muita mittaimia ohjeistettuna osaa valita ja asettaa annettujen ohjeiden mukaan oikeat terät ja työstöarvot työskentelee annettujen ohjeiden mukaan huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden osaa itsenäisesti käyttää lähes kaikkia peruskoneita, mutta tarvitsee vähäistä ohjausta asetteiden teossa osaa annettujen ohjeiden mukaan valita tuotteeseen määritellyt materiaalit osaa laatia materiaaliluetteloja käyttää työssä tarvittavia mittalaitteita tehokkaasti, monipuolisesti ja luotettavasti osaa valita ja asettaa lähes itsenäisesti oikeat terät ja työstöarvot työskentelee lähes itsenäisesti huomioiden työturvallisuuden ja siisteyden osaa itsenäisesti käyttää peruskoneita ja tehdä niille asetteita osaa itsenäisesti valita tuotteeseen määritellyt materiaalit

15 15 Viimeistely ja laaduntarkkailu Pintakäsittely Kone- ja terähuolto 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Materiaalituntemus Kuivaustekniikka Matematiikka ja luonnontieteet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka osaa tehdä viimeistelyjä, mutta viimeistelyssä ja laaduntarkkailussa on useita puutteita osaa pintakäsitellä käsityövälineillä tuotteen minimivaatimusten mukaisesti osaa teroittaa käsityökalujen terät, mutta lopputuloksessa on puutteita osallistuu koneiden huoltotoimiin. selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailussa on pieniä puutteita osaa pintakäsitellä ohjatusti ruiskulla tuotteen osia osaa teroittaa käsityökalujen terät osaa suorittaa koneille tehtävät perushuollot. selviytyy kaikilta osin moitteettomasti viimeistelystä ja laaduntarkkailusta osaa pintakäsitellä ruiskulla tuotteen osia laatuvaatimusten mukaan osaa teroittaa käsityökalujen terät oikea-aikaisesti ja itsenäisesti osaa suorittaa itsenäisesti ja oikea-aikaisesti useimmat koneille tehtävät perushuollot. tietää yleisimmät tunnistaa yleisimmät tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa puusepänteollisuudessa puusepänteollisuudessa käytettävät puulajit käytettävät puulajit käytettävät puulajit; tietää tietää puusepänteollisuudessa käytettävät yleisimmät levymateriaalit ymmärtää, miten puu käyttäytyy kosteuden muuttuessa tietää yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät liimat ja muut materiaalit osaa määrittää puun kosteuden osaa laskea valmiin tuotteen materiaalikustannukset. tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät levymateriaalit ymmärtää puumateriaalien anisotrooppisuuden merkityksen tuotteiden valmistukseen ja rakenteisiin tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät liimat ja muut materiaalit ymmärtää miksi puutavara kuivataan käyttökosteuteen osaa laskea kaikkien tuotteen valistamiseen käytettyjen materiaalien kustannukset. niiden käyttökohteet tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät levymateriaalit; tietää niiden ominaisuudet ja käyttökohteet tuntee puun fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet ja niiden vaikutuksen; tietää puun rakenteen merkityksen puuntyöstössä tunnistaa yleisimmät puusepänteollisuudessa käytettävät liimat ja muut materiaalit; tietää niiden käyttökohteet osaa määrittää puun kosteuden punnitusmenetelmällä ja hallitsee käsitteen tasapainokosteus ymmärtää tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset. noudattaa sovittuja työaikoja ja -ohjeita noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja työtään arvostaen

16 16 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Vuorovaikutus ja yhteistyö asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä suorittanut ensiapu- ja työturvallisuus-koulutuksen ymmärtää raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa. vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden; poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa. kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia joustavasti ja yhteistyötä edistävästi eri vuorovaikutustilanteissa. AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.

17 17 ASIASKASLÄHTÖINEN VALMISTUSTOIMINTA 10 ov Asiakaslähtöisessä valmistustoiminnassa selvitetään tuotteen ulkonäkö, mitat ja laatuvaatimukset, tehdään valmistuksessa tarvittavat dokumentit, sekä valmistetaan tuote tai tuotteen osa laatukriteereiden mukaan aikataulua noudattaen. Tutkinnon osan painopiste on mittatarkkuuden, laatukriteereiden ja aikataulun noudattamisessa. AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa selvittää asiakkaan tarpeen laatia tarvittavat dokumentit tuotteen valmistamiseksi valmistaa tuotteen annettujen kriteereiden mukaisesti viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi Työn vastaanotto Materiaalien käyttö Koneiden ja laitteiden käyttäminen Viimeistely Koneiden käyttämiseen liittyvä tietoperusta Dokumentit Matematiikka ja luonnontieteet Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu Opintojen alussa opiskelijalle opetetaan työturvallisuuteen ja työstökoneiden käyttöön liittyvät seikat. Erityisesti tässä tutkinnon osassa painotetaan liimalevyn valmistuksen eri vaiheita ja sitä kautta edetään vähitellen harjoitus ja asiakastöiden kautta oikeiden materiaalien valintaan, oman työn suunniteluun ja dokumentointiin. Kaikessa työskentelyssä huomioidaan turvallisuuden lisäksi kestävä kehitys, vuorovaikutus, yhteistyö ja ammattietiikka. Oppimisympäristöt: Teorialuokka, työsali ja erilaiset verkkoympäristöt. Opetusmenetelmät: Työsuunnitelmia tehtäessä opiskelijaa opastetaan ja ohjataan toimiviin ratkaisuihin. Ohjauksessa apuna käytetään oppimateriaaleja kirjoista ja internetistä. Oppimista tuetaan myös opetusvideoiden avulla. Varsinainen tekeminen opitaan työsalissa harjoitus- ja asiakastöitä tehden. EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Ei edeltävyysopintoja.

18 18 OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. a tarkkaillaan päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja harjoitusten osalta. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttö: osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten asiakkaan tilaaman tuotteen esim. pöytä, tuoli tv-taso jne. Työn arvioinnissa korostetaan työn aikataulussa pysymistä ja valmiin tuotteen laatua. Työ tehdään siinä laajuudessa, että ammattitaidon voidaan todeta vastaavan ammattitaitovaatimuksia. Muu osaamisen arviointi: Kirjallinen koe matematiikasta ja luonnontieteistä. Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta, kestävä kehitys, vuorovaikutus ja yhteistyö sekä oppiminen ja ongelman ratkaisu arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä. Lisäksi työn suunnittelu ja työn vastaanotto arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.

19 19 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Puualan perustutkinnon Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti suullisia ohjeita noudattaen tai kirjallisia työsuunnitelmia tulkiten asiakkaan tilaaman tuotteen esim. pöytä, tuoli tv-taso jne. Työn arvioinnissa korostetaan työn aikataulussa pysymistä ja valmiin tuotteen laatua. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta oman työn arviointi työn vastaanotto materiaalien käyttö koneiden ja laitteiden käyttäminen ja niihin liittyvä tietoperusta viimeistely dokumentit ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Saumalevystä valmistetun tuotteen valmistaminen työturvallisuutta noudattaen. (1. näyttö) NÄYTTÖYMPÄRISTÖ Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät (x) Alan opettaja(t) ( ) Työelämän edustajat ( ) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

20 20 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Työn vastaanotto Materiaalien käyttö Koneiden ja laitteiden käyttäminen Viimeistely tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee työnsä suunnittelee itsenäisesti suunnitellessaan työtään annettujen ohjeiden mukaan työnsä ja osaa esittää tarvitsee jonkin verran ohjausta aloituksessa ja siirryttäessä työvaiheesta toiseen tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet asennoituu työhönsä siten, ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen. toimii työssään suunnitelmallisesti vähäisellä ohjauksella saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti. vaihtoehtoisia toimintatapoja toimii suunnitelmallisesti ja osaa ratkaista ongelmatilanteita käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi arvioi työskentelyään realistisesti; osaa kehittää toimintaansa parempaan lopputulokseen pääsemiseksi. osaa ohjattuna selvittää osaa annettujen ohjeiden osaa itsenäisesti selvittää tuotteen ulkonäön, mukaan selvittää tuotteen tuotteen ulkonäön, mittatarkkuuden ja ulkonäön, mittatarkkuuden mittatarkkuuden ja laatukriteerit ja laatukriteerit laatukriteerit sekä muut tarvitsee jonkin verran ohjausta aikataulun laatimisessa tarvitsee opastusta materiaalien käytössä osaa vaihtaa koneisiin terät ja tehdä yksinkertaiset asetteet pystyy valmistamaan tuotteen ohjattuna noudattaen annettuja työturvallisuusohjeita ja aiheuttamatta vaaraa tarvitsee opastusta tuotteen viimeistelyssä. osaa laatia aikataulun tuotteen valmistamiselle, mutta se vaatii hieman ohjausta osaa pääsääntöisesti käyttää materiaaleja taloudellisesti ja tuotteen laatuvaatimusten mukaisesti osaa käyttää koneita monipuolisesti oikeilla menetelmillä valmistaa tuotteen annettujen ohjeiden mukaan, melko joutuisasti ja huomioiden työturvallisuuden osaa annettujen ohjeiden mukaan viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla. yksityiskohdat osaa laatia realistisen aikataulun tuotteen valmistamiselle osaa käyttää materiaaleja taloudellisesti ja tuotteen laatuvaatimusten mukaisesti osaa itsenäisesti käyttää koneita monipuolisesti sekä suorittaa koneistukset oikeassa järjestyksessä valmistaa tuotteen itsenäisesti, joutuisasti ja huomioiden työturvallisuuden osaa viimeistellä tuotteen pintakäsittelyn edellyttämällä tavalla.

21 21 3. Työn perustana olevan tiedon hallinta Koneiden käyttämiseen liittyvä tietoperusta Dokumentit Matematiikka ja luonnontieteet 4. Elinikäisen oppimisen avaintaidot Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Vuorovaikutus ja yhteistyö Oppiminen ja ongelmanratkaisu ammatillisen tiedon ammatillisen tiedon ammatillisen tiedon soveltaminen tuotteen soveltaminen tuotteen soveltaminen tuotteen valmistukseen vaatii valmistukseen on itsenäistä valmistukseen on itsenäistä, ohjausta perusteltua ja luontevaa osaa laatia ohjattuna valmistuksessa tarvittavat dokumentit osaa laskea valmiin tuotteen materiaalikustannukset. osaa laatia lähes virheettömästi valmistuksessa tarvittavat dokumentit osaa laskea kaikkien tuotteen valistamiseen käytettyjen materiaalien kustannukset. osaa laatia valmistuksessa tarvittavat dokumentit ymmärtää tuotteen hinnan muodostumisen ja osaa itsenäisesti laskea kaikki materiaalikustannukset. noudattaa sovittuja työaikoja ja -ohjeita asennoituu myönteisesti turvalliseen toimintaan; välttää riskejä työssään noudattaa työstä annettuja turvallisuusohjeita eikä aiheuta vaaraa käyttää turvallisesti ohjeiden mukaisia suojaimia, työvälineitä ja työmenetelmiä ymmärtää raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii ohjattuna kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti pystyy toimimaan työn kannalta välttämättömissä vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ja huomioi ohjattuna asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa. noudattaa työyhteisön sääntöjä ja ohjeita; tekee työtä vastuuntuntoisesti ja sovitulla tavalla vastaa itsenäisesti toimintansa turvallisuudesta noudattaa työyhteisön ohjeita; ottaa työssään huomion muut työyhteisön jäsenet varmistaa suojaimien, työvälineiden ja materiaalien turvallisuuden; poistaa ja vie huoltoon vialliset työvälineet ja suojaimet ottaa lähes itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii pääsääntöisesti kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia työn vaatimissa vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ja huomioi annettujen ohjeiden mukaan asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa. työskentelee hyvien ammattikäytänteiden mukaisesti ja työtään arvostaen kehittää itsenäisesti toimintansa turvallisuutta havaitsee ja tunnistaa työhönsä liittyvät vaarat sekä ilmoittaa niistä arvioi suojainten, työvälineiden ja työmenetelmien soveltuvuutta kyseiseen työhön ottaa itsenäisesti huomioon raaka-aineiden ja kemikaalien käsittelystä syntyvät ympäristövaikutukset; toimii kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti osaa toimia joustavasti ja yhteistyötä edistävästi eri vuorovaikutustilanteissa ymmärtää ja huomioi itsenäisesti asiakkaan tarpeet tuotteen valmistuksessa. AMMATILLISEN KASVUN TUKEMINEN JA OPINTOJEN OHJAUS perehdytetään tutkinnon osan ammattitaitovaatimuksiin, sisältöön, toteutukseen ja arviointiin.

22 22 MASSIIVIPUUTUOTTEIDEN VALMISTUS 20 ov Massiivipuutuotteiden valmistus on pääsääntöisesti tuotteiden tai niiden komponenttien valmistusta puusta käyttäen puusepänalan keskeisimpiä työstökoneita. AMMATTITAITOVAATIMUKSET osaa valmistaa massiivipuutuotteita tai niiden osia lukea työpiirustuksia ja laatia osaluettelon valita tuotteen käyttökohteeseen soveltuvat puu- ja muut materiaalit käyttää valmistuksessa käytettäviä puuntyöstökoneita, laitteita ja teriä valita massiivipuutuotteen valmistukseen liittyviä erilaisia liitosmenetelmiä, mallineita ja/tai valmistustekniikoita toimia asiakaslähtöisesti. TUTKINNON OSAN KESKEISET SISÄLLÖT JA OPETUSMENETELMÄT Keskeiset sisällöt: Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi Tuotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden käyttäminen Viimeistely ja laaduntarkkailu Materiaalin valinta Piirustusten lukutaito Liimaustekniikka Materiaalituntemus Helat Materiaalilaskenta Terätekniikka Ammattietiikka Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Vuorovaikutus ja yhteistyö Tässä tutkinnon osassa pääpaino on massiivipuisten tuotteiden valmistamisessa. Tällaisia tuotteita ovat esim. pirttikalustot, tv- tasot, sängyt jne. Koneiden ja laitteiden käyttöä laajennetaan terätekniikan, liimaustekniikan ja viimeistelytekniikan osalta. Oman työn suunnittelussa painotetaan piirustusten lukutaitoa, materiaalien oikeata käyttöä ja varustelutarvikkeiden tuntemusta sekä niiden liittämistä tuotteisiin. Oppimisympäristöt: Teorialuokka, työsali, erilaiset verkkoympäristöt ja toisen luokan syksyn työssäoppiminen. Opetusmenetelmät: Työsuunnitelmia tehtäessä opiskelijaa ohjataan oikeisiin ratkaisuihin. Ohjauksen apuna käytetään oppimateriaaleja kirjoista ja internetistä. Oppimista tuetaan videoiden avulla. Varsinainen tuotteiden tekeminen opitaan asiakastöitä tehden työsalissa ja toisen opintovuoden syksyn työssäoppimisessa. EDELTÄVYYSOPINNOT TAI MUUT SUORITTAMISEEN LIITTYVÄT ASIAT Asiakaslähtöinen valmistustoiminta 10 ov, etenkin työkoneiden käyttökoulutus ja työturvallisuus.

23 23 OPPIMISEN ARVIOINTI Oppimisen arvioinnin tavoite on, että opiskelija tietää, mitä hän osaa ja mitä hänen on vielä opittava. Opintojen suorittaminen hyväksytysti on edellytyksenä opintojen etenemiseen. Oppimisen arviointi perustuu opiskelijan tarkkailuun ja ohjaamiseen päivittäin hänen suorittamien tehtävien ja töiden osalta. Oppimisen arviointia tehostetaan erilaisten harjoitustehtävien avulla. OSAAMISEN ARVIOINTI JA TUTKINNON OSAN ARVOSANAN MUODOSTUMINEN Todistukseen tuleva tutkinnon osan arvosana päätetään osaamisen arvioinnin perusteella. Mikäli osaamista arvioivia opettajia on ollut useita, päätös tehdään arviointikeskustelussa. Opintojaksot ja ammattiosaamisen näyttö tulee olla hyväksytysti suoritettu ennen tutkinnon osan arvosanan antamista. Tutkinnon osan arvosana muodostuu ammattiosaamisen näytön arvosanasta sekä muusta arvioinnista. Siltä osin kuin tutkinnon osassa vaadittavaa ammattitaitoa ei voida ammattiosaamisen näytössä osoittaa, sitä täydennetään muulla osaamisen arvioinnilla, kuten haastattelujen, tehtävien ja muiden luotettavien menetelmien avulla. Ammattiosaamisen näyttö: osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti massiivipuutuotteen, valitsee siihen oikeat materiaalit, liiman, pintakäsittelyaineet ja -materiaalit sekä käyttää oikeita teriä hyödyntäen terätekniikassa oppimiaan asioita. Työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyn suunnitelmallisuuteen, taloudellisuuteen, työturvallisuusseikkojen ja kestävänkehityksen vaatimuksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään valmiin tuotteen laatuun. Muu osaamisen arviointi: Osaamisen arviointia voidaan tehostaa kirjallisilla kokeilla. Kestävä kehitys sekä vuorovaikutus ja yhteistyö arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä. Lisäksi viimeistely ja laaduntarkkailu arvioidaan työsalityöskentelyn yhteydessä.

24 24 AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ ARVIOINTINA Puualan perustutkinnon Massiivipuutuotteiden valmistus 20 ov tutkinnon osan ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamis- ja arviointisuunnitelma (hyväksytetään arviointitoimikunnassa ohjeiden mukaisesti). NÄYTÖN KUVAUS Ammattiosaamisen näyttö muodostuu kokonäytöstä. osoittaa ammattitaitonsa valmistamalla itsenäisesti massiivipuutuotteen, valitsee siihen oikeat materiaalit, liiman, pintakäsittelyaineet ja -materiaalit sekä käyttää oikeita teriä hyödyntäen terätekniikassa oppimiaan asioita. Työn arvioinnissa kiinnitetään huomiota työskentelyn suunnitelmallisuuteen, taloudellisuuteen, työturvallisuusseikkojen ja kestävänkehityksen vaatimuksiin. Erityistä huomiota kiinnitetään valmiin tuotteen laatuun. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTÖLLÄ ARVIOIDAAN Ammattiosaamisen näytössä arvioidaan vähintään (arvioinnin kohteet ja kriteerit taulukossa tummennettuina) työn suunnittelu työn kokonaisuuden hallinta yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta oman työn arviointi tuotteiden valmistus koneiden ja laitteiden käyttäminen viimeistely ja laaduntarkkailu materiaalin valinta piirustusten lukutaito liimaustekniikka materiaalituntemus helat materiaalilaskenta terätekniikka ammattietiikka terveys, turvallisuus ja toimintakyky. NÄYTTÖÄ KUVAAVA LAUSE(ET) NÄYTTÖTODISTUKSESSA Pintakäsitellyn massiivipuutuotteen valmistaminen puusepän liitoksia käyttäen. NÄYTTÖYMPÄRISTÖ Ammattiosaamisen näyttö suoritetaan oppilaitoksella. NÄYTÖN ARVIOIJAT Arviointi perustuu arviointikeskusteluun ja opiskelijan tekemään itsearviointiin. Ammattiosaamisen näytön arvosanan päättää/päättävät (x) Alan opettaja(t) (x) Työelämän edustajat (x) em yhdessä Ammattiosaamisen näyttöjen arviointiin osallistuvalla muulla henkilöllä kuin opettajalla tulee olla sellainen koulutuksella, työkokemuksella tai muulla tavalla hankittu asianomaisen alan osaaminen ja ammattitaito, jota voidaan pitää riittävänä ammattiosaamisen näyttöjen arvioinnissa. Opettajan tulee olla oman alansa asiantuntija. Jos opettaja on kelpoinen opettamaan ko. ammattiosaamisen näytön sisältöön liittyviä ammatillisia opintoja, hän on kelpoinen arvioimaan ao. opintoihin liittyviä ammattiosaamisen näyttöjä. Arvioijien esteellisyyteen sovelletaan hallintolakia 434/2003,

25 25 ARVIOINNIN KOHTEET JA KRITEERIT OSAAMISEN ARVIOINNISSA a arvioidaan suhteessa ennalta asetettuihin tavoitteisiin ja hänen osoittamaansa osaamista verrataan ennalta määriteltyihin arvioinnin kohteisiin ja arviointikriteereihin. ARVIOINNIN KOHDE ARVIOINTIKRITEERIT 1. Työprosessin hallinta Työn suunnittelu Työn kokonaisuuden hallinta Yrityslähtöinen, laadukas ja taloudellinen toiminta Oman työn arviointi 2. Työmenetelmien, -välineiden ja materiaalin hallinta Tuotteiden valmistus Koneiden ja laitteiden käyttäminen Viimeistely ja laaduntarkkailu Materiaalin valinta tarvitsee ajoittain ohjausta suunnittelee työnsä suunnittelee itsenäisesti suunnitellessaan työtään annettujen ohjeiden mukaan työnsä tarvitsee alussa jonkin toimii työssään toimii suunnitelmallisesti ja verran ohjausta suunnitelmallisesti itsenäisesti aloituksessa ja siirryttäessä vähäisellä ohjauksella työvaiheesta toiseen tarvitsee jonkin verran ohjausta saavuttaakseen työssään asetetut minimitavoitteet asennoituu työhönsä siten ettei tietoisesti aiheuta taloudellista vahinkoa arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin, mutta arviointi ei kaikilta osin ole realistinen. saavuttaa työssään asetetut laatutavoitteet toimii yritteliäästi ja osaa arvioida oman työnsä taloudellisia vaikutuksia arvioi työskentelyään suhteessa tavoitteisiin realistisesti. osaa käyttää materiaaleja taloudellisesti; saavuttaa työssään asetetut laatu- ja aikatavoitteet on aloitteellinen ja toimii työyhteisön parhaaksi arvioi työskentelyään realistisesti ja itsenäisesti. käyttää ohjattuna oikeita työmenetelmiä osaa käyttää mallineita valmistuksessa osaa käyttää koneita ja laitteita sekä tehdä asetteita ohjattuna työturvallisuuden huomioiden osaa vaihtaa ja asettaa terät ja työstöarvot ohjattuna osaa tehdä viimeistelyjä, mutta viimeistelyssä ja laaduntarkkailussa on puutteita tarvitsee jonkin verran ohjausta osatakseen valita tuotteeseen oikeat materiaalit. valitsee oikeat työmenetelmät sekä hallitsee käytön annettujen ohjeiden mukaan osaa valmistaa mallineita ohjeiden mukaisesti hallitsee koneiden ja laitteiden turvallisen työskentelyn; osaa tehdä asetteita annettujen ohjeiden mukaisesti osaa valita, vaihtaa ja asettaa terät ja työstöarvot annettujen ohjeiden mukaisesti selviytyy osien viimeistelyistä, mutta laaduntarkkailussa on pieniä puutteita osaa valita tuotteeseen oikeat materiaalit annettujen ohjeiden mukaisesti. valitsee oikeat työmenetelmät sekä osaa toimia itsenäisesti osaa valmistaa erilaisia mallineita lähes itsenäisesti hallitsee koneiden ja laitteiden turvallisen käytön; käyttää välineitä tehokkaasti osaa valita, vaihtaa ja asettaa kuhunkin työvaiheeseen sopivimmat terät sekä valita terille sopivat työstöarvot itsenäisesti viimeistelee työvaiheet itsenäisesti ja laadukkaasti osaa valita itsenäisesti tuotteeseen oikeat materiaalit ja käyttää niitä taloudellisesti.

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, Puualan perustutkinto 2 3 1. TUTKINTOKOHTAINEN OSA... 4 2. KUVAUS KOULUTUSALASTA... 4 3. TUTKINNON MUODOSTUMINEN... 4 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON MUODOSTUMISPERIAATTEET... 4 LUKUSUUNNITELMA... 6 TUTKINNON OSAT... 9 Pakolliset

Lisätiedot

PUUALAN PERUSTUTKINTO

PUUALAN PERUSTUTKINTO PUUALAN PERUSTUTKINTO OPETUSSUUNNITELMA Puuseppä Teollisuuspuusepän osaamisala Voimassa 1.8.2015 alkaen 1(152) Sisällys 1. PUUALAN PERUSTUTKINTO... 2 1.1. Puualan arvoperusta ja ammattiala Savonlinnan

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, autoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. AUTOALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 AUTOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, hiusalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. HIUSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 HIUSALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 HIUSALAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi

KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO. Suunnitelma tutkinnon osien arvioimiseksi ja ammattiosaamisen näyttöjen toteuttamiseksi 1 KESKI-UUDENMAAN AMMATTIOPISTO 351701 PUUALAN PERUSTUTKINTO Teollisuuspuusepän koulutusohjelma, puuseppä koulutusohjelmakoodi 1536 tutkintonimikekoodi 10034 Ammatilliset tutkinnon osat 90 opintoviikkoa

Lisätiedot

Puualan perustutkinto, puuseppä

Puualan perustutkinto, puuseppä Ammatillisen perustutkinnon opetussuunnitelma Puualan perustutkinto, puuseppä 2015 Hyväksytty 13.8.2015 SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 Puualan perustutkinnon, puuseppä, toteutus ammatillisena peruskoulutuksena

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, liiketalouden perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 LIIKETALOUDEN JA KAUPAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, kauneudenhoitoalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 5 1. KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO... 5 1.1 KAUNEUDENHOITOALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 5 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 5 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN...

Lisätiedot

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma

Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon Koulutus Oy Etelä-Savon ammattiopisto Tutkinnon oppilaitoskohtainen opetussuunnitelma Etelä-Savon ammattiopiston johtoryhmän vahvistama 2.5.2011 Osaamisjohtaja Marja Anttalainen Puualan perustutkinto

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto

PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Nivalan ammattiopisto 2 Sisällys 1. PUUSEPÄNALAN AMMATTITUTKINTO... 4 1.1 NÄYTTÖTUTKINTOON VALMISTAVA KOULUTUS... 4 1.2 VALMISTAVAN

Lisätiedot

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013

JEDU tutkintokohtainen opetussuunnitelma, logistiikan perustutkinto, 2013 2, 2013 3 JOHDANTO... 4 1. YLEISTÄ LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNOSTA... 4 1.1 LOGISTIIKKA-ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 ALAN ARVOT... 5 1.3 ALAN OSAAMISTARPEET... 5 1.4 TUTKINNON TAVOITTEET...

Lisätiedot

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto,

jedu - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, 2 3 JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 ALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 OPISKELIJAKSI OTTAMISEN EDELLYTYKSET SEKÄ KURINPITOVAATIMUKSET...

Lisätiedot

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto

JEDU - tutkintokohtainen opetussuunnitelma, metsäalan perustutkinto 2 3 JOHDANTO... 4 1. METSÄALAN PERUSTUTKINTO... 4 1.1 METSÄALAN AMMATTIALAN KUVAUS JA ARVOPERUSTA... 4 1.2 TUTKINNON TAVOITTEET... 4 1.3 PAIKALLISEN TOIMINTAYMPÄRISTÖN HUOMIOON OTTAMINEN... 5 1.4 TUTKINNON

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET 1 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, OSAAMISALA MUOVITUOTEVALMISTAJA AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Hyväksytty 22.12.2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Muovitekniikan koulutusohjelma MUOVITUOTEVALMISTAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012

Lisätiedot

sähkö- JA perustutkinto 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

sähkö- JA perustutkinto 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET sähkö- JA automaatiotekniikan perustutkinto 2009 Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala sähköasentaja Sähkö- ja automaatiotekniikan koulutusohjelma/osaamisala automaatioasentaja MÄÄRÄYS

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA

OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Ilmanvaihtoasennuksen koulutusohjelma ILMANVAIHTOASENTAJA Johtokunnan hyväksymä 18.10.2011 Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta

Lisätiedot

Tekniikka ja liikenne. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI

Tekniikka ja liikenne. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI Tekniikka ja liikenne OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov SUUNNITTELUASSISTENTIN PERUSTUTKINTO Teknisen suunnittelun koulutusohjelma SUUNNITTELUASSISTENTTI Johtokunnan hyväksymä 1.2.2011 Salpauksen ammattiosaamisen

Lisätiedot

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA

TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO, PUTKIASENTAJA PUTKIASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA 1/2010 1 SISÄLTÖ JOHDANTO 1 TALOTEKNIIKAN PERUSTUTKINNON TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov

Tampereen seudun ammattiopisto OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, 120 ov Parturi-kampaajan koulutusohjelma HIUSALAN PERUSTUTKINTO Hyväksytty Näyttötoimikunnassa 29.8.2013 Ammatillisen koulutuksen johtaja

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA. Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNIT- TELMA Ympäristön suunnittelun ja rakentamisen koulutusohjelma Artesaani Näyttötoimikunta hyväksynyt muutokset 22.9.2010 Rehtori hyväksynyt muutokset

Lisätiedot

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöpalvelujen perustutkinto 2010 Kiinteistöhoidon koulutusohjelma/osaamisala, kiinteistönhoitaja Hyväksytty 25.6.2012 Voimassa 1.8.2012 alkaen Kehitysjohtajan päätös 3 (asnro 56/500/2009) Hallintosääntö

Lisätiedot

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA

Tekniikan ja liikenteen ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Tekniikan ja liikenteen ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO Sisustuksen koulutusohjelma SISUSTAJA Salpauksen ammattiosaamisentoimikunta 18.2.2010 Johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA VERHOILU- JA SISUSTUSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV Sisustusalan koulutusohjelma/osaamisala, Sisustaja Hyväksytty 13/08/2009 Voimassa

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TALOTEKNNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TALOTEKNNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN TALOTEKNNIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin tekniikan alan oppilaitos 8.2.2011 1 TALOTEKNIIKKA-ALAN KUVAUS

Lisätiedot

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Metallisepänohjausala, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto

KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Metallisepänohjausala, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Valmistavan koulutuksen koulutussuunnitelma Metallisepänohjausala, Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto 2 3 Sisällys 1. KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINTO...

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot