Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri. Helsinki 2009"

Transkriptio

1 Perheyritysten liitto ry:n Perheyritysbarometri Helsinki 2009

2 2 Tiivistelmä Perheyritysten liiton barometrin 2009 tuloksiin perustuen voidaan esittää johtopäätöksenä seuraavaa siitä, miten kyselyyn vastanneet perheyritykset (89 perheyritystä) näkevät tulevaisuudennäkymät seuraavan kahden vuoden aikana: a. Perheyritykset arvioivat taloudellisen tilanteen paranevan yleisesti Suomessa sekä heille tärkeimmällä toimialalla. b. Perheyritysten liikevaihto kasvaa. c. Perheyritysten omavaraisuusaste pysyy likimain ennallaan. d. Perheyritysten kansainvälinen liiketoiminta pysyy likimain ennallaan. e. Perheyritysten henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) pysyy likimain ennallaan. f. Perheyritysten investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen kasvavat tai pysyvät likimain ennallaan. g. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämistä, yrittämistä ja omistamista kohtaan pysyvät ennallaan. h. Itsenäisyys, riippumattomuus, mahdollisuus vaurastumiseen ja perinteen jatkaminen kannustavat perheyrittäjyyteen. i. Perheyrittäjyyttä hankaloittavat taloudelliset riskit, verotus ja sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat. j. Perheen tai suvun jäsenten rooli perheyrityksen toimitusjohtajina, omistajina, hallituksen puheenjohtajina ja hallituksen jäseninä on vakaa. k. Perheyritysten jakama osinkojen määrä pysyy ennallaan. l. Perheyritysten mukaan pääomatuloverotusta tulisi kehittää kohtelemalla yritysvarallisuuden tuottoa edullisemmin kuin muita pääomatuloja. m. Osinkoverotusta tulisi kehittää sitomalla osingon verotus vastaisuudessakin yrityksen nettovarallisuuteen. n. Sukupolvenvaihdos johdossa sekä omistuksessa on ajankohtainen lähes puolessa perheyrityksiä.

3 3 o. Sukupolvenvaihdosten suurimpia haasteita ovat perintö- ja lahjaverotus sekä sukupolvenvaihdoksen rahoitus. p. Perheyritysten mukaan perintö- ja lahjaverotusta tulisi kehittää niin, että perintö- ja lahjavero poistettaisiin. q. Perheyritykset, joissa sukupolvenvaihdos on ajankohtainen, löytävät jatkajan perheestä tai suvusta. r. Erityisesti kooltaan keskisuurissa ja suurissa perheyhtiöissä on perhe- tai sukuneuvosto, valmennusohjelma tulevalle sukupolvelle sekä perheen tai suvun arvoja määrittelevä säädöstö (ns. Family Charter). s. Perheyritysten liitto on suoriutunut tehtävästään hyvin. t. Perheyritykset ehdottavat liiton keskittyvän jatkossakin edunvalvontaan, seuraajasukupolven tehtäviin ja perheyritysten imagoon. u. Perheyritykset toivovat Perheyritysten liitossa muodostettavaan ulkopuoliseen asiantuntijaverkostoon hallitustyöskentelyyn, omistajastrategiaan, verotukseen ja sukupolvenvaihdokseen liittyvää asiantuntijuutta.

4 4 SISÄLLYS TIIVISTELMÄ 2 JOHDANTO 7 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 8 1. Taloudellinen tilanne maassamme yleisesti 8 2 a. Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla 8 2 b. Vastaajien toimialaluokitus 9 3. Yritysten liikevaihto 9 4 a. Yritysten omavaraisuusaste 10 4 b. Omavaraisuusasteen jakautuminen 11 5 a. Yrityksen kansainvälinen liiketoiminta 11 5 b. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta 12 6 a. Yritysten henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) 12 6 b. Henkilöstön määrä keskimäärin Yrityksen investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen 13 8 a. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen 14 8 b. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä 14 8 c. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen Perheyrittäjyyden kannustimet Perheyrittäjyyden esteet 17

5 PERHEYRITYKSEN OMISTAMINEN JA VEROTUS Perheen ja suvun jäsenten osuus hallituksessa a. Perheyritysten toimitusjohtajat b. Perheyritysten hallitusten puheenjohtajat 13. Perheen tai suvun omistusosuus Yrityksen jakamien osinkojen määrä Verot ja veronluontoiset maksut a Pääomatuloverotuksen kehittäminen b Osinkoverotuksen kehittäminen 23 5 SUKUPOLVENVAIHDOS a. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa b. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa Sukupolvenvaihdoksen haasteet Perintö- ja lahjaverotus sukupolvenvaihdoksessa Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen Sukupolvenvaihdos ja jatkajat Sukupolvenvaihdossuunnitelma 27

6 PERHE JA YRITYS Perhe- ja sukuneuvosto Valmennusohjelma Suvun tai perheen arvoja ja toimintatapoja määrittelevä 29 säädöstö (ns. Family Charter) 26. Perheen päätöksentekovalta Perheen ja yritystoiminnan yhteensovittaminen Perheen osaaminen kilpailukykytekijänä 30 6 PERHEYRITYSTEN LIITTO RY Perheyritysten liitto Mihin Perheyritysten liiton tulee keskittyä tulevaisuudessa? Perheyritysten liiton asiantuntijaverkosto Terveisenne barometrin laatijoille ja heidän kauttaan yhteiskunnallisille päätöksentekijöille 32

7 7 JOHDANTO Vuosittainen Perheyritysten liiton barometri toteutettiin kymmenettä kertaa. Barometriin vastasivat Perheyritysten liitto ry:n jäsenyritykset, jotka arvioivat tulevaisuuttaan seuraavan kahden vuoden aikana aiheinaan toimintaympäristö ja yritys, perheyrityksen omistaminen ja verotus, sukupolvenvaihdos sekä perhe ja yritys. Raportti perustuu tuloksia ja niiden jakaumia kuvaileviin tilastoihin. Perheyritysten liiton barometriin vastasi marraskuussa jäsenyritystä. Kysely lähetettiin 312 perheyritykselle. Vastausprosenttia (29 %) voidaan pitää riittävänä siihen, että tulokset kuvaavat Perheyritysten liiton jäsenyritysten näkemyksiä heidän tulevaisuudestaan. Kyselyyn vastasi kooltaan 30 suurta perheyhtiötä (34 %), 29 keskisuurta perheyhtiötä (33 %) ja 11 pientä sekä 6 mikroperheyritystä (19 %). 1 Perheyritysten kokoluokissa vertailun lisäksi tuloksia arvioidaan toimialoittain teollisuuden, muiden palveluiden ja kaupan alojen kesken. Rakentaminen on kokoluokaltaan niin pieni, että sitä ei vertailla toimialana raportissa erikseen. Tuloksia verrataan vuodesta 2000 alkaen kerättyihin barometrivastauksiin, jotka heijastavat perheyritysten näkemyksiä pitkällä aikavälillä perheyrittäjyydestä ja Suomen taloudellisesta kehittymisestä. Jyväskylässä Juha Kansikas Professori, KTT, Yrittäjyys Taloustieteiden tiedekunta, Jyväskylän yliopisto 1 Kolmentoista yrityksen osalta tieto puuttui.

8 8 PERHEYRITYSBAROMETRI 2009 TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA YRITYS 1. Taloudellinen tilanne maassamme yleisesti n Paranee 38 % 10 % 31 % 45 % 35 % 18 % 13 % 13 % 3 % 49 % 40 Pysyy 51 % 42 % 46 % 45 % 55 % 65 % 63 % 42 % 15 % 20 % 16 ennallaan Heikkenee 11 % 48 % 23 % 10 % 10 % 17 % 24 % 45 % 82 % 31 % 26 Taloudellisen tilanteen Suomessa uskotaan paranevan tulevan kahden vuoden aikana. Lähes puolet perheyrityksistä näki, että taloudellinen tilanne maassamme paranee (+ 37 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Kooltaan suuret (60 %) ja keskisuuret (60 %) perheyhtiöt näkivät tilanteen parantuvan kun pienistä 18 %:a ja mikroyrityksistä 33 %:a näki tilanteen paranevan. Toimialojen välillä ei ollut eroja vastauksissa. 2 a. Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla n Paranevat 38 % 19 % 24 % 39 % 34 % 20 % 19 % 18 % 6 % 39 % 30 Pysyvät 57 % 46 % 62 % 55 % 57 % 63 % 62 % 59 % 21 % 38 % 29 Ennallaan Heikkenevät 5 % 35 % 14 % 6 % 9 % 17 % 19 % 23 % 73 % 22 % 18

9 9 Suhdanteiden yrityksen tärkeimmällä toimialalla uskotaan paranevan (+24 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Lähes yhtä moni vastaajaa uskoo yrityksen tärkeimmällä toimialalla suhdanteiden pysyvän ennallaan kuin paranevan. Heikkenemiseen uskoo yhä harvempi perheyritys (-53 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Suhdanteet yrityksen tärkeimmällä toimialalla nähtiin suuremmissa (50 %) ja keskisuurissa perheyhtiöissä (43 %) paranevan enemmän kuin pienissä (22 %) ja mikroyrityksissä (20 %). Kaupan alalla (44 %) tilanteen koettiin paranevan useammin kuin muiden palveluiden (38 %) ja teollisuuden alalla (36 %). 2 b. Vastaajien toimialaluokitus n Rakentaminen 5 % 6 % 4 % 7 % 6 Kauppa 15 % 18 % 20 % 21 % 19 Teollisuus 35 % 29 % 38 % 30 % 27 Muut palvelut 19 % 31 % 24 % 19 % 17 Ei tietoa 26 % 17 % 14 % 23 % 20 Kyselyyn vastanneet perheyritykset olivat pääasiassa teollisuuden (27) ja kaupan (19) toimialojen yrityksiä. Toimialajakauma oli samankaltainen kuin viime vuonna. 3. Yrityksen liikevaihto n Kasvaa 84 % 61 % 54 % 69 % 76 % 77 % 73 % 82 % 36 % 49 % 40 Pysyy likimain 16 % 38 % 38 % 25 % 24 % 18 % 23 % 14 % 34 % 35 % 28 Ennallaan Vähenee 0 % 1 % 7 % 6 % 0 % 5 % 4 % 4 % 30 % 16 % 13

10 10 Lähes puolet perheyrityksistä uskoo tulevan kahden vuoden aikana yrityksen liikevaihdon kasvavan (+4 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Joka kolmas arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan (- 6 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) ja joka kuudes (-17 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) vähenevän. Yrityksen liikevaihto kasvaa todennäköisemmin kaupan (61 %) ja muiden palveluiden (58 %) aloilla kuin teollisuuden (41 %) alalla. Liikevaihto kasvaa erityisesti keskisuurissa ja mikroyrityksissä. Liikevaihto tilikaudella: Keskiarvo 112,7 M 117,3 M 75,02 M 76,6 M 90 M 100 M 100 M Minimi 1,24 M 1,24 M 2 M 1,4 M 0,5 M 0,22 M 0,4 M Maksimi M M 800 M M M M M Mediaani 31 M 32 M 33 M 22,5 M 30 M 30 M 30 M Vastaajia Barometriin vastanneiden perheyritysten liikevaihdon keskiarvo oli 100 miljoonaa euroa. 4 a. Yrityksen omavaraisuusaste n Kasvaa 37 % 52 % 52 % 36 % 55 % 48 % 20 % 28 % 23 Pysyy 54 % 42 % 37 % 50 % 41 % 41 % 60 % 56 % 45 likimain ennallaan Vähenee 9 % 6 % 11 % 14 % 4 % 11 % 19 % 16 % 13 Yritysten omavaraisuusaste säilyy tulevan kahden vuoden aikana lähes ennallaan. Yritysten omavaraisuusaste kasvaa erityisesti suurissa perheyhtiöissä (70 %) ja mikroyrityksissä (67 %). Teollisuuden alalla (33 %) ja muiden palveluiden (35 %) aloilla omavaraisuusaste kasvaa enemmän kuin kaupan alalla (21 %).

11 11 4 b. Omavaraisuusasteen jakautuminen Omavaraisuusasteen n määrä 0-10 % 9 % 8 % 2 % 0 % 3 % 1 % 1 % % 15 % 19 % 11 % 8 % 18 % 16 % 14 % % 23 % 22 % 39 % 50 % 26 % 42 % 37 % % 27 % 22 % 39 % 23 % 39 % 31 % 31 % % 25 % 30 % 9 % 18 % 14 % 10 % 17 % 12 Perheyritysten omavaraisuusaste on 51 % tai sen yli lähes puolessa kyselyyn vastanneita perheyrityksiä (48 %) ja alle 50 % hieman yli puolessa perheyrityksiä (52 % vastaajista). Yritysten omavaraisuusaste on suurempi pienten ja mikroyritysten keskuudessa kuin suurten ja keskisuurten perheyhtiöiden joukossa. 5 a. Yrityksen kansainvälinen liiketoiminta n Kasvaa 67 % 69 % 62 % 65 % 62 % 63 % 67 % 61 % 46 % 41 % 33 Pysyy likimain 32 % 28 % 36 % 34 % 37 % 35 % 30 % 35 % 45 % 49 % 39 ennallaan Vähenee 1 % 3 % 2 % 1 % 1 % 2 % 3 % 4 % 9 % 10 % 8 Perheyritysten kansainvälinen liiketoiminta säilyy edelleen vakaana, sillä se vähenee vain joka kymmenessä perheyrityksessä. Yhä useammassa perheyrityksessä kansainvälinen liiketoiminta pikemminkin kasvaa (+11 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Noin puolet vastanneista perheyrityksistä arvioi kansainvälisen liiketoiminnan pysyvän likimain ennallaan (-4 vastaajaa viime vuoteen verrattuna).

12 12 Kansainvälinen liiketoiminta kasvaa teollisuuden perheyrityksissä (65 %) useammin kuin kaupan (39 %) ja muiden palveluiden 35 %) perheyritysten joukossa. Kooltaan suurissa perheyhtiöissä kansainvälinen liiketoiminta kasvaa useammin kuin muissa kokoluokissa. 5 b. Kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta Kansainvälisen liiketoiminnan n osuus liike- vaihdosta 0-10 % 9 % 6 % 41 % 51 % 39 % 44 % 38 % % 20 % 23 % 24 % 21 % 22 % 26 % 22 % % 20 % 20 % 9 % 8 % 7 % 10 % 13 % % 25 % 26 % 13 % 10 % 19 % 12 % 13 % % 26 % 26 % 13 % 10 % 13 % 8 % 14 % 11 Kansainvälisen liiketoiminnan osuus on yli puolet 27 %:ssa vastanneista perheyrityksistä. Trendi noudattaa lähes viime vuoden arviota (+ 4 vastaajaa). Yrityksen kansainvälisen liiketoiminnan osuus liikevaihdosta oli suurten ja keskisuurten yritysten osalta isompi kuin pienten ja mikroyritysten joukossa. Teollisuuden alan perheyhtiöt saavat kansainvälisestä liikevaihdosta enemmän kuin kaupan ja muiden palveluiden perheyritykset. 6 a. Yrityksen henkilöstön määrä (sisältäen määrä- ja osa-aikaiset) n Lisääntyy 40 % 42 % 23 % 29 % 35 % 32 % 32 % 51 % 19 % 25 % 20 Pysyy 54 % 48 % 65 % 52 % 54 % 55 % 58 % 39 % 50 % 46 % 37 likimain ennallaan Vähenee 6 % 10 % 12 % 19 % 11 % 13 % 10 % 10 % 31 % 29 % 23

13 13 Perheyritysten henkilöstön määrä säilyy vakaana. Joka neljäs vastanneista perheyrityksistä (+1 vastaaja viime vuoteen verrattuna) lisää henkilöstön määrää. Yhä useammassa perheyrityksessä henkilöstön määrä pysyy likimain ennallaan (+12 vastaajaa). Yhä harvempi perheyritys vähentää henkilöstöään (- 8 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Henkilöstön määrä lisääntyy suurissa ja mikroyrityksissä useammin kuin muissa kokoluokissa. Kaupan alan ja muiden palveluiden perheyritykset lisäävät henkilöstön määräänsä useammin kuin teollisuuden alan perheyritykset. 6 b. Henkilöstön määrä (henkilöä) keskimäärin Keskiarvo Minimi Maksimi Mediaani Vastaajia Henkilöstön määrä vastanneiden perheyritysten keskuudessa oli suurempi kuin koskaan aikaisemmin (654). Tätä selittää myös kyselyyn osallistuneiden perheyritysten maksimin (15 000) kasvu. 7. Yrityksen investoinnit kehittämiseen tai laajentamiseen n Kasvavat 54 % 48 % 41 % 50 % 54 % 42 % 57 % 45 % 28 % 38 % 31 Pysyvät 44 % 43 % 44 % 46 % 41 % 45 % 36 % 49 % 47 % 38 % 31 likimain ennallaan Vähenevät 1 % 9 % 14 % 4 % 5 % 13 % 7 % 6 % 26 % 24 % 19

14 14 Perheyritykset investoivat kehittämiseen tai laajentamiseen tulevien kahden vuoden aikana enemmän kuin viime vuoden aikana. Investoinnit kasvavat (+ 4 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) 38 %:ssa ja pysyvät ennallaan 38 %:ssa perheyrityksiä (-15 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Kuten viime vuonnakin, joka neljäs perheyritys uskoo väheneviin investointeihin (-6 vastaajaa). Investoinnit kasvavat hieman useammin suurissa yrityksissä kuin muissa kokoluokissa. Muut palvelut lisäävät investointeja useammin kuin kaupan ja teollisuuden alan yritykset. 8 a. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittämiseen muuttuvat Myönteisemmiksi Pysyvät Ennallaan Kielteisemmiksi n 54 % 56 % 53 % 59 % 52 % 59 % 45 % 60 % 20 % 22 % % 42 % 39 % 32 % 33 % 40 % 51 % 40 % 68 % 58 % 47 3 % 2 % 8 % 8 % 16 % 1 % 4 % 0 % 12 % 20 % 16 Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet perheyrittäjyyttä kohtaan pysyvät ennallaan. Useampi perheyritys kuin koskaan aikaisemmin, joka viides, arvioi olosuhteiden muuttuvan kielteisemmiksi perheyrittämistä kohtaan (+4 vastaajaa). Mitä suurempi perheyritys on kooltaan, sitä myönteisemmiksi olosuhteiden nähdään kehittyvän. 8 b. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä muuttuvat n Myönteisemmiksi 46 % 44 % 54 % 48 % 57 % 36 % 48 % 25 % 27 % 21 Pysyvät ennallaan 52 % 46 % 40 % 42 % 38 % 60 % 51 % 62 % 54 % 43 Kielteisemmiksi 2 % 6 % 6 % 10 % 5 % 4 % 1 % 13 % 19 % 15

15 15 Yhteiskunnalliset olosuhteet yrittämiseen yleensä pysyvät ennallaan kuten viime vuonnakin kyselyyn vastanneiden perheyritysten mielestä. Yhä useampi perheyritys, tänä vuonna joka viides (+ 2 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) uskoo olosuhteiden muuttuvat kielteisemmiksi. Yrityksen koon suhteen vastauksissa ei ollut eroja. 8 c. Yleiset yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamiseen muuttuvat n Myönteisemmiksi 31 % 49 % 35 % 42 % 20 % 16 % 13 Pysyvät ennallaan 35 % 45 % 60 % 53 % 55 % 48 % 39 Kielteisemmiksi 34 % 6 % 5 % 5 % 25 % 36 % 29 Yhteiskunnalliset olosuhteet yrityksen omistamista kohtaan pysyvät ennallaan enemmistön mielestä. Olosuhteiden muutosta kielteisemmiksi arvioivien määrä kasvaa viime vuoteen verrattuna (+4 vastaajaa), koska useampi perheyritys kuin koskaan aikaisemmin arvioi olosuhteiden muuttuvan huonompaan suuntaan. Yrityksen koon suhteen vastauksissa ei ollut eroja.

16 9. Kolme tärkeintä asiaa, jotka kannustavat perheyrittäjyyteen 16 Perheyrittäjyyteen kannustavat erityisesti: 2009** 2009** 2008** 2007* 2006* 2005* 1. Itsenäisyys ja 30 % % 30 % 30 % 28 % riippumattomuus 2. Mahdollisuus 21 % % 23 % 22 % 23 % vaurastumiseen 3. Perinteen jatkaminen 19 % % 19 % 21 % 17 % 4. Tarve itsensä toteuttamiseen 12 % % 13 % 12 % 18 % 5. Hyvä liikeidea 7 % 18 8 % 8 % 7 % 7 % 6. Toimeentulon hankintatapa 6 % 15 7 % 6 % 6 % 6 % 7. Tapa työllistää itsensä 3 % 8 4 % 1 % 2 % 2 % 8. Ei muita toimeentulo-vaihtoehtoja 0 % 1 1 % <1 % 0 % 1 % * prosenttia kaikkien kyllä -vastausten määrästä. ** otoskokona kaikkien kyllä -vastausten määrä Avoimia vastauksia: Jatkuvuus, toimintaympäristöön vaikuttaminen, Yhteiskunnallinen vastuuntunne, Luovaa toimintaa. Itsenäisyys ja riippumattomuus, mahdollisuus vaurastumiseen ja perinteen jatkaminen kannustavat perheyrittäjyyteen. Tulos on säilynyt samana viime vuosien aikana. Yrityksen koon tai toimialojen suhteen vastauksissa ei ollut eroja.

17 10. Kolme eniten perheyrittäjyyttä estävää tai hankaloittavaa asiaa 17 Perheyrittäjyyttä hankaloittavat erityisesti: 2009** 2009** 2008* 2007* 2006* 2005* 1. Taloudellinen riski 26 % % 21 % 19 % 20 % 2. Verotus 25 % % 21 % 20 % 17 % 3. Sukupolvenvaihdokseen liittyvät 11 % % 14 % 17 % 13 % ongelmat 4. Henkilöstöön liittyvät taloudelliset 10 % % 12 % 11 % 16 % ym. Rasitteet 5. Yrittäjältä vaadittavat rahoitustakuut 8 % 21 7 % 6 % 7 % 7 % 6. Kateus 7 % 16 6 % 8 % 6 % 7 % 7. Sopivan jatkajan puuttuminen 6 % 13 5 % 8 % 8 % 6 % 8. Osaamisen riittämättömyys 5 % 12 7 % 6 % 4 % 8 % 9. Yrittäjien vähäinen arvostus 2 % 5 3 % 5 % 8 % 6 % * prosenttia kaikkien kyllä -vastausten määrästä. ** otoskokona kaikkien kyllä -vastausten määrä. Avoimia vastauksia: perheen vapaa-ajan kuluminen työhön, Työn vaaativuus ja sitovuus, Julkisten yrityspalvelujen ylitarjonta ja tuhansien yrittäjyyttä ymmärtämättömien byrokraattien armeija. Taloudellinen riski, verotus ja sukupolvenvaihdokseen liittyvät ongelmat hankaloittavat eniten perheyrittäjyyttä. Viime vuonna verotus arvioitiin jopa vielä enemmän hankaloittavaksi tekijäksi (-5 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) kuin taloudelliset riskit (+/-0 vastaajaa viime vuoteen verrattuna), joiden arvioitiin tänä vuonna olevan hankaloittavin tekijä. Mitä pienempi perheyritys oli kyseessä, sitä

18 18 enemmän taloudellinen riski oli perheyrittäjyyttä hankaloittava asia (mikroyritysten 100:sta suurten yritysten 60 %:iin saakka). Vastaavasti verotus haittasi enemmän suurempia yrityksiä (76 %) kuin mikroyrityksiä (67 %). Sukupolvenvaihdokseen liittyvissä ongelmissa ei ollut eroja yritysten koon suhteen. PERHEYRITYKSEN OMISTAMINEN JA VEROTUS 11. Perheen/suvun jäsenten osuus hallituksessa: Kasvaa 10 % 7 % 10 % 7 % 6 % 8 % 10 % 8 Pysyy ennallaan 73 % 88 % 80 % 84 % 86 % 84 % 76 % 62 Vähenee 17 % 5 % 10 % 9 % 8 % 8 % 14 % 12 Perheen tai suvun jäsenten osuus perheyritysten hallituksissa pysyy ennallaan. Perheen/suvun jäsenten osuus hallituksessa tällä hetkellä: Keskiarvo 68 % 63 % 62 % 64 % 66 % 65 % 61 % Minimi 20 % 2 % 2 % 0 % 3 % 2 % 1 % Maksimi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mediaani 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % 60 % Vastaajia Perheen tai suvun jäseniä on yli puolet perheyritysten hallitusten jäsenistä kuten aikaisempinakin vuosina. Erityisesti kaupan alalla on enemmän perheen tai suvun jäseniä (66 %) kuin muiden palveluiden (63 %) ja teollisuuden aloilla (55 %). Erityisesti PK-yritysten hallituksissa on perheen tai suvun jäseniä enemmän kuin suurissa yrityksissä.

19 19 12 a. Perheyrityksessä on toimitusjohtajana Suvun / perheen jäsen Ulkopuolinen johtaja n 63 % 62 % 70 % 74 % 71 % 70 % 70 % 60 % 69 % % 38 % 30 % 26 % 29 % 30 % 30 % 40 % 31 % 25 Yli puolessa kyselyyn vastanneista perheyrityksistä on suvun tai perheen jäsen toimitusjohtajana. Kaupan ja muiden palveluiden alalla on useammin suvun tai perheen jäsen toimitusjohtajana kuin teollisuuden alalla. Mitä pienempi yritys oli kyseessä sitä todennäköisemmin toimitusjohtaja oli suvun jäsen (mikroyritysten 100 %:sta suurten yritysten 47 %:iin). 12 b. Perheyrityksessä on hallituksen puheenjohtajana Suvun / perheen jäsen Ulkopuolinen johtaja n 78 % 81 % 80 % 80 % 81 % 81 % 78 % 88 % % 19 % 20 % 20 % 19 % 19 % 22 % 12 % 10 Kyselyyn vastanneissa perheyrityksissä on hyvin usein perheen tai suvun jäsen hallituksen puheenjohtajana (88 % perheyrityksistä). Teollisuuden ja muiden palveluiden alalla on hallituksen puheenjohtaja useammin suvusta kuin kaupan alalla. PK-yrityksissä (97 %) hallituksen puheenjohtaja oli useammin samasta suvusta verrattaessa suuriin yrityksiin (80 %).

20 Perheen/suvun omistusosuus yrityksessämme n Kasvaa 1 % 2 % 4 % 8 % 1 % 8 % 4 % 8 % 6 Pysyy likimain 95 % 93 % 96 % 87 % 93 % 88 % 94 % 90 % 72 ennallaan Vähenee 3 % 5 % 0 % 5 % 5 % 4 % 2 % 2 % 2 Perheen tai suvun omistusosuus perheyrityksestä pysyy likimain ennallaan. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. Omistajien lukumäärä nyt: Keskiarvo Minimi Maksimi Mediaani 5 5 4, ,5 Vastaajia Kyselyyn vastanneiden perheyritysten omistajien lukumäärä oli keskimäärin 79 henkilöä.

21 21 Perheen/suvun omistusosuus nyt: Keskiarvo 89 % 91 % 93 % 93 % 93 % 95 % 93 % Minimi 3 % 35 % 8 % 44 % 3 % 50 % 0 % Maksimi 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Mediaani 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % Vastaajia Perheen tai suvun omistusosuus on säilynyt lähes samana viime vuosien ajan sen ollessa tänä vuonna kyselyyn vastanneiden perheyritysten keskuudessa 93 %. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. 14. Yrityksen jakama osinkojen määrä n Kasvaa 33 % 32 % 24 % 21 % 34 % 30 % 19 % 20 % 16 Pysyy ennallaan 59 % 62 % 51 % 52 % 60 % 62 % 53 % 46 % 38 Vähenee 7 % 16 % 25 % 27 % 6 % 9 % 28 % 34 % 28 Perheyritysten jakama osinkojen määrä kasvaa (-3 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) joka viidennessä yrityksessä sen pysyessä ennallaan noin puolessa perheyrityksiä (- 14 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Noin joka kolmannessa perheyrityksessä osinkojen määrä vähenee (+/- 0 vastaajaa viime vuoteen verrattuna), mikä on enemmän kuin koskaan aikaisemmin barometrin historiassa. Mitä pienempi yritys oli kooltaan sitä todennäköisemmin yrityksen jakama osinkojen määrä kasvaa. Muiden palveluiden yrityksissä osinkojen määrä kasvaa useammin kuin teollisuuden ja kaupan alan yritysten keskuudessa.

22 22 Minkä osuuden tuloksesta (verojen jälkeen) yritykset ovat kolmena viime vuonna keskimäärin jakaneet osinkoa? n 0-10 % 35 % 7 % 11 % 13 % 19 % 23 % 29 % 25 % 35 % % 34 % 40 % 27 % 33 % 39 % 34 % 42 % 40 % 40 % % 24 % 22 % 18 % 27 % 35 % 29 % 24 % 32 % 20 % % + 7 % 11 % 9 % 27 % 7 % 14 % 5 % 2 % 5 % 3 Viimeisen kolmen peräkkäisen vuoden aikana perheyritykset ovat jakaneet tuloksestaan osinkoa keskimäärin seuraavasti: % 35 % yrityksistä, 3 vastaajaa vähemmän vuoteen 2008 verrattuna % 40 % yrityksistä, 7 vastaajaa vähemmän vuoteen 2008 verrattuna % 20 % yrityksistä, 13 vastaajaa vähemmän vuoteen 2008 verrattuna. - yli 51 % 5 % yrityksistä, 1 vastaaja enemmän vuoteen 2008 verrattuna. 15. Veroja ja veronluontoisia maksuja maksettiin v seuraavasti: Työnantajasuoritukset Työeläke ALV Kiinteistövero Tulovero Keskiarvo 268 M 97 M 4,5 M 0,15 M 0,62 M Minimi 0 M 0,01 M 0,07 M 0 M 0 M Maksimi M M 40 M 2 M 2,5 M Mediaani 1,1 M 0,8 M 1,75 M 0,037 M 0,46 M Vastaajia

23 16. a Pääomatuloverotusta on aiheellista kehittää 23 Kyselyyn vastanneet perheyritykset arvioivat, että pääomatuloverotusta tulisi kehittää kohtelemalla yritysvarallisuuden tuottoa edullisemmin kuin muita pääomatuloja (54 %) pikemminkin kuin kohtelemalla yritysvarallisuuden tuottoa ja muita pääomatuloja yhdenvertaisesti ottaen huomioon sekä yrityksen että omistajan verotus (34 %), tai tekemättä muutoksia (12 %). 16. b Osinkoverotusta on aiheellista kehittää Kyselyyn vastanneet perheyritykset arvioivat, että osinkoverotusta tulisi kehittää sitomalla osingon verotus vastaisuudessakin yrityksen nettovarallisuuteen (65 %) kuin siirtymällä yrityksen nettovarallisuudesta riippumattomaan osinkoverotukseen (35 %). SUKUPOLVENVAIHDOS 17 a. Sukupolvenvaihdos yrityksen johdossa Tulee ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden kuluessa En osaa/halua sanoa Ei tule ajankohtaiseksi n 32 % 29 % 29 % 21 % 33 % 36 % 38 % 46 % 56 % 44 % 35 5 % 7 % 6 % 16 % 16 % 13 % 13 % 10 % 4 % 39 % % 64 % 65 % 63 % 51 % 51 % 49 % 44 % 40 % 17 % 13

24 24 Sukupolvenvaihdos ei ole yhtä ajankohtainen kuin viime vuonna (-21 vastaajaa viime vuoteen verrattuna), mutta yhä lähes puolessa vastanneista perheyrityksistä (44 %) sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi tulevan viiden vuoden kuluessa. Sukupolvenvaihdoksen sensitiivisyyttä osoittaa se, että 39 %:a perheyrityksistä ei osaa tai halua sanoa kantaansa asiaan (+ 27 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. 17 b. Sukupolvenvaihdos yrityksen omistuksessa Tulee ajankohtaiseksi seuraavan viiden vuoden kuluessa En osaa/halua sanoa Ei tule ajankohtaiseksi n 32 % 29 % 39 % 39 % 47 % 38 % 45 % 42 % 33 8 % 21 % 18 % 8 % 14 % 21 % 22 % 37 % % 50 % 43 % 53 % 39 % 41 % 33 % 21 % 16 Sukupolvenvaihdos perheyrityksen omistuksessa on lähes yhtä ajankohtainen kuin johtajuudessa (42 % perheyrityksistä). Omistuksessa sukupolvenvaihdos oli sitä ajankohtaisempi mitä pienempi perheyritys oli kooltaan. Muiden palveluiden perheyrityksissä omistuksen sukupolvenvaihdos oli ajankohtaisempi kuin teollisuuden ja kaupan alan perheyrityksissä.

25 18. Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen kaksi suurinta haastetta tulevat olemaan 25 Verotus säilyi edelleen sukupolvenvaihdoksen suurimpana haasteena (40 %) sukupolvenvaihdoksen rahoittamisen kanssa. Tuloksessa ei ole muutoksia viime vuoden barometrin tuloksiin. Verotus Sukupolvenvaihdoksen rahoittaminen Sopivan jatkajan valitseminen Yrityksen arvon määrittäminen Kuvio 1. Sukupolvenvaihdoksen haasteet. Avoimia vastauksia: Sopivan balanssin löytäminen 2 lapsen välillä, muun seuraajasukupolven huomiointi, henkinen sukupolven vaihdos, Verottajan tulkinta aggressiivinen yrityksen arvosta, ongelma menestyneissä yrityksissä.

26 19. Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen perintö- ja lahjaverotus 26 Sukupolvenvaihdoksen ollessa ajankohtainen perintö- ja lahjaverotus hankaloittaa sukupolvenvaihdosta (88 %). Hankaloittaa sukupolvenvaihdosta Ei vaikuta tai ei juurikaan vaikuta sukupolvenvaihdokseen Estää sukupolvenvaihdoksen Kuvio 2. Perintö- ja lahjaverotus. 20. Perintö- ja lahjaverotuksen kehittäminen Perintö- ja lahjaverotusta tulee kehittää poistamalla perintö- ja lahjavero (83 %) pikemminkin kuin että kohdistettaisiin edelleen huojennuksia yritysvarallisuudelle (16 %) tai että ei tehtäisi muutoksia ollenkaan (1 %).

27 21. Jos sukupolvenvaihdos tulee ajankohtaiseksi 27 Jatkaja löytyy perheestä/suvusta Jatkajaa ei löydy perheestä/suvusta n 77 % 83 % 83 % 98 % 88 % 81 % 93 % % 17 % 17 % 2 % 12 % 19 % 7 % 4 Sukupolvenvaihdoksen tullessa ajankohtaiseksi jatkaja löytyy yhdeksässä kymmenestä tapauksesta perheestä tai suvusta (-10 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Jatkajaa ei löydy suvusta vain 7 %:ssa perheyrityksiä (-12 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Mitä pienempi perheyritys sitä todennäköisemmin jatkaja löytyy samasta suvusta (mikroyritysten 100 %:sta suurten yritysten 85 %:iin saakka). Toimialojen suhteen vastauksissa ei ole eroja. 22. Perheyrityksessämme on sukupolvenvaihdossuunnitelma: n On 34 % 30 % 32 % 30 % 20 % 30 % 25 % 19 Ei ole 42 % 37 % 39 % 42 % 36 % 37 % 42 % 32 Asia on vireillä 24 % 33 % 29 % 28 % 44 % 33 % 33 % 25 Sukupolvenvaihdossuunnitelma on joka neljännellä perheyrityksellä (-9 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) lähes puolella suunnitelman puuttuessa (-3 vastaajaa viime vuoteen verrattuna) ja joka kolmannella asian ollessa vireillä (+ 6 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Sukupolvenvaihdossuunnitelma löytyy erityisesti suurista ja keskisuurista perheyhtiöistä sekä teollisuuden alan perheyrityksistä.

28 28 PERHE JA YRITYS 23. Perheyrityksessä on Perhe- tai sukuneuvosto Perhe/suku ei ole organisoitunut Asia on vireillä n 37 % 24 % 23 % 31 % 18 % 17 % 15 % 14 % 15 % % 71 % 77 % 69 % 78 % 72 % 76 % 75 % 74 % % 11 % 10 % 10 % 11 % 9 Perhe- tai sukuneuvosto löytyy noin joka seitsemännessä perheyrityksessä kuten viime vuonnakin (-2 vastaajaa viime vuoteen verrattuna). Perhe- tai sukuneuvostoja on erityisesti kooltaan teollisuuden toimialan sekä kooltaan suurissa perheyrityksissä. 24. Perheyrityksessämme on valmennusohjelma tulevalle polvelle n Kyllä 12 % 17 % 24 % 18 % 18 % 21 % 21 % 20 % 16 Ei ole 68 % 72 % 56 % 60 % 60 % 64 % 58 % 55 % 45 Asia on vireillä 19 % 11 % 19 % 22 % 22 % 15 % 21 % 25 % 21 Joka viidennessä perheyrityksessä on valmennusohjelma tulevalle polvelle. Perheyritysten vastaukset ovat olleet vuosien ajan samalla,

29 29 sillä valmennusohjelmaa ei ole vuosittain noin hieman yli puolella perheyrityksistä. Joka toisella pienellä ja mikrokokoisella perheyrityksellä löytyy valmennusohjelma tulevalle sukupolvelle. Valmennusohjelmia on useammin kaupan ja muiden palveluiden perheyrityksissä kuin teollisuuden yrityksissä. 25. Perheyrityksessä on suvun / perheen arvoja ja toimintatapoja määrittelevä säädöstö (ns. Family Charter) n Kyllä 18 % 14 % 13 % 30 % 18 % 23 % 17 % 19 % 15 % 12 Ei ole 71 % 70 % 80 % 55 % 71 % 61 % 74 % 69 % 75 % 62 Asia on vireillä 10 % 13 % 6 % 15 % 11 % 17 % 9 % 13 % 10 % 8 Toimintatapoja määrittävä säädöstö löytyy 15 %:sta perheyrityksiä. Säädöstöjä on erityisesti teollisuuden toimialan ja kooltaan suurissa perheyhtiöissä. 26. Perheen päätöksentekovalta yritystoimintaan 82 %:a vastaajista näkee perheen päätöksentekovallan yritystoimintaan pysyvän ennallaan vakaana. 12 % näkee perheen päätöksentekovallan kasvavan ja vain 6 % vähenevän. Perheen päätöksentekovalta yritystoimintaan heikkenee hieman enemmän kooltaan suurissa perheyhtiöissä kuin muissa kokoluokissa. 27. Ristiriita perheen intressien ja yritystoiminnan tavoitteiden välillä Ristiriidat perheen intressien ja yritystoiminnan tavoitteiden välillä pysyvät ennallaan (71 % vastaajista). 13 %:a uskoi ristiriitojen kasvavan ja 16 %:a vähenevän. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen.

30 Perheen osaaminen yrityksen kilpailukykytekijänä Perheen osaaminen on tärkeä perheyrityksen kilpailutekijä. 84 %:a vastaajista näki perheen osaamisen perheyrityksen merkittävänä kilpailutekijänä kasvavan tai pysyvän sellaisenaan. 16 %:a vastaajista koki, että perheen osaaminen yrityksen kilpailutekijänä heikkenee. Vastauksissa ei ollut eroja kokoluokkien eikä toimialojen suhteen. PERHEYRITYSTEN LIITTO RY 29. Perheyritysten liitto Perheyritysten liitto on suoriutunut tehtävästään kiitettävästi, sillä vastaajista näkee suoriutumisen hyvänä (67 % vastaajista) tai erinomaisena (21 %). 30. Mihin Perheyritysten liiton tulee keskittyä tulevaisuudessa? Perheyritykset, jotka vastasivat kyselyyn, näkevät että Perheyritysten liiton tulisi keskittyä erityisesti edunvalvontaan (83 % vastaajista, 74), seuraajasukupolven tehtäviin (40 % vastaajista, 36), perheyrityksen imagoon (30 %, 27), perheyritystutkimuksen edistämiseen (18 %, 16) ja yhdessäoloon ja sosiaalisiin tapahtumiin (16 %, 14). Avoimia vastauksia: Maailmanlaajuinen verkostoituminen. nyt toimii vain isoissa yrityksissä. pieniä ei juuri huomioitu Passiivisen jäsenistön aktivoimiseen ja nuoren polven esiin kaivamiseen

31 31 enemmän pienemmille yrityksille (10-50 henkilöä) työsuhdeneuvontaa, joilla pulaa ammattimaisesta HR-henkilöistä Sanomaan, että menestyneiden yritysten sukupolvenvaihdokset onnistuisivat helpommin, alle 10%osuudet myös samalle viivalle, osinkoja nostettava entiseen tapaan, samalla kaavalla, kateusvero pois 31. PL on luomassa asiantuntijaverkostoa. Verkostoon on hyvä saada ulkopuolisia asiantuntijoita erityisesti (vastausta, suosituimmuusjärjestyksessä): 1. hallitustyöskentely omistajastrategia verotus sukupolvenvaihdos johtaminen strateginen suunnittelu palkitseminen perheyrityskoulutus arvot ja kulttuuri viestintä ja vuorovaikutus henkilöarviointi ja rekrytointi yrittäjyys hyvä hallintotapa kasvatus konfliktinhallinta mentorointi perhedynamiikka varallisuudenhoito riskienhallinta perheneuvosto yrityksen osto/myynti rahoitus uraohjaus- ja suunnittelu tilintarkastus family office pari- ja perheterapia työnohjaus ryhmädynamiikka 1

32 32. Terveisenne barometrin laatijoille ja heidän kauttaan yhteiskunnallisille päätöksentekijöille 32 PL on tehnyt erinomaisen hyvää työtä. Mikä siinä on, että verotusta ei voida yksinkertaistaa? Miten se voi olla niin vaikeaa? Tietysti verohallinnon työpaikat ovat vaarassa ja verokonsultteja ei tarvita nykyistä määrää. Asiasta on puhuttu vuosikymmeniä, mutta ei mitään tapahdu. Ei toki tapahdu Saksassakaan, mutta miten tämä voi olla näin vaikeaa? PL:n vaadittava asiaan muutosta ja varmaankin laadittava oma ohjelma verojen keräämiselle ja verolähteiden luettelolle? Perintöveroasiassa näöhtiin varsinainen poliittinen seikkailu ja yksinkertaistamisen sijaan tuli päätökseksi verolain monimutkaistaminen. Julkisen sektorin tuottavuus ei ainkaan sillä päätöksellä parantunut. Yksinkertainen kysymys päättäjätte... tarviiko suomi perheyrityksiä? jos niin miksi olisimme sitä kun meitä ei syötetä mutta lypsätään kuiville? Viikon lockout kaikki suomen perheyritykset sitten neuvottelemaan. pienetkin mukaan ja koulutetut ihmiset Verotuksella ja muilla rakenteellisilla ongelmilla ei saa lietsoa kateuden siemenen jatkuvaa itämistä Suomessa. Yhtiö-ja osinkoverotuksen kiristäminen tulee vähentämään yrityksiä ja yrittäjyyttä. Kaikkien tulojen pano samalle viivalle vie loputkin perusteet riskinotolta. Tätä verovaroilla elävät hallitsijat ja työryhmät eivät ymmärrä, valitettavasti eivät monet palkansaajatkaan. Suomi tarvitsee lisää uusia kasvuyrittäjiä. Yrittäjän kuormaa pitää pystyä keventämään, jotta saadaan fiksuja ihmisiä yrittäjiksi. Nyt riskit / palkitsevuus ei ole kohdallaan, ja oikeanlaisia yrittäjiä ei saada tarpeeksi. Puolihulluja epärealisteja kyllä riittää, mutta Suomi tarvitsee rehtejä business miehiä yrittäjiksi. Nyt on osattava muuttua yrittämisessä ja yritystoiminnassa. Maailma ei palaa entiselleen vaaan on löydettävä tarpeeliset rakenteelliset muutokset toiminnan tehostamiseen ja kilpailukykymme turvaamiseen! Liitto tekee yhteiskunnallisesti ja tietenkin perheyritysten kannalta tärkeää työtä :) älkää verratko yrityksen pääomatuloa palkkatuloon verotuksessa. Pääomatulon on oltava selkeästi kevyemmin verotettavaa. Yrittäjän riski on suuri ja verotuksen kiristys vie riskin minimointiin. Silloin kasvu- ja kehittämishalut katoavat, samalla työpaikkojen tarjoaminen. Kyselyn vastausrivit heittelevät, esim. 16a ja b -kohdassa "ei muutoksia" on epäselvä. Viivoja väliin lisää. Ei muuta. Päätöksentekijöille vaan mukavaa syksyä! kysymyksissä olisi aika paljon parannettavaa.

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus

PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus PK-Yrittäjien ja ammattikorkeakoulujen yhteistyö ja alueellinen vaikuttavuus Kyselytutkimus Suomen Yrittäjien jäsenistölle Sirpa Laitinen-Väänänen, Lahden ammattikorkeakoulu Liisa Vanhanen-Nuutinen, Haaga-Helia

Lisätiedot

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta

Hyvät hallintotavat perheyrityksissä. omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta 1 Hyvät hallintotavat perheyrityksissä omistajuuden, liiketoiminnan sekä perheen hallinta > L U K I J A L L E > S I S Ä L L Y S L U E T T E L O Hyvä hallintotapa vahvistaa ja selkeyttää yrityksen perustuu

Lisätiedot

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen

ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen ONKO OMISTAMISELLA VÄLIÄ? Vesa Puttonen www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi Kustantaja: Taloustieto Oy Kansi: Antti Eklund Painopaikka: Yliopistopaino

Lisätiedot

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä

Esipuhe. Kiitämme lämpimästi kaikkia vastaajia. Helsingissä 26.6.2012. Vappu Taipale puheenjohtaja Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto ry sekä Miten turvataan hyvä vanhuus Suomessa? Raportti kuntien vanhustyöstä vastaaville johtajille toteutetusta kyselytutkimuksesta Helsingissä 26.6.2012 VALTAA VANHUUS -kampanja Vanhus- ja lähimmäispalvelun

Lisätiedot

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja

YrittäjÄ. Hyvä työnantaja YrittäjÄ Hyvä työnantaja Yrittäjä hyvä työnantaja Kun televisiossa näytetään uutiskuvaa työelämästä, kuvassa on usein suuren tehtaan portti, josta virtaa ihmisjoukkoja. Todellisuus on kuitenkin toisenlainen:

Lisätiedot

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi

Ei vain tätä päivää varten. OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Ei vain tätä päivää varten OK-opintokeskuksen ja sen jäsenjärjestöjen vuosien 2007-2009 koulutushankkeiden jälkikäteisarviointi Sisällysluettelo 1. Tiivistelmä 3 2. Johdanto, tausta ja asetelma 4 3. Toteutus,

Lisätiedot

Tällaista se on hoitoalan todellisuus

Tällaista se on hoitoalan todellisuus Tällaista se on hoitoalan todellisuus selvitys vanhustyössä toimivien lähi- ja perushoitajien työstä ja työhyvinvoinnista motto: mihinkään muuhun en työtäni vaihtaisi. 18.10.2006 Suomen lähi- ja perushoitajaliitto

Lisätiedot

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013

BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 BIOTULI BIOALAN YRITYSTOIMINNAN TUKEMINEN LOPPURAPORTTI, 23.9.2013 SELVITYSTYÖN TAVOITE JA TOTEUTUS SELVITYSTYÖN TAUSTA JA TOTEUTUS Tavoitteet määrittää bioalan yrittäjien profiileja ja yritysten tarpeita

Lisätiedot

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä

PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä PK-yritysten vientimahdollisuudet hyödynnettävä Selvitys viennin ja kansainvälistymisen edistämispalveluiden (VKE) käytöstä ja kehittämisestä PK-yritysten näkökulmasta PK-yritysten vientimahdollisuudet

Lisätiedot

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ

MAINETTAAN PAREMPI TYÖ MAINETTAAN PAREMPI TYÖ Kymmenen väitettä työelämästä Tuomo Alasoini www.eva.fi EVAn kotisivuilla raportteja, puheita ja artikkeleita suomeksi ja englanniksi. Raportit ovat ladattavissa EVAn kotisivuilta.

Lisätiedot

Tehdään yhdessä hyvää

Tehdään yhdessä hyvää AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään yhdessä hyvää Järjestöjen ja yritysten yhteistyö terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi AVUSTUSTOIMINNAN RAPORTTEJA 25 Sari Kuvaja Tehdään

Lisätiedot

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä

Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Raija Leskinen - Olli Oja Starttirahaselvitys luovien alojen yrittäjistä Starttiraha yksinyrittäjän arjessa toiminnan ja toimeentulon tukena 1 "Starttiraha oli ehdottoman tärkeä meille, et muodosti aika

Lisätiedot

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta

IT-barometri 2011- Tiivistelmä. Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta IT-barometri 2011- Tiivistelmä Tutkimus IT:n merkityksestä suomalaisyrityksille liiketoiminta- ja IT-johdon näkökulmasta 27.9.2011 1. Johdanto... 3 1.1 Tutkimuksen tietojen keruu... 4 1.2 Kyselyvastausten

Lisätiedot

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi Muistio nuorten työelämäasenteista ja -arvoista sekä toimenpiteistä nuorten työllisyyden edistämiseksi

Lisätiedot

Työterveyshuoltokysely

Työterveyshuoltokysely Työterveyshuoltokysely 3 Sisällys Esipuhe................................... 5 Yhteenveto............................... 6 1. Taustatiedot.............................. 7 2. Yrittäjät..................................

Lisätiedot

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä

Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Rukan matkailuyritysten yhteistyö Kuusamon matkailu- ja aluekehityksen edistäjänä Tutkimuksia 2 / 2012-1 - - 2 - Rukan matkailuyritysten yhteistyö Naturpolis Kuusamo Tutkimuksia 2 / 2012 Rukan matkailuyritysten

Lisätiedot

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki

Työelämätaidot Tarja Surakka & Tomi Rantamäki o s a a Miten toimit työmarkkinoilla tiedä Millaisessa maailmassa työyhteisöt toimivat Miten toimit osana työyhteisöä Miten työyhteisöt toimivat Miten toimit töissä Mikä sinulle on tärkeää Työelämätaidot

Lisätiedot

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita

Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus. Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Suomalaisen teollisuuden tulevaisuus Kilpailukyky vaatii rohkeita innovaatioita Sisältö 3 Johdanto 4 Teollinen murros ja tulevaisuus 9 10 types of innovation tutkimuksen viitekehys 11 Mistä kilpailukyky

Lisätiedot

Miten Suomi voidaan pelastaa

Miten Suomi voidaan pelastaa Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN MANIFESTI Vesa Kanniainen Jukka Ala-Peijari Heikki Koskenkylä Tuomas Malinen Ilkka Mellin Sami Miettinen 1 2 Miten Suomi voidaan pelastaa TALOUSPOLIITTINEN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma

VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS. Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN. Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASAN YLIOPISTO TEKNILLINEN TIEDEKUNTA TUOTANNON LAITOS Miika Manninen SUOMEN VENETEOLLISUUDEN KEHITTÄMINEN Tuotantotalouden Pro gradu -tutkielma VAASA 2009 1 SISÄLLYSLUETTELO sivu TIIVISTELMÄ 3 ABSTRACT

Lisätiedot

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009

PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 2008 2009 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 MARRASKUU 28 PIRKANMAAN RAKENNUSBAROMETRI 28 29 Tekijä VTT Rakentamisen markkinat ja vaikuttavuus PL 13, 3311 TAMPERE Puh. 2 722 1111, telefax: 2 722 3497 Painopaikka

Lisätiedot

Hyvä sääntely parempi Suomi

Hyvä sääntely parempi Suomi Hyvä sääntely parempi Suomi Elinkeinoelämän 5 teesiä ja käytännön ehdotuksia, joilla sääntelyä vähennetään ja parannetaan Hyvä sääntely kilpailukykyä kasvua työllistämistä Sääntelyn on tuettava yritysten

Lisätiedot

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista

Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Työ ja terveys Suomessa 2012 Seurantatietoa työoloista ja työhyvinvoinnista Toimituskunta Timo Kauppinen Pauliina Mattila-Holappa Merja Perkiö-Mäkelä Anja Saalo Jouni Toikkanen Seppo Tuomivaara Sanni Uuksulainen

Lisätiedot

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013

Naiset ja miehet työelämässä. Maaliskuu 2013 Naiset ja miehet työelämässä Maaliskuu 2013 Sisällysluettelo Työllisyys........................................ 3 Työmarkkinoiden jakautuneisuus........................... 7 Työsuhteiden muoto..................................

Lisätiedot

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä

Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Strateginen vastuullisuus 20 esimerkkiä keskisuurista yrityksistä Sitra 2013 Sitra ja tekijät 2013 Vastuullinen toteuttaja Demos Helsinki

Lisätiedot

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään?

1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? SISÄLLYSLUETTELO ESIPUHE 1 JOHDANTO 1.1 Menestys on aina ansaittava uudestaan 1.2 Millaisia ongelmia Suomella on edessään? Väestön ikääntyminen Laman opetukset: hyvinvointipalvelut ja talous Globalisaatio

Lisätiedot

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE

SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE SUPERIN SELVITYKSIÄ 2013 JOUSTAKAA, JOUSTAKAA KYLLÄ TE PÄRJÄÄTTE Suomen lähi- ja perushoitajaliitto SuPerin selvitys lasten päivähoidon tilasta 2013 Lasten päivähoidon selvitys Päivähoidon jäsenkysely

Lisätiedot

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini

raportteja 76 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini raportteja 76 H E L S I N K I 2 0 1 1 HYVINVOINTIA TYÖSTÄxxx Kuinka työelämää voi kehittääxxx kestävällä tavalla?xxx Tuomo Alasoini Tuomo Alasoini Hyvinvointia työstä Kuinka työelämää voi kehittää kestävällä

Lisätiedot

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun

Suomi uuteen nousuun. ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä. suomi uuteen nousuun Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä suomi uuteen nousuun 1 Suomi uuteen nousuun ICT ja digitalisaatio tuottavuuden ja talouskasvun lähteinä Matti Pohjola Aalto-yliopiston

Lisätiedot

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008

tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 Kohtalaisen hyvä Kepan jäsenkysely 2008 tiina kontinen (toim.) tiina kontinen (toim.) Kohtalaisen hyvä Kepa Kepan jäsenkysely 2008 Analyysi jäsenjärjestökyselystä ja ryhmäkeskusteluista kepan raporttisarja

Lisätiedot