Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys"

Transkriptio

1 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Perboorihappo, natriumsuola Päivitetty CAS nro Numero on vedettömän muodon numero ja kattaa sekä mono- että tetrahydraatin (CAS nrot ja ) Anhydrous sodium perborate Synonyymejä Natriumperboraatti Anhydrous sodium perborate (yleisemmin käytetty, vanha nimi sodium perborate monohydrate) sodium peroxoborate monohydrate PBS1 PBSM Sodium perborate hexahydrate (yleisemmin käytetty, vanha nimi sodium perborate tetrahydrate) sodium peroxoborate tetrahydrate PBS4 PBST Sodium perborate hexahydrate Tuoterekisteritiedot Suomessa (2009) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia Valmistus/tonnia Yhteensä/tonnia (josta 95 %:n aineen osuus) Pääasiallisimmat käyttötarkoitukset Suomessa Alle neljä tuotetta markkinoilla Suomessa. Tiedot luottamuksellisia. Tiedot luottamuksellisia. Tiedot luottamuksellisia. Desinfiointiaineissa ja steriloivissa aineissa. 1

2 Aineen luokitus- ja merkintätiedot ja HTP-arvot Väistyvän lainsäädännön mukaan Luokitus Merkintä O; R8 Hapettavaa O Repr. Cat. 2; R61 Myrkyllistä T Repr. Cat. 3; R62 Xn; R22 Xi; R37-41 Repr. Cat. 2; R61: C 6,5 % Repr. Cat. 3; R62: C 9 % Xi; R41: C 22 % Xi; R36: 14 % C < 22 % R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R23 Myrkyllistä hengitettynä. R36 Ärsyttää silmiä. R37 Ärsyttää hengityselimiä. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R61 Vaarallista sikiölle. R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm] O; R8 Repr. Cat. 2; R61 Repr. Cat. 3; R62 T; R23 Xn; R22 Xi; R37-41 Repr. Cat. 2; R61: C 6,5 % Repr. Cat. 3; R62: C 9 % Xi; R41: C 22 % Xi; R36: 14 % C < 22 % [sisältää 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm] CLP-asetuksen (EY N:o 1272/2008 ja sen 1. tekninen mukautus EY N:o 790/2009) mukaan Luokitus Merkintä 2

3 Oxid. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 Repr. 1B; : C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % GHS03 GHS05 GHS08 GHS07 Vaara Voi edistää tulipaloa; hapettava. Voi vaurioittaa sikiötä. Epäillään heikentävän hedelmällisyyttä. H331 Myrkyllistä hengitettynä. Haitallista nieltynä. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Vaurioittaa vakavasti silmiä. [sisältää < 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm] Oxid. Sol. 3 Repr. 1B Acute Tox. 3 * Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Dam. 1 H331 GHS03 GHS06 GHS05 GHS08 Vaara H331 Repr. 1B; : C 9 % Repr. 1B; H360D: 6,5 % C < 9 % Eye Dam. 1; : C 22 % Eye Irrit. 2; H319: 14 % C < 22 % [sisältää 0,1 paino-% hiukkasia, joiden aerodynaaminen halkaisija on alle 50 μm] * vähimmäisluokitus HTP-arvot (STM asetus 557/2009) Ei annettu. I Yhteenveto Euroopan komission riskinarvion johtopäätöksistä aineelle altistumisesta ja vaaroista, European Union Risk Assessment Report, Itävalta

4 1 Altistuminen Työntekijät Kuluttajat (ml. epäsuora altistuminen ympäristöstä) Ympäristö 2 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Aineen tuotannossa voi täyttö- ja huoltotöiden aikana aiheutua altistumista pölylle sekä siivous- ja huoltotöiden yhteydessä ihoaltistumista aineen 3-10 % liuokselle. Altistumista voi tapahtua myös punnitus- tai sekoitusvaiheiden, pussien kuljetuksen ja laboratoriotöiden aikana. Formuloinnin yhteydessä voi tapahtua ajoittaista altistumista täyttö-, tyhjennys-, siirto-, punnitus- ja sekoitusvaiheiden aikana sekä ylläpito- ja jätehuoltotehtävissä. Teollisessa loppukäytössä altistumista voi tapahtua puhdistusaineista pesuloissa, kahviloissa, ravintoloissa ja sairaaloissa. Altistumista voi tapahtua käsiteltäessä ainetta sisältäviä puhdistus- ja valkaisuaineita sekä käytettäessä sitä sisältäviä keinokyyneliä ja suuvesiä. Epäsuoran altistumisen ympäristöstä katsotaan olevan mitätöntä kuluttajan altistumisen rinnalla. Ilma, vesiympäristö ja maaperä: Natriumperboraatin valmistus ja formulointi Käyttö pesuaineiden (kotitalouksien pesuaineet sekä laitospesuaineet) hapettamis- ja valkaisuaineina sekä myös puhdistuksessa (kuten automaattiastianpesukoneet, tahranpoistajat valkaisuainetableteissa) ja kosmeettisissa valmisteissa (hammasproteesin puhdistusaineet) Käyttö pyykinpesuaineissa normaaleissa ja tiivistetyissä tehojauheissa Natriumperboraattia sisältävien tuotteiden hävittäminen Molekyylipaino (g/mol) 99.8 / (monomeeri) Liukoisuus veteen, 20 C (g/l) noin / noin 23 Höyrynpaine, 20 C (Pa) Hydratoituneen ionirakenteen vuoksi ei sovellettavissa; alennetussa paineessa vapautuu kidevettä. Sulamispiste ( C) Hajoaminen (tietoa vain / Noin Sulaa omaan kideveteensä; vähän saatavilla; / alkaa hajota. > 50 - > 180) Kiehumispiste ( C) Hajoaminen logk ow Ei sovellettavissa 3 Vaikutukset 3.1 Terveysvaikutukset Yhteenveto vaikutuksista Toksikokinetiikka Natriumperboraatti on terveydelle haitallista nieltynä. Hienojakoisena se on myrkyllistä hengitettynä (vrt. luokitustiedot). Aine ärsyttää hengityselimiä ja aiheuttaa vakavan silmävaurion vaaran. Natriumperboraatilla on havaittu genotoksista potentiaalia in vitro, mutta aineen ei kuitenkaan uskota olevan perimävaarallista in vivo. Altistuminen aineelle on vaarallista sikiölle ja se voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. Vapaaehtoisilla ihmisillä tehdyssä suuvesitutkimuksessa on todettu absorptioksi suun kautta 100 %. Veren boorikonsentraatio saavutti maksiminsa kahden tunnin kuluessa annostuksesta ja palautui normaaliksi 1-2 päivän kuluessa sekä kerta- että toistuvan annoksen jälkeen. Tietoa aineen absorptiosta hengityksen tai ihon kautta ei ole. Oletetaan, että imeytyminen hengityksen kautta on täydellistä, ja että iholle saadusta annoksesta imeytyy 1 %. Aineen metaboliasta ja jakautumisesta elimistössä ei ole tarkkaa tietoa. Muilla booriyhdisteillä tehtyjen tutkimusten perusteella oletetaan, että booria kerääntyy luihin. Natriumperboraatti hajoaa elimistössä boorihapoksi ja vetyperoksidiksi ja erittyy boorihappona virtsan kautta. 4

5 Välitön myrkyllisyys Ärsyttävyys/syövyttävyys Herkistävyys Toistuvat ja pitkäaikaiset vaikutukset Syöpävaarallisuus Perimävaarallisuus Koe-eläimillä on havaittu tyypillisesti veren pakkautumista kudoksiin sekä vatsalaukun nekroosia. Koirilla ilmeni voimakas oksennusrefleksi kehittyvän vetyperoksidin takia. Muita havaittuja oireita ovat olleet mm. lisääntynyt syljeneritys, uneliaisuus, ataksia ja ripuli. Koe-elaimillä on todettu muutoksia keuhkoissa, maksassa, munuaisissa, pernassa, ruuansulatuskanavassa ja aivoissa. Rotalla on todettu monohydraatille LD 50 -arvo 1800 mg/kg, mistä seuraa luokittelu terveydelle haitalliseksi nieltynä. Tetrahydraatille rotalla on todettu suun kautta LD 50 -arvo 2567 mg/kg, eikä tetrahydraattia luokitella tämän ominaisuuden osalta. Hengitysteiden kautta on todettu tetrahydraatille LD 50 -arvo 1,164 mg/m 3 ja aine luokitellaan haitalliseksi hengitettynä. Monohydraatti luokitellaan myrkylliseksi hengitettynä, jos yli 0,1 paino-% hiukkasista on aerodynaamiselta halkaisijaltaan alle 50 μm. Altistuksessa ihon kautta LD 50 -arvo monohydraatille on yli 2000 mg/kg; tetrahydraatti on vähemmän myrkyllistä korkeamman vesipitoisuutensa vuoksi. Natriumperboraatti on hyvin ärsyttävää silmille, eivätkä muutokset yleensä ole palautuvia. Iholle aine ei kiinteänä ole erityisen ärsyttävää. Joissakin tutkimuksissa pitkäaikaisen monohydraattialtistuksen jälkeen on havaittu heikkoja ärsytyksen merkkejä, jotka eivät ole olleet täysin palautuvia. 10% tetrahydraattiliuos on iholla lievästi ärsyttävää. Ainetta ei pidetä ihoa syövyttävänä. Ainetta ei pidetä ihoa tai hengitysteitä herkistävänä. 28 päivän tutkimuksessa rotilla on suun kautta annetulla 1000 mg/kg päivittäisellä tetrahydraattiannoksella havaittu vaikutuksia vatsaan, pernaan ja hematopoieettiseen systeemiin. Suun kautta annostellun natriumperboraatin aiheuttamien haittavaikutusten katsotaan johtuvan hajoamistuotteista. Hengityksen kautta ei ole tehty tutkimuksia natriumperboraatilla; vetyperoksidilla tehdyn rottatutkimuksen perusteella on laskettu natriumperboraatille NAEC-arvo 13,1 mg/m 3, mutta myrkytysvaikutusten kohde ja siten myös NOAEC-arvo voivat natriumperboraattikiteille olla toiset kuin vetyperoksidikaasulle. Ihon kautta on todettu NOAEL-arvoksi 200 mg/kg, joka oli suurin käytetty annos ja saattaa olla liian matala arvio. Natriumperboraatille ei ole saatavilla karsinogeenisuustutkimuksia. 28 päivän kokeessa 1000 mg/kg annostus tetrahydraattia aiheutti rotalla hyperplasiaa vatsalaukun limakalvolla ja voidaan epäillä, että pitkäaikainen altistus suurelle konsentraatiolle aiheuttaisi kasvaimia kiihtyneen solunjakautumisen tuloksena. Vaikutukset vatsalaukkuun olivat palautuvia, ja voidaan olettaa, että annos, joka ei aiheuta ärsytystä, ei aiheuta myöskään kasvaimen muodostumista. Natriumperboraatilla on havaittu genotoksista potentiaalia tutkimuksissa in vitro. Tämä saattaa johtua vetyperoksidin kehittymisestä. Kuten vetyperoksidin tapauksessa, myös natriumperboraattitutkimuksissa vaste pienenee katalaasin läsnäollessa. Täten havaittu genotoksinen potentiaali ei ehkä ole relevantti in vivo - varsinkin, kun aine siirtyy soluihin vähemmän helposti kuin vetyperoksidi. Mutageenisuudesta in vivo ei ole saatavilla tutkimustuloksia. 5

6 Vaarallisuus lisääntymiselle Kivekset ovat booriyhdisteiden myrkyllisyyden kohde-elin. 28 päivän tutkimuksessa annoksella 1000 mg/kg tetrahydraattia suun kautta havaittiin kivesten painon alenemista. Histologisissa tutkimuksissa ei havaittu toksisuuden merkkejä tällä annoksella. Annostaso 1000 mg/kg katsotaan LOAELarvoksi. Booripitoisuuden perusteella tetrahydraatille on päätelty NAEL-arvo 249 mg/kg. Erilaisten boraattien on useissa tutkimuksissa havaittu aiheuttavan siittiöiden tuotannon heikkenemistä, liikkuvuuden alenemista, morfologian muutoksia sekä siementiehyiden rappeutumista, ja näyttää mahdolliselta, että myös natriumperboraatilla olisi näitä vaikutuksia. Tetrahydraatin kehitysvaikutuksille on katsottu NOAEL-arvoksi 100 mg/kg. Tällä annoksella havaitut ulkoiset epämuodostumat olivat tilastollisesti merkittäviä, mutta niitä pidettiin epäolennaisina annos-vastesuhteen puuttumisen takia. Tiedot natriumperboraatin vaikutuksista lisääntymiselle ovat puutteellisia, mutta koska aineen metaboliitti boorihappo katsotaan lisääntymiselle vaaralliseksi, myös natriumperboraatin luokittelu lisääntymiselle vaaralliseksi katsottiin tarpeelliseksi. Aineelle altistumisen katsotaan olevan vaarallista sikiölle ja voivan mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä. 3.2 Ympäristövaikutukset Haitattomat pitoisuudet (PNEC eli Predicted No-Effect Concentration) PNEC Käytetty turvakerroin Haitaton pitoisuus vedessä (mg/l) 0,01 Vetyperoksidin PNEC Haitaton pitoisuus jäteveden puhdistamolla (mg/l) Haitaton pitoisuus sedimentissä (mg/kg) - - Haitaton pitoisuus maaperässä (mg/kg) - - Haitaton pitoisuus ilmassa (mg/m 3 ) - - Haitaton pitoisuus merivedessä (mg/l) - - Haitattomat pitoisuudet on arvioitu seuraavia tietoja käyttäen: Vaikutukset eliöstöön (alhaisin tulos/laji) Tulos Menetelmä ja laji Viherlevä, myrkyllisyys EC50 ja NOEC (mg/l, 72 tuntia) 3,3 52 OECD 201, Selenastrum capricornutum LC50 boorihapolle, Scenedesmus subspicatus Vesikirppu, akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 48 tuntia) 11 8 OECD 202, semistaattinen vesi, Daphnia magna OECD 202, NOEC, semistaattinen vesi, Daphnia magna Kala, akuutti myrkyllisyys LC50 (mg/l, 96 tuntia) OECD 203, semistaattinen vesi, Brachydanio rerio OECD 203, NOEC, semistaattinen vesi, Brachydanio rerio Vesikirppu, krooninen vaikutukseton 6 NOEC boorihapolle, 21 vrk, Daphnia magna pitoisuus NOEC (mg/l) Kala, krooninen vaikutukseton 0,75 NOEC boorihapolle, Oncorhynchus mykiss pitoisuus NOEC (mg/l) Mikrobitoksisuus (mg/l) 14,3 LOEC 72 h, solujen monistumisen estyminen, Entosiphon sulcatum Vaikutukset muihin eliöihin (mg/l) Aineen biologinen kertyminen Bcf (l/kg) 0,1-1,25 (kala) 6

7 3.2.4 Aineen hajoaminen ympäristössä Helposti hajoava ("Ready Biodegradability") Luontaisesti hajoava ("Inherent Biodegrability") Tunnetut hajoamistuotteet Hydrolyysi Muuta tietoa hajoamisesta, t½ Tulos Menetelmä kyllä 85% / 48 h OECD 301D Hajoaa täydellisesti jätevedenpuhdistamolla. Vetyperoksidi ja natriummetaboraatti, joka hajoaa edelleen boorihapoksi. Vetyperoksidi hajoaa vedeksi ja hapeksi. Vesiympäristössä tasapainotila natriumperboraatin ja vetyperoksidin välillä, tasapainon ollessa vetyperoksidin puolella. Akuutit vaikutukset vesiympäristössä johtuvat siten usein vetyperoksidista, krooniset boorihaposta. Hydrolysoituu välittömästi natriummetaboraatiksi, vetyperoksidiksi ja vedeksi. 59 h Hajoamien pintavedessä II Komission tiedonanto 2008/C 149/04 vaarojen arvioinnin tuloksista ja toimintaperiaatteista vaarojen vähentämiseksi altistuvat ihmiset Ympäristö Riskinarvioinnissa arvioidaan natriumperboraatin ja sen hajoamistuotteen vetyperoksidin aiheuttama vaara. Laajassa riskinarviointiraportissa ei ole arvioitu hajoamistuote boorihapon aiheuttamaa vaaraa. Riskinarvion mukaan ei riskejä ympäristölle. Kohderyhmä Todetut riskit Suositellut riskinvähennystoimenpiteet Työntekijät Natriumperboraatin valmistuksen aiheuttama inhalaatioaltistus saattaa aiheuttaa Työntekijöiden suojelua koskevan voimassa olevan lainsäädännön katsotaan yleisesti ottaen antavan riittävät edellytykset aineen aiheuttamien riskien paikallisia vaikutuksia ylemmissä hengityselimissä rajoittamiseksi tarvittavalla tavalla, ja tätä lainsäädäntöä olisi sovellettava. kehityshäiriöitä. Kuluttajat Riskinarvion mukaan ei riskiä. Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet katsotaan riittäviksi. Ympäristön kautta Riskinarvion mukaan ei riskiä. Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet katsotaan riittäviksi. Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet katsotaan riittäviksi. III Riskinvähennysstrategian havainnot, jatkotoimenpiteet ja kansalliset ehdotukset Riskinvähennysstrategia - Kiellot ja rajoitukset - Kansalliset ehdotukset - 7

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Kalsiumkloridi 75-99 %, CC road, CC tech, CC food, CC

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20

Käyttöturvallisuustiedote POROFILL 20 Käyttöturvallisuustiedote, päivätty 16/5/2015, korjaus 2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kaupallinen nimi: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE DIAMIDI DIAMIINI H H DIAMIDE DIAMINE NITROGEN HYDRIDE N N H H Kemikaalit ympäristöluvassa -hanke Versio 18.3.2002 Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö YMPÄRISTÖLUVANVARAISUUS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Levän- ja homeenpoistoaine KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Levän- ja homeenpoistoaine KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 1 Julkaisupäivämäärä 7/30/2013 9:43:54 AM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1. : 0,2-0,3 % CO + 8-14 % He + 21 % O2 + bal. N2. Puh: +358 10 2421 info@fi.aga.com www.aga.

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Versio nro: : 1. : 0,2-0,3 % CO + 8-14 % He + 21 % O2 + bal. N2. Puh: +358 10 2421 info@fi.aga.com www.aga. Sivu : 1 êtt : Myrkyllinen KOHTA 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Käyttöturvallisuustiedote nro : : 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 45EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 221746 V001.2 Viimeistelty, pvm.: 04.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote

(EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote (EY) N:o 1907/2006 mukainen käyttöturvallisuustiedote 60EN 362 5C Sivu 1 / 7 SDB-nro : 175666 V001.4 Viimeistelty, pvm.: 03.08.2011 Painatuspäivä: 29.12.2011 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014

Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS Päiväys: 10.2.2015 Edellinen päiväys: 19.5.2014 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi ECOFAX 20, ECOFAX

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Päiväys: 6.2.2014 Edellinen päiväys: KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.15731752

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 Korrek Lasipesu 20 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Korrek Lasipesu 20 1.1.2 Tunnuskoodi 12.18209,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T6020,T6020.001,T6020.005,T6022,T6022.001,T6022.006

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote nro

Käyttöturvallisuustiedote nro Käyttöturvallisuustiedote Asetyleeni (liuotettu) asetuksen (EY) N:o 453/2010 mukainen Julkaisupäivä: 03.09.2013 Päivitetty: 24.05.2013 Korvaa: 06.03.2013 Versio: 2.2 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Diversey Oxivir Spray E2n Tarkistus: 2012-07-26 Versio 04 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE NESTE DIESEL 10W-30 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Tuotenumero ID 16242 Sisäinen tunniste 1430 1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: -

Päiväys: 31.5.2011 Edellinen päiväys: - KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALIILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi PURITY FG WO WHITE MINERAL OIL 15 Tunnuskoodi Reachrekisteröintinumero

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi HedonalMCPA Tuotenumero REACHrekisteröintinumero Ei käytettävissä Muu tunniste Rekisterinumero:

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi T1345 1.1.3 REACHrekisteröintinumero 01211947510346,

Lisätiedot

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk

Marktoften 3c DK-8464 Galten Denmark +45 86 26 11 77 +45 86 26 09 59 lve@eurofins.dk Sivu 1 / 6 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1.2.1

Lisätiedot