Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys"

Transkriptio

1 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 2-etyyliheksyyliakrylaatti CAS nro Päivitetty Synonyymejä Acrylic acid 2-ethylhexyl ester 2-Ethylhexylprop-2-enoate 2-Propenoic acid 2-ethylhexylester 2-EHA Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä 29 tuotetta Maahantuonti/tonnia 200,45 Valmistus/tonnia 8,45 Yhteensä/tonnia (josta 95 %:n aineen osuus) Pääasiallisimmat käyttötarkoitukset Suomessa 208,9 (24,7) Kemiallisena välituotteena, maalituotteissa, lattiapinnoitteissa ja betonilattiapinnoitteiden hartsiosissa. Aineen luokitus- ja merkintätiedot (STM asetus 509/2005; maininta, jos vain ehdotus) ja HTP-arvot (STM asetus 557/2009) Luokitus Xi R37/38 R43 HTP-arvot Merkintä Ärsyttävää Xi. Ei annettu. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. 1

2 I Yhteenveto Euroopan komission riskinarvion johtopäätöksistä aineelle altistumisesta ja vaaroista, European Union Risk Assessment Report, Saksa Altistuminen Työntekijät Kuluttajat (ml. epäsuora altistuminen ympäristöstä) Ympäristö 2 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Molekyylipaino (g/mol) 184,28 Liukoisuus veteen, 25 C (mg/l) 9,6 Höyrynpaine, 20 C (Pa) 12 Sulamispiste ( C) - 90 Kiehumispiste ( C) logk ow 3,9 3 Vaikutukset Työntekijät saattavat altistua aineelle hengityksen ja ihon kautta aineen valmistuksen ja polymerisoinnin yhteydessä hengityksen ja ihon kautta ainetta sisältävien rakennusalan tuotteiden valmistuksessa (esim. lattianpäällystysmateriaalit, tiemerkintöjen tekoon käytetyt valmisteet) hengityksen ja ihon kautta ainetta sisältävien rakennusalan tuotteiden käytössä ihon kautta ainemonomeeriä jäämänä sisältävien polymeerituotteiden käytössä (esim. maalit, lakat, liimat) Kuluttajat saattavat altistua aineelle ihon kautta ainetta sisältävien voiteluaineiden ja maalien käytössä hengityksen kautta ruiskumaalauksessa ainetta sisältävillä maaleilla Ilma ja jätevedenpuhdistamo: tuotanto käyttö kemianteollisuudessa monomeerina liimoissa ja sidosaineina käytettävien polymeerien ja kopolymeerien tuotannossa käyttö pinnoiteraaka-aineena muovi- ja tekstiillteollisuudessa käyttö monomeerina rakennusteollisuudessa ja kemikaaleissa 216 ( Pa), 134 (8 000 Pa) 3.1 Terveysvaikutukset Yhteenveto vaikutuksista Toksikokinetiikka Välitön myrkyllisyys Aine aiheuttaa ärsytystä ihon ja hengityksen kautta sekä voi aiheuttaa herkistymistä ihokosketuksessa. Aine imeytyy ja jakautuu kudoksiin nopeasti ja täydellisesti rotalla suun kautta annettuna. Aineen toksikokinetiikasta iho- ja hengitystiealtistuksessa ei ole tietoa. Aine metaboloituu akryylihapoksi ja 2-etyyliheksanoliksi ja erittyy virtsaan. 90 % aineesta erittyy vuorokauden kuluessa. Rotalla suun kautta annetun aineen LD 50 -arvo on mg/kg ja kaniinilla ihon kautta LD 50 -arvo on yli mg/kg. Rotalla oleskelu aineen kyllästämässä ilmassa 8 h:n ajan ei aiheuttanut mitään oireita. Ainetta ei luokitella myrkylliseksi.eikä haitalliseksi. 2

3 Ärsyttävyys/syövyttävyys Herkistävyys Toistuvat ja pitkäaikaiset vaikutukset Syöpävaarallisuus Perimävaarallisuus Vaarallisuus lisääntymiselle Aineen ärsyttävyyttä ja syövyttävyyttä on testattu sekä kaniinin iholle että uudella EU:n hyväksymällä in vitro menetelmällä. Aine aiheuttaa vakavia vaurioita kaniinin iholle. In vitro kokeen perusteella on päätelty, että aine on ärsyttävää iholle, muttei syövytä. Kaniinilla tehdyssä kokeessa aine on vain lievästi ärsyttävää silmälle. Rotalla tehdyn akuutin toksisuuskokeen tulosten perusteella voidaan päätellä, että aine on ärsyttävää myös hengitettynä. Aine luokitellaan ärsyttäväksi iholle ja hengitettynä. Marsulla tehdyn herkistävyyskokeen perusteella aine on herkistävää iholle. Myös ihmisillä on raportoitu aineen aiheuttamia allergiatapauksia. Aineen hengitystieherkistävyydestä ei ole tietoa. Aine luokitellaan herkistäväksi ihokosketuksessa. Aineen NOAEC-arvo rotalla hengitettynä 90 vrk:n kokeessa on 0,075 mg/l. Suuremmat pitoisuudet aiheuttavat hajuepiteelin rappeutumista. Systeemisille vaikutuksille aineen NOAEC-arvo on 0,225 mg/l. Suun kautta annetun aineen NOAEL-arvosta ei ole tietoa. Aineen LOAEL-arvo ihon kautta hiirellä on 31 mg/kg/vrk elinikäisessä altistuksessa (oireena ihoärsytys). Ainetta ei luokitella tässä kategoriassa. Aineen syöpävaarallisuutta on tutkittu hiirellä vain ihoaltistuksessa. Koe ei ollut EU-standardien mukainen. Aine lisäsi kasvainten esiintyvyyttä, mutta mekanismina oli aineen aiheuttama ihoärsytys. Aineen metaboliitti akryylihappo antaa syöpävaarallisuuskokeessa negatiivisen tuloksen suun kautta saatuna ja ihoaltistuksessa. Näiden tietojen perusteella ainetta ei luokitella syöpävaaralliseksi. Aine antoi negatiivisen tuloksen bakteerimutaatiokokeessa. Nisäkässoluilla tehdyissä kokeissa aine aiheutti mutaatioita, mutta vain soluille myrkyllisillä annoksilla. Aineen metaboliitit, akryylihappo ja 2-etyyliheksanoli, antoivat negatiivisen tuloksen in vivo perimävaarallisuuskokeissa. Näiden tietojen perusteella ainetta ei luokitella perimävaaralliseksi. Aineen vaikutuksia lisääntymiseen on tutkittu vain hengitystiealtistuksessa rotalla. 90 vrk:n toistuvan altistuksen kokeen ja naaraille 6 20 raskauspäivinä tehdyn altistuksen tulosten perusteella aine ei vaikuta lisääntymiselimiin eikä alkion/sikiönkehitykseen ainakaan pitoisuudella 0,75 mg/l. Kokeet riittävät lisääntymisvaikutusten karkeaan arviointiin. Niiden perusteella ainetta ei luokitella lisääntymiselle vaaralliseksi. 3

4 3.2 Ympäristövaikutukset Haitattomat pitoisuudet (PNEC eli Predicted No-Effect Concentration) PNEC Käytetty turvakerroin Haitaton pitoisuus vedessä (mg/l) 0, Haitaton pitoisuus jäteveden puhdistamolla (mg/l) 2,3 1 Haitaton pitoisuus sedimentissä (mg/kg) - - Haitaton pitoisuus maaperässä (mg/kg) 0,0013 Laskettu veden PNEC:stä. Haitaton pitoisuus ilmassa (mg/m 3 ) - - Haitaton pitoisuus merivedessä (mg/l) - - Haitattomat pitoisuudet on arvioitu seuraavia tietoja käyttäen: Vaikutukset eliöstöön (alhaisin tulos/laji) Tulos Menetelmä ja laji Viherlevä, myrkyllisyys EC50 ja NOEC (mg/l, 72 tuntia) Vesikirppu, akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 24 tuntia) Kala, akuutti myrkyllisyys LC50 (mg/l, 96 tuntia) Vesikirppu, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) Kala, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) 1,71 OECD 201, ErC50, kasvun nopeus, Desmodesmus subspicatus 1,17 OECD 201, EbC50, vaikutus biomassaan, Desmodesmus subspicatus 1,3 OECD 202, Daphnia magna 1,8 OECD 203, Oncorhynchus mykiss - - 1,49 96 h, OECD 203, Oncorhynchus mykiss Mikrobitoksisuus (mg/l) 2,3 OECD 209, TGK (EC5) 48 h, kasvu, Chilomonas paramaecium Vaikutukset muihin eliöihin (mg/kg dwt) Aineen biologinen kertyminen Bcf (l/kg) 4,12 (kala, wwt. Laskennallinen.) Aineen hajoaminen ympäristössä Helposti hajoava ("Ready Biodegradability") Luontaisesti hajoava ("Inherent Biodegrability") Tulos kyllä 51% / 14 vrk 70% / 15 vrk 75% / 28 vrk 93% / 7 vrk 99% / 14 vrk Menetelmä OECD 301C (MITI-I test), BOD OECD 301F OECD 301E, DOC 4

5 Tunnetut hajoamistuotteet Hydrolyysi ei Akryylihapon estereiden tiedetään yleisesti hydrolysoituvan heikosti. Muuta tietoa hajoamisesta, t½ 19 h (ilma) 17 vuotta (vesi) Reagoi ilmassa OH-radikaalien ja otsonin kanssa. ph 7, arvioitu HydroWin-ohjelmalla (SRC) II Komission tiedonanto 2008/C 34/01 vaarojen arvioinnin tuloksista ja toimintaperiaatteista vaarojen vähentämiseksi Ympäristön kautta altistuvat ihmiset Ympäristö Riskinarvion mukaan ei riskiä. Riskinarvion mukaan ei riskiä ympäristölle. Kohderyhmä Todetut riskit Suositellut riskinvähennystoimenpiteet Työntekijät Toistuva inhalaatioaltistus voi aiheuttaa paikallisia vaikutuksia 2-etyyliheksyyliakrylaattia sisältävien valmisteiden formuloinnin yhteydessä. Ihoaltistus voi johtaa ihon herkistymiseen Voimassaolevan yhteisön lainsäädännön katsotaan yleisesti ottaen säätelevän työntekijöiden suojelua riittävän hyvin. Suositellaan työperäisen altistuksen raja-arvon vahvistamista yhteisön tasolla direktiivin 98/24/EY mukaan. aineen tuotannon, polymeri- saation ja valmisteiden formuloinnin yhteydessä, sekä käytettäessä monomeerista 2-etyyliheksyyliakrylaattia sisältäviä valmisteita rakennusalalla. Kuluttajat Riskinarvion mukaan ei riskiä. Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet 5

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Piperatsiini CAS nro 110-85-0 Päivitetty 18.8.2009 Synonyymejä Piperazine 1,4-Piperazine 1,4-Diazacyclohexane Diethylenediamine Hexahydropyrazine Piperazidine

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009 Sykloheksaani CAS nro 110-82-7 Synonyymejä Cyclohexane Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 60,9

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylialdehydi CAS nro 107-02-8 Synonyymejä Akroleiini Prop-2-enaali 2-Propenal Acralaldehyd Acrylaldehyd(e) acrylic aldehyde Allylaldehyd(e) Propenal O Päiväys

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kadmiumoksidi CAS nro 1306-19-0 CdO Päivitetty 19.8.2009 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 0,03 Valmistus/tonnia

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Tarkistus:2012-11-27 Taski Sprint Glass Pur-Eco KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Versio01 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet 3 Liite 1. Kemikaalilain 26 :ssä tarkoitettujen kemiallisten biosidivalmisteiden tehoaineista vaadittavat tiedot 1. TEHOAINEEN VALMISTAJA (nimi, osoite, valmistuslaitosten sijainti) 2. TEHOAINEEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Päiväys: 1.6.2015 Edellinen päiväys: 30.10.2012. 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS (*) koskee vain kemikaali-ilmoitusta (**) täytetään joko 3.1 tai 3.2 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

MONSANTO Europe S.A./N.V. Käyttöturvallisuustiedote Kaupallinen tuote

MONSANTO Europe S.A./N.V. Käyttöturvallisuustiedote Kaupallinen tuote MONSANTO Europe S.A./N.V. Sivu: 1 / 9 1. TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Roundup Piha 1.1.1. Kemiallinen nimi Ei sovellu seokseen. 1.1.2. Synonyymejä Ei ole 1.1.3. CLP Liite VI, Indeksi nro. Ei ajankohtainen

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Kalsiumkloridi 75-99 %, CC road, CC tech, CC food, CC

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 12.53578 EAN 6414501207013 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE DIAMIDI DIAMIINI H H DIAMIDE DIAMINE NITROGEN HYDRIDE N N H H Kemikaalit ympäristöluvassa -hanke Versio 18.3.2002 Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö YMPÄRISTÖLUVANVARAISUUS

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti

Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti Sivu 1 / 17 1.1 Tuotetunniste Käyttöturvallisuustiedote asetuksen (EY) nro 1907/2006, liitteen II mukaisesti KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Tuulilasin jäänpoistoaine

Lisätiedot