Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys"

Transkriptio

1 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys 2-(2- Metoksietoksi)etanoli CAS Nro Synonyymejä Ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)- DEGME diethylene glycol methyl ether diglycol monomethyl ether 3,6-Dioxa-1-heptanol Dowanol DM ethanol, 2,2'oxybis-,monomethyl ether ethanol, 2-(2-methoxyethoxy)-(6CI, 8CI, 9CI) Emkanol MDG ethylene diglycol monomethyl ether 1-hydroxy-3,6-dioxaheptan beta-metoxy-beta'-hydroxydiethyl ether methoxydiglycol methyl carbitol methyldiethoxol methyldiglykol methyl diglycol ether methyl dioxitol Poly-Solv DM H O O Päivitetty O CH 3 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2002) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 258 Valmistus/tonnia 108 Yhteensä/tonnia (josta 95 %:n aineen osuus) Pääasiallisimmat käyttötarkoitukset Suomessa 23 tuotetta 367 (213) Liuotin Vahojen apuaine Jäänestoaine Pesuaine- ja maaliteollisuuden liuotinaine Polttoaineen lisäaine ym. Luokitustiedot (STM asetus 624/2001; maininta, jos vain ehdotus) ja HTP-arvot (STM asetus 190/2002) Luokitus Merkintä Repr.Cat.3;R63 Haitallista Xn R 63 Voi olla vaarallista sikiölle. HTP-arvot - ei annettu 2-(2-Metoksietoksi)etanoli (CAS ) 1

2 Yhteenveto Euroopan komission riskinarvion johtopäätöksistä aineelle altistumisesta ja vaaroista, European Union Risk Assessment Report, the Netherlands Altistuminen Työntekijät Kuluttajat (ml. epäsuora altistuminen ympäristöstä) Ympäristö DEGMEN:n tuotanto tapahtuu suljetusti näytteenottoa ja säiliöihin tai rumpuihin siirtämistä lukuun ottamatta. Suurin arvioitu altistus tuotannossa on n. 5mg/m 3. Altistumista voi tapahtua myös DEGMEä sisältävien tuotteiden kuten lakkojen ja maalien valmistuksessa jolloin pahin arvioitu altistus on n. 21 mg/m 3 /8h. DEGMElle voi altistua käytettäessä ainetta sisältäviä tuotteita automaattisin (2.5 mg/m 3 ) tai manuaalisin menetelmin (10 mg/m 3 ). Ihoaltistus on suurinta käytettäessä DEGMEä sisältäviä tuotteita käsikäyttöisesti (1950 mg/päivässä). Maaleja ja maalinpoistoainetta tai tuulilasinpesunesteitä käytettäessä. Ilma ja vesi: tuotanto, formulointi (mm. lentokoneiden polttoaineeksi) ja prosessointi perusliuotin tuotantoon sekä maali- ja lakkateollisuutta varten 2 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Molekyylipaino (g/mol) 120,2 Liukoisuus veteen (mg/l) Höyrynpaine, 25 C (Pa) Sulamispiste ( C) -65 täysin liukoinen 24 ( 0,3 20 C) Kiehumispiste ( C) logk ow -0,682 3 Vaikutukset 3.1 Terveysvaikutukset Yhteenveto vaikutuksista Aine imeytyy hyvin ihon läpi. Aine voi olla sikiölle vaarallinen. Toksikokinetiikka Aine imeytyy hyvin ihon läpi. In vitro, 98% DEGME imeytyi ihmisen iho läpi 0.21 mg/cm 2 /h. Imeytymisestä suun kautta tai hengitettäessä eikä erittymisestä ei ole tietoa. Välitön myrkyllisyys Aine ei ole koe-eläimillä välittömästi myrkyllinen suun kautta annosteltuna pienillä annoksilla. LD50 arvot ovat yli 4000 mg/kg hiirellä, rotalla, marsulla ja kanilla suun kautta, iholla LD 50-arvot ovat yli 6000 mg/kg kanilla. Hengitysteitse LC50-arvo yli 200 mg/l rotalla. Ärsyttävyys/syövyttävyys Aine ei ärsytä kaniinin ihoa eikä silmiä. Myöskään muun, pitkäaikaistutkimuksista saadun, tiedon perusteella DEGME ei ole ihoa ärsyttävä. Lyhytaikaisessa altistuskokeessa aine ei ärsyttänyt hengityselimiä. Ärsyttävyystutkimusten perusteella aine ei ole syövyttävä. Herkistävyys Aine ei ole herkistävä marsun iholla eikä vapaaehtoisilla ihmisillä tehdyissä Toistuvat ja pitkäaikaiset vaikutukset Syöpävaarallisuus kokeissa ole havaittu herkistävyyttä. Koe-eläimillä tehtyjen tutkimusten perusteella kohde-elimenä ovat maksa, munuaiset, sydän ja kivekset. NOAEL-arvo suun kautta annosteltuna rotalla on 900 mg/kg 6 viikon tutkimuksessa. 90 vrk:n hengitystiekokeessa rotalla ei havaittu korkeimmallakaan annostasolla (1060 mg/m3) vaikutuksia. Ihon kautta tehdyssä 90 vrk:n kokeessa marsulla maksamuutoksia havaittiin alhaisimmalla testatulla annostasolla (LOAEL 40 mg/kg). Aineen syöpävaarallisuutta ei ole tutkittu. Koska aine ei ole perimävaarallinen eikä pitkäaikaisissa tutkimuksissa ole tullut esille sellaisia vaikutuksia, joilla olisi merkitystä syövän muodostuksen suhteen, tiedon puutetta ei pidetä vakavana. 2-(2-Metoksietoksi)etanoli (CAS ) 2

3 Perimävaarallisuus Vaarallisuus lisääntymiselle Tutkimusten perusteella aine ei ole perimävaarallinen. Lisääntymistoksisuustutkimuksissa rotalla ja hiirellä ei ollut havaintoja vaikutuksista. 6 viikon toistuvan altistuksen kokeessa korkealla annostasolla (3600 mg/kg) rotalla todettiin vaikutuksia kiveksiin ja siittiöiden tuotannon muutoksia. Kehityshäiriöitä on tutkittu hiirellä, rotalla ja kanilla. Korkealla annostasolla (yli 1800 mg/kg) havaittiin muutoksia verisuonistossa. 3.2 Ympäristövaikutukset Haitattomat pitoisuudet (PNEC eli Predicted No-Effect Concentration) PNEC Käytetty turvakerroin Haitaton pitoisuus vedessä (mg/l) Haitaton pitoisuus jäteveden puhdistamolla (mg/l) Haitaton pitoisuus sedimentissä (mg/kg) - Haitaton pitoisuus maaperässä (mg/kg) 1,4 (laskettu veden PNEC:stä) Haitaton pitoisuus ilmassa (mg/m 3 ) - Haitaton pitoisuus merivedessä (mg/l) - Haitattomat pitoisuudet on arvioitu seuraavia tietoja käyttäen: Vaikutukset eliöstöön (alhaisin tulos/laji) Viherlevä, akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 72 tuntia) Vesikirppu, akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 48 tuntia) Kala, akuutti myrkyllisyys LC50 (mg/l, 96 tuntia) Vesikirppu, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) Kala, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) Tulos Mikrobitoksisuus (mg/l) >1995 > Vaikutukset muihin eliöihin Aineen biologinen kertyminen Bcf (l/kg) Aineen hajoaminen ympäristössä Helposti hajoava ("Ready Biodegradability") Luontaisesti hajoava ("Inherent Biodegrability") Menetelmä ja laji > 500 biomassa, DIN Part 9, Scenedesmus subsicatus 1192 EPA, Daphnia magna 5700 EPA, Pimephales promelas - - EC50, 0,5 h, aktiiviliete EC50, 17 h, DIN Part 8, Pseudomonas putida 1,4 (laskennallinen), kertyvyystaipumus alhainen (K ow -arvo pieni). Tulos kyllä 77,9%/28 vrk kyllä 97%/14 vrk Menetelmä OECD 301B. Vaihtelevia testituloksia. OECD 302B 2-(2-Metoksietoksi)etanoli (CAS ) 3

4 Tunnetut hajoamistuotteet - Hydrolyysi Ei tutkittua tietoa, mutta aineen ei oleteta hajoavan hydrolyyttisesti vedessä. Muuta tietoa hajoamisesta ilma t½: ~16 h Reagoi ilmassa OH-radikaalien kanssa 2-(2-Metoksietoksi)etanoli (CAS ) 4

5 I Komission suositus 1999/721/EC/ vaarojen arvioinnin tuloksista ja toimintaperiaatteista vaarojen vähentämiseksi Kohderyhmä Todetut riskit Suositellut riskinvähennystoimenpiteet Työntekijät Aineen tuotanto, sitä sisältävien tuotteiden formulointi ja ainetta sisältävien tuotteiden manuaalinen käsittely: ihon kautta tapahtuvan toistuvan altistumisen seurauksena syntyvien yleisten systeemisten vaikutusten riski. Ainetta sisältävien tuotteiden formulointi ja sitä sisältävien tuotteiden manuaalinen käsittely: ihon kautta tapahtuvan altistumisen seurauksena syntyvien kehityshäiriöiden riski Hyvien käytänteiden mukaisesti lisätietojen antaminen aineen tuotannossa, ainetta sisältävien tuotteiden formuloinnissa ja tällaisten tuotteiden manuaalisessa käsittelyssä aiheutuvista riskeistä sisällyttämällä tiedot esimerkiksi käyttöturvallisuustiedotteeseen Lisääntymisiässä oleville naisille aiheutuvien riskien korostaminen. Riittävän koulutuksen ja toimintaohjeiden antaminen työntekijöille samoin kuin ainetta sisältävien tuotteiden manuaalisesta käsittelystä aiheutuvista riskeistä tiedottaminen ja neuvojen antaminen. Aineelle työssä altistumisen Kuluttajat Ympäristön kautta altistuvat ihmiset Ympäristö II Ainetta sisältävän maalin tai maalinpoistoaineen käyttö: yleisten systeemisten vaikutusten tai kehityshäiriöiden riski Riskinarvion mukaan ei aiheudu riskiä. Riskinarvion mukaan ei riskiä ympäristölle. raja-arvojen määrittäminen yhteisön tasolla. On suositeltavaa, että ihon kautta tapahtuva altistuminen ainetta sisältäville maaleille ja maalinpoistoaineille estetään. On suositeltavaa sisällyttää tuotteiden käyttöohjeisiin (pakkaukseen ja/tai purkkiin) selvä maininta siitä, että lisääntymisiässä olevat naiset ovat herkkä väestöryhmä. Näiden lisäksi teollisuuden on sitouduttava korvaamaan maalien ja maalinpoistoaineiden sisältämä aine vähemmän riskejä aiheuttavalla aineilla kuitenkin niin, etteivät riskit tämän jälkeen kohdistu muihin väestöryhmiin tai ympäristön osiin. Ensisijaisena suosituksena on, että mainittuihin tavoitteisiin pyritään aineen valmistajien, maahantuojien ja ainetta sisältävien tuotteiden valmistajia edustavien kaupan alan järjestöjen tekemällä ja viranomaisten tunnustamalla yksipuolisella sitoumuksella. Aineen valmistajien ja maahantuojien sekä ainetta sisältävien tuotteiden valmistajien on tämän jälkeen toteutettava vaadittavat toimenpiteet ja seurattava sitoumuksen noudattamista säännöllisesti. Saavutetut tulokset on syytä arvioida yhteisön tasolla säännöllisin väliajoin ja mahdollista lisätoimenpiteitä tulisi harkita tilanteen niin vaatiessa. Riskinvähennysstrategian (Risk Reduction Strategy, 1997) havainnot, jatkotoimenpiteet ja kansalliset ehdotukset Riskinvähennysstrategia Jatkotoimenpiteet Valvonnan avulla esitetään varmistettavaksi, että käyttöturvallisuustiedote sisältää tarvittavat tiedot aineen riskeistä ja hallintakeinoista ja että kuluttajavalmisteiden päällyksissä on asianmukaiset käyttöohjeet. Suosituksessa esitetty yksipuolista sitoutumista ei ole saatu toteutetuksi, minkä johdosta yhteisötason kielto- ja rajoitusdirektiivin muutos (27.) on valmisteilla. Kielto koskee aineen kuluttajakäyttöä. 2-(2-Metoksietoksi)etanoli (CAS ) 5

6 Kansalliset ehdotukset Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan lattianvahaajien altistuminen aineelle on mahdollista erityisesti ihon kautta ja sitä on todettu myös työntekijöiden virtsasta. Ihoaltistumisriski pienenee siivouskoneiden avulla, mutta merkittävin ihoaltistumisen ehkäisykeino on kuitenkin suojakäsineet, joiden kunnosta kannattaa pitää hyvää huolta. (Työympäristötutkimuksen raporttisarja 3, Työterveyslaitos, 2003) 2-(2-Metoksietoksi)etanoli (CAS ) 6

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys 1,4-Dioksaani CAS Nro 123-91-1 Synonyymejä : 1,4-dioxacyclohexane diethylene dioxide diethylene ether diethylene-1,4-dioxide dioxane dioxyethylene ether glycolethylene

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Akryylialdehydi CAS nro 107-02-8 Synonyymejä Akroleiini Prop-2-enaali 2-Propenal Acralaldehyd Acrylaldehyd(e) acrylic aldehyde Allylaldehyd(e) Propenal O Päiväys

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys 2-etyyliheksyyliakrylaatti CAS nro 103-11-7 Päivitetty 18.8.2009 Synonyymejä Acrylic acid 2-ethylhexyl ester 2-Ethylhexylprop-2-enoate 2-Propenoic acid 2-ethylhexylester

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Piperatsiini CAS nro 110-85-0 Päivitetty 18.8.2009 Synonyymejä Piperazine 1,4-Piperazine 1,4-Diazacyclohexane Diethylenediamine Hexahydropyrazine Piperazidine

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys. Tuoterekisteritiedot Suomessa (2009) Aineen luokitus- ja merkintätiedot ja HTP-arvot. Päivitetty 3.11.

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys. Tuoterekisteritiedot Suomessa (2009) Aineen luokitus- ja merkintätiedot ja HTP-arvot. Päivitetty 3.11. Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys (3-kloori-2-hydroksypropyyli)trimetyyliammoniumkloridi CAS nro 3327-22-8 Päivitetty 3.11.2010 Synonyymejä CHPTAC 1-Propanaminium 3-chloro-2-hydroxy-N,N,N-trimethyl

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009 Sykloheksaani CAS nro 110-82-7 Synonyymejä Cyclohexane Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 60,9

Lisätiedot

Päivitetty 15.11.2005. 36 776 (ei tietoa)

Päivitetty 15.11.2005. 36 776 (ei tietoa) Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Vetyperoksidi CAS Nro 7722-84-1 Synonyymejä dihydrogen dioxide hydrogen dioxide H O O H Päivitetty 15.11.2005 Tuoterekisteritiedot Suomessa (vuosi 2004) Valmisteiden

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Perboorihappo, natriumsuola Päivitetty 4.11.2010 CAS nro 11138-47-9 Numero on vedettömän muodon numero ja kattaa sekä mono- että tetrahydraatin (CAS nrot 90568-23-3

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Fluorivetyhappo >99,9 % (w/w) CAS Nro 7664-39-3 Synonyymejä Fluorivety Hydrofluoric acid Anhydrous hydrofluoric acid Hydrogen fluoride H-F Päivitetty 15.11.2005

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kadmiumoksidi CAS nro 1306-19-0 CdO Päivitetty 19.8.2009 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 0,03 Valmistus/tonnia

Lisätiedot

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008

YIT RAKENNUS OY. Valkoinen harju. Työ: 21426YK. Tampere, 21.01.2008 YIT RAKENNUS OY Valoinen harju Lisäselvitys teollisuuden vaiutusista Työ: 21426YK Tampere, 21.01.2008 AIRIX Ympäristö Oy PL 453 33101 TAMPERE Puhelin 010 241 4000 Telefax 010 241 4001 www.airix.fi Toimistot:

Lisätiedot

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet 3 Liite 1. Kemikaalilain 26 :ssä tarkoitettujen kemiallisten biosidivalmisteiden tehoaineista vaadittavat tiedot 1. TEHOAINEEN VALMISTAJA (nimi, osoite, valmistuslaitosten sijainti) 2. TEHOAINEEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake

Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Käyttöturvallisuustiedote/Ilmoituslomake Dow Suomi OY 1.1 Kauppanimi: BETACLEAN (TM) 3300 Päivitetty: 2010/03/30 Tulostuspäiväys: 26 Jul 2010 Dow Suomi OY rohkaisee ja olettaa teidän lukevanne ja ymmärtävän

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotekoodi Muu tunnistuskeino KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Tuotteen kuvaus Polymetyleenipolyfenyyliisosyanaatti

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Homeentappaja

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Homeentappaja KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: 1.3 1.4 Käyttötarkoitus:

Lisätiedot

Suomen Perfection Oy Novades

Suomen Perfection Oy Novades KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1. 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

Virtasen Maalitehdas Okram Oy Virtasen Uusi Terassiöljy

Virtasen Maalitehdas Okram Oy Virtasen Uusi Terassiöljy KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Käyttötarkoitus: Maalaustyö

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus Tuotteen

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 9 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline)

: Pyrolyysibensiini (Pyrolysis Gasoline) 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119489289-18-0002, 01-2119489289-18-XXXX : teollisuusbensiini (maaöljy),

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen

Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Käyttöturvallisuustiedote Asetuksen (EY) No 1907/2006 mukainen Cif Professional Kylpyhuone 2in1 Tarkistus: 20150421 Versio: 01.0 KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

Virtasen Maalitehdas Okram Oy Virtasen Neljän Öljyn Maali

Virtasen Maalitehdas Okram Oy Virtasen Neljän Öljyn Maali KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Käyttötarkoitus: Maali 1.3

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Stelon SaunaClean. 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Stelon SaunaClean. 09-471 977 (suora), 09-4711 (vaihde), Myrkytystietokeskus KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Winter Tornado

Käyttöturvallisuustiedote 1907/2006/EY,453/2010/EY mukaisesti. Winter Tornado KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste: 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset käytöt:

Lisätiedot

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX

: ACTIV BICOMPACT 10 KG BOX KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 40000087 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita

Lisätiedot

NANTEN MONOPUR B-OSA

NANTEN MONOPUR B-OSA KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1.2 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella: Merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna Eurooppa KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE 1.1 Tuotetunniste Tuotenimi Tuotteen kuvaus

Lisätiedot