Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys"

Transkriptio

1 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Piperatsiini CAS nro Päivitetty Synonyymejä Piperazine 1,4-Piperazine 1,4-Diazacyclohexane Diethylenediamine Hexahydropyrazine Piperazidine Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 6,15 Valmistus/tonnia 5,45 Yhteensä/tonnia (josta 95 %:n aineen osuus) Pääasiallisimmat käyttötarkoitukset Suomessa 8 tuotetta 11,6 (0) Epoksihartsin kovetin, elektroniikkateollisuuden käyttämä piikiekkojen kiillotusaine, kemiallinen välituote, laminaattien valmistus Aineen luokitus- ja merkintätiedot (STM asetus 509/2005; maininta, jos vain ehdotus) ja HTP-arvot (STM asetus 557/2009) Luokitus C; R34 R42/43 R52/53 Merkintä Syövyttävää C R34 Syövyttävää. R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä. R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä. Lisäksi Luokitus- ja merkintäkomitean ehdotus : Repr. Cat 3; R62-63 HTP-arvot 8 h 15 min 0,028 ppm; 0,1 mg/m 3 0,084 ppm; 0,3 mg/m 3 1

2 I Yhteenveto Euroopan komission riskinarvion johtopäätöksistä aineelle altistumisesta ja vaaroista, European Union Risk Assessment Report, Ruotsi Altistuminen Työntekijät Kuluttajat (ml. epäsuora altistuminen ympäristöstä) Ympäristö 2 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Molekyylipaino (g/mol) 86,14 Liukoisuus veteen, 20 C (mg/l) Höyrynpaine, 24,2 C (Pa) 44 Sulamispiste ( C) 107 Kiehumispiste ( C) 147,7 logk ow Vaikutukset 3.1 Terveysvaikutukset Yhteenveto vaikutuksista Toksikokinetiikka Työntekijät saattavat altistua aineelle a. hengityksen kautta aineen tuotannossa ja käytössä piperatsiinisuolojen valmistukseen b. hengityksen ja ihon kautta ainetta sisältävien eläinlääkkeiden valmistuksessa Kuluttajat saattavat altistua aineelle epäsuorasti suun kautta ainejäämiä sisältävästä sian- ja kananlihasta. Ilma, vesiympäristö ja jätevedenpuhdistamo piperatsiinin tuotannosta, sen suolojen valmistuksesta ihmis- ja eläinlääkkeiden formuloinnista Vesiympäristö ja jätevedenpuhdistamo kaasupesuvalmisteiden käytöstä Vesi ja maaperä piperatsiinisuolojen sekä ihmis- ja eläinlääkkeiden käytöstä Aine on ärsyttävää ja syövyttävää. Se on herkistävää iholle ja hengityselimille. Sillä on myös hermostolle myrkyllisiä vaikutuksia. Lisäksi aineen epäillään haittaavan lisääntymistä koe-eläimillä. Sialla aine imeytyy nopeasti ruuansulatuskanavasta. Suurin osa aineesta erittyy muuttumattomana virtsaan 2 vrk:n kuluessa, 16 % erittyy ulosteeseen. Ihmisellä aineen toksikokinetiikka on samantapainen. Ei ole tiedossa, miten suuri osa aineesta metaboloituu elimistössä. Välitön myrkyllisyys Jyrsijöillä aineen LD 50 -arvo suun kautta ja iholle annettuna on mg/kg. Hengitettynä LD 50 -arvosta ei ole tietoa. On raportoitu useita tapauksia, joissa aine annettuna ihmiselle loislääkkeenä on aiheuttanut tilapäisiä hermostovaikutuksia, esim. lapsilla EEG-muutoksia. LOAEL-arvona hermostovaikutuksille ehdotetaan 110 mg/kg. Ärsyttävyys/syövyttävyys Aine on 50 % vesiliuoksena voimakkaasti ärsyttävää kaniinin iholle ja 1 5 % vesiliuoksena syövyttävää kaniinin silmälle. Ihmisellä 11 % vesiliuos aiheuttaa punoitusta ja rakkuloita iholle. Aine luokitellaan syövyttäväksi. 2

3 Herkistävyys Toistuvat ja pitkäaikaiset vaikutukset Syöpävaarallisuus Perimävaarallisuus Vaarallisuus lisääntymiselle Aine on herkistävää hiirellä ja marsulla. Myös ihmisillä on raportoitu runsaasti iho- ja hengitystieherkistymistapauksia piperatsiinille ja sen suoloille. NOAEL-arvoa herkistymiselle koe-eläimillä ei voitu määritellä puutteellisten tietojen vuoksi. Aine luokitellaan herkistäväksi iholle ja hengityselimille. Aine aiheuttaa maksaentsyymien lievää kohoamista, NOAEL-arvo koiralla 13 viikon kokeessa on 25 mg/kg/vrk. Rotalla havaittiin maksa- ja munuaiskudosmuutoksia, LOAEL-arvo 90 vrk:n kokeessa oli 150 mg/kg/vrk. Annokset mg/kg ovat aiheuttaneet vakavia hermosto-oireita, kuten lihasheikkoutta, useilla eläinlajeilla. Lisätutkimuksia aineen neurotoksisuudesta tarvitaan. Ihmisellä loislääkkeenä käytettäessä on raportoitu hermosto-oireita lääkkeen käytön yhteydessä. LOAEL-arvo niille on 30 mg/kg/vrk 3 7 vrk:n lääkekuurin aikana. Aineella tehdyt syöpävaarallisuuskokeet eläimillä ovat jonkin verran puutteellisia. Saadut tulokset eivät viittaa syöpävaarallisuuteen. Myöskään ihmisillä ei ole viitteitä syöpävaarallisuudesta. In vitro- ja in vivo perimävaarallisuuskokeissa ei havaittu pistemutaatioiden eikä kromosomimuutosten lisääntymistä aineen vaikutuksesta. Ainetta ei luokitella perimävaaralliseksi. Aine aiheuttaa rotalla jälkeläisten lukumäärän alentumista. NOAEL-arvo tälle vaikutukselle on 125 mg/kg/vrk ja LOAEL-arvo 300 mg/kg/vrk. Aine aiheuttaa rotalla myös ruumiinpainon pienenemistä ensimmäisessä jälkeläispolvessa. NOAEL-arvo on 125 mg/kg/vrk. Raportoijamaa ehdottaa piperatsiinille Repr. Cat 3 luokitusta. 3.2 Ympäristövaikutukset Haitattomat pitoisuudet (PNEC eli Predicted No-Effect Concentration) PNEC Käytetty turvakerroin Haitaton pitoisuus vedessä (mg/l) 1,25 10 Haitaton pitoisuus jäteveden puhdistamolla (mg/l) Haitaton pitoisuus sedimentissä (mg/kg) 0,75 (wwt) (laskettu veden PNEC:stä) Haitaton pitoisuus maaperässä (mg/kg) 6,0 (wwt) (laskettu veden PNEC:stä) Haitaton pitoisuus ilmassa (mg/m 3 ) - Haitaton pitoisuus merivedessä (mg/l) - Haitattomat pitoisuudet on arvioitu seuraavia tietoja käyttäen: Vaikutukset eliöstöön (alhaisin tulos/laji) Tulos Menetelmä ja laji Viherlevä, myrkyllisyys EC50 ja NOEC (mg/l, 72 tuntia) >1000 OECD 201, Selenastrum capricornutum Vesikirppu, akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 48 tuntia) Kala, akuutti myrkyllisyys LC50 (mg/l, 96 tuntia) Vesikirppu, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) 21 OECD 202, liikkumattomuus, staattinen vesi, Daphnia magna >1800 OECD 203, Poecilia reticulata 12,5 OECD 211, 21 vrk, lisääntyminen, Daphnia magna 3

4 Kala, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) 1000 OECD 203, 96 h, Poecilia reticulata Mikrobitoksisuus (mg/l) 540 EEC testiohje, 0,5 h, respiration inhibition test, aktiiviliete Vaikutukset muihin eliöihin (mg/kg dwt) Aineen biologinen kertyminen Bcf (l/kg) Aineen hajoaminen ympäristössä Helposti hajoava ("Ready Biodegradability") Luontaisesti hajoava ("Inherent Biodegrability") Tunnetut hajoamistuotteet Hydrolyysi Muuta tietoa hajoamisesta, 0,9-3,9 (OECD 305C, 42 vrk, Cyprinus carpio) Tulos ei 0%/28 vrk 1,4%/14 vrk 0%/28 vrk >90%/49 vrk 94%/17 vrk 0,8 h 5,3 vrk Menetelmä OECD 301A OECD 301C OECD 301D 30 vrk sopeutuminen, OECD 302A 10 vrk sopeutuminen OECD 302B Fotolyysi vedessä: mm. glysiini Piperatsiini on hydrolyyttisesti pysyvä Fotolyyttinen hajoaminen ilmassa Fotolyyttinen hajoaminen vedessä 24-65% Vaihtelevat maaperät ja sopeutumisajat (15-60 vrk) II Komission tiedonanto 2008/C 34/01 ja suositus 2008/98/EY vaarojen arvioinnin tuloksista ja toimintaperiaatteista vaarojen vähentämiseksi Kohderyhmä Todetut riskit Suositellut riskinvähennystoimenpiteet Työntekijät - Piperatsiinin suolojen käsittelyssä aiheutuva ihoaltistus voi herkistää ihoa. - Inhalaatioaltistus voi aiheuttaa astmaa. - Toistuva altistuminen piperatsiinin suoloille voi aiheuttaa neurotoksisuutta ja lisääntymismyrkyllisyyttä. Yhteisön tasolla olisi harkittava piperatsiinin suolojen yhdenmukaista luokittelua. Voimassa olevan lainsäädännön katsotaan yleisesti ottaen rajoittavan riskejä riittävästi. Suositellaan, että piperatsiinin suoloille asetettaisiin yhteisön tasolla työperäisen altistuksen rajaarvot. Kuluttajat Riskinarvion mukaan ei riskiä Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimen- Ympäristön kautta altistuvat ihmiset Riskinarvion mukaan ei riskiä piteet katsotaan riittäviksi. Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet katsotaan riittäviksi. 4

5 Ympäristö Vesiekosysteemi: Tuotanto- ja formulointi sekä piperatsiinia sisältävien kaasunpesuvalmisteiden teollisuuskäyttö voi aiheuttaa tietyiltä tuotantolaitoksilta altistusta, joka voi paikallisesti vaikuttaa haitallisesti. Jätevedenpuhdistamojen mikroorganismit: Aineen paikallinen käyttö kaasunpesureissa aiheuttaa suurimmassa osassa tapauksissa altistusta, josta voi aiheutua vaikutuksia jätevedenpuhdistamoissa. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten olisi vahvistettava direktiivin 96/61/EY mukaisesti myönnetyissä toimiluvissa piperatsiiniin liittyvät edellytykset, päästöjen raja-arvot tai tekniset toimenpiteet, jotta asianosaiset laitokset soveltaisivat toiminnassaan parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT) siten, että otetaan huomioon laitosten tekniset ominaisuudet, niiden maantieteellinen sijainti ja paikalliset ympäristöolosuhteet. Jäsenvaltioiden olisi seurattava huolellisesti piperatsiinia koskevan parhaan käytettävissä olevan tekniikan soveltamista ja ilmoitettava komissiolle kaikesta mahdollisesta kyseistä tekniikkaa koskevasta tärkeästä kehityksestä osana BAT-tietojenvaihtoa. Paikallisia päästöjä ympäristöön on tarvittaessa valvottava kansallisilla säännöksillä sen varmistamiseksi, ettei ympäristölle aiheudu riskiä. 5