: ACTIV bi-compact 10 kg box

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download ": ACTIV bi-compact 10 kg box"

Transkriptio

1 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Pesuaine Vain ammattikäyttöön. 1.3 Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot Valmistaja : TANA Professional Export Rheinallee Mainz Puhelin : Telefax : Sähköpostiosoite : Vastaava/toimittava henkilö Yhteyshenkilö : Tuotekehitys/ tuoteturvallisuus 1.4 Hätäpuhelinnumero EU: Vaaran yksilöinti 2.1 Aineen tai seoksen luokitus Luokitus (67/548/ETY, 1999/45/EY) Ärsyttävä R41: Vakavan silmävaurion vaara. 2.2 Merkinnät EY-direktiivien mukaiset merkinnät (1999/45/EY) Varoitusmerkit : Ärsyttävä R-lausekkeet : R41 Vakavan silmävaurion vaara. S-lausekkeet : S 2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa. S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin. S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin. S35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti. 1 / 14

2 S39 S46 Käytettävä silmiem-tai kasvonsuojainta. Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti. 2.3 Muut vaarat Tietoa ei ole käytettävissä. 3. Koostumus ja tiedot aineosista 3.2 Seokset Kemiallinen luonne : Formuloitu tuote Vaaraa aiheuttavat aineosat Kemiallinen nimi CAS-Nro. EY-Nro. Rekisteröintin umero natriumkarbonaatti Luokitus (67/548/ETY) Luokitus (ASETUS (EY) N:o 1272/2008) Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 > 20 Pitoisuus [%] dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3) O; R 8 Xn; R22 Xi; R Isotridecanol, Xi; R41 < 10 ethoxylated Sodium silicate (INCI) Xi; R37/38 Xi; R41 Eye Dam. 1; H318 Skin Irrit. 2; H315 < 20 sodium cumenesulphonate (EINECS) amylaasi, a Xi; Xi; R36 Eye Irrit. 2; H319 < 20 R42 Resp. Sens. 1; H334 < 0,1 Lipase, triacylglycerol (EINECS) Xn; R42 Resp. Sens. 1; H334 < 0,1 sellulaasi R42 Resp. Sens. 1; < 0,1 2 / 14

3 H334 subtilisiini Xi; R37/38 Xi; Xn; R42 Xi; R41 Xn; R22 N; R50 STOT SE 3; H335 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Resp. Sens. 1; H334 Acute Tox. 4; H302 Aquatic Acute 1; H400 < 0, Xn; Xn; R42 Resp. Sens. 1; H334 < 0,1 Tässä kohdassa mainittujen R-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa 16. Tässä kohdassa mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit ovat kohdassa Ensiaputoimenpiteet 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus Erityiset ohjeet : Siirrettävä pois vaarallistelta alueelta. Otettava yhteys lääkäriin. Näytettävä tätä käyttöturvallisuustiedotetta hoitavalle lääkärille. Hengitettynä Iholle saatuna Silmäkosketus Nieltynä : Siirrettävä raittiiseen ilmaan, mikäli henkilö on hengittänyt pölyä tai ylikuumentamisen tai polton aiheuttamia savukaasuja. Otettava yhteys lääkäriin mikäli oireet jatkuvat. : Riisu saastuneet vaatteet ja kengät välittömästi. Roiskeet huuhdeltava saippualla ja runsaalla vedellä. : Suojaa terve silmä. Poistettava mahdolliset piilolasit, mikäli se onnistuu vaivatta. Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Silmä pidettävä kunnolla auki huuhtelun aikana. Yhteydenotto erikoislääkäriin, mikäli silmien ärsytys jatkuu. : Puhdista suu vedellä ja juo jälkeenpäin runsaasti vettä. Ei saa antaa maitoa eikä alkoholipitoisia juomia. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Hakeuduttava lääkärin hoitoon. 4.2 Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet Oireet : Ärsyttävyys Vaarat : Tietoa ei ole käytettävissä. 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet 3 / 14

4 Hoito : Asiantuntijan neuvojen saamiseksi lääkärin tulee ottaa yhteyttä Myrkytystietokeskukseen. 5. Palontorjuntatoimenpiteet 5.1 Sammutusaineet Soveltuvat sammutusaineet : Käytä ympäristöön sopivia sammutusmenetelmiä. 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Erityiset altistumisvaarat : Tietoa ei ole käytettävissä. tulipalossa 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet Erityiset palomiesten : Tulipalossa käytettävä paineilmalaitetta. suojavarusteet Lisätietoja : Standardimenettely kemikaalien tulipaloja varten. 6. Toimenpiteet onnettomuuspäästöissä 6.1 Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa Henkilökohtaiset suojatoimet : Käytettävä henkilökohtaista suojavarustusta. Vältettävä pölyn muodostusta. Vältettävä pölyn hengittämistä. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdosta. 6.2 Ympäristöön kohdistuvat varotoimet Ympäristöön kohdistuvat : Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. varotoimet 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet Puhdistusohjeet : Neutraloitava hapolla. Kerättävä talteen ja hävitettävä siten, että pölyä ei pääse muodostumaan. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. 6.4 Viittaukset muihin kohtiin Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Talteenotettua ainetta on käsiteltävä hävittämistä koskevan luvun mukaisesti. Katso kohdassa 15 erityisiä kansallisia säännöksiä. 7. Käsittely ja varastointi 7.1 Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet Turvallisen käsittelyn ohjeet : Henkilökohtainen suojaus, katso kohta 8. Tupakoinnin, syömisen ja juomisen tulee olla kiellettyä käyttöalueella. 4 / 14

5 Palo-ja räjähdyssuojaus : Vältettävä pölyn muodostusta. Järjestettävä sopiva imutuuletus tiloihin, joissa voi muodostua pölyä. 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet Turvallisuusvaatimukset varastolle ja säiliöille : Säiliö on pidettävä tiiviisti suljettuna kuivassa ja hyvin ilmastoidussa tilassa. Säilytettävä huoneenlämpötilassa alkuperäispakkauksessa. Muut tiedot : Säilytettävä kuivassa paikassa. Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti. 7.3 Erityinen loppukäyttö Erityiset käyttötavat : Pesuaine Vain ammattikäyttöön. 8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat Aineosat CAS-Nro. Arvo Silica, precipitated Lisätietoja Lisätietoja : *: Lisätty tai muutettu tähän painokseen Valvontaa koskevat muuttujat Päivämäärä Peruste 5 mg/m FI OEL 0,05 mg/m FI OEL HTParvot 8h HTParvot 8h HTParvot 8h 0,05 mg/m FI OEL : *: Lisätty tai muutettu tähän painokseen DNEL natriumkarbonaatti : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Paikalliset vaikutukset Arvo: 10 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat 5 / 14

6 Altistumisreitit: Hengitys Mahdolliset terveysvaikutukset: Lyhytaikainen altistuminen, Paikalliset vaikutukset Arvo: 10 mg/m3 Sodium silicate (INCI) : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Ihokosketus Arvo: 1,59 mg/kg Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Arvo: 5,61 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Ihokosketus Arvo: 0,8 mg/kg Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Hengitys Arvo: 1,38 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Nieleminen Arvo: 0,8 mg/kg sodium cumenesulphonate (EINECS) : Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Ihokosketus Arvo: 7,6 mg/kg Käyttötarkoitus: Työntekijät Altistumisreitit: Hengitys Arvo: 53,6 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Ihokosketus 6 / 14

7 Arvo: 3,8 mg/kg Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Hengitys Arvo: 13,2 mg/m3 Käyttötarkoitus: Kuluttajat Altistumisreitit: Nieleminen Arvo: 3,8 mg/kg PNEC Sodium silicate (INCI) : Makea vesi Arvo: 7,5 mg/l Merivesi Arvo: 1 mg/l sodium cumenesulphonate (EINECS) : Makea vesi Arvo: 0,23 mg/l 8.2 Altistumisen ehkäiseminen Henkilökohtaiset suojaimet Hengityksensuojaus Käsiensuojaus Silmiensuojaus Ihonsuojaus / Kehon suojaus Erityisiä suojautumis- ja hygieniaohjeita : Mikäli muodostuu pölyä tai aerosolia, on käytettävä hyväksytyllä suodattimella varustettua hengityslaitetta. : butyylikumi Valittujen suojakäsineiden tulee olla EU-direktiivin 89/686/ETY ja siitä johdetun standardin EN 374 mukaisia. Suojakäsineet pestävä saippualla ja vedellä ennen riisumista. : Tiiviisti asettuvat suojalasit : Pölyä läpäisemätön suojapuku Kehon suojaus valitaan työpaikalla olevan vaarallisen aineen määrän ja pitoisuuden mukaan. : Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä. Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Kädet pestävä ennen taukoja ja työpäivän jälkeen. Ympäristöaltistumisen torjuminen Erityiset ohjeet : Yritettävä estää aineen pääsy viemäreihin tai vesistöihin. 7 / 14

8 9. Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot Olomuoto : jauhe Väri : valkoinen Haju : hajustettu ph (5,00 g/l) : 10,5 Tiheys : 720 g/l Vesiliukoisuus (20 C) : > 10 g/l 9.2 Muut tiedot 10. Stabiilisuus ja reaktiivisuus 10.1 Reaktiivisuus Stabiili suositeltavissa varasto-olosuhteissa. Vaarallisia reaktioita ei tunneta normaaleissa käyttöolosuhteissa Kemiallinen stabiilisuus Hajoamista ei tapahdu, mikäli tuotetta varastoidaan ja käytetään ohjeiden mukaisesti Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Vaaralliset reaktiot : Hajoamista ei tapahdu ohjeiden mukaisessa käytössä Vältettävät olosuhteet Vältettävät olosuhteet : tietoja ei ole käytettävissä 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit Vältettävät materiaalit : tietoja ei ole käytettävissä 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet Vaaralliset hajoamistuotteet : Vaarallisia hajoamistuotteita ei tunneta. 11. Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot 11.1 Tiedot myrkyllisistä vaikutuksista Tuote Ihosyövyttävyys/ihoärsytys : Saattaa aiheuttaa ihonärsytystä herkissä henkilöissä. Vakava silmävaurio/silmä- : Voi aiheuttaa pysyviä silmävaurioita. 8 / 14

9 ärsytys Hengitysteiden tai ihon : tietoja ei ole käytettävissä herkistyminen Lisätietoja : tietoja ei ole käytettävissä Aineosat: natriumkarbonaatti : Välitön myrkyllisyys suun : LD50 (rotta): mg/kg kautta Välitön myrkyllisyys : LC50 (rotta, 2 h): 2,3 mg/l, hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon : LD50, ihon kautta (kani): > mg/kg kautta dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3) : Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (rotta): mg/kg kautta Välitön myrkyllisyys ihon kautta : LD50, ihon kautta (kani): > mg/kg (katso käyttäjän määrittelemää vapaata tekstiä) sodium cumenesulphonate (EINECS) : Välitön myrkyllisyys suun : LD50, suun kautta (rotta): > mg/kg (OECD TG 401) kautta subtilisiini : Välitön myrkyllisyys suun : LD50 (rotta): mg/kg (OECD TG 401) kautta Välitön myrkyllisyys : LC50 (rotta, 4 h): 0,8 mg/l, hengitysteiden kautta Välitön myrkyllisyys ihon : LD50, ihon kautta (kani): > 2 mg/kg kautta 12. Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle 12.1 Myrkyllisyys Aineosat: natriumkarbonaatti : Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Lepomis macrochirus (Aurinkoahven), 96 h): 300 mg/l Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu), 48 h): mg/l muille veden selkärangattomille. dinatriumkarbonaatti, yhdiste vetyperoksidin kanssa (2:3) : Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Pimephales promelas (rasvapäämutu), 96 h): 70,7 mg/l 9 / 14

10 : NOEC (Pimephales promelas (rasvapäämutu), 96 h): 7,4 mg/l Myrkyllisyys Daphnialle ja : EC50 (Daphnia pulex (vesikirppu), 48 h): 4,9 mg/l muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys Daphnialle ja : NOEC: 2 mg/l, Daphnia pulex (vesikirppu) muille veden selkärangattomille. (Krooninen myrkyllisyys) sodium cumenesulphonate (EINECS) : Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Cyprinus carpio (karppi), 96 h): > 100 mg/l (OECD TG 203) Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. : EC50 (Daphnia magna (vesikirppu), 48 h): > 100 mg/l (OECD TG 202) Myrkyllisyys leville : EC50 (Desmodesmus subspicatus (viherlevä), 72 h): > 100 mg/l (OECD TG 201) subtilisiini : Myrkyllisyys kalalle : LC50 (Kala, 96 h): 8,2 mg/l (OECD TG 203) Myrkyllisyys Daphnialle ja muille veden selkärangattomille. Myrkyllisyys leville : (Vesikirppu (Daphnia), 48 h): 0,586 mg/l (OECD TG 202) : NOEC (Selenastrum capricornutum, 48 h): 0,63 mg/l : ErC50 (Selenastrum capricornutum (viherlevä), 72 h): 0,83 mg/l (OECD TG 201) 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Aineosat: sodium cumenesulphonate (EINECS) : Biologinen hajoavuus : aerobinen, > 60 %, Tulos: Helposti biologisesti hajoava., Altistumisaika: 28 d, OECD 301 B subtilisiini : Biologinen hajoavuus : %, Altistumisaika: 28 d : OECD 301 B, Biologisen hajoamiseen liittyvien testitulosten 10 / 14

11 perusteella tuotetta pidetään helposti hajoavana Biokertyvyys 12.4 Liikkuvuus maaperässä 12.5 PBT- ja vpvb-arvioinnin tulokset 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Tuote: Muuta ekologista tietoa : 13. Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat 13.1 Jätteiden käsittelymenetelmät Tuote : Jätettä ei saa päästää viemäriin. Ei saa liata lampia, vesistöjä tai ojia kemikaalilla tai käytetyllä säiliöllä. Ylijäämät ja ei kierrätettävät liuottimet on tarjottava hyväksytylle jätteenkäsittelylaitokselle. Likaantunut pakkaus EWC-koodi : Tyhjennettävä jäljellä oleva sisältö. Hävitettävä kuten käyttämätön tuote. Tyhjiä säiliöitä ei saa käyttää uudelleen. : Euroopan jäteluokituslista EWC:n (European Waste Catalogue) mukaan jätekoodit eivät ole tiettyä tuotetta, vaan tiettyä käyttötarkoitusta vastaavia. Käyttäjän tulee määritellä jätekoodit, mieluiten keskustellen jätehuoltoviranomaisten kanssa. 14. Kuljetustiedot 14.1 YK-numero ADR IMDG 14.2 Oikea laivauksessa käytettävä nimi ADR IMDG 11 / 14

12 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka ADR IMDG 14.4 Pakkausryhmä ADR IMDG 14.5 Ympäristövaarat ADR IMDG 14.6 Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei vaarallisuusluokitusta kuljetusmääräysten mukaan Kuljetus irtolastina Marpol 73/78 -sopimuksen II liitteen ja IBC-säännöstön mukaisesti 15. Lainsäädäntöä koskevat tiedot 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi 16. Muut tiedot R-lausekkeiden koko teksti, joihin viitataan kohdissa 2 ja 3 R 8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa. R22 Terveydelle haitallista nieltynä. R36 Ärsyttää silmiä. R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa. R41 Vakavan silmävaurion vaara. R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä. R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit. 12 / 14

13 H302 H315 H318 H319 H334 H335 H400 Haitallista nieltynä. Ärsyttää ihoa. Vaurioittaa vakavasti silmiä. Ärsyttää voimakkaasti silmiä. Voi aiheuttaa hengitettynä allergia- tai astmaoireita tai hengitysvaikeuksia. Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä. Erittäin myrkyllistä vesieliöille. Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuuksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä. 13 / 14

14 / 14

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE

: NOWA QUICK-DES 750ML CEE KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 64390 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST

: AROMA INTENSE IVETAN 2X5 L EAST WEST KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61162 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: ENERGY PERFECT 15 L

: ENERGY PERFECT 15 L KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61217 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei

Lisätiedot

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR

: TIMBER NATURA 5L D/PL/F/I/TR 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61265 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

WM 11047550404755 Versio 1 Muutettu viimeksi 27.11.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : VITRE VIT Tunnistusnumero : 62306 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087

Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 0483087 . AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTUSTIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Citric Acid Anhydrous Fine Granular 700 Aineen ja/tai seoksen käyttötapa : Elintarvikelisäaine Farmaseuttisten

Lisätiedot

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

000000000001104770 Versio 1 Muutettu viimeksi 11.03.2008 Päiväys 27.11.2008. : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön. 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : TR 12 Tunnistusnumero : 61470 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Puhdistusaine Vain ammattikäyttöön.

Lisätiedot

: GREEN CARE FL POLISH 2X5L DK/S/N/FIN/GB

: GREEN CARE FL POLISH 2X5L DK/S/N/FIN/GB 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi : Tunnistusnumero : 61106 Aineen ja/tai valmisteen käyttötapa : Hoitoaine Vain ammattikäyttöön. Valmistaja

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115837E Aineen

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla.

Pinnoiteaine. Vain ammatti- ja teollisuuskäyttöön. Tätä tietoa ei ole saatavilla. Viite 130000005677/U Rev. nro 1.0 Muutettu viimeksi 25.04.2014 Päiväys 02.05.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 114500E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Ozonit PERformance KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 112167E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti. Greasecutter Fast Foam KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 113079E Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU)

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti GREASELIFT RTU (EU) KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 mukaisesti KOHTA 1.AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Valmisteen tunnuskoodi : 115833E Aineen

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014

Versio 1.0 Muutettu viimeksi 09.10.2014 Päiväys 10.10.2014 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi : Tuotenro : 022102 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Aineen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W-90. FI Päiväys: 6.8.2014 Edellinen päiväys: 1.8.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 NESTE GEAR 80W90 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi NESTE GEAR 80W90 1.1.2 Tunnuskoodi (ID 13609) 2509

Lisätiedot

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS

x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS x KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi Allegro, Allegro Plus, Allegro Eko 1.2. Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi / Seoksen : Alkoholietoksilaatti CAS-Nro. 68439-50-9 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015

Versio 5 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 26.01.2015 Päiväys 26.01.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A7725M 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi

kari.brandt@pirkanmaanpesupalvelut.fi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi PPP100 GRAFF POISTO 1.1.2 Tunnuskoodi 3565 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 2661 EAN 5000325004740 1.2 Aineen tai seoksen

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Käyttötarkoitus

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5. Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa. Turvalausekkeet P260 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 5 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi 303766, 306397 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 6 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Aineen nimi: Dinatriumoktaboraatti,tetrahydraatti CAS-Nro. 12280-03-4 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Kemvit Oy Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot