Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty 20.8.2009"

Transkriptio

1 Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Päivitetty Sykloheksaani CAS nro Synonyymejä Cyclohexane Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 60,9 Valmistus/tonnia 0,1 Yhteensä/tonnia (josta 95 %:n aineen osuus) Pääasiallisimmat käyttötarkoitukset Suomessa 75 tuotetta 61,0 (30,5) Liuottimissa, lääkeaineiden valmistuksessa, liimoissa, primereissä, puhdistusaineissa, korroosionestoaineissa Aineen luokitus- ja merkintätiedot (STM asetus 509/2005; maininta, jos vain ehdotus) ja HTP-arvot (STM asetus 557/2009) Luokitus F; R11 Xn; R65 Xi; R38 R67 N; R50-53 HTP-arvot Merkintä Helposti syttyvää F Haitallista Xn Ympäristölle vaarallista N 8 h 15 min R11 Helposti syttyvää R38 Ärsyttää ihoa R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä 100 ppm; 350 mg/m ppm; 875 mg/m 3 1

2 I Yhteenveto Euroopan komission riskinarvion johtopäätöksistä aineelle altistumisesta ja vaaroista, European Union Risk Assessment Report, Ranska Altistuminen Työntekijät Kuluttajat (ml. epäsuora altistuminen ympäristöstä) Ympäristö 2 Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet Molekyylipaino (g/mol) 84,16 Liukoisuus veteen, 25 C (mg/l) 58 Höyrynpaine, 20 C (Pa) Sulamispiste ( C) 6,5 Kiehumispiste ( C) 80,7 logk ow 3,44 3 Vaikutukset Työntekijät saattavat altistua aineelle hengityksen ja ihon kautta - aineen valmistuksessa - aineen käytössä välituotteena nailonin valmistuksessa - ainetta sisältävien tuotteiden valmistuksessa ja käytössä jalkineteollisuudessa - liimat, päällystysaineet, musteet, vernissat - ainetta sisältävien tuotteiden valmistuksessa ja käytössä käsityöläisammateissa - mattojen asennus, jalkineiden korjaus Kuluttajat saattavat altistua aineelle hengityksen ja ihon kautta -ainetta liuottimena sisältävien tuotteiden käytössä - liimat, maalit, musteet, vernissat, lattiavahat - epäsuorasti hengityksen kautta ilmasta ja autojen pakokaasuista Vesiympäristö - Käyttö muiden kemikaalien valmistuksessa sekä liuottimena sideaineissa ja pinnoitteissa Ilma - Päästöt tuotannon aikana - Käyttö nylonin tuotannossa sekä liuottimena - Tupakansavu, pakokaasut 3.1 Terveysvaikutukset Yhteenveto vaikutuksista Aineen alhaisen viskositeetin takia sitä nieltäessä aiheutuu keuhkovaurion vaara. Aineella on nukuttava vaikutus sekä lyhyt- että pitkäkestoisessa altistumisessa. Aineen välitön myrkyllisyys on vähäinen. 2

3 Toksikokinetiikka Välitön myrkyllisyys Ärsyttävyys/syövyttävyys Herkistävyys Toistuvat ja pitkäaikaiset vaikutukset Syöpävaarallisuus Perimävaarallisuus Vaarallisuus lisääntymiselle Aine imeytyy lähes täysin suun ja keuhkojen kautta. Ihon kautta imeytyy noin 5 % puhtaasta sykloheksaanista. Aine jakautuu kaikkiin kudoksiin, varsinkin rasvakudokseen. Aine metaboloituu maksassa vastaaviksi alkoholeiksi ja ketoniksi. Suurin osa aineesta poistuu keuhkojen kautta muuttumattomana tai hiilidioksidina. Aineen metaboliitit erittyvät virtsaan, mutta tämä poistumistie on hitaampi. Aine saattaa erittyä myös äidinmaitoon. Aineen välitön myrkyllisyys on vähäinen. Suun kautta annettuna rotalla aineen LD 50 -arvo on yli 5000 mg/kg ja ihon kautta kaniinilla yli 2000 mg/kg. Aineen alhainen viskositeetti aiheuttaa keuhkovauriovaaran nieltäessä. Aineella on anestesiavaikutus, NOAEC-arvo hengitettynä rotalla on 1400 mg/m 3 ja ihmisellä 860 mg/m 3. Aine luokitellaan haitalliseksi. Aine on eläinkokeiden perusteella ärsyttävää iholle. Ärsytysvaikutus ilmenee hitaasti ja kestää pitkään. Aine on myös heikosti ärsyttävää silmille ja hengitysteille. Aine luokitellaan ihoa ärsyttäväksi. Aine ei ole syövyttävää. Aine ei ollut iholle herkistävää eläinkokeessa. Vaikka ainetta on käytetty pitkään ja suurina määrinä, ei ihmisillä ole raportoitu herkistymistä ihon eikä hengityksen kautta. Ainetta ei luokitella herkistäväksi. Ei ole tiedossa koe-eläintutkimuksia, jotka olisi tehty suun kautta altistuksella. Hengitettynä hiirellä ja rotalla aineen vaikutusten kohde-elin on maksa, jossa on havaittu mm. tietyn alueen liikakasvua. NOAEC-arvo on 6880 mg/m 3. Aineella ei ole havaittu hermostomyrkyllisyyttä rotalla eikä ihmisellä. Rotalla neurotoksisuuden NOAEC-arvo on 6880 mg/m 3. Aineella on hengitettynä nukuttava vaikutus. Yhdessä koe-eläintutkimuksessa aineella havaittiin heikko kasvainten kasvua edistävä vaikutus, mutta tutkimuksen huonon laadun takia tämä tulos on kiistanalainen. Aineella ei ole tehty 2 vuoden syöpävaarallisuuskoetta. Ainetta ei kuitenkaan luokitella syöpävaaralliseksi. Aine antoi negatiivisen tuloksen sekä in vitro että in vivo -perimävaarallisuuskokeissa. Ainetta ei luokitella perimävaaralliseksi. Aineen ei ole todettu eläinkokeissa vaikuttavan lisääntymiskykyä mittaaviin parametreihin. Korkeat annokset hidastavat hieman poikasten painonnousua. NOAEC-arvo poikasvaikutuksille on 6880 mg/m 3. Rotalla ja kaniinilla aineen ei todettu aiheuttavan kehityshäiriöitä. Sikiövaikutuksille NOAEC-arvo on mg/m 3 ja emotoksisuudelle 1720 mg/m 3. Ainetta ei luokitella lisääntymiselle vaaralliseksi. 3.2 Ympäristövaikutukset Haitattomat pitoisuudet (PNEC eli Predicted No-Effect Concentration) 3 PNEC Käytetty turvakerroin Haitaton pitoisuus vedessä (mg/l) 0, Haitaton pitoisuus jäteveden puhdistamolla (mg/l) 2,9 10 Haitaton pitoisuus sedimentissä (mg/kg) - - Haitaton pitoisuus maaperässä (mg/kg) 0,13 (wwt, laskettu veden PNEC:stä) 0,147 (dwt, laskettu veden PNEC:stä)

4 Haitaton pitoisuus ilmassa (mg/m 3 ) - - Haitaton pitoisuus merivedessä (mg/l) - - Haitattomat pitoisuudet on arvioitu seuraavia tietoja käyttäen: Vaikutukset eliöstöön (alhaisin tulos/laji) Tulos Menetelmä ja laji Viherlevä, myrkyllisyys EC50 (72 h) ja NOEC (72 h) (mg/l) 3,4 > 4,4 0,9 0,94 Vesikirppu, akuutti myrkyllisyys EC50 (mg/l, 48 tuntia) Kala, akuutti myrkyllisyys LC50 (mg/l, 96 tuntia) Vesikirppu, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) Kala, krooninen vaikutukseton pitoisuus NOEC (mg/l) Mikrobitoksisuus (mg/l) 24, Vaikutukset muihin eliöihin (mg/l) 1,9 7,32 2,2 2,2 > 1 mg/ cm Aineen biologinen kertyminen Bcf (l/kg) Aineen hajoaminen ympäristössä Helposti hajoava ("Ready Biodegradability") Luontaisesti hajoava ("Inherent Biodegrability") Tunnetut hajoamistuotteet Selenastrum capricornutum, biomassan kasvun estyminen: EbC50 EµC50 NOEbC50 NOEµC50 0,9 Daphnia magna, staattinen, suljettu systeemi 4,1 Pimephales promelas, läpivirtaus 0,3 16 vrk NOEC, Daphnia magna 0, vrk NOEC, Pimephales promelas 24 h TT Tetrahymena elliotti 24 h EC50 Metanogeeniset bakteerit 15 h EC50 Aerobiset heterotrofiset bakteerit jätevedenpuhdistamolla 24 h EC50 Nitrosomas sp. 96 h EC50 Crangon franciscorum 24 h EC50 Artemia sp. 96 h LC50 Cheatogammarus marinus 96 H LC50 Mysidopsis bahia 48 h LC50 liero, Eisenia foetida (100 µg/l); (10 µg/l) Cyprinus carpio, OECD 305C Tulos Menetelmä kyllä 77% / 28 vrk OECD 301F (Manometric-respiratory test) Hydrolyysi ei Arvio tehty aineen rakenteen perusteella. 4

5 Muuta tietoa hajoamisesta t½ 52 h Reagoi ilmassa OH-radikaalien kanssa II Komission tiedonanto 2008/C 34/01 riskinarvioinnin tuloksista ja riskien rajoittamiseen tähtäävistä toimintaperiaatteista riskien Kohderyhmä Todetut riskit Suositellut riskinvähennystoimenpiteet Työntekijät Inhalaatioaltistus voi aiheuttaa äkillistä myrkyllisyyttä (hermostolliset käyttäytymisoireet) ja yleisiä myrkytysoireita (maksaan liittyvät vaikutukset) ainetta sisältävien tuotteiden formuloinnin ja teollisuuskäytön yhteydessä sekä käytettäessä ainetta sisältäviä tuotteita käsiteollisuudessa. Kuluttajat Ympäristön kautta altistuvat ihmiset Ympäristö III Ainetta sisältävien tuotteiden käytön yhteydessä tapahtuva altistus voi aiheuttaa äkillistä myrkyllisyyttä (hermostolliset käyttäytymisoireet). Riskinarvion mukaan ei riskiä. Riskinarvion mukaan ei riskiä ympäristölle. Voimassa olevan työntekijöiden suojelua koskevan yhteisön lainsäädännön katsotaan yleisesti ottaen antavan riittävät edellytykset aineen aiheuttamien riskien rajoittamiseksi tarvittavalla tavalla, ja sitä olisi sovellettava. Sykloheksaanin käytölle neopreenipohjaisissa liimoissa olisi harkittava rajoituksia yhteisön tasolla. (ks. osa III alla) Nykyisin sovellettavat riskien vähentämistoimenpiteet katsotaan riittäviksi. Riskinvähennysstrategian havainnot, jatkotoimenpiteet ja kansalliset ehdotukset Riskinvähennysstrategia Kiellot ja rajoitukset - Komission asetus 552/2009/EY rajoittaa aineen käyttöä seuraavasti 1. Ei saa 27 päivän kesäkuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen neopreenipohjaisten kontaktiliimojen ainesosana pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, pakkauksissa, jotka painavat enemmän kuin 350 g. 2. Sykloheksaania sisältäviä neopreenipohjaisia kontaktiliimoja, jotka eivät täytä 1 kohdan vaatimuksia, ei saa 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saattaa markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen Rajoittamatta aineiden ja seosten luokittelua, pakkaamista ja merkintöjä koskevan yhteisön muun lainsäädännön soveltamista, toimittajien on ennen markkinoille saattamista varmistettava, että neopreenipohjaisissa kontaktiliimoissa, jotka sisältävät sykloheksaania pitoisuuksina, jotka ovat 0,1 painoprosenttia tai enemmän, ja jotka on 27 päivän joulukuuta 2010 jälkeen saatettu markkinoille toimitettavaksi yleiseen kulutukseen, on seuraavat maininnat näkyvällä, pysyvällä ja selvästi luettavissa olevalla tavalla

6 merkittynä: - Tuotetta ei saa käyttää tiloissa, joissa on huono ilmanvaihto. - Tuotetta ei saa käyttää kokolattiamaton asennuksessa. - Denna produkt får ej användas under dåliga ventilationsförhållanden. - Denna produkt får ej användas vid mattläggning Kansalliset ehdotukset 6

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja vähennys Piperatsiini CAS nro 110-85-0 Päivitetty 18.8.2009 Synonyymejä Piperazine 1,4-Piperazine 1,4-Diazacyclohexane Diethylenediamine Hexahydropyrazine Piperazidine

Lisätiedot

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys

Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kemikaalien EU-riskinarviointi ja -vähennys Kadmiumoksidi CAS nro 1306-19-0 CdO Päivitetty 19.8.2009 Tuoterekisteritiedot Suomessa (2008) Valmisteiden lukumäärä Maahantuonti/tonnia 0,03 Valmistus/tonnia

Lisätiedot

Vaaralliset kemikaalit

Vaaralliset kemikaalit Työsuojeluoppaita ja ohjeita 20 Vaaralliset kemikaalit SOSIAALI JA TERVEYSMINISTERIÖ Työsuojeluosasto Sosiaali ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Ympäristöministeriö Suomen ympäristökeskus Tampere

Lisätiedot

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX

Versio 18.0 Muutettu viimeksi 02.02.2015 Päiväys 10.02.2015 : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX 1. Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Rekisteröintinumero Aineen nimi : : 01-2119471329-32-0006, 01-2119471329-32-XXXX : fenoli Aine nro. : 203-632-7

Lisätiedot

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa

115079, 143706, 115083, 115084. Seos, ei rekisteröintinumeroa KEMIKAALI-ILMOITUS KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Tunnuskoodi REACH-rekisteröintinumero Diesel Plus -10/-20, Diesel Max -10/-20,

Lisätiedot

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi.

Kun kemikaalin vaaralliset ominaisuudet on selvitetty, kemikaalin päällys tulee merkitä vaarallisten ominaisuuksien osoittamiseksi. N:o 807 2417 iite 1 VAARAISTEN KEMIKAAIEN YEISET UOKITUS- JA MERKINTÄVAATIMUKSET 1. YEISTÄ Kemikaalilla tarkoitetaan sekä aineita että aineiden seoksia (valmisteita). Kemikaali on määritelty kemikaalilain

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 KOHTA 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja

Lisätiedot

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2

MSDS - Solvent for Rubber Comp 19 nsolvent solvent 2 Käyttöturvallisuustiedote 1907/006/EY,453/010/EY mukaisesti KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 1. 1.3 1.4 Tuotetunniste: Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut

Lisätiedot

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014

Viimeinen muutospäivä: 18.5.2015 Versio : 4 Edellinen päivämäärä: 28.7.2014 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Asetuksen (EY) N: o 1907/2006, liite II, sellaisena kuin se on muutettuna asetuksella (EU) N: o 453/2010 mukaisesti. KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella 1 AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi: Sammutettu kalkki Tuotenumero: 59821 CAS: 1305-62-0 EINECS: 215-137-3 Molekyylipaino: 74,09 g/mol REACH-rekisteröintinumero:

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010

Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 Käyttöturvallisuustiedote Päiväys: 01-12-2014 Edellinen päiväys: 08-10-2010 1: Aineen/seoksen ja yhtiön/yrityksen tunnistustiedot 1.1 Tuotetunniste Kalsiumkloridi 75-99 %, CC road, CC tech, CC food, CC

Lisätiedot

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011

Päiväys: 29.11.2012 Edellinen päiväys: 14.1.2011 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KEMIKAALI-ILMOITUS 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi Shell Diesel kesä, talvi Tunnuskoodi 400001131, 400001133 Reach-rekisteröintinumero

Lisätiedot

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014

Versio 3 (CLP) - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 13.11.2014 Päiväys 13.11.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A6943E 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014

Versio 1 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 11.04.2014 Päiväys 11.04.2014 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet

419/2014 X X X X X X X X X X X X. Puunsuojakemikaalit. Limantorjuntakemikaalit. Kiinnittymisenestovalmisteet 3 Liite 1. Kemikaalilain 26 :ssä tarkoitettujen kemiallisten biosidivalmisteiden tehoaineista vaadittavat tiedot 1. TEHOAINEEN VALMISTAJA (nimi, osoite, valmistuslaitosten sijainti) 2. TEHOAINEEN TUNNISTETIEDOT

Lisätiedot

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015

Versio 2 - Tämä tiedote korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Muutettu viimeksi 04.02.2015 Päiväys 04.02.2015 KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi Design code : : A9364J 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

Lisätiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE / KEMIKAALITIETOJEN ILMOITUSLOMAKE KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Desipower Alkoholi-12 80 % KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste Kauppanimi / aineen nimi Desipower Alkoholi-12 80% 1.2 Aineen tai

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset Suomi Sikafloor1925 PurCem ECF (A) KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Aineen nimi : 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella Tuotteen käyttö

Lisätiedot

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE

HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE HYDRATSIINI CAS 302-01-2 HYDRAZINE DIAMIDI DIAMIINI H H DIAMIDE DIAMINE NITROGEN HYDRIDE N N H H Kemikaalit ympäristöluvassa -hanke Versio 18.3.2002 Suomen ympäristökeskus, kemikaaliyksikkö YMPÄRISTÖLUVANVARAISUUS

Lisätiedot

Käyttöturvallisuustiedote

Käyttöturvallisuustiedote 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Aineen nimi Käyttötarkoitukset Tuotekoodi Valmistaja/toimittaja : : Vähälyijyinen lentobensiini mäntämoottorikoneisiin. : 002C0199 : oy Shell

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset asetuksen (EY) nro 453/2010 mukaisesti muutettuna - Suomi Julkaisupäivä/ 09-06-2015. Edellinen päiväys 21-11-2014. Tarkistuspäivä

Lisätiedot

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210

Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua. Turvalausekkeet P210 KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Sivu 1 / 7 1. AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Tuotetunniste 1.1.1 Kauppanimi 1.1.2 Tunnuskoodi R5060 1.1.3 REACH-rekisteröintinumero 01-2119471330-49

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA. Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTETTA Gas/oil Sealing LVI-TIIVISTE KOHTA 1: en tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot Version 2 Julkaisupäivämäärä 6/29/2015 3:39:39 PM 1.1. Tuotetunniste Kauppanimi

Lisätiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot

1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot X KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE X KEMIKAALI-ILMOITUS Päiväys: 26.3.2012 Edellinen päiväys: 1. AINEEN TAI VALMISTEEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT 1.1 Kemikaalin tunnistustiedot Kauppanimi ENKE-Multi-Protect

Lisätiedot

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille

Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät. -opas työpaikoille Uudet käyttöturvallisuustiedotteet ja pakkausmerkinnät -opas työpaikoille Sisältö Johdanto... 1 Työpaikan kemialliset tekijät... 2 Kemiallisten tekijöiden tunnistaminen pölyt, savut ja lämpöhajoamistuotteet...

Lisätiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE Täyttää asetuksen (EY) nro 1907/2006 (REACH) ja liitteen II vaatimukset - Suomi Sikafloor-13 Pronto KOHTA 1 Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste

Lisätiedot

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT

KOHTA 1. AINEEN/SEOKSEN JA YHTIÖN/YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT Käyttöturvallisuustiedote Tekijänoikeuden haltija vuonna 2015, 3M Company Kaikki oikeudet pidätetään. Tämän tiedon kopioiminen ja/tai lataaminen on sallittua ainoastaan 3M tuotteiden käyttämistä varten,

Lisätiedot

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella

538 1377; 538 1676; 538 1683, 538 1360, 538 1361, 538 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtiön tai yrityksen tunnistetiedot 1.1 Tuotetunniste Art.-No. 58 177; 58 1676; 58 168, 58 160, 58 161, 58 1690 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt

Lisätiedot