Hämeenkyrön kunnan. alkuopetuksen (luokat 1-2) opetussuunnitelma

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Hämeenkyrön kunnan. alkuopetuksen (luokat 1-2) opetussuunnitelma"

Transkriptio

1 Hämeenkyrön kunnan alkuopetuksen (luokat 1-2) opetussuunnitelma

2 Saatteeksi Opetushallitus on julkaissut uudet opetussuunnitelman perusteet, joiden viimeisin versio on päivätty Se on valmis 1-2 luokkien osalta, mutta kehittelyn alaisena luokkien 3-9 osalta. Opetussuunnitelmatyöhön liittyy myös valtioneuvoston tuntijakopäätös. Sen kuntakohtaista sovellusta ei vielä ole Hämeenkyrössä vahvistettu. Hämeenkyrössä päädyttiin tekemään uusi opetussuunnitelma kuntakohtaisena tuotoksena, johon kukin koulu voi tehdä omia lisäyksiään esim. lukuvuosisuunnitelman teon yhteydessä. Kuntakohtaista opetussuunnitelmaa on valmistellut työryhmä, johon ovat kuuluneet Sanna Häkkilä, Terhi Niemi, Minna Rantala, Tuula Rasa, Johanna Wallenius ja Mauri Lepola. 1-2 luokkien opetussuunnitelma on otettava käyttöön Tätä opetussuunnitelman kuntakohtaista osaa on luettava yhdessä opetushallituksen julkaiseman opetussuunnitelman perusteiden kanssa. Sen teksti on velvoittavaa, kuten myös tämän kuntakohtaisen lisäyksen, sen jälkeen kun koulutuslautakunta on sen hyväksynyt. Opetussuunnitelmatyö jatkuu 3-9 luokkien osalta. Tällöin joudutaan vielä käymään keskusteluja 1-2 luokkien opetussuunnitelman tarkistamisesta joiltakin osin. Tuleva Hämeenkyrön perusopetuksen opetussuunnitelma elää ja kehittyy kaiken aikaa. Tämä työ ei tule koskaan valmiiksi. Työryhmä

3 Perusopetuksen arvopohja 3 Hämeenkyrön kunnan perusopetuksen arvoperustana on Itsensä ja toisen kunnioittaminen, mikä ilmenee hyvänä itsetuntona, toisten huomioonottamisena, hyvinä käytöstapoina ja sosiaalisuutena. Ihmisen ja ympäristön vuorovaikutussuhteen ymmärtäminen ja kunnioittaminen sekä kestävän kehityksen periaatteen noudattaminen. Oman kulttuurin ja muiden kulttuurien tunteminen ja arvostaminen ja myönteinen asenne kansainväliseen yhteistyöhön. Työnteon taito ja sopeutumiskyky. Tähän liittyy vastuullisuus, rehellisyys, itsenäisyys ja oma-aloitteisuus. Hyvä fyysinen kunto luo pohjan käden taitojen ja tiedollisten tavoitteiden saavuttamiselle. Perusopetuksen tehtävä 4 Alkuopetuksen opetuksellinen tehtävä on tuottaa oppilaalle uutta tietoa ja oppimisen iloa. Tärkeätä on oppimaan opettaminen. Lapsen yksilöllistä kasvua ja kehitystä tuetaan ja kannustetaan häntä omatoimisuuteen, tiedon hankkimiseen, kriittisyyteen ja vuorovaikutukseen muiden kanssa. Esi- ja alkuopetuksen yhteistyö Koulun ja esiopetuksen välinen yhteistyö on välttämätöntä oppimisen jatkuvuuden takaamiseksi sekä esi- ja alkuopetuksen niveltämiseksi. Hämeenkyrön kunnassa esiopetusta järjestetään päiväkodeissa, Kirkonkylän ja Kyröskosken erillisissä esiopetusryhmissä sekä kyläkouluilla erillisissä ryhmissä tai alkuopetuksen yhteydessä. Kuntakohtainen esiopetussuunnitelma on laadittu vuoden 2000 valtakunnallisten perusteiden mukaisesti. Koska esiopetusta järjestetään kunnassamme hyvin erilaisissa puitteissa, on mahdotonta laatia yhtenäistä suunnitelmaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyölle. Jokaisen koulun tulee omaan opetussuunnitelmaansa kirjata soveltuvat ja tarpeelliseksi katsomansa yhteistyömuodot. Yhteisyösuunnitelman laatimisen apuna voi käyttää liitettä 1.

4 Perusopetuksen rakenne 5 Hämeenkyrössä kuntakohtainen opetussuunnitelma on laadittu vuosiluokkiin jaetun järjestelmän pohjalta. Tuntijako on liitteenä 2. Mikäli vuosiluokkiin sitomatonta järjestelmää käytetään oppilas-, luokka- tai koulukohtaisesti, koulun on omassa opetussuunnitelmassaan määriteltävä opiskelujaksojen tavoitteet, sisällöt ja arviointikäytäntö. Vuosiluokkiin sitomattomassa järjestelmässä oppilaalle on laadittava henkilökohtainen oppimissuunnitelma. Oppimiskäsitys 6 Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan omat tiedot, taidot ja kokemukset. Tavoitteena on oppimaan oppimisen tukeminen. Oppilaan yksilölliset tarpeet ja yksilöllinen kehitysnopeus otetaan huomioon. Opetusta suunniteltaessa ja toteutettaessa otetaan huomioon oppilaan elämäntilanne kokonaisuutena. Yhteistyö kotien kanssa on tärkeää. Oppimisympäristö ja toimintakulttuuri 7 Oppimisympäristön tulee antaa mahdollisuudet monipuoliseen oppimiseen. Opetuksessa tutustutaan koulun lähiympäristöön, sen erityispiirteisiin ja historiaan. Oppimisympäristön tulee olla fyysisiltä ja psyykkisiltä ominaisuuksiltaan turvallinen kaikille koulussa työskenteleville, niin aikuisille kuin lapsille. Koulun tilojen ja pihan turvallisuudesta huolehditaan. Väkivallan ennaltaehkäisystä huolehditaan ja kiusaamistilanteisiin puututaan välittömästi. Koulut kuvaavat oppimisympäristönsä koulukohtaisissa opetussuunnitelmissa. Äidinkieli ja kirjallisuus 11 Tavoitteet: Oppilaassa herää kielellinen tietoisuus ja kielestä tietoisuus. Hän tietää, että maailmassa puhutaan erilaisia kieliä ja käytetään erilaisia kommunikointikeinoja. Hän ymmärtää kielen kulttuurisidonnaisuuden ja merkityksen sitä puhuvalle kansalle. Hän kiinnostuu muista kielistä ja kansoista oman kielensä oppimisen ohella.

5 Keskeiset sisällöt: Ensimmäisellä luokalla painottuu mekaanisten taitojen harjoittelu niin kirjoittamisen kuin lukemisenkin osalta. Koska lasten taitotaso vaihtelee suuresti alkuopetusvaiheessa, äidinkielenopetuksessa pitää huomioida taidoissaan pidemmällä olevat oppilaat opetusta eriyttämällä. Toisen luokan opetuksessa painottuu luetun ymmärtämisen ja luovan kirjoittamisen harjoittelu, mutta opetusta eriyttämällä on huomioitava hitaammin taidoissaan edistyvät. Puhuminen ja kuunteleminen: Oppilas kuulee erilaisia kieliä ja osaa tehdä havaintoja niistä. Hän tutustuu erilaisiin kommunikointikeinoihin. Lukeminen ja kirjoittaminen: Oppilas pystyy analysoimaan lukemaansa tekstiä ja kiinnostuu vierasperäisistä elementeistä. Tekee kysymyksiä tekstistä. Hämeenkyrössä suositelleen otettavaksi käyttöön uudet kirjainmallit, numerot ja matemaattiset merkit, jotka ovat tämän opetussuunnitelman liitteenä. Kirjallisuus: Oppilas tutustuu sekä kansainvälisiin että suomalaisiin satuihin ja muuhun kirjallisuuteen aluksi opettajan johdolla ja myöhemmin itsenäisesti. Kiinnostuu tätä kautta eri kulttuurien ja kansojen välisistä eroista ja samankaltaisuuksista. Kirjallisuusluettelo kirjoista, joita suositellaan luettavaksi alkuopetuksen aikana, on liitteenä. Kirjoihin liittyy niiden sisällön ymmärtämistä testaavat kysymyslomakkeet. Matematiikka 14 Keskeiset matematiikan sisällöt jaoteltuina vuosiluokille 1 ja 2 1lk: Luvut ja laskutoimitukset lukumäärä, lukusana ja numerosymboli (luvut 0-100) lukujen ominaisuudet: vertailu, luokittelu, järjestykseen asettaminen parilliset ja parittomat luvut lukujen hajottaminen ja kokoaminen kymmenjärjestelmän rakentumisen periaate yhteen- ja vähennyslasku, laskutoimitusten välinen yhteys (luvuilla 0-20)

6 eri laskutapojen ja välineiden käyttöä; palikoita ja kymmenjärjestelmävälineitä, päässälasku, paperin ja kynän käyttö+ erilaisten vaihtoehtojen lukumäärän tutkimista Algebra säännönmukaisuuksien, suhteiden ja riippuvuuksien näkeminen kuvista yksinkertaisia lukujonoja (lukualue 0-100) Geometria ympäröivän tilan avaruudellisten suhteiden havainnointi ja kuvailu ympäristössä olevien geometristen muotojen havainnointi, kuvailu ja nimeäminen geometrisia peruskäsitteitä; esim. piste, jana, suora ja kulma, sekä niiden yhteys yksinkertaisimpiin tasokuvioihin kaksiulotteisten muotojen (nelikulmio, ympyrä, kolmio) rakentaminen, piirtäminen ja jäljentäminen yksinkertaisia peilauksia ja suurennoksia Mittaaminen mittaamisen periaate pituuksien mittaaminen ja vertailu, mittaustuloksen arviointi aika (tasatunnit, puolet tunnit, puolentunnin kuluttua...) raha; eurot ja sentit Tietojen käsittely ja tilastot tietojen etsiminen, kerääminen ja tallentaminen yksinkertaisten taulukoiden ja diagrammien lukeminen koottujen tietojen esittäminen pylväsdiagrammina 2lk: Ensimmäisen luokan tietoja ja taitoja kerrataan ja laajennetaan

7 Luvut ja laskutoimitukset lukumäärä, lukusana ja numerosymboli (-> 1000) yhteen ja vähennyslaskujen luvut suurenevat kertolaskua ja kertotaulua (0-5 sekä 10) jakolaskua konkreettisilla välineillä yksinkertaisia murtolukuja konkreettisilla välineillä Algebra Yksinkertaisten lukujonojen tulkitseminen ja kirjoittaminen lukualueella Geometria geometrisia peruskäsitteitä esim. murtoviiva ja puolisuora kolmiulotteisten kappaleiden tunnistaminen ja rakentaminen (kuutio, lieriö, kartio, pallo) kaksi- ja kolmiulotteisten muotojen tunnistaminen, selostaminen ja nimeäminen yksinkertaisia peilauksia Mittaaminen tilavuus, massa, pituus, pinta-ala raha kellonajat tärkeimpien mittayksiköiden käyttö, vertailu ja muuntaminen mittavälineiden käyttö mittaustuloksen arviointi Matemaattisesti lahjakkaiden oppilaiden oppimista pyritään eriyttämään syvyyssuunnassa. Oppilasta arvioitaessa hänen osaamistaan verrataan hänen aikaisempiin taitoihinsa sekä valtakunnalliseen kuvaukseen hyvästä osaamisesta. Matematiikkaa integroidaan sopivissa tilanteissa muihin oppiaineisiin sekä pyritään liittämään esimerkkejä ja laskutoimituksia lapsen elämään ja lähiympäristöön.

8 YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO 15 Keskeiset sisällöt Hämeenkyrön kouluilla on hyvät mahdollisuudet toteuttaa alkuopetuksen ympäristö- ja luonnontiedon sisältöjä myös luokkahuoneen ulkopuolella, koulun lähiympäristössä. Sisältöjä käsitellään lapsen elämään liittyvinä eheytettyinä kokonaisuuksina. Eliöt ja elinympäristöt 1lk elottoman ja elollisen luonnon peruspiirteet eliöiden erilaisten elinympäristöjen havainnoiminen ( erityisesti pihapiiri sekä pelto) oman lähiympäristön tavallisimpien lajien tunnistaminen sekä niiden tärkeimpien ominaispiirteiden kuvaileminen Eheytettynä kokonaisuutena: pellolta pöytään (leivän tie) siemenestä kasviksi tunnistettavat lajit: leskenlehti mänty koivu kaura talitiainen varis ahven leppäkerttu hämähäkki punainen kärpässieni tatti kissa koira hevonen

9 orava 2lk eliöiden erilaisten elinympäristöjen havainnoiminen (erityisesti pihapiiri, lähimetsä sekä puutarha) luonnon tarkkailu eri vuodenaikoina oman lähiympäristön lajien tunnistaminen sekä niiden tärkeimpien ominaispiirteiden kuvaileminen Eheytettynä kokonaisuutena: maidon matka maitotilalta ruokapöytään syksyn satoa tunnistettavat lajit: kuusi voikukka sinivuokko valkovuokko peruna porkkana tomaatti västäräkki kirjosieppo harakka hauki nokkosperhonen heinäsirkka kantarelli korvasieni lehmä lammas sika kettu Oma lähiympäristö, kotiseutu ja maapallo ihmisen elinpaikkana 1lk

10 oman lähiympäristön luonnonilmiöiden ja ihmistoimintojen havainnoiminen maiseman ja maaston keskeisimpien rakenteiden hahmottaminen sekä ympäristön havainnollistaminen piirtämällä, rakentelemalla tai muovaamalla elävän ja elottoman luonnon erojen pohtiminen 2lk maiseman ja maaston keskeisimpien rakenteiden hahmottaminen sekä ympäristön havainnollistaminen piirtämällä, rakentelemalla tai muovaamalla luonnonympäristön ja ihmisen muovaaman ympäristön eri osatekijöiden tunnistaminen vuorokauden- ja vuodenaikoihin liittyvät käsitteet, ilmiöt maapallo ihmisen elinpaikkana Mahdollisia retki- ja tutkimuskohteita: -maatila -kansallismaisema-alue -vanha kirkonkylän alue -Kyröskosken tehdasmiljöö -Kierikkalan Sillanpään maisemat -Sarkkilanjärven lintuvesi -jätevedenpuhdistamo -kierrätyskeskus -kaatopaikka (Koukkujärvi, Tarastejärvi) Ympäristön ilmiöitä 1lk oppilaan jokapäiväisessä ympäristössä tapahtuvien fysikaalisten ilmiöiden ja niiden syiden tutkiminen käyttäen esimerkkeinä sääilmiötä sekä liikettä ja liikkumista lämmönlähteiden ja lämmityksen tutkiminen sekä lämpötilan mittaaminen luuppi tutkimusvälineenä 2lk valon ja äänen, niiden lähteiden ja ominaisuuksien tutkiminen sekä kuulon ja näön suojeleminen oppilaan elämänpiiriin kuuluvaan teknologiaan tutustuminen, erityisesti sähkön käyttö, sähköturvallisuus ja sähkön säästäminen

11 Ympäristön aineita -luokissa jätteiden vähentäminen, lajittelu sekä kierrätys -mahdollisuuksien mukaan kompostointiin tutustuminen 1lk ympäristössä esiintyvien aineiden ominaisuuksien ja olomuotojen sekä niiden muutosten tutkiminen käyttäen esimerkkinä vettä / ilmaa oppilaan arkielämään kuuluvien materiaalien, kuten lasin ja muovin, puun ja paperin, metallien ja tekstiilien, tutkiminen sekä niiden säästävä käyttö ja kierrätys 2lk ympäristössä esiintyvien ominaisuuksien ja olomuotojen sekä niiden muutosten tutkiminen käyttäen esimerkkeinä vettä / ilmaa sekä lähiympäristön maaperää ja kallioperää Ihminen ja terveys kohteliaat käytöstavat perheen ja ystävyyden, tunteiden tunnistamisen ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille 1lk ihmiset ovat erilaisia terveystottumukset ja omasta terveydestä huolehtiminen ihmisen keho 2lk ihmisen elämänkaari ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheita sairastaminen ja yksinkertaiset ensiaputoimet Turvallisuus omat kokemukset ja havainnot ympäristöstä turvallisuuden ja terveyden näkökulmasta fyysisen koskemattomuuden kunnioittaminen kiusaamisen ja väkivallan ehkäisy turvallinen liikennekäyttäytyminen

12 Uskonto 19 Evankelisluterilainen uskonto Luottamus ja turvallisuus: Tarjotaan rakennusaineita oppilaan oman elämänkatsomuksen muotoutumiseen ja erilaisten elämänkysymysten pohdintaan. Arvokas ja ainutlaatuinen elämä: Tutustutaan kotiseurakunnan toimintaan, erityisesti sen lapsi- ja nuorisotyöhön esim. kerho- ja leiritoiminta sekä muuhun harrastustoimintaan. Luterilaisen kirkon elämä: Tutustutaan seurakunnan toimintaan ja työntekijöihin. Hyödynnetään seurakunnan musiikkitarjontaa ja mahdollisuuksia osallistua koululaisjumalanpalveluksiin. Painotetaan erityisesti joulun ja pääsiäisen kristillistä sanomaa. 1 lk. Lasten omat elämänkysymykset: Hyvyys ja pahuus Kirkkovuoden seuraaminen Kotiseurakuntaan tutustuminen Tutustuminen raamatun kertomuksiin. Esim. Jeesus tyynnyttää myrskyn (Luuk. 8: 22-25), Jeesus ottaa vastaan lapsia (Luuk. 18: 15-17), Jeesus ruokkii viisituhatta miestä ( Joh. 6: 1-5), Sakkeus ( Luuk. 19: 1-10), Hyvä Paimen Luuk. 15: 3-7). Lasten virret ja hengellinen musiikki. Opeteltavia virsiä voivat olla esim. 21, 488, 499, 501, 571. Rukous 2lk. Lasten omat elämänkysymykset Ilo ja suru Jeesus ja hänen kotimaansa Tutustuminen Raamatun kertomuksiin. Esim. vertaus eksyneestä lampaasta (Matt. 18: 12-14), Tuhlaajapoika (Luuk.15: 11-24), laupias Samarialainen (Luuk. 10: 29-37), Jeesus parantaa kuuron miehen (Mark. 7: 31-37)

13 Kirkkovuoden pääkohdat Kotiseurakunta - Jumalanpalvelus Virsikirjasta voidaan opetella esim. virret: 1, 13, 88,135 Kuvataide 24 Hämeenkyröläisiä yhteistyötahoja kuvataiteenopetuksessa ovat mm. kirjastot, museot, kansalaisopistot, Hämeenkyrön Sanomat. Myös paikkakunnalla asuvien taiteilijoiden järjestämiä taidenäyttelyjä ja erilaisia taidetapahtumia hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan. Kuvataiteen keskeiset sisällöt 1-2- luokalla: Kuvailmaisu ja kuvallinen ajattelu Erilaisiin piirtimiin tutustuminen (kynä, väriliidut, puuvärit, hiili) Piirustus eri tekniikoilla Painantaa yksinkertaisin menetelmin esim. perunalla ja lehdellä painaminen Luonnos Elävän viivan harjoittaminen Esittävä ja abstrakti kuvallinen ilmaisu Siveltimen käyttö Väriopin ja sommittelun alkeita Laveeraus Taiteen tuntemus ja kulttuurin osaaminen Taidekuvien tarkastelu luokassa Oman luokan/ koulun taidenäyttelyt Museo- ja näyttelyvierailut Ympäristöestetiikka Lähiympäristön tarkastelu Media ja kuvaviestintä Todellisuus ja kuvitteellisuus elokuvissa ja valokuvissa Omien valokuvien esittely Kirjojen kuvituksen tarkastelua (värit, tunnelma jne.)

14 Käsityö 25 Keskeiset sisällöt Tekstiilityö: materiaalit: kankaat ( esim. huopa, vohvelikangas, teddy jne.) pumpuli- ja villalangat napit yms. työvälineet: sakset, nuppineulat, silmäneulat, maalarinteippi, liitu, mittanauha työtavat: etupistot, pykäpistot kankaan reunaan, vohvelikirjonta, tupsun valmistus, napin ompelu, pehmolelun valmistus Tekninen työ: materiaalit: lauta, rima, vaneri jne. työvälineet: vasara, saha, naulat, kulmaviivoitin, hiomapaperi, maali työtavat: sahaus, naulaus, hionta, maalaus Liikunta luokan liikunta on leikinomaista, lajeihin jakamatonta liikunnan peruselementteihin tutustumista. Se on perusliikuntaa: juoksemista, hyppäämistä, heittämistä, kiinniottoa, pyörimistä, kiipeämistä, potkaisemista, tasapainoilua jne. 1-2 luokan opetus on yleistä motoriikan harjoittelua, jossa käytetään osittain jaettuna eri liikuntalajeihin. Tavoitteena on, että Hämeenkyrössä 2-6 luokkalaiset saavuttavat auttavan uimataidon. Kodin ja koulun välinen yhteistyö 30 Kodin ja koulun välisiä mahdollisia yhteistyömuotoja ovat koulutulokkaiden tutustumispäivänä pidettävä tiedotustilaisuus, luokan vanhempainilta, vanhempainvartit, koulun yhteinen vanhempainilta, koulun juhlat, avointen ovien päivät sekä retket ja toimintapäivät. Yhteistyö koulun ja mahdollisen vanhempainyhdistyksen kanssa on tärkeää.

15 Vanhempia kannustetaan luokkatoimikuntatyöskentelyyn ja osallistumaan mahdollisen vanhempainyhdistyksen toimintaan. Oppimissuunnitelma 31 Oppilaalle voidaan laatia oppimissuunnitelma opettajan harkinnan mukaan. Ohjauksen järjestäminen luokilla ohjauksesta vastaa pääasiassa luokanopettaja. Hän tekee yhteistyötä huoltajien, esiopetuksen, erityisopettajan ja tarvittaessa perheneuvolan kanssa. Pääpaino on oppimisvalmiuksien ja työskentelytaitojen luomisessa. Tukiopetus 33 Tukiopetusta 1-2 luokilla antaa ensisijaisesti luokanopettaja, mutta sitä voi antaa myös koulun muu opettaja. Oppilashuolto 34 Oppilashuolto koostuu mm. seuraavista osa-alueista: Kouluterveydenhuolto, koulun turvallisuussuunnitelma, koulun kriisisuunnitelma Monipuolinen oppilashuoltotyö tarjoa oppilaalle ja vanhemmille tukea, ohjausta ja apua Hämeenkyrössä oppilaan tukiverkostoon voivat kuulua kouluterveydenhuollon ja sosiaalitoimen palvelut, sosiaalipalvelujen perheneuvola, Tays:n lastenpsykiatrian ja neurologian osastot kehitysvammaisten neuvolapalvelut, Jyväskylän näkövammaisten koulun ja muiden erityiskoulujen palvelut sekä muut tahot, jotka antavat sosiaalista ja kehityksellistä tukea. Koulut laativat ja ylläpitävät turvallisuussuunnitelmat ja kriisisuunnitelmat. Kiusaamista ehkäisevä suunnitelma liitetään opetussuunnitelmaan. Vanhemmat velvoitetaan ilmoittamaan lasten poissaoloista ja koulut ilmoittavat selvittämättömistä poissaoloista kotiin. Kunnan kustantaman koulukuljetuksen saavat oppilaat ovat koulumatkan ajan koulun vastuulla turvallisuuteen liittyvissä seikoissa. Kuljetusta odottaville oppilaille järjestetään valvottu odotusmahdollisuus. Kouluruokailu järjestetään yleisten ravitsemus- ja terveydellisyysnäkökohtien mukaisesti hyviä ruokailutapoja ja ruokailutilanteen viihtyisyyttä painottaen.

16 Pääasiallinen valvontavastuu on luokan opettajalla, kuitenkin kaikki henkilökuntaan kuuluvat valvovat ruokailua. Kerhotoiminta 35 Kerhotoiminta perustuu samalle arvopohjalle kuin perusopetus. Koulut voivat järjestää kerhotoimintaa lukuvuosisuunnitelmassa ilmoitettavassa laajuudessa. Kerhon pitäjänä voi olla opettaja tai koulun hyväksymä muu henkilö. Paikkakunnan yhdistysten ja seurojen järjestämää kerhotoimintaa mahdollistetaan vuokraamalla koulun tiloja. Erityisopetus Hämeenkyrön kunnassa erityisopetukseen ottamisesta ja siirtämisestä päättää sivistystoimenjohtaja opettajan ja psykologin lausunnon perusteella. Siirtoon tarvitaan vanhempien suostumus. Mikäli vanhempien suostumusta ei saada, siirrosta päättää koulutuslautakunta. Hämeenkyrön kunnassa erityisopetukseen otettujen ja siirrettyjen opetus hoidetaan seuraavasti: Yleisopetuksen opetusryhmässä lähikouluperiaatetta noudattaen, kuitenkin muistaen, että vanhemmilla on mahdollisuus valita haluamansa koulu. Kysymykseen voi siis tulla koulu, jossa on järjestetty pienryhmäopetusta erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille. Oppilaalle järjestetään tarvittavat tukitoimet, joihin kuuluu tarvittaessa avustaja, apuvälineet, erityisopetusmateriaali ja asianmukainen oppimateriaali. Tukijärjestelmän on oltava sellainen, että se mahdollistaa koko luokan tasavertaisen opiskelun. Yleisopetuksen luokassa, josta oppilas käy saamassa erityisopetusta erillisessä pienryhmässä. Molempiin järjestetään tarvittavat tukitoimet. Yleisopetuksen opetusryhmän yhteydessä toimivassa pienryhmässä. Oppilaalle taataan tukitoimet kuten edellä. Erillisessä erityisluokassa yleisopetuksen koulussa. Erityisluokalta tehdään integraatioita yleisopetuksen ryhmiin. Integraation onnistumisen edellytyksenä on vahva tukijärjestelmä, joka lapselle suunnitellaan. Mikäli oppilaan oppimisvaikeudet ovat sitä luokkaa, että mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei ole hänen etunsa mukaisia, voidaan oppilas sijoittaa erilliseen erityiskouluun. Tällaisia kouluja ovat mm. Haukkarannan koulu, Näkövammaisten koulu, Liisanpuiston koulu jne.

17 Sopeutumattomien lasten kohdalla toimitaan pääsääntöisesti lähikouluperiaatteen mukaan. Lapsi sijoitetaan lähikouluun alkuopetuksen ryhmään, jonka jälkeen mietitään tarvittavia jatkotoimenpiteitä. Yhtenä vaihtoehtona on pienryhmäopetus. Oppimis- tai sopeutumisvaikeuksista kärsivän lapsen ja erityisopetukseen otetun tai siirretyn lapsen on mahdollista osallistua erityiskoulujen tukijaksoille, jotka voivat kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon HOJKS-kaavake liitteenä Oppilaan itsearviointi 42 Koulut kuvaavat lukuvuosisuunnitelmassaan miten itsearviointia toteutetaan kyseisenä lukuvuonna. Todistukset 44 Hämeenkyrössä annetaan luokilla 1-2 lukuvuositodistuksen lisäksi välitodistus joulutammikuussa. Välitodistus voidaan korvata arviointikeskustelulla huoltajan ja oppilaan kanssa, mikäli menettely on koko luokan osalta yhteneväinen. Arviointikeskustelun käyminen tulee kirjata luotettavalla tavalla. Vuosiluokilla 1-2 käytetään sanallista arviointia. Todistuslomakkeet ovat liitteenä.

18 Liite 1 ESIOPETUKSEN JA KOULUN VÄLINEN YHTEISTYÖ Yhteistyöhön panostetaan sen koulun kanssa, johon suurin osa esioppilaista esiopetusvuoden jälkeen siirtyy ts. Kyröskosken ja Koskilinnan päiväkodit ja Kyröskosken esiopetusryhmä -> Kyröskosken koulu, Kirkonkylän ja Pappilanmetsän päiväkodit ja Kirkonkylän esiopetusryhmä -> Kirkonkylän koulu, kyläkoulujen esiopetusryhmät -> ko. koulu. Kuitenkin tiedonsiirrosta on huolehdittava myös niiden oppilaiden kohdalla, jotka aloittavat oppivelvollisuutensa jossakin muussa yksikössä. syksy alkuopettajien palautetta esiopettajille uusista ekaluokkalaisista kevät esiopettaja kutsuu alkuopettajan koulunsa aloittavien vanhempainiltaan. koulun erityisopettaja/tuleva alkuopettaja mukana erityistä tukea tarvitsevien esioppilaiden HOJKS-palaverissa erityisopettajan tekemät kouluvalmiustestit luokanopettaja kutsuu esiopetuksen opettajan yhteistyöpalaveriin, keskustellaan tulevista ekaluokkalaisista esi- ja alkuopettajien yhteinen koulutuspäivä Lisäksi toiminnallisia yhteistyömuotoja (esi- ja alkuoppilaiden yhteisiä teemapäiviä ym.) esi- ja alkuopettajien innostuksen ja voimavarojen mukaan.

19 Liite 2 HÄMEENKYRÖN TUNTIJAKO: Aineittain valtakunnallisen jaon tuntimäärät lokeroissa alla Hämeenkyrön jako lokeroissaan VUOSILUOKAT yht. Äidinkieli ja kirjallisuus Hämeenkyrö A-kieli Hämeenkyrö B-kieli 6 6 Hämeenkyrö Matematiikka Hämeenkyrö Ympäristöoppi 9 9 Hämeenkyrö Biologia ja maantieto Hämeenkyrö Fysiikka ja kemia Hämeenkyrö Terveystieto 3 3 Hämeenkyrö Uskonto/et Hämeenkyrö Historia ja yhteiskuntaoppi Hämeenkyrö Musiikki Hämeenkyrö Kuvataide Hämeenkyrö Käsityöt Hämeenkyrö Liikunta Hämeenkyrö Taito ja taide yht. Hämeenkyrö Kotitalous 3 3 Hämeenkyrö 3 3 Oppilaanohjaus 2 2 Hämeenkyrö Valinnaiset aineet Hämeenkyrö

20 Tuntimäärä yhteensä Vapaaehtoinen kieli A Hämeenkyrö Liite Näitä todistuslomakkeita ei hyväksytty vielä lautakunnassa ! Todistuslomakkeiden tekstit 44 Työryhmä esittää todistuslomakkeiden muodoksi vihkosta, johon on koottuna 1-2 luokkien kaikki todistukset. Graafisena taustana voisi olla puustoaihe. Äidinkielen osalta merkitään sopivalla merkillä se taso, jolla oppilas on lukutaidon tai kirjoitustaidon kehittymisessä. Matematiikassa käytetään kullakin osa-alueella seuraavia arvolauselmia: eh = erittäin hyvin h = hyvin t = tyydyttävästi e = et vielä osaa 1.luokka syksy Lukutaitosi: Luet lauseita Luet sanoja Luet tavuja Ymmärrät kirjain-äännevastaavuuden Kirjoitustaitosi Kirjoitat lauseita Kirjoitat sanoja Kirjoitat tavuja Ymmärrät äänne-kirjain vastaavuuden Matematiikan taitosi lukualueella 0-10 Ymmärrät numero-lukumäärä vastaavuuden Lasket yhteen lukuja

21 Vähennät lukuja Matematiikassa käytetään seuraavia arvolauselmia eh = erittäin hyvin h = hyvin t = tyydyttävästi e = et vielä osaa 1. luokka kevät Äidinkielen osalta kuten 1. luokan syksyllä Matematiikan taitosi lukualueella 0-20 Ratkaiset soveltavia tehtäviä Vähennät lukuja Lasket yhteen lukuja Ymmärrät numero-lukumäärä vastaavuuden 2.luokka syksy Lukutaitosi Ymmärrät lukemasi Luet sujuvasti Luet lauseita Luet sanoja Kirjoitustaitosi Kirjoitat kertomuksia Kirjoitat lauseita Kirjoitat sanoja Matematiikan taitosi lukualueella Ratkaiset soveltavia tehtäviä Vähennät lukuja Lasket yhteen lukuja 1. luokka kevät Äidinkieli kuten 2. luokan syksyllä

22 Matematiikan taitosi lukualueella Ratkaiset soveltavia tehtäviä Vähennät lukuja Lasket yhteen lukuja Osaat kertotaulut 0-5 ja 10 Käyttäytyminen ja työskentelytaidot Noudatat sovittuja sääntöjä Osaat käyttäytyä kohteliaasti ja hyvien tapojen mukaisesti Annat luokalle työrauhan Pystyt yhteistyöhön ryhmän jäsenenä Huolehdit tunnollisesti kotitehtävistäsi Työskentelet huolellisesti Sinulla on vaikeuksia noudattaa sovittuja sääntöjä Olet usein epäkohtelias muita kohtaan Osallistut innokkaasti koulutyöhön Olet oma-aloitteinen Ymmärrät annetut ohjeet ja osaat toimia niiden mukaisesti Vaikeutat käyttäytymiselläsi luokan työskentelyä Riitaannut helposti muiden kanssa Laiminlyöt ja unohtelet kotitehtäviäsi

23 Työn jälki on usein huolimatonta Olet usein passiivinen tai touhuat omiasi Tarvitset paljon ohjausta Sinulla on vaikeuksia ymmärtää ohjeita ja suoriutua tavanomaisista tehtävistä

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi syntymäaika 1. vuosiluokka 18.12.2010 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011

Savonlinnan normaalikoulu 2010-2011 KÄYTTÄYTYMISEN JA TYÖSKENTELYN ARVIOINTI Oppilaan nimi 1. vuosiluokka syntymäaika 04.06.2011 Oppilaan itsearviointi: Kiitettävästi Hyvin Tyydyttävästi Heikosti Käyttäytyminen oppilas Noudatan hyviä tapoja.

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE kykenee keskittymään matematiikan opiskeluun kykenee kertomaan suullisesti matemaattisesta ajattelustaan

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN

HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN HELSINGIN YLIOPISTON VIIKIN NORMAALIKOULUN MATEMATIIKAN OPETUSSUUNNITELMA TAVOITTEET 1. LUOKALLE - kykenee keskittymään matematiikan opiskeluun - kykenee kertomaan suullisesti matemaattisesta ajattelustaan

Lisätiedot

Vetelin kunta Oppimisen seurantalomake 0-2 lk

Vetelin kunta Oppimisen seurantalomake 0-2 lk Vetelin kunta Oppimisen seurantalomake 0-2 lk Koulu: Oppilas: ÄIDINKIELI Lukeminen 20. Luet kokonaisia kirjoja. 19. Osaat tehdä johtopäätöksiä lukemastasi. 18. Löydät lukemastasi tarvittavia tietoja. 17.

Lisätiedot

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet

1 lk Tavoitteet. 2 lk Tavoitteet MATEMATIIKKA Matematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien oppimiseen.

Lisätiedot

Kempeleen kunta Liite 1

Kempeleen kunta Liite 1 Kempeleen kunta Liite 1 Wilmassa KODIN KAAVAKE (1.-9. LK) LAPSEN NIMI 1. Miten lapsenne suhtautuu koulunkäyntiin? 2. Onko lapsellanne kavereita koulussa ja miten hän tulee toimeen kavereiden kanssa? 3.

Lisätiedot

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti

Noudatat hyviä tapoja. Annat työrauhan toisille. Osaat työskennellä itsenäisesti. Osaat työskennellä toisten kanssa. Teet tehtäväsi huolellisesti IIN KUNTA Haminan koulu VÄLITODISTUS XX.XX.XXXX Kiltti, poika-tyttö Syntymäaika XX.XX.XXXX Lukuvuosi XXXX-XXXX 1. vuosiluokka KÄYTTÄYTYMINEN JA TYÖSKENTELYTAIDOT Kiitettävä Hyvä Tyydyttävä Välttävä Noudatat

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2015 Sivistyslautakunta 27.8.2015 2 Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE

KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE KYSELYLOMAKE OPETTAJALLE JA ERITYISOPETTAJALLE luokka-asteille 1-6 Oppilaan nimi: _ Luokka: Koulun yhteystiedot: Osoite _ Puhelin Luokanopettaja/luokanvalvoja: Nimi: Puhelin: Sähköposti: _ Kuinka kauan

Lisätiedot

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla

Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa luokilla Arviointikriteerit lukuvuositodistuksessa 1. 6. luokilla Sisällysluettelo Suomen kielen ja kirjallisuuden arviointi lukuvuositodistuksessa... 1 Ruotsin arviointi lukuvuositodistuksessa... 2 Englannin arviointi

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito hyvä. Luokka 1T VÄLITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi Hallitset äänne-kirjain vastaavuuden Luet tavuja Luet sanoja Kirjoitat kirjaimia Kirjoitat tavuja

Lisätiedot

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS

3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3.1 OPPIMISKÄSITYS Opetussuunnitelman perusteet on laadittu perustuen oppimiskäsitykseen, jossa oppiminen ymmärretään yksilölliseksi ja yhteisölliseksi tietojen ja taitojen rakennusprosessiksi,

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Uudistus 10 vuoden välein Perusopetuksen opetussuunnitelma (ops) uudistetaan noin 10 vuoden välein. Taustalla valtioneuvoston asetus, jossa annetaan perusopetuksen

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016...

SISÄLLYSLUETTELO. KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja. 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... i SISÄLLYSLUETTELO KASKO, 19.5.2015 17:30, Pöytäkirja 40 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO... 1 Pykälän liite: Tuntijakoesitys 2016... 4 40, KASKO 19.5.2015 17:30 Sivu 2 OPETUSSUUNNITELMA 2016 TUNTIJAKO

Lisätiedot

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty )

MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty ) MATEMATIIKKA VUOSILUOKAT 1-2 (päivitetty 16.12.2015) Merkitys, arvot ja asenteet T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Lisätiedot

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen

OPSISSA JA OPSISTA. Opetussuunnitelma Joensuun seudun ops, Satu Huttunen OPSISSA JA OPSISTA Opetussuunnitelma 2016 Uudet opetussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2016 alkaen kaikissa kouluissa vuosiluokilla 1 6. Perusopetuksen ylemmät vuosiluokat ottavat opetussuunnitelmat

Lisätiedot

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Lapinlahden kunta. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Lapinlahden kunta Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.8.2012 Peruspalvelulautakunta xx.xx.2012 Tämä opetussuunnitelma perustuu opetushallituksen määräykseen DNO

Lisätiedot

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma

Esiopetuksen. valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma Esiopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Nurmijärven kunta Varhaiskasvatuspalvelut Sivistyslautakunta x.1.2016 x www.nurmijarvi.fi Sisältö 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat

Lisätiedot

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä.

* * * Koulun nimi: todistusten testikoulu Sivu 1(2) Testi Oppilas Luokka 1T. Taito erinomainen. Taito kehittymässä. Luokka 1T LUKUVUOSITODISTUS erinomainen Sivu 1(2) hyvä kehittymässä alulla Äidinkieli ja kirjallisuus - suomi ilmaista itseäsi suullisesti Luet tavuja Luet sanoja Luet sujuvasti Kirjoitat lyhyitä sanoja

Lisätiedot

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka

Perusopetus. tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet. lukee lyhyitä sanoja. kirjoittaa lyhyitä sanoja. Matematiikka Välitodistus 1. luokka syyslukukausi tuntee ja osaa kirjoittaa opetellut kirjaimet lukee lyhyitä sanoja kirjoittaa lyhyitä sanoja Lisäksi oppilas on opiskellut seuraavia oppiaineita: ympäristö- ja luonnontieto,

Lisätiedot

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Espoon suomenkielinen perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 1 3 Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4

LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 LUKUVUOSITODISTUKSEN ARVIOINTILAUSEET VUOSILUOKILLE 1 4 tuetusti / vaihtelevasti / hyvin / erinomaisesti vuosiluokka 1 2 3 4 käyttäytyminen Otat muut huomioon ja luot toiminnallasi myönteistä ilmapiiriä.

Lisätiedot

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014

Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 Koonti huoltajien OPS 2016 arvokeskustelusta 11.1.2014 1 a) Miksi lapsesi opiskelee koulussa? Oppiakseen perustietoja ja -taitoja sekä sosiaalisuutta Oppiakseen erilaisia sosiaalisia taitoja ja sääntöjä

Lisätiedot

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA

LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Kasv. 12.6.2014 Liite 1 LAPSEN ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Lapsen nimi Syntymäaika Osoite Vanhempien yhteystiedot Päiväkoti ja ryhmä (ryhmäkoko ja rakenne) Yhteystiedot Opettaja Hyvä lapsen huoltaja!

Lisätiedot

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA

LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA LAPSEN OIKEUS OPETUKSEEN ERITYISEN TUEN TARPEEN NÄKÖKULMASTA Pirjo Koivula ylitarkastaja OPETUSHALLITUS Osaamisen ja sivistyksen asialla Lasten hyvinvointi yhteiskunnassa Valtaosa suomalaislapsista voi

Lisätiedot

Munkkiniemen ala-aste

Munkkiniemen ala-aste Munkkiniemen ala-aste Mikä on ops? Opetuksen järjestämistä ohjaava suunnitelma Määrittelee: Mitä opiskellaan Miten paljon oppitunteja käytetään Miten opiskellaan Miten arvioidaan Uusitaan n. 10v. välein

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma 1 Kurikka lapsen nimi Kansilehteen lapsen oma piirros Lapsen ajatuksia ja odotuksia esiopetuksesta (vanhemmat keskustelevat kotona lapsen kanssa ja kirjaavat) 2 Eskarissa

Lisätiedot

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä

Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen kehittymistä MATEMATIIKKA JOENSUUN SEUDUN OPETUSSUUNNITELMASSA Merkitys, arvot ja asenteet Opetuksen tavoite: T1 tukea oppilaan innostusta ja kiinnostusta matematiikkaa kohtaan sekä myönteisen minäkuvan ja itseluottamuksen

Lisätiedot

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Pudasjärven perusopetuksen opetussuunnitelmaa täydentävä suunnitelma 2010 Valmistavan opetuksen opetussuunnitelman sisältö 1. VALMISTAVAN OPETUKSEN PERUSTEET...3

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013

Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma. Sivistyslautakunta 12.6.2013 Liite: Mäntsälän kunnan perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2013 Sivistyslautakunta 12.6.2013 Sisällys 1 Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 2 2 Opetuksen järjestäminen...

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille

S5-S9 L1, L2, L4, L5, L6, L7 havaintojensa pohjalta kannustaa oppilasta esittämään ratkaisujaan ja päätelmiään muille MATEMATIIKKA Oppiaineen tehtävä Matematiikan opetuksen tehtävänä on kehittää oppilaan loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Opetus luo pohjan matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT

KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT KAUHAJOEN KAUPUNKI SIVISTYSOSASTO KOTIOPETUKSESSA OLEVAT OPPILAAT TOIMINTAOHJE Sivistyslautakunta 9.6.2010, 92 Päivitys: Sivistyslautakunta 25.5.2011 70 1 Lähtökohta Suomessa vakinaisesti asuvat lapset

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 2017 1 OPPIMISEN ARVIOINNIN KOKONAISUUS PL 22 Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan opiskelua sekä kehittämään oppilaan

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. 1 1. - 2. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin. Oppilaan

Lisätiedot

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu?

Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Opetussuunnitelma uudistui- mikä muuttuu? Joensuun seudun opetussuunnitelma Mikä on opetussuunnitelma? Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta Siinä kerrotaan: mitkä arvot ohjaavat oppimista

Lisätiedot

Hei! Arviointityöryhmä toivottaa kaikille mukavaa kevättä, kesäloma häämöttää jo kuuden viikon päässä

Hei! Arviointityöryhmä toivottaa kaikille mukavaa kevättä, kesäloma häämöttää jo kuuden viikon päässä Hei! Tässä arviointityöryhmän kokoamia ohjeita alakoulun lukuvuosiarviointia varten. Alussa on arviointiasteikko ja arviointilausekkeet luokittain lukuvuosiarviointia varten. Seuraavilla sivuilla ovat

Lisätiedot

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen

Yleissivistävä koulutus uudistuu Ritva Järvinen Yleissivistävä koulutus uudistuu 12.2.2010 Ritva Järvinen Opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen/ yksikön päällikkö Yleissivistävä koulutus uudistuu; tavoitteet ja tuntijako 2009-2010 Opetusministeri

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu.

Koulu. Hyrylän yläaste. Hyökkälän koulu. Jokelan yläaste. Kellokosken koulu. Kirkonkylän koulu. Klemetskogin koulu. Kolsan koulu. Koulu Hyrylän yläaste Hyökkälän koulu Jokelan yläaste Kellokosken koulu Kirkonkylän koulu Klemetskogin koulu Kolsan koulu Lepolan koulu Mikkolan koulu Nahkelan koulu Paijalan koulu Pertun koulu Riihikallion

Lisätiedot

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä

SUOMUSSALMEN KUNTA Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä Liite 4 koskeva suunnitelma (HOJKS) Perustiedot: Koulu: lukuvuosi päiväys luokka Suunnitelman laatiminen ja käytetyt asiakirjat : Oppilaan nimi ja osoite: Syntymäaika Huoltaja(t) laatimisesta vastaavat

Lisätiedot

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille

Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tutustumisilta 6.luokkalaisten huoltajille ja nuorille Tervetuloa Hatanpään kouluun (rehtori) miksi lähikoulu? koulun käytänteet koulun tuki oppilaalle Liikuntapainotus sisältö ja hakumenettely (Mikko

Lisätiedot

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi.

5. ja 6. vuosiluokalla ympäristö- ja luonnontiedon ala eriytyy biologian ja maantiedon sekä fysiikan ja kemian erillisiksi oppiaineiksi. YMPÄRISTÖ- JA LUONNONTIETO Ympäristö- ja luonnontieto on oppiaine, joka rakentuu biologian, maantiedon, fysiikan, kemian ja terveystiedon tiedonaloista. Opetuksen lähtökohtana ovat oppilaan ympäristöön

Lisätiedot

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas:

(HOJKS) Koulu/päiväkoti: Oppilas: Mikkelin kaupunki Henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma () () Koulu/päiväkoti: Henkilötiedot Päiväys / Oppilas Sukunimi Etunimi Syntymäaika Osoite Puhelin/sähköposti Koulun/päiväkodin

Lisätiedot

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen.

Oppilaan arvioinnin kohteena ovat oppimistulokset, työskentely sekä käyttäytyminen. 3.- 4. LUOKKIEN OPPILAAN ARVIOINNIN PERUSTEET (säilytä) 1 1. Oppilaan arvioinnin yleiset periaatteet Oppilaan arvioinnilla ohjataan ja kannustetaan opiskelua sekä kehitetään oppilaan kykyä itsearviointiin.

Lisätiedot

Yksilölliset opintopolut

Yksilölliset opintopolut Yksilölliset opintopolut Maija Koski, opettaja Työhön ja itsenäiseen elämään valmentava opetus ja ohjaus, Valmentava 2, autisminkirjon henkilöille, Pitäjänmäen toimipaikka Opetuksen ja ohjauksen suunnittelu

Lisätiedot

Ilmaisun monet muodot

Ilmaisun monet muodot Työkirja monialaisiin oppimiskokonaisuuksiin (ops 2014) Ilmaisun monet muodot Toiminnan lähtökohtana ovat lasten aistimukset, havainnot ja kokemukset. Lapsia kannustetaan kertomaan ideoistaan, työskentelystään

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten:

ARVIOINTIKIRJA. Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia. arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: ARVIOINTIKIRJA Arviointikirja sisältää lukuvuoden aikana toteutettavia arviointikeskusteluja ja väliarviointeja varten: - oppilaan itsearvioinnin ja - opettajan arvioinnin oppilaasta. Välitodistus annetaan

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 9.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu

TYÖSUUNNITELMA. Isokylän. Lukuvuodelle 2015-2016. Koulu KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TYÖSUUNNITELMA Lukuvuodelle 2015-2016 Isokylän Koulu 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Isokylän koulu tarjoaa muuttuvassa yhteiskunnassa tarvittavia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä tukee

Lisätiedot

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS).

Erityistä tukea saavan oppilaan arvioinnin periaatteet määritellään henkilökohtaisessa opetuksen järjestämistä koskevassa suunnitelmassa (HOJKS). 8. OPPILAAN ARVIOINTI 8.1. Arviointi opintojen aikana 8.1.1. Tukea tarvitsevan oppilaan arviointi Oppimisvaikeudet tulee ottaa huomioon oppilaan arvioinnissa. Tämä koskee myös oppilaita, joiden vaikeudet

Lisätiedot

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville

Tuettu oppimispolku. Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Tuettu oppimispolku Tietoa kasvun ja oppimisen tuesta huoltajille ja oppilaiden kanssa työskenteleville Porvoo - Borgå Turvallinen ja yhtenäinen oppimispolku Porvoossa halutaan turvata lapsen

Lisätiedot

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT

5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT 5 ERITYISTÄ TUKEA TARVITSEVIEN OPPILAIDEN OPETUS 5.1 ERI TUKIMUODOT Oppilasta autetaan oppimisvaikeuksissa eri tukimuodoin, jotka määräytyvät vaikeuksien laadun ja laajuuden mukaan. Keskeistä on varhainen

Lisätiedot

7 Matematiikka. 3. luokka

7 Matematiikka. 3. luokka 7 Matematiikka Matematiikka on tapa hahmottaa ja jäsentää ympäröivää maailmaa. Lapsi löytää ja omaksuu leikin, toiminnan sekä keskustelujen avulla matemaattisia käsitteitä, termejä, symboleja ja periaatteita.

Lisätiedot

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän

PORVOON KAUPUNKI. yleisen oppimäärän PORVOON KAUPUNKI Taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelma Porvoon kaupunki / Sivistyslautakunta 4.9.2007 1. TOIMINTA-AJATUS... 2 2. ARVOT JA OPETUKSEN YLEISET TAVOITTEET, OPPIMISKÄSITYS,

Lisätiedot

Yleiset tavoitteet 2. vuosiluokalle (Lähde: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Ritaharjun koulun oppimispolut)

Yleiset tavoitteet 2. vuosiluokalle (Lähde: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Ritaharjun koulun oppimispolut) Kaisa Ahola, Pohjois- Ritaharjun koulu, 2F rita2025f.wordpress.com Yleiset tavoitteet 2. vuosiluokalle (Lähde: perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet sekä Ritaharjun koulun oppimispolut) Huom! Oppiainerajat

Lisätiedot

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6

Arviointitiedote. Vuosiluokat 1-6 Arviointitiedote Vuosiluokat 1-6 Uusi perusopetuksen opetussuunnitelma, OPS 2016, astui voimaan 1.8.2016. Uuden opetussuunnitelman myötä myös arviointi muuttuu ja kehittyy. Puolalan koulun oppilasarviointi

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta.

1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen. 1.2. Opetussuunnitelman sisältö. Ei kuntakohtaista osuutta. 1 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen Perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 sisältää valtakunnalliset opetussuunnitelman perusteet edelliseen perustuvan kuntakohtaisen

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka

Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Valinnaisopas Lukuvuosi 2015 2016 Veromäen koulu 5.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja

Lisätiedot

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma

Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Kuopion kaupungin perusopetuksen saksan kielellä rikastetun opetuksen opetussuunnitelma Sisällysluettelo 1. Hakeutuminen saksan kielellä rikastetun opetuksen 1. luokalle 2. Saksan kielellä rikastettu opetus

Lisätiedot

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan.

KESKEISET SISÄLLÖT Keskeiset sisällöt voivat vaihdella eri vuositasoilla opetusjärjestelyjen mukaan. VUOSILUOKAT 6 9 Vuosiluokkien 6 9 matematiikan opetuksen ydintehtävänä on syventää matemaattisten käsitteiden ymmärtämistä ja tarjota riittävät perusvalmiudet. Perusvalmiuksiin kuuluvat arkipäivän matemaattisten

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus LIITE 3 Valtioneuvoston asetus N:o 1435 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta Annettu Helsingissä 20 päivänä joulukuuta

Lisätiedot

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa

Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa Perusopetukseen valmistava opetus -opetussuunnitelmatyöstä käytäntöön Anne Ojutkangas Maahanmuuttajaoppilaan kohtaaminen valmistavassa opetuksessa 23.9.2016 1. Kokkola/Hollihaan koulu Väestö ja kielisyys

Lisätiedot

Valinnaisopas Lukuvuosi

Valinnaisopas Lukuvuosi Valinnaisopas Lukuvuosi 2017 2018 7.luokka Johdanto Valinnaisina aineina voidaan opiskella yhteisten oppiaineiden syventäviä tai soveltavia oppimääriä, useasta oppiaineesta muodostettuja kokonaisuuksia,

Lisätiedot

Toivalan koulun opetussuunnitelma

Toivalan koulun opetussuunnitelma Toivalan koulun opetussuunnitelma 1. ARVOT JA TOIMINTAKULTTUURI Toivalan koulun arvoja ovat yhteisöllisyys, yhteistyö ja turvallisuus. Koulun toiminnan tavoitteena on luoda turvallinen ja virikkeellinen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys

OPPIMISEN ARVIOINTI. Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys OPPIMISEN ARVIOINTI Perusopetuksen opetussuunnitelman päivitys 1 SEMINAARIPÄIVÄ 13.9.2017 8.30-15.30 REHTORIT KEMPELEEN KOULU TYÖRYHMÄ, ARVIOINNIN TYÖRYHMÄ TUTOR-OPETTAJAT TIETOHALLINNON EDUSTAJAT VIHIKARI

Lisätiedot

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017

VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 VALINNAISUUS LIELAHDEN KOULUSSA LUKUVUONNA 2017 2018 LIELAHDEN KOULU, OPS 2016 HAANPÄÄ SYKSY 2017 LIELAHDEN KOULUN TUNTIJAKO 2019-2020 6.10.2017 TH Aine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Äidinkieli ja kirjallisuus 7 7

Lisätiedot

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN

KOULUTULOKKAAN TARJOTIN KOULUTULOKKAAN TARJOTIN 11.1.2016 VUOSILUOKAT 1-2 KOULULAISEKSI KASVAMINEN ESIOPETUKSEN TAVOITTEET (ESIOPETUKSEN VALTAKUNNALLISET PERUSTEET 2014) Esiopetus suunnitellaan ja toteutetaan siten, että lapsilla

Lisätiedot

Horisontti

Horisontti Horisontti 19.11.2015 Vuosiluokkaistaminen. Mitä tehdään ennen sitä? Oppimiskäsitys Eriyttäminen ja oppimisen tuki Oppiaine Laaja-alainen osaaminen Oppimisen arvioinnin periaatteet Oppimisympäristöt Tärkeää

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA KIRKKONUMMEN KUNNAN PERUSOPETUKSEEN VALMISTAVAN OPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2 Sisällys 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2. Perusopetukseen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 13.1.2014 Lielahden koulu tänään Oppilaita on yhteensä 577-264 oppilasta vuosiluokilla 1-6 - 313 oppilasta vuosiluokilla 7-10 Luokkia - 7. luokkia

Lisätiedot

Matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa

Matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa Matematiikan opetuksen keskeiset tavoitteet yläkouluikäisten valmistavassa opetuksessa Olemme valinneet opetussuunnitelman perusteiden 2014 tavoitteiden, sisältöjen ja hyvän osaamisen kuvausten pohjalta

Lisätiedot

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma

Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Alavuden valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Opetushallitus on hyväksynyt 18.6.2009 maahanmuuttajille järjestettävän perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteet. Perusopetukseen

Lisätiedot

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013

TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 14.1.2013 TERVETULOA! 6. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Lielahden koulu Oppilaita on yhteensä 607 - yläkoulussa 324 - alakoulussa 283 Luokkia - 7. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta - 8. luokkia 5 kpl, 106 oppilasta

Lisätiedot

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein

Matematiikka. 1. luokka 2. luokka. yksinumeroinen - kaksinumeroinen - lukujonoja, hajottaminen ja kokoaminen kolminumeroinen konkreettisin välinein 40 Matematiikka 7.6 Matematiikka M atematiikan opetuksen tehtävänä on tarjota mahdollisuuksia matemaattisen ajattelun kehittämiseen ja matemaattisten käsitteiden sekä yleisimmin käytettyjen ratkaisumenetelmien

Lisätiedot

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014

Esiopetuksesta perusopetukseen. Anja Huurinainen-Kosunen 15.1.2014 Esiopetuksesta perusopetukseen 15.1.2014 Lapsen kasvun ja kehityksen polku varhaiskasvatus 0-6 v (=päivähoito ja esiopetus) -> esiopetus 6 v. -> perusopetus alkaa sinä vuonna, kun lapsi täyttää 7 vuotta

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016

TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu 12.1.2016 TERVETULOA! Tulevien 7. luokkien vanhempainilta Lielahden koulu Mitä odotamme ja mihin pyrimme? Tavoitteenamme on kasvattaa oppilaistamme omatoimisia, vastuuntuntoisia ja hyvin käyttäytyviä nuoria, joilla

Lisätiedot

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen

Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen Tervetuloa esiopetuksen esittelytilaisuuteen 16.1.2018 Keravan varhaiskasvatus Mitä esiopetus on? Esiopetusvuosi on tärkeä vaihe lapsen elämässä ennen koulun aloittamista. Esiopetuksen tehtävänä on yhteistyössä

Lisätiedot

Uudistuva aikuisten perusopetus

Uudistuva aikuisten perusopetus Uudistuva aikuisten perusopetus 29.8.2017 Leena Nissilä Teijo Koljonen Opetushallitus Turvapaikanhakijatilanteesta ja muusta maahanmuutosta johtuvat toimet OKM:n hallinnonalalla OKM: Ohjausryhmän ja valmisteluryhmän

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

KESKENERÄINEN YRITYS TEHDÄ ESIMERKKIPOHJA SUUNNITTELULLE

KESKENERÄINEN YRITYS TEHDÄ ESIMERKKIPOHJA SUUNNITTELULLE Monialaisen oppimiskokonaisuuden nimi ja eheyttämisen tapa (OPS:n perusteiden mukaan: OHJE: Tähän voidaan jo merkitä, jos oppilaiden kiinnostuksen kohteet ovat olleet ensisijainen syy oppimiskokonaisuuden

Lisätiedot

OPStuki Jyväskylä. Tuuli Murtorinne Marita Kontoniemi

OPStuki Jyväskylä. Tuuli Murtorinne Marita Kontoniemi OPStuki 2016 23.10.2013 Jyväskylä Tuuli Murtorinne Marita Kontoniemi MUUTOS Mitä tehdään? Miksi tehdään? Miten tehdään? www.oph.fi Muutos on hidas prosessi Kulttuuristen perusoletusten muuttaminen kestää

Lisätiedot

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus

Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012. 422/2012 Valtioneuvoston asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA Julkaistu Helsingissä 4 päivänä heinäkuuta 2012 422/2012 Valtioneuvoston asetus perusopetuslaissa tarkoitetun opetuksen valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta

Lisätiedot