30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite nro: 8 PÖYTÄKIRJA YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika torstai kello Paikka Kauppakatu 1 neuvotteluhuone 4 kerros Osallistujat Hannu Leskinen maakuntajohtaja, puheenjohtaja Hannu Juntunen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Annikki Aitoaho asiantuntija, poistui kello Ella Kiljunen Jyty ry Marko Klemetti turvallisuuspäällikkö Matti Eerola työsuojelutoimikunnan edustaja Raimo Härkönen TNJ ry Leila Koskensalmi KTV ry Olli Vesala JUKO ry Asko Härmä KTN ry Aaro Rönkä henkilöstöjohtaja, sihteeri 30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 31 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Valittiin Matti Eerola ja Ella Kiljunen. 32 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN AJANKOHTAISET ASIAT Asian käsittely siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 33 SAVUTON MAAKUNTA HANKKEEN VALMISTELU Hyväksyttiin työjärjestyksen muutos. Savuton maakunta hankkeen valmistelu käsiteltiin tässä vaiheessa. Suunnittelija Annikki Aitoaho selosti liitteen 1 mukaisesti asiaa, joka käsitellään seuraavassa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Ennen hallitusta asia käsitellään uudelleen yhteistyötoimikunnassa. 34 LUONNOKSET TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI V Maakuntajohtaja Leskinen selosti talousarvion ja toimintasuunnitelman 2006 luonnoksia liitteen 2 mukaisesti. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että asia on käsitelty yt-menettelyn mukaisesti.

2 35 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Keskustelussa tuotiin esille, että työterveyslääkäreille on vaikea saada aikoja. Mahdollisten raja-aitojen muodostumisesta esitettiin huoli soten organisaatiossa: ennen kunta huolehti koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta alueellaan. Muutokset koetaan huononnuksina Maakuntahallinnossa palvelut kehitetään ja tuote taan seutukunta-ajattelun pohjalta ja kuntarajat poistetaan. Pirjo Sirviö tiedottaa viestintästrategian valmistelusta. Luottamusmiehille tilataan yhteinen Kuntatyönantaja. Henkilökuntakortit ovat jaossa. Etuudet käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Pääluottamusmiespalaverissa tarkennetaan henkilökuntaetuuksiin varatut määrärahat vuodelle 2006 ja sovitaan etuuksiin liittyvistä toimenpiteistä. Turvallisuuspäällikön laatima turvallisuusohje on laitettu Kaimaan. Todettiin, että turvallisuusohje ja vastaavat uudet ohjeet tulee käsitellä ennen julkistamista yt-menettelyssä Seuraavassa toimikunnan kokouksessa todetaan, mitä vuoden 2005 aikana piti saada aikaan ja mitä on kesken? Valmiussuunnitelman päivitys pannaan alulle. Henkilöstöstrategian valmistelu käynnistetään työyksiköille tehtävällä kyselyllä. Henkilöstöraportointiprojekti on saamassa työnsä valmiiksi. Maakunnalle ja kunnille yhteis tä raportointia esitellään joulukuussa. 36 SEURAAVA KOKOUS Yhteistyötoimikunnan seuraava kokous pidetään Kauppakatu 1:ssä kello KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Puheenjohtaja Sihteeri Hannu Leskinen Aaro Rönkä Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

3 Ella Kiljunen Savuton maakunta Matti Eerola LIITE 1 Kainuun maakunta kuuluu Terve Kunta verkostoon ja Kainuun keskus-sairaala kuuluu terveyttä edistävien sairaaloiden rekisteröityyn yhdistyk-seen. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen työkulttuuriinsa potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöidensä, sairaalaympäris tön sekä väestön terveyden edistämisen. Kainuun maakunnan terveyden ja sairaanhoidon palvelujärjestelmän tehtä-vänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa terveydenhuollon palvelujen tarpeessa olevia asiakkaita ja potilaita. Sen tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissään olevin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää ter veyttä alueellaan. Tupakoinnin terveyshaitat ovat tutkimuksin osoitettuja ja kiistattomia. Kainuun maakunta asettaa tavoitteeksi savuttoman maakunnan. Päätökse-llään Kainuun maakunta haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tu kea asiakkaiden / potilaiden / nuorten / opiskelijoiden ja henkilökunnan tupa-koinnin lopettamista. Savuton maakunta toimintaohjelman valmistelu käsitellään yhteistyötoimi-kunnassa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa joulukuussa 2005 ja viedään sen jälkeen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi. Savuton maakunta ei ole helposti eikä nopeasti saavutettavissa. Tarvi taan pitkäjänteisyyttä sekä monien toimijoiden yhteistyötä ja tukea tavoit teen saavuttamiseksi. Esitän, että yhteistyötoimikunta käy keskustelun Savuton maakunta toi-mintaohjelman valmistelusta ja tekee tarvittavat muutosesitykset ja että sosiaali- ja terveyslautakunta perustaa Savuton Maakunta -työryh män ja nimeää työryhmän jäsenet. Annikki Aitoaho LIITE SAVUTON SAIRAALA TOIMINTAOHJELMAT Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri

4 SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-KARJALAN SAI- RAANHOITOPIIRISSÄ Johdanto Tupakointi on länsimaissa merkittävin ehkäistävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi ja se on terveydelle vaarallista. Jokaisella ihmisellä on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Tupakoinnin rajoittamisella sairaalassa ja sairaala-alueella suojataan ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tässä toimintaohjelmassa tupakoinnilla tarkoitetaan kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä. Vuonna 2002 Duodecim julkaisi Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suosituksen, jonka mukaan tupakkariippuvuuden neuvonta ja hoito otetaan systemaattisesti käyttöön kaikkialla terveydenhuollossa. Terveys 2015 kansanterveysohjelman ja Terveyttä ja hyvinvointia näyt töön perustuvalla hoitotyöllä kansallisen tavoite- ja toimintaohjelman tavoitteeksi on ase tettu tupakoinnin vähentäminen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin tehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoitolain mukaan sairaalan tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissä ole vin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä. Sairaalalla on velvollisuus vähentää tupa kointia ja sen aiheuttamia terveyshaittoja. 1. Sitoutuminen Kuvio 1. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen toimintaansa sairaalaympäristön, potilaiden ja heidän vierailijoiden, henkilökunnan sekä väestön terveyden edistämisen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättä nyt (77 ), että Pohjois-Karjalan keskussairaala ja kaikki sen toimipisteet julistautuvat savutto maksi sairaalaksi lukien. Julistautumalla savuttomaksi sairaalaksi Pohjois-Karjalan sairaan hoitopiirin kuntayhtymä haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tukea potilaiden ja henkilökunnan tupa koinnin lopettamista ja siten terveyttä. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri liittyi Suomen ter veyttä

5 2. Tiedottaminen edistävien sairaaloiden rekisteröityyn yhdistykseen ja sen yhteydessä toimivaan Suomen savuton sairaala -verkostoon. Savuttoman sairaalan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä noudatetaan Euroo pan savuton sairaala -verkoston (ENSH) toimintaperiaatteita. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa alkoi vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kolmivuotiseksi suunniteltu Savuton elämä -tupakoinnin vieroitushanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää tupakkariippuvaisen potilaan hoitojärjestelmä, joka jalkautetaan terveydenhuollon käytäntöön. Vuonna 2003 perustettuun tupakkatyöryhmään kuuluvat sisätautien ylilääkäri Juha Mustonen (hankkeen johtaja), keuhkosairauksien ylilääkäri Tuomo Kava, synnytys- ja naistentautien ylilääkäri Eeva Koistinen, osastonylilääkäri Heikki Ahtola, osastonhoitaja Tuula Honkanen, osastonhoitaja Sirpa Kinnunen ja tupakastavieroitushoitaja Kati Koponen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä hyväksyi Savuton sairaala -toimintaohjelman ennen toimeenpanoa ja vei sen hallitukselle tiedoksi. Tupakkatyöryhmä huolehtii yhdessä johdon kanssa toimintaohjelman tiedotta misesta kaikille yksiköille, toteuttamisesta ja arvioinnista sovitulla tavalla. Toimintaohjelman toteutumi seen tarvitaan johdon sitoutumisen lisäksi koko henkilökunnan ja potilaiden sitoutuminen. Sairaanhoito piiri kannustaa henkilökuntaa tupakoimattomuuteen tarjoamalla maksuttomat kolmen kuukauden vieroi tushoidot. Potilaiden sitoutuminen asiaan on osoitettavissa tupakkatyöryhmän toteuttamista tupakointita poja kartoittavista kyselyistä, joiden mukaan vuonna 2003 savutonta sairaalaa kannatti 76 % potilaista (n=1527), vuonna %:a (n=1388) ja vuonna %:a (n=1215). Päivitetty toimintaohjelma jaetaan kaikkiin sairaanhoitopiirin yksikköihin kesäkuussa Sairaanhoitopiirin johto ja tupakkatyöryhmä huolehtii riittävästä tiedottamisesta henkilökunnalle, potilaille, vierailijoille ja maakuntalaisille savuttoman sairaalan käytännön asioista. Sairaalan yleisissä tiloissa (kuvio 2) ja yksiköissä (kuvio 3) on Savuton sairaala -kyltit. Henkilökunta: Sairaanhoitopiirin johto tupakkatyöryhmän kanssa antaa toimintaohjeet kaikille yksiköille (toimintaohjelma). Yksiköiden esimiehet huolehtivat savuton sairaala asioiden tiedottamisesta henkilökunnalle. Toimintaohjelma julkaistaan intrassa ja viikkotiedotteessa sekä tiedotustilaisuuksia järjestettiin lokakuussa 2004 esimiehille ja koko henkilökunnalle. Potilaat/asiakkaat: Potilaat saavat tiedon savuttomasta sairaalasta jo sairaalasta lähetettävästä kutsukir jeestä. Jokainen yksikkö huolehtii tiedon lisäämisestä kutsukirjeeseen mennessä. Lisätie toa potilaille annetaan yksiköistä, joissa he ovat hoidettavana. Kutsukirjeisiin lisättävä teksti (Tikkamäki + Paiholan sairaala): Pohjois-Karjalan keskussairaala on savuton sairaala alkaen. Suosittelemme, että ette tupakoi sairaalassa ja sairaala-alueella hoitojakson/-käynnin aikana. Sairaalasta saatte apua tupakoinnin lopettamiseen. Sairaalan yleisissä tiloissa ja yksiköissä olevilla Savuton sairaala -kylteillä tiedotetaan potilaille myös asiasta. Henkilökunta antaa lisätietoa potilaille savuttomasta sairaalasta ja tarjoaa apua tupakoinnin lopettamiseen. Nikotiinikorvaustuotteet ovat potilaille maksuttomia hoitojakson aikana ja niitä tarjotaan kaikille tupakoiville joko lopettamisen tueksi tai tupakoinnin vaihtoehdoksi. Vierailijat: Vierailijoille tiedotetaan savuttomasta sairaalasta sairaalan yleisissä tiloissa ja yksiköissä ole villa kylteillä. Maakunta: Pohjois-Karjalan alueella ihmisille tiedotetaan savuttomasta sairaalasta maakuntalehden kautta.

6 Kuvio 2. Kyltti sairaalan yleisiin tiloihin Kuvio 3. Kyltti yksikköihin 3. Koulutus Savuton elämä -tupakoinnin vieroitushanke toteutetaan kouluttamalla lääkärit ja hoitohenkilöstö tupakkariippuvaisen potilaan neuvontaan ja hoitoon sekä tupakoinnin ennaltaehkäisyyn. Vuoden 2004 lop puun mennessä koko keskussairaalan henkilökunta on koulutettu. Vuonna 2005 hanke laajennetaan Pai holan sairaalaan ja perusterveydenhuoltoon. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan seuraamalla tietojärjestel mästä tupakoivien, tupakoinnin lopettavien ja siinä onnistuneiden määrää. Vuonna 2004 hankkeeseen liittyivät Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä vuonna 2005 Satakunnan sairaan hoitopiiri. Lääkärien ja hoitohenkilöstön koulutukset tupakkariippuvaisen potilaan neuvontaan ja hoitoon toteute taan osastotunteina, pienryhmäkoulutuksina osastoilla ja poliklinikoilla sekä lääkärien meetingien aihei na. Koulutus kestää tunnin per ryhmä. Koulutuksen jälkeen hoitajat saavat luvan aloittaa nikotiinikor vaushoidot potilaille kunkin erikoisalan ylilääkärin suostumuksella. Koulutuksien ajankohdista sovitaan yksikköjen esimiesten kanssa. Kussakin yksikössä on vähintään kaksi nimettyä hoitohenkilöstöön kuulu vaa tupakkavastaavaa, joiden tehtäviin kuuluu huolehtia, että yksikössä on aina kirjallista vieroitusmate riaalia ja nikotiinikorvaustuotteita saatavilla. Tupakkavastaavat pitävät myös yhteyttä tupakastavieroitus hoitajaan. 4. Tuki tupakoinnin lopettamiseksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja potilaita tuetaan ja autetaan tupakoinnin lopettamisessa. Henkilökunta: Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt (77 ), että kuntayhtymä tukee henkilöstön tupakasta vieroitusta tarjoamalla tupakoiville työntekijöille maksuttoman kolmen kuukauden vieroitushoidon (nikotiinikorvaushoito tai bupropioni) alkaen. Vieroitushoidon saaminen edellyttää osallistumista joko yksilöohjaukseen tai vieroitusryhmään. Tupakoiva työntekijä voi ottaa yhteyttä joko työterveyshuoltoon / oma työterveys hoitaja (p. 2031) tai tupakastavieroitushoitajaan (p. 5797). Vieroitusryhmien alkamisesta ilmoitetaan in trassa ja viikkotiedotteessa. Mikäli yksilöohjaukseen tai vieroitusryhmään osallistuminen ajoittuu työ vuoron ajalle, työntekijä voi sovittuaan siitä esimiehensä kanssa osallistua siihen omalla työajallaan eikä käytettyä aikaa tarvitse tehdä takaisin. Vieroitushoidot kustannetaan työterveyshuollon määrärahoista ja vieroitushoidosta aiheutuvia matkakustannuksia ei korvata työntekijälle. Määräaikaisista työntekijöistä vieroitushoidon saavat ne, jotka ovat olleet sairaanhoitopiirin palveluksessa vähintään vuoden ja työsuh de jatkuu sekä ne, joilla on työsopimus vähintään vuodeksi eteenpäin, mutta eivät välttämättä ole olleet vuotta sairaanhoitopiirin palveluksessa. Potilaat/asiakkaat: Kaikkien sairaalaan tulevien potilaiden tupakointitottumukset selvitetään. Kaikille tupakoiville annetaan neuvontaa ja hoitoa sekä kehotetaan tupakoimattomuuteen koulutuksessa saatujen tietojen mukaisesti. Tupakoiville potilaille hoitohenkilökunta tarjoaa/aloittaa yksilölliset nikotiinikorvaushoidot tupakoinnin lopettamiseksi tai tupakoinnin vaihtoehdoksi sairaalassaoloajaksi. Sairaala-apteekista on saatavana kaikkia nikotiinikorvaustuotteita ja hoitojakson aikana ne ovat maksuttomia poti laille. Hoitojakson jälkeen nikotiinikorvaushoito jatkuu ohjeiden mukaisesti potilaan omalla kustannuk sella. Sairaalasta annetaan kirjallista materiaalia tupakoinnin lopettamisen tueksi. Tupakointitottumusten seuranta

7 5. Tupakoinnin valvonta toteutetaan, kun potilas tulee seuraavan kerran terveydenhuollon piiriin. Jokainen esimies huo lehtii siitä, että yksikkönsä koko hoitohenkilökunnalla on riittävät tiedot ja taidot neuvoa ja hoi taa tupakkariippuvaisia potilaita. Savuttomaksi sairaalaksi julistautuminen tarkoittaa huomattavia tupakoinnin rajoituksia sairaalassa ja sairaala-alueella. Rajoitukset koskevat myös sairaala-alueella sijaitsevaa perusterveydenhuollon päivystystä (päätös , johtava ylilääkäri Olavi Vänskä). Henkilökunta: Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana lukien. Jaksotyötä teke villä (esim. lääkärit, hoitajat, laitoshuoltajat) ruokatauko on työaikaa, joten silloin ei voi tupakoida. Toimistotyöaikaa tekevillä ruokatauko on omaa aikaa, johon työnantaja ei voi puuttua. Tällöin kuitenkin tupakointi on kielletty sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Kahvitauko on kaikilla työaikaa ja silloin ei voi tupakoida. Henkilökunta saa tukea ja apua tupakoinnin lopettamiseen (kts. kohta 4). Yksikköjen esimiesten tehtävänä on valvoa hallituksen päätöksen (77 ) noudattamista. Yksikköjen esimiehillä on oikeus/velvollisuus huomauttaa asiasta ja ohjata vieroitushoitoon, jos työntekijät eivät noudata hallituksen päätöstä. Mahdollisista muista sanktioista päätetään sen jälkeen, kun on saatu kokemuksia siitä, miten kieltoa noudatetaan. Tupakointikielto koskee myös kaikkia sairaanhoitopiirin yksi köissä olevia opiskelijoita. Tästä on annettu tiedote oppilaitoksille. Tupakoimattomuus ei ole valintakri teeri sairaalan henkilökuntaa valittaessa, mutta työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista savutto man sairaalan käytäntöihin. Tupakoimattomuus on syytä ilmoittaa etukäteen hakuilmoituksessa niihin tehtäviin, joissa työnantaja katsoo tupakoimattomuuden olevan tarpeellinen tehtävien onnistuneen hoi don kannalta tai joissa tupakoimattomuudesta on merkittävää hyötyä ja etua. Potilaat/asiakkaat: Pohjois-Karjalan keskussairaalan (Tikkamäki) potilaiden tupakointi on kielletty hoitokäynnin/-jakson aikana lukien poikkeukset huomioiden. Sairaalan on perusteltua kieltää potilaan tupakkatuotteiden käyttö osana sairaalahoitoa etenkin, jos voidaan ennakoida sairauden voivan pahentua tupakkatuotteiden käytöstä tai paranemisen estyvän tai hidastuvan siitä. Potilaille tiedo tetaan savuttomasta sairaalasta kutsukirjeessä ja sairaalassa olevilla kylteillä. Potilaat saavat apua tupa koinnin lopettamiseen (kts. kohta 4). Jos osaston omatoimisesti liikkuvat ja vahvasti tupakkariippuvaiset (vaikeasti sairaat) potilaat, joille on suositeltu savuttomuutta hoitojakson aikana, eivät pysty nikotiinikorvaushoidosta huolimatta olemaan tupakoimatta voivat käydä tupakalla. Näille potilaille on järjestetty yksi tupakkahuone (pääsisäänkäynnin hissiaulasta pohjakerrokseen, entinen välinehuollon päivystysvarasto). Tupakkahuoneeseen voi mennä vain osastolta annettavalla avainkortilla. Lääkäri/hoitaja arvioivat yhdessä potilaan kanssa lääkärinkier rolla, onko hänen välttämätöntä päästä tupakalle, vai riittäisikö nikotiinikorvaushoito. Tarvittaessa hoitohenkilökunta antaa henkilökohtaiseen käyttöön avainkortin, joka palautetaan hoitojakson päätyttyä. Jos potilas kadottaa avainkortin tulee hänen maksaa kymmenen euron korvaus potilastoimistoon kassalle tai se lisätään hänen hoitolaskuunsa. Hoitohenkilökunta ilmoittaa kadonneesta kortista potilastoimiston kas salle. Ulkona on kaksi tupakkakatosta (pääsisäänkäynnin edessä ja perusterveydenhuollon päivystyksen sisäänkäynnin oikealla puolella) edellä mainitulle potilasryhmälle. Sallitut tupakointipaikat näkyvät liit teenä olevasta kartasta (liite 1). Sairaala-alueella tupakointi on kielletty sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Yöaikaan (klo: ) potilailla ei ole oikeutta mennä ulos tupakkakatokseen, koska sairaalan ovet ovat lukittuina turvallisuuden vuoksi. Lisäksi ulos ei saa mennä tippatelineen kanssa, sillä lääkeliuos saattaa kiteytyä lämpötilan vaihtelun vuoksi. Hoitohenkilökunta ei kuljeta potilaita tupakkahuoneeseen tai tupakkakatokseen, näissä tapauk sissa aloitetaan nikotiinikorvaushoito. Sairaalan tehtävänä on pitää talvisaikaan tupakkakatokseen johta vat polut aukaistuina ja hiekoitettuina. Sairaala ei ole vastuussa siitä, jos potilas kiellosta, suosituksista ja ohjeista huolimatta lähtee tupakalle ja esimerkiksi loukkaa itsensä. Paiholan sairaalassa potilaiden osalta tupakointikielto otetaan alkaen käyttöön suositusluonteisesti eli heitä kehotetaan tupakoimattomuuteen sekä annetaan neuvontaa ja hoitoa (nikotiinikorvaustuotteet) tupakoinnin lopettamiseen. Potilaat voivat tarvittaessa tupakoida tupakkahuoneissa (2 osastolla) ja

8 tupakkakatoksessa. Vierailijat: Vierailijoiden tupakointi on kielletty sairaalan sisätiloissa ja sairaala-alueella sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Kaikilla sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus/velvollisuus muistuttaa savutto masta sairaalasta, jos potilas/asiakas (muualla kuin tupakkahuoneessa/-katoksissa), työntekijä tai vierailija tupakoi sairaalan sisätiloissa tai sairaala-alueella sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. 6. Sairaalaympäristö Sairaalan tiloihin ja sairaala-alueelle on kiinnitetty Savuton sairaala -kylttejä. Tuhkakuppeja on vain potilaille tarkoitetuissa virallisissa tupakkakatoksissa (2 kpl) ja tupakkahuoneessa (kts. kohta 5). Sairaala-alueelta poistetaan epäviralliset tupakointipaikat (kurkkupurkit yms.). Paiholan sairaalan potilaiden tupakointi on luettavissa kohdasta 5. Sairaalassa suositellaan tupakoimattomuutta ja sillä pyritään ehkäisemään myös tupakoinnista aiheutuvia tulipaloja. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Tikkamäki) ei myydä tupakkatuotteita. Paiholan sairaalassa tupakkatuotteiden myyntiä voidaan jatkaa toistaiseksi, mutta tupakkatuotteita ei pidetä näkyvil lä. 7. Terveellisen työympäristön edistäminen Savuton sairaala -järjestelmä suojaa kaikkia sairaala-alueella olevia ja työskenteleviä ihmisiä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja siten edistää ihmisten terveyttä. Koulutusta tupakkariippuvuuden neuvontaan ja hoitoon järjestetään säännöllisesti terveydenhuollon henkilökunnalle sairaanhoitopiirin toimesta. Savuton sairaala käytännöistä on tiedotettu intrassa, viikkotiedotteessa ja esimiesten kautta. Henkilökun nan ja potilaiden tupakointitottumuksia seurataan säännöllisesti. 8. Väestön terveyden edistäminen Savuton sairaala järjestelmällä pyritään vähentämään ihmisten tupakointia ja edistämään väestön ter veyttä pidemmän ajan kuluessa. Tupakointi on keskeinen riskitekijä sekä sydän- että keuhkosai rauksien synnyssä, joten tupakoinnin lopettamisella on merkittävästi vaikutusta uusien sairaus tapausten synnyssä ja näihin sairauksiin kuolleisuuden vähenemisessä. Savuttomalla sairaalalla tehostetaan terveyskasvatusta ja parannetaan terveyskasvatuksen uskottavuutta eli sairaala toimii väes tölle esimerkkinä tukiessaan tupakoimattomuutta. Pohjois-Karjalan keskussairaala on jatkuvassa yhteistyössä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Lisäksi sairaala osallistuu aktiivisesti terveyttä ja tupakoimattomuutta edistäviin paikallisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin hankkeisiin/tilaisuuksiin. 9. Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Tupakkatyöryhmä koordinoi savuton sairaala -toimintaperiaatteiden käytännön toteutusta ja tekee sisäi sen auditoinnin kerran vuodessa syksystä 2004 alkaen. Savuttoman sairaalan toimintaperiaatteiden toteu tumisen seurantaa ja arviointia toteuttavat yksikköjen esimiehet yhdessä tupakkatyöryhmän kanssa. Tie dottamisesta huolehtii sairaanhoitopiirin johto yhdessä tupakkatyöryhmän kanssa. Yksikköjen esimiehillä on oikeus/velvollisuus ohjata henkilökuntaansa toimimaan savuttoman sairaalan käytäntöjen mukaisesti ja valvoa ohjeiden noudattamista. Kaikilla sairaanhoitopiirin henkilökuntaan

9 kuuluvilla on edellä mainitut oikeudet/velvollisuudet suhteessa muihin työntekijöihin, potilaisiin/asiakkaisiin ja vierailijoihin. 10. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan savuton sairaala -ohjelman periaatteiden toteuttamista ja sairaalan sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on sitoutunut edellä mainittuihin periaatteisiin ja pyrkii toteuttamaan niitä mahdollisimman hy vin. Liite 1 Kartta Tikkamäen sallituista tupakointipaikoista potilaille (vaikeasti sairaat, kts. kohta 5)

10

11 Savuton sairaala toimintaohjelma Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirissä Johdanto Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin tehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoitolain mukaan sen tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissään olevin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä. Tupakoinnin terveyshaitat ovat tutkimuksin osoitettuja ja kiistattomia. Sai raanhoitopiiri on asettanut tavoitteeksi Savuttoman sairaalan. Päätöksellään sai raan-hoitopiiri haluaa edistää tupakoimattomuutta, sekä tukea potilaiden ja henkilökun nan tupakoinnin lopettamista. 1. Sitoutuminen Kuntayhtymä on hyväksytty vuonna 1998 WHO:n Health Promoting Hospitals verkostoon ja kuntayhtymä on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäsen. Yhdistyk sen keskeisenä tavoitteena on terveyttä edistävän toimintakulttuurin edistäminen sai raaloissa. Kuntayhtymä on sitoutunut Savuton sairaala ohjelman toteutukseen kun ta-yhtymän hallituksen päätöksellä Lisäksi Pohjois-Suomen erikoissairaan hoidon yhteistyöohjelmassa, jonka kuntayhtymä on myös hyväksynyt, todetaan: Tupa koinnin vähentämisessä on valmistunut Käypä hoito suositus. Tämän suosituksen toimeenpano-ohjeet otetaan osaksi kaikkien sairaanhoitopiirien koulutusohjelmia ja pyritään suositusten mukaiseen toimintaan tupakoinnin vähentämiseksi. Toimintaa koordinoi nimetty Savuton sairaala työryhmä, johon kuuluu organisaation johdon, työterveyshuollon ja henkilökunnan edustaja, sekä Terveyttä edistävät sairaa lat verkoston yhdyshenkilö. Työryhmän puheenjohtajana toimii johdon edustaja. 2. Tiedottaminen Työryhmä laatii tiedotteet henkilökunnalle, potilaille/asiakkaille ja vierailijoille. Organisaation johto yhteistyössä Savuton sairaala -työryhmän kanssa antaa toiminta-ohjeet tulosyksiköille esim. savuttomiin käytäntöihin liittyvät tiedonannot, koulutukset ja sisäi set tiedotteet. Potilastiedottamisessa tarkoituksena on jo ennen sairaalaan tuloa kertoa siitä, että sairaala toteuttaa tiettyjä tupakointia rajoittavia käytäntöjä pyrkiessään Savuttomaksi sairaalaksi. Vierailijoita varten on omat tiedotteet yleisesti nähtävissä. Kuntalaisille tiedotetaan maakunnallisten tiedotusvälineiden kautta. 3. Koulutus ja ehkäisy

12 Asiantuntijoista muodostettu työryhmä vastaa tupakkaan ja vieroitustyöhön liittyvän materiaalin hankinnasta sekä kouluttaa sairaanhoitopiirin työntekijät Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suosituksen periaatteiden mukaan. Henkilökunnan, lääkärit mukaan lukien, tulee saada riittävä koulutus Käypä hoito -suosituksesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. 4. Tuki tupakoinnin lopettamiseksi Jokaisen potilaan/asiakkaan tupakointitottumukset selvitetään. Jos potilas/asiakas haluaa, häntä tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Potilaat saavat nikotiinikorvaushoitoa sairaalassa oloaikana ja sitä tulee tarjota heille tupakoinnin vaihtoehdoksi. Hoitoyksiköillä tulee olla mahdollisuus saada koulutetulta henkilöltä apua tupakoinnin vieroitukseen liittyvissä asioissa. Tupakoinnin vieroitusmenetelmistä tulee olla materi aalia henkilökunnan, potilaiden ja vierailijoiden saatavilla. Henkilökunta saa lääkärin arvioiman nikotiinikorvaushoidon (max 3 kk) ilmaiseksi työterveyshuollosta sekä valintansa mukaan tukea yksilö- tai ryhmäohjauksessa. 5. Tupakoinnin valvonta Henkilökunnan tupakointi on kielletty kaikissa organisaation tiloissa ja alueella työaika na. Potilasta/asiakasta kehotetaan tupakoimattomuuteen ja tarjotaan vieroitushoitoja. Siirtymävaiheessa potilaiden/asiakkaiden tupakointi sallitaan vain tarkoitukseen suunnitellussa tupakkakatoksessa ja osastojen ulkoparvekkeilla. Vierailijoiden tupakointi on sallittu vain ulkona sijaitsevissa tupakkakatoksissa. Toivo mus on, että vierailijat pidättäytyisivät tupakoinnista sairaalavierailunsa aikana. 6. Ympäristö Sairaalan tiloihin ja sisäänkäyntien yhteyteen kiinnitetään riittävästi Savuton sairaala - kylttejä. Tupakkatuotteiden myynti lopetetaan sairaalan kanttiinissa. Psykiatrian osastoille järjestetään erillinen myynti. 7. Terveellisen työympäristön edistäminen Tupakoimattomuutta tukeva järjestelmä suojaa ja edistää kaikkien organisaatiossa työskentelevien terveyttä. Sairaalan johto ja esimiehet vastaavat siitä, ettei henkilökunta altistu työympäristön tupakansavulle. Työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista tupakoimattomuuteen ja Savuton sairaala käytäntöihin. Henkilökunnan tupakointitapoja seurataan säännöllisesti.

13 8. Väestön terveyden edistäminen Kuntayhtymä tukee eri tavoin terveyden edistämistä ja savuttomuutta toiminta-alueel laan. Kuntayhtymä osallistuu paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tupakoin nin vähentämiseksi. Kuntayhtymällä on selkeä suunnitelma jatkuvasta yhteistyöstä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuosittaisissa järjestö-tapaamisis sa esitellään Savuton sairaala ohjelmaa ja sen toteutusta. 9. Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Savuton sairaala -työryhmä valvoo toimintaperiaatteiden noudattamista ja tekee sisäi sen auditoinnin kerran vuodessa. Henkilökunnalla on oikeus/velvollisuus ohjata potilaita tai vierailijoita noudattamaan tupakointia koskevia ohjeita. Savuttomansairaalan toimintaperiaatteiden toteuttamisen seurantaa ja arviointia toteut-tavat esimiehet yhteistyössä Savuton sairaala -työryhmän kanssa. Tiedottaminen Savuttoman sairaalan toiminnasta ja prosessin etenemisestä kuuluu Savuton sairaala -työryhmälle. 10. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan Savuton sairaala -ohjelman periaatteiden toteuttamista ja organisaation sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin.

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia Savuton työpaikka Kiinteä osa työhyvinvointia Sisällys Savuton työpaikka 2 Savuton työpaikka 3 Miten savuton työpaikka saadaan aikaan? 5 Työpaikka on savuton 6 Puhtautta ajan henkeen 7 Terveyttä ja tasa-arvoa

Lisätiedot

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä

Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä 1 (40) Potilaan hyvä hoito Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä Ihmisen terveyden tähden 2 (40) Sisällys 1 Johdanto... 4 2 Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin strategia hyvän hoidon tukena... 5 2.1 Hyvä

Lisätiedot

Potilasturvallisuussuunnitelma

Potilasturvallisuussuunnitelma Potilasturvallisuussuunnitelma Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky Potilasturvallisuussuunnitelma Keskushallinnon johtoryhmä 5.11.2012 SISÄLLYS Osa I... 3 1 POTILASTURVALLISUUSTYÖN MÄÄRITTELY... 3 1.1 Johdanto...

Lisätiedot

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA

LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA Liite 2/Petula 21.10.2014 82 Janakkala-Hattulan yhteistoiminta-alue LAADUNHALLINTA- JA POTILASTURVALLISUUSSUUNNITELMA 25.8.2014 Sisällysluettelo 1. Johdanto 2 2. Laadunhallinnan vastuuhenkilöt ja toimijat

Lisätiedot

TYÖNANTAJAN KANNATTAA TUKEA TUPAKOINNISTA VIEROITUSTA

TYÖNANTAJAN KANNATTAA TUKEA TUPAKOINNISTA VIEROITUSTA OPAS TYÖNANTAJILLE Tietoa tupakoinnin ja tupakastavieroituksen terveystaloudellisista vaikutuksista Kolmen yrityksen kokemuksia tupakastavieroittamisesta Ohjeet tupakoimattomuuden edistämiseksi työpaikalla

Lisätiedot

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN

TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2014:10 TIE SAVUTTOMAAN SUOMEEN Tupakkapolittinen toimenpideohjelma Helsinki 2014 Tie savuttomaan Suomeen Tupakkapoliittinen toimenpideohjelma Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA

SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA SATAKUNNAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN SÄÄDÖSKOKOELMA 1.15 YHTEISTOIMINTASOPIMUS Hallituksen 29 päivänä syyskuuta 2008/171 hyväksymä ja 25.1.2010/19 tarkistama, sekä yhteistyötoimikunnan 7.3.2013 päivittämä

Lisätiedot

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma

Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä. Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä Laadunhallinnan- sekä potilas- /asiakasturvallisuussuunnitelma 2 (38) SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO 5 2 LAATU- JA POTILASTURVALLISUUSJÄRJESTELMÄ 5

Lisätiedot

Tupakoimattomana ammattiin

Tupakoimattomana ammattiin Anna-Ester Liimatainen-Lamberg (toim.) Tupakoimattomana ammattiin opas tupakoimattomuuden edistämistyöhön ammatillisissa oppilaitoksissa Opetushallitus 2000 1 Sisällys Lukijalle 3 1. Uusi tupakkalaki:

Lisätiedot

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa

Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Tupakasta vieroituksen toimintamallien ja ohjauksen toteutuminen työterveyshuollossa Haastattelu työterveyshoitajille Marjatta Hagelin Pro gradu tutkielma Hoitotiede Preventiivinen hoitotiede Itä-Suomen

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot ry Hälsofrämjande sjukhus och organisationer i Finland rf TOIMINTAKERTOMUS 2014 1. YHDISTYKSEN HALLINTO Toimihenkilöt Astila Piia, SATSHP Järvi Leea, PPSHP Krogerus Sinikka, KSSHP Luhta Reetta-Maija, EPSHP Eeva Häkkinen, Kangasniemen kunta Hallituksen jäsenet

Lisätiedot

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia

OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008. Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI OULUN YLIOPISTOLLINEN SAIRAALA OULASKANKAAN SAIRAALA VISALAN SAIRAALA 5/2008 Teemana laatu ja kehittäminen Sairaanhoitopiirille uusi strategia 1 Apteekki lähelläsi

Lisätiedot

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua

Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu. Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Tasa-arvosuunnitelma Näin se onnistuu Sinikka Mustakallio Pia Sevelius Inkeri Tanhua Y H T E I N E N T E K I J Ä Tasa-arvon kehittäminen teknologiateollisuudessa -hankeen (2005 2007) tavoitteena on ollut

Lisätiedot

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012.

YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma. Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 1 YHDESSÄ TYÖKYKYÄ! - työkyvyn tukiohjelma Työkyvyn tukiohjelma on hyväksytty sairaanhoitopiirin yhtymähallituksessa XX.XX.2012. 2 Sisällys 1 Johdanto ja tavoitteet... 3 2 Toimintaperiaatteita ja määritelmiä...

Lisätiedot

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus

Myö ja Työ -työhyvinvointisopimus Johtoryhmä 4.11.2014 Yhteistyötoimikunta 11.11.2014 Työsuojelutoimikunta 19.11.2014 Henkilöstöjaosto 22.12.2014 Yhteistyötoimikunta 13.1.2015 Yhtymähallitus 26.1.2015 Työsuojelutoimikunta 18.2.2015 Yhtymähallitus

Lisätiedot

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014

TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 Työsuojelutoimikunta 13.2.2014 Kunnanhallitus 3.3.2014 Työsuojelun toimintaohjelma 2014 1 (9) TOIVAKAN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 2014 1. TOIMINTAOHJELMAN

Lisätiedot

Selviämisopas nuorelle lääkärille

Selviämisopas nuorelle lääkärille Selviämisopas nuorelle lääkärille Opas työuran aloittamiseen yleislääketieteen erityiskoulutukseen ja erikoistumiskoulutuksen terveyskeskuspalveluihin Nuorten Lääkärien Yhdistyksen julkaisuja, 2010 Päivitetty

Lisätiedot

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI

Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Palveluopas mielenterveysasiakkaan omaiselle ja läheiselle ETELÄ-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTIEN ALUEELLA ARJEN AVUKSI Sisällys 1. Johdanto... 3 2. Omaisen hyvinvointi ja oikeudet... 3 2.1. Omaisen

Lisätiedot

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta

Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Mikkelin seudun sosiaali- ja terveyslautakunta Liitteet 13.11.2014 13.1.2014 Terveyspalveluiden toimintakäsikirja 2 SISÄLLYS 1. JOHDANTO 2. KUNTALAISTEN AKTIIVISUUTTA TUKEVAT TERVEYSPALVELUT 3. SEUDULLISET

Lisätiedot

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016

YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 Yhttmk 19.02.2014 3 LIITE 1 Kh 25.02.2014 31 LIITE 12 YPÄJÄN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1.1.2014 31.12.2016 28.01.2014 Jouko Käkönen Työsuojelupäällikkö YPÄJÄN KUNTA 2 SISÄLLYS 1. TYÖSUOJELUOHJELMAN

Lisätiedot

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki

Hailuoto Muhos Ii Oulu Haukipudas Oulunsalo Kempele Tyrnävä Kiiminki Yli-Ii Liminka Ylikiiminki Lumijoki Hailuoto Ii Haukipudas Kempele Kiiminki Liminka Lumijoki Muhos Oulu Oulunsalo Tyrnävä Yli-Ii Ylikiiminki 2 Projektityöryhmä Mikko Naarala, työryhmän puheenjohtaja, Oulun kaupunki Merja Halonen, projektipäällikkö,

Lisätiedot

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Forssan kaupunki TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA Viihdeuimala Vesihelmi Yhteistoimintaryhmä 16.12.2013 Kaupunginhallitus 13.1.2014 Sivu2 Sisällys YLEISTÄ... 3 TYÖSUOJELUN YHTEISTOIMINTA... 4 TYÖSUOJELUVASTUUT...

Lisätiedot

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen.

Päihdeohjelmaopas. malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla. Toimittanut: Anne Kujasalo. Työryhmä: Leena Hirvonen. Päihdeohjelmaopas malli päihdeohjelman tekemiseen työpaikalla Toimittanut: Anne Kujasalo Työryhmä: Leena Hirvonen Marketta Kivistö Katrimaija Luurila Susanna Puustinen Työterveyslaitos TTL-Kirjakauppa

Lisätiedot

Kehityskeskustelut osaksi johtamista

Kehityskeskustelut osaksi johtamista KRISTIINA PATJA - TOPI LITMANEN - JUHA ALANKO - MATTI KOTILA MIRJA TUOMIRANTA - ANNI PEURA JULKAISUSARJA B: raportit Kehityskeskustelut osaksi johtamista Lääkärien ammatillisen kehittymisen tuki ry Pro

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI

OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI OMAVALVONTASUUNNITELMA VANHUSPALVELUT JÄMIJÄRVEN VANHAINKOTI Palvelutalot 27.1.2015 Sisällys 1. Omavalvontasuunnitelman laatiminen 2. Määritelmät 3. Posan asumispalveluiden omavalvontasuunnitelman laatiminen

Lisätiedot

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA

SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA Osaamisen vajaakäyttö kasvattaa kustannuksia SELVITYS LÄHI- JA PERUSHOITAJIEN OSAAMISEN HYÖDYNTÄMISESTÄ ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA SISÄLLYS JOHDANTO... 4 1 LÄHI- JA PERUSHOITAJAT ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA...

Lisätiedot

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016

[KIRJOITA ASIAKIRJAN OTSIKKO] YHDESSÄ TEHDEN. henki. hen. valtuustokaudelle 2013 2016 LAUKAAN KUNTA. valtuustokaudelle 2013-2016 L [Kirjoita yrityksen nimi] LAUKAAN KUNTA [Kirjoita tekijän nimi] YHDESSÄ TEHDEN ja valtuustokaudelle 2013-2016 henki Henkilöstöstrategia hyväksytty kunnan yhteistyöryhmässä 16.04.2014 hyväksytty kunnanvaltuustossa

Lisätiedot

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa

Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa Selvitys vammaispalveluista Pohjois- Suomessa vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Selvitys vammaispalveluista Pohjois-Suomessa - vammaisjärjestöjen haastattelujen yhteenveto 2008 Merja Renko

Lisätiedot

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon

Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Hoitosuosituksesta hoitoketjuksi - opas hoitoketjun laatimiseen ja toimeenpanoon Kirjoittajat Eeva Ketola LT, Käypä hoito -päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim PL 713, 00101 Helsinki eeva.ketola@duodecim.fi

Lisätiedot