30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite nro: 8 PÖYTÄKIRJA YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika torstai kello Paikka Kauppakatu 1 neuvotteluhuone 4 kerros Osallistujat Hannu Leskinen maakuntajohtaja, puheenjohtaja Hannu Juntunen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Annikki Aitoaho asiantuntija, poistui kello Ella Kiljunen Jyty ry Marko Klemetti turvallisuuspäällikkö Matti Eerola työsuojelutoimikunnan edustaja Raimo Härkönen TNJ ry Leila Koskensalmi KTV ry Olli Vesala JUKO ry Asko Härmä KTN ry Aaro Rönkä henkilöstöjohtaja, sihteeri 30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 31 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Valittiin Matti Eerola ja Ella Kiljunen. 32 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN AJANKOHTAISET ASIAT Asian käsittely siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 33 SAVUTON MAAKUNTA HANKKEEN VALMISTELU Hyväksyttiin työjärjestyksen muutos. Savuton maakunta hankkeen valmistelu käsiteltiin tässä vaiheessa. Suunnittelija Annikki Aitoaho selosti liitteen 1 mukaisesti asiaa, joka käsitellään seuraavassa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Ennen hallitusta asia käsitellään uudelleen yhteistyötoimikunnassa. 34 LUONNOKSET TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI V Maakuntajohtaja Leskinen selosti talousarvion ja toimintasuunnitelman 2006 luonnoksia liitteen 2 mukaisesti. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että asia on käsitelty yt-menettelyn mukaisesti.

2 35 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Keskustelussa tuotiin esille, että työterveyslääkäreille on vaikea saada aikoja. Mahdollisten raja-aitojen muodostumisesta esitettiin huoli soten organisaatiossa: ennen kunta huolehti koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta alueellaan. Muutokset koetaan huononnuksina Maakuntahallinnossa palvelut kehitetään ja tuote taan seutukunta-ajattelun pohjalta ja kuntarajat poistetaan. Pirjo Sirviö tiedottaa viestintästrategian valmistelusta. Luottamusmiehille tilataan yhteinen Kuntatyönantaja. Henkilökuntakortit ovat jaossa. Etuudet käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Pääluottamusmiespalaverissa tarkennetaan henkilökuntaetuuksiin varatut määrärahat vuodelle 2006 ja sovitaan etuuksiin liittyvistä toimenpiteistä. Turvallisuuspäällikön laatima turvallisuusohje on laitettu Kaimaan. Todettiin, että turvallisuusohje ja vastaavat uudet ohjeet tulee käsitellä ennen julkistamista yt-menettelyssä Seuraavassa toimikunnan kokouksessa todetaan, mitä vuoden 2005 aikana piti saada aikaan ja mitä on kesken? Valmiussuunnitelman päivitys pannaan alulle. Henkilöstöstrategian valmistelu käynnistetään työyksiköille tehtävällä kyselyllä. Henkilöstöraportointiprojekti on saamassa työnsä valmiiksi. Maakunnalle ja kunnille yhteis tä raportointia esitellään joulukuussa. 36 SEURAAVA KOKOUS Yhteistyötoimikunnan seuraava kokous pidetään Kauppakatu 1:ssä kello KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Puheenjohtaja Sihteeri Hannu Leskinen Aaro Rönkä Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

3 Ella Kiljunen Savuton maakunta Matti Eerola LIITE 1 Kainuun maakunta kuuluu Terve Kunta verkostoon ja Kainuun keskus-sairaala kuuluu terveyttä edistävien sairaaloiden rekisteröityyn yhdistyk-seen. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen työkulttuuriinsa potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöidensä, sairaalaympäris tön sekä väestön terveyden edistämisen. Kainuun maakunnan terveyden ja sairaanhoidon palvelujärjestelmän tehtä-vänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa terveydenhuollon palvelujen tarpeessa olevia asiakkaita ja potilaita. Sen tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissään olevin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää ter veyttä alueellaan. Tupakoinnin terveyshaitat ovat tutkimuksin osoitettuja ja kiistattomia. Kainuun maakunta asettaa tavoitteeksi savuttoman maakunnan. Päätökse-llään Kainuun maakunta haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tu kea asiakkaiden / potilaiden / nuorten / opiskelijoiden ja henkilökunnan tupa-koinnin lopettamista. Savuton maakunta toimintaohjelman valmistelu käsitellään yhteistyötoimi-kunnassa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa joulukuussa 2005 ja viedään sen jälkeen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi. Savuton maakunta ei ole helposti eikä nopeasti saavutettavissa. Tarvi taan pitkäjänteisyyttä sekä monien toimijoiden yhteistyötä ja tukea tavoit teen saavuttamiseksi. Esitän, että yhteistyötoimikunta käy keskustelun Savuton maakunta toi-mintaohjelman valmistelusta ja tekee tarvittavat muutosesitykset ja että sosiaali- ja terveyslautakunta perustaa Savuton Maakunta -työryh män ja nimeää työryhmän jäsenet. Annikki Aitoaho LIITE SAVUTON SAIRAALA TOIMINTAOHJELMAT Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri

4 SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-KARJALAN SAI- RAANHOITOPIIRISSÄ Johdanto Tupakointi on länsimaissa merkittävin ehkäistävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi ja se on terveydelle vaarallista. Jokaisella ihmisellä on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Tupakoinnin rajoittamisella sairaalassa ja sairaala-alueella suojataan ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tässä toimintaohjelmassa tupakoinnilla tarkoitetaan kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä. Vuonna 2002 Duodecim julkaisi Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suosituksen, jonka mukaan tupakkariippuvuuden neuvonta ja hoito otetaan systemaattisesti käyttöön kaikkialla terveydenhuollossa. Terveys 2015 kansanterveysohjelman ja Terveyttä ja hyvinvointia näyt töön perustuvalla hoitotyöllä kansallisen tavoite- ja toimintaohjelman tavoitteeksi on ase tettu tupakoinnin vähentäminen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin tehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoitolain mukaan sairaalan tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissä ole vin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä. Sairaalalla on velvollisuus vähentää tupa kointia ja sen aiheuttamia terveyshaittoja. 1. Sitoutuminen Kuvio 1. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen toimintaansa sairaalaympäristön, potilaiden ja heidän vierailijoiden, henkilökunnan sekä väestön terveyden edistämisen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättä nyt (77 ), että Pohjois-Karjalan keskussairaala ja kaikki sen toimipisteet julistautuvat savutto maksi sairaalaksi lukien. Julistautumalla savuttomaksi sairaalaksi Pohjois-Karjalan sairaan hoitopiirin kuntayhtymä haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tukea potilaiden ja henkilökunnan tupa koinnin lopettamista ja siten terveyttä. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri liittyi Suomen ter veyttä

5 2. Tiedottaminen edistävien sairaaloiden rekisteröityyn yhdistykseen ja sen yhteydessä toimivaan Suomen savuton sairaala -verkostoon. Savuttoman sairaalan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä noudatetaan Euroo pan savuton sairaala -verkoston (ENSH) toimintaperiaatteita. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa alkoi vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kolmivuotiseksi suunniteltu Savuton elämä -tupakoinnin vieroitushanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää tupakkariippuvaisen potilaan hoitojärjestelmä, joka jalkautetaan terveydenhuollon käytäntöön. Vuonna 2003 perustettuun tupakkatyöryhmään kuuluvat sisätautien ylilääkäri Juha Mustonen (hankkeen johtaja), keuhkosairauksien ylilääkäri Tuomo Kava, synnytys- ja naistentautien ylilääkäri Eeva Koistinen, osastonylilääkäri Heikki Ahtola, osastonhoitaja Tuula Honkanen, osastonhoitaja Sirpa Kinnunen ja tupakastavieroitushoitaja Kati Koponen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä hyväksyi Savuton sairaala -toimintaohjelman ennen toimeenpanoa ja vei sen hallitukselle tiedoksi. Tupakkatyöryhmä huolehtii yhdessä johdon kanssa toimintaohjelman tiedotta misesta kaikille yksiköille, toteuttamisesta ja arvioinnista sovitulla tavalla. Toimintaohjelman toteutumi seen tarvitaan johdon sitoutumisen lisäksi koko henkilökunnan ja potilaiden sitoutuminen. Sairaanhoito piiri kannustaa henkilökuntaa tupakoimattomuuteen tarjoamalla maksuttomat kolmen kuukauden vieroi tushoidot. Potilaiden sitoutuminen asiaan on osoitettavissa tupakkatyöryhmän toteuttamista tupakointita poja kartoittavista kyselyistä, joiden mukaan vuonna 2003 savutonta sairaalaa kannatti 76 % potilaista (n=1527), vuonna %:a (n=1388) ja vuonna %:a (n=1215). Päivitetty toimintaohjelma jaetaan kaikkiin sairaanhoitopiirin yksikköihin kesäkuussa Sairaanhoitopiirin johto ja tupakkatyöryhmä huolehtii riittävästä tiedottamisesta henkilökunnalle, potilaille, vierailijoille ja maakuntalaisille savuttoman sairaalan käytännön asioista. Sairaalan yleisissä tiloissa (kuvio 2) ja yksiköissä (kuvio 3) on Savuton sairaala -kyltit. Henkilökunta: Sairaanhoitopiirin johto tupakkatyöryhmän kanssa antaa toimintaohjeet kaikille yksiköille (toimintaohjelma). Yksiköiden esimiehet huolehtivat savuton sairaala asioiden tiedottamisesta henkilökunnalle. Toimintaohjelma julkaistaan intrassa ja viikkotiedotteessa sekä tiedotustilaisuuksia järjestettiin lokakuussa 2004 esimiehille ja koko henkilökunnalle. Potilaat/asiakkaat: Potilaat saavat tiedon savuttomasta sairaalasta jo sairaalasta lähetettävästä kutsukir jeestä. Jokainen yksikkö huolehtii tiedon lisäämisestä kutsukirjeeseen mennessä. Lisätie toa potilaille annetaan yksiköistä, joissa he ovat hoidettavana. Kutsukirjeisiin lisättävä teksti (Tikkamäki + Paiholan sairaala): Pohjois-Karjalan keskussairaala on savuton sairaala alkaen. Suosittelemme, että ette tupakoi sairaalassa ja sairaala-alueella hoitojakson/-käynnin aikana. Sairaalasta saatte apua tupakoinnin lopettamiseen. Sairaalan yleisissä tiloissa ja yksiköissä olevilla Savuton sairaala -kylteillä tiedotetaan potilaille myös asiasta. Henkilökunta antaa lisätietoa potilaille savuttomasta sairaalasta ja tarjoaa apua tupakoinnin lopettamiseen. Nikotiinikorvaustuotteet ovat potilaille maksuttomia hoitojakson aikana ja niitä tarjotaan kaikille tupakoiville joko lopettamisen tueksi tai tupakoinnin vaihtoehdoksi. Vierailijat: Vierailijoille tiedotetaan savuttomasta sairaalasta sairaalan yleisissä tiloissa ja yksiköissä ole villa kylteillä. Maakunta: Pohjois-Karjalan alueella ihmisille tiedotetaan savuttomasta sairaalasta maakuntalehden kautta.

6 Kuvio 2. Kyltti sairaalan yleisiin tiloihin Kuvio 3. Kyltti yksikköihin 3. Koulutus Savuton elämä -tupakoinnin vieroitushanke toteutetaan kouluttamalla lääkärit ja hoitohenkilöstö tupakkariippuvaisen potilaan neuvontaan ja hoitoon sekä tupakoinnin ennaltaehkäisyyn. Vuoden 2004 lop puun mennessä koko keskussairaalan henkilökunta on koulutettu. Vuonna 2005 hanke laajennetaan Pai holan sairaalaan ja perusterveydenhuoltoon. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan seuraamalla tietojärjestel mästä tupakoivien, tupakoinnin lopettavien ja siinä onnistuneiden määrää. Vuonna 2004 hankkeeseen liittyivät Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä vuonna 2005 Satakunnan sairaan hoitopiiri. Lääkärien ja hoitohenkilöstön koulutukset tupakkariippuvaisen potilaan neuvontaan ja hoitoon toteute taan osastotunteina, pienryhmäkoulutuksina osastoilla ja poliklinikoilla sekä lääkärien meetingien aihei na. Koulutus kestää tunnin per ryhmä. Koulutuksen jälkeen hoitajat saavat luvan aloittaa nikotiinikor vaushoidot potilaille kunkin erikoisalan ylilääkärin suostumuksella. Koulutuksien ajankohdista sovitaan yksikköjen esimiesten kanssa. Kussakin yksikössä on vähintään kaksi nimettyä hoitohenkilöstöön kuulu vaa tupakkavastaavaa, joiden tehtäviin kuuluu huolehtia, että yksikössä on aina kirjallista vieroitusmate riaalia ja nikotiinikorvaustuotteita saatavilla. Tupakkavastaavat pitävät myös yhteyttä tupakastavieroitus hoitajaan. 4. Tuki tupakoinnin lopettamiseksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja potilaita tuetaan ja autetaan tupakoinnin lopettamisessa. Henkilökunta: Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt (77 ), että kuntayhtymä tukee henkilöstön tupakasta vieroitusta tarjoamalla tupakoiville työntekijöille maksuttoman kolmen kuukauden vieroitushoidon (nikotiinikorvaushoito tai bupropioni) alkaen. Vieroitushoidon saaminen edellyttää osallistumista joko yksilöohjaukseen tai vieroitusryhmään. Tupakoiva työntekijä voi ottaa yhteyttä joko työterveyshuoltoon / oma työterveys hoitaja (p. 2031) tai tupakastavieroitushoitajaan (p. 5797). Vieroitusryhmien alkamisesta ilmoitetaan in trassa ja viikkotiedotteessa. Mikäli yksilöohjaukseen tai vieroitusryhmään osallistuminen ajoittuu työ vuoron ajalle, työntekijä voi sovittuaan siitä esimiehensä kanssa osallistua siihen omalla työajallaan eikä käytettyä aikaa tarvitse tehdä takaisin. Vieroitushoidot kustannetaan työterveyshuollon määrärahoista ja vieroitushoidosta aiheutuvia matkakustannuksia ei korvata työntekijälle. Määräaikaisista työntekijöistä vieroitushoidon saavat ne, jotka ovat olleet sairaanhoitopiirin palveluksessa vähintään vuoden ja työsuh de jatkuu sekä ne, joilla on työsopimus vähintään vuodeksi eteenpäin, mutta eivät välttämättä ole olleet vuotta sairaanhoitopiirin palveluksessa. Potilaat/asiakkaat: Kaikkien sairaalaan tulevien potilaiden tupakointitottumukset selvitetään. Kaikille tupakoiville annetaan neuvontaa ja hoitoa sekä kehotetaan tupakoimattomuuteen koulutuksessa saatujen tietojen mukaisesti. Tupakoiville potilaille hoitohenkilökunta tarjoaa/aloittaa yksilölliset nikotiinikorvaushoidot tupakoinnin lopettamiseksi tai tupakoinnin vaihtoehdoksi sairaalassaoloajaksi. Sairaala-apteekista on saatavana kaikkia nikotiinikorvaustuotteita ja hoitojakson aikana ne ovat maksuttomia poti laille. Hoitojakson jälkeen nikotiinikorvaushoito jatkuu ohjeiden mukaisesti potilaan omalla kustannuk sella. Sairaalasta annetaan kirjallista materiaalia tupakoinnin lopettamisen tueksi. Tupakointitottumusten seuranta

7 5. Tupakoinnin valvonta toteutetaan, kun potilas tulee seuraavan kerran terveydenhuollon piiriin. Jokainen esimies huo lehtii siitä, että yksikkönsä koko hoitohenkilökunnalla on riittävät tiedot ja taidot neuvoa ja hoi taa tupakkariippuvaisia potilaita. Savuttomaksi sairaalaksi julistautuminen tarkoittaa huomattavia tupakoinnin rajoituksia sairaalassa ja sairaala-alueella. Rajoitukset koskevat myös sairaala-alueella sijaitsevaa perusterveydenhuollon päivystystä (päätös , johtava ylilääkäri Olavi Vänskä). Henkilökunta: Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana lukien. Jaksotyötä teke villä (esim. lääkärit, hoitajat, laitoshuoltajat) ruokatauko on työaikaa, joten silloin ei voi tupakoida. Toimistotyöaikaa tekevillä ruokatauko on omaa aikaa, johon työnantaja ei voi puuttua. Tällöin kuitenkin tupakointi on kielletty sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Kahvitauko on kaikilla työaikaa ja silloin ei voi tupakoida. Henkilökunta saa tukea ja apua tupakoinnin lopettamiseen (kts. kohta 4). Yksikköjen esimiesten tehtävänä on valvoa hallituksen päätöksen (77 ) noudattamista. Yksikköjen esimiehillä on oikeus/velvollisuus huomauttaa asiasta ja ohjata vieroitushoitoon, jos työntekijät eivät noudata hallituksen päätöstä. Mahdollisista muista sanktioista päätetään sen jälkeen, kun on saatu kokemuksia siitä, miten kieltoa noudatetaan. Tupakointikielto koskee myös kaikkia sairaanhoitopiirin yksi köissä olevia opiskelijoita. Tästä on annettu tiedote oppilaitoksille. Tupakoimattomuus ei ole valintakri teeri sairaalan henkilökuntaa valittaessa, mutta työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista savutto man sairaalan käytäntöihin. Tupakoimattomuus on syytä ilmoittaa etukäteen hakuilmoituksessa niihin tehtäviin, joissa työnantaja katsoo tupakoimattomuuden olevan tarpeellinen tehtävien onnistuneen hoi don kannalta tai joissa tupakoimattomuudesta on merkittävää hyötyä ja etua. Potilaat/asiakkaat: Pohjois-Karjalan keskussairaalan (Tikkamäki) potilaiden tupakointi on kielletty hoitokäynnin/-jakson aikana lukien poikkeukset huomioiden. Sairaalan on perusteltua kieltää potilaan tupakkatuotteiden käyttö osana sairaalahoitoa etenkin, jos voidaan ennakoida sairauden voivan pahentua tupakkatuotteiden käytöstä tai paranemisen estyvän tai hidastuvan siitä. Potilaille tiedo tetaan savuttomasta sairaalasta kutsukirjeessä ja sairaalassa olevilla kylteillä. Potilaat saavat apua tupa koinnin lopettamiseen (kts. kohta 4). Jos osaston omatoimisesti liikkuvat ja vahvasti tupakkariippuvaiset (vaikeasti sairaat) potilaat, joille on suositeltu savuttomuutta hoitojakson aikana, eivät pysty nikotiinikorvaushoidosta huolimatta olemaan tupakoimatta voivat käydä tupakalla. Näille potilaille on järjestetty yksi tupakkahuone (pääsisäänkäynnin hissiaulasta pohjakerrokseen, entinen välinehuollon päivystysvarasto). Tupakkahuoneeseen voi mennä vain osastolta annettavalla avainkortilla. Lääkäri/hoitaja arvioivat yhdessä potilaan kanssa lääkärinkier rolla, onko hänen välttämätöntä päästä tupakalle, vai riittäisikö nikotiinikorvaushoito. Tarvittaessa hoitohenkilökunta antaa henkilökohtaiseen käyttöön avainkortin, joka palautetaan hoitojakson päätyttyä. Jos potilas kadottaa avainkortin tulee hänen maksaa kymmenen euron korvaus potilastoimistoon kassalle tai se lisätään hänen hoitolaskuunsa. Hoitohenkilökunta ilmoittaa kadonneesta kortista potilastoimiston kas salle. Ulkona on kaksi tupakkakatosta (pääsisäänkäynnin edessä ja perusterveydenhuollon päivystyksen sisäänkäynnin oikealla puolella) edellä mainitulle potilasryhmälle. Sallitut tupakointipaikat näkyvät liit teenä olevasta kartasta (liite 1). Sairaala-alueella tupakointi on kielletty sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Yöaikaan (klo: ) potilailla ei ole oikeutta mennä ulos tupakkakatokseen, koska sairaalan ovet ovat lukittuina turvallisuuden vuoksi. Lisäksi ulos ei saa mennä tippatelineen kanssa, sillä lääkeliuos saattaa kiteytyä lämpötilan vaihtelun vuoksi. Hoitohenkilökunta ei kuljeta potilaita tupakkahuoneeseen tai tupakkakatokseen, näissä tapauk sissa aloitetaan nikotiinikorvaushoito. Sairaalan tehtävänä on pitää talvisaikaan tupakkakatokseen johta vat polut aukaistuina ja hiekoitettuina. Sairaala ei ole vastuussa siitä, jos potilas kiellosta, suosituksista ja ohjeista huolimatta lähtee tupakalle ja esimerkiksi loukkaa itsensä. Paiholan sairaalassa potilaiden osalta tupakointikielto otetaan alkaen käyttöön suositusluonteisesti eli heitä kehotetaan tupakoimattomuuteen sekä annetaan neuvontaa ja hoitoa (nikotiinikorvaustuotteet) tupakoinnin lopettamiseen. Potilaat voivat tarvittaessa tupakoida tupakkahuoneissa (2 osastolla) ja

8 tupakkakatoksessa. Vierailijat: Vierailijoiden tupakointi on kielletty sairaalan sisätiloissa ja sairaala-alueella sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Kaikilla sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus/velvollisuus muistuttaa savutto masta sairaalasta, jos potilas/asiakas (muualla kuin tupakkahuoneessa/-katoksissa), työntekijä tai vierailija tupakoi sairaalan sisätiloissa tai sairaala-alueella sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. 6. Sairaalaympäristö Sairaalan tiloihin ja sairaala-alueelle on kiinnitetty Savuton sairaala -kylttejä. Tuhkakuppeja on vain potilaille tarkoitetuissa virallisissa tupakkakatoksissa (2 kpl) ja tupakkahuoneessa (kts. kohta 5). Sairaala-alueelta poistetaan epäviralliset tupakointipaikat (kurkkupurkit yms.). Paiholan sairaalan potilaiden tupakointi on luettavissa kohdasta 5. Sairaalassa suositellaan tupakoimattomuutta ja sillä pyritään ehkäisemään myös tupakoinnista aiheutuvia tulipaloja. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Tikkamäki) ei myydä tupakkatuotteita. Paiholan sairaalassa tupakkatuotteiden myyntiä voidaan jatkaa toistaiseksi, mutta tupakkatuotteita ei pidetä näkyvil lä. 7. Terveellisen työympäristön edistäminen Savuton sairaala -järjestelmä suojaa kaikkia sairaala-alueella olevia ja työskenteleviä ihmisiä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja siten edistää ihmisten terveyttä. Koulutusta tupakkariippuvuuden neuvontaan ja hoitoon järjestetään säännöllisesti terveydenhuollon henkilökunnalle sairaanhoitopiirin toimesta. Savuton sairaala käytännöistä on tiedotettu intrassa, viikkotiedotteessa ja esimiesten kautta. Henkilökun nan ja potilaiden tupakointitottumuksia seurataan säännöllisesti. 8. Väestön terveyden edistäminen Savuton sairaala järjestelmällä pyritään vähentämään ihmisten tupakointia ja edistämään väestön ter veyttä pidemmän ajan kuluessa. Tupakointi on keskeinen riskitekijä sekä sydän- että keuhkosai rauksien synnyssä, joten tupakoinnin lopettamisella on merkittävästi vaikutusta uusien sairaus tapausten synnyssä ja näihin sairauksiin kuolleisuuden vähenemisessä. Savuttomalla sairaalalla tehostetaan terveyskasvatusta ja parannetaan terveyskasvatuksen uskottavuutta eli sairaala toimii väes tölle esimerkkinä tukiessaan tupakoimattomuutta. Pohjois-Karjalan keskussairaala on jatkuvassa yhteistyössä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Lisäksi sairaala osallistuu aktiivisesti terveyttä ja tupakoimattomuutta edistäviin paikallisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin hankkeisiin/tilaisuuksiin. 9. Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Tupakkatyöryhmä koordinoi savuton sairaala -toimintaperiaatteiden käytännön toteutusta ja tekee sisäi sen auditoinnin kerran vuodessa syksystä 2004 alkaen. Savuttoman sairaalan toimintaperiaatteiden toteu tumisen seurantaa ja arviointia toteuttavat yksikköjen esimiehet yhdessä tupakkatyöryhmän kanssa. Tie dottamisesta huolehtii sairaanhoitopiirin johto yhdessä tupakkatyöryhmän kanssa. Yksikköjen esimiehillä on oikeus/velvollisuus ohjata henkilökuntaansa toimimaan savuttoman sairaalan käytäntöjen mukaisesti ja valvoa ohjeiden noudattamista. Kaikilla sairaanhoitopiirin henkilökuntaan

9 kuuluvilla on edellä mainitut oikeudet/velvollisuudet suhteessa muihin työntekijöihin, potilaisiin/asiakkaisiin ja vierailijoihin. 10. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan savuton sairaala -ohjelman periaatteiden toteuttamista ja sairaalan sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on sitoutunut edellä mainittuihin periaatteisiin ja pyrkii toteuttamaan niitä mahdollisimman hy vin. Liite 1 Kartta Tikkamäen sallituista tupakointipaikoista potilaille (vaikeasti sairaat, kts. kohta 5)

10

11 Savuton sairaala toimintaohjelma Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirissä Johdanto Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin tehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoitolain mukaan sen tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissään olevin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä. Tupakoinnin terveyshaitat ovat tutkimuksin osoitettuja ja kiistattomia. Sai raanhoitopiiri on asettanut tavoitteeksi Savuttoman sairaalan. Päätöksellään sai raan-hoitopiiri haluaa edistää tupakoimattomuutta, sekä tukea potilaiden ja henkilökun nan tupakoinnin lopettamista. 1. Sitoutuminen Kuntayhtymä on hyväksytty vuonna 1998 WHO:n Health Promoting Hospitals verkostoon ja kuntayhtymä on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäsen. Yhdistyk sen keskeisenä tavoitteena on terveyttä edistävän toimintakulttuurin edistäminen sai raaloissa. Kuntayhtymä on sitoutunut Savuton sairaala ohjelman toteutukseen kun ta-yhtymän hallituksen päätöksellä Lisäksi Pohjois-Suomen erikoissairaan hoidon yhteistyöohjelmassa, jonka kuntayhtymä on myös hyväksynyt, todetaan: Tupa koinnin vähentämisessä on valmistunut Käypä hoito suositus. Tämän suosituksen toimeenpano-ohjeet otetaan osaksi kaikkien sairaanhoitopiirien koulutusohjelmia ja pyritään suositusten mukaiseen toimintaan tupakoinnin vähentämiseksi. Toimintaa koordinoi nimetty Savuton sairaala työryhmä, johon kuuluu organisaation johdon, työterveyshuollon ja henkilökunnan edustaja, sekä Terveyttä edistävät sairaa lat verkoston yhdyshenkilö. Työryhmän puheenjohtajana toimii johdon edustaja. 2. Tiedottaminen Työryhmä laatii tiedotteet henkilökunnalle, potilaille/asiakkaille ja vierailijoille. Organisaation johto yhteistyössä Savuton sairaala -työryhmän kanssa antaa toiminta-ohjeet tulosyksiköille esim. savuttomiin käytäntöihin liittyvät tiedonannot, koulutukset ja sisäi set tiedotteet. Potilastiedottamisessa tarkoituksena on jo ennen sairaalaan tuloa kertoa siitä, että sairaala toteuttaa tiettyjä tupakointia rajoittavia käytäntöjä pyrkiessään Savuttomaksi sairaalaksi. Vierailijoita varten on omat tiedotteet yleisesti nähtävissä. Kuntalaisille tiedotetaan maakunnallisten tiedotusvälineiden kautta. 3. Koulutus ja ehkäisy

12 Asiantuntijoista muodostettu työryhmä vastaa tupakkaan ja vieroitustyöhön liittyvän materiaalin hankinnasta sekä kouluttaa sairaanhoitopiirin työntekijät Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suosituksen periaatteiden mukaan. Henkilökunnan, lääkärit mukaan lukien, tulee saada riittävä koulutus Käypä hoito -suosituksesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. 4. Tuki tupakoinnin lopettamiseksi Jokaisen potilaan/asiakkaan tupakointitottumukset selvitetään. Jos potilas/asiakas haluaa, häntä tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Potilaat saavat nikotiinikorvaushoitoa sairaalassa oloaikana ja sitä tulee tarjota heille tupakoinnin vaihtoehdoksi. Hoitoyksiköillä tulee olla mahdollisuus saada koulutetulta henkilöltä apua tupakoinnin vieroitukseen liittyvissä asioissa. Tupakoinnin vieroitusmenetelmistä tulee olla materi aalia henkilökunnan, potilaiden ja vierailijoiden saatavilla. Henkilökunta saa lääkärin arvioiman nikotiinikorvaushoidon (max 3 kk) ilmaiseksi työterveyshuollosta sekä valintansa mukaan tukea yksilö- tai ryhmäohjauksessa. 5. Tupakoinnin valvonta Henkilökunnan tupakointi on kielletty kaikissa organisaation tiloissa ja alueella työaika na. Potilasta/asiakasta kehotetaan tupakoimattomuuteen ja tarjotaan vieroitushoitoja. Siirtymävaiheessa potilaiden/asiakkaiden tupakointi sallitaan vain tarkoitukseen suunnitellussa tupakkakatoksessa ja osastojen ulkoparvekkeilla. Vierailijoiden tupakointi on sallittu vain ulkona sijaitsevissa tupakkakatoksissa. Toivo mus on, että vierailijat pidättäytyisivät tupakoinnista sairaalavierailunsa aikana. 6. Ympäristö Sairaalan tiloihin ja sisäänkäyntien yhteyteen kiinnitetään riittävästi Savuton sairaala - kylttejä. Tupakkatuotteiden myynti lopetetaan sairaalan kanttiinissa. Psykiatrian osastoille järjestetään erillinen myynti. 7. Terveellisen työympäristön edistäminen Tupakoimattomuutta tukeva järjestelmä suojaa ja edistää kaikkien organisaatiossa työskentelevien terveyttä. Sairaalan johto ja esimiehet vastaavat siitä, ettei henkilökunta altistu työympäristön tupakansavulle. Työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista tupakoimattomuuteen ja Savuton sairaala käytäntöihin. Henkilökunnan tupakointitapoja seurataan säännöllisesti.

13 8. Väestön terveyden edistäminen Kuntayhtymä tukee eri tavoin terveyden edistämistä ja savuttomuutta toiminta-alueel laan. Kuntayhtymä osallistuu paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tupakoin nin vähentämiseksi. Kuntayhtymällä on selkeä suunnitelma jatkuvasta yhteistyöstä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuosittaisissa järjestö-tapaamisis sa esitellään Savuton sairaala ohjelmaa ja sen toteutusta. 9. Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Savuton sairaala -työryhmä valvoo toimintaperiaatteiden noudattamista ja tekee sisäi sen auditoinnin kerran vuodessa. Henkilökunnalla on oikeus/velvollisuus ohjata potilaita tai vierailijoita noudattamaan tupakointia koskevia ohjeita. Savuttomansairaalan toimintaperiaatteiden toteuttamisen seurantaa ja arviointia toteut-tavat esimiehet yhteistyössä Savuton sairaala -työryhmän kanssa. Tiedottaminen Savuttoman sairaalan toiminnasta ja prosessin etenemisestä kuuluu Savuton sairaala -työryhmälle. 10. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan Savuton sairaala -ohjelman periaatteiden toteuttamista ja organisaation sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin.

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP

Savuton sairaala auditointitulokset 2012. Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP Savuton sairaala auditointitulokset 2012 Minna Pohjola, suunnittelija, VSSHP Piia Astila-Ketonen, suunnittelija ma, SATSHP MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? Tupakkateollisuus on hämmentänyt ihmisten

Lisätiedot

Savuton sairaala -toimintaohjelma Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä

Savuton sairaala -toimintaohjelma Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Savuton sairaala -toimintaohjelma Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirissä Sisällys Johdanto... 3 Sitoutuminen... 4 Tiedottaminen... 6 Koulutus... 8 Tuki tupakoinnin lopettamiseksi... 9 Tupakoinnin valvonta...

Lisätiedot

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä

SAVUTON KUNTAYHTYMÄ. toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä SAVUTON KUNTAYHTYMÄ toimintaohje Raahen seudun hyvinvointikuntayhtymässä Johtoryhmä 25.3.2014 Yhteistyötoimikunta 8.5.2014 Omistajaohjausryhmä 21.8.2014 Yhtymähallitus 27.8.2014 1. JOHDANTO Tupakointi

Lisätiedot

HUS:N SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJELMA

HUS:N SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJELMA HUS:N SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO 1. Johdanto... 1 2. Savuton sairaala -toiminnan tavoitteet HUS:ssa... 3 3. Terveellisen työympäristön edistäminen... 3 4. Väestön terveyden edistäminen...

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ.

Yleiset säännökset. Tupakkalaki /693 1 ( /698) Ylitornion kunta. Savuttomuustyöryhmä TAVOITTEENA SAVUTON TYÖYHTEISÖ. Ylitornion kunta Savuttomuustyöryhmä 13.9.2010 Johdanto Lainsäädäntö Aloite savuttomasta työyhteisöstä sai alkunsa Ylitornion terveyskeskuksen tyky-ryhmässä, mikä esitti savuttomuutta koko kunnan työyhteisölle

Lisätiedot

ENSH-itsearviointilomake (Savuton sairaala-auditointi)

ENSH-itsearviointilomake (Savuton sairaala-auditointi) ENSH-itsearviointilomake (Savuton sairaala-auditointi) 1. Standardi 1: Sitoutuminen ä 1.1 Terveydenhuollon organisaation dokumenteissa on sitouduttu pyrkimään 0 0 2 9 11 3,82 ENSH-verkoston standardeihin.

Lisätiedot

Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa

Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa Savuton sairaala -toiminta HUS:ssa Viestintämateriaali Tarja Nordman Hyväksytty ohjausryhmän kokouksessa 11.11.2013. Sisältö Taustaa HUS Savuton sairaala toimijat ja vastuut Tavoitteet Kohderyhmät Eteneminen

Lisätiedot

Liitteenä vetoomus, liite 2.

Liitteenä vetoomus, liite 2. SAVUTON KUNTA -VETOOMUKSEN HYVÄKSYMINEN 409/01.010/2009 KH 61 Tupakkatuotteiden käyttö on suuri yksittäinen terveysriski niin Suomessa kuin kaikkialla teollisuusmaissa. Suomessa on nykyisin noin miljoona

Lisätiedot

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen:

Martti Haaranen luki ja jätti kokouksessa seuraavan sisältöisen valtuustoaloitteen: Yhteistyötoimikunta 3 22.08.2017 Kunnanhallituksen 20 10.10.2017 henkilöstöjaosto Kunnanhallitus 350 30.10.2017 Kunnanvaltuusto 92 06.11.2017 Valtuustoaloite Tohmajärven kunnan saamiseksi savuttomaksi

Lisätiedot

ENSH-SAVUTTOMUUSSTANDARDIT ITSEARVIOINTILOMAKE

ENSH-SAVUTTOMUUSSTANDARDIT ITSEARVIOINTILOMAKE Euroopan savuton terveydenhuoltoverkosto ENSH-SAVUTTOMUUSSTANDARDIT ITSEARVIOINTILOMAKE Savuton sairaala ja savuton terveydenhuolto-verkoston jäsenyyttä koskeva ohjeistus Euroopan savuttoman terveydenhuoltoverkoston

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold

Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Hyviä hoitokäytäntöjä EPSHP:ssä, Going for Gold Reetta-Maija Luhta, ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori, perusterveydenhuollon ja terveyden edistämisen yksikkö Aksila, Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa.

Loviisan kaupunki on savuton työpaikka 1.1.2014 lukien. Ohjetta sovelletaan kaikissa kaupungin työpaikoissa ja kaupungin järjestämissä tilaisuuksissa. Liite 1 Hkj 18.4.2013 LOVIISAN KAUPUNKI 18.4.2013 OHJE SAVUTTOMASTA LOVIISASTA Ohjeen tarkoitus Loviisan kaupunki haluaa edistää henkilöstönsä tupakoimattomuutta. Savuttomuus koskee kaikkien tupakkatuotteiden

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 Yhteistyötoimikunta 18.08.2009 AIKA 18.08.2009 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1 IV kerros kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

ENSH STANDARDIT Kohti savutonta terveydenhuoltoa ENSH STANDARDIT ENSH AUDIT-KYSELYLOMAKE NÄYTTÖ SITOUTUMISESTA Standardi 1 sitoutuminen:

ENSH STANDARDIT Kohti savutonta terveydenhuoltoa ENSH STANDARDIT ENSH AUDIT-KYSELYLOMAKE NÄYTTÖ SITOUTUMISESTA Standardi 1 sitoutuminen: ENSH STANDARDIT Kohti savutonta terveydenhuoltoa ENSH STANDARDIT ENSH AUDIT-KYSELYLOMAKE Standardi 1 sitoutuminen: Sitoutuminen Organisaatio sitouttaa päättäjät, nimeää savuttomuutta edistävän työryhmän

Lisätiedot

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2010

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2010 Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2010 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Suomen savuton sairaala

Lisätiedot

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka 2016 Liite 2./Yhteistyötmk 8.6.2016 5 Liite 1 / Khall 26.8.2016 Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka

Lisätiedot

Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen

Hallituksen 25.8.2004 ( 105) hyväksymä Voimassa 1.1.2005 alkaen POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAAN- 1(8) SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJE POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRISSÄ 1 Johdanto 2 Taustaa Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin tehtäviin kuuluu erikoissairaanhoitolain

Lisätiedot

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012

Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2012 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Suomen savuton sairaala

Lisätiedot

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan.

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. SAVUTON SAIRAALA -TOIMINNAN YHTEENVETOA HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. HUS-tason Savuton sairaala

Lisätiedot

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes

KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka. 19.3.2014 Päivi Siimes KNK-klinikan keinot kohti savutonta leikkausta Päivi Siimes, sairaanhoitaja KYS, knk-poliklinikka Terveydenhuollon henkilöstön tehtävänä on tunnistaa potilaan tupakointi ja nikotiiniriippuvuus, kehottaa

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen, toiminnanjohtaja 22.10.2015 1 Kuntien savuttomuus lukuina 4 602 508 76 % n 244 488 637 5 % n 16 407 249 19 % n 61 1 891 n 1 Haasteena - Kuka johtaa, miten

Lisätiedot

MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? 1/2

MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? 1/2 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 2015 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän

Lisätiedot

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014

STESOn toimintaa. STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena 24.3.2014 Terveyttä ja hyvinvointia yhteistyöllä Itä-Suomessa Kevätkoulutuspäivät 20.-21.3.2014 KYS, Kuopio STESO-verkosto terveyden edistämistyön tukena Veikko Kujala, puheenjohtaja Suomen terveyttä edistävät sairaalat

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

1.1 Terveydenhuollon organisaation ohjelma-asiakirjoista ilmenee sitoutuminen ENSH:n globaaleihin standardeihin

1.1 Terveydenhuollon organisaation ohjelma-asiakirjoista ilmenee sitoutuminen ENSH:n globaaleihin standardeihin Maailman tupakkavapaa terveydenhuolto- verkoston (Global Network for Tobacco Free Healthcare Services GNTFHS) standardit 2016 laadukkaan savuttomuusohjelman toteuttamiseksi terveydenhuollossa Standardi

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Yhteistyötoimikunta 17.03.2014. AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 2/2014 1. Yhteistyötoimikunta 17.03.2014. AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02 PÖYTÄKIRJA 2/2014 1 Yhteistyötoimikunta 17.03.2014 AIKA 17.03.2014 Klo 12:00-14:02 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 10 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? 1/2

MIKSI Savuton sairaala -ohjelmaa tarvitaan? 1/2 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston eurooppalaisen itseauditoinnin yhteistulokset 201 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän

Lisätiedot

Savuttomat raiteet VR-Yhtymän kokemuksia haasteellisessa ympäristössä. Ervasti/Ilvesmäki 11.05.2010

Savuttomat raiteet VR-Yhtymän kokemuksia haasteellisessa ympäristössä. Ervasti/Ilvesmäki 11.05.2010 Savuttomat raiteet VR-Yhtymän kokemuksia haasteellisessa ympäristössä Ervasti/Ilvesmäki 11.05.2010 Tupakoinnin rajoittamiselle taustaa Asiakaspalaute Pääosin palautteet ovat kohdistuneet häiritsevään

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 7/2012 1 Yhteistyötoimikunta 17.10.2012 AIKA 17.10.2012 Klo 09:00-10:20 PAIKKA Kauppakatu 1, 2. krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 41 Kokouksen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savuton duuni, nuuskaton huuli

Savuton duuni, nuuskaton huuli Savuton duuni, nuuskaton huuli Valo ja Olympiakomitea haastavat jäsenjärjestönsä savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on henkilöstönsä kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta Yhteistyötoimikunta PÖYTÄKIRJA 5/2015 1 Yhteistyötoimikunta 33 03.11.2015 Yhteistyötoimikunta 03.11.2015 AIKA 03.11.2015 Klo 09:00-11:05 PAIKKA Seminaarinkatu 2, Intteri, 3.krs kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 33

Lisätiedot

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat

Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat Terveyden edistämisen ajankohtaiset asiat 2.5.2017 Kainuun potilas-, kansanterveys- ja vammaisjärjestöjen, vanhusneuvostojen ja soten edustajien yhteiskokous Järjestöt yhteistyötoimijana Vahva arvopohja,

Lisätiedot

82 % (255) on tehnyt päätöksen 12 % (39) valmistelee päätöstä 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen (Pyhtää, Enontekiö, Ylivieska)

82 % (255) on tehnyt päätöksen 12 % (39) valmistelee päätöstä 1 % (3) on tehnyt kielteisen päätöksen (Pyhtää, Enontekiö, Ylivieska) Henkilöstötoimikunta 5.6.2017 Kunnanhallitus 28.8.2017 Liite 1: savuton kunta_www_toimenpideohjelma Liite 2: savuton työpaikka_www_toimenpideohjelma Liite 3: luonnos toimintaohjeesta Hailuodon henkilöstölle

Lisätiedot

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.2.2010

HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 TERVEYSLAUTAKUNTA 9.2.2010 HELSINGIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2010 1 31 HELSINGIN KAUPUNGIN HENKILÖSTÖN TUPAKOINTI TYÖAIKANA Terke 2005-150 Esityslistan asia TJA/10 TJA Terveyslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Tupakastavieroitusklinikoiden. koko maahan? Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus

Tupakastavieroitusklinikoiden. koko maahan? Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Tupakastavieroitusklinikoiden verkosto koko maahan? 4.4.2017 Annamari Rouhos Keuhkosairauksien erikoislääkäri HYKS Sydän- ja keuhkokeskus Sidonnaisuuteni kaupalliseen yritykseen (ky) viimeisten 2 v aikana

Lisätiedot

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa

Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Vankien tupakointi vankeuslain muutoksessa Erityisasiantuntija, VTT Ulla Knuuti, Rikosseuraamuslaitos, Keskushallintoyksikkö VI Valtakunnalliset Tupakka ja terveys -päivät 3.12.2014 Tupakointi vankien

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

SELVITYS SELVITYS KONTIOLAHDEN KUNNAN EDELLYTYKSISTÄ JULISTAUTUA SAVUTTOMAKSI KUNNAKSI

SELVITYS SELVITYS KONTIOLAHDEN KUNNAN EDELLYTYKSISTÄ JULISTAUTUA SAVUTTOMAKSI KUNNAKSI Kontiolahden kunta Kunnanhallitus SELVITYS KONTIOLAHDEN KUNNAN EDELLYTYKSISTÄ JULISTAUTUA SAVUTTOMAKSI KUNNAKSI 1. Valtakunnallinen Savuton kunta -hanke Valtakunnallisen Savuton Kunta -hankkeen päätavoitteena

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/2012 1 Työsuojelutoimikunta 16.10.2012 AIKA 16.10.2012 Klo 09:00-11:00 PAIKKA UKK 2-4, 2.krs. kokoustila KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 13 Kokouksen avaus, laillisuus

Lisätiedot

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMENPIDEOHJELMA

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMENPIDEOHJELMA SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMENPIDEOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Lainsäädäntö ja kansallinen terveyspolitiikka linjaavat savuttomuuden edistämistä kunnassa... 3 2 Savuton pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero.

Yhteystiedot. Yritys tai organisaatio. Katuosoite. Kaupunki. Maa. Yhteyshenkilö. Tehtävä organisaatiossa. Sähköposti. Puhelinnumero. Esittely Täyttäkää työpaikan terveyden edistämiskysely ja selvittäkää onko terveyden edistäminen jo osa työpaikkanne toimintaa vai onko työpaikallanne ehkä vielä parantamisen varaa. Kyselyyn vastaaminen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

2006:14. Tavoitteena savuton työpaikka

2006:14. Tavoitteena savuton työpaikka 2006:14 Tavoitteena savuton työpaikka Kaikille mahdollisuus terveelliseen ja turvalliseen elämään. ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-2190-6 (nid.) ISBN 952-00-2191-4 (PDF) Ulkoasu ja painatus: Yliopistopaino,

Lisätiedot

Savuton sairaala - toimintaohjelma. Työkalupakki perehdytykseen ja ohjelman juurrutukseen

Savuton sairaala - toimintaohjelma. Työkalupakki perehdytykseen ja ohjelman juurrutukseen Savuton sairaala - toimintaohjelma Työkalupakki perehdytykseen ja ohjelman juurrutukseen Sisältö Taustaa Mitä on tapahtunut 10 vuodessa? Ajankohtaisia haasteita Toimintaohjelman pääkohdat 1. Sitoutuminen

Lisätiedot

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon

Otsikko Sivu. 8 julkaisutapa 7 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 9 8 Työnantajan korvaushakemus työterveyshuollon Pohjois-Suomen laboratoriokeskuksen Pöytäkirja 1/2015 1 Työsuojelutoimikunta 16.06.2015 Aika 16.06.2015 klo13:04-14:25 Paikka NordLab yhtymähallinnon neuvotteluhuone, Medipolis 5b Käsitellyt asiat Otsikko

Lisätiedot

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja

Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa. XIV Terveydenhuollon laatupäivä Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Tupakasta vieroitus hoitoprosesseissa XIV Terveydenhuollon laatupäivä 4.4.2017 Tiina Kortteisto, TtT, ylihoitaja Esityksen viitekehys (Donabedian JAMA 1988;260:1743-1748) Prosessin johtaminen ja kehittäminen

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 4.2.2014 1 Onko Savuton Suomi 2040 -missio oikeutettu? Työikäisistä miehistä 19 % ja naisista 13 % tupakoi päivittäin. Miehistä vain 13 % ja naisista 10 %

Lisätiedot

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt

Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Terveyden edistämisen hyvät käytännöt Timo Leino, LT, dos. ylilääkäri Hyvä työterveyshuoltokäytäntö - mikä uutta? 26.9.2014, Helsinki Elintavat, terveys ja työkyky Naisista 57 % ja miehistä 51 % harrasti

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:05

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:05 PÖYTÄKIRJA 1/2015 1 Yhteistyötoimikunta 12.01.2015 AIKA 12.01.2015 Klo 09:00-11:05 PAIKKA Seminaarinkatu 2, Intteri, 3. krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savuton sairaala auditointi 2017

Savuton sairaala auditointi 2017 Savuton sairaala auditointi 2017 1. Standardi 1: Hallinnon sitoutuminen 1.1 Terveydenhuollon organisaation ohjelmaasiakirjoista ilmenee sitoutuminen ENSH:n 2 0 8 7 17 2,23 globaaleihin standardeihin 1.2.1

Lisätiedot

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa

Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Preventio perusterveydenhuollossa, Hjelt Instituutti, Helsinki 21.10.2011 Tupakoinnin vieroitus työterveyshuollossa Kari Reijula professori Helsingin yliopisto Miten TTH toimii tupakoinnin vieroituksessa?

Lisätiedot

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia Savuton työpaikka Kiinteä osa työhyvinvointia Sisällys Savuton työpaikka 2 Savuton työpaikka 3 Miten savuton työpaikka saadaan aikaan? 5 Työpaikka on savuton 6 Paras Savuton Työpaikka -kilpailu 7 Stumppi

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

SAVUTON KAMPUS -TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU HALLINTOJOHTAJALLE 17.8.2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO

SAVUTON KAMPUS -TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU HALLINTOJOHTAJALLE 17.8.2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SAVUTON KAMPUS -TYÖRYHMÄ LOPPURAPORTTI LUOVUTETTU HALLINTOJOHTAJALLE 17.8.2011 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO SISÄLLYS Johdanto...1 1 Savuton kampus edistää terveyttä ja työ- ja opiskelukykyä...2 2 Kohti savutonta

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-12:08

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 3/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-12:08 PÖYTÄKIRJA 3/2014 1 Yhteistyötoimikunta 26.05.2014 AIKA 26.05.2014 Klo 09:00-12:08 PAIKKA Urho Kekkosenkatu 2-4, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 18 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Tupakkavieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa

Tupakkavieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa Tupakkavieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa Sinikka Krogerus ja Reetta-Maija Luhta Suomen terveyttä edistävä sairaalat ja organisaatiot STESO ry Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

Kh 12.12.2011 406 Tarkistukset 10.10.2013. Savuton Kouvola - toimintaohjelma

Kh 12.12.2011 406 Tarkistukset 10.10.2013. Savuton Kouvola - toimintaohjelma Kh 12.12.2011 406 Tarkistukset 10.10.2013 Savuton Kouvola - toimintaohjelma SISÄLLYSLUETTELO 1. Kouvolan kaupunki on savuton työpaikka... 1 2. Lainsäädännölliset perusteet savuttomalle työpaikalle... 2

Lisätiedot

Savuton kunta on kunta, jossa

Savuton kunta on kunta, jossa Kiteen kaupungin 59 07.05.2013 yhteistyötoimikunta Työsuojelujaosto 22 13.03.2014 Sisäilmatyöryhmä 20 20.03.2014 Työsuojelujaosto 53 06.08.2014 Kiteen kaupungin 63 19.08.2014 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Ehdotus HUS-alueen Savuton sairaala -toimintaohjelmaksi

Ehdotus HUS-alueen Savuton sairaala -toimintaohjelmaksi Ehdotus HUS-alueen Savuton sairaala -toimintaohjelmaksi Laatinut: HYKS-sairaanhoitoalueen tupakkatyöryhmä 3/2011-3/2012 yleisen Savuton sairaala ohjeistuksen pohjalta Eteneminen: esittely HYKS-sairaanhoitoalueen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto

Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Standardien 2 ja 3 käytäntöön soveltaminen - Alkoholi mini-intervention käyttöönotto Heli Hätönen, TtM Ennaltaehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Imatran kaupunki Perustelut Imatralla

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt.

KAJAANIN KAUPUNKI 1/5. Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. KAJAANIN KAUPUNKI 1/5 SOPIMUS YHTEISTOIMINTAORGANISAATIOSTA Sopijaosapuolet: Kajaanin kaupunki ja kaupungin työntekijöitä ja viranhaltijoita edustavat henkilöstöjärjestöt. Tällä sopimuksella sovitaan työnantajan

Lisätiedot

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta

Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyden edistämisen mahdollisuudet sote-palveluntuottajan näkökulmasta Terveyttä edistävä yhteistyö tulevassa sotessa seminaari 19.3.2015 Toimitusjohtaja Aki Lindén 1 Terveyden edistäminen tarkoittaa

Lisätiedot

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat

Kokousaika klo Riihikosken terveysasema, taloustoimisto. Osallistujat Yhtymähallitus 18.1.2017 2 Kokousaika 18.1.2017 klo 17.00 17.44 Kokouspaikka Riihikosken terveysasema, taloustoimisto Osallistujat Päätöksentekijät Autio Markku Kaurila Matti Leino Jukka Lindgren Hilkka

Lisätiedot

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1

KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 KAJAANIN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2009 1 Työsuojelutoimikunta 20.05.2009 AIKA 20.05.2009 klo 13:00-14:10 PAIKKA kaupungintalo, neuvotteluhuone Leino KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 7 Kokouksen laillisuus ja

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/ Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone

Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/ Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone Nurmeksen kaupunki Pöytäkirja 2/2016 1 Yhteistyötoimikunta 19.01.2016 Aika 19.01.2016 klo 14:00-14:38 Paikka Kirkkokatu 14, kaupunginhallituksen kokoushuone Luettelo käsitellyistä asioista 1 Kokouksen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio

Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Terveyden edistämisen kuntakokous muistio Kemi 22.3.2010 1.Terveyden edistämisen rakenteet ja päätöksenteko: Kaupunkistrategia jäsentää myös terveyden edistämiseen liittyvää toimintaa. Strategisista päämääristä

Lisätiedot

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa!

Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen. Tervetuloa! Näyttö ohjaa toimintaa Hoitotyön näyttöön perustuvien käytäntöjen levittäminen Tervetuloa! Näyttö toimintana Parhaan saatavilla olevan ajantasaisen tiedon harkittua käyttöä terveydenhuollon asiakkaan hoidossa

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Yhteistyötoimikunta 16.12.2010 AIKA 16.12.2010 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuus ja

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Savuton Kouvola - osa työhyvinvointia

Savuton Kouvola - osa työhyvinvointia Savuton Kouvola - osa työhyvinvointia Tekstit Savuton Kouvola -työryhmä Henkilöstöpalvelut Lisätietoja: Henkilöstöpalvelut Taitto: Eija Tiitinen, viestintäkoordinaattori Kouvolan kaupungin julkaisu 2017

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut Lokakuu Savuton Kouvola -toimintaohjelma

Henkilöstöpalvelut Lokakuu Savuton Kouvola -toimintaohjelma Henkilöstöpalvelut Lokakuu 2013 Savuton Kouvola -toimintaohjelma Tekstit: Savuton Kouvola -työryhmä Henkilöstöpalvelut Taitto: Suvi Lantta Kuvitus: Tea Salonsaari Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Savuton

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010

Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen. Virpi Korhonen 30.11.2010 Lasten ja nuorten savuttomuuden tukeminen Virpi Korhonen 30.11.2010 Helpa Roihuvuori, 2010 Tupakoi päivittäin 47 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen alueella 37 % Tupakoi päivittäin oppilaitoksen läheisyydessä

Lisätiedot

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ

LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ LAKI EHKÄISEVÄN PÄIHDETYÖN JÄRJESTÄMISESTÄ Ehkäisevän päihdetyön, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen ja lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn toimijoiden yhteistyöpäivä 17.11.2015 /ESavi Orientaatioksi..

Lisätiedot

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen:

Puheenjohtaja ilmoitti, että allekirjoittaneet valtuutetut olivat ennen kokousta ilmoittaneet haluavansa jättää seuraavan aloitteen: Kaupunginvaltuusto 21 08.02.2012 Työsuojelutoimikunta 16 31.05.2012 Henkilöstöjaosto 33 14.06.2012 Kaupunginhallitus 192 13.08.2012 Kaupunginvaltuusto 86 12.09.2012 Henkilöstöjaosto 15 18.04.2013 Kaupunginhallitus

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston itseauditoinnin yhteistulokset 2016

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston itseauditoinnin yhteistulokset 2016 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston itseauditoinnin yhteistulokset 2016 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Satakunnan HYTEkärkihankkeet

Satakunnan HYTEkärkihankkeet Satakunnan HYTEkärkihankkeet Susanna Lehtimäki, toiminnanjohtaja, TtM Satakunnan Sydänpiiri ry Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen työryhmä Neuvokas perhe -hanke Hyvät käytännöt pysyvään käyttöön: Elintapaohjauksen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Yhteistyötoimikunta 09.09.2014. AIKA 09.09.2014 Klo 09:00-10:09

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2014 1. Yhteistyötoimikunta 09.09.2014. AIKA 09.09.2014 Klo 09:00-10:09 PÖYTÄKIRJA 4/2014 1 Yhteistyötoimikunta 09.09.2014 AIKA 09.09.2014 Klo 09:00-10:09 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 32 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50 PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhteistyötoimikunta 04.11.2014 AIKA 04.11.2014 Klo 09:00-11:50 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2-krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Kuntien savuttomuustilanne Suomessa. Raija Harju-Kivinen

Kuntien savuttomuustilanne Suomessa. Raija Harju-Kivinen Kuntien savuttomuustilanne Suomessa Raija Harju-Kivinen 29..206 Savuton toimintakulttuuri - Tupakointi on kielletty kaikissa työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämällä tavalla - Työpaikan tupakointipaikat

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot