30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi."

Transkriptio

1 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Liite nro: 8 PÖYTÄKIRJA YHTEISTYÖTOIMIKUNNAN KOKOUS Aika torstai kello Paikka Kauppakatu 1 neuvotteluhuone 4 kerros Osallistujat Hannu Leskinen maakuntajohtaja, puheenjohtaja Hannu Juntunen maakuntahallituksen varapuheenjohtaja Annikki Aitoaho asiantuntija, poistui kello Ella Kiljunen Jyty ry Marko Klemetti turvallisuuspäällikkö Matti Eerola työsuojelutoimikunnan edustaja Raimo Härkönen TNJ ry Leila Koskensalmi KTV ry Olli Vesala JUKO ry Asko Härmä KTN ry Aaro Rönkä henkilöstöjohtaja, sihteeri 30 AVAUS, LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Maakuntajohtaja Hannu Leskinen avasi kokouksen, joka todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 31 PÖYTÄKIRJANTARKISTAJIEN VALINTA Valittiin Matti Eerola ja Ella Kiljunen. 32 SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON TOIMIALAN AJANKOHTAISET ASIAT Asian käsittely siirrettiin käsiteltäväksi seuraavaan kokoukseen. 33 SAVUTON MAAKUNTA HANKKEEN VALMISTELU Hyväksyttiin työjärjestyksen muutos. Savuton maakunta hankkeen valmistelu käsiteltiin tässä vaiheessa. Suunnittelija Annikki Aitoaho selosti liitteen 1 mukaisesti asiaa, joka käsitellään seuraavassa sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksessa. Ennen hallitusta asia käsitellään uudelleen yhteistyötoimikunnassa. 34 LUONNOKSET TALOUSARVIOKSI JA TOIMINTASUUNNITELMAKSI V Maakuntajohtaja Leskinen selosti talousarvion ja toimintasuunnitelman 2006 luonnoksia liitteen 2 mukaisesti. Käydyn keskustelun jälkeen todettiin, että asia on käsitelty yt-menettelyn mukaisesti.

2 35 MUUT ESILLE TULLEET ASIAT Keskustelussa tuotiin esille, että työterveyslääkäreille on vaikea saada aikoja. Mahdollisten raja-aitojen muodostumisesta esitettiin huoli soten organisaatiossa: ennen kunta huolehti koko sosiaali- ja terveydenhuollon palvelukokonaisuudesta alueellaan. Muutokset koetaan huononnuksina Maakuntahallinnossa palvelut kehitetään ja tuote taan seutukunta-ajattelun pohjalta ja kuntarajat poistetaan. Pirjo Sirviö tiedottaa viestintästrategian valmistelusta. Luottamusmiehille tilataan yhteinen Kuntatyönantaja. Henkilökuntakortit ovat jaossa. Etuudet käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Pääluottamusmiespalaverissa tarkennetaan henkilökuntaetuuksiin varatut määrärahat vuodelle 2006 ja sovitaan etuuksiin liittyvistä toimenpiteistä. Turvallisuuspäällikön laatima turvallisuusohje on laitettu Kaimaan. Todettiin, että turvallisuusohje ja vastaavat uudet ohjeet tulee käsitellä ennen julkistamista yt-menettelyssä Seuraavassa toimikunnan kokouksessa todetaan, mitä vuoden 2005 aikana piti saada aikaan ja mitä on kesken? Valmiussuunnitelman päivitys pannaan alulle. Henkilöstöstrategian valmistelu käynnistetään työyksiköille tehtävällä kyselyllä. Henkilöstöraportointiprojekti on saamassa työnsä valmiiksi. Maakunnalle ja kunnille yhteis tä raportointia esitellään joulukuussa. 36 SEURAAVA KOKOUS Yhteistyötoimikunnan seuraava kokous pidetään Kauppakatu 1:ssä kello KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN Puheenjohtaja päätti kokouksen kello Puheenjohtaja Sihteeri Hannu Leskinen Aaro Rönkä Pöytäkirja tarkistettu ja hyväksytty

3 Ella Kiljunen Savuton maakunta Matti Eerola LIITE 1 Kainuun maakunta kuuluu Terve Kunta verkostoon ja Kainuun keskus-sairaala kuuluu terveyttä edistävien sairaaloiden rekisteröityyn yhdistyk-seen. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen työkulttuuriinsa potilaiden ja heidän läheistensä, työntekijöidensä, sairaalaympäris tön sekä väestön terveyden edistämisen. Kainuun maakunnan terveyden ja sairaanhoidon palvelujärjestelmän tehtä-vänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa terveydenhuollon palvelujen tarpeessa olevia asiakkaita ja potilaita. Sen tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissään olevin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää ter veyttä alueellaan. Tupakoinnin terveyshaitat ovat tutkimuksin osoitettuja ja kiistattomia. Kainuun maakunta asettaa tavoitteeksi savuttoman maakunnan. Päätökse-llään Kainuun maakunta haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tu kea asiakkaiden / potilaiden / nuorten / opiskelijoiden ja henkilökunnan tupa-koinnin lopettamista. Savuton maakunta toimintaohjelman valmistelu käsitellään yhteistyötoimi-kunnassa ja sosiaali- ja terveyslautakunnassa joulukuussa 2005 ja viedään sen jälkeen maakuntahallituksen hyväksyttäväksi. Savuton maakunta ei ole helposti eikä nopeasti saavutettavissa. Tarvi taan pitkäjänteisyyttä sekä monien toimijoiden yhteistyötä ja tukea tavoit teen saavuttamiseksi. Esitän, että yhteistyötoimikunta käy keskustelun Savuton maakunta toi-mintaohjelman valmistelusta ja tekee tarvittavat muutosesitykset ja että sosiaali- ja terveyslautakunta perustaa Savuton Maakunta -työryh män ja nimeää työryhmän jäsenet. Annikki Aitoaho LIITE SAVUTON SAIRAALA TOIMINTAOHJELMAT Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiiri

4 SAVUTON SAIRAALA -TOIMINTAOHJELMA POHJOIS-KARJALAN SAI- RAANHOITOPIIRISSÄ Johdanto Tupakointi on länsimaissa merkittävin ehkäistävissä oleva kuolleisuuden aiheuttaja. Ympäristön tupakansavu luokitellaan syöpävaaralliseksi aineeksi ja se on terveydelle vaarallista. Jokaisella ihmisellä on oikeus savuttomaan elinympäristöön. Tupakoinnin rajoittamisella sairaalassa ja sairaala-alueella suojataan ihmisiä tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta. Tässä toimintaohjelmassa tupakoinnilla tarkoitetaan kaikkien tupakkatuotteiden käyttöä. Vuonna 2002 Duodecim julkaisi Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suosituksen, jonka mukaan tupakkariippuvuuden neuvonta ja hoito otetaan systemaattisesti käyttöön kaikkialla terveydenhuollossa. Terveys 2015 kansanterveysohjelman ja Terveyttä ja hyvinvointia näyt töön perustuvalla hoitotyöllä kansallisen tavoite- ja toimintaohjelman tavoitteeksi on ase tettu tupakoinnin vähentäminen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin tehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoitolain mukaan sairaalan tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissä ole vin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä. Sairaalalla on velvollisuus vähentää tupa kointia ja sen aiheuttamia terveyshaittoja. 1. Sitoutuminen Kuvio 1. Terveyttä edistävä sairaala sisällyttää päivittäiseen toimintaansa sairaalaympäristön, potilaiden ja heidän vierailijoiden, henkilökunnan sekä väestön terveyden edistämisen. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättä nyt (77 ), että Pohjois-Karjalan keskussairaala ja kaikki sen toimipisteet julistautuvat savutto maksi sairaalaksi lukien. Julistautumalla savuttomaksi sairaalaksi Pohjois-Karjalan sairaan hoitopiirin kuntayhtymä haluaa edistää tupakoimattomuutta sekä tukea potilaiden ja henkilökunnan tupa koinnin lopettamista ja siten terveyttä. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri liittyi Suomen ter veyttä

5 2. Tiedottaminen edistävien sairaaloiden rekisteröityyn yhdistykseen ja sen yhteydessä toimivaan Suomen savuton sairaala -verkostoon. Savuttoman sairaalan toiminnassa ja toiminnan kehittämisessä noudatetaan Euroo pan savuton sairaala -verkoston (ENSH) toimintaperiaatteita. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa alkoi vuonna 2003 Sosiaali- ja terveysministeriön rahoittama kolmivuotiseksi suunniteltu Savuton elämä -tupakoinnin vieroitushanke. Hankkeen tavoitteena on kehittää tupakkariippuvaisen potilaan hoitojärjestelmä, joka jalkautetaan terveydenhuollon käytäntöön. Vuonna 2003 perustettuun tupakkatyöryhmään kuuluvat sisätautien ylilääkäri Juha Mustonen (hankkeen johtaja), keuhkosairauksien ylilääkäri Tuomo Kava, synnytys- ja naistentautien ylilääkäri Eeva Koistinen, osastonylilääkäri Heikki Ahtola, osastonhoitaja Tuula Honkanen, osastonhoitaja Sirpa Kinnunen ja tupakastavieroitushoitaja Kati Koponen. Sairaanhoitopiirin johtoryhmä hyväksyi Savuton sairaala -toimintaohjelman ennen toimeenpanoa ja vei sen hallitukselle tiedoksi. Tupakkatyöryhmä huolehtii yhdessä johdon kanssa toimintaohjelman tiedotta misesta kaikille yksiköille, toteuttamisesta ja arvioinnista sovitulla tavalla. Toimintaohjelman toteutumi seen tarvitaan johdon sitoutumisen lisäksi koko henkilökunnan ja potilaiden sitoutuminen. Sairaanhoito piiri kannustaa henkilökuntaa tupakoimattomuuteen tarjoamalla maksuttomat kolmen kuukauden vieroi tushoidot. Potilaiden sitoutuminen asiaan on osoitettavissa tupakkatyöryhmän toteuttamista tupakointita poja kartoittavista kyselyistä, joiden mukaan vuonna 2003 savutonta sairaalaa kannatti 76 % potilaista (n=1527), vuonna %:a (n=1388) ja vuonna %:a (n=1215). Päivitetty toimintaohjelma jaetaan kaikkiin sairaanhoitopiirin yksikköihin kesäkuussa Sairaanhoitopiirin johto ja tupakkatyöryhmä huolehtii riittävästä tiedottamisesta henkilökunnalle, potilaille, vierailijoille ja maakuntalaisille savuttoman sairaalan käytännön asioista. Sairaalan yleisissä tiloissa (kuvio 2) ja yksiköissä (kuvio 3) on Savuton sairaala -kyltit. Henkilökunta: Sairaanhoitopiirin johto tupakkatyöryhmän kanssa antaa toimintaohjeet kaikille yksiköille (toimintaohjelma). Yksiköiden esimiehet huolehtivat savuton sairaala asioiden tiedottamisesta henkilökunnalle. Toimintaohjelma julkaistaan intrassa ja viikkotiedotteessa sekä tiedotustilaisuuksia järjestettiin lokakuussa 2004 esimiehille ja koko henkilökunnalle. Potilaat/asiakkaat: Potilaat saavat tiedon savuttomasta sairaalasta jo sairaalasta lähetettävästä kutsukir jeestä. Jokainen yksikkö huolehtii tiedon lisäämisestä kutsukirjeeseen mennessä. Lisätie toa potilaille annetaan yksiköistä, joissa he ovat hoidettavana. Kutsukirjeisiin lisättävä teksti (Tikkamäki + Paiholan sairaala): Pohjois-Karjalan keskussairaala on savuton sairaala alkaen. Suosittelemme, että ette tupakoi sairaalassa ja sairaala-alueella hoitojakson/-käynnin aikana. Sairaalasta saatte apua tupakoinnin lopettamiseen. Sairaalan yleisissä tiloissa ja yksiköissä olevilla Savuton sairaala -kylteillä tiedotetaan potilaille myös asiasta. Henkilökunta antaa lisätietoa potilaille savuttomasta sairaalasta ja tarjoaa apua tupakoinnin lopettamiseen. Nikotiinikorvaustuotteet ovat potilaille maksuttomia hoitojakson aikana ja niitä tarjotaan kaikille tupakoiville joko lopettamisen tueksi tai tupakoinnin vaihtoehdoksi. Vierailijat: Vierailijoille tiedotetaan savuttomasta sairaalasta sairaalan yleisissä tiloissa ja yksiköissä ole villa kylteillä. Maakunta: Pohjois-Karjalan alueella ihmisille tiedotetaan savuttomasta sairaalasta maakuntalehden kautta.

6 Kuvio 2. Kyltti sairaalan yleisiin tiloihin Kuvio 3. Kyltti yksikköihin 3. Koulutus Savuton elämä -tupakoinnin vieroitushanke toteutetaan kouluttamalla lääkärit ja hoitohenkilöstö tupakkariippuvaisen potilaan neuvontaan ja hoitoon sekä tupakoinnin ennaltaehkäisyyn. Vuoden 2004 lop puun mennessä koko keskussairaalan henkilökunta on koulutettu. Vuonna 2005 hanke laajennetaan Pai holan sairaalaan ja perusterveydenhuoltoon. Hankkeen vaikutuksia arvioidaan seuraamalla tietojärjestel mästä tupakoivien, tupakoinnin lopettavien ja siinä onnistuneiden määrää. Vuonna 2004 hankkeeseen liittyivät Etelä-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiirit sekä vuonna 2005 Satakunnan sairaan hoitopiiri. Lääkärien ja hoitohenkilöstön koulutukset tupakkariippuvaisen potilaan neuvontaan ja hoitoon toteute taan osastotunteina, pienryhmäkoulutuksina osastoilla ja poliklinikoilla sekä lääkärien meetingien aihei na. Koulutus kestää tunnin per ryhmä. Koulutuksen jälkeen hoitajat saavat luvan aloittaa nikotiinikor vaushoidot potilaille kunkin erikoisalan ylilääkärin suostumuksella. Koulutuksien ajankohdista sovitaan yksikköjen esimiesten kanssa. Kussakin yksikössä on vähintään kaksi nimettyä hoitohenkilöstöön kuulu vaa tupakkavastaavaa, joiden tehtäviin kuuluu huolehtia, että yksikössä on aina kirjallista vieroitusmate riaalia ja nikotiinikorvaustuotteita saatavilla. Tupakkavastaavat pitävät myös yhteyttä tupakastavieroitus hoitajaan. 4. Tuki tupakoinnin lopettamiseksi Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin henkilökuntaa ja potilaita tuetaan ja autetaan tupakoinnin lopettamisessa. Henkilökunta: Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän hallitus on kokouksessaan päättänyt (77 ), että kuntayhtymä tukee henkilöstön tupakasta vieroitusta tarjoamalla tupakoiville työntekijöille maksuttoman kolmen kuukauden vieroitushoidon (nikotiinikorvaushoito tai bupropioni) alkaen. Vieroitushoidon saaminen edellyttää osallistumista joko yksilöohjaukseen tai vieroitusryhmään. Tupakoiva työntekijä voi ottaa yhteyttä joko työterveyshuoltoon / oma työterveys hoitaja (p. 2031) tai tupakastavieroitushoitajaan (p. 5797). Vieroitusryhmien alkamisesta ilmoitetaan in trassa ja viikkotiedotteessa. Mikäli yksilöohjaukseen tai vieroitusryhmään osallistuminen ajoittuu työ vuoron ajalle, työntekijä voi sovittuaan siitä esimiehensä kanssa osallistua siihen omalla työajallaan eikä käytettyä aikaa tarvitse tehdä takaisin. Vieroitushoidot kustannetaan työterveyshuollon määrärahoista ja vieroitushoidosta aiheutuvia matkakustannuksia ei korvata työntekijälle. Määräaikaisista työntekijöistä vieroitushoidon saavat ne, jotka ovat olleet sairaanhoitopiirin palveluksessa vähintään vuoden ja työsuh de jatkuu sekä ne, joilla on työsopimus vähintään vuodeksi eteenpäin, mutta eivät välttämättä ole olleet vuotta sairaanhoitopiirin palveluksessa. Potilaat/asiakkaat: Kaikkien sairaalaan tulevien potilaiden tupakointitottumukset selvitetään. Kaikille tupakoiville annetaan neuvontaa ja hoitoa sekä kehotetaan tupakoimattomuuteen koulutuksessa saatujen tietojen mukaisesti. Tupakoiville potilaille hoitohenkilökunta tarjoaa/aloittaa yksilölliset nikotiinikorvaushoidot tupakoinnin lopettamiseksi tai tupakoinnin vaihtoehdoksi sairaalassaoloajaksi. Sairaala-apteekista on saatavana kaikkia nikotiinikorvaustuotteita ja hoitojakson aikana ne ovat maksuttomia poti laille. Hoitojakson jälkeen nikotiinikorvaushoito jatkuu ohjeiden mukaisesti potilaan omalla kustannuk sella. Sairaalasta annetaan kirjallista materiaalia tupakoinnin lopettamisen tueksi. Tupakointitottumusten seuranta

7 5. Tupakoinnin valvonta toteutetaan, kun potilas tulee seuraavan kerran terveydenhuollon piiriin. Jokainen esimies huo lehtii siitä, että yksikkönsä koko hoitohenkilökunnalla on riittävät tiedot ja taidot neuvoa ja hoi taa tupakkariippuvaisia potilaita. Savuttomaksi sairaalaksi julistautuminen tarkoittaa huomattavia tupakoinnin rajoituksia sairaalassa ja sairaala-alueella. Rajoitukset koskevat myös sairaala-alueella sijaitsevaa perusterveydenhuollon päivystystä (päätös , johtava ylilääkäri Olavi Vänskä). Henkilökunta: Henkilökunnan tupakointi on kielletty työaikana lukien. Jaksotyötä teke villä (esim. lääkärit, hoitajat, laitoshuoltajat) ruokatauko on työaikaa, joten silloin ei voi tupakoida. Toimistotyöaikaa tekevillä ruokatauko on omaa aikaa, johon työnantaja ei voi puuttua. Tällöin kuitenkin tupakointi on kielletty sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Kahvitauko on kaikilla työaikaa ja silloin ei voi tupakoida. Henkilökunta saa tukea ja apua tupakoinnin lopettamiseen (kts. kohta 4). Yksikköjen esimiesten tehtävänä on valvoa hallituksen päätöksen (77 ) noudattamista. Yksikköjen esimiehillä on oikeus/velvollisuus huomauttaa asiasta ja ohjata vieroitushoitoon, jos työntekijät eivät noudata hallituksen päätöstä. Mahdollisista muista sanktioista päätetään sen jälkeen, kun on saatu kokemuksia siitä, miten kieltoa noudatetaan. Tupakointikielto koskee myös kaikkia sairaanhoitopiirin yksi köissä olevia opiskelijoita. Tästä on annettu tiedote oppilaitoksille. Tupakoimattomuus ei ole valintakri teeri sairaalan henkilökuntaa valittaessa, mutta työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista savutto man sairaalan käytäntöihin. Tupakoimattomuus on syytä ilmoittaa etukäteen hakuilmoituksessa niihin tehtäviin, joissa työnantaja katsoo tupakoimattomuuden olevan tarpeellinen tehtävien onnistuneen hoi don kannalta tai joissa tupakoimattomuudesta on merkittävää hyötyä ja etua. Potilaat/asiakkaat: Pohjois-Karjalan keskussairaalan (Tikkamäki) potilaiden tupakointi on kielletty hoitokäynnin/-jakson aikana lukien poikkeukset huomioiden. Sairaalan on perusteltua kieltää potilaan tupakkatuotteiden käyttö osana sairaalahoitoa etenkin, jos voidaan ennakoida sairauden voivan pahentua tupakkatuotteiden käytöstä tai paranemisen estyvän tai hidastuvan siitä. Potilaille tiedo tetaan savuttomasta sairaalasta kutsukirjeessä ja sairaalassa olevilla kylteillä. Potilaat saavat apua tupa koinnin lopettamiseen (kts. kohta 4). Jos osaston omatoimisesti liikkuvat ja vahvasti tupakkariippuvaiset (vaikeasti sairaat) potilaat, joille on suositeltu savuttomuutta hoitojakson aikana, eivät pysty nikotiinikorvaushoidosta huolimatta olemaan tupakoimatta voivat käydä tupakalla. Näille potilaille on järjestetty yksi tupakkahuone (pääsisäänkäynnin hissiaulasta pohjakerrokseen, entinen välinehuollon päivystysvarasto). Tupakkahuoneeseen voi mennä vain osastolta annettavalla avainkortilla. Lääkäri/hoitaja arvioivat yhdessä potilaan kanssa lääkärinkier rolla, onko hänen välttämätöntä päästä tupakalle, vai riittäisikö nikotiinikorvaushoito. Tarvittaessa hoitohenkilökunta antaa henkilökohtaiseen käyttöön avainkortin, joka palautetaan hoitojakson päätyttyä. Jos potilas kadottaa avainkortin tulee hänen maksaa kymmenen euron korvaus potilastoimistoon kassalle tai se lisätään hänen hoitolaskuunsa. Hoitohenkilökunta ilmoittaa kadonneesta kortista potilastoimiston kas salle. Ulkona on kaksi tupakkakatosta (pääsisäänkäynnin edessä ja perusterveydenhuollon päivystyksen sisäänkäynnin oikealla puolella) edellä mainitulle potilasryhmälle. Sallitut tupakointipaikat näkyvät liit teenä olevasta kartasta (liite 1). Sairaala-alueella tupakointi on kielletty sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Yöaikaan (klo: ) potilailla ei ole oikeutta mennä ulos tupakkakatokseen, koska sairaalan ovet ovat lukittuina turvallisuuden vuoksi. Lisäksi ulos ei saa mennä tippatelineen kanssa, sillä lääkeliuos saattaa kiteytyä lämpötilan vaihtelun vuoksi. Hoitohenkilökunta ei kuljeta potilaita tupakkahuoneeseen tai tupakkakatokseen, näissä tapauk sissa aloitetaan nikotiinikorvaushoito. Sairaalan tehtävänä on pitää talvisaikaan tupakkakatokseen johta vat polut aukaistuina ja hiekoitettuina. Sairaala ei ole vastuussa siitä, jos potilas kiellosta, suosituksista ja ohjeista huolimatta lähtee tupakalle ja esimerkiksi loukkaa itsensä. Paiholan sairaalassa potilaiden osalta tupakointikielto otetaan alkaen käyttöön suositusluonteisesti eli heitä kehotetaan tupakoimattomuuteen sekä annetaan neuvontaa ja hoitoa (nikotiinikorvaustuotteet) tupakoinnin lopettamiseen. Potilaat voivat tarvittaessa tupakoida tupakkahuoneissa (2 osastolla) ja

8 tupakkakatoksessa. Vierailijat: Vierailijoiden tupakointi on kielletty sairaalan sisätiloissa ja sairaala-alueella sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. Kaikilla sairaanhoitopiirin henkilökuntaan kuuluvilla on oikeus/velvollisuus muistuttaa savutto masta sairaalasta, jos potilas/asiakas (muualla kuin tupakkahuoneessa/-katoksissa), työntekijä tai vierailija tupakoi sairaalan sisätiloissa tai sairaala-alueella sairaalan ulko-ovien, ikkunoiden ja ilmanvaihtolaitteiden (korvausilman ottoaukot) läheisyydessä. 6. Sairaalaympäristö Sairaalan tiloihin ja sairaala-alueelle on kiinnitetty Savuton sairaala -kylttejä. Tuhkakuppeja on vain potilaille tarkoitetuissa virallisissa tupakkakatoksissa (2 kpl) ja tupakkahuoneessa (kts. kohta 5). Sairaala-alueelta poistetaan epäviralliset tupakointipaikat (kurkkupurkit yms.). Paiholan sairaalan potilaiden tupakointi on luettavissa kohdasta 5. Sairaalassa suositellaan tupakoimattomuutta ja sillä pyritään ehkäisemään myös tupakoinnista aiheutuvia tulipaloja. Pohjois-Karjalan keskussairaalassa (Tikkamäki) ei myydä tupakkatuotteita. Paiholan sairaalassa tupakkatuotteiden myyntiä voidaan jatkaa toistaiseksi, mutta tupakkatuotteita ei pidetä näkyvil lä. 7. Terveellisen työympäristön edistäminen Savuton sairaala -järjestelmä suojaa kaikkia sairaala-alueella olevia ja työskenteleviä ihmisiä ympäristön tupakansavun aiheuttamilta terveyshaitoilta ja siten edistää ihmisten terveyttä. Koulutusta tupakkariippuvuuden neuvontaan ja hoitoon järjestetään säännöllisesti terveydenhuollon henkilökunnalle sairaanhoitopiirin toimesta. Savuton sairaala käytännöistä on tiedotettu intrassa, viikkotiedotteessa ja esimiesten kautta. Henkilökun nan ja potilaiden tupakointitottumuksia seurataan säännöllisesti. 8. Väestön terveyden edistäminen Savuton sairaala järjestelmällä pyritään vähentämään ihmisten tupakointia ja edistämään väestön ter veyttä pidemmän ajan kuluessa. Tupakointi on keskeinen riskitekijä sekä sydän- että keuhkosai rauksien synnyssä, joten tupakoinnin lopettamisella on merkittävästi vaikutusta uusien sairaus tapausten synnyssä ja näihin sairauksiin kuolleisuuden vähenemisessä. Savuttomalla sairaalalla tehostetaan terveyskasvatusta ja parannetaan terveyskasvatuksen uskottavuutta eli sairaala toimii väes tölle esimerkkinä tukiessaan tupakoimattomuutta. Pohjois-Karjalan keskussairaala on jatkuvassa yhteistyössä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien sairaanhoitopiirien, järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Lisäksi sairaala osallistuu aktiivisesti terveyttä ja tupakoimattomuutta edistäviin paikallisiin, kansallisiin sekä kansainvälisiin hankkeisiin/tilaisuuksiin. 9. Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Tupakkatyöryhmä koordinoi savuton sairaala -toimintaperiaatteiden käytännön toteutusta ja tekee sisäi sen auditoinnin kerran vuodessa syksystä 2004 alkaen. Savuttoman sairaalan toimintaperiaatteiden toteu tumisen seurantaa ja arviointia toteuttavat yksikköjen esimiehet yhdessä tupakkatyöryhmän kanssa. Tie dottamisesta huolehtii sairaanhoitopiirin johto yhdessä tupakkatyöryhmän kanssa. Yksikköjen esimiehillä on oikeus/velvollisuus ohjata henkilökuntaansa toimimaan savuttoman sairaalan käytäntöjen mukaisesti ja valvoa ohjeiden noudattamista. Kaikilla sairaanhoitopiirin henkilökuntaan

9 kuuluvilla on edellä mainitut oikeudet/velvollisuudet suhteessa muihin työntekijöihin, potilaisiin/asiakkaisiin ja vierailijoihin. 10. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan savuton sairaala -ohjelman periaatteiden toteuttamista ja sairaalan sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin. Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri on sitoutunut edellä mainittuihin periaatteisiin ja pyrkii toteuttamaan niitä mahdollisimman hy vin. Liite 1 Kartta Tikkamäen sallituista tupakointipaikoista potilaille (vaikeasti sairaat, kts. kohta 5)

10

11 Savuton sairaala toimintaohjelma Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirissä Johdanto Kainuun sairaanhoito- ja erityishuoltopiirin tehtävänä on tutkia, hoitaa ja kuntouttaa erikoissairaanhoitoa tarvitsevia potilaita. Erikoissairaanhoitolain mukaan sen tehtäviin kuuluu lisäksi käytettävissään olevin tiedoin ja taidoin ehkäistä sairauksia ja edistää terveyttä. Tupakoinnin terveyshaitat ovat tutkimuksin osoitettuja ja kiistattomia. Sai raanhoitopiiri on asettanut tavoitteeksi Savuttoman sairaalan. Päätöksellään sai raan-hoitopiiri haluaa edistää tupakoimattomuutta, sekä tukea potilaiden ja henkilökun nan tupakoinnin lopettamista. 1. Sitoutuminen Kuntayhtymä on hyväksytty vuonna 1998 WHO:n Health Promoting Hospitals verkostoon ja kuntayhtymä on Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäsen. Yhdistyk sen keskeisenä tavoitteena on terveyttä edistävän toimintakulttuurin edistäminen sai raaloissa. Kuntayhtymä on sitoutunut Savuton sairaala ohjelman toteutukseen kun ta-yhtymän hallituksen päätöksellä Lisäksi Pohjois-Suomen erikoissairaan hoidon yhteistyöohjelmassa, jonka kuntayhtymä on myös hyväksynyt, todetaan: Tupa koinnin vähentämisessä on valmistunut Käypä hoito suositus. Tämän suosituksen toimeenpano-ohjeet otetaan osaksi kaikkien sairaanhoitopiirien koulutusohjelmia ja pyritään suositusten mukaiseen toimintaan tupakoinnin vähentämiseksi. Toimintaa koordinoi nimetty Savuton sairaala työryhmä, johon kuuluu organisaation johdon, työterveyshuollon ja henkilökunnan edustaja, sekä Terveyttä edistävät sairaa lat verkoston yhdyshenkilö. Työryhmän puheenjohtajana toimii johdon edustaja. 2. Tiedottaminen Työryhmä laatii tiedotteet henkilökunnalle, potilaille/asiakkaille ja vierailijoille. Organisaation johto yhteistyössä Savuton sairaala -työryhmän kanssa antaa toiminta-ohjeet tulosyksiköille esim. savuttomiin käytäntöihin liittyvät tiedonannot, koulutukset ja sisäi set tiedotteet. Potilastiedottamisessa tarkoituksena on jo ennen sairaalaan tuloa kertoa siitä, että sairaala toteuttaa tiettyjä tupakointia rajoittavia käytäntöjä pyrkiessään Savuttomaksi sairaalaksi. Vierailijoita varten on omat tiedotteet yleisesti nähtävissä. Kuntalaisille tiedotetaan maakunnallisten tiedotusvälineiden kautta. 3. Koulutus ja ehkäisy

12 Asiantuntijoista muodostettu työryhmä vastaa tupakkaan ja vieroitustyöhön liittyvän materiaalin hankinnasta sekä kouluttaa sairaanhoitopiirin työntekijät Tupakointi, nikotiiniriippuvuus ja vieroitushoidot Käypä hoito -suosituksen periaatteiden mukaan. Henkilökunnan, lääkärit mukaan lukien, tulee saada riittävä koulutus Käypä hoito -suosituksesta ja sen soveltamisesta käytäntöön. 4. Tuki tupakoinnin lopettamiseksi Jokaisen potilaan/asiakkaan tupakointitottumukset selvitetään. Jos potilas/asiakas haluaa, häntä tuetaan tupakoinnin lopettamisessa. Potilaat saavat nikotiinikorvaushoitoa sairaalassa oloaikana ja sitä tulee tarjota heille tupakoinnin vaihtoehdoksi. Hoitoyksiköillä tulee olla mahdollisuus saada koulutetulta henkilöltä apua tupakoinnin vieroitukseen liittyvissä asioissa. Tupakoinnin vieroitusmenetelmistä tulee olla materi aalia henkilökunnan, potilaiden ja vierailijoiden saatavilla. Henkilökunta saa lääkärin arvioiman nikotiinikorvaushoidon (max 3 kk) ilmaiseksi työterveyshuollosta sekä valintansa mukaan tukea yksilö- tai ryhmäohjauksessa. 5. Tupakoinnin valvonta Henkilökunnan tupakointi on kielletty kaikissa organisaation tiloissa ja alueella työaika na. Potilasta/asiakasta kehotetaan tupakoimattomuuteen ja tarjotaan vieroitushoitoja. Siirtymävaiheessa potilaiden/asiakkaiden tupakointi sallitaan vain tarkoitukseen suunnitellussa tupakkakatoksessa ja osastojen ulkoparvekkeilla. Vierailijoiden tupakointi on sallittu vain ulkona sijaitsevissa tupakkakatoksissa. Toivo mus on, että vierailijat pidättäytyisivät tupakoinnista sairaalavierailunsa aikana. 6. Ympäristö Sairaalan tiloihin ja sisäänkäyntien yhteyteen kiinnitetään riittävästi Savuton sairaala - kylttejä. Tupakkatuotteiden myynti lopetetaan sairaalan kanttiinissa. Psykiatrian osastoille järjestetään erillinen myynti. 7. Terveellisen työympäristön edistäminen Tupakoimattomuutta tukeva järjestelmä suojaa ja edistää kaikkien organisaatiossa työskentelevien terveyttä. Sairaalan johto ja esimiehet vastaavat siitä, ettei henkilökunta altistu työympäristön tupakansavulle. Työhönoton yhteydessä edellytetään sitoutumista tupakoimattomuuteen ja Savuton sairaala käytäntöihin. Henkilökunnan tupakointitapoja seurataan säännöllisesti.

13 8. Väestön terveyden edistäminen Kuntayhtymä tukee eri tavoin terveyden edistämistä ja savuttomuutta toiminta-alueel laan. Kuntayhtymä osallistuu paikallisiin, kansallisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin tupakoin nin vähentämiseksi. Kuntayhtymällä on selkeä suunnitelma jatkuvasta yhteistyöstä muiden samaan tavoitteeseen pyrkivien järjestöjen ja toimijoiden kanssa. Vuosittaisissa järjestö-tapaamisis sa esitellään Savuton sairaala ohjelmaa ja sen toteutusta. 9. Toimintaperiaatteiden arviointi ja laaduntarkkailu Savuton sairaala -työryhmä valvoo toimintaperiaatteiden noudattamista ja tekee sisäi sen auditoinnin kerran vuodessa. Henkilökunnalla on oikeus/velvollisuus ohjata potilaita tai vierailijoita noudattamaan tupakointia koskevia ohjeita. Savuttomansairaalan toimintaperiaatteiden toteuttamisen seurantaa ja arviointia toteut-tavat esimiehet yhteistyössä Savuton sairaala -työryhmän kanssa. Tiedottaminen Savuttoman sairaalan toiminnasta ja prosessin etenemisestä kuuluu Savuton sairaala -työryhmälle. 10. Toimintaperiaatteiden vakiinnuttaminen Suomen terveyttä edistävät sairaalat ry:n jäseniltä edellytetään Euroopan Savuton sairaala -ohjelman periaatteiden toteuttamista ja organisaation sitoutumista toteuttamisen eri vaiheisiin.

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Savuton sairaala- toimintaohje

Savuton sairaala- toimintaohje KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRI Savuton sairaala- toimintaohje päivitys vuosille 2013 2015 Johdanto Tupakan kulutus on parhaiten ehkäistävissä oleva yksittäinen kuolleisuuden ja työkyvyttömyyden syy maailmassa.

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 4/2009 1 Yhteistyötoimikunta 18.08.2009 AIKA 18.08.2009 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1 IV kerros kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 20 Kokouksen avaus,

Lisätiedot

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Savuton työpaikka osa työhyvinvointia Miksi savuton työpaikka? Kustannussäästöt Päivittäin tupakoiva aiheuttaa työnantajalle maltillisen arvion mukaan vuodessa keskimäärin 1 060 1 300 euron kustannukset

Lisätiedot

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla

Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka 2016 Liite 2./Yhteistyötmk 8.6.2016 5 Liite 1 / Khall 26.8.2016 Toimintaohje savuttomuuden edistämiseksi Ristijärven kunnan työpaikoilla Ristijärven kunta savuton työpaikka

Lisätiedot

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan.

HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. SAVUTON SAIRAALA -TOIMINNAN YHTEENVETOA HUS liittyi vuoden 2011 alussa Suomen terveyttä edistävät sairaalat verkostoon (STES) ja on siten sitoutunut Savuton sairaala -toimintaan. HUS-tason Savuton sairaala

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 1/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:07 PÖYTÄKIRJA 1/2013 1 Yhteistyötoimikunta 18.03.2013 AIKA 18.03.2013 Klo 09:00-11:07 PAIKKA Kauppakatu 1, 2 krs kokoushuone Kanerva KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016

Tupakoimaton KYS. Toimenpideohjelma 2016. Laatija: Tupakoimaton KYS -työryhmä. Versionumero: 1.1. Päivämäärä: 6.4.2016 Tupakoimaton KYS Toimenpideohjelma 2016 Laatija: Versionumero: 1.1 Päivämäärä: 6.4.2016 Hyväksyjä: Kuntayhtymän johtoryhmä Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri Toimenpideohjelma 1.0 2 (11) Sisällys Johdanto...

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 5/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-10:58 PÖYTÄKIRJA 5/2013 1 Yhteistyötoimikunta 29.10.2013 AIKA 29.10.2013 Klo 09:00-10:58 PAIKKA Seminaarinkatu 2, 3 krs. kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 43 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja

Työsuojelu- ja. 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja. 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja Työsuojelu- ja 5 12.02.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 4 16.03.2015 yhteistyötoimikunta Työsuojelu- ja 3 28.05.2015 yhteistyötoimikunta Kaupunginhallitus 10 21.09.2015 Työsuojelu- ja 3 26.11.2015

Lisätiedot

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä

Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Kunta savuttomaksi - tukea, tekoja ja yhteistyötä Tupakkahaittojen ehkäisyn tiimi, THL Haittojen ehkäisemisen ryhmä, STM 13.9.2013 www.thl.fi/tupakka 1 Päivittäin tupakoivat aikuiset koulutuksen mukaan

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Savuton duuni, nuuskaton huuli

Savuton duuni, nuuskaton huuli Savuton duuni, nuuskaton huuli Valo ja Olympiakomitea haastavat jäsenjärjestönsä savuttomiksi ja nuuskattomiksi työpaikoiksi. Mukaan pääsee, kun on henkilöstönsä kanssa sopinut kriteereiden toteutumisesta

Lisätiedot

Savuton kunta

Savuton kunta Savuton kunta 2012 2015 Tarja Kristiina Ikonen 1 STRATEGISET LINJAUKSET - osatavoitteet 1-5 1. Kuntatyönantajan ja muiden julkisella rahoituksella toimivien tahojen savuton toimintakulttuuri 2. Kuntien

Lisätiedot

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMENPIDEOHJELMA

SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMENPIDEOHJELMA SAVUTON PÄÄKAUPUNKISEUTU TOIMENPIDEOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 1.2 Lainsäädäntö ja kansallinen terveyspolitiikka linjaavat savuttomuuden edistämistä kunnassa... 3 2 Savuton pääkaupunkiseutu

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Pöytäkirja 1 (9) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 8/2016 Aika 7.6.2016 kello 18:00-19:13 Paikka n kaupunginhalllituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä

Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Terveyskeskusten ja sairaanhoitopiirin yhteistyöseminaari 18.10.2012 Terveyden edistäminen osana terveydenhuollon laatutyötä Veikko Kujala ja Leea Järvi, Perusterveydenhuollon yksikkö Terveyden edistäminen

Lisätiedot

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5.

PÖYTÄKIRJA 3/ Elämänhallintatyöryhmä. Aika klo 09:00-10:35. Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. PÖYTÄKIRJA 3/2016 1 Elämänhallintatyöryhmä Aika 10.06.2016 klo 09:00-10:35 Paikka Punkalaitumen kunnantalo, osoite Vesilahdentie 5. Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 16 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Savuton sairaala - toimintaohjelma. Työkalupakki perehdytykseen ja ohjelman juurrutukseen

Savuton sairaala - toimintaohjelma. Työkalupakki perehdytykseen ja ohjelman juurrutukseen Savuton sairaala - toimintaohjelma Työkalupakki perehdytykseen ja ohjelman juurrutukseen Sisältö Taustaa Mitä on tapahtunut 10 vuodessa? Ajankohtaisia haasteita Toimintaohjelman pääkohdat 1. Sitoutuminen

Lisätiedot

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen

Terveyden edistämisen neuvottelukunta Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009-2013 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Alueellinen TED-työryhmä (2010) Kuntakierros 2009 Kuntien toiveet Terveyden edistämisen neuvottelukunta 2009 Alueellinen

Lisätiedot

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään

Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Hyvinvointikertomukset ja -strategiat elämään Työkokouspäivä 22.3.2011 Avauspuheenvuoro Yksikön päällikkö Riitta Pöllänen Lapin aluehallintovirasto Lapin aluehallintovirasto, Peruspalvelut, oikeusturva

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi Kolme kokonaisuutta: www.28paivaailman.fi asiakkaalle, (ei vaadi kirjautumista): tapaamisten

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Pöytäkirja 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 5/2016 Aika 19.4.2016 kello 18:00-19:53 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Allekirjoitukset Juha Vasama puheenjohtaja Aino-Maija Luukkonen

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (12) Sote-Satakunnan johtoryhmän kokous nro 12/2016 Aika 15.11.2016 kello 18:00 Paikka Porin kaupunginhallituksen kokoushuone Läsnäolijat Vasama Juha Lehtonen Harri Heino Oili

Lisätiedot

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1

Savuton kunta 2012 2015. Tarja Kristiina Ikonen 9.2.2012 1 Savuton kunta 2012 2015 1 PROJEKTIN TAUSTAA Tupakointi on alkoholin käytön ohella merkittävin vältettävissä oleva ennenaikaisen kuolleisuuden ja sairastuvuuden aiheuttaja Suomessa. Vajaa viidennes suomalaisesta

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia

Savuton työpaikka. Kiinteä osa työhyvinvointia Savuton työpaikka Kiinteä osa työhyvinvointia Sisällys Savuton työpaikka 2 Savuton työpaikka 3 Miten savuton työpaikka saadaan aikaan? 5 Työpaikka on savuton 6 Paras Savuton Työpaikka -kilpailu 7 Stumppi

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1

KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 KAINUUN MAAKUNTA -KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/2010 1 Yhteistyötoimikunta 16.12.2010 AIKA 16.12.2010 Klo 9:00-12:05 PAIKKA Kauppakatu 1, 2.krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 38 Kokouksen avaus, laillisuus ja

Lisätiedot

Tupakkavieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa

Tupakkavieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa Tupakkavieroituksen laatukriteerit terveydenhuollossa Sinikka Krogerus ja Reetta-Maija Luhta Suomen terveyttä edistävä sairaalat ja organisaatiot STESO ry Sidonnaisuudet kahden viimeisen vuoden ajalta

Lisätiedot

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen

Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman hyväksyminen Terveydenhuoltolain mukaisen järjestämissuunnitelman 2013-2016 hyväksyminen 219/00.01/2013 SOS 19.11.2013 144 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri pyytää jäsenkuntia tekemään 5.12.2013 mennessä päätöksen terveydenhuoltolain

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO

Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus YHTEENVETO 2013-2014 9.10.2014 Ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan alueellisen terveyden edistämisen koordinaation painopisteet 2013 2016, Pirkanmaan

Lisätiedot

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen

28 päivää ilman. Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen 28 päivää ilman Kaikille sopiva ohjelma tupakoinnin lopettamiseen www.28paivaailman.fi www.28paivaailman.fi 28 + 1 -tukitapaamiset Ohjaajakoulutukset: 2x2 /v myös etäosallistumismahdollisuus ohjaajakoulutuksiin

Lisätiedot

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009

Vieremän seurakunta Kokouspöytäkirja n:o 4/2009 Kirkkovaltuusto KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 10.12.2009 39 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 4/2009 KOKOUSAIKA torstaina 10. päivänä joulukuuta 2009 kello 19.00 KOKOUSPAIKKA JÄSENET VARAJÄSENET POISSA Seurakuntatalo Markku Haataja Markku Huttunen Eino Piippo

Lisätiedot

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys

Muonion kunta Esityslista/Pöytäkirja 9/2016 Sivistyslautakunta. 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma, päivitys Sivistyslautakunta Kokoustiedot Aika 30.11.2016 klo 17.00- Paikka Kunnanvirasto, sivistystoimisto Asiat 107 Opetussuunnitelman hyväksyminen, esiopetus 108 Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma,

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille

Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 956/00.04.01/2016 404 Varsinais-Suomen sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämissuunnitelman päivityksen hyväksyminen vuosille 2017-2018 Päätöshistoria Sosiaali-

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 6/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 09:00-11:50 PÖYTÄKIRJA 6/2014 1 Yhteistyötoimikunta 04.11.2014 AIKA 04.11.2014 Klo 09:00-11:50 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2-krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 45 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Marko Vatanen

Marko Vatanen Marko Vatanen 22.11.2011 Potilasturvallisuus Terveydenhuollon ammattihenkilöiden, toimintayksiköiden ja organisaatioiden periaatteet ja toimintakäytännöt, joilla varmistetaan potilaiden terveyden- ja sairaanhoidon

Lisätiedot

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA

PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA 1 PAIKALLINEN VIRKA- JA TYÖEHTOSOPIMUS HÄLYTYSRAHAN MAKSAMISESTA 1 Soveltamisala Tätä sopimusta sovelletaan Kainuun maakunta -kuntayhtymän palveluksessa oleviin Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen

Lisätiedot

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ

LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ LAPIN SAIRAANHOITOPIIRIN PERUSTERVEYDENHUOLLON YKSIKKÖ HYVINVOINTIA EDISTÄMÄSSÄ HYVINVOINTIJOHTAMISELLA ONNISTUMISEN POLUILLE JA HYVÄÄN ARKEEN LAPISSA KOULUTUS 2.4.2014 Sinikka Suorsa Vs.suunnittelija

Lisätiedot

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013

Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Keski-Suomen sairaanhoitopiirin sairaaloita koskeva TERVEYDEN EDISTÄMISEN TOIMINTAOHJELMA vuosille 2009-2013 Käsitelty Keski-Suomen sairaanhoitopiirin johtoryhmässä 18.5.2009 Johtajaylilääkäri Jukka Puolakka

Lisätiedot

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi

Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi Kansallinen muistiohjelma - Tavoitteena muistiystävällinen Suomi AVI verkostopäivä 17.11.2015 Helsinki Anita Pohjanvuori Asiantuntija, Muistiliiton muistiohjelmatoiminta v v Muistisairaiden ihmisten ja

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 8/2014 1 Tarkastuslautakunta Aika 9.12.2014 klo 15:08 16:30 Paikka Satakunnan keskussairaala Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 40 41 Satakunnan sairaanhoitopiirin toiminnan

Lisätiedot

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi

Pirkanmaan alueellinen. hyvinvointikertomus Lausuntopyynnön esittelyn tueksi Pirkanmaan alueellinen hyvinvointikertomus 2017 2020 Lausuntopyynnön esittelyn tueksi TAVOITE: TERVEYSEROJEN KAVENTAMINEN Linjaa terveyden edistämisen alueellisen koordinaation painopisteet Pirkanmaalla

Lisätiedot

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF

LUOKKAKILPAILU- LUOKKAKILP INFO INF LUOKKAKILPAILU- INFO Neljä viidestä ei polta. Suomi on maailman ensimmäinen maa, jossa on kirjattu lakiin tavoitteeksi tupakkatuotteiden käytön loppuminen. Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry on mukana Savuton

Lisätiedot

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia

1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia 1. Sosiaali- ja terveysalan toimijat kunnioittavat asiakkaidensa ja potilaidensa ihmisarvoa ja perusoikeuksia Ihmisarvon kunnioittaminen ja siihen liittyen yhdenvertaisuus, syrjimättömyys ja yksityisyyden

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1

SISÄLLYSLUETTELO. SOTEJORY, :00, Esityslista 1 i SISÄLLYSLUETTELO SOTEJORY, 8.3.2016 18:00, Esityslista 1-2 Läsnäolijat... 1 1 Kokouksen avaus... 2 2 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus... 3 3 Pöytäkirjan tarkastajien valitseminen... 4 4 Edellisen

Lisätiedot

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto

Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Liikuntatoimen ylitarkastaja Satu Sjöholm/ Länsi- ja Sisä-Suomen Aluehallintovirasto Tavoitteena liikunta-aktiivisuuden edistäminen Keinoina liikkumisympäristöjen kehittäminen Ohjauskeinot: Resurssiohjaus

Lisätiedot

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu

KAINUUN MAAKUNTAUUDISTUS MUISTIO 1/2016. Asia Otsikko Sivu AIKA Perjantai 9.12.2016 klo 9:00 10.27 PAIKKA Kainuun liitto, 2. krs. neuvotteluhuone Kanerva, Kauppakatu 1, Kajaani KÄSITELTÄVÄT ASIAT Asia Otsikko Sivu 1 Kokouksen avaus 3 2 Kokoonpanon toteaminen ja

Lisätiedot

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015

Sivu. AURAN KUNTA NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 NUORTEN VAIKUTTAJARYHMÄ ASIALISTA nro 04/2015 KOKOUSAIKA Lauantaina 9.5.2015 klo 15.00 16.00 KOKOUSPAIKKA Kulttuurinen nuorisokahvila Cafesco, Hongistontie 1, 21380 Aura 1 1 Logokilpailun tilanne 2 2 koulukyselyn

Lisätiedot

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?

Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen? Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio soteen?, dos., lääkintöneuvos Työsuojeluosasto Sosiaali- ja terveysministeriö 1 20.1.2017 Keskusteluteemat 14.12.2016 Säätytalo Maakunnan oman henkilöstön työterveyshuollon

Lisätiedot

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1

LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 LOIMAAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 2/2015 1 Vanhusneuvosto AIKA 13.05.2015 kello 09:00-11:06 PAIKKA Kartanonmäki ruokasalin kabinetti KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 8 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4

Lisätiedot

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra

Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Aika: Torstai 13.10.2016 klo 18.00, Kahvi klo 17.30 Paikka: Seurakuntakodin kerhohuone Jäsenet: Anna-Kaisa Hautala puheenjohtaja, kirkkoherra Lea Honkanen Anita Kamppi Leena Koivula Tellervo Kuusiranta,varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi

Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena Rovaniemi Työterveysyhteistyö työntekijän työhön paluun tukena 07.02.2013 Rovaniemi ylilääkäri, työterveyslääkäri Heli Leino, Rovaniemen kaupungin työterveysliikelaitos Työterveyshuolto = työnantajan järjestettäväksi

Lisätiedot

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta

TUUSNIEMEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSPÖYTÄKIRJA NRO 2/11 Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunta KOKOUSAIKA 26.4.2011 KELLO 17.00-20.10 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET Väliaikaiset nuorisotilat, Poikkitie, Tuusniemi Juha Pitkänen,

Lisätiedot

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4)

JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) JOKIOISTEN SEURAKUNTA ESITYSLISTA/ 9/2016 KIRKKONEUVOSTON KOKOUS PÖYTÄKIRJA 1(4) Aika tiistaina 29.11.2016 klo 18.30 21.40 Paikka seurakuntatalo Läsnä: Jyrki Koivisto kirkkoherra pj. Sanni Junnila agronomi,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Nivasalo Meeri jäsen

Nivasalo Meeri jäsen Inarin kunta Pöytäkirja 1/2016 1 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika 27.01.2016 klo 16:00-16:53 Kokouspaikka Kunnantalo, kokoushuone 111 Saapuvilla olleet jäsenet Väänänen Veikko puheenjohtaja Pietikäinen

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 10:00-11:05

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ PÖYTÄKIRJA 8/ Yhteistyötoimikunta AIKA Klo 10:00-11:05 PÖYTÄKIRJA 8/2014 1 Yhteistyötoimikunta 18.12.2014 AIKA 18.12.2014 Klo 10:00-11:05 PAIKKA Urho Kekkosen katu 2-4, 2 krs KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 66 Kokouksen avaus, laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo

ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KIRKKOVALTUUSTO KOKOUSAIKA klo ILOMANTSIN EV.LUT.SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1/5 KOKOUSAIKA 29.11.2016 klo 18-19.06 KOKOUSPAIKKA Seurakuntatalo, alasali Lipsanen Eila puheenjohtaja LÄSNÄ Haapsaari Tuula Kontturi Eeva-Liisa Hassinen

Lisätiedot

Kuntien savuttomuustilanne Suomessa. Raija Harju-Kivinen

Kuntien savuttomuustilanne Suomessa. Raija Harju-Kivinen Kuntien savuttomuustilanne Suomessa Raija Harju-Kivinen 29..206 Savuton toimintakulttuuri - Tupakointi on kielletty kaikissa työpaikan sisätiloissa tupakkalain edellyttämällä tavalla - Työpaikan tupakointipaikat

Lisätiedot

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa

Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Potilasturvallisuuden kehittäminen terveyskeskuksessa Jane Marttila Vt. Ylilääkäri, perusterveydenhuolto Tartuntataudeista vastaava lääkäri, Turun SoTe 19.4.2012 1 Suomalainen STM potilasturvallisuusstrategia

Lisätiedot

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 )

SOTKAMON SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA N:O1 /2015 Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kirkkovaltuusto 1 ( 5 ) Kokouksen aika Keskiviikko 21.1.2015 klo 18.10 20.13 Paikka Vuokatin kirkko Läsnä Mustonen Teuvo puheenjohtaja 1-4 Mustonen Tuomo puheenjohtaja 5-18 Diukman Sanna Juntunen Pirjo

Lisätiedot

Henkilöstöpalvelut Lokakuu Savuton Kouvola -toimintaohjelma

Henkilöstöpalvelut Lokakuu Savuton Kouvola -toimintaohjelma Henkilöstöpalvelut Lokakuu 2013 Savuton Kouvola -toimintaohjelma Tekstit: Savuton Kouvola -työryhmä Henkilöstöpalvelut Taitto: Suvi Lantta Kuvitus: Tea Salonsaari Kouvolan kaupungin julkaisu 2013 Savuton

Lisätiedot

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY.

SUOMEN NUORISOVALTUUSTOJEN LIITTO NUVA RY:N VÄLI-SUOMEN PIIRI RY. Aika: 24.11.2012, klo 13.00 Paikka: ABC Seinäjoki, Vekaratehtaankatu 13, 60100 Seinäjoki Asia nro Liite nro 1. Kokouksen avaus 2. Kokouksen järjestäytyminen 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI

TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI 1 TYÖTERVEYSHUOLTO VARHAISEN PUUTTUMISEN MALLI Satu Myller, vastaava työterveyshoitaja Joensuun Työterveys Savuton Pohjois-Karjala työryhmän jäsen Siun Soten työterveyden asiakkuusvastaava 1.1.2017 2.11.2016

Lisätiedot

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1

Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Savitaipaleen kunta Pöytäkirja 3/2015 1 Vanhusneuvosto Aika Paikka 25.08.2015 klo 10:00-12:15 Toimintakeskus Suvanto Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Lisätiedot

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani

Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, Kajaani PÖYTÄKIRJA 3/2013 1 23.05.2013 AIKA 23.05.2013 Klo 10:10-13:00 PAIKKA Osmonkatu 3, Neuvotteluhuone, pohjakerros, 87100 Kajaani KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 19 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2

Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 Nuorisovaltuusto 02.04.2013 AIKA 2.4.2013 klo 14.00 PAIKKA Yläaste KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 1 KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 1 2 PÖYTÄKIRJAN TARKASTUS 2 3 NUORISOVALTUUSTON

Lisätiedot

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ

KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ KUNTIEN JA MAAKUNTIEN VASTUUT JA ROOLIT HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISESSÄ Sosiaali- ja terveysjohdon neuvottelupäivät Helsinki, Selvityshenkilöraportti 14.8.2015 3) Itsehallintoalueiden ja kuntien

Lisätiedot

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016

Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Kokouskutsu/esityslista 1 (10) Sote-Satakunnan johtoryhmän ja palvelurakennetyöryhmän yhteiskokous nro 6/2016 Aika 3.5.2016 kello 18:00 Paikka n kaupunginvaltuuston istuntosali, Hallituskatu 12 Läsnäolijat

Lisätiedot

A S I A L U E T T E L O

A S I A L U E T T E L O IMATRAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2016 1 (7) A S I A L U E T T E L O 32. Kokouksen avaus 33. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 34. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 35. Ääntenlaskijoiden valinta 36.

Lisätiedot

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston itseauditoinnin yhteistulokset 2016

Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston itseauditoinnin yhteistulokset 2016 Suomen terveyttä edistävät sairaalat ja organisaatiot STESO ry:n alaisuudessa toimivan Savuton sairaala -verkoston itseauditoinnin yhteistulokset 2016 Reetta-Maija Luhta ennaltaehkäisevän päihdetyön koordinaattori

Lisätiedot

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä

Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi. Alueellinen päihdepäivä Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Ehkäisevän päihdetyön laki ja toimintaohjelma tutuksi Alueellinen päihdepäivä 26.10.2016 Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Jyväskylä Irmeli Tamminen YTM, LSSAVI 27.10.2016 1 Laki ehkäisevän päihdetyön järjestämisestä

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5

KIHNIÖN KUNTA ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 ESITYSLISTA / KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 5 Kunnanvaltuusto Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet Maanantai 17.11.2014 kello 18.00 19.20 Puumilan Taitotalo Wiinamäki Petteri, pj. Markkola Juha-Matti

Lisätiedot

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Kirkkoneuvosto (7) Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6. Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit. Kirkkoneuvosto 30.11.2016 1 (7) KIRKKONEUVOSTON KOKOUS Aika Keskiviikkona 30.11.2016 klo 16.30 Paikka Uudenkaupungin seurakuntakeskus Kirjasto, Koulukatu 6 Ennen varsinaista kokousta, klo 16 alkaen kahvit.

Lisätiedot

Asuntolan järjestyssäännöt

Asuntolan järjestyssäännöt Asuntolan järjestyssäännöt Koulutuksen järjestäjä on päättänyt näistä järjestyssäännöistä 26.1.2016 ja ne ovat voimassa 1.2.2016 alkaen toistaiseksi. Järjestyssääntöjen valmisteluvaiheessa on kuultu sekä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy Sosiaali- ja terveyslautakunta 380 09.11.2011 Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto/botnia Scan Oy 1068/61/616/2011 STLTK 380 Botnia Scan Oy on pyytänyt sosiaali- ja ter veysalan lupa- ja valvontavirastolta

Lisätiedot

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1

Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Ulvilan kaupunki Pöytäkirja 4/2016 1 Aika 10.5.2016 klo 14:03 17:19 Paikka Kokoustila K1-K2, kaupungintalo Käsitellyt asiat: Pykälä Asia Sivu 58 59 60 Arviointikertomuksen käsittely Tilinpäätöksen 2015

Lisätiedot

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie

Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KOKOUSKUTSU 4 SATAKUNNAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄ Laatimispäivämäärä Sivu Yhtymähallitus 5.4.2011 1 KOKOUSAIKA Keskiviikko 13.4.2011 klo 15.30 KOKOUSPAIKKA Satakunnan ammattiopisto Ulvila, Yhdystie KÄSITELTÄVÄT

Lisätiedot

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen

KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013. torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo alkaen 3.10.2013 33 KOKOUSPÖYTÄKIRJAN NUMERO 3/2013 KOKOUSAIKA KOKOUSPAIKKA JÄSENET torstaina 3. päivänä lokakuuta 2013 klo 19.00 alkaen Seurakuntatalo Eskelinen Sanna Haataja Markku Huuskonen Erkki Karppinen

Lisätiedot

Terveyden edistäminen Kainuussa

Terveyden edistäminen Kainuussa Terveyden edistäminen Kainuussa Kainuulaiset järjestöt 4.12.2013 Terveyteen vaikuttavat tekijät Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen kunnassa ja kuntayhtymässä Järjestöt, yhdistykset Terveyden edistämisen

Lisätiedot

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat Hallitus 25 25.02.2016 Hallitus 64 30.03.2016 Hallitus 73 26.04.2016 Hallitus 89 12.05.2016 Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluiden kuntayhtymän keskeisten virkojen valinnat 61/31.312/2016 Hallitus

Lisätiedot

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet

Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Raportteja 7 Yhtenäinen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintamalli KYS-erva-alueen sairaanhoitopiirien terveyden edistämisen rakenteet Ulla Ojuva Mervi Lehmusaho Timo Renfors Ulla Ojuva ulla.ojuva@isshp.fi

Lisätiedot

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA

HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA HYRYNSALMEN KUNNAN TYÖSUOJELUN TOIMINTAOHJELMA 1 Sisällysluettelo 1. JOHDANTO... 2 2. TYÖSUOJELUN MÄÄRITELMÄ... 2 3. TYÖSUOJELUTOIMINNAN TAVOITTEET... 2 4. TYÖSUOJELUTOIMENPITEET JA SEURANTA... 2 4.1 Ennakoiva

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 1/2016 1 Kehittämistoimikunta 02.03.2016 AIKA 02.03.2016 klo 18:00-19:30 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse

Esteestä pyydämme ilmoittamaan aluesihteeri Leena Syrjälälle, p tai sähköpostitse JYVÄSKYLÄN SEURAKUNTA ESITYSLISTA 3/2014 1 (5) AIKA 14.05.2014 klo 17.00 PAIKKA Vaajakosken kirkko Kirkkotie 11 40800 Vaajakoski Sivu / Alkuhartaus ja kokouksen avaus 2/22 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/ Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies Etelä-Savon maakuntaliitto PÖYTÄKIRJA No 2/2016 1 Maakuntauudistuksen johtoryhmä Kokousaika 10.08.2016 kello 10:00-12:00 Kokouspaikka Maakuntaliiton virasto, Mikonkatu 5, Mikkeli, kokoushuone Piällysmies

Lisätiedot

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt

FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt KYSELYLOMAKE Tämä kyselylomake on osa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon arkistoitua tutkimusaineistoa FSD2226 Terveyden edistämisen barometri 2005 : jäsenjärjestöt Kyselylomaketta hyödyntävien tulee

Lisätiedot

Harvinaiset-verkosto

Harvinaiset-verkosto Harvinaiset-verkosto verkosto Mitä aukkoja harvinaissairaan palveluissa? Hanna Eloranta varapuheenjohtaja Harvinaiset-verkosto 20 jäsenyhteisöä, joiden toiminnassa on edustettuina useita harvinaisia sairaus-

Lisätiedot

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta

KESKI-SUOMEN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Tarkastuslautakunta KUNTAYHTYMÄ ESITYSLISTA 10/2016 Kokousaika Keskiviikko 14.12.2016 klo 9.00 Kokouspaikka Jyväskylä, Henkilöstöravintola Caterina, kabinetti 1 Käsiteltävät asiat Asia Liite Sivu 89 3 Kokouksen avaus 90 4

Lisätiedot

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu.

Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, Oulu. OULUN YLIOPISTON YLIOPPILASKUNNAN EDUSTAJISTON KOKOUS 6/2016 Aika: Torstai 13.10.2016 klo 17.00 Paikka: Kontinkankaan kampuksella luentosalissa T117. Osoite on Aapistie 5, 90220 Oulu. 1 KOKOUKSEN AVAUS

Lisätiedot

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen.

Paasitorni, Paasivuorenkatu 5 A, Tarja Halonen - sali. Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. SYYSKOKOUS Aika 23.11.2016 klo. 18.00 20.35 Paikka, Tarja Halonen - sali Läsnä Paikalla 27 osaston varsinaista jäsentä sekä 1 eläkelläisjäsen. Liite:1 1 Kokouksen avaus Ammattiosaston puheenjohtaja Kenneth

Lisätiedot

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto

KÄRSÄMÄEN SEURAKUNTA Kokouspäivämäärä Asia Sivu. Kirkkovaltuusto Kirkkovaltuusto 25.1.2017 1 3 1 KOKOUKSEN AVAUS JA ALKUHARTAUS Kärsämäen seurakunnan kirkkovaltuuston työjärjestyksen mukaan kirkkovaltuuston kokouksen alussa pidetään alkuhartaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen.

Lisätiedot

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat:

Aika Tiistai klo Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta. Käsiteltävät asiat: LAPPEENRANNAN SEURAKUNTA PÖYTÄKIRJA 1 Aika Tiistai 10.2.2015 klo 17.00 18.38 Paikka Kirkkokatu 10, neuvotteluhuone, Lappeenranta Käsiteltävät asiat: 16 KOKOUKSEN AVAUS 17 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito

Käyntien odotusajat Salo, THL AVOHILMO perusterveydenhuollon lääkärit Käynnit Aika: 2015 09/2015 Palvelumuoto: Sairaanhoito Avosairaanhoito 276/06.00.00/2016 Vastaus Lounais-Suomen aluehallintoviraston selvityspyyntöön hoitoonpääsyn toteutumisesta perusterveydenhuollossa Lounais-Suomen aluehallintoviraston pyytää kirjeellään LSAVI/3818/05.07.03/2015

Lisätiedot

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os.

KUTSU. Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen. syyskokous. pidetään maanantaina klo alkaen Meijän Vintillä os. KUTSU Jyty Iisalmi ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 21.11.2016 klo 16.45 alkaen Meijän Vintillä os. Savonkatu 11 A 6 Kokouksessa käsitellään sääntöjen 15 määräämät asiat. Luottamusvaalikokous

Lisätiedot

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa -

Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Kälviän seurakunta Seurakuntaneuvosto VIII/2016 Asialista/pöytäkirja Ke 19.10.2016 klo 18 Paikka: Kälviän seurakuntakoti Läsnä x/poissa - Hautala Jaana jäsen - Isolankila Oiva jäsen x Kivistö Irja jäsen

Lisätiedot