OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2.AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA 5 3. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Yleiset tavoitteet Opintojen muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintomahdollisuudet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINNIT Pakolliset opinnot (18-34 ov) Opiskelu- ja elämäntaidot (7-10 ov) 11 Ryhmäytyminen (1 ov) 12 Opiskelutaidot (1-3 ov) 13 Yhteisöprojekti (1 ov) 14 Yhteiskuntatieto (2 ov) 14 Elämäntaidot (1-2 ov) 15 Terveystieto (1 ov) Perustietojen ja taitojen vahvistaminen (4,50-9 ov) 17 Äidinkieli (0,50-1 ov) 17 Ruotsi (1 ov) 18 Englanti (0-1 ov) 19 Luonnontieteelliset aineet (1,50-3 ov) 19 Tietotekniikka (0,50-1 ov) 20 Liikunta (0,50-1 ov) 21 Kädentaidot (0,50-1 ov) 21 Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (6,50-15 ov) 22 A. AMMATTEIHIN, KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (1,50-7 ov) 23 Ammatti- ja koulutustieto (1-6 ov) 24 Työelämätieto (0,50-1 ov) 25 B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN (5-8 ov) Valinnaiset opinnot (2-6 ov) Ammatilliset opinnot (0-10 ov) Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) 28 Työturvallisuus (0,50 ov) 28 Hygieniaosaaminen (0,50 ov) 29 Ammatti- ja koulutustieto (1-3 ov) 29 Työssäoppimiseen valmentautuminen (1-3 ov) 30 Matkalla maailmalla matkalla itseen (1 ov) 30 Nuoruuden pelikentät (1 ov) 31 Yrittäjyys (0,50-1 ov) 32 Harrastustoimintaan liittyvät kurssit (0,50-1 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI 33 2

3 5.1. Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen n lähtötilanne ja vahvuudet Oppimisen ja osaamisen arviointi Arvioinnista päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Todistukset MUUT MÄÄRÄYKSET Opinto-ohjauksen ja opiskelun järjestäminen Työssäoppimiseen valmentautuminen ja työturvallisuus Erityisopetuksen toteuttaminen Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö huolto ja moniammatillinen yhteistyö Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 42 3

4 1. JOHDANTO Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), 3 :n mukaan, (sellaisena kuin se on laissa 892/2009), ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Asetuksen (811/1998), 19a :n mukaan (sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 1137/2009) koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisenkoulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti, mutta Salon seudun ammattiopistossa koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutukseen voi sisältyä ammatillisen tutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa. Vaikka opiskelija voi koulutuksen aikana halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, koulutus on vahvasti ammatillisesti suuntautunutta eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 4

5 2. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen on tarkoitus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle yksilöllisesti sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita opiskelijalla on. lähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi olla esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumiseen tai teoriaopintoihin painottunut, mutta lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Myös valinnaisuus antaa mahdollisuuden eri painotusten toteuttamisille. Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. n vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistava koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Koulutusta toteuttavan oppilaitoksen erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. 5

6 Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat: Aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. Ekologinen kestävyys on luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville. 6

7 3. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 3.1. Yleiset tavoitteet Koulutuksen päätavoite on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. lla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta Opintojen muodostuminen Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa opiskelu ja koulutuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, jotta yksilöllinen valinnaisuus toteutuu. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka tukee urasuunnittelua ja kehittää opiskelijan valmiuksia itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu Salon seudun ammattiopistossa seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintoviikkomäärät vaihtelevat sen mukaan, onko opiskelijalla tavoitteena suorittaa 20 vai 40 opintoviikkoa. 7

8 Opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina (ov) 4.1 Pakolliset opinnot: ov Opiskelu- ja elämäntaidot 7-10 ov Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 9 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov 4.2 Valinnaiset opinnot: 6 ov Ammatilliset opinnot 0-10 ov Muut valinnaiset opinnot 0 5 ov n henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja seuraavista pakollisista opinnoista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja taitojen vahvistaminen ja Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opiskelijoilla on koulutuksen aikana oikeus saada henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee heidän taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen osista (osassa 3.2.1, Ammatilliset opinnot), mikäli opiskelijalla tai opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä ja koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden. Nämä opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja. Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat 8

9 pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/0221 (COD) mukaiset elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden pohjalta myös ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa painotetaan soveltuvin osin seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja toimintaansa. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee toiminnassaan ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa sekä jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 9

10 Kestävä kehitys toimii oppimis- ja työympäristöissä kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä opiskelussaan että arkielämässään. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti eri tehtävissä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kulttuuritausta on erilainen kuin hänen omansa Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. lla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Ohjaavalle ja valmistavalle koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa sekä jatkosuunnitelmia laadittaessa. Koulutuksen aikana on tarjottava riittävä määrä ohjauspalveluja, jolloin hakija ja hänen huoltajansa tai muut tukihenkilöt saavat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. ksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, OpMA 772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 630/1998, 4 ) mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiopinnot ja työssäoppiminen yhdistyvät. Koulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, ja siinä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 10

11 4. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINNIT 4.1. Pakolliset opinnot (18-34 ov) Opiskelu- ja elämäntaidot (7-10 ov) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen kuuluu vähintään 10 opintoviikkoa opiskelu- ja elämäntaitoja, jotka muodostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: Ryhmäytyminen (1 ov) Opiskelutaidot (1-3 ov) Yhteisöprojekti (1 ov) Yhteiskuntatieto (2 ov) Terveystieto (1 ov) Elämäntaidot (1-2 ov) Yleistavoitteet tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä 11

12 on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun o opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista o o o o opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä opiskelija ymmärtää ravinnon, liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkityksen ihmisen terveydelle ja työkyvylle Ryhmäytyminen (1 ov) orientoituu ja motivoituu opiskeluun tutustuu ryhmän opiskelijoihin ja sitoutuu toimimaan ryhmässä yhdessä sovitulla tavalla saa valmiuksia toimia ryhmän jäsenenä ja ymmärtää ryhmädynamiikkaan vaikuttavia asioita Sisältö: orientaatiopäivä ryhmäytymispäivät opiskelun suunnittelu yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa (HOPS), tavoitteiden asettelu luokan pelisääntöjen laatiminen sitoutuminen opiskeluun ja tehtävien tekemiseen 12

13 oppimisympäristöön tutustuminen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, toiminnalliset harjoitukset, itsenäiset tehtävät, yksilöohjaus Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Opiskelutaidot (1-3 ov) ymmärtää opiskelun merkityksen elämässään ja suunnittelee opintojaan asettamalla itselleen opiskelua koskevia tavoitteita tuntee erilaisia tapoja opiskella ja hankkia tietoa löytää yksilölliset oppimistapansa ja vahvuutensa ja heikkoutensa opiskelijana tutustuu erilaisiin oppimistyyleihin ja arvioi omaa opiskelutyyliä ja tekniikkaansa ymmärtää motivaation merkityksen oppimisessa oppii tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan ja etsimään apua ongelmatilanteissa osaa valmistautua kokeisiin, vastata kokeissa sekä laatia kirjallisia ja suullisia esityksiä omaa riittävät opiskelutaidot opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa Sisältö: oppiminen taitona oppimiseen vaikuttavat tekijät, motivaatio oppimistekniikat ja tyylit opiskelu ammattistartissa oma opiskeluhistoria opiskelun merkitys, opiskelumotivaation herättäminen käsitekartta ja muistiinpanotekniikat, keskittyminen portfolion ja oppimispäiväkirjan käsitteet ja niiden työstämisen aloittaminen suunnitelmallisuus oppimisessa, ajankäyttö oman oppimisen arviointi, palautteen antaminen oman osaamisen kartoitus, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet opetusmuodot ammatillisessa koulutuksessa ja ammattistartissa Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, yksilöohjaus, portfolio, oppimispäiväkirja 13

14 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Yhteisöprojekti (1 ov) : oppii ja toteuttaa projektin kaaren (ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi) ymmärtää, mitä on kestävä kehitys ja sen merkityksen arjessa, opiskelussa, työelämässä ja globaalissa yhteydessä käyttäytyy projektissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomaa oman panoksensa vaikutuksen yhteisen hyvän rakentamisessa Sisältö: projektin käsite teoriassa kestävän kehityksen käsite teoriassa jollekin yhteisölle hyvää tuottavan projektin läpivienti kestävän kehityksen periaatteet mielessä pitäen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, yhdessä tai yksilöllisesti toteutettava projekti, tutustumiskäynnit, vierailut, yksilö- ja ryhmäohjaus. Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen, tehnyt oman osuutensa projektista sekä tehnyt projektiin liittyvän kirjallisen materiaalin (suunnittelu, toteutuksen kuvaus, arviointi). Yhteiskuntatieto (2 ov) osaa toimia aktiivisena kansalaisena kotimaassa ja Euroopan unionissa tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena tuntee yhteiskunnan keskeiset palvelut ja osaa käyttää niitä tarpeen mukaan ottaa vastuun omasta elämästään opiskelija tuntee taidetta ja kulttuuria ja osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin 14

15 Sisältö: kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet julkisen sektorin toiminta ja päätöksenteko äänestäminen nuoren rikosoikeudellinen vastuu vastuullinen ja turvallinen liikennekäyttäytyminen omaan kotikuntaan ja sen palveluihin tutustuminen EU:n päätöksenteko kulttuuritarjontaan ja erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin tutustuminen kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin käsitteen tunteminen, omaan kulttuuriin tutustuminen ja sen tunnistaminen, monikulttuurisuus järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, kokeet, itsenäiset tehtävät, tutustumiskäynnit ja vierailut, toimintapäivän suunnittelu ja toteutus Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Elämäntaidot (1-2 ov) kehittää ja saa tukea perusvalmiuksiinsa elää ja toimia arjessa, opinnoissa, työelämässä ja vapaaaikana oppii tuntemaan itseään ja hänen itseluottamuksensa kasvaa saa valmiuksia toimia omaa ja ympäristönsä hyvinvointia edistävällä tavalla yhteiskunnassa vahvistaa itsenäisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja osaa hoitaa perustasolla omaa rahatalouttaan osaa hoitaa omaa ruokatalouttaan, kotiaan ja vaatteitaan on tietoinen hänelle kuuluvista tavallisimmista etuuksista ja osaa hakea niitä Sisältö: elämäntarinat minäkuva, itsetuntemus ja luottamus omat vahvuudet ja heikkoudet sosiaaliset taidot, kuunteleminen, empatia hyvät tavat arkielämäntaidot, kuten oman talouden ruoka- ja pyykkihuolto sekä siivous 15

16 omaan kotiin materiaali pankkiasiat ja rahatalous vakuutukset ja Kelan etuudet kalenterin käyttö ja aikataulujen laatiminen ruokakulttuuri, ravinnon merkitys hyvinvoinnille, terveellinen ravinto ja lautasmalli, perusruokien valmistus ja leivonta, hyvät ruokailutavat, ruokalistan suunnittelu, juhlien järjestäminen Opintojen järjestämistapa: Teoriatunnit luokassa, keittiötunnit suurkeittiössä, tutustumiskäynnit, vierailijat, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, oppimispäiväkirja Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja harjoituksiin sekä tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Terveystieto (1 ov) vahvistaa kokonaisvaltaisesti tietämystään terveydestä ja sitä ylläpitävistä ja edistävistä tekijöistä ymmärtää omien valintojensa merkityksen omalle sekä läheistensä terveydelle saa työkaluja terveyden ylläpitoon ja edistämiseen osaa hakea tarvittaessa apua oman terveytensä ylläpitoon ja parantamiseen Sisältö: terveyden holistinen käsite ja ulottuvuudet opinnoissa, työssä ja arkielämässä jaksaminen ravinto uni ja arkirytmi liikunta ja muut harrastukset päihteet mielenterveys ja yleisimmät mielenterveyden häiriöt seksuaalisuus ihmissuhteet tunteet sekä niiden käsittely väkivalta (perhe- ja parisuhdeväkivalta) terveyspalvelut sekä niihin hakeutuminen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöt, terveydenhoitajan tunnit, tutustumiskäynnit ja vierailut, portfolio, dokumentit ja elokuvat 16

17 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja harjoituksiin sekä tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset ja testit Perustietojen ja taitojen vahvistaminen (4,50-9 ov) Tavoitteet saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Ammatillisen peruskoulutuksen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittaminen merkitään kohtaan ammatilliset opinnot. Äidinkieli (0,50-1 ov) harjoittaa sellaisia äidinkielen taitoja, jotka auttavat häntä selviytymään ammatillisista opinnoista sekä opiskelun ja työelämän erilaisista viestintä ja vuorovaikutustilanteista löytää oman ilmaisunsa vahvuudet sekä uskaltautuu kokeilemaan uusia ilmaisumuotoja ymmärtää oppimispäiväkirjan pitämisen merkityksen oppimisen kannalta Sisältö: alkukartoitus erilaiset tiedonhaun tavat erilaisten tekstien kirjoittaminen (mielipide, referaatti, essee, aine, raportti, oppimispäiväkirja) esiintymis- ja puheharjoitukset esiintymisjännitys ja sen hallinta erilaisten opiskelun ja työelämän viestintätilanteiden harjoittaminen, kuten pääsykoehaastattelu, puhelinkäyttäytyminen, työhaastattelu, työpaikan kysyminen, itsen ja oman asian esittäminen erilaisiin ilmaisutapoihin tutustuminen kuten elokuva, teatteri, radio, televisio, kirjallisuus, sanoma- ja aikakausilehdet 17

18 Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, vierailijat, tutustumiskäynnit Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset ja testit. Ruotsi (1 ov) hallitsee ammatillisissa opinnoissa tarvittavat perustiedot ruotsissa pystyy kommunikoimaan kielellä arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa ja on kiinnostunut valmiuksiensa kehittämisestä Sisältö: arkielämän puhetilanteet kielioppikertaus ammatinvalintaan, koulutukseen ja työelämään liittyvät tekstit ja sanasto ruotsinkielinen musiikki ja elokuvat ruotsinkielisten sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen tekstin tuottaminen ruotsiksi ruotsalaisuus ja suomenruotsalaisuus sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön harjoittelu Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, kokeet Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät ja kokeen. 18

19 Englanti (0-1 ov) hallitsee ammatillisissa opinnoissa tarvittavat perustiedot englannissa pystyy kommunikoimaan kielellä arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä opiskelija ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa ja on kiinnostunut valmiuksiensa kehittämisestä Sisältö: Tiedonhankinta: osaa selvittää opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä ja lyhyitä ohjeita sanakirjoja tai muita tietolähteitä käyttäen ja osaa soveltaa tietojaan. Tekstin ymmärtäminen: kertaa keskeisimmät englannin kieliopin aiheet ja lauserakenteet. Perustietoja hyödyntäen hän kykenee ymmärtämään ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä. Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: ymmärtää arkielämään liittyviä lyhyitä suullisia viestejä ja palautetta ja osaa toimia niiden mukaan. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kertoa itsestään, opinnoistaan ja ammatillisista suunnitelmistaan. Hän pystyy selviytymään tavallisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä ja ymmärtää ammatillisen kielitaidon merkityksen. Kielen ja kulttuurin tuntemus: ymmärtää oman maansa ja opiskelemansa kielen sekä sen edustaman kulttuurin merkityksen. Kielenopiskelu: on kiinnostunut valmiuksistaan, kehittää kielenoppimisstrategioitaan ja osaa pyytää ohjeistusta. Arviointi: Arviointi perustuu erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin, joita tehdään sekä luokkatyöskentelynä että itsenäisesti. Arviointi suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Luonnontieteelliset aineet (1,50-3 ov) - harjoittaa sellaisia matemaattisluonnontieteellisiä taitoja, jotka auttavat häntä selviytymään ammatillisesta perustutkinnosta - hallitsee jokapäiväisessä elämässä tarvittavat peruslaskutaidot - osaa käyttää laskinta, tietokonetta ja muita laskennan apuvälineitä - ymmärtää matemaattisluonnontieteellisten aineiden merkityksen arki- ja työelämässä 19

20 Sisältö: - alkukartoitus - alkukartoituksen henkilökohtainen läpikäynti, mikäli sen perusteella ilmenee matemaattisia vaikeuksia tai puutteita laskutaidoissa - peruslaskutoimitukset sekä laskujärjestys - peruskoulun matematiikan muu kertaaminen valikoiden ryhmän taitotason sekä toiveiden mukaan - arkielämän matematiikkaa (brutto- ja nettopalkka, verokortin ja opintotuen tulorajojen arvioiminen, oman talouden hallinta, valuutta) - fysiikan peruslait ja niihin liittyvät peruslaskutoimitukset - peruskoulun kemian kertaaminen valikoiden ryhmän taitotason sekä toiveiden mukaan Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, kokeet, käytännössä tapahtuvat harjoitukset Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset sekä testit. Tietotekniikka (0,50-1 ov) ymmärtää tietotekniikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä hallitsee tietokoneen käytön siten, että pystyy käyttämään tieto- ja viestintäteknologian sekä sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia opiskelun ja muun elämän tukena opiskelija kehittyy tiedonhankinnassa, median käyttötaidossa ja kriittisessä tiedon käsittelyssä osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä Sisältö: median eri muodot ja niiden käyttö tekstinkäsittelyn perusteet ja esitysgrafiikka käytännön harjoitusten avulla (esim. työhakemuksen/esseen kirjoittaminen, kuukausitaulukko omasta rahankäytöstä, kiinnostavan aihealueen esittely power pointilla) tietokoneen käyttö tiedonhankinnassa, lähde- ja mediakritiikki tekijänoikeudet, oikeudet verkossa verkkokiusaaminen vaikuttaminen verkossa sähköposti viestintävälineenä moodle-oppimisalusta sosiaalisen median sovellukset oppimisen tukena 20

21 Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, verkko-opiskelu, ryhmä- ja parityöskentely Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Liikunta (0,50-1 ov) tunnistaa liikunnan ja terveyden välisen yhteyden löytää liikuntalajin, joka tuottaa mielihyvää ja edistää terveyttä tuntee yhteiskunnan ja oman kotikunnan järjestämät liikuntamahdollisuudet tuntee eri liikuntalajeja ja pystyy valitsemaan lajeista itselleen sopivan ja kiinnostavan Sisältö: työssä ja opinnoissa jaksaminen liikuntalajeihin tutustuminen eri liikuntasuorituspaikoissa Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, liikunta eri liikuntapaikoissa, liikuntapäiväkirja Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Kädentaidot (0,50-1 ov) ottaa vastuun omasta työstä; ideoinnista, toteutuksesta ja työn loppuunsaattamisesta tutustuu käsillä tekemiseen ja erilaisten käden taitojen harjoittamiseen monipuolisilla materiaaleilla löytää oman tapansa ilmaista itseään ja personallisuuttaan luovasti ja löytää tekemisen ilon Sisältö: kädentaitojen monet mahdollisuudet itsensä ilmaiseminen käsillä tekemisen kautta eri materiaalit ja tekniikat ryhmän kiinnostuksen ja toiveiden mukaisesti yhdessä tai yksilöllisesti sovittuja, suunniteltuja ja toteutettuja projekteja; esim. valokuvaus, videointi, käsitys, maalaus, ympäristötaide, huonekalujen entisöinti, rakentaminen Opintojen järjestämistapa: lähiopetus, ryhmä- ja yksilöohjaus, työpajatyöskentely, projektityöskentely, tutustumiskäynnit, itsenäiset tehtävät 21

22 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja työskentelyyn ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät sekä palauttanut opintojakson arvioinnin. Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetusasetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta., jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, voi halutessaan suorittaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden oppimääriä osallistumalla perusopetuslain 628/1998 :ssä 38 tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Tutkinnon voi vastaanottaa ja todistuksen kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Tutkintoon osallistuvan suoritusten arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1/011/2004 oppilaan arviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä Salon seudun ammattiopistossa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja korottaa vain ne opiskelijat, jotka ovat sen omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa (HOPS) valinneet. Salon seudun ammattiopisto tekee perusopetuksen arvosanojen korotuksessa yhteistyötä Salon aikuislukion kanssa. Opetus annetaan aikuislukiossa pääosin iltaisin. Niissä aineissa, missä perusopetusta ei anneta aikuislukiossa, opiskelija opiskelee itsenäisesti ja ammattistartin henkilökunnan ohjauksessa tarvittavat kurssit. Kokeet tehdään joko aikuislukiossa tai ammattiopistossa. Salon aikuislukion opettajat arvioivat kurssit ja päättävät mahdollisesta peruskouluarvosanan korotuksesta. Peruskoulun päättötodistuksen kirjoittaa Salon aikuislukio Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (6,50-15 ov) Tavoitteet tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot jakautuvat kahteen eri osaan (A ja B), jotka molemmat on suoritettava: -ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumiseen sekä -työssäoppimiseen valmentautumiseen. 22

23 A. AMMATTEIHIN, KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (1,50-7 ov) Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen jakautuu seuraaviin kahteen opintokokonaisuuteen: Ammatti- ja koulutustieto (1-6 ov) Työelämätieto (0,50-1 ov) Tavoitteet hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän perehtyy kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja ja perustella ne tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu- ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa tietää työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Arviointi Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä 23

24 noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammatti- ja koulutustieto (1-6 ov) tuntee Suomen koulutusjärjestelmän ja tietää eri koulutusväylät ja vaihtoehdot saa tietoa eri ammatillisista perustutkinnoista ja oppilaitoksista, missä niitä voi suorittaa laatii henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, joiden perusteella opiskelija jatkaa koulutuksiin tutustumista pidemmillä koulukokeilujaksoilla löytää itseä kiinnostavan opiskelupaikan ja orientoituu opiskeluun ammatillisessa oppilaitoksessa tuntee mahdollisimman laajasti työelämän eri ammatteja omaa käsityksen erilaisista ammateista, niihin sisältyvistä työtehtävistä ja ammattiin vaadittavasta koulutuksesta pystyy valitsemaan itseä kiinnostavan ja realistisen ammatin tai ammatteja osaa suunnitella omaa uraansa ja tekee realistisia ja perusteltavissa olevia päätöksiä ammatinvalinnassaan tuntee omat vahvuutensa ja osaa niiden perusteella suunnitella koulutukseen hakeutumistaan omaa välineitä selvitä mahdollisista vastoinkäymisistä koulutus- ja työurallaan Sisältö: ammatillisten opintojen muodostuminen ja sisällöt (opetussuunnitelmat) työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt osaamisen tunnustaminen oman ammattiopiston ja muiden oppilaitosten koulutustarjontaan tutustuminen suomalainen koulutusjärjestelmä, tutkintojen suoritustavat, jatko-opintomahdollisuudet, muut koulutusmahdollisuudet (kansan-, kansalais- ja työväenopistot) elämänkaari ja elinikäinen oppiminen ura- ja tulevaisuuden suunnittelu yhteishaun periaatteet ja käytännöt ammatit ja niiden vaatimukset koulutusalojen valintaan liittyvät tekijät, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen siirrettävät taidot ja niiden tunnistaminen vastoinkäymiset ammatinvalinnassa ja esteiden voittaminen henkilökohtaiset verkostot ja niiden hyödyntäminen ammattiin opiskelevien informaatiohaastattelu taitojen, vahvuuksien ja oppiaineiden merkitys ammateissa 24

25 urasuunnitelman laatiminen ja siihen sitoutuminen koulukokeilut ja/tai tutustumiset vähintään kolmella alalla Opintojen järjestämistapa: Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin, lähiopetus, koulukokeilut, yksilöohjaus, oppimispäiväkirja, pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, ryhmäkeskustelut, roolipelit, informaatiohaastattelut Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen, tutustunut eri koulutusaloihin ja tehnyt annetut tehtävät. Työelämätieto (0,50-1 ov) ymmärtää työn merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle osaa hakeutua työmarkkinoille kotimaassa ja ulkomailla tuntee työelämään liittyviä keskeisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä tietää yritystoiminnan perusperiaatteet Sisältö: työn merkitys yksilölle ja työnteon yhteiskunnallinen merkitys nuorten työlainsäädäntö työnhakuasiakirjat, työnhaku Suomessa ja ulkomailla työmarkkinat ja niille hakeutuminen työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla käyttäytyminen ja vuorovaikutus ammatillinen järjestäytyminen yrittäjyys Opintojen järjestämistapa: Tutustumiskäynnit ja vierailut, lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, verkko-opiskelu Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. 25

26 B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN (5-8 ov) Tavoitteet hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin. Arviointi Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. 26

27 4.2. Valinnaiset opinnot (2-6 ov) Vapaasti valittavien opintojen tulee tukea muuta oppimista ja opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Sisältö: voi valita opintoja oman kiinnostuksensa mukaan joko oman oppilaitoksen tai muiden oppilaitosten tarjonnasta. voi suorittaa myös erityiskursseja, kuten tulityö-, kansalaisen atkajokortti-, ensiapu- ja hygieniapassikurssin. Opinnot voivat olla myös harrastustavoitteisia. Opintojen järjestämistapa: Kunkin opintosisällön mukaan lähiopetusta, etäopetusta, ryhmätöitä, itsenäisiä tehtäviä Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on saavuttanut asetetut tavoitteet. Jos opiskelija suorittaa opintoja omassa oppilaitoksessa tai muussa oppilaitoksessa, opinnot arvioidaan oppilaitosten opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti Ammatilliset opinnot (0-10 ov) Tavoitteet n tavoitteisiin voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti sisältyä osia ammatillisen perustutkinnon opinnoista, jos opiskelijalla on siihen valmiuksia ja hänellä on edellytyksiä saavuttaa niiden tavoitteita. Opinnot voivat olla ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tai ammatillisten tutkinnon osien opintoja. Arviointi Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy. 27

28 4.2.2 Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) Tavoitteet toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan tekemällä yksilöllisiä valintoja osaa valita opintoja tutkintoon johtavista ammatillisista opinnoista, ammatillisen tutkinnon suorittamista tukevista tai muista opinnoista oppilaitoksen tai eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin. Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). Työturvallisuus (0,50 ov) tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa suojautua mahdollisia vaaroja vastaan oikein omaa perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamisesta, työsuojelun ja turvallisuuden yleisistä periaatteista sekä yhteistoiminnasta työpaikalla osaa toimia onnettomuustilanteissa oikein Sisältö: työturvallisuuden noudattamisen yleisohjeet ja turvallisuussäännöt keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta varautuminen onnettomuustilanteisiin ammattitaudit ja niiden ennaltaehkäisy Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely, koe Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Työturvallisuuskortin saavat ne opiskelijat, jotka läpäisevät kokeen. 28

29 Hygieniaosaaminen (0,50 ov) sisäistää elintarvikehygienian merkityksen osana ruoan turvallisuutta ja terveellisyyttä osaa toimia käytännön töissä noudattaen hyvää elintarvikehygieniaa Sisältö: Valtakunnallisessa hygieniaosaamistestissä vaadittavat keskeiset sisällöt: mikrobiologian perusteet ruokamyrkytykset hygieeniset työtavat henkilökohtainen hygienia puhtaanapito, omavalvonta elintarvikelainsäädäntö Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely, Elintarvikeviraston valtakunnallinen hygieniaosaamistesti Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Hygieniapassin saavat ne opiskelijat, jotka suorittavat testin hyväksytysti. Ammatti- ja koulutustieto (1-3 ov) laatii henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, joiden perusteella opiskelija jatkaa koulutuksiin tutustumista pidemmillä koulukokeilujaksoilla löytää itseä kiinnostavan opiskelupaikan ja orientoituu opiskeluun ammatillisessa oppilaitoksessa Sisältö: koulukokeilut ja/tai tutustumiset oman ammattiopiston ja muiden oppilaitosten koulutustarjontaan tutustuminen Opintojen järjestämistapa: koulukokeilu, oppimispäiväkirja, verkko-opetus 29

30 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen, tutustunut eri koulutusaloihin ja tehnyt annetut tehtävät. Työssäoppimiseen valmentautuminen (1-3 ov) hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä Sisältö: käytännön työelämään tutustumista yhdessä tai useammassa työpaikassa Opintojen järjestämistapa: työssäoppiminen, oppimispäiväkirja, verkko-opetus Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut työelämäjaksolle ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Matkalla maailmalla matkalla itseen (1 ov) syventää tuntemustaan erilaisista kulttuureista sekä ympäristöistä saa tietoa eri mahdollisuuksista toimia monikulttuurisesti niin Suomessa kuin ulkomailla opettelee monikulttuurista yhteistyötä sekä siinä tarvittavia taitoja harjoittaa maailmankansalaisen taitojaan saa mahdollisuuden pohtia itseään uudenlaisesta näkökulmasta käsin lisää omaa itsetuntemustaan Sisältö: monikulttuurisuus Suomessa tutustuminen eri maihin ja kulttuureihin matkustaminen ulkomaille ja ulkomailla opiskelu- ja työnteko ulkomailla 30

31 kulttuurishokki ulkomailla vaadittavat asiakirjat terveys ja sairaus ulkomailla itsetuntemus ja matkustaminen itsetuntemus ja pidempi oleilu ulkomailla Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöt, vierailijat, vierailut, elokuvat, dokumentit, lehdet, kirjat ja internet sekä virtuaalimatkailuportaalit. Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset sekä portfolion. Nuoruuden pelikentät (1 ov) - syventää tietojaan nuoruudessa yleisesti askarruttavista tekijöistä - oppii pohtimaan mieltä askarruttavia teemoja omasta ja toisten näkökulmasta - oppii tunnistamaan itsessään ja lähipiirissään terveyttä uhkaavia tekijöitä ja hakemaan tarvittaessa apua Sisältö: - Itsetunto - Ahdistus - Päihteet - Väkivalta - Vanhemmat ja vanhemmuus - Seksuaalisuus - Takaiskut - Kiusaaminen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöt, terveydenhoitajan tunnit sekä muut vierailijat, vierailut ja elokuvat sekä dokumentit. Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset sekä testit. 31

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 MÄÄRÄYS 15/011/2010 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2013 Voimassa 12.8.2013 Sisällys Tampereen seudun ammattiopisto 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus TYÖVALMENNUSÄÄTIÖ AVITUS EKOCENTER Oppimisympäristön arvioiminen ja tunnistaminen opetussuunnitelman avulla Opetussuunnitelma: Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Paikka: EkoCenter Metsurintie

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa

Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus. Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus Työelämään valmentautuminen ja työllistyminen - yhteistyön kehittäminen työelämän kanssa Pvm 4.12.2009 Helsinki Opetushallitus 1 Työelämään valmentautuminen ja

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat!

Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteiset tutkinnon osat uudistuvat! Yhteistyöseminaari 15.8.2017 Tuija Laukkanen Ammatillinen perus- ja aikuiskoulutus Tilanne säädösten ja yhteisten tutkinnon osien valmistelun osalta Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO

AHLMANIN AMMATTIOPISTO AHLMANIN AMMATTIOPISTO AMMATTISTARTTI OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty johtokunnassa 3.12.2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 OHJAUS-,

Lisätiedot

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA

ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA ARVIOINTI ARVIOINNIN OPPAASSA Ammatillinen peruskoulutus 21.3.2013 Arvioinnin opas, sisältö Luvut A ja B samansisältöisiä: Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN... 5

1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN... 5 2 IÄLTÖ JOHDANTO... 4 1 AMMATILLIEEN PERUKOULUTUKEEN OHJAAVAN JA VALMITAVAN KOULUTUKEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOTUMINEN... 5 1.1 Yleiset tavoitteet... 5 1.2 Opintojen muodostuminen... 6 1.3 Elinikäisen

Lisätiedot

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio

Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa. Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjaus maahanmuuttajien lukioon valmistavassa koulutuksessa Opinto-ohjaaja Satu Haime Helsingin kuvataidelukio Ohjauksen osa-alueet Kasvun ja kehityksen tukeminen Itsetunto Itsetuntemus Oppimaan oppiminen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA 2011 OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA 2011 OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Vahvistettu 14.10.2011 Rehtorin päätös 40/10/2012 SISÄLTÖ: 1. JOHDANTO... 5 2. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä

Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät Jyväskylä Ammatillisen koulutuksen kansainvälisyyspäivät 2013 5-6.11.2013 Jyväskylä Sirkka-Liisa Kärki Ammatillinen peruskoulutus -yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillisen koulutuksen eurooppalaiset välineet

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus

Työpaja Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus Työpaja 4 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen (8 osp) Alkuinfo työpajalle 15.4.2015 Aira Rajamäki Ammatillinen peruskoulutus 3.3 Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen Tutkinnon

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS

MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS MAAHANMUUTTAJIEN AMMATILLINEN KOULUTUS 19.-20.3.2009, Helsinki Marget Kantosalo Maahanmuuttajien ammatillinen koulutus 19.-20.3.2009 www.oph.fi Osaamisen ja sivistyksen asialla AMMATILLISEN KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Koulutuksen perusteet Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Lausuntopyyntö 77/421/2014 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2014 Sisältö Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus...

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN. työskentelee matkailutapahtuman Hyväksymismerkinnät 1 (5) Näytön kuvaus Matkailutapahtumien näyttö toteutetaan osallistumalla matkailutapahtuman toimintaan omalla työosuudellaan. Tutkinnon osan tavoitteisiin on osallistua 7 matkailutapahtuman

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov

G. Musiikkialan perustutkinto. Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV. 1.1. Työtehtävän suunnittelu 10 ov G. Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelma 2013-14 1. AMMATILLISET OPINNOT 90 OV 1.1. Työtehtävän suunnittelu Yrittäjyysosaaminen ja työelämätaidot Yrittäjyyden perus 3 ov - yrittäjyys ja yrittäjyyden

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Urheilija osallistuu kilpailuihin ja toteuttaa omaa tehostettua lajiharjoittelua esim. harjoitusleirien aikana. Lisäksi urheilija tekee

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki

Perusopetukseen valmistavan opetuksen. opetussuunnitelma. Outokummun kaupunki Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Outokummun kaupunki 2 Sisältö 1 Perusopetuksen valmistavan opetuksen lähtökohdat... 3 2 Perusopetuksen valmistavan opetuksen tavoitteet ja keskeiset

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot