OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti"

Transkriptio

1 OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

2 SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2.AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA 5 3. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Yleiset tavoitteet Opintojen muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintomahdollisuudet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINNIT Pakolliset opinnot (18-34 ov) Opiskelu- ja elämäntaidot (7-10 ov) 11 Ryhmäytyminen (1 ov) 12 Opiskelutaidot (1-3 ov) 13 Yhteisöprojekti (1 ov) 14 Yhteiskuntatieto (2 ov) 14 Elämäntaidot (1-2 ov) 15 Terveystieto (1 ov) Perustietojen ja taitojen vahvistaminen (4,50-9 ov) 17 Äidinkieli (0,50-1 ov) 17 Ruotsi (1 ov) 18 Englanti (0-1 ov) 19 Luonnontieteelliset aineet (1,50-3 ov) 19 Tietotekniikka (0,50-1 ov) 20 Liikunta (0,50-1 ov) 21 Kädentaidot (0,50-1 ov) 21 Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (6,50-15 ov) 22 A. AMMATTEIHIN, KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (1,50-7 ov) 23 Ammatti- ja koulutustieto (1-6 ov) 24 Työelämätieto (0,50-1 ov) 25 B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN (5-8 ov) Valinnaiset opinnot (2-6 ov) Ammatilliset opinnot (0-10 ov) Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) 28 Työturvallisuus (0,50 ov) 28 Hygieniaosaaminen (0,50 ov) 29 Ammatti- ja koulutustieto (1-3 ov) 29 Työssäoppimiseen valmentautuminen (1-3 ov) 30 Matkalla maailmalla matkalla itseen (1 ov) 30 Nuoruuden pelikentät (1 ov) 31 Yrittäjyys (0,50-1 ov) 32 Harrastustoimintaan liittyvät kurssit (0,50-1 ov) OPISKELIJAN ARVIOINTI 33 2

3 5.1. Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen n lähtötilanne ja vahvuudet Oppimisen ja osaamisen arviointi Arvioinnista päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Todistukset MUUT MÄÄRÄYKSET Opinto-ohjauksen ja opiskelun järjestäminen Työssäoppimiseen valmentautuminen ja työturvallisuus Erityisopetuksen toteuttaminen Kodin ja oppilaitoksen yhteistyö huolto ja moniammatillinen yhteistyö Maahanmuuttajien ja eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetus 42 3

4 1. JOHDANTO Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), 3 :n mukaan, (sellaisena kuin se on laissa 892/2009), ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Asetuksen (811/1998), 19a :n mukaan (sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 1137/2009) koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisenkoulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti, mutta Salon seudun ammattiopistossa koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen. Koulutukseen voi sisältyä ammatillisen tutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa. Vaikka opiskelija voi koulutuksen aikana halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, koulutus on vahvasti ammatillisesti suuntautunutta eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 4

5 2. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen on tarkoitus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle yksilöllisesti sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita opiskelijalla on. lähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi olla esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumiseen tai teoriaopintoihin painottunut, mutta lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Myös valinnaisuus antaa mahdollisuuden eri painotusten toteuttamisille. Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. n vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalinta- ja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoitteena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistava koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Koulutusta toteuttavan oppilaitoksen erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. 5

6 Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat: Aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. Ekologinen kestävyys on luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville. 6

7 3. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 3.1. Yleiset tavoitteet Koulutuksen päätavoite on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. lla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta Opintojen muodostuminen Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa opiskelu ja koulutuksen tavoitteet suunnitellaan yhdessä opiskelijan kanssa, jotta yksilöllinen valinnaisuus toteutuu. Jokaisella opiskelijalla on henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS), joka tukee urasuunnittelua ja kehittää opiskelijan valmiuksia itsearvioinnissa. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu Salon seudun ammattiopistossa seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Opintoviikkomäärät vaihtelevat sen mukaan, onko opiskelijalla tavoitteena suorittaa 20 vai 40 opintoviikkoa. 7

8 Opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina (ov) 4.1 Pakolliset opinnot: ov Opiskelu- ja elämäntaidot 7-10 ov Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 9 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov 4.2 Valinnaiset opinnot: 6 ov Ammatilliset opinnot 0-10 ov Muut valinnaiset opinnot 0 5 ov n henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja seuraavista pakollisista opinnoista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja taitojen vahvistaminen ja Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opiskelijoilla on koulutuksen aikana oikeus saada henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee heidän taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkintojen osista (osassa 3.2.1, Ammatilliset opinnot), mikäli opiskelijalla tai opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä ja koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden. Nämä opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja. Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat 8

9 pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/0221 (COD) mukaiset elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden pohjalta myös ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa painotetaan soveltuvin osin seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja toimintaansa. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee toiminnassaan ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa sekä jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. 9

10 Kestävä kehitys toimii oppimis- ja työympäristöissä kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä opiskelussaan että arkielämässään. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti eri tehtävissä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kulttuuritausta on erilainen kuin hänen omansa Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. lla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Ohjaavalle ja valmistavalle koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa sekä jatkosuunnitelmia laadittaessa. Koulutuksen aikana on tarjottava riittävä määrä ohjauspalveluja, jolloin hakija ja hänen huoltajansa tai muut tukihenkilöt saavat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. ksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, OpMA 772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 630/1998, 4 ) mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiopinnot ja työssäoppiminen yhdistyvät. Koulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, ja siinä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja 10

11 4. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINNIT 4.1. Pakolliset opinnot (18-34 ov) Opiskelu- ja elämäntaidot (7-10 ov) Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen kuuluu vähintään 10 opintoviikkoa opiskelu- ja elämäntaitoja, jotka muodostuvat seuraavista opintokokonaisuuksista: Ryhmäytyminen (1 ov) Opiskelutaidot (1-3 ov) Yhteisöprojekti (1 ov) Yhteiskuntatieto (2 ov) Terveystieto (1 ov) Elämäntaidot (1-2 ov) Yleistavoitteet tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä 11

12 on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet. Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun o opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista o o o o opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä opiskelija ymmärtää ravinnon, liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkityksen ihmisen terveydelle ja työkyvylle Ryhmäytyminen (1 ov) orientoituu ja motivoituu opiskeluun tutustuu ryhmän opiskelijoihin ja sitoutuu toimimaan ryhmässä yhdessä sovitulla tavalla saa valmiuksia toimia ryhmän jäsenenä ja ymmärtää ryhmädynamiikkaan vaikuttavia asioita Sisältö: orientaatiopäivä ryhmäytymispäivät opiskelun suunnittelu yhdessä opiskelijan ja hänen huoltajansa kanssa (HOPS), tavoitteiden asettelu luokan pelisääntöjen laatiminen sitoutuminen opiskeluun ja tehtävien tekemiseen 12

13 oppimisympäristöön tutustuminen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittyminen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, toiminnalliset harjoitukset, itsenäiset tehtävät, yksilöohjaus Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Opiskelutaidot (1-3 ov) ymmärtää opiskelun merkityksen elämässään ja suunnittelee opintojaan asettamalla itselleen opiskelua koskevia tavoitteita tuntee erilaisia tapoja opiskella ja hankkia tietoa löytää yksilölliset oppimistapansa ja vahvuutensa ja heikkoutensa opiskelijana tutustuu erilaisiin oppimistyyleihin ja arvioi omaa opiskelutyyliä ja tekniikkaansa ymmärtää motivaation merkityksen oppimisessa oppii tunnistamaan oppimisvaikeuksiaan ja etsimään apua ongelmatilanteissa osaa valmistautua kokeisiin, vastata kokeissa sekä laatia kirjallisia ja suullisia esityksiä omaa riittävät opiskelutaidot opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa Sisältö: oppiminen taitona oppimiseen vaikuttavat tekijät, motivaatio oppimistekniikat ja tyylit opiskelu ammattistartissa oma opiskeluhistoria opiskelun merkitys, opiskelumotivaation herättäminen käsitekartta ja muistiinpanotekniikat, keskittyminen portfolion ja oppimispäiväkirjan käsitteet ja niiden työstämisen aloittaminen suunnitelmallisuus oppimisessa, ajankäyttö oman oppimisen arviointi, palautteen antaminen oman osaamisen kartoitus, omat vahvuudet ja kehittämistarpeet opetusmuodot ammatillisessa koulutuksessa ja ammattistartissa Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, yksilöohjaus, portfolio, oppimispäiväkirja 13

14 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Yhteisöprojekti (1 ov) : oppii ja toteuttaa projektin kaaren (ideointi, suunnittelu, toteutus, arviointi) ymmärtää, mitä on kestävä kehitys ja sen merkityksen arjessa, opiskelussa, työelämässä ja globaalissa yhteydessä käyttäytyy projektissa kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti huomaa oman panoksensa vaikutuksen yhteisen hyvän rakentamisessa Sisältö: projektin käsite teoriassa kestävän kehityksen käsite teoriassa jollekin yhteisölle hyvää tuottavan projektin läpivienti kestävän kehityksen periaatteet mielessä pitäen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, yhdessä tai yksilöllisesti toteutettava projekti, tutustumiskäynnit, vierailut, yksilö- ja ryhmäohjaus. Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti lähiopetukseen, tehnyt oman osuutensa projektista sekä tehnyt projektiin liittyvän kirjallisen materiaalin (suunnittelu, toteutuksen kuvaus, arviointi). Yhteiskuntatieto (2 ov) osaa toimia aktiivisena kansalaisena kotimaassa ja Euroopan unionissa tuntee omat oikeutensa ja velvollisuutensa kansalaisena tuntee yhteiskunnan keskeiset palvelut ja osaa käyttää niitä tarpeen mukaan ottaa vastuun omasta elämästään opiskelija tuntee taidetta ja kulttuuria ja osallistuu erilaisiin kulttuuritapahtumiin 14

15 Sisältö: kansalaisen perusoikeudet ja velvollisuudet julkisen sektorin toiminta ja päätöksenteko äänestäminen nuoren rikosoikeudellinen vastuu vastuullinen ja turvallinen liikennekäyttäytyminen omaan kotikuntaan ja sen palveluihin tutustuminen EU:n päätöksenteko kulttuuritarjontaan ja erilaisiin vapaa-ajan toimintoihin tutustuminen kulttuurin ja kulttuuri-identiteetin käsitteen tunteminen, omaan kulttuuriin tutustuminen ja sen tunnistaminen, monikulttuurisuus järjestötoiminta ja vapaaehtoistyö Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, kokeet, itsenäiset tehtävät, tutustumiskäynnit ja vierailut, toimintapäivän suunnittelu ja toteutus Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Elämäntaidot (1-2 ov) kehittää ja saa tukea perusvalmiuksiinsa elää ja toimia arjessa, opinnoissa, työelämässä ja vapaaaikana oppii tuntemaan itseään ja hänen itseluottamuksensa kasvaa saa valmiuksia toimia omaa ja ympäristönsä hyvinvointia edistävällä tavalla yhteiskunnassa vahvistaa itsenäisessä elämässä tarvittavia tietoja ja taitoja osaa hoitaa perustasolla omaa rahatalouttaan osaa hoitaa omaa ruokatalouttaan, kotiaan ja vaatteitaan on tietoinen hänelle kuuluvista tavallisimmista etuuksista ja osaa hakea niitä Sisältö: elämäntarinat minäkuva, itsetuntemus ja luottamus omat vahvuudet ja heikkoudet sosiaaliset taidot, kuunteleminen, empatia hyvät tavat arkielämäntaidot, kuten oman talouden ruoka- ja pyykkihuolto sekä siivous 15

16 omaan kotiin materiaali pankkiasiat ja rahatalous vakuutukset ja Kelan etuudet kalenterin käyttö ja aikataulujen laatiminen ruokakulttuuri, ravinnon merkitys hyvinvoinnille, terveellinen ravinto ja lautasmalli, perusruokien valmistus ja leivonta, hyvät ruokailutavat, ruokalistan suunnittelu, juhlien järjestäminen Opintojen järjestämistapa: Teoriatunnit luokassa, keittiötunnit suurkeittiössä, tutustumiskäynnit, vierailijat, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, oppimispäiväkirja Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja harjoituksiin sekä tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Terveystieto (1 ov) vahvistaa kokonaisvaltaisesti tietämystään terveydestä ja sitä ylläpitävistä ja edistävistä tekijöistä ymmärtää omien valintojensa merkityksen omalle sekä läheistensä terveydelle saa työkaluja terveyden ylläpitoon ja edistämiseen osaa hakea tarvittaessa apua oman terveytensä ylläpitoon ja parantamiseen Sisältö: terveyden holistinen käsite ja ulottuvuudet opinnoissa, työssä ja arkielämässä jaksaminen ravinto uni ja arkirytmi liikunta ja muut harrastukset päihteet mielenterveys ja yleisimmät mielenterveyden häiriöt seksuaalisuus ihmissuhteet tunteet sekä niiden käsittely väkivalta (perhe- ja parisuhdeväkivalta) terveyspalvelut sekä niihin hakeutuminen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöt, terveydenhoitajan tunnit, tutustumiskäynnit ja vierailut, portfolio, dokumentit ja elokuvat 16

17 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja harjoituksiin sekä tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset ja testit Perustietojen ja taitojen vahvistaminen (4,50-9 ov) Tavoitteet saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. Arviointi Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen -opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi, kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut. Ammatillisen peruskoulutuksen ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien suorittaminen merkitään kohtaan ammatilliset opinnot. Äidinkieli (0,50-1 ov) harjoittaa sellaisia äidinkielen taitoja, jotka auttavat häntä selviytymään ammatillisista opinnoista sekä opiskelun ja työelämän erilaisista viestintä ja vuorovaikutustilanteista löytää oman ilmaisunsa vahvuudet sekä uskaltautuu kokeilemaan uusia ilmaisumuotoja ymmärtää oppimispäiväkirjan pitämisen merkityksen oppimisen kannalta Sisältö: alkukartoitus erilaiset tiedonhaun tavat erilaisten tekstien kirjoittaminen (mielipide, referaatti, essee, aine, raportti, oppimispäiväkirja) esiintymis- ja puheharjoitukset esiintymisjännitys ja sen hallinta erilaisten opiskelun ja työelämän viestintätilanteiden harjoittaminen, kuten pääsykoehaastattelu, puhelinkäyttäytyminen, työhaastattelu, työpaikan kysyminen, itsen ja oman asian esittäminen erilaisiin ilmaisutapoihin tutustuminen kuten elokuva, teatteri, radio, televisio, kirjallisuus, sanoma- ja aikakausilehdet 17

18 Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, vierailijat, tutustumiskäynnit Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset ja testit. Ruotsi (1 ov) hallitsee ammatillisissa opinnoissa tarvittavat perustiedot ruotsissa pystyy kommunikoimaan kielellä arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa ja on kiinnostunut valmiuksiensa kehittämisestä Sisältö: arkielämän puhetilanteet kielioppikertaus ammatinvalintaan, koulutukseen ja työelämään liittyvät tekstit ja sanasto ruotsinkielinen musiikki ja elokuvat ruotsinkielisten sanoma- ja aikakauslehtien lukeminen tekstin tuottaminen ruotsiksi ruotsalaisuus ja suomenruotsalaisuus sanakirjojen ja muiden tietolähteiden käytön harjoittelu Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, kokeet Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät ja kokeen. 18

19 Englanti (0-1 ov) hallitsee ammatillisissa opinnoissa tarvittavat perustiedot englannissa pystyy kommunikoimaan kielellä arkielämän vuorovaikutustilanteissa ja ymmärtää ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä opiskelija ymmärtää kielitaidon ja kansainvälistymisen merkityksen muuttuvassa maailmassa ja on kiinnostunut valmiuksiensa kehittämisestä Sisältö: Tiedonhankinta: osaa selvittää opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä ja lyhyitä ohjeita sanakirjoja tai muita tietolähteitä käyttäen ja osaa soveltaa tietojaan. Tekstin ymmärtäminen: kertaa keskeisimmät englannin kieliopin aiheet ja lauserakenteet. Perustietoja hyödyntäen hän kykenee ymmärtämään ammatinvalintaan, opiskeluun ja työelämään liittyviä tekstejä. Vuorovaikutus ja työelämän kielenkäyttötilanteissa toimiminen: ymmärtää arkielämään liittyviä lyhyitä suullisia viestejä ja palautetta ja osaa toimia niiden mukaan. Hän osaa kirjoittaa lyhyitä viestejä ja kertoa itsestään, opinnoistaan ja ammatillisista suunnitelmistaan. Hän pystyy selviytymään tavallisissa vuorovaikutustilanteissa englannin kielellä ja ymmärtää ammatillisen kielitaidon merkityksen. Kielen ja kulttuurin tuntemus: ymmärtää oman maansa ja opiskelemansa kielen sekä sen edustaman kulttuurin merkityksen. Kielenopiskelu: on kiinnostunut valmiuksistaan, kehittää kielenoppimisstrategioitaan ja osaa pyytää ohjeistusta. Arviointi: Arviointi perustuu erilaisiin suullisiin ja kirjallisiin tehtäviin, joita tehdään sekä luokkatyöskentelynä että itsenäisesti. Arviointi suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Luonnontieteelliset aineet (1,50-3 ov) - harjoittaa sellaisia matemaattisluonnontieteellisiä taitoja, jotka auttavat häntä selviytymään ammatillisesta perustutkinnosta - hallitsee jokapäiväisessä elämässä tarvittavat peruslaskutaidot - osaa käyttää laskinta, tietokonetta ja muita laskennan apuvälineitä - ymmärtää matemaattisluonnontieteellisten aineiden merkityksen arki- ja työelämässä 19

20 Sisältö: - alkukartoitus - alkukartoituksen henkilökohtainen läpikäynti, mikäli sen perusteella ilmenee matemaattisia vaikeuksia tai puutteita laskutaidoissa - peruslaskutoimitukset sekä laskujärjestys - peruskoulun matematiikan muu kertaaminen valikoiden ryhmän taitotason sekä toiveiden mukaan - arkielämän matematiikkaa (brutto- ja nettopalkka, verokortin ja opintotuen tulorajojen arvioiminen, oman talouden hallinta, valuutta) - fysiikan peruslait ja niihin liittyvät peruslaskutoimitukset - peruskoulun kemian kertaaminen valikoiden ryhmän taitotason sekä toiveiden mukaan Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, kokeet, käytännössä tapahtuvat harjoitukset Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset sekä testit. Tietotekniikka (0,50-1 ov) ymmärtää tietotekniikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä hallitsee tietokoneen käytön siten, että pystyy käyttämään tieto- ja viestintäteknologian sekä sosiaalisen median tarjoamia mahdollisuuksia opiskelun ja muun elämän tukena opiskelija kehittyy tiedonhankinnassa, median käyttötaidossa ja kriittisessä tiedon käsittelyssä osaa ilmaista itseään monipuolisesti ja vastuullisesti verkkoviestimissä sekä osallistua aktiivisesti ja vastuullisesti työskentelyyn erilaisissa yhteisöllisissä verkkoympäristöissä Sisältö: median eri muodot ja niiden käyttö tekstinkäsittelyn perusteet ja esitysgrafiikka käytännön harjoitusten avulla (esim. työhakemuksen/esseen kirjoittaminen, kuukausitaulukko omasta rahankäytöstä, kiinnostavan aihealueen esittely power pointilla) tietokoneen käyttö tiedonhankinnassa, lähde- ja mediakritiikki tekijänoikeudet, oikeudet verkossa verkkokiusaaminen vaikuttaminen verkossa sähköposti viestintävälineenä moodle-oppimisalusta sosiaalisen median sovellukset oppimisen tukena 20

21 Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, verkko-opiskelu, ryhmä- ja parityöskentely Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Liikunta (0,50-1 ov) tunnistaa liikunnan ja terveyden välisen yhteyden löytää liikuntalajin, joka tuottaa mielihyvää ja edistää terveyttä tuntee yhteiskunnan ja oman kotikunnan järjestämät liikuntamahdollisuudet tuntee eri liikuntalajeja ja pystyy valitsemaan lajeista itselleen sopivan ja kiinnostavan Sisältö: työssä ja opinnoissa jaksaminen liikuntalajeihin tutustuminen eri liikuntasuorituspaikoissa Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, liikunta eri liikuntapaikoissa, liikuntapäiväkirja Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Kädentaidot (0,50-1 ov) ottaa vastuun omasta työstä; ideoinnista, toteutuksesta ja työn loppuunsaattamisesta tutustuu käsillä tekemiseen ja erilaisten käden taitojen harjoittamiseen monipuolisilla materiaaleilla löytää oman tapansa ilmaista itseään ja personallisuuttaan luovasti ja löytää tekemisen ilon Sisältö: kädentaitojen monet mahdollisuudet itsensä ilmaiseminen käsillä tekemisen kautta eri materiaalit ja tekniikat ryhmän kiinnostuksen ja toiveiden mukaisesti yhdessä tai yksilöllisesti sovittuja, suunniteltuja ja toteutettuja projekteja; esim. valokuvaus, videointi, käsitys, maalaus, ympäristötaide, huonekalujen entisöinti, rakentaminen Opintojen järjestämistapa: lähiopetus, ryhmä- ja yksilöohjaus, työpajatyöskentely, projektityöskentely, tutustumiskäynnit, itsenäiset tehtävät 21

22 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja työskentelyyn ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät sekä palauttanut opintojakson arvioinnin. Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetusasetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta., jolta puuttuu perusopetuksen päättötodistus, voi halutessaan suorittaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen oppimäärään kuuluvien oppiaineiden oppimääriä osallistumalla perusopetuslain 628/1998 :ssä 38 tarkoitettuun erityiseen tutkintoon. Tutkinnon voi vastaanottaa ja todistuksen kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Tutkintoon osallistuvan suoritusten arvioinnissa noudatetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden 1/011/2004 oppilaan arviointia ja todistuksia koskevia määräyksiä Salon seudun ammattiopistossa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja korottaa vain ne opiskelijat, jotka ovat sen omaan henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaansa (HOPS) valinneet. Salon seudun ammattiopisto tekee perusopetuksen arvosanojen korotuksessa yhteistyötä Salon aikuislukion kanssa. Opetus annetaan aikuislukiossa pääosin iltaisin. Niissä aineissa, missä perusopetusta ei anneta aikuislukiossa, opiskelija opiskelee itsenäisesti ja ammattistartin henkilökunnan ohjauksessa tarvittavat kurssit. Kokeet tehdään joko aikuislukiossa tai ammattiopistossa. Salon aikuislukion opettajat arvioivat kurssit ja päättävät mahdollisesta peruskouluarvosanan korotuksesta. Peruskoulun päättötodistuksen kirjoittaa Salon aikuislukio Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot (6,50-15 ov) Tavoitteet tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot jakautuvat kahteen eri osaan (A ja B), jotka molemmat on suoritettava: -ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumiseen sekä -työssäoppimiseen valmentautumiseen. 22

23 A. AMMATTEIHIN, KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN (1,50-7 ov) Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen jakautuu seuraaviin kahteen opintokokonaisuuteen: Ammatti- ja koulutustieto (1-6 ov) Työelämätieto (0,50-1 ov) Tavoitteet hankkii tietoa eri ammateista ja työympäristöistä sekä niissä edellytettävistä perustaidoista tunnistaa ja kehittää koulutuksessa ja työelämässä tarvittavia sosiaalisia taitoja on selvillä eettisistä ja esteettisistä kysymyksistä ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä tuntee toisen asteen koulutusrakenteen ja Suomen koulutusjärjestelmän perehtyy kiinnostuksensa mukaisesti eri koulutusalojen hakumenettelyyn ja valintakriteereihin sekä opiskelumahdollisuuksiin tuntee ammatillisen perustutkinnon suorittamistapoja ja muita koulutuksia asettaa realistisia tavoitteita itselleen ja koulutukselleen sekä muuttaa toimintaansa saamansa palautteen pohjalta osaa tehdä koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja ja perustella ne tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu- ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassaan tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa tietää työnhakumenetelmiä ja työllistymiseen liittyviä tekijöitä. Arviointi Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä 23

24 noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. Ammatti- ja koulutustieto (1-6 ov) tuntee Suomen koulutusjärjestelmän ja tietää eri koulutusväylät ja vaihtoehdot saa tietoa eri ammatillisista perustutkinnoista ja oppilaitoksista, missä niitä voi suorittaa laatii henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, joiden perusteella opiskelija jatkaa koulutuksiin tutustumista pidemmillä koulukokeilujaksoilla löytää itseä kiinnostavan opiskelupaikan ja orientoituu opiskeluun ammatillisessa oppilaitoksessa tuntee mahdollisimman laajasti työelämän eri ammatteja omaa käsityksen erilaisista ammateista, niihin sisältyvistä työtehtävistä ja ammattiin vaadittavasta koulutuksesta pystyy valitsemaan itseä kiinnostavan ja realistisen ammatin tai ammatteja osaa suunnitella omaa uraansa ja tekee realistisia ja perusteltavissa olevia päätöksiä ammatinvalinnassaan tuntee omat vahvuutensa ja osaa niiden perusteella suunnitella koulutukseen hakeutumistaan omaa välineitä selvitä mahdollisista vastoinkäymisistä koulutus- ja työurallaan Sisältö: ammatillisten opintojen muodostuminen ja sisällöt (opetussuunnitelmat) työssäoppiminen ja ammattiosaamisen näytöt osaamisen tunnustaminen oman ammattiopiston ja muiden oppilaitosten koulutustarjontaan tutustuminen suomalainen koulutusjärjestelmä, tutkintojen suoritustavat, jatko-opintomahdollisuudet, muut koulutusmahdollisuudet (kansan-, kansalais- ja työväenopistot) elämänkaari ja elinikäinen oppiminen ura- ja tulevaisuuden suunnittelu yhteishaun periaatteet ja käytännöt ammatit ja niiden vaatimukset koulutusalojen valintaan liittyvät tekijät, henkilökohtaisten vahvuuksien tunnistaminen siirrettävät taidot ja niiden tunnistaminen vastoinkäymiset ammatinvalinnassa ja esteiden voittaminen henkilökohtaiset verkostot ja niiden hyödyntäminen ammattiin opiskelevien informaatiohaastattelu taitojen, vahvuuksien ja oppiaineiden merkitys ammateissa 24

25 urasuunnitelman laatiminen ja siihen sitoutuminen koulukokeilut ja/tai tutustumiset vähintään kolmella alalla Opintojen järjestämistapa: Tutustumiskäynnit oppilaitoksiin, lähiopetus, koulukokeilut, yksilöohjaus, oppimispäiväkirja, pari- ja pienryhmätyöskentely, itsenäiset tehtävät, ryhmäkeskustelut, roolipelit, informaatiohaastattelut Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen, tutustunut eri koulutusaloihin ja tehnyt annetut tehtävät. Työelämätieto (0,50-1 ov) ymmärtää työn merkityksen yksilölle ja yhteiskunnalle osaa hakeutua työmarkkinoille kotimaassa ja ulkomailla tuntee työelämään liittyviä keskeisiä sopimuksia ja lainsäädäntöä tietää yritystoiminnan perusperiaatteet Sisältö: työn merkitys yksilölle ja työnteon yhteiskunnallinen merkitys nuorten työlainsäädäntö työnhakuasiakirjat, työnhaku Suomessa ja ulkomailla työmarkkinat ja niille hakeutuminen työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet työpaikalla käyttäytyminen ja vuorovaikutus ammatillinen järjestäytyminen yrittäjyys Opintojen järjestämistapa: Tutustumiskäynnit ja vierailut, lähiopetus, ryhmä- ja parityöskentely, itsenäiset tehtävät, verkko-opiskelu Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. 25

26 B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN (5-8 ov) Tavoitteet hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia tietää työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyviä perusasioita tunnistaa työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja sekä suojautuu niitä vastaan oikein ja torjuu vaaraa aiheuttavia tilanteita ennalta ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä noudattaa työssäoppimiseen valmentautumisessa ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteita soveltuvin osin. Arviointi Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. 26

27 4.2. Valinnaiset opinnot (2-6 ov) Vapaasti valittavien opintojen tulee tukea muuta oppimista ja opiskelijan persoonallisuuden kasvua. Sisältö: voi valita opintoja oman kiinnostuksensa mukaan joko oman oppilaitoksen tai muiden oppilaitosten tarjonnasta. voi suorittaa myös erityiskursseja, kuten tulityö-, kansalaisen atkajokortti-, ensiapu- ja hygieniapassikurssin. Opinnot voivat olla myös harrastustavoitteisia. Opintojen järjestämistapa: Kunkin opintosisällön mukaan lähiopetusta, etäopetusta, ryhmätöitä, itsenäisiä tehtäviä Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on saavuttanut asetetut tavoitteet. Jos opiskelija suorittaa opintoja omassa oppilaitoksessa tai muussa oppilaitoksessa, opinnot arvioidaan oppilaitosten opetussuunnitelmien tavoitteiden mukaisesti Ammatilliset opinnot (0-10 ov) Tavoitteet n tavoitteisiin voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti sisältyä osia ammatillisen perustutkinnon opinnoista, jos opiskelijalla on siihen valmiuksia ja hänellä on edellytyksiä saavuttaa niiden tavoitteita. Opinnot voivat olla ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tai ammatillisten tutkinnon osien opintoja. Arviointi Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy. 27

28 4.2.2 Muut valinnaiset opinnot (0-5 ov) Tavoitteet toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan tekemällä yksilöllisiä valintoja osaa valita opintoja tutkintoon johtavista ammatillisista opinnoista, ammatillisen tutkinnon suorittamista tukevista tai muista opinnoista oppilaitoksen tai eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin. Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). Työturvallisuus (0,50 ov) tunnistaa työturvallisuuteen liittyvät asiat ja osaa suojautua mahdollisia vaaroja vastaan oikein omaa perustiedot työympäristön vaarojen tunnistamisesta, työsuojelun ja turvallisuuden yleisistä periaatteista sekä yhteistoiminnasta työpaikalla osaa toimia onnettomuustilanteissa oikein Sisältö: työturvallisuuden noudattamisen yleisohjeet ja turvallisuussäännöt keskeiset vaaratekijät ja niiden torjunta varautuminen onnettomuustilanteisiin ammattitaudit ja niiden ennaltaehkäisy Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely, koe Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Työturvallisuuskortin saavat ne opiskelijat, jotka läpäisevät kokeen. 28

29 Hygieniaosaaminen (0,50 ov) sisäistää elintarvikehygienian merkityksen osana ruoan turvallisuutta ja terveellisyyttä osaa toimia käytännön töissä noudattaen hyvää elintarvikehygieniaa Sisältö: Valtakunnallisessa hygieniaosaamistestissä vaadittavat keskeiset sisällöt: mikrobiologian perusteet ruokamyrkytykset hygieeniset työtavat henkilökohtainen hygienia puhtaanapito, omavalvonta elintarvikelainsäädäntö Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöskentely, Elintarvikeviraston valtakunnallinen hygieniaosaamistesti Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Hygieniapassin saavat ne opiskelijat, jotka suorittavat testin hyväksytysti. Ammatti- ja koulutustieto (1-3 ov) laatii henkilökohtaisen opiskelu- ja urasuunnitelman, joiden perusteella opiskelija jatkaa koulutuksiin tutustumista pidemmillä koulukokeilujaksoilla löytää itseä kiinnostavan opiskelupaikan ja orientoituu opiskeluun ammatillisessa oppilaitoksessa Sisältö: koulukokeilut ja/tai tutustumiset oman ammattiopiston ja muiden oppilaitosten koulutustarjontaan tutustuminen Opintojen järjestämistapa: koulukokeilu, oppimispäiväkirja, verkko-opetus 29

30 Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen, tutustunut eri koulutusaloihin ja tehnyt annetut tehtävät. Työssäoppimiseen valmentautuminen (1-3 ov) hankkii monipuolisesti tietoa erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla tuntee työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisäännöt ja noudattaa sopimuksia ottaa vastaan ohjausta ja palautetta työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta arvioi toimintaansa työympäristössä Sisältö: käytännön työelämään tutustumista yhdessä tai useammassa työpaikassa Opintojen järjestämistapa: työssäoppiminen, oppimispäiväkirja, verkko-opetus Arviointi: Suoritettu (S) merkinnällä, kun opiskelija on osallistunut työelämäjaksolle ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät. Matkalla maailmalla matkalla itseen (1 ov) syventää tuntemustaan erilaisista kulttuureista sekä ympäristöistä saa tietoa eri mahdollisuuksista toimia monikulttuurisesti niin Suomessa kuin ulkomailla opettelee monikulttuurista yhteistyötä sekä siinä tarvittavia taitoja harjoittaa maailmankansalaisen taitojaan saa mahdollisuuden pohtia itseään uudenlaisesta näkökulmasta käsin lisää omaa itsetuntemustaan Sisältö: monikulttuurisuus Suomessa tutustuminen eri maihin ja kulttuureihin matkustaminen ulkomaille ja ulkomailla opiskelu- ja työnteko ulkomailla 30

31 kulttuurishokki ulkomailla vaadittavat asiakirjat terveys ja sairaus ulkomailla itsetuntemus ja matkustaminen itsetuntemus ja pidempi oleilu ulkomailla Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöt, vierailijat, vierailut, elokuvat, dokumentit, lehdet, kirjat ja internet sekä virtuaalimatkailuportaalit. Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset sekä portfolion. Nuoruuden pelikentät (1 ov) - syventää tietojaan nuoruudessa yleisesti askarruttavista tekijöistä - oppii pohtimaan mieltä askarruttavia teemoja omasta ja toisten näkökulmasta - oppii tunnistamaan itsessään ja lähipiirissään terveyttä uhkaavia tekijöitä ja hakemaan tarvittaessa apua Sisältö: - Itsetunto - Ahdistus - Päihteet - Väkivalta - Vanhemmat ja vanhemmuus - Seksuaalisuus - Takaiskut - Kiusaaminen Opintojen järjestämistapa: Lähiopetus, itsenäiset tehtävät, pari- ja ryhmätyöt, terveydenhoitajan tunnit sekä muut vierailijat, vierailut ja elokuvat sekä dokumentit. Arviointi: Suoritettu (S merkinnällä), kun opiskelija on osallistunut aktiivisesti opetukseen ja tehnyt opintojaksoon liittyvät tehtävät, harjoitukset sekä testit. 31

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma

Ammatilliseen peruskoulutukseen. ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen (ammattistartti) opetussuunnitelma Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 28.5.2013 Sisällysluettelo 1 AMMATTISTARTTIKOULUTUKSEN KUVAUS

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU

OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Kotitalousopetus OPETUSSUUNNITELMA, 20 ov Talouskoulu TALOUSKOULU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 15.12.2010 46 Voimassa toistaiseksi alkaen 1.8.2010 SISÄLLYSLUETTELO 1 KOTITALOUSOPETUKSEN KUVAUS, ARVOPERUSTA,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1 1 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus ammatillisessa peruskoulutuksessa, VAKU 1 Opetussuunnitelma 2 1. AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN JA KUNTOUTTAVAN OPETUKSEN

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010

MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVI- JA KUMITEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 2010 MUOVITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, MUOVITUOTEVALMISTAJA KUMITEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA /OSAAMISALA, KUMITUOTEVALMISTAJA MÄÄRÄYS 1/011/2010 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009

AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009 AUTOALAN PERUSTUTKINTO 2009 AUTOKORINKORJAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOKORINKORJAAJA AUTOMAALAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOMAALARI AUTOMYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, AUTOMYYJÄ AUTOTEKNIIKAN

Lisätiedot

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN

TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN TIETO- JA TIETOLIIKENNETEKNIIKAN perustutkinto 2009 Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala elektroniikka-asentaja Tieto- ja tietoliikennetekniikan koulutusohjelma/osaamisala ICT-asentaja

Lisätiedot