OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI"

Transkriptio

1 OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus

2 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 40 ov Ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen muodostuminen Opintojen muodostuminen 40 ov koulutuksessa Opintojen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja toteutus Elinikäisen oppimisen avaintaidot Jatko-opintomahdollisuudet OPISKELIJAN ARVIOINTI Arvioinnin tehtävät ja tavoitteet Arvioinnista tiedottaminen Opiskelijan lähtötilanne ja vahvuudet Oppimisen ja osaamisen arviointi Arvioinnista päättäminen Arviointiaineiston säilyttäminen Arvioinnin uusiminen ja arvosanan korottaminen Arvioinnin oikaiseminen Todistukset OPINTO-OHJAUS JA HENKILÖKOHTAINEN OPISKELUSUUNNITELMA Opinto-ohjauksen tavoitteet Opinto-ohjauksen järjestäminen Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN JA TYÖTURVALLISUUS ERITYISOPETUKSEN TOTEUTTAMINEN MAAHANMUUTTAJIEN JA ERI KIELI- JA KULTTUURIRYHMIEN OPETUS Yleistä Maahanmuuttajat Romanit Viittomakieliset KODIN JA OPPILAITOKSEN YHTEISTYÖ OPISKELIJAHUOLTO JA MONIAMMATILLINEN YHTEISTYÖ... 31

3 MÄÄRÄYS /011/2010 Voimassaoloaika: alkaen toistaiseksi OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Säännökset, joihin toimivalta määräyksen antamiseen perustuu: L 630/98, 3 2 mom A 811/98, 10, 19 a Kumoaa Opetushallituksen määräyksen - Muuttaa Opetushallituksen määräystä - Opetushallitus on päättänyt Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteista liitteen mukaisesti. Määräystä on noudatettava Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa alkaen. Koulutuksen järjestäjän tulee laatia ja hyväksyä koulutusta varten opetussuunnitelma noudattaen, mitä näissä opetussuunnitelman perusteissa on määrätty. Koulutuksen järjestäjä ei voi jättää noudattamatta tätä määräystä tai poiketa siitä. Pääjohtaja Timo Lankinen Opetusneuvos Ulla Aunola

4 1 JOHDANTO Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), 3 :n mukaan, (sellaisena kuin se on laissa 892/2009), ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Asetuksen (811/1998), 19a :n mukaan (sellaisena kuin se on valtioneuvoston asetuksessa 1137/2009) koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Opiskeluvalmiuksien vahvistuminen ja opiskelumotivaation kasvaminen parantavat mahdollisuuksia suorittaa ammatilliset opinnot ja siirtyä työelämään. Ohjaava ja valmistava koulutus vahvistaa myös opiskelijan valmiuksia ottaa vastuuta ja sitoutua opiskeluun, jolloin on helpompi noudattaa opiskelun ja työelämän arvoperustan mukaisia sopimuksia ja eettisiä sääntöjä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan. Keskeistä koulutuksessa on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti. Koulutukseen voi sisältyä ammatillisen tutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa. Vaikka koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, koulutus on vahvasti ammatillisesti suuntautunutta eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 1

5 Koulutuksen järjestämisessä korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheinen, myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa on erityisesti otettava huomioon opiskeluympäristössä ja laajemmin yhteiskunnassa hyväksytyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvoitteet ja -tavoitteet. Koulukohtainen opetussuunnitelma perustuu OPH:n (helmikuu 2010) Ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin. 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen on tarkoitus edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Jokaisella opiskelijalla tulee olla yhdenvertaiset mahdollisuudet osallistua ammatilliseen koulutukseen sekä sijoittua koulutuksen jälkeen työhön ja yhteiskuntaan täysivaltaisena kansalaisena. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen toteuttamisen keskeinen arvo on opiskelijalähtöisyys. Koulutus suunnitellaan kullekin opiskelijalle yksilöllisesti sen mukaan, millaisia tarpeita ja kiinnostuksen kohteita opiskelijalla on. Opiskelijalähtöisyyden työvälineenä toimii opiskelijan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma voi olla esimerkiksi työssäoppimiseen valmentautumiseen tai teoriaopintoihin painottunut, mutta lähtökohdiltaan ammatilliseen koulutukseen suuntautuva. Myös valinnaisuus antaa mahdollisuuden eri painotusten toteuttamisille. Koulutuksen aikana nuorta ohjataan ja tuetaan, niin että hän voi kasvaa aktiiviseksi, vastuulliseksi ja sitoutuneeksi opiskelijaksi. Keskeistä on nuoren kuunteleminen, arvostaminen ja kannustaminen. Hän saa kokemuksia osallisuudesta ja yhteisöllisyydestä. Tavoitteena on, että opiskelija on koulutuksen päättyessä aktiivinen, vastuullinen ja opintoihinsa sitoutunut nuori. Motivaation ylläpitämiseksi opinnoissa käytetään monipuolisesti erilaisia ja työvaltaisia työtapoja. Koulutuksen periaatteena on tarjota opiskelijalle erilaista ohjausta ja tukea opiskeluun, omaan elämään, tulevaisuuden suunnan hahmottamiseen sekä omien vahvuuksien tunnistamiseen ja oman alan löytämiseen. Opiskelijan vahvuuksia käytetään keskeisesti apuna ammatinvalintaja urasuunnittelussa mietittäessä erilaisia vaihtoehtoja koulutuksessa ja työelämässä. Tavoit- 2

6 teena on, että opiskelija sisäistää elinikäisen oppimisen ajatuksen itsensä kehittämisen ja urasuunnitelmansa perustaksi. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutus on opiskelijalle kasvun, suunnittelun ja vaihtoehtojen pohtimisen aikaa. Koulutus parantaa opiskelijan oppimaan oppimisen taitoja ja vahvistaa opiskelijan opiskeluvalmiuksia tulevaisuutta varten. Koulutusta toteuttavan oppilaitoksen erilaiset sisäiset ja ulkopuoliset verkostot toimivat opiskelijan tukena. Koulutusta ohjaavat ja tavoiteltavat keskeiset arvot ovat: Aktiivinen oppija ja tasapainoinen, vastuullinen kansalainen, joka pyrkii asettamaan itselleen tavoitteita ja ottamaan vastuuta. Tavoitteena on oma-aloitteisuuden, luovuuden, joustavuuden ja sinnikkyyden lisääntyminen. Oikeudenmukaisuus, johon kuuluu yksilön kunnioittaminen ja toisten huomioon ottaminen. Osaaminen ja luovuus, jossa pyritään kannustamaan opiskelijaa etsimään tietoa, uusia vaihtoehtoja, harjoittelemaan käytännön taitoja sekä ongelmanratkaisukykyä. Kestävä kehitys, joka näkyy kestävän kehityksen eri ulottuvuuksien mukaisena toimintana; sosiaalinen kestävyys ilmenee terveinä elämäntapoina, oikeudenmukaisuutena ja hyvinä ihmissuhteina. Kulttuurinen kestävyys arvostaa ja välittää suomalaista kulttuuria ja perinnettä, mutta mahdollistaa myös monikulttuurisen oppimisen. Ekologinen kestävyys on luonnon monimuotoisuutta ja puhtaan luonnon säilyttämistä tuleville sukupolville. 3 KOULUTUKSEN TEHTÄVÄT JA TAVOITTEET Päätavoite on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. 3

7 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. Opiskelija osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. 4 OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 40 ov 4.1 Ammatilliseen koulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen muodostuminen Koulutuksen laajuus on opiskelijan tarpeen ja valinnan mukaan opintoviikkoa (ov). Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan suunnata alakohtaisesti. Opintoihin voi kuulua: - Opiskelu- ja elämäntaidot - Perustietojen ja taitojen vahvistaminen - Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot - Ammatilliset opinnot - Valinnaiset opinnot Opintokokonaisuuksien laajuudet määritellään joustavasti, opiskelijan yksilöllisten edellytysten ja tavoitteiden mukaan. Koulutuksesta opiskelija voi hakea tai siirtyä joustavasti tutkintoon johtavaan koulutukseen siinä vaiheessa, kun se on opiskelijan kannalta tarkoituksenmukaista ja koulutuksenjärjestäjällä on osoittaa jatko-opiskelupaikka. 4

8 4.2 Opintojen muodostuminen 40 ov koulutuksessa Opintokokonaisuus ja opintojen laajuus 40 ov Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Arkielämäntaidot Elämänhallinta Ensiapu 1 ja hygieniaosaaminen Orientaatio opintoihin 4 ov 4 ov 1 ov 1 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 10 ov Äidinkieli ja viestintä *) Matematiikka *) Englanti *) Ruotsi *) Tietotekniikka Liikunta Taide ja kulttuuri 2 ov 2 ov 2 ov 1 ov 1 ov 1 ov 1 ov *) Opiskelijalla on mahdollisuus korottaa peruskoulun arvosanoja. Korottaminen toteutetaan lukuvuonna paikallisen yläkoulun kanssa. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov A. Ammatteihin, koulutukseen ja 5 ov työelämään tutustuminen B. Työssäoppimiseen valmentautuminen 10 ov Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot 5 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen ja valinnaisten opintojen laajuudet toteutetaan joustavasti opiskelijan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. 5

9 4.3 Opintojen tavoitteet, keskeiset sisällöt ja toteutus Opiskelu- ja elämäntaidot ARKIELÄMÄNTAIDOT 4 OV Tavoitteet Opiskelija ymmärtää terveellisen ravinnon ja oikeiden ruokailutottumusten merkityksen omalle hyvinvoinnilleen ja pystyy valmistamaan terveellistä ja taloudellista kotiruokaa ja hyödyntää puolivalmisteita ja valmisruokia. Opiskelija ymmärtää hygienian, siisteyden ja puhtauden merkityksen sekä osaa siivota oman asuin- ja työtilansa. Sisältö perusruokien valmistus oman talouden kannalta 2 ov kodin juhlat 1 ov puhtaanapito 1 ov Arviointi Arkielämäntaidot arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija osallistuu aktiivisesti opetukseen on huolellinen ja siisti ottaa vastuuta yhdessä sovituista asioista ja opiskelusta työskentelee ryhmässä ELÄMÄNHALLINTA 4 OV Tavoitteet Opiskelija oppii ottamaan vastuuta omaa elämäänsä koskevista ratkaisuista ja pyrkii vaikuttamaan omaan elämäntilanteeseensa ja tulevaisuuteensa positiivisella tavalla. Opiskelija kartoittaa elämäntilannettaan ja sosiaalista viitekehystään. Hän saa itseluottamusta ja löytää keinoja 6

10 selvitä erilaisista elämäntilanteista ja tehtävistä. Opiskelija tuntee omalta kannaltaan mielekkäitä ja elämää rikastuttavia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia. Sisältö minä ihmisenä ja oppijana 1 ov minä ryhmän jäsenenä 1 ov minun arkeni 1 ov minun tulevaisuuteni 1 ov Arviointi Elämänhallinta arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. ENSIAPU 1 JA HYGIENIAOSAAMINEN 1 OV Ensiapu 1 0,5 ov Tavoitteet Opiskelija ymmärtää oman toiminnan tärkeyden onnettomuustilanteessa ja osaa toimia onnettomuustilanteessa. Lisäksi opiskelija osaa hätäensiavun sekä myrkytysten, murtumien, haavojen ja palovammojen ensiavun. Sisältö toiminta onnettomuustilanteessa hätäensiapu: tajuton potilas, elvytys, sokki ja suuret verenvuodot muu ensiaputoiminta: myrkytykset, murtumat ja nyrjähdykset, haavat ja palovammat käytännön harjoituksia Arviointi Ensiapu 1 arvioidaan (S)-suoritusmerkinnällä sekä ensiapu 1-kortin suorittaminen. 7

11 Hygieniaosaaminen 0,5 ov Tavoitteet Opiskelija sisäistää elintarvikehygienian merkityksen osana ruoan turvallisuutta ja terveellisyyttä sekä osaa toimia käytännöntöissä noudattaen hyvää elintarvikehygieniaa. Sisältö Valtakunnallisessa hygieniaosaamistestissä vaadittavat keskeiset sisällöt seuraavilta osaalueilta: mikrobiologian perusteet ruokamyrkytykset hygieeniset työtavat henkilökohtainen hygienia puhtaanapito, omavalvonta elintarvikelainsäädäntö Arviointi Hygieniaosaaminen arvioidaan (S)-suoritusmerkinnällä sekä hygieniaosaamistestin suorittaminen hyväksytysti. ORIENTAATIO OPINTOIHIN 1 OV Tavoitteet Orientaatio opiskelun alussa. Sisältö tutustuminen oppilaitokseen käytössä oleviin oppaisiin ja lomakkeisiin perehtyminen perehdyttäminen oppilaitoksen sisäverkkoon ja sen käyttöön, nettipalveluihin ja sisäiseen tiedottamiseen oppilaitoksen järjestyssäännöt ja poissaolokäytännöt opiskelijan oikeudet ja opintososiaaliset edut ryhmäytyminen 8

12 ryhmän pelisäännöt opiskelun suunnitelmallisuus, henkilökohtainen opiskelusuunnitelma HOPS käyttäytyminen ja hyvät tavat Arviointi Orientaatio opintoihin arvioidaan (S)-suoritusmerkinnällä Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Perusopetuksen oppimäärän mukaisten arvosanojen korottaminen: Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arviointi perustuu Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetusasetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Arvosanaa voi korottaa äidinkielessä, matematiikassa, englannissa ja ruotsissa. ÄIDINKIELI JA VIESTINTÄ 2 OV Tavoitteet Opiskelija saavuttaa sellaiset äidinkielen valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla. Opiskelija parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin sekä voi halutessaan korottaa perusopetuksen oppimäärän arvosanoja. Sisältö käytännön viestintätaitojen kehittäminen tiedonhankinnan sekä suullisen ja kirjallisen itseilmaisun kehittäminen vuorovaikutustaitojen kehittäminen sekä oman ilmaisun vahvuuksien löytäminen eri viestintävälineiden käyttämisessä harjaantuminen asioimiskirjeiden kirjoittaminen kielioppi ja kielenhuolto (perusopetuksen sisällöistä) 9

13 Arviointi Opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. MATEMATIIKKA 2 OV Tavoitteet Opiskelija hallitsee jokapäiväisessä elämässä ja opinnoissa tarvittavat peruslaskutaidot. Hän osaa käyttää apunaan laskinta, mutta hallitsee peruslaskutoimitukset myös päässälaskuna tai kynän ja paperin avulla. Vaihtoehtoisina opintoina on peruskoulun matematiikan oppimäärän suorittaminen ja peruskouluarvosanan korottaminen. Sisältö peruslaskutaidot sekä laskimen käyttö peruslaskujen harjoittelu käytännönläheisesti arkipäivän tilanteissa rahankäytön hallinta ja prosenttilaskut peruskoulun oppimäärään kuuluvia käsitteitä ja tehtäviä opiskelijalle asetettujen tavoitteiden mukaisesti (peruskouluarvosanan korottaminen) Arviointi Opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. ENGLANTI 2 OV Tavoitteet Opiskelija valmistautuu tuleviin englannin kielen opintoihin vahvistamalla omia taitojaan sekä parantamalla mahdollisuuksiaan päästä ammatillisiin opintoihin esimerkiksi perusopetuksen englannin arvosanaa korottamalla. Sisältö perusopetuksen englannin oppimäärän kertaaminen ja englannin kielitaidon kaikkien osa-alueiden kehittäminen sanakirjan käytön ja muun tiedonhaun harjoittelu 10

14 keskusteluharjoituksia ja käytännön tilanteita pareittain ja ryhmissä, sanastoharjoituksia, keskeisten rakenteiden kertausta, tiedonhakua teksteistä, erilaisia kirjoitusharjoituksia kuten viestejä, raportteja, kirjeitä yms. opetuksessa hyödynnetään Internetiä ja muita sähköisen viestinnän välineitä Arviointi Opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. RUOTSI 1 OV Tavoitteet Opiskelija valmistautuu tuleviin ruotsin kielen opintoihin vahvistamalla omia taitojaan sekä parantamalla mahdollisuuksiaan päästä ammatillisiin opintoihin esimerkiksi perusopetuksen ruotsin arvosanaa korottamalla. Sisältö ruotsin kielen perusteiden ja perussanaston kertaus ja vahvistaminen sanakirjan käytön ja muun tiedonhaun harjoittelu käytännön tilanteita suullisesti ja kirjallisesti, tiedonhakua teksteistä, perusteiden kertausta, sanastoharjoituksia hyödynnetään Internetiä ja muita sähköisen viestinnän välineitä ja luetaan helppolukuisia lehtiä Arviointi Opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. TIETOTEKNIIKKA 1 OV Tavoitteet Opiskelija tuntee tietokoneen käyttöä ja ymmärtää tietotekniikan merkityksen jokapäiväisessä elämässä. Osaa käyttää tietotekniikkaa apuvälineenä opiskelussa ja tiedonhankinnassa. 11

15 Sisältö Tietotekniikan perusteet, käyttöjärjestelmän käyttö ja tiedonhallinta, tiedonhaku ja sähköposti sekä tekstinkäsittelyohjelman suorittamiseen tarvittavat 4 modulia: Käyttöjärjestelmä ja tiedonhallinta Internet ja sähköposti Tietotekniikan perusteet Tekstinkäsittely Arviointi Opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. LIIKUNTA 1 OV Tavoitteet Opiskelija ymmärtää liikunnan ja terveellisten elämäntapojen merkityksen ihmisen hyvinvoinnille. Hän tietää, miten huolehtia omasta terveydestään ja fyysisestä hyvinvoinnistaan. Opiskelija osaa opastettuna valita itselleen sopivia liikuntalajeja, joiden kautta hän saa elämyksiä ja myönteisiä onnistumisen kokemuksia. Sisältö hyvä terveys / terveyttä heikentävät asiat oman terveyden ylläpito tutustuminen eri liikuntalajeihin ja muotoihin omat tavoitteet terveyttä edistävien ja ylläpitävien liikuntatottumusten pohjaksi Arviointi Opinnot arvioidaan suoritettu (S) - merkinnällä. 12

16 TAIDE JA KULTTUURI 1 OV Tavoitteet Opiskelija ymmärtää taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntää niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteisössä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin, kehittää kouluyhteisön kulttuuria ja ylläpitää sen esteettistä ilmettä ilmaisee ajatuksia, kokemuksia ja tunteita esimerkiksi musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja arvostaa muiden ilmaisua ja näkemyksiä noudattaa kestävän kehityksen periaatteita materiaalien valinnassa ja työskentelyssään. Arviointi Taulukkoon on koottu arviointikriteerit kolmelle eri osaamisen tasolle sekä arvioinnin kohteet. Ammatillisessa peruskoulutuksessa arvioinnin kohteet ovat samalla tutkinnon osan keskeinen sisältö. Arvioinnin kohteet Taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen Tuotoksen tekeminen Muiden ilmaisun ja näkemysten arvostaminen Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Opiskelija osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin suunnittelee ja toteuttaa ohjattuna itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen ottaa ohjeiden mukaan huomioon luonnon ja energian säästämisen materiaalien käytössä ja työskentelyssään kertoo muiden ilmaisussa tunnistamistaan kulttuurisista piirteistä. huolehtii kouluyhteisön kulttuurista ylläpitäen sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen toimii luontoa ja energiaa säästäen materiaalien käytössä ja työskentelyssään antaa rakentavaa palautetta muiden ilmaisusta ja näkemyksistä. uudistaa kouluyhteisön kulttuuria kehittämällä sen esteettistä ilmettä suunnittelee ja toteuttaa itselleen sopivimmalla tavalla jonkin ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan soveltavan ja ilmaisevan tuotteen, teoksen tai esityksen valitsee työskennellessään materiaalit luontoa ja energiaa säästäen kehittää omaa ilmaisuaan arvostaen muiden näkemyksiä. 13

17 4.3.3 Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov Tavoitteet Opiskelija tunnistaa kiinnostuksensa kohteita, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään, jotta hän osaa tehdä ammatinvalintaa, koulutusta ja elämänuraa koskevia valintoja ja ratkaisuja. Opiskelija hankkii tietoa työelämästä ja ammateista sekä valmiuksia toimia työelämässä ja työssäoppimisessa työpaikoilla. Ammatinvalinta ja urasuunnittelutaidot jakautuvat kahteen eri osaan (A ja B), jotka molemmat on suoritettava: -ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumiseen sekä -työssäoppimiseen valmentautumiseen. A. AMMATTEIHIN, KOULUTUKSEEN JA TYÖELÄMÄÄN TUTUSTUMINEN 5 ov Sisältö Suomen koulutusjärjestelmä ja toisen asteen koulutusrakenne eri ammateissa ja työympäristöissä edellytettävät perustaidot hakumenettelyt ja valintakriteerit sekä opiskelumahdollisuudet eri koulutusaloille ammatillisen perustutkinnon suorittamistavat ja muut koulutusmahdollisuudet opiskelija tutustuu kiinnostuksensa mukaisesti ammatillisen peruskoulutuksen opiskelu- ja opetusmenetelmiin osallistumalla opetukseen omassa tai muussa ammatillisessa oppilaitoksessa realististen tavoitteiden asettaminen itselle ja koulutukselle koulutusta ja elämänuraa koskevia valintojen ja ratkaisujen perusteltu tekeminen koulutuksessa ja työelämässä tarvittavien sosiaalisten taitojen tunnistaminen ja kehittäminen eettiset ja esteettiset kysymykset ammatillisessa koulutuksessa ja työelämässä työnhakumenetelmät ja työllistymiseen liittyvät tekijät yhteishaku 14

18 B. TYÖSSÄOPPIMISEEN VALMENTAUTUMINEN 10 ov Sisältö monipuolisen tiedon hankkiminen erilaisista työtehtävistä ja työympäristöistä työpaikoilla ammatillisen peruskoulutuksen työssäoppimisen periaatteiden noudattaminen työssäoppimiseen valmentautumispaikan pelisääntöjen tunteminen ja sopimuksien noudattaminen ohjauksen ja palautteen vastaanottaminen työpaikkaohjaajalta ja ohjaavalta opettajalta työlainsäädäntöön ja työelämän käytäntöihin liittyvät perusasiat työsuojelu työpaikoilla oman toiminnan arviointi työympäristössä Arviointi Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot arvioidaan suoritettu (S)-merkinnällä. Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Seuraavilla aloilla suoritettua työssäoppimista voidaan tunnustaa ammatillisiin opintoihin: Asiakaspalvelun työssäoppiminen (2 ov) Teoriavalmennus (asiakaspalvelun pelisäännöt) Omavalintainen yritys, missä haluaa työssäoppimisen suorittaa. Työssäoppiminen suoritetaan, dokumentoidaan ja arvioidaan työssäoppimisen periaatteiden mukaisesti. Vastaanottava oppilaitos ja koulutusala arvioi osaamisen tunnustamisen. Hiusala: Hiusalan yrittäjyys ja yritystoiminta; Minä parturi-kampaajana 1 ½ ov Hiusten leikkaaminen ja partakäsittelyt; Hiusten pesu ja hoitokäsittelyt ½ ov Kampaukset ja ehostus; Kampaukset 1 ½ ov Värjäyskäsittelyt; Värjäykset 1 ½ ov Hotelli-, ravintola- ja cateringala: Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen 4 ov (työssäoppimisesta) 15

19 Opinnot katsotaan suoritetuiksi, kun opiskelija tunnistaa ja tuo ilmi kiinnostuksiaan, vahvuuksiaan, valmiuksiaan ja mahdollisia esteitään elämänuraa suunniteltaessa tekee jatkosuunnitelmia ja asettaa realistisia tavoitteita koulutukselleen suorittaa sovitusti työssäoppimiseen valmentautumisen tehtäviä noudattaa sovittuja työelämän pelisääntöjä vastaanottaa ja hyödyntää palautetta työskentelystään osallistuu valmentautumisjakson keskustelutilaisuuteen ohjaavan opettajan ja työpaikkaohjaajan kanssa. VALINNAISET OPINNOT 5 OV AMMATILLISET OPINNOT Tavoitteet Opiskelijan tavoitteisiin voi henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti sisältyä osia ammatillisen perustutkinnon opinnoista, jos opiskelijalla on siihen valmiuksia ja hänellä on edellytyksiä saavuttaa niiden tavoitteita. Opinnot voivat olla ammattitaitoa täydentävien tutkinnon osien tai ammatillisten tutkinnon osien opintoja. Arviointi Opinnot arvioidaan sen mukaan kuin niitä koskevissa perustutkintojen perusteissa määrätään. Ammatillisten opintojen osaaminen tunnustetaan tutkintoon johtavassa koulutuksessa, kun suoritus toteutetaan ammatillisen peruskoulutuksen opetussuunnitelman mukaan ja koulutuksen järjestäjä sen hyväksyy. 16

20 MUUT VALINNAISET OPINNOT Tavoitteet Opiskelija toteuttaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa omien tarpeidensa, kiinnostuksiensa ja valmiuksiensa mukaan tekemällä yksilöllisiä valintoja osaa valita opintoja tutkintoon johtavista ammatillisista opinnoista, ammatillisen tutkinnon suorittamista tukevista tai muista opinnoista oppilaitoksen tai eri koulutuksen järjestäjien tarjonnasta saa vahvistusta urasuunnitteluunsa saa lisävalmiuksia tuleviin ammatillisiin opintoihin. Arviointi Valinnaiset opinnot arvioidaan koulutuksen järjestäjän opintoihin liittyvän opetussuunnitelman mukaan joko asteikolla 1-3 tai suoritusmerkinnällä (S). 4.4 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot kuvastavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisista tilanteista selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/0221 (COD) mukaiset elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden pohjalta myös ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa painotetaan soveltuvin osin seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö 17

21 terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit. Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja toimintaansa. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee toiminnassaan ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa sekä jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä. Vuorovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan. Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja. Kestävä kehitys Opiskelija toimii oppimis- ja työympäristöissä kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia. 18

22 Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä opiskelussaan että arkielämässään. Hän noudattaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti eri tehtävissä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kulttuuritausta on erilainen kuin hänen omansa. 4.5 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Ohjaavalle ja valmistavalle koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa sekä jatkosuunnitelmia laadittaessa. Koulutuksen aikana on tarjottava riittävä määrä ohjauspalveluja, jolloin hakija ja hänen huoltajansa tai muut tukihenkilöt saavat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, OpMA 772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 630/1998, 4 ) mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiopinnot ja työssäoppiminen yhdistyvät. Koulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, ja siinä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 19

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio... 7 2.3 Visio... 7

Lisätiedot

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA

VAAO HIUSALAN PERUSTUTKINTO PARTURI-KAMPAAJA 120 OV HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA HIUSALAN PERUSTUTKINTO, PARTURI-KAMPAAJA VAAO OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA 2 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 6 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 6 2.1 Arvot... 6 2.2 Missio...

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO, KOKKI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI

TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUIDEN KOULUTUSOHJELMA, MERKONOMI 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 7 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 7 2.1 Arvot... 7 2.2 Missio... 8 2.3 Visio... 8 3. KOULUTUKSELLE

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO

AUTOALAN PERUSTUTKINTO AUTOALAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 4 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 4 2.1 Arvot... 4 2.2 Missio... 5 2.3 Visio... 5 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT TEHTÄVÄT, TAVOITTEET

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA

SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA SÄHKÖ- JA AUTOMAATIOTEKNIIKAN KOULUTUSOHJELMA, SÄHKÖASENTAJA, AUTOMAATIOASENTAJA 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio...

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus

Opetussuunnitelma. Liite 3: Opiskelijan arvioinnin toteuttamissuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 1 (35) Opetussuunnitelma Ammatillinen peruskoulutus Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 4.0/19.6.2013 2 (35) Sisällysluettelo 1 Opiskelijan arvioinnin...

Lisätiedot

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA

AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA AMMATTIOPISTON OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Rehtori hyväksynyt 10.9.2012, 89. Voimaantulo 1.8.2012 SISÄLTÖ 1 JOHDANTO... 2 2 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON KESKEISET ARVOT... 3 3 ETELÄ-KARJALAN AMMATTIOPISTON

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010

HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERING-ALAN PERUSTUTKINTO 2010 ASIAKASPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, TARJOILIJA HOTELLIPALVELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA, VASTAANOTTOVIRKAILIJA KOKIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA,

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot