AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS"

Transkriptio

1 AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty Rehtorin päätös 36/2011

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Yleiset tavoitteet Opintojen muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Jatko-opintomahdollisuudet Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Jatko-opintomahdollisuudet Opintojen järjestäminen Opintojen laajuus ja tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon opinnoissa Opintojen muodostuminen Opintojen jaksotus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot Minä oppijana Äidinkieli, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä Opintojen ohjaus A Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Terveystieto Liikunta Taide ja kulttuuri Työelämän ja talouden taidot Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen Englanti, Brush Up Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Tieto- ja viestintätekniikka Arkielämän taidot Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Työnhakuvalmennus Opintojen ohjaus B Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen Työssäoppimiseen valmentautuminen... 38

3 3.2 VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot Äidinkieli 2, Puheviestintä Matematiikka 1, Peruslaskutoimitukset Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Arkielämän taidot Muut valinnaiset opinnot... 44

4 1 JOHDANTO Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), 3 :n mukaan, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Asetuksen (811/1998), 19a :n mukaan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita (www.oph.fi). Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Opiskeluvalmiuksien vahvistuminen ja opiskelumotivaation kasvaminen parantavat mahdollisuuksia suorittaa ammatilliset opinnot ja siirtyä työelämään. Ohjaava ja valmistava koulutus vahvistaa myös opiskelijan valmiuksia ottaa vastuuta ja sitoutua opiskeluun, jolloin on helpompi noudattaa opiskelun ja työelämän arvoperustan mukaisia sopimuksia ja eettisiä sääntöjä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan. Keskeistä koulutuksessa on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti. Koulutukseen voi sisältyä ammatillisen tutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisen avulla tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Vaikka koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, koulu-

5 tus on vahvasti ammatillisesti suuntautunutta eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 2 Koulutuksen järjestämisessä korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheinen, myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa on erityisesti otettava huomioon opiskeluympäristössä ja laajemmin yhteiskunnassa hyväksytyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvoitteet ja -tavoitteet.

6 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 1.1 Yleiset tavoitteet Päätavoitteena on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. 3 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. Opiskelija osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. 1.2 Opintojen muodostuminen Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan suunnata alakohtaisesti. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aikaisemmin suoritettujen ja ammattistartissa tunnustettujen opintojen paikalla opiskelija suorittaa muita hänelle

7 suunniteltuja henkilökohtaisia opintoja, jotta opiskeluaika ammattistartissa ei lyhene. 4 Opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina (ov) 3.1 Pakolliset opinnot: Opiskelu- ja elämäntaidot Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Valinnaiset opinnot: Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot 0-5 Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja seuraavista pakollisista opinnoista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja - taitojen vahvistaminen ja Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opiskelijoilla on koulutuksen aikana oikeus saada henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee heidän taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osista (osassa 3.2.1, Ammatilliset opinnot), mikäli opiskelijalla tai opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä ja koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden. Nämä sekä kohdissa 3.1.1; 3.1.3; olevat opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin tunnustettavia opintoja. Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia. 1.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ku-

8 5 vaavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisissa tilanteissa selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/0221 (COD) mukaiset elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden pohjalta myös ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa painotetaan osin seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja toimintaansa. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee toiminnassaan ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa sekä jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä toiminnassaan Vuovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

9 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja Kestävä kehitys Opiskelija toimii oppimis- ja työympäristöissä kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä opiskelussaan että arkielämässään. Hän noudattaa tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti eri tehtävissä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kulttuuritausta on erilainen kuin hänen omansa. 1.4 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Ohjaavalle ja valmistavalle koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa sekä jatkosuunnitelmia laadittaessa. Koulutuksen aikana on tarjottava riittävä määrä ohjauspalveluja, jolloin hakija ja hänen huoltajansa tai muut tukihenkilöt saavat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista.

10 7 Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, Op- MA772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 630/1998, 4 ) mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiopinnot ja työssäoppiminen yhdistyvät. Koulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, ja siinä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 1.5 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Savon ammatti- ja aikuisopiston ammattistartin opetussuunnitelma perustuu voimassa oleviin ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (www.oph.fi). Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulutuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa koulutukselle asetetut tavoitteet ja saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen kaikkina työpäivinä, myös työssäoppimiseen valmentautumisen aikana. 1.6 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen järjestäjän kaikkia aloja koskeva opetussuunnitelman yhteinen osa koskee myös tätä koulutusta. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille ja koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. Savon ammatti- ja aikuisopiston opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy osoitteesta:

11 8 2 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON AMMATILLISEEN PERUSKOULU- TUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa hyödynnetään vahvaa ja monipuolista osaamista ja koulutustarjontaa. Opiskelijat tutustuvat opintojensa aikana laaja-alaisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tarpeen mukaan tutustua alueensa muiden koulutuksen järjestäjien koulutustarjontaan. Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa tehdään sisäistä asiantuntijayhteistyötä, yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa, eri oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja ryhmän koossapitävää positiivista yhteishenkeä pyritään edistämään. 2.1 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista perustutkintoa OPSperusteisena, näyttötutkintona tai oppisopimuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, Op- MA772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. 2.2 Opintojen järjestäminen Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus eli ammattistartti järjestetään samoissa tiloissa ammatillisen perustutkintokoulutuksen kanssa. Opetusmenetelmät ovat työvaltaisia ja opinnot järjestetään yhteistyössä koko Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisten perustut-

12 9 kintojen koulutusalojen kanssa. Opetus noudattelee suurelta osin ammatillisen perustutkinnon järjestämisen periaatteita koulutuksen aloituksen, lopetuksen, kontaktiopetuksen määrän ja lukuvuoden jaksotusten suhteen. Koulutuksen toteutuksessa käytetään oppimisympäristöinä oman oppilaitoksen lisäksi mm. lähialueen tai opiskelijan kotiseudun yritys- ja elinkeinoelämää, työ- ja elinkeinokeskuksien nuorten palveluja, kaupungin ja lähikuntien kulttuuri- ja nuorisotyön toimintoja sekä sosiaalija terveydenhoitopalvelujen tuottajia. 2.3 Opintojen laajuus ja tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon opinnoissa Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on laajuudeltaan vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja vain matematiikan osalta. Koulutus ei tähtää ensisijaisesti perusopetuksen arvosanojen korotukseen, vaan laajamittaisesta arvosanojen korotuksesta kiinnostuneet ohjataan korottamaan peruskoulun arvosanoja Kuopion aikuislukioon. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen ja -taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aikaisemmin suoritetut ammattistartissa tunnustetut opinnot eivät lyhennä ammattistartin opiskeluaikaa, vaan opiskelija etenee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan. Opinnot Opintojen laajuus (ov) 3.1 Pakolliset opinnot Opiskelu- ja elämäntaidot 5-10 ov Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 5-10 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 5-15 ov 3.2 Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot 0-5 ov Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov Yhteensä ov Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja kaikista pakollisista opinnoista.

13 10 Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia. Ammattistarttikoulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa, mikäli opiskelijalla on edellytyksiä suorittaa ne ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan. Nämä opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja (ATTO -opintoja). Ammattistartissa suoritetut opinnot voivat olla tunnustettavissa esimerkiksi alla olevan ehdotuksen mukaisesti silloin kun opinnot on suoritettu ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden ja kriteerien mukaan ja suoritukset vastaanottava taho ne tunnustaa.

14 11 OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN Ammatillisen perustutkinnon opinnot 120 ov ATTO (PAKOLLISET OPINNOT) Matematiikka 3 ov Äidinkieli 4 ov Ammattistartti 40 ov (numeroarviointina suoritettuina) Matematiikka 1, 1 ov Äidinkieli ja viestintä 3 ov Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Äidinkieli 3 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov ATTO (VALINNAISET OPINNOT) Valinnaiset opinnot 4 ov Itsetuntemus- avain ihmistuntemukseen 1 ov Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa 1 ov Työelämän ja talouden taidot 1 ov Englanti 1 ov TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT Minä oppijana 1 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Arkielämän taidot 2, 2 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 0-7 ov (omalla ammattialalla, ammattialan kriteerein suoritettuna) Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV Koulutusaloihin tutustuminen 5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 0-7 ov Opintojen ohjaus 3 ov Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Arkielämän taidot 1, 1 ov

15 Opintojen muodostuminen Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen perustutkintoon ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen ja -taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN OV 3.1 PAKOLLISET OPINNOT 30 ov Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Minä oppijana 1 ov Äidinkieli 1, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 1 ov Äidinkieli 3. Kirjallinen viestintä 1 ov Opintojen ohjaus A 1 ov Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 1 ov Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 1 ov Terveystieto 1 ov Liikunta 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Työelämän ja talouden taidot 1 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 1 ov Englanti, Brush Up 1 1 ov Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä 1 ov Tieto- ja viestintätekniikka 1 ov Arkielämän taidot 1 1 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Opintojen ohjaus B 2 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 7 ov 3.2 VALINNAISET OPINNOT 10 ov Ammatilliset opinnot 5 ov Äidinkieli, 2. Puheviestintä 1 ov Matematiikka, Peruslaskutoimitukset 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Arkielämän taidot 2 (työturvallisuus, tulityö, ensiapu, hygienia) 2 ov Muut valinnaiset opinnot 5 ov Opinnot ammatillisen tutkinnon tavoittein työpaikalla tai ammattialoilla 5 ov

16 2.5 Opintojen jaksotus Mikäli mahdollista opiskelu noudattelee Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen jaksotusta. Opintojen jaksotuksessa huomioidaan yhteisvalinnan haku ja sen aikataulut siten, että opiskelija kykenee suorittamaan peruskoulun arvosanojen korotuksen sekä koulutusaloihin tutustumisen ja työssäoppimiseen valmentautumisen jaksot ennen yhteisvalinnan hakua. Jaksotus voi olla esimerkiksi alla olevan kaltainen. 1. PERIODI 8,5 ov 2. PERIODI 8,5 ov 3. PERIODI 7,5 ov 4. PERIODI 8 ov 5. PERIODI 7,5 ov Opinto-ohjaus A 0,5 Opintoohjaus A 0,5 Opintoohjaus B 0,5 Opintoohjaus B 1 Opintoohjaus B 0,5 Äidinkieli 1 1 Äidinkieli 3 1 Äidinkieli 2 1 Matematiikka, perust. vahv. 1 Arkielämän taidot 1 1 Matematiikka 1 1 Englanti 1 Liikunta 0,5 Itsetuntemus 1 Minä ja muut 1 1 Terveystieto 0,5 Terveystieto 0,5 Taide ja kulttuuri Tieto- ja viestintätekniikka Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Minä oppijana 1 Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin välineenä 1 Liikunta 0,5 1 1 Arkielämän taidot 2 tulityö/ hygienia 1,5 1 5 Työhakuvalmennus Koulutusaloihin tutustuminen Työssäoppimiseen valmentautuminen 7 Työelämän ja talouden taidot Arkielämän taidot ensiapu 1 0,5 Muut valinnaiset ,5 7,5

17 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Ohjaamme opiskelijaa tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään opiskelijoiden vahvuuksien tunnistamiseksi. Vahvuuksien tunnistaminen on pohja henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös sen määrittelemisessä millaista ohjasta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi käydään keskustelu, johon osallistuvat opiskelijan ja opettajan lisäksi tarvittaessa opinto-ohjaaja, erityisopettaja, huoltaja tai muu opiskelijan tukihenkilö.

18 15 3 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMIS- TAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 3.1 PAKOLLISET OPINNOT Koulutus: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan a osaa käyttää niitä hyväkseen osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt, itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkko-opetus sekä vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) -merkinnällä. Numeraalista arviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisten perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun: opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista

19 opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Liitännät muihin tutkinnon osiin 1. Minä oppijana 2. Äidinkieli 1, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 3. Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä 4. Opintojen ohjaus A 5. Tieto- ja viestintätekniikka 6. Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 7. Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 8. Terveystieto 9. Liikunta 10. Työelämän ja talouden taidot 16

20 17 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Minä oppijana 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja tuntee ammatillisen kasvun käsitteen Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen opiskelutekniikat itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote ammatillisen kasvun käsite ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Toteutustavat Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Opiskelumateriaalit Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Arvioinnin toteutus Opiskelija: itsearviointi, opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät. Arvioidaan suoritus (S) merkinnällä. Opintojakso vastaa ammatillisten perustutkintojen ammatillisten opintojen vastaavaa opintojaksoa.

21 18 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Äidinkieli, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 1 ov Osaamiskuvaus Opintojakso painottuu opiskelu-, tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoihin. Opiskelija hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä, kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään Toteutustavat Perehdytään luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia tehden opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin, harjoitellaan tiedonhakua Internetistä ja kirjastosta, kerrataan tekstin rakentamisen perusteita ja Word-ohjelman käyttöä, tutustutaan ammattilehtiin ja kirjoitetaan pienimuotoinen essee, jossa käytetään lähdemateriaalia. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava ieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä. Tyydyttävä (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanan arviointikriteerit on esitetty taulukkona ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

22 19 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot ja ymmärtää työssäoppimiseen valmentautumisen alaan liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä kirjallisesti arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa laatia tulevassa ammatissaan tarvittavat ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt sekä työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat tuntee lähteiden käytön periaatteet Toteutustavat Luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena syvennetään tekstitaitoja, opetellaan asiakirjastandardin käyttö ja laaditaan työnhakuun ja ammattiin liittyviä asiakirjoja sekä työssäoppimiseen valmentautumisen opintojaksosta raportti. Itsenäisenä opiskeluna kerätään materiaalia ja haetaan tietoa tehtäviin. Opiskelumateriaalit Asiakirjastandardi, luento- ja tehtävämonisteet, oppikirja, artikkelit, Internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä. Tyydyttävä (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanan arviointikriteerit on esitetty taulukkona ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

23 20 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Opintojen ohjaus A 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ammattistartissa ja saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana ottaa vastuuta opinnoistaan, suunnittelee ja laatii yhteistyössä opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa opintonsa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) tietää koulutuksen sisällön ja valinnan mahdollisuudet, osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja muodostaa kokonaiskuvan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja toisen asteen koulutuksen tutkintorakenteesta. saa tietoa eri ammateista, työtehtävistä ja ammattiin johtavasta koulutuksesta niin, että hän pystyy vertaamaan saatuja tietoja omiin kykyrakenteisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa tietää erilaisia tapoja suorittaa tutkinto ja edetä työ- ja ammattiuralla Toteutustavat Luokkahuone- ja atk-luokkaopetus, projektityöt, messukäynnit, tutoropiskelijoiden vierailut, tutustumiskäynnit opetusaloilla, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Henkilökohtaisella tasolla käydään läpi koulutusalan valintaan vaikuttavia tekijöitä ja ammatillisiin opintoihin pääsyn henkilökohtaisia edellytyksiä. Luentojen avulla avataan elinikäisen oppimisen käsitettä ja miten se liittyy ammattistartti-opintoihin. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, opintoohjauksen kirjat. Työkaluna kirjallinen ja/tai ATK-pohjainen HOPS (= henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja sen päivittäminen. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista ja HOPS-lomakkeen päivittämisestä. Arvioidaan suoritus (S) -merkinnällä.

24 21 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee ihmistuntemuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan osaa käyttää psykologista tietoa itsetuntemuksensa, minäkuvansa ja ihmistuntemuksensa parantamiseen pystyy tunnistamaan ja tiedostamaan omia ja toisten tunteita sekä hallitsee tunteitaan ja asenteitaan opiskelu- ja työelämässä kunkin tilanteen vaativalla tavalla lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen Toteutustavat Luokkaopetus, projekti- ja ryhmätyöt. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, opintoohjauksen kirjat. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista, kurssikokeesta. Tyydyttävä (T1), opiskelija tuntee psykologisia käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan. Hän ottaa huomioon tunteiden merkityksen työsuorituksissa. Hyvä (2), opiskelija käyttää psykologista tietoa ihmisen toiminnan selittämisessä tavallisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtää tunteiden merkityksen erilaisissa toimintaympäristöissä. Kiitettävä (3), opiskelija soveltaa psykologian perustietoa käyttäytymistä säätelevistä mekanismeista ihmistuntemuksensa sekä oman itsetuntemuksensa ja minäkuvansa parantamiseen. Hän tiedostaa omia ja muiden tunteita ja kykenee tunteiden säätelyyn eri toimintaympäristöissä. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

25 22 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee vuorovaikutukseen ja ryhmien toimintaan liittyviä keskeisiä sosiaalipsykologian käsitteitä voidakseen soveltaa tietoa työelämän tilanteissa ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen sekä omassa toiminnassaan että erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista osista tulevien ihmisten toiminnassa tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Toteutustavat Luennot, projektityöt, yksilö- ja ryhmätyöskentely. Toiminnalliset harjoitteet. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, internetistä haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, alan kirjallisuus. Arvioinnin toteutus Tyydyttävä (T1), opiskelija tuntee sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä. Hyvä (2), opiskelija ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen yhteiskunnan eri ryhmissä. Kiitettävä (3), opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedon avulla erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten toimintaa. Vuorovaikutuksen ja ryhmien toimintaan liittyvät käsitteet. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

26 23 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Terveystieto 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa tehdä ravinnon, liikunnan, unen ja terveellisten elämäntapojen avulla terveyttä ylläpitäviä tai edistäviä valintoja osaa huolehtia psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan ja käyttää terveyttään ja jaksamistaan tukevia terveydenhuollon palveluja osaa toimia vastuullisesti ihmissuhteissaan Toteutustavat Opintojakson aikana työskennellään opettajan johdolla ja itsenäisesti. Toteutustapoina opetuskeskustelu, yksilö- ja ryhmätyöskentely ja vierailut. Opiskelumateriaalit Mahdollinen oppikirja tai opetusmonisteet, lehdet, esitteet, media ja havainnollistamisvälineet. Arvioinnin toteutus Arviointi sovitaan opintojakson alussa. Kirjallinen koe, suullinen koe tai ryhmätehtävät. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja työskentelyyn. Opiskelijan itsearviointi. Opettajan jatkuva palaute työskentelyn aikana. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Arvioinnin perusteet: Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

27 24 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Liikunta 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija osaa hyödyntää liikuntaa oman terveytensä, hyvinvointinsa ja toiminta- ja työkykynsä ylläpitäjänä ja edistäjänä. osaa laatia itselleen henkilökohtaisen liikuntaohjelman, noudattaa sitä ja seurata sen vaikutuksia omaan jaksamiseensa osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuovovaikutustilanteissa Toteutustavat Opintojakson aikana tutustutaan eri liikuntalajeihin ja käytetään monipuolisesti erilaisia liikuntatiloja sekä oppilaitoksessa, että erikseen sovittavissa liikuntapaikoissa. Eri joukkuepelit, kuntosalityöskentely, reilun pelin periaatteet. Opiskelumateriaalit Erilaiset liikuntavälineet. Arvioinnin toteutus Aktiivinen osallistuminen eri liikuntamuotoihin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja toimiminen ryhmässä. Arvioinnin perusteet: Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

28 25 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Taide ja kulttuuri 1 ov Osaamiskuvaus Opinnot auttavat opiskelijaa saavuttamaan laaja-alaisen ammattisivistyksen ja tukemaan hänen persoonallisuutensa kehittymistä sekä ymmärtämään taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntämään niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelija tietää ammattialansa perinteitä ja arvostaa niitä sekä tunnistaa luovuuden merkityksen oman ammattialansa tehtävissä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin sekä havainnoi, arvioi ja analysoi ympäristöään ja kulttuuriaan aktiivisesti ja monipuolisesti pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan esim. musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja pystyy arvostamaan muiden ilmaisua ja näkemyksiä osaa tarkastella omia ja toisten työprosesseja ja tuotoksia sekä pystyy keskustelemaan ja lausumaan niistä perusteltuja mielipiteitä Toteutustavat Opiskelu tapahtuu pääosin toiminnallisesti luokka ja atk-luokkaopetuksena, yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla sekä tutustumiskäynneillä paikallisissa taide- ja kulttuurikohteissa tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan esim. museot, taidenäyttelyt, rakennettu ympäristö, konsertit, tapahtumat. Opiskelumateriaalit Opiskelussa käytetään opettajan jakamaa materiaalia, tuotoksen tekemisessä tarvittavia materiaaleja ja työskentelyvälineitä (esim. piirustus ja maalaustarvikkeet), aiheeseen soveltuvia kirjoja, videoita/dvd:tä sekä Internetiä. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu tuntiosallisuudesta, jakson aikana toteutettavista tehtävistä ja tuotoksista sekä opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen, tehtävien ja tuotosten tekeminen ja muiden ilmaisun ja näkemyksen arvostaminen. Opintojakso arvioidaan tutkinnon perusteissa olevilla kiriteereillä. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

29 26 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Työelämän ja talouden taidot 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä hakee tietoa keskeisimmistä työelämän säännöistä kuten työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalaeista tekee talousarvion omasta rahankäytöstään ja arvioi sen toteutumista hakee tietoa tavallisimmista sijoitusmuodoista tutustuu erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin ja niiden kustannuksiin ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Toteutustavat Opintojakson aikana perehdytään työelämän ja talouden taitoihin luennoilla ja erilaisilla oppimistehtävillä. Opiskelijat hankkivat aiheisiin liittyvää tietoa eri tavoin ja erilaisia lähteitä käyttäen sekä tuottavat kirjallisissa ja/tai muita esityksiä. Keskeisten sisältöjen osalta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä erilaisiin toimintaympäristöihin ja organisaatioihin. Opiskelumateriaalit Opintojaksolla käytetään aiheiden käsittelyn kannalta oleellista kirjallisuutta, lehtiä, av-materiaaleja, monisteita ja mahdollisia verkko-opetusmateriaaleja sekä tiedonhakua tietokoneilla. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista oppimistehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista sekä kokeesta ja/tai kokoavasta arvioitavasta. Arvioinnin perusteet: Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

30 27 Koulutus: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija: Saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla Parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt (liikuntahallit, muut liikuntatilat ja kentät). Itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkkoopetus sekä vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Perustietoja ja taitoja vahvistavat opinnot arvioidaan numeroarviointina, jos ne tähtäävät perusopetuksen arvosanojen korotukseen tai sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisten perustutkinnon opintoja. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S)-merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi. Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Liitännät muihin tutkinnon osiin 1. Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 2. Englanti, Brush Up 1 3. Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä 4. Tieto- ja viestintätekniikka

31 28 Opintojakso: Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 2 ov Osaamiskuvaus Opiskelija saavuttaa sellaiset valmiudet matematiikassa, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja luo tällä opintojaksolla pohjan matemaattiselle osaamiselle niin, että pystyy joko korottamaan perusopetuksen oppimäärää matematiikassa tai suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon 1. osan, Peruslaskutoimitukset Toteutustavat Tuntityöskentely. Perustietojen ja taitojen kartoitus. Peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssit ja juuret, mittayksiköt ja niiden muuttaminen, kerrannaisyksiköt, prosentti käsitteenä ja prosenttilaskut, laskimen käyttö sekä laskeminen ilman laskinta, tuloksen oikeellisuuden arviointi, tarkkuus ja pyöristäminen. Kirjalliset harjoitukset, korotusten osalta tentti. Opiskelumateriaalit Tehtävämonisteet, alan kirjat, verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se koulutuksen järjestäjä, jolla on lupa antaa perusopetusta. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S)-merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi.

32 Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Opintojakso: Englanti, Brush Up 1 1 ov Osaamiskuvaus Opintojakson päätavoite on parantaa opiskelijan valmiuksia selvitä jatkoopinnoissa. Opintojaksolla kerrataan verbiopin perusrakenteita sekä harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Opiskelija osaa viestiä kohteliaasti puhetilanteissa ja käyttää erilaisiin tilanteisiin sopivia ilmauksia ja käyttää englannin kielen perusrakenteita melko sujuvasti. Toteutustavat Lähiopetusta, itsenäisiä opiskelutapoja ja verkkoympäristöjä käytetään alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Opiskelumateriaalit Opettaja ilmoittaa opintojaksolla käytettävän materiaalin. Arvioinnin toteutus Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-3. Kielitaidon eri osa-alueita (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen) arvioidaan kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla, oppimistehtävillä, itsearvioinnilla ja tuntiaktiivisuudella opintojakson painotusten mukaisesti. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Opiskelija pystyy kysymään englanniksi ja muodostamaan kieltoja, mutta tekee vielä virheitä kysymys- ja kieltolauseissa. Hänellä on aikamuotojen hallinnassa vielä puutteita. Opiskelija osaa muutamien vahvojen verbien epäsäännöllisen taivutuksen. Hyvä H2 Opiskelija muodostaa kysymys- ja kieltolauseita, eikä virheet haittaa asian ymmärtämistä. Hän on hyvin perillä vahvojen verbien taivutuksesta ja osaa käyttää eri aikamuotoja sekä passiivirakenteita suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan melko sujuvasti. Kiitettävä K3 Opiskelijan viestintä on kieliopillisesti sujuvaa. Hän osaa muodostaa kysymys- ja kieltolauseita. Hän käyttää aikamuotoja lähes virheettömästi ja osaa vahvojen verbien taivutuksen. Opiskelija osaa valita joustavasti toimivia rakenteita ja käyttää eri tilanteisiin sopivia ilmauksia. Opintojakso vastaa ATTO-paketin vastaavaa opintojaksoa. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S) -merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi.

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 MÄÄRÄYS 15/011/2010 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2013 Voimassa 12.8.2013 Sisällys Tampereen seudun ammattiopisto 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO

AHLMANIN AMMATTIOPISTO AHLMANIN AMMATTIOPISTO AMMATTISTARTTI OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty johtokunnassa 3.12.2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 OHJAUS-,

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009

ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 ATTO, VALINNAINEN LISÄOSA 27. 10.2009 PSYKOLOGIA 1, 1 OV Tavoitteet havainnoi ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja tämän toimintaan vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa, tiedostaa ja käsittelee psyykkisiä

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 MARKKINOINTIVIESTINNÄN TOIMENPITEIDEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS MAVI 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Markkinointiviestinnän toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus tutkinnon osa (MAVI) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Markkinointiviestinnän

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa

Työelämälähtöisyyden lisääminen uudessa ops:ssa Työpaikkaohjaajakoulutus 1,5 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa arvioida opiskelijaa

Lisätiedot

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009

AMMATTITAITOA TÄYDENTÄVÄT TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINTI 7.9. 2009 ÄIDINKIELI, SUOMI, 4 OV, pakollinen opintojakso Mediaosaaminen Kielen ja kulttuurin tunteminen 2 opintoviikkoa 1. lukuvuosi 2 opintoviikkoa 2. lukuvuosi. Kirjalliset/suulliset tuotokset ja kokeet Portfolio

Lisätiedot

Musiikkialan perustutkinto

Musiikkialan perustutkinto Musiikkialan perustutkinto Opetussuunnitelman yhteinen osa SISÄLLYS 1.Opetussuunnitelma ja sen soveltaminen 1 1.1 Kuopion konservatorio 1 1.2 Kuopion konservatorion arvot 1 2. Kuopion konservatorion ammatillinen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI

OPISKELIJAN ARVIOINTI OPISKELIJAN ARVIOINTI 26.3.2013 Jyväskylä Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVAN VALMA- KOULUTUKSEN KÄYNNISTYMINEN Opetusalapäällikkö Kaisu Nyman Koulutuskeskus Salpaus Ajankohtaista Amiksesta 9.10.2015 VAUHTIA VALMASTA KOULUTUKSEN TAVOITE

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Finanssipalvelut tutkinnon osa (FIPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija

Lisätiedot

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA

TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA TIEDOTE 1(5) TUTKINNON PERUSTEET MUUTTUVAT KAIKILLA OPISKELIJOILLA 1.8.2015 Tutkinnon perusteet muuttuvat valtakunnallisesti syksyllä 2015, ja kaikki oppilaitoksen opiskelijat siirtyvät suorittamaan tutkintonsa

Lisätiedot

Muutokset 1.8.2015 alkaen

Muutokset 1.8.2015 alkaen Muutokset 1.8.2015 alkaen Laki ammatillisesta peruskoulutuksesta (L630/1998, muutos L787/2014) tuli voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, Merkonomi Tutkinnon osa Asiakaspalvelu Tarkastele työtehtävistä suoriutumista seuraavista näkökulmasta. Arvioi tutkinnon suorittajan ammattitaitoa / osaamista liiketalouden

Lisätiedot

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä

ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä ECVET osana ammatillisen koulutuksen tutkintojärjestelmän kehittämistä Opintoviikoista osaamispisteisiin, ECVET Round Table - keskustelutilaisuus Helsinki ma 9.12.2013 opetusneuvos Seija Rasku seija.rasku@minedu.fi

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Artesaani Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen suunnitelma Määräys 53/011/2014 (sisältää määräyksen 4/011/2015

Lisätiedot

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Tutkinnon suorittajan osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Arviointiriihi AEL 25.3.2014 Markku Kokkonen Opetushallitus 1 Osaamisen ja sivistyksen asialla Osaamisen ja sivistyksen parhaaksi Säädökset

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Vahvistettu 24.9.2015 Kauhasen päätös 4/20/2015 Sisällys 1 JOHDANTO... 3 2 KOULUTUKSEN RAKENNE JA MUODOSTUMINEN... 4 3 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

ARVIOIJAKOULUTUS. Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja ARVIOIJAKOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja SISÄLTÖ 1. YLEISTÄ NÄYTTÖTUTKINNOISTA 2. TUTKINTORAKENNE 3. AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN 1. Tutkintotilaisuuden suorittamissuunnitelma

Lisätiedot

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö

Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015. Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö Ennakkojaksot ja VALMA 26.3.2015 Virpi Spangar / Oppisopimusyksikkö MITÄ on VALMA? Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (vakinaistui 2010, perusteet), Ammattistartti Maahanmuuttajien

Lisätiedot

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015

VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus. Käynnistyy 11.8.2015 VALMA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Käynnistyy 11.8.2015 Korvaa nykyiset neljä koulutusta Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Ammatilliseen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 FINANSSIPALVELUT Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Finanssipalvelut Ammattitaitovaatimukset o valmistautuu finanssipalveluihin o hoitaa finanssipalvelun o

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5).5.2015 Tämä asiakirjan osio kuvaa ammattiosaamisen näyttöä. Näyttötutkinnossa tutkintotilaisuuden järjestelyt ja osaamisen arviointi toteutuvat sosiaali- ja terveysalan tutkintotoimikunnan

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu

Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammattiosaamisen näytöt / tutkintotilaisuudet ammattillisessa koulutuksessa osa 2. Terhi Puntila, Tampereen seudun ammattiopisto, Tredu Ammatilliset tutkinnot Yhteensä yli 350 kpl erilaisia tutkintoja

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA

Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Osaamisperusteisuus todeksi ammatilliset perustutkinnot, perusteet, määräykset ja ohjeet uudistuneet 23.1.2015 EDUCA Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Lisätiedot

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä

Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014. Marjatta Säisä Perustutkintojen tutkinnon perusteiden uudistaminen: Metsäalan perustutkinto Määräys 67/011/2014 Marjatta Säisä Tutkintojen uudistuksessa on vahvistettu osaamisperusteisuutta opetuskeskeisestä ajattelusta

Lisätiedot

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori

11.12.2012. Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori Ammattistarttilaisen polku - Starttaako moottori 1 APUA MULLA EI OO OPISKELUPAIKKAA! MITÄ MÄ TEEN? Zoomausopas opiskelijoille jotka eivät saaneet 2 asteen koulutuspaikkaa Hakuaikaa myöhennettiin heinäkuulle

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 SÄHKÖINEN KAUPANKÄYNTI SÄKÄ 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Sähköinen kaupankäynti, 15 osp Ammattitaitovaatimukset o osallistuu verkkokaupan ylläpitämiseen

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: TUTKINTOTILAISUUDEN AJANKOHTA: TUTKINTOTILAISUUDEN PAIKKA:

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Talouspalvelut tutkinnon osa (TAPA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Talouspalvelut Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ

OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ OPISKELIJAN ARVIOINTI TYÖSSÄOPPIMINEN NÄYTTÖ ARVIOINNIN PERUSLÄHTÖKOHTIA Arviointikriteerit ovat kirjalliset, jotka toimitetaan työpaikalle Arvioinnin perustana on aina etukäteen sovitut tavoitteet Arvioinnin

Lisätiedot

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen

Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan perustutkinto, välinehuoltaja Tutkinnon perusteiden muutokset koulutuskokeilua varten 1.8.2015 alkaen Välinehuoltoalan koulutuskokeilujen jaosto 16.3.2015 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lait

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti

OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, Ammattistartti SISÄLTÖ 1. JOHDANTO 4 2.AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN KUVAUS JA ARVOPERUSTA

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMISEN JA TUNNUSTAMISEN MITOITUKSEN PERIAATTEET JA ARVOSANOJEN MUUNTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA Määräys 93/011/2014 Muutos 15.6.2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteuttaminen

Työssäoppimisen toteuttaminen Työssäoppimisen toteuttaminen 1 Sisällöt Määritelmät Valmistautuminen työssäoppimisen ohjaamiseen Mitä meidän työyhteisössä voi oppia? Yhteistyö oppilaitoksen kanssa Tutkinnon perusteiden merkitys työssäoppimisessa

Lisätiedot

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa.

Osaamisen tunnistamista tehdään koko tutkintoihin valmentavan koulutuksen ajan sekä tietopuolisessa opetuksessa että työssäoppimassa. 1 Sosiaali- ja terveysalan tutkintoihin valmentava koulutus maahanmuuttajille OSAAMISEN TUNNISTAMINEN LÄHIHOITAJAN AMMATTITAITO - perustuu Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja 2010 ammatillisen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN. Laajennettu työssäoppiminen ATTO JA AVAINTAIDOT 13.-14.1.2011 TYÖKIRJA / Muistiinpanot AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN Laajennettu työssäoppiminen TOPLAAJA ATTO JA AVAINTAIDOT 13-1412011 Sirkka Hulkkonen Omnia 1312011 Omnia Elinikäisen oppimisen avaintaidot

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA. Turvallisuusalan perustutkinto Turvallisuusvalvoja VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Turvallisuusvalvoja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 86/011/2014

Lisätiedot

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava

Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Ensi vuonna monta uudistusta! Sen lisäksi, että järjestämislupia haettava ja laatua arvioitava Lait ja asetukset ammatillisesta peruskoulutuksesta hyväksytty 3.10.2014 OPH:n määräykset julkistetaan 18.11.2014

Lisätiedot

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä

Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Työpaikkaohjaus oppimisen tukena - Opiskelijan ohjaamisen haasteet työelämässä Minkälaista on hyvä työpaikkaohjaus? SuPer 26.3.2014 Opetusneuvos Aira Rajamäki Lähtökohdat hyvälle työpaikkaohjaukselle =>

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009

VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 VAPAASTI VALITTAVIEN TUTKINNON OSIEN OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 27.10.2009 K-MESTARIMYYJÄKOULUTUS, 1 ov 1. Ilmoittautuminen linjakohtaisesti Mestarimyyjäkoulutukseen ilmoittutumisajan puitteissa

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2013 Sähköinen kaupankäynti tutkinnon osa (SÄKA) MÄÄRÄYS 20/011/2013 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET mercuria.fi Sähköinen kaupankäynti Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta oppilaitoksessa sekä ohjatuista

Lisätiedot

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE

LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE LIIKUNNANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO OPPISOPIMUKSELLA SEUROISSA TYÖSKENTELEVILLE Oppisopimuskoulutus on ammatillista peruskoulutusta, joka koostuu työnopetuksesta työpaikalla ja tietopuolisesta opetuksesta

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA:

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSAN SUORITTAJA: RYHMÄTUNNUS / RYHMÄN OHJAAJA: Turun Aikuiskoulutuskeskus Kärsämäentie 11, 20360 Turku 0207 129 200 www.turunakk.fi SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 79/ 011/ 2014 AMMATTITAIDON ARVIOINTI TUTKINNON OSA: KASVUN TUKEMINEN

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011

KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 KANSAINVÄLISYYS OPETUSSUUNNITELMISSA 29.3.2011 Sirkka-Liisa Kärki Tutkinnot - yksikön päällikkö, opetusneuvos AMMATTIKOULUTUKSEN TUTKINTOJÄRJESTELMÄ Valmistavat ja valmentavat koulutukset (4) 52 ammatillista

Lisätiedot