AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS"

Transkriptio

1 AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty Rehtorin päätös 36/2011

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Yleiset tavoitteet Opintojen muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Jatko-opintomahdollisuudet Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Jatko-opintomahdollisuudet Opintojen järjestäminen Opintojen laajuus ja tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon opinnoissa Opintojen muodostuminen Opintojen jaksotus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot Minä oppijana Äidinkieli, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä Opintojen ohjaus A Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Terveystieto Liikunta Taide ja kulttuuri Työelämän ja talouden taidot Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen Englanti, Brush Up Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Tieto- ja viestintätekniikka Arkielämän taidot Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Työnhakuvalmennus Opintojen ohjaus B Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen Työssäoppimiseen valmentautuminen... 38

3 3.2 VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot Äidinkieli 2, Puheviestintä Matematiikka 1, Peruslaskutoimitukset Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Arkielämän taidot Muut valinnaiset opinnot... 44

4 1 JOHDANTO Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), 3 :n mukaan, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Asetuksen (811/1998), 19a :n mukaan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita ( Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Opiskeluvalmiuksien vahvistuminen ja opiskelumotivaation kasvaminen parantavat mahdollisuuksia suorittaa ammatilliset opinnot ja siirtyä työelämään. Ohjaava ja valmistava koulutus vahvistaa myös opiskelijan valmiuksia ottaa vastuuta ja sitoutua opiskeluun, jolloin on helpompi noudattaa opiskelun ja työelämän arvoperustan mukaisia sopimuksia ja eettisiä sääntöjä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan. Keskeistä koulutuksessa on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti. Koulutukseen voi sisältyä ammatillisen tutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisen avulla tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Vaikka koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, koulu-

5 tus on vahvasti ammatillisesti suuntautunutta eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 2 Koulutuksen järjestämisessä korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheinen, myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa on erityisesti otettava huomioon opiskeluympäristössä ja laajemmin yhteiskunnassa hyväksytyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvoitteet ja -tavoitteet.

6 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 1.1 Yleiset tavoitteet Päätavoitteena on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. 3 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. Opiskelija osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. 1.2 Opintojen muodostuminen Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan suunnata alakohtaisesti. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aikaisemmin suoritettujen ja ammattistartissa tunnustettujen opintojen paikalla opiskelija suorittaa muita hänelle

7 suunniteltuja henkilökohtaisia opintoja, jotta opiskeluaika ammattistartissa ei lyhene. 4 Opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina (ov) 3.1 Pakolliset opinnot: Opiskelu- ja elämäntaidot Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Valinnaiset opinnot: Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot 0-5 Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja seuraavista pakollisista opinnoista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja - taitojen vahvistaminen ja Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opiskelijoilla on koulutuksen aikana oikeus saada henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee heidän taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osista (osassa 3.2.1, Ammatilliset opinnot), mikäli opiskelijalla tai opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä ja koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden. Nämä sekä kohdissa 3.1.1; 3.1.3; olevat opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin tunnustettavia opintoja. Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia. 1.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ku-

8 5 vaavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisissa tilanteissa selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/0221 (COD) mukaiset elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden pohjalta myös ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa painotetaan osin seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja toimintaansa. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee toiminnassaan ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa sekä jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä toiminnassaan Vuovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

9 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja Kestävä kehitys Opiskelija toimii oppimis- ja työympäristöissä kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä opiskelussaan että arkielämässään. Hän noudattaa tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti eri tehtävissä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kulttuuritausta on erilainen kuin hänen omansa. 1.4 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Ohjaavalle ja valmistavalle koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa sekä jatkosuunnitelmia laadittaessa. Koulutuksen aikana on tarjottava riittävä määrä ohjauspalveluja, jolloin hakija ja hänen huoltajansa tai muut tukihenkilöt saavat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista.

10 7 Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, Op- MA772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 630/1998, 4 ) mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiopinnot ja työssäoppiminen yhdistyvät. Koulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, ja siinä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 1.5 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Savon ammatti- ja aikuisopiston ammattistartin opetussuunnitelma perustuu voimassa oleviin ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin ( Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulutuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa koulutukselle asetetut tavoitteet ja saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen kaikkina työpäivinä, myös työssäoppimiseen valmentautumisen aikana. 1.6 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen järjestäjän kaikkia aloja koskeva opetussuunnitelman yhteinen osa koskee myös tätä koulutusta. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille ja koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. Savon ammatti- ja aikuisopiston opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy osoitteesta:

11 8 2 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON AMMATILLISEEN PERUSKOULU- TUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa hyödynnetään vahvaa ja monipuolista osaamista ja koulutustarjontaa. Opiskelijat tutustuvat opintojensa aikana laaja-alaisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tarpeen mukaan tutustua alueensa muiden koulutuksen järjestäjien koulutustarjontaan. Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa tehdään sisäistä asiantuntijayhteistyötä, yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa, eri oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja ryhmän koossapitävää positiivista yhteishenkeä pyritään edistämään. 2.1 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista perustutkintoa OPSperusteisena, näyttötutkintona tai oppisopimuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, Op- MA772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. 2.2 Opintojen järjestäminen Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus eli ammattistartti järjestetään samoissa tiloissa ammatillisen perustutkintokoulutuksen kanssa. Opetusmenetelmät ovat työvaltaisia ja opinnot järjestetään yhteistyössä koko Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisten perustut-

12 9 kintojen koulutusalojen kanssa. Opetus noudattelee suurelta osin ammatillisen perustutkinnon järjestämisen periaatteita koulutuksen aloituksen, lopetuksen, kontaktiopetuksen määrän ja lukuvuoden jaksotusten suhteen. Koulutuksen toteutuksessa käytetään oppimisympäristöinä oman oppilaitoksen lisäksi mm. lähialueen tai opiskelijan kotiseudun yritys- ja elinkeinoelämää, työ- ja elinkeinokeskuksien nuorten palveluja, kaupungin ja lähikuntien kulttuuri- ja nuorisotyön toimintoja sekä sosiaalija terveydenhoitopalvelujen tuottajia. 2.3 Opintojen laajuus ja tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon opinnoissa Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on laajuudeltaan vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja vain matematiikan osalta. Koulutus ei tähtää ensisijaisesti perusopetuksen arvosanojen korotukseen, vaan laajamittaisesta arvosanojen korotuksesta kiinnostuneet ohjataan korottamaan peruskoulun arvosanoja Kuopion aikuislukioon. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen ja -taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aikaisemmin suoritetut ammattistartissa tunnustetut opinnot eivät lyhennä ammattistartin opiskeluaikaa, vaan opiskelija etenee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan. Opinnot Opintojen laajuus (ov) 3.1 Pakolliset opinnot Opiskelu- ja elämäntaidot 5-10 ov Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 5-10 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 5-15 ov 3.2 Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot 0-5 ov Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov Yhteensä ov Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja kaikista pakollisista opinnoista.

13 10 Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia. Ammattistarttikoulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa, mikäli opiskelijalla on edellytyksiä suorittaa ne ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan. Nämä opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja (ATTO -opintoja). Ammattistartissa suoritetut opinnot voivat olla tunnustettavissa esimerkiksi alla olevan ehdotuksen mukaisesti silloin kun opinnot on suoritettu ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden ja kriteerien mukaan ja suoritukset vastaanottava taho ne tunnustaa.

14 11 OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN Ammatillisen perustutkinnon opinnot 120 ov ATTO (PAKOLLISET OPINNOT) Matematiikka 3 ov Äidinkieli 4 ov Ammattistartti 40 ov (numeroarviointina suoritettuina) Matematiikka 1, 1 ov Äidinkieli ja viestintä 3 ov Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Äidinkieli 3 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov ATTO (VALINNAISET OPINNOT) Valinnaiset opinnot 4 ov Itsetuntemus- avain ihmistuntemukseen 1 ov Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa 1 ov Työelämän ja talouden taidot 1 ov Englanti 1 ov TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT Minä oppijana 1 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Arkielämän taidot 2, 2 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 0-7 ov (omalla ammattialalla, ammattialan kriteerein suoritettuna) Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV Koulutusaloihin tutustuminen 5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 0-7 ov Opintojen ohjaus 3 ov Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Arkielämän taidot 1, 1 ov

15 Opintojen muodostuminen Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen perustutkintoon ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen ja -taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN OV 3.1 PAKOLLISET OPINNOT 30 ov Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Minä oppijana 1 ov Äidinkieli 1, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 1 ov Äidinkieli 3. Kirjallinen viestintä 1 ov Opintojen ohjaus A 1 ov Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 1 ov Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 1 ov Terveystieto 1 ov Liikunta 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Työelämän ja talouden taidot 1 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 1 ov Englanti, Brush Up 1 1 ov Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä 1 ov Tieto- ja viestintätekniikka 1 ov Arkielämän taidot 1 1 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Opintojen ohjaus B 2 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 7 ov 3.2 VALINNAISET OPINNOT 10 ov Ammatilliset opinnot 5 ov Äidinkieli, 2. Puheviestintä 1 ov Matematiikka, Peruslaskutoimitukset 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Arkielämän taidot 2 (työturvallisuus, tulityö, ensiapu, hygienia) 2 ov Muut valinnaiset opinnot 5 ov Opinnot ammatillisen tutkinnon tavoittein työpaikalla tai ammattialoilla 5 ov

16 2.5 Opintojen jaksotus Mikäli mahdollista opiskelu noudattelee Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen jaksotusta. Opintojen jaksotuksessa huomioidaan yhteisvalinnan haku ja sen aikataulut siten, että opiskelija kykenee suorittamaan peruskoulun arvosanojen korotuksen sekä koulutusaloihin tutustumisen ja työssäoppimiseen valmentautumisen jaksot ennen yhteisvalinnan hakua. Jaksotus voi olla esimerkiksi alla olevan kaltainen. 1. PERIODI 8,5 ov 2. PERIODI 8,5 ov 3. PERIODI 7,5 ov 4. PERIODI 8 ov 5. PERIODI 7,5 ov Opinto-ohjaus A 0,5 Opintoohjaus A 0,5 Opintoohjaus B 0,5 Opintoohjaus B 1 Opintoohjaus B 0,5 Äidinkieli 1 1 Äidinkieli 3 1 Äidinkieli 2 1 Matematiikka, perust. vahv. 1 Arkielämän taidot 1 1 Matematiikka 1 1 Englanti 1 Liikunta 0,5 Itsetuntemus 1 Minä ja muut 1 1 Terveystieto 0,5 Terveystieto 0,5 Taide ja kulttuuri Tieto- ja viestintätekniikka Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Minä oppijana 1 Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin välineenä 1 Liikunta 0,5 1 1 Arkielämän taidot 2 tulityö/ hygienia 1,5 1 5 Työhakuvalmennus Koulutusaloihin tutustuminen Työssäoppimiseen valmentautuminen 7 Työelämän ja talouden taidot Arkielämän taidot ensiapu 1 0,5 Muut valinnaiset ,5 7,5

17 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Ohjaamme opiskelijaa tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään opiskelijoiden vahvuuksien tunnistamiseksi. Vahvuuksien tunnistaminen on pohja henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös sen määrittelemisessä millaista ohjasta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi käydään keskustelu, johon osallistuvat opiskelijan ja opettajan lisäksi tarvittaessa opinto-ohjaaja, erityisopettaja, huoltaja tai muu opiskelijan tukihenkilö.

18 15 3 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMIS- TAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 3.1 PAKOLLISET OPINNOT Koulutus: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan a osaa käyttää niitä hyväkseen osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt, itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkko-opetus sekä vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) -merkinnällä. Numeraalista arviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisten perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun: opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista

19 opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Liitännät muihin tutkinnon osiin 1. Minä oppijana 2. Äidinkieli 1, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 3. Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä 4. Opintojen ohjaus A 5. Tieto- ja viestintätekniikka 6. Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 7. Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 8. Terveystieto 9. Liikunta 10. Työelämän ja talouden taidot 16

20 17 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Minä oppijana 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja tuntee ammatillisen kasvun käsitteen Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen opiskelutekniikat itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote ammatillisen kasvun käsite ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Toteutustavat Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Opiskelumateriaalit Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Arvioinnin toteutus Opiskelija: itsearviointi, opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät. Arvioidaan suoritus (S) merkinnällä. Opintojakso vastaa ammatillisten perustutkintojen ammatillisten opintojen vastaavaa opintojaksoa.

21 18 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Äidinkieli, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 1 ov Osaamiskuvaus Opintojakso painottuu opiskelu-, tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoihin. Opiskelija hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä, kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään Toteutustavat Perehdytään luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia tehden opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin, harjoitellaan tiedonhakua Internetistä ja kirjastosta, kerrataan tekstin rakentamisen perusteita ja Word-ohjelman käyttöä, tutustutaan ammattilehtiin ja kirjoitetaan pienimuotoinen essee, jossa käytetään lähdemateriaalia. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava ieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä. Tyydyttävä (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanan arviointikriteerit on esitetty taulukkona ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

22 19 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot ja ymmärtää työssäoppimiseen valmentautumisen alaan liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä kirjallisesti arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa laatia tulevassa ammatissaan tarvittavat ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt sekä työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat tuntee lähteiden käytön periaatteet Toteutustavat Luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena syvennetään tekstitaitoja, opetellaan asiakirjastandardin käyttö ja laaditaan työnhakuun ja ammattiin liittyviä asiakirjoja sekä työssäoppimiseen valmentautumisen opintojaksosta raportti. Itsenäisenä opiskeluna kerätään materiaalia ja haetaan tietoa tehtäviin. Opiskelumateriaalit Asiakirjastandardi, luento- ja tehtävämonisteet, oppikirja, artikkelit, Internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä. Tyydyttävä (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanan arviointikriteerit on esitetty taulukkona ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

23 20 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Opintojen ohjaus A 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ammattistartissa ja saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana ottaa vastuuta opinnoistaan, suunnittelee ja laatii yhteistyössä opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa opintonsa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) tietää koulutuksen sisällön ja valinnan mahdollisuudet, osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja muodostaa kokonaiskuvan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja toisen asteen koulutuksen tutkintorakenteesta. saa tietoa eri ammateista, työtehtävistä ja ammattiin johtavasta koulutuksesta niin, että hän pystyy vertaamaan saatuja tietoja omiin kykyrakenteisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa tietää erilaisia tapoja suorittaa tutkinto ja edetä työ- ja ammattiuralla Toteutustavat Luokkahuone- ja atk-luokkaopetus, projektityöt, messukäynnit, tutoropiskelijoiden vierailut, tutustumiskäynnit opetusaloilla, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Henkilökohtaisella tasolla käydään läpi koulutusalan valintaan vaikuttavia tekijöitä ja ammatillisiin opintoihin pääsyn henkilökohtaisia edellytyksiä. Luentojen avulla avataan elinikäisen oppimisen käsitettä ja miten se liittyy ammattistartti-opintoihin. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, opintoohjauksen kirjat. Työkaluna kirjallinen ja/tai ATK-pohjainen HOPS (= henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja sen päivittäminen. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista ja HOPS-lomakkeen päivittämisestä. Arvioidaan suoritus (S) -merkinnällä.

24 21 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee ihmistuntemuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan osaa käyttää psykologista tietoa itsetuntemuksensa, minäkuvansa ja ihmistuntemuksensa parantamiseen pystyy tunnistamaan ja tiedostamaan omia ja toisten tunteita sekä hallitsee tunteitaan ja asenteitaan opiskelu- ja työelämässä kunkin tilanteen vaativalla tavalla lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen Toteutustavat Luokkaopetus, projekti- ja ryhmätyöt. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, opintoohjauksen kirjat. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista, kurssikokeesta. Tyydyttävä (T1), opiskelija tuntee psykologisia käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan. Hän ottaa huomioon tunteiden merkityksen työsuorituksissa. Hyvä (2), opiskelija käyttää psykologista tietoa ihmisen toiminnan selittämisessä tavallisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtää tunteiden merkityksen erilaisissa toimintaympäristöissä. Kiitettävä (3), opiskelija soveltaa psykologian perustietoa käyttäytymistä säätelevistä mekanismeista ihmistuntemuksensa sekä oman itsetuntemuksensa ja minäkuvansa parantamiseen. Hän tiedostaa omia ja muiden tunteita ja kykenee tunteiden säätelyyn eri toimintaympäristöissä. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

25 22 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee vuorovaikutukseen ja ryhmien toimintaan liittyviä keskeisiä sosiaalipsykologian käsitteitä voidakseen soveltaa tietoa työelämän tilanteissa ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen sekä omassa toiminnassaan että erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista osista tulevien ihmisten toiminnassa tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Toteutustavat Luennot, projektityöt, yksilö- ja ryhmätyöskentely. Toiminnalliset harjoitteet. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, internetistä haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, alan kirjallisuus. Arvioinnin toteutus Tyydyttävä (T1), opiskelija tuntee sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä. Hyvä (2), opiskelija ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen yhteiskunnan eri ryhmissä. Kiitettävä (3), opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedon avulla erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten toimintaa. Vuorovaikutuksen ja ryhmien toimintaan liittyvät käsitteet. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

26 23 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Terveystieto 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa tehdä ravinnon, liikunnan, unen ja terveellisten elämäntapojen avulla terveyttä ylläpitäviä tai edistäviä valintoja osaa huolehtia psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan ja käyttää terveyttään ja jaksamistaan tukevia terveydenhuollon palveluja osaa toimia vastuullisesti ihmissuhteissaan Toteutustavat Opintojakson aikana työskennellään opettajan johdolla ja itsenäisesti. Toteutustapoina opetuskeskustelu, yksilö- ja ryhmätyöskentely ja vierailut. Opiskelumateriaalit Mahdollinen oppikirja tai opetusmonisteet, lehdet, esitteet, media ja havainnollistamisvälineet. Arvioinnin toteutus Arviointi sovitaan opintojakson alussa. Kirjallinen koe, suullinen koe tai ryhmätehtävät. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja työskentelyyn. Opiskelijan itsearviointi. Opettajan jatkuva palaute työskentelyn aikana. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Arvioinnin perusteet: Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

27 24 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Liikunta 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija osaa hyödyntää liikuntaa oman terveytensä, hyvinvointinsa ja toiminta- ja työkykynsä ylläpitäjänä ja edistäjänä. osaa laatia itselleen henkilökohtaisen liikuntaohjelman, noudattaa sitä ja seurata sen vaikutuksia omaan jaksamiseensa osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuovovaikutustilanteissa Toteutustavat Opintojakson aikana tutustutaan eri liikuntalajeihin ja käytetään monipuolisesti erilaisia liikuntatiloja sekä oppilaitoksessa, että erikseen sovittavissa liikuntapaikoissa. Eri joukkuepelit, kuntosalityöskentely, reilun pelin periaatteet. Opiskelumateriaalit Erilaiset liikuntavälineet. Arvioinnin toteutus Aktiivinen osallistuminen eri liikuntamuotoihin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja toimiminen ryhmässä. Arvioinnin perusteet: Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

28 25 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Taide ja kulttuuri 1 ov Osaamiskuvaus Opinnot auttavat opiskelijaa saavuttamaan laaja-alaisen ammattisivistyksen ja tukemaan hänen persoonallisuutensa kehittymistä sekä ymmärtämään taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntämään niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelija tietää ammattialansa perinteitä ja arvostaa niitä sekä tunnistaa luovuuden merkityksen oman ammattialansa tehtävissä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin sekä havainnoi, arvioi ja analysoi ympäristöään ja kulttuuriaan aktiivisesti ja monipuolisesti pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan esim. musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja pystyy arvostamaan muiden ilmaisua ja näkemyksiä osaa tarkastella omia ja toisten työprosesseja ja tuotoksia sekä pystyy keskustelemaan ja lausumaan niistä perusteltuja mielipiteitä Toteutustavat Opiskelu tapahtuu pääosin toiminnallisesti luokka ja atk-luokkaopetuksena, yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla sekä tutustumiskäynneillä paikallisissa taide- ja kulttuurikohteissa tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan esim. museot, taidenäyttelyt, rakennettu ympäristö, konsertit, tapahtumat. Opiskelumateriaalit Opiskelussa käytetään opettajan jakamaa materiaalia, tuotoksen tekemisessä tarvittavia materiaaleja ja työskentelyvälineitä (esim. piirustus ja maalaustarvikkeet), aiheeseen soveltuvia kirjoja, videoita/dvd:tä sekä Internetiä. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu tuntiosallisuudesta, jakson aikana toteutettavista tehtävistä ja tuotoksista sekä opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen, tehtävien ja tuotosten tekeminen ja muiden ilmaisun ja näkemyksen arvostaminen. Opintojakso arvioidaan tutkinnon perusteissa olevilla kiriteereillä. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

29 26 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Työelämän ja talouden taidot 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä hakee tietoa keskeisimmistä työelämän säännöistä kuten työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalaeista tekee talousarvion omasta rahankäytöstään ja arvioi sen toteutumista hakee tietoa tavallisimmista sijoitusmuodoista tutustuu erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin ja niiden kustannuksiin ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Toteutustavat Opintojakson aikana perehdytään työelämän ja talouden taitoihin luennoilla ja erilaisilla oppimistehtävillä. Opiskelijat hankkivat aiheisiin liittyvää tietoa eri tavoin ja erilaisia lähteitä käyttäen sekä tuottavat kirjallisissa ja/tai muita esityksiä. Keskeisten sisältöjen osalta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä erilaisiin toimintaympäristöihin ja organisaatioihin. Opiskelumateriaalit Opintojaksolla käytetään aiheiden käsittelyn kannalta oleellista kirjallisuutta, lehtiä, av-materiaaleja, monisteita ja mahdollisia verkko-opetusmateriaaleja sekä tiedonhakua tietokoneilla. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista oppimistehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista sekä kokeesta ja/tai kokoavasta arvioitavasta. Arvioinnin perusteet: Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

30 27 Koulutus: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija: Saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla Parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt (liikuntahallit, muut liikuntatilat ja kentät). Itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkkoopetus sekä vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Perustietoja ja taitoja vahvistavat opinnot arvioidaan numeroarviointina, jos ne tähtäävät perusopetuksen arvosanojen korotukseen tai sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisten perustutkinnon opintoja. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S)-merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi. Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Liitännät muihin tutkinnon osiin 1. Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 2. Englanti, Brush Up 1 3. Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä 4. Tieto- ja viestintätekniikka

31 28 Opintojakso: Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 2 ov Osaamiskuvaus Opiskelija saavuttaa sellaiset valmiudet matematiikassa, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja luo tällä opintojaksolla pohjan matemaattiselle osaamiselle niin, että pystyy joko korottamaan perusopetuksen oppimäärää matematiikassa tai suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon 1. osan, Peruslaskutoimitukset Toteutustavat Tuntityöskentely. Perustietojen ja taitojen kartoitus. Peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssit ja juuret, mittayksiköt ja niiden muuttaminen, kerrannaisyksiköt, prosentti käsitteenä ja prosenttilaskut, laskimen käyttö sekä laskeminen ilman laskinta, tuloksen oikeellisuuden arviointi, tarkkuus ja pyöristäminen. Kirjalliset harjoitukset, korotusten osalta tentti. Opiskelumateriaalit Tehtävämonisteet, alan kirjat, verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se koulutuksen järjestäjä, jolla on lupa antaa perusopetusta. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S)-merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi.

32 Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Opintojakso: Englanti, Brush Up 1 1 ov Osaamiskuvaus Opintojakson päätavoite on parantaa opiskelijan valmiuksia selvitä jatkoopinnoissa. Opintojaksolla kerrataan verbiopin perusrakenteita sekä harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Opiskelija osaa viestiä kohteliaasti puhetilanteissa ja käyttää erilaisiin tilanteisiin sopivia ilmauksia ja käyttää englannin kielen perusrakenteita melko sujuvasti. Toteutustavat Lähiopetusta, itsenäisiä opiskelutapoja ja verkkoympäristöjä käytetään alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Opiskelumateriaalit Opettaja ilmoittaa opintojaksolla käytettävän materiaalin. Arvioinnin toteutus Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-3. Kielitaidon eri osa-alueita (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen) arvioidaan kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla, oppimistehtävillä, itsearvioinnilla ja tuntiaktiivisuudella opintojakson painotusten mukaisesti. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Opiskelija pystyy kysymään englanniksi ja muodostamaan kieltoja, mutta tekee vielä virheitä kysymys- ja kieltolauseissa. Hänellä on aikamuotojen hallinnassa vielä puutteita. Opiskelija osaa muutamien vahvojen verbien epäsäännöllisen taivutuksen. Hyvä H2 Opiskelija muodostaa kysymys- ja kieltolauseita, eikä virheet haittaa asian ymmärtämistä. Hän on hyvin perillä vahvojen verbien taivutuksesta ja osaa käyttää eri aikamuotoja sekä passiivirakenteita suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan melko sujuvasti. Kiitettävä K3 Opiskelijan viestintä on kieliopillisesti sujuvaa. Hän osaa muodostaa kysymys- ja kieltolauseita. Hän käyttää aikamuotoja lähes virheettömästi ja osaa vahvojen verbien taivutuksen. Opiskelija osaa valita joustavasti toimivia rakenteita ja käyttää eri tilanteisiin sopivia ilmauksia. Opintojakso vastaa ATTO-paketin vastaavaa opintojaksoa. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S) -merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi.

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

Hyvässä ohjauksessa opiskelija:

Hyvässä ohjauksessa opiskelija: Tuula Ritvanen 2013 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Osaamisen arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa

Lisätiedot

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov

Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Tuula Ritvanen 2012 Työpaikkaohjaajakoulutus 2 ov Arviointi Tavoitteena on, että työpaikkaohjaaja osaa suunnittella millaisia työtehtäviä tekemällä opiskelija voi näyttää keskeisen osaamisensa ja osaa

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti on ollut todella mahtavaa! Olen todella tykännyt olla täällä ja sen myös huomaa arvosanoistani. Kiitokset ammattistartin keksijöille!

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40

Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammattistartti 20-40 Ammattistartti on valtakunnallisesti ja paikallisesti suunnattu ratkaisemaan ongelmia, jotka syntyvät nuoren uravalinnan

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt

Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Opintojen lähtökohdat, tavoitteet ja sisällöt Itsenäinen elämä Työ Ammatillinen koulutus VALMENTAVA I 20-40 (80) ov - ammatilliseen peruskoulutukseen tai työelämään valmentavat perusopinnot koulutusalakohta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa

Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Opiskelijan arviointi ja todistukset ammattistartissa Verkostoseminaari 24.-25.11.2010 Helsinki Ulla Aunola, opetusneuvos, Ammattikoulutus/Tutkinnot Opiskelijan arviointi opsin luku 4. Oppimisen arviointi

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.

Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa. Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10. Arviointikäytännöt WinNovassa opetussuunnitelmaperusteisessa ammatillisessa peruskoulutuksessa Ben Schrey Opeda-hanke Turku 12.10.2011 Sisältö 1. WinNova 2. Opiskelijoiden perehdyttäminen arviointiin 3.

Lisätiedot

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ

(Luonnos ) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ (Luonnos 19.11.2008) MÄÄRÄYS SISÄLTÖ Johdanto 1 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON, LÄHIHOITAJA, TAVOITTEET JA TUTKINNON MUODOSTUMINEN 1.1 Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon tavoitteet 1.2 Sosiaali-

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot

Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Elinikäinen oppiminen ja uudistetut ammatilliset tutkinnot Opin ovi Pirkanmaa projektin alueellinen seminaari 11.11.2010 Opetusneuvos Aira Rajamäki Ammattikoulutus, Tutkinnot yksikkö Opetushallitus Toimintaympäristön

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT

AMMATTITAITOVAATIMUKSET, ARVIOINNIN KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT AMMATTITAITOVAATIMUKSET, KOHTEET JA YLEISET ARVIOINTIKRITEERIT Tämän luvun ammattitaitovaatimusten määrittely sekä arvioinnin kohteet ja yleiset arviointikriteerit on tarkoitettu koulutuksen järjestäjien

Lisätiedot

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö

Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa. 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 4.2.2015 Tuija Laukkanen Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Työturvallisuus ammatillisessa peruskoulutuksessa 1/2 Tutkinnon perusteisiin sisältyy erilaisia

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 () Matkailualan perustutkinto Koodi: MAT3902 Päätös: LAMO C19/201 Näytön kuvaus osoittaa ammattitaitonsa työskentelemällä kulttuuritapahtumassa. Työtä tehdään siinä laajuudessa, että

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015

OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kaustinen 24.4.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Lapin ammattiopistossa

Lapin ammattiopistossa VALMA JA TELMA Lapin ammattiopistossa Mitä on Valma? Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavassa koulutuksessa (VALMA) on yhdistetty neljä aiempaa eri kohderyhmille suunnattua valmistavaa, valmentavaa,

Lisätiedot

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET

VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET VALMISTAVAT JA VALMENTAVAT KOULUTUKSET Valmistavat ja valmentavat koulutukset Valmistavien koulutusten avulla opiskelijat parantavat opiskelutaitojaan ja valmistautuvat suorittamaan ammatillisen perustutkinnon.

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Annamaija Aro ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla TEKSTIILI- JA VAATETUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa , 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa 17.3.2005, 24 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus Perusopetuksen oppimäärän suorittaneille

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 24.11.2008 Pirkko Laurila ja Raili Laasonen Osaamisen ja sivistyksen asialla LABORATORIOALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 19.11.2008 Marja Hollo ja Hanna Ketonen Osaamisen ja sivistyksen asialla KÄSI- JA TAIDETEOLLISUUSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA KULTTUURIALA Media-assistentti Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Audiovisuaalisen viestinnän perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma

Lisätiedot

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab

Liikunnanohjaus. Ammattitaidon osoittamistavat. Utbildning Ab 1/6 Liikunnanohjaus Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunnan ohjaustehtävissä. Hän hankkii tarvittavan tiedon, osallistuu tapahtuman

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Sisältö Mitä muuta merkitään?

Sisältö Mitä muuta merkitään? HOKSin rakenne Asetuksen (673/2017, 9 ) kohta Koulutuksen järjestäjä merkitsee opiskelijan henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan ainakin seuraavat tiedot: 1) suoritettava tutkinto tai valmentava

Lisätiedot

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011

TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TERVETULOA TYÖPAIKKAOHJAAJA- KOULUTUKSEEN! 1.-2.2.2011 TI 1.2.2011 TYÖSSÄ OPPIMISEN OHJAAMINEN 8.00 -> Linjastoaamiainen (ruokala, Rustholli) 9.00 -> Työpaikkaohjaajan tietoperusta 9.30 -> Oppimis- ja

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot

Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Opinto-ohjaus ja työelämätaidot Aikuisten perusopetus 2018 Lisää ohjausta luku- ja kirjoitustaidon koulutus, aikuisten perusopetukseen valmistava koulutus, nykyinen aikuisten perusopetus yhdistyvät oppivelvollisuusiän

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Merja Lahdenkauppi, Riitta Karusaari & Tuula Junttila Osaamisen ja sivistyksen asialla MATKAILUALAN/ HOTELLI-, RAVINTOLA-

Lisätiedot

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi

LUONNONTIETEIDEN ALA Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto Datanomi N TUTKINTOKOHTAINEN OSA LUONNONTIETEIDEN ALA Datanomi Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon tutkintokohtainen opetussuunnitelma OPH:n määräys 85/011/2014 (sisältää

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma

VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA. Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN KOULUTUSKOHTAINEN OSA Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava koulutus Valma Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Ammatilliseen peruskoulutukseen valmentavan koulutuksen

Lisätiedot

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena

Axxell Utbildning Ab. Opiskelu aikuisena Axxell Utbildning Ab Opiskelu aikuisena 1. YLEISTÄ VALMISTAVASTA KOULUTUKSESTA JA NÄYTTÖTUTKINNOISTA Näyttötutkintojärjestelmä perustuu läheiseen yhteistyöhön työelämän kanssa ja tarjoaa etenkin aikuisille

Lisätiedot

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA

Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Suunnan hakua ja tukea ammatilliseen koulutukseen NUORTEN OHJAAVA KOULUTUS POHJOIS- KARJALAN OPISTO JA AMMATTIOPISTO NIITTYLAHDESSA Kristiina Sallinen VALMA - Ammatilliseen perustutkintoon valmentava koulutus

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 MÄÄRÄYS 15/011/2010 OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp

Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015. HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Liiketalouden perustutkinto, merkonomi 2015 HUIPPUOSAAJANA TOIMIMINEN HUTO 15 osp Määräyksen diaarinumero 59/011/2014 Huippuosaajana toimiminen, 15 osp (vain ammatillisessa peruskoulutuksessa) Ammattitaitovaatimukset

Lisätiedot

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet

Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Uudistetut ammatillisten perustutkintojen perusteet Tiedotustilaisuus 12.12.2008 Elisabet Kinnunen ja Anne Huhtala Osaamisen ja sivistyksen asialla LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN SISÄLTÖ Johdanto

Lisätiedot

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta

OPO-ops T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta OPO-ops 7.11.2015 T Tavoitealue 7. lk sisältöalueet 8. lk sisältöalueet T1 auttaa oppilasta Osallisuus ja S1: Oppiminen ja opiskelu muodostamaan kokonaiskäsitys aktiivinen toiinta vuosiluokkien 7-9 -Nivelvaihe

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä

AMMATILLISET PERUSTUTKINNOT Huippu-urheiluväylä Suunnitelman laadinta Pvm 15/2 2013 Rakenteen tarkistus Pvm 21/3 2013 Muodollinen tarkistus Pvm 28/3 2013 Suunnitelman hyväksyntä Pvm 17/4 2013 Hyväksytty toisen asteen koulutuslautakunnan jaostossa Pvm

Lisätiedot

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta.

Arviointisuunnitelma 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa L 630/1998, 13 (muutettu L 787/2014) Arvioinnin opasta. Arviointisuunnitelma Arviointisuunnitelma on osa Raahen Porvari- ja Kauppakoulun 1.8.2015 alkaen toistaiseksi voimassa olevaa Opetushallituksen määräyksiin perustuvien liiketalouden perustutkinnon (Dno

Lisätiedot

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov

AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov AMMATILLINEN PAIKALLISESTI TUOTETTU TUTKINNON OSA AUD 4.2.16 Hyvinvointia mediasta 20ov Ammattitaitovaatimukset osaa: suunnitella ja laatia toiminnan tavoitteet asiakkaan tarpeet huomioiden ottaa huomioon

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014

OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 OSAAMISEN ARVIOINNIN SUUNNITELMA 3.4.2014 EHKÄISEVÄ PÄIHDETYÖ, KAIKILLE VALINNAINEN PAIKALLINEN TUTKINNON OSA, 10 OV 1. TYÖPROSESSIN HALLINTA Suunnittelee ja toteuttaa projektin. Suunnittelu, toteutus

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

AHLMANIN AMMATTIOPISTO

AHLMANIN AMMATTIOPISTO AHLMANIN AMMATTIOPISTO AMMATTISTARTTI OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty johtokunnassa 3.12.2010 1 Sisältö 1 JOHDANTO... 3 2 OHJAUS-,

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 2017-2018 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 1621 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit

Lisätiedot

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola

OPS-uudistus alkaen Osaamisperusteisuus todeksi. Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola OPS-uudistus 1.8.2015 alkaen Osaamisperusteisuus todeksi Keski-Pohjanmaan opot ja rehtorit, Kokkola 28.8.2015 Uudet määräykset Voimaan 1.8.2015 koskee myös jatkavia opiskelijoita! Opetuskeskeisyydestä

Lisätiedot

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI

Tampereen seudun ammattiopisto Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus AMMATTISTARTTI Hyväksytty Ammatillisen koulutuksen johtaja 12.8.2013 Voimassa 12.8.2013 Sisällys Tampereen seudun ammattiopisto 1 JOHDANTO...

Lisätiedot

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014

TUTKINNON OSAN ARVIOINTISUUNNITELMA 26. marraskuuta 2014 Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov

Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi. Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttöjen toteuttaminen ja arviointi Työpaikkaohjaajakoulutus 3 ov Ammattiosaamisen näyttö Ammatillisiin perustutkintoihin on liitetty ammattiosaamisen näytöt osaksi opiskelijan arviointia

Lisätiedot

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes

Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Nivelvaiheen uudet mallit Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmassa vuosille 2011-2016 on edellytetty, että

Lisätiedot

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena

Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Työelämälähtöinen opetussuunnitelma uraohjauksen tukena Kiinni Työelämässä Mahis työhön projektin väliseminaari 11.11.2009 Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen - yksikkö Opetushallitus Ammatillisten

Lisätiedot

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Tutkintotilaisuus/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Tutkintotilaisuuden

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä Tutkinnon osa Osaamispisteet 15 Opetussuunnitelma Hyväksymismerkinnät 1 (6) Lapin urheiluopisto Tanssijantyö musiikkiteatterissa - josta Näyttö- 5 työssäopp. jaos 24.2.2015

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

5 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) Opiskelija osoittaa osaamisensa ammattiosaamisen näytössä suunnittelemalla ja ohjaamalla itsenäisesti kerhotoimintaa. Keskeisinä taitoina kerhontoiminnan ohjauksessa ovat kasvatuksellisesti

Lisätiedot

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä

Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä Mitä perusopetuksen jälkeen? Keski-Suomen Autismiyhdistyksen vanhempainryhmä 10.1.2015 Tero Kujala, ohjaava opettaja, KM, EO 1 Lisäopetusta? Perusopetuksen jälkeen nuorella on mahdollisuus hakeutua lisäopetukseen

Lisätiedot

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014

Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Ammatillisten perustutkintojen uudistus Educa-tietoisku 24.1.2014 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Tutkintojärjestelmän/perusteiden kehittämisen tahtotila

Lisätiedot

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus

Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe. Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus Valmentavien koulutusten perusteiden valmisteluvaihe Ulla Aunola Opetushallitus/Ammatillinen peruskoulutus 6.11.2014 Lyhyt prosessikuvaus OKM ja OPH virkamiesvalmistelua 2012 > Taustaselvityksiä ja yhteistyöseminaareja

Lisätiedot

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen OPISKELIJAN ARVIOINNIN KOKONAISUUS Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 11.11.2009 Osaamisen tunnistaminen selvitetään ennen kyseisten opintojen alkamista, mitä ja millaista osaamista opiskelijalla

Lisätiedot

yle.fi/aihe/abitreenit

yle.fi/aihe/abitreenit Kaksoistutkinto Saimaan ammattiopisto Sampossa lv 206-207 Kaksoistutkinnon opinto-ohjaaja: Virpi Miettinen virpi.miettinen@edusampo.fi p. 040 550 62 www.ylioppilastutkinto.fi yle.fi/aihe/abitreenit www.imatranyhteislukio.fi

Lisätiedot

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa

Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa Tutkinto: Hiusalan perustutkinto Tutkinnon osan nimi ja laajuus: Ekologiset hiuspalvelut 15 osp, paikallisiin ammattitaitovaatimuksiin perustuva tutkinnon osa KESKEISET ASIAT 1. Kuvaus osaamisen tunnustamisen

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi

Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen. 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi Yhteistyö sekä yhtymäkohdat Ammattistartin ja Kotitalousopetuksen koulutukseen, opetukseen ja ohjaukseen 3.12.2009 Opetusneuvos Merja Lahdenkauppi L 630/98 3 Vammaisille opiskelijoille voidaan järjestää

Lisätiedot

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin suunnittelun kokonaisuus 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Arvioinnin kokonaisuus arvioinnin periaatteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen oppimisen

Lisätiedot

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat

Tutkinnon osien ja valinnaisuuden määrittelyn lähtökohdat SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEET AMMATILLISEN TUTKINNON OSAN MUODOSTUMINEN JA TUTKINNON OSIEN VALINNAISUUS 19.11.2008 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Liikuntatapahtuman järjestäminen

Liikuntatapahtuman järjestäminen 1/7 järjestäminen Ammattitaidon osoittamistavat Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osoittaa ammattitaitonsa toimimalla liikunta- tai kilpailutapahtuman suunnittelu-, järjestely- ja ohjaustehtävissä. Hän

Lisätiedot

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi

7.12.2009 LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, VALINNAISUUS. Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi LÄÄKEALAN PERUSTUTKINNON PERUSTEIDEN UUDISTUMINEN, TUTKINNON MUODOSTUMINEN JA VALINNAISUUS Opetushallitus infotilaisuus 7.12.2009 Aira Rajamäki Opetusneuvos aira.rajamaki@oph.fi Osaamisen ja sivistyksen

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.

AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5. AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSI AMMATTIOSAAMISEN VAHVISTAMISEN TUKENA AMMATTIOSAAJAN TYÖKYKYPASSIN SUORITTAMINEN Tiedotustilaisuus 14.5.2008 Sirkka-Liisa Kärki, Opetusneuvos, asiantuntijayksikön päällikkö

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa:

Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Lukion opetussuunnitelman perusteiden (määräys 60/011/2015) muutoksista johtuvat korjaukset (punaisella uudet tekstit) (07/2016) oppaassa: Arvioinnin opas 2015 (Oppaat ja käsikirjat 2015:11) - s. 18 viimeinen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

10 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (5) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Ammaattiosaamisen näyttö Arviointisuunnitelma Näytön kuvaus Opiskelija osoittaa osaamisensa

Lisätiedot

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana

TODISTUS AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN, 20 0V 40 OV. Opinnot Opintojen laajuus Arvosana MALLI 1. ESIMERKKILÄN SEUDUN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KUNTAYHTYMÄ ESIMERKKILÄN AMMATTIOPPILAITOS TODISTUS Tiiti Tokko (300681-6148) on suorittanut AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN

Lisätiedot

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN

VAL211 OSAAMISEN ARVIOINTI OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Rovaniemen koulutuskuntayhtymä koulutuksen osa Osaamis- n itsetuntemus Hyväksymismerkinnät 1 (6) ryhmä- tai vertaisarviointia. n itsearviointi selvittää fyysisiä, sosiaalisia ja psyykkisiä edellytyksiään

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen

Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Ammatilliseen peruskoulutukseen valmistavien ja valmentavien koulutusten selkiyttäminen Koulutuspolitiikan osasto Ammatillisen koulutuksen vastuualue Elise Virnes Lähtökohta Koulutuksen ja tutkimuksen

Lisätiedot

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S.

5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 5.21.1. Opinto-ohjaus Perusaste Soveltavat kurssit (Koulukohtaiset kurssit) Koulukohtaiset ohjauskurssit arvioidaan suoritusmerkinnällä S. 1. Opinto-ohjaus 1 (opo1) saa perusasteen opintojen aloittamiseen

Lisätiedot

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus

4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus 1 4.1.1 Kasvun tukeminen ja ohjaus Ammattitaitovaatimukset Opiskelija tai tutkinnon suorittaja osaa kunnioittaa asiakkaan arvoja ja kulttuuritaustaa tunnistaa eri-ikäisten ja taustaltaan erilaisten asiakkaiden

Lisätiedot

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON

TIE NÄYTTÖTUTKINTOON TIE NÄYTTÖTUTKINTOON Käytännönläheinen opiskelijan opas Porvoon Kauppaoppilaitos Yrityspalvelu Företagsservice Opistokuja 1, 06100 Porvoo www.pkol.fi 019-5740700 yp@ pkol.fi 1 Opas on tarkoitettu opiskelemaan

Lisätiedot