AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS"

Transkriptio

1 AMMATTISTARTTI AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS Opetushallituksen määräys nro 15/011/2010 Opetussuunnitelman perusteet Hyväksytty Rehtorin päätös 36/2011

2 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN Yleiset tavoitteet Opintojen muodostuminen Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Vuovaikutus ja yhteistyö Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Kestävä kehitys Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Jatko-opintomahdollisuudet Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Opetussuunnitelman yhteinen osa SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Jatko-opintomahdollisuudet Opintojen järjestäminen Opintojen laajuus ja tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon opinnoissa Opintojen muodostuminen Opintojen jaksotus Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI PAKOLLISET OPINNOT Opiskelu- ja elämäntaidot Minä oppijana Äidinkieli, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä Opintojen ohjaus A Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? Terveystieto Liikunta Taide ja kulttuuri Työelämän ja talouden taidot Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen Englanti, Brush Up Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä Tieto- ja viestintätekniikka Arkielämän taidot Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Työnhakuvalmennus Opintojen ohjaus B Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen Työssäoppimiseen valmentautuminen... 38

3 3.2 VALINNAISET OPINNOT Ammatilliset opinnot Äidinkieli 2, Puheviestintä Matematiikka 1, Peruslaskutoimitukset Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Arkielämän taidot Muut valinnaiset opinnot... 44

4 1 JOHDANTO Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (630/1998), 3 :n mukaan, ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi ja opiskeluvalmiuksien vahvistamiseksi voidaan järjestää ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta. Asetuksen (811/1998), 19a :n mukaan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen tavoitteena on antaa opiskelijalle tietoa ja tarvittavia valmiuksia ammatilliseen koulutukseen hakeutumisen edistämiseksi. Koulutuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja vahvistaa opiskelijan edellytyksiä suorittaa ammatillinen perustutkinto. Koulutuksessa tulee noudattaa Opetushallituksen vahvistamia opetussuunnitelman perusteita (www.oph.fi). Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavalla ja valmistavalla koulutuksella on tarkoitus helpottaa siirtymistä perusopetuksesta ammatilliseen koulutukseen. Onnistuneilla koulutusvalinnoilla voidaan myös vähentää opintojen alkuvaiheen keskeyttämistä sekä parantaa koulutuksen läpäisyä. Opiskeluvalmiuksien vahvistuminen ja opiskelumotivaation kasvaminen parantavat mahdollisuuksia suorittaa ammatilliset opinnot ja siirtyä työelämään. Ohjaava ja valmistava koulutus vahvistaa myös opiskelijan valmiuksia ottaa vastuuta ja sitoutua opiskeluun, jolloin on helpompi noudattaa opiskelun ja työelämän arvoperustan mukaisia sopimuksia ja eettisiä sääntöjä. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen avulla nuoren riski jäädä koulutuksen ulkopuolelle vähenee. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on tarkoitettu erityisesti niille peruskoulun päättäneille nuorille, jotka haluavat selkeyttää ammatillisia suunnitelmiaan, haluavat mahdollisuuden kokeilla eri ammatillisen koulutuksen aloja ennen varsinaista valintaa ja haluavat vahvistaa opiskelutaitojaan. Keskeistä koulutuksessa on työelämälähtöisyys ja käytännönläheisyys. Koulutus ei ole tutkintoon johtavaa koulutusta, mutta on tavoitteiltaan ja sisällöltään selkeästi ammatilliseen koulutukseen suuntautunutta. Ohjaavaa ja valmistavaa koulutusta voidaan tarvittaessa suunnata ala- tai tutkintokohtaisesti. Koulutukseen voi sisältyä ammatillisen tutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisen avulla tutkintoon johtavassa koulutuksessa. Vaikka koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja, koulu-

5 tus on vahvasti ammatillisesti suuntautunutta eikä se korvaa perusopetuksen lisäopetusta. 2 Koulutuksen järjestämisessä korostuvat ohjaus, yksilöllisyys, toiminnallisuus ja käytännönläheinen, myös oppilaitoksen ulkopuolella tapahtuva opiskelu. Ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa on erityisesti otettava huomioon opiskeluympäristössä ja laajemmin yhteiskunnassa hyväksytyt tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusvelvoitteet ja -tavoitteet.

6 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TAVOITTEET JA OPINTOJEN MUODOSTUMINEN 1.1 Yleiset tavoitteet Päätavoitteena on, että opiskelija täydentää valmiuksiaan hakeutua perustutkintoon johtavaan ammatilliseen koulutukseen. Opiskelija saa mahdollisuuden tutustua monipuolisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijalla on koulutuksen jälkeen valmiuksia ammatinvalintaan ja urasuunnittelun tekemiseen sekä edellytyksiä kasvaa aktiiviseksi yhteiskunnan jäseneksi. Tavoitteena on, että opiskelijalla on koulutuksen jälkeen suunnitelma tai suunnitelmia siitä, mihin jatkaa opiskelussaan. 3 Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opiskelijan tietopohjaa ja hänen valmiuksiaan opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla on sellaisia opiskelu- ja elämäntaitoja, että hän pystyy opiskelemaan ammatillisessa peruskoulutuksessa ja suoriutumaan siitä. Opiskelija osaa hakea henkilökohtaisten tarpeidensa mukaista ohjausta ja tukea yksilöllisten tavoitteiden saavuttamiseen. Ohjauksen avulla hän saa itseluottamusta opiskelijana ja hänen vuorovaikutustaitonsa kehittyvät myönteisellä tavalla. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta käytetään jäljempänä ilmaisua työssäoppimiseen valmentautuminen. Sen järjestämisessä tulee noudattaa lain 630/98, 16 :ssä annettuja säädöksiä työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävästä koulutuksesta. 1.2 Opintojen muodostuminen Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen laajuus on vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutus valmistaa yleisesti kaikkeen ammatilliseen peruskoulutukseen, mutta sitä voidaan suunnata alakohtaisesti. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen- ja taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aikaisemmin suoritettujen ja ammattistartissa tunnustettujen opintojen paikalla opiskelija suorittaa muita hänelle

7 suunniteltuja henkilökohtaisia opintoja, jotta opiskeluaika ammattistartissa ei lyhene. 4 Opinnot Opintojen laajuus opintoviikkoina (ov) 3.1 Pakolliset opinnot: Opiskelu- ja elämäntaidot Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot Valinnaiset opinnot: Ammatilliset opinnot Muut valinnaiset opinnot 0-5 Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja seuraavista pakollisista opinnoista: Opiskelu- ja elämäntaidot, Perustietojen ja - taitojen vahvistaminen ja Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot. Opiskelijoilla on koulutuksen aikana oikeus saada henkilökohtaista ja ryhmämuotoista opinto-ohjausta, joka tukee heidän taitojensa ja valmiuksiensa vahvistumista sekä ammatillisia valintojaan. Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaitojen opintoihin sisältyy ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustumista sekä työssäoppimiseen valmentautumista. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavaan ja valmistavaan koulutukseen voi sisältyä ja sen yhteydessä voi suorittaa yksittäisiä osia ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnon osista (osassa 3.2.1, Ammatilliset opinnot), mikäli opiskelijalla tai opiskelijaryhmällä on siihen edellytyksiä ja koulutuksen järjestäjä myöntää siihen oikeuden. Nämä sekä kohdissa 3.1.1; 3.1.3; olevat opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin tunnustettavia opintoja. Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia. 1.3 Elinikäisen oppimisen avaintaidot Elinikäisen oppimisen avaintaidoilla tarkoitetaan osaamista, jota tarvitaan jatkuvassa oppimisessa, tulevaisuuden ja uusien tilanteiden haltuunotossa sekä työelämän muuttuvissa olosuhteissa selviytymisessä. Elinikäisen oppimisen avaintaidot ku-

8 5 vaavat yksilön älyllistä notkeutta ja erilaisissa tilanteissa selviytymistä. Ne lisäävät kaikilla aloilla tarvittavaa ammattisivistystä ja kansalaisvalmiuksia, ja niiden avulla opiskelijat pystyvät seuraamaan yhteiskunnassa ja työelämässä tapahtuvia muutoksia ja toimimaan muuttuvissa oloissa. Niillä on myös suuri merkitys yksilön elämän laatuun ja persoonallisuuden kehittymiseen. Elinikäisen oppimisen avaintaidot otetaan huomioon ammatillisen peruskoulutuksen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opintojen tavoitteissa ja sisällöissä eikä niitä arvioida erikseen. Kaikkiin ammatillisiin perustutkintoihin on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston suosituksen 2005/0221 (COD) mukaiset elinikäisen oppimisen avaintaidot, joiden pohjalta myös ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa painotetaan osin seuraavia elinikäisen oppimisen avaintaitoja. oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot vuorovaikutus ja yhteistyö terveys, turvallisuus ja toimintakyky kestävä kehitys aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Elinikäisen oppimisen avaintaitojen kuvaus Oppiminen ja ongelmanratkaisutaidot Opiskelija suunnittelee toimintaansa sekä kehittää itseään ja toimintaansa. Hän arvioi omaa osaamistaan. Hän ratkaisee toiminnassaan ongelmia sekä tekee valintoja ja päätöksiä. Hän toimii joustavasti, innovatiivisesti ja uutta luovasti. Hän hankkii tietoa sekä jäsentää, arvioi ja soveltaa sitä toiminnassaan Vuovaikutus ja yhteistyö Opiskelija toimii tilanteen vaatimalla tavalla erilaisissa vuorovaikutustilanteissa sekä ilmaisee erilaisia näkökantoja selkeästi, rakentavasti ja luottamusta herättäen. Hän toimii yhteistyökykyisesti erilaisten ihmisten kanssa ja työryhmän jäsenenä sekä kohtelee erilaisia ihmisiä tasavertaisesti. Hän noudattaa yleisesti hyväksyttyjä käyttäytymissääntöjä ja toimintatapoja. Hän hyödyntää saamaansa palautetta toiminnassaan.

9 Terveys, turvallisuus ja toimintakyky Opiskelija toimii turvallisesti ja vastuullisesti opiskelu- ja vapaa-aikana sekä liikenteessä ja ylläpitää terveellisiä elintapoja sekä toiminta- ja työkykyään. Hän työskentelee ergonomisesti ja hyödyntää terveysliikuntaa sekä ehkäisee työhön ja työympäristöön liittyviä vaaroja ja terveyshaittoja Kestävä kehitys Opiskelija toimii oppimis- ja työympäristöissä kestävän kehityksen ekologisten, taloudellisten, sosiaalisten sekä kulttuuristen periaatteiden mukaisesti. Hän noudattaa keskeisiä kestävän kehityksen säädöksiä, määräyksiä ja sopimuksia Aktiivinen kansalaisuus ja eri kulttuurit Opiskelija osallistuu rakentavalla tavalla yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. Hän toimii oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa mukaisesti sekä opiskelussaan että arkielämässään. Hän noudattaa tasa-arvo- että yhdenvertaisuuslakeja. Hän toimii asiallisesti eri tehtävissä myös niiden ihmisten kanssa, joiden kulttuuritausta on erilainen kuin hänen omansa. 1.4 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Ohjaavan ja valmistavan koulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista peruskoulutusta oppilaitoksessa, näyttötutkintoperusteisena tai oppisopimuskoulutuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Ohjaavalle ja valmistavalle koulutukselle on ominaista laaja yhteistyö eri tahojen kanssa koulutukseen hakeuduttaessa sekä jatkosuunnitelmia laadittaessa. Koulutuksen aikana on tarjottava riittävä määrä ohjauspalveluja, jolloin hakija ja hänen huoltajansa tai muut tukihenkilöt saavat tietoa eri koulutusvaihtoehdoista.

10 7 Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, Op- MA772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. Ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (L 630/1998, 4 ) mukaan ammatilliset perustutkinnot antavat jatko-opintokelpoisuuden yliopistoihin ja ammattikorkeakouluihin. Oppisopimuskoulutuksessa ammattiopinnot ja työssäoppiminen yhdistyvät. Koulutus edellyttää sopivaa työpaikkaa. Järjestelyissä auttavat oppisopimuskeskukset, oppisopimustoimistot ja oppilaitokset kautta maan. Koulutus soveltuu sekä nuorille että aikuisille, ja siinä voi suorittaa perus-, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja. 1.5 Opetussuunnitelman laadinta ja sisältö Savon ammatti- ja aikuisopiston ammattistartin opetussuunnitelma perustuu voimassa oleviin ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen opetussuunnitelman perusteisiin (www.oph.fi). Koulutuksen järjestäjä varaa koulutukseen tarvittavat voimavarat. Koulutuksen järjestäjä huolehtii opetussuunnitelmassa siitä, että opiskelija voi saavuttaa koulutukselle asetetut tavoitteet ja saa riittävästi opetusta ja tarvitsemaansa ohjausta koulutuksen järjestämistavasta riippumatta oppilaitoksen kaikkina työpäivinä, myös työssäoppimiseen valmentautumisen aikana. 1.6 Opetussuunnitelman yhteinen osa Koulutuksen järjestäjän kaikkia aloja koskeva opetussuunnitelman yhteinen osa koskee myös tätä koulutusta. Opetussuunnitelman yhteisessä osassa määritellään kaikille perustutkinnoille ja koulutuksille yhteiset periaatteet ja menettelytavat sekä koulutuksen järjestäjän keskeiset arvot. Savon ammatti- ja aikuisopiston opetussuunnitelman yhteinen osa löytyy osoitteesta:

11 8 2 SAVON AMMATTI- JA AIKUISOPISTON AMMATILLISEEN PERUSKOULU- TUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN TEHTÄVÄ JA TAVOITTEET Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa hyödynnetään vahvaa ja monipuolista osaamista ja koulutustarjontaa. Opiskelijat tutustuvat opintojensa aikana laaja-alaisesti eri koulutusaloihin, ammatteihin ja työelämään. Opiskelijoilla on myös mahdollisuus tarpeen mukaan tutustua alueensa muiden koulutuksen järjestäjien koulutustarjontaan. Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavassa ja valmistavassa koulutuksessa tehdään sisäistä asiantuntijayhteistyötä, yhteistyötä opiskelijoiden ja heidän kotiensa kanssa, eri oppilaitosten välillä sekä oppilaitosten ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa. Opiskelijoiden keskinäistä vuorovaikutusta ja ryhmän koossapitävää positiivista yhteishenkeä pyritään edistämään. 2.1 Jatko-opintomahdollisuudet Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen aikana opiskelijan ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet ja opintoväylät selkiytyvät. Koulutuksen jälkeen opiskelijalla tulisi olla valmiudet siirtyä suorittamaan 120 opintoviikon laajuista ammatillista perustutkintoa OPSperusteisena, näyttötutkintona tai oppisopimuksena. Opiskelijalla on mahdollisuus siirtyä myös kesken ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamaan ammatillista perustutkintoa, jos hänellä on siihen valmiudet ja koulutuksen järjestäjällä on tarjota hänelle opiskelijapaikka. Opiskelijaksi ottamisen perusteista ammatilliseen perustutkintoon johtavassa koulutuksessa annetun opetusministeriön asetuksen (4 :n 2 mom. 1 kohta, Op- MA772/2006) mukaan hakijalle annetaan pisteitä ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaavan ja valmistavan koulutuksen suorittamisesta. 2.2 Opintojen järjestäminen Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus eli ammattistartti järjestetään samoissa tiloissa ammatillisen perustutkintokoulutuksen kanssa. Opetusmenetelmät ovat työvaltaisia ja opinnot järjestetään yhteistyössä koko Savon koulutuskuntayhtymän ammatillisten perustut-

12 9 kintojen koulutusalojen kanssa. Opetus noudattelee suurelta osin ammatillisen perustutkinnon järjestämisen periaatteita koulutuksen aloituksen, lopetuksen, kontaktiopetuksen määrän ja lukuvuoden jaksotusten suhteen. Koulutuksen toteutuksessa käytetään oppimisympäristöinä oman oppilaitoksen lisäksi mm. lähialueen tai opiskelijan kotiseudun yritys- ja elinkeinoelämää, työ- ja elinkeinokeskuksien nuorten palveluja, kaupungin ja lähikuntien kulttuuri- ja nuorisotyön toimintoja sekä sosiaalija terveydenhoitopalvelujen tuottajia. 2.3 Opintojen laajuus ja tunnustaminen ammatillisen perustutkinnon opinnoissa Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus on laajuudeltaan vähintään 20 ja enintään 40 opintoviikkoa. Koulutuksen aikana opiskelija voi halutessaan korottaa perusopetuksen päättötodistuksen arvosanoja vain matematiikan osalta. Koulutus ei tähtää ensisijaisesti perusopetuksen arvosanojen korotukseen, vaan laajamittaisesta arvosanojen korotuksesta kiinnostuneet ohjataan korottamaan peruskoulun arvosanoja Kuopion aikuislukioon. Ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen ja -taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Aikaisemmin suoritetut ammattistartissa tunnustetut opinnot eivät lyhennä ammattistartin opiskeluaikaa, vaan opiskelija etenee henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman (HOPS) mukaan. Opinnot Opintojen laajuus (ov) 3.1 Pakolliset opinnot Opiskelu- ja elämäntaidot 5-10 ov Perustietojen ja -taitojen vahvistaminen 5-10 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 5-15 ov 3.2 Valinnaiset opinnot Ammatilliset opinnot 0-5 ov Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov Yhteensä ov Opiskelijan henkilökohtaiseen opetussuunnitelmaan tulee sisältyä opintoja kaikista pakollisista opinnoista.

13 10 Valinnaiset opinnot järjestetään koulutuksen järjestäjän tarjonnan ja opiskelijan tarpeen mukaan ja ne voivat olla myös harrastustavoitteisia. Ammattistarttikoulutukseen sisältyy ammatillisen perustutkinnon osia, jotka myöhemmin voidaan ottaa huomioon osaamisen tunnustamisessa, mikäli opiskelijalla on edellytyksiä suorittaa ne ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden ja arviointikriteerien mukaan. Nämä opinnot voivat olla myös ammattitaitoa täydentäviin tutkinnon osiin kuuluvia opintoja (ATTO -opintoja). Ammattistartissa suoritetut opinnot voivat olla tunnustettavissa esimerkiksi alla olevan ehdotuksen mukaisesti silloin kun opinnot on suoritettu ammatillisen perustutkinnon tavoitteiden ja kriteerien mukaan ja suoritukset vastaanottava taho ne tunnustaa.

14 11 OPINTOJEN TUNNUSTAMINEN Ammatillisen perustutkinnon opinnot 120 ov ATTO (PAKOLLISET OPINNOT) Matematiikka 3 ov Äidinkieli 4 ov Ammattistartti 40 ov (numeroarviointina suoritettuina) Matematiikka 1, 1 ov Äidinkieli ja viestintä 3 ov Äidinkieli 1 Äidinkieli 2 Äidinkieli 3 Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Liikunta 1 ov Liikunta 1 ov Terveystieto 1 ov Terveystieto 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov ATTO (VALINNAISET OPINNOT) Valinnaiset opinnot 4 ov Itsetuntemus- avain ihmistuntemukseen 1 ov Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa 1 ov Työelämän ja talouden taidot 1 ov Englanti 1 ov TUTKINNON YHTEISET AMMATILLISET OPINNOT Minä oppijana 1 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Arkielämän taidot 2, 2 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 0-7 ov (omalla ammattialalla, ammattialan kriteerein suoritettuna) Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov VAPAASTI VALITTAVAT OPINNOT 10 OV Koulutusaloihin tutustuminen 5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 0-7 ov Opintojen ohjaus 3 ov Muut valinnaiset opinnot 0-5 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Arkielämän taidot 1, 1 ov

15 Opintojen muodostuminen Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatilliseen perustutkintoon ohjaava ja valmistava koulutus muodostuu seuraavista opinnoista, jotka voivat vaihdella yksilöllisesti opiskelijan tavoitteiden, perustietojen ja -taitojen sekä henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. OPINTOJEN MUODOSTUMINEN OV 3.1 PAKOLLISET OPINNOT 30 ov Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Minä oppijana 1 ov Äidinkieli 1, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 1 ov Äidinkieli 3. Kirjallinen viestintä 1 ov Opintojen ohjaus A 1 ov Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 1 ov Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 1 ov Terveystieto 1 ov Liikunta 1 ov Taide ja kulttuuri 1 ov Työelämän ja talouden taidot 1 ov Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 1 ov Englanti, Brush Up 1 1 ov Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä 1 ov Tieto- ja viestintätekniikka 1 ov Arkielämän taidot 1 1 ov Ammatinvalinta- ja urasuunnittelutaidot 15 ov Työnhakuvalmennus 1 ov Opintojen ohjaus B 2 ov Ammatteihin, koulutukseen ja työelämään tutustuminen 5 ov Työssäoppimiseen valmentautuminen 7 ov 3.2 VALINNAISET OPINNOT 10 ov Ammatilliset opinnot 5 ov Äidinkieli, 2. Puheviestintä 1 ov Matematiikka, Peruslaskutoimitukset 1 ov Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto 1 ov Arkielämän taidot 2 (työturvallisuus, tulityö, ensiapu, hygienia) 2 ov Muut valinnaiset opinnot 5 ov Opinnot ammatillisen tutkinnon tavoittein työpaikalla tai ammattialoilla 5 ov

16 2.5 Opintojen jaksotus Mikäli mahdollista opiskelu noudattelee Savon ammatti- ja aikuisopiston ammatillisten perustutkintojen jaksotusta. Opintojen jaksotuksessa huomioidaan yhteisvalinnan haku ja sen aikataulut siten, että opiskelija kykenee suorittamaan peruskoulun arvosanojen korotuksen sekä koulutusaloihin tutustumisen ja työssäoppimiseen valmentautumisen jaksot ennen yhteisvalinnan hakua. Jaksotus voi olla esimerkiksi alla olevan kaltainen. 1. PERIODI 8,5 ov 2. PERIODI 8,5 ov 3. PERIODI 7,5 ov 4. PERIODI 8 ov 5. PERIODI 7,5 ov Opinto-ohjaus A 0,5 Opintoohjaus A 0,5 Opintoohjaus B 0,5 Opintoohjaus B 1 Opintoohjaus B 0,5 Äidinkieli 1 1 Äidinkieli 3 1 Äidinkieli 2 1 Matematiikka, perust. vahv. 1 Arkielämän taidot 1 1 Matematiikka 1 1 Englanti 1 Liikunta 0,5 Itsetuntemus 1 Minä ja muut 1 1 Terveystieto 0,5 Terveystieto 0,5 Taide ja kulttuuri Tieto- ja viestintätekniikka Yhteiskunta-, yritys- ja työelämätieto Minä oppijana 1 Taide ja kulttuuri hyvinvoinnin välineenä 1 Liikunta 0,5 1 1 Arkielämän taidot 2 tulityö/ hygienia 1,5 1 5 Työhakuvalmennus Koulutusaloihin tutustuminen Työssäoppimiseen valmentautuminen 7 Työelämän ja talouden taidot Arkielämän taidot ensiapu 1 0,5 Muut valinnaiset ,5 7,5

17 Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma tukee opiskelijan urasuunnittelua ja kehittää itsearviointivalmiuksia. Se perustuu opiskelijan oman opiskelun suunnitteluun, yksilöllisiin valintoihin, opinnoissa etenemiseen ja oppimisen arviointiin. Opiskelija saa ohjausta henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman laadinnassa ja sen toteutumisen seurannassa. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS) on suunnitelma, jonka toteuttamiseen opiskelija sitoutuu ja motivoituu koko koulutuksen ajaksi. Ohjaamme opiskelijaa tekemään omaa oppimistaan koskevia päätöksiä ja tarvittaessa muuttamaan suunnitelmaa opintojen edetessä. Opiskelijan osaaminen ja sen taso selvitetään opiskelijoiden vahvuuksien tunnistamiseksi. Vahvuuksien tunnistaminen on pohja henkilökohtaisten tavoitteiden laatimisessa, mutta myös sen määrittelemisessä millaista ohjasta ja tukea opiskelija tarvitsee. Opiskelijan vahvuuksien tunnistamiseksi käydään keskustelu, johon osallistuvat opiskelijan ja opettajan lisäksi tarvittaessa opinto-ohjaaja, erityisopettaja, huoltaja tai muu opiskelijan tukihenkilö.

18 15 3 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMIS- TAVAN KOULUTUKSEN OPINTOJEN TAVOITTEET JA ARVIOINTI 3.1 PAKOLLISET OPINNOT Koulutus: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Opiskelu- ja elämäntaidot 10 ov Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija osaa: tunnistaa oman tapansa opiskella ja oppia käyttää erilaisia oppimisstrategioita motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ymmärtää vastuunsa ja velvollisuutensa oppijana lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan a osaa käyttää niitä hyväkseen osaa etsiä tietoa eri lähteistä hallitsee medialuku- sekä tietoteknisiä taitoja on saanut valmiuksia opiskella toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt, itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkko-opetus sekä vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Opiskelu- ja elämäntaidot -opinnot arvioidaan suoritettu (S) -merkinnällä. Numeraalista arviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisten perustutkinnon opintoja. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun: opiskelija ottaa vastuuta omasta opiskelustaan, tekemistään valinnoista ja yhdessä sovituista asioista

19 opiskelija ymmärtää koulutuksen merkityksen omalle elämälleen, osallistuu aktiivisesti jatkosuunnitelmansa laadintaan ja sitoutuu suunnitelman toteuttamiseen opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on sellaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot, joiden avulla hän pystyy toimimaan jäsenenä erilaisissa ryhmissä Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Liitännät muihin tutkinnon osiin 1. Minä oppijana 2. Äidinkieli 1, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 3. Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä 4. Opintojen ohjaus A 5. Tieto- ja viestintätekniikka 6. Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 7. Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 8. Terveystieto 9. Liikunta 10. Työelämän ja talouden taidot 16

20 17 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Minä oppijana 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtää oman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisen kasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleen tavoitteita löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekä arvioimaan itseään tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä on oppinut elinikäisen oppimisen avaintaitoja ja tuntee ammatillisen kasvun käsitteen Oppimiseen liittyvät perusasiat: motivaatio, muisti, oppimistaidot, erilaiset oppimistyylit, oman oppimistyylin tunnistaminen opiskelutekniikat itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen sekä tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote ammatillisen kasvun käsite ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvät lainalaisuudet yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot Toteutustavat Opettajan johdolla tapahtuva lähiopetus; luennot, ryhmätyöt, parityöskentely, itsenäinen työskentely. Opiskelumateriaalit Ajankohtainen kirjallisuus, Internetistä haettava tieto. Arvioinnin toteutus Opiskelija: itsearviointi, opettaja: jatkuva palaute ja arviointi työskentelyn aikana, kirjalliset ja suulliset harjoitustehtävät. Arvioidaan suoritus (S) merkinnällä. Opintojakso vastaa ammatillisten perustutkintojen ammatillisten opintojen vastaavaa opintojaksoa.

21 18 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Äidinkieli, Opiskelu- ja vuorovaikutustaidot 1 ov Osaamiskuvaus Opintojakso painottuu opiskelu-, tiedonhaku- ja vuorovaikutustaitoihin. Opiskelija hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä suullisesti ja kirjallisesti arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti hyödyntää alansa ammattilehtiä ja muita viestintävälineitä, kehittää viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan ja osallistuu rakentavasti työpaikkansa viestintään Toteutustavat Perehdytään luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia tehden opiskelu- ja vuorovaikutustaitoihin, harjoitellaan tiedonhakua Internetistä ja kirjastosta, kerrataan tekstin rakentamisen perusteita ja Word-ohjelman käyttöä, tutustutaan ammattilehtiin ja kirjoitetaan pienimuotoinen essee, jossa käytetään lähdemateriaalia. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava ieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä. Tyydyttävä (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanan arviointikriteerit on esitetty taulukkona ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

22 19 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Äidinkieli 3, Kirjallinen viestintä 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija hallitsee työelämässä tarvittavat tekstitaidot ja ymmärtää työssäoppimiseen valmentautumisen alaan liittyvien tekstien keskeiset käsitteet, olennaisen sisällön ja tarkoituksen hankkii eri tavoilla tietoa eri lähteistä sekä välittää sitä kirjallisesti arvioi omaa äidinkielen taitoaan ja kehittää sitä jatkuvasti osaa laatia tulevassa ammatissaan tarvittavat ja yhteisönsä tavallisimmat kirjalliset työt sekä työpaikanhakuun liittyvät asiakirjat tuntee lähteiden käytön periaatteet Toteutustavat Luokkahuone- ja atk-luokkaopetuksena syvennetään tekstitaitoja, opetellaan asiakirjastandardin käyttö ja laaditaan työnhakuun ja ammattiin liittyviä asiakirjoja sekä työssäoppimiseen valmentautumisen opintojaksosta raportti. Itsenäisenä opiskeluna kerätään materiaalia ja haetaan tietoa tehtäviin. Opiskelumateriaalit Asiakirjastandardi, luento- ja tehtävämonisteet, oppikirja, artikkelit, Internet ja verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta ja opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat tiedonhankinta, tekstien ymmärtäminen ja kirjallinen viestintä. Tyydyttävä (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanan arviointikriteerit on esitetty taulukkona ammatillisten perustutkintojen perusteissa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

23 20 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Opintojen ohjaus A 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija motivoituu ja sitoutuu opiskeluun ammattistartissa ja saa riittävästi tietoa koulutuksestaan ennen sen aloitusta ja sen aikana ottaa vastuuta opinnoistaan, suunnittelee ja laatii yhteistyössä opettajan ja/tai opinto-ohjaajan kanssa opintonsa ja henkilökohtaisen opiskelusuunnitelmansa (HOPS) tietää koulutuksen sisällön ja valinnan mahdollisuudet, osaa seurata opintosuoritusten kertymistä ja hakea tukea opintojensa suunnitteluun osaa käyttää yhteiskunnan tarjoamia opiskelijahuollon palveluita ja muita ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja muodostaa kokonaiskuvan suomalaisesta koulutusjärjestelmästä ja toisen asteen koulutuksen tutkintorakenteesta. saa tietoa eri ammateista, työtehtävistä ja ammattiin johtavasta koulutuksesta niin, että hän pystyy vertaamaan saatuja tietoja omiin kykyrakenteisiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa tietää erilaisia tapoja suorittaa tutkinto ja edetä työ- ja ammattiuralla Toteutustavat Luokkahuone- ja atk-luokkaopetus, projektityöt, messukäynnit, tutoropiskelijoiden vierailut, tutustumiskäynnit opetusaloilla, oppilaitoksissa ja yrityksissä. Henkilökohtaisella tasolla käydään läpi koulutusalan valintaan vaikuttavia tekijöitä ja ammatillisiin opintoihin pääsyn henkilökohtaisia edellytyksiä. Luentojen avulla avataan elinikäisen oppimisen käsitettä ja miten se liittyy ammattistartti-opintoihin. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, opintoohjauksen kirjat. Työkaluna kirjallinen ja/tai ATK-pohjainen HOPS (= henkilökohtainen opintojen järjestämistä koskeva suunnitelma) ja sen päivittäminen. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista ja HOPS-lomakkeen päivittämisestä. Arvioidaan suoritus (S) -merkinnällä.

24 21 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Itsetuntemus avain ihmistuntemukseen 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee ihmistuntemuksen kannalta keskeisiä käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan osaa käyttää psykologista tietoa itsetuntemuksensa, minäkuvansa ja ihmistuntemuksensa parantamiseen pystyy tunnistamaan ja tiedostamaan omia ja toisten tunteita sekä hallitsee tunteitaan ja asenteitaan opiskelu- ja työelämässä kunkin tilanteen vaativalla tavalla lisää itsetuntemustaan ja vahvistaa itsetuntoaan on tietoinen omista vahvuuksistaan ja osaa käyttää niitä hyväkseen Toteutustavat Luokkaopetus, projekti- ja ryhmätyöt. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, ammatti- ja sanomalehdet, internetistä ja kirjastosta haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, opintoohjauksen kirjat. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista harjoitustehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista, kurssikokeesta. Tyydyttävä (T1), opiskelija tuntee psykologisia käsitteitä ja ymmärtää niiden yhteyden ihmisen toimintaan. Hän ottaa huomioon tunteiden merkityksen työsuorituksissa. Hyvä (2), opiskelija käyttää psykologista tietoa ihmisen toiminnan selittämisessä tavallisissa arki- ja työelämäntilanteissa sekä toimii yhteistyössä erilaisten ihmisten kanssa ja ymmärtää tunteiden merkityksen erilaisissa toimintaympäristöissä. Kiitettävä (3), opiskelija soveltaa psykologian perustietoa käyttäytymistä säätelevistä mekanismeista ihmistuntemuksensa sekä oman itsetuntemuksensa ja minäkuvansa parantamiseen. Hän tiedostaa omia ja muiden tunteita ja kykenee tunteiden säätelyyn eri toimintaympäristöissä. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

25 22 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Minä ja muut miten tulen toimeen erilaisten ihmisten kanssa? 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija tuntee vuorovaikutukseen ja ryhmien toimintaan liittyviä keskeisiä sosiaalipsykologian käsitteitä voidakseen soveltaa tietoa työelämän tilanteissa ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen sekä omassa toiminnassaan että erilaisista kulttuuritaustoista ja yhteiskunnallisista osista tulevien ihmisten toiminnassa tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppii toimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuorovaikutustilanteissa Toteutustavat Luennot, projektityöt, yksilö- ja ryhmätyöskentely. Toiminnalliset harjoitteet. Opiskelumateriaalit Luento- ja tehtävämonisteet, internetistä haettava tieto, AV-materiaali, internet ja verkkomateriaali, alan kirjallisuus. Arvioinnin toteutus Tyydyttävä (T1), opiskelija tuntee sosiaalipsykologian keskeisiä käsitteitä. Hyvä (2), opiskelija ymmärtää roolien, normien ja ryhmädynamiikan vaikutuksen yhteiskunnan eri ryhmissä. Kiitettävä (3), opiskelija ymmärtää sosiaalipsykologisen tiedon avulla erilaisista yhteiskunnallisista oloista ja kulttuuritaustoista lähtöisin olevien ihmisten toimintaa. Vuorovaikutuksen ja ryhmien toimintaan liittyvät käsitteet. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

26 23 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Terveystieto 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija on tietoinen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä osaa tehdä ravinnon, liikunnan, unen ja terveellisten elämäntapojen avulla terveyttä ylläpitäviä tai edistäviä valintoja osaa huolehtia psyykkisestä, fyysisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnistaan ja käyttää terveyttään ja jaksamistaan tukevia terveydenhuollon palveluja osaa toimia vastuullisesti ihmissuhteissaan Toteutustavat Opintojakson aikana työskennellään opettajan johdolla ja itsenäisesti. Toteutustapoina opetuskeskustelu, yksilö- ja ryhmätyöskentely ja vierailut. Opiskelumateriaalit Mahdollinen oppikirja tai opetusmonisteet, lehdet, esitteet, media ja havainnollistamisvälineet. Arvioinnin toteutus Arviointi sovitaan opintojakson alussa. Kirjallinen koe, suullinen koe tai ryhmätehtävät. Aktiivinen osallistuminen keskusteluihin ja työskentelyyn. Opiskelijan itsearviointi. Opettajan jatkuva palaute työskentelyn aikana. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Arvioinnin perusteet: Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

27 24 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Liikunta 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija osaa hyödyntää liikuntaa oman terveytensä, hyvinvointinsa ja toiminta- ja työkykynsä ylläpitäjänä ja edistäjänä. osaa laatia itselleen henkilökohtaisen liikuntaohjelman, noudattaa sitä ja seurata sen vaikutuksia omaan jaksamiseensa osaa toimia ryhmässä ja erilaisissa vuovovaikutustilanteissa Toteutustavat Opintojakson aikana tutustutaan eri liikuntalajeihin ja käytetään monipuolisesti erilaisia liikuntatiloja sekä oppilaitoksessa, että erikseen sovittavissa liikuntapaikoissa. Eri joukkuepelit, kuntosalityöskentely, reilun pelin periaatteet. Opiskelumateriaalit Erilaiset liikuntavälineet. Arvioinnin toteutus Aktiivinen osallistuminen eri liikuntamuotoihin, yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot ja toimiminen ryhmässä. Arvioinnin perusteet: Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

28 25 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Taide ja kulttuuri 1 ov Osaamiskuvaus Opinnot auttavat opiskelijaa saavuttamaan laaja-alaisen ammattisivistyksen ja tukemaan hänen persoonallisuutensa kehittymistä sekä ymmärtämään taiteen ja kulttuurin merkityksen omassa elämässään ja hyödyntämään niiden ilmenemismuotoja monikulttuurisessa yhteiskunnassa. Opiskelija tietää ammattialansa perinteitä ja arvostaa niitä sekä tunnistaa luovuuden merkityksen oman ammattialansa tehtävissä osallistuu taide- ja kulttuuritapahtumiin sekä havainnoi, arvioi ja analysoi ympäristöään ja kulttuuriaan aktiivisesti ja monipuolisesti pystyy ilmaisemaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja tunteitaan esim. musiikin, tanssin, teatterin, kirjallisuuden tai kuvataiteen keinoin ja pystyy arvostamaan muiden ilmaisua ja näkemyksiä osaa tarkastella omia ja toisten työprosesseja ja tuotoksia sekä pystyy keskustelemaan ja lausumaan niistä perusteltuja mielipiteitä Toteutustavat Opiskelu tapahtuu pääosin toiminnallisesti luokka ja atk-luokkaopetuksena, yksilö-, pari- ja ryhmätöiden avulla sekä tutustumiskäynneillä paikallisissa taide- ja kulttuurikohteissa tarjonnan ja mahdollisuuksien mukaan esim. museot, taidenäyttelyt, rakennettu ympäristö, konsertit, tapahtumat. Opiskelumateriaalit Opiskelussa käytetään opettajan jakamaa materiaalia, tuotoksen tekemisessä tarvittavia materiaaleja ja työskentelyvälineitä (esim. piirustus ja maalaustarvikkeet), aiheeseen soveltuvia kirjoja, videoita/dvd:tä sekä Internetiä. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu tuntiosallisuudesta, jakson aikana toteutettavista tehtävistä ja tuotoksista sekä opiskelijan itsearvioinnista. Arvioinnin kohteet tässä opintojaksossa ovat ammatillisten perustutkintojen perusteiden mukaisesti taiteen ja kulttuurin hyödyntäminen, tehtävien ja tuotosten tekeminen ja muiden ilmaisun ja näkemyksen arvostaminen. Opintojakso arvioidaan tutkinnon perusteissa olevilla kiriteereillä. Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) - merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

29 26 Opintojakso: Opiskelu- ja elämäntaidot Työelämän ja talouden taidot 1 ov Osaamiskuvaus Opiskelija on hankkinut valmiuksia kotiin, yhteiskuntaan ja työelämään liittyvissä arkielämän taidoissa ja osaa toimia yhteiskunnan jäsenenä hakee tietoa keskeisimmistä työelämän säännöistä kuten työsopimus-, vuosiloma- ja työaikalaeista tekee talousarvion omasta rahankäytöstään ja arvioi sen toteutumista hakee tietoa tavallisimmista sijoitusmuodoista tutustuu erilaisiin rahoitusvaihtoehtoihin ja niiden kustannuksiin ottaa toiminnassaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet Toteutustavat Opintojakson aikana perehdytään työelämän ja talouden taitoihin luennoilla ja erilaisilla oppimistehtävillä. Opiskelijat hankkivat aiheisiin liittyvää tietoa eri tavoin ja erilaisia lähteitä käyttäen sekä tuottavat kirjallisissa ja/tai muita esityksiä. Keskeisten sisältöjen osalta toteutetaan mahdollisuuksien mukaan opintokäyntejä erilaisiin toimintaympäristöihin ja organisaatioihin. Opiskelumateriaalit Opintojaksolla käytetään aiheiden käsittelyn kannalta oleellista kirjallisuutta, lehtiä, av-materiaaleja, monisteita ja mahdollisia verkko-opetusmateriaaleja sekä tiedonhakua tietokoneilla. Arvioinnin toteutus Arviointi koostuu arvioitavista oppimistehtävistä, jatkuvasta seurannasta, opiskelijan itsearvioinnista sekä kokeesta ja/tai kokoavasta arvioitavasta. Arvioinnin perusteet: Osaamisen arviointikriteerit tyydyttävän (T1), hyvän (H2) ja kiitettävän (K3) arvosanaan yltämiseksi on esitetty em. perusteissa taulukkomuodossa. Opintojakso vastaa ATTO -opintojen vastaavaa opintojaksoa. Opintojakso voidaan arvioida suoritettu (S) -merkinnällä. Opinnot katsotaan suoritetuksi (S), kun opiskelija saavuttaa omat yksilölliset tavoitteensa opiskelijalla on taitoja opiskella ammatillisessa peruskoulutuksessa

30 27 Koulutus: Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus (Ammattistartti) Perustietojen ja taitojen vahvistaminen 5 ov Ammattitaitovaatimukset Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset edellyttävät seuraavaa osaamista. Opiskelija: Saavuttaa sellaiset äidinkielen, toisen kotimaisen kielen, vieraiden kielten, matematiikan, tietotekniikan ja luonnontieteiden sekä taito- ja taideaineiden valmiudet, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla Parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja sekä tarvittaessa korottamalla perusopetuksen oppimäärän arvosanoja Toteutustavat ja oppimisympäristöt Luokka- ja atk-luokkaopiskelu sekä muut oppimisympäristöt (liikuntahallit, muut liikuntatilat ja kentät). Itsenäinen opiskelu, ryhmä- ja parityöt, verkkoopetus sekä vierailut ja tutustumiskäynnit. Arviointi Perustietoja ja taitoja vahvistavat opinnot arvioidaan numeroarviointina, jos ne tähtäävät perusopetuksen arvosanojen korotukseen tai sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisten perustutkinnon opintoja. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S)-merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi. Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se, jolla on lupa antaa perusopetusta. Ammattitaidon osoittamistavat Tutkinnon osan arviointi muodostuu opintojaksojen arvioinnista, oppimisprosessia ohjaavasta arvioinnista ja opiskelijan itsearvioinnista. Liitännät muihin tutkinnon osiin 1. Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 2. Englanti, Brush Up 1 3. Taide ja kulttuuri työhyvinvoinnin välineenä 4. Tieto- ja viestintätekniikka

31 28 Opintojakso: Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Matematiikka, perustaitojen vahvistaminen 2 ov Osaamiskuvaus Opiskelija saavuttaa sellaiset valmiudet matematiikassa, että hän pystyy jatkamaan opintojaan valitsemallaan opintoalalla parantaa mahdollisuuksiaan ja edellytyksiään päästä ammatillisiin opintoihin suorittamalla tiedollisia ja taidollisia opintoja luo tällä opintojaksolla pohjan matemaattiselle osaamiselle niin, että pystyy joko korottamaan perusopetuksen oppimäärää matematiikassa tai suorittamaan ammatillisen perustutkinnon ammattitaitoa täydentävän tutkinnon 1. osan, Peruslaskutoimitukset Toteutustavat Tuntityöskentely. Perustietojen ja taitojen kartoitus. Peruslaskutoimitukset, murtoluvut, potenssit ja juuret, mittayksiköt ja niiden muuttaminen, kerrannaisyksiköt, prosentti käsitteenä ja prosenttilaskut, laskimen käyttö sekä laskeminen ilman laskinta, tuloksen oikeellisuuden arviointi, tarkkuus ja pyöristäminen. Kirjalliset harjoitukset, korotusten osalta tentti. Opiskelumateriaalit Tehtävämonisteet, alan kirjat, verkkomateriaali. Arvioinnin toteutus Numeroarviointia voidaan käyttää, jos opinnot sisältävät sellaisia osia, joiden osaaminen voidaan tunnustaa osana ammatillisen perustutkinnon opintoja. Jos opiskelija korottaa koulutuksen yhteydessä perusopetuksen päättöarvosanoja, arvioinnin tulee perustua Opetushallituksen perusopetusta varten määrittelemiin päättöarvioinnin kriteereihin ja niiden soveltamista koskeviin ohjeisiin (1/011/2004). Arvioinnissa käytetään perusopetuksen (852/98) :n 10. momentin 3 mukaista numeroasteikkoa. Todistuksen näistä opinnoista voi kirjoittaa se koulutuksen järjestäjä, jolla on lupa antaa perusopetusta. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S)-merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi.

32 Perustietojen ja taitojen vahvistaminen Opintojakso: Englanti, Brush Up 1 1 ov Osaamiskuvaus Opintojakson päätavoite on parantaa opiskelijan valmiuksia selvitä jatkoopinnoissa. Opintojaksolla kerrataan verbiopin perusrakenteita sekä harjoitellaan kuullunymmärtämistä ja suullista kielitaitoa. Opiskelija osaa viestiä kohteliaasti puhetilanteissa ja käyttää erilaisiin tilanteisiin sopivia ilmauksia ja käyttää englannin kielen perusrakenteita melko sujuvasti. Toteutustavat Lähiopetusta, itsenäisiä opiskelutapoja ja verkkoympäristöjä käytetään alakohtaiset erityispiirteet huomioon ottaen. Opiskelumateriaalit Opettaja ilmoittaa opintojaksolla käytettävän materiaalin. Arvioinnin toteutus Opintojakso arvioidaan arviointiasteikolla 1-3. Kielitaidon eri osa-alueita (kuunteleminen, puhuminen, lukeminen ja kirjoittaminen) arvioidaan kirjallisilla ja/tai suullisilla kokeilla, oppimistehtävillä, itsearvioinnilla ja tuntiaktiivisuudella opintojakson painotusten mukaisesti. Arviointikriteerit Tyydyttävä T1 Opiskelija pystyy kysymään englanniksi ja muodostamaan kieltoja, mutta tekee vielä virheitä kysymys- ja kieltolauseissa. Hänellä on aikamuotojen hallinnassa vielä puutteita. Opiskelija osaa muutamien vahvojen verbien epäsäännöllisen taivutuksen. Hyvä H2 Opiskelija muodostaa kysymys- ja kieltolauseita, eikä virheet haittaa asian ymmärtämistä. Hän on hyvin perillä vahvojen verbien taivutuksesta ja osaa käyttää eri aikamuotoja sekä passiivirakenteita suullisissa ja kirjallisissa tuotoksissaan melko sujuvasti. Kiitettävä K3 Opiskelijan viestintä on kieliopillisesti sujuvaa. Hän osaa muodostaa kysymys- ja kieltolauseita. Hän käyttää aikamuotoja lähes virheettömästi ja osaa vahvojen verbien taivutuksen. Opiskelija osaa valita joustavasti toimivia rakenteita ja käyttää eri tilanteisiin sopivia ilmauksia. Opintojakso vastaa ATTO-paketin vastaavaa opintojaksoa. Kun henkilökohtaiseen opiskelusuunnitelmaan kirjattu tavoite on toteutunut, voidaan käyttää suoritus (S) -merkintää ja/tai opinnot katsotaan suoritetuiksi.

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI

OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA. Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI OPPILAITOSKOHTAINEN OPETUSSUUNNITELMA Ammatilliseen peruskoulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus, AMMATTISTARTTI Yhtymähallitus 31.8.2010 Sisällysluettelo 1 JOHDANTO... 1 2 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (VALMENTAVA I) OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty 4.8.2011 Rehtorin päätös 36/2011 SISÄLLYSLUETTELO opetus ja ohjaus (Valmentava I)...

Lisätiedot

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto

AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto AMMATILLISEEN KOULUTUKSEEN OHJAAVAN JA VALMISTAVAN KOULUTUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Keski-Pohjanmaan koulutusyhtymä Kokkolan ammattiopisto Päivitetty 5.6.2012 Hyväksytty 23.8.2012 106 Evelina Tyynelä Sirkku

Lisätiedot

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus

Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Ammatilliseen koulutukseen ohjaava ja valmistava koulutus Piippolan ammatti- ja kulttuuriopisto Opetussuunnitelma Ammattistartti 2 Sisällysluettelo TUTKINTOKOHTAINEN OSA...3 Kuvaus koulutusalasta... 3

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1)

OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) OPETUSSUUNNITELMA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA JA KUNTOUTTAVA OPETUS JA OHJAUS (Valmentava 1) Saimaan ammattiopisto Sampon rehtori hyväksynyt 13.6.2013 Voimaantulo 1.8.2013 2 (13) Sisältö

Lisätiedot

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS

AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Koulutuksen perusteet AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA KOULUTUS Määräys 5/011/2015 OPETUSHALLITUS UTBILDNINGSSTYRELSEN 2015 Sisältö JOHDANTO... 1 1 AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN VALMENTAVA

Lisätiedot

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja

Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Autoalan perustutkinto, ajoneuvoasennuksen koulutusohjelma, ajoneuvoasentaja Voimassa 1.8.2009 alkaen Sisällysluettelo: AUTOALAN PERUSTUTKINTO, AJONEUVOASENNUKSEN KOULUTUSOHJELMA, AJONEUVOASENTAJA... 4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2011 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO...4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET JA

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Salpauksen ammattiosaamisen toimikunta 4.10.2010 Salpauksen johtokunnan hyväksymä

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009

LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 1 LIIKETALOUDEN PERUSTUTKINTO, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2012 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI

Luonnontieteiden ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Luonnontieteiden ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO Käytön tuen koulutusohjelma DATANOMI Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2012 jälkeen alkavassa

Lisätiedot

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010

tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 tieto- ja viestintätekniikan perustutkinto datanomi 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA OHJELMISTOTUOTANNON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS 16/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

Lisätiedot

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010

KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO, KUVA-ARTESAANI 2010 GRAAFISEN SUUNNITTELUN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUVA- JA MEDIATAITEEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VALOKUVAUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA MÄÄRÄYS

Lisätiedot

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma

Humanistinen ja kasvatusala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma Humanistinen ja kasvatusala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov NUORISO JA VAPAA-AJANOHJAUKSEN PERUSTUTKINTO Nuoriso- ja vapaa-ajanohjauksen koulutusohjelma NUORISO- JA VAPAA-AJAN OHJAAJA Tämä opetussuunnitelma

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO 120 OV OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 2014 SAAMELAISALUEEN KOULUTUSKESKUS SISÄLTÖ JOHDANTO... 4 1. SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KUVAUS JA ARVOT, TAVOITTEET

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA LASTEN JA NUORTEN HOIDON JA KASVATUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA SAIRAANHOIDON JA HUOLENPIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA VANHUSTYÖN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA

AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA AUTOALAN PERUSTUTKINTO Autotekniikan koulutusohjelma AJONEUVOASENTAJA Laadittu 31.5.2010 Lehtori Jaakko Huhtala Hyväksytty 10.6.2010 Rehtori Sirkku Purontaus Dynasty päätös 10.6.2010 päätös nro 45 Lain

Lisätiedot

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen

Kulttuuriala., 120 ovv. Graafisen Kulttuuriala OPETUSSUUNNITELMA,, 120 ovv KUVALLISEN ILMAISUN PERUSTUTKINTO Graafisen suunnittelunn koulutusohjelma KUVA-ARTESAANI, GRAAFINEN SUUNNITTELU Salpauksen johtokunnan hyväksymä 5.4.2011 46 Salpauksen

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO DATANOMI 2010 KÄYTÖN TUEN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA PERUSTUU AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEITA KOSKEVAAN MÄÄRÄYKSEEN 16/ 011/ 2010 1 Sisältö 1.

Lisätiedot

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

KAUNEUDENHOITOALAN AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET KAUNEUDENHOITOALAN perustutkinto 2009 KOSMETOLOGIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETOLOGI KAUNEUDENHOIDON JA TUOTENEUVONNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KOSMETIIKKANEUVOJA MÄÄRÄYS 26/011/2009 AMMATILLISEN

Lisätiedot

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET

LIIKETALOUDEN MERKONOMI 2009 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET LIIKETALOUDEN perustutkinto, MERKONOMI 2009 ASIAKASPALVELUN JA MYYNNIN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TALOUS- JA TOIMISTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA TIETO- JA KIRJASTOPALVELUJEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA

Lisätiedot

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010

AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 AUDIOVISUAALISEN VIESTINNÄN PERUSTUTKINTO 2010 MÄÄRÄYS 32/011/2010 AMMATILLISEN PERUSTUTKINNON PERUSTEET Opetushallitus Kansi: Mainostoimisto Pramedia Oy Graafinen suunnittelu: Layout Studio Oy/Marke Eteläaho

Lisätiedot

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010

SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN PERUSTUTKINTO, LÄHIHOITAJA 2010 ASIAKASPALVELUN JA TIETOHALLINNAN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA ENSIHOIDON KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA KUNTOUTUKSEN KOULUTUSOHJELMA/OSAAMISALA LASTEN

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala. OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov HIUSALAN PERUSTUTKINTO Parturi-kampaajan koulutusohjelma PARTURI-KAMPAAJA Tämä opetussuunnitelma on voimassa Salpauksessa 1.8.2014 jälkeen

Lisätiedot

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala

Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala Sosiaali-, terveys- ja liikunta-ala OPETUSSUUNNITELMA, 120 ov KAUNEUDENHOITOALAN PERUSTUTKINTO Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoidon ja tuoteneuvonnan koulutusohjelma KOSMETOLOGI KOSMETIIKKANEUVOJA

Lisätiedot

opiskelijan arvioijana

opiskelijan arvioijana Työpaikkaohjaaja opiskelijan arvioijana Heljä Hätönen www.ohjaan.fi Tämän teoksen kopioiminen on tekijänoikeuslain (404/61, muut. 712/96) ja valokuvalain (495/6, muut. 446/95) mukaisesti kielletty lukuun

Lisätiedot