KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus Opiskelijavalinta Koulutusohjelman rakenne Koulutusohjelman opintojaksot... 6 KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet, 5 op... 6 KGT110 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op... 7 KGT120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja... terapiasuhteen ilmiöt, 5 op... 8 KGT130 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit... persoonallisuushäiriöiden hoidossa, 4/5 op... 9 KGT140 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit kompleksisten... psyykkisten häiriöiden hoidossa, 4/5 op KGT150 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, 4 op 12 KGT160 Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia... ja tunnekeskeinen työskentely, 5 op KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit, 2 op KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op KGT190 Ammatillinen kehittyminen, 6 op KGT200 Psykoterapian työnohjaus, 17 op KGT300 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 2 op KGT310 Yksilöllinen koulutuspsykoterapia, 2 op KTG400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamisen osoittaminen näytöllä... 20

3 KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOU- LUTUS Koulutusohjelma on hyväksytty yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja on voimassa asti. Kognitiivisen psykoterapian koulutusohjelma on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoito ja kuntoutusprosessia. Kognitiivinen psykoterapian perustana ovat yhteinen kognitiiviseen psykologiaan perustuva käsitteistö ja tietyt kaikille kognitiivisille hoitomalleille yhteiset työskentelytavat. Kognitiivisen psykoterapian teoriapohja rakentuu tiedolle ihmisen mielen sisäisestä tiedonkäsittelystä ja sen prosesseista. Kaikille kognitiivisen psykoterapian hoitomalleille on yhteistä, että työskentely rakentuu potilaan kanssa tasavertaiselle yhteistyösuhteelle ja yhteiselle potilaan kokemuksen tutkimiselle. Terapia on tavoitteellista ja se perustuu potilaan kanssa tehtyyn käsitteellistämiseen, jossa haetaan yhteistä ymmärrystä hänen vaikeuksistaan, niiden taustoista ja niiden helpottamiseksi tarvittavasta työskentelystä. Kognitiivisen psykoterapian vaikuttavuudesta kaikkien keskeisten mielenterveyden häiriöiden hoidossa on tutkimusnäyttöä ja sen käyttöä puolletaan virallisissa hoitosuosituksissa. 3

4 1. OPISKELIJAVALINTA Koulutusohjelmaan valittavalla tulee olla 1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai 2) sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. Soveltuviksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä, todettu soveltuvuus psykoterapeutin ammattiin ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä aikuisten tai nuorten kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito. 4

5 2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Koulutusohjelman laajuus on 78 opintopistettä ja se koostuu teoria- ja menetelmäopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Teoria- ja menetelmäopinnot KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet 5 op KGT110 KGT120 KGT130 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa 5 op 5 op 4/5 op KGT140 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit kompleksisten psyykkisten häiriöiden hoidossa 4/5 op KGT150 KGT160 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnepainotteinen psykoterapia 4 op 5 op KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit 2 op KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op KGT190 Ammatillinen kehittyminen 6 op Työnohjaus 200 Psykoterapian työnohjaus 17 op Koulutuspsykoterapia 300 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 2 op 310 Yksilöllinen koulutuspsykoterapia 2 op Opinnäytetyö 400 Opinnäytetyö 10 op 5

6 3. KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija on perillä psykoterapiasta hoitomuotona sekä sen käytön yleisistä sovelluksista, mahdollisuuksista ja rajoitteista, hän tuntee alan lainsäädännön, eettiset ohjeet ja säännöt, tiedostaa psykoterapeutiksi kehittymisen ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvan prosessinomaisen luonteen ja tunnistaa tämän kehittymisen osatekijöitä. Hän tuntee kognitiivisen psykoterapian menetelmien keskeistä kehittämistyötä, nykytilaa ja kehityshistoriaa, osaa verrata niitä muiden psykoterapiamenetelmien kehitysvaiheisiin ja on omaksunut kognitiivisen psykoterapian käsitteistön ja kognitiiviset perustyöskentelytavat yleisellä tasolla. Hän osoittaa hallitsevansa terapiasuhteen aloittamisen ja potilaan tilanteen käsitteellistämisen ja on omaksunut perustiedot psykoterapeuttisesta muutoksesta, muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja psykoterapeuttista muutosta kuvaavista yleisistä ja kognitiivisen psykoterapian malleista. Sisältö: Psykoterapia hoitomuotona, psykoterapian harjoittamiseen liittyvä lainsäädäntö ja eettiset kysymykset, yleiskatsauksena psykoterapian eri suuntaukset ja niiden historiallinen kehittyminen sekä kognitiivisen psykoterapian kehityshistoria ja nykytila. Kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteet ja työskentelytavat terapian aloitusvaiheessa, käsitteellistämisen tekeminen ja siihen liittyvät menetelmät. Psykoterapeuttiseen muutokseen ja kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuvaan muutokseen liittyvät käsitteet, psykoterapiatutkimukseen perustuva kuva muutokseen vaikuttavista tekijöistä, eritasoisia ja -painotuksisia muutoksen kuvaamistapoja. Kognitiivisen psykoterapian muutostyöskentelyn peruskäsitteet ja työskentelytavat. Muiden psykoterapiamenetelmien muutokseen tähtäävän työskentelyn yleiskuvausta ja suhteuttaminen kognitiiviseen työskentelyyn. Opetuksen toteuttamistavat: Seminaariopetus: - Psykoterapia ja kognitiivinen psykoterapia Psykoterapeutiksi kehittyminen - Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot I - Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot II Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Hakanen, A. (2008). Kognitiivisen psykoterapian luonne ja kehityshistoria. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Bennett-Levy, J. (2006) Therapist skills: a cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34, Gurman, A.S. & Messer, S.B. (toim.) (2003). Essential psychotherapies. Theory and practice. 2nd edition. New York: Guilford. 6

7 Kuusinen, K-L. (2008). Terapeuttinen vuorovaikutus. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Karila, I. (2008). Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Beck, J. (1995). Basics and beyond. New York: Guilford. KGT110 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija omaa perustiedot masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja psykoosien tai psykoottisen oireilun psykiatrisesta diagnostiikasta, kykenee erottamaan masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden erilaiset ilmenemismuodot ja tuntee niiden liittymisen muihin psyykkisiin häiriöihin. Hän hallitsee näiden mielenterveyden häiriöiden kognitiivisen teorian, osaa niiden käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä hoidon edistymisen arvioinnin. Hän omaa tietämystä kognitiivisbehavioraalisen työskentelyn tutkimuksellisesta näytöstä ja työskentelyyn kohdistuvasta kriittisestä arvioinnista, osaa arvioida hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä potilaan kokonaishoidon kannalta. Sisältö: Masennustilojen, ahdistuneisuushäiriöiden sekä psykoosien ja psykoottisen oireilun psykiatrisen diagnostiikan perusteet, kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli prosessina ja siihen kuuluvat työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Tutkimuksellinen näyttö menetelmän toimivuudesta sekä menetelmään liittyvä kritiikki. Masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja psykoosien hoidon kokonaisuus ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Masennuksen hoito I - Kirjallisuustutorseminaari: Ahdistuneisuushäiriöt - Ahdistuneisuuden hoito I - Psykoosien hoito - Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. (2008). Masennushäiriöt. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Beck, A.T., Rush A.J., Shaw B.F., & Emery G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press. (osia) 7

8 Wells, A. (1997).Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Wiley: Chichester. (osia) Clarke, D.A. & Beck, A.T. (2010). Cognitive therapy for anxiety disorders. Science and practice. Guilford: London. (osia) Laine, T., & Ylijukuri, V. (2008). Yleistynyt ahdistuneisuus. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kajaste, S. (2008). Sosiaalinen fobia ja paniikkihäiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Laaksonen, R. & Turunen, M. (2008). Pakko-oireinen häiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Anttonen, S. (2008). Psykoosit. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. French, P. & Morrison A. (2008). Psykoosin varhaisoireet tunnistaminen ja kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Hagen, R., Turkington, D., Berge, T. & Gråwe, R.W. (2011) CBT for psychosis. A symptom based approach. Padstow: Routledge. (osia) KGT120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee mielenterveyden ja sen häiriöiden psykologisen, sosiaalisen ja biologisen perustan sekä niiden muodostumisen kehityksellisestä ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Opiskelija on selvillä niistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla on vaikutusta yksilöiden ja perheiden elämään, ymmärtää mielenterveyden häiriöiden kehityksellisen näkökulman ja sen merkityksen kognitiivisessa psykoterapiassa. Hän ymmärtää terapiasuhteen merkityksen ja sen ilmiöitä, tunnistaa eri tavoin painottuneita terapiasuhteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen säätelyä ja osaa tunnistaa terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät sekä havaita terapiasuhteen vaikeuksia ja hallitsee niihin kohdistuvia työskentelymenetelmiä. Hän tunnistaa sekä potilaan että oman vuorovaikutushistorian ja kiintymyssuhdemallien heijastumat terapiasuhteeseen. Sisältö: Yksilön biologinen perusta, sosiaalinen ja psykologinen kehityshistoria ja niiden heijastuminen psyykkiseen hyvinvointiin ja oireiluun. Yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja lähiverkoston tilanteen vaikutus yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin ja oireiluun. Näiden huomioiminen potilaan tilanteen käsitteellistämisessä ja hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkisiin ongelmiin sekä heijastumat terapiasuhteeseen. Terapiasuhteeseen liittyvät ilmiöt ja merkitys terapeuttisessa työskentelyssä, soveltaminen erilaisiin terapeuttisiin tavoitteisiin, terapiasuhteen vaike- 8

9 uksien hahmottaminen ja niiden kanssa työskentely, terapeutin oman osuuden havaitseminen terapiasuhteen ilmiöissä ja vaikeuksissa. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kehityspsykologinen näkökulma - Kirjallisuustutorseminaari: Terapiasuhde - Terapeuttinen vuorovaikutus psykoterapian perustana - Kiintymyssuhdenäkökulma ja terapeuttinen vuorovaikutus Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Skuse, D., Bruce, H., Dowdney, L., & Mrazek, D. (toim.) (2011). Child psychology and psychiatry: Frameworks for practice. Chichester: Wiley-Blackwell. Sivut Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. Porvoo: WSOY, sivut 49 75, 81 92, Gilbert, P. & Leahy, R.L. (toim.) (2007). Therapeutic relationship in cognitive-behavioral psychotherapy. New York: Routledge. (osia) Safran, J. & Muran, J. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: Guilford. (osia) Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Terapiasuhde muutosprosessin perusta. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (91 113). Helsinki: Edita. Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Kehittyvä mieli kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiassa. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita ( ). Helsinki: Edita. Bowlby, J. (1988). A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Teoksessa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) (2002) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Dallos, R. (2006). Attachment narrative therapy. Luvut 1 3. Kuusinen, K-L. (1999). Terapiasuhde ja emotionaalinen säätely kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta. Teoksessa: Kuusinen K-L. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 4. KGT130 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa, 4/5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija osaa perustiedot persoonallisuushäiriöiden ja erityisesti epävakaan persoonallisuuden psykiatrisesta diag- 9

10 nostiikasta sekä tuntee kognitiivisen ja skeematerapeuttisen teorian pitkäaikaisten psyykkisten ongelmien rakentumisesta ja dialektis-behavioraalisen teorian tunneelämän epävakauden ja itsetuhoisen käyttäytymisen rakentumisesta. Hän hallitsee kognitiivisen, skeematerapeuttisen ja dialektis-behavioraalisen hoidon soveltuvuuden arvioinnin potilaalle, käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä näiden hoitomallien arvioinnin menetelmät. Hän osaa tunnistaa hoitomallien työskentelytapojen integroimisen mahdollisuudet muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja tuntee niiden tutkimuksellisen näytön ja kriittisen arvioinnin. Hän osaa arvioida hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä potilaan kokonaishoidon kannalta. Sisältö: Persoonallisuushäiriöiden psykiatrisen diagnostiikan perusteet, kognitiivinen ja sen pohjalta kehittynyt skeematerapeuttinen teoria psyykkisten ongelmien rakentumisesta, dialektis-behavioraaliseen hoitomalliin liittyvä teoria tunne-elämän epävakauden rakentumisesta, hoitomallien ja työskentelytapojen soveltuvuuden arvioinnin kysymykset, hoito prosessina, siihen kuuluvat keskeiset työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Työskentelytapojen integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja potilaan kokonaishoitoon. Tutkimuksellinen näyttö hoitomallien toimivuudesta sekä hoitomalleihin liittyvä kritiikki. Persoonallisuushäiriöiden hoidon kokonaisuus ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kirjallisuustutorseminaari: Kognitiivinen psykoterapia ja skeematerapeuttinen työskentely persoonallisuushäiriöiden hoidossa - Persoonallisuushäiriöiden hoito I - kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja skeematerapeuttinen työskentely - Persoonallisuushäiriöiden hoito II Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. (2008), Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Holmberg, N. & Kähkönen S. (2008). Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2004). Dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Helsinki: Edita. Linehan M. (1993) Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press. (tai korvaava uusi kirja M. Linehan, luvassa vuonna 2012) (osia) Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2008) Skeematerapia. Helsinki: Edita. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: 10

11 Beck, A.T., & Freeman, A (1990) Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York: Guildford Press. Arntz, A. & van Genderen, H. (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Wiley-Blackwell. Riso, L., du Toit P., Stein, D. & Young, J. (toim.) (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems: A Scientist-Practitioner Guide. Washington DC: APA. Karila, I. & Kokko, A-M. (2008). Krooninen masennus mitä on tehtävissä? Helsinki. Edita. Luku: Skeematerapia komplisoituneen masennuksen hoidossa. ss KGT140 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit kompleksisten psyykkisten häiriöiden hoidossa, 4/5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija hallitsee kroonisen ja toistuvan masennuksen hoidon erityispiirteet, hoitomalleihin liittyvän teoriaperustan masennukseen liittyvistä ylläpitävistä ja toistumista aiheuttavista tekijöistä sekä eri hoitomallien soveltuvuuden arvioinnin potilaille. Hän hallitsee ahdistuneisuushäiriöiden transdiagnostisen arviointi- ja hoitotavan perusteet ja osaa hahmottaa ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa tästä näkökulmasta. Hän tietää perustiedot traumaperäisen oireilun tunnistamisesta ja arvioinnista ja traumaperäisen oireilun hoidon kognitiivisesta työskentelystä. Hän hallitsee eri häiriöissä käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat, sekä hoidon arvioinnin ja hahmottaa mahdollisuuksia mallien keskeisten työskentelytapojen integroimiseen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Hän tuntee hoitomallien tutkimuksellisen näytön ja kriittisen arvioinnin ja osaa arvioida hoitomenetelmää potilaan kokonaishoidon kannalta, huomioiden yhteistyökysymykset. Sisältö: Kroonisen ja toistuvan masennuksen, kompleksisen ahdistuneisuuden ja traumaperäisen oireilun hoitomallien teoriaperusteet ja kehittämishistoria, hoitomallien soveltuvuuden arvioinnin kysymykset, hoitomallit prosessina ja niiden keskeiset työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Hoitomallien työskentelytapojen integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja potilaan kokonaishoitoon ja yhteistyökysymykset. Tutkimuksellinen näyttö hoitomallin toimivuudesta sekä hoitomalleihin liittyvä kritiikki ja rajoitteet. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Masennuksen hoito II - Ahdistuneisuuden hoito II - Kirjallisuustutorseminaari: Valinnainen lisäkirjallisuus Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. & Kokko, A-M. (2008) Krooninen masennus mitä on tehtävissä? Helsinki. Edita. 11

12 Segal, Z., Williams, M., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. (osia) Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Anxiey Disorders: Mastering Clinical Challenges. New York: Guilford Press. (osia) Kuusela, M. & Siltanen, K. (2008). Traumaperäinen häiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Segal Z.,Williams, M., & Teasdale J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. McCullough, J. (2000). Treatment for Chronic Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (2000). New York: Guilford. McCullough, J. (2006). Treating Chronic Depression with Disciplined Personal Involvement. Springer. Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Anxiey Disorders: Mastering Clinical Challenges. New York: Guilford Press. Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W. & Shafran, R. (2004) Cognitive-behavioural processes across psychological disorders. A transdiagnostic Approach to Research and Treatment. Oxford Univer-sity Press. (osia) Lisäkirjallisuus luetaan kunkin opiskelijan valitseman erityisperehtymisalueen mukaisesti. KGT150 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, 4 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimuksellista otetta omaan työskentelyyn, ymmärtää psykoterapian tutkimiseen liittyviä kysymyksiä ja asetelmia, osaa huomioida eettiset näkökohdat omassa terapia- ja tutkimustyössään, osoittaa tietämystä tutkimustiedon yhteydestä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön ja osoittaa kykyä arvioida omaa terapeutiksi kehittymisprosessia ja oppimisprosessia. Sisällöt: Oman opinnäytetyön teeman ja omien erityisosaamisalueiden valinta, opinnäytetyön suunnitelman laatiminen. Psykoterapian tutkimuksen menetelmiin ja kysymyksiin sekä etiikkaan perehtyminen. Oman tähänastisen oppimisprosessin arviointi, eri koulutuksen osioiden (teoria, työnohjaus, oma koulutuspsykoterapia) merkityksen tarkastelu osana psykoterapeutiksi kehittymistä. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, opinnäytetöiden aloitus 12

13 - Koulutusprosessin väliarviointi, koulutusprosessin väliarviointi ja oman kehittymisen reflektio - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari I - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari II - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari III Seminaarin ennakkotehtävänä opinnäytetyösuunnitelma ja koulutuksen väliarviointi. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Aiempia opinnäytetöitä valitusti Kognitiivisen psykoterapian verkkolehdestä. McLeod, J.(2010). Case study research in counselling and psychotherapy. London: Sage. Wahlström, J. (2012). Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät. Teoksessa: S. Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (35 70). Helsinki: Edita. Wahlström, J. (2012). Psykoterapia asiakkaan kokemana. Teoksessa: S. Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita ( ). Helsinki: Edita. Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods, and findings. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. KGT160 Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnekeskeinen työskentely, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija hallitsee kognitiiviskonstruktiivisen psykoterapian ja tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian ja käsitteet sekä ymmärtää merkitysorganisaatioteoriaa kiintymyssuhteiden ja tunteiden säätelyn näkökulmasta ja osaa keskeiset tunnepainotteiset työskentelytavat. Hän osaa arvioida työskentelyn soveltuvuutta potilaalle, hallitsee mallin mukaisen käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat, ymmärtää terapeuttisen muutoksen konstruktivistisen teorian pohjalta sekä hallitsee työskentelyn arvioinnin menetelmät, hahmottaa hoitomallien keskeisten työskentelytapojen integroimisen mahdollisuudet muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja omaa tietoutta hoitomallien tutkimuksellisesta näytöstä ja kritiikistä. Sisältö: Kognitiivis-konstruktivistisen psykoterapian teorian perusteet ja kehittymishistoria, konstruktivistinen teoria psyykkiseen rakentumiseen, informaation käsittelyyn ja terapeuttiseen muutokseen liittyen (aihetta käsitellään erityisesti metakognitiivisten taitojen kehittymisen näkökulmasta). Merkitysorganisaatioiden tunnistaminen ja arviointi sekä niiden yhteys kiintymyssuhdeteoriaan ja tunteiden säätelytapoihin. Keskeiset kognitiivis-konstruktiiviset työskentelytavat ja terapeuttisen muutoksen hahmottaminen. Tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian perusteet ja tunteisiin liittyvä käsitteistö, tunteiden tunnistaminen ja arviointi, keskeiset työskentelytavat ja tunnetason terapeuttisen muutoksen hahmottaminen. Työskentelytapojen soveltamiseen liittyvät kysymykset, soveltuvuuden arviointi. Työskentelyn integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Tunne- 13

14 painotteiseen kognitiiviseen ja kognitiivis-konstruktiiviseen terapiaan liittyvä tutkimuksellinen näyttö ja kritiikki. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kirjallisuustutorseminaari: Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia - Kognitiivis-konstruktivistinen terapia I - Kognitiivis-konstruktivistinen terapia II - Kirjallisuustutorseminaari: Tunnepainotteinen työskentely - Tunnetyöskentelypainotteinen kognitiivinen psykoterapia Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Konstruktivistinen Toskala, A., Hartikainen, K. (2005) Minuuden rakentuminen. Keuruu: Jyväskylän Koulutuskeskus. Guidano V. (1991) Self in Process. New York. The Guilford Press. ss Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Arciero, G. & Bondolf G. (2009) Selfhood, Identity and Personality styles. Wiley et Sons. Luku 3. (ss ) Arciero, G. et al (2003) Identity, Personality and Emotional Regulation. Constructivism in Human Sciences, Vol 8, (1) p Tunnepainotteinen Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997). Working with emotions in Psychotherapy. London: Guilford. Karila, I. (2008) Tunnepainotteinen kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Greenberg, L., Warwar S. (2006) Homework in an Emotion-Focused Approach to Experiential Therapy. Journal of Psychotherapy Integration Vol. 16, No. 2, Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3 (1) KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit, 2 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija pystyy kehittämään ammatillista osaamistaan seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä sekä tieteellisen kirjallisuuden että kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja kongresseihin osallistumalla. 14

15 Opetusmuodot: Seminaariopetus: ulkomaalaisen asiantuntijan pitämä seminaari tai workshop. KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op A. Nuorten hoidon erityiskysymyksiä Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija tunnistaa nuorten hoitoon liittyviä erityispiirteitä, erityisesti potilaan kehityksellisen vaiheen huomioimisen, pystyy mukauttamaan kognitiivisen työskentelyn menetelmiä nuorten hoitoon soveltuvaksi ja hahmottaa terapiasuhteeseen liittyvät yhteistyön erityiskysymykset. Sisältö: Nuorten hoidon erityiskysymykset, kehityksellisen vaiheen ja perheen huomioiminen, kognitiivisten työskentelytapojen mukauttaminen nuorten hoitoon soveltuviksi. Vuorovaikutustyylin keskeisyys nuorten terapiassa. Hoidon kokonaisuus nuorten hoidossa ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Ranta K. (2008) Nuorten kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim Tamminen, J. (2010). Identiteetin muutokset nuorten psykoterapiassa ja psykoterapeutin rooli nuoren identiteetin rakentumisessa. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti. 7, (2), Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. (osin) Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. Friedberg R.D. & McClure J.M.(2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford. (osia) Kroger, J. (2007) Identity Development. Adolescence through adulthood. 2nd edition. London:Sage. sivut B. Syömishäiriöisen nuoren hoito Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet syömishäiriöiden psykiatrisesta diagnostiikasta ja syömishäiriöiden somatiikasta, osaa kognitiivisen hoitomallin teorian syömishäiriöiden rakentumisesta ja keskeiset työskentelytavat, tuntee syömishäiriöiden kognitiivisen psykoterapian tutkimuksellisen näytön ja kritiikin ja osaa arvioida hoitomenetelmää potilaan kokonaishoidon kannalta, huomioiden yhteistyökysymykset. 15

16 Sisältö: Syömishäiriöiden psykiatrinen diagnostiikka. Syömishäiriöiden rakentumisen kognitiivisen teoria, käsitteellistäminen ja hoidon keskeiset työskentelytavat. Nuorten hoitoon ja syömishäiriöiden hoitoon liittyvä tutkimuksellinen näyttö ja kritiikki. Hoidon kokonaisuus syömishäiriöiden hoidossa ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Charpentier, P. (2004). Ahdistuksen hallinta syömishäiriöiden hoidossa. Suomalainen Lääkärilehti 36. Charpentier, P. (2008). Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim Keski-Rahkonen, Anna; Charpentier, Pia; Viljanen, Riikka (2010) Syömishäiriöt, läheisen opas. Helsinki. Duodecim. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Waller, G., Cordery H., Costorphine, E., Hinrichsen, H., Lawson, R., Mountford, V. & Russell, K. (2007): Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders. A Comprehensive Treatment Guide. Cambridge University Press. C. Perhe- ja verkostotyö kognitiivisessa psykoterapiassa Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää potilaan perheen ja lähiverkoston huomioimisen ja yhteisen työskentelyn tarpeen, mahdollisuudet ja haasteet kognitiivisen psykoterapian osana. Hän hallitsee kognitiivisen psykoterapian työskentelytapojen mukauttamista potilaan perheen ja verkoston kanssa työskentelyyn, tunnistaa perheen ja lähiverkoston keskinäistä dynamiikkaa ja sen heijastumia potilaan tilanteeseen, hahmottaa systeemisen käsitteellistämisen perusteet ja sen keskeisen roolin kognitiivisessa perheterapiassa. Hän ymmärtää monien narratiivien kautta työskentelyn perusteita, ymmärtää perusteita parisuhdeterapian käsitteellistämisestä kiintymyssuhdeteorian ja tunneteorioiden kautta sekä osaa hahmottaa mahdollisuuksia integroida yksilötyöskentelyyn perheterapeuttisia elementtejä ja ymmärrystä. Sisältö: Kognitiivisen psykoterapian käsitteiden ja työskentelytapojen soveltaminen perheen ja verkostojen kanssa työskentelyyn, työskentelyyn liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, perheterapeuttisen ymmärryksen integroiminen kognitiiviseen työskentelyyn. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Dattilio, F. (2005) Restructuring of Family Schemas: A Cognitive-Behavioral Perspective. Journal of Marital and Family Therapy 31 (1)

17 Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioral therapy with couples and families. Guilford Publications. (osia) Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Dallos, R., &Vetere, A. (2009) Systemic therapy and attachment narratives. Applications in a range of clinical settings. London: Routledge. Dallos, R. & Draper, R. (2010) Introduction to family therapy. Systemic theory and practice. 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioral therapy with couples and families. Guilford Publications. D. Kirjallisuustutorseminaari: Valinnainen lisäkirjallisuus Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija ymmärtää valitsemansa erityisperehtymisalueen tutorkirjallisuuden pohjalta ko. hoitomallien teoreettiset lähtökohdat ja osaa hahmottaa laaja-alaisesti hoitomallien soveltamisen mahdollisuudet ja rajoitteet. Hän hahmottaa joustavasti ja monipuolisesti hoitomallien työskentelytapojen integroimisen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Opetusmuodot: Pienryhmäseminaari. Ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Kunkin opiskelijan valitseman erityisperehtymisalueen mukaisesti. KGT190 Ammatillinen kehittyminen, 6 op A. Opinnäytetyöseminaarit Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa, että hän kykenee yhdistämään omaa psykoterapiatyötään yleiseen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, siitä käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Hän osoittaa omaavansa sellaiset tiedot, taidot ja käytännön menetelmät, joiden avulla hän pystyy jatkossakin itsenäisesti seuraamaan kognitiivisen psykoterapian kansainvälistä ja kotimaista kehitystä ja ymmärtää ja hallitsee psykoterapian alan tieteellisessä ja ammatillisessa kirjoittamisessa ja kirjallisessa keskustelussa tarvittavat kommunikointitavat. Hän osaa viestiä alan ilmiöistä ja kysymyksenasetteluista yleisölle. Sisältö: Opinnäytetyön työnohjaus. Opiskelijoiden opinnäytetöiden esittelyt ja yhteinen/pienryhmätyöskentely ja pohdinta esille nousseiden teemojen ja kysymyksenasettelujen kautta. Opetusmuodot: Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari. Töiden esittelyt (esimerkiksi posteri tai lyhyt diaesitys omasta työstä). Töiden tarkastelu ja ohjauksellinen palaute pienryhmissä ja koko ryhmässä koostettuna. Kirjallisuus: Opiskelijoiden opinnäytetyöt. 17

18 B. Työnohjauksen perusteet Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut hoitosuhdetyöskentelyn/terapeuttisen työn työnohjauksen peruskäsitteet ja työskentelytavat, osaa esitellä kognitiivisen psykoterapian viitekehykselle perustuvan työnohjauksen periaatteet ja toimintatavat, osaa tehdä työnohjaussopimuksen yhdessä työnohjattavan/ohjattavien kanssa (tavoitteet ja työskentelytavat) ja osaa tunnistaa ja huomioida ryhmätyönohjauksessa ryhmän vuorovaikutuksen ilmiöitä. Sisältö: Työnohjauksen määrittelyä ja teoriaa, kognitiivisen työskentelyn soveltaminen työnohjauksessa, työnohjausprosessin aloittamisen kysymykset, prosessin arvioinnin kysymykset, työnohjauksen eri painopisteet ja tavoitealueet, ryhmätyönohjauksen vuorovaikutusilmiöiden tarkastelua. Opetusmuodot: Seminaariopetus, kirjallisuuteen ja omiin työnohjauskokemuksiin liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Tiuraniemi, J. (2008) Psykoterapian työnohjaus. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim James, I., Milne, D. & Morse, R. (2008) Microskills of clinical supervision: scaffolding skills. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 22, Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M. Soininen, J. & Soini, T. (2011): Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi. C. Ammatillinen kehittyminen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida omaa psykoterapeutiksi kehittymistään ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvaa prosessinomaista luonnetta ja kehittymisen osatekijöitä omalla kohdallaan. Hän osoittaa kykyä ylläpitää tiedollista osaamistaan osallistumalla alansa kongresseihin ja seuraamalla tieteellistä kirjallisuutta sekä verkostoitumalla alan järjestöihin, edelleen kehittää terapeuttisia taitojaan yleisesti ja erityisesti. Hän hakee ammatillista tukea terapeuttisesti haastavissa tilanteissa esimerkiksi hankkimalla työnohjausta tai käyttämällä tilanne- ja tapauskohtaista konsultaatiota. Hän tekee työtä ongelmiltaan vaihtelevan potilasjoukon kanssa. Hän on tietoinen psykoterapeuttisen työn rasittavuustekijöistä ja osaa huolehtia omaan työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Sisältö: Ammatillisen kehittymisen vaihemallit, J. Bennett-Levyn malli psykoterapeutiksi kehittymisestä. Oman kehittymisprosessin peilaaminen teoreettisiin malleihin. Itsereflektio omasta kehityksestä, eri koulutuksen osioiden merkityksen hahmottaminen oman kehittymisen kannalta. Psykoterapeutin työhön liittyvät rasitustekijät ja niiden huomiointi, omasta työssä jaksamisesta huolehtimisen taidot. 18

19 Oman jatkon kehittymissuunnitelman laatiminen. Koulutusprosessin arviointi ja palaute. Opetusmuodot: Seminaariopetus, kirjallisuuteen ja koulutusprosessin sekä oman kehittymisen arviointiin liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Rønnestad, M.H., Skovholt T.M. (2003) Journal of Career Development, Vol. 30, No. 1, Fall 2003 The Journey of the Counselor and Therapist: Research Findings and Perspectives on Professional Development. Karila, I. (2008) Terapeutin jaksaminen. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. KGT200 Psykoterapian työnohjaus, 17 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoriaa ja työtapoja yksittäisten asiakkaiden hoitoprosessien itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaiden hoito- tai kuntoutusprosessia. Hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen suhdetta hoidon vaikutuksiin. Sisältö: Vähintään 300 tuntia ohjattua potilastyötä, sisältäen vähintään 4 lyhytterapiaa (alle vuoden kestävää) ja vähintään 2 pitkää terapiaa (yli vuoden kestävää), kahden työnohjaajan ohjaamana. Opetusmuoto: Työnohjaus pienryhmissä 170 tuntia. KGT300 KGT310 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 2 op Yksilöllinen koulutuspsykoterapia, 2 op Osaamistavoitteet: Opintojaksot suoritettuaan opiskelija hahmottaa oman elämänhistoriansa ja kokemuksensa heijastumista tämän hetken toimintaansa ja kokemukseensa yksityiselämässä ja terapeuttisessa työssä. Opiskelija hahmottaa teemat/fokukset, joiden työstämisen hän kokee koulutusyksilöpsykoterapiassaan tärkeänä oman kehityksensä kannalta ja jäsentää kokemustaan olla potilaan roolissa, tuoda näkyväksi omaa elämänhistoriaansa, tarkastella ja työstää omia kokemustapojaan. Hän pystyy tunnistamaan omien asioidensa työstämiseen liittyviä vaikeuksia ja mahdollisuuksia, pystyy ottamaan ja antamaan palautetta ryhmässä ja vertaiskokemuksen rakentuminen kautta tutkimaan omaa vuorovaikutustapaansa ryhmän jäsenenä. Opetusmuoto: Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason tai vastaavan pätevyyden omaavan psykoterapeutin antama ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia ja yksilöllinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia. 19

20 KTG400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa, että hän kykenee yhdistämään omaa psykoterapiatyötään yleiseen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, siitä käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaiset tiedot, taidot ja käytännön menetelmät, että hän pystyy jatkossakin itsenäisesti seuraamaan kognitiivisen psykoterapian kansainvälistä ja kotimaista kehitystä. Hän ymmärtää ja hallitsee psykoterapian alan tieteellisessä ja ammatillisessa kirjoittamisessa ja kirjallisessa keskustelussa tarvittavat kommunikointitavat (käsitteiden määritteleminen, argumenttien perusteleminen, tietolähteiden osoittaminen yms.) ja osoittaa valmiutta esitellä kognitiivisen psykoterapian kysymyksiä yleisölle. Sisältö: Itsenäisesti toteutettu ja kirjallisesti raportoitu opinnäytetyö. Opetusmuoto: Seminaarimuotoinen opinnäytetyön suunnittelu, ohjaus ja raportointi. 4. OSAAMISEN OSOITTAMINEN NÄYTÖLLÄ Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu sovitulla tavalla koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuksen loppuvaiheessa suoritettavasta, tapausjäsennykseen perustuvasta näyttökokeesta. 20

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2016 2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan?

Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Millaisin tavoittein maistereita koulutetaan? Ritva Jakku-Sihvonen projektinjohtaja, Vokke-projekti, Helsingin yliopisto Maisterin tutkinto voimassa olevan asetuksen mukaan Pääaineen hyvä tuntemus, sivuaineiden

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS

LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS LAPSI-, NUORISO- JA PERHESOSIAALITYÖN ERIKOISALAN KOULUTUS JA LASTENSUOJELUPALVELUIDEN KEHITTÄMINEN Lastensuojelun kehittämisverkosto 17.8.2016 Merja Anis UUDET SOSIAALITYÖN ERIKOISTUMISKOULUTUKSET ALKAMASSA

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 5.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Osaamisen tunnistaminen Aikaisemmin hankittua osaamista verrataan perustutkinnon perusteissa määriteltyihin ammattitaitovaatimuksiin

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007

Reflektiivinen ammattikäytäntö. Merja Sylgren 07.05.2007 Reflektiivinen ammattikäytäntö Arjen työn vaatimukset Työyhteisöt ja yksittäiset työntekijät vastaavat arjen työssään työelämän asettamiin vaatimuksiin. Tästä nousee tarkasteltavaksi: yhteisöjen ja yksilöiden

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum

Lisätiedot

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ

KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Hämeen Ammattikorkeakoulu KULTTUURI - JA TAIDETOIMINTA HYVINVOINNIN EDISTÄJÄNÄ Sijoittuminen työelämään Koulutus on tarkoitettu henkilöille jotka toimivat kulttuuri- ja taidetoiminnan asiantuntija - ja

Lisätiedot

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3)

Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Teknologiaosaamisen johtamisen koulutus (YATJAI15A3) code name 1 2 sum YATJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 85 YATJA15AYTJ01-1000 Toimintaympäristön muutos 10 YTJ0101 Societal Change

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Ohjaus ja monikulttuurisuus

Ohjaus ja monikulttuurisuus Ohjaus ja monikulttuurisuus ELO-foorumi 25.9.2014 Ohjaus Ohjaus on ihmisen normaaleissa elämäntilanteissa kohtaamien vaikeuksien käsittelyä, jossa yksilöä ei patologisoida eikä tukeuduta autoritaariseen

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa

Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa Osaamisperusteisuuden edistäminen ammatillisessa koulutuksessa 8.4.2016 Kati Lounema yksikön päällikkö, opetusneuvos, Opetushallitus Säädökset Tutkinnon perusteet Valmentavan koulutuksen perusteet Koulutuksen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta

Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Tietokantapohjaisen arviointijärjestelmän kehittäminen: kohti mielekästä oppimista ja opetusta Heidi Krzywacki, Jari Lavonen, Tiina Korhonen 12.2.2010 Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Opettajankoulutuslaitos

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 2011 Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus uusissa perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Sisko Mällinen, FT

Sisko Mällinen, FT 20.9.2012 Sisko Mällinen, FT Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle Päätoteuttajana on Turun yliopisto Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

Opetussuunnitelma alkaen

Opetussuunnitelma alkaen Opetussuunnitelma 1.8.2015 alkaen Ennen 1.8.2015 aloittaneet siirtyvät opiskelemaan 1.8.2015 jälkeen uusien tutkinnon perusteiden mukaan. Muutosta ohjaavat lainsäädäntö ja asetusmuutokset sekä Opetushallituksen

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnustaminen siirtymävaiheessa 12.2.2015 M. Lahdenkauppi Opetusneuvos, AM-PE Oppimisen arviointi Oppimista arvioidaan antamalla opiskelijalle suullista tai

Lisätiedot

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016

POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 POLIISI (ylempi AMK) Valintaperusteet 12.2.2016 Hyväksytty Poliisiammattikorkeakoulun hallituksessa 12.2.2016 1 SISÄLLYS 1. OPISKELIJAVALINNAN YLEISPERIAATTEET... 2 2. KOULUTUKSEN TUOTTAMA OSAAMINEN JA

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3)

Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Rakentamisen koulutus (YARKAI15A3) code name 1 2 sum YARKA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 80 YARKA15AYRK01-1000 Rakentamistalous 20 YRK0101 Strateginen johtaminen ja talous 5 5

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa

Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa Tiina Anttila 16.2.2016 Esityksen sisältö 1. Asiantuntijuuden osoittaminen erikoistumiskoulutuksissa hankeen lyhyt esittely 2. Asiantuntijuus-käsitteestä

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ

ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ ETIIKKA OHJAUS- JA NEUVONTATYÖSSÄ Opin Ovi-hanke Kotka Mervi Friman 11.12.2012 Mervi Friman 2012 1 AMMATTIETIIKKA Ammattikunnan reflektiota yhteiskuntamoraalin raameissa, oman ammattikunnan lähtökohdista

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen

Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä. Pätevyyden osoittaminen. Marita Mäkinen Osaamisen tunnistaminen AHOTmenetelmällä Pätevyyden osoittaminen Marita Mäkinen MIKÄ ON AHOT? AHOT = aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimista tapahtuu monissa ympäristöissä

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS MUSIIKKIPSYKOTERAPIAN SUUNTAUTU- MISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS MUSIIKKIPSYKOTERAPIAN SUUNTAUTU- MISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS MUSIIKKIPSYKOTERAPIAN SUUNTAUTU- MISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus - musiikkpsykoterapian

Lisätiedot

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi

Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen M.Lahdenkauppi Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen 6.2.2013 M.Lahdenkauppi Opiskelijan arvioinnin kokonaisuus perustutkinnon perusteissa arvioinnin tehtävät ja tavoitteet arvioinnista tiedottaminen osaamisen tunnistaminen

Lisätiedot

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson

Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson 1 Opinnäytetyöhankkeen työseminaarin avauspuhe 20.4.2006 Stadiassa Hoitotyön koulutusjohtaja Elina Eriksson Arvoisa ohjausryhmän puheenjohtaja rehtori Lauri Lantto, hyvä työseminaarin puheenjohtaja suomen

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Opintori 15.12.2012 Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Heli Kiema Yliopisto-opettaja (jatko-opiskelija) (psykologia ja kasvatuspsykologia) Research Unit of Psychology Kehityspsykologia1 - kehittämishankkeena

Lisätiedot

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa

Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa Ulkomailla hankitun sosiaaliohjaajakelpoisuuden tunnustaminen Suomessa 18.1.2012 Yleistä tutkintojen tunnustamisesta Koulutus, tutkinnot ja ammattien sääntely vahvasti kansallisia Tunnustaminen jaetaan

Lisätiedot

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-

UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017- UUDET OPETUSSUUNNITELMAT 2017-24.9.2015 Opetussuunnitelmatyön aikataulu Syyskuu 2015: Rehtorin päätös opetussuunnitelmatyön yhteisiksi tavoitteiksi / linjauksiksi 24.9.2015: opetussuunnitelmatyön aloitusseminaari

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op)

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 15.1.2014 31.5.2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja

Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja Opiskelijan arviointi liiketalouden perustutkinnossa Työpaja 30.1.2013 Arvioinnin opas Arvioinnin suunnittelu Arvioinnista tiedottaminen Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen Oppimisen arviointi Osaamisen

Lisätiedot

Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Juha Holma

Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Juha Holma Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Juha Holma 16.12.2015 Psykoterapia Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää

Lisätiedot

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM

Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM MEDIAN LAITOS 1 (5) Valokuvataide 27.6.2013 Henkilökohtainen opintosuunnitelma HOPS /TaM Valokuvataiteen koulutusohjelman (TaM 120 op) tutkinnon rakenne 2013 2014 ja opintojen suositeltu suorittamisjärjestys

Lisätiedot

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding

OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding OPPIMINEN ja SEN TUKEMINEN Supporting learning for understanding Vetäjät: Jonna Malmberg jonna.malmberg@oulu.fi Tutkimusryhmä: Oppimisen ja Koulutusteknologian Tutkimusyksikkö (LET) LET tutkii (1) Conceptual

Lisätiedot

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media

Tohtorixi. Pasi Tyrväinen , Päivitetty Prof. Digital media Tohtorixi 9.2. 2004, Päivitetty 9.1. 2005 http://www.jyu.fi/~pttyrvai/papers/tohtorixi.pdf Pasi Tyrväinen Prof. Digital media email: Pasi.Tyrvainen@jyu.fi Tutkinnon sisältö Tohtori Väitöskirja Lisensiaattityö

Lisätiedot

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus

Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävän kehityksen opintokokonaisuus Kestävä kehitys Tampereen yliopistossa Tampereen yliopisto on yhteiskunnallisesti vaikuttava sivistysyhteisö, joka kouluttaa maailmaa ymmärtäviä maailman muuttajia.

Lisätiedot

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016

1/5. Erikoissosiaalityöntekijän koulutus HYVINVOINTIPALVELUJEN ERIKOISALAN HAKULOMAKE 2016 1/5 Täytä hakulomake tietokoneella (lomakkeen saa sähköisesti osoitteesta: www.sosnet.fi/erko) tai selvällä käsialalla. Hakuprosessissa huomioidaan vain ne hakijat, jotka liittävät hakemuksensa oheen jäljennökset

Lisätiedot

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet 3.16 Psykologia Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja

Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa. Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolio Humanistisessa ammattikorkeakoulussa Hannu Sirkkilä YTT, yliopettaja Portfolion eli kehittymiskansion kokoaminen on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kulttuurituotannon koulutusohjelman opetussuunnitelmaan

Lisätiedot

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto

VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT. Liiketalouden perustutkinto VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT Liiketalouden perustutkinto Jokilaaksojen koulutuskuntayhtymä Haapajärven ammattiopisto Hyväksytty: 2 Sisällys JOHDANTO... 3 4. VAPAASTI VALITTAVAT TUTKINNON OSAT...

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS

LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS LASTEN JA NUORTEN ERIKOISPSYKOLOGIN KOULUTUS Lasten ja nuorten erikoispsykologin koulutus on suunnattu laillistetuille psykologeille (PsM tai vastaava), jotka työskentelevät lasten ja nuorten kasvuympäristöissä

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET

HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET HELSINGIN YLIOPISTON KANSSA JÄRJESTETTÄVÄT PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSET Alla ilmenee tiedot Helsingin yliopistossa toteutettavien psykoterapeuttikoulutusten sisältövaatimuksista sekä koulutusohjelmien rakenne.

Lisätiedot

Psykologian perus- ja aineopinnot PsK-tutkinnossa Suomen yliopistoissa

Psykologian perus- ja aineopinnot PsK-tutkinnossa Suomen yliopistoissa Psykologian perus- ja aineopinnot PsK-tutkinnossa Suomen yliopistoissa 2016-2017 Löytyy: http://www.psykonet.fi/ alareunan linkeistä Perusopintojen laajuus ja sisältö olleet vuosia samat, nyt HY vähän

Lisätiedot

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö

Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Perusopetus, käytännön opetus ja korvaavuudet/ UEF/ Sosiaalityö Sosiaalityön koulutusyksiköiden kevätseminaari 16.-17.5.2016 Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, Sosiaalityö Kuvallinen aloitussivu,

Lisätiedot

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen

Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen Opiskelijan arvioinnin muutokset ja osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen periaatteet ja arvosanojen muuntaminen 19.3.2015 Messukeskus Aira Rajamäki, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus Oppimisen

Lisätiedot

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto

Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mitä mielen hyvinvoinnilla tarkoitetaan? Katja Kokko Gerontologian tutkimuskeskus ja terveystieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto Mental health: a state of well-being (WHO) in which every individual realizes

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov

Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Ammatillisen koulutuksen nykytila ja tulevaisuus Työpaikkaohjaaja koulutus 3 ov Anu Hultqvist OSAO, Koulutuspäällikkö TtM, Työelämäpedagogi, NTM Perustutkintojen tutkinnonperusteiden uudistuminen ja ammatillisen

Lisätiedot

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP)

TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) OPETUSSUUNNITELMA TURVALLISUUSOIKEUDEN TÄYDENNYSKOULUTUS (30 OP) 2016-2017 2016 Hämeenlinna Turvallisuusoikeuden täydennyskoulutus 2016-2017 SISÄLLYS SISÄLLYS... 3 JOHDANTO... 4 ORGANISAATIOTURVALLISUUDEN

Lisätiedot

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille

Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina valmistuneille Kysely sosiaalityö pääaineena vuosina 2005-2007 valmistuneille TAUSTATIEDOT 1) Sukupuoli nmlkj mies nmlkj nainen 2) Opintojen aloitusvuosi 3) Valmistumisvuosi 4) Millä perusteella valitsit opiskelupaikkasi?

Lisätiedot

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä

HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016. Hakuohjeet Avoimen yliopiston DI-väylälle. Haku tutkinto-opiskelijaksi DI-väylältä HAKU AVOIMEN YLIOPISTON DI-VÄYLÄOPINTOIHIN 2016 Opiskelu avoimen yliopiston väylällä Opiskelu avoimen yliopiston väylällä on pääosin päiväsaikaan tapahtuvaa opiskelua, joitain opintojaksoja saattaa olla

Lisätiedot

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa

Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Hoitotyön opiskelijan osaamisperustainen oppiminen ammattitaitoa edistävässä harjoittelussa Työelämäyhteistyöpäivä 6.9.2012 Arja Oikarinen 1 Luennon sisältö: Ammattitaitoa edistävä harjoittelu Mitä on

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1

Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Lukutaidon uudet muodot äidinkielen ja kirjallisuuden opettajan haasteena Asiantuntijanäkökulma mediakasvatukseen, osa 1 Annukka Uusitalo 28.2.2006 Mediakasvatuskeskus Soveltavan kasvatustieteen laitos

Lisätiedot

Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa

Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa 1 (8) Ammatillisen kasvun ohjaus ammattikorkeakoulussa Opinto-ohjaajakoulutukseen liittyvän kehittämistyöni aiheena oli ammattikorkeakoulun liiketalouden alan ammatillisen kasvun ohjauksen kehittäminen.

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio

AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO. Seppo Valio AMMATILLISTEN PERUSTUTKINTOJEN PERUSTEET 2015 TURVALLISUUSALAN PERUSTUTKINTO Seppo Valio seppo.valio@oph.fi www.oph.fi OSAAMISPERUSTEISUUDEN VAHVISTAMINEN Opetuskeskeisestä ajattelusta oppimiskeskeiseen

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

Suomen Suunnistusliitto

Suomen Suunnistusliitto Suomen Suunnistusliitto ry Suomen Suunnistusliitto Valmentajakoulutus osaamistavoitteet Suunta Huipulle -kurssi Taso 2 Koulutuksen kokonaisuus Koulutuksen keskeiset teemat Oppimisen tukeminen Toiminnan

Lisätiedot

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa

Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Vapaasti valittavat tutkinnon osat ammatillisessa peruskoulutuksessa Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ammatillisessa peruskoulutuksessa 19.3.2015 yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus 4. Vapaasti

Lisätiedot

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa

Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Erilliset opintokokonaisuudet teologisissa oppiaineissa Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus 25 op Oppiainekohtainen erillinen opintokokonaisuus koostuu oppiaineen perusopinnoista (12 op), oppiaineen

Lisätiedot