KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus Opiskelijavalinta Koulutusohjelman rakenne Koulutusohjelman opintojaksot... 6 KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet, 5 op... 6 KGT110 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op... 7 KGT120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja... terapiasuhteen ilmiöt, 5 op... 8 KGT130 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit... persoonallisuushäiriöiden hoidossa, 4/5 op... 9 KGT140 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit kompleksisten... psyykkisten häiriöiden hoidossa, 4/5 op KGT150 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, 4 op 12 KGT160 Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia... ja tunnekeskeinen työskentely, 5 op KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit, 2 op KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op KGT190 Ammatillinen kehittyminen, 6 op KGT200 Psykoterapian työnohjaus, 17 op KGT300 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 2 op KGT310 Yksilöllinen koulutuspsykoterapia, 2 op KTG400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamisen osoittaminen näytöllä... 20

3 KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOU- LUTUS Koulutusohjelma on hyväksytty yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja on voimassa asti. Kognitiivisen psykoterapian koulutusohjelma on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoito ja kuntoutusprosessia. Kognitiivinen psykoterapian perustana ovat yhteinen kognitiiviseen psykologiaan perustuva käsitteistö ja tietyt kaikille kognitiivisille hoitomalleille yhteiset työskentelytavat. Kognitiivisen psykoterapian teoriapohja rakentuu tiedolle ihmisen mielen sisäisestä tiedonkäsittelystä ja sen prosesseista. Kaikille kognitiivisen psykoterapian hoitomalleille on yhteistä, että työskentely rakentuu potilaan kanssa tasavertaiselle yhteistyösuhteelle ja yhteiselle potilaan kokemuksen tutkimiselle. Terapia on tavoitteellista ja se perustuu potilaan kanssa tehtyyn käsitteellistämiseen, jossa haetaan yhteistä ymmärrystä hänen vaikeuksistaan, niiden taustoista ja niiden helpottamiseksi tarvittavasta työskentelystä. Kognitiivisen psykoterapian vaikuttavuudesta kaikkien keskeisten mielenterveyden häiriöiden hoidossa on tutkimusnäyttöä ja sen käyttöä puolletaan virallisissa hoitosuosituksissa. 3

4 1. OPISKELIJAVALINTA Koulutusohjelmaan valittavalla tulee olla 1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai 2) sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. Soveltuviksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä, todettu soveltuvuus psykoterapeutin ammattiin ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä aikuisten tai nuorten kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito. 4

5 2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Koulutusohjelman laajuus on 78 opintopistettä ja se koostuu teoria- ja menetelmäopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Teoria- ja menetelmäopinnot KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet 5 op KGT110 KGT120 KGT130 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa 5 op 5 op 4/5 op KGT140 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit kompleksisten psyykkisten häiriöiden hoidossa 4/5 op KGT150 KGT160 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnepainotteinen psykoterapia 4 op 5 op KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit 2 op KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op KGT190 Ammatillinen kehittyminen 6 op Työnohjaus 200 Psykoterapian työnohjaus 17 op Koulutuspsykoterapia 300 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 2 op 310 Yksilöllinen koulutuspsykoterapia 2 op Opinnäytetyö 400 Opinnäytetyö 10 op 5

6 3. KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT KGT100 Kognitiivisen psykoterapian perusteet, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija on perillä psykoterapiasta hoitomuotona sekä sen käytön yleisistä sovelluksista, mahdollisuuksista ja rajoitteista, hän tuntee alan lainsäädännön, eettiset ohjeet ja säännöt, tiedostaa psykoterapeutiksi kehittymisen ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvan prosessinomaisen luonteen ja tunnistaa tämän kehittymisen osatekijöitä. Hän tuntee kognitiivisen psykoterapian menetelmien keskeistä kehittämistyötä, nykytilaa ja kehityshistoriaa, osaa verrata niitä muiden psykoterapiamenetelmien kehitysvaiheisiin ja on omaksunut kognitiivisen psykoterapian käsitteistön ja kognitiiviset perustyöskentelytavat yleisellä tasolla. Hän osoittaa hallitsevansa terapiasuhteen aloittamisen ja potilaan tilanteen käsitteellistämisen ja on omaksunut perustiedot psykoterapeuttisesta muutoksesta, muutokseen vaikuttavista tekijöistä ja psykoterapeuttista muutosta kuvaavista yleisistä ja kognitiivisen psykoterapian malleista. Sisältö: Psykoterapia hoitomuotona, psykoterapian harjoittamiseen liittyvä lainsäädäntö ja eettiset kysymykset, yleiskatsauksena psykoterapian eri suuntaukset ja niiden historiallinen kehittyminen sekä kognitiivisen psykoterapian kehityshistoria ja nykytila. Kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteet ja työskentelytavat terapian aloitusvaiheessa, käsitteellistämisen tekeminen ja siihen liittyvät menetelmät. Psykoterapeuttiseen muutokseen ja kognitiivisessa psykoterapiassa tapahtuvaan muutokseen liittyvät käsitteet, psykoterapiatutkimukseen perustuva kuva muutokseen vaikuttavista tekijöistä, eritasoisia ja -painotuksisia muutoksen kuvaamistapoja. Kognitiivisen psykoterapian muutostyöskentelyn peruskäsitteet ja työskentelytavat. Muiden psykoterapiamenetelmien muutokseen tähtäävän työskentelyn yleiskuvausta ja suhteuttaminen kognitiiviseen työskentelyyn. Opetuksen toteuttamistavat: Seminaariopetus: - Psykoterapia ja kognitiivinen psykoterapia Psykoterapeutiksi kehittyminen - Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot I - Kognitiivisen psykoterapian perusteet ja perustaidot II Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Hakanen, A. (2008). Kognitiivisen psykoterapian luonne ja kehityshistoria. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Bennett-Levy, J. (2006) Therapist skills: a cognitive model of their acquisition and refinement. Behavioural and Cognitive Psychotherapy, 34, Gurman, A.S. & Messer, S.B. (toim.) (2003). Essential psychotherapies. Theory and practice. 2nd edition. New York: Guilford. 6

7 Kuusinen, K-L. (2008). Terapeuttinen vuorovaikutus. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Karila, I. (2008). Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Beck, J. (1995). Basics and beyond. New York: Guilford. KGT110 Kognitiivis-behavioraaliset hoitomallit masennuksen, ahdistushäiriöiden ja psykoosien hoidossa, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija omaa perustiedot masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja psykoosien tai psykoottisen oireilun psykiatrisesta diagnostiikasta, kykenee erottamaan masennuksen ja ahdistuneisuushäiriöiden erilaiset ilmenemismuodot ja tuntee niiden liittymisen muihin psyykkisiin häiriöihin. Hän hallitsee näiden mielenterveyden häiriöiden kognitiivisen teorian, osaa niiden käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä hoidon edistymisen arvioinnin. Hän omaa tietämystä kognitiivisbehavioraalisen työskentelyn tutkimuksellisesta näytöstä ja työskentelyyn kohdistuvasta kriittisestä arvioinnista, osaa arvioida hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä potilaan kokonaishoidon kannalta. Sisältö: Masennustilojen, ahdistuneisuushäiriöiden sekä psykoosien ja psykoottisen oireilun psykiatrisen diagnostiikan perusteet, kognitiivis-behavioraalinen hoitomalli prosessina ja siihen kuuluvat työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Tutkimuksellinen näyttö menetelmän toimivuudesta sekä menetelmään liittyvä kritiikki. Masennuksen, ahdistuneisuushäiriöiden ja psykoosien hoidon kokonaisuus ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Masennuksen hoito I - Kirjallisuustutorseminaari: Ahdistuneisuushäiriöt - Ahdistuneisuuden hoito I - Psykoosien hoito - Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. (2008). Masennushäiriöt. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Beck, A.T., Rush A.J., Shaw B.F., & Emery G. (1979). Cognitive Therapy of Depression. New York: Guilford Press. (osia) 7

8 Wells, A. (1997).Cognitive Therapy of Anxiety Disorders. A Practical Manual and Conceptual Guide. Wiley: Chichester. (osia) Clarke, D.A. & Beck, A.T. (2010). Cognitive therapy for anxiety disorders. Science and practice. Guilford: London. (osia) Laine, T., & Ylijukuri, V. (2008). Yleistynyt ahdistuneisuus. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kajaste, S. (2008). Sosiaalinen fobia ja paniikkihäiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Laaksonen, R. & Turunen, M. (2008). Pakko-oireinen häiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Anttonen, S. (2008). Psykoosit. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. French, P. & Morrison A. (2008). Psykoosin varhaisoireet tunnistaminen ja kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Hagen, R., Turkington, D., Berge, T. & Gråwe, R.W. (2011) CBT for psychosis. A symptom based approach. Padstow: Routledge. (osia) KGT120 Psyykkisten häiriöiden kehityksellinen näkökulma ja terapiasuhteen ilmiöt, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tuntee mielenterveyden ja sen häiriöiden psykologisen, sosiaalisen ja biologisen perustan sekä niiden muodostumisen kehityksellisestä ja vuorovaikutuksellisesta näkökulmasta. Opiskelija on selvillä niistä yhteiskunnallisista ja kulttuurisista olosuhteista, joilla on vaikutusta yksilöiden ja perheiden elämään, ymmärtää mielenterveyden häiriöiden kehityksellisen näkökulman ja sen merkityksen kognitiivisessa psykoterapiassa. Hän ymmärtää terapiasuhteen merkityksen ja sen ilmiöitä, tunnistaa eri tavoin painottuneita terapiasuhteita ja terapeuttisen vuorovaikutuksen säätelyä ja osaa tunnistaa terapiasuhteeseen vaikuttavat tekijät sekä havaita terapiasuhteen vaikeuksia ja hallitsee niihin kohdistuvia työskentelymenetelmiä. Hän tunnistaa sekä potilaan että oman vuorovaikutushistorian ja kiintymyssuhdemallien heijastumat terapiasuhteeseen. Sisältö: Yksilön biologinen perusta, sosiaalinen ja psykologinen kehityshistoria ja niiden heijastuminen psyykkiseen hyvinvointiin ja oireiluun. Yhteiskunnallisen, kulttuurisen ja lähiverkoston tilanteen vaikutus yksilöiden ja perheiden hyvinvointiin ja oireiluun. Näiden huomioiminen potilaan tilanteen käsitteellistämisessä ja hoidon suunnittelussa ja toteutuksessa. Varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteiden vaikutus psyykkiseen hyvinvointiin ja psyykkisiin ongelmiin sekä heijastumat terapiasuhteeseen. Terapiasuhteeseen liittyvät ilmiöt ja merkitys terapeuttisessa työskentelyssä, soveltaminen erilaisiin terapeuttisiin tavoitteisiin, terapiasuhteen vaike- 8

9 uksien hahmottaminen ja niiden kanssa työskentely, terapeutin oman osuuden havaitseminen terapiasuhteen ilmiöissä ja vaikeuksissa. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kehityspsykologinen näkökulma - Kirjallisuustutorseminaari: Terapiasuhde - Terapeuttinen vuorovaikutus psykoterapian perustana - Kiintymyssuhdenäkökulma ja terapeuttinen vuorovaikutus Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Skuse, D., Bruce, H., Dowdney, L., & Mrazek, D. (toim.) (2011). Child psychology and psychiatry: Frameworks for practice. Chichester: Wiley-Blackwell. Sivut Nurmi, J.-E., Ahonen, T., Lyytinen, H., Lyytinen, P., Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (2006). Ihmisen psykologinen kehitys. Porvoo: WSOY, sivut 49 75, 81 92, Gilbert, P. & Leahy, R.L. (toim.) (2007). Therapeutic relationship in cognitive-behavioral psychotherapy. New York: Routledge. (osia) Safran, J. & Muran, J. (2000). Negotiating the therapeutic alliance. A relational treatment guide. New York: Guilford. (osia) Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Terapiasuhde muutosprosessin perusta. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (91 113). Helsinki: Edita. Kuusinen, K.-L. & Wahlström, J. (2012). Kehittyvä mieli kehityspsykologinen ymmärrys psykoterapiassa. Teoksessa: S. Eronen & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita ( ). Helsinki: Edita. Bowlby, J. (1988). A secure base. London: Routledge. Luvut 7 ja 8. Hautamäki, A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Teoksessa: Sinkkonen J. & Kalland, M. (toim.) (2002) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Dallos, R. (2006). Attachment narrative therapy. Luvut 1 3. Kuusinen, K-L. (1999). Terapiasuhde ja emotionaalinen säätely kiintymyssuhdeteorian näkökulmasta. Teoksessa: Kuusinen K-L. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia ja kiintymyssuhdeteoria. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen julkaisuja 4. KGT130 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit persoonallisuushäiriöiden hoidossa, 4/5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija osaa perustiedot persoonallisuushäiriöiden ja erityisesti epävakaan persoonallisuuden psykiatrisesta diag- 9

10 nostiikasta sekä tuntee kognitiivisen ja skeematerapeuttisen teorian pitkäaikaisten psyykkisten ongelmien rakentumisesta ja dialektis-behavioraalisen teorian tunneelämän epävakauden ja itsetuhoisen käyttäytymisen rakentumisesta. Hän hallitsee kognitiivisen, skeematerapeuttisen ja dialektis-behavioraalisen hoidon soveltuvuuden arvioinnin potilaalle, käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat sekä näiden hoitomallien arvioinnin menetelmät. Hän osaa tunnistaa hoitomallien työskentelytapojen integroimisen mahdollisuudet muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja tuntee niiden tutkimuksellisen näytön ja kriittisen arvioinnin. Hän osaa arvioida hoitomenetelmää ja yhteistyökysymyksiä potilaan kokonaishoidon kannalta. Sisältö: Persoonallisuushäiriöiden psykiatrisen diagnostiikan perusteet, kognitiivinen ja sen pohjalta kehittynyt skeematerapeuttinen teoria psyykkisten ongelmien rakentumisesta, dialektis-behavioraaliseen hoitomalliin liittyvä teoria tunne-elämän epävakauden rakentumisesta, hoitomallien ja työskentelytapojen soveltuvuuden arvioinnin kysymykset, hoito prosessina, siihen kuuluvat keskeiset työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Työskentelytapojen integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja potilaan kokonaishoitoon. Tutkimuksellinen näyttö hoitomallien toimivuudesta sekä hoitomalleihin liittyvä kritiikki. Persoonallisuushäiriöiden hoidon kokonaisuus ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kirjallisuustutorseminaari: Kognitiivinen psykoterapia ja skeematerapeuttinen työskentely persoonallisuushäiriöiden hoidossa - Persoonallisuushäiriöiden hoito I - kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden hoidossa ja skeematerapeuttinen työskentely - Persoonallisuushäiriöiden hoito II Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. (2008), Skeematerapia persoonallisuushäiriöissä. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Holmberg, N. & Kähkönen S. (2008). Persoonallisuushäiriöt ja dialektinen käyttäytymisterapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2004). Dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuuden hoidossa. Helsinki: Edita. Linehan M. (1993) Cognitive-behavioral treatment of borderline personality disorder. New York: Guilford Press. (tai korvaava uusi kirja M. Linehan, luvassa vuonna 2012) (osia) Young, J., Klosko, J. & Weishaar, M. (2008) Skeematerapia. Helsinki: Edita. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: 10

11 Beck, A.T., & Freeman, A (1990) Cognitive Therapy of Personality Disorders. New York: Guildford Press. Arntz, A. & van Genderen, H. (2009). Schema Therapy for Borderline Personality Disorder. Wiley-Blackwell. Riso, L., du Toit P., Stein, D. & Young, J. (toim.) (2007). Cognitive Schemas and Core Beliefs in Psychological Problems: A Scientist-Practitioner Guide. Washington DC: APA. Karila, I. & Kokko, A-M. (2008). Krooninen masennus mitä on tehtävissä? Helsinki. Edita. Luku: Skeematerapia komplisoituneen masennuksen hoidossa. ss KGT140 Kognitiivisen psykoterapian hoitomallit kompleksisten psyykkisten häiriöiden hoidossa, 4/5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija hallitsee kroonisen ja toistuvan masennuksen hoidon erityispiirteet, hoitomalleihin liittyvän teoriaperustan masennukseen liittyvistä ylläpitävistä ja toistumista aiheuttavista tekijöistä sekä eri hoitomallien soveltuvuuden arvioinnin potilaille. Hän hallitsee ahdistuneisuushäiriöiden transdiagnostisen arviointi- ja hoitotavan perusteet ja osaa hahmottaa ahdistuneisuushäiriöiden hoitoa tästä näkökulmasta. Hän tietää perustiedot traumaperäisen oireilun tunnistamisesta ja arvioinnista ja traumaperäisen oireilun hoidon kognitiivisesta työskentelystä. Hän hallitsee eri häiriöissä käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat, sekä hoidon arvioinnin ja hahmottaa mahdollisuuksia mallien keskeisten työskentelytapojen integroimiseen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Hän tuntee hoitomallien tutkimuksellisen näytön ja kriittisen arvioinnin ja osaa arvioida hoitomenetelmää potilaan kokonaishoidon kannalta, huomioiden yhteistyökysymykset. Sisältö: Kroonisen ja toistuvan masennuksen, kompleksisen ahdistuneisuuden ja traumaperäisen oireilun hoitomallien teoriaperusteet ja kehittämishistoria, hoitomallien soveltuvuuden arvioinnin kysymykset, hoitomallit prosessina ja niiden keskeiset työskentelytavat ja hoidon etenemisen arviointi. Hoitomallien työskentelytapojen integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja potilaan kokonaishoitoon ja yhteistyökysymykset. Tutkimuksellinen näyttö hoitomallin toimivuudesta sekä hoitomalleihin liittyvä kritiikki ja rajoitteet. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Masennuksen hoito II - Ahdistuneisuuden hoito II - Kirjallisuustutorseminaari: Valinnainen lisäkirjallisuus Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. & Kokko, A-M. (2008) Krooninen masennus mitä on tehtävissä? Helsinki. Edita. 11

12 Segal, Z., Williams, M., & Teasdale, J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. (osia) Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Anxiey Disorders: Mastering Clinical Challenges. New York: Guilford Press. (osia) Kuusela, M. & Siltanen, K. (2008). Traumaperäinen häiriö. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Segal Z.,Williams, M., & Teasdale J. D. (2002). Mindfulness-Based Cognitive Therapy for Depression. McCullough, J. (2000). Treatment for Chronic Depression: Cognitive Behavioral Analysis System of Psychotherapy (2000). New York: Guilford. McCullough, J. (2006). Treating Chronic Depression with Disciplined Personal Involvement. Springer. Butler, G., Fennell, M., & Hackmann, A. (2008). Cognitive Behavioral Therapy for Anxiey Disorders: Mastering Clinical Challenges. New York: Guilford Press. Harvey, A., Watkins, E., Mansell, W. & Shafran, R. (2004) Cognitive-behavioural processes across psychological disorders. A transdiagnostic Approach to Research and Treatment. Oxford Univer-sity Press. (osia) Lisäkirjallisuus luetaan kunkin opiskelijan valitseman erityisperehtymisalueen mukaisesti. KGT150 Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, 4 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa kykyä soveltaa tutkimuksellista otetta omaan työskentelyyn, ymmärtää psykoterapian tutkimiseen liittyviä kysymyksiä ja asetelmia, osaa huomioida eettiset näkökohdat omassa terapia- ja tutkimustyössään, osoittaa tietämystä tutkimustiedon yhteydestä ammatilliseen näyttöön ja käytäntöön ja osoittaa kykyä arvioida omaa terapeutiksi kehittymisprosessia ja oppimisprosessia. Sisällöt: Oman opinnäytetyön teeman ja omien erityisosaamisalueiden valinta, opinnäytetyön suunnitelman laatiminen. Psykoterapian tutkimuksen menetelmiin ja kysymyksiin sekä etiikkaan perehtyminen. Oman tähänastisen oppimisprosessin arviointi, eri koulutuksen osioiden (teoria, työnohjaus, oma koulutuspsykoterapia) merkityksen tarkastelu osana psykoterapeutiksi kehittymistä. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Psykoterapian tutkimus ja tutkimuksellinen ote omassa työssä, opinnäytetöiden aloitus 12

13 - Koulutusprosessin väliarviointi, koulutusprosessin väliarviointi ja oman kehittymisen reflektio - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari I - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari II - Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari III Seminaarin ennakkotehtävänä opinnäytetyösuunnitelma ja koulutuksen väliarviointi. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Aiempia opinnäytetöitä valitusti Kognitiivisen psykoterapian verkkolehdestä. McLeod, J.(2010). Case study research in counselling and psychotherapy. London: Sage. Wahlström, J. (2012). Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät. Teoksessa: S. Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita (35 70). Helsinki: Edita. Wahlström, J. (2012). Psykoterapia asiakkaan kokemana. Teoksessa: S. Eronen, & P. Lahti-Nuuttila (toim.) Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita ( ). Helsinki: Edita. Wampold, B. E. (2001). The great psychotherapy debate. Models, methods, and findings. Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum. KGT160 Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia ja tunnekeskeinen työskentely, 5 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija hallitsee kognitiiviskonstruktiivisen psykoterapian ja tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian ja käsitteet sekä ymmärtää merkitysorganisaatioteoriaa kiintymyssuhteiden ja tunteiden säätelyn näkökulmasta ja osaa keskeiset tunnepainotteiset työskentelytavat. Hän osaa arvioida työskentelyn soveltuvuutta potilaalle, hallitsee mallin mukaisen käsitteellistämisen, hoitosuunnitelman laatimisen ja keskeiset työskentelytavat, ymmärtää terapeuttisen muutoksen konstruktivistisen teorian pohjalta sekä hallitsee työskentelyn arvioinnin menetelmät, hahmottaa hoitomallien keskeisten työskentelytapojen integroimisen mahdollisuudet muuhun kognitiiviseen työskentelyyn ja omaa tietoutta hoitomallien tutkimuksellisesta näytöstä ja kritiikistä. Sisältö: Kognitiivis-konstruktivistisen psykoterapian teorian perusteet ja kehittymishistoria, konstruktivistinen teoria psyykkiseen rakentumiseen, informaation käsittelyyn ja terapeuttiseen muutokseen liittyen (aihetta käsitellään erityisesti metakognitiivisten taitojen kehittymisen näkökulmasta). Merkitysorganisaatioiden tunnistaminen ja arviointi sekä niiden yhteys kiintymyssuhdeteoriaan ja tunteiden säätelytapoihin. Keskeiset kognitiivis-konstruktiiviset työskentelytavat ja terapeuttisen muutoksen hahmottaminen. Tunnepainotteisen kognitiivisen psykoterapian teorian perusteet ja tunteisiin liittyvä käsitteistö, tunteiden tunnistaminen ja arviointi, keskeiset työskentelytavat ja tunnetason terapeuttisen muutoksen hahmottaminen. Työskentelytapojen soveltamiseen liittyvät kysymykset, soveltuvuuden arviointi. Työskentelyn integroiminen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Tunne- 13

14 painotteiseen kognitiiviseen ja kognitiivis-konstruktiiviseen terapiaan liittyvä tutkimuksellinen näyttö ja kritiikki. Opetusmuodot: Seminaariopetus: - Kirjallisuustutorseminaari: Kognitiivis-konstruktivistinen psykoterapia - Kognitiivis-konstruktivistinen terapia I - Kognitiivis-konstruktivistinen terapia II - Kirjallisuustutorseminaari: Tunnepainotteinen työskentely - Tunnetyöskentelypainotteinen kognitiivinen psykoterapia Potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Konstruktivistinen Toskala, A., Hartikainen, K. (2005) Minuuden rakentuminen. Keuruu: Jyväskylän Koulutuskeskus. Guidano V. (1991) Self in Process. New York. The Guilford Press. ss Hakanen, A. (2008) Konstruktivistinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Arciero, G. & Bondolf G. (2009) Selfhood, Identity and Personality styles. Wiley et Sons. Luku 3. (ss ) Arciero, G. et al (2003) Identity, Personality and Emotional Regulation. Constructivism in Human Sciences, Vol 8, (1) p Tunnepainotteinen Greenberg, L.S. & Paivio, S.C. (1997). Working with emotions in Psychotherapy. London: Guilford. Karila, I. (2008) Tunnepainotteinen kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Greenberg, L., Warwar S. (2006) Homework in an Emotion-Focused Approach to Experiential Therapy. Journal of Psychotherapy Integration Vol. 16, No. 2, Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti, 3 (1) KGT170 Kognitiivisen psykoterapian kansainväliset seminaarit, 2 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija pystyy kehittämään ammatillista osaamistaan seuraamalla alan kansainvälistä kehitystä sekä tieteellisen kirjallisuuden että kansainvälisiin koulutustilaisuuksiin ja kongresseihin osallistumalla. 14

15 Opetusmuodot: Seminaariopetus: ulkomaalaisen asiantuntijan pitämä seminaari tai workshop. KGT180 Erityisteemaseminaarit 6 op A. Nuorten hoidon erityiskysymyksiä Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija tunnistaa nuorten hoitoon liittyviä erityispiirteitä, erityisesti potilaan kehityksellisen vaiheen huomioimisen, pystyy mukauttamaan kognitiivisen työskentelyn menetelmiä nuorten hoitoon soveltuvaksi ja hahmottaa terapiasuhteeseen liittyvät yhteistyön erityiskysymykset. Sisältö: Nuorten hoidon erityiskysymykset, kehityksellisen vaiheen ja perheen huomioiminen, kognitiivisten työskentelytapojen mukauttaminen nuorten hoitoon soveltuviksi. Vuorovaikutustyylin keskeisyys nuorten terapiassa. Hoidon kokonaisuus nuorten hoidossa ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Ranta K. (2008) Nuorten kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim Tamminen, J. (2010). Identiteetin muutokset nuorten psykoterapiassa ja psykoterapeutin rooli nuoren identiteetin rakentumisessa. Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti. 7, (2), Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. (osin) Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Miller, A., Rathus, J. & Linehan M. (2007) Dialectical Behaviour therapy with suicidal adolescents. New York: Guilford. Friedberg R.D. & McClure J.M.(2002) Clinical practice of cognitive therapy with children and adolescents. New York: Guilford. (osia) Kroger, J. (2007) Identity Development. Adolescence through adulthood. 2nd edition. London:Sage. sivut B. Syömishäiriöisen nuoren hoito Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija hallitsee perusteet syömishäiriöiden psykiatrisesta diagnostiikasta ja syömishäiriöiden somatiikasta, osaa kognitiivisen hoitomallin teorian syömishäiriöiden rakentumisesta ja keskeiset työskentelytavat, tuntee syömishäiriöiden kognitiivisen psykoterapian tutkimuksellisen näytön ja kritiikin ja osaa arvioida hoitomenetelmää potilaan kokonaishoidon kannalta, huomioiden yhteistyökysymykset. 15

16 Sisältö: Syömishäiriöiden psykiatrinen diagnostiikka. Syömishäiriöiden rakentumisen kognitiivisen teoria, käsitteellistäminen ja hoidon keskeiset työskentelytavat. Nuorten hoitoon ja syömishäiriöiden hoitoon liittyvä tutkimuksellinen näyttö ja kritiikki. Hoidon kokonaisuus syömishäiriöiden hoidossa ja yhteistyökysymykset. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Charpentier, P. (2004). Ahdistuksen hallinta syömishäiriöiden hoidossa. Suomalainen Lääkärilehti 36. Charpentier, P. (2008). Syömishäiriöt. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim Keski-Rahkonen, Anna; Charpentier, Pia; Viljanen, Riikka (2010) Syömishäiriöt, läheisen opas. Helsinki. Duodecim. Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Waller, G., Cordery H., Costorphine, E., Hinrichsen, H., Lawson, R., Mountford, V. & Russell, K. (2007): Cognitive Behavioral Therapy for Eating Disorders. A Comprehensive Treatment Guide. Cambridge University Press. C. Perhe- ja verkostotyö kognitiivisessa psykoterapiassa Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää potilaan perheen ja lähiverkoston huomioimisen ja yhteisen työskentelyn tarpeen, mahdollisuudet ja haasteet kognitiivisen psykoterapian osana. Hän hallitsee kognitiivisen psykoterapian työskentelytapojen mukauttamista potilaan perheen ja verkoston kanssa työskentelyyn, tunnistaa perheen ja lähiverkoston keskinäistä dynamiikkaa ja sen heijastumia potilaan tilanteeseen, hahmottaa systeemisen käsitteellistämisen perusteet ja sen keskeisen roolin kognitiivisessa perheterapiassa. Hän ymmärtää monien narratiivien kautta työskentelyn perusteita, ymmärtää perusteita parisuhdeterapian käsitteellistämisestä kiintymyssuhdeteorian ja tunneteorioiden kautta sekä osaa hahmottaa mahdollisuuksia integroida yksilötyöskentelyyn perheterapeuttisia elementtejä ja ymmärrystä. Sisältö: Kognitiivisen psykoterapian käsitteiden ja työskentelytapojen soveltaminen perheen ja verkostojen kanssa työskentelyyn, työskentelyyn liittyvät haasteet ja mahdollisuudet, perheterapeuttisen ymmärryksen integroiminen kognitiiviseen työskentelyyn. Opetusmuodot: Seminaariopetus, potilastyöhön ja kirjallisuuteen liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Dattilio, F. (2005) Restructuring of Family Schemas: A Cognitive-Behavioral Perspective. Journal of Marital and Family Therapy 31 (1)

17 Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioral therapy with couples and families. Guilford Publications. (osia) Lisäkirjallisuus teeman omaksi perehtymisalueeksi valinneille: Dallos, R., &Vetere, A. (2009) Systemic therapy and attachment narratives. Applications in a range of clinical settings. London: Routledge. Dallos, R. & Draper, R. (2010) Introduction to family therapy. Systemic theory and practice. 3rd ed. Maidenhead: McGraw-Hill Open University Press Dattilio, F. (2010) Cognitive Behavioral therapy with couples and families. Guilford Publications. D. Kirjallisuustutorseminaari: Valinnainen lisäkirjallisuus Osaamistavoitteet: Opintojakson suorittuaan opiskelija ymmärtää valitsemansa erityisperehtymisalueen tutorkirjallisuuden pohjalta ko. hoitomallien teoreettiset lähtökohdat ja osaa hahmottaa laaja-alaisesti hoitomallien soveltamisen mahdollisuudet ja rajoitteet. Hän hahmottaa joustavasti ja monipuolisesti hoitomallien työskentelytapojen integroimisen muuhun kognitiiviseen työskentelyyn. Opetusmuodot: Pienryhmäseminaari. Ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Kunkin opiskelijan valitseman erityisperehtymisalueen mukaisesti. KGT190 Ammatillinen kehittyminen, 6 op A. Opinnäytetyöseminaarit Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa, että hän kykenee yhdistämään omaa psykoterapiatyötään yleiseen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, siitä käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Hän osoittaa omaavansa sellaiset tiedot, taidot ja käytännön menetelmät, joiden avulla hän pystyy jatkossakin itsenäisesti seuraamaan kognitiivisen psykoterapian kansainvälistä ja kotimaista kehitystä ja ymmärtää ja hallitsee psykoterapian alan tieteellisessä ja ammatillisessa kirjoittamisessa ja kirjallisessa keskustelussa tarvittavat kommunikointitavat. Hän osaa viestiä alan ilmiöistä ja kysymyksenasetteluista yleisölle. Sisältö: Opinnäytetyön työnohjaus. Opiskelijoiden opinnäytetöiden esittelyt ja yhteinen/pienryhmätyöskentely ja pohdinta esille nousseiden teemojen ja kysymyksenasettelujen kautta. Opetusmuodot: Opinnäytetyönohjauksen tutorseminaari. Töiden esittelyt (esimerkiksi posteri tai lyhyt diaesitys omasta työstä). Töiden tarkastelu ja ohjauksellinen palaute pienryhmissä ja koko ryhmässä koostettuna. Kirjallisuus: Opiskelijoiden opinnäytetyöt. 17

18 B. Työnohjauksen perusteet Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija on omaksunut hoitosuhdetyöskentelyn/terapeuttisen työn työnohjauksen peruskäsitteet ja työskentelytavat, osaa esitellä kognitiivisen psykoterapian viitekehykselle perustuvan työnohjauksen periaatteet ja toimintatavat, osaa tehdä työnohjaussopimuksen yhdessä työnohjattavan/ohjattavien kanssa (tavoitteet ja työskentelytavat) ja osaa tunnistaa ja huomioida ryhmätyönohjauksessa ryhmän vuorovaikutuksen ilmiöitä. Sisältö: Työnohjauksen määrittelyä ja teoriaa, kognitiivisen työskentelyn soveltaminen työnohjauksessa, työnohjausprosessin aloittamisen kysymykset, prosessin arvioinnin kysymykset, työnohjauksen eri painopisteet ja tavoitealueet, ryhmätyönohjauksen vuorovaikutusilmiöiden tarkastelua. Opetusmuodot: Seminaariopetus, kirjallisuuteen ja omiin työnohjauskokemuksiin liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Tiuraniemi, J. (2008) Psykoterapian työnohjaus. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim James, I., Milne, D. & Morse, R. (2008) Microskills of clinical supervision: scaffolding skills. Journal of Cognitive Psychotherapy: An International Quarterly, 22, Alhanen, K., Kansanaho, A., Ahtiainen, O-P., Kangas, M. Soininen, J. & Soini, T. (2011): Työnohjauksen käsikirja. Helsinki: Tammi. C. Ammatillinen kehittyminen Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida omaa psykoterapeutiksi kehittymistään ja psykoterapeuttina kehittymisen jatkuvaa prosessinomaista luonnetta ja kehittymisen osatekijöitä omalla kohdallaan. Hän osoittaa kykyä ylläpitää tiedollista osaamistaan osallistumalla alansa kongresseihin ja seuraamalla tieteellistä kirjallisuutta sekä verkostoitumalla alan järjestöihin, edelleen kehittää terapeuttisia taitojaan yleisesti ja erityisesti. Hän hakee ammatillista tukea terapeuttisesti haastavissa tilanteissa esimerkiksi hankkimalla työnohjausta tai käyttämällä tilanne- ja tapauskohtaista konsultaatiota. Hän tekee työtä ongelmiltaan vaihtelevan potilasjoukon kanssa. Hän on tietoinen psykoterapeuttisen työn rasittavuustekijöistä ja osaa huolehtia omaan työssä jaksamiseen vaikuttavista tekijöistä. Sisältö: Ammatillisen kehittymisen vaihemallit, J. Bennett-Levyn malli psykoterapeutiksi kehittymisestä. Oman kehittymisprosessin peilaaminen teoreettisiin malleihin. Itsereflektio omasta kehityksestä, eri koulutuksen osioiden merkityksen hahmottaminen oman kehittymisen kannalta. Psykoterapeutin työhön liittyvät rasitustekijät ja niiden huomiointi, omasta työssä jaksamisesta huolehtimisen taidot. 18

19 Oman jatkon kehittymissuunnitelman laatiminen. Koulutusprosessin arviointi ja palaute. Opetusmuodot: Seminaariopetus, kirjallisuuteen ja koulutusprosessin sekä oman kehittymisen arviointiin liittyvät ennakkotehtävät. Kirjallisuus: Rønnestad, M.H., Skovholt T.M. (2003) Journal of Career Development, Vol. 30, No. 1, Fall 2003 The Journey of the Counselor and Therapist: Research Findings and Perspectives on Professional Development. Karila, I. (2008) Terapeutin jaksaminen. Teoksessa: Kähkönen, S, Karila., I. ja Holmberg N. (toim.), Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. KGT200 Psykoterapian työnohjaus, 17 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa kognitiivisen psykoterapian teoriaa ja työtapoja yksittäisten asiakkaiden hoitoprosessien itsenäiseen läpiviemiseen osana asiakkaiden hoito- tai kuntoutusprosessia. Hän osaa arvioida omaa toimintaansa ja sen suhdetta hoidon vaikutuksiin. Sisältö: Vähintään 300 tuntia ohjattua potilastyötä, sisältäen vähintään 4 lyhytterapiaa (alle vuoden kestävää) ja vähintään 2 pitkää terapiaa (yli vuoden kestävää), kahden työnohjaajan ohjaamana. Opetusmuoto: Työnohjaus pienryhmissä 170 tuntia. KGT300 KGT310 Ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia, 2 op Yksilöllinen koulutuspsykoterapia, 2 op Osaamistavoitteet: Opintojaksot suoritettuaan opiskelija hahmottaa oman elämänhistoriansa ja kokemuksensa heijastumista tämän hetken toimintaansa ja kokemukseensa yksityiselämässä ja terapeuttisessa työssä. Opiskelija hahmottaa teemat/fokukset, joiden työstämisen hän kokee koulutusyksilöpsykoterapiassaan tärkeänä oman kehityksensä kannalta ja jäsentää kokemustaan olla potilaan roolissa, tuoda näkyväksi omaa elämänhistoriaansa, tarkastella ja työstää omia kokemustapojaan. Hän pystyy tunnistamaan omien asioidensa työstämiseen liittyviä vaikeuksia ja mahdollisuuksia, pystyy ottamaan ja antamaan palautetta ryhmässä ja vertaiskokemuksen rakentuminen kautta tutkimaan omaa vuorovaikutustapaansa ryhmän jäsenenä. Opetusmuoto: Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason tai vastaavan pätevyyden omaavan psykoterapeutin antama ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia ja yksilöllinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia. 19

20 KTG400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa, että hän kykenee yhdistämään omaa psykoterapiatyötään yleiseen kognitiivisen psykoterapian teoriaan, siitä käytävään keskusteluun ja sen kehittämiseen. Opintojakson suoritettuaan opiskelijalla on sellaiset tiedot, taidot ja käytännön menetelmät, että hän pystyy jatkossakin itsenäisesti seuraamaan kognitiivisen psykoterapian kansainvälistä ja kotimaista kehitystä. Hän ymmärtää ja hallitsee psykoterapian alan tieteellisessä ja ammatillisessa kirjoittamisessa ja kirjallisessa keskustelussa tarvittavat kommunikointitavat (käsitteiden määritteleminen, argumenttien perusteleminen, tietolähteiden osoittaminen yms.) ja osoittaa valmiutta esitellä kognitiivisen psykoterapian kysymyksiä yleisölle. Sisältö: Itsenäisesti toteutettu ja kirjallisesti raportoitu opinnäytetyö. Opetusmuoto: Seminaarimuotoinen opinnäytetyön suunnittelu, ohjaus ja raportointi. 4. OSAAMISEN OSOITTAMINEN NÄYTÖLLÄ Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu sovitulla tavalla koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuksen loppuvaiheessa suoritettavasta, tapausjäsennykseen perustuvasta näyttökokeesta. 20

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta...

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen

Lisätiedot

Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa

Psykoterapiaprosessit nyt ja tulevaisuudessa Katsaus tieteessä Tiina Paunio psykiatrian dosentti ja professori HYKS, psykiatrian klinikka Olavi Lindfors psykologian lisensiaatti, kehittämispäällikkö Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Hely Kalska FT,

Lisätiedot

Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa. Aikuiskasvatus, 25, (2), 110-120.

Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa. Aikuiskasvatus, 25, (2), 110-120. Juhani Tiuraniemi Psykologian tohtori, kouluttajaterapeutti Turun yliopiston psykologian laitos 20014 Turun yliopisto juhtiur@utu.fi p. 3335424 Tiuraniemi, J. 2005. Vuorovaikutusilmiöt työnohjauksessa.

Lisätiedot

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys

Koulutusopas. Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae. Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Salve ad Institutum et Studium Generale Fennica de Psychologiae Koulutusopas Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Lisätietoja koulutuksesta www.psyk.fi 1 2 Suomen Psykologinen Instituuttiyhdistys Suomen

Lisätiedot

DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017

DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017 DYNAAMINEN NUORTEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUS 56 OP, 2015-2017 1. KOULUTUSOHJELMAN YLEISTIEDOT 1.1. Psykodynaaminen nuorisopsykoterapian kouluttajakoulutus (56 op) Järjestäjänä: Nuorisopsykoterapia-säätiö

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Kognitiivinen psykoterapia verkkolehti 2005, 2, (1), 17-43. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen psykoterapia nuorten depression hoidossa Tanja Martin Tiivistelmä Tässä artikkelissa selvitetään

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

Paniikkihäiriöpotilaan psykoterapia

Paniikkihäiriöpotilaan psykoterapia Katsaus Sari Lindeman Paniikkihäiriöpotilaan psykoterapia»jos ahdistus tulee, niin sitten se tulee» Kognitiivis-konstruktiivisessa psykoterapiassa pyritään ymmärtämään psyykkisen häiriön syntyminen lähtien

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2007 2008. Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos. Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaalialan koulutusohjelma Tutkintoon johtava aikuiskoulutus SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA AIKUISKOULUTUS Tutkinto Sosiaali-

Lisätiedot

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ

TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ TERVEYDEN EDISTÄMISEN KOULUTUSOHJELMA JOHTAMINEN PERHETYÖSSÄ JA PERHEHOITOTYÖSSÄ 90 op Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Opetussuunnitelma 2010-2011 2 Sisällys 1 KOULUTUKSEN

Lisätiedot

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14

Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 Toimintaterapia OPS 2014 2018 NTOIMS14 1 Sisällys Tutkinnon kuvaus ja rakenne... 3 Opinnoissa kehittyvä osaaminen... 4 Opiskelun toteuttaminen... 5 Ohjaus... 6 Arviointi... 6 Toimintaterapeuttikoulutus

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala

OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala OPINTO-OPAS 2012 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Sosiaalialan koulutusohjelma (ylempi AMK) 90 op Lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaaminen SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, LASTEN JA

Lisätiedot

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN

UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN MULTIDIMENSIONAL FAMILY THERAPY UUSI TYÖTAPA NUORTEN MONI- MUOTOISIIN ONGELMIIN KOKEMUKSIA MDFT:N MAHDOLLISUUKSISTA Leena Ehrling ISBN 978-952-7022-06-1 Paintprinting, Helsinki 2014 MULTIDIMENSIONAL FAMILY

Lisätiedot

Kognitiivinen pariterapia. Teija Niemelä

Kognitiivinen pariterapia. Teija Niemelä Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2004, 1, (2), 110-127. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry Kognitiivinen pariterapia Teija Niemelä Abstrakti Artikkelissa kuvataan erästä kognitiivisen psykoterapian

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman

1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP... 4 1.1.1 Opetussuunnitelman 1. Yrittäjyys- ja liiketoimintaosaaminen, YAMK....................................................................... 2 1.1 YRITTÄJYYDEN JA LIIKETOIMINTAOSAAMISEN KOULUTUS 90 OP.............................................

Lisätiedot

Epävakaan persoonallisuuden hoito

Epävakaan persoonallisuuden hoito Katsaus Maaria Koivisto, Matti Keinänen ja Erkki Isometsä Satunnaistettuun, kontrolloituun tutkimukseen perustuvaa näyttöä hoidon vaikuttavuudesta epävakaan persoonallisuuden oireiden hallinnassa on saatu

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia lasten ja nuorten pakkooireiden

Kognitiivinen psykoterapia lasten ja nuorten pakkooireiden Kognitiivinen psykoterapia lasten ja nuorten pakkooireiden hoidossa Lastenpsykiatripäivät 24.4.2007 Jyri Psykologi HYKS, Lasten ja Nuorten sairaala Pohjois-Vantaan ja Keravan nuorisopsykiatrian poliklinikka

Lisätiedot

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014

JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 JOHTAMINEN PERHEKESKEISESSÄ TYÖSSÄ 90 op OPETUSSUUNNITELMA 2013-2014 Terveydenedistämisen koulutusohjelma Sosiaali-, terveys- ja liikunta-alan ylempi ammattikorkeakoulututkinto Diakonia-ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö

SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP. Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA, 90 OP Diakonia, kristillinen kasvatus ja nuorisotyö European Master in Diaconia and Christian Social Practice 14.12.2010 SOSIAALI- JA TERVEYSALAN YLEMPI AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO

Lisätiedot

1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh... 4 1.2 HOITOTYÖN KOULUTUS... 5 1.3 FAMILY WELLBEING AND HEALTH PROMOTION 28

1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh... 4 1.2 HOITOTYÖN KOULUTUS... 5 1.3 FAMILY WELLBEING AND HEALTH PROMOTION 28 1. Sairaanhoitaja amk opetussuunnitelma........................................................................... 2 1.1 2011Kansi_HOTI_nuo_sh.................................................................................

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK)

OPETUSSUUNNITELMA. Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) OPETUSSUUNNITELMA Järjestö- ja nuorisotyön koulutusohjelma Yhteisöpedagogi (ylempi AMK) Humanistinen ammattikorkeakoulu Annankatu 12 A 17, 00120 Helsinki p. 020 762 1390, f. 020 762 1391 www.humak.fi,

Lisätiedot

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009

OPETUSSUUNNITELMA. Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 22.8.2009 OPETUSSUUNNITELMA Sosiaalialan Koulutusohjelma Bachelor of social services 2009 2012 22.8.2009 1 KOULUTUSOHJELMAN LÄHTÖKOHDAT JA TAVOITTEET Ammattikorkeakoulutuksen tavoitteena on antaa tutkimukseen ja

Lisätiedot

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA

KONSENSUSLAUSUMA. Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 SUOMALAINEN LÄÄKÄRISEURA DUODECIM SUOMEN AKATEMIA KONSENSUSLAUSUMA Psykoterapia 18.10.2006 JOHDANTO Konsensuskokoukset ovat avoimia ja julkisia kokouksia, joissa

Lisätiedot

YOUNGIN SKEEMAKYSELYLOMAKE (YSQ) KOGNITIIVISEN TERAPIAN TYÖVÄLINEENÄ. Tuija Leeste TIIVISTELMÄ JOHDANTO 2007, 4, (2), 124-146

YOUNGIN SKEEMAKYSELYLOMAKE (YSQ) KOGNITIIVISEN TERAPIAN TYÖVÄLINEENÄ. Tuija Leeste TIIVISTELMÄ JOHDANTO 2007, 4, (2), 124-146 Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2007, 4, (2), 124-146 Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry YOUNGIN SKEEMAKYSELYLOMAKE (YSQ) KOGNITIIVISEN TERAPIAN TYÖVÄLINEENÄ Tuija Leeste TIIVISTELMÄ Tässä

Lisätiedot

Sosiaalialan koulutusohjelma

Sosiaalialan koulutusohjelma SOSIAALIALAN KOULUTUSOHJELMA Kymenlaakson ammattikorkeakoulu Sosiaalialan koulutusohjelma Social Services Tutkinto: sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: sosionomi (AMK) Opintojen

Lisätiedot