INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus Opiskelijavalinta Koulutusohjelman rakenne... 5 Teoria- ja menetelmäopinnot... 5 Työnohjaus... 5 Koulutuspsykoterapia... 5 Opinnäytetyö Koulutusohjelman opintojaksot... 6 IKT100 Psykoterapeuttisen työn lähtökohdat: tutkiva ote... työhön, menetelmiin ja omaan itseen,... 6 IKT110 Integratiivinen kognitiivinen terapia:... perusteet, struktuuri ja käsitteellistäminen,... 7 IKT120 Integratiivinen kognitiivinen psykoterapia... ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa,... 9 IKT130 Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuus-... häiriöiden, vaikeiden mielenterveyden häiriöiden... ja somatisaatiohäiriöiden hoidossa, IKT140 Kognitiivinen psykoterapia epävakaan, impulsiivisen... ja itsetuhoisen toiminnan, addiktioiden ja... syömishäiriöiden hoidossa, IKT150 Kognitiivisen psykoterapian integratiiviset sovellukset, IKT160 Uuden polven kognitiiviset terapiat ja psykoterapian... integraatio, IKT200 Psykoterapian työnohjaus, 12 op IKT300 Koulutuspsykoterapia, 4 op IKT400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamisen osoittaminen näytöllä... 17

3 INTEGRATIIVINEN KOGNITIIVISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS Koulutusohjelma on hyväksytty yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja on voimassa asti. Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden koulutusohjelma on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoito ja kuntoutusprosessia. Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, joilla on laajasti käyttöä mielenterveyspalveluissa ja muussa terveydenhoidossa, kuntoutuksessa ja muilla palvelusektoreilla. Kognitiivisen terapian uusimmille sovelluksille on ominaista, että ne hyödyntävät useita tuloksellisiksi ja turvallisiksi todettuja hoidollisia elementtejä, kuten tunnesuuntautuneita ja kokemuksellisia työtapoja, kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien käsittelyä, käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen välineenä. Sen vuoksi niitä kutsutaan myös integratiivisiksi psykoterapioiksi. Integratiivisen kognitiivisen terapian käyttöalue on laaja ulottuen akuuttien kriisien ja traumaattisten tilojen jälkihoidosta pitkittyneiden mielialahäiriöiden, ahdistuneisuus- ja pelkotilojen, persoonallisuuden kehityshäiriöiden tai psykoottisten ja delusionääristen tilojen hoitoon. Kognitiivinen terapia kuuluu usein myös kroonisen kivun ja monen somaattisen sairauden kuntoutusvaiheen tai uusiutumisen ehkäisyn hoito-ohjelmaan. Useimmat addiktioiden, syömisen ja kehonkuvan häiriöiden, psykosomaattisten sairauksien, tarkkaavuushäiriöiden tai seksuaalielämän ongelmien hoitoon kehitetyt ohjelmat rakentuvat kognitiiviseen psykoterapiaan. Integratiivista kognitiivista terapiaa voi soveltaa yksilö- ja ryhmämuodossa sekä pariterapiana, sekä ajallisesti rajattuina hoitointervalleina että pitkäjänteisenä kuntoutuspsykoterapiana. 3

4 1. OPISKELIJAVALINTA Koulutusohjelmaan valittavalla tulee olla 1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai 2) sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. Soveltuviksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä, todettu soveltuvuus psykoterapeutin ammattiin ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä aikuisten tai nuorten kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito.

5 2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Koulutusohjelman laajuus on 61 opintopistettä ja se koostuu teoria- ja menetelmäopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Teoria- ja menetelmäopinnot IKT100 IKT110 IKT120 IKT130 IKT140 IKT150 IKT160 Psykoterapeuttisen työn lähtökohdat: tutkiva ote työhön, menetelmiin ja omaan itseen Integratiivinen kognitiivinen terapia: perusteet, struktuuri ja käsitteellistäminen Kognitiivinen psykoterapia ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden, vaikeiden mielenterveyden häiriöiden ja somatisaatiohäiriöiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia epävakaan, impulsiivisen ja itsetuhoisen toiminnan, addiktioiden ja syömishäiriöiden hoidossa Kognitiivisen psykoterapian integratiiviset Sovellukset Uuden polven kognitiiviset terapiat ja psykoterapian integraatio Työnohjaus IKT200 Psykoterapian työnohjaus 12 op Koulutuspsykoterapia IKT300 Koulutuspsykoterapia 4 op Opinnäytetyö IKT400 Opinnäytetyö 10 op 5

6 3. KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT IKT100 Psykoterapeuttisen työn lähtökohdat: tutkiva ote työhön, menetelmiin ja omaan itseen, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää psykoterapian aseman, yhteistyötahot ja toimintakulttuurit yhteiskunnan eri palvelusektoreilla. Hänellä on yleiskäsitys psykoterapiasta ammattina ja ammattikäytännöistä Suomessa. Hän hallitsee psykoterapeuttia koskevat eettiset ja juridiset säännökset ja periaatteet ja hän hahmottaa psykoterapeuttisen työn mahdollisuudet ja rajat. Hän hallitsee perustiedot diagnostiikasta ja sen vaikutuksesta psykoterapian toteuttamiseen, osaa huomioida valtaväestöstä poikkeavia ratkaisuja, esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen, etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautuneisuuden. Hän tuntee reflektiivisen toiminnan kehittymisen ja oman toiminnan ohjauksen, perustiedot tavoitteellisesta toiminnasta ja elämäntapamuutosten motivaatioperustasta ja ymmärtää inhimillisen muutoksen vaihemallin ja sen mukaisen etenemisen. Hän hallitsee perusteet psykoterapioiden prosessi- ja tuloksellisuustutkimuksesta ja löytää keskeiset tiedonlähteet, tietokannat, hakuteokset ja verkkosivut ja on tutustunut erilaisiin tapoihin arvioida ja mitata hoidon etenemistä ja tuloksia. Hän tunnistaa hoitosuhteessa ilmeneviä ilmiöitä, sisäistyneiden mallien aktivoitumista ja vastavuoroisia asetelmia, vastatunteita ja täydentäviä tunnereaktioita ja ymmärtää omaa itseä työvälineenä ja osaa huolehtia omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Sisältö: Reflektiivinen toiminta ja yksilön sopeutumishaasteet yhteiskunnassa. Ammattietiikka ja lainsäädäntö. Psykoterapeutiksi kasvaminen ja oppiminen, koulutusohjelman eteneminen. Psykoterapeuttisen työn kohteet ja rajat. Diagnostinen luokittelu ja mielenterveyden psyykkiset, sosiaaliset ja biologiset perusteoriat. Miten tuloksellisuutta ja terapiaprosessia tutkitaan? Muutoksen etenemisen vaiheet ja motivoiva työskentelyote. Yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen psykoterapiassa. Hyvän hoitosuhteen välttämättömät ja suotavat ominaisuudet. Hoitosuhteen karikot, murtumien ennakointi ja ylittäminen. Muutosvastarinta ja sen käsittely. Dialogisen hahmotustavan lisäanti integratiivisessa terapiassa. Suhteessaolo kärsimykseen, elinympäristöön ja itseen vastavuoroisina asetelmina. Kuvaaminen ja jäsentäminen terapiaprosessin ja muutoksen käynnistäjänä. Ulkoisen kuvaamisen apuvälineet, heijastava yhteenveto, proosamuotoiset narratiivit ja kirjeet, diagrammamuotoiset piirroskuvat. Terapeuttinen hoitosuhde vastavuoroisena asetelmana. Hoitosuhteessa aktivoituvat tunteenomaiset ja varhaiset mallit: transferenssi- ja vastatransferenssi-ilmiöt. Terapiatunnin struktuuri, joustavuus ja eteneminen prosessina. Terapeuttisten diskurssien hyödyntäminen ja dialoginen sekvenssianalyysi ymmärtämisen apuvälineenä. Vastatunteiden ja täydentävien tunteiden merkitys ja käyttö psykoterapiaprosessissa. Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät. Ennakkoaineistojen herättämien kysymysten sijoittaminen oppimisalustalle. Teoria- ja metodiseminaarit: 6

7 Oman työkulttuurin ja asiakaskunnan luonnehdinta. Omat selviytymiskeinot haastavissa asiakastilanteissa - itsearvioinnin välineisiin tutustuminen. Motivoivan keskusteluotteen harjoittelua pareittain. APES -asteikon käytön harjoittelua videoitujen terapiakatkelmien avulla. Litteroitujen ja äänitettyjen keskustelukatkelmien erittely vastavuoroisten asetelmien tunnistamiseksi. Jakson arviointi välitehtävien ja oppimispäiväkirjan muodossa. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Anchin, J.C. (2008). Pursuing a unifying paradigm for psychotherapy: tasks, dialectical considerations and biopsychosocial systems metatheory. Journal of Psychotherapy Integration, 18, Eronen, A. & Lahti-Nuuttila, P. (2012). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Helsinki: Edita. Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012) Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim. Kuusinen, K-L. (2008). Terapeuttinen vuorovaikutus. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Evidence-based psychotherapy relationships. Psychotherapy, 48 (1), Arkowitz, H., Westra, H. A., Miller, W. R. & Rollnick, S. (2008). Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. New York, NY: Guilford. Leiman, M. (2008). Kognitiivis-analyyttinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia ( ). Helsinki: Duodecim. Leiman, M. Psykoterapia dialogisena kehitysprosessina. Moniste. Leiman, M. (2008). Avuttomuus ja toimijuus. Artikkeli hankeraportista Tuetusta toimijuudesta itsenäiseen toimijuuteen (32 44). Verkkojulkaisu. Potter, S. (2010). Words with arrows. Unpublished manuscript. Ryle, A. (1975). Self to self and self to other. The world s briefest account of object relations theory. CAT Papers Collection. Moniste. IKT110 Integratiivinen kognitiivinen terapia: perusteet, struktuuri ja käsitteellistäminen, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää vapaata ja strukturoitua keskustelua, itsereflektion apuvälineitä, narratiivista otetta ja hoitosuhteessa tehtyjä havaintoja tiedon lähteinä. Hän osaa käyttää keskeisiä arvioinnin ja diagnostisia työvälineitä, kohdentaa työskentelyä olennaisiin kohdeongelmiin ja toimintatapamalleihin ja pystyy jäsentämään ja käsitteellistämään asiakkaan tilannetta. Hän osaa laatia ulkoistettuja kuvauksia, kuten funktioanalyysin, käsitteel- 7

8 listämiskaavion tai kirjallisen palautteen muotoon, rakentaa muutosta motivoivia kuvauksia ja palautteita asiakkaan näkökulmasta käsin ja laatia alustavia hoitosuunnitelmia ja sopimuksia. Hän hallitsee yksittäisen tapaamisen agendan sekä struktuurin ja joustavuuden välisen dialektiikan ja hallitsee strukturoinnin ja aktivoinnin pulmakohtia. Sisältö: Keskustelun virittäminen ja diskurssin reunaehdot. Nonverbaalinen viestintä ja implisiittiset merkitykset. Kognitiivisten sisältöjen, automatisoituneiden ajatusten, uskomusten ja narratiivien tunnistaminen. Palautteellisuus reflektiivisen toiminnan virittäjänä - suulliset ja ulkoistetut palautteet. Emootioiden ja toiminnan ohjauksen kognitiivinen malli. Fokusointi ja työskentelykohteiden valinta. Potilaan oman itsehavainnan aktivointi ja rekisteröinti erillisillä päiväkirjatekniikoilla. Seuraantojen opettaminen ja analysointi ketjuanalyysillä. Terapiatunnin työjärjestys ja joustava kurinalaisuus. Välitehtävien esittely ja motivointi. Hoidon etenemisen suunnittelu, aikarajat ja väliarvioinnit. Eri mittaisten terapiajaksojen vaikutukset, edut ja haitat. Ydinprosessit ajallisesti rajatuissa intervalleissa. Potilaan valmistaminen itsenäiseen työskentelyyn ja hoitojakson lopettamiseen. Tuloksellisuuden arviointi ja hoitojakson päättäminen. Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät sekä aiheen problematisointi oppimisalustalla. Seminaari- ja metodiopetus: Keskeisten peruskäsitteiden ja teorioiden selventäminen seminaarimuotoisesti. Itsereflektiota virittävien apuvälineiden käytön harjoittelu menetelmäseminaarissa. Sokratelaisen keskustelutavan harjoittelua pareissa ja pienryhmissä. Eri muotoisten ennakkojäsentäjien, kuten kirjeiden ja diagrammojen laatiminen esimerkkitapauksista ja omalle asiakkaalle. Jakson arviointi välitehtävien ja oppimispäiväkirjan muodossa. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Beck, J. (2011). Cognitive-behavioural therapy: Basics and beyond. Second edition. New York, NY: Guilford. Luvut 2 10, luku 19. Karila, I. Holmberg, N. (2009). Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat. Teoksessa Kähkönen, S, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia (50 70). Helsinki: Duodecim. Dudley, R. Kuyken, W. & Padesky, C. A. (2011). Disorder specific and trans-diagnostic case conceptualization. Clinical Psychology Review, 31, Haarhoff, B., Gibson, K. & Flett, R. (2011). Improving the quality of cognitive behaviour therapy case conceptualization: the role of self-practice/self-reflection. Behavior and Cognitive Psychotherapy, 39,

9 Tikkanen, S. (2009). Kirjoittaminen kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiassa. Esitys HY/Palmenian seminaarissa Kirjallisuusterapian perusteet Wilde McCormick, E. (2008). How to enjoy writing a prose reformulation. Reformulation, Ryle, A. & Kerr, I. B. (2002). Introducing Cognitive Analytic Therapy. New York. Wiley. Luku 6: Reformulation sessions. Charman, D. (2004). Core processes in brief psychodynamic psychotherapy. Advancing effective practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Osat 3 ja 4, sekä luku 17. Stiles, W. B., Leiman, M., Shapiro, D. A., Hardy, G. E., Barkham, M., Detert, N. B. & Lewelyn, S. P. (2006). What does the first exchange tell? Dialogical sequence analysis and assimilation in very brief therapy. Psychotherapy Research, 16, Vasquez M. J., Bingham R. P. & Barnett J.E. (2008). Psychotherapy termination: Clinical and ethical responsibilities. Journal of Clinical Psychology: In Session, 64, IKT120 Integratiivinen kognitiivinen psykoterapia ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tunteiden säätelyn integratiivisen mallin ja pystyy kommunikoimaan sen potilaalle, tunnistaa vireystason ja mielialan oireita ja osaa käyttää arviointivälineitä. Hän pystyy jäsentämään emotionaalisia oireita ja rakentamaan yhteistoiminnallisia hoitosuunnitelmia, ymmärtää vahvistussuhteet ja osaa kuvata oiretoimintoja kehämäisinä ja osaa perehdyttää ja motivoida potilasta oiretoimintojen sammuttamiseen. Hän tunnistaa ja pystyy tutkimaan angsiogeenisia ja depressogeenisia ajatus- ja mielikuvasisältöjä ja käyttää sokratelaista keskustelutapaa ja mielikuva-altistusharjoitteita, osaa rakentaa vihjekontolliin perustuvia altistus- ja reaktionesto-ohjelmia ja interoseptiivista altistusta ja yhdistää relaksaatio- ja mindfulness-pohjaisia tekniikoita kognitiiviseen ja behavioraaliseen työskentelyyn. Hän ymmärtää akuutin ja keskivaikean depression kognitiivisen hoitomallin, osaa soveltaa aaltoilevan ja kaksisuuntaisen masennuksen hoidon periaatteita, hallitsee toistuvan masennuksen uusiutumisen ehkäisyn hoitomallit, tuntee kroonisen masennuksen CBASB- hoitomallin, osaa käyttää tilanneanalyysiä ja hallittua henkilökohtaistamista, sekä tuntee toiminnan aktivointiin perustuvat työtavat. Sisältö: Ahdistuneisuushäiriöt: yleistynyt ahdistuneisuus ja stressireaktiot, kohteelliset pelkotilat, sosiaalinen fobia, pakko-oireiset häiriöt, paniikkihäiriö, posttraumaattiset reaktiot. Mielialahäiriöt: psykoterapia vakavan masennustilan hoidossa, mielialan aaltoiluhäiriö, kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito, krooninen depressiivisyys. Suhde tunteisiin, tunteita koskevat metauskomukset ja tunteiden säätelykeinot. Tunteiden monitorointi, arviointi ja mittaamisen välineet. Käyttäytymisanalyysin perusteet. Anksiogeenisten ja depressogeenisten ajatusten ja uskomusten käsittely. Altistamishoidon ja reaktion eston hoitoperiaatteet. Käyttäytymisen aktivointi hoidon osana. Toistuvan masennuksen uusiutumisen eston hoitomalli. Kroonisen masennuksen hoidon erityispiirteet. 9

10 Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät sekä niiden problematisointi. Seminaari- ja metodiopetus: Omien tapausesimerkkien kerääminen tavallisista tunne-elämän ongelmista ja niihin liittyvistä ilmaisuista. Ahdistuneisuuden ja masennuksen käsitteellistäminen ja sen jakaminen asiakkaan kanssa. Videodemonstraatiot ja tapausesimerkit, kohdeongelman valintaa ja jäsentämistä koskevat harjoitukset. Psykoterapian hoitosuunnitelmien laatimista omien esimerkkien ja yhteisten tapausten pohjalta. Tilanneanalyysi ja vuorovaikutuksessa aktivoituvien ilmiöiden käyttö. Yksittäisten työtapojen harjoittelua parityönä ja ryhmissä. Jakson arviointi oman ahdistuneisuus- tai masennuspotilaan hoidon tai hoitojakson kuvaus sekä teoreettinen verkkotentti. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Anthony, M.M., Ledley, D.R. & Heimberg, R.G. (2008). Pysyvä muutos. Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännössä. Luvut 1 7. Helsinki: Edita. Beck, J. (2011). Cognitive-behavioural therapy. Basics and beyond. Second edition. New York, NY: Guilford. Luvut ja luku 17. Foa, E. & Wilson, R. (2002). Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Mielikirjat. Foa, Edna & Kozak, M. (2004). Mastery of obsessive-compulsive disorder (OCD): A cognitive-behavioral approach, therapist guide. Oxford: Oxford University Press. Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Luvut 4 5 ja 6 7. Karila, I. & Kokko, AM. (2008). Krooninen masennus. Helsinki: Edita. Marks, I.M. (2007). Pelko osa elämää. Prometheus, Helsinki. Martell, C. R., Dimidjian, S., & Hermann-Dunn, R. (2010). Behavioral activation for depression. A clinician s guide. New York, NY: Guilford. Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders. Chichester: Wiley. Uusimpia artikkeleita tuloksellisuustutkimuksesta. IKT130 Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden, vaikeiden mielenterveyden häiriöiden ja somatisaatiohäiriöiden hoidossa, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää persoonallisuushäiriöiden ilmentymät ja keskeiset kognitiiviset piirteet ja pystyy 10

11 kohdentamaan työskentelyä häiriön kannalta olennaisiin kognitiivisiin prosesseihin. Hän ymmärtää asemansa potilaan sisäisessä kokemusmaailmassa ja pystyy rakentamaan ja ylläpitämään hoitosuhdetta ja ymmärtää tiedonkäsittelyn skemaattisen pohjan. Hän osaa auttaa potilasta tunnistamaan ja ymmärtämään varhaisia sisäisiä ja interpersoonallisia skeemoja, ymmärtää elämänhistoriallisten yhteyksien merkityksen nykyelämän oiretoiminnoissa ja kärsimyksessä, osaa suunnata ja valita episodisia tunnemuistoja tarkasteluun, osaa käyttää keskeisiä elämänhistoriaa aktivoivia työvälineitä, kuten narratiiveja, elämänjanaa, aineistonkeruulomaketta, sukupuuta tai lapsuuden dokumentteja ja mielikuvamatkoja. Hän osaa ohjata potilasta muuttamaan skeemoja funktionaalisemmiksi kognitiivisten työtapojen, kokemuksellisten mielikuvien, käyttäytymistottumusta murtavien tekniikoiden ja hoitotilanteessa tapahtuvan vanhemmoinnin avulla. Sisältö: Persoonallisuushäiriöt. Epävakainen persoonallisuus ja muut epävakaat mielentilat, narsistinen häiriö, riippuvainen persoonallisuushäiriö, eristäytyvä persoonallisuus, paranoidinen persoonallisuus, muut persoonallisuushäiriöt. Omien skeemojen tarkastelu ja skeemainventaarion käytön harjoittelu. Käsitteellistämiskaavion täyttäminen. Skeematyöskentelyn seuraaminen videoesimerkkien avulla. Lapsuuden mielikuvamatkan toteuttaminen. Behavioraalisten harjoitteiden suunnittelu. Psykoosialttiin potilaan psykoterapia. Skitsofrenian ja hallusinaatioiden psykoterapia. Somatisointi ja hypokondria, kiputilat, fibromyalgia, tules-potilaiden hoito, toiminnalliset psykosomaattiset oireet. Opetusmuodot: Ennakkokirjallisuus ja -tehtävät. Seminaari- ja metodiopetus: Skeemainventaarion ja muiden apuvälineiden omakohtainen käyttö sekä soveltaminen oman asiakkaan kanssa. Autobiografian, elämänviivan ja sukupuun käyttö ja esittäminen ryhmälle. Erilaisten kiintymysmallien tarkastelua osallistujien tuomien kliinisten vinjettien ja kotitehtävälomakkeiden pohjalta. Oppimispäiväkirjan pito haasteellisista ja tunnevaltaisista kohtaamistilanteista sekä näiden tilanteiden ongelmanratkaisukeskeistä tarkastelua ryhmissä. Videoituja esimerkkejä vaikeista sopeutumisongelmista kärsivien asiakkaiden terapiaistunnoilta sekä tilanteiden reflektointia. Keskeisten teoreettisten käsitteiden selventäminen opetuskeskustelun ja luentojaksojen avulla. Työtapojen demonstraatiot ja harjoitukset. Jakson suoritus: Uusimpaan tutkimusnäyttöön perehtyminen artikkeleiden avulla ja yhteenvetotiivistelmän laatiminen. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Beck, J. (2005) Cognitive therapy for challenging problems. New York, NY: Guilford. 11

12 French, P. & Morrison, A. P. (2008). Psykoosin varhaisoireet - tunnistaminen ja kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Giesen-Bloo, J., van Dyck, R., Spinhoven, P. ym. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. Archive of General Psychiatry, 63, Hautamäki. A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Teoksessa: Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) (2002) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Skitsofreniapotilaan kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen verkkolehti KOPSY Zimmermann, G., Favrod, J., Trieu, V.H. ym. (2005). The effect of cognitive behavioral treatment on the positive symptoms of schizophrenia spectrum disorders: a metaanalysis. Schizophrenia Research, 77, 1 9. Wallin, D.J. (2007) Attachment in psychotherapy. New York, NY: Guilford. Young, J.E. (2008). Skeematerapia. Helsinki: Edita. Verkkosivut: ja skeematerapia.fi IKT140 Kognitiivinen psykoterapia epävakaan, impulsiivisen ja itsetuhoisen toiminnan, addiktioiden ja syömishäiriöiden hoidossa, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää käyttäytymisterapian integroimisen dialektiseen filosofiaan, epävakaan toiminnan ja dissosiatiivisen häiriön ilmentymät potilaan toiminnassa ja terapiassa, hallitsee keskeiset dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) periaatteet, prioriteetit ja hoidon elementit sekä osaa dialektisen kommunikaation perusteet ja tyylivaihtelun, dialektisen altistuksen ja ristiriitojen siedättämisen. Hän osaa yhdistää taitovalmennusta validoivaan kommunikaatioon, pystyy käyttämään hoidon manuaaleja ja ohjaamaan potilaan itsehoitoa, osaa käyttää addiktiivisen toiminnan tunnistamisen ja arvioimisen apuvälineitä ja pystyy rakentamaan addiktiivisen käyttäytymisen funktioanalyysin. Hän hallitsee keskeiset kognitiiviset ja behavioraaliset työotteet riippuvuuksien hoidossa, osaa soveltaa retkahduksen ehkäisyn malleja, tuntee anoreksian, bulimian ja ylipainon ongelmia ylläpitäviä tekijöitä, tuntee dysmorfisen häiriön ominaispiirteet ja hoitovaihtoehdot ja osaa etsiä tietoa syömishäiriöiden hoidosta ja soveltaa tutkittuja hoito-ohjelmia. Sisältö: Tunne-elämän ja toiminnan epävakaisuuden etiologia, kasvuympäristöjen tyypilliset piirteet ja dissosiatiivisen kokemuksen ymmärtäminen ja kohtaaminen. Dialektisen filosofian ja käyttäytymisteknologian keskeiset käsitteet ja teoriapohja. Marsha Linehanin DKT:n yleisperiaatteet, hoidon toteuttamisen puitteet ja toteuttaminen. Toiminnallisten ja aineriippuvuuksien hoidon periaatteet. Syömishäiriön psykoterapian keskeiset työtavat ja hoidon haasteet. Tieteellinen näyttö työtapojen tuloksellisuudesta. Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät. Omien tapausesimerkkien kerääminen impulssiongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa. 12

13 Teoria- ja metodiseminaarit: Epävakaisen toiminnan kuvaaminen reformulaationa sekä ongelmakäyttäytymisen käyttäytymisanalyysin tekeminen. DKT:n periaatteiden soveltaminen tapausesimerkkien pohjalta. Dialektisen kommunikaation, validaation ja ongelmanratkaisupuheen mallintamista amerikkalaisten ja suomalaisten videonäytteiden pohjalta. Osallistujien referaatit DKT:n soveltamisesta eri häiriöryhmissä. Retkahduskeskeisen työskentelyn harjoittelua ja itsehoitomateriaalien käytön opettelu. Keskeisten käsitteiden selventäminen luentojaksoilla ja teoriaseminaareissa. Jakson arviointi: Menetelmien soveltaminen oman asiakkaan kanssa ja teoriapainotteinen essee. Kirjallisuus: Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2002). Dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Helsinki: Edita. Tai vaihtoehtoisesti: Miller, A. L., Rathus, J. H. & Linehan, M. L. (2007). Dialectical Behavior Therapy with suicidal adolescents. New York, NY: Guilford. Tai vaihtoehtoisesti: Swales, M. A. & Heard, H. L. (2009). Dialectical Behaviour Therapy: Distinctive features. New York, NY: Routledge. Koivisto, M., Stenberg, J.-H., Nikkilä, H. & Karlsson. H. (2009) Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito. Helsinki: Duodecim. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Luku 13: Syömishäiriöt. Zweig, R. & Leahy, R. L. (2011) Treatment plans and interventions for bulimia and binge-eating disorder. New York, NY: Guilford. Syömishäiriöiden, ylipainon ja vääristyneen kehonkuvan kognitiivinen terapia. Opintoaineisto ICT-instituutti. Uusimpia artikkeleita tuloksellisuustutkimuksista. IKT150 Kognitiivisen psykoterapian integratiiviset sovellukset, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy yhdistämään yksilöterapeuttista työskentelyä ajallisesti rajattuihin ryhmämuotoisiin interventioihin, osaa käyttää pari- tai perheterapeuttisia väliintuloja yksilöpsykoterapian apuna, hallitsee akuuttien ja post-traumaattisten reaktioiden ja häiriöiden hoidon periaatteet, osaa käyttää kehokeskeisiä, hengitykseen ja liikkeeseen perustuvia psykofyysisiä menetelmiä kognitiivisen terapian yhteydessä sekä tuntee kokemuksellisia ja tunnesuuntaisia, hahmoterapeuttisia ja mielikuvapohjaisia työtapoja emotionaalisen prosessoinnin helpottamiseksi. 13

14 Sisältö: Kognitiivisen psykoterapian tunneteoriat ja niiden sovellukset. Tunnetiedon aktivointi ja käyttö yksilöterapiassa. Kosketuksen saaminen estyneisiin tunteisiin ja emotionaalinen integraatio. Yleisimmät emotionaaliset tekniikat, kuten episodisten mielikuvien aktivointi, focusing, monodraama ja dialogiset tuolitekniikat. Kehotietoisuuteen, hengitykseen ja liikkeeseen perustuvat psykofyysiset menetelmät. Lyhytterapeuttiset ryhmäinterventiot ja kurssimuotoinen työskentely taitovalmennuksena. Lähiomaisen tai puolison mukaan ottaminen yksilöterapiaprosessissa. Traumaperäisen stressireaktion tunnistaminen ja Duodecimin käypä hoito -suositus. Aikuisten ja lasten traumakeskeisen käyttäytymisterapian perusteet. Edna Foan kehittämä altistusterapia PET ja Patricia Resickin kognitiivisen prosessoinnin terapiamalli. Terapeutin ja muiden ammattiauttajien sijaistraumatisoitumisen suojaavat tekijät ja itsehoitokeinot. Opetusmuodot: Ennakkokirjallisuus ja -tehtävät. Seminaari- ja metodiopetus: Emotionaalisten, psykofyysisten ja traumaterapeuttisten tekniikoiden demonstraatioita in vivo ja videoesimerkkien välityksellä. Keskeisten menetelmien omakohtaista harjoittelua parityönä ja suurryhmässä. Traumakartoituksen tekeminen sekä yhden oman potilaan työnohjauksellinen esittely suurryhmässä. Jakson arviointi: Menetelmiä koskevan tietämyksen alku- ja loppuarviointi sekä lyhyen tapausselosteen esittäminen hoidosta tai sen osasta. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. (2008). Tunnepainotteinen kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Greenberg. L. (1993). Facilitating emotional change. New York, NY: Guilford. Luvut Leahy, R. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: a practitioners guide. New York, NY: Guilford. Lestinen, J., Mönkkönen, J., Pursiainen, O. & Ruotsalainen, S. (2008). Ryhmämuotoinen kognitiivinen terapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa. Kognitiivisen terapian verkkolehti, 3 (1) Foa, E., Keane, T. M., Friedman, M. J. & Cohen, J. A. (toim.) (2009). Effective treatments for PTSD. Practice guideline from the International Society for Traumatic Stress Studies. New York, NY: Guilford. Luvut 7. Cognitive-behavioral therapy for adults, (ss

15 222), 8. Cognitive-behavioral therapy for children and adolescents, (ss , 11). Eye movement desensitization and reprocessing, (ss ). Williams M. B. & Poijula, S. (2002). PTSD Workbook. Oakland, CA: New Harbinger. Fruzetti, A. & Linehan, M. (2006). The high conflict couple: A Dialectic Behavior Therapy guide to find peace, intimacy & validation. New Harbinger. Holmberg, N. (toim.) (2002). Kognitiivinen pari- ja perheterapia. Päihdehuollon koulutusaineisto -sarja nro 11. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisusarja. Martin, M., Seppä, M., Lehtinen, P., Törö, T. & Lillrank, B. (2010). Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Tampere: Mediapinta. (osittain) IKT160 Uuden polven kognitiiviset terapiat ja psykoterapian integraatio, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tunnejärjestelmien aivofysiologisia, evoluutioon ja kulttuuriin liittyviä kehityksellisiä perusteita ja tuntee suhdekehysteorian ja metakognitiivisen teorian ja niiden pohjalle rakentuvat työtavat. Hän pystyy perehdyttämän ja motivoimaan potilasta uudenlaiseen suhteessa oloon kärsimystä tuottavien mielen sisältöjen kanssa, rakentamaan uutta käsitystä minuudesta tarkastelemalla mielen tapahtumia tarinallisina ja kontekstuaalisina, ja osaa käyttää arvotyöskentelyä ja ohjata potilaan toimintaa arvojen suuntaisiksi teoiksi. Hän kykenee mallintamaan hyväksymisen harjoittelun eri muotoja, pystyy käyttämään tietoisuustaitopohjaisia harjoitteita yksilö- ja ryhmämuotoisesti, osaa toteuttaa defuusiota edistäviä harjoitteita ja vahvistaa metakognitiivista havainta-asemaa suhteessa sisäisiin tapahtumiin. Hän tuntee turvallisuus- ja rauhoittumisjärjestelmien kehittämiseen ja vahvistamiseen tähtääviä mielikuvapohjaisia, sanallisia ja kokemuksellisia harjoitteita. Hän tunnistaa oman työtapansa ja kehitysvaiheensa terapeuttina ja osaa arvioida vahvuuksia ja kehityshaasteita psykoterapeuttina kasvamisessa. Sisältö: Tietoisuustaito- ja hyväksynnän harjoitteluun perustuvat kolmannen polven terapiamuodot. Suhdekehysteoria ja siitä johdetut työtavat. Hyväksymis- ja omistautumisterapia teoriassa ja käytännössä. Metakognitiiviseen terapiaan perustuvat hoitomuodot ahdistuneisuuden ja mielialasairauksien hoidossa. Paul Gilbertin Compassion-focused -työote häpeän, syyllisyyden ja muiden toimintaa haittaavien tunteiden hoidossa. Psykoterapeutiksi kasvamisen vaiheet, oman kehityksen, vahvuuksien ja kehittämisalueiden arviointi. Valmentaminen opinnäytetyön tekemiseen. Koulutusohjelman integraatio. Opetusmuodot: Ennakkokirjallisuus ja -tehtävä, opinnäytetyön valmistelu. Seminaari- ja metodiopetus: Keskeisten tekniikoiden demonstraatiot ja omakohtainen kokeilu ryhmissä ja parityönä. Oman kokemuksen reflektointi ja fasilitointi. 15

16 Teoriapohjan selventäminen luentojaksojen ja opetuskeskustelujen avulla. Opinnäytetöiden esittely ja ohjaus verkossa ja luokassa. Jakson arviointi: Kirje itselle omista vahvuuksista ja kasvamisesta psykoterapeuttina. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Crane, R. (2009). Mindfulness-based cognitive therapy. N.Y. Routledge. Lappalainen, R. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia ( ). 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Lappalainen, R. ym. (2004). Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännössä. SKT:n julkaissarja: Hoitomenetelmien julkaisuja nro 3.1. Fisher, P. & Wells, A. (2009). Metacognitive therapy. New York NY: Routledge. Gilbert, P. (2010). Compassion Focused Therapy. Distinctive features. New York NY: Routledge. Verkkosivut: Klein, R.H. ym. (toim.) (2011). On becoming a psychotherapist. The personal and professional journey. Oxford: Oxford University Press. Luku 12. IKT200 Psykoterapian työnohjaus, 12 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa siirtää teoreettisen ja menetelmällisen opetuksen käytännön taidoiksi ja osaksi opiskelijan omaa työkulttuuria. Sisältö: Työnohjauksessa tarkastellaan hoidon työskentelykohteita, tapauksen jäsentämistä, potilaan muutoksen vaihetta ja motivointia, psykoterapian hoitosuunnitelmaa, hoitosuhteen vastavuoroisia ilmiöitä ja hoitosuhteen ongelmia, terapeutin omia vastatunteita ja menetelmien valintaan ja soveltamiseen liittyviä seikkoja. Kliinistä potilastyötä edellytetään tehtävän vähintään 300 tuntia. Jokaisesta hoidosta laaditaan riittävän yksityiskohtainen raportti. Opetusmuoto: Työnohjaus pienryhmissä 120 tuntia. IKT300 Koulutuspsykoterapia, 4 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa omakohtaisen elämyksellisen kokemuksen psykoterapiasta, myös potilaan näkökulmasta. Hän on laajentanut momentaanista itsereflektion taitoa, tunteiden säätelyä ja laajentanut itsetuntemustaan ja kykyään tunnistaa oman elämän keskeisiä teemoja ja toimintatapamalleja ja ymmärtää niiden elämänhistoriallisia yhteyksiä. Hän tuntee omat kokemuksensa ja tunnereaktionsa siten, että hän pystyy käyttämään niitä hyväksi hoidossa vaarantamatta potilaan etua. Hänellä on riittävä taito 16

17 vuorovaikutuksessa aktivoituvien tunnereaktioiden tunnistamiseksi ja säätelemiseksi. Opetusmuoto: Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason tai vastaavan pätevyyden omaavan psykoterapeutin antama yksilöllinen koulutuspsykoterapia 80 tuntia tai ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia ja yksilöllinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia. IKT400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa hallitsevansa terapiasuuntauksen keskeiset käsitteet, teoreettisen viitekehyksen, kyvykkyytensä arvioida kriittisesti hoitomuodon tuloksellisuutta ja sitä koskevaa tutkimusta ja ymmärtävänsä hoitomuodon rajat. Hän osoittaa pystyvänsä käyttämään tietolähteitä itsenäisesti, arvioimaan tiedon sovellettavuutta ja pätevyyttä sekä kommunikoimaan terapeuttiyhteisön sisällä ymmärrettävällä tavalla. Sisältö: Itsenäisesti toteutettu ja kirjallisesti raportoitu opinnäytetyö, jolla on selkeä aihealue, joka liittyy opetusohjelmissa käsiteltäviin hoitomuotoihin tai niiden vertailuun muihin hoitoihin ja pohjautuu riittävän laajaan lähdeaineistoon painottaen alan uusinta tutkimustietoa. Opetusmuoto: Seminaarimuotoinen opinnäytetyön suunnittelu, ohjaus ja raportointi. 4. OSAAMISEN OSOITTAMINEN NÄYTÖLLÄ Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu sovitulla tavalla koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuksen loppuvaiheessa suoritettavasta, tapausjäsennykseen perustuvasta näyttökokeesta. 17

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma Kuulemistilaisuus ja seminaari lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä 30.1.2013, klo 10.00 16.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Seinäjoki 7.12. 2016 Työryhmän esittäytyminen Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Lisätiedot

Yleisten osien valmistelu

Yleisten osien valmistelu Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet Yleisten osien valmistelu Alustavien luonnosten tarkastelua Taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen 15.4.2016 Opetushallitus

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA LUONNOS 27.10.2015 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri XX.XX.2015 Milja Tiainen VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA 1 Nykytila Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 8-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas asettaa itselleen tavoitteita sekä työskentelee pitkäjänteisesti. Oppilas kuvaamaan omaa osaamistaan. T3 Oppilas ymmärtää alkuaineiden ja niistä muodostuvien

Lisätiedot

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration

Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration 1 of 5 8.6.2010 12:39 Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Lisätiedot

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma

Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Yrittäjyyden ja liiketoimintaosaamisen koulutusohjelma Tutkinto: Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto Tutkintonimike: Tradenomi (ylempi AMK), Master of Business Administration Yrittäjyyden ja

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

Nuorten kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjausverkostojen yhteistoimintakulttuuri. Koli seminaari Mikael Leiman Laudito Oy

Nuorten kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjausverkostojen yhteistoimintakulttuuri. Koli seminaari Mikael Leiman Laudito Oy Nuorten kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjausverkostojen yhteistoimintakulttuuri Koli seminaari 11.4.2014 Mikael Leiman Laudito Oy Kohdallinen apu transteoreettisen muutosmallin (TTM) valossa Psykoterapia,

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op)

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) Luovuuden asialla jo 4. kertaa 15.1.2015 joulukuu 2015 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Ketunpolku 3, PL 52, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

arvioinnin kohde

arvioinnin kohde KEMIA 9-lk Merkitys, arvot ja asenteet T2 Oppilas tunnistaa omaa kemian osaamistaan, asettaa tavoitteita omalle työskentelylleen sekä työskentelee pitkäjänteisesti T3 Oppilas ymmärtää kemian osaamisen

Lisätiedot

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi

Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Tietoisuustaidot uusi keino hyvinvoinnin ja fyysisen aktiivisuuden edistämiseksi Kangasniemi Anu 1,2,3 1 LIKES - tutkimuskeskus, Jyväskylä ; 2 Lääkärikeskus Dextra, Jyväskylä; 3 Liikunta- ja hyvinvointiakatemia

Lisätiedot

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015

Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 1 ( 5) Sosiaalialan AMK verkosto 11.2.2015 Eduskunta Sosiaali- ja terveysvaliokunta Sosiaalialan ammattikorkeakouluverkoston lausunto hallituksen esitykseen (HE 354/2014 vp) laiksi sosiaalihuollon ammattihenkilöistä

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA

Suoritettava tutkinto. Valmistuvan työtehtäviä. Opintojen toteutus OPETUSSUUNNITELMA OPETUSSUUNNITELMA SOSIAALI- JA TERVEYSALAN KEHITTÄMISEN JA JOHTAMISEN KOULUTUS Sosiaali- ja terveysalan keskus Suoritettava tutkinto Tutkintonimike Fysioterapeutti (ylempi AMK) Sairaanhoitaja (ylempi AMK)

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2016 2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset

Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Yliopistotason opetussuunnitelmalinjaukset Aalto-yliopiston akateemisten asiain komitea 30.8.2011 Alkaneen lukuvuoden aikana suunnitellaan yliopiston perustutkintojen opetussuunnitelmat ja tutkintovaatimukset

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten

Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot. tunnistaa laajasti eriikäisten Kasvun tukeminen ja ohjaus Sivu 1(13) Arvioinnin kohde Arviointikriteerit 1. Työprosessin hallinta Suunnitelmallinen työskentely Tyydyttävä T1 Hyvä H2 Kiitettävä K3 Perustelut, huomiot Tutkinnon suorittaja:

Lisätiedot

YDINAINESANALYYSI OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA

YDINAINESANALYYSI OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA 1 (6) YDINAINESANALYYSI OIKEUSPSYKIATRIAN ERIKOISALA Taso 1 - ehdottomasti osattava 2 - osattava hyvin 3 - erityisosaaminen Keskeisyys A - soveltaminen B - ymmärtäminen C - tietäminen Asiasisältö Taso

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Käyttäytymistieteiden laitos

Käyttäytymistieteiden laitos HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN PSYKOANALYYTTIKKO-PSYKOTERAPEUTTI SEKÄ PSYKOTERAPEUTTIKOULUTTAJAKOULUTUSOHJELMA 138 OP, 2016 2021 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 LUOVIEN TYÖMENETELMIEN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Opetussuunnitelma Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi LUOVIEN TYÖMENETELMIEN

Lisätiedot

Tunnistaminen ja kohtaaminen

Tunnistaminen ja kohtaaminen Ari Terävä 23.11.2016 Tunnistaminen ja kohtaaminen Päihdetyön asiantuntijakoulutus Point Collage Addiktio ja riippuvuus Pidetään usein synonyymeinä, mutta... Addiktio on mielle- ja motivaatiojärjestelmän

Lisätiedot

Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Juha Holma

Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Juha Holma Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Juha Holma 16.12.2015 Psykoterapia Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU

TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU TAMPEREEN AMMATTIKORKEAKOULU Sosiaalialan AMK-osaamisen kompetenssit 2010 Sosiaalialan eettinen on sisäistänyt sosiaalialan arvot ja ammattieettiset periaatteet ja sitoutuu toimimaan niiden mukaisesti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus code name 1 2 3 sum YAKJA16XPROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 45 YAKJA16XYKJ05-1000 Toimintaympäristön muutoksiin varautuminen

Lisätiedot

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet

3.16 Psykologia. Opetuksen tavoitteet 3.16 Psykologia Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN

Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Elinikäinen oppiminen AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNUSTAMINEN Mitä? Osaamisen tunnistamisella on tarkoitus tehdä opiskelusta mielekkäämpää. Niitä asioita, joita opiskelija jo osaa, ei tarvitse enää

Lisätiedot

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ

MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ 1 MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ opiskelijan nimi: ryhmä: työssäoppimisen vastaava opettaja: 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ MIELENTERVEYS- JA PÄIHDETYÖN OSAAMISALASSA

Lisätiedot

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS

Oulu Irmeli Halinen ja Eija Kauppinen OPETUSHALLITUS OPS2016 Laaja-alainen osaaminen, monialaiset oppimiskokonaisuudet, uudistuvat oppiaineet sekä vuosiluokkakohtaisten osuuksien valmistelu paikallisessa opetussuunnitelmassa Oulu 26.2.2015 Irmeli Halinen

Lisätiedot

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE

HOITOTIETEEN TUTKINTOJEN YLEISRAKENNE HOOEEE KOULUUS HOOEEE UKOJE YLESRKEE Hoitotieteen lähtökohdat Hoitotieteen teoria Hoitotieteellinen tutkimus YHESE OPO 38 op (amk-tutkinnon perusteella korvautuu yht. 3, opistoasteen tutkinnon perusteella

Lisätiedot

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE

KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE KÄSITYÖN TAITEEN PERUSOPETUKSEN YLEISEN OPPIMÄÄRÄN OPETUSSUUNNITELMA LAPSILLE JA NUORILLE Hiiden Opisto 2006 Perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta 633/1998, 5 sekä sitä täydentävään asetukseen 813/1998,

Lisätiedot

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö

Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Psykiatrinen hoito Muurolan sairaalakiinteistö Solja Niemelä Psykiatrian professori (ma.), ylilääkäri Sanna Blanco-Sequeiros, tulosaluejohtaja Esityksen sisältö Solja: Psykiatristen häiriöiden aiheuttama

Lisätiedot

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa

Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Miten auttaa sodassa traumatisoituneita lapsia ja nuoria - Tutkimustietoa Kriisityön päivät 7.4 2016 Helsinki, Paasitorni Kirsi Peltonen, Pst. Dos. Tampereen Yliopisto Taustaa Vuonna 2014, 230 miljoonaa

Lisätiedot

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia

Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia Koe elämäsi suhteiden löytöretki! Toimiva vuorovaikutus tuottaa hyvinvointia TIE EHTYMÄTTÖMIIN IHMISSUHTEISIIN Reflekta pähkinänkuoressa Reflekta Oy on työhyvinvoinnin kehittämiseen ja kestävään kehitykseen

Lisätiedot

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki

Uudistuva insinöörikoulutus. Seija Ristimäki Uudistuva insinöörikoulutus Seija Ristimäki Metropolia lyhyesti Monialainen ammattikorkeakoulu Toimipaikat sijaitsevat Helsingissä, Espoossa ja Vantaalla Neljä koulutusalaa: kulttuuri liiketalous sosiaali-

Lisätiedot

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin

TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ. Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen. Tunteet ilmenevät monin tavoin Sisällys I TUNTEET OPASTAVAT IHMISTÄ 10 1 Tunteet, psyykkinen hyvinvointi ja mielenterveys kietoutuvat yhteen 12 Tulkinnat vaikuttavat tunteisiin Psyykkinen hyvinvointi on mielen hyvinvointia 12 13 Tunteet

Lisätiedot

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi

POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA. Lukuvuosi 1 POLIISI (AMK) -MUUNTOKOULUTUS (45 op) OPETUSSUUNNITELMA Lukuvuosi 2015 2016 Opetussuunnitelma on käsitelty koulutustoiminnan ohjausryhmässä 5.5.2015. Poliisiammattikorkeakoulun hallitus on hyväksynyt

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus SIJOITTUMINEN TYÖELÄMÄÄN Ylempi ammattikorkeakoulututkinto on suunniteltu henkilöstön osaamisen nostamiseen ja työelämän

Lisätiedot

PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT Jyväskylä

PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT Jyväskylä PSYKOTERAPIATUTKIMUKSEN PÄIVÄT 16.-17.2.2012 Jyväskylä Paikka: Rantasipi Hotelli Laajavuori, Laajavuorentie 30, Jyväskylä Torstai 16.2.2012 10.30-11.00 Tervetulokahvi 11.00-11.15 Seminaarin avaus, professori

Lisätiedot

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen

Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Teoreettisen viitekehyksen rakentaminen Eeva Willberg Pro seminaari ja kandidaatin opinnäytetyö 26.1.09 Tutkimuksen teoreettinen viitekehys Tarkoittaa tutkimusilmiöön keskeisesti liittyvän tutkimuksen

Lisätiedot

Depression paikallinen hoitomalli Turku

Depression paikallinen hoitomalli Turku Depression paikallinen hoitomalli 16.09.2009 Turku Sinikka Haakana Vastaava lääkäri LL, työterveyshuollon erikoislääkäri Kognitiivisen psykoterapian koulutus 1 ARKI TYÖTERVEYSHUOLLON VASTAANOTOLLA Seulomaton

Lisätiedot

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen

2. tai 3. opintovuosi Menetelmät Ryhmätunnit, itsenäinen harjoittelu, orkesterien ja/tai kuorojen harjoitusten ja konserttien seuraaminen MUSIIKKIALAN PERUSTUTKINTO 2010, MUSIIKIN KOULUTUSOHJELMA OPETUSSUUNNITELMA TUTKINTOKOHTAINEN OSA PAIKALLISESTI TARJOTTAVAT TUTKINNON OSAT / täydennys Hyväksytty Helsingin Konservatorion johtokunnassa

Lisätiedot

Sirkku Ruutu & Raija Salmimies TYÖNOHJAAJAN OPAS

Sirkku Ruutu & Raija Salmimies TYÖNOHJAAJAN OPAS Sirkku Ruutu & Raija Salmimies TYÖNOHJAAJAN OPAS Talentum Helsinki 2015 Copyright 2015 Talentum Media Oy ja tekijät Kansi: Maria Mitrunen Taitto: Sirpa Puntti ISBN 978-952-14-2645-2 ISBN 978-952-14-2647-6

Lisätiedot

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio

KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA. Pekka Saarnio KAKSI TAMPEREEN PROJEKTIA Pekka Saarnio terapeuttivaikutus, asiakkaan ja terapeutin välinen yhteistyösuhde sekä asiakkaan hoitoa koskevat odotukset (N = 327/33) terapeutin motiivit hakeutua alalle (N =

Lisätiedot

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen

Opintori Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Opintori 15.12.2012 Erilaisten oppijoiden oppimisen tukeminen Heli Kiema Yliopisto-opettaja (jatko-opiskelija) (psykologia ja kasvatuspsykologia) Research Unit of Psychology Kehityspsykologia1 - kehittämishankkeena

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT. SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA HELSINKI 2.2.2016 MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI LUENNOITSIJA JA INTRESSIT Jan-Henry Stenberg FT., PsL, erikoispsykologi,

Lisätiedot

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin.

OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Hyväksymismerkinnät 1 (6) OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINTIKOHTEET JA OSAAMISTAVOITTEET OSAAMISEN HANKKIMINEN Arvioidaan suhteutettuna opiskelijan yksilöllisiin tavoitteisiin. Viestintä- ja vuorovaikutusosaaminen

Lisätiedot

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa.

MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen. osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. MAOL ry on pedagoginen ainejärjestö, joka työskentelee matemaattisluonnontieteellisen kulttuurin ja osaamisen puolesta suomalaisessa yhteiskunnassa. 2 Mitä tarkoittaa, että oppilas ymmärtää suureiden vuorovaikutussuhteet?

Lisätiedot

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan.

VALINTAKRITEERIT. Suomen Terveydenhoitajaliitto ylläpitää erityispätevyys-rekisteriä, johon hakijalle myönnetty erityispätevyys kirjataan. VALINTAKRITEERIT Terveydenhoitajan erityispätevyyttä hakevan henkilön tulee olla Suomen Terveydenhoitajaliiton jäsen. Hakijalla tulee olla suoritettuna terveydenhoitajan tutkinto (opistoaste tai amk) ja

Lisätiedot

Sisko Mällinen, FT

Sisko Mällinen, FT 20.9.2012 Sisko Mällinen, FT Jatkoa ESR-osarahoitteiselle AHOT korkeakouluissa -hankkeelle Päätoteuttajana on Turun yliopisto Osatoimijana kielten ja viestinnän jatkohankkeessa on Tampereen ammattikorkeakoulu

Lisätiedot

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta

Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta TAMK, Sosionomikoulutus, 17ASO ENNAKKOTEHTÄVÄ 1 TAMMIKUU 2017 Orientointia opiskeluun ja osaamisen tunnistamista ensimmäisen vuoden harjoittelun osalta Tämän ennakkotehtävän tavoitteena on tehdä näkyväksi

Lisätiedot

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA

EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 1 INARTES INSTITUUTTI EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN KOULUTUSOHJELMA HAKU EKSPRESSIIVISEN TAIDETERAPIAN JATKO-OPINTOIHIN keväällä 2010 Ekspressiivinen taideterapia Ekspressiivinen taideterapia kuuluu humanistisen

Lisätiedot

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012

Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa. Teemu Rantanen 7.3.2012 Ylemmän AMK-tutkinnon suorittaneiden osaaminen FUAS-ammattikorkeakouluissa Teemu Rantanen 7.3.2012 Taustaa YAMK-tutkinto edelleen kohtuullisen uusi ja paikoin heikosti tunnettu > Tarvitaan myös tutkimustietoa

Lisätiedot

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista

Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista Sosionomikoulutus ja sosiaalityön koulutus suhteessa toisiinsa Kahden sosiaalialan korkeakoulututkinnon suorittaneiden kokemuksia alan koulutuksista YTM, suunnittelija Sanna Lähteinen Sosnet, Valtakunnallinen

Lisätiedot

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa.

Johdantoa. Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän joistakin muista ) lastenpsykiatrisessa arvioinnissa. Johdantoa. Johdantoa. Johdantoa. Lastenpsykiatripäivät 20.-21.4.2009 RASTI RUUTUUN JA PILLERI POSKEEN? - Lastenpsykiatrinen lääkehoito ja tiedonkeruumenetelmät Lastenpsykiatri Minna Koskinen: Ei-strukturoiduista menetelmistä (ja vähän

Lisätiedot

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN

15 Opetussuunnitelma OSAAMISEN ARVIOINTI ARVIOINNIN KOHTEET JA AMMATTITAITOVAATIMUKSET OSAAMISEN HANKKIMINEN Hyväksymismerkinnät 1 (6) Ammaattiosaamisen näyttö Näytön kuvaus Tutkinnon osasta ei anneta ammattiosaamisen näyttöä (kts. tutkinnon osan arvosanan muodostuminen) Näytön arviointi ja arvioijat: (kts. tutkinnon

Lisätiedot

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa

Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Päivitetty 30.6.2011 Portfoliotyöskentely sosiaali- ja terveydenhuollon johtajan pätevyys opinnoissa sekä erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkäritutkinnoissa Ohjeita tuutorille ja koulutettavalle Taustaa

Lisätiedot

Gradu-seminaari (2016/17)

Gradu-seminaari (2016/17) Gradu-seminaari (2016/17) Tavoitteet Syventää ja laajentaa opiskelijan tutkimusvalmiuksia niin, että hän pystyy itsenäisesti kirjoittamaan pro gradu -tutkielman sekä käymään tutkielmaa koskevaa tieteellistä

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA

TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA TAPOJA ANTAA OSAAMISEN NÄYTTÖ KORKEA-ASTEELLA, MITEN TUNNISTAA JA TUNNUSTAA TYÖELÄMÄOSAAMINEN OSAKSI TUTKINTOKOULUTUSTA KOPSU-HANKKEEN TYÖPAJA 27.3.2012 ANNELI AIROLA SISÄLTÖ Taustaa teemalle Esittäytymiset

Lisätiedot

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO

HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO HYVINVOIVA ORGANISAATIO ON TEHOKAS ORGANISAATIO Newolo on markkinoiden edistyksellisin virtuaalivalmentaja henkilökohtaisen hyvinvoinnin kehittämiseksi. Newolo VirtualCoach antaa välineitä muutoksenhallintaan,

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat ja osaaminen

Opetussuunnitelmat ja osaaminen Opetussuunnitelmat ja osaaminen Riitta Pyykkö Pedagogiset messut ajankohtaista opetuksen kehittämisestä Turku 22.5.2012 Mitä sanoo asetus? Yliopiston tehtävänä on jatkuvasti arvioida ja kehittää tutkintoja,

Lisätiedot

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa

Osaamisperusteisuutta vahvistamassa Osaamisperusteisuutta vahvistamassa 18.12.2015 opetusneuvos Hanna Autere ja yli-insinööri Kati Lounema, Opetushallitus Tutkintojärjestelmän kehittämisen tahtotila (TUTKE 2) osaamisperusteisuus työelämälähtöisyys

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen YAMK-koulutuksen toteutuksen arviointi Hannele Laaksonen TIIVISTELMÄ Sosiaali- ja terveysalan johtamisen YAMK-koulutus alkoi Tampereen ammattikorkeakoulussa

Lisätiedot

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011

KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 1 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMIS- OPINNOT (60 op) 16.1.2010 27.5.2011 KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU Koulutuspalvelut 2 KIRJASTO- JA TIETOPALVELUALAN AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille

Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Tutkintojen, oppimäärien ja muiden osaamiskokonaisuuksien sijoittuminen vaativuustasoille Liite Kansallinen vaativuustaso / eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen taso Taso1 Tutkinnot, oppimäärät ja

Lisätiedot

TOIVOKESKEINEN OHJAUSMENETELMÄ

TOIVOKESKEINEN OHJAUSMENETELMÄ TOIVOKESKEINEN OHJAUSMENETELMÄ OHJATAAN YHDESSÄ OULU 25.11.2016 POHDINTATEHTÄVÄ LUENNON AJAKSI KUKA ASIAKKAISTASI HYÖTYISI TÄLLAISESTA LÄHESTYMISTAVASTA? TAUSTAA Professori Spencer Niles: The Hope-Centered

Lisätiedot

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet

Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Psykoosisairauksien tuomat neuropsykologiset haasteet Hyvinkään sairaala 19.11.2015 Neuropsykologian erikoispsykologi Laila Luoma laila.luoma@hus.fi 1 Neuropsykologian kohteena on aivojen ja käyttäytymisen

Lisätiedot

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus

YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus YPE ja TVT opinnot aloitustilaisuus 2.10. 2007 Ohjelma 13.15-13.25 Tervetuloa ja tavoite 13.25 YPE opintojen esittely 13.40 TVT 8 op opintojen esittely 13.55 Koulutusten kytkennät ja suorittamismallit

Lisätiedot

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA

SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA SÄHKÖISET MIELENTERVEYSPALVELUT TERVEYDENHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI ESIMERKKI HOITOON TULON ONGELMISTA: MASENNUS Mielenterveyden häiriöt ovat yleisiä: Yli

Lisätiedot

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin

Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Opetussuunnitelmasta oppimisprosessiin Johdanto Opetussuunnitelman avaamiseen antavat hyviä, perusteltuja ja selkeitä ohjeita Pasi Silander ja Hanne Koli teoksessaan Verkko-opetuksen työkalupakki oppimisaihioista

Lisätiedot

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet:

TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ. Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: TYÖSSÄOPPIMINEN JA AMMATTIOSAAMISEN NÄYTTÖ Tutkinnon osa: Huippuosaajana toimiminen 15 osp Tavoitteet: alan vaativissa tehtävissä. Hän hallitsee alan työt ja työtehtäväkokonaisuudet sekä laajan materiaalivalikoiman.

Lisätiedot

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA

OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN AMMATILLISESSA PERUSKOULUTUKSESSA 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen tunnustamisen taustaa Oppimisympäristöjen monipuolistuminen Koulutuksen taloudellisuuden, tehokkuuden

Lisätiedot

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu!

OPINNÄYTE OJENNUKSEEN. Se on vaan gradu! OPINNÄYTE OJENNUKSEEN Se on vaan gradu! 5.10.2011 Jaana O. Liimatainen Päivän ohjelma 15.15-17 Teemat: Opinnäytetyöprosessi Meininkiä tekemiseen esitys löytyy: valmistu.net http://teemailtapaivat.wikispaces.com

Lisätiedot

Miten mielenterveyttä vahvistetaan?

Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Miten mielenterveyttä vahvistetaan? Psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä kunnosta ja hyvinvoinnista huolehtiminen. Arjen rytmitys. Kuormitus ei ohita voimavaroja. Rasitus vs. lepo. Monipuolinen ravinto

Lisätiedot

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena

FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena FinFami Uusimaa ry Omaiset mielenterveyden tukena Perustettu 1988 Toiminta alkanut vertaisryhmäperiaatteella Tällä hetkellä 13 työntekijää RAY:n tuella Omaisten tuki ja neuvonta: Neljä työntekijää Lapsiperhetyö

Lisätiedot

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma

OPINTO-OPAS Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti. Muotoilun koulutusohjelma OPINTO-OPAS 2008-2009 Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinstituutti Muotoilun koulutusohjelma Design business ja muotoilun tutkimus Ylempi ammattikorkeakoulututkinto Päivitetty 5.9.2008 1 (6) Tutkintoon

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA

HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA 1 (6) HENKILÖKOHTAINEN OPINTOSUUNNITELMA Tohtoriopintojen opetussuunnitelma löytyy tiedekunnan jatko-opinto-oppaasta: www.utu.fi/fi/yksikot/edu/tutkimus/tohtorikoulutus/opinnot/opinto-opas/sivut/home.aspx

Lisätiedot

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi

Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Hahmotelmaa ja taustaa wikipohjaisen opintokerho-opiskelun toteuttamiseksi Opintokeskus Kansalaisfoorumin STUDIO-ryhmä: Eija Majoinen Irma Syrén Timo Tervo Pekka Kinnunen Opintokeskus Kansalaisfoorumi

Lisätiedot

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne

LT /FT tutkinto. Tutkinnon rakenne LT /FT tutkinto Tutkinnon rakenne Lääketieteellisessä tiedekunnassa voi suorittaa seuraavat jatkotutkinnot: lääketieteen tohtori (LT) filosofian tohtori (FT) ja filosofian lisensiaatti (FL) (lääketieteellisen

Lisätiedot

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio

TUOTEKORTTI OPINTOJAKSO. Koulutuksen osa: Sosiaalipedagoginen orientaatio Sosiaalipedagoginen orientaatio 14 tuntia lähiopetusta, oppimistehtävä, laajuus 94 tuntia Yhteensä 108 tuntia (4 op) tuntee sosiaalipedagogisen teorian perusteet löytää sosiaalipedagogisia elementtejä

Lisätiedot