INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA"

Transkriptio

1 INTEGRATIIVINEN KOGNITII- VISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

2 SISÄLLYSLUETTELO Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden psykoterapeuttikoulutus Opiskelijavalinta Koulutusohjelman rakenne... 5 Teoria- ja menetelmäopinnot... 5 Työnohjaus... 5 Koulutuspsykoterapia... 5 Opinnäytetyö Koulutusohjelman opintojaksot... 6 IKT100 Psykoterapeuttisen työn lähtökohdat: tutkiva ote... työhön, menetelmiin ja omaan itseen,... 6 IKT110 Integratiivinen kognitiivinen terapia:... perusteet, struktuuri ja käsitteellistäminen,... 7 IKT120 Integratiivinen kognitiivinen psykoterapia... ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa,... 9 IKT130 Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuus-... häiriöiden, vaikeiden mielenterveyden häiriöiden... ja somatisaatiohäiriöiden hoidossa, IKT140 Kognitiivinen psykoterapia epävakaan, impulsiivisen... ja itsetuhoisen toiminnan, addiktioiden ja... syömishäiriöiden hoidossa, IKT150 Kognitiivisen psykoterapian integratiiviset sovellukset, IKT160 Uuden polven kognitiiviset terapiat ja psykoterapian... integraatio, IKT200 Psykoterapian työnohjaus, 12 op IKT300 Koulutuspsykoterapia, 4 op IKT400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamisen osoittaminen näytöllä... 17

3 INTEGRATIIVINEN KOGNITIIVISTEN PSYKOTERAPIOIDEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS Koulutusohjelma on hyväksytty yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa ja on voimassa asti. Integratiivinen kognitiivisten psykoterapioiden koulutusohjelma on Valtioneuvoston asetuksen 1120/2010 tarkoittama psykoterapeuttikoulutus, joka antaa psykoterapeuttina toimimisen edellyttämän osaamisen ja mahdollistaa psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuden hakemisen. Osaaminen osoitetaan näytöllä. Koulutusohjelman suoritettuaan opiskelija pystyy yksilöpsykoterapeuttisen hoidon itsenäiseen läpiviemiseen osana aikuisten ja nuorten mielenterveyspalvelujen hoito ja kuntoutusprosessia. Kognitiiviset psykoterapiat ovat emotionaalisten ja toiminnallisten häiriöiden ja sairauksien hoitoon kehitettyjä psykologisia hoitomuotoja, joilla on laajasti käyttöä mielenterveyspalveluissa ja muussa terveydenhoidossa, kuntoutuksessa ja muilla palvelusektoreilla. Kognitiivisen terapian uusimmille sovelluksille on ominaista, että ne hyödyntävät useita tuloksellisiksi ja turvallisiksi todettuja hoidollisia elementtejä, kuten tunnesuuntautuneita ja kokemuksellisia työtapoja, kognitiivisten ja metakognitiivisten prosessien käsittelyä, käyttäytymisterapeuttisia interventioita ja hoitosuhteen käyttöä muutoksen välineenä. Sen vuoksi niitä kutsutaan myös integratiivisiksi psykoterapioiksi. Integratiivisen kognitiivisen terapian käyttöalue on laaja ulottuen akuuttien kriisien ja traumaattisten tilojen jälkihoidosta pitkittyneiden mielialahäiriöiden, ahdistuneisuus- ja pelkotilojen, persoonallisuuden kehityshäiriöiden tai psykoottisten ja delusionääristen tilojen hoitoon. Kognitiivinen terapia kuuluu usein myös kroonisen kivun ja monen somaattisen sairauden kuntoutusvaiheen tai uusiutumisen ehkäisyn hoito-ohjelmaan. Useimmat addiktioiden, syömisen ja kehonkuvan häiriöiden, psykosomaattisten sairauksien, tarkkaavuushäiriöiden tai seksuaalielämän ongelmien hoitoon kehitetyt ohjelmat rakentuvat kognitiiviseen psykoterapiaan. Integratiivista kognitiivista terapiaa voi soveltaa yksilö- ja ryhmämuodossa sekä pariterapiana, sekä ajallisesti rajattuina hoitointervalleina että pitkäjänteisenä kuntoutuspsykoterapiana. 3

4 1. OPISKELIJAVALINTA Koulutusohjelmaan valittavalla tulee olla 1) soveltuva ylempi korkeakoulututkinto tai soveltuva sosiaali- ja terveysalan ammattikorkeakoulututkinto; tutkintoon tulee sisältyä tai sen lisäksi olla suoritettuna yhteensä 30 opintopisteen psykologian tai psykiatrian opinnot; tai 2) sairaanhoitajan opistoasteen tutkinto ja tutkinnon lisäksi erikoistuminen psykiatriaan, jos tutkintoon ei ole sisältynyt psykiatrisia opintoja; tai 3) muu 1 ja 2 kohtaa vastaava ulkomailla suoritettu koulutus. Soveltuviksi ylemmiksi korkeakoulututkinnoiksi katsotaan psykologian maisterin tutkinto, lääketieteen lisensiaatin tutkinto, muu soveltuva terveydenhuollon tutkinto sekä yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteen maisterin tutkinto, jossa on pääaineena kehityspsykologia, sosiaalityö, sosiaalipsykologia tai sosiaalipedagogiikka. Soveltuviksi ammattikorkeakoulututkinnoiksi katsotaan tutkintonimikkeet sairaanhoitaja (AMK) ja sosionomi (AMK). Erityistapauksissa myös muu tutkinto voidaan katsoa soveltuvaksi, hakijan opintojen ja työkokemuksen perusteella. Opiskelijaksi ottamisen edellytyksenä on lisäksi vähintään kahden vuoden työkokemus mielenterveyspalveluissa tai sitä vastaavassa tehtävässä, todettu soveltuvuus psykoterapeutin ammattiin ja mahdollisuus tehdä psykoterapiatyötä aikuisten tai nuorten kanssa opintojen aikana. Opiskelijalla tulee myös olla riittävä englanninkielen taito.

5 2. KOULUTUSOHJELMAN RAKENNE Koulutusohjelman laajuus on 61 opintopistettä ja se koostuu teoria- ja menetelmäopintojen, työnohjauksessa tapahtuvan psykoterapeuttisen potilastyön, koulutuspsykoterapian ja opinnäytetyön opintokokonaisuuksista. Opintokokonaisuudet koostuvat opintojaksoista. Teoria- ja menetelmäopinnot IKT100 IKT110 IKT120 IKT130 IKT140 IKT150 IKT160 Psykoterapeuttisen työn lähtökohdat: tutkiva ote työhön, menetelmiin ja omaan itseen Integratiivinen kognitiivinen terapia: perusteet, struktuuri ja käsitteellistäminen Kognitiivinen psykoterapia ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden, vaikeiden mielenterveyden häiriöiden ja somatisaatiohäiriöiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia epävakaan, impulsiivisen ja itsetuhoisen toiminnan, addiktioiden ja syömishäiriöiden hoidossa Kognitiivisen psykoterapian integratiiviset Sovellukset Uuden polven kognitiiviset terapiat ja psykoterapian integraatio Työnohjaus IKT200 Psykoterapian työnohjaus 12 op Koulutuspsykoterapia IKT300 Koulutuspsykoterapia 4 op Opinnäytetyö IKT400 Opinnäytetyö 10 op 5

6 3. KOULUTUSOHJELMAN OPINTOJAKSOT IKT100 Psykoterapeuttisen työn lähtökohdat: tutkiva ote työhön, menetelmiin ja omaan itseen, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää psykoterapian aseman, yhteistyötahot ja toimintakulttuurit yhteiskunnan eri palvelusektoreilla. Hänellä on yleiskäsitys psykoterapiasta ammattina ja ammattikäytännöistä Suomessa. Hän hallitsee psykoterapeuttia koskevat eettiset ja juridiset säännökset ja periaatteet ja hän hahmottaa psykoterapeuttisen työn mahdollisuudet ja rajat. Hän hallitsee perustiedot diagnostiikasta ja sen vaikutuksesta psykoterapian toteuttamiseen, osaa huomioida valtaväestöstä poikkeavia ratkaisuja, esimerkiksi uskonnollisen vakaumuksen, etnisen taustan ja seksuaalisen suuntautuneisuuden. Hän tuntee reflektiivisen toiminnan kehittymisen ja oman toiminnan ohjauksen, perustiedot tavoitteellisesta toiminnasta ja elämäntapamuutosten motivaatioperustasta ja ymmärtää inhimillisen muutoksen vaihemallin ja sen mukaisen etenemisen. Hän hallitsee perusteet psykoterapioiden prosessi- ja tuloksellisuustutkimuksesta ja löytää keskeiset tiedonlähteet, tietokannat, hakuteokset ja verkkosivut ja on tutustunut erilaisiin tapoihin arvioida ja mitata hoidon etenemistä ja tuloksia. Hän tunnistaa hoitosuhteessa ilmeneviä ilmiöitä, sisäistyneiden mallien aktivoitumista ja vastavuoroisia asetelmia, vastatunteita ja täydentäviä tunnereaktioita ja ymmärtää omaa itseä työvälineenä ja osaa huolehtia omasta jaksamisesta ja työhyvinvoinnista. Sisältö: Reflektiivinen toiminta ja yksilön sopeutumishaasteet yhteiskunnassa. Ammattietiikka ja lainsäädäntö. Psykoterapeutiksi kasvaminen ja oppiminen, koulutusohjelman eteneminen. Psykoterapeuttisen työn kohteet ja rajat. Diagnostinen luokittelu ja mielenterveyden psyykkiset, sosiaaliset ja biologiset perusteoriat. Miten tuloksellisuutta ja terapiaprosessia tutkitaan? Muutoksen etenemisen vaiheet ja motivoiva työskentelyote. Yhteistyösuhteen rakentaminen ja ylläpitäminen psykoterapiassa. Hyvän hoitosuhteen välttämättömät ja suotavat ominaisuudet. Hoitosuhteen karikot, murtumien ennakointi ja ylittäminen. Muutosvastarinta ja sen käsittely. Dialogisen hahmotustavan lisäanti integratiivisessa terapiassa. Suhteessaolo kärsimykseen, elinympäristöön ja itseen vastavuoroisina asetelmina. Kuvaaminen ja jäsentäminen terapiaprosessin ja muutoksen käynnistäjänä. Ulkoisen kuvaamisen apuvälineet, heijastava yhteenveto, proosamuotoiset narratiivit ja kirjeet, diagrammamuotoiset piirroskuvat. Terapeuttinen hoitosuhde vastavuoroisena asetelmana. Hoitosuhteessa aktivoituvat tunteenomaiset ja varhaiset mallit: transferenssi- ja vastatransferenssi-ilmiöt. Terapiatunnin struktuuri, joustavuus ja eteneminen prosessina. Terapeuttisten diskurssien hyödyntäminen ja dialoginen sekvenssianalyysi ymmärtämisen apuvälineenä. Vastatunteiden ja täydentävien tunteiden merkitys ja käyttö psykoterapiaprosessissa. Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät. Ennakkoaineistojen herättämien kysymysten sijoittaminen oppimisalustalle. Teoria- ja metodiseminaarit: 6

7 Oman työkulttuurin ja asiakaskunnan luonnehdinta. Omat selviytymiskeinot haastavissa asiakastilanteissa - itsearvioinnin välineisiin tutustuminen. Motivoivan keskusteluotteen harjoittelua pareittain. APES -asteikon käytön harjoittelua videoitujen terapiakatkelmien avulla. Litteroitujen ja äänitettyjen keskustelukatkelmien erittely vastavuoroisten asetelmien tunnistamiseksi. Jakson arviointi välitehtävien ja oppimispäiväkirjan muodossa. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Anchin, J.C. (2008). Pursuing a unifying paradigm for psychotherapy: tasks, dialectical considerations and biopsychosocial systems metatheory. Journal of Psychotherapy Integration, 18, Eronen, A. & Lahti-Nuuttila, P. (2012). Mikä psykoterapiassa auttaa? Integratiivisen lähestymistavan perusteita. Helsinki: Edita. Huttunen, M. & Kalska, H. (toim.) (2012) Psykoterapiat. Helsinki: Duodecim. Kuusinen, K-L. (2008). Terapeuttinen vuorovaikutus. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Evidence-based psychotherapy relationships. Psychotherapy, 48 (1), Arkowitz, H., Westra, H. A., Miller, W. R. & Rollnick, S. (2008). Motivational interviewing in the treatment of psychological problems. New York, NY: Guilford. Leiman, M. (2008). Kognitiivis-analyyttinen näkökulma. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia ( ). Helsinki: Duodecim. Leiman, M. Psykoterapia dialogisena kehitysprosessina. Moniste. Leiman, M. (2008). Avuttomuus ja toimijuus. Artikkeli hankeraportista Tuetusta toimijuudesta itsenäiseen toimijuuteen (32 44). Verkkojulkaisu. Potter, S. (2010). Words with arrows. Unpublished manuscript. Ryle, A. (1975). Self to self and self to other. The world s briefest account of object relations theory. CAT Papers Collection. Moniste. IKT110 Integratiivinen kognitiivinen terapia: perusteet, struktuuri ja käsitteellistäminen, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa käyttää vapaata ja strukturoitua keskustelua, itsereflektion apuvälineitä, narratiivista otetta ja hoitosuhteessa tehtyjä havaintoja tiedon lähteinä. Hän osaa käyttää keskeisiä arvioinnin ja diagnostisia työvälineitä, kohdentaa työskentelyä olennaisiin kohdeongelmiin ja toimintatapamalleihin ja pystyy jäsentämään ja käsitteellistämään asiakkaan tilannetta. Hän osaa laatia ulkoistettuja kuvauksia, kuten funktioanalyysin, käsitteel- 7

8 listämiskaavion tai kirjallisen palautteen muotoon, rakentaa muutosta motivoivia kuvauksia ja palautteita asiakkaan näkökulmasta käsin ja laatia alustavia hoitosuunnitelmia ja sopimuksia. Hän hallitsee yksittäisen tapaamisen agendan sekä struktuurin ja joustavuuden välisen dialektiikan ja hallitsee strukturoinnin ja aktivoinnin pulmakohtia. Sisältö: Keskustelun virittäminen ja diskurssin reunaehdot. Nonverbaalinen viestintä ja implisiittiset merkitykset. Kognitiivisten sisältöjen, automatisoituneiden ajatusten, uskomusten ja narratiivien tunnistaminen. Palautteellisuus reflektiivisen toiminnan virittäjänä - suulliset ja ulkoistetut palautteet. Emootioiden ja toiminnan ohjauksen kognitiivinen malli. Fokusointi ja työskentelykohteiden valinta. Potilaan oman itsehavainnan aktivointi ja rekisteröinti erillisillä päiväkirjatekniikoilla. Seuraantojen opettaminen ja analysointi ketjuanalyysillä. Terapiatunnin työjärjestys ja joustava kurinalaisuus. Välitehtävien esittely ja motivointi. Hoidon etenemisen suunnittelu, aikarajat ja väliarvioinnit. Eri mittaisten terapiajaksojen vaikutukset, edut ja haitat. Ydinprosessit ajallisesti rajatuissa intervalleissa. Potilaan valmistaminen itsenäiseen työskentelyyn ja hoitojakson lopettamiseen. Tuloksellisuuden arviointi ja hoitojakson päättäminen. Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät sekä aiheen problematisointi oppimisalustalla. Seminaari- ja metodiopetus: Keskeisten peruskäsitteiden ja teorioiden selventäminen seminaarimuotoisesti. Itsereflektiota virittävien apuvälineiden käytön harjoittelu menetelmäseminaarissa. Sokratelaisen keskustelutavan harjoittelua pareissa ja pienryhmissä. Eri muotoisten ennakkojäsentäjien, kuten kirjeiden ja diagrammojen laatiminen esimerkkitapauksista ja omalle asiakkaalle. Jakson arviointi välitehtävien ja oppimispäiväkirjan muodossa. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Beck, J. (2011). Cognitive-behavioural therapy: Basics and beyond. Second edition. New York, NY: Guilford. Luvut 2 10, luku 19. Karila, I. Holmberg, N. (2009). Käsitteellistäminen ja keskeiset työtavat. Teoksessa Kähkönen, S, Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) Kognitiivinen psykoterapia (50 70). Helsinki: Duodecim. Dudley, R. Kuyken, W. & Padesky, C. A. (2011). Disorder specific and trans-diagnostic case conceptualization. Clinical Psychology Review, 31, Haarhoff, B., Gibson, K. & Flett, R. (2011). Improving the quality of cognitive behaviour therapy case conceptualization: the role of self-practice/self-reflection. Behavior and Cognitive Psychotherapy, 39,

9 Tikkanen, S. (2009). Kirjoittaminen kognitiivis-analyyttisessa psykoterapiassa. Esitys HY/Palmenian seminaarissa Kirjallisuusterapian perusteet Wilde McCormick, E. (2008). How to enjoy writing a prose reformulation. Reformulation, Ryle, A. & Kerr, I. B. (2002). Introducing Cognitive Analytic Therapy. New York. Wiley. Luku 6: Reformulation sessions. Charman, D. (2004). Core processes in brief psychodynamic psychotherapy. Advancing effective practice. Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum. Osat 3 ja 4, sekä luku 17. Stiles, W. B., Leiman, M., Shapiro, D. A., Hardy, G. E., Barkham, M., Detert, N. B. & Lewelyn, S. P. (2006). What does the first exchange tell? Dialogical sequence analysis and assimilation in very brief therapy. Psychotherapy Research, 16, Vasquez M. J., Bingham R. P. & Barnett J.E. (2008). Psychotherapy termination: Clinical and ethical responsibilities. Journal of Clinical Psychology: In Session, 64, IKT120 Integratiivinen kognitiivinen psykoterapia ahdistuneisuus- ja mielialahäiriöiden hoidossa, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tunteiden säätelyn integratiivisen mallin ja pystyy kommunikoimaan sen potilaalle, tunnistaa vireystason ja mielialan oireita ja osaa käyttää arviointivälineitä. Hän pystyy jäsentämään emotionaalisia oireita ja rakentamaan yhteistoiminnallisia hoitosuunnitelmia, ymmärtää vahvistussuhteet ja osaa kuvata oiretoimintoja kehämäisinä ja osaa perehdyttää ja motivoida potilasta oiretoimintojen sammuttamiseen. Hän tunnistaa ja pystyy tutkimaan angsiogeenisia ja depressogeenisia ajatus- ja mielikuvasisältöjä ja käyttää sokratelaista keskustelutapaa ja mielikuva-altistusharjoitteita, osaa rakentaa vihjekontolliin perustuvia altistus- ja reaktionesto-ohjelmia ja interoseptiivista altistusta ja yhdistää relaksaatio- ja mindfulness-pohjaisia tekniikoita kognitiiviseen ja behavioraaliseen työskentelyyn. Hän ymmärtää akuutin ja keskivaikean depression kognitiivisen hoitomallin, osaa soveltaa aaltoilevan ja kaksisuuntaisen masennuksen hoidon periaatteita, hallitsee toistuvan masennuksen uusiutumisen ehkäisyn hoitomallit, tuntee kroonisen masennuksen CBASB- hoitomallin, osaa käyttää tilanneanalyysiä ja hallittua henkilökohtaistamista, sekä tuntee toiminnan aktivointiin perustuvat työtavat. Sisältö: Ahdistuneisuushäiriöt: yleistynyt ahdistuneisuus ja stressireaktiot, kohteelliset pelkotilat, sosiaalinen fobia, pakko-oireiset häiriöt, paniikkihäiriö, posttraumaattiset reaktiot. Mielialahäiriöt: psykoterapia vakavan masennustilan hoidossa, mielialan aaltoiluhäiriö, kaksisuuntaisen mielialahäiriön hoito, krooninen depressiivisyys. Suhde tunteisiin, tunteita koskevat metauskomukset ja tunteiden säätelykeinot. Tunteiden monitorointi, arviointi ja mittaamisen välineet. Käyttäytymisanalyysin perusteet. Anksiogeenisten ja depressogeenisten ajatusten ja uskomusten käsittely. Altistamishoidon ja reaktion eston hoitoperiaatteet. Käyttäytymisen aktivointi hoidon osana. Toistuvan masennuksen uusiutumisen eston hoitomalli. Kroonisen masennuksen hoidon erityispiirteet. 9

10 Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät sekä niiden problematisointi. Seminaari- ja metodiopetus: Omien tapausesimerkkien kerääminen tavallisista tunne-elämän ongelmista ja niihin liittyvistä ilmaisuista. Ahdistuneisuuden ja masennuksen käsitteellistäminen ja sen jakaminen asiakkaan kanssa. Videodemonstraatiot ja tapausesimerkit, kohdeongelman valintaa ja jäsentämistä koskevat harjoitukset. Psykoterapian hoitosuunnitelmien laatimista omien esimerkkien ja yhteisten tapausten pohjalta. Tilanneanalyysi ja vuorovaikutuksessa aktivoituvien ilmiöiden käyttö. Yksittäisten työtapojen harjoittelua parityönä ja ryhmissä. Jakson arviointi oman ahdistuneisuus- tai masennuspotilaan hoidon tai hoitojakson kuvaus sekä teoreettinen verkkotentti. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Anthony, M.M., Ledley, D.R. & Heimberg, R.G. (2008). Pysyvä muutos. Kognitiivinen käyttäytymisterapia käytännössä. Luvut 1 7. Helsinki: Edita. Beck, J. (2011). Cognitive-behavioural therapy. Basics and beyond. Second edition. New York, NY: Guilford. Luvut ja luku 17. Foa, E. & Wilson, R. (2002). Kerrasta poikki. Vapaaksi pakko-oireista ja rituaaleista. Mielikirjat. Foa, Edna & Kozak, M. (2004). Mastery of obsessive-compulsive disorder (OCD): A cognitive-behavioral approach, therapist guide. Oxford: Oxford University Press. Kähkönen, S., Karila, I. & Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Luvut 4 5 ja 6 7. Karila, I. & Kokko, AM. (2008). Krooninen masennus. Helsinki: Edita. Marks, I.M. (2007). Pelko osa elämää. Prometheus, Helsinki. Martell, C. R., Dimidjian, S., & Hermann-Dunn, R. (2010). Behavioral activation for depression. A clinician s guide. New York, NY: Guilford. Wells, A. (1997). Cognitive therapy of anxiety disorders. Chichester: Wiley. Uusimpia artikkeleita tuloksellisuustutkimuksesta. IKT130 Kognitiivinen psykoterapia persoonallisuushäiriöiden, vaikeiden mielenterveyden häiriöiden ja somatisaatiohäiriöiden hoidossa, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija tunnistaa ja ymmärtää persoonallisuushäiriöiden ilmentymät ja keskeiset kognitiiviset piirteet ja pystyy 10

11 kohdentamaan työskentelyä häiriön kannalta olennaisiin kognitiivisiin prosesseihin. Hän ymmärtää asemansa potilaan sisäisessä kokemusmaailmassa ja pystyy rakentamaan ja ylläpitämään hoitosuhdetta ja ymmärtää tiedonkäsittelyn skemaattisen pohjan. Hän osaa auttaa potilasta tunnistamaan ja ymmärtämään varhaisia sisäisiä ja interpersoonallisia skeemoja, ymmärtää elämänhistoriallisten yhteyksien merkityksen nykyelämän oiretoiminnoissa ja kärsimyksessä, osaa suunnata ja valita episodisia tunnemuistoja tarkasteluun, osaa käyttää keskeisiä elämänhistoriaa aktivoivia työvälineitä, kuten narratiiveja, elämänjanaa, aineistonkeruulomaketta, sukupuuta tai lapsuuden dokumentteja ja mielikuvamatkoja. Hän osaa ohjata potilasta muuttamaan skeemoja funktionaalisemmiksi kognitiivisten työtapojen, kokemuksellisten mielikuvien, käyttäytymistottumusta murtavien tekniikoiden ja hoitotilanteessa tapahtuvan vanhemmoinnin avulla. Sisältö: Persoonallisuushäiriöt. Epävakainen persoonallisuus ja muut epävakaat mielentilat, narsistinen häiriö, riippuvainen persoonallisuushäiriö, eristäytyvä persoonallisuus, paranoidinen persoonallisuus, muut persoonallisuushäiriöt. Omien skeemojen tarkastelu ja skeemainventaarion käytön harjoittelu. Käsitteellistämiskaavion täyttäminen. Skeematyöskentelyn seuraaminen videoesimerkkien avulla. Lapsuuden mielikuvamatkan toteuttaminen. Behavioraalisten harjoitteiden suunnittelu. Psykoosialttiin potilaan psykoterapia. Skitsofrenian ja hallusinaatioiden psykoterapia. Somatisointi ja hypokondria, kiputilat, fibromyalgia, tules-potilaiden hoito, toiminnalliset psykosomaattiset oireet. Opetusmuodot: Ennakkokirjallisuus ja -tehtävät. Seminaari- ja metodiopetus: Skeemainventaarion ja muiden apuvälineiden omakohtainen käyttö sekä soveltaminen oman asiakkaan kanssa. Autobiografian, elämänviivan ja sukupuun käyttö ja esittäminen ryhmälle. Erilaisten kiintymysmallien tarkastelua osallistujien tuomien kliinisten vinjettien ja kotitehtävälomakkeiden pohjalta. Oppimispäiväkirjan pito haasteellisista ja tunnevaltaisista kohtaamistilanteista sekä näiden tilanteiden ongelmanratkaisukeskeistä tarkastelua ryhmissä. Videoituja esimerkkejä vaikeista sopeutumisongelmista kärsivien asiakkaiden terapiaistunnoilta sekä tilanteiden reflektointia. Keskeisten teoreettisten käsitteiden selventäminen opetuskeskustelun ja luentojaksojen avulla. Työtapojen demonstraatiot ja harjoitukset. Jakson suoritus: Uusimpaan tutkimusnäyttöön perehtyminen artikkeleiden avulla ja yhteenvetotiivistelmän laatiminen. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Beck, J. (2005) Cognitive therapy for challenging problems. New York, NY: Guilford. 11

12 French, P. & Morrison, A. P. (2008). Psykoosin varhaisoireet - tunnistaminen ja kognitiivinen psykoterapia. Helsinki: Duodecim. Giesen-Bloo, J., van Dyck, R., Spinhoven, P. ym. (2006). Outpatient psychotherapy for borderline personality disorder: Randomized trial of schema-focused therapy vs. transference-focused psychotherapy. Archive of General Psychiatry, 63, Hautamäki. A. (2002) Kiintymyssuhdeteoria. Teoksessa: Sinkkonen, J. & Kalland, M. (toim.) (2002) Varhaiset ihmissuhteet ja niiden häiriintyminen. Skitsofreniapotilaan kognitiivinen terapia. Kognitiivisen psykoterapiayhdistyksen verkkolehti KOPSY Zimmermann, G., Favrod, J., Trieu, V.H. ym. (2005). The effect of cognitive behavioral treatment on the positive symptoms of schizophrenia spectrum disorders: a metaanalysis. Schizophrenia Research, 77, 1 9. Wallin, D.J. (2007) Attachment in psychotherapy. New York, NY: Guilford. Young, J.E. (2008). Skeematerapia. Helsinki: Edita. Verkkosivut: ja skeematerapia.fi IKT140 Kognitiivinen psykoterapia epävakaan, impulsiivisen ja itsetuhoisen toiminnan, addiktioiden ja syömishäiriöiden hoidossa, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää käyttäytymisterapian integroimisen dialektiseen filosofiaan, epävakaan toiminnan ja dissosiatiivisen häiriön ilmentymät potilaan toiminnassa ja terapiassa, hallitsee keskeiset dialektisen käyttäytymisterapian (DKT) periaatteet, prioriteetit ja hoidon elementit sekä osaa dialektisen kommunikaation perusteet ja tyylivaihtelun, dialektisen altistuksen ja ristiriitojen siedättämisen. Hän osaa yhdistää taitovalmennusta validoivaan kommunikaatioon, pystyy käyttämään hoidon manuaaleja ja ohjaamaan potilaan itsehoitoa, osaa käyttää addiktiivisen toiminnan tunnistamisen ja arvioimisen apuvälineitä ja pystyy rakentamaan addiktiivisen käyttäytymisen funktioanalyysin. Hän hallitsee keskeiset kognitiiviset ja behavioraaliset työotteet riippuvuuksien hoidossa, osaa soveltaa retkahduksen ehkäisyn malleja, tuntee anoreksian, bulimian ja ylipainon ongelmia ylläpitäviä tekijöitä, tuntee dysmorfisen häiriön ominaispiirteet ja hoitovaihtoehdot ja osaa etsiä tietoa syömishäiriöiden hoidosta ja soveltaa tutkittuja hoito-ohjelmia. Sisältö: Tunne-elämän ja toiminnan epävakaisuuden etiologia, kasvuympäristöjen tyypilliset piirteet ja dissosiatiivisen kokemuksen ymmärtäminen ja kohtaaminen. Dialektisen filosofian ja käyttäytymisteknologian keskeiset käsitteet ja teoriapohja. Marsha Linehanin DKT:n yleisperiaatteet, hoidon toteuttamisen puitteet ja toteuttaminen. Toiminnallisten ja aineriippuvuuksien hoidon periaatteet. Syömishäiriön psykoterapian keskeiset työtavat ja hoidon haasteet. Tieteellinen näyttö työtapojen tuloksellisuudesta. Opetusmuodot: Ennakkolukemistot ja -tehtävät. Omien tapausesimerkkien kerääminen impulssiongelmista kärsivien asiakkaiden kanssa. 12

13 Teoria- ja metodiseminaarit: Epävakaisen toiminnan kuvaaminen reformulaationa sekä ongelmakäyttäytymisen käyttäytymisanalyysin tekeminen. DKT:n periaatteiden soveltaminen tapausesimerkkien pohjalta. Dialektisen kommunikaation, validaation ja ongelmanratkaisupuheen mallintamista amerikkalaisten ja suomalaisten videonäytteiden pohjalta. Osallistujien referaatit DKT:n soveltamisesta eri häiriöryhmissä. Retkahduskeskeisen työskentelyn harjoittelua ja itsehoitomateriaalien käytön opettelu. Keskeisten käsitteiden selventäminen luentojaksoilla ja teoriaseminaareissa. Jakson arviointi: Menetelmien soveltaminen oman asiakkaan kanssa ja teoriapainotteinen essee. Kirjallisuus: Kåver, A. & Nilsonne, Å. (2002). Dialektinen käyttäytymisterapia tunne-elämältään epävakaan persoonallisuushäiriön hoidossa. Helsinki: Edita. Tai vaihtoehtoisesti: Miller, A. L., Rathus, J. H. & Linehan, M. L. (2007). Dialectical Behavior Therapy with suicidal adolescents. New York, NY: Guilford. Tai vaihtoehtoisesti: Swales, M. A. & Heard, H. L. (2009). Dialectical Behaviour Therapy: Distinctive features. New York, NY: Routledge. Koivisto, M., Stenberg, J.-H., Nikkilä, H. & Karlsson. H. (2009) Epävakaan persoonallisuushäiriön hoito. Helsinki: Duodecim. Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Luku 13: Syömishäiriöt. Zweig, R. & Leahy, R. L. (2011) Treatment plans and interventions for bulimia and binge-eating disorder. New York, NY: Guilford. Syömishäiriöiden, ylipainon ja vääristyneen kehonkuvan kognitiivinen terapia. Opintoaineisto ICT-instituutti. Uusimpia artikkeleita tuloksellisuustutkimuksista. IKT150 Kognitiivisen psykoterapian integratiiviset sovellukset, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija pystyy yhdistämään yksilöterapeuttista työskentelyä ajallisesti rajattuihin ryhmämuotoisiin interventioihin, osaa käyttää pari- tai perheterapeuttisia väliintuloja yksilöpsykoterapian apuna, hallitsee akuuttien ja post-traumaattisten reaktioiden ja häiriöiden hoidon periaatteet, osaa käyttää kehokeskeisiä, hengitykseen ja liikkeeseen perustuvia psykofyysisiä menetelmiä kognitiivisen terapian yhteydessä sekä tuntee kokemuksellisia ja tunnesuuntaisia, hahmoterapeuttisia ja mielikuvapohjaisia työtapoja emotionaalisen prosessoinnin helpottamiseksi. 13

14 Sisältö: Kognitiivisen psykoterapian tunneteoriat ja niiden sovellukset. Tunnetiedon aktivointi ja käyttö yksilöterapiassa. Kosketuksen saaminen estyneisiin tunteisiin ja emotionaalinen integraatio. Yleisimmät emotionaaliset tekniikat, kuten episodisten mielikuvien aktivointi, focusing, monodraama ja dialogiset tuolitekniikat. Kehotietoisuuteen, hengitykseen ja liikkeeseen perustuvat psykofyysiset menetelmät. Lyhytterapeuttiset ryhmäinterventiot ja kurssimuotoinen työskentely taitovalmennuksena. Lähiomaisen tai puolison mukaan ottaminen yksilöterapiaprosessissa. Traumaperäisen stressireaktion tunnistaminen ja Duodecimin käypä hoito -suositus. Aikuisten ja lasten traumakeskeisen käyttäytymisterapian perusteet. Edna Foan kehittämä altistusterapia PET ja Patricia Resickin kognitiivisen prosessoinnin terapiamalli. Terapeutin ja muiden ammattiauttajien sijaistraumatisoitumisen suojaavat tekijät ja itsehoitokeinot. Opetusmuodot: Ennakkokirjallisuus ja -tehtävät. Seminaari- ja metodiopetus: Emotionaalisten, psykofyysisten ja traumaterapeuttisten tekniikoiden demonstraatioita in vivo ja videoesimerkkien välityksellä. Keskeisten menetelmien omakohtaista harjoittelua parityönä ja suurryhmässä. Traumakartoituksen tekeminen sekä yhden oman potilaan työnohjauksellinen esittely suurryhmässä. Jakson arviointi: Menetelmiä koskevan tietämyksen alku- ja loppuarviointi sekä lyhyen tapausselosteen esittäminen hoidosta tai sen osasta. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Karila, I. (2008). Tunnepainotteinen kognitiivinen psykoterapia. Teoksessa Kähkönen, S., Karila., I. ja Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Greenberg. L. (1993). Facilitating emotional change. New York, NY: Guilford. Luvut Leahy, R. (2011). Emotion regulation in psychotherapy: a practitioners guide. New York, NY: Guilford. Lestinen, J., Mönkkönen, J., Pursiainen, O. & Ruotsalainen, S. (2008). Ryhmämuotoinen kognitiivinen terapia. Teoksessa: Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg, N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia. 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Oja-Koski, R. & Vartiainen, A. (2006) Tunnetyöskentely kahden tuolin dialogin avulla kognitiivisessa psykoterapiassa. Kognitiivisen terapian verkkolehti, 3 (1) Foa, E., Keane, T. M., Friedman, M. J. & Cohen, J. A. (toim.) (2009). Effective treatments for PTSD. Practice guideline from the International Society for Traumatic Stress Studies. New York, NY: Guilford. Luvut 7. Cognitive-behavioral therapy for adults, (ss

15 222), 8. Cognitive-behavioral therapy for children and adolescents, (ss , 11). Eye movement desensitization and reprocessing, (ss ). Williams M. B. & Poijula, S. (2002). PTSD Workbook. Oakland, CA: New Harbinger. Fruzetti, A. & Linehan, M. (2006). The high conflict couple: A Dialectic Behavior Therapy guide to find peace, intimacy & validation. New Harbinger. Holmberg, N. (toim.) (2002). Kognitiivinen pari- ja perheterapia. Päihdehuollon koulutusaineisto -sarja nro 11. Järvenpään sosiaalisairaalan julkaisusarja. Martin, M., Seppä, M., Lehtinen, P., Törö, T. & Lillrank, B. (2010). Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Tampere: Mediapinta. (osittain) IKT160 Uuden polven kognitiiviset terapiat ja psykoterapian integraatio, Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää tunnejärjestelmien aivofysiologisia, evoluutioon ja kulttuuriin liittyviä kehityksellisiä perusteita ja tuntee suhdekehysteorian ja metakognitiivisen teorian ja niiden pohjalle rakentuvat työtavat. Hän pystyy perehdyttämän ja motivoimaan potilasta uudenlaiseen suhteessa oloon kärsimystä tuottavien mielen sisältöjen kanssa, rakentamaan uutta käsitystä minuudesta tarkastelemalla mielen tapahtumia tarinallisina ja kontekstuaalisina, ja osaa käyttää arvotyöskentelyä ja ohjata potilaan toimintaa arvojen suuntaisiksi teoiksi. Hän kykenee mallintamaan hyväksymisen harjoittelun eri muotoja, pystyy käyttämään tietoisuustaitopohjaisia harjoitteita yksilö- ja ryhmämuotoisesti, osaa toteuttaa defuusiota edistäviä harjoitteita ja vahvistaa metakognitiivista havainta-asemaa suhteessa sisäisiin tapahtumiin. Hän tuntee turvallisuus- ja rauhoittumisjärjestelmien kehittämiseen ja vahvistamiseen tähtääviä mielikuvapohjaisia, sanallisia ja kokemuksellisia harjoitteita. Hän tunnistaa oman työtapansa ja kehitysvaiheensa terapeuttina ja osaa arvioida vahvuuksia ja kehityshaasteita psykoterapeuttina kasvamisessa. Sisältö: Tietoisuustaito- ja hyväksynnän harjoitteluun perustuvat kolmannen polven terapiamuodot. Suhdekehysteoria ja siitä johdetut työtavat. Hyväksymis- ja omistautumisterapia teoriassa ja käytännössä. Metakognitiiviseen terapiaan perustuvat hoitomuodot ahdistuneisuuden ja mielialasairauksien hoidossa. Paul Gilbertin Compassion-focused -työote häpeän, syyllisyyden ja muiden toimintaa haittaavien tunteiden hoidossa. Psykoterapeutiksi kasvamisen vaiheet, oman kehityksen, vahvuuksien ja kehittämisalueiden arviointi. Valmentaminen opinnäytetyön tekemiseen. Koulutusohjelman integraatio. Opetusmuodot: Ennakkokirjallisuus ja -tehtävä, opinnäytetyön valmistelu. Seminaari- ja metodiopetus: Keskeisten tekniikoiden demonstraatiot ja omakohtainen kokeilu ryhmissä ja parityönä. Oman kokemuksen reflektointi ja fasilitointi. 15

16 Teoriapohjan selventäminen luentojaksojen ja opetuskeskustelujen avulla. Opinnäytetöiden esittely ja ohjaus verkossa ja luokassa. Jakson arviointi: Kirje itselle omista vahvuuksista ja kasvamisesta psykoterapeuttina. Kirjallisuus: Seuraavat teokset tai vastaavat soveltuvin osin. Crane, R. (2009). Mindfulness-based cognitive therapy. N.Y. Routledge. Lappalainen, R. Hyväksymis- ja omistautumisterapia. Teoksessa Kähkönen, S., Karila, I. ja Holmberg N. (toim.) (2008). Kognitiivinen psykoterapia ( ). 3. uudistettu painos. Helsinki: Duodecim. Lappalainen, R. ym. (2004). Hyväksymis- ja omistautumisterapia käytännössä. SKT:n julkaissarja: Hoitomenetelmien julkaisuja nro 3.1. Fisher, P. & Wells, A. (2009). Metacognitive therapy. New York NY: Routledge. Gilbert, P. (2010). Compassion Focused Therapy. Distinctive features. New York NY: Routledge. Verkkosivut: Klein, R.H. ym. (toim.) (2011). On becoming a psychotherapist. The personal and professional journey. Oxford: Oxford University Press. Luku 12. IKT200 Psykoterapian työnohjaus, 12 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa siirtää teoreettisen ja menetelmällisen opetuksen käytännön taidoiksi ja osaksi opiskelijan omaa työkulttuuria. Sisältö: Työnohjauksessa tarkastellaan hoidon työskentelykohteita, tapauksen jäsentämistä, potilaan muutoksen vaihetta ja motivointia, psykoterapian hoitosuunnitelmaa, hoitosuhteen vastavuoroisia ilmiöitä ja hoitosuhteen ongelmia, terapeutin omia vastatunteita ja menetelmien valintaan ja soveltamiseen liittyviä seikkoja. Kliinistä potilastyötä edellytetään tehtävän vähintään 300 tuntia. Jokaisesta hoidosta laaditaan riittävän yksityiskohtainen raportti. Opetusmuoto: Työnohjaus pienryhmissä 120 tuntia. IKT300 Koulutuspsykoterapia, 4 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija omaa omakohtaisen elämyksellisen kokemuksen psykoterapiasta, myös potilaan näkökulmasta. Hän on laajentanut momentaanista itsereflektion taitoa, tunteiden säätelyä ja laajentanut itsetuntemustaan ja kykyään tunnistaa oman elämän keskeisiä teemoja ja toimintatapamalleja ja ymmärtää niiden elämänhistoriallisia yhteyksiä. Hän tuntee omat kokemuksensa ja tunnereaktionsa siten, että hän pystyy käyttämään niitä hyväksi hoidossa vaarantamatta potilaan etua. Hänellä on riittävä taito 16

17 vuorovaikutuksessa aktivoituvien tunnereaktioiden tunnistamiseksi ja säätelemiseksi. Opetusmuoto: Kognitiivisen psykoterapian vaativan erityistason tai vastaavan pätevyyden omaavan psykoterapeutin antama yksilöllinen koulutuspsykoterapia 80 tuntia tai ryhmämuotoinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia ja yksilöllinen koulutuspsykoterapia 40 tuntia. IKT400 Opinnäytetyö, 10 op Osaamistavoitteet: Opintojakson suoritettuaan opiskelija osoittaa hallitsevansa terapiasuuntauksen keskeiset käsitteet, teoreettisen viitekehyksen, kyvykkyytensä arvioida kriittisesti hoitomuodon tuloksellisuutta ja sitä koskevaa tutkimusta ja ymmärtävänsä hoitomuodon rajat. Hän osoittaa pystyvänsä käyttämään tietolähteitä itsenäisesti, arvioimaan tiedon sovellettavuutta ja pätevyyttä sekä kommunikoimaan terapeuttiyhteisön sisällä ymmärrettävällä tavalla. Sisältö: Itsenäisesti toteutettu ja kirjallisesti raportoitu opinnäytetyö, jolla on selkeä aihealue, joka liittyy opetusohjelmissa käsiteltäviin hoitomuotoihin tai niiden vertailuun muihin hoitoihin ja pohjautuu riittävän laajaan lähdeaineistoon painottaen alan uusinta tutkimustietoa. Opetusmuoto: Seminaarimuotoinen opinnäytetyön suunnittelu, ohjaus ja raportointi. 4. OSAAMISEN OSOITTAMINEN NÄYTÖLLÄ Koulutusohjelmassa hankittu osaaminen osoitetaan näytöllä, joka muodostuu sovitulla tavalla koulutuksen kuluessa kertyvästä opiskelijan näyttösalkusta ja koulutuksen loppuvaiheessa suoritettavasta, tapausjäsennykseen perustuvasta näyttökokeesta. 17

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVIS-INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS - INTEGRATIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUSOHJELMA 65 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat

Psykoterapeuttikoulutusohjelmat Psykoterapeuttikoulutusohjelmat Hakuajat koulutuksiin löytyvät koulutuskohtaisista esitteistä. Tutustu ja hae koulutuksiin: www.jyu.fi/psykoterapeuttikoulutus Koulutusvaihtoehdot: Integratiivinen kognitiivisten

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 20.10.2016 ja on voimassa 31.12.2021 asti. Kognitiivisen

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA Koulutusohjelma on hyväksytty kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnassa 30.3.2017

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA INTEGRATIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Integratiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne...

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS - LASTEN JA NUORTEN PSYKOTERAPIAN SUUNTAUTUMISVAIHTOEHTO KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Lasten ja nuorten kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus...

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä

Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Päihdetyön ammattitutkinto, painotuksena Kognitiivisen psykoterapian perusteet päihdetyössä Koulutuksen tavoite: Osallistujat ymmärtävät kognitiivisen psykoterapian peruskäsitteitä ja kokonaisuutta sekä

Lisätiedot

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman rakenne... 5

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Turussa v. 2015 2018 HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020

AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 1 AIKUISTEN KOGNITIIVINEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, 75 op Imatralla v. 2016 2020 HAKEMINEN HAKUAIKA: 7.9.2015 9.10.2015 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 7.9.2015 psykologian

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS

JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS HAKUOPAS 1. HAKEMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTON JÄRJESTÄMIIN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSIIN Jyväskylän yliopiston järjestämät psykoterapeuttikoulutusohjelmat ovat

Lisätiedot

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA

KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA KONGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOULUTUSOHJELMA SISÄLLYSLUETTELO Kognitiivis-analyyttisen psykoterapian psykoterapeuttikoulutus... 3 1. Opiskelijavalinta... 4 2. Koulutusohjelman

Lisätiedot

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa

Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Kognitiivinen psykoterapia vanhuusiän depressioiden hoidossa Marja Saarenheimo FT, psykologi, psykoterapeutti Vanhustyön keskusliitto/ Terapiahuone MielenTila Kognitiivinen psykoterapia (CBT) Aaron Beck

Lisätiedot

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.

PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA. Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu. PSYKOTERAPEUTTI- KOULUTUKSEN JÄRJESTÄMINEN JYVÄSKYLÄN YLIOPISTOSSA Jaakko Seikkula, jaakko.seikkula@jyu.fi Jarl Wahlström, jarl.wahlstrom@jyu.fi Säädökset ja päätökset Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon

Lisätiedot

1 Johdatus integratiiviseen lähestymistapaan 18. 2 Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät 35 Jarl Wahlström

1 Johdatus integratiiviseen lähestymistapaan 18. 2 Psykoterapian tulos ja siihen vaikuttavat tekijät 35 Jarl Wahlström 5 Sisällys Esipuhe 12 Kirjoittajien esittely 15 1 Johdatus integratiiviseen lähestymistapaan 18 Paula Lahti-Nuuttila ja Sanna Eronen Mitä integratiivinen lähestymistapa tarkoittaa? 20 Integratiivisen lähestymistavan

Lisätiedot

13.10.2011 DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖSSÄ MARSHA M. LINEHAN TUNNE-ELÄMÄLTÄÄN EPÄVAKAA PERSOONALLISUUS

13.10.2011 DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖSSÄ MARSHA M. LINEHAN TUNNE-ELÄMÄLTÄÄN EPÄVAKAA PERSOONALLISUUS WiseMind Psychotherapies & Consulting Oy Tampere, 12.10.2011 DIALEKTINEN KÄYTTÄYTYMISTERAPIA PÄIHDE- JA MIELENTERVEYSTYÖSSÄ Teemu Ryhänen Psykoterapeutti, vaativa erityistaso (VALVIRA, Kela) Kouluttajapsykoterapeutti,

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 82 OP, 2014-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta

Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Ahdistus kognitiivisen psykoterapian näkökulmasta Teijo Laine Psykiatrian erikoislääkäri Psykoterapian kouluttajan erityispätevyys (SLL) Suomen Psykiatriyhdistys Psykiatripäivät 11.3.-13.3.2009 Ahdistus

Lisätiedot

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI

KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI KOKEMUKSIA NETTITERAPIOISTA ERIKOISSAIRAANHOIDOSSA MIELENTERVEYSTALO.FI NUORTEN MIELENTERVEYSTALO.FI NETTITERAPIAT.FI MIELENTERVEYSTALO.FI Aikuisten mielenterveystalossa voit mm. AIKUISET lukea ajantasaista

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio)

Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) 1 Kognitiivis-analyyttisen psykoterapiayhdistys ry:n koulutuskriteerit ennen 1.1.2012 alkaneissa koulutuksissa (20.06. 2012 muokattu versio) KOGNITIIVIS-ANALYYTTISEN PSYKOTERAPIAN KOULUTUS Kognitiivis-analyyttinen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet

PSYKOLOGIA. Opetuksen tavoitteet PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

ja siitä saadut tulokset

ja siitä saadut tulokset Esa Chydenius Psykoterapeutti VET Johtava psykologi Rinnekoti-Säätiö esa.chydenius@rinnekoti.fi Kehitysvammaisten psykoterapia ja siitä saadut tulokset 22.11.2012 Helsinki 1 Sisältö Mitä psykoterapia on?

Lisätiedot

AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET

AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET 1 AIKUISTEN KOGNITIIVISEN PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUKSEN VALINTAPERUSTEET HAKEMINEN HAKUAIKA: 15.08.2014 15.10.2014 Koulutukseen haetaan lomakkeella, joka tulee hakuajan alkaessa 15.8.2014 psykologian oppiaineen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy

Kognitiivisen psykoterapian keskus Luote Oy Koulutuksen tavoitteet Kognitiivisen työnohjaajakoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija saa tiedolliset ja taidolliset valmiudet toimia yksilöiden, ryhmien ja työyhteisöjen työnohjaajana sekä työyhteisöjen

Lisätiedot

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi

PSYKOLOGIA Opetuksen tavoitteet Aihekokonaisuudet Arviointi PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET

Luote Oy Kognitiivisen psykoterapian keskus KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA VALINTAPERUSTEET HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN LASTEN JA NUORTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 84 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma

Perheen vuorovaikutuksen näkökulma Kuulemistilaisuus ja seminaari lasten sosiaalisen ja tunne-elämän kehityksen ja sen ongelmien arvioinnista psykologin työssä 30.1.2013, klo 10.00 16.00 Tieteiden talo, Kirkkokatu 6, Kruununhaka, Helsinki

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 80 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi

Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille. Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Kansallisen tutkintojen viitekehyksen osaamiskuvaukset korkeakouluille Kansallinen Bologna-seurantaseminaari 25.05.2009 Timo Luopajärvi Korkeakoulututkintojen sijoittaminen kansalliseen viitekehykseen

Lisätiedot

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapiayhdistys ry. KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVIS-ANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 73 OP, 2015-2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

OTSIKKO. Nettiterapioiden mahdollisuudet terveydenhuollossa. Alaotsikko. Eero-Matti Koivisto, psykologi, kehittämispäällikkö

OTSIKKO. Nettiterapioiden mahdollisuudet terveydenhuollossa. Alaotsikko. Eero-Matti Koivisto, psykologi, kehittämispäällikkö Nettiterapioiden mahdollisuudet terveydenhuollossa OTSIKKO Alaotsikko Mielenterveystalo.fi Nuorten Nettiterapiat.fi mielenterveystalo.fi Nettiterapiat.fi Eero-Matti Koivisto, psykologi, kehittämispäällikkö

Lisätiedot

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016

Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla. Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 Kipupotilas psykiatrin vastaanotolla Ulla Saxén Ylilääkäri Satshp, yleissairaalapsykiatrian yksikkö 26.05.2016 ICD-10 tautiluokituksessa kipuoire esiintyy vain muutaman psykiatrisen diagnoosin kuvauksessa

Lisätiedot

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration

Yrittäjyys ja liiketoimintaosaaminen Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Tradenomi (Ylempi AMK) Master of Business Administration Koulutusohjelman tuottama tutkinto Tradenomi (Ylempi AMK) on ylempi korkeakoulututkinto, joka tuottaa saman pätevyyden julkisen sektorin virkaan

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö

Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Psykoterapeuttikoulutus ja yliopistoyhteistyö Jorma Piha EFPP Suomen kansallinen verkosto ry:n neuvottelupäivä Helsinki 8.2.2013 Konsortion toiminta Yliopistokohtaiset ratkaisut Asetuksen taustamuistio

Lisätiedot

A. Hakuperusteena oleva tutkinto Jokin seuraavista tutkinnoista/koulutuksista:

A. Hakuperusteena oleva tutkinto Jokin seuraavista tutkinnoista/koulutuksista: 1 (4) Turun yliopiston lastenpsykiatrian oppiaine järjestää yhteistyössä Turun yliopiston Brahea-keskuksen kanssa perhe- ja paripsykoterapeuttikoulutusohjelman 2015 2019. Koulutus järjestetään Turussa

Lisätiedot

Integratiivinen näkökulma traumatisoituneen nuoren psykoterapeuttiseen hoitoon

Integratiivinen näkökulma traumatisoituneen nuoren psykoterapeuttiseen hoitoon Integratiivinen näkökulma traumatisoituneen nuoren psykoterapeuttiseen hoitoon Sami Eloranta PsL, psykoterapian erikoispsykologi TAYS nuorisopsykiatrian vastuualue, Nuorisopsykiatrian poliklinikka 1 16.5.2017

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun asetuksen muuttamisesta Annettu Helsingissä päivänä kuuta 2014 Johtolause 2 a Psykoterapeutin ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava

Lisätiedot

Mielialahäiriöt nuoruusiässä

Mielialahäiriöt nuoruusiässä Mielialahäiriöt nuoruusiässä Kari Moilanen lasten- ja nuorisopsykiatrian erikoislääkäri apulaisylilääkäri/ HYKS/ Psykiatrian tulosyksikkö/ Nuorisopsykiatrian Helsingin alueyksikkö 21.8.2008 LKS auditorium

Lisätiedot

Mielenterveyden häiriöt

Mielenterveyden häiriöt Masennus Mielenterveyden häiriöt Ahdistuneisuushäiriöt pakkoajatukset ja -toiminnot paniikkihäiriöt kammot sosiaalinen ahdistuneisuus trauman jälkeiset stressireaktiot Psykoosit varsinaiset mielisairaudet

Lisätiedot

Interpersoonallisen psykoterapian menetelmä (IPT) ja sen käyttäminen perhekuntoutuksessa

Interpersoonallisen psykoterapian menetelmä (IPT) ja sen käyttäminen perhekuntoutuksessa Interpersoonallisen psykoterapian menetelmä (IPT) ja sen käyttäminen perhekuntoutuksessa Johdanto Ihmiset, kuten muutkin nisäkkäät, tarvitsevat toisiaan selviytyäkseen ja kukoistaakseen. Polyvagaali teoria

Lisätiedot

PSYKOTERAPIAT. Tiina Paunio Psykiatrian professori Helsingin yliopisto

PSYKOTERAPIAT. Tiina Paunio Psykiatrian professori Helsingin yliopisto PSYKOTERAPIAT Tiina Paunio Psykiatrian professori Helsingin yliopisto 16.1.2015 Psykoterapiat Mitä psykoterapia on? Kuka on psykoterapeutti? Miten psykoterapiat eroavat toisistaan? Mikä psykoterapioissa

Lisätiedot

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala

Opintojen ohjaus. Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Opintojen ohjaus Opetuksen kehityspäällikkö Eeva Kuoppala Opetuksen palvelujohtaja Olli Ervaala Taustaa Opintojen ohjaaminen on strategisesti yksi kriittisimmistä prosesseistamme. Laadukkaalla ohjausprosessilla

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste

Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Kognitiivisen psykoterapian yhdistys ry:n järjestämä psykoterapiakoulutus päivitetty 25.8.2008/ Soili Kajaste Yhdistys järjestää nelivuotista ylemmän erityistason (YET) koulutusta. Nelivuotisen koulutuksen

Lisätiedot

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta:

Kuntoutuksen tavoite. Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: PSYKOTERAPIAT Kuntoutuksen tavoite Käsitys mielenterveyden häiriön luonteesta: Hoidon tarpeen taustalla usein kehitysvuosien ylivoimaiset, traumaattiset kokemukset, ajankohtaiset menetykset tai muut ylivoimaiset

Lisätiedot

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014

KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT (30 op) 15.1.2014 joulukuu 2014 Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut Linnankatu 6, PL 51, 87101 KAJAANI www.aikopa.fi KIVUNHOIDON AMMATILLISET ERIKOISTUMISOPINNOT

Lisätiedot

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen

Opetusmenetelmien valinnan perusteita. Strateginen rasti Markku Ihonen Opetusmenetelmien valinnan perusteita Strateginen rasti 26.1.2012 Markku Ihonen Alustuksen osaamistavoitteita Alustuksen jälkeen osallistuja tunnistaa ja osaa eritellä keskeiset opetusmenetelmien valintaan

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO

MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO MIELENTERVEYSTALON OMAISOSIO Tietopaketti sairaalahoidossa olevien potilaiden omaisille Potilaan oikeudet Omaisen oikeudet Potilaan hoitoon liittyvä yhteistyö Valmistuu kevään 2015 aikana 13.11.2014 1

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS TÄYDENNYSKOULUTUS KOGNITIIVISESTA YKSILÖPSYKOTERAPEUTISTA RYHMÄPSYKOTERAPEUTIKSI 65 OP, 2018-2020 Psykologia Medicum

Lisätiedot

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Karl-Erik Wahlberg Jarl Wahlström Jyväskylän yliopisto Psykologia 2012 Turku 23.8.2012 Psykoterapian erikoispsykologikoulutus Psykoterapian erikoispsykologikoulutus

Lisätiedot

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen

Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen Masennus ja mielialaongelmien ehkäisy Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, yksikön päällikkö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; Mielenterveys ja päihdepalvelut osasto;

Lisätiedot

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI

SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä. Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI SSRI-lääkkeet lasten depressioissa ja ahdistuneisuushäiriöissä Mauri Marttunen professori HYKS, HY tutkimusprofessori THL, MIPO, LAMI Mielialahäiriöt (ICD-10) Masennustilat Yksittäinen masennusjakso Toistuva

Lisätiedot

Sisällys. 1 Yleistä ikääntymisestä 18 Marja Saarenheimo. 2 Ikääntyneiden psykoterapeuttisen työn 56 puitteista ja lähtökohdista Hannu Pajunen

Sisällys. 1 Yleistä ikääntymisestä 18 Marja Saarenheimo. 2 Ikääntyneiden psykoterapeuttisen työn 56 puitteista ja lähtökohdista Hannu Pajunen 5 Sisällys Johdanto 11 Sirkkaliisa Heimonen, Hannu Pajunen 1 Yleistä ikääntymisestä 18 Marja Saarenheimo Elämänkulku ja vanheneminen 21 Itsesäätely ja toimijuus ikääntyessä 25 Kognitiivisen vanhenemisen

Lisätiedot

Seinäjoen mielenterveyskeskus Avohoidon ryhmätoiminnat Torikeskuksessa

Seinäjoen mielenterveyskeskus Avohoidon ryhmätoiminnat Torikeskuksessa Avohoidon ryhmätoiminnat Seinäjoen mielenterveyskeskus Avohoidon ryhmätoiminnat Puhelin 06 415 4111 Sähköposti: Kauppatori 1-3F 60100 Seinäjoki etunimi.sukunimi@epshp.fi Avohoidon ryhmätoiminnat 2 (7)

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS AIKUISTEN JA NUORTEN INTEGRATIIVISEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUS- OHJELMA 68 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum

Lisätiedot

Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa

Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa Vuorovaikutusprosessien tutkimuskeskus Menetelmien käyttö eräässä traumafokusoidussa integratiivisessa lapsiperheterapiaprosessissa Sanna Aho Vaativan erityistason perheterapiakoulutus VEP IX Opinnäytetyö

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS PSYKOANALYYTTINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 76 OP, 2013-2016 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta

Lisätiedot

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari

Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin. Marleena Ahonen. TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Verkko-oppiminen: Teoriasta malleihin ja hyviin käytäntöihin Marleena Ahonen TieVie-koulutus Jyväskylän lähiseminaari Virtuaaliyliopistohankkeen taustaa: - Tavoitteena koota verkko-oppimisen alueen ajankohtaista

Lisätiedot

Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia

Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia Kognitiivisen psykoterapian verkkolehti 2006, 3, (1), 46-50. Kognitiivisen psykoterapian yhdistys Kirja-arvio: Kognitiivis-konstruktiivinen psykoterapia Antero Toskala ja Katja Hartikainen: Minuuden rakentuminen.

Lisätiedot

Suoritettava tutkinto

Suoritettava tutkinto OPETUSSUUNNITELMA Sosiaali- ja terveysalan ylempi AMK, ikäosaaminen Suoritettava tutkinto Suomalaisen väestön ikääntyminen näkyy sekä eliniän pidentymisenä että ikääntyneiden väestöosuuden kasvuna. Ikääntyvä

Lisätiedot

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola

Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Hyväksymis- ja omistautumisterapia työvälineenä erityisryhmien kanssa Marjaana Araneva Piia Jaskari Pirjo Kankaanpää Marika Ylikojola Seinäjoki 7.12. 2016 Työryhmän esittäytyminen Hyväksymis- ja omistautumisterapia

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen 1 FYSIIKKA Fysiikan päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta fysiikan opiskeluun T2 ohjata

Lisätiedot

Haasteita ja mahdollisuuksia

Haasteita ja mahdollisuuksia Haasteita ja mahdollisuuksia Klaus Lehtinen Psykiatrian toimialuejohtaja TAYS 10.3.2010 1 Muut Liikuntaelins. Vammat Hengitys Neurologia Psykiatria Syöpä Sydän ja veris. Psykoosit Vaikeat persoonallisuushäiriöt

Lisätiedot

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA

SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA LUONNOS 27.10.2015 SOSIAALI- JATERVEYSMINISTERIÖ Muistio Liite Hallitussihteeri XX.XX.2015 Milja Tiainen VALTIONEUVOSTON ASETUS KUNTOUTUSPSYKOTERAPIAN KORVAUSTASOSTA 1 Nykytila Kuntoutuspsykoterapiaa korvataan

Lisätiedot

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet

Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi-sarjan kurssien 2-5 alustavat sisältösuunnitelmat Luvuilla työnimet Motiivi 2 Kehittyvä ihminen I Johdatus kehityspsykologiaan 1. Kehityspsykologian perusteet Mitä kehityspsykologia on? Kehitys

Lisätiedot

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista

Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Traumaperäisten stressihäiriöiden Käypä hoito suositus - sen hyödyistä ja rajoituksista Markus Henriksson Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos Psykiatrian dosentti, psykoterapeutti Valvira, terveydenhuollon

Lisätiedot

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään

ALAN ASIANTUNTI- JATEHTÄVISSÄ TOIMIMINEN, KE- HITTÄMINEN JA ONGELMANRAT- KAISU - perustella asiantuntijatehtävissä. toimiessaan tekemiään ALKUVAIHEEN MINEN MISALUEET Tasot ALAN TEORIOIDEN, KÄSITTEIDEN, ME- NETELMIEN JA PE- RIAATTEIDEN MINEN 5 - käyttää keskeisiä teorioita, käsitteitä ja menetelmiä johdonmukaisesti erilaisissa - kirjoittaa

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 70 OP, 2015-2018 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

NUORTEN DEPRESSION HOITO

NUORTEN DEPRESSION HOITO NUORTEN DEPRESSION HOITO Mauri Marttunen professori HY, HYKS, psykiatrian klinikka tutkimusprofessori THL Käyvän nuorten mielenterveysongelmien hoidon lähtökohtia (1) Alkuarvio Hoitoon tulon syy Perusteellinen

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä

Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Psykoterapia Nils Holmberg ja Seppo Kähkönen Kognitiivisen psykoterapian perusperiaatteet ja käyttö mielialahäiriöissä Aron T. Beck kehitti kognitiivisen psykoterapian alun perin depression hoitoon, mutta

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36

Pakollinen kurssi. Syventävät kurssit 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 Pakollinen kurssi 3V\\NNLQHQWRLPLQWDRSSLPLQHQMDYXRURYDLNXWXV36 tutustuu psykologiaan tieteenä ja psykologian soveltamiseen yhteiskunnan eri alueilla ymmärtää erilaisia tapoja tutkia ja selittää ihmisen

Lisätiedot

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia

EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors. TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia EFPP 5.2.2011 Olavi Lindfors TUTKIELMAN JA TIETEELLISEN KIRJOITTAMISEN OHJAAMINEN koulutusyhteisöjen kokemuksia OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET OPM mietintö 2003 koulutukseen tulee sisältyä psykoterapian

Lisätiedot

5.16 PSYKOLOGIA TAVOITTEET

5.16 PSYKOLOGIA TAVOITTEET 5.16 PSYKOLOGIA Ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä psykologia antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen tiedon

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2016 2019 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

Psykologia. Opetuksen tavoitteet

Psykologia. Opetuksen tavoitteet Psykologia Psykologia antaa ihmisen toimintaa tutkivana tieteenä antaa opiskelijalle valmiuksia havainnoida ja ymmärtää monipuolisesti ihmistä ja hänen toimintaansa vaikuttavia tekijöitä. Psykologisen

Lisätiedot

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01)

Pakollinen kurssi. 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) Pakollinen kurssi 1. Psyykkinen toiminta ja oppiminen (PS01) ymmärtää biologisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kulttuuristen tekijöiden merkityksen ihmisen toiminnan selittämisessä ja ymmärtämisessä tuntee

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa. Kaisa Pietilä 28.1.2016 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 28.1.2016 Työpajan lähtökohdat Jokaisella on mahdollisuus lisätä työhönsä terapeuttisia elementtejä kysyä ja kyseenalaistaa

Lisätiedot

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1

Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto NETTITERAPIAT OH TERO LAIHO KEHITTÄMISPÄÄLLIKKÖ EERO-MATTI KOIVISTO 9.10.2014 1 Tietohallinto Saatavuus merkittävä osa psyykkisesti oireilevista suomalaisista ei ilmeisesti hae tai ei eri

Lisätiedot

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen

TUKIMATERIAALI: Arvosanan kahdeksan alle jäävä osaaminen KEMIA Kemian päättöarvioinnin kriteerit arvosanalle 8 ja niitä täydentävä tukimateriaali Opetuksen tavoite Merkitys, arvot ja asenteet T1 kannustaa ja innostaa oppilasta kemian opiskeluun T2 ohjata ja

Lisätiedot

Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Juha Holma

Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä. Juha Holma Psykoterapian asema terveydenhuollon palvelujärjestelmässä Juha Holma 16.12.2015 Psykoterapia Psykoterapia on tavoitteellista, mielenterveyden ongelman tai häiriön poistamiseen tai lieventämiseen tähtäävää

Lisätiedot

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen

KOULUTUKSEN JÄRJESTÄJÄT TAUSTA RYHMÄANALYYTTINEN PSYKOTERAPIA JA KOULUTUKSEN TAVOITE VALINTAPERUSTEET. Koulutusohjelma pohjautuu psykoanalyyttiseen HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS RYHMÄPSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS, ANALYYTTINEN VIITEKEHYS 76 OP, 2013-2017 Psykologia Käyttäytymistieteiden laitos Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Psykiatria

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala

Mielenterveysongelmien kuntoutus. HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Mielenterveysongelmien kuntoutus HELSINKI 10.3.2014 Tanja Laukkala Luennon rakenne Käypä hoito suositusten Depressio Kaksisuuntainen mielialahäiriö Epävakaa persoonallisuus Skitsofrenia Traumaperäiset

Lisätiedot

Toimijuuden esteet ja eteneminen. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät Mikael Leiman Emeritusprofessori Laudito Oy

Toimijuuden esteet ja eteneminen. Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät Mikael Leiman Emeritusprofessori Laudito Oy Toimijuuden esteet ja eteneminen Itä-Suomen ohjaushenkilöstön koulutuspäivät 6-7.11.2014 Mikael Leiman Emeritusprofessori Laudito Oy Auttamisen perusedellytyksistä Kaikki auttaminen perustuu yhteyteen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

MILLAISESTA NÄKÖKULMASTA AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖITÄ JA NIIDEN APUKEINOJA TARKASTELLAAN?

MILLAISESTA NÄKÖKULMASTA AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖITÄ JA NIIDEN APUKEINOJA TARKASTELLAAN? MILLAISESTA NÄKÖKULMASTA AISTITIEDON KÄSITTELYN HÄIRIÖITÄ JA NIIDEN APUKEINOJA TARKASTELLAAN? ELLA MUTANEN SOT12 SYVENTÄVÄ PORTFOLIO, KEVÄT 2015 PORTFOLION LÄHTÖKOHDAT Oma kiinnostus Opinnäytetyö aiheeseen

Lisätiedot

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS

VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS VUOROVAIKUTUS JA LAPSUUSIÄN TUNNE- ELÄMÄN KEHITYS 6.11.2017 1 VUOROVAIKUTUS VOI OLLA Suojaavana tekijänä tunne-elämän suotuisalle kehitykselle myös korjaavaa, hoitavaa (sekä hoito- ja terapiasuhteet että

Lisätiedot

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014

Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014 K Kognitiivisen psykoterapian lähestymistapa elämyspedagogiikassa Kaisa Pietilä 14.11.2014 Tavoitteet Saada perustiedot kognitiivisesta psykoterapiasta Kokeilla kognitiivisen psykoterapian menetelmiä,

Lisätiedot

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON?

Osaamisportfolio. Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi (5) MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Opiskelijan portfolio-ohje [Asiakirjan nro] Päivitetty viimeksi 27.12.2017 1 (5) Osaamisportfolio MIKÄ OSAAMISPORTFOLIO ON? Osaamisportfoliossa osoitat joko sellaisenaan tai erikseen annettujen tehtävien

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Nuorten kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjausverkostojen yhteistoimintakulttuuri. Koli seminaari Mikael Leiman Laudito Oy

Nuorten kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjausverkostojen yhteistoimintakulttuuri. Koli seminaari Mikael Leiman Laudito Oy Nuorten kokonaisvaltainen ohjaus ja ohjausverkostojen yhteistoimintakulttuuri Koli seminaari 11.4.2014 Mikael Leiman Laudito Oy Kohdallinen apu transteoreettisen muutosmallin (TTM) valossa Psykoterapia,

Lisätiedot

Traumat ja traumatisoituminen

Traumat ja traumatisoituminen Traumat ja traumatisoituminen Elina Ahvenus, psykiatrian erikoislääkäri Kidutettujen Kuntoutuskeskus Luennon runko Trauman käsitteestä Traumatisoitumiseen vaikuttavista tekijöistä Lapsuuden traumojen vaikutuksista

Lisätiedot

Perhehoito terapeuttisessa viitekehyksessä Milla Höykinpuro YTM/sosiaalipsykologia, sosiaalityöntekijä Familar Pohjanmaa

Perhehoito terapeuttisessa viitekehyksessä Milla Höykinpuro YTM/sosiaalipsykologia, sosiaalityöntekijä Familar Pohjanmaa Perhehoito terapeuttisessa viitekehyksessä 31.10.2017 Milla Höykinpuro YTM/sosiaalipsykologia, sosiaalityöntekijä Familar Pohjanmaa Mitä esitykseltä toivottiin? Miksi Familarin sijaisperhevalmennusta on

Lisätiedot

MATKAILUALAN KOULUTUS

MATKAILUALAN KOULUTUS Master s Degree Programme in Tourism MATKAILUALAN KOULUTUS 90 op OPINTOSUUNNITELMA 2014 2016 Opintojen lähtökohdat Työelämän toimintaympäristön nopeat muutokset, toimintojen kansainvälistyminen sekä taloutemme

Lisätiedot

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP,

HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, HELSINGIN YLIOPISTO PSYKOTERAPEUTTIKOULUTUS KOGNITIIVINEN AIKUISTEN YKSILÖPSYKOTERAPIAN KOULUTUSOHJELMA 70 OP, 2017-2020 Psykologia Medicum Lääketieteellinen tiedekunta Psykiatria Clinicum Lääketieteellinen

Lisätiedot

Persoonallisuushäiriöt. Jyrki Nikanne Psykologi 21.9.2011

Persoonallisuushäiriöt. Jyrki Nikanne Psykologi 21.9.2011 Persoonallisuushäiriöt Jyrki Nikanne Psykologi 21.9.2011 Mitä tarkoittaa persoonallisuus? Persoonallisuushäiriödiagnoosi Millä mielellä otan tiedon vastaan? Millä mielellä lähden tarjottuun hoitoon? Määritelmä

Lisätiedot