PÄÄTÖS Nro 121/07/1 Dnro ISY-2007-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen Stora Enso Publication Papers Oy Ltd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PÄÄTÖS Nro 121/07/1 Dnro ISY-2007-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen Stora Enso Publication Papers Oy Ltd"

Transkriptio

1 PÄÄTÖS Nro 121/07/1 Dnro ISY-2007-Y-132 Annettu julkipanon jälkeen HAKIJA Stora Enso Publication Papers Oy Ltd ASIA Enäjärven ynnä muiden järvien säännöstelyä koskevan päätöksen nro 50/Va/73 lupaehtojen muuttaminen, Anjalankoski ja Hamina. ASIAN VIREILLETULO Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt muutosta Enäjärven ynnä muiden järvien säännöstelyä koskevaan päätökseen nro 50/Va/73 lupaehtojen 5 ja 6 osalta. Muistutusten johdosta antamassaan selityksessä hakija on lisäksi hyväksynyt säännöstelyn tarkkailua koskevan lupaehdon 7 muuttamisen Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen muistutuksessa edellytetyllä tavalla. NYKYINEN LUPA Itä-Suomen vesioikeus on päätöksellään nro 50/Va/73, koska hankkeesta saatavaa hyötyä oli pidettävä siitä johtuvaan vahinkoon, haittaan ja muuhun edunmenetykseen verrattuna huomattavana, vesilain 2 luvun 6 :n 2 momentin, 7, 17, 18, 24 ja 25 :n, 8 luvun 2, 6, 7, 9 ja 10 :n, 11 luvun ja 22 luvun 7 :n sekä vesioikeuslain 1 luvun 5 :n nojalla myöntänyt Enso-Gutzeit Osakeyhtiölle sen Summan tehtaiden vedensaannin turvaamiseksi luvan Summanjoen vesistöön kuuluvien Enäjärven, Sanijärven ja Saaramaanjärven säännöstelyyn ja pysyvän käyttöoikeuden hanketta varten tarvittaviin toiselle kuuluviin ranta-alueisiin. Säännöstelyä koskevat lupaehdot 5, 6 ja 7 kuuluvat seuraavasti:

2 "5) Enä- ja Sanijärven säännöstely on Turpaankosken säännöstelypadolla hoidettava niin, ettei Enäjärven vedenpinta tulvakautta lukuunottamatta ylitä seuraavien pisteiden kautta piirretyn murtoviivan määrittelemää ylärajaa: tammikuun 1 pnä NN + 52,00 m huhtikuun 1 pnä NN + 51,60 m toukokuun 1 pnä NN + 52,00 m joulukuun 31 pnä NN + 52,00 m, paitsi uittoa suoritettaessa, jolloin uittajien niin vaatiessa vedenpinta pidetään korkeudessa NN + 52,20 m. Enäjärven vedenpinnan ylittäessä edellä mainitun ylärajan on kaikki patoaukot avattava ja pidettävä niin kauan avoinna, että ylärajan korkeus jälleen saavutetaan tai alitetaan. Enäjärven vedenpinnan laskiessa säännöstelyn alarajalle, mikä on korkeudella NN + 51,50 m, on hakijan ryhdyttävä toimenpiteisiin, ettei tätä alarajaa aliteta. 6) Enäjärven vedenpinnan ollessa mainittujen säännöstelyrajojen välillä luvan saajalla on oikeus juoksuttaa vettä Summanjokeen Turpaankosken säännöstelypadon kautta niin, että Summanjoen alajuoksulla virtaama-arvo on vähintään 0,5 m 3 /s. Vesimäärää ei saa pienentää alle 0,5 m 3 /s:n, ellei vastaavan luonnollisen vesimäärän arvioida olevan tätä pienemmän. Pienin juoksutusvesimäärä Turpaankosken säännöstelypadolla on 0,05 m 3 /s. Juoksutus säännöstelypadon kautta on hoidettava niin, ettei säännöstelystä aiheudu haittaa Turpaankosken alapuolella oleville voimalaitoksille eikä muutakaan haittaa tai vahinkoa Summanjoen varsilla. Keväällä on tulvan alusta saakka juoksutus hoidettava silmällä pitäen sitä, ettei säännöstelyn yläraja ylity tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, niin että ylitys jää mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. Kevättulvan jälkeen älköön juoksutettako suurempaa vesimäärää kuin 2,0 m 3 /s muulloin kuin silloin, kun tämä on ylärajan ylityksen estämiseksi välttämätöntä tai kun uiton toimittaminen sitä vaatii. 7) Enäjärven vedenkorkeudet havaitaan Enä- ja Sanijärven välisessä joessa ns. Salmensillan alapuolella olevan vedenkorkeusasteikon n:o 3 kohdalla. Asteikkoon on korkeudet NN + 52,20 m, NN + 52,00 m, NN + 51,60 m ja NN + 51,50 m erikseen selvästi merkittävä. Asteikko on luvan saajan pidettävä kunnossa ja havaittava päivittäin. Havainnot on ilmoitettava kuukausittain Kymen vesipiirin vesitoimistolle." 2 Säännöstelystä aiheutuvien kalataloudellisten vahinkojen hyvittämistä koskevan asian on Itä-Suomen vesioikeus ratkaissut päätöksellään nro 21/Va/82. HAKEMUS Suomenlahteen laskeva Summanjoki saa alkunsa Salpausselän etelärinteiltä. Palvasjärvestä lähtevään puroon yhtyy Kelkan kylän kohdalla Kynelmysjärvestä Saaramaan-

3 3 järven kautta laskeva Kelkanjoki. Summanjoki laskee n. 3 km alempana Sanijärveen. Sanijärvestä johtaa n. 300 m pitkä kapea uoma Enäjärveen. Enäjärvi jakaantuu useammaksi erilliseksi seläksi, joista pohjoisimpaan laskee Kuoppalanjoki. Enäjärven eteläpäästä vedet virtaavat Turpaankosken säännöstelypadon kautta varsinaiseen Summanjokeen ja edelleen Suomenlahteen. Enä- ja Sanijärven valuma-alueen koko Turpaankosken padolla on n. 225 km² ja järvisyys n. 4,4 %. Sanijärven pinta-ala on 0,88 km² ja rantaviivan pituus on 6,2 km. Enäjärven pinta-ala on 3,06 km 2 ja rantaviivan pituus saarineen on 20 km. Järvien kokonaistilavuus säännöstelyn ylärajalla on n. 6,6 milj.m 3 ja säännöstelytilavuus on n. 2 milj.m 3. Summajoen uittosääntö on kumottu Itä-Suomen vesioikeuden päätöksellä nro 1/77/1. Enä- ja Sanijärven säännöstely turvaa Stora Enson Summan paperitehtaan raakaveden saantia. Säännöstelyn kehittämiseksi on tehty aloite jo vuonna 1987 ja nykyisin säännöstelyä hoidetaan säännöstelystä aiheutuvien haittojen vähentämiseksi jossain määrin lupaehtojen mukaisesta säännöstelystä poiketen. Järvien vedenkorkeus on pidetty lähes säännöstelyn ylärajalla, eikä kevätalennusta ole tehty täysimääräisenä. Alapuolisessa vesistössä esiintyvien haittojen estämiseksi ei kaikkia luukkuja myöskään ole avattu heti säännöstelyn ylärajan ylityksen jälkeen. Tehtyjen selvitysten ja laskelmien sekä alueen asukkaiden kanssa tehdyn yhteistyön perusteella hakija on esittänyt, että säännöstelyluvan lupaehdot 5 ja 6 muutetaan kuulumaan seuraavasti: 5. Enä- ja Sanijärven säännöstely on Turpaankosken säännöstelypadolla hoidettava niin, ettei vedenpinta tulvakautta lukuun ottamatta ylitä tasoa NN + 52,00. Vedenpinnan ylärajan ylittyessä on patoaukkoja avattava siten, että ylärajan ylitys on korkeintaan 0,2 m ja ylitys kestää korkeintaan 5 vuorokautta. Jos ylitys on suurempi kuin 0,2 m tai jos ylitys kestää kauemmin kuin 5 vuorokautta, on patoaukkojen oltava täysin auki kunnes vesipinta laskee tasoon NN + 52,00 tai sen alle. Enäjärven vedenpinnan laskiessa säännöstelyn alarajalle, mikä on korkeudella NN + 51,50, hakijan on ryhdyttävä toimenpiteisiin, ettei tätä alarajaa aliteta.

4 6. Enäjärven vedenpinnan ollessa mainittujen säännöstelyrajojen välillä luvan saajalla on oikeus juoksuttaa vettä Summanjokeen Turpaankosken säännöstelypadon kautta niin, että Summanjoen alajuoksulla virtaama-arvo on vähintään 0,5 m 3 /s, ellei vastaavan luonnollisen vesimäärän arvioida olevan tätä pienemmän. Pienin juoksutusvesimäärä Turpaankosken säännöstelypadolla on 0,05 m 3 /s. Juoksutus säännöstelypadon kautta on hoidettava niin, ettei säännöstelystä aiheudu haittaa Turpaankosken alapuolella oleville voimalaitoksille eikä muutakaan haittaa tai vahinkoa Summanjoen varsille. Keväällä on tulvan alusta saakka juoksutus hoidettava silmällä pitäen sitä, ettei säännöstelyn yläraja ylity tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, niin että ylitys jää mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. Kevättulvan jälkeen älköön juoksutettako suurempaa vesimäärää kuin 2,0 m 3 /s muulloin kuin silloin, kun tämä on ylärajan ylityksen estämiseksi välttämätöntä. Ylärajan ylittyessä vesipinnan ollessa välillä NN + 52,00 52,20 juoksutus on enintään 8 m 3 /s." 4 Hankkeen tavoitteena on parantaa järvien virkistyskäyttöä ja kalataloutta sekä vähentää Summanjoen alajuoksun tulvia. Hankkeella pääasiassa laillistetaan nykyinen säännöstelykäytäntö. Hakemukseen on liitetty säännöstelyn kehittämiseksi tehty vesitasetarkastelu, jonka perusteella säännöstelyn kevätkuopan poistaminen ei kasvata Enä- ja Sanijärven tulvakorkeutta, eikä Summanjoen tulvahuippua, koska kevätkuopalla saatava varastotilavuus täyttyy jo sulannan alkuvaiheessa. Äkillisten runsaiden kesäsateiden jälkeen säännöstelyn yläraja NN + 52,00 m ylittyy helposti, jos luukkuja ei avata nopeasti. Luukkujen nopea avaaminen pahentaa alapuolisen Summanjoen kesätulvia, mikä on voimassaolevassa luvassa kielletty. Alapuolisten kesätulvien pienentämiseksi Enä- ja Sanijärveen on suunniteltu 0,2 m varastotilavuutta nykyisen säännöstelyn ylärajan NN + 52,00 m ja korkeuden NN + 52,20 m välille. Tämä vastaa 3,5 mm valuntaa ja 9,3 m 3 /s virtaamaa yhden vuorokauden ajan. Varastotilavuuden hyödyntäminen siirtää Enä- ja Sanijärven juoksutusvirtaaman merkittävää lisäystä 2 4 vuorokautta. Säännöstelyn yläraja NN + 52,00 m ei muutu. Nykyinen keskivedenkorkeus jaksolta on NN + 51,97 m eli likimäärin sama kuin tavoitevesipinta NN + 51,98 51,99 m. Enäjärven vedenkorkeuden jakson aikana on ollut noin kolmasosan ajasta vesipinta säännöstelyn ylärajan yläpuolella, mutta vain 3,8 % ajasta eli keskimäärin 2 viikkoa vuodessa vesipinta on ollut tason NN + 51,20 m yläpuolella.

5 5 Tason NN + 52,20 m ylitykset ovat tapahtuneet kevättulvilla ja muulloin runsaiden sateiden jälkeen ja ylitykset tulevat jatkumaan likimäärin saman suuruisina ja -kestoisina riippumatta siitä, muutetaanko säännöstelyohjetta. Hanke ei edellytä rakentamistoimenpiteitä, eikä sillä vaikuteta vesistön keskivedenkorkeuden perusteella määräytyvään vesistön rajaan maata vasten. Muutosten seurauksena Enä- ja Sanijärven vedenkorkeusvaihtelu alkaa muistuttaa enemmän luonnontilaa, kun sateiden jälkeen järvien vesipinta hieman nousee palautuakseen sen jälkeen normaalitasolle. Veden laatu paranee kevättalvella, koska vesisyvyyttä ja -tilavuutta tulee lisää nykyiseen verrattuna. Pakollisen kevätalennuksen poistaminen parantaa merkittävästi hauen kudun ja kevätkalastuksen onnistumista. Kevätalennuksen poistolla saattaa olla myönteinen vaikutus joillekin matalille ranta-alueille, kun jäät eivät kevättalvella enää painu pohjaan. Summanjoen alaosan tulva-alueet hyötyvät, kun runsaiden sateiden jälkeen Enä- ja Sanijärveen pystytään pidättämään 2 4 vrk:n ajan tulvavirtaama 2 4 m 3 /s. Säännöstelykäytännön muuttaminen on yleisen tarpeen vaatimaa, koska hankkeella parannetaan järvien virkistyskäyttöä ja kalataloutta sekä helpotetaan Summanjoen alaosan tulvatilannetta erityisesti haitallisten kesätulvien osalta. Säännöstelyä on hoidettu tähänkin asti sateiden jälkeen pääpiirteissään nyt esitetyssä muodossa. Vahinkoja tai haittoja ei ole esiintynyt. TIEDOKSIANTO Hakemus on vesilain 16 luvun 6,7 ja 8 :n mukaisesti annettu kuuluttamalla tiedoksi. Muistutukset, vaatimukset ja mielipiteet tuli toimittaa ympäristölupavirastolle viimeistään MUISTUTUKSET 1) Kaakkois-Suomen ympäristökeskus on lausunut, että esitetyt muutokset parantavat säännöstelyä käytettävissä olevien mahdollisuuksien rajoissa. Muutokset ovat edullisia Enäjärven alapuolisen jokiympäristön kannalta, eikä niillä ole haitallista vaikutusta Enä- ja Sanijärven veden laadun ja vesi- ja rantaympäristön tilan kannalta.

6 6 Lupaehdon 5) osalta ympäristökeskus on esittänyt, että lupaehto muutettaisiin esitettyä joustavampaan muotoon seuraavasti: " täysin auki, mikäli Enä- ja Sanijärven tulovesimäärät ovat edelleen padon purkautumiseen nähden merkittävästi suuremmat". Enäjärven vedenkorkeuksien tarkkailua lupaehdon 7) mukaisesti on edelleen jatkettava asteikolta nro Luvan haltija on velvoitettava tarkkailemaan Keisarinkosken vedenkorkeuksia ja virtaamaa päivittäin olemassa olevalta asteikolta nro ja välittämään vedenkorkeus- ja virtaamatiedot sähköisesti ympäristöhallinnon tietojärjestelmään. Säännöstelypadon luukkujen avaamisesta ja sulkemisesta on pidettävä kirjaa, mitä koskevat tiedot on toimitettava sovittavalla tavalla ympäristökeskukselle. Säännöstelyn ja juoksutuksen vaikutusten selvittämiseksi lupaehdon 15) sanamuoto on muutettava kuulumaan seuraavasti: "Luvan saajan on tarkkailtava veden laatua ja vesiympäristöä säännöstelyn ja juoksutusten vaikutusten arvioimiseksi Enä- ja Sanijärvellä sekä Summanjoella. Luvan saajan on toimitettava tarkkailun järjestämistä koskeva suunnitelma Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen hyväksyttäväksi kolmen kuukauden kuluessa luvan voimaantulosta". 2) Kaakkois-Suomen TE-keskus on lausunut, että säännöstelyn vaikutukset ovat pääosin hyviä. Järvien säännöstely ja Summan tehtaan vedenotto on sovitettava yhteen niin, että vedenotto ei haittaa joen alajuoksulla vaelluskalojen pienpoikasten elinolosuhteita eikä vaelluskalojen nousumahdollisuuksia lisääntymisalueilleen. Säännöstelylupaa on muutettava niin, että joen alaosassa turvataan riittävä minimivirtaama. Summanjokeen on juoksutettava vettä Turpaankosken säännöstelypadon kautta niin, että Summanjoen alajuoksulla virtaama vedenoton jälkeen on vähintään 0,5 m 3 /s. Vedenottomääriä ja pumppaamon alapuolisia Alakosken kokonaisvirtaamia on tarkkailtava ja huolehdittava siitä, että ohijuoksutus ei hetkellisestikään alita lupaehtojen minimivirtaamaa. Vuodelta 1902 olevan Turpaan myllypadon rakentamista koskevan luvan kalataloudelliset määräykset on selvitettävä säännöstelyluvan käsittelyn yhteydessä ja mahdolliset kalataloudelliset velvoitteet on pantava täytäntöön.

7 7 Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksellään nro 21/Va/82 määräämä istutusvelvoite Enä- ja Sanijärveen ei ole säännöstelystä aiheutuvien haittojen kannalta riittävä eikä tarkoituksenmukainen. Järvialueiden kalataloudellisten haittojen kompensoimiseksi tulisi määrätä euron kalatalousmaksu, jota voidaan käyttää toimenpidevelvoitetta joustavammin. Enäjärven ynnä muiden järvien säännöstelyn kalataloudellisia vaikutuksia on tarkkailtava sekä järvialueella että Summanjoessa. Erityistä huomiota tarkkailussa tulee kiinnittää Alakoskella sijaitsevan vedenoton vaikutukseen alapuolisten koskialueiden virtaamiin ja vaelluskalojen nousumahdollisuuksiin sekä lisääntymisolosuhteisiin Kaakkois-Suomen TE-keskuksen hyväksymän ohjelman mukaisesti. 3) AA Anjalankosken Enäjärven kylässä sijaitsevan tilan Pussinpohja RN:o 1:186 omistajana vaatinut täysimääräistä korvausta suunnitellusta 5 7 vuorokauden jaksoissa tapahtuvasta + 20 cm:n vedenpinnan nostamisesta aiheutuvista taloudellisista menetyksistä ja esteettisistä haitoista sekä tarpeellisista rannan ja sillä olevien rakenteiden kunnostamisesta. Muistuttajan tila on niin alavalla maalla, että vähäinenkin Enäjärven pinnan nostaminen muuttaa tontin ranta-alueen käyttökelvottomaksi. Rannalla on keittokatos, ruokailupaikka ja savustuspaikka, jotka tuhoutuvat. Lisäksi rannan lehtipuusto kuolee. 4) BB, CC ja DD ovat puoltaneet muutoksen hyväksymistä. Järven vedenpinnan korottaminen parantaisi huomattavasti järven säilymistä, ekologista tilaa, virkistyskäyttöä ja kalastusta. Alimmaisenselän ison kiven kylkeen on lisättävä uusi korkeusmittapiste. 5) Summa-, Vehka- ja Virojoen kalastusalue on katsonut, että vaikka esitetyt muutokset säännöstelyssä parantaisivat Enä- ja Sanijärven rantojen käyttömahdollisuuksia, haettu lupa aiheuttaa edelleen kalastolle ja kalastukselle ilmeistä vahinkoa. Suurena ongelmana Enäjärven ja Summanjoen vesistöalueella on Turpaankosken vedensäännöstelypato, joka sulkee kalan kulun täydellisesti. Säännöstelyn haitat vesiekosysteemiin ja siten kalastoon ja kalojen lisääntymiseen ovat kiistattomat. Kalojen vaellus estyy ja lisääntyminen häiriintyy. Hakijalle ei tulisi antaa lupaa jatkaa säännöstelyä vesialueella. Jos lupa myönnetään, on luvan saaja velvoitettava ryhtymään toimenpiteisiin

8 8 (kalatalousmaksu) kalastolle ja kalastukselle aiheutuvien vahinkojen ehkäisemiseksi tai vähentämiseksi. Toimenpiteiden tuloksellisuutta on tarkkailtava kalatalousviranomaisen hyväksymällä tavalla. Kalatalousmaksun suuruudeksi on määrättävä euroa vuodessa tarkistettuna esim. kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Lisäksi luvan saajan on korvattava säännöstelyn ylityksistä ja alituksista aiheutuneet vahingot ja menetykset. HAKIJAN SELITYS Hakija ei ole vastustanut Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen 1) muistutuksessa esitettyä lupaehdon 5) muutettua sanamuotoa ja esitystä lupaehdon 7) muuttamiseksi, eikä säännöstelypadon luukkujen avauksia ja sulkemisia koskevaa kirjanpitovelvollisuutta ja tietojen toimittamista ympäristökeskuksen vaatimalla tavalla. Lupaehtoa 15) koskevan ympäristökeskuksen vaatimuksen osalta hakija on ilmoittanut, ettei ole hakenut muutosta kyseiseen lupaehtoon. Veden laadun tarkkailua voidaan jatkaa nykyisessä laajuudessa. Kaakkois-Suomen TE-keskuksen 2) muistutuksessa esitettyihin vaatimuksiin joen alaosan minimivirtaamien turvaamiseksi ja vedenottomäärien sekä pumppaamon alapuolisen Alakosken kokonaisvirtaamien tarkkailemiseksi hakija on lausunut, että minimivirtaamamäärät on ratkaistu tehtaan vedenottoluvassa. Virtaamia tarkkaillaan Summajoessa Reitkallinkoskella ja tehtaalle tulevan veden määrän osalta tehdasalueella sijaitsevalla raakaveden välivarastolla. Asiaa ei tule käsitellä tämän muutosasian yhteydessä. Säännöstelyn muuttaminen TE-keskuksen esittämällä tavalla ei hakijan mielestä muuttaisi alajuoksun vesitilannetta. Säännöstelystä kalataloudelle aiheutuvien haittojen hyvittämistä koskevat kysymykset on Itä-Suomen vesioikeus ratkaissut päätöksellään nro 21/Va/82. Nyt haetuilla muutoksilla ei ole negatiivisia vaikutuksia kalatalouteen, eikä velvoitetta ole aihetta muuttaa. Myöskään kalataloudellisesta tarkkailusta määräämiselle muutoksen johdosta ei ole perusteita.

9 9 Turpaan myllypadon vuodelta 1902 olevan patoamisluvan kalataloudellisiin määräyksiin ja niiden täytäntöönpanoon liittyen hakija on todennut muutoshakemuksen koskevan voimassaolevaa vuoden 1973 säännöstelylupaa. Se seikka, että Turpaan pato on vesistössä ainoa jäljellä oleva vaelluskalojen täydellinen nousueste Summajoessa ei kuulu tähän lupa-asiaan. Muistutuksen 3) johdosta hakija on ilmoittanut, ettei haettu muutos vaikuta Enäjärven säännöstelyn ylärajaan, joka säilyy alkuperäisen säännöstelyluvan mukaisena korkeudessa NN + 52,20 m. Muistutuksen 4) osalta hakija on lausunut, että nykyiset olemassa olevat mittapisteet ovat riittävät. Enäjärven vedenkorkeus on nähtävissä jatkuvatoimisesti ympäristöhallinnon www-sivuilta. Muistutuksen 5) johdosta hakija on lausunut, ettei nyt haetuilla muutoksilla ole negatiivisia kalataloudellisia vaikutuksia aikaisempaan käytäntöön verrattuna, mistä syystä istutusvelvoitteen muuttamiseen ei ole aihetta. Nykyisessä luvassa ei ole velvoitteita kalataloudellisen tarkkailun suhteen. MERKINTÄ Asiaa käsiteltäessä ovat käsillä olleet Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 50/Va/73 perusteina olleet asiakirjat. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTON RATKAISU Ympäristölupavirasto muuttaa Itä-Suomen vesioikeuden päätöksen nro 50/Va/73 lupaehdot 5, 6 ja 7 kuulumaan seuraavasti: =================== 5. Enä- ja Sanijärven säännöstely on hoidettava Turpaankosken säännöstelypadolla niin, ettei vedenpinta tulvakautta lukuun ottamatta ylitä tasoa NN + 52,00 m. Vedenpinnan ylärajan ylittyessä on patoaukkoja avattava siten, että ylärajan ylitys on kor-

10 10 keintaan 0,2 m ja ylitys kestää korkeintaan 5 vuorokautta. Jos ylitys on suurempi kuin 0,2 m tai jos ylitys kestää kauemmin kuin 5 vuorokautta, on patoaukkojen oltava täysin auki kunnes vesipinta laskee tasoon NN + 52,00 m tai sen alle. Silloin kun vedenkorkeus on välillä NN + 52,00 52,20 m, saa juoksutus kuitenkin olla enintään 8 m 3 /s. Enäjärven vedenpinnan laskiessa säännöstelyn alarajalle, mikä on korkeudella NN + 51,50 m, on luvan haltijan ryhdyttävä toimenpiteisiin alarajan alittumisen estämiseksi. 6. Enäjärven vedenpinnan ollessa mainittujen säännöstelyrajojen välillä luvan haltijalla on oikeus juoksuttaa vettä Summanjokeen Turpaankosken säännöstelypadon kautta niin, että Summanjoen alajuoksulla virtaama-arvo on vähintään 0,5 m 3 /s, ellei vastaavan luonnollisen vesimäärän arvioida olevan tätä pienemmän. Pienin juoksutusvesimäärä Turpaankosken säännöstelypadolla on 0,05 m 3 /s. Juoksutus säännöstelypadon kautta on hoidettava niin, ettei säännöstelystä aiheudu haittaa Turpaankosken alapuolella oleville voimalaitoksille eikä muutakaan haittaa tai vahinkoa Summanjoen varsille. Keväällä on tulvan alusta saakka juoksutus hoidettava silmällä pitäen sitä, ettei säännöstelyn yläraja ylity tai, mikäli tämä ei ole mahdollista, niin että ylitys jää mahdollisimman vähäiseksi ja lyhytaikaiseksi. Kevättulvan jälkeen älköön juoksutettako suurempaa vesimäärää kuin 2,0 m 3 /s muulloin kuin silloin, kun tämä on ylärajan ylityksen estämiseksi välttämätöntä. 7. Enäjärven vedenkorkeuksia on tarkkailtava päivittäin vedenkorkeusasteikolta nro (Enäjärvi-Sanijärvi), jossa on oltava selvästi merkittynä korkeudet NN + 52,20 m, NN + 52,00 m, NN + 51,60 m ja NN + 51,50 m. Keisarinkosken vedenkorkeuksia on tarkkailtava päivittäin asteikolta nro (Keisarinkoski). Asteikot on pidettävä kunnossa. Luvan haltijan on pidettävä kirjaa säännöstelypadon luukkujen käyttämisestä.

11 11 Vedenkorkeustiedot, Keisarinkosken lasketut virtaamatiedot ja tiedot säännöstelypadon luukkujen käyttämisestä on toimitettava Kaakkois-Suomen ympäristökeskukselle sen edellyttämällä tavalla. ================ PERUSTELUT Tehdyt muutokset vähentävät säännöstelystä aiheutuvia haittoja Turpaankosken säännöstelypadon alapuolisessa vesistössä. Lisäksi muutokset jossain määrin parantavat Enä- ja Sanijärven virkistyskäyttömahdollisuutta. Muutokset eivät aiheuta haitallisia seurauksia Enä- ja Sanijärven tai sen alapuolisen vesistön virtausolosuhteissa ja muodostuvissa vedenkorkeuksissa. Muutokset parantavat säännöstelyä, eikä niistä aiheudu kenellekään haittaa tai vahinkoa. Hankkeen oikeudelliset edellytykset tässä päätöksessä tehtyjen lupaehtojen muutostenkin jälkeen ovat vesioikeuden päätöksessä nro 50/Va/73 lausutuin tavoin edelleen olemassa. VASTAUS MUISTUTUKSISSA ESITETTYIHIN VAATIMUKSIIN Kaakkois-Suomen ympäristökeskuksen vaatimukset on enemmälti hyläten otettu luparatkaisussa huomioon. Lupaehdon 5 sanamuodon muuttaminen ympäristökeskuksen vaatimuksen mukaisesti voisi lisätä ylärajan ylittävien vedenkorkeuksien esiintymistä Enä- ja Sanijärvessä, eikä tämän vaikutuksia ole voitu arvioida käsillä olevien selvitysten perusteella. Sanotun muutoksen tekemiseen ei siten ole ollut edellytyksiä. Muistutuksissa esitetyt veden laadun tarkkailun muuttamista ja kalataloudellisesta tarkkailusta määräämistä koskevat vaatimukset samoin kuin uuden vedenkorkeuden havaintopisteen lisäämistä koskeva vaatimus on hylätty, koska lupaehtoihin tehdyillä muutoksilla ei ole vaikutusta vesistön vedenlaatuun ja kalatalouteen, eikä muutosten johdosta ole tarpeen määrätä enemmästä tarkkailusta kuin mitä lupaehdoista ilmenee. Säännöstelyn lupaehtojen muuttamisesta aiheutuvia vettymisvahinkoja koskeva 3) muistutuksen vaatimus on hylätty perusteettomana. Muutokset eivät lisää rannan käytön kannalta haitallisten vedenkorkeuksien esiintymistä Enä- ja Sanijärvessä.

12 12 Hakijan lupaehtoihin hakema muutos huomioon ottaen on hylätty myös muut muistutuksissa esitetyt kalataloudellisten haittojen korvaamista, alivirtaamien turvaamista ja säännöstelyluvan kumoamista koskevat vaatimukset. KÄSITTELYMAKSU Päätöksestä peritään käsittelymaksu euroa. Maksu on 50 % maksuasetuksen taulukon mukaisesta maksusta euroa (alle 10 km 2 :n suuruista vesialuetta koskeva säännöstely). Vesilain 21 luvun 9 (muut. 88/2000). Ympäristöministeriön asetus ympäristölupaviraston maksullisista suoritteista (1388/2006).

13 13 MUUTOKSENHAKU Päätökseen haetaan muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta valittamalla. Asian käsittelystä perittävästä maksusta valitetaan samassa järjestyksessä kuin pääasiasta. Muutosta tähän päätökseen saa hakea 1) se, jonka oikeutta tai etua asia saattaa koskea, 2) rekisteröity yhdistys tai säätiö, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toimintaalueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 3) toiminnan sijaintikunta ja muu kunta, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, 4) alueellinen ympäristökeskus sekä toiminnan sijaintikunnan ja vaikutusalueen kunnan ympäristönsuojeluviranomainen ja 5) muu asiassa yleistä etua valvova viranomainen. Valitusosoitus liitteenä. Seppo Kemppainen Seppo Kekäläinen Erkki Kaijalainen Martti Häikiö Päätöksen tekemiseen ovat osallistuneet ympäristöneuvokset Seppo Kemppainen, Seppo Kekäläinen ja Erkki Kaijalainen. Asian on esitellyt esittelijä Martti Häikiö. MH/ph Tiedustelut: asian esittelijä, puh ,

14 V A L I T U S O S O I T U S Liite Määräaika ja valitusmenettely Valituskirjelmän sisältö Määräaika valituksen tekemiseen on kolmekymmentä (30) päivää tämän päätöksen antamispäivästä sitä määräaikaan lukematta. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, lauantai, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluaatto tai juhannusaatto, valitusaika jatkuu vielä seuraavana arkipäivänä. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen ympäristölupaviraston kirjaamoon viimeistään ennen virka-ajan päättymistä. Käyntiosoite: Minna Canthin katu 64 B, Kuopio Postiosoite: PL 69, Kuopio Asiakaspalvelu: Puhelin: Telekopio: Sähköposti: Virka-aika: klo Valituksen lähettäminen postitse, telekopiona tai sähköpostina tapahtuu lähettäjän vastuulla. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostina) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että se on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmässä, joka osoitetaan Vaasan hallinto-oikeudelle, on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta - mitä muutoksia päätökseen vaaditaan tehtäväksi - perusteet, joilla muutosta vaaditaan. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi, kotikunta ja yrityksen tai yhteisön Y-tunnus. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite, puhelinnumero ja mahdollinen sähköpostiosoite, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä Oikeudenkäyntimaksu - ne asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle - valtakirja, jos valittaja käyttää asiamiestä, tai toimitettaessa valitus sähköisesti selvitys asiamiehen toimivallasta. Valituskirjelmä liitteineen, lukuun ottamatta valtakirjaa, on toimitettava kaksin kappalein. Muutoksenhakuasian käsittelystä Vaasan hallinto-oikeudessa peritään muutoksenhakijalta oikeudenkäyntimaksua 82 euroa. Maksusta ja maksuvelvollisuudesta vapautuksesta eräissä tapauksissa on säädetty tuomioistuinten ja eräiden oikeushallintoviranomaisten suoritteista perittävistä maksuista annetussa laissa.

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 31/05/1 Dnro ISY-2005-Y-57 Annettu julkipanon jälkeen 11.4.2005 HAKIJAT Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen ympäristökeskus ASIA Lehtolankosken - Muittarinkosken kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys

PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys PÄÄTÖS Nro 21/07/2 Dnro ISY-2007-Y-42 Annettu julkipanon jälkeen 7.3.2007 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Kiinteistöjen myynti ja kauppahinnan käyttäminen, Lieksa. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta

PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden kunta PÄÄTÖS Nro 117/04/2 Dnro ISY-2004-Y-197 Annettu julkipanon jälkeen 17.11.2004 HAKIJA Heinäveden kunta ASIA Kermajärven lauttasalmeen rakennetun moottorikelkkareitin penkereen leventämistä koskevassa päätöksessä

Lisätiedot

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti.

Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/06/1 Dnro ISY-2006-Y-38 Annettu julkipanon jälkeen 28.7.2006 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Rakennetun kaapelin pysyttämistä Hiidensalmessa Pyhäjärvellä koskeva hakemusasia, Iitti. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus

PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen Kaakkois-Suomen ympäristökeskus PÄÄTÖS Nro 13/09/1 Dnro ISY-2009-Y-39 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2009 HAKIJA Kaakkois-Suomen ympäristökeskus ASIA Konniveden ja Ruotsalaisen säännöstelyluvan lupaehdon 1) muuttaminen palauttamalla

Lisätiedot

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta.

Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa lupapäätöksessä työn valmistumiselle asetetun määräajan jatkaminen vuoden 2009 loppuun saakka, Lappeenranta. PÄÄTÖS Nro 108/04/2 Dnro ISY-2004-Y-144 Annettu julkipanon jälkeen 1.11.2004 HAKIJAT Lappeenrannan kaupunki, Ratahallintokeskus, Kapiteeli Oyj ja Bonvesta Oy ASIA Rapasaaren rannan täyttämistä koskevassa

Lisätiedot

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 122/06/1 Dnro ISY-2006-Y-210 Annettu julkipanon jälkeen 29.11.2006 HAKIJA Kiinteistö Oy Jyväskylän Mattilanniemi ASIA Vesialueen täyttäminen Jyväsjärvessä ja töidenaloittamislupahakemus, Jyväskylä.

Lisätiedot

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun

YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun PÄÄTÖS Nro 70/07/1 Dnro ISY-2007-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2007 HAKIJA YIT Rakennus Oy perustettavan Asunto Oy Siilinjärven Kotiranta nimisen yhtiön lukuun ASIA Kahden venelaiturin rakentaminen

Lisätiedot

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen.

Hakija omistaa hanketta varten tarvittavan maa- ja vesialueen. PÄÄTÖS Nro 104/08/1 Dnro ISY-2008-Y-111 Annettu julkipanon jälkeen 4.7.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Toisen laiturin rakentaminen ja nykyisen pysyttäminen Pekonniemen venesatamassa Päijänteen Keljonlahdella

Lisätiedot

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä.

Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan alueella, Jyväskylä. PÄÄTÖS Nro 4/09/1 Dnro ISY-2008-Y-260 Annettu julkipanon jälkeen 4.2.2009 HAKIJA Kanavuori - Ruokosaari tiekunta ASIA Vesialueen täytön pysyttäminen Leppäveden Ruokosaaressa Jyväskylä - Pieksämäki rataosan

Lisätiedot

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna

Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen, Savonlinna PÄÄTÖS Nro 8/07/2 Dnro ISY-2006-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 12.1.2007 HAKIJA Kartanon Kievari Ikonen Ky ASIA Haapaveden vesialueella Tynkkylänjoen tilan RN:o 1:157 edustalle tehdyn ruoppauksen pysyttäminen,

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti.

Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. PÄÄTÖS Nro 75/04/1 Dnro ISY-2004-Y-130 Annettu julkipanon jälkeen 16.7.2004 HAKIJA Iitin Sähkö Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Hiidenvirran ali ja töidenaloittamislupa, Iitti. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa,

Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 44/06/1 Dnro ISY-2006-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 7.4.2006 HAKIJA Hemmingin vesiosuuskunta ASIA Viemärin rakentaminen Lossisaareen Nilakan Vuonamonlahdella ja töidenaloittamislupa, Keitele.

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 99/06/1 Dnro ISY-2006-Y-163 Annettu julkipanon jälkeen 22.9.2006 ASIA Myllykoski Paper Oy:lle Itä-suomen ympäristölupaviraston päätöksellä nro 122/05/1, 25.11.2005 myönnetyn ympäristöluvan täytäntöönpanokelpoisuutta

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 56/04/1 Dnro ISY-2004-Y-92 Annettu julkipanon jälkeen 9.6.2004 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy

PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen Heinäveden Vesihuolto Oy PÄÄTÖS Nro 13/05/2 Dnro ISY-2005-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 7.2.2005 HAKIJA Heinäveden Vesihuolto Oy ASIA Polvijärven vedenottamoa koskevan Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksen nro 79/04/2 muuttaminen

Lisätiedot

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi

Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä muuttamista koskeva hakemus, Saarijärvi PÄÄTÖS Nro 79/06/1 Dnro ISY-2006-Y-125 Annettu julkipanon jälkeen 2.8.2006 HAKIJA Vattenfall Sähköntuotanto Oy ASIA Saarijärven sekä Pienen ja Ison Lumperoisen järven säännöstelypäätöksen 79/I/69 tilapäistä

Lisätiedot

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula.

Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen, Karstula. PÄÄTÖS Nro 77/04/1 Dnro ISY-2004-Y-100 Annettu julkipanon jälkeen 18.8.2004 HAKIJA Karstulan kunta ASIA Riuttasalmen venesataman rakentaminen ja käyttöoikeus hanketta varten tarvittavaan vesialueeseen,

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 57/06/1 Dnro ISY-2006-Y-36 Annettu julkipanon jälkeen 17.5.2006 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Pitkäniemestä Mustasaareen Päijänteen Luotikkaalla ja töidenaloittamislupa,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti.

PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen Järvi-Suomen Uittoyhdistys. Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. PÄÄTÖS Nro 94/05/1 Dnro ISY-2005-Y-180 Annettu julkipanon jälkeen 28.9.2005 HAKIJA Järvi-Suomen Uittoyhdistys ASIA Uittoyhdistyksen kiinteän omaisuuden myynti. HAKEMUS Järvi-Suomen Uittoyhdistys on ympäristölupavirastolle

Lisätiedot

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio.

Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan jatkaminen, Kuopio. PÄÄTÖS Nro 50/07/1 Dnro ISY-2007-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2007 HAKIJA Kuopion kaupunki ASIA Leipäniemen sillan rakentamista koskevassa päätöksessä nro 19/03/3 rakentamistöille annetun rakentamisajan

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä

PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti Jyväskylä PÄÄTÖS Nro 78/06/1 Dnro ISY-2006-Y-115 Annettu julkipanon jälkeen 7.8.2006 HAKIJA Jyväskylän Seudun Puhdistamo Oy Raivionsuntti 10 40520 Jyväskylä ASIA Ympäristönsuojelulain 61 :ssä tarkoitettu ilmoitus

Lisätiedot

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat:

Ympäristökeskus on katsonut, että hanke ei loukkaa yleistä etua ja puoltanut luvan myöntämistä, kun otetaan huomioon seuraavat seikat: PÄÄTÖS Nro 11/05/1 Dnro ISY-2004-Y-186 Annettu julkipanon jälkeen 24.1.2005 HAKIJA Valkealan kunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentaminen Vuohijärven Kalsonlahteen ja töidenaloittamislupa, Valkeala.

Lisätiedot

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti.

ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, asetetun määräajan pidentäminen, Korpilahti. PÄÄTÖS Nro 95/08/1 Dnro ISY-2008-Y-141 Annettu julkipanon jälkeen 27.6.2008 HAKIJA Kärkisten vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja viemärin rakentamiselle ympäristölupaviraston päätöksessä 65/06/1, 21.6.2006

Lisätiedot

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli.

Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren rakentaminen huvipuistotoimintaa varten, Mikkeli. PÄÄTÖS Nro 74/07/2 Dnro ISY-2007-Y-20 Annettu julkipanon jälkeen 21.6.2007 HAKIJA Visulahden Matkailu Oy ASIA Saimaan Visulahden vesialueen ruoppaaminen sekä laiturin ja ruoppausmassoista tehtävän saaren

Lisätiedot

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen.

Hakija on ympäristölupavirastoon toimittamassaan hakemuksessa pyytänyt lupaa asiakohdassa sanottuun rakentamiseen. PÄÄTÖS Nro 25/05/1 Dnro ISY-2005-Y-5 Annettu julkipanon jälkeen 23.3.2005 HAKIJA Pärekoski Kaarteenmäki yksityisen tien tiekunta ASIA Vuorisjoen sillan rakentaminen, Vieremä. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy

PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen Huippupaikat Oy PÄÄTÖS Nro 14/07/1 Dnro ISY-2006-Y-166 Annettu julkipanon jälkeen 31.1.2007 HAKIJA Huippupaikat Oy ASIA Veden johtaminen Syvärin Tahkolahdesta Tahkovuoren laskettelurinteiden lumettamista varten ja sitä

Lisätiedot

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola

Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola PÄÄTÖS Nro 78/08/1 Dnro ISY-2008-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 9.5.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Tainionvirran uuden sillan rakentaminen valtatietä 4 varten ja töidenaloittamislupa, Hartola HAKEMUS

Lisätiedot

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa,

Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, PÄÄTÖS Nro 71/05/1 Dnro ISY-2005-Y-41 Annettu julkipanon jälkeen 8.7.2005 HAKIJA Joachim von Schantz ASIA Aallonmurtajan rakentaminen Huilauksen tilan rantaan Päijänteen Kätkytsalon saaressa, Sysmä. HAKEMUS

Lisätiedot

Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi.

Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi. PÄÄTÖS Nro 1/07/1 Dnro ISY-2006-Y-226 Annettu julkipanon jälkeen 5.1.2007 HAKIJA Savon Voima Oyj ASIA Kaapelilinjan rakentaminen Remesjoen ali ja töidenaloittamislupa, Kiuruvesi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi

Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi PÄÄTÖS Nro 86/09/1 Dnro ISY-2009-Y-25 Annettu julkipanon jälkeen 11.9.2009 ASIA Konnonsuon turvetuotantoalueen ympäristölupa, Karstula ja Kyyjärvi LUVAN HAKIJA Turvetuote Peat Bog Oy Soinintie 2008 40500

Lisätiedot

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä.

Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja töidenaloittamislupahakemus, Nilsiä. PÄÄTÖS Nro 24/05/1 Dnro ISY-2004-Y-215 Annettu julkipanon jälkeen 16.3.2005 HAKIJA Nilsiän kaupunki ASIA Yleisen paikallisväylän määrääminen Syvärin Liestynselältä Ruokosalmen kautta Karsikkoselälle ja

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi PÄÄTÖS Nro 45/05/2 Dnro ISY-2005-Y-72 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Liperinsalon vesiosuuskunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Kauppilansalmeen ja töidenaloittamislupa, Liperi

Lisätiedot

Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi.

Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi. PÄÄTÖS Nro 89/08/1 Dnro ISY-2008-Y-101 Annettu julkipanon jälkeen 11.6.2008 HAKIJA Hämeen tiepiiri ASIA Ratulansalmen raittisillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Artjärvi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 13/2008/2 Dnro LSY 2007 Y 379 Annettu julkipanon jälkeen 3.3.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Alakosken ponttonisillan poistamista koskevan määräajan jatkaminen,

Lisätiedot

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula.

Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. PÄÄTÖS Nro 116/08/1 Dnro ISY-2008-Y-133 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Kinnulan kunta ASIA Vesijohdon rakentaminen Hoikansalmen alituksen osalta Latosaareen, Kinnula. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi.

Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi. PÄÄTÖS Nro 85/04/1 Dnro ISY-2004-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 8.9.2004 HAKIJAT Risto Heikkinen ja Sirpa Heikkinen ASIA Kotalahden pudotuspaikkaa koskevan muutoksen hakeminen uittosääntöön, Pielavesi.

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. PÄÄTÖS Nro 58/04/1 Dnro ISY-2004-Y-91 Annettu julkipanon jälkeen 16.6.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Vatianjärven Kapeenlahteen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski. HAKEMUS

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä.

PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen Timo ja Hannele Heino. Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. PÄÄTÖS Nro 81/07/1 Dnro ISY-2007-Y-123 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2007 HAKIJAT Timo ja Hannele Heino ASIA Ruoppaus Lehtoniemen tilalla Majutvedellä, Sysmä. HAKEMUS Hakijat ovat ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 145/08/1 Dnro ISY-2008-Y-182 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2008 HAKIJA Seppo Kuhmonen ASIA Pengerlaiturin pysyttämistä Pula-Ahon tilan rannassa Vahangalla koskeva hakemus, Karstula HAKEMUS

Lisätiedot

Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen.

Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen. PÄÄTÖS Nro 49/05/1 Dnro ISY-2005-Y-82 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Sumiaisten kunta ASIA Kahden laiturin rakentaminen Matilanvirran varrelle ja töidenaloittamislupa, Sumiainen. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen.

Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten, Kuhmoinen. PÄÄTÖS Nro 80/08/1 Dnro ISY-2008-Y-40 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2008 HAKIJA Keski-Suomen tiepiiri ASIA Vesistöpenkereen rakentaminen Päijänteen Kuhmoisten Karklahteen kevyen liikenteen väylää varten,

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen Kuivajätteen välivarastointi, Oulu 1 PÄÄTÖS Nro 51/2014/1 Dnro PSAVI/92/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2014 ASIA Kuivajätteen välivarastointi, Oulu HAKIJA Stora Enso Oyj PL 196 90101 Oulu 2 HAKEMUS Stora-Enso Oyj, Oulun tehtaat

Lisätiedot

Vedenoton tilapäistä lisäämistä Kirmanjärvestä koskevan muutoksen tekeminen voimassa olevaan lupapäätökseen nro 102/Va/83, Iisalmi.

Vedenoton tilapäistä lisäämistä Kirmanjärvestä koskevan muutoksen tekeminen voimassa olevaan lupapäätökseen nro 102/Va/83, Iisalmi. PÄÄTÖS Nro 95/06/1 Dnro ISY-2006-Y-145 Annettu julkipanon jälkeen 6.9.2006 HAKIJA Ylä-Savon Vesi Oy ASIA Vedenoton tilapäistä lisäämistä Kirmanjärvestä koskevan muutoksen tekeminen voimassa olevaan lupapäätökseen

Lisätiedot

Rakennettavat putket painoineen upotetaan koko vesistön alituksen osuudelta pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään.

Rakennettavat putket painoineen upotetaan koko vesistön alituksen osuudelta pohjaan tehtävään kaivantoon ja peitetään. PÄÄTÖS Nro 126/08/2 Dnro ISY-2008-Y-208 Annettu julkipanon jälkeen 8.12.2008 HAKIJA Kontiolahden kunta ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Hukkasalmen ja Höytiäisen kanavan ali, Polvijärvi ja

Lisätiedot

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti.

Oikeus tarvittaviin alueisiin hankitaan maantielain sekä maakäyttö- ja rakennuslain mukaisesti. PÄÄTÖS Nro 74/09/1 Dnro ISY-2009-Y-98 Annettu julkipanon jälkeen 15.7.2009 HAKIJA Savo-Karjalan tiepiiri ASIA Murennosjoen kevytliikennesillan rakentaminen ja töidenaloittamislupa, Vieremä. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus

Pampalon kultakaivokselle myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus PÄÄTÖS Nro 49/08/2 Dnro ISY-2008-Y-99 Annettu julkipanon jälkeen 14.5.2008 ASIA Pampalon kultakaivokselle 21.12.2008 myönnettyä lupaa koskeva toiminnan ja töiden aloittamislupahakemus LUVAN HAKIJA Endomines

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 130/08/1 Dnro ISY-2008-Y-134 Annettu julkipanon jälkeen 1.10.2008 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Mataraniemestä Konnisaareen Konnivedellä ja töidenaloittamislupa, Heinola

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen,

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386. Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 2/2008/1 Dnro LSY 2007 Y 386 Annettu julkipanon jälkeen 8.1.2008 ASIA Loimaan kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristöluvan muuttaminen, Loimaa HAKIJA

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus

PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen Keski-Suomen TE-keskus PÄÄTÖS Nro 143/08/1 Dnro ISY-2008-Y-201 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2008 HAKIJA Keski-Suomen TE-keskus ASIA Korholankoskien (Yläisen-, Keskisen- ja Hannulankosken) kalataloudellista kunnostamista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 42/04/2 Dnro Psy-2004-y-12 Annettu julkipanon jälkeen 10.6.2004 1 ASIA HAKIJA Siikajoen yhteistarkkailuohjelman vahvistaminen Uljuan tekoaltaan rakentamisen ja Siikajoen säännöstelyyn liittyvän

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 92/2006/4 Dnro LSY 2005 Y 279 Annettu julkipanon jälkeen 25.8.2006 ASIA HAKIJA Iiroonjärven vedenkorkeuden tarkkailuohjelmaa koskeva oikaisuvaatimus,

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 142/09/2 Dnro ISY-2009-Y-7 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2009 ASIA Kiialansuon turvetuotantoalueen ympäristölupa- ja toiminnanaloittamislupahakemus sekä Hepolammen ja Katralammen vedenkorkeuden

Lisätiedot

Yleisen paikallisväylän määrääminen Unnukan - Kallaveden välille (Hartikansalon venereitti), Leppävirta.

Yleisen paikallisväylän määrääminen Unnukan - Kallaveden välille (Hartikansalon venereitti), Leppävirta. PÄÄTÖS Nro 96/07/1 Dnro ISY-2007-Y-54 Annettu julkipanon jälkeen 27.8.2007 HAKIJA Leppävirran kunta ASIA Yleisen paikallisväylän määrääminen Unnukan - Kallaveden välille (Hartikansalon venereitti), Leppävirta.

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen

ASIA HAKIJA. YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179. jälkeen 1 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 18/2005/1 Dnro LSY-2005-Y-179 Annettu julkipanon jälkeen 5.8.2005 ASIA HAKIJA Yksityiskohtaiselle suunnitelmalle jäte- ym. vesien käsittelyssä toteutettavista

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi PÄÄTÖS Nro 40/2014/2 Dnro ESAVI/5/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 25.3.2014 ASIA Vesialueen rakentamista Karistoon Kymijärven rantaan koskevassa Itä- Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä

Lisätiedot

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus, PÄÄTÖS Nro 98/07/1 Dnro ISY-2007-Y-148 Annettu julkipanon jälkeen 29.8.2007 HAKIJA Vaajakosken Veneilijät ry ASIA Laiturin ja veneluiskan rakentaminen Varassaaren tilan rantaan sekä töidenaloittamislupahakemus,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 21/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 218 Annettu julkipanon jälkeen 26.2.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Muutoshakemus Länsi Suomen vesioikeuden 11.3.1985 antamaan päätökseen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 90/09/1 Dnro ISY-2009-Y-176 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS Nro 90/09/1 Dnro ISY-2009-Y-176 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 90/09/1 Dnro ISY-2009-Y-176 Annettu julkipanon jälkeen 5.10.2009 HAKIJAT Rissanen Kari, Martikainen Marja-Leena, Martikainen Jari, Länsimies-Antikainen Helena, Antikainen Jarmo, Korhonen Veijo,

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 2/07/1 Dnro PSY-2006-Y-113 Annettu julkipanon jälkeen 4.1.2007 1 ASIA LUVAN HAKIJA Ivalojoen Pajakosken alueen rantojen suojaamista koskevan lupapäätöksen nro 90/04/1 rakentamisajan jatkaminen,

Lisätiedot

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010

Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Päätös Nro 9/2012/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/129/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 1.2.2012 ASIA HAKIJA Sykäräisten Vesihuolto Oy:n Multilan pohjavedenottamoa koskevan Länsi- Suomen vesioikeuden

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 148/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 58 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2007 ASIA HAKIJA Haitikeitaan turvetuotantoa koskevan Länsi Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010

PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 16/10/2 Dnro ISAVI/45/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 11.2.2010 Itä-Suomen ympäristölupaviraston toimintaa jatkaa 1.1.2010 lukien Itä-Suomen aluehallintoviraston

Lisätiedot

Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi.

Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi. PÄÄTÖS Nro 41/05/1 Dnro ISY-2005-Y-34 Annettu julkipanon jälkeen 2.5.2005 HAKIJA Gasum Oy ASIA Maakaasun rinnakkaisputken rakentaminen Lanskinjoen ali, Artjärvi. HAKEMUS Hakija on ympäristölupavirastoon

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

ASIA LUVAN HAKIJAT. PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 1 PÄÄTÖS Nro 122/2013/1 Dnro PSAVI/22/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 11.12.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Kalajoki LUVAN HAKIJAT Saari Mari ja Tomi Kokkolantie 1132 85180

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa.

Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista, Forssa. Etelä-Suomi Päätös Nro 206/2012/1 Dnro ESAVI/173/04.08/2011 Annettu julkipanon jälkeen 7.12.2012 ASIA Ympäristönsuojelulain mukainen hakemus, joka koskee Fenestra Oy:n Forssan tehtaan ympäristöluvan rauettamista,

Lisätiedot

Jäähdytysveden johtaminen yhtiön vaneritehtaalle sekä otto- ja purkuputkien ynnä laiturin pysyttäminen Pielisjoessa, Joensuun kaupungissa.

Jäähdytysveden johtaminen yhtiön vaneritehtaalle sekä otto- ja purkuputkien ynnä laiturin pysyttäminen Pielisjoessa, Joensuun kaupungissa. PÄÄTÖS Nro 39/07/2 Dnro ISY-2006-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 23.4.2007 HAKIJA UPM-Kymmene Wood Oy ASIA Jäähdytysveden johtaminen yhtiön vaneritehtaalle sekä otto- ja purkuputkien ynnä laiturin pysyttäminen

Lisätiedot

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka

Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi, Kotka Etelä-Suomi Päätös Nro 223/2010/4 Dnro ESAVI/511/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 24.11.2010 ASIA HAKIJA Jatkoaika Mussalon sataman konttiterminaalin laajentamista koskevien töiden loppuunsaattamiseksi,

Lisätiedot

Hakemuksen liitteenä on Liikolan osakaskunnan kielteinen päätös hakijan pyyntöön saada osakaskunnan suostumus tehdylle täytölle.

Hakemuksen liitteenä on Liikolan osakaskunnan kielteinen päätös hakijan pyyntöön saada osakaskunnan suostumus tehdylle täytölle. PÄÄTÖS Nro 114/07/1 Dnro ISY-2007-Y-18 Annettu julkipanon jälkeen 31.10.2007 HAKIJA Kiinteistöyhtymä Lampuoti / Kari Korhonen ASIA Lampuodin tilan rannan täyttöä koskeva hakemusasia, Sysmä. HAKEMUS Hakija

Lisätiedot

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä.

Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. PÄÄTÖS Nro 48/05/1 Dnro ISY-2005-Y-46 Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2005 HAKIJA Pekka Leppänen ASIA Kaipolan tehtaiden ympäristölupapäätöksen muuttamista koskeva hakemusasia, Jämsä. HAKEMUS Pekka Leppänen

Lisätiedot

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 233/2011/4 Dnro ESAVI/170/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 4.11.2011 ASIA HAKIJA Kyynärjärven kunnostus- ja ruoppaustöitä koskevien Länsi-Suomen ympäristölupaviraston lupapäätöksen

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010

PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Itä-Suomi Ympäristölupavastuualue PÄÄTÖS Nro 4/10/2 Dnro ISAVI/33/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 8.2.2010 Asia on ratkaistu Itä-Suomen ympäristölupaviraston istunnossa 17.12.2009. Itä-Suomen ympäristölupaviraston

Lisätiedot

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee

Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee PÄÄTÖS Nro 128/09/2 Dnro ISY-2009-Y-171 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2009 HAKIJA Ratahallintokeskus ASIA Sillan rakentaminen Lepikonjoen yli ja töidenaloittamislupa, Kitee HAKEMUS Ratahallintokeskus

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen ASIA HAKIJA PÄÄTÖS Nro 74/11/2 Dnro PSAVI/48/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 28.11.2011 1 ASIA HAKIJA Osallistumistarjousmenettely Ruukinkosken voimalaitoksen rakentamishankkeessa, Siikajoki Koskienergia Oy

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 28/2009/4 Dnro LSY-2008-Y-270 Annettu julkipanon jälkeen 17.4.2009 ASIA HAKIJA Kaitasuon turvetuotantoa koskeva ympäristölupa (korkeimman hallinto-oikeuden

Lisätiedot

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA PÄÄTÖS Nro 39/12/2 Dnro PSAVI/35/04.09/2012 Annettu julkipanon jälkeen 13.6.2012 1 ASIA Kostonjärven säännöstelyn ylärajan väliaikainen ylittäminen, Taivalkoski LUVAN HAKIJA PVO-VESIVOIMA Oy Virkkulantie

Lisätiedot

Penkereen ja laiturin rakentaminen Metsäpirtin tilan rantaan Leppäveden Seppälänlahdella,

Penkereen ja laiturin rakentaminen Metsäpirtin tilan rantaan Leppäveden Seppälänlahdella, PÄÄTÖS Nro 85/06/1 Dnro ISY-2006-Y-103 Annettu julkipanon jälkeen 21.8.2006 HAKIJAT Jukka ja Aila Häkkinen ASIA Penkereen ja laiturin rakentaminen Metsäpirtin tilan rantaan Leppäveden Seppälänlahdella,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 73/2006/4 Dnro LSY 2004 Y 313 Annettu julkipanon jälkeen 20.6.2006 ASIA LUVAN HAKIJA Länsi Suomen vesioikeuden 17.7.1981 antaman päätöksen nro

Lisätiedot

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa

Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Itä-Suomi PÄÄTÖS Nro 36/2014/2 Dnro ISAVI/4/04.09/2014 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2014 ASIA HAKIJA Naarajoen Naarakosken kalataloudellisen kunnostuksen jatkoaikahakemus, Lieksa Ruunaan kalastusalue

Lisätiedot

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos

ASIA LUVAN HAKIJAT. Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos 1 LUPAPÄÄTÖS PÄÄTÖS Nro 42/2013/1 Dnro PSAVI/63/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 16.5.2013 ASIA Eläinsuojan toimintaa koskeva ympäristölupa, Muhos LUVAN HAKIJAT Jari ja Anu Saranki Kivirinnantie 91

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 92/2007/4 Dnro LSY 2007 Y 203 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2007 ASIA HAKIJA Paineviemärin rakentaminen Raumanjuovan, Hevosluodonjuovan ja Luotsinmäenjuovan

Lisätiedot

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa,

Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, PÄÄTÖS Nro 102/04/1 Dnro ISY-2004-Y-191 Annettu julkipanon jälkeen 5.11.2004 HAKIJA Vattenfall Verkko Oy ASIA Kaapelin rakentaminen Ala-Keiteleen Pyyrinlahden Keitaansalmeen ja töidenaloittamislupa, Äänekoski.

Lisätiedot

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto

OIKAISUVAATIMUS. Oikaisuvaatimuskielto OIKAISUVAATIMUS Oikaisuvaatimuskielto VALITUSOSOITUS Valituskielto Pöytäkirjan 10, 11, 14, 15, 22 ja 23 : tehdystä päätöksestä ei kuntalain 91 mukaan saa tehdä oikaisuvaatimusta, koska päätökset koskevat

Lisätiedot

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b)

Hakemus on tullut vireille Ympäristönsuojelulaki 28 :n 1 momentti ja 58 Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 1 momentin 3 b) Etelä-Suomi Päätös Nro 27/2010/1 Dnro ESAVI/516/04.08/2010 Annettu julkipanon jälkeen 6.7.2010 ASIA Ympäristönsuojelulain 58 :n mukainen hakemus Varissuon Lämpö Oy:n lämpökeskuksen ympäristöluvan (Lounais-Suomen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Ympäristönsuojelulaki 57. Etelä-Suomen aluehallintovirasto Etelä-Suomi Päätös Nro 34/2014/1 Dnro ESAVI/39/04.08/2014 Annettu julkipanon jälkeen 17.2.2014 ASIA Päätös FinnHEMS Oy:n Turun lentoasemalla sijaitsevan lentopetrolin tankkauspaikan toimintaa koskevan

Lisätiedot

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT

ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT 1 PÄÄTÖS Nro 57/12/2 Dnro PSAVI/136/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 28.8.2012 ASIA Ranta-alueen ruoppaus tiloilla Niemi RN:o 11:90 ja Näätkivi RN:o 11:39, Tornio LUVAN HAKIJAT Matti Kulju ja Marja-Liisa

Lisätiedot

Päätöksen määräykset kuuluvat seuraavasti: 2. Satamarakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa.

Päätöksen määräykset kuuluvat seuraavasti: 2. Satamarakenteet on pidettävä luvan edellyttämässä kunnossa. PÄÄTÖS Nro 115/08/1 Dnro ISY-2008-Y-138 Annettu julkipanon jälkeen 10.9.2008 HAKIJA Jyväskylän kaupunki ASIA Kuokkalan pienvenesataman rakentamista ynnä muuta koskevan ympäristölupaviraston päätöksen 91/04/1

Lisätiedot

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa

Asia on tullut vireille aluehallintovirastossa Etelä-Suomi Päätös Nro 165/2013/1 Dnro ESAVI/98/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 5.9.2013 ASIA Southwest Trade Oy:n jätelain 120 :n mukainen suunnitelma, joka koskee Hämeenlinnan kaupungissa sijaitsevan

Lisätiedot

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010

Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Päätös Nro 6/2011/2 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/94/04.09/2010 Annettu julkipanon jälkeen 25.1.2011 ASIA HAKIJA Itä-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 110/08/1 vesi- ja viemärijohtojen rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 51/2009/2 Dnro LSY-2009-Y-97 Annettu julkipanon jälkeen 18.6.2009 ASIA HAKIJA Hakemus Penttilän ratasillan ja Oriselän sillakkeen rakentamista koskevan

Lisätiedot

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen

Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011. Annettu julkipanon jälkeen Etelä-Suomi Päätös Nro 216/2011/4 Dnro ESAVI/152/04.09/2011 Annettu julkipanon jälkeen 19.10.2011 ASIA HAKIJA Länsi-Suomen ympäristölupaviraston päätöksessä nro 76/2007/4 vesijohdon ja paineviemärin rakentamiselle

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 22/2006/1 Dnro LSY 2006 Y 267 Annettu julkipanon jälkeen 16.10.2006 ASIA Ähtärin kaupungin jätevedenpuhdistamon ympäristölupapäätöksessä asetettujen

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 13/2006/3 Dnro LSY 2004 Y 223 Annettu julkipanon jälkeen 9.2.2006 ASIA Rakennetun penkereen pysyttäminen Naurismonlahdella, Urjala, Vaasan hallinto

Lisätiedot

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta

Vesihuoltolinja kulkee Jauhialan osakaskunnan vesialueella. Kalastus alueella on virkistyskalastusta PÄÄTÖS Nro 136/04/2 Dnro ISY-2004-Y-187 Annettu julkipanon jälkeen 17.12.2004 HAKIJA Timo Vartiainen ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentaminen Karjalaisen saaren ja Lossitien väliselle vesialueelle

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen

PÄÄTÖS. Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen PÄÄTÖS Nro 29/2014/1 Länsi- ja Sisä-Suomi Dnro LSSAVI/126/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 18.2.2014 ASIA HAKIJA Aitolan Autopurkaamo Ky:n ympäristöluvan raukeaminen Keski-Suomen elinkeino-, liikenne-

Lisätiedot

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012

ASIA HAKIJA. PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 PÄÄTÖS Nro 136/12/1 Dnro PSAVI/117/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 18.12.2012 1 ASIA HAKIJA ON Kuusamo-työhönvalmennuskeskus ry:n ympäristöluvan rauettaminen, Kuusamo Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-,

Lisätiedot

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen,

Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2 mukaisen rakentamisajan jatkaminen, PÄÄTÖS Nro 85/2013/2 Dnro PSAVI/32/04.09/2013 Annettu julkipanon jälkeen 20.12.2013 ASIA Vesijohdon ja paineviemärin rakentamista Kilpisjärven alitse koskevan aluehallintoviraston päätöksen nro 27/10/2

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 LÄNSI-SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki LUPAPÄÄTÖS Nro 70/2004/4 Dnro LSY-2003-Y-224 Annettu julkipanon jälkeen 16.9.2004 ASIA LUVAN HAKIJAT Laiturin ja rannan täytön pysyttäminen tilan Pajuniemi RN:o

Lisätiedot

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA

LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen ASIA LUVAN HAKIJA LUPAPÄÄTÖS Nro 81/2013/1 Dnro PSAVI/76/04.08/2013 Annettu julkipanon jälkeen 14.8.2013 1 ASIA LUVAN HAKIJA Inarin kalanviljelylaitoksen ympäristö- ja vesitalousluvan nro 126/05/1 lupamääräyksestä poikkeaminen,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen

YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen LÄNSI SUOMEN YMPÄRISTÖLUPAVIRASTO Helsinki PÄÄTÖS Nro 47/2008/3 Dnro LSY 2007 Y 309 Annettu julkipanon jälkeen 12.5.2008 ASIA LUVAN HAKIJA Koppnäsin keskuskalasataman aallonmurtajan pysyttäminen, vesialueen

Lisätiedot