Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley."

Transkriptio

1 Ydinfysiikka Atomin ydin kuuluu silmillemme näkymättömään maailmaan, mutta ydinfysiikan ilmiöt ovat osa modernia teknologiaa. Esim ydinvoima, ydinfysiikan käyttö lääketieteessä, ydinjätteet. Luennon tavoite: Ytimen rakenteen ymmärtäminen ja tutustuminen eräisiin ydinfysiikan sovellutuksiin. Luento 9 Luento 4 Jyväskylän synklotroni.

2 Ydinfysiikka Aiheet: Ytimen rakenne Ytimen pysyvyys Vahva voima Kuorimalli Radioaktiivinen säteily ja radioaktiivisuus Ytimen hajoamisen mekanismit Ydinfysiikan biologiset sovellutukset

3 Läksyt

4 Protons and neutrons together are referred to as A. Nuclei. B. Neutrinos. C. Nucleons. D. Mesons. E. Leptons.

5 Protons and neutrons together are referred to as A. Nuclei. B. Neutrinos. C. Nucleons. D. Mesons. E. Leptons.

6 How many kinds of ionizing radiation are there? A. One B. Two C. Three D. Four E. Five

7 How many kinds of ionizing radiation are there? A. One B. Two C. Three D. Four E. Five

8 50% of the nuclei in a radioactive sample decay in one half life. What percent decay in two half lives? A. 100% B. 75% C. 50% D. 25%

9 50% of the nuclei in a radioactive sample decay in one half life. What percent decay in two half lives? A. 100% B. 75% C. 50% D. 25%

10 The nuclear density A. increases as the nuclear radius increases. B. decreases as the nuclear radius increases. C. stays roughly constant as the nuclear radius increases. D. depends on the ratio of neutrons to protons.

11 The nuclear density A. increases as the nuclear radius increases. B. decreases as the nuclear radius increases. C. stays roughly constant as the nuclear radius increases. D. depends on the ratio of neutrons to protons.

12 The strong force is an attractive force between A. two protons. B. two neutrons. C. a proton and a neutron. D. both A and B. E. all of A C.

13 The strong force is an attractive force between A. two protons. B. two neutrons. C. a proton and a neutron. D. both A and B. E. all of A C.

14 The line of stability shows that, in general, stable nuclei have A. more neutrons than protons. B. more protons than neutrons. C. roughly equal numbers of protons and neutrons. D. more protons than electrons. E. more neutrons than electrons.

15 The line of stability shows that, in general, stable nuclei have A. more neutrons than protons. B. more protons than neutrons. C. roughly equal numbers of protons and neutrons. D. more protons than electrons. E. more neutrons than electrons.

16 Peruskäsitteet ja esimerkkejä

17 Atomin mittasuhteet.

18 Nukleonit Ydin koostuu kahdenlaisista hiukkasista: protoneista ja neutroneista. Protoneista ja neutroneista käytetään yhteisnimitystä nukleonit. Protonien lukumäärä ytimessä Z on alkuaineen järjestysluku eli atomiluku. Massaluku A = Z + N, jossa N on neutroniluku. Massaluku on ytimen nukleonien kokonaismäärä.

19 Atomin massa Atomien massat ilmaistaan atomimassayksikön u avulla. Se määritellään niin, että hiilen isotoopin 12 C massa on tasan 12 u. SI-yksiköissä 1 u = kg. Atomimassayksikkö esitetään usein energiayksikön MeV avulla: 1 u = MeV/c 2. Tarkista, että MeV/c 2 :lla on massan yksikkö.

20 Stabiilit (siniset) ja epästabiilit (punaiset) ytimet. Huomaa, että neutronien suhteellinen osuus kasvaa ydinten suuretessa.

21 Ydinten stabiilisuus Stabiilit ytimet sijaitsevat (Z,N)-kartassa lähellä ns. stabiilisuuskäyrää. Kaikki vismutin jälkeiset ytimet eli ne, joille Z > 83, ovat epästabiileja. Epästabiilit ytimet muodostavat vyön stabiilisuuskäyrän molemmin puolin. Kevyimmät ytimet (Z < 16) ovat stabiileja, kun N Z. Kun Z kasvaa, neutronien suhteellinen osuus protoneihin verrattuna kasvaa kiihtyvästi.

22 Ytimen sidosenergia on se, energia, joka tarvitaan ytimen hajottamiseen erillisiksi nukleoneiksi.

23 Sidosenergia Ytimien sidosenergiat ovat kymmeniä ja satoja MeV:ejä, samaa luokkaa kuin monien alkeishiukkasten massaenergiat. Kokeellinen tosiasia: ytimen massa m nuc on pienempi kuin ytimen muodostavien Z protonin ja N neutronin massat yhteensä. Mikä mitataan, on atomin massa atomic, ei ytimen massa. Atomin massa m atom on m nuc ynnä ytimen ympärillä olevien Z elektronin massa Zm e. Sidosenergia on siten jossa kaikki massat annetaan atomimassayksikössä u.

24 Ytimen koko R = r 0 A 1/3 r 0 = 1.2fm= m Tiheys ρ nuc = A u = kg/m πr 0A 3

25 Atomien sidosenergiat. Sidosenergia = energia, joka vaaditaan elektronin irrottamiseen perustilassa olevasta atomista eli atomin ionisoimiseen.

26 Esimerkki: Raudan sidosenergia QUESTION:

27 Esimerkki: Raudan sidosenergia

28 Esimerkki: Raudan sidosenergia

29 Ytimien sidosenergiakäyrä

30 Vahvalla voimalla on neljä tärkeää ominaisuutta: Vahva voima 1. Se on kahden nukleonin välillä vaikuttava attraktiivinen voima. Se ei tee eroa protonin ja neutronin välillä. 2. Se ei vaikuta elektroneihin. 3. Se on lyhyen kantaman voima, vaikutus ulottuu vain ytimen alueelle. 4. Vaikutusalueellaan se on voimakkaampi kuin protonien välinen sähköinen repulsiovoima.

31 Kahden nukleonin välistä vahvaa vuorovaikutusta kuvaava potentiaalienergia U(x).

32 Kuorimalli Vuonna 1949 Maria Goeppert-Mayer esitti ytimien kuorimallin. Sen esimerkkinä oli monielektroninen atomimalli. Kuorimallissa kunkin nukleonin oletetaan liikkuvan toisista nukleoneista riippumattomasti. Sen potentiaalienergialla on jokin keskimääräinen arvo, joka kuvastaa muiden nukleonien siihen kohdistamaa vahvaa voimaa. Kaikissa ytimissä neutronien potentiaalikuopan syvyys on 50 MeV. Protonien potentiaalikuoppa on matalampi, koska protonit hylkivät toisiaan. Ytimen ulkopuolella protonien potentiaalienergia on positiivinen ja pienenee hitaasti etäisyyden kasvaessa.

33 Neutroneiden ja protonien energiatasot ytimessä. Kun ydin muodostuu, energiatasot täyttyvät sunnilleen samalle tasolle, ja siksi ytimessä on yleensä enemmän neutronieta kuin protoneita.

34 Ydinsäteilyn tunnistaminen magneettikentän avulla.

35 Geiger-mittarin toimintaperiaate.

36

37

38 Ytimen hajoaminen ja puoliintumisaika Olkoon r todennäköisyys sille, että ydin hajoaa seuraavn sekunnin kuluessa emittoimalla alfa- tai beeta-hiukkasen tai fotonin eli gammasäteen. Suuretta r nimitetään hajoamisnopeudeksi. Sen yksikkö on s 1. Jos näitä ytimiä on näytteessä N kappaletta, ajassa Δt hajoavien ydinten määrä on Hajoamisten määrä = N hajoamistodennäköisyys = rnδt Ydinten lukumäärän muutosnopeus riippuu sekä hajoamisnopeudesta että ydinten määrästä:

39 Ytimen hajoaminen ja puoliintumisaika Jos ytimiä oli hetkellä t = 0 s N 0 kappaletta, niin hetkellä t niitä on jäljellä Olemme määritelleet tässä hajoamisen aikavakion τ = 1/r. Tämä kaava voidaan kirjoittaa puoliintumisajan t 1/2 avulla: N = N 0 /2 at t = t 1/2, N = N 0 /4 at t = 2t 1/2, N = N 0 /8 at t = 3t 1/2, jne. Riippumatta siitä, kuinka paljon ytimiä on, seuraavan puoliintumisajan pituisena aikana niiden määrä puolittuu.

40

41 Esimerkki: Jodin hajoaminen QUESTIONS:

42 Esimerkki: Jodin hajoaminen

43 Esimerkki: Jodin hajoaminen

44 Esimerkki: Jodin hajoaminen

45 Esimerkki: Jodin hajoaminen

46 Aktiivisuus Radioaktiivisen näytteen aktiivisuus R on hajoamisten määrä sekunnissa. Selvästikin jossa R 0 = rn 0 on aktiivisuus hetkellä t = 0. Aktiivisuuden SI-yksikkö on becquerel Bq, 1 Bq = 1 hajoaminen/s or 1 s 1. Vanha aktiivisuuden yksikkö, jota vielä näkee käytettävän, on curie Ci. Muunnos on 1 Ci = Bq.

47 QUESTION: Esimerkki: Hiiliajoitus

48 Esimerkki: Hiiliajoitus

49 Esimerkki: Hiiliajoitus

50 Esimerkki: Hiiliajoitus

51 Esimerkki: Hiiliajoitus

52 Esimerkki: Hiiliajoitus

53 Alfa-hajoaminen Alfa-hiukkanen on 4 He-atomin ydin, kahden protonin ja kahden neutronin muodostama tiukasti sidottu tila. Epästabiili ydin siis menettää α-hajoamisessa kaksi protonia ja kaksi neutronia, joten reaktioyhtälö on Alkuperäinen ydin X on äitiydin, ja hajoamisessa syntyvä ydin Y on tytärydin. Alfa-hajoamisessa vapautuva energia menee lähes kokonaan α-hiukkasen liike-energiaksi:

54 Radiumin isotoopin α-hajoaminen radoniksi Z -> Z - 2 N -> N - 2 A -> A - 4 Alfahiukkanen tunneloituu potentiaalivallin läpi. Potentiaali muodostuu lyhyen kantaman atraktiivisesta ydinvoimasta (kuoppa) ja repulsiivisesta Coulombin voimasta, joka pienenee pitempiä etäisyyksiä kohti.

55 Energiatasokaavio: Hajoamisessa vapautuu energiaa MeV, joko pelkästään α-hiukkasen liike-energiana tai osittain myös fotonina (kun hajoaminen vie radonin viritystilalle).

56 QUESTION: Esimerkki: Uraanin α-hajoaminen

57 Esimerkki: Uraanin α-hajoaminen

58 Esimerkki: Uraanin α-hajoaminen

59 Esimerkki: Uraanin α-hajoaminen

60

61 Beetahajoamisen syynä on nukleonien, elektronin ja neutriinon välillä tapauhtuva ns. heikko vuorovaikutus (heikko ydinvoima). Tässä esimerkkinä elektronin energiaspektri tritiumin beetahajoamisessa. Spektrin loppupäästä voi saada tietoa neutriinon massasta. Elektronin energian maksimiarvo riippuu neutriinon lepoenergian määrästä.

62

63 Nuklidikartta Isobaari, A vakio α β + - β

64 Uraani-238:n hajoamisketju

65 Säteilyannos Absorboitunut annos on kudokseen absorboituneen ionisoivan säteilyn energia massayksikköä kohti. Absorboituneen annoksen SI-yksikkö on gray Gy, 1 Gy = 1.00 J/kg. Biofyysikot ovat havainneet, että 1 Gy:n annoksella gammasäteilyä ja 1 Gy:n annoksella alfa-säteilyä on erilaiset biologiset vaikutukset. Tämän takia on otettu käyttöön yksikkö ekvivalentti annos. Ekvivalentin annoksen yksikkö on sievert Sv.

66 Säteilyannos Vanhempi yksikkö ekvivalentille annokselle on rem, 1 rem = Sv. Pienille annoksille käytetään yksiköitä millisievert (msv) or millirem (mrem).

67 QUESTION: Esimerkki: Säteilyannos

68 Esimerkki: Säteilyannos

69 Esimerkki: Säteilyannos

70 Esimerkki: Säteilyannos

71 Fissio Fissiossa epästabiili ydin jakaantuu eli fragmentoituu kahdeksi keskenään suunnilleen samankokoiseksi ytimeksi. Spontaani fissio tapahtuu itsestään, indusoidussa fissiossa ydin absorboi neutronin ja hajoaa sitten. Esimerkkinä indusoidusta fissiosta uraanin hajoaminen: U + U n n U* U* Ba+ Xe Kr + 3 Kr + 2 Fissiotuotteiden liike-energia on hyvin suuri, noin 200 MeV. Tämä johtuu siitä, että hajoamisessa syntyvät keskialueen (massaluvussa) ytimet ovat paljon syvemmässä potentiaali-kuopassa (suuri negatiivinen energia) kuin uraani n, n. Uraanin fragmentaatiotuotteiden massajakautuma.

72 Nestepisaramallissa fissio voidaan selittää ytimen deformuitumisen avulla. Fuusio Fuusiossa kaksi tai useampi kevyt ydin yhtyy ja muodostaa raskaamman ytimen. Tässäkin vapautuu runsaasti energiaa, sillä kevyemmät ytimet ovat matalammassa energiakuopassa kuin raskaammat. Kuvassa on esimerkkinä reaktioketju, jossa protonit fuusioituvat niin, että lopulta muodostuu heliumia. Tämä on tärkeä tapahtuma tähdissä, ja useiden tähtien energian lähde. Huomaa, että beetahajoamisella on rekatioketjussa tärkeä rooli neutronien muodostajana.

73 Yhteenvetoa

74 General Principles

75 General Principles

76 General Principles

77 Important Concepts

78 Important Concepts

79 Applications

80 Applications

81 Chapter 43. Clicker Questions

82 Three electrons orbit a neutral 6 Li atom. How many electrons orbit a neutral 7 Li atom? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 7

83 Three electrons orbit a neutral 6 Li atom. How many electrons orbit a neutral 7 Li atom? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 E. 7

84 The isobars corresponding to one specific value of A are found on the plot along A. A vertical line. B. A diagonal line that goes up and to the right. C. A diagonal line that goes up and to the left. D. A horizontal line.

85 The isobars corresponding to one specific value of A are found on the plot along A. A vertical line. B. A diagonal line that goes up and to the right. C. A diagonal line that goes up and to the left. D. A horizontal line.

86 A very bright spotlight shines on a Geiger counter. Does it click? A. Yes B. No

87 A very bright spotlight shines on a Geiger counter. Does it click? A. Yes B. No

88 A sample starts with 1000 radioactive atoms. How many half-lives have elapsed when 750 atoms have decayed? A. 2.5 B. 2.0 C. 1.5 D. 0.25

89 A sample starts with 1000 radioactive atoms. How many half-lives have elapsed when 750 atoms have decayed? A. 2.5 B. 2.0 C. 1.5 D. 0.25

90 The cobalt isotope 60 Co (Z = 27) decays to the nickel isotope 60 Ni (Z = 28). The decay process is A. Electron capture. B. Alpha decay. C. Beta-plus decay. D. Beta-minus decay. E. Gamma decay.

91 The cobalt isotope 60 Co (Z = 27) decays to the nickel isotope 60 Ni (Z = 28). The decay process is A. Electron capture. B. Alpha decay. C. Beta-plus decay. D. Beta-minus decay. E. Gamma decay.

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT Radioaktiivisessa hajoamisessa on neljä perusmuotoa: fissio alfahajoaminen betahajoaminen sisäinen siirtymä Viime vuosikymmeninä on havaittu paljon harvinaisempiakin

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm)

Z = VARAUSLUKU eli JÄRJESTYSLUKU (= protoniluku) N = NEUTRONILUKU A = NUKLEONILUKU; A = N + Z (= neutr. lkm + prot. lkm) SÄTEILY YTIMET JA RADIOAKTIIVISUUS ATOMI -atomin halkaisija 10-10 m -ytimen halkaisija 10-14 m ATOMIN OSAT: 1) YDIN - protoneja (p) ja neutroneja (n) 2) ELEKTRONIVERHO - elektroneja (e - ) - protonit ja

Lisätiedot

FYS01: Fysiikka luonnontieteenä

FYS01: Fysiikka luonnontieteenä FYS01: Fysiikka luonnontieteenä kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 29.10.2009 Sisältö 1. Johdanto 3 1.1. Mitä fysiikka on? 3 1.2. Miksi fysiikkaa? 3 2. Mittaaminen 3 2.1. Suure 3 2.2. Yksikönmuunnoksia

Lisätiedot

Kertaustehtävien ratkaisut

Kertaustehtävien ratkaisut Kertaustehtävien ratkaisut Etsi tehtävissä 1 1 oikea vaihtoehto laskealla. 1. a) Kvantin energia on E hf 15 1 4,135669 1 evs,3 1 Hz 1, ev.. a) Valosähköisessä iliössä osa valon energiasta kuluu fotoelektronien

Lisätiedot

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila

SUUREET JA YKSIKÖT. Olli J. Marttila 2 SUUREE JA YKSIKÖ Olli J. Marttila SISÄLLYSLUEELO 2.1 Johdanto... 66 2.2 Säteilykenttää luonnehtivia suureita... 66 2.3 Dosimetriasuureita... 68 2.4 Annosekvivalentti ja siitä johdettuja suureita... 76

Lisätiedot

Hyvä tietää säteilystä

Hyvä tietää säteilystä Hyvä tietää säteilystä Sisällysluettelo Säteily on energiaa ja hiukkasia... 3 Ionisoiva säteily... 5 Hiukkassäteily... 5 Sähkömagneettinen säteily... 6 Ionisoimaton säteily... 6 Säteilyn käsitteet, yksiköt

Lisätiedot

Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava

Fysiikka 1. Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava Fysiikka 1 Fysiikka 1, Fysiikka luonnontieteenä, Tammi (2009) MAOL-taulukot, Otava 1 Fysiikan kurssitarjonta Pakollinen kurssi fysiikka luonnontieteenä (FY1) Seitsemän valtakunnallista syventävää kurssia

Lisätiedot

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää

Radon aiheuttaa keuhkosyöpää 86 radonin hajoamisen seurauksena muodostuneet tytärytimet ovat kuitenkin haitallisia, koska ne ovat kiinteitä aineita ja voivat kulkeutua pölyhiukkasten mukana ihmisen keuhkoihin. Talon alla oleva maaperä

Lisätiedot

Tietokonetomografian annosmittaukset: kalibrointikäytännöt ja epävarmuudet

Tietokonetomografian annosmittaukset: kalibrointikäytännöt ja epävarmuudet Pro Gradu tutkielma Tietokonetomografian annosmittaukset: kalibrointikäytännöt ja epävarmuudet Juha Suutari Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Ohjaajat: Teemu Siiskonen (STUK) ja Jaana Kumpulainen 24.

Lisätiedot

Fysiikka 9. luokan kurssi

Fysiikka 9. luokan kurssi Nimi: Fysiikka 9. luokan kurssi Kurssilla käytettävät suureet ja kaavat Täydennä taulukkoa kurssin edetessä: Suure Kirjaintunnus Yksikkö Yksikön lyhenne Jännite Sähkövirta Resistanssi Aika Sähköteho Sähköenergia

Lisätiedot

Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa. Laura Tuomikoski

Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa. Laura Tuomikoski Puolijohdediodit ulkoisen sädehoidon potilasannosmittauksissa Laura Tuomikoski Pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Kesäkuu 2008 i Kiitokset Ensimmäiseksi haluan kiittää Pro gradu

Lisätiedot

Luento 11. Elektronin spin

Luento 11. Elektronin spin Elektronin spin Luento 11 Spektrimittaukset osoittivat, että energiatasot jakautuvat todellisuudessa useampaan kuin normaalin Zeemanin ilmiön ennustamaan kolmeen. Ruvettiin puhumaan anomaalisesta Zeemanin

Lisätiedot

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia

Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Röntgenkuvaus, digitaalinen kuvaus ja tietokonetomografia Jukka Jauhiainen Yliopettaja Lääketieteellisen fysiikan dosentti OAMK Tekniikan yksikkö Hyvinvointiteknologian koulutusohjelma 1 SISÄLTÖ 1. Atomi-

Lisätiedot

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority

SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA. Ihmisen radioaktiivisuus. Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority SÄTEILY- JA YDINTURVALLISUUSKATSAUKSIA Ihmisen radioaktiivisuus Säteilyturvakeskus Strålsäkerhetscentralen Radiation and Nuclear Safety Authority Ihmisen radioaktiivisuus Jokaisessa ihmisessä on radioaktiivisia

Lisätiedot

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1

KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 KVANTTIFYSIIKAN ILMIÖMAAILMA...1 1.1 Historiaa... 1 1. Klassisen sähkömagnetismin perusideoita... 4 1.3 Mustan kappaleen säteily... 7 1.4 Valosähköinen ilmiö... 1 1.5 Sähkömagneettisen säteilyn sironta

Lisätiedot

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A.

1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on C,B ja A. Kertaustehtäviä 1. d. b 3. b, d 4. c 5. a, c 6. b 7. a 8. b 9. a 10. b 1. (d) Aineet asettuvat tiheyksien mukaiseen järjestykseen, aineen A tiheys on suurin ja aineen C pienin. Näin ollen järjestys on

Lisätiedot

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi

ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi ECR-ionilähteen tuottaman röntgensäteilyn simulointi Pro gradu Janne Ropponen Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos Huhtikuu 2008 Tiivistelmä Electron Cyclotron Resonance (ECR) -ionilähteissä syntyy röntgensäteilyä

Lisätiedot

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V

ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V ASTROFYSIIKAN TEHTÄVIÄ V 501. Sarjakuvassa Lassi ja Leevi seikkailevat avaruudessa. Esitä neljä perusteltua syytä, miksi kuvattu toiminta ei ole mahdollista avaruudessa vallitsevissa fysikaalisissa olosuhteissa.

Lisätiedot

Perustietoa uraanista Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus

Perustietoa uraanista Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus McArthur Riverin uraanikaivos Kanadan Saskatchewanissa, 2010. E. Pohjolainen Perustietoa uraanista Esa Pohjolainen Geologian tutkimuskeskus 1 Uraanin alkuperä Alkuaineita on syntynyt kolmella eri tavalla:

Lisätiedot

Perusvuorovaikutukset

Perusvuorovaikutukset Perusvuorovaikutukset Mikko Mustonen Mika Kainulainen CERN tutkielma Nurmeksen lukio Syksy 2009 Sisältö 1 Johdanto... 3 2 Perusvuorovaikutusten historia... 3 3 Teoria... 6 3.1 Gravitaatio... 6 3.2 Sähkömagneettinen

Lisätiedot

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS

MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS MTTK MAATALOUDEN TUTKIMUSKESKUS Tiedote 14/87 Osa 1 TOIVO YLÄRANTA Maanviljelyskemian ja -fysiikan osasto Radioaktiivinen laskeuma ja säteilyvalvonta ARJA PAASIKALLIO Keskuslaboratorio Radionuklidien siirtyminen

Lisätiedot

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007

Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Jyväskylän Normaalikoulun lukio Nanokurssi Kevät 2007 Vesa kolhinen Riku Järvinen Juho Korhonen 2 Sisältö I Teoriaa 7 1 Aineen rakenne ja sähkönjohtavuus 9 1.1 Atomimallin historiaa......................

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus

Radioaktiivisen säteilyn vaikutus TAMPEREEN TEKNILLINEN YLIOPISTO Sähkömagnetiikan laitos SMG-4050 Energian varastointi ja uudet energialähteet Ryhmä 9: Radioaktiivisen säteilyn vaikutus Sirke Lahtinen Tuukka Ahonen Petri Hannuksela Timo

Lisätiedot

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA

Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Tutkimuksia ja selvityksiä 12/ 2008 Research Reports 12/2008 Anssi Haapanen HYVINKÄÄN KAUPUNGIN JA RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KUNTAYHTYMÄN RADONTALKOIDEN SEURANTA Kuopio 2008 1 Julkaisija: Julkaisun

Lisätiedot

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen

Säteily on useimmille ihmisille epämääräinen Katsaus Säteilyriskit ja niiden torjuminen Tapio Rytömaa Altistuminen ionisoivalle säteilylle ja myös eräille muille säteilylajeille aiheuttaa terveydellisiä haittoja. Riski ei yksilötasolla yleensä ole

Lisätiedot

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS

Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA 1: TYÖYMPÄRISTÖSELVITYS Esikartoitus uraanialtistumisesta uraanipitoisten malmien louhinnassa ja tuotannossa OSA

Lisätiedot

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa

Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Työturvallisuus fysiikan laboratoriossa Haarto & Karhunen Tulipalo- ja rajähdysvaara Tulta saa käyttää vain jos sitä tarvitaan Lämpöä kehittäviä laitteita ei saa peittää Helposti haihtuvia nesteitä käsitellään

Lisätiedot

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ

FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ FOKUSOIMATTOMAN IONISUIHKUN KÄYTTÖ MIKROANALYTIIKAN NÄYTTEENKÄSITTELYSSÄ Pro gradu -tutkielma Turun Yliopisto Fysiikan ja tähtitieteen laitos Materiaalitiede 2012 LuK Jere Manni Tarkastajat: FL Jyrki Juhanoja

Lisätiedot