VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT"

Transkriptio

1 VIII RADIOAKTIIVISEN HAJOAMISEN MUODOT Radioaktiivisessa hajoamisessa on neljä perusmuotoa: fissio alfahajoaminen betahajoaminen sisäinen siirtymä Viime vuosikymmeninä on havaittu paljon harvinaisempiakin hajoamismuotoja, kuten protoni- ja neutroniemissioon johtavia hajoamisia, mutta niitä ei käsitellä tässä yhteydessä. Spontaani fissio Fission syy on se, että ydin on liian raskas ja sitä esiintyykin vain kaikkein raskaimmilla ytimillä. Fissiossa raskas ydin hajoaa kahdeksi kevyemmäksi ytimeksi, esimerkiksi 238 U 145 Ba + 90 Kr n + 200MeV [VIII.I] Kuva VIII.1. Raskaan ytimen fissio kahdeksi kevyemmäksi ytimeksi. Kevyempien alkuaineiden lisäksi fissiossa syntyy 2-3 neutronia ja erittäin suuri määrä energiaa, jonka jakautuminen eri komponetteihim on esitetty taulokossa seuraavalla sivulla. Fissiota on kahta tyyppiä: spontaani eli itsestään tapahtuva fissio ja indusoitu eli aikaan saatu fissio 34

2 Indusoitu fissio ei kuulu radioaktiivisen hajoamisen piiriin ja sitä käsitelläänkin vasta ydinreaktioiden ja ydinenergian yhteydessä. Luonnon radionuklideista spontaanisti fissioituva on vain 238 U. Fissio ei kuitenkaan ole 238 U:n pääasiallinen hajoamismuoto. Ainoastaan 0.005% siitä hajoaa spontaanilla fissiolla ja loppu alfahajonnalla. 238 U:n fission puoliintumisaika on erittäin pitkä a. Transuraaneilla ja superraskailla alkuaineilla spontaani fissio on hyvin yleinen hajoamismuoto, mutta kuten uraanillakin se kilpailee muiden hajomismuotojen, alfa- ja betahajonnan kanssa. Esimerkiksi suurin osa plutoniumisotoopeista, kaikki joiden massaluku on välillä , hajoaa spontaanilla fissiolla. Eräillä superraskailla nuklideilla, kuten 256 Cf:lla tai 250 No:lla, spontaani fissio on ainoa havaittu hajoamismuoto. Spontaani fissio on englanniksi spontaneous fission ja se lyhennetään s.f. Fissiossa syntyvät tytärnuklidit ovat aina radioaktiivisia. Koska raskailla alkuaineilla, kuten uraanilla on kevyempiä alkuaineita suurempi neutroni/protonisuhde, on fissionuklideissa liikaa neutroneja ja ne hajoavat β - -hajonnalla. Hajoaminen tapahtuu useassa vaiheessa. Neutroni/protonisuhde 238 U:lla on 1.59 ja se on suurinpiirtein sama myös primäärisillä fissiotuotenuklideilla. Sen sijaan esim. stabiilien bariumisotooppien neutroni-protonisuhde on huomattavasti alhaisempi: Fissiossa vapautuu myös neutroneita, 2-3 kussakin hajoamisessa. Taulukko VIII U:n fissiossa syntyvän 200 MeV:n kokonaisenergian jakautuminen. Fissiotuotteiden liike-energia 165 MeV Neutronien liike-energia 5 MeV Halkeamishetkellä vapautuva gammaenergia 7 MeV Fissiotuotteiden betahiukkasten energia 7 MeV Fissiotuotteiden gammakvanttien energia 6 MeV Betahajomisissa syntyvien neutriinojen energia 10 MeV Alfa-hajoaminen Alfahajoamisen syy on sama kuin fissionkin, ydin on liian raskas. Hajoaminen ei kuitenkaan ole yhtä dramaattinen kuin fissiossa, vaan hajoamisessa ytimestä poistuu yksi heliumydin, jota kutsutaan alfahiukkaseksi ja merkitään α:lla. 35

3 226 Ra 222 Rn + 4 He (α) [VIII.II] Heliumytimessä on kaksi protonia ja kaksi neutronia, joten alfahajonnassa ytimen varausluku laskee kahdella yksiköllä ja massaluku neljällä. Alfahajonta on lyijyä raskaampien aineiden yleisimpiä hajoamismuotoja, erityisesti protonirikkailla nuklideilla. Myös monet kevyemmät nuklidit, jotka ovat erityisen protonirikkaita, hajoavat alfahajonnalla. Alfahajonta johtaa vain harvoin yksinomaan tytärytimen perustilalle. Kun alfahajoaminen johtaa tytärytimen viristystilalle, on seurauksena (kuten myöhemmin tarkemmin käsitellään) ylimääräisen viritysenergian purkautumiseen gammakvantin emissiona. Alla olevassa kuvassa on esitetty hajoamiskaavio molemmille tapauksille: hajoaminen suoraan perustilalle ( 212 Po) ja hajoaminen sekä perus- että viristystiloille ( 211 Po). Raskaammilla nuklideilla hajoaminen voi tapahtua monien, jopa yli kymmenen eri alfaenergian ja vielä useamman gammakvantin emissiona, esim. 235 U:lla. Kuva VIII Po:n ja 211 Po:n hajontakaaviot. Useissa alfahajoamisissa on kilpailevana prosessina betahajonta, joko β - -hajonta, kuten alla olevassa kuvassa on esitetty 218 Po:n hajontakaaviossa tai elektronikaappaus, kuten 211 At:n tapauksessa, joka on samassa kuvassa. β - -hajoamisten osuus 218 Po:n hajoamisissa on 0.02% ja elektronikaappausten osuus 211 At:n hajomisissa 58.1%. Joissakin tapauksissa, esim. 226 Ac:n hajoamisessa, kaikki kolme prosessia (alfahajonta, β - -hajonta ja elektronikaappaus voivat kilpailla keskennään. 36

4 Kuva VIII Po:n ja 211 At:n hajontakaaviot. Alfahajonnassa purkautuva energia Q α, joka on emo- ja tytärnuklidien perustilojen energiaero, voidaan laskea seuraavasti. Kuten jo aiemmin todettiin, on yhtä atomimassayksikköä vastaava energia MeV. Kun M Z on hajoavan ytimen massa, M Z-2 tytärnuklidin ja M He alfahiukkasen, on hajoamisenergian arvo: Q α = MeV (M Z-2 + M He - M Z ) [VIII.II] Kun esim. 238 U hajoaa alfaemissiolla 234 Th:ksi saadaan hajoamisenergiaksi: Q α = MeV/amu ( ) [VIII.III] = MeV/amu ( amu) = MeV Siis hajoamisessa amu massaa muuttuu MeV energiaksi. Energia jakautuu kahteen osaan. Ensinnäkin alfahiukkasen liike-energiaksi (E α ) ja toiseksi tytärytimen rekyylienergiaksi (E Z-2 ). Prosessissa säilyy paitsi kokonaisenergia, eli Q α = E α + E Z-2, myös liikemäärä eli momentti, jolloin E α = Q α (M Z-2 /M Z ) ja E Z-2 = Q α (M α /M Z ). Kun näistä yhtälöistä ratkaistaan E α ja E Z-2, saadaan alfahiukkasen liike-energiaksi MeV ja 234 Thtyttären rekyylienergiaksi MeV. Verrattuna alfahiukkasen energiaan on tytärytimen rekyylienergia pieni, mutta se on n kertaa suurempi kuin kemiallinen sidosenergia. Siten rekyyli saakin aikaan tytärytimen kemiallisten sidosten katkeamisen. Alfahiukkasten energiat ovat aina erittäin korkeita, alin havaittu energia on 144 Nd:llä 1.38 MeV ja korkein 212 Pb:llä 11.7 MeV. Yleisimmin energiat ovat välillä 4-8 MeV. 37

5 Alfapartikkelit saavat tarkoin määrätyn energian, koska siirtymiset emonuklidin perustilalta tytärnuklidin perustilalle ja myös viritetyille tiloille ovat siirtymisiä määrätyille kvanttitiloille. Alfapartikkelit ovat siis monoenergeettisiä, samoin kuin ovat gammakvantit, jotka syntyvät alfahajoamisten johtaessa tytärytimen viritystiloille. Alfahiukkasten energiajakaumaa kutsutaan monoenergeettisyydestä johtuen viivaspektriksi. Alla olevassa kuvassa on esitetty 241 Am:n alfahiukkasten energiajakauma ja siitä spektrometrillä mitattu spektri. 241 Am:lla on viisi alfahajoamisenergiaa MeV (1.3%), MeV (12.8%), MeV (85.2%), MeV (0.2%) ja (0.3%). Spektrometrin vajavaisesta erottelukyvystä johtuen piikit ovat levenneet ja menevät osittain päällekkäin. Kuva VIII Am:n alfahajoamisten energiajakauma ja vastaava mitattu alfaspektri sekä 241 Am:n hajoamiskaavio. Syy alfahajontaan on siis ytimen liian suuri massa. Kaikki ytimet, joiden massaluku on suurempi kuin 150, ovat massansa suhteen epästabiileja ja niiden pitäisi näin ollen hajota alfahajonnalla. Kuten näkyy kuvassa IV.1., joka esittää ytimen potentiaalidiagrammia, on ytimessä korkea potentiaalivalli, joka alfapartikkelin tulee ylittää päästäkseen ytimestä. Ytimissä, joiden massaluku on välillä ytimen sisällä muodostuvan alfahiukkasen energia ei ole riittävä tämän vallin ylitykseen. Raskaimmissakin ytimissä, joiden tiedetään hajoavan alfahajonnalla, potentiaalivalli on korkeampi kuin emittoituvan alfahiukkasen energia. Esim. 238 U-ytimen potentiaalivallin korkeus on n. 9 MeV, mutta siitä emittoituvan alfahiukkasen energia vain 4.2 MeV. Klassisen fysiikan lakien mukaan alfahajonta ei tällöin olisi mahdollista. Ilmiö on selitetty kvanttimekaniikkaa hyväksi käyttäen siten, että 38

6 alfahiukkasella on tietty todennäköisyys läpäistä potentiaalivalli, mitä kutsutaan tunnelointiilmiöksi. Betahajoaminen Betahajonnan syy on ytimen väärä protoni/neutronisuhde, jonka ydin korjaa oikeaksi betahajonnan avulla. Betahajontaa on kolmea eri lajia β - -hajonta positroni- eli β + -hajonta elektronisieppaus eli kaappaus joista kaksi viimeistä ovat keskenään kilpailevia mekanismeja (joissakin harvoissa tapauksissa kaikki kolme mekanismia ovat kilpailevia). Kaikille betahajonnan mekanismeille on yhteistä, että niissä ei ytimen massaluku muutu, koska betahajonnassa muuttuu joko protoni neutroniksi tai päinvastoin neutroni protoniksi. Betahajonnat tapahtuvat isobaarilinjoja myöten pysymättömien ytimien kautta kohti stabiilia ydintä (kuva alla). Kuva VIII.5. Isobaarileikkaus nuklidikartasta A=12. 39

7 β - -hajoaminen Betamiinus-hajonnan syy on se, että nuklidissa on liikaa neutroneja eli nuklidi on neutroniylimääräinen. Tällaisia nuklideja syntyy ensisijaisesti fissiossa ja neutronipommituksissa. Betamiinushajonnassa ytimessä oleva ylimääräinen neutroni muuttuu protoniksi ja samalla ytimestä emittoituu betahiukkanen (β - ). (n) (p + ) + β - [VIII.IV] sulkeet viittaavat ydinvoimakentässä olevaan hiukkaseen. Betahiukkanen on täysin identtinen elektronin kanssa. Sitä voidaan myös kutsua negatroniksi. β - -hajonnassa tytärytimen järjestysluku on siis yhden yksikön korkeampi kuin emoytimen. Kuten jo aiemmin todettiin, ydinhajoamisissa emonuklidin ja tytärnuklidin välillä on aina tietty energiaero, joka on riippuvainen niiden kvanttitiloista. Betahajoamisessa on kuitenkin todettu, että emittoituvilla betahiukkasilla ei ole määrätty energia, vaan se vaihtelee nollan ja kullekin nuklidille tyyppillisen maksimienergian (E max ) välillä. Alla olevassa kuvassa on esitetty tyypillinen betahiukkasten energiajakauma eli betaspektri, joka ei kuten näkyy ole viivaspektri vaan jatkuva spektri. Tämän ristiriidan ratkaisemiseksi on esitetty ratkaisu, jonka mukaan betahajoamisessa ei emittoidu pelkästään betahiukkasia vaan myös neutriinoja (υ) ja kussakin hajoamisessa näiden yhteinen kineettinen energia on vakio (E max ) mutta niiden suhteelliset osuudet vaihtelevat välillä 0-100%. Neutriino ei tule näkyviin mitatussa spektrissä, koska se on käytännöllisesti katsoen massaton ja niin ollen käytössä olevat mittalaitteet eivät kykene sitä toteamaan. Itse asiassa neutriinoja ei emittoidu β - -hajoamisessa, vaan β + -hajoamisessa, joka käsitellään hieman myöhemmin. β - -hajoamisessa emittoituu neutriinon vastapartikkeli antineutriino (υ ). Näin ollen edellä esitetty β - -hajoamisen täydellinen hajoamisyhtälö on seuraava: (n) (p + ) + β - + υ [VIII.V] 40

8 Kuva VIII Cu:n β - - ja β + -spektrit. Kuten tästä kuvasta näkyy, kineettinen energia ei jakaudu tasan betahiukkasen ja neutriinon kesken, vaan keskimääräinen betahiukkasen energia on suurinpiirtein 0.3 E max. Betahajoamisessa purkautuva energia ei tule vain betahiukkasen ja neutriinon kineettisiksi energioiksi, vaan myös tytärytimen rekyylienergiaksi. Koska hajoamisenergian jakautuminen emittoituvan partikkelin liike-energiaksi ja tytärytimen rekyylienergiaksi on liikemäärän säilymisen perusteella kääntäen verrannollinen niiden massoihin, on betahajonnassa toisin kuin alfahajonnassa rekyylienergian osuus erittäin pieni ja se voidaan jättää huomiotta kun lasketaan hajoamisenergioita. Betahajonnan energiat vaihtelevat erittäin suurella välillä. Alla olevassa taulukossa on esitetty eräitä esimerkkejä. 41

9 Taulukko VIII.3. Eräiden betahajoamisten keskimääräiset energiat (E) ja maksimienergiat (E max). E 0.3 E max. Nuklidi E (MeV) E Max (MeV) Nuklidi E (MeV) E max (MeV) 3 H P C Y Betahajonnat johtavat useimmiten tytärytimen viritetyille tiloille, jotka purkautuvat gammaemissiona, joista tarkemmin myöhemmin. Jotkut hajoamiset johtavat kuitenkin ainoastaan tytärytimen perustilalle ja nämä emonuklidit ovat siten puhtaita beta-emittereitä. Puhtaita β - -emittereitä ovat esim. 3 H, 14 C, 32 P, 35 S, ja 63 Ni. Alla on esitetty hajoamiskaaviot puhtaalle β - -emitterille sekä β - -emitterille, jossa emittoituu myös gammakvantteja. Kuva VIII Ar:n ja 41 Ar:n hajoamiskaaviot. β - -hajonnassa lasketaan hajoamisenergia yksinkertaisesti tytär- ja emoatomien massojen erosta: Q β- = (M Z+1 - M Z ) [VIII.VI] Poistuvan betahiukkasen (elektronin) massaa ei tarvitse ottaa huomioon, koska tytärnuklidin järjestysluku on yhden emonuklidia korkeampi. Tytärnuklidi, joka syntyy ionisoituneena, ottaa poistuvaa elektronia vastaavan elektronin ympäristöstä saavuttaakseen elektroneutraalisuuden. 42

10 β + -hajoaminen β + -hajonta on vastakkainen prosessi β - -hajonnan kanssa. Se tapahtuu protoniylimääräisillä nuklideilla ja siinä muuttuu ytimen sisällä oleva protoni neutroniksi. Protoniylimääräisiä nuklideja saadaan aikaiseksi etupäässä protonipommituksella erilaisissa kiihdyttimissä. β + - hajonnassa on kaksi kilpailevaa prosessia: positroniemissio elektronikaappaus Positroniemissio Positroniemissiossa ytimen sisällä oleva protoni muuttuu neutroniksi ja ytimestä emittoituu positronihiukkanen (β + ). (p + ) (n) + β + [VIII.VII] Positronihiukkanen on massaltaan elektronin suuruinen, mutta sen varaus on vastakkaismerkkinen eli sillä on yhden yksikön positiivinen varaus. Analogisesti β - -hajonnan kanssa hajoamisenergia jakaantuu positronin ja neutriinon kanssa ja täydellinen reaktioyhtälö on siten: (p + ) (n) + β + + υ [VIII.VIII] Positroniemissiossa siis tytärytimen järjestysluku on yhtä pienempi kuin emoytimen. Kuten betaminushajonnassakin myös positroniemissiossakin hajoaminen johtaa useimmiten tytärytimen viritystiloille ja myöhemmin niiden purkautumiseen gammakvantteina. Jotkut positronitemitterit, erityisesti kevyet nuklidit kuten 11 C, 13 N, 15 O, 18 F ovat kuitenkin puhtaita positroniemittereitä. Alla olevassa kuvassa on esitetty hajoamiskaaviot puhtaalle positroniemitterille sekä viritetylle tilalle johtavalle β + -hajonnalle. 43

11 Kuva VIII F:n ja 22 Na:n hajoamiskaaviot. Toisin kuin betamiinushajonnassa täytyy positroniemissiossa ottaa hajoamisenergiaa laskettaessa huomioon myös positronin ja elektronin massat, koska tytäratomin järjestysluku on emoatomia yhtä pienempi ja näin ollen siitä täytyy poistua yksi elektroni. Tämän lisäksi ytimestä poistuu toinen elektronin massa emittoituvan positronin myötä. Näin ollen hajoamisenergia on: Q β+ = (M Z-1 + 2M e - M Z ) [VIII.IX] elektronin massa on amu, joka vastaa energiaa amu x MeV/amu = MeV. Betaminushajonnassa emittoituva positronihiukkanen on pysymätön. Kun se on menettänyt väliaineessa liike-energiansa se yhtyy vastahiukkaseensa, johonkin väliaineen elektroniin. Yhtymisprosessissa molemmat hiukkaset häviävät eli annihiloituvat ja niiden energia muuttuu sähkömagneettiseksi gammasäteilyksi, jota kutsutaan annihilaatio- eli häviämissäteilyksi. Annihilaatiossa syntyy kaksi gammakvanttia, jotka emittoituvat vastakkaisiin suuntiin. Koska elektronin ja positronin lepomassaa vastaava energia on MeV, on molempien emittoituvien gammakvanttien energia MeV. Näitä gammoja käytetäänkin positroniemittereiden havaitsemiseen ja laskemiseen, koska niiden havaitseminen on yksinkertaisempaa kuin itse positronien. 44

12 Kuva VIII.9. Positroniemissio ja positronien annihilaatio. Positronien energiajakauma on hieman erilainen kuin β - -hiukkasten (ks. VIII.7.). Verrattuna β - -hajontaan suurempi osuus hajoamisenergiasta tulee positronin liike-energiaksi ja positronien keskimääräinen energia onkin n. 0.4E max, kun se β - -hiukkasilla on 0.3E max. Elektronisieppaus Elektonisieppaus eli kaappaus (electron capture EC) on siis kilpaileva prosessi positroniemission kanssa. Se on vallitseva betahajonnan muoto raskailla alkuaineilla (Z>80). Positroniemissio puolestaan on vallitseva kevyillä alkuaineilla (Z<30) ja näiden välillä eli kun Z=30-80, molemmat tapahtuvat rinnan. Elektronisieppauksessa ytimessä oleva protoni muuttuu neutroniksi sieppaamalla yhden oman atomin rataelektronin (p + ) + e - (n) + υ [VIII.X] Siis kuten positroniemissiossakin on tytäratomin järjestysluku yhden alhaisempi kuin emoatomin. Yleisimmin elektronikaappaus tapahtuu sisemmältä K-kuorelta, harvemmin L- kuorelta ja erittäin harvoin tätä ulommilta. Kuten betaminushajoamisessa ei elektronisieppauksessakaan tarvitse ottaa huomioon siepatun elektronin massaa laskettaessa hajoamisenegiaa, koska tytäratomin järjestysluku on yhtä alhaisempi ja näin ollen tarvitseekin yhden elektronin vähemmän. Hajoamisenergia lasketaan vain emo- ja tytäratomien massoista: 45

13 Q EC = (M Z-1 - M Z ) [VIII.XI] kuten EC:n hajoamisyhtälössä jo esitettiin, myös elektronikaappauksessa syntyy neutriinoja. Itse asiassa koko hajoamisenergia emittoituu neutriinon myötä. Siis itse hajoamisessa ei synny havaittavaa säteilyä. Sen sijaan, kun siepatun elektronin aukko täyttyy ylemmiltä elektronikuorilta tulevilla elektroneilla, syntyy kyseiselle atomille, siis tytäratomille, karakteristista röntgensäteilyä, jota käytetäänkin EC-nuklidien mittaamiseen. Samoin, jos tytärydin jää viritetylle tilalle, sen purkautuessa havaitaan myös sähkömagneettista säteilyä. Kuva VIII.10. Elektronisieppaus ja karakteristisen röntgensäteilyn muodostuminen. Kuva VIII Fe:n hajoamiskaavio ja hajoamisen seurauksena syntyvän röntgensäteilyn spektri. 55 Mn:n 46

14 Odd-even-ongelma Kuten ytimien stabiilisuutta kuvaavassa osassa kerrottiin, on puoliempiirisen massan kaava vakiomassaluvulle laskettuna parabeli, jonka reunoilla ovat beta-aktiiviset nuklidit, vasemmalla reunalla β - -aktiiviset, oikealla β + /EC-aktiiviset ja parabelin pohjalla stabiilit nuklidit. Nämä parabelit ovat isobaaripoikkileikkauksia energialaaksosta, jonka kuva on esitetty sivulla 24. Riippuen isobaarin massaluvusta, saadaan joko yksi tai kaksi parabelia: parittomilla massaluvuilla on vain yksi parabeli kun sen sijaan parillisilla on kaksi. Parittomilla massaluvuilla on on parabelin pohjalla vain yksi stabiili nuklidi, parillisilla massaluvuilla kaksi tai jopa kolme. Parillisten massalukujen ylemmällä isobaarikuvaajaparabelilla olevilla nuklideilla on sekä pariton järjestysluku että neutroniluku eli ne ovat odd-odd-nuklideja. Alemman parabelin nuklidit ovat even-even-nuklideja. Betahajoaminen parittomalla massaluvulla. Alla on esitetty isobaarileikkaus massaluvulle 145. Parabeleja on siis vain yksi. Vasemmalla rinteellä tapahtuu β hajoamista: 58 Ce hajoaa 145 Pr : ksi ja tämä edelleen stabiiliksi 60 Nd : ksi. Oikealla rinteellä tapahtuu sekä β + - hajoamista että elektronisieppausta: 145 Sm hajoaa 61 Pm : ksi ja tämä edelleen stabiiliksi Nd : ksi. Parabelin pohjalla olevalla 60 Nd : llä on pienin massa eli se on stabiilein. Sillä on parillinen järjestysluku, mutta pariton neutroniluku eli se on even-odd-nuklidi. Tällaisia isobaarileikkauksia ja vastaavia stabiileja odd-even- tai even-odd-nuklideja on kaikkiaan 105. Kuva VIII.12. Betahajoamisen isobaarileikkaus massaluvulla

15 Betahajoaminen parillisella massaluvulla. Parillisella massaluvulla on isobaarileikkauksella kaksi parabelikuvaajaa. Kuten parittomillakin massaluvuilla betahajoaminen tapahtuu parabelin rinteitä pitkin, nyt vain siten, että hajoaminen johtaa aina siirtymiseen parabelilta toiselle. Harvinaisimmat hajoamiset johtavat ylemmän parabelin pohjanuklidiin.tällaisia nuklideja on vain neljä kevyintä odd-odd-nuklidia 2 H, 6 Li, 10 B ja 14 N. Raskaammat odd-oddnuklidit ovat aina (ehkä 50 V:a lukuun ottamatta) epästabiileja nukleoniparittomuutensa tähden. Esimerkki tällaisesta tapauksesta on kuvassa VIII.13., jossa esitetään isobaaripoikkileikkaus massaluvulle 142. Siinä ylemmän parabelin pohjanuklidi raskaampi kuin alemmalla parabelilla olevat viereiset even-even-nuklidit niin ollen Pr, joka on odd-odd-nuklidi, on 142 Ce ja Nd 60 ja Pr voikin periaatteessa hajota molemmiksi näiksi nuklideiksi. Käytännössä betamiinushajoaminen on vallitseva. Eräillä muilla odd-odd-nuklideilla tapahtuu hajoamista molempiin suuntiin. Tällaisesta tapauksesta on esimerkkinä 64 Cu:n hajoamiskaavio (Kuva VIII.14). Massaluvun A=142 isobaarileikkauksessa huomataan vielä, Ce on raskaampi ydin kuin Nd ja näin ollen hajoamisen täksi kevyemmäksi ytimeksi tulisi tapahtua Ce : n hajoaminen betamiinushajonnalla 60 Nd : ksi edellyttäisi kuitenkin ensin hajoamista raskaamman Pr -nuklidin kautta, mikä on mahdotonta. Ainoa mahdollisuus tälle hajoamiselle onkin kaksoisbetamiinushajoaminen. Joitakin tällaisia kaksoisbetamiinushajoamisia onkin havaittu, esim. 82 Se hajoaa 82 Kr:ksi emittoimalla kaksi betaa, jolloin järjestysluku kasvaa kahdella yksikköllä. Hajoaminen on erittäin hidasta, sen puoliintumisaika on noin vuotta. Kuva VIII.13. Betahajoamisen isobaarileikkaus parillisella massaluvulla A=142. Stabiileja nuklideja on kaksi, molemmat ovat even-even-nuklideja. 48

16 Kuva VIII Cu:n hajoamiskaavio. Alla on vielä kaksi parillisen massaluvun isobaarileikkauskuvaajaa, joista vasemmassa syntyy yksi stabiili even-even-nuklidi ja oikeassa kolme stabiilia even-even-nuklidia. Vasemman puoleinen tapaus on yleinen, niitä tunnetaan kaiken kaikkiaan 78. Oikean puoleinen on sen sijaan erittäin harvinainen: vain kolme tapausta tunnetaan, esim. massaluvulla 96, jossa syntyvät stabiilit nuklidit 124 Xe, 124 Te ja 124 Sn. Kuva VIII.15. Betahajoamisen isobaarileikkaus parillisella massaluvulla. Vasen puoli: yksi stabiili nuklidi, esim massaluku A = 66. Oikea puoli: A= 124, stabiileja nuklideja kolme. 49

17 Tytärytimen rekyyli betahajonnoissa Neutriinon emittoitumisuuntaa ei tiedetä, mutta jos se emittoituu päivastaiseen suuntaan kuin betahiukkanen, on tytärytimen rekyyli nolla. Jos sen sijaan molemmat emittoituvat samaan suuntaan, on rekyylienergia maksimissaan, jolloin sen energiaa merkitään E d :llä. Hajoamisenergia on niin ollen Q = E d + E max [VIII.XII] missä E max on betahiukkasen maksimienergia. Kuten jo edellä todettiin rekyylienergia on elektronin/positronin pienestä koosta johtuen erittäin pieni. Näin ollen Q ja E max ovat käytännössä yhtä suuret. Esim 14 C:n hajoamisessa, jossa E max on MeV, on E d :n arvo vain 7 ev. Verrattuna kemiallisen sidoksen energiaan tämä energia on kuitenkin merkittävä ja niin ollen betahajoamisen aiheuttama rekyyli usein johtaakin tytärytimen kemiallisten sidosten katkeamiseen. Betahajoamisen seurausilmiöt Betahajoamisessa syntyy primäärisäteilynä β - -hiukkasia, positroneja ja neutriinoja, joista jälkimmäisiä ei kuitenkaan mittalaitteilla havaita. Eräiden nuklidien hajoamisessa, esim. 14 C:n hajoamisessa, ei muuta säteilyä synnykään kuin betahiukkasia. Monissa tapauksissa, joista eräitä onkin jo mainittu, seuraa betahajoamista muita prosesseja, joissa syntyy sekundääristä säteilyä. Tällaisia ovat: Betahajoaminen johtaa tytärytimen virittyneelle tilalle, joka purkautuu sisäisellä siirtymällä. Positronien häviämisessä eli annihilaatiossa syntyy MeV:n gammasäteilyä. Elektronisieppauksessa syntyy tytäratomin karakteristista röntgensäteilyä. Auger-elektronien syntyminen elektronikaappauksen jälkeen. Auger-elektronien syntyminen Elektronisieppauksessa K-kuorella syntyvät röntgenkvantit voivat irrottaa ulommilta elektronikuorilta (L,M) elektroneja. Näiden, ns. Auger-elektronien, energiat ovat verraten pieniä, enintään muutaman kymmenen elektronivolttia. Alla on esitetty täsät esimerkkinä 50

18 57 Fe:n viritystilan purkautuminen. Tämä voi tapahtua joko a) 14.4 kev:n gammaemissiona tai b) 7.3 kev:n konversioelektronien muodostumisena. K-kuoren röntgenkvantit voivat irrottaa ulomman kuoren elektroneja radaltaan, jolloin muodostuu 5.6 kev:n Auger-elektroneja. Elektronikuorien täyttyessä ylemmiltä kuorilta, syntyy mm. 1 kev:n ja 6.6 kev:n röntgenkvantteja. Kuva VIII.16. Auger-elektronien syntyminen 57 Fe hajoamisen seurauksena. Sisäinen siirtymä - gammahajoaminen ja sisäinen konversio Beta- ja alfahajonnassa ydin ei useimmiten hajoa suoraan tytärytimen perustilalle vaan hajoaminen tapahtuu tytärytimen viritystilojen kautta. Tytärytimen viritystilat purkautuvat kahdella tavalla: gammahajoamisen kautta tai sisäisen konversion kautta Yhteisellä nimellä näitä kutsutaan sisäiseksi siirtymäksi (internal transition IT). Gammahajoaminen Gammahajomisessa tytärydin purkaa viritysenergiaansa emittoimalla sähkömagneettista gammasäteilyä. Kun esimerkiksi 212 Bi hajoaa alfahajonnalla 208 Tl:ksi vain kohtuullisen pieni osa alfahiukkasista saa liike-energiakseen maksimienergian 6.08 MeV. Suurin osa hajonnoista tapahtuu viritystilojen kautta, jolloin syntyy gammasäteilyä. Gammakvanttien energiat voi 51

19 laskea hajoamisenergian ja alfahiukkasten erona: esim MeV:n alfahiukkasta vastaa = 0.32 MeV:n gammakvantti. Gamma-hajoamiset tapahtuvat useimmiten erittäin nopeasti, < sekunnissa, eikä niiden elinikää tällöin kyetä mittaamaan. Gammahajoamiset tapahtuvat usein portaittain viritystilalta toiselle ja lopulta perustilalle. Gammahajoamisten sanotaan tällöin olevan kaskaadissa. Gammahajoamisten, joilla on edellä mainittua pidempiä elinikiä, hajoamisnopeuksia kyetään mittaamaan ja niitä tiedetään useita. Mikäli gammahajonnalla on mitattava elinikä, nuklidia, siis tytärnuklidia viritystilalla, kutsutaan isomeeriksi ja tällaista nuklidia merkitään pienellä m:llä massaluvun vieressä, esim. 137m Ba, jonka puoliintumisaika 2.6 minuuttia. Isomeerien puoliintumisajat vaihtelevat suuresti ja pisin on 192m Ir:n 900 vuotta. Gammahajoamiset tapahtuvat tytärytimen viritystilojen välillä ja niiltä perustilalla. Viritystiloilla on määrätyt energiansa, jotka riippuvat ytimen kvanttitiloista. Näin ollen myös gammakvanteilla on aina määrätyt energiat eli gammahajoamisessa saadaan viivaspektri. Alla on esitetty 198 Au:n hajoamiskaavio ja vastaava gammaspektri. Kuva VIII Au:n hajoamiskaavio ja gammaspektri. Gammahajoavia nuklideja saadaan paitsi alfa- ja betahajonnan jälkituotteina myös virittämällä stabiileja nuklideja sähkömagneettisella tai hiukkassäteilyllä. Gammasäteilyä syntyy myös fissioissa. 52

20 Gammasäteily aiheuttaa tytärytimeen vain pienen rekyylienergian, jonka arvo on < 0.1% gammaenergiasta, joten käytännöllisesti katsoen koko hajoamisenergia purkautuu gammkavantin energiana. Sisäinen konversio Kuten jo sanottiin, gammahajoamisen kanssa kilpailee toinen prosessi: sisäinen konversio (internal conversion IC). Siinä virittyneestä tytärytimestä ei emittoidukaan gammakvanttia, vaan viritysenergia siirtyy suoraan tytärytimen rataelektronille, joka irtautuu atomista. Ilmiö on analoginen Auger-elektronien syntymisen kanssa karakteristisen röntgenviritysenergian purkautumisessa. Elektronit, joita kutsutaan tässä tapauksessa konversioelektroneiksi, ovat monoenergeettisia. Niiden liike-energia on yhtä suuri kuin viritysenergia, josta vähennetään elektronin sidosenergia. Useimmiten konversioelektronit ovat peräisin sisemmältä K-kuorelta, koska sillä ydintä lähimpänä on sen kanssa suurin vuorovaikutus. Esim. 137m Ba:n hajoamisessa tapahtuu konversio viisi kertaa useammin K-kuorelta kuin L-kuorelta. Konversioelektronit näkyvät jatkuvassa betaspektrissä piikkeinä, esim. 137 Cs:n betaspektrissä (alla) näkyy sekä K- että L-kuorilta peräisin olevat konversioelektronit. Kuva VIII Cs:n betaspektri. Sisäisen konversion intensiteetin suhdetta gammahajomisen intensiteettiin kutsutaan konversiokertoimeksi α IC 53

21 α IC = I IC /I γ [VIII.XIII] Alla on esitetty 137 Cs:n hajoamiskaavio: 94.6% betahajoamisista kulkee virittyneen 137m Ba:n kautta. Tämä viritystila purkautuu 89.8%.sti 662 kev:n gammaemissiolla ja loput 10.2% purkautuu sisäisen konversion kautta. Tässä tapauksessa konversiokerroin on Kuva VIII Cs:n hajoamiskaavio. Yhteenveto radioaktiivisen hajoamisen hiukkasista ja kvanteista Taulukko VIII.4. Ydinhajoamisissa ja niiden jälkiseurauksissa mukana olevia hiukkasia ja kvantteja. Hiukkanen symboli massa (amu) varaus protoni p neutroni n elektroni, negatroni, betahiukkanen e, e -, β positroni β neutriino υ 0 0 antineutriino υ 0 0 gammakvantti röntgenkvantti γ rtg, X 54

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N

Atomin ydin. Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N Atomin ydin ytimen rakenneosia, protoneja (p + ) ja neutroneja (n) kutsutaan nukleoneiksi Z = varausluku (järjestysluku) = protonien määrä N = neutroniluku A = massaluku (nukleoniluku) A = Z + N saman

Lisätiedot

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 1 766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka Luentomonistetta täydentävää materiaalia: 4 Juhani Lounila Oulun yliopisto, Fysiikan laitos, 01 6 Radioaktiivisuus Kuva 1 esittää radioaktiivisen aineen ydinten lukumäärää

Lisätiedot

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv).

2.2 RÖNTGENSÄTEILY. (yli 10 kv). 11 2.2 RÖNTGENSÄTEILY Erilaisiin sovellutustarkoituksiin röntgensäteilyä synnytetään ns. röntgenputkella, joka on anodista (+) ja katodista () muodostuva tyhjiöputki, jossa elektrodien välille on kytketty

Lisätiedot

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1

Ydin- ja hiukkasfysiikka 2014: Harjoitus 5 Ratkaisut 1 Ydin- ja hiukkasfysiikka 04: Harjoitus 5 Ratkaisut Tehtävä a) Vapautunut energia saadaan laskemalla massan muutos reaktiossa: E = mc = [4(M( H) m e ) (M( 4 He) m e ) m e ]c = [4M( H) M( 4 He) 4m e ]c =

Lisätiedot

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe

FYSN300 Nuclear Physics I. Välikoe Välikoe Vastaa neljään viidestä kysymyksestä 1. a) Hahmottele stabiilien ytimien sidosenergiakäyrä (sidosenergia nukleonia kohti B/A massaluvun A funktiona). Kuvaajan kvantitatiivisen tulkinnan tulee olla

Lisätiedot

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360)

Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360) Hajoamiskaaviot ja niiden tulkinta (PHYS-C0360) Jarmo Ala-Heikkilä, VIII/2017 Useissa tämän kurssin laskutehtävissä täytyy ensin muodostaa tilannekuva: minkälaista säteilyä lähteestä tulee, mihin se kohdistuu,

Lisätiedot

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit

NUKLIDIEN PYSYVYYS. Stabiilit nuklidit VI NUKLIDIEN PYSYVYYS Stabiilit nuklidit Luonnon 92 alkuaineessa on kaiken kaikkiaan 275 pysyvää nuklidia. Näistä noin 60%:lla on sekä parillinen (even) protoniluku että parillinen (even) neutroniluku.

Lisätiedot

Luento Ydinfysiikka. Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot

Luento Ydinfysiikka. Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot Luento 3 7 Ydinfysiikka Ytimien ominaisuudet Ydinvoimat ja ytimien spektri Radioaktiivinen hajoaminen Ydinreaktiot Ytimien ominaisuudet Ydin koostuu nukleoneista eli protoneista ja neutroneista Ydin on

Lisätiedot

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi

Kvantittuminen. E = hf f on säteilyn taajuus h on Planckin vakio h = 6, Js = 4, evs. Planckin kvanttihypoteesi Kvantittuminen Planckin kvanttihypoteesi Kappale vastaanottaa ja luovuttaa säteilyä vain tietyn suuruisina energia-annoksina eli kvantteina Kappaleen emittoima säteily ei ole jatkuvaa (kvantittuminen)

Lisätiedot

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö

Kemia 3 op. Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut. Kurssin sisältö Kemia 3 op Kirjallisuus: MaoL:n taulukot: kemian sivut Kurssin sisältö 1. Peruskäsitteet ja atomin rakenne 2. Jaksollinen järjestelmä,oktettisääntö 3. Yhdisteiden nimeäminen 4. Sidostyypit 5. Kemiallinen

Lisätiedot

Säteily- ja ydinturvallisuus -kirjasarjan toimituskunta: Sisko Salomaa, Tarja K. Ikäheimonen, Roy Pöllänen, Anne Weltner, Olavi Pukkila, Wendla Paile, Jorma Sandberg, Heidi Nyberg, Olli J. Marttila, Jarmo

Lisätiedot

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1

Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus 1 Ratkaisut 1 Ydin- ja hiukkasfysiikka: Harjoitus Ratkaisut Tehtävä i) Isotoopeilla on sama määrä protoneja, eli sama järjestysluku Z, mutta eri massaluku A. Tässä isotooppeja keskenään ovat 9 30 3 0 4Be ja 4 Be, 4Si,

Lisätiedot

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola

Säteily ja suojautuminen Joel Nikkola Säteily ja suojautuminen 28.10.2016 Joel Nikkola Kotitehtävät Keskustele parin kanssa aurinkokunnan mittakaavasta. Jos maa olisi kolikon kokoinen, minkä kokoinen olisi aurinko? Jos kolikko olisi luokassa

Lisätiedot

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET

MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET MAAILMANKAIKKEUDEN PIENET JA SUURET RAKENTEET KAIKKI HAVAITTAVA ON AINETTA TAI SÄTEILYÄ 1. Jokainen rakenne rakentuu pienemmistä rakenneosista. Luonnon rakenneosat suurimmasta pienimpään galaksijoukko

Lisätiedot

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö

fissio (fuusio) Q turbiinin mekaaninen energia generaattori sähkö YDINVOIMA YDINVOIMALAITOS = suurikokoinen vedenkeitin, lämpövoimakone, joka synnyttämällä vesihöyryllä pyöritetään turbiinia ja turbiinin pyörimisenergia muutetaan generaattorissa sähköksi (sähkömagneettinen

Lisätiedot

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat

1 Johdanto. 2 Lähtökohdat FYSP106/K4 VIRITYSTILAN ELINAIKA 1 Johdanto Työssä tutustutaan hajoamislakiin ja määritetään 137 Ba:n viritystilan 661.7 kev keskimääräinen elinaika ja puoliintumisaika. 2 Lähtökohdat 2.1 Radioaktiivinen

Lisätiedot

YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET

YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET 1 YDIN- JA SÄTEILYFYSIIKAN PERUSTEET Jorma Sandberg ja Risto Paltemaa SISÄLLYSLUETTELO 1.1 Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä... 12 1.2 Radioaktiivinen hajoaminen... 19 1.3 Ydinreaktiot ja vaikutusala...

Lisätiedot

Radioaktiivisten jätteiden kartoitus kiihdytinlaboratoriossa

Radioaktiivisten jätteiden kartoitus kiihdytinlaboratoriossa Radioaktiivisten jätteiden kartoitus kiihdytinlaboratoriossa Aki Puurunen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS Pro Gradu -tutkielma Ohjaaja: Jaana Kumpulainen 3. lokakuuta 2011 Tiivistelmä Kiihdytinlaboratoriossa

Lisätiedot

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia.

raudan ja nikkelin paikkeilla: on siis mahdollista vapauttaa ytimen energiaa joko fuusioimalla tätä pienempiä ytimiä tai fissioimalla raskaampia. Vinkkejä tenttiin lukemiseen Virallisesti kurssin kirjoina on siis University Physics ja Eisberg&Resnick, mutta luentomoniste paljastaa, mitä olen pitänyt tärkeänä, joten jos et ymmärrä luentomuistiinpanojen

Lisätiedot

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1

n=5 n=4 M-sarja n=3 L-sarja n=2 Lisäys: K-sarjan hienorakenne K-sarja n=1 10.1 RÖNTGENSPEKTRI Kun kiihdytetyt elektronit törmäävät anodiin, syntyy jatkuvaa säteilyä sekä anodimateriaalille ominaista säteilyä (spektrin terävät piikit). Atomin uloimpien elektronien poistamiseen

Lisätiedot

FYSP106 / K2 RÖNTGENFLUORESENSSI

FYSP106 / K2 RÖNTGENFLUORESENSSI FYSP106 / K2 RÖNTGENFLUORESENSSI 1 Johdanto Työssä tutustutaan spektrien tulkintaan ja tunnistetaan joitakin metalleja niiden karakteristisen röntgensäteilyn perusteella. Laitteistona käytetään germanium-ilmaisinta

Lisätiedot

55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 55 RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 55.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina (ytimen

Lisätiedot

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa

Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa Ydinfysiikka lääketieteellisissä sovelluksissa Ari Virtanen Professori Jyväskylän yliopisto Fysiikan laitos/kiihdytinlaboratorio ari.j.virtanen@jyu.fi Sisältö Alkutaival Sädehoito Radiolääkkeet Terapia

Lisätiedot

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate.

eriste C K R vahvistimeen Kuva 1. Geigerilmaisimen periaate. Fysiikan laboratoriotyöohje Tietotekniikan koulutusohjelma OAMK Tekniikan yksikkö TYÖ 5: RADOAKTVSUUSTYÖ Teoriaa Radioaktiivista säteilyä syntyy, kun radioaktiivisen aineen ytimen viritystila purkautuu

Lisätiedot

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley.

Ydinfysiikka. Luento. Jyväskylän synklotroni. Copyright 2008 Pearson Education, Inc., publishing as Pearson Addison-Wesley. Ydinfysiikka Atomin ydin kuuluu silmillemme näkymättömään maailmaan, mutta ydinfysiikan ilmiöt ovat osa modernia teknologiaa. Esim ydinvoima, ydinfysiikan käyttö lääketieteessä, ydinjätteet. Luennon tavoite:

Lisätiedot

FYS08: Aine ja Energia

FYS08: Aine ja Energia FYS08: Aine ja Energia kurssin muistiinpanot Rami Nuotio päivitetty 6.12.2009 Sisältö 1. Sähkömagneettinen säteily 3 1.1. Sähkömagneettinen säteily 3 1.2. Mustan kappaleen säteily 3 1.3. Kvantittuminen

Lisätiedot

6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA

6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA 6 YDINFYSIIKKAA 6.1 YTIMEN RAKENTEESTA Atomin elektronirakenne tunnettiin paljon ennen ytimen rakenteen tuntemista: elektronien irrottamiseen atomista tarvitaan paljon pienempiä energioita (muutamia ev)

Lisätiedot

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3)

3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) + 3 ATOMIN MALLI 3.1 Varhaiset atomimallit (1/3) Thomsonin rusinakakkumallissa positiivisesti varautuneen hyytelömäisen aineen sisällä on negatiivisia elektroneja kuin rusinat kakussa. Rutherford pommitti

Lisätiedot

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni

elektroni = -varautunut tosi pieni hiukkanen nukleoni = protoni/neutroni 3.1 Atomin rakenneosat Kaikki aine matter koostuu alkuaineista elements. Jokaisella alkuaineella on omanlaisensa atomi. Mitä osia ja hiukkasia parts and particles atomissa on? pieni ydin, jossa protoneja

Lisätiedot

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki).

Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). TYÖ 68. GAMMASÄTEILYN VAIMENEMINEN ILMASSA Tehtävä Välineet Tehtävänä on tutkia gammasäteilyn vaimenemista ilmassa ja esittää graafisesti siihen liittyvä lainalaisuus (etäisyyslaki). Radioaktiivinen mineraalinäyte

Lisätiedot

Radioaktiivinen hajoaminen

Radioaktiivinen hajoaminen radahaj2.nb 1 Radioaktiivinen hajoaminen Radioaktiivinen hajoaminen on ilmiö, jossa aktivoitunut, epästabiili atomiydin vapauttaa energiaansa a-, b- tai g-säteilyn kautta. Hiukkassäteilyn eli a- ja b-säteilyn

Lisätiedot

Oppikirja (kertauksen vuoksi)

Oppikirja (kertauksen vuoksi) Oppikirja (kertauksen vuoksi) Luento seuraa suoraan oppikirjaa: Malcolm H. Levitt: Spin Dynamics Basics of Nuclear Magnetic Resonance Wiley 2008 Oppikirja on välttämätön sillä verkkoluento sisältää vain

Lisätiedot

Atomimallit. Tapio Hansson

Atomimallit. Tapio Hansson Atomimallit Tapio Hansson Atomin käsite Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Filosofi Demokritos päätteli (n. 400 eaa.), että äärellisen maailman tulee koostua äärellisistä, jakamattomista hiukkasista

Lisätiedot

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka

766334A Ydin- ja hiukkasfysiikka 1 76633A Ydin- ja hiukkasfysiikka Luentomonistetta täydentävää materiaalia: 3 5-3 Kuorimalli Juhani Lounila Oulun yliopisto, Fysiikan laitos, 011 Kuva 7-13 esittää, miten parillis-parillisten ydinten ensimmäisen

Lisätiedot

Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura

Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi. Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura Hiukkasfysiikan luento 21.3.2012 Pentti Korpi Lapuan matemaattisluonnontieteellinen seura Atomi Aine koostuu molekyyleistä Atomissa on ydin ja fotonien ytimeen liittämiä elektroneja Ytimet muodostuvat

Lisätiedot

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa.

Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Valintakoe 2016/FYSIIKKA Vastaa kaikkiin kysymyksiin. Oheisista kaavoista ja lukuarvoista saattaa olla apua laskutehtäviin vastatessa. Boltzmannin vakio 1.3805 x 10-23 J/K Yleinen kaasuvakio 8.315 JK/mol

Lisätiedot

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi

perushiukkasista Perushiukkasia ovat nykykäsityksen mukaan kvarkit ja leptonit alkeishiukkasiksi 8. Hiukkasfysiikka Hiukkasfysiikka kuvaa luonnon toimintaa sen perimmäisellä tasolla. Hiukkasfysiikan avulla selvitetään maailmankaikkeuden syntyä ja kehitystä. Tutkimuskohteena ovat atomin ydintä pienemmät

Lisätiedot

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA

MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA 2009 pietarsaaren lukio Vesa Maanselkä MODERNIA FYSIIKKAA, SÄHKÖ- JA MAGNEETTIKENTTIÄ YO-TEHTÄVIEN LAAJENNUKSINA Yo-kirjoituksissa usein kysyttyjen aiheiden kertausta Aiheittain niputettuja yo-tehtäviä

Lisätiedot

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto

Neutriinofysiikka. Tvärminne Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto Neutriinofysiikka Tvärminne 27.5.2010 Jukka Maalampi Fysiikan laitos, Jyväskylän yliopisto Neutriinon keksiminen Ongelma 1900-luvun alusta: beetahajoamisessa syntyvän neutriinon energiaspektri on jatkuva.

Lisätiedot

Fysiikka 8. Aine ja säteily

Fysiikka 8. Aine ja säteily Fysiikka 8 Aine ja säteily Sähkömagneettinen säteily James Clerk Maxwell esitti v. 1864 sähkövarauksen ja sähkövirran sekä sähkö- ja magneettikentän välisiä riippuvuuksia kuvaavan teorian. Maxwellin teorian

Lisätiedot

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto

Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä. FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Ionisoiva Säteily Koe-eläintöissä FinLAS Seminaari 3.12.2012 Mari Raki, FT Lääketutkimuksen keskus Helsingin yliopisto Sisältö Mitä ionisoiva säteily on Säteilyn käytön valvonta Työturvallisuus säteilytyössä

Lisätiedot

GEIGERIN JA MÜLLERIN PUTKI

GEIGERIN JA MÜLLERIN PUTKI FYSP106/K3 GEIGERIN J MÜLLERIN PUTKI 1 Johdanto Työssä tutustutaan Geigerin ja Müllerin putkeen. Geigerin ja Müllerin putkella tarkoitetaan tietynlaista säteilymittaria. Samaisesta laitteesta käytetään

Lisätiedot

5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen

5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen TURUN AMMATTIKORKEAKOULU työohje 1(8) 5B. Radioaktiivisen isotoopin puoliintumisajan määrittäminen 1. TYÖN TAVOITE 2. TEORIAA 2.1. Aktivointi Työssä perehdytään radioaktiivisuuteen ja radioaktiivisen säteilyn

Lisätiedot

Radionuklideja on seuraavia neljää tyyppiä jaoteltuna syntyperänsä mukaan: Taulukko VII.1. Eräitä kevyempiä primäärisiä luonnon radionuklideja.

Radionuklideja on seuraavia neljää tyyppiä jaoteltuna syntyperänsä mukaan: Taulukko VII.1. Eräitä kevyempiä primäärisiä luonnon radionuklideja. VII RADIONUKLIDIT Radionuklideja on seuraavia neljää tyyppiä jaoteltuna syntyperänsä mukaan: primääriset luonnon radionuklidit sekundääriset luonnon radionuklidit kosmogeeniset radionuklidit keinotekoiset

Lisätiedot

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1

Leptonit. - elektroni - myoni - tauhiukkanen - kolme erilaista neutriinoa. - neutriinojen varaus on 0 ja muiden leptonien varaus on -1 Mistä aine koostuu? - kaikki aine koostuu atomeista - atomit koostuvat elektroneista, protoneista ja neutroneista - neutronit ja protonit koostuvat pienistä hiukkasista, kvarkeista Alkeishiukkaset - hiukkasten

Lisätiedot

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa. Tapio Hansson

Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa. Tapio Hansson Suhteellisuusteoriasta, laskuista ja yksiköistä kvantti- ja hiukkasfysiikassa Tapio Hansson Laskentoa SI-järjestelmä soveltuu hieman huonosti kvantti- ja hiukaksfysiikkaan. Sen perusyksiköiden mittakaava

Lisätiedot

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta

Teoreetikon kuva. maailmankaikkeudesta Teoreetikon kuva Teoreetikon kuva hiukkasten hiukkasten maailmasta maailmasta ja ja maailmankaikkeudesta maailmankaikkeudesta Jukka Maalampi Fysiikan laitos Jyväskylän yliopisto Lapua 5. 5. 2012 Miten

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu sähkövaraukseltaan positiivisista protoneista ja neutraaleista neutroneista hyvin tiheästi pakkautuneina

Lisätiedot

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme.

Ionisoiva säteily. Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoiva säteily Radioaktiiviset aineet ja ionisoiva säteily kuuluvat luonnollisena osana elinympäristöömme. Ionisoivan säteilyn ominaisuuksia ja vaikutuksia on vaikea hahmottaa arkipäivän kokemusten

Lisätiedot

1240eV nm. 410nm. Kun kappaleet saatetaan kontaktiin jännite-ero on yhtä suuri kuin työfunktioiden erotus ΔV =

1240eV nm. 410nm. Kun kappaleet saatetaan kontaktiin jännite-ero on yhtä suuri kuin työfunktioiden erotus ΔV = S-47 ysiikka III (ST) Tentti 88 Maksimiaallonpituus joka irroittaa elektroneja metallista on 4 nm ja vastaava aallonpituus metallille on 8 nm Mikä on näiden metallien välinen jännite-ero? Metallin työfunktio

Lisätiedot

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY

RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY RADIOAKTIIVISUUS JA SÄTEILY 1 Johdanto 1.1 Radioaktiivinen hajoaminen ja säteily Atomin ydin koostuu positiivisesti varautuneista protoneista ja neutraaleista neutroneista. Samalla alkuaineella on aina

Lisätiedot

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella

Alkuaineita luokitellaan atomimassojen perusteella IHMISEN JA ELINYMPÄRISTÖN KEMIAA, KE2 Alkuaineen suhteellinen atomimassa Kertausta: Isotoopin määritelmä: Saman alkuaineen eri atomien ytimissä on sama määrä protoneja (eli sama alkuaine), mutta neutronien

Lisätiedot

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski

LHC -riskianalyysi. Emmi Ruokokoski LHC -riskianalyysi Emmi Ruokokoski 30.3.2009 Johdanto Mikä LHC on? Perustietoa ja taustaa Mahdolliset riskit: mikroskooppiset mustat aukot outokaiset magneettiset monopolit tyhjiökuplat Emmi Ruokokoski

Lisätiedot

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 31.5.2006, malliratkaisut ja arvostelu.

TKK, TTY, LTY, OY, ÅA, TY ja VY insinööriosastojen valintakuulustelujen fysiikan koe 31.5.2006, malliratkaisut ja arvostelu. 1 Linja-autoon on suunniteltu vauhtipyörä, johon osa linja-auton liike-energiasta siirtyy jarrutuksen aikana Tätä energiaa käytetään hyväksi kun linja-autoa taas kiihdytetään Linja-auto, jonka nopeus on

Lisätiedot

lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 Ohjaaja: Ari Jokinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS

lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 Ohjaaja: Ari Jokinen JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS Järvisedimenttien iänmääritys lyijyajoituksella Pro Gradu Mikko Koikkalainen 8. lokakuuta 2013 JYVÄSKYLÄN YLIOPISTO FYSIIKAN LAITOS Ohjaaja: Ari Jokinen Esipuhe Päädyin kirjoittamaan graduani ydinfysiikasta

Lisätiedot

AKTIIVISUUDEN MÄÄRITYS

AKTIIVISUUDEN MÄÄRITYS 5 AKTIIVISUUDEN MÄÄRITYS Tarja K. Ikäheimonen, Seppo Klemola, Pia Vesterbacka, Tua Rahola SISÄLLYSLUETTELO 5.1 Yleistä... 138 5.2 Gammaspektrometria... 139 5.3 Alfaspektrometria... 157 5.4 Nestetuikelaskenta...

Lisätiedot

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson

Hiukkasfysiikkaa. Tapio Hansson Hiukkasfysiikkaa Tapio Hansson Aineen Rakenne Thomson onnistui irrottamaan elektronin atomista. Rutherfordin kokeessa löytyi atomin ydin. Niels Bohrin pohdintojen tuloksena elektronit laitettiin kiertämään

Lisätiedot

Gamma- ja röntgenspektrin mittaaminen monikanava-analysaattorilla

Gamma- ja röntgenspektrin mittaaminen monikanava-analysaattorilla Gamma- ja röntgenspektrin mittaaminen monikanava-analysaattorilla Fysiikan laboratoriotöissä käytetään digitaalista pulssinkäsittelijää töiden, 1.3 (Gammasäteilyn energiaspektri) ja 1.4 (Elektronin suhteellisuusteoreettinen

Lisätiedot

Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa

Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa Potentiaalikuoppa Luento 9 Potentiaalikuopalla tarkoitetaan tilannetta, jossa potentiaalienergia U(x) on muotoa U( x ) = U U( x ) = 0 0 kun x < 0 tai x > L, kun 0 x L. Kuopan kohdalla hiukkanen on vapaa,

Lisätiedot

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012

Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Fysiikan ja kemian perusteet ja pedagogiikka Kari Sormunen Kevät 2012 Aine koostuu atomeista Nimitys tulee sanasta atomos = jakamaton (400 eaa, Kreikka) Atomin kuvaamiseen käytetään atomimalleja Pallomalli

Lisätiedot

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista.

KEMIA. Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. KEMIA Kemia on tiede joka tutkii aineen koostumuksia, ominaisuuksia ja muuttumista. Kemian työturvallisuudesta -Kemian tunneilla tutustutaan aineiden ominaisuuksiin Jotkin aineet syttyvät palamaan reagoidessaan

Lisätiedot

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet Kati Lassila-Perini Fysiikan tutkimuslaitos Miksi hiukkasia kiihdytetään? Miten hiukkasia kiihdytetään? Mitä törmäyksessä tapahtuu? Miten hiukkasia mitataan? Esitys hiukkasfysiikan näkökulmasta, vastaavia

Lisätiedot

Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä. Seppo Sipilä

Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä. Seppo Sipilä Atomi- ja ydinfysiikan peruskäsitteitä Seppo Sipilä Aineen perushiukkaset Varaus Massa [kg] elektroni, e - -q 9.1096 10-31 protoni, p +q 1.6726 10-27 (1836 m e ) neutroni, n 0 1.6749 10-27 (1839 m e )

Lisätiedot

FY8_muistiinpanot. Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. 10. marraskuuta 2013 10:00

FY8_muistiinpanot. Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. 10. marraskuuta 2013 10:00 FY8 Sivu 1 FY8_muistiinpanot 10. marraskuuta 2013 10:00 Opettajamme tekemät PowerPoint-muistiinpanopohjat puuttuvat tästä tiedostosta tekijänoikeussyistä. FY8 Sivu 2 Sähkömagneettinen säteily s. 5 11.

Lisätiedot

FYS207/K5. GAMMASÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS

FYS207/K5. GAMMASÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS FYS207/K5. GAMMASÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS 1. Johdanto Työssä tutustutaan siihen, mitkä asiat vaikuttavat väliaineen kykyyn absorboida sähkömagneettista säteilyä. Lisäksi määritetään kokeellisesti

Lisätiedot

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 4 Kevät 2017

763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 4 Kevät 2017 763306A JOHDATUS SUHTEELLISUUSTEORIAAN 2 Ratkaisut 4 Keät 207. Rekyyli Luentomonisteessa on käsitelty tilanne, jossa hiukkanen (massa M) hajoaa kahdeksi hiukkaseksi (massat m ja m 2 ). Tässä käytetään

Lisätiedot

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2011

MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 2011 MAOL-Pisteitysohjeet Fysiikka kevät 0 Tyypillisten virheiden aiheuttaia pisteenetyksiä (6 pisteen skaalassa): - pieni laskuvirhe -/3 p - laskuvirhe, epäielekäs tulos, vähintään - - vastauksessa yksi erkitsevä

Lisätiedot

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009

Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009 Suojeleva Aurinko: Aurinko ja kosmiset säteet IHY 2007-2009 Eino Valtonen Avaruustutkimuslaboratorio, Fysiikan ja tähtitieteen laitos, Turun yliopisto Eino.Valtonen@utu.fi 2 Kosminen säde? 3 4 5 Historia

Lisätiedot

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto

Materiaalifysiikkaa antimaterialla. Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto Materiaalifysiikkaa antimaterialla Filip Tuomisto Teknillisen fysiikan laitos Aalto-yliopisto Miksi aine on sellaista kuin se on? Materiaalien atomitason rakenne Kokeelliset tutkimusmenetelmät Positroniannihilaatiospektroskopia

Lisätiedot

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014

Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014 Opetusesimerkki hiukkasfysiikan avoimella datalla: CMS Masterclass 2014 CERN ja LHC LHC-kiihdytin ja sen koeasemat sijaitsevat 27km pitkässä tunnelissa noin 100 m maan alla Ranskan ja Sveitsin raja-alueella.

Lisätiedot

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus

Massaspektrometria. magneetti negat. varautuneet kiihdytys ja kohdistus 11.5.2017 Massaspektrometria IHMISEN JA ELINYMPÄ- RISTÖN KEMIAA, KE2 Määritelmä Massaspektrometria on tekniikka-menetelmä, jota käytetään 1) mitattessa orgaanisen molekyylin molekyylimassaa ja 2) määritettäessä

Lisätiedot

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet

Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet Hiukkaskiihdyttimet ja -ilmaisimet Kati Lassila-Perini Fysiikan tutkimuslaitos Miksi hiukkasia kiihdytetään? Miten hiukkasia kiihdytetään? Mitä törmäyksessä tapahtuu? Miten hiukkasia mitataan? Esitys hiukkasfysiikan

Lisätiedot

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla

CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla CBRNE-aineiden havaitseminen neutroniherätteen avulla 18.11.2015 Harri Toivonen, projektin johtaja* Kari Peräjärvi, projektipäällikkö Philip Holm, tutkija Ari Leppänen, tutkija Jussi Huikari, tutkija Hanke

Lisätiedot

EXPLORANIUM GR-130 minispec- Gammaspektrometrin käyttöohje

EXPLORANIUM GR-130 minispec- Gammaspektrometrin käyttöohje Pohjois-Suomen yksikkö Q 15/25/2006/1 Rovaniemi 20.2.2006 EXPLORANIUM GR-130 minispec- Gammaspektrometrin käyttöohje Pertti Turunen 2006 GEOLOGIAN TUTKIMUSKESKUS KUVAILULEHTI Päivämäärä 20.2.2006 Tekijät

Lisätiedot

Osallistumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai

Osallistumislomakkeen viimeinen palautuspäivä on maanantai Jakso : Materiaalihiukkasten aaltoluonne. Teoriaa näihin tehtäviin löytyy Beiserin kirjasta kappaleesta 3 ja hyvin myös peruskurssitasoisista kirjoista. Seuraavat videot demonstroivat vaihe- ja ryhmänopeutta:

Lisätiedot

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa

SUPER- SYMMETRIA. Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa SUPER- SYMMETRIA Robert Wilsonin Broken Symmetry (rikkoutunut symmetria) Fermilabissa USA:ssa Teemu Löyttinen & Joni Väisänen Ristiinan lukio 2008 1. Sisällysluettelo 2. Aineen rakenteen standardimalli

Lisätiedot

Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto

Hiukkasfysiikka. Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Hiukkasfysiikka Katri Huitu Alkeishiukkasfysiikan ja astrofysiikan osasto, Fysiikan laitos, Helsingin yliopisto Nobelin palkinto hiukkasfysiikkaan 2013! Robert Brout (k. 2011), Francois Englert, Peter

Lisätiedot

Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia. Tutkimus Oulun yliopistossa

Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia. Tutkimus Oulun yliopistossa Synkrotronisäteily ja elektronispektroskopia Tutkimus Oulun yliopistossa Ryhmätyö Keskustelkaa n. 4 hengen ryhmissä, mitä on synkrotronisäteily ja miten sitä tuotetaan. Kirjoittakaa ylös ajatuksianne.

Lisätiedot

GAMMASÄTEILYMITTAUKSIA

GAMMASÄTEILYMITTAUKSIA Oulun yliopisto Fysiikan opetuslaboratorio Fysiikan laboratoriotyöt 2 1 GAMMASÄTEILYMITTAUKSIA 1. Työn tarkoitus Atomiytimet voivat olla vain määrätyissä kvantittuneissa energiatiloissa. Yleensä ydin on

Lisätiedot

Luku 14: Elektronispektroskopia. 2-atomiset molekyylit moniatomiset molekyylit Fluoresenssi ja fosforesenssi

Luku 14: Elektronispektroskopia. 2-atomiset molekyylit moniatomiset molekyylit Fluoresenssi ja fosforesenssi Luku 14: Elektronispektroskopia 2-atomiset molekyylit moniatomiset molekyylit Fluoresenssi ja fosforesenssi 1 2-atomisen molekyylin elektronitilan termisymbolia muodostettaessa tärkeä ominaisuus on elektronien

Lisätiedot

Valosähköinen ilmiö. Kirkas valkoinen valo. Himmeä valkoinen valo. Kirkas uv-valo. Himmeä uv-valo

Valosähköinen ilmiö. Kirkas valkoinen valo. Himmeä valkoinen valo. Kirkas uv-valo. Himmeä uv-valo Valosähköinen ilmiö Vuonna 1887 saksalainen fyysikko Heinrich Hertz havaitsi sähkövarauksen purkautuvan metallikappaleen pinnalta, kun siihen kohdistui valoa. Tarkemmissa tutkimuksissa todettiin, että

Lisätiedot

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen:

Alkeishiukkaset. Standarimalliin pohjautuen: Alkeishiukkaset Alkeishiukkaset Standarimalliin pohjautuen: Alkeishiukkasiin lasketaan perushiukkaset (fermionit) ja alkeishiukkasbosonit. Ne ovat nykyisen tiedon mukaan jakamattomia hiukkasia. Lisäksi

Lisätiedot

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA

40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA TURUN AMMATTIKORKEAKOULU TYÖOHJE 1/7 40D. RADIOAKTIIVISUUSTUTKIMUKSIA 1. TYÖN TAVOITE 2. TEORIAA Työssä tutustutaan radioaktiiviseen säteilyn kuvaamisessa käytettäviin käsitteisiin ja fysikaalisiin lakeihin,

Lisätiedot

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN

Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN Mitä energia on? Risto Orava Helsingin yliopisto Fysiikan tutkimuslaitos CERN 17. helmikuuta 2011 ENERGIA JA HYVINVOINTI TANNER-LUENTO 2011 1 Mistä energiaa saadaan? Perusenergia sähkö heikko paino vahva

Lisätiedot

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty.

Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty. Fysiikan laboratorio Työohje 1 / 5 Radioaktiivisen säteilyn läpitunkevuus. Gammasäteilty. 1. Työn tavoite Työn tavoitteena on tutustua ionisoivaan sähkömagneettiseen säteilyyn ja tutkia sen absorboitumista

Lisätiedot

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi

Aurinko. Tähtitieteen peruskurssi Aurinko K E S K E I S E T K Ä S I T T E E T : A T M O S F Ä Ä R I, F O T O S F Ä Ä R I, K R O M O S F Ä Ä R I J A K O R O N A G R A N U L A A T I O J A A U R I N G O N P I L K U T P R O T U B E R A N S

Lisätiedot

8. MONIELEKTRONISET ATOMIT

8. MONIELEKTRONISET ATOMIT 8. MONIELEKTRONISET ATOMIT 8.1. ELEKTRONIN SPIN Epärelativistinen kvanttimekaniikka selittää vetyatomin rakenteen melko tarkasti, mutta edelleen kokeellisissa atomien energioiden mittauksissa oli selittämättömiä

Lisätiedot

2. Fotonit, elektronit ja atomit

2. Fotonit, elektronit ja atomit Luento 4 2. Fotonit, elektronit ja atomit Valon kvanttiteoria; fotoni Valosähköinen ilmiö ja sen kvanttiselitys Valon emissio ja absorptio Säteilyn spektri; atomin energiatasot Atomin rakenne Niels Bohrin

Lisätiedot

Kvanttifysiikan perusteet 2017

Kvanttifysiikan perusteet 2017 Kvanttifysiikan perusteet 207 Harjoitus 2: ratkaisut Tehtävä Osoita hyödyntäen Maxwellin yhtälöitä, että tyhjiössä magneettikenttä ja sähkökenttä toteuttavat aaltoyhtälön, missä aallon nopeus on v = c.

Lisätiedot

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson

Aineen rakenteesta. Tapio Hansson Aineen rakenteesta Tapio Hansson Ykköskurssista jo muistamme... Atomin käsite on peräisin antiikin Kreikasta. Demokritos päätteli alunperin, että jatkuva aine ei voi koostua äärettömän pienistä alkeisosasista

Lisätiedot

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1

FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko , klo 10-11, LS1 FL, sairaalafyysikko, Eero Hippeläinen Keskiviikko 19.12.2012, klo 10-11, LS1 Isotooppilääketiede Radioaktiivisuus Radioaktiivisuuden yksiköt Radiolääkkeet Isotooppien ja radiolääkkeiden valmistus 99m

Lisätiedot

LASKENNALLISEN TIETEEN OHJELMATYÖ: Diffuusion Monte Carlo -simulointi yksiulotteisessa systeemissä

LASKENNALLISEN TIETEEN OHJELMATYÖ: Diffuusion Monte Carlo -simulointi yksiulotteisessa systeemissä LASKENNALLISEN TIETEEN OHJELMATYÖ: Diffuusion Monte Carlo -simulointi yksiulotteisessa systeemissä. Diffuusio yksiulotteisessa epäjärjestäytyneessä hilassa E J ii, J ii, + 0 E b, i E i i i i+ x Kuva.:

Lisätiedot

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio

luku 1.notebook Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio Luku 1 Mooli, ainemäärä ja konsentraatio 1 Kemian kvantitatiivisuus = määrällinen t ieto Kemian kaavat ja reaktioyhtälöt sisältävät tietoa aineiden rakenteesta ja aineiden määristä esim. 2 H 2 + O 2 2

Lisätiedot

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet

Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Luku 2: Atomisidokset ja ominaisuudet Käsiteltävät aiheet: Mikä aikaansaa sidokset? Mitä eri sidostyyppejä on? Mitkä ominaisuudet määräytyvät sidosten kautta? Chapter 2-1 Atomirakenne Atomi elektroneja

Lisätiedot

Piirrostehtiivissa merkitse nakyviin mahdollisimman paljon tietoa, jolla ilmaiset ymmartaneesi tarkasteltavan ilmion.

Piirrostehtiivissa merkitse nakyviin mahdollisimman paljon tietoa, jolla ilmaiset ymmartaneesi tarkasteltavan ilmion. YDINFYSIIKKA FYSN3 kl. 211 Valikoe 1 25.2.211 Piirrostehtiivissa merkitse nakyviin mahdollisimman paljon tietoa jolla ilmaiset ymmartaneesi tarkasteltavan ilmion. 1. a) 14 C-ajoitusmenetelma perustuu 14

Lisätiedot

PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa

PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa PIXE:n hyödyntäminen materiaalitutkimuksessa Syventävien opintojen seminaari Ella Peltomäki 30.10.2014 Sisällys PIXE perustuu alkuainekohtaisiin elektronikuorirakenteisiin Tulosten kannalta haitallisen

Lisätiedot

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson

Perusvuorovaikutukset. Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Tapio Hansson Perusvuorovaikutukset Vuorovaikutukset on perinteisesti jaettu neljään: Gravitaatio Sähkömagneettinen vuorovaikutus Heikko vuorovaikutus Vahva vuorovaikutus Sähköheikkoteoria

Lisätiedot

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ

9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ 9. JAKSOLLINEN JÄRJESTELMÄ Jo vuonna 1869 venäläinen kemisti Dmitri Mendeleev muotoili ajatuksen alkuaineiden jaksollisesta laista: Jos alkuaineet laitetaan järjestykseen atomiluvun mukaan, alkuaineet,

Lisätiedot

766326A Atomifysiikka 1 - Syksy 2013

766326A Atomifysiikka 1 - Syksy 2013 766326A Atomifysiikka 1 - Syksy 2013 Luennot n. 46 tuntia Torstaisin 8-10 sali IT116 Perjantaisin 8-10 sali L6 Poikkeuksia: to 19.9. luento vain 8-9 to 17.10. luento vain 8-9 to 14.11. luento vain 8-9

Lisätiedot

3 SÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS

3 SÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS 35 3 SÄTEILYN JA AINEEN VUOROVAIKUTUS Säteilyn hiukkaset ja kvantit vuorovaikuttavat aineen rakenneosasten kanssa. Vuorovaikutusten aiheuttamat prosessit voivat muuttaa aineen rakennetta ja ominaisuuksia,

Lisätiedot