Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto"

Transkriptio

1 ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN JA NIKOTIINIVALMISTEIDENVALVONTASUUNNI- TELMA VUOSILLE Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

2 SISÄLLYSLUETTELO: 1. TAUSTAA Suunnitelmallisuuden ja valvontasuunnitelman tavoitteet Suunnitelman ja valvonnan luonteesta TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET VALVONTASUUNNITELMAKAUDELLA VALVONTAKOHDETYYPPIEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTUTIHEYS TARKASTUKSEN SISÄLTÖ JA SIIHEN KULUTETTAVA AIKA Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA Näytteenotto ja käytettävät laboratoriot Hyväksytyt laboratoriot VALVONNAN MAKSULLISUUS VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Liite 1. Liite 2. Tupakkalain kohdetyyppien tarkastustiheys Tupakkalain mukaisten tarkastuskohteiden lukumääräarvio, suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheydet, tarkastusmäärät, arvio tarkastuksiin käytettävästä ajasta 2

3 1. TAUSTAA Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa. Tupakkalain valvontaohjelma ja sen perusteella annettava ohjaus paikallisen valvontasuunnitelman laatimiseksi perustuu em. yhteiseen ohjelmaan ja siinä sovittuihin yhteisiin periaatteisiin ja näkemyksiin. Tupakkalain 14 a :n 3 momentin nojalla kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva tupakkalain valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelman laatimista ohjaavat sekä tupakkalaki että Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) sekä valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma. Suunnitelmassa tulee ottaa huomioon valtakunnallisen ohjelman painotukset. Valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen valvonnan lisäksi huomioidaan muu tupakkalain valvonta ja varataan siihen työaika- ja henkilöresursseja. Tällaista muuta valvontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat tupakan myynti alaikäiselle tai tupakan mainonta, tupakointikieltojen rikkomiseen liittyvät valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet sekä suunnittelutyö ja toiminta tupakkalain asiantuntijana ja neuvojana. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Tupakkalaissa (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976)) säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Lain tarkoituksena on vähentää ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan yhtenä painopisteenä on kuitenkin alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten tupakan saatavuutta. Tupakkalain valvontasuunnitelman tavoitteena on lisätä ympäristöterveydenhuollon lakien (Tupakkaa ja tupakointia koskevat perussäännökset) edellyttämän kunnallisen valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua velvoittamalla kunnat laatimaan valvonnan toimeenpanemiseksi valvontasuunnitelmia. Tupakkalain osalta erityisesti tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa sekä saattaa siten toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan valvontaan nähden. Lääninhallitus ohjaa kuntia tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten toimeenpanossa läänin alueella sekä sen lisäksi arvioivat kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. 3

4 Ympäristöterveydenhuolto valvoo myös nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä nikotiinivalmisteiden myyntiä. Nikotiinivalmisteita saa myydä tupakkaa myyvissä vähittäiskaupoissa, kioskeissa ja huoltoasemilla myyntipaikan sijaintikunnan ympäristöterveydenhuollon myöntämän luvan perusteella. Nikotiinivalmisteita saa myydä ainoastaan 18 vuotta täyttäneille ja myyjän on voitava valvoa ostotilannetta. Myynti automaattisista myyntilaitteista on kielletty. Ympäristöterveydenhuollon on myönnettävä kirjallisesta hakemuksesta lupa nikotiinivalmisteiden myyntiin, jos hakijalla on edellytykset säilyttää ja myydä nikotiinivalmisteita tämän lain mukaisesti. Nikotiinivalmisteen vähittäismyyntiin luvan saaneen on ilmoitettava lupahakemuksessa ilmoitettujen tietojen muutoksesta ja myynnin lopettamisesta ympäristöterveydenhuoltoon. Ympäristöterveydenhuollon on ilmoitettava luvan myöntämisestä ja myynnin lopettamisesta Lääkelaitokselle Suunnitelmallisuuden ja valvontasuunnitelman tavoitteet Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelman laatimista ohjaavat sekä tupakkalaki että Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta sekä valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1) tarkastusten sisällön määrittely 2) valvontakohteiden tarkastustiheys 3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja tutkiminen 4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi; sekä 5) laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Tupakkalain 14 a :n 4 momentin mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon 14 :ssä tarkoitettu valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, valvontakohteen tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) 3 :n mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään: 1) tarkastusten sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen 4

5 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 1.2. Suunnitelman ja valvonnan luonteesta Tupakkalain säännöllistä valvontaa voi olla esimerkiksi: - tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta - tupakkatuotteiden myyntipaikkojen ja myynnin valvonta - tupakointivälineiden myynnin valvonta - automaattisen myyntilaitteen sijoittamisen valvonta - tupakkatuotteen, tupakkajäljitelmän ja tupakointivälineen mainonta ja muun myynninedistämistoiminnan valvonta Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva tupakkalain tarkoittama valvonta sekä siihen varattava työaika- ja henkilöresurssi. Tällaista muuta valvontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat erilaiset suunnitelmaan sisältymättömät yllättävät valvontatapaukset kuten esim. tupakan myyntiin alaikäiselle tai tupakan mainontaan tai tupakointikieltojen rikkomiseen liittyvät valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Lisäksi toiminta tupakkalain asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana vaatii voimavaroja. 5

6 2. TUPAKKALAIN VALVONNAN PAINOPISTEET VALVONTASUUN- NITELMAKAUDELLA Terveydensuojelun valtakunnallisiin valvontaprojekteihin osallistutaan resurssien mukaisesti. Ympäristöterveydenhuollon omat painopistealueet on valittu terveyden edistämisen näkökulmasta seuraavasti: 1) Kouluikäiset nuoret v ) Päiväkoti-ikäiset v ) Vanhukset v Valvontaprojekteissa otetaan huomioon erityisesti alaikäisiin kohdistuvan mainonnan valvonta sekä alaikäisiä koskevan myyntikiellon noudattamisen valvonta. Valvonnan painopisteenä tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen valvonnassa on pyrkimys estää alaikäisten tupakoinnin aloittamista ja tupakkatuotteiden saatavuutta sekä tupakoinnin houkuttelevuutta. Näistä syistä pääpaino valvonnassa valvontaohjelmakauden aikana ( ) on seuraavissa kohteissa: - Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18-vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakanmyyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet. Em. kohteissa tarkastetaan tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden omavalvonta, myynti, myymälämainonta ja esillepano. Suositeltu tarkastusten ajankohta on koulujen alkamisaika syksyllä. - Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta voimaan tullut tupakkalain (700/2006) muutos ravintoloissa sekä muissa ravitsemisliikkeissä: Siirtymäajan saaneet ravintolat Ravintolat, joissa on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila Ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto Muita painopisteitä tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonnassa valvontaohjelmakauden aikana ovat päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat ja niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. 6

7 Tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteet ohjelmakaudella Toimintavuosi Valvonnan teemat Tupakointi-kiellot ja - rajoitukset Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja mainonta sekä tupakkajäljitelmien mainonta Valvonnan kohde (erityisperusteet ja ohjeet) - Siirtymäajan saaneet ravintolat - Ravintolat, jossa on erillinen tupakointitila - Ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto (erityisesti ilta- ja yöravintolat) Valvonnan kohde (erityisperusteet ja ohjeet) Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. Valvonnan kohde (erityisperusteet ja ohjeet) Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18-vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta ja esillepano erityisesti huoltoasemilla ja suurten päivittäistavaraketjujen vähittäis- 7

8 3. VALVONTAKOHDETYYPPIEN RISKINARVIOINTI JA TARKASTU- TIHEYS Tupakoinnin aiheuttamia haittoja ehkäistään parhaiten rajoittamalla uusien tupakoitsijoiden määrää. Käytännössä tupakoinnin aloittaminen ja tupakoinnin muodostuminen säännölliseksi tavaksi tapahtuu melko nuorena, monilla jo ennen kuin ovat saavuttaneet tupakan ostamiseen oikeuttavan iän. Juuri tässä vaiheessa on ennaltaehkäisevillä toimilla eniten terveyttä edistävä kokonaisvaikutus. Tupakkalain tehokas valvonta ehkäisee nuorten tupakointia vaikuttamalla tupakan saatavuuteen ja kysyntään sekä tehostaa nuorison tupakoinnin rajoittamiseksi asetettujen tupakointikieltojen valvontaa. Vuoden 2008 aikana ympäristöterveydenhuollossa käynnistetään säännölliseen valvontaan tulevien tupakkalain mukaisten valvontakohteiden selvittäminen ja kohteiden riskinarviointi. Erityisen haasteen ympäristöterveydenhuollossa asettavat kokonaan uudentyyppiset valvontakohteet ja sellaiset kohteet, joilla ei ole ilmoitus- tai hyväksymismenettelyä. Ne eivät ole ennalta valvontaviranomaisen tiedossa, mutta niiden valvonta kuuluu ympäristöterveydenhuollolle. Liitteessä 1 on esitetty taulukko tupakkalain kohdetyyppien tarkastustiheyksistä. Riskinarvioinnissa pyritään järjestelmällisesti tunnistamaan valvontakohteen vaarat ja terveyshaitat sekä arvioimaan niiden merkitys. Tarkoituksena on arvioida jokainen valvontakohde erikseen vuosien aikana. Riskinarvioinnissa käytetään TerveKuu asianhallintaohjelman riskinarviointia. Riskinarvioinnin lähtökohtana ovat toimialakohtaiset ohjeet valvontakohdetyypeittäin. Valvontakohdekohtaiseen riskinarviointiin vaikuttaa esimerkiksi hyvin toimiva omavalvonta tai muu vastaava laadunvalvonta tai käyttötarkkailu sekä hyvä turvallisuuskulttuuri jotka pienentävät riskiä. Toisaalta toimijan laiminlyönnit tai toistuvat toimintaa koskevat ilmoitukset voivat olla perusteena tarkastustiheyden lisäämiselle. 8

9 4. TARKASTUKSEN SISÄLTÖ JA SIIHEN KULUTETTAVA AIKA Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Valvontaohjelma-asetuksen (664/2006) mukaan tarkastukset voivat sisältää näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden tai tarjottavien palvelujen terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Pelkkää näytteenottokäyntiä ei voida pitää tarkastuksena. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä. Tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille. Käytännössä se laaditaan kahtena kappaleena, joista toinen toimitetaan tarkastajan allekirjoittamana tarkastuskohteeseen. Suunnitelmaan kirjatut tarkastukset ovat ympäristöterveydenhuollon säännöllistä tarkastustoimintaa. Ennalta suunnittelemattomia tarkastuksia ovat ilmoitusten perusteella tehtävät tarkastukset, erityistilanteisiin liittyvät tarkastukset ja uusien kohteiden ennakkotarkastukset. Tupakkalain mukaisen valvontatarkastuksen tavoite on tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen lain mukaisuus. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee kieltää säännösten vastainen toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa tällainen toiminta on lopetettava. Tupakkalain säännöllistä valvontaa voidaan suorittaa osana kohteessa tehtävää muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Esimerkiksi elintarvikemyymälöihin ja kioskeihin tehdyn muun ympäristöterveydenhuollon lain mukaisen tarkastuksen yhteydessä on luontevaa valvoa myös tupakkalain perusteella tupakan myyntiä ja mainontakieltoa sekä lääkelakiin perustuen nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiä. Mikäli mahdollista, voidaan selvittää myös myydäänkö kohteessa lain vastaisesti suunuuskaa. Nuuskahavainnoista ilmoitetaan poliisille. Koska myyntikiellossa olevaa nuuskaa säilytetään sen nopeaan pilaantuvuuden takia elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa kylmälaitteissa, nuuskan myyntikiellon noudattaminen voidaan tarkastaa esimerkiksi elintarvikelain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden, esimerkiksi päiväkotien ja oppilaitosten, tarkastusten yhteydessä voidaan samalla tarkastaa myös kohteiden tupakkalain mukaisuus. 9

10 4.1. Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakan myyntikiellon noudattaminen ja omavalvonta tarkastetaan STTV:n ohjeen perusteella laaditun tarkastuslomakkeen ja sen sisältämän ohjeen mukaisesti. Samalla tarkastetaan myös tupakan, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien mainontakiellon noudattaminen myyntipaikassa ja nikotiinikorvausvalmisteiden myynnin vaatimustenmukaisuus niissä kohteissa, joissa myös niitä on myynnissä. Tupakan ja tupakointivälineiden myynnin omavalvontaa tarkastettaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteissä ja automaattisissa myyntilaitteissa on hyvin havaittavissa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (225/1977, jäljempänä tupakka-asetus) 11 :ssä tarkoitettu terveysvaroituksen sisältävä ilmoitus: "Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä". Myyntipaikoissa tarkastetaan erityisesti, että em. terveysvaroituksen sisältävä ilmoitus on hyvin havaittavissa. Esimerkiksi näyttävä K-18-merkintä ei korvaa em. lakisääteistä tekstiä. Omavalvontasuunnitelmasta tarkastetaan erityisesti, ilmeneekö suunnitelmasta, miten myyntipaikassa on huolehdittu siitä, että tupakkaasetuksen mukainen ilmoitus on esillä näkyvästi. Tupakan myyntipaikat tarkastetaan STTV:n ohjeen perusteella laaditun tarkastuslomakkeen ja sen sisältämän ohjeen mukaisesti. Tupakkatuotteiden myynnissä tarkastetaan tupakkalain 7 ja 7 a :n säännösten noudattaminen. Tupakkatuotteita saa sikareita lukuun ottamatta myydä vain vähittäismyyntipakkauksissa. Tupakkatuotteissa tulee olla tupakkalain ja STM:n asetuksen (641/2002) mukaiset pakkausmerkinnät. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että varoitukset on painettu kaikkiin vähittäismyynnissä käytettävien tupakkatuotteiden pakkauksiin niiden näkyvimmälle ulkopinnalle so. tuotteen yleisessä esilläpidossa myyntitilanteessa ostajien näkyvissä olevalle suurimmalle pinnalle. Tupakan mainontakielto ulottuu myös myyntipaikkoihin; myymälämainonta on kokonaan kielletty. Mainonnan täyskielto tarkoittaa, että myös epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen on kokonaan kielletty. Tästä syystä tupakan myyntipaikoissa tarkastetaan aina myös mainontakiellon noudattaminen kaikkien tupakkatuotteiden (mm. sikarit, savukkeet, piipputupakka, purutupakka), tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien (esimerkiksi savukeaskia muistuttavat suklaamakeiset) osalta. 10

11 Mainontaa ja myynninedistämistä tarkastettaessa on huomattava, että kiellettyä on paitsi perinteinen mediamainonta, myös muu kuluttajille suunnattu kaupallinen tiedottaminen ja myyntipisteissä erityisesti tuotteiden esillepano. Myös pakkaus itsessään toimii mainosvälineenä. Pakkauksen esillepano, kuvitus ja tekstit ovat osa kuluttajiin kohdistuvaa myynninedistämistä, joten niitä voidaan arvioida tupakkalain mainontasäännösten nojalla. Tarkastuksilla on kiinnitettävä erityistä huomioita alaikäisiin, nuoriin ja muihin ns. heikkoihin kuluttajaryhmiin kohdistuvaan myynninedistämistoimintaan Tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonta Tupakkalain 12 :ssä luetelluissa kohteissa tarkastetaan että tupakointi on kielletty ja tupakointikieltoja noudatetaan. Tupakkalain 12 :n ( /700) mukaan tupakointi on kielletty: 1) päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksaatoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla; 2) virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa; 3) sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy; 4) yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa; sekä 5) työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei jäljempänä toisin säädetä. 6) ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen baaritiskillä ja pelitilassa, jollei kyseisessä tilassa työskentelevien työntekijöiden altistumista tupakansavulle voida muuten estää (487/1999) (kohta on voimassa siirtymäajan saaneissa ravitsemisliikkeissä asti.) Jos elinkeinonharjoittaja sallii tupakoinnin ravitsemisliikkeensä ulkona olevassa tarjoilutilassa tai muualla ulkona hallinnassaan olevalla alueella, hänen on huolehdittava, ettei tupakansavu kulkeudu sieltä avoimen ikkunan, oven, muun aukon tai ilmanvaihdon kautta ravitsemisliikkeen sisätiloihin. Ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden tupakkalain mukaisella valvontatarkastuksella käytetään STTV:n ohjeen perusteella laadittua tarkastuslomaketta ja sen sisältämää ohjetta. Ympäristöterveydenhuollon valvontaresurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta on tärkeää, että aktiivikeräysmenetelmän käyttöön turvaudutaan vain poikkeustilanteissa, joissa aistinvaraista arviointia tai merkkisavututkimusta ei 11

12 voida käyttää tai viranomaisen oman harkinnan mukaan epäselvissä ja riitatilanteissa. Savuttomuustarkastusta koskeva tarkastuskäynti voidaan ensisijaisesti tehdä päivällä normaalina virka-aikana, ellei kysymyksessä ole ilta- tai yöravintola Nikotiinivalmisteiden myynnin valvonta Ympäristöterveydenhuolto vastaa nikotiinivalmisteiden kaupoista tapahtuvan myynnin valvonnasta. Valvonta on tarpeen, jotta mahdollisiin epäasianmukaisiin käytäntöihin voidaan tehokkaasti puuttua. Ympäristöterveydenhuollon tulee omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella tarkastaa nikotiinivalmisteiden varastointi- ja myyntipaikkoja sekä valvoa nikotiinivalmisteiden myyntiä. Tupakkatuotteet ja nikotiinivalmisteet tulevat sijaitsevat kaupoissa lähellä toisiaan, joten niiden myyntiä on tarkoituksenmukaista valvoa yhdessä. Valvontamuotoja voivat olla muun muassa ympäristöterveydenhuollossa sovelletut valtakunnalliset tai kunnan omat valvontaprojektit, valvonta elintarvikehuoneistojen hyväksymistä koskevan päätöksenteon ja siihen liittyvän tarkastuksen yhteydessä sekä tupakkalain, elintarvikelain, terveydensuojelulain tai tuoteturvallisuuslain johdosta tehtävä säännöllinen valvonta. Valvonnan tulee kattaa kaikki lain ja sen nojalla annettujen säännösten mukaiset toiminnat. Näin siihen kuuluu muun muassa varmistuminen siitä, että nikotiinivalmisteet eivät ole itsepalveluhyllyssä ja ettei valmisteita myydä vanhentuneina tai alaikäisille. Havaitessaan säännösten vastaista toimintaa, tulee myyntipistettä kehottaa korjaamaan puutteet tai kieltää virheellinen menettely ja on asetettava määräaika puutteiden ja virheiden korjaamiselle. Jos nikotiinivalmisteita myydään esimerkiksi itsepalveluhyllystä ilman myyjän mahdollisuutta valvoa tilannetta, on kunnan varmistettava määräajan päätyttyä, että myynti on korjattu säännösten mukaiseksi Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika Tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä otetaan huomioon tarkastuksen suunnittelu ja valmistelu, tarkastus ja matkaan käytetty aika keskiarvona, sekä tarkastuskertomuksen laatiminen ja muut jälkityöt. Myyntipaikkojen tarkastukseen käytetty aika on vähintään 1,5 tuntia ja muiden kohteiden tarkastukseen käytetty aika on vähintään kaksi tuntia. Vaativammat kohteet vaativat jopa yhden henkilötyöpäivän. Nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen tarkastusajaksi on määritetty yksi tunti. Tarkastussuunnitelman mukaisesti tupakkavalvonnan suunnitelmallisiin tarkastuksiin on arvioitu menevän 279,5 henkilötyötuntia eli noin 38 henkilötyöpäivää 12

13 (htpv) (yksi htpv = 7,4 h). Tarkastusajat kohderyhmäkohtaisesti on esitetty liitteessä 2. Vertailun vuoksi mainittakoon, että STTV:n ohjeistuksen mukaan alueemme tupakkavalvontakohteiden tarkastukseen ja valvontaan tulisi varata aikaa vähintään 842,2 henkilötyötuntia eli noin 111 htpv. Ympäristöterveydenhuollolla ei ole mahdollista saavuttaa STTV:n mukaisia tarkastustiheyksiä ja määriä käytettävissä olevilla resursseilla. Siksi suunnitelma onkin laadittu olemassa olevien totuudenmukaisten resurssien mukaisesti. Nikotiinikorvaustuotteiden valvontaan on varattu 10 henkilötyötuntia eli noin 1,5 htpv. Yleisen keskusviranomaisten antaman ohjeistuksen mukaisesti nikotiinikorvaustuotteiden myyntiä ja myyntipaikkoja tulee valvoa muun valvonnan yhteydessä kerran vuodessa. Tällöin valvontaan tulisi varata aikaa 51 henkilötyötuntia eli noin 7 htpv. 13

14 5. NÄYTTEENOTTOSUUNNITELMA 5.1. Näytteenotto ja käytettävät laboratoriot Tupakkalain mukaisella tarkastuskäynnillä käytetään ensisijaisesti aistihavaintoihin perustuvaa arviointia. Savua on ilmassa, jos savua on nähtävissä, haistettavissa tai tunnettavissa. Savun voi aistinvaraisesti todeta, jos sitä esiintyy, paitsi jos tarkastusta suorittavalla henkilöllä on esimerkiksi jokin hajuaistin toimintaan vaikuttava sairaus tai haitta (esimerkiksi oma tupakointi), joka estää aistinvaraisen arvioinnin hajuaistin perusteella. Aistinvarainen havainnointi riittää siten yleensä savuttomuuden arvioinnin perusteeksi viranomaistarkastuksessa. Mikäli havainnointi aistein ei ole mahdollista, niin tupakansavun kulkeutumista voidaan selvittää esimerkiksi merkkisavututkimuksella. Valvontaviranomaisen omaan harkintaan perustuen mahdollisissa epäselvissä ja riitatilanteissa voidaan ottaa kertaluontoinen lyhyt ilmanäyte imemällä pumpulla ilmaa näytekeräimen läpi. Ilman savupitoisuuden mittaus aktiivikeräyksenä vaatii perehtymistä näytteenottoon sekä näytteenottolaitteiston ja keräimen hankkimista tarkastusta varten etukäteen esimerkiksi Työterveyslaitokselta. Tarkastukseen mahdollisesti sisältyvästä näytteenotosta aktiivikeräimellä noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeita. Laboratorioanalyysin passiivikeräimen näytteen sisältämän tupakansavun merkkiaineen, 3-etenyylipyridiinin pitoisuudesta tekee Työterveyslaitos Hyväksytyt laboratoriot Tupakkalain valvontaan liittyvissä tutkimuksissa käytetään Työterveyslaitoksen laboratorioita. Ympäristöterveydenhuollon viranhaltijat avustavat keskusviranomaisen valvontaohjelmien mukaisissa näytteidenotoissa. 14

15 6. VALVONNAN MAKSULLISUUS Tupakkalain 25 a :n mukaan ympäristöterveydenhuollon on perittävä hyväksymänsä taksan mukainen maksu elinkeinonharjoittajalta kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta ja näytteenotosta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kuin määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. Maksujen suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Maksujen periminen on mahdollista vasta sen jälkeen kun ympäristöterveydenhuollolla on toimielimen hyväksymä valvontasuunnitelma, jonka perusteella tarkastuksia tehdään. Ravintolatupakoinnin siirtymäaikaa koskevista seurantatarkastuksista ja niiden kustannuksista voidaan periä maksu, jos ympäristöterveydenhuolto on laatinut valvontasuunnitelman vuosille ja em. tarkastukset ja mahdollinen näytteenotto sisältyvät valvontasuunnitelmaan. Lääkelain /395, 54 d :n mukaan ympäristöterveydenhuolto voi periä nikotiinivalmisteiden vähittäismyyntiluvan hakijalta vähittäismyyntiluvasta maksun. Lisäksi ympäristöterveydenhuolto voi periä vähittäismyyntiluvan haltijalta valvontaan liittyvistä toimenpiteistä vuosittaista valvontamaksua. Lupa- ja valvontamaksu voivat olla enintään suoritteiden tuottamisesta aiheutuvien kustannusten suuruiset. Koska maksut voivat vastata enintään suoritteen omakustannusarvoa, riippuu niiden suuruus muun muassa vähittäiskaupan koosta. 15

16 7. VALVONTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISEN ARVIOINTI Valvontasuunnitelman toteutuminen arvioidaan vuosittain Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. ympäristöterveydenhuoltojaostossa. Arviointia hyödynnetään valvonnan kehittämiseen, valvonnan toimivuuden varmistamiseen ja uusien suunnitelmien laatimiseen. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvonnan kattavuus arvioidaan valvontakohdetyypeittäin. Kattavuutta kuvataan liittämällä arviointiin selvitys toteutuneiden tarkastusten lukumäärästä valvontakohdetyypeittäin ja valvontaprojekteihin osallistumisesta. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta tai mahdolliset poikkeamat sekä vaadittavat toimenpiteet (esim. päätökset, resurssimuutokset, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), että tavoitteet toteutuisivat seuraavalla tarkastelujaksolla. Muita arviointikriteereitä ovat valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman painopisteiden ja omien paikallisten painopistealueiden valvonnan toteutuminen. Arvioinnissa tarkastellaan myös erityyppisiin tarkastuksiin ja kohteisiin käytettyä aikaa ja verrataan sitä suunniteltuun ajankäyttöön. Lisäksi voidaan esittää tarkastuksilla esiin tulleiden epäkohtien määriä ja laatua sekä kunnan viranomaisten toimenpiteitä näiden epäkohtien korjaamiseksi ja asioiden saattamiseksi lainmukaiselle tasolle. Toteutumisen arvioinnissa voidaan esittää arvio voimavarojen riittävyydestä suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan sekä kuinka paljon voimavaroja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja kuinka paljon muihin tehtäviin. Henkilöstövoimavarojen kohdentumista eri lakien mukaiseen valvontaan on syytä eritellä. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ky. ympäristöterveydenhuoltojaoston hyväksymä valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi lähetetään vuosittain lääninhallitukselle kunkin vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Tupakkalain valvontasuunnitelmien toteutumaa raportoidaan lääninhallituksille tämän ohjelman liitteessä 3 olevalla tiedonkeruulomakkeella. 16

17 LIITE 1 TAULUKKO TUPAKKALAIN KOHDETYYPPIEN TARKASTUSTIHEYDESTÄ Tarkastustiheys Kerran vuodessa (vuonna 2008) Kerran vuodessa Kerran kolmessa vuodessa Kerran kolmessa tai kerran viidessä vuodessa Kerran kolmessa vuodessa tai harvemmin Tupakkalain mukainen kohdetyyppi - Siirtymäajan saanut ravintola tai muu ravitsemisliike - Ravintola tai muu ravitsemisliike, jossa on erillinen tupakointitila - Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18-vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet - Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta ja esillepano erityisesti huoltoasemilla ja suurten päivittäistavaraketjujen vähittäismyyntipisteissä. - Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. - Kaikki ravitsemisliikkeet mukaan lukien ravintolat joissa tupakoinnin täyskielto - Automaattiset myyntilaitteet muissa paikoissa (ks. yllä) - Muut tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat - Muut tupakkalain mukaiset kohteet

18 LIITE 2 Tupakkalain mukaisten tarkastuskohteiden lukumääräarvio, suunnitelmallisen valvonnan tarkastustiheydet, tarkastusmäärät, arvio tarkastuksiin käytettävästä ajasta sekä STTV:n laatiman valtakunnallisen valvontaohjelman vaatimukset ja resurssitarve Tupakkalaki Kohdemäärä Tarkastustiheys Tarkastusmäärä Kohteet kpl Oma arvio 2008 Siirtymäajan saanut ravintola tai muu ravitsemisliike alkaen Arvioitu aika tuntia / tarkastus Aika yhteensä tuntia STTV tarve STTV tarve Tarkastustiheys Tarkastuksia / vuosi STTV tarve min Tunnit STTV tarve max Tunnit Ravintola tai muu ravitsemisliike, jossa on erillinen tupakointitila Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18-vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet 217 0, Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta ja esillepano erityisesti huoltoasemilla ja suurten päivittäistavaraketjujen vähittäismyyntipisteissä. 94 0,1 9 1,5 13, Kaikki ravitsemisliikkeet mukaan lukien ravintolat joissa tupakoinnin täyskielto 198 0, ,

19 LIITE 2 Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat , , Automaattiset myyntilaitteet muissa paikoissa (ks. yllä) Muut tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat 1 0,2 0 1,5 0 0,2-0, ,5 0,2-0,3 Muut tupakkalain mukaiset kohteet 36 0, ,1-0,3 3,6-12 7,2 24 Tupakkalain mukaiset kohteet yhteensä ,5 824,2 1246,5 38 htpv 111 htpv 168 htpv Tähän suunnitelmaan on lisätty myös nikotiinivalmisteiden myyntipaikkojen lukumäärät ja niiden valvontaan varattava aika alla olevan taulukon mukaisesti Nikotiinivalmisteiden myyntipaikat Kohdemäärä Tarkastustiheys Tarkastusmäärä Arvioitu aika Aika yhteensä kpl Oma arvio 2008 tuntia / tarkastus tuntia / htpv Myyntipaikat yhteensä 51 0, h 1,5 htpv

20 Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi LIITE 3 OHJELMAKAUSI Kertomusvuosi 2008/2009/2010 Kunnan tai kuntayhtymän nimi Valvontayksikön asukasmäärä Tupakkalain valvontakohdetyyppi Valvontakohteiden lkm Tarkastettavien kohteiden lkm 1) Suunniteltujen tarkastusten lkm 2) Tarkastettujen kohteiden lkm 3) Toteutuneet tarkastukset 4) Tupakointitkieltojen ja -rajoitusten noudattaminen Ravitsemisliikkeet Siirtymäajan saaneet ravintolat Ravintolat, joissa on erillinen tupakointitila Ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto Oppilaitokset Päiväkodit Yleiset tilaisuudet Yleiset kulkuneuvot ja odotustilat Tupakkalain 12 2 ja 5 kohtien mukaiset kohteet Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden omavalvonta, myynti ja mainonta sekä tupakkajäljitelmien mainonta Vähittäismyyntipaikat Automaattiset myyntilaitteet Muut kohteet (esim. mainonta paikallisessa lehdessä yms.) Yhteensä

21 Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi LIITE 3 Huomautukset 1) Suunnitelmavuodelle tarkastettavaksi suunniteltujen kohteiden määrä 2) Suunnitelmavuodelle suunniteltujen tarkastusten määrä 3) Kertomusvuonna tarkastettujen kohteiden määrä 4) Kertomusvuonna tehtyjen tarkastusten määrä (mukaan lukien uusintatarkastukset) 5) Kohteiden määrä, joille annettu toimenpidemääräys (tarkastuskertomukseen kirjattu huomautus tupakkalain vastaisesta toiminnasta ja toimenpidemääräys/ kehotus/ kielto) Tupakkalain henkilöstöresurssien työpanoksen kohdentuminen sekä tupakkalain mukaiset maksut Suunnitelmalliseen tupakkalain valvontaan käytetty työaika (htpv) Muuhun tupakkalain valvontaan käytetty työaika (htpv) Tupakkalain mukaisten valvontamaksujen määrä (euroa) 2008 / 2009 / 2010 Lisäselvityksiä Miksi suunnitelmassa mainittuja tavoitteita ei saavutettu

22 Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi LIITE 3 Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi seuraavana suunnitelmavuonna Tupakkalain valvonnasta vastaavan toimielimen nimi Osoite Toimielimen sähköpostiosoite Raportointilomakkeen valvontakohdetyyppien tarkemmat määritelmät Tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattaminen Ravitsemisliikkeet Oppilaitokset Päiväkodit Ravitsemisliikkeitä ovat mm. kahvilat, ruokaravintolat, pubit, yökerhot sekä tanssija seurusteluravintolat. Perusopetuskoulut, lukiot, ammatilliset oppilaitokset, yliopistot, korkeakoulut ja aikuiskoulutusta antavat yksiköt. Päiväkodit ja päivähoitotoimintapaikat (leikkikoulut, -kerhot).

23 Tupakkalain valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi LIITE 3 Yleiset kulkuneuvot ja liikenteen odotustilat Yleisiä kulkuneuvoja ovat mm. junat, laivat, lautat, lentokoneet, helikopterit, linja-autot ja taksit. Odotustiloja ovat mm. lentokentät, rautatieasemat, laivaterminaalit, linja-autoasemat ja muut sellaiset odotustilat, joiden voidaan katsoa olevan sisätiloja. Tupakkalain 12 :n 2 ja 5 kohtien mukaiset kohteet Valtion ja kuntien virastot (toimistot ja toimipisteet), sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja tarjoavat yksiköt ja laitokset, virkistys-, kulttuuri- ja urheilutilat, majoitustoimintaa harjoittavat kohteet jne. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden omavalvonta, myynti ja mainonta sekä tupakkajäljitelmien mainonta Vähittäismyyntipaikat Automaattiset myyntilaitteet Muut kohteet Vähittäismyyntipaikkoja ovat mm. kioskit, ruokakioskit (grillit), vähittäismyymälät, huoltoasemat, tax-free-myymälät, tupakkakaupat. Kassatoiminnoista erilliset automaattiset myyntilaitteet. Esim. mainonta paikallislehdessä.