OPPAITA 4:2007 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "OPPAITA 4:2007 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2008-2010"

Transkriptio

1 OPPAITA 4:2007 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille

2 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille

3 Sisältö 1. Taustaa Yleistä Valvontaohjelman sisältö Suunnitelmallisuuden ja valvontaohjelman tavoitteet Valvonnan maksullisuudesta Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelma Suunnitelman ja valvonnan luonteesta Tarkastusten sisällön yleinen määrittely Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys Tarkastukseen käytettävä aika Valvontaprojektit Tupakkalain valvonnan painopisteet valvontaohjelmakaudella ( ) Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen valvonta Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Raportointiohje Valvontaohjelman toteutumisen arviointi...12 Liite 1 Taulukko tupakkalain kohdetyyppien tarkastustiheydestä Liite 2 Tupakan myyntipaikan tarkastuslomake Liite 3 Ravitsemisliikkeiden tarkastuslomake (tupakoinnin täyskielto tai erillinen tupakointitila) Liite 4 Ravitsemisliikkeiden tarkastuslomake, siirtymäajan saaneet ravintolat ( ) Liite 5 Tupakkalain valvontasuunnitelman toteuman raportointi ja arviointi

4 2 1. Taustaa Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma on osa ympäristöterveydenhuollon valtakunnallista valvontaohjelmaa. Tupakkalain valvontaohjelma ja sen perusteella annettava ohjaus paikallisen valvontasuunnitelman laatimiseksi perustuu em. yhteiseen ohjelmaan ja siinä sovittuihin yhteisiin periaatteisiin ja näkemyksiin. Tarkempia säännöksiä ympäristöterveydenhuollon valtakunnallisen valvontaohjelman ja keskusviranomaisten toimialakohtaisten valtakunnallisten valvontaohjelmien sisällöstä ja laatimisesta on annettu valtioneuvoston asetuksella (664/2006). Kunnan valvontasuunnitelmaa säätelee valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006). Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma ohjaa kuntien tupakkalain valvontaa sekä edistää valvonnan suunnitelmallisuutta ja laatua sekä yhtenäistää kuntien suorittamaa valvontaa. Valvontaohjelma tulee tarkistaa tarvittaessa, vähintään kuitenkin kolmen vuoden välein. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON YHTEINEN VALTAKUNNALLINEN VALVONTAOHJELMA Elintarviketurvallisuusvirasto + Kuluttajavirasto + Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus Elintarvikevalvontaohjelma TOIMIALAKOHTAISET VALTAKUNNALLISET VALVONTAOHJELMAT Eläintauti- ja hyvinvointivalvontaohjelma Kemikaalilain valvontaohjelma Terveydensuojelun valvontaohjelma Tuoteturvallisuuden valvontaohjelma Evira Evira STTV STTV KUV STTV Tupakkalain valvontaohjelma Kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma 2. Yleistä Tupakkalain (Laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976)) tehtävä ja tarkoitus Tupakkalaissa säädetään toimenpiteistä, joilla pyritään tupakointia vähentämällä ehkäisemään niiden terveysvaarojen ja -haittojen syntymistä, joita tupakointi aiheuttaa tai joiden syntymisalttiutta se lisää. Lain tarkoituksena on vähentää ympäristön tupakansavulle altistumista kaikissa ikäryhmissä. Valvonnan yhtenä painopisteenä on kuitenkin alle 18-vuotiaiden ympäristön tupakansavulle altistumisen vähentäminen sekä pyrkimys estää alaikäisten tupakan saatavuutta.

5 3 Kunnan tupakkalain mukaiset valvontatehtävät Tupakkalain 14 a :n 1 momentin mukaan kunta valvoo alueellaan tämän lain ja sen nojalla annettujen säännösten noudattamista. Kunnan alueella tämän lain mukaisista tehtävistä huolehtii kunnan määräämä toimielin. Kunnanvaltuusto voi päättää, että toimielin voi siirtää toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Toimielimellä ei kuitenkaan ole oikeutta siirtää jäljempänä 3 momentissa tarkoitettua valvontasuunnitelman hyväksymistä koskevaa toimivaltaansa alaiselleen viranhaltijalle. Tupakkalain 17 n 1 momentin mukaan kunnan tulee omasta aloitteestaan ja tehtyjen ilmoitusten perusteella suorittaa tupakkatuotteiden varastointi- ja myyntipaikkojen tarkastuksia sekä valvoa tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, automaattisen myyntilaitteen sijoittamista, tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynnin omavalvontaa, tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien mainontaa ja muuta myynninedistämistoimintaa samoin kuin tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista toimialueellaan. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee tupakkalain 17 :n 2 momentin nojalla kieltää säännösten vastainen toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa tällainen toiminta on lopetettava. 3. Valvontaohjelman sisältö 3.1 Suunnitelmallisuuden ja valvontaohjelman tavoitteet Tavoitteena on lisätä eräiden ympäristöterveydenhuollon lakien edellyttämän kunnallisen valvonnan suunnitelmallisuutta, tehokkuutta ja laatua velvoittamalla kunnat laatimaan valvonnan toimeenpanemiseksi valvontasuunnitelmia. Tavoitteena on myös parantaa ja yhdenmukaistaa valtion toimeenpanemaa kunnallisen valvonnan ohjausta edellyttämällä että, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus laatii kunnan valvontaa ohjaavan valtakunnallisen valvontaohjelman yhteistyössä muiden ympäristöterveydenhuollon keskusviranomaisten kanssa. Tuotevalvontakeskus ohjaa lääninhallituksia ja kuntia niille tupakkalain perusteella kuuluvien tehtävien hoitamisessa. Tupakkalain osalta erityisesti tavoitteena on yhtenäistää valvontakäytäntöjä koko maassa sekä saattaa siten toiminnanharjoittajat samanarvoiseen asemaan valvontaan nähden. Lääninhallitus ohjaa kuntia tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten toimeenpanossa läänin alueella sekä sen lisäksi arvioi kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. Tupakkalain (286/2006) 14 3 momentin mukaisesti valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1) tarkastuksen sisällön yleinen määrittely 2) perusteet, joiden mukaan erityyppisten valvontakohteiden riskit arvioidaan ja kohteiden tarkastustiheys määrätään 3) näytteenoton tarpeen arviointi ja ohjeistus

6 4 4) 14 a :n 3 momentissa tarkoitettujen valvontasuunnitelmien toteutumisen arvioinnissa käytettävät menetelmät; sekä 5) valvontaohjelman toteutumisen arvioinnissa käytettävät menetelmät. Valvontaohjelmista annetun asetuksen (664/2006) 5 :n mukaisesti valvontaohjelman tulee em. asioiden lisäksi sisältää mm. seuraavat asiat: valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika, näytteenoton ja valvontaprojektien ohjaus sekä raportointiohje. 3.2 Valvonnan maksullisuudesta Tupakkalain 25 a :n mukaan kunnan on perittävä hyväksymänsä taksan mukainen maksu elinkeinonharjoittajalta kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvästä tarkastuksesta ja näytteenotosta. Maksullisia ovat myös valvontasuunnitelmaan sisältyvän tarkastuksen perusteella annettujen määräysten valvonta, silloin kuin määräysten antaminen perustuu säännösten noudattamatta jättämiseen. Maksujen perusteista ja taksasta päättää kunta. Kunnan tulee päättää maksut kuitenkin siten, että niiden suuruus vastaa enintään toimenpiteestä aiheutuneita kustannuksia. Maksujen periminen on mahdollista vasta sen jälkeen kun kunnalla on toimielimen hyväksymä valvontasuunnitelma, jonka perusteella tarkastuksia tehdään. Ravintolatupakoinnin siirtymäaikaa koskevista seurantatarkastuksista ja niiden kustannuksista voidaan periä maksu, jos kunta on laatinut valvontasuunnitelman vuosille ja em. tarkastukset ja mahdollinen näytteenotto sisältyvät valvontasuunnitelmaan. 3.3 Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelma Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelman laatimista ohjaavat sekä tupakkalaki että Valtioneuvoston asetus kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta sekä valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma. Tupakkalain 14 a :n 3 momentin nojalla kunnan tulee laatia ja hyväksyä säännöllistä valvontaa koskeva tupakkalain valvontasuunnitelma (kunnan valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on laadukasta, säännöllistä ja terveyshaittoja ehkäisevää. Valvontasuunnitelman tulee sisältää vähintään seuraavat tiedot: 1) tarkastusten sisällön määrittely 2) valvontakohteiden tarkastustiheys 3) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja tutkiminen 4) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi; sekä 5) laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu Tupakkalain 14 a :n 4 momentin mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa tulee ottaa huomioon 14 :ssä tarkoitettu valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelma on tarkistettava tarvittaessa, kuitenkin vähintään kolmen vuoden välein. Tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelman sisällöstä, valvontasuunnitelmaan sisältyvistä tarkastuksista, valvontakohteen tarkastustiheydestä, näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnista annetaan valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksen kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelmasta (665/2006) 3 :n mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa tulee määritellä vähintään:

7 5 1) tarkastusten sisältö; 2) valvontakohteiden tai valvontakohdetyyppien tarkastustiheys; 3) tarkastukseen keskimääräisesti käytettävä aika; 4) kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja näytteiden tutkiminen; sekä 5) valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi 3.4 Suunnitelman ja valvonnan luonteesta Kunnan tulee toimittaa hyväksymänsä valvontasuunnitelma lääninhallitukselle suunnitelmakautta edeltävän kalenterivuoden loppuun mennessä. Lääninhallitus ohjaa kuntia tupakkalain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten toimeenpanossa läänin alueella sekä sen lisäksi arvioi kuntien tupakkalain valvontasuunnitelmat ja niiden toteutumista. Kunnan laatima ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, joka sisältää eri toimialueiden yksityiskohtaiset suunnitelmat, hyväksytään kunnan ympäristöterveydenhuollosta vastaavassa monijäsenisessä toimielimessä. Mikäli tupakkalain mukaisena valvontaviranomaisena toimii kunnan jokin muu toimielin, on suunnitelma tältä osin hyväksyttävä asianomaisessa toimielimessä. Hyväksyessään valvontasuunnitelman viranomainen myös kirjaa seurantatavan. Tupakkalain säännöllistä valvontaa voi olla esimerkiksi: - tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta - tupakkatuotteiden myyntipaikkojen ja myynnin valvonta - tupakointivälineiden myynnin valvonta - automaattisen myyntilaitteen sijoittamisen valvonta - tupakkatuotteen, tupakkajäljitelmän ja tupakointivälineen mainonta- ja muun myynninedistämistoiminnan valvonta Kunnan valvontasuunnitelmaan sisältyvän säännöllisen valvonnan lisäksi on huomioitava muu kunnan tehtävänä oleva tupakkalain tarkoittama valvonta sekä siihen varattava työaika- ja henkilöresurssi. Tällaista muuta valvontaa, mikä ei vaadi säännöllisyyttä, ovat erilaiset suunnitelmaan sisältymättömät yllättävät valvontatapaukset kuten esim. tupakan myyntiin alaikäiselle tai tupakan mainontaan tai tupakointikieltojen rikkomiseen liittyvät valitukset sekä näihin liittyvät selvitykset ja valvontatoimet. Lisäksi toiminta tupakkalain asiantuntijana, neuvojana ja ohjaajana vaatii voimavaroja. Työnjako STTV:n ja kuntien välillä tupakan mainonnan valvonnassa STTV valvoo tupakkalaissa säädetyn mainonta- ja myynninedistämiskiellon noudattamista kuntien lisäksi. STTV seuraa mainonnan ja muun myynninedistämistoiminnan kehittymistä sekä vaikutuksia ja antaa tarvittaessa tulkintaohjeita yleisten toimintaperiaatteiden ja yhtenäisen valvontakäytännön aikaansaamiseksi koko maassa. Työnjako STTV:n ja kuntien kesken mainonnan valvonnassa määräytyy pitkälti sen mukaan, voidaanko tupakkalaissa kielletty markkinointitoimi estää tehokkaasti kunnan toimenpitein vai onko kyseessä laajempi kielletty toiminta, joka edellyttää valtakunnallista päätöksentekoa. STTV voi ryhtyä tupakkalain edellyttämiin toimenpiteisiin, kun kysymyksessä on laissa kielletty valtakunnallisesti, usean läänin alueella tai samanaikaisesti usean kunnan alueella toteutettu mainonta- tai muu myynninedistäminen. Kysymyksessä on silloin tavallisesti tupakkatuotteen tai tupakointivälineen valmistajan, maahantuojan tai keskusliikkeen tilaama tai toteuttama mainonta- tai muu myynninedistämistoimi. Lisäksi STTV voi ratkaista yhdenkin kunnan alueella toteutetun yksittäisen mainonnan valvonta-asian, mikäli tapaus edellyttää uutta tupakkalain tulkintaa.

8 6 Kunnan valvontaviranomainen valvoo, ettei kunnan alueella rikota tupakkalain mainonta- ja myynninedistämiskieltoa. Erityisesti kunnan on valvottava, etteivät sen alueella toimivat yrittäjät riko mainonta- ja myynninedistämiskieltoa. Esimerkiksi paikallislehdessä tai paikkakunnalla kotitalouksiin jaettavissa julkaisuissa tapahtuvan mainonnan jatkaminen tai uudistaminen voidaan tehokkaasti estää kunnan toimenpitein. Kunnan antama kielto ja uhkasakko ovat tupakkalain nojalla mahdollisia toimenpiteitä, ellei mainontaa oikaista vapaaehtoisin toimin. Tehokkaan valvonnan edellytys on, että tieto ilmeisestä laajasti toteutetusta mainonta- tai myynninedistämistoimesta tulee mahdollisimman nopeasti STTV:lle. Kunnassa valvontaa suorittavan henkilön tulisi ilmoittaa havainnostaan heti STTV:lle. Samalla tulisi esittää selvitystä siitä, missä ja milloin mainontaa on toteutettu ja mahdolliset tiedot mainonnan toimeenpanijasta tai tilaajasta. Mainonta ja myynninedistäminen ovat jatkuvasti muuttuvaa toimintaa. Sen vuoksi valvontasuunnitelmassa ei voida ennakoida kaikkia mainonta- ja myynninedistämiskeinoja. 4. Tarkastusten sisällön yleinen määrittely Tarkastus voi kohdistua tiloihin, toimintatapoihin, olosuhteisiin, asiakirjoihin ja tuotteisiin. Yksittäinen tarkastus voi pitää sisällään koko kohteen tarkastuksen tai vain jonkin osa-alueen tarkastuksen. Valvontaohjelmaasetuksen (664/2006) mukaan tarkastukset voivat sisältää näytteiden ottoa ja mittauksia kohteen, kohteessa harjoitettavan toiminnan tai siellä valmistettavien tuotteiden tai tarjottavien palvelujen terveyshaittojen, turvallisuuden ja määräystenmukaisuuden arvioimiseksi. Pelkkää näytteenottokäyntiä ei voida pitää tarkastuksena. Tarkastusten määrittelystä tulee käydä ilmi, minkä lain mukaisia ja mitä toimenpiteitä valvontakohdetyyppeihin ja valvontakohteisiin tehtävät tarkastukset sisältävät. Tarkastus voi sisältää useiden ympäristöterveydenhuollon lakien mukaisia toimenpiteitä. Tarkastuksesta tehdään tarkastuskertomus, joka toimitetaan tiedoksi asianosaisille. Käytännössä se laaditaan kahtena kappaleena, joista toinen toimitetaan tarkastajan allekirjoittamana tarkastuskohteeseen. Tarkastuskertomus voidaan tarvittaessa lähettää tiedoksi myös muille viranomaisille. Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä tulee ottaa huomioon ainakin tarkastuksen tarkoitus, tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Yhteen tarkastukseen olisi valvontasuunnitelmassa varattava aikaa vähintään kaksi tuntia, mutta vaativammat kohteet vaativat jopa yhden henkilötyöpäivän. Tupakkalain mukaisen valvontatarkastuksen tavoite on tarkastaa kohteen toiminnan ja tilojen lain mukaisuus. Jos tarkastuksessa tai muutoin havaitaan säännösten vastaista toimintaa, kunnan tulee kieltää säännösten vastainen toiminta sekä asettaa määräaika, jonka kuluessa tällainen toiminta on lopetettava. Seurantatarkastus liittyy annettujen ohjeiden ja määräysten toteutumisen tarkistamiseen, esimerkiksi päätösten ehtojen seuraamiseen ja korjausmääräysten tarkastamiseen. Seurantatarkastuksesta tehdään myös aina tarkastuspöytäkirja.

9 7 4.1 Tupakan myyntipaikan tarkastus Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti, omavalvonta ja mainonta sekä tupakkajäljitelmien mainonta tarkastetaan liitteenä olevan tarkastuslomakkeen ja sen sisältämän yksityiskohtaisen ohjeen mukaisesti (liite 2). Myyntipaikassa on tarkoituksenmukaista tarkistaa myös nikotiinivalmisteiden myynti samalla tarkastuskerralla. Tupakan omavalvonnan tarkastuksen painopisteet Tupakan ja tupakointivälineiden myynnin omavalvontaa tarkastettaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteissä ja automaattisissa myyntilaitteissa on hyvin havaittavissa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (225/1977, jäljempänä tupakka-asetus) 11 :ssä tarkoitettu terveysvaroituksen sisältävä ilmoitus: "Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä". Myyntipaikoissa tarkastetaan erityisesti, että em. terveysvaroituksen sisältävä ilmoitus on hyvin havaittavissa. Esimerkiksi näyttävä K-18-merkintä ei korvaa em. lakisääteistä tekstiä. Omavalvontasuunnitelmasta tarkastetaan erityisesti, ilmeneekö suunnitelmasta, miten myyntipaikassa on huolehdittu siitä, että tupakka-asetuksen mukainen ilmoitus on esillä näkyvästi. Yksityiskohtaiset ohjeet omavalvonnan tarkastamisesta on esitetty liitteessä 2. Tupakan myynnin tarkastuksen painopisteet Tupakkatuotteiden myynnissä tarkastetaan tupakkalain 7 ja 7 a :n säännösten noudattaminen. Tupakkatuotteita saa sikareita lukuun ottamatta myydä vain vähittäismyyntipakkauksissa. Tupakkatuotteissa tulee olla tupakkalain ja STM:n asetuksen (641/2002) mukaiset pakkausmerkinnät. Erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että varoitukset on painettu kaikkiin vähittäismyynnissä käytettävien tupakkatuotteiden pakkauksiin niiden näkyvimmälle ulkopinnalle so. tuotteen yleisessä esilläpidossa myyntitilanteessa ostajien näkyvissä olevalle suurimmalle pinnalle. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota tupakkalain 7 a :ssä säädetyn ns. deskriptrorikiellon noudattamiseen: Tupakkatuotteiden pakkauksissa ei saa olla tupakkalain 7 a :n vastaisia vähempää haitallisuutta kuvaavia merkintöjä (esim. light-, mild-, superlight-, vähätervainen jne.). Tämä koskee myös tupakkatuotteiden esillepanoa myymälöissä. Yksityiskohtaiset ohjeet myynnin tarkastamisesta on esitetty liitteessä 2. Tupakan mainonnan tarkastuksen painopisteet Tupakan mainontakielto ulottuu myös myyntipaikkoihin; myymälämainonta on kokonaan kielletty. Mainonnan täyskielto tarkoittaa, että myös epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen on kokonaan kielletty. Tästä syystä tupakan myyntipaikoissa tarkastetaan aina myös mainontakiellon noudattaminen kaikkien tupakkatuotteiden (mm. sikarit, savukkeet, piipputupakka, purutupakka), tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien (esimerkiksi savukeaskia muistuttavat suklaamakeiset) osalta. Mainontaa ja myynninedistämistä tarkastettaessa on huomattava, että kiellettyä on paitsi perinteinen mediamainonta, myös muu kuluttajille suunnattu kaupallinen tiedottaminen ja myyntipisteissä erityisesti tuotteiden esillepano. Myös pakkaus itsessään toimii mainosvälineenä. Pakkauksen esillepano, kuvitus ja tekstit ovat osa

10 8 kuluttajiin kohdistuvaa myynninedistämistä, joten niitä voidaan arvioida tupakkalain mainontasäännösten nojalla. Tarkastuksilla on kiinnitettävä erityistä huomioita alaikäisiin, nuoriin ja muihin ns. heikkoihin kuluttajaryhmiin kohdistuvaan myynninedistämistoimintaan. Pienten savukeaskien esillepano Koska pienten savukeaskien hinta on halvempi, alaikäisillä on niiden ostamiseen paremmat mahdollisuudet. Pienet savukerasiat vetoavat tästä syystä helposti nuoriin. On yleisesti tiedossa, että alle 20 savuketta sisältävät savukepakkaukset ovat lasten ja nuorten suosimia tupakoinnin kokeilu- ja aloituspakkauksia. Pienten savukepakkausten esillepanon toteutustapa antaa syyn arvioida, että esillepanolla tavoitellaan alaikäisten huomioita. Näistä syistä tupakan myyntipaikoissa tarkastetaan erityisesti pienten savukepakkausten, mutta myös alaikäisiä muuten houkuttelevien tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien myynninedistäminen esillepanon avulla. Yksityiskohtaiset ohjeet myymälämainonnan tarkastamisesta on esitetty liitteessä Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta Tupakkalain 12 :ssä luetelluissa kohteissa tarkastetaan että tupakointi on kielletty ja tupakointikieltoja noudatetaan. Tupakkalain 12 :n ( /700) mukaan tupakointi on kielletty: 1) päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetuissa sisätiloissa sekä niiden pääasiassa kahdeksaatoista vuotta nuoremmille tarkoitetuilla ulkoalueilla; 2) virastojen ja viranomaisten sekä niihin verrattavien julkisten laitosten yleisölle ja asiakkaille varatuissa sisätiloissa; 3) sisätiloissa järjestettävissä yleisissä tilaisuuksissa, joihin yleisöllä on esteetön pääsy; 4) yleisten kulkuneuvojen sisätiloissa; sekä 5) työyhteisöjen yhteisissä ja yleisissä sekä asiakkaille tarkoitetuissa sisätiloissa, jollei jäljempänä toisin säädetä. 6) ravintolan ja muun ravitsemisliikkeen baaritiskillä ja pelitilassa, jollei kyseisessä tilassa työskentelevien työntekijöiden altistumista tupakansavulle voida muuten estää (487/1999) (kohta on voimassa siirtymäajan saaneissa ravitsemisliikkeissä asti.) Jos elinkeinonharjoittaja sallii tupakoinnin ravitsemisliikkeensä ulkona olevassa tarjoilutilassa tai muualla ulkona hallinnassaan olevalla alueella, hänen on huolehdittava, ettei tupakansavu kulkeudu sieltä avoimen ikkunan, oven, muun aukon tai ilmanvaihdon kautta ravitsemisliikkeen sisätiloihin. Ravintoloiden ja muiden ravitsemisliikkeiden tupakkalain mukaisella valvontatarkastuksella käytettävät tarkastuslomakkeet sekä niiden selitysosat ovat liitteissä 3 ja 4. Tarkastuksella käytettävät menetelmät Tupakkalain mukaisella tarkastuskäynnillä käytetään ensisijaisesti aistihavaintoihin perustuvaa arviointia. Savua on ilmassa, jos savua on nähtävissä, haistettavissa tai tunnettavissa. Savun voi aistinvaraisesti todeta, jos sitä esiintyy, paitsi jos tarkastusta suorittavalla henkilöllä on esimerkiksi jokin hajuaistin toimintaan vaikuttava sairaus tai haitta (esimerkiksi oma tupakointi), joka estää aistinvaraisen arvioinnin hajuaistin perusteella. Aistinvarainen havainnointi riittää siten yleensä savuttomuuden arvioinnin perusteeksi viranomaistarkastuksessa. Mikäli havainnointi aistein ei ole mahdollista, niin tupakansavun kulkeutumista voidaan selvittää esimerkiksi merkkisavututkimuksella. Valvontaviranomaisen omaan harkintaan perustuen mahdollisissa epäselvissä ja riitatilanteissa voidaan ottaa kertaluontoinen lyhyt ilmanäyte imemällä pumpulla ilmaa näytekeräimen läpi. Ilman savupitoisuuden mittaus aktiivikeräyksenä vaatii perehtymistä näytteenottoon sekä näytteenottolaitteiston ja keräimen hankkimista tarkas-

11 9 tusta varten etukäteen esimerkiksi Työterveyslaitokselta. Tarkastukseen mahdollisesti sisältyvästä näytteenotosta aktiivikeräimellä noudatetaan Työterveyslaitoksen ohjeita. Kuntien valvontaresurssien tarkoituksenmukaisen käytön kannalta on tärkeää, että aktiivikeräysmenetelmän käyttöön turvaudutaan vain poikkeustilanteissa, joissa aistinvaraista arviointia tai merkkisavututkimusta ei voida käyttää tai viranomaisen oman harkinnan mukaan epäselvissä ja riitatilanteissa. Savuttomuustarkastusta koskeva tarkastuskäynti voidaan ensisijaisesti tehdä päivällä normaalina virka-aikana, ellei kysymyksessä ole ilta- tai yöravintola. 5. Valvontakohteiden riskinarviointi ja tarkastustiheys Tupakoinnin aiheuttamia haittoja ehkäistään parhaiten rajoittamalla uusien tupakoitsijoiden määrää. Käytännössä tupakoinnin aloittaminen ja tupakoinnin muodostuminen säännölliseksi tavaksi tapahtuu melko nuorena, monilla jo ennen kuin ovat saavuttaneet tupakan ostamiseen oikeuttavan iän. Juuri tässä vaiheessa on ennaltaehkäisevillä toimilla eniten terveyttä edistävä kokonaisvaikutus. Tupakkalain tehokas valvonta ehkäisee nuorten tupakointia vaikuttamalla tupakan saatavuuteen ja kysyntään sekä tehostaa nuorison tupakoinnin rajoittamiseksi asetettujen tupakointikieltojen valvontaa. Tupakkalain säännöllistä valvontaa voidaan suorittaa osana kohteessa tehtävää muuta ympäristöterveydenhuollon valvontaa. Esimerkiksi elintarvikemyymälöihin ja kioskeihin tehdyn muun ympäristöterveydenhuollon lain mukaisen tarkastuksen yhteydessä on luontevaa valvoa myös tupakkalain perusteella tupakan myyntiä ja mainontakieltoa sekä lääkelakiin perustuen nikotiinikorvaushoitovalmisteiden myyntiä. Mikäli mahdollista, voidaan selvittää myös myydäänkö kohteessa lain vastaisesti suunuuskaa. Nuuskahavainnoista ilmoitetaan poliisille. Koska myyntikiellossa olevaa nuuskaa säilytetään sen nopeaan pilaantuvuuden takia elintarvikkeiden säilytykseen tarkoitetuissa kylmälaitteissa, nuuskan myyntikiellon noudattaminen voidaan tarkastaa esimerkiksi elintarvikelain mukaisen tarkastuksen yhteydessä. Terveydensuojelulain mukaisten kohteiden, esimerkiksi päiväkotien ja oppilaitosten, tarkastusten yhteydessä voidaan samalla tarkastaa myös kohteiden tupakkalain mukaisuus. Tarkastuksen lakiperusteet on käytävä ilmi sekä valvontasuunnitelmassa (ennalta suunnitellun valvonnan osalta) että tarkastuksen jälkeen laadittavassa tarkastuskertomuksessa. Vuoden 2008 aikana kuntien tulisi käynnistää säännölliseen valvontaan tulevien tupakkalain mukaisten valvontakohteiden selvittäminen ja kohteiden riskinarviointi. Erityisen haasteen kunnalle asettavat kokonaan uudentyyppiset valvontakohteet ja sellaiset kohteet, joilla ei ole ilmoitus- tai hyväksymismenettelyä. Ne eivät ole ennalta valvontaviranomaisen tiedossa, mutta niiden valvonta kuuluu kunnalle. Liitteessä 1 on esitetty taulukko tupakkalain kohdetyyppien tarkastustiheyksistä. 6. Tarkastukseen käytettävä aika Valvontakohdetyypin tarkastukseen keskimääräisesti käytettävän ajan määrittelyssä tulee ottaa huomioon ainakin tarkastuksen tarkoitus, tarkastuksen valmistelu, tarkastuksen sisältö sekä tarkastuskertomuksen laatiminen. Yhteen tarkastukseen olisi valvontasuunnitelmassa varattava aikaa vähintään kaksi tuntia, mutta vaativammat kohteet vaativat jopa yhden henkilötyöpäivän.

12 10 7. Valvontaprojektit Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskus ohjaa ja valvoo kuntien valvontaa suuntaavia valtakunnallisia tupakkalain valvontaprojekteja yhdessä lääninhallitusten kanssa. Lääninhallituksilla voi lisäksi olla omia alueellisia valvontaprojekteja. Valvontaprojekteihin voi kuulua mm. tarkastuksia, mittauksia ja näytteenottoa. Kunnan valvontasuunnitelmassa tulee varata myös aikaa ja resursseja vuosittaisten valvontaprojektien toteuttamiseen. Valtakunnalliset ja alueelliset valvontaprojektit ovat osa kunnan suunnitelmallista ja säännöllistä valvontaa. Niillä toteutetaan kunnan valvontaa koordinoidusti ja tehokkaasti. Tupakkalain valtakunnallisena valvontaprojektina vuonna 2008 tulee olemaan ravintolatupakoinnin valvonta tupakkalain muutoksen myötä. 8. Tupakkalain valvonnan painopisteet valvontaohjelmakaudella ( ) 8.1 Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen valvonta Kuntien valvontasuunnitelmissa on otettava huomioon erityisesti - alaikäisiin kohdistuvan mainonnan valvonta sekä - alaikäisiä koskevan myyntikiellon noudattamisen valvonta Valvonnan painopisteenä tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikkojen valvonnassa on pyrkimys estää alaikäisten tupakoinnin aloittamista ja tupakkatuotteiden saatavuutta sekä tupakoinnin houkuttelevuutta. Näistä syistä pääpaino valvonnassa valvontaohjelmakauden aikana ( ) on seuraavissa kohteissa: Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18- vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakanmyyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet. Em. kohteissa tarkastetaan tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden omavalvonta, myynti, myymälämainonta ja esillepano. Tarkastusten ajankohdaksi suositellaan esimerkiksi koulujen alkamisaikaa syksyllä. 8.2 Tupakointikieltojen ja -rajoitusten valvonta voimaan tullut tupakkalain (700/2006) muutos ravintoloissa sekä muissa ravitsemisliikkeissä on otettava huomioon kuntien valvontasuunnitelmissa seuraavasti: - Siirtymäajan saaneet ravintolat - Ravintolat, joissa on rakennusvalvontaviranomaisen hyväksymä erillinen tupakointitila. - Ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto Muita painopisteitä tupakointikieltojen ja rajoitusten valvonnassa valvontaohjelmakauden aikana ovat päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat ja niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat.

13 11 Tupakkalain valtakunnallisen valvontaohjelman painopisteet ohjelmakaudella Toimintavuosi Valvonnan kohde Valvonnan kohde Valvonnan kohde Valvonnan teemat (erityisperusteet ja ohjeet) (erityisperusteet ja ohjeet) (erityisperusteet ja ohjeet) Tupakointi-kiellot ja - rajoitukset - Siirtymäajan saaneet ravintolat - Ravintolat, jossa on erillinen tupakointitila - Ravintolat, joissa on tupakoinnin täyskielto (erityisesti ilta- ja yöravintolat) Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myynti ja mainonta sekä tupakkajäljitelmien mainonta Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18-vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet. Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta ja esillepano erityisesti huoltoasemilla ja suurten päivittäistavaraketjujen vähittäismyyntipisteissä. 9. Kunnan valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista. Toteutumista arvioidaan ympäristöterveydenhuollosta vastaavissa monijäsenisissä toimielimissä. Arviointia hyödynnetään paikallisen ympäristöterveydenhuollon valvonnan kehittämisessä, valvonnan jatkuvuuden varmistamisessa ja uusien suunnitelmien laadinnassa. Arvioinnissa tulee kuvata tarkastusten kattavuutta, tarkastusten määrää valvontakohdetyypeittäin sekä valvonnasta saatujen tulojen kohdentumista. Valvontasuunnitelman toteutumisen arvioinnissa tarkastellaan, kuinka kattavasti suunniteltu toiminta ja siten suunnitellut tarkastukset ovat toteutuneet. Valvonnan kattavuus arvioidaan valvontakohdetyypeittäin. Kattavuutta kuvataan liittämällä esimerkiksi arviointiin selvitys toteutuneiden tarkastusten lukumäärästä valvontakohdetyypeittäin ja valvontaprojekteihin osallistumisesta. Tarvittaessa kerrotaan syyt tai perustelut mahdollisten toteutumatta jääneiden tavoitteiden osalta tai mahdolliset poikkeamat sekä vaadittavat toimenpiteet (esim. päätökset, resurssimuutokset, toiminnan muuttuminen, painopisteiden tarkentaminen), että tavoitteet toteutuisivat seuraavalla tarkastelujaksolla. Muita arviointikriteereitä ovat valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman painopisteiden ja omien paikallisten painopistealueiden valvonnan toteutuminen. Arvioinnissa on hyvä tarkastella myös erityyppisiin tarkastuksiin ja kohteisiin käytettyä aikaa ja verrata sitä suunniteltuun ajankäyttöön. Lisäksi voidaan esittää tarkastuksilla esiin tulleiden epäkohtien määriä ja laatua sekä kunnan viranomaisten toimenpiteitä näiden epäkohtien korjaamiseksi ja asioiden saattamiseksi lainmukaiselle tasolle.

14 12 Toteutumisen arvioinnissa voidaan esittää arvio voimavarojen riittävyydestä suhteessa tarpeeseen ja suunniteltuun toimintaan sekä kuinka paljon voimavaroja on käytetty ennalta suunniteltuihin valvontatehtäviin ja kuinka paljon muihin tehtäviin. Henkilöstövoimavarojen kohdentumista eri lakien mukaiseen valvontaan on syytä eritellä. Lääninhallitukset ohjaavat tupakkalain valvontaa alueellaan. Lääninhallitukset myös arvioivat kuntien tupakkalain mukaiset valvontasuunnitelmat sekä seuraavat suunnitelmien toteutumista. 10. Raportointiohje Kunnan tulee lähettää monijäsenisen toimielimen hyväksymä selvitys ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutumisesta lääninhallitukselle vuosittain suunnitelmavuoden jälkeisen maaliskuun loppuun mennessä. Kunnan tupakkavalvontaviranomainen sekä lääninhallitus ovat velvollisia pyydettäessä toimittamaan korvauksetta Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskukselle tarkastuksia, valvontatoimenpiteitä, valvontahenkilöstöä, maksuja sekä valvontaa koskevia muita tietoja tupakkalain valvonnan ohjausta, seurantaa, raportointia ja tilastointia varten. Valvontaviranomaisen on toimitettava em. tiedot Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen määräämällä tavalla. Keskushallinnossa on kehitteillä ympäristöterveydenhuollon kohde- ja valvontatietojärjestelmä, joka valmistuttuaan helpottaa valvontatietojen raportointia. Asiasta tiedotetaan tarkemmin, kun järjestelmä on valmis otettavaksi käyttöön. Ravintolatupakointiin liittyvän valvontaprojektin raportoinnista annetaan erillinen ohje. Tupakkalain valvontasuunnitelmien toteutumaa raportoidaan lääninhallituksille tämän ohjelman liitteessä 5 olevalla tiedonkeruulomakkeella. 11. Valvontaohjelman toteutumisen arviointi Valvontaohjelmien toteutumisen arvioinnin lähtökohdan muodostavat kuntien valvontasuunnitelmat ja kuntien arvioinnit suunnitelmien toteutumisesta. Lääninhallitusten suorittama läänikohtainen valvontasuunnitelmien ja niiden toteutumisen arviointi muodostaa pohjan myös valvontaohjelman arvioinnille. Kuntien ja läänien tekemän arvioinnin pohjalta voidaan tarkastella valtakunnallisen tupakkalain valvontaohjelman ohjaavuutta sekä sitä, miten valvontaohjelmassa asetettuihin tavoitteisiin on päästy. Valvontaohjelman toteutumisen arvioinnissa tarkastellaan miten valvontasuunnitelmissa on huomioitu valtakunnallinen valvontaohjelma ja valvontaohjelman painopistealueet. Samalla arvioidaan, kuinka kattavasti tupakkalain mukainen säännöllinen valvonta on kunnissa toteutunut. Valvonnan kattavuutta arvioidaan valtakunnallisesti valvontakohdetyypeittäin sekä selvitetään valvontaprojekteihin osallistuminen. Valvontaohjelman toteutumisen arvioinnissa oleellista on tarkastella myös sitä, miksi tavoitteisiin ei ole päästy ja onko ohjelman painopisteiden muuttamisella tai muilla ohjauskeinoilla parannettavissa tavoitteiden toteutumista seuraavalla ohjelmakaudella.

15 13 LIITE 1. TAULUKKO TUPAKKALAIN KOHDETYYPPIEN TARKASTUSTIHEYDESTÄ Tarkastustiheys Kerran vuodessa (vuonna 2008) Tupakkalain mukainen kohdetyyppi - Siirtymäajan saanut ravintola tai muu ravitsemisliike - Ravintola tai muu ravitsemisliike, jossa on erillinen tupakointitila Kerran vuodessa - Pääasiassa alle 18-vuotiaille oppilaille tarkoitettujen oppilaitosten, harrastus- ja kerhotilojen ja muiden alle 18-vuotiaiden suosimien paikkojen läheisyydessä sijaitsevat tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat ja automaattiset myyntilaitteet - Tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden sekä tupakkajäljitelmien myymälämainonta ja esillepano erityisesti huoltoasemilla ja suurten päivittäistavaraketjujen vähittäismyyntipisteissä. Kerran kolmessa vuodessa - Päiväkotien lapsille ja oppilaitosten oppilaille tarkoitetut sisätilat sekä niiden pääasiassa 18 vuotta nuoremmille tarkoitetut ulkotilat. - Kaikki ravitsemisliikkeet mukaan lukien ravintolat joissa tupakoinnin täyskielto Kerran kolmessa tai kerran viidessä vuodessa Kerran kolmessa vuodessa tai harvemmin - Automaattiset myyntilaitteet muissa paikoissa (ks. yllä) - Muut tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntipaikat - Muut tupakkalain mukaiset kohteet

16 14 LIITE 2. TUPAKAN MYYNTIPAIKAN TARKASTUSLOMAKE TUPAKAN MYYNTIPAIKAN TARKASTUS Tarkastajan yhteystiedot Tarkastuksen pvm Myyntipaikan nimi Y-tunnus Myyntipaikan osoite Postinumero Postitoimipaikka Puhelinnumero Vastuuhenkilön nimi (koskee myös automaattista myyntilaitetta: sijoittamispaikan omistaja/haltija/vastaava hoitaja/tähän tehtävään nimetty työntekijä) Vastuuhenkilön asema yrityksessä Vastuuhenkilön puhelinnumero Vastuuhenkilön sähköpostiosoite Fax Tarkastukseen osallistuneet TARKASTUKSEN PERUSTE Kunnan tupakkalain valvontasuunnitelmaan mukainen tarkastus Ympäristöterveydenhuollon muu valvontatarkastus Ilmoitukseen/valitukseen perustuva tarkastus Seurantatarkastus määräajan asettamisen jälkeen Valvontaprojektitarkastus KOHTEEN TYYPPI Päivittäistavarakauppa Kioski Huoltoasema Automaattinen myyntilaite Muu, mikä:

17 15 1. OMAVALVONTASUUNNITELMA (Tupakkalain 10 :n 2 mom. ja STM:n omavalvontasuunnitelmamääräys dnro 1999:53) 1.1 Onko kohteessa kirjallinen tupakanmyynnin omavalvontasuunnitelma... Kyllä Ei 1.2 Onko omavalvontasuunnitelma on laadittu ja toteutettu STM:n määräysten mukaisesti.. Kyllä Ei 1.3 Ilmeneekö omavalvontasuunnitelmasta, miten huolehditaan siitä, että tupakka-asetuksen 11 :n mukainen myyntikielto-opaste (ks. kohta 2) on esillä näkyvästi.. Kyllä Ei 2. MYYNTIKIELTO-OPASTEET VÄHITTÄISMYYNTIPISTEISSÄ (Tupakkalain 10 :n 1 mom, Tupakkaasetuksen 225/ ) 2.1 Myydäänkö kohteessa tupakkatuotteita/tupakointivälineitä alaikäisille. Kyllä Ei 2.2 Onko vähittäismyyntipisteessä seuraava ilmoitus: Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä... Kyllä Ei 2.3 Onko ilmoitus esillä näkyvästi ja asiakkaiden hyvin havaittavissa Kyllä Ei 2.4 Onko tuohon ilmoitukseen liitetty STM:n omavalvontasuunnitelma- määräyksen (dnro 1999:53) mukainen lause (vapaaehtoinen): Nuori henkilö varaudu todistamaan ikäsi Kyllä 3. TUPAKKATUOTTEIDEN MYYNTI (Tupakkalain 7-7 a, Tupakka-asetuksen 641/ ) 3.1 Savukkeita ja muita tupakkatuotteita myydään vähittäismyyntipakkauksissa. Kyllä Ei 3.2 Onko tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkaukset ja vähittäismyynnissä käytettävät muut myyntipakkaukset varustettu STM:n asetuksen (641/2002) 1-4 :n mukaisilla terveysvaroituksilla: a) yleisvaroitukset. Kyllä Ei b) erityisvaroitukset.. Kyllä Ei 3.3 Onko savukepakkauksissa haitta-ainemerkinnät (terva, nikotiini, hiilimonoksidi).. Kyllä Ei 3.4 Onko tupakkatuotteet merkitty eränumerolla tai vastaavalla tiedolla siten, että tuotteen valmistuspaikka ja -aika voidaan selvittää. Kyllä Ei 3.5 Onko merkinnät on painettu siten, että niitä ei voi irrottaa tai muuten poistaa Kyllä Ei 3.6 Onko merkinnät on painettu siten, että pakkauksen muut tekstit/pakkauksessa olevat kuvat/pakkauksen avaaminen ei millään tavoin peitä/riko merkintöjä/tee niistä epäselviä/muuten vaikeuta niiden luettavuutta.. Kyllä Ei 3.7 Jos varoitukset tai merkinnät muissa tupakkatuotteissa kuin savukkeissa on kiinnitetty tarroilla, onko niiden irrottaminen mahdollista.. Kyllä Ei 3.8 Onko irrallisena myytävä sikari asianmukaisilla pakkausmerkinnöillä varustettu.. Kyllä Ei 3.9 Käytetäänkö tupakkatuotteiden pakkauksissa tai esillepanossa ilmaisuja, nimityksiä, tavaramerkkejä tai kuvallisia tai muita merkkejä, joiden mukaan kyseinen tupakkatuote on vähemmän haitallinen kuin muut. Kyllä 4. SUUSSA KÄYTETTÄVÄ TUPAKKA L. SUUNUUSKA (Tupakkalain 10 a ) 4.1 Myydäänkö/luovutetaanko kohteessa suussa käytettävää tupakkaa Kyllä Ei 5. AUTOMAATTINEN MYYNTILAITE (Tupakkalain 11, Tupakka-asetuksen 225/ ) 5.1 Tapahtuuko myynti automaattisesta myyntilaitteesta valvonnan alaisena Kyllä Ei 5.2 Onko myyntilaite myös sijoitettu siten, että sen käyttöä voidaan jatkuvasti valvoa Kyllä Ei Ei Ei

18 Onko vähittäismyyntipisteessä seuraava ilmoitus: Tupakan myynti alle 18-vuotiaalle on kielletty. Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä... Kyllä Ei 5.4 Onko ilmoitus esillä näkyvästi ja asiakkaiden hyvin havaittavissa.. Kyllä Ei 5.5 Onko tuohon ilmoitukseen on liitetty STM:n omavalvontasuunnitelma- määräyksen (dnro 1999:53) mukainen lause (vapaaehtoinen): Nuori henkilö varaudu todistamaan ikäsi Kyllä 6. TUPAKKATUOTTEIDEN, TUPAKOINTIVÄLINEIDEN JA TUPAKKAJÄLJITELMIEN MAINONTA, EPÄSUORA MAINONTA JA MUU MYYNNINEDISTÄMINEN (Tupakkalain 8-9 ) 6.1 Onko kohteessa tupakkatuotteiden tai tupakointivälineiden mainoksia Kyllä Ei 6.2 Onko kohteessa epäsuoraa mainontaa (esim. Marlboro-vaatteet, Camel-kengät) Kyllä Ei 6.3 Onko tuotteiden esillepano mainonnallista... Kyllä Ei 6.4 Ovatko tuotteiden hintamerkinnät mainonnallisia. Kyllä Ei 6.5 Onko tupakointivälineissä erityisesti lapsia kiinnostavia kuva-aiheita.. Kyllä Ei 6.6 Onko tupakkatuotteet, tupakointivälineet, tupakkajäljitelmät tai pienet savukeaskit aseteltu alaikäisiä kiinnostavien tuotteiden viereen tai lasten kulkureitille.. Kyllä Ei 6.7 Korostetaanko pienten savukeaskien näkyvyyttä jollain tavalla Kyllä Ei 6.8 Onko kohteessa mainonnallisia tai alaikäisiin vetoavia myyntikielto-opasteita.. Kyllä Ei 6.9 Onko tupakan, tupakkatuotteen ja -jäljitelmän sekä tupakointiväline kytketty muiden tuotteiden myyntiin tai luovutukseen tahi palvelujen antamiseen Kyllä 6.10 Muuta, mitä Ei Ei 7. KUNNAN VIRANOMAISEN TOIMENPIDE SÄÄNNÖSTEN VASTAISEN TOIMINNAN LOPETTAMISEKSI (Tupakkalain 17 :n 2 mom ja 20 :n 2 mom.) 7.1. Elinkeinonharjoittaja on ryhtynyt välittömiin oikaisutoimiin lainvastaisen toiminnan lopettamiseksi Asianosaista on kuultu suullisesti ja enempi kuuleminen on tarpeetonta (selvät lainrikkomustilanteet) Säännösten vastainen toiminta on lopetettava mennessä Asianosaiselle varataan tilaisuus tulla asiassa kuulluksi Selvitys on toimitettava mennessä Säännösten vastainen toiminta on kielletty Kieltoa on tehostettu uhkasakolla. 8. JATKOTOIMENPITEET: (Seurantatarkastus määräajan jälkeen: ilmoitus viralliselle syyttäjälle) , 7 a 1-2 mom. ja 8-9 (Seurantatarkastus määräajan jälkeen: ilmoitus STTV:lle) Lisätietoja Kohteen edustajan allekirjoitus Tarkastajan allekirjoitus Nimen selvennys Nimen selvennys

19 17 TUPAKAN OMAVALVONNAN/MYYNNIN/MAINONNAN TARKASTUSOHJE 1. Omavalvontasuunnitelman tarkastaminen Tupakkalain 10 :n 2 momentin mukaan jokaisen tupakkatuotetta tai tupakointivälineitä myyvän elinkeinonharjoittajan tulee kustannuksellaan laatia ja toteuttaa kirjallinen omavalvontasuunnitelma, jolla estetään tupakkatuotteen tai tupakointivälineen luovuttaminen alle 18-vuotiaalle. Elinkeinonharjoittaja voi laatia suunnitelman itse tai käyttää Tuotevalvontakeskuksen laatimaa omavalvontasuunnitelmamallia täydennettynä tarpeellisilla tiedoilla (Omavalvontasuunnitelmamalli ja keskeiset tiedot omavalvontasuunnitelman toteuttamiseksi on esitetty STTV:n Tupakan myynnin omavalvonta-nimisessä oppaassa internetosoitteessa Omavalvontasuunnitelman tulee STM:n omavalvontasuunnitelmamääräyksen (dnro 1999:53, kohta 2) mukaan sisältää seuraavat asiat: keinot, joilla toiminnanharjoittaja varmistaa, että tupakkatuotteita ei myydä alle 18-vuotiaille, miten huolehditaan siitä, että tupakka-asetuksen 11 :n mukainen ilmoitus myyntikiellosta on näkyvästi esillä, miten myyjät ohjataan kysymään nuorilta henkilöiltä kuvallista henkilötodistusta, ajokorttia, passia tms. kuinka toiminnanharjoittaja seuraa, että myyjät toimivat annettujen ohjeiden mukaisesti valvonnan vastuuhenkilö Omavalvontakirjauksia tulee STM:n omavalvontasuunnitelmamääräyksen mukaan tehdä ainakin seuraavista asioista: tehdyt iän tarkastukset, valvontatulokset, ongelmatilanteet (väärennettyjä henkilötodistuksia, asiakkaiden uhkaava käytös, asiakasvalitukset) toteutetut korjaustoimenpiteet, henkilökunnan koulutus/perehdytys, vastuuhenkilö, omavalvonnan uudelleen arviointiin liittyvät huomiot ja viranomaisten toimenpiteet. Elinkeinonharjoittajalle, joka toistuvasti vastoin kunnan antamaa kieltoa rikkoo 10 :n säännöksiä, voi seurata tupakan myyntirikkomuksesta sakkorangaistus. Ilmoitus tehdään suoraan poliisille (ei STTV:lle). 2. Lakisääteisten myyntikielto-opasteiden tarkastaminen Tupakan ja tupakointivälineiden myynnin omavalvontaa tarkastettaessa kiinnitetään erityisesti huomiota siihen, että tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden vähittäismyyntipisteissä ja automaattisissa myyntilaitteissa on hyvin havaittavissa Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (225/1977, jäljempänä tupakka-asetus) 11 :ssä tarkoitettu terveysvaroituksen sisältävä ilmoitus: "TUPAKAN MYYNTI ALLE 18-VUOTIAALLE ON KIELLETTY. TUPAKKA AIHEUTTAA RIIPPUVUUDEN JA VAHINGOITTAA TERVEYTTÄ". Myyntipaikoissa tarkastetaan erityisesti, että em. terveysvaroituksen sisältävä ilmoitus on hyvin havaittavissa. Ilmoitus on hyvin havaittavissa, kun sen voi vaivatta lukea. Esimerkiksi näyttävä K-18-merkintä ei korvaa em. lakisääteistä opastetekstiä. K-18-merkinnän käyttö erilaisissa tarroissa ja kylteissä on omiaan pikemminkin kiinnittämään tuota ikärajaa lähestyvien alaikäisten ja erityisesti murrosikäisten lasten kiinnostusta kyseisiin, mainontakiellon alaisiin tuotteisiin ja muodostaa siten tupakkalain vastaisen myynninedistämistoimenpiteen.

20 18 STM:n omavalvontasuunnitelmamääräyksen (määräyskokoelman dnro 1999:53) mukaan tupakan myyntikieltoa koskevassa ilmoituksessa voi olla lisäksi lause: Nuori henkilö varaudu todistamaan ikäsi". Myyntikielto-opasteeseen liitettävä kehotus näyttää henkilöpaperit on suositusluontoinen, ei lakisääteinen. Näin ollen erillinen henkilöpapereiden näyttämiseen kehottava opaste ei korvaa edellä mainittua lakisääteistä myynti-kielto-opastetta, joka sisältää terveysvaroituksen (Tupakka aiheuttaa riippuvuuden ja vahingoittaa terveyttä), johon mahdollisesti on liitetty suositusluonteinen teksti ( Nuori henkilö varaudu todistamaan ikäsi") Myyntipaikoissa esitellään usein tarkastajalle erillisiä K-18 merkinnällä varustettuja tai muita henkilöpapereiden näyttämiseen kehottavia opasteita, kun on tarkoitus tarkastaa tupakka-asetuksen tarkoittama, lakisääteisten opasteiden olemassaolo ja niiden hyvä havaittavuus. On huomattava, että henkilöpapereiden näyttämiseen kehottavat tekstit ovat suositusluonteisia, ja ne on liitettävä lakisääteisiin myyntikielto-opasteisiin. Ne eivät saa olla esitystavaltaan mainonnallisia tai alaikäisiä erityisesti kiinnostavia. Sääntönä voidaan todeta, että lakisääteinen myyntikieltoilmoitus on hyvin havaittavissa silloin, kun ilmoituksessa käytetty kirjasinkoko on vähintään yhtä suuri kuin vapaaehtoisen tai mahdollisen muun opasteen, esim. henkilöpapereiden näyttämiseen kehottavan opastetekstin yhteydessä käytetty suurin kirjasinkoko. 3. Tupakkatuotteiden myynnin tarkastaminen (lomakkeen kohdat 2.-5.) Tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain tupakkalain 7 ja 7 a :n mukaisissa vähittäismyyntipakkauksissa (sikareita voidaan myydä irtomyyntinä). Tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkauksissa ja muissa vähittäismyynnissä käytettävissä pakkauksissa on oltava suomen- ja ruotsinkieliset pakkaus merkinnät: varoitukset tupakan aiheuttamista terveyshaitoista savukkeesta poltettaessa syntyvien tervan, nikotiinin ja hiilimonoksidin määrät sekä tuotteen tunnistamista ja jäljittämistä varten tarvittavat tiedot. STM:n asetuksella (641/2002, 1-8 ) on säädetty tarkemmin tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä. Varoitusmerkintöjen sijainnista on säädetty tupakkalain 7 :n 3 momentin nojalla seuraavaa: Tupakkatuotteen vähittäismyyntipakkauksissa on oltava toinen yleisvaroituksista: Tupakointi on hengenvaarallista. tai Tupakointi vahingoittaa vakavasti sinua ja ympärilläsi olevia.. Varoitus painetaan pakkauksen näkyvimmälle pinnalle ja, läpinäkyviä päällyskääreitä lukuun ottamatta, tuotteen vähittäismyynnissä käytettävien muiden pakkausten ulkopinnalle. Varoituksen on katettava 32 prosenttia mainitusta ulkopinnasta (STM:n asetuksen 641/ :n 1-2 mom.). Lisäksi pakkauksissa tulee olla yksi neljästätoista erityisvaroituksesta. Tämä erityisvaroitus painetaan pakkauksen toiselle näkyvimmälle pinnalle ja, läpinäkyviä päällyskääreitä lukuun ottamatta, tuotteen vähittäismyynnissä käytettävien muiden pakkausten ulkopinnalle. Lisäksi sen on katettava 45 prosenttia siitä ulkopinnasta, jolle varoitus painetaan. (STM:n asetuksen 641/ mom.). Pakkauksen näkyvimmällä pinnalla tarkoitetaan sitä pakkauksen suurinta pintaa, joka tuotteen yleisessä esilläpidossa myyntitilanteessa on ensisijaisesti ostajien näkyvissä. Viittauksella vähittäismyynnissä käytettävään muuhun myyntipakkaukseen tarkoitetaan sitä, että varoitusten tulee olla painettu kaikkiin vähittäismyynnissä käytettäviin pakkauksiin. Erityissäännöksiä vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä tai näiden pinta-aloista on suussa käytettäväksi tarkoitetun tupakkatuotteen (STM:n asetuksen 641/ ), sikareiden (tupakkalain 7 1 momentti) ja muiden tupakkatuotteiden kuin savukkeiden, joiden vähittäismyyntipakkausten näkyvin ulkopinta on yli 75 cm2 (STM:n asetuksen 641/ ), osalta. Tupakkalain 7 sallii sikareiden irtomyynnin, mutta samalla se edellyttää, että irrallisena myytävän sikarin on oltava asianmukaisilla merkinnöillä varustettu. STTV katsoo, ettei ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä paikan päällä nautittavaksi myytäviltä irtosikareilta edellytetä varoitusmerkintöjä, mikäli ne tarjoillaan myytäväksi pakkauksesta, jossa on asianmukaiset varoitusmerkinnät. Sitä vastoin muussa vähittäismyynnissä olevat irtosikarit tulee varustaa ostajalle luovutettaessa tupakkalain 7 :n 2-3 momentin mukaisilla varoituksilla. Tämä

21 19 voidaan tehdä esimerkiksi kiinnittämällä varoitukset pussiin, jossa irtosikari luovutetaan ostajalle. Irtosikarimyynnissä varoitusten koon tulee olla sellainen, että se voidaan vaivatta lukea. Vähittäismyynnissä käytettävän muun myyntipakkauksen käyttäminen tuoteikonina ilman varoitusmerkintöjä muodostaa myös tupakkalain vastaisen myynninedistämistoimenpiteen. Jos pakkausmerkinnät eivät ole 7 :n 1-3 momentin mukaisia, kyseessä on tupakkalain vastaisen tuotteen myynti, josta voi seurata sakkorangaistus tupakkalain 31 :n 3 momentin nojalla. Syytteen nostamista on rajoitettu siten, että edellytyksenä on STTV:n ilmoitus. Näistä syistä pakkausmerkinnöissä havaituista puutteista on syytä ilmoittaa STTV:lle, joka voi myös omalta osaltaan kieltää tupakkalain 18 :n 2 momentin 1-kohdan perusteella tupakkatuotteen tai tupakointivälineen valmistajalta tai maahantuojalta tai muulta elinkeinonharjoittajalta tuotteen elinkeinotoiminnassa tapahtuvan myymisen tai muun luovuttamisen, jos tupakkatuote tai sen vähittäismyyntipakkaus on 7 :n 1-3 momentin vastainen. 4. Suussa käytettävä tupakka Suussa käytettävän tupakan eli nuuskan myynti ja muu luovuttaminen elinkeinotoiminnassa on kielletty tupakkalain 10 a :n nojalla. Nenään vedettävän nuuskan ja purutupakan myynti on sallittu. Yrttinuuskan myynti on sallittu, jos tuote ei sisällä nicotiana-kasvia. Tuotteen tulee silloin täyttää elintarvikelain vaatimukset. Suussa käytettävää tupakkaa, nenänuuskaa tai purutupakkaa ei saa mainostaa. Yrttinuuskaa ei saa mainostaa, koska tupakkalain mainontakielto koskee myös tupakkajäljitelmiä. Jos kohteessa on myynnissä suussa käytettävää tupakkatuotetta eli nuuskaa, kyseessä on tupakkalain vastaisen tuotteen myynti, josta voi seurata sakkorangaistus tupakkalain 31 :n 3 momentin nojalla. Syytteen nostamista ei ole rajoitettu, joten asiasta voi ilmoittaa suoraan poliisille. 5. Automaattinen myyntilaite Tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä saa myydä automaattisesta myyntilaitteesta vain, jos myynti laitteesta tapahtuu valvonnan alaisena. Myyntilaite on sijoitettava siten, että sen käyttöä voidaan jatkuvasti seurata. Valvonnasta vastaa anniskelupaikan ja muun myyntipisteen omistaja, haltija, vastaava hoitaja tai muu tähän tehtävään nimetty työntekijä. Tupakka-asetuksen (225/1977) 11 :n edellytys myyntikielto-ilmoituksesta koskee myös automaattista myyntilaitetta. Jos kohteessa toistuvasti vastoin kunnan antamaa kieltoa rikotaan 11 :n säännöksiä, on kyseessä tupakan myyntirikkomus, josta voi seurata sakkorangaistus. Ilmoitus tehdään suoraan poliisille, ei STTV:lle. 6. Tupakkatuotteiden, tupakointivälineiden ja tupakkajäljitelmien mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen Tupakkatuotteen, tupakointivälineen ja tupakkajäljitelmän mainonta, epäsuora mainonta ja muu myynninedistäminen on kielletty tupakkalain 8 :n 1 momentin nojalla. Myös myymälämainonta on kielletty kokonaan. Tupakkalain 2 :ssä on määritelty tarkemmin, mitä mainontakiellon alaisilla tuotteilla (tupakkatuote, tupakka, tupakkajäljitelmä ja tupakointiväline) tarkoitetaan.

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6)

Sisällysluettelo. RIIHIMÄEN SEUDUN TERVEYSKESKUKSEN KY Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Liite III Ympäristöterveysosasto Liite III 2 (6) Sisällysluettelo 1 Johdanto... 3 2 Tarkastuksen sisältö... 4 3 Tarkastuskohteiden tarkastustiheys ja niihin käytettävä aika... 4 4 Näytteenotto ja tutkiminen...

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN MUKAISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 109 2 Ympäristöterveydenhuollon tupakkalain mukaisen valvonnan

Lisätiedot

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019

Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 Liite 4 Tupakkalain ja nikotiinivalmisteiden valvontasuunnitelma vuosille 2015-2019 SISÄLLYS 1 TUPAKKALAIN MUKAINEN VALVONTA 1 1.1 Tarkastuksen sisällön määrittely 1 1.2 Valvontakohteiden tarkastustiheys

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA. TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 2008 2010 (Päivitetty vuodelle 2010)

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA. TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 2008 2010 (Päivitetty vuodelle 2010) ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI TERVEYSVALVONTA TUPAKKALAIN VALVONTASUUNNITELMA 2008 2010 (Päivitetty vuodelle 2010) TUPAKKALAIN TEHTÄVÄ JA TARKOITUS (laki toimenpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi (693/1976) Tupakkalain

Lisätiedot

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019

Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 Valtakunnallinen tupakkalain valvontaohjelma vuosille 2015 2019 VALVONTAOHJELMIA 3:2014 Dnro 7958/06.10.07.00/2014 Päiväys 5.9.2014 ISSN-L 2242-2587 ISSN 2242-2587 (Verkkojulkaisu) ISBN 978-952-5978-33-9

Lisätiedot

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola

Nuuska valvonnan näkökulmasta. 14.4.2014 Vaasan kaupunki ympäristöosasto/ Maarit Kantola Nuuska valvonnan näkökulmasta Valvonta: kunta / valtio Kunta tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiä, mainontaa ja muuta myynninedistämistä tupakointikieltojen ja -rajoitusten noudattamista yhdessä

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto 29 Liite 6. ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN JA NIKOTIINIVALMISTEIDENVALVONTASUUNNI- TELMA VUOSILLE 2008 2010 Päivitetty 10.12.2008 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju

Lisätiedot

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019

Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 1 (8) Helsingin tupakkalain valvontasuunnitelma 2015 2019 HELSINGIN KAUPUNGIN 2 (8) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1 Johdanto... 3 2 Suunnitelmallinen valvonta... 3 2.1. Valvonnan

Lisätiedot

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3

Johdanto... 3. 1 Tarkastukset... 3 Liite I Liite I 2 (7) Sisällysluettelo Johdanto... 3 1 Tarkastukset... 3 a) Elintarvikehuoneistojen ilmoitusten ja hakemusten käsittelyyn liittyvät tarkastukset 3 b) Säännöllisen valvonnan tarkastukset...

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN KY:N YMPÄ- RISTÖTERVEYDENHUOLLON TUPAKKALAIN JA NIKOTIINIVALMISTEIDENVALVONTASUUNNI- TELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna

Lisätiedot

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5)

Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Ohje viranomaisille 9/2013 1 (5) Jakelussa mainituille Puuttuminen tupakkatuotteiden ja tupakointivälineiden myyntiin alaikäisille Lainsäädäntö Tupakkalain (693/1976) 14 :n perusteella Sosiaali- ja terveysalan

Lisätiedot

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019

Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunta Ympäristöyksikkö Inarin ja Utsjoen yhteistoiminta-alueen tupakkalain valvontasuunnitelma 2015-2019 Inarin kunnan sosiaali- ja terveyslautakunta, ympäristöjaosto 16.12.2014 4 2 Sisällys 1.

Lisätiedot

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta

Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Yleistä tupakkatuotteiden vähittäismyynnin luvanvaraisuudesta Tupakkalain (13.8.1976/693) 10 b :n (19.12.2008/984) mukaan tupakkatuotteita saa myydä tai muutoin luovuttaa vain kunnan myöntämän vähittäismyyntiluvan

Lisätiedot

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA

KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA KEURUSSELÄN YHTEISTOIMINTA-ALUEEN YMPÄRISTÖTERVEYDEN- HUOLLON MAKSUTAKSA Keurusselän ympäristölautakunta 9.12.2015 1 Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa

Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa Tampereen kaupungin ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019

Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Valtakunnalliset valvontaohjelmat vuosille 2015-2019 Ryhmäpäällikkö Kaisa Mäntynen Ylitarkastaja Reetta Honkanen Ylitarkastaja Heli Laasonen 1 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma

Lisätiedot

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA

TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA TUUSULAN KUNNAN SÄÄDÖSKOKOELMA Ympäristöterveydenhuollon maksutaksa Keski-Uudenmaan ympäristölautakunta 12.3.2013 Voimaantulopäivä 1.4.2013 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan elintarvikelaissa 23/2006,

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat;

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat; Hyväksytty johtokunta 19.01.2015 9 SUUPOHJAN PERUSPALVELULIIKELAITOSKUNTAYHTYMÄ Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymän osakaskuntien,

Lisätiedot

Tupakkalain toteutuminen ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä tupakkalain muutoksen 1.6.2007 jälkeen. Valvontahanke vuonna 2007

Tupakkalain toteutuminen ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä tupakkalain muutoksen 1.6.2007 jälkeen. Valvontahanke vuonna 2007 Tupakkalain toteutuminen ravintoloissa ja muissa ravitsemisliikkeissä tupakkalain muutoksen 1.6.2007 jälkeen Valvontahanke vuonna 2007 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Tupakkalain toteutuminen ravintoloissa

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Ymp.ltk 18.3.2014 Liite 4 A1(8) Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 10.1.2013 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 2013 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-, TERVEY- DENSUOJELU- JA TUPAKKAVALVONNAN VUODEN 2012 TOTEUMAN ARVIOINTI Arviointi ISAVI/1343/05.14.02/2014 Itä-Suomi Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue 31.3.2014 Kuopion kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunta YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON KEMIKAALI-, KULUTTAJATURVALLISUUS-,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET

YMPÄRISTÖTERVEYSPALVELUIDEN TAKSAN PERUSTEET 1 Soveltamisala Juankosken ja Nilsiän kaupunkien sekä Kaavin, Lapinlahden, Maaningan, Rautavaaran, Siilinjärven, Tuusniemen ja Varpaisjärven kuntien muodostamalla ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueella

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) Ympäristökeskus 21/2015 Elintarviketurvallisuusosasto 26.08.2015 Elintarviketurvallisuuspäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 1 (7) 25 Elintarvikelain 55 :n mukaisen määräyksen antaminen Medina Foods Oy:lle HEL 2015-008610 T 11 02 00 Päätös Toimija Elintarvikehuoneisto Elintarviketurvallisuuspäällikön

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1

TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA. J u l k a i s s u t. 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 1(6) TORNION KAUPUNGIN KUNNALLINEN SÄÄNTÖKOKOELMA J u l k a i s s u t 2014 Tornion hallintopalvelut Nro 1 Meri-Lapin ympäristöterveysjaoston 28.01.2014 hyväksymä, Voimaantulopäivä 01.02.2014 Tornion ja

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus

Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus Ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkötietojen hallintajärjestelmä (VYHA) YHTI-koulutustilaisuus 29.4.2014 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Mikä on VYHA? VTO > VYR > VYHA STM:n omistama rekisteri (Tiken

Lisätiedot

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16

MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖ MÄÄRÄYS Nro 1/16 15.1.2016 Dnro 30/01.04/2016 Voimassaoloaika 15.1.2016 - toistaiseksi Kumoaa määräyksen Dnro 248/14/2015, 13.2.2015 Valtuussäännökset Metsälaki (1093/1996)

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 17.12.2009 klo 17.30 18.55 KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 14 / 2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 17.12.2009 klo 17.30 18.55 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala

Lisätiedot

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019

KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO. Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 KAINUUN SOSIAALI- JA TERVEYDENHUOLLON KUNTAYHTYMÄ YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLTO Terveydensuojeluvalvonnan valvontasuunnitelma vuosille 2015 2019 Hyväksytty sote-kuntayhtymän hallituksessa / 2014 2 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019

Kupiainen Niina 13.5.2014. Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Kupiainen Niina 13.5.2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma vuosille 2015-2019 Tavoitteena laadukas ja tasapuolinen ympäristöterveydenhuollon valvonta valtakunnallisesti

Lisätiedot

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto

Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri Ympäristöterveydenhuolto ITÄ-SAVON SAIRAANHOITOPIIRIN YMPÄRIS- TÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUN- NITELMA VUOSILLE 2008 2010 Enonkoski Juva - Kerimäki Punkaharju Puumala Rantasalmi Savonlinna - Savonranta - Sulkava Itä-Savon sairaanhoitopiiri

Lisätiedot

Luonnos 11.8.2015. Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta

Luonnos 11.8.2015. Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja laeiksi eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tupakkalaki. Lailla pantaisiin

Lisätiedot

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 SODANKYLÄN KUNTA Ympthjaosto 3.12.2015 23 Liite 2 TUNTURI-LAPIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 Lapin Tähtikunta Kunnanvirasto Puhelin 0400 618 870

Lisätiedot

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti.

Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan mukaisesti. 1 TERVON KUNTA YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tervon kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontaviranomaisen hoitamista ympäristöterveydenhuollon tehtävistä peritään maksu tämän taksan

Lisätiedot

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja

Mikkeli 3.11.2015. Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Mikkeli 3.11.2015 Sirkka Koponen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto, Sirkka Koponen, PEOL 3.11.2015

Lisätiedot

HE 15/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

HE 15/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi Hallituksen esitys eduskunnalle tupakkalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi tupakkalaki. Lisäksi esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset

Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Tukes / Kuluttajaturvallisuusvalvonta 8.11.11 Kuluttajaturvallisuusvalvonnan raportointi 1 Lomake A: Valvontakohteet ja niiden tarkastukset Huom! Mittayksikkönä tunti (h). Valvontayksikkö: Espoon seudun

Lisätiedot

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.

VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA. 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11. VAMMAISPALVELUN JA KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 20.11.2014 Kehitysvammaisten Tukiliiton tilaisuus / Jyväskylä 20.11.2014 PM-B 1 Aluehallintovirastot - Toimialueet maakuntajakoon pohjautuvia -

Lisätiedot

Luonnos 29.3.2016. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten

Luonnos 29.3.2016. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden ja vastaavien tuotteiden vähittäismyyntipakkausten varoitusmerkinnöistä Sosiaali- ja terveysministeriön päätöksen mukaisesti säädetään tupakkalain

Lisätiedot

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue

Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja. Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Marja Kuhmonen Sosiaalihuollon ylitarkastaja Itä-Suomen aluehallintovirasto Peruspalvelut, oikeusturva ja luvat -vastuualue Itä-Suomen aluehallintovirasto 15.2.2012 1 YKSITYINEN SOSIAALIPALVELU: Laki yksityisistä

Lisätiedot

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo

Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo Liite IV Liite IV 2 (5) Sisällysluettelo 1. Johdanto... 3 2. Kunnan kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen tehtävät... 3 3. Valvonnan maksullisuus... 4 4. Tarkastukset ja niiden sisältö... 4 5. Valvontakohteiden

Lisätiedot

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007

PARVEKETUPAKOINTI. Oulu 14.6.2007 PARVEKETUPAKOINTI Oulu 14.6.2007 Anu Kärkkäinen päälakimies Suomen Kiinteistöliitto ry Suomen Kiinteistöliitto Suomen Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja ja alan asiantuntijaorganisaatio.

Lisätiedot

Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015

Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015 Ajankohtaista tupakkalaista Ympäristöterveydenhuollon valtakunnalliset koulutuspäivät, Pori 6.5.2015 4.5.2015 Ylitarkastaja Reetta Honkanen 1 Esityksen eteneminen 1. Alaikäisille myynnin valvonta 2. Itsepalvelukassat

Lisätiedot

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014

Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ympäristöterveydenhuollon yhteinen valtakunnallinen valvontaohjelma ja Terveydensuojelun valvontaohjelma vuosille 2011-2014 Ajankohtaista laboratoriorintamalla Ylitarkastaja Kaisa Mäntynen 1 Ympäristöterveydenhuollon

Lisätiedot

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014

Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Elintarvikehuoneiston valvontaohje Ympäristöterveydenhuollon alueelliset koulutuspäivät 2014 Ylitarkastaja Anne Fagerlund Evira/Elintarvikehygieniayksikkö Ohjeen päivitys Laitoksen valvontaohje (Eviran

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi

Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Valvontasuunnitelman toteutuman raportointi ja arviointi Keski-Pohjanmaan ympäristöterveydenhuolto Alueen asukasluku: 75000 Vuoden 2010 toiminta Elintarvikevalvonnan valvontakohdetyyppi Alkutuotanto Maidontuotantotilat

Lisätiedot

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 19.3.2009 klo 17.30 20.48. khall:n edustaja Yli-Salomäki Markku

KIHNIÖN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2009. Sosiaali- ja terveyslautakunta. 19.3.2009 klo 17.30 20.48. khall:n edustaja Yli-Salomäki Markku KOKOUSPÖYTÄKIRJA Nro 4/2009 Sosiaali- ja terveyslautakunta Kokousaika Kokouspaikka Saapuvilla olleet jäsenet 19.3.2009 klo 17.30 20.48 Terveys- ja palvelukeskuksen kokoushuone Kärkelä Pilvi Kohtala Paavo

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 2008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 2 1.11.007 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTAOHJELMA VUODELLE 008 LÄNSI- UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYS... 1. JOHDANTO.... HENKILÖSTÖ JA RESURSSIT.... KOHTEET... 4. VALVONNAN LAATU... 4 5. TERVEYDENSUOJELULAIN

Lisätiedot

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille

Tarja Hartikainen. Kunnan ympäristöterveydenhuollon. opas luottamushenkilöille Tarja Hartikainen Kunnan ympäristöterveydenhuollon opas luottamushenkilöille TEKIJÄ Tarja Hartikainen 1. painos ISBN 978-952-293-063-7 (pdf) Suomen Kuntaliitto Helsinki 2013 Suomen Kuntaliitto Toinen linja

Lisätiedot

Tupakan myynnin. omavalvonta K-18. osa 1. osa 2 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTA- OPAS OMAVALVONTA- SUUNNITELMAN MALLI. sivut 5-16.

Tupakan myynnin. omavalvonta K-18. osa 1. osa 2 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTA- OPAS OMAVALVONTA- SUUNNITELMAN MALLI. sivut 5-16. Tupakan myynnin omavalvonta K-18 osa 2 OMAVALVONTA- SUUNNITELMAN MALLI osa 1 TUPAKAN MYYNNIN OMAVALVONTA- OPAS sivut 5-16 sivut 17-26 TUPAKKALAIN TAVOITTEET OMAVALVONNAN TARKOITUS Tupakkalain yleisenä

Lisätiedot

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät

2 (5) Tarkastussääntö Hyväksytty: yhtymäkokous xx.xx.xxxx xx 17.9.2014. 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2 (5) 2.2 Tilintarkastajan tehtävät 2.3 Tilintarkastuskertomus Kuntalain 73 75 säädetään tilintarkastajan tehtävistä. Tilintarkastajan on tarkastettava hyvän tilintarkastustavan mukaisesti kunkin tilikauden

Lisätiedot

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019

Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Liite 2. Suunnitelmallinen valvonta ja näytteet 2015-2019 Elintarvikelain valvonta Näytteen lau Valvontakohde tammi-, huhti-, helmi-, touko-, heinä-, elo-, Aihe Näytteen tutkimus ovv vov maaliskuu kesäkuu

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA

YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA KESKI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖKESKUS YMPÄRISTÖVALVONTA YMPÄRISTÖLUPALAITOSTEN VALVONTASUUNNITELMA 1. JOHDANTO Ympäristönsuojeluasetuksen (169/2000) 29 :n mukaan viranomaisen on tarkastustoimintaa varten tarvittaessa

Lisätiedot

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016

Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Valtakunnallisten jäsenten tapaaminen 10.3.2016 Tervetuloa Esittäytymiskierros Ajankohtaista ja vaikuttamistoiminta Jäsenpalvelut ja -yhteistyö Rahapeliyhtiöiden fuusio Rahapeliyhteisöjen yhdistäminen

Lisätiedot

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti:

Laki. muutetaan 22 päivänä helmikuuta 1991 annetun puutavaranmittauslain (364/91) 3, 5, 10, lisätään lakiin uusi 4 a luku ja uusi 38 a seuraavasti: EV 181/1996 vp- HE 140/1996 vp Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi puutavaranmittauslain muuttamisesta Eduskunnalle on annettu hallituksen esitys n:o 140/1996 vp laiksi puutavaranmittauslain

Lisätiedot

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä

Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA. Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä Forssan kaupunki on savuton kuntatyöpaikka SAVUTTOMUUS- OHJELMA Kaupunginhallitus Yhteistoimintaryhmä 2 Sisällysluettelo SAVUTTOMUUSOHJELMA 1. Savuttoman työpaikan määritelmä... 3 2. Savuton Forssan kaupunkityöpaikka...

Lisätiedot

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTON YMPÄRISTÖ- TERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2016 PYHÄJÄRVISEUDUN YMPÄRISTÖTOIMISTO EURA HUITTINEN KOKEMÄKI SÄKYLÄ SISÄLLYSLUETTELO OSA I: YLEINEN OSA...

Lisätiedot

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006)

Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) Helsingin kaupungin terveydensuojelujärjestys Ympäristölautakunnan hyväksymä tammikuun 10 p:nä 1995. (Ympäristölautakunta hyväksynyt muutokset 18.4.2006) 1 Ympäristölautakunta kumonnut 1.1.2005 2 Lintujen

Lisätiedot

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä;

6) terveydensuojelualain 18 mukaisen laitoksen hyväksymistä; 1 LIITE 1 POHJOIS-KARJALAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN MAKSUTAKSA Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 1 YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2019 Päivitys vuodelle 2016 MIKKELI- HIRVENSALMI-MÄNTYHARJUPERTUNMAA-KANGASNIEMI 2 Sisältö 1. YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAVOITTEET JA VALVONTASUUNNITELMA

Lisätiedot

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta

HE 104/2016 vp. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi elintarvikelain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi elintarvikelakia. Valvontasuunnitelmien ja -ohjelmien laatimiseen

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011

NASSTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistuus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.2011 NASTOLAN KUNTA HYVÄ HALLINTO Hyvän hallintotavan ohjeistus Yhteistyöryhmä 24.5.2011 Kunnanhallitus 6.6.2011 Voimaantulo 1.7.20111 Sisällysluettelo Keskeiset periaatteet viranhaltijoille....... 2 Asianomaisasema.

Lisätiedot

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012

Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 152/11.00/2013 4 Valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2012 Terveystarkastaja Kirsi Puola 4.2.2013: Kunnan tulee vuosittain arvioida valvontasuunnitelman toteutumista

Lisätiedot

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta

PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA. Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012. Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta Lappi PÄÄTÖS ILMOITUKSEN JOHDOSTA Annettu julkipanon jälkeen 27.9.2012 LAPELY/152/07.00/2012 07.00.03 10/2012 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 60 :n mukaisesta meluilmoituksesta ILMOITUKSEN TEKIJÄ AA

Lisätiedot

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA. 2013 Nro 11. 1.1 Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat Kotkan kaupungin SÄÄDÖSKOKOELMA 2013 Nro 11 KOTKAN JA PYHTÄÄN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON TAKSA (Hyväksytty ympäristölautakunnassa 27.3.2013) 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan 1.1 Elintarvikelaissa

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat KALAJOEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUT 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa 23/2006 (ja Laki elintarvikelain muuttamisesta 352/2011) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta

Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisien valvonta - omavalvonta ja sen valvonta Ravintolisäseminaari Helsingin yliopiston pieni juhlasali Ravintolisätoimijan velvollisuudet (1) - toiminta Elintarvikealan toimijan on noudatettava

Lisätiedot

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu

Savuton Kontiolahti -työryhmä 31.12.2013 Seuranta/Mittari SAVUTON KUNTA -KRITEERIEN TOTEUMA KONTIOLAHDEN KUNTA. Toteutusvastuu KRITEERI 1 Tupakointi on kielletty tupakkalain 12 :n osoittamissa kunnan omistamissa ja hallinnoimissa tiloissa ja ulkoalueilla. Tupakointikiellot on merkitty selkeästi kylteillä, tarroilla ja julisteilla.

Lisätiedot

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM.

OHJE. Kumoaa 24.5.2004 annetun sisäisen tarkastuksen ohjesäännön O/8/2004 TM. OHJE Päivämäärä Nro 7.3.2005 O/7/2005 TM Jakelu: Työministeriön henkilöstö Ohjeen nimi: Työministeriön sisäisen tarkastuksen ohjesääntö Voimassaoloaika 15.3.2005 alkaen toistaiseksi Kumoaa/muuttaa ohjeen

Lisätiedot

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015

Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 Eteläkärjen ympäristöterveys Maksutaksa 2015 1 2 Ympäristöterveydenhuollon taksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka

Lisätiedot

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus

Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3. Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille. Muutosehdotus Ymp.ltk 27.1.2010 5 liite 3 Ympäristölautakunnan siirtämä toimivalta alaisilleen viranhaltijoille Pykälä Voimassa oleva lautakunnan toimivaltaa siirtoa viranhaltijoille koskeva päätös (ympäristölautakunta

Lisätiedot

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi.

Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio. Aloite merkittiin tiedoksi. Valtuusto 41 07.05.2012 Aloite Sipoon kunnan julistautumisesta savuttomaksi kunnaksi/eva Autio KV 104 Valtuusto 1.11.2010 Eva Autio (kesk.) jätti aloitteen, jossa hän ehdottaa, että Sipoon koko kunta julistautuu

Lisätiedot

Monitorointihanke 2008

Monitorointihanke 2008 Monitorointihanke 2008 2 KUVAILULEHTI Julkaisun nimi Monitorointihanke 2008 Julkaisun tekijä ja julkaisija Reetta Honkanen, Lennart Wahlfors (Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto, Valvira)

Lisätiedot

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010

TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 TORNION KAUPUNGIN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON ELINTARVIKEVALVONTASUUNNITELMA VUODELLE 2010 Ympäristölautakunta 17.12.2009 2/8 Ympäristöterveydenhuollon elintarvikevalvontasuunnitelma 2010 SISÄLLYS LUKU 1.

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1

KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 KEHITYSVAMMAHUOLLON OHJAUS JA VALVONTA 15.5.2014 1 Aluehallintoviraston ohjaus ja valvonta Aluehallintoviraston ohjauksen eri muodot: seminaarit, ohjeet, kannanotot, Internet, sähköposti- ja puhelinohjaus,

Lisätiedot

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA

MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA Terveydensuojelujaosto 43 16.06.2015 MÄÄRÄYS KORJATA ELINTARVIKEHUONEISTOSSA TODETUT PUUTTEET ELINTARVIKELAIN 55 :N NOJALLA, RAVINTOLA CHAO YANG, LOVIISA TERVSJST 16.06.2015 43 Valmistelu ja lisätiedot:

Lisätiedot

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat TERVEYSVALVONNAN MAKSUT HAMINAN YMPÄRISTÖTERVEYSHUOLLON MAKSUTAKSA 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan Terveydensuojelulaissa (763/94) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

HE 105/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkatuotteiden. kajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähit-

HE 105/2011 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkatuotteiden. kajäljitelmien ja tupakointivälineiden vähit- HE 105/2011 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tupakkalain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien täismyynnissä.

Lisätiedot

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat 1(5) Sastamalan kaupunki Ympäristöterveydenhuolto Sastamalan kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistoiminta-alueen yleisen terveysvalvonnan maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A)

Lisätiedot

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt

Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Jyväskylän ammattiopiston järjestyssäännöt Järjestyssääntöjä sovelletaan Jyväskylän ammattiopistossa (Laki ammatillisesta koulutuksesta 630/1998/35 ), johon kuuluvana pidetään opetuksen käytössä olevia

Lisätiedot

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus

OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus 1 OMAVALVONTASUUNNITELMAN LAATIMINEN TARJOILUPAIKOILLE Elintarvikelaki 2006/23 20 Omavalvontasuunnitelmavelvollisuus Omavalvontasuunnitelmassa pyritään kuvailemaan elintarvikehuoneiston toimintaa mahdollisimman

Lisätiedot

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla

Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Palvelujen hyvän laadun varmistaminen omavalvonnan ja viranomaisvalvonnan avulla Vanhustyön vastuunkantajat 15.5.2014 Hanna Ahonen Sosiaalineuvos Valvira 15.5.2014 Hanna Ahonen 1 Omavalvonta Palveluntuottaja

Lisätiedot

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN

17.12.2015 PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN 1 (5) PIRKANMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN KUNTAYHTYMÄN TARKASTUSSÄÄNTÖ 1.1.2013 LUKIEN VALVONTAJÄRJESTELMÄ 1 Ulkoinen ja sisäinen valvonta Kuntayhtymän hallinnon ja talouden valvonta järjestetään niin, että

Lisätiedot

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7

Tarkastuskertomus. Havainnot ja toimijalta edellytetyt toimenpiteet. Valvontasuunnitelmaan sisältyvä tarkastus. Toimija Vuoristo-yhtiöt Oy, 0115993-7 LÄHETTÄJÄ Porvoon kaupunki Tekniikankaari 1 A 06100 PORVOO Tarkastuskertomus Elintarvikevalvonta VASTAANOTTAJA Kartanoravintola Haikon kartanon pääkeittiö Vuoristo-yhtiöt Oy Haikkoontie 114 06400 PORVOO

Lisätiedot

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

Savuton sairaala toimintaohjelma. 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri Savuton sairaala toimintaohjelma 23.2.2015 Pirkanmaan sairaanhoitopiiri 1 SISÄLLYSLUETTELO JOHDANTO... 2 SITOUTUMINEN... 2 TIEDOTTAMINEN... 3 KOULUTUS JA OHJAUS... 4 TUKI TUPAKOINNIN LOPETTAMISEKSI...

Lisätiedot

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101

Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila. Ympäristönsuojelulain 101 Etelä-Suomi Päätös Nro 163/2012/1 Dnro ESAVI/125/04.08/2012 Annettu julkipanon jälkeen 11.10.2012 ASIA Sikalan laajentamista koskevan ympäristölupapäätöksen täytäntöönpano muutoksenhausta huolimatta, Marttila.

Lisätiedot

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken

Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken 1(5) Kuluttajavirasto / Tuoteturvallisuusvalvonta 8.1.2008 Tuoteturvallisuusvalvonnan tietojenkeruu 2007 Lomake B: Valvontatyön ja työajan jakautuminen eri tehtäväosa-alueiden kesken Valvontayksikkö: Itä-Savon

Lisätiedot

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta

1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Lakiehdotukset 1. Laki joukkoliikenteen tarkastusmaksusta annetun lain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti kumotaan joukkoliikenteen tarkastusmaksusta 11 päivänä toukokuuta 1979 annetun lain

Lisätiedot

SISÄLLYS. N:o 641. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus

SISÄLLYS. N:o 641. Sosiaali- ja terveysministeriön asetus SUOMEN SÄÄDÖSKOKOELMA 2002 Julkaistu Helsingissä 8 päivänä elokuuta 2002 N:o 641 645 SISÄLLYS N:o Sivu 641 Sosiaali- ja terveysministeriön asetus tupakkatuotteiden vähittäismyyntipakkausten merkinnöistä

Lisätiedot

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN

OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN OIVA VALVONTATIETOJEN JULKISTAMINEN Oiva- infopäivät elintarvikealan toimijoille Kesäkuu 2013 Ympäristöterveydenhuollon ylitarkastaja Raisa Romppanen Pohjois-Suomen aluehallintovirasto 1 Mitä Oiva on?

Lisätiedot

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen

Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 (6) Riihimäen seudun terveyskeskuksen kuntayhtymän ympäristöterveydenhuollon maksutaksa 1.1.2015 alkaen 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan: A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen

Lisätiedot

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa

Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa Ympäristöterveydenhuolto 1 (6) Terveydensuojeluviranomaisen maksutaksa 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006) säädettyihin kunnan viranomaisen suoritteisiin, jotka koskevat

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN

LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1.1.2016 ALKAEN Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta 15.12.2015 159 LAPPEENRANNAN SEUDUN YMPÄRISTÖTOIMEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON

Lisätiedot

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN

YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 7.1.2009 ALKAEN LIITE 1 NÄYTTEENOTOSTA PERITTÄVÄ TOIMENPIDEMAKSU Näytteenotto a hinta Elintarvikenäyte 29 Talousvesinäyte 29 Sisäilmanäyte 58 Muu näytteenotto Näytteenottoon

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN SISÄISEN VALVONNAN JA RISKIENHALLINNAN PERUSTEET Hall. 01.04.2014 Valt. 29.04.2014 1 Voimaantulo 01.07.2014 1 Lainsäädännöllinen perusta ja soveltamisala Kuntalain 13

Lisätiedot

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015

Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1 (6) Porvoon kaupungin sisäisen tarkastuksen toiminta- ja arviointisuunnitelma vuodelle 2015 1. Toimintasuunnitelman tausta Kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa strategisten tavoitteiden

Lisätiedot

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO

LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO LIITE 2: LÄNSI-UUDENMAAN YMPÄRISTÖTERVEYDEN YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON VUODEN 2012 SÄÄNNÖLLISEN VALVONNAN VALVONTASUUNNITELMAN TARKASTUSTAULUKKO Kohdetyyppi tiheys k.v. arvio (kpl/v) tiheys oma arvio (kpl/v)

Lisätiedot

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA

ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA 1 ÄÄNEKOSKEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖTERVEYDENHUOLLON MAKSUTAKSA Hyväksytty: Ympäristölautakunta 14.12.2010 113 Voimaantulo: 01.01.2011 1 Soveltamisala Tätä taksaa sovelletaan A) Elintarvikelaissa (23/2006)

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus rautatiejärjestelmän turvallisuudesta ja yhteentoimivuudesta annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti muutetaan rautatiejärjestelmän turvallisuudesta

Lisätiedot

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009

Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto. Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Kainuun maakunta -kuntayhtymä Ympäristöterveydenhuolto Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelman toteutuminen vuonna 2009 Hyväksytty sosiaali- ja terveyslautakunnassa..2010 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Yleistä...3

Lisätiedot