Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa"

Transkriptio

1 Palveluseteli ja julkiset hankinnat sosiaali- ja terveyspalveluissa Asiakkaan valinta avain palvelurakennemuutokseen Sami Uotinen va. sosiaali- ja terveysyksikön johtaja, johtava lakimies

2 Esityksen sisältö Palveluseteliä koskeva lainsäädäntö Palveluseteli verrattuna ostopalveluihin Palvelusetelin käyttö Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta

3 Asiakkaan valinnanvapaus ja itsemääräämisoikeus lainsäädännössä Potilaslaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki» asiakkaan kohtelun näkökulma» osallistuminen palvelun suunnitteluun, mielipiteiden esittäminen, itsemääräämisoikeus, erityistilanteissa edustaja terveydenhuollossa tietoon perustuva suostumus sosiaalihuollossa asiakkaan informoiminen ja osallistuminen palvelun suunnitteluun ja asiakkaan edun ensisijaisuuden periaate Terveydenhuoltolaki sekä valmisteilla oleva sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon erityislait (esim. päivähoidon valintaoikeus)» kunnan velvoitteet/ väestön oikeudet eri palveluihin määräytyvät näiden mukaan Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palveluseteleistä ja muut palveluseteliä koskevat säännökset» kunnan tuotantotapaa ja palveluntuottajan valintaa koskeva sääntely Kotikuntalain ja sosiaalihuoltolain muutokset» Oikeus valita yksikön sijaintikunta kotikunnaksi (valintaoikeus)» Oikeus hakeutua muun kuin kotikunnan palveluihin (omaehtoinen hakeutuminen)

4 Palvelusetelilainsäädäntö Lakimuutokset HE 74/2003, StVM 23/2003 vp Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 12 Sosiaalihuoltolaki 3 a luku palveluseteli kotipalveluihin (ml. tukipalvelut) ja sosiaalihuoltolain mukaisiin asumispalveluihin Lakimuutokset HE 34/2007, StVm 2/2007 vp Kansanterveyslaki 20 Sosiaalihuoltolaki 29 b Palveluseteli kotisairaanhoitoon 4

5 Uusi palvelusetelilaki Palvelusetelityöryhmä (STM selvityksiä 2008:32) HE 20/2009, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelilaki ja asiakasmaksulain muutos PeVL 10/2009, StVM 20/2009, Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä (569/2009) ja asiakasmaksulain 12 :n muutos (570/2009) Voimaantulo Palvelusetelin käytölle uudet yleiset puitteet, erityisesti palvelusetelin käyttö terveyspalveluissa 5

6 Miksi uusi laki? Asiakkaan valinnanmahdollisuuksien lisääminen Palvelusetelin käyttö on yleistynyt melko hitaasti Palvelusetelin käyttäjät olleet pääsääntöisesti tyytyväisiä Aiemmat uhkakuvat eivät ole toteutuneet» Ei pelättyjä vaikutuksia mm. henkilöstön määrään ja saatavuuteen Palvelujen kysyntä tulee jatkossakin kasvamaan Henkilöstön saatavuus tulee vaikeutumaan Vaihtoehto kilpailuttamiselle Monipuolinen ja joustava palvelurakenne Palvelujen saatavuuden parantaminen Sosiaali- ja terveystoimen, elinkeinotoimen ja palveluntuottajien yhteistyön edistäminen

7 Palveluseteli sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana Palvelusetelillä järjestettävien palvelujen tulee vastata sitä tasoa, mitä edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta. Jos asiakasmaksu säädetty palvelun tuotantokustannuksia pienemmäksi, palvelua ei saa järjestää yksinomaan palvelusetelillä. 7

8 Palvelusetelin omavastuu ja asiakasmaksut Palvelusetelin käyttäjältä ei saa periä asiakasmaksua, asiakas suorittaa omavastuuosuuden palvelun tuottajalle. 8

9 Palveluseteli - peruslähtökohtia Palveluseteli on yksi palvelujen järjestämistapa muiden joukossa» Vrt. laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 4 Kunta päättää siitä käyttääkö se palveluseteliä järjestämistapana vai ei Kunta päättää myös siitä, missä palveluissa seteliä käytetään ja missä laajuudessa Palvelusetelipalveluntuottajat ovat yksityisiä palveluntuottajia 9

10 Palvelusetelin käytön rajoituksia Palveluseteliä ei voi käyttää» Tahdonvastaisessa hoidossa / huollossa» Kiireellisissä päivystystilanteissa Palveluseteliä käytettäessä huomioitava» Asiakkaalla valinnan mahdollisuus» Tuote on määritelty riittävällä tavalla» Kompetenssi sopimuksen tekemiseen 9

11 Palveluntuottajan hyväksyminen Kunta hyväksyy ne yksityiset palvelun tuottajat, joiden palvelujen maksamiseen asiakas voi käyttää kunnan myöntämää palveluseteliä» Kaikki hyväksymisehdot täyttävät tai;» Kilpailuttamisen perusteella rajattu joukko 11

12 Lakisääteiset hyväksymiskriteerit Kunnan tulee määritellä palvelun tuottajien hyväksymiskriteerit» Osa kriteereitä on lakisääteisiä Merkitty ennakkoperintärekisteriin Täyttää yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta annetussa laissa ja yksityisestä terveydenhuollosta annetussa laissa asetetut vaatimukset Palvelujen vastattava vähintään sitä tasoa, jota edellytetään vastaavalta kunnalliselta toiminnalta Oltava potilasvahinkolain mukainen vakuutus tai muu vastuuvakuutus 12

13 Kunnan asettamat hyväksymisvaatimukset» Kunta voi erikseen asettaa vaatimuksia hyväksymiselle Vaatimusten tulee liittyä asiakkaiden tai asiakasryhmien tarpeisiin, palvelujen määrään tai laatuun tai kunnan olosuhteisiin Myös muita vastaavia vaatimuksia» Kunnan itsensä asettamien vaatimusten tulee olla palveluntuottajia syrjimättömiä ja perustua puolueettomasti arvioitaviin seikkoihin 13

14 Uusi palvelusetelilaki - informaatio Kunnan on pidettävä luetteloa hyväksymistään palvelujen tuottajista Tiedot palvelujen tuottajista, näiden tuottamista palveluista ja hinnoista tulee olla julkisesti saatavilla internetissä ja muulla soveltuvalla tavalla 14

15 Uusi palvelusetelilaki palvelusetelin arvo Asiakasmaksulain rajoituksesta omavastuuosuuden suhteen luovutaan Palvelusetelin arvon tulee olla asiakkaan kannalta kohtuullinen ottaen huomioon» Oman toiminnan kustannukset» Ostopalvelun kustannukset» Asiakkaan maksettavaksi jäävä arvioitu omavastuuosuus Palvelusetelin kohtuullinen arvo on pääsääntö, josta on poikkeuksia 15

16 Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo Asiakasmaksulaissa maksuttomiksi säädettyjen palvelujen hankkimiseksi annettavan palvelusetelin arvon tulee olla sellainen, ettei maksettavaksi jää omavastuuosuutta Lääkinnällisen kuntoutuksen apuvälineen hankkimiseksi annettavalla palvelusetelillä täytyy voida hankkia yksilöllistä tarvetta vastaava tavanomainen apuväline» Kalliimman apuvälineen voi hankkia, jos maksaa erotuksen Poikkeukset myös kotihoidon ja omaishoitajan vapaan aikaisten palvelujen palvelusetelin osalta 16

17 Palveluseteli ja omaishoidon tuki Niistä palveluista, jotka kunta järjestää omaishoitajan lakisääteisen vapaapäivän ajaksi ja jotka korvaavat omaishoitajan antamaa hoitoa ja huolenpitoa, voi hoidettavan maksettavaksi tulla enintään 10,60. (Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki 6 b ). Jos kunta järjestää hoidettavalle palvelusetelillä lakisääteisen vapaan ajaksi kotipalveluja tai tukipalveluja, hoidettavan omavastuuosuus on enintään 10,60 euroa vapaapäivältä. Kuntaliiton yleiskirje 22/80/2004, Kuntaliiton yleiskirje 25/80/2005, Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2009,

18 Uusi palvelusetelilaki - palvelusetelin arvo Yksittäistapauksessa palvelusetelin arvoa on korotettava 7 :n 1 momentissa säädettyä korkeammaksi, jos asiakkaan ja hänen perheensä toimeentulo tai asiakkaan lakisääteinen elatusvelvollisuus muutoin vaarantuu taikka se on tarpeen muut huollolliset näkökohdat huomioon ottaen Arvon korottamisesta tehtävä päätös, joka on muutoksenhakukelpoinen 18

19 Uusi palvelusetelilaki asiakkaan asema Kunnan on selvitettävä asiakkaalle» Asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä» Palvelusetelin arvo» Palvelun tuottajien hinnat» Omavastuuosuuden määräytymisen perusteet ja arvioitu suuruus» Vastaavasta muulla tavoin järjestetystä palvelusta asiakasmaksulain mukaan määräytyvä asiakasmaksu 19

20 Uusi palvelusetelilaki asiakkaan asema Asiakkaan on annettava kunnalle palvelusetelin myöntämistä varten tarvittavat tiedot Asiakkaalle annettava tieto, mistä muualta ja mitä häntä koskevia tietoja voidaan hankkia suostumuksesta riippumatta Asiakkaalle on varattava tilaisuus tutustua muualta hankittuihin tietoihin ja antaa asiassa tarpeellista selvitystä 20

21 Uusi palvelusetelilaki asiakkaan asema Jos palvelusetelin arvo tulosidonnainen on palvelusetelin arvosta annettava päätös» Tietojen saanti asiakasmaksulain 14 a :n nojalla» Päätökseen voi hakea muutosta 21

22 Uusi palvelusetelilaki asiakkaan asema Asiakkaan mielipide tulee ottaa mahdollisuuksien mukaan huomioon silloin kun kunnassa käytetään palveluseteliä asiakkaan tarvitseman palvelun järjestämiseen» Kunnalla vastuu palvelujen järjestämisestä» Asiakkaalla ei ehdotonta oikeutta vaatia palvelusetelipalveluja Asiakkaalla oikeus kieltäytyä palvelusetelistä» Ohjattava muilla tavoin järjestettyjen kunnallisten palvelujen piiriin» Poikkeuksellisen vahva oikeus suhteessa järjestämistapaan» Asiakkaan kieltäytyessä palvelusetelistä hoitotakuun määräaikoja edelleen sovellettava palveluja muilla tavoin järjestettäessä 22

23 Uusi palvelusetelilaki asiakkaan asema Kunta arvioi asiakkaan palvelutarpeen ja päättää palvelun järjestämisestä Palvelusetelin saanut asiakas tekee sopimuksen palveluntuottajan kanssa» Sovellettavaksi tulevat sopimussuhdetta koskevat sopimusoikeuden ja kuluttajaoikeuden määräykset» Erimielisyydet mahdollista saattaa kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi 23

24 Uusi palvelusetelilaki - muita näkökohtia Kunta on palvelusetelillä järjestettävässä palvelussa syntyvien potilas- ja asiakasasiakirjojen henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä Omavastuuosuuteen ei ole oikeutta saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta» Matkakustannuksiin voi kuitenkin saada korvausta siten kuin sairausvakuutuslaissa säädetään 24

25 Palveluseteli osapuolten väliset suhteet Kunta Asiakas Sopimus Palveluntuottaja

26 Ostopalvelut osapuolten väliset suhteet Kunta Asiakas Palveluntuottaja

27 Ostopalvelut vs. palveluseteli Ostopalvelut Palveluseteli Asiakasmaksu kunta voi periä ei saa periä Sopimussuhde kunta - palvelutuottaja asiakas palveluntuottaja Omavastuuosuus ei voida periä palveluntuottaja voi periä Rekisterinpitäjä yleensä kunta lakisääteisesti kunta Palvelutuottajien valinta Asiakkaan valinnanmahdollisuus Oikeus kieltäytyä järjestämistavasta hankintalain mukaiset menettelyt yleensä ei ei yleensä hyväksytään kaikki kriteerit täyttävät kyllä kyllä -> muut tuotantotavat

28 Palvelusetelin käyttö Palveluseteliä jo käytetty» Kotipalvelut ja kotisairaanhoito» Asumispalvelut Uuden lain myötä» Suun terveydenhuolto» Elektiiviset toimenpiteet erikoissairaanhoidossa»päivähoito» Vammaispalvelut (henkilökohtainen apu)» Perusterveydenhuolto 28

29 Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta Palveluseteli osana kunnan palvelustrategiaa» Palvelujen järjestämistavat» Kunnan viesti palveluntuottajille» Yhteistyö kunnassa (esim. elinkeinotoimi, sosiaali- ja terveystoimi, asiakkaat, palveluntuottajat)» Kustannuslaskenta» Kilpailun aikaansaaminen kustannukset Talousarvioprosessi Informaatio ja sen välittäminen 29

30 Keskeisiä kysymyksiä kuntanäkökulmasta Tuottajien hyväksymismenettely» Hyväksytään ehdot täyttävät / kilpailuttaminen Hyväksymisvaatimusten määrittely» Lakisääteiset kriteerit ja niiden todentaminen» Kunnan omat vaatimukset Tuotteistaminen Palvelusetelin arvon määrittäminen» Kohtuullisuus Kustannuslaskenta» Muut tilanteet Luettelo hyväksytyistä palveluntuottajista 30

31 Lisätietoa Kuntaliiton yleiskirje 24/80/2009, Sami Uotinen/aha Myös Sitran palvelusetelihankkeen aineistot Sosiaali- ja terveysministeriön kuntainfo (6/2009) Palvelusetelin käyttöala laajenee Sitran palvelusetelihanke. ankkeet/palveluseteli/palveluseteli.htm Uotinen Sami, Palveluseteli

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 LAKI PALVELUSETELISTÄ V. 2004 (SOSIAALIHUOLTOLAKI 3 A LUKU) Antaa kunnille mahdollisuuden järjestää palveluja kotona asuville uudella tavalla: kunnat voivat järjestää

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Liite 6 Perusturvalautakunta 17.12.2013 154 PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE VUONNA 2014 Vanhusten tehostettu palveluasuminen 2 Tehostetun palveluasumisen palvelusetelin toimintaohje vuonna 2014 Säädösperusta

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta

PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE Kotihoito Tukipalvelut Päivätoiminta 1.10.2012 alkaen Hyväksytty johtokunnassa 31.5.2012 61 1 Palvelusetelin toimintaohje 1.10.2012 alkaen Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon valinta... 5 3.2 Palvelusetelin

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli

Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Palvelusetelin sääntökirja yleinen malli Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-810-6 (nid.) 978-951-563-811-3 (pdf) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 3 1 Määritelmät

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Liite 7 / johtokunta 23.12.2013 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

Liite 2 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN

Liite 2 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Liite 2 / johtokunta 15.12.2014 OMAISHOIDONTUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.1.2015 ALKAEN Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma...

Lisätiedot

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA

POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA POTILAAN VALINNANVAPAUS JULKISESSA TERVEYDEN- HUOLLOSSA OSA 1: SÄÄNTELYKEHIKKO KANSALLISESSA JA RAJAT YLITTÄVÄSSÄ TERVEYDEN- HUOLLOSSA HELENA TUORILA Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde:

Lisätiedot

KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014

KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014 KAIHILEIKKAUSTEN SÄÄNTÖKIRJA 2014 SISÄLLYS KUNNAN JA OY X AB:N SITOUMUS PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 Palveluseteli... 3 2 Määritelmät... 3 3 Palvelusetelin luonne...

Lisätiedot

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI Sisällys 1. Toimintaohje... 2 2. Määritelmät... 3 3. Asiakkaan asema... 3 4. Seutusoten velvoitteet... 4 5. Palvelusetelin myöntävä viranhaltija...

Lisätiedot

Varhaiskasvatuksen sääntökirja

Varhaiskasvatuksen sääntökirja Varhaiskasvatuksen sääntökirja Sisällys Varhaiskasvatuksen palveluseteli sääntökirja - yleinen osa... 4 1 Palveluseteli... 4 2 Sääntökirja... 4 3 Määritelmät... 5 4 Tuottajille asetettavat kriteerit...

Lisätiedot

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki

Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Päivähoidon Sääntökirja Seinäjoen kaupunki Sivistyskeskus Varhaiskasvatus Varhaiskasvatus- ja koulutuslaitakunta hyväksynyt 22.8.2012 115 Muutos varhaiskasvatus- ja koulutuslautakunta hyväksynyt 28.8.2013

Lisätiedot

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS

PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS PÄIVÄHOIDON PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA KOTKAN KAUPUNKI PÄIVÄHOITO JA VARHAISKASVATUS 2 1 Yleistä Palvelusetelistä... 3 2 Määritelmät ja käsitteet... 3 3 Sääntökirja... 4 4 Palveluseteliasiakas... 4 4.1

Lisätiedot

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI PALVELUSETELIOHJE MIKKELIN SEUDUN SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI TYÖRYHMÄ: Niina Helminen Leena Haveri Ulla Riikonen Seppo Hujanen Maija Loponen Päivi Karhunen Noora Juvonen Moona Kuukka Kirsi Ollikainen Ria-Liisa

Lisätiedot

Palvelukortti maksamisen välineenä

Palvelukortti maksamisen välineenä Sitran selvityksiä 31 Palvelukortti maksamisen välineenä Esa Tolonen Maaliskuu 2010 2 Sitran selvityksiä 31 2 Sisällysluettelo Hankkeen lähtötilanne ja tavoitteet... 3 Palvelukortti konseptina... 4 Laajuus

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia

Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja toimintaterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan velvoitteet

Lisätiedot

SIMON KUNTA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA. 1.4.2015 alkaen

SIMON KUNTA PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA. 1.4.2015 alkaen SIMON KUNTA 2015 PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA PÄIVÄHOIDOSSA 1.4.2015 alkaen Sisältö 1 PALVELUSETELI 2 SÄÄNTÖKIRJA 2.1 SÄÄNTÖKIRJAN NOUDATTAMISEN VALVONTA 2.2 SÄÄNTÖKIRJAN VASTUUHENKILÖT 2.3 SÄÄNTÖKIRJAN

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia

Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 1(13) Palvelusetelin sääntökirja puheterapia Puheterapia 2(13) Sisällys Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta sääntökirjan yleinen osa 1 Määritelmät 3 2 Asiakkaan asema 4 3 Palveluntuottajan

Lisätiedot

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta

ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta ERITYISASUMISPALVELUIDEN PALVELUSETELIN SÄÄNTÖKIRJA JA VALVONTASUUNNITELMA VUOSILLE 2015-2017 Pidetään yhdessä huolta 15.9.2014 SISÄLLYS 1 JOHDANTO... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 6 3 PITKÄAIKAISEN ASUMISPALVELUN

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon sääntökirja

Suun terveydenhuollon sääntökirja Suun terveydenhuollon sääntökirja Tammikuu 2012 ISBN 978-951-563-830-4 (nid.) ISBN 978-951-563-831-1 (pdf) Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Itämerentori 2, PL 160, 00181 Helsinki Puhelin (09) 618 991,

Lisätiedot

Sivistyslautakunta päättää 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöön otosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi.

Sivistyslautakunta päättää 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöön otosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sääntökirja 1(20) Sääntökirja 2(20) Sivistyslautakunta päättää 22.4.2015 sääntökirjan yleisen osan käyttöön otosta 1.1.2016 alkaen ja se on voimassa toistaiseksi. Sääntökirjan yleisen osan päivitys: Sivistyslautakunta

Lisätiedot

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA Liite 1 Keuruun kaupunki Sivistystoimi Varhaiskasvatus VARHAISKASVATUKSEN PALVELUSETELI YKSITYISESSÄ PÄIVÄKOTIHOIDOSSA SÄÄNTÖKIRJA Sisällys YLEINEN OSA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMINEN... 3 1. PALVELUSETELI...

Lisätiedot