Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla. Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Asianajaja Pekka Lindberg

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla. Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen 29.1.2010 Asianajaja Pekka Lindberg"

Transkriptio

1 Yksityistalouden järjestäminen saneerauksen rinnalla Yrityksen maksukyky ja strateginen johtaminen Asianajaja Pekka Lindberg

2 Esimerkkitapaus Perhe-oy toimitusjohtajana toiminut perheen äiti oli menehtynyt 52-vuotiaana onnettomuudessa v tytär ja tämän puoliso vastuuhenkilöinä v lähtien liikevaihto 1 milj. Yhtiölle oli vahvistettu saneerausohjelma v vakuusvelkoja paikallisessa pankissa tavallisia velkoja , joista paikallisen pankin saatavia (43 %) ohjelman kesto 7 v., tavallisten velkojen leikkaus 70 % vastuuhenkilöiden bruttopalkka 2 x /kk, lesken bruttopalkka /kk Henkilökohtaiset vastuut ja velat tyttärellä takausvastuu saneerauksen piiriin kuuluvista pankin tavallisista veloista tyttärellä ja puolisolla samassa pankissa asuntovelkaa yleisvakuutena tyttären ja puolison perheen ½-paritalo

3 Velkajärjestelylaissa tarkoitetut elinkeinonharjoittajat Yksityinen elinkeinon- ja ammatinharjoittaja Avoimen yhtiön yhtiömies Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies Osakeyhtiön johtoon kuuluva osakkeenomistaja Lisäedellytykset koskevat henkilöitä, jotka parhaillaan harjoittavat elinkeinotoimintaa Yhtiömuotoisessa toiminnassa elinkeinonharjoittajalla tarkoitetaan henkilöä, jolla on keskeinen rooli sekä yhtiön omistajana että yhtiön toiminnassa Lisäedellytyksiä ei ole sidottu velkaantumisen syyhyn, vaan elinkeinotoiminnan taloudelliseen tilaan (vrt. elinkelpoisuus yrityssaneerauksen edellytyksenä)

4 Elinkeinonharjoittajaa koskevat velkajärjestelylain säännökset 7 luku: Elinkeinotoimintaa harjoittavaa velallista koskevat erityissäännökset 45 : Lisäedellytykset eräissä tapauksissa 46 : Velkoja ja varallisuutta koskeva erityissäännös 47 : Maksuohjelman raukeamista koskeva erityissäännös 48 : Osakkeenomistajaa koskeva erityissäännös Lisäksi mm. 9 : Yleiset edellytykset (tarkoituksenmukaisuus) 9 a : Velkajärjestelyn estyminen väliaikaisesta syystä (vakiintumattomuus) 49.3 : Käsittelyjärjestys ja toimivaltaisuus

5 Yritysmuodosta riippumattomat edellytykset Saman toiminnan jatkaminen Velallinen jatkaa yritystoiminnan lopetettuaan yritystoimintaa samalla alalla Jos kysymys on saman toiminnan jatkamisesta, aikaisemmassa yrityksessä syntyneet velat eivät kuulu velkajärjestelyn piiriin, vaan ne katsotaan käynnissä olevaan toimintaan liittyviksi veloiksi Merkitystä mm. toiminnan päättymisen syyllä, lopettamistavalla ja välillä kuluneella ajalla; tilinpäätösasiakirjojen luotettavuus (vrt. yrityssaneeraus) Elinkeinotoiminnan harjoittaminen voi olla ainoa mahdollisuus hankkia maksuvaraa Velallisen on osoitettava, että elinkeinotoiminnan harjoittaminen on velkajärjestelyn piiriin kuuluvien velkojien kannalta edullisempaa kuin palkkatyöhön siirtyminen siinäkin tapauksessa, että elinkeinotoiminta ei tuota velkojille lainkaan maksuosuuksia

6 Tarkoituksenmukaisuusedellytys: 1) Elinkeinotoimintaan liittyvä varallisuus on tarpeellista toiminnan jatkamiselle ja 2) toiminnan jatkaminen on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon siitä velalliselle kertyvä tulo. Tarkoituksenmukaisuus vaikuttaa myös harkittaessa velkajärjestelyn yleisiä edellytyksiä.

7 Oikeuskäytäntöä KKO:1995:168 Kommandiittiyhtiössä elinkeinotoimintaa harjoittaneiden velallisten katsottiin jatkaneen osakeyhtiössä elinkeinotoimintaansa. 7 luvun säännökset tulivat siten sovellettaviksi. KKO:1998:132 Velallisen toimintaa kommandiittiyhtiön vastuunalaisena yhtiömiehenä pidettiin 7 luvussa tarkoitettuna elinkeinotoimintana. KKO:2000:80 Yksityisenä elinkeinonharjoittajana toimineen velallisen toimintaa samalla alalla toimivassa osakeyhtiössä ei pidetty aikaisemman toiminnan jatkamisena. Asiassa ei sovellettu 7 luvun säännöksiä. KKO:2003:56 A oli harjoittanut elinkeinotoimintaa osakeyhtiön johtoon kuuluvana osakkeenomistajana. Yhtiön tultua asetetuksi konkurssiin A oli ryhtynyt johtavassa asemassa harjoittamaan elinkeinotoimintaa uudessa osakeyhtiössä, jonka osakkeet omistivat hänen läheisensä (48.1 :n soveltuvuus). Toimintaa ei pidetty saman jatkamisena (viittaus päätöksiin 1995:168 ja 2000:80). Aiemman yhtiön vastuista annetut takaussitoumukset kuuluivat velkajärjestelyn piiriin, uudet eivät.

8 Yksityinen elinkeinon- tai ammatinharjoittaja A) Pienimuotoisuuden edellytys: B) Maksukykyisyyden edellytys: Velallisella ei ole elinkeinotoiminnasta aiheutuneita velkoja tai niitä on vähän. Velallisen yksinomaan tai pääasiallisesti elinkeinotoiminnassa käytettävä varallisuus on vähäinen. Kampaaja, kirjanpitäjä, puuseppä, taiteilija Elinkeinotoimintaan liittyviä velkoja on enemmän kuin vähän, mutta niitä ei ole erääntyneinä maksamatta. Velallinen kykenee maksamaan elinkeinotoimintaan liittyvät velat toiminnasta saatavilla tuloilla sitä mukaa kuin ne erääntyvät. Kuorma-autoilija

9 Elinkeinotoimintaan liittyvät velat eivät kuulu velkajärjestelyn piiriin. Velallinen voi tehdä toiminnan kannalta tarpeellista, tavanomaista velkaa. Tarkoituksenmukaisuusedellytys: Toimintaan liittyvä varallisuus on tarpeellista toiminnan jatkamiselle ja toiminnan jatkaminen on tarkoituksenmukaista ottaen huomioon siitä velalliselle kertyvä tulo. Toiminnasta saatavat tulot riittävät ainakin siitä aiheutuvien menojen ja velkojen maksamiseen. Vertailu elinkeinotoimintaan ja korvaavaan tulolähteeseen perustuvien kertymien välillä VJL 47 : Maksuohjelman raukeamista koskeva erityissäännös

10 Avoimen yhtiön yhtiömies Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies VJL 45.2 : Velalliselle, joka harjoittaa elinkeinotoimintaa avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön henkilökohtaisesti vastuunalaisena yhtiömiehenä, voidaan myöntää velkajärjestely vain, jos: A) yhtiö on maksukykyinen eikä sitä uhkaa maksukyvyttömyys tai B) yhtiön osalta on vireillä yrityksen saneerausmenettely A-vaihtoehdossa velallisen selvitys yhtiön taloudellisesta tilasta, esim. yhtiön tilintarkastajan lausunto Yhtiön velat eivät kuulu yhtiömiehen velkajärjestelyn piiriin

11 Osakeyhtiön johtoon kuuluva osakkeenomistaja = omistajayrittäjä, l. henkilö, jolla on aktiivinen ja merkittävä rooli sekä yhtiön omistajana että yhtiön toiminnassa velallisen työpaikka ja jatkuva tulonmuodostus ovat on osakkeiden omistuksen varassa 45 :n ja 46 :n erityissäännökset eivät koske Osakkeenomistajaa koskeva erityissäännös (48 ) Yhtiön velasta annettuun takaussitoumukseen perustuva velka ei kuulu velkajärjestelyn piiriin Jos velallinen on antanut vakuuden (omistusasunnon) yhtiön velasta, kyseessä ei ole velkajärjestelylaissa tarkoitettu vakuusvelka Huom. Kyseiset velat kuuluvat velkajärjestelyn piiriin siinä tapauksessa, että yhtiön osalta on aloitettu yrityksen saneerausmenettely tai yhtiölle on vahvistettu saneerausohjelma

12 Yhtiöosuuden rahaksimuutto Yhtiömies/osakkeenomistaja ei ole velvollinen muuttamaan rahaksi osuuttaan yhtiössä, ellei 1) joku velkajärjestelyn piiriin kuuluvista velkojista vaatii sitä velkajärjestelyasian yhteydessä ja 2) on todennäköistä, että tämä johtaisi velkojan kannalta parempaan tulokseen kuin yhtiöosuuden säilyminen velallisella.

13 Menettelysäännöksiä Henkilöyhtiön yhtiömies tai osakeyhtiön johtoon kuuluva osakkeenomistaja voi jättää velkajärjestelyhakemuksen samaan käräjäoikeuteen, jossa on vireillä yhtiötä koskeva saneerausmenettely (VJL 49.3 ). Jos henkilöyhtiön ja vastuunalaisen yhtiömiehen hakemukset ovat vireillä samanaikaisesti, yhtiömiehen velkajärjestely voidaan aloittaa sen jälkeen, kun yhtiön saneerausmenettely on aloitettu. Yksityisen elinkeinon- tai ammatinharjoittajan maksuohjelma raukeaa, jos maksuohjelman aikana tehdään päätös velallista koskevan saneerausmenettelyn aloittamisesta (VJL 47 ).

14 Lisäsuoritusvelvollisuus ja yrittäjän kannustaminen Epäonnistunut yrittäjä voi joutua pitkäaikaiseen henkilökohtaiseen velkavastuuseen Velallisen kannustaminen tulojen kasvattamiseen ja uuteen yrittäjyyteen Tulotason parantaminen usein mahdollista, pitkät työpäivät, vapaa-ajasta tinkiminen Motivaatio voi puuttua, jos kovalla työllä saadut lisätulot kuluvat vanhojen velkojen maksuun Velkajärjestely aiempaa houkuttelevammaksi Puolet lisätuloista velalliselle Lisätuloista vähennetään ensin työstä aiheutuvat kulut

15 Velkajärjestelyn ja saneerausmenettelyn soveltamisalat VELKAJÄRJESTELY YRITYKSEN SANEERAUS Yksityishenkilö Yksityinen elinkeinon- ja ammatinharjoittaja Yksityinen elinkeinonharjoittaja Avoimen yhtiön yhtiömies Kommandiittiyhtiön vastuunalainen yhtiömies Osakeyhtiön johtoon kuuluva osakkeenomistaja Avoin yhtiö Kommandiittiyhtiö Osakeyhtiö ja asunto-osakeyhtiö + Osuuskunta, taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys

16 VJL:n ja YSL:n yhteisiä piirteitä Velallisen myötävaikutusvelvollisuus (VJL 6, YSL 13 ) Vakuusvelka (3.1 ) Menettelyn alkamisen oikeusvaikutukset, kuten maksu-, perintä ja ulosmittauskiellot (4 luku) Väliaikaisten kieltojen (VJL 21, YSL 22 ) mahdollistama rauhoitusaika Velkojen järjestely (VJL 25, YSL 44 ) Takaisinsaanti (VJL 60, YSL 6 luku) Lisäsuoritusvelvollisuus (VJL 35 a, YSL 44.4 ) Selvittäjä

17 Velkajärjestelylain uudistaminen Hallituksen helmikuussa 2009 ns. politiikkariihessä tekemän linjauksen mukaan konkurssiin joutuneille yrittäjille ja ylivelkaantuneille on annettava uusi mahdollisuus. Niin yrityksiä kuin yksityishenkilöitä on kannustettava hakemaan neuvoja ja apua velkaantumisongelmiensa ratkaisemiseen niin varhain kuin mahdollista. Lisäksi maksuhäiriöpolitiikkaa ja velkajärjestelyprosesseja tarkistetaan, jotta konkurssiin menneiden yrittäjien paluu yrittäjätoimintaan tai työmarkkinoille on mahdollista nykyistä nopeammin 1. vaiheessa arvioidaan sitä, tulisiko velkajärjestelyn maksuohjelmaa lyhentää lausunnot työryhmämietinnöstä asetetun työryhmän tulee 2. vaiheessa selvittää, ovatko velkajärjestelyn edellytykset ja esteperusteet ajan tasalla selvittää, voidaanko nykyistä velkajärjestelymenettelyä yksinkertaistaa etenkin lisäsuoritusjärjestelmän osalta kartoittaa velkajärjestelylain mahdolliset ongelmakohdat yritystoiminnan kannalta

18 Esimerkkitapaus (jatkuu) Pankki irtisanoi henkilökohtaiset luotot ja vastuut v sovintoyritys pankin kanssa vastuuhenkilöiden velkojen järjestelemiseksi ja asunnon säilyttämiseksi alustava ehdotus 7/2008 ja rauhoitusaika varsinainen ehdotus 9/2008 pankki edellytti 3 kk:n koeaikaa, jonka aikana velalliset eivät täysin kyenneet noudattamaan sopimusta sopimusneuvottelut lopetettiin Puolisot hakivat velkajärjestelyä 6/2009 tarkoituksena säilyttää omistusasunto, jonka arvo maksuvaran perusteena saneerausohjelmassa vahvistetut bruttopalkat vakuusvelkoja , tavallisia velkoja

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ

YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ YRITTÄJÄ REHABILITAATIOMENETTELYISSÄ Helsingin hovioikeuspiirin laatuhanke Kirjallinen työ insolvenssioikeuden kurssilla 2006 Laatija: Pekka Lindberg Ohjaaja: Tuomas Hupli Maaliskuu 2007 1 SISÄLLYSLUETTELO

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009)

Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) Lausunto 1 (6) Oikeusministeriö oikeusministerio@om.fi Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) 1. Työryhmän ehdotuksen keskeinen sisältö

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20. Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen

TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20. Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen TYÖRYHMÄMIETINTÖ 2004:20 Maksukyvyttömyysjärjestelmien kehittämistarpeiden arvioiminen KUVAILULEHTI O I K E U S M I N I S T E R I Ö Tekijät (toimielimestä: toimielimen nimi, puheenjohtaja, sihteeri) Maksukyvyttömyystyöryhmä

Lisätiedot

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely

Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely Konkurssi, yrityssaneeraus ja yksityishenkilön velkajärjestely 20.4.2010 2010 KONKURSSI Konkurssi Velallinen, joka ei kykene vastaamaan veloistaan, voidaan asettaa konkurssiin. Konkurssi on velallisen

Lisätiedot

Heli Heikkinen. Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet

Heli Heikkinen. Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet Heli Heikkinen Yrityssaneerauksen edellytykset ja esteet Opinnäytetyö Kajaanin ammattikorkeakoulu Yhteiskuntatieteiden, liiketalouden ja hallinnon ala Liiketalouden koulutusohjelma, aikuiskoulutus Syksy

Lisätiedot

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16. Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt

LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16. Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16 Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:16 Henkilökohtainen velkavastuu ja insolvenssimenettelyt Pauliine Koskelo OIKEUSMINISTERIÖ

Lisätiedot

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely.

HE 178/2007 vp. kuin lakisääteinen velkajärjestely. Hallituksen esitys Eduskunnalle laeiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain ja velan vanhentumisesta annetun lain muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi

Lisätiedot

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT

SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT KONKURSSIASIAIN NEUVOTTELUKUNTA SUOSITUS 16 SELVITTÄJÄN ASEMA JA TEHTÄVÄT SISÄLTÖ: 1 YLEISTÄ... 3 2 SELVITTÄJÄN KELPOISUUS... 5 2.1 LAINSÄÄDÄNTÖ... 5 2.2 ESTEETTÖMYYS... 5 2.3 AMMATTITAITO JA MUUT VALMIUDET...

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

YRITYSSANEERAUSKELPOISUUS PK-YRITYK- SISSÄ

YRITYSSANEERAUSKELPOISUUS PK-YRITYK- SISSÄ Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous, Lappeenranta Liiketalouden koulutusohjelma Oikeustradenomi Riitta Kauppi YRITYSSANEERAUSKELPOISUUS PK-YRITYK- SISSÄ Opinnäytetyö 2010 TIIVISTELMÄ Riitta Kauppi Yrityssaneeraus

Lisätiedot

Reija Ronkainen LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ SÄÄNTELYN ONGELMAKOHTIA JA ARVIOINTIA

Reija Ronkainen LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ SÄÄNTELYN ONGELMAKOHTIA JA ARVIOINTIA Reija Ronkainen LISÄSUORITUSVELVOLLISUUS YKSITYISHENKILÖN VELKAJÄRJESTELYSSÄ SÄÄNTELYN ONGELMAKOHTIA JA ARVIOINTIA Maisteritutkielma Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Esineoikeus Kevät 2014 Lapin

Lisätiedot

Yrittäjän maksuvaikeudet

Yrittäjän maksuvaikeudet Velkaneuvonta ry 1 Yrittäjän maksuvaikeudet Sisällysluettelo Toimituskunta: Leila Holtari Lahden kaupungin talous- ja velkaneuvontatoimiston esimies Pekka Lindberg Asianajaja, Vantaa www.asianajo-lindberg.com

Lisätiedot

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)(

2007 Hannu Mikkonen 18.3.2007. Yhtiön juridinen. perustaminen. 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Yhtiön juridinen perustaminen 04_yhtion_juridinen_perustaminen.odt 1 (23)( Sisällysluettelo...1 Yhtiön juridinen perustaminen...3 Yksityinen elinkeinonharjoittaja eli ns. toiminimi...4 Ammatinharjoittaja...4

Lisätiedot

2. tarkastaja: Tutkijatohtori Helena Sjögrén

2. tarkastaja: Tutkijatohtori Helena Sjögrén LAPPEENRANNAN TEKNILLINEN YLIOPISTO Kauppakorkeakoulu Yritysjuridiikka Hanna-Leena Pyykkö PIENYRITTÄJÄN VELKAJÄRJESTELY Työn ohjaaja/tarkastaja: Professori Pasi Syrjä 2. tarkastaja: Tutkijatohtori Helena

Lisätiedot

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus

MYEL-vakuutusmaksut ja maksujen laskutus 1 (19) Sisällysluettelo 1 MYEL-vakuutusmaksun laskeminen... 3 Maksun määräytyminen... 3 Perusprosentti... 3 Alennettu prosentti... 3 Väliprosentti... 3 Maksuprosentit ja alennusraja vuosina 2013 2015...

Lisätiedot

Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä

Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä 1 KASETTI NO I Y R I T Y S S A N E E R A U K S E N A L O I T T A M I S E D E L L Y T Y K S I S T Ä Laki yrityksen saneerauksesta tuli voimaan 8.2.1993. Vuoden 2004 loppuun mennessä Korkein Oikeus oli antanut

Lisätiedot

Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus ja epäkohdat

Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus ja epäkohdat LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:29 Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus ja epäkohdat Tiivistelmä lausunnoista LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2004:29 Yrityksen saneerauksesta annetun lain toimivuus

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva

Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva Saimaan ammattikorkeakoulu Liiketalous Lappeenranta Tradenomi Laskentatoimi ja juridiikka Heidi Nikunen ja Kaisa Wederhorn Yritystoiminnan lopettaminen ja yrittäjän sosiaaliturva Opinnäyte 2013 Tiivistelmä

Lisätiedot

LAUSUNTO 15.6.2011. Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN

LAUSUNTO 15.6.2011. Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN Oikeusministeriölle OM 15/41/2009 OM041:00/2009 VELKAJÄRJESTELYN UUDISTAMINEN Oikeusministeriö on pyytänyt lausuntoa velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä Velkajärjestelyn uudistaminen (Mietintöjä ja lausuntoja

Lisätiedot

Näytesivut. 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset. 2.1.1 Yleistä. Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle,

Näytesivut. 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset. 2.1.1 Yleistä. Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle, 2 V elkajärjestelyn edellytykset, estyminen ja esteet 2.1 Velkajärjestelyn edellytykset 2.1.1 Yleistä Velkajärjestely voidaan VJL 2.1 :n mukaan myöntää yksityishenkilölle, 8 jolla on kotipaikka Suomessa.

Lisätiedot

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Yrittäminen ja yritysmuodot

Yrittäminen ja yritysmuodot Yrittäminen ja yritysmuodot Oma nimesi Tutkielma x.xx.20xx Sisällys 1 Yrittäminen... 1 1.1 Yritysrakenne Suomessa... 1 1.2 Mitä yrittäjältä vaaditaan... 2 2 Yritysidea... 2 3 Yritysmuodon valinta... 3

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Pekka Lindberg

UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ. Pekka Lindberg UUDISTUVA LAINSÄÄDÄNTÖ Pekka Lindberg Kirjoituksessa esitetään katsaus maksukyvyttömyysoikeuteen ja sitä lähellä olevaan lainsäädäntöön tehtyihin uudistuksiin ja muutoksiin 1990-luvun alun taloudellisen

Lisätiedot