Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009)

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009)"

Transkriptio

1 Lausunto 1 (6) Oikeusministeriö Lausunto velkajärjestelyn uudistamista valmistelleen työryhmän mietinnöstä (OM 15/41/2009, OM041:00/2009) 1. Työryhmän ehdotuksen keskeinen sisältö Oikeusministeriö on pyytänyt Suomen Yrittäjiltä lausuntoa otsikossa mainitussa asiassa, minkä johdosta esitämme lausuntonamme kohteliaimmin seuraavaa: Yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain (jäljempänä velkajärjestelylaki) uudistamista valmistellut työryhmä on antanut ehdotuksensa uudeksi velkajärjestelylaiksi. Toimeksiantonsa mukaisesti työryhmän on tullut työssään kiinnittää erityisesti huomiota velkajärjestelyn edellytysten ja esteperusteiden ajantasaisuuden arviointiin, velkajärjestelymenettelyn yksinkertaistamiseen etenkin lisäsuoritusjärjestelmän osalta ja velkajärjestelylain ongelmakohtien kartoittamiseen yritystoiminnan kannalta. Työryhmän ehdotuksen mukaan velkajärjestelyn edellytyksenä säilyisi nykytilan mukaisesti velallisen maksukyvyttömyys. Maksuohjelman kesto olisi nykyisen lain mukaisesti kolme vuotta. Jos velkajärjestely on myönnetty esteestä huolimatta, maksuohjelman pituus olisi kuitenkin viisi vuotta. Viiden vuoden nollaohjelman sijasta vahvistettaisiin viiden vuoden ohjelma, joka lyhentyisi maksusuorituksilla. Keskeinen muutos nykytilaan olisi se, että velalliselta perittävä määrä vaihtelisi velallisen tulojen mukaan, jolloin lisäsuoritusvelvollisuutta ei syntyisi. Velallinen voisi säilyttää asuntonsa, jos kykenisi muun maksuohjelman päättymisen jälkeen 12 vuoden aikana maksamaan tiettyjen erien vähentämisen jälkeen asuntoon mahdollisesti jäävän vapaan arvon. Yksityisen ammatin- tai elinkeinonharjoittajan yritystoiminnan velat voitaisiin tietyin edellytyksin järjestellä velkajärjestelylain mukaisesti. Yrittäjävelalliset voisivat myös saada oikeusapua velkajärjestelyhakemuksen tekemisessä. Maksuohjelman toteutumisen valvonta ja jako-osuuksien jakaminen velkojille kuuluisi ulosottoviranomaisille. 2. Työryhmän työ pääosin onnistunut tarkennuksia kuitenkin tarvitaan Suomen Yrittäjät toteaa, että työryhmän työ on pääosin onnistunut ja antaa hyvän pohjan jatkovalmistelulle. Erityisesti pidämme tärkeänä sitä, että tietyissä tapauksissa myös yksityisen ammatin- tai elinkeinonharjoittajan yritystoiminnan velat voitaisiin yksityistalouden velkojen lisäksi järjestellä velkajärjestelylain mukaisesti. Tämä edesauttaa ja virtaviivaistaa yrittäjän ta-

2 Lausunto 2 (6) loudellisen tilanteen korjaamista, kun asiaa tarkastellaan keskitetysti yhdessä prosessissa ja kokonaisuutena. Yrittäjävelallisen mahdollisuus saada oikeusapua velkajärjestelyasiassa on niin ikään ehdottoman tärkeä, vaikkakin tätä ehdotuksen osa-aluetta on mahdollisuus vielä kehittää. Huomiota tulee kuitenkin kiinnittää siihen, ettei velallisen asumisen suojaa heikennetä työryhmän esittämällä tavalla. Lisäksi tulee vielä pohtia mahdollisuus selvittäjäinstituution säilyttämiseen asianajaja Olli Pohjakallion eriävässä mielipiteessä tarkoitetulla tavalla sekä arvioida ulosottoviranomaisen roolia ohjelman valvonnassa niin, että resurssit kohdennetaan tehokkaasti. Jatkovalmistelussa on lisäksi huomattava, että pääministeri Kataisen hallituksen ohjelmassa on kiinnitetty huomiota oman asunnon suojaamiseen ja yrittäjien ongelmiin velkajärjestelytilanteissa. 3. Asumisen suoja velkajärjestelyssä säilytettävä riittävällä tasolla Velkajärjestelyn tarkoituksena on korjata maksukyvyttömän yksityishenkilön taloudellinen tilanne. Ylivelkaisten henkilöiden ja yhteiskunnan kannalta on elintärkeää, että työkykyiset ihmiset saadaan nykyistä useammin ja nopeammin takaisin yhteiskunnan aktiivisiksi toimijoiksi, yrittäjiksi ja työntekijöiksi. Suomella ei ole varaa pitää tällaisia henkilöitä reservissä. Velkajärjestelysäännöstön yleisten päämäärien mukaista on myös antaa suojaa maksukyvyttömän ihmisen asumiselle. Erityisesti omistusasuntojen määrä on 2000-luvulla ollut jatkuvassa kasvussa. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2005 kotitalouksista 67 prosenttia asui omistusasunnossa. Asunto on kiistatta osa ihmisen perusturvaa. Kuten nykyisen velkajärjestelylain esitöissä on todettu, velallisen olisi huomattavan vaikeaa, jollei ylivoimaista, hankkia säännöllisesti varoja toimentuloansa ja velkojensa hoitoa varten, jos hän velkajärjestelyn yhteydessä ilman muuta menettäisi asuntonsa. Suomen Yrittäjät katsoo, että työryhmän mietinnön asunnon säilyttämistä koskevat ehdotukset eivät riittävällä tavalla toteuta ns. fresh start -ajattelua eivätkä työryhmän työlle asetettuja tavoitteita. Vaikka sääntelyn selkeyttäminen ja yksinkertaistaminen myös asunnon säilyttämistä koskevilta osin on kannatettavaa, tulisi asunnon säilyttäminen uudessakin velkajärjestelyprosessissa olla kohtuullisella tavalla mahdollista. Työryhmän ehdotus merkitsisi sääntelyn kiristymistä ja asunnon säilyttämismahdollisuuden osin jopa merkittävää vaikeutumista. 3.1 Asunnon säilyttäminen nykylain mukaan Nykyisin velallinen voi velkajärjestelyssä säilyttää omistusasuntonsa pääpiirteissään seuraavilla edellytyksillä: Jos velallisella on sekä vakuusvelkaa että tavallista (vakuudetonta) velkaa, velallisen on pystyttävä maksamaan vakuusvelka sen jälkeen, kun sitä on

3 Lausunto 3 (6) järjestelty lain sallimilla tavoilla ja lisäksi niin sanottu vähimmäiskertymä tavallisista veloista. Vähimmäiskertymä lasketaan eri tavoin riippuen siitä, ylittääkö velallisen asunnon arvo ne velat, joista se on vakuutena vai ei. Mikäli asunnossa on velatonta arvoa, velallinen saa siitä hyväkseen niin sanotun asumissuojaosuuden, joka voi kattaa asunnon velattoman arvon kokonaan tai osaksi. Oleellista on se, että velallisen ei tarvitse maksaa tavallisille velkojille asunnon velatonta arvoa kokonaan, vaan ainoastaan osa siitä eli niin sanottu asumissuojaosuuden tuotto. Lisäksi vähimmäiskertymään luetaan määrä, jonka velallinen pystyisi maksamaan tavallisille velkojille asunnon myymisen jälkeen vuokra- tai muussa asunnossa asuessaan enintään viiden vuoden maksuohjelmalla. Jos asunnossa ei ole velatonta arvoa eli se on vakuutena arvoaan suuremmista veloista, velallisen on pystyttävä asunnon säilyttäessään maksamaan tavallisia velkoja vähintään yhtä paljon (vähimmäiskertymä) kuin hän maksaisi niitä asunnon myymisen jälkeen vuokra- tai muussa asunnossa asuessaan enintään viiden vuoden maksuohjelmalla. Esimerkki 1 (nykytila) Asunnon käypä arvo on euroa. Vakuusvelkaa on euroa. Jos oletetaan, että em. asunnon todelliset myyntikustannukset olisivat euroa, voidaan tehdä seuraava nykyisen velkajärjestelylain 32 :n mukainen laskelma: euroa (asunnon käypä arvo) euroa (vakuusvelan määrä) euroa (arvio todellisista myyntikuluista) = euroa Mainittu euroa on siis ns. asumissuojaosuus, joka on määritelty sellaiseksi pääomaksi, jonka turvin velallisen perheen asuminen saadaan edullisimmin turvatuksi. Koska saatu euroa ei riitä kohtuullisen perheasunnon hankkimiseen, se luetaan kokonaisuudessaan asumissuojaosuudeksi. Velkojille maksettavaan vähimmäiskertymään ei lisätä koko asumissuojaosuutta, vaan ainoastaan sen laskennallinen tuotto. Jos käytetään 3 %:n tuottoa, saadaan tavallisista veloista maksettava määrä seuraavasta yhtälöstä (asumissuojaosuus x vuotuinen tuottoprosentti x maksuohjelman pituus vuosissa): x 0,03 x 3 = euroa. Lisäksi vähimmäiskertymään luetaan määrä, jonka velallinen pystyisi maksamaan tavallisille velkojille asunnon myymisen jälkeen vuokra- tai muussa asunnossa asuessaan enintään 5 vuoden maksuohjelmalla. Näin saatua määrää velallinen saa maksaa kymmenen vuoden ajan.

4 Lausunto 4 (6) 3.2 Asunnon säilyttäminen työryhmän ehdotuksen mukaan Asunnon säilyttämistä koskeva sääntely sisältyy työryhmän lakiehdotuksen 7 lukuun. Ehdotuksessa operoidaan asunnon ns. vapaan arvon -käsitteellä. Vapaa arvo määritellään ehdotuksen mukaan niin, että asunnon käyvästä arvosta vähennetään tietyt, lakiehdotuksen 39 :ssä tarkemmin määritellyt erät, joita ovat vakuusvelka (tai velallisen osuus siitä), ns. vaihtoehtoiset asumiskustannukset ja muutto- ym. kuluina euroa. Velallisen tulee maksaa näin saatu määrä sekä lisäksi ns. vakuusvelan korkohyvitys tavallisille velkojille perusmaksuohjelman (pääsääntöisesti 3-5 vuotta) jälkeen enintään 12 vuoden aikana. Korkohyvitys vastaa määrää, jonka velallinen on maksanut vakuusvelkojille vakuusvelan korkoina maksuohjelman kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Jos asunnossa ei em. laskelman jälkeen ole vapaata arvoa, velallisen on maksettava tavallisille velkojille ainoastaan edellä mainittu korkohyvitys. Luonnollisesti, jos vakuusvelkaa on paljon, myös korkohyvityksen määrä kasvaa. Näin saattaa olla esimerkiksi siinä yrittäjille tyypillisessä tilanteessa, jossa asunto on vakuutena arvoaan suuremmista veloista. Perusajatus omistusasunnon säilyttämisessä on työryhmän ehdotuksessa se, että tavallisille velkojille kuuluu turvata suunnilleen sama asema kuin jos velallisen asunto myytäisiin ja siinä oleva varallisuusarvo käytettäisiin velkojien saatavien lyhentämiseen. Kyseessä on olennainen muutos nykyiseen ajattelutapaan, jossa tärkeänä arvona nähdään myös pyrkimys velallisen asumisen suojaamiseen. Esimerkki 2 (työryhmän malli) (asunnon käypä arvo) (vakuusvelan määrä, ehdotuksen 39, 1-kohta) (vaihtoehtoiset asumiskustannukset, ehdotuksen 39, 2-kohta) (muutto- ym. kulut, ehdotuksen 39, 3-kohta) = euroa Mainittu on asunnon ns. vapaa arvo, joka on maksettava velkojille. Tämän lisäksi tavallisille velkojille on maksettava vakuusvelalle kolmen vuoden aikana maksettu korko. Jos korko olisi 3 %, on (karkea) laskelma silloin euroa x 0,03 x 3 = euroa. Tavallisille velkojille pitää työryhmän mallissa maksaa = euroa.

5 Lausunto 5 (6) 3.3 Yhteenveto ja muutosehdotus 4. Yrittäjän asema velkajärjestelyssä Suomen Yrittäjät pitää sinänsä hyvänä, että asunnon säilyttämistä koskevaa sääntelyä yksinkertaistetaan ja selkiytetään työryhmän esittämällä tavalla. Työryhmän ehdotuksen tapa määrittää asunnon niin sanottu vapaa arvo on niin ikään järkevä. Korostamme myös sitä, että velallisen omistusasunnon tulee objektiivisesti arvioiden vastata hänen kohtuullista tarvettaan. Työryhmän ehdotus merkitsee kuitenkin velallisen asumissuojaosuudesta luopumista, mikä vaikeuttaa asunnon säilyttämistä. Käytännössä velallisen tulisi joissakin tilanteissa kyetä maksamaan tavallisille velkojille nykysääntelyyn nähden moninkertainen määrä, jotta hän voisi säilyttää omistusasuntonsa. Edellä mainituissa esimerkkitilanteissa velallisen on nykylainsäädännön mukaan maksettava tavallisille velkojille asunnon vapaasta arvosta euroa ja työryhmän mallissa euroa. Tällaista asunnon säilyttämisen kiristämistä ei voida pitää perusteltuna eikä velkajärjestelylainsäädännön yhteiskunnallisten tavoitteiden mukaisena. Asian valmistelussa ei myöskään tullut esiin seikkoja, jotka edellyttäisivät työryhmän nyt esittämää muutosta. Jotta asunnon säilyttäminen olisi uudessakin velkajärjestelyprosessissa kohtuullisella tavalla mahdollista, esitämme, että velallisen on maksettava työryhmän ehdotuksen mukaisella tavalla (39 ) määritellystä omistusasunnon vapaan arvon ja korkohyvityksen yhteenlasketusta määrästä tavallisille velkojille puolet. Loput katsottaisiin kuuluvan velallisen asumissuojaosuuteen. Vaikka tämäkin vaihtoehto sinänsä kiristäisi asunnon säilyttämistä koskevaa sääntelyä, se kuitenkin toteuttaisi velkajärjestelylainsäädännön tavoitteita ja edesauttaisi velallisen mahdollisuutta uuteen alkuun työryhmän ehdotusta paremmin. Sellaisessa tilanteessa, jossa velallisen asunnossa on vapaata arvoa huomattava määrä, voitaisiin harkita nykyisenkaltaista järjestelmää, jossa tällainen niin sanottu ylijäämäarvo tulisi maksaa tavallisille velkojille. Työryhmä ehdottaa, että yritystoimintaa harjoittava yksityinen ammatin- tai elinkeinonharjoittaja voitaisiin ohjata julkisen oikeusavun piiriin talous- ja velkaneuvonnasta. Käytännössä oikeusaputoimistosta annettaisiin tehtävä yksityiselle avustajalle, esimerkiksi asianajajalle tai muulle lakimiehelle, jolla on yritystoimintaan liittyvää erityisosaamista ja -kokemusta. Ehdotus on perusteiltaan hyvä ja kannatettava.

6 Lausunto 6 (6) 5. Ulosottovalvonnan rooli Esitämme kuitenkin, että yrittäjän oikeusavun tarve velkajärjestelyasiassa ratkaistaisiin ehdotettua suoraviivaisemmin niin, että yrittäjä voisi kääntyä oikeusaputoimiston tai yksityisen asianajajan tai muun lakimiehen puoleen ilman talous- ja velkaneuvonnan ohjausta. Tärkeää on, että yrittäjä hakeutuu oikeudellisen avun piiriin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa ja että hakeutumisen kynnys on mahdollisimman matala. Näitä tavoitteita voidaan tukea edellä tarkoitetulla tavalla myös sääntelyn keinoin. Työryhmän ehdotuksen mukaan maksuohjelman toteuttamisen valvonta kuuluisi ulosottoviranomaiselle. Samalla ulosotto huolehtisi sitä, että tilitysosa jaetaan lain mukaisessa etuoikeusjärjestyksessä velkojille. Suomen Yrittäjät toteaa, että ulosottovalvonta sinänsä tehostaa maksuohjelmien toteuttamisen seurantaa ja vähentää myöhempiä epäselvyyksiä. Esimerkiksi jos velkajärjestely on myönnetty rikosperusteisesta esteestä huolimatta, ulosottovalvonta ohjelman toteutumisen varmistamiseksi on välttämätöntä. Sen sijaan ilman omaa syytään esimerkiksi sairauden, laman, yritystoiminnan äkillisen päättymisen tai muun vastaavan seikan vuoksi velkaantuneiden ja taloudelliset asiansa hoitamaan pyrkineiden velallisten osalta ulosottovalvonta ei ole perusteltua. Tällaiset velalliset kykenevät huolehtimaan maksuohjelman noudattamisesta itsenäisesti ja tarvittaessa talous- ja velkaneuvonnan tai muiden asiantuntijoiden avustuksella. Esimerkiksi monelle yrittäjävelalliselle saattaa olla olennainen merkitys sillä, että voi itse huolehtia maksuohjelman toteuttamisesta ilman ulosoton painetta. Estettä ei luonnollisesti tulisi olla sille, että velallinen voi halutessaan hakeutua ulosottovalvontaan. Kohteliaimmin Suomen Yrittäjät ry Jussi Järventaus toimitusjohtaja Janne Makkula lainsäädäntöasioiden päällikkö

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen

59/2013. Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen 59/2013 Velkajärjestelylain tarkistaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2013 21.11.2013 Julkaisun nimi Velkajärjestelylain tarkistaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella.

HE 83/2014 vp ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. harjoittaviin velallisiin. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi velkojien enemmistön suostumuksella. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi yksityishenkilön velkajärjestelystä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN

VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 MARKO NIIRANEN MARKO NIIRANEN VELKAJÄRJESTELYLAIN MUUTOS 2015 TALOUS- JA VELKANEUVONNAN OHJEITA 3 SISÄLLYS JOHDANTO 9 1 ELINKEINONHARJOITTAJAT VELKAJÄRJESTELYYN 11 1.1

Lisätiedot

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009)

Asia: lausunto velkajärjestelytyöryhmän mietinnöstä 2009:20, Maksuohjelman kesto (OM 15/41/2009) HELSINGIN HOVIOIKEUS PL 76, Ratamestarintie 9 00521 Helsinki Puhelin 0103640500, palvelunumero 010086305 Telefax 0103640512 kirjaamo Säh köpostiosoite helsin ki.ho@oikeus.fi 20.1.2010 Oikeusministeriölle

Lisätiedot

Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä

Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä Ympäristöministeriön raportteja 16 2014 Selvitys taloudellisiin vaikeuksiin joutuneiden asuntovelallisten tilannetta helpottavista toimenpiteistä Mikko Wennberg ja Olli Oosi YMPÄRISTÖMINISTERIÖ ympäristöministeriön

Lisätiedot

Tiivistelmä 1 JOHDANTO

Tiivistelmä 1 JOHDANTO OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama VELATON UUSI ALKU? Velallisten selviytyminen velkajärjestelystä ja tilanne sen jälkeen Verkkokatsauksia 22/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 1 1.1

Lisätiedot

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen

2. Elinkeinonharjoittajaa koskevien säännösten muuttaminen HELSINGIN HOVIOIKEUS Dnro: 509/7074/2013 Salmisaarenranta 7 I PL 132 00181 Helsinki Puhelin 02956 40500, Telefax 02956 40512 kirjaamo Sähköpostiosoite helsinki.ho@oikeus.fi pvm. 12.2.2014 Oikeusministeriö

Lisätiedot

Velkajärjestelylain tarkistaminen

Velkajärjestelylain tarkistaminen 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä 28/2014 Velkajärjestelylain tarkistaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2014 24.4.2014 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi

JULKAISU 2007:2. Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi JULKAISU 2007:2 Ohje lapsen elatusavun suuruuden arvioimiseksi OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2007 ISSN 1458-6444 ISBN 978-952-466-421-9 (nid.)

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA

VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA VELKAJÄRJESTELYN ESTEET JA VELKAJÄRJESTELYN MYÖNTÄMINEN ESTEESTÄ HUOLIMATTA Elisa Huotari Lapin yliopisto Oikeustieteiden tiedekunta Maisteritutkielma Prosessioikeus Syksy 2014 II Lapin yliopisto, oikeustieteiden

Lisätiedot

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu?

OPTL. Verkkokatsauksia 18/2011. Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? OPTL Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos Elisa Valkama Talous- ja velkaneuvonnan asiakkaat 2010 velkajärjestely tuomioistuimessa vai muu apu? Verkkokatsauksia 18/2011 Sisällys Tiivistelmä 1 1 Johdanto 2 2

Lisätiedot

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN

VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN VELKAJÄRJESTELYN VAIKUTUS VELALLISEN ELÄMÄÄN Virpi Peurasaari Opinnäytetyö Kesäkuu 2002 Matkailu-, ravitsemis- ja talousala JYVÄSKYLÄN KUVAILULEHTI AMMATTIKORKEAKOULU Matkailu-, ravitsemis- ja talousala

Lisätiedot

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä

TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä TIETOA Velkojen järjestelystä ja velkajärjestelystä 2 Sisältö 1. Talous- ja velkaneuvonta...5 2. Maksujärjestelyt...5 3. Sopimukseen perustuva velkojen järjestely...5 4. Velkojen järjestely järjestelylainalla

Lisätiedot

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain

HE 78/2012 vp. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 7 luvun, eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain sekä korkolain 2 :n muuttamisesta ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan

Lisätiedot

Sivu 1. JOHDANTO... 2

Sivu 1. JOHDANTO... 2 SISÄLLYSLUETTELO Sivu 1. JOHDANTO... 2 2. YHTEENVETO TYÖRYHMÄN EHDOTUKSISTA JA LAUSUNNONANTAJIEN SUHTAUTUMISESTA NIIHIN... 4 3. LAUSUNNONANTAJIEN YLEISARVIOITA... 5 4. YKSITYISKOHTAISET KANNANOTOT TYÖRYHMÄN

Lisätiedot

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS

VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS. Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS VAASAN YLIOPISTO KAUPPATIETEELLINEN TIEDEKUNTA LASKENTATOIMEN JA RAHOITUKSEN LAITOS Jussi Rautio SANEERAUSYRITYSTEN TALOUDELLISEN TILAN KEHITYS Tarkasteluajanjaksona 2000 2005 Laskentatoimen ja rahoituksen

Lisätiedot

Hyvinvoiva Suomi 2011. Yksinyrittäjäohjelma

Hyvinvoiva Suomi 2011. Yksinyrittäjäohjelma liittyy Suomen Yrittäjien Hyvinvoiva Suomi 2011 -tavoiteohjelmaan. SISÄLTÖ YKSINYRITTÄJÄ SUOMESSA... 2 I YksinyrittäjäN sosiaaliturva... 4 1. Työttömyys... 5 2. Vanhemmuus... 6 3. Koulutusjärjestelmä...

Lisätiedot

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne

9.3 Ulosottoperusteen määräaika. Velallisen epäselvä tilanne 101 Palautumista saattaa käytännössä tuntuvasti rajoittaa maksuhäiriömerkintätiedot, joita luottotietotoiminnan harjoittaja rekisteröi. Toisaalta luottotiedoilla on luotonantajan kannalta huomattava merkitys

Lisätiedot

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta

HE 57/2012 vp. taikka julkisyhteisö tai muu hankintayksikkö. Laki sisältäisi direktiiviä vastaavat säännökset muun muassa maksuajan enimmäiskestosta Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kaupallisten sopimusten maksuehdoista, laiksi saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi sosiaalisesta luototuksesta, laiksi sosiaalihuoltolain muuttamisesta sekä laiksi sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetunlain3 :nmuuttamisesta ESITYKSEN

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ulosottolain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan uudistettaviksi ulosottolaissa olevat tuomioita

Lisätiedot

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa.

Tässä jaksossa pääpaino on kuluttajien luotoilla. Yrittäjien luottosuhteissa sopimukset ja vaihtelevat käytänteet ovat hyvin keskeisessä asemassa. 54 Luottosuhteessa ovat merkityksellisiä useat siviilioikeudelliset lait. Keskeisiä säännöksiä on muun muassa kuluttajansuojalaissa, kauppakaaren 9 ja 10 luvussa, velkakirjalaissa (622/1947), korkolaissa

Lisätiedot

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä 30/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Lausuntotiivistelmä Oikeusministeriö, Helsinki 2012 29.5.2012 Julkaisun nimi Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen

17/2012. Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen 17/2012 Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Oikeusministeriö, Helsinki 2012 11.4.2012 Julkaisun nimi Pikaluottolainsäädännön muuttaminen Tekijä Oikeusministeriön

Lisätiedot

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma

Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti LAUSUNTOJA JA SELVITYKSIÄ 2003:35 Vapaaehtoinen velkasovinto-ohjelma 1-vuotisraportti OIKEUSMINISTERIÖ HELSINKI 2003

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 228/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi asumisoikeus- ja vuokratalotuotannon valtion ja kuntien takauslainoista ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asumisoikeus-

Lisätiedot

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 26/2003 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle konkurssilainsäädännön uudistamiseksi Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi konkurssilaki. Sillä kumottaisiin vuodelta 1868 oleva konkurssisääntö. Uusi

Lisätiedot

Edunvalvontapalkkion periminen

Edunvalvontapalkkion periminen OIKEUSMINISTERIÖ, OIKEUSHALLINTO-OSASTO, OIKEUSAPU- JA ULOSOTTOYKSIKKÖ YLEISEN EDUNVALVONNAN KEHITTÄMISTYÖRYHMÄ OM 7/33/2014 Edunvalvontapalkkion periminen Yleisen edunvalvonnan kehittämistyöryhmän suositus

Lisätiedot

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ

PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ HE 231/2002 vp Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi aravalainojen lainaehtojen määräaikaisesta muuttamisesta eräissä tapauksissa Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki aravalainojen lainaehtojen

Lisätiedot

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE

OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 2013:4 2.9.2014 Toimeentulotuki OPAS TOIMEENTULOTUKILAIN SOVELTAJILLE Helsinki 2013 Toimeentulotuki Opas toimeentulotukilain soveltajille Sosiaali- ja terveysministeriön

Lisätiedot