1 (5) Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa. 1 Mikä on henkilökohtainen budjetti?

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1 (5) 14.3.2011. Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa. 1 Mikä on henkilökohtainen budjetti?"

Transkriptio

1 (5) Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 1 Mikä on henkilökohtainen budjetti? Henkilökohtainen budjetti on asiakkaalle palveluiden sijasta annettavaa rahaa, jota hän käyttää tarvitsemiensa palveluiden ostoon. Budjettiin käytettävä raha ei ole uutta, vaan se otetaan samoista määrärahoista mistä palvelut on aiemminkin maksettu. Henkilökohtaisen budjetin summan laskutapa ja rahoitus on eri maissa ratkaistu kunkin maan toimintatapojen mukaan 1. Suomessa henkilökohtainen budjetti voisi perustua palvelu- ja hoitosuunnitelmassa määriteltyihin palveluihin. Palvelu- ja hoitosuunnitelma on määritelty laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. Henkilökohtaisen budjetin tarkoitus on tarjota valinnanvapautta asiakkaille, jotka nykytilanteessa saavat palvelut viranomaiselta annettuina. Perimmäinen ajatus henkilökohtaisessa budjetissa on, että asiakkaat itse tietävät parhaiten, mikä heidän jaksamistaan ja mahdollista kuntoutumistaan tukee parhaiten. Henkilökohtainen budjetti antaa asiakkaille paitsi vapautta, myös vastuuta. Siksi budjetti ei sovi kaikille asiakkaille tai kaikkiin palveluihin. Henkilökohtainen budjetti tuo myös taloudellista säästöä joko sitä kautta, että palvelut mitoitetaan ja kohdennetaan oikein, jolloin palvelutarve on määritelty oikein tai niin, että samalla rahallisella panoksella saadaan tyytyväisempiä asiakkaita. Iso-Britanniassa tehdyn IBSEN-koontitutkimuksen mukaan asiakkaat ostivat henkilökohtaisella budjetillaan tyypillisesti tavanomaisia palveluita ja olivat näihin palveluihin, esimerkiksi kotipalveluun, tyytyväisempiä kuin julkisen sektorin tarjoamaan vastaavaan palveluun. Omaishoitoperheen arkea helpottaa heille yksilöllisesti räätälöidyt palvelut. Eritoten omaishoitajan vapaan aikaisen hoidon järjestäminen henkilökohtaisen budjetin avulla saataisiin hoitopaikan tai hoitajan valintaan enemmän vapautta ja mahdollisuus palvelun tarkempaan räätälöintiin. Omaishoitajat ovat motivoituneita jatkamaan omaishoitotilannetta ja pienikin tuki auttaa heitä jaksamaan paremmin pidempään ja pitämään omaishoidon laadun lain vaatimalla tasolla, eli hoidettavan edun mukaisena. Elinkeinoelämän kannalta henkilökohtaisella budjetilla olisi osaltaan virkistävä vaikutus. Hyvinvointipalveluiden osuus BKT:stä kasvaa ja samalla kasvaa myös palveluiden työllis-tävä merkitys. Henkilökohtaisen budjetin hyväksyminen yhdeksi sosiaalipalveluiden järjestämisen tavaksi lisäisi palvelusektorin uskoa markkinoiden kasvuun, koska asiakkaiden ostovoima lisääntyy, kun asiakkaille tarjotaan henkilökohtainen budjetti palveluiden ostoon. Tämä toisi myös lisää työpaikkoja ja uusia yrittäjiä. 1 Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812/2000: 7 Palvelu- ja hoitosuunnitelma. Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on laadittava palvelu-, hoito-, kuntoutus- tai muu vastaava suunnitelma tai jollei suunnitelman laatiminen muutoin ole ilmeisen tarpeetonta. Suunnitelma on laadittava, ellei siihen ole ilmeistä estettä, yhteisymmärryksessä asiakkaan.. taikka asiakkaan ja hänen omaisensa tai muun läheisensä kanssa.

2 2 (5) 2 Henkilökohtaisen budjetin toimintamalli Asiakas hakeutuu palveluun tai on jo omaishoidon tuen asiakas. Palveluohjaaja arvioi palvelutarpeen ja tekee sen perusteella palvelu- ja hoitosuunnitelman, johon kirjataan asiakkaan tarvitsemat palvelut Palveluohjaaja kertoo asiakkaalle, että palveluiden hankkimista varten on mahdol-lista saada tietty summa rahaa, jolla asiakas voi hankkia palvelunsa itse haluamil-taan palveluntuottajilta. Asiakas hyväksyy palvelunsa rahana Budjetti lasketaan palvelu- ja hoitosuunnitelman perusteella hintataulukkoa apuna käyttäen. Laskennassa tulee huomioida asiakasmaksulain rajoitukset, eli maksut-tomista palveluista ei saa jäädä asiakkaalle omavastuuosuutta ja omavastuuosuu-den katto tulee huomioida niissä palveluissa, joihin sellainen on säädetty. Esimer-kiksi omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikainen hoito korkeintaan 10,60/ vrk. Asiakas saa päätöksen budjettinsa suuruudesta. Lisäksi hänelle selvitetään hänen asemansa henkilökohtaisen budjetin käyttäjä-asiakkaana. Budjetin rahasumma toimitetaan asiakkaalle Asiakas etsii itselleen sopivan palveluntuottajan ja tilaa palvelun Asiakas ja palveluntuottaja tekevät keskenään sopimuksen Asiakas saa palvelun ja maksaa sen palveluntuottajalle Palveluun tyytymätön asiakas vaihtaa palveluntuottajaa, riidat ratkaistaan Kuluttajariitalautakunnassa. Asiakas huolehtii itse siitä, että hänen budjettinsa riittää hänen tarvitsemiinsa palveluihin Asiakas raportoi budjetin varojen käytöstä ja asiakkaan tulot ja palveluntarve arvioi-daan määräajoin ja tarvittaessa. Asiakkuuden loppuessa tilillä mahdollisesti olevat rahat palautuvat kaupungin haltuun 3 Asiakasohjauksen haasteet Henkilökohtaisen budjetin mukanaan tuomia asiakasohjauksen haasteita on luopua asiantuntijavallan käytöstä. Toisin sanoen ajattelutavasta, jossa asiakkaan tarpeeseen tarjotaan olemassa olevasta palveluvalikosta sellaista palvelua, jota ennenkin on totuttu tarjoamaan. Asiakas on sopeutunut palveluun, joka hänelle on myönnetty. Yli- tai alimitoitetut palvelut hukkaavat resursseja ja turhauttavat asiakkaita. Henkilökohtainen budjetti on vastaus palveluiden mitoittamisen ongelmaan, kun asiakas itse saa päättää, millainen palvelu täyttää hänen palvelutarpeensa parhaiten. Uudenlaisen asiakasohjauksen tulisi auttaa asiakasta kertomaan, mitä hän tarvitsee ja näin osallistumaan omien palveluidensa suunnitteluun ja määrittelemiseen, sekä tilaamaan nämä palvelut itselleen. Asiakasta kannustettaisiin ottamaan vastuuta omista palveluistaan ja vastineeksi hän saisi itselleen paremmin sopivia palveluita, jotka tarvittaessa joustavat vastaamaan hänen tarpeitaan. Asiakkaan elämänlaatu paranisi ja valta omaan itseensä kasvaisi. Omaishoidon tuki ei kuulu subjektiivisten oikeuksien joukkoon, vaan sitä myönnetään määrärahojen puitteissa. Omaishoidon tuen hoidon järjestämisen muotona toivotaan

3 3 (5) lisääntyvän, koska yleensä hoidettavien kunto edellyttää vaihtoehtoisesti laitoshoitoa, eli kunnan palveluilla ei voida järjestää heidän hoitoaan kotiin. Omaishoitotilanteissa tyytyväisempi asiakas/perhe saattaa tarkoittaa hoidettavan laitostumisen lykkääntymistä, joka on asiakkaan kannalta inhimillinen ratkaisu ja kunnan kannalta kustannustehokas tapa järjestää palveluita. 4 Tamperelaisten omaishoidon tuen asiakkaiden tarve Tampereella tehdyssä otoksessa tutkittiin omaishoidon tuen asiakkaiden saamien tukipalvelujen sisältöä vuonna Otos oli viisi prosenttia tamperelaisista omaishoidettavista, määränä tämä tarkoitti 40 asiakasta. Tuloksena selvisi seuraavaa: Palkkion keskiarvo oli /vuodessa, eli 570 /kuukaudessa. Palvelupaketin hinta kaupungille keskiarvo oli /vuodessa (asiakas-maksuja ei vähennetty) Yhteensä palkkion ja palveluiden keskiarvo oli /vuodessa Omaishoidontuen asiakkaan asiakasmaksujen keskiarvo oli 750 /vuodessa Kaupungin maksaman tuen ja asiakasmaksujen yhteenlaskettu keskiarvo oli /vuodessa Omaishoidon tuen osana saatiin mm. seuraavia palveluita: kotihoitoa, apuvälineitä, päiväkeskuspäiviä, kuljetuksia ja henkilökohtaisen avustajan käyttö. Tukipalvelujen ja palkkioiden koko vaihteli huomattavasti. Osa asiakkaista halusi vain vähän palveluita, osa ei halunnut ottaa vastaan palkkiota hoitotyöstä. Toisaalta tutkitussa aineistossa oli hyvin suuria vuosittaisia palkkiota ( euroa/vuodessa) ja tukipalveluja ( euroa/vuodessa). Seuraavassa joitakin esimerkkejä omaishoidonpalkkioista ja tukipalveluista hintoineen. (Apuvälineet on laskettu uuden apuvälineen hankintahinnalla.) Asiakas 1. omaishoidon palkkio (196 /kk) 3 palveluseteliä omaishoitajan vapaan ajaksi 300 yhteensä vuodessa Asiakas 2. Omaishoidon palkkio 0 vammaiskuljetuksia 442 Istuintyynyt ja alustat painehaavojen ehkäisyyn 75 Wc-tuoli 58 Pyörätuoli 2kpl 1180 Liukulauta ja lakanat 100 3kpl kääntölevyjä 300 Sängyn lisävarusteet 115 Vaipat 400 yhteensä vuodessa

4 4 (5) Asiakas 3. omaishoidon palkkio (622 /kk) vammaiskuljetuksia kotihoidon käyntejä 261 kotihoidon tukipalveluita, kuten turvapuhelin ja kaatumisvahti 321 omaishoitajan vapaan aikaista lyhytaikaishoitoa 17 päivää palvelukodissa sairaalasänky lisävarustein vaippoja hoitotarvikejakelusta 544 diabetestarvikkeet 102 yhteensä vuodessa Asiakas 4. omaishoidon palkkio (588 /kk) kotihoidon käyntejä palveluseteliä omaishoitajan vapaan ajaksi pyörätuolit 2kpl kääntölevyt 100 nostovyö- ja valjaat 100 yhteensä Lainsäädännöllinen tausta 2 Henkilökohtainen budjetti voidaan toteuttaa palveluseteli- tai sosiaalihuoltolain kautta. Palvelusetelilakiin pohjautuvassa mallissa palveluseteli kattaisi hoito- ja palvelusuunnitelmassa hyväksytyn palvelupaketin. Palvelut hankittaisiin maksukortilla. Kunta hallinnoisi maksukorttiin liittyviä tilejä ja asiakkaalla olisi maksukortin käyttöoikeus. Maksukortti mahdollistaisi sähköisen seurannan ja vähentäisi byrokratiaa. Palvelut voisi hankkia hyväksytyiltä palvelun tuottajilta. Sen sijaan sosiaalihuoltolain kautta toteutettuna henkilökohtainen budjetti vaatisi lainsäädäntöön muutoksia, koska se ei tunne henkilökohtaisen budjetin käsitettä. Myöskään valtionosuuslaki ei tunne henkilökohtaista budjettia sosiaalipalvelujen järjestämisen tapana. Siksi on epäselvää, täyttäisikö rahan antaminen henkilökohtaisena budjettina kunnan järjestämisvastuun sosiaalihuoltopalveluista, jonka lait kunnalle asettavat. Jos henkilökohtaista budjettia ei ole määritelty lain tasolla, on mahdollista, että budjetin saanut asiakas väärinkäyttää budjettiin tarkoitetun rahasumman ja sen jälkeen vaatii kuntaa järjestämään sosiaalipalvelut, joihin budjetti oli tarkoitettu. Sosiaalihuoltolain 3. lukuun ja valtionosuuslakiin tarvittaisiin uusi kohta, joka määrittelee henkilökohtaisen budjetin yhtenä vaihtoehtoisena sosiaalipalveluiden järjestämisen tapana. 2 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä 569/2009 Sosiaalihuoltolaki 710/1982 Laki omaishoidon tuesta 937/2005 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionosuudesta 733/1992 Tuloverolaki 1535/1992

5 5 (5) Tuloverolain 92 :ssä luetellaan verottomat sosiaalietuudet. Pykälään pitäisi saada uusi kohta, joka vapauttaa henkilökohtaisen budjetin tuloverosta sillä perusteella, että se on katsottava sosiaalietuudeksi. Muussa tapauksessa henkilökohtaisen budjetin käyttäjä maksaa tuloveron henkilökohtaisesta budjetistaan. Yhteystiedot projektijohtaja Mari Patronen puh erikoissuunnittelija Sirpa Laaksonen puh projektisuunnittelija Wilhelmina Karikko puh

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012

Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 Henkilökohtainen budjetti omaishoidon tuessa 24.8.2012 T A M P E R E E N K A U P U N K I Henkilökohtainen budjetti projektin tavoitteet Henkilökohtaisen budjetin käyttömahdollisuudet omaishoidon tuessa

Lisätiedot

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen

Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Sitran selvityksiä 96 Henkilökohtaisen budjetin kokeilu Tampereella Oppeja lainsäädännön uudistamiseen Johanna Sola, Paula Kortesniemi ja Mari Patronen Kesäkuu 2015 Sitra 2015 Sitran selvityksiä 96 ISBN

Lisätiedot

Henkilökohtainen. budjetti

Henkilökohtainen. budjetti Mari Patronen, Tuomo Melin, Minna Tuominen-Thuesen, Eeva Juntunen, Sirpa Laaksonen ja Wilhelmiina Karikko Henkilökohtainen budjetti Asiakaslähtöinen toimintamalli omaishoidossa KL-Kustannus Henkilökohtainen

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje 2015

Palvelusetelin toimintaohje 2015 Palvelusetelin toimintaohje 2015 Omaishoidon palveluseteli Sosiaali- ja terveyslautakunta 16.12.2014 Voimassa 1.1.2015 lukien 1 I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Määritelmät...

Lisätiedot

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012

PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 PALVELUSETELI SAULI KEKÄLÄINEN 27.11.2012 LAKI PALVELUSETELISTÄ V. 2004 (SOSIAALIHUOLTOLAKI 3 A LUKU) Antaa kunnille mahdollisuuden järjestää palveluja kotona asuville uudella tavalla: kunnat voivat järjestää

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015

Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 Palvelusetelin toimintaohje OMAISHOITO Laajennettu palveluseteli 2015 SISÄLLYSLUETTELO I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 1 1 PALVELUSETELI... 1 2 MÄÄRITELMÄT... 2 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki

Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1. Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki Perusturvalautakunta 30.9.2015 liite nro 1 Palvelusetelin toimintaohje Arjen tuki 1. TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA 2 1.1 Toimintaohje 2 1.2 Määritelmät 2 1.3 Äänekosken kaupungin velvoitteet 3 1.4 Palvelusetelin

Lisätiedot

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET

Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Valkeakosken kaupunki OMAISHOIDONTUEN OHJEET Sosiaali ja terveyskeskus 26.5.2015 1 1. OMAISHOIDONTUESTA YLEISESTI 2 2. TUEN HAKU JA MYÖNTÄMISPERUSTEET 2 3. AIKUISET 3 3.1. Maksuluokat 3 3.2. Omaishoidon

Lisätiedot

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio

Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010. Kuopio 0 Pohjois-Savon kuntien sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Pohjois-Savon kuntien sosiaalija terveydenhuollon palvelusetelikäytännöt 2010 Kuopio 2011 Pohjois-Savon liiton julkaisu

Lisätiedot

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15

Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 Varhaiskasvatusjohtokunta 10.12.2013, 20 Varhaiskasvatusjohtokunta 20.05.2014, 15 1 Sisällysluettelo 1 PALVELUSETELI... 3 2 SÄÄNTÖKIRJA JA MÄÄRITELMÄT... 3 Määritelmät... 4 3 ASIAKKAAN ASEMA... 5 3.1 Päivähoitomuodon

Lisätiedot

PALVELUSETELIOPAS 4/2011

PALVELUSETELIOPAS 4/2011 PALVELUSETELIOPAS 1 4/2011 SISÄLLYSLUETTELO 3 PALVELUSETELIOPAS 1 PALVELUSETELI 4 Asiakkaat Kunta Sähköinen palveluseteli Palveluntuottajat 2 PALVELUSETELIN KÄYTTÖ 10 Palvelusetelin myöntäminen asiakkaalle

Lisätiedot

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa

PALVELUSETELI. käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa PALVELUSETELI käyttöönoton kehittäminen Lappeenrannassa Lappeenranta 11.12.2008 2 1. Yleistä...3 2. Työryhmän toimeksianto...4 3. Palvelusetelin käyttö Lappeenrannassa 2008...4 3.1. Omaishoidon palveluseteli...4

Lisätiedot

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN

ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN ALLE 65-VUOTIAIDEN OMAISHOIDON TUEN PERUSTEET JUVALLA 1.4.2015 ALKAEN Perusturvalautakunta 16.4.2015 30 2 OMAISHOIDON TUKI Omaishoidon tuki perustuu lakiin omaishoidon tuesta (2.12.2005/937) ja lain muutoksiin

Lisätiedot

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT

PALVELUSETELIoPAS oiminnan kehittäminen JyVäSkyLäSSä PALVELUSETELIT PALVELUSETELIopas Palvelusetelitoiminnan kehittäminen Jyväskylässä Copyright Jyväskylän seudun kehittämisyhtiö JYKES Oy Tämän teoksen tekstin ja kuvien jäljentäminen painamalla, monistamalla, skannaamalla

Lisätiedot

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET

Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1. Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Yhtymähallitus 22.5.2012 61 Liite 1 Ikäihmisten palvelulinja / Geriatriakeskus OMAISHOIDON TUEN SOVELTAMISOHJEET Hyväksytty yhtymähallituksessa 22.5.2012 Laki omaishoidon tuesta (omaishoitajalaki) tuli

Lisätiedot

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET

OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET OULUNKAAREN KUNTAYHTYMÄN VAMMAISPALVELULAIN- MUKAISTEN PALVELUJEN KÄSIKIRJA JA SOVELTAMISOHJEET 1 VAIKEAVAMMAISTEN PALVELUT Tausta. Iin, Pudasjärven, Utajärven ja Vaalan kuntien vammaispalvelujen viranhaltijat

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli

Palvelusetelin toimintaohje. Kotikuntoutuksen palveluseteli Palvelusetelin toimintaohje 2015 Kotikuntoutuksen palveluseteli I Palvelusetelin toimintaohjeen yleinen osa Sisällysluettelo 1. Palveluseteli... 3 3. Kunnan velvoitteet... 4 4. Palvelusetelin myöntäjän

Lisätiedot

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN

PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Laukaan kunta Perusturvaosasto PALVELUSETELIEN TOIMINTAOHJE 1.1.2014 ALKAEN Hyväksytty perusturvalautakunnassa 13.3.2013 Tehty indeksitarkistukset 1.1.2014 lukien 1 Säädösperusta Laki sosiaali- ja terveydenhuollon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4. Palveluseteli. ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:4 Palveluseteli ohjeita käyttäjälle SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1505-1 Painosmäärä: 10.000 kpl Taitto: AT-Julkaisutoimisto

Lisätiedot

Palvelukortti maksamisen välineenä

Palvelukortti maksamisen välineenä Sitran selvityksiä 31 Palvelukortti maksamisen välineenä Esa Tolonen Maaliskuu 2010 2 Sitran selvityksiä 31 2 Sisällysluettelo Hankkeen lähtötilanne ja tavoitteet... 3 Palvelukortti konseptina... 4 Laajuus

Lisätiedot

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN

OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN OMAISHOIDON TUEN PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJE 1.6.2015 ALKAEN Sisältö 1. Palveluseteli... 1 2. Palveluntuottajat... 1 3. Palvelutuote... 3 4. Hoito- ja palvelusuunnitelma... 4 5. Palvelujen laatu... 5 6.

Lisätiedot

Palvelusetelin toimintaohje

Palvelusetelin toimintaohje Palvelusetelin toimintaohje Henkilökohtainen apu 2015 Sisällysluettelo I PALVELUSETELIN TOIMINTAOHJEEN YLEINEN OSA... 4 1 PALVELUSETELI... 4 2 MÄÄRITELMÄT... 5 3 KUNTAYHTYMÄN VELVOITTEET... 5 4 PALVELUSETELIN

Lisätiedot

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA

SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 0 SÄÄNTÖKIRJA PALVELUSETELIPALVELUJEN TUOTTAMISESTA VARHAISKASVATUKSESSA 1 sisällysluettelo SÄÄNTÖKIRJAN YLEINEN OSA... 3 1 PALVELUSETELI... 3 2. SÄÄNTÖKIRJA... 3 3. MÄÄRITELMÄT... 4 4. TUOTTAJILLE ASETTAVAT

Lisätiedot

Päivähoidon sääntökirja

Päivähoidon sääntökirja Päivähoidon sääntökirja Oulun kaupunki Elokuu 2011 ISBN 978-951-563-805-2 ISBN 978-951-563-817-5 (nid.) Sääntökirja palvelusetelipalvelujen tuottamisesta yleinen osa 3 1 Palveluseteli 3 2 Sääntökirja 3

Lisätiedot

Omaishoitaja oikeuksien ja etuuksien viidakossa. Läheisenä elämän muutostilanteissa Kampin palvelukeskus 6.5.2015 Yrjö Mattila

Omaishoitaja oikeuksien ja etuuksien viidakossa. Läheisenä elämän muutostilanteissa Kampin palvelukeskus 6.5.2015 Yrjö Mattila Omaishoitaja oikeuksien ja etuuksien viidakossa Läheisenä elämän muutostilanteissa Kampin palvelukeskus 6.5.2015 Yrjö Mattila Omaishoitajien kipupisteitä Vapaapäivät ja palvelusetelin käyttö Työn ja omaishoidon

Lisätiedot

Palveluseteli- sääntökirja

Palveluseteli- sääntökirja Palveluseteli- sään ntökirja Toimittaja: Rauman kaupunki/sosiaali- ja terveysvirasto Muutosilmoitukset oppaan tietoihin: toimistosihteeri Laila Aro-Heinilä p. 834 4554 laila.aro-heinila@rauma.fi SÄÄNTÖKIRJA

Lisätiedot

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas

Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa. oikeusopas Muistisairaan ihmisen ja hänen omaisensa oikeusopas Anna Mäki-Petäjä-Leinonen, erityisasiantuntija, Muistiliitto ry ja Henna Nikumaa, alueohjaaja, Muistiliitto ry (toim.) SISÄLTÖ: I Ihmisoikeudet 1. Muistisairaan

Lisätiedot

Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille

Päijät-Hämeen palveluseteliopas. Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille Päijät-Hämeen palveluseteliopas Opas palvelusetelin käyttöönotosta yrittäjille Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR), Etelä-Suomen maakuntien liittouman sekä kuntien rahoittama kuuden maakunnan yhteinen

Lisätiedot

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu

INFO. Uudistuva vammaispalvelulaki. Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen Assistentti.info 2009. assistentti. Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu assistentti INFO Uudistuva vammaispalvelulaki Oikeus henkilökohtaiseen apuun vahvistuu Sanna Ahola Juha-Pekka Konttinen 2009 INFO sarja nro 6 ISBN 978-952-99384-5-2 (nid.) ISBN 978-952-99384-6-9 (PDF)

Lisätiedot

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5

Sisällys 1 OMAISHOITO 3. 1.1 Omaishoidon tuki 3. 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3. 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1 2 Sisällys 1 OMAISHOITO 3 1.1 Omaishoidon tuki 3 1.2. Omaishoidontuen myöntämisen edellytykset 3 1.3. Hoitoisuuden arvioiminen 5 1.4.Omaishoidon tuen hakeminen 6 1.5. Omaishoitosopimus 6 1.6. Hoidon

Lisätiedot