Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee:"

Transkriptio

1 1(31) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1. Asia Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta ympäristölupamääräysten tarkistamiseksi. Hakemus koskee kallion louhintaa ja murskausta, paikalle tuotavaa siirrettävää asfalttiasemaa, purkuasfaltin vastaanottoa ja murskausta, maabetonin valmistusta sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa, kierrätystä ja loppusijoitusta. Toiminta jatkuu louhinnan, murskauksen sekä asfaltin ja maabetonin valmistuksen osalta voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaisena. Muutos koskee puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa, kierrätystä ja loppusijoitustoimintaa. 2. Hakija: Rudus Oy PL Helsinki LY-tunnus: Päätös, jota lupamääräysten tarkistaminen koskee: Lappeenrannan ympäristö- ja rakennuslautakunta : Annettu julkipanon jälkeen Lohja Rudus Oy Ab Itä-Suomi Törölän kylä tilat ja 1-35 Laskutusosoite: Rudus Oy Ostoreskontra PL Helsinki 3. Laitos (toiminta) ja sen sijainti: Rudus Oy, Pohjonen Lappeenranta, Törölän kylä kiinteistöt: Sorala ( ) ja Korpi ( )

2 2(31) 4. Luvan hakemisen peruste ja lupaviranomaisen toimivalta: Hakemus koskee ympäristöluvanvaraisen toiminnan (kalliokiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema, jäteasfaltin käsittely) ympäristölupamääräysten tarkistamista. Tarkistamishakemuksen yhteydessä toiminnanharjoittaja on esittänyt uutena toiminta ylijäämämaiden käsittelytoimintoja. Laitos on ympäristöluvanvarainen: 1 :n 13 d kohdan kaatopaikka perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 13 a kohdan alle tonnin vuotuiselle jätemäärälle mitoitettu maankaatopaikka perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 7 c kohdan kivenlouhimo tai sellainen muu kuin maanrakennustoimintaan liittyvä kivenlouhimo, jossa kiviainesta käsitellään vähintään 50 päivää ja 7 e kohdan perusteella: kiinteä tai sellainen tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä murskaamo, asfalttiasema tai kalkkikiven jauhatus, jonka toiminta-aika on vähintään 50 päivää vuodessa. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 7 a ja b kohtien perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen. Ympäristönsuojeluasetuksen 1 :n 7 f kohdan kiinteä tai tietylle alueelle sijoitettava siirrettävä asfalttiasema perusteella. Ympäristönsuojeluasetuksen 7 :n 7 c kohdan perusteella lupahakemuksen käsittelee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen Koska alue sijaitsee tärkeällä pohjavesialueella, ei asfalttiasematoimintaa voida käsitellä Valtioneuvoston asetuksen 846/2012 mukaisesti rekisteröintimenettelynä. 5. Asian vireille tulo Hakemus on leimattu saapuneeksi Lappeenrannan seudun ympäristötoimeen Toimintaa koskevat luvat ja sopimukset ja kaavoitustilanne Lappeenrannan ympäristö- ja rakennuslautakunta ( ) myöntämä ympäristölupa on annettu julkipanon jälkeen. Lupamääräysten mukaisesti hakemus ympäristölupaehtojen tarkistamiseksi on määrätty tehtäväksi mennessä. Vaasan hallinto-oikeus on päätökseen liittyvän valituksen johdosta antanut ratkaisun muuttaen ympäristölupamääräyksiä 4, 5 ja 7.

3 3(31) Kohteelle 2002 myönnetty maa-aineslupapäätös on uudistettu (Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta). Alueen kaavoituksessa ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2007 annetun ympäristölupapäätöksen myöntämisen jälkeen. Etelä- Karjalan maakuntakaavassa, jonka ympäristöministeriö on vahvistanut , ottamisalue on merkitty maa- ja metsätalousvaltaiseksi alueeksi. Kooste ennen tarkastusta voimassa olevista ympäristölupamääräyksistä (kursivoidut määräyskohdat ovat Vaasan hallinto-oikeuden päätöksellään muuttamia määräyksiä): 1. Ympäristölupa myönnetään siten, että alueella murskattavan kalliokiviaineksen kokonaismäärä on enimmillään t vuosituotannon ollessa enimmillään t/a, asfalttimassan valmistuksen ollessa enimmillään t/a, murskatun purkuasfaltin ollessa enimmillään t/a ja maabetonin ollessa enimmillään t/a. Alueella ei saa tuoda eikä murskata muualta tuotua kalliokiviainesta. (YsL 43 ) Melu, tärinä ja pöly 2. Räjäytystyötä saa tehdä maanantaista perjantaihin klo Louhintaan liittyvää poraus-, rikotus-, syöttö- ja murskaustoimintaa sekä asfaltin ja maabetonin valmistusta saa tehdä maanantaista perjantaihin klo ja lauantaisin klo Pyöräkoneiden, kaivinkoneiden ja maa-aineksen kuljettamiseen käytettävien ajoneuvojen työaikaa ei rajoiteta edellytyksellä, että annettuja melun rajaarvoja ei ylitetä. (YsL 43, NaapL 17 ). 3. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melu tulee olla mahdollisimman pieni. Se ei saa ylittää A-painotettua ekvivalenttitasoa 55 db klo välisenä aikana, eikä 50 db klo välisenä aikana eikä 45 db klo uusien asuinkiinteistöjen piha-alueilla. Lomaasumiseen käytettävien alueiden piha-alueella melutaso ei saa ylittää A-painotettua ekvivalenttitaso 45 db klo eikä yöohjearvoa 40 db klo välisenä aikana. (YsL 43, YsA 19, VNp /993) 4. Toiminnasta aiheutuvaa melutaso tulee mitata, mikäli toiminnasta tehdään meluvalituksia ympäristönsuojeluviranomaisille. Mittausten yksityiskohtaisista järjestelyistä tulee ennen mittausten

4 4(31) tekemistä laatia suunnitelma, joka tulee esittää hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun johtavalle viranhaltijalle. Mittaukset tulee suorittaa ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja noudattaen ympäristöministeriön ohjetta 1/1995 Ympäristömelun mittaaminen. Mittausraportti tulee toimittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle kuukauden kuluttua mittauksesta. (YsL 46, YsA 19 ) 5. Toiminnasta ei saa tärinän muodossa aiheutua haittaa tai vahinkoa ympäristössä asuville. Louhimistoiminnasta aiheutuva tärinä ei saa ylittää räjäytysalan tärinänormeja. Toiminnanharjoittajan tulee laatia selvitys, jossa arvioidaan asuinkiinteistöille aiheutuva tärinävaikutus sekä tarve kiinteistöjen katselmuksille ja tärinämittauksille. Katselmus ja tärinämittaus tulee suorittaa vähintäänkin kiinteistössä Kuutostie 146 sekä selvityksen perusteella tarvittaessa muissakin kiinteistöissä. Toiminnanharjoittajan laatima selvitys sekä raportit katselmuksista ja tärinämittauksista tulee toimittaa Lappeenrannan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle. (YsL 43, YsL 46, YsA 19 ) 6. Toimintaa tulee harjoittaa siten, ettei pölypäästöistä aiheudu naapureille ja ympäristölle kohtuutonta rasitusta. Liikennealueita, teitä tai varastokasojen on tarvittaessa kasteltava. Tarvittaessa pölyntorjuntaa on hoidettava koteloinnilla tai pressuilla. (YsL 6, NaapL 17 ). Jätteet ja kemikaalit 7. Toiminnassa käytettävät polttoöljyt tulee säilyttää kaksoisvaippasäiliöissä tai polttoainesäiliöt tulee sijoittaa riittävän suuriin tiiviisiin suoja-altaisiin, mahdollisten vuotojen estämiseksi. Työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkauspaikat on suojattava riittävän vahvalla tiiviillä muovikalvolla, jonka päällä on rikkoutumisen estävä cm paksuinen maakerros tai muulla vastaavalla suojauksella. Suojatun alueen sade- ja hulevedet on koottava ja johdettava maastoon öljynerotuskaivon kautta. Purkuputki on varustettava sulkuventtiilillä. Toiminnan päätyttyä suojausrakenteet ja sade- ja hulevesien johtamiseksi tehdyt rakenteen tulee poistaa ja mahdollisesti likaantunut maaaines on vietävä pois alueelta asianmukaisesti käsiteltäväksi. Yksityiskohtainen suunnitelma suojarakenteista tulee esittää Lappeenrannan kaupungin ympäristö- ja rakennuslautakunnalle hyväksyttäväksi.

5 5(31) Työkoneiden tankkauspaikat tulee suojata siten, ettei niistä aiheudu ympäristön pilaantumista. (YsL 5, 7, 8, 43, 45, YsA 19 ). 8. Toiminnassa tulee pyrkiä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän. Toiminnassa syntyvät hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyötykäyttöön ensisijaisesti materiaalina ja toissijaisesti energiana. Jätteet tulee toimittaa käsiteltäväksi kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. WC-jäte tulee toimittaa käsiteltäväksi jätevedenpuhdistamolle tai kunnallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti. Toiminta-alueella ei saa säilyttää eikä varastoida ylimääräistä kalustoa, romuja tai jätteitä. (YsL 43, 45, YsA 19, JL 6, 15 ). 9. Ongelmajätteet ja muut ympäristölle vaaralliset kemikaalit ja haitalliset aineet on varastoitava siten, etteivät ulkopuoliset pääse aineisiin käsiksi. Aineet on säilytettävä suljetuissa ja asianmukaisesti merkityissä astioissa katettuina tai muuten vesitiiviisti. Erilaiset ongelmajätteet on pidettävä erillään toisistaan ja ryhmiteltävä ja merkittävä ominaisuuksiensa mukaan. Öljyjätteeseen ei saa varastoinnin aikana sekoittaa muuta jätettä tai ainetta eikä eri öljyjätelaatuja saa tarpeettomasti sekoittaa keskenään. Nestemäisessä muodossa olevat ongelmajätteet ja kemikaalit on varastoitava tiiviillä ja reunakorokkein varustetulla alustalla siten, ettei niistä aiheudu vaaraa tai haittaa ympäristölle. Ongelmajätteiden pääsy maaperään on estettävä. (YsL 43, 45, JL 6, JA 3 a, 5, 6, 8, VNp 659/1996, VNp 101/1997). Vesi 10. Pohjaveden pinnan korkeutta on tarkkailtava vähintään neljä kertaa vuodessa. Vesiparametrit (sulfaati, nitraatti, nitriitti, sähkönjohtokyky, kloridi, öljy-yhdisteeet, ph ja TOC) on määritettävä kolmen vuoden välein. Kun kiviaineksen ottamisen lisäksi alueella on aloitettu purkuasfaltin käsittelyä, asfaltti- tai maabetoniasematoimintaa tulee edellä mainitut parametrit mitata vuosittain. Mittaustulokset on toimitettava ympäristötoimeen heti mittaustulosten valmistuttua, mikäli tulosten perusteella voidaan epäillä pohjaveden pilaantumista, tai muussa tapauksessa vuosittain, lupamääräyksessä 15 esitetyn vuosiyhteenvedon yhteydessä. (YsL 43, YsL 46, YsA 19 ) 11. Mikäli louhoksesta johdetaan pohja- ja pintavesiä ympäristöön, ne on johdettava laskeutusaltaan kautta kivipölyn poistamiseksi. Öljyvahinkojen varalta laskeutusaltaassa on oltava öljynerotusosasto. (YsL 43 )

6 6(31) Muut määräykset 12. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle on laitosalueella oltava riittävä määrä imeytysmateriaalia saatavilla. Vuotoina ympäristöön päässeet polttoaineet ja muut aineet on kerättävä välittömästi talteen. (YsL 43, JL 6, JA 8 ). 13. Laitoksen toiminnasta tulee pitää kirjaa. Kirjanpitoon tulee merkitä käytettyjen raaka-aineiden laatu ja määrä, räjäytykset ja niissä käytetyn räjähdysaineen määrä, laitoksen tuotantomäärät ja toiminnassa syntyvien jätteiden määrä, laatu ja edelleen toimittaminen. Lisäksi poikkeuksellisista laitoksen toimintaan liittyvistä häiriö- ja vuototilanteista, niiden syistä ja korjaustoimenpiteistä tulee pitää käyttöpäiväkirjaa. Kirjanpito ja käyttöpäiväkirja tulee olla viranomaisten saatavilla. (YsL 5, 43, 46, YsA 19 ). 14. Toiminnasta on raportoitava ympäristönsuojelun tietojärjestelmään vuosittain kunkin kalenterivuoden osalta viimeistään seuraavan vuoden maaliskuun loppuun mennessä. Raportti, jonka on sisällettävä toiminta-ajat, polttoainetiedot, päästöt ilmaan, jätetiedot sekä pohjavedentarkkailutulokset on lähetettävä Lappeenrannan kaupungin ympäristötoimeen. (YsL 43). 15. Asemaa hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19 ). 16. Mahdollisista onnettomuuksista on tehtävä viipymättä ilmoitus pelastus- ja ympäristönsuojeluviranomaisille. (YsL 43, YsA 19 ). 17. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 43, YsA 19 ). 18. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon myös melu-, pöly- ja tärinäpäästöjen ehkäisemisessä. (YsL 4, 43 ) 19. Ympäristölupamääräykset tulee esittää tarkistettavaksi mennessä. Selvityksiin tulee liittää selvitykset melusta, pölystä ja jätemateriaalien käsittelystä. (YsL 55 ). 20. Ympäristölupapäätöksen tultua lainvoimaiseksi, tulee ennen ensimmäistä louhinta- ja murskaustoimintaa järjestää alueella tarkastus. Viimeistään tarkastuksen yhteydessä

7 7(31) toiminnanharjoittajan tulee esittää turvallisuussuunnitelma. (YsL 43 ) 21. Toiminnan päättyessä tulee alueella olevat varastointi- ja murskausalueet jäädä sellaiseen kuntoon, ettei siitä aiheudu haittaa terveydelle tai ympäristölle. Maisemointi tulee suorittaa maa-ainesten ottoluvan mukaisesti kuitenkin viimeistään kahden vuoden kuluttua toiminnan lopettamisesta. Mikäli maa-ainesten ottolupapäätöksessä on tätä tiukempia lupamääräyksiä, tulee näitä noudattaa. (YsL 43, 45, JL 6 ). 22. Toiminnanharjoittajan tulee esittää johtavalle ympäristönsuojeluviranhaltijalle hyväksyttäväksi viimeistään kuukautta ennen asfalttijätteen vastaanottamisen aloittamista jätteiden hyödyntämis- ja käsittelytoimintoja koskeva vakuus, joka on suuruudeltaan vähintään Vakuuden määrää voidaan tarvittaessa muuttaa. Mikäli vakuus on määräaikainen, tulee uusi vakuus esittää hyväksyttäväksi viimeistään kolme kuukautta ennen aikaisemman vakuuden määräajan päättymistä. (YsL 42, YsA 19 ) 7. Laitoksen sijaintipaikka ja sen ympäristö Alue sijaitsee n. 15 km länteen Lappeenrannan keskustasta Kouvolan suuntaan, valtatie 6 eteläpuolella. Alueen häiriintyvien kohteiden sijoittelussa ei ole tapahtunut muutoksia lupapäätöksen myöntämisen jälkeen. Lähimmät asuinrakennukset sijaitsevat maa-ainesten ottoalueen ja VT6 pohjoispuolella. Pienimmillään etäisyys louhos- ja murskausalueen rajasta asuinkäytössä olevaan rakennukseen on 590 metriä. 800 metrin etäisyydellä on viisi asuinkäytössä olevaa rakennusta. Lähimmät vapaanajan asunnot sijaitsevat 1,6 km etäisyydellä ottoalueen reunasta. Alue sijaitsee II-luokan pohjavesialueella (Palanut kangas 40551). Pohjavesihavaintoja on tehty tasolla +90,7 +95,5. Ylimmät vesipintahavainnot sijoittuvat kallioharjanteiden rajaamien pienten altaiden kohdalle. Alueella ei ole suuria, hyödynnettäviä pohjavesimääriä. Maaperätutkimustiedot ja avokalliopaljastumien esiintymistiheyden perusteella voidaan todeta, että pohjaveden muodostuminen alueella on vähäistä. Alueen vedet purkautuvat etelään ja koilliseen Suurisuon ja Väärämäenkorven suuntaan. Suunnitelma-alue on Etelä-Karjalan Poski-projektissa luokiteltu maa-ainesten ottoon osittain soveltuvaksi alueeksi.

8 8(31) 8. Laitoksen toiminta ja toiminnan muutokset Hakemus koskee kallion louhintaa ja murskausta, paikalle tuotavaa siirrettävää asfalttiasemaa, purkuasfaltin vastaanottoa ja murskausta, maabetonin valmistusta sekä puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa, kierrätystä ja loppusijoitusta. Toiminta jatkuu louhinnan, murskauksen sekä asfaltin ja maabetonin valmistuksen osalta voimassa olevan ympäristölupapäätöksen mukaisena. Muutos koskee puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa, kierrätystä ja loppusijoitustoimintaa. Louhinta ja murskaus Louhintatyöhön, joka koostuu porauksesta, räjäytyksistä ja rikotuksesta ei esitetä hakemuksessa muutoksia. Toimintaan liittyy sekä erillisiä louhintajaksoja että murskausjaksojen yhteydessä suoritettavia louhintoja. Louhe murskataan asiakkaiden tarpeita vastaaviksi tuotteiksi. Murskaustyöt tehdään kertaluonteisina urakoina tarpeen mukaan. Jäljellä olevan louhittavan ja murskattavan kalliokiviaineksen määrä on m³ eli noin t. Keskimääräinen vuosituotanto on t/a ja enimmillään t/a. Murskalaitos koostuu yleensä esimurskaimesta, välimurskaimesta, yhdestä tai useammasta jälkimurskaimesta ja seulayksiköstä. Murskalaitokset sijoitetaan kulloinkin murskattavana olevan materiaalin läheisyyteen turhien siirtokuljetusten välttämiseksi, huomioiden myös ympäristövaikutusten kannalta mahdollisimman edullinen sijoitus. Asfaltin ja maabetonin valmistu Alueella ei ole valmistettu asfalttia tai maabetonia. Mikäli alueelle sijoittuisi asfalttiasema, arvioidaan sen keskimääräiseksi tuotannoksi t/a ja maksimituotannoksi t/a. Maabetonia valmistetaan vain jos sitä jossain projektissa tarvitaan. Tällöin valmistusmäärät ovat keskimäärin t/a ja enintään t/a. Purkuasfaltti Alueella ei ole käsitelty eikä varastoitu purkuasfalttia. Purkuasfaltti on pääasiassa vanhaa asfalttipäällystettä. Murskattua purkuasfalttia eli asfalttirouhetta on tarkoitus välivarastoida alueella uusiokäyttöä varten. Asfalttirouhetta sekoitetaan uuteen asfalttiin. Murskattua purkuasfalttia käytetään asfaltinvalmistuksessa enintään t/a.

9 9(31) Puhtaiden ylijäämämaiden kierrätys Puhtaiden ylijäämämaiden kierrätys on alueelle suunniteltua uutta toimintaa. Puhtaiden maa-ainesten vastaanottotoiminnan päämääränä on ottaa vastaan alueelle puhtaita maa- ja kiviaineksia, joita ei suoraan pystytä ohjaamaan uudelleenkäyttöön rakennuskohteissa. Toiminnan tavoitteena on mahdollistaa resurssitehokas maa-ainesten käyttö kierrättämällä mahdollisuuksien mukaan ja loppusijoittamalla puhtaita maa- ja kiviaineksia. Alueelle loppusijoitettavat maat käytetään maaainesten ottoalueen maisemointiin. Alueelle loppusijoitetaan puhtaita maa- ja kiviaineksia enintään t/a. Puhtaiden maiden vastaanottotoiminnassa maat jaotellaan ominaisuuksien ja käyttökelpoisuuden mukaan. Vastaanotettavat puhtaat maa-ainekset jaotellaan jakeisiin kuten: kasvualustaksi soveltuvat, kitkamaat (hiekka, moreeni), kivet/louheet sekä mahdolliset muut vastaanotettavat maalajit. Maa-aineksia voidaan jalostaa mm. seulomalla tai sekoittamalla erilaisia maa-aineksia toisiinsa. Humuspitoisista maista voidaan valmistaa multaa tai maanparannusainetta. Puhtaiden maiden vastaanotto- ja kierrätystoiminta sijoittuu kalliopohjalle. Puhtaiden maiden vastaanotto- ja kierrätystoiminnassa käytetään tavallisessa maanrakennustöissä käytettäviä työkoneita. Mikäli vastaanotettavien maiden seassa on muuta, kuin sinne kuuluvaa materiaalia esim. yksittäisiä jätejakeita. erotellaan ne maista, kerätään ja toimitetaan soveltuvaan vastaanotto- tai kierrätyspisteeseen. Vastaanotettavista puhtaiden maiden alkuperästä pidetään kirjaa ja raportoidaan vuosittain viranomaisille. Alueelle loppusijoitettavat maat käytetään ottoalueen maisemointiin. Enimmillään ylijäämämassoja tuodaan alueelle n m³rt eli noin 10 metrin paksuiseksi peittokerrokseksi. Minimissään maisemointiin arvioidaan tarvittavan maita n m³rtr, joka tarkoittaa 0,5 metrin peittokerrosta. Tavoitteena on kuitenkin maisemoida alue monimuotoisemmaksi, mahdollisuuksien mukaan täyttämällä maa-ainesten ottoalue suunnilleen entiselleen. Loppusijoitettavien maiden sijoittumisesta alueelle laaditaan lisäksi erillinen suunnitelmakartta, jota päivitetään maisemoinnin edetessä. Suunnitelmakartalla esitetään myös vastaanottotoiminnan kulloinenkin sijoittuminen alueelle. Suunnitelmakartta esitetään vuosittain viranomaiselle. Päivittäiset työajat Murskaus ma-pe klo la klo Poraus ma-pe klo la klo

10 10(31) Rikotus ma-pe klo la klo Räjäytykset ma-pe klo Tuotannon valmistelevat työt ma-pe klo 6.00 alkaen Kuormaus ja kuljetus ma-su ympäri vuorokauden Asfalttiasema ma-pe klo la klo Maabetoniasema ma-pe klo la klo Liikenne Myyntikuormauksia ja kuljetuksia tehdään läpi vuoden. Kiviainestuotteet kuljetetaan ajoneuvoyhdistelmillä Pohjosen yksityistien liittymästä VT 6:lle. Liikennemäärä kiviaineskuljetusten osalta on noin käyntiä vuorokaudessa. Asfaltti- ja maabetoniaseman ollessa toiminnassa kuljetuksia voi olla käyntiä vuorokaudessa. Liikennemäärä vaihtelee vuodenajan ja tuotteiden markkinatilanteen mukaan. Vedenhankinta ja viemäröinti 9. Ympäristökuormitus ja sen rajoittaminen Alue on talousveden osalta kantoveden varassa. Syntyvät mahdolliset mustat jätevedet johdetaan umpisäiliöön ja tyhjennetään säännöllisin väliajoin, erikseen sovittavan paikallisen jätehuoltoyrityksen toimesta. Louhinta- ja räjäytystöiden sekä murskauksen ympäristölle aiheuttamia haittoja ovat melu tärinä, ilmapaineaalto, pöly sekä mahdollinen kivien sinkoutuminen. Toiminnasta ei aiheudu vesistöön eikä ilmaan kohdistuvien päästöjen osalta muutoksia ympäristöluvassa esitettyihin tietoihin. Toiminnasta ei aiheudu päästöjä maaperään tai pohjaveteen. Tärinä Tärinää aiheutuu räjäytyksistä. Tärinän vähentämiseen käytettäviä toimenpiteitä ovat: Ennen louhintatöiden aloittamista tehdään louhinnan riskinarviointi, jonka perusteella suoritetaan tarvittavat kiinteistökatselmukset, tärinäraja-arvojen määritykset sekä valitaan tärinämittareiden sijoituspaikat. Ennen jokaisen toimintajakson aloittamista lähialueiden asukkaille jaetaan tiedote, jossa kerrotaan toiminnan arvioitu aloitusajankohta, toimintajakson pituus, huomioitavat turvallisuusnäkökohdat sekä yhteystiedot. Louhinnan ympäristövaikutuksia voidaan hallita:

11 11(31) Melu o Kerralla otettavan kiviaineksen määrän, sytytysjärjestelmän ja käytettävien räjähdyspanosten kenttäkohtaisessa mitoituksessa huomioidaan asutukselle aiheutuvien haittojen ennaltaehkäisy ja sitä ohjataan toteutuneiden tärinämittausten perusteella. o Räjäytysten aiheuttamaa tärinää seurataan louhintajaksojen aikana tärinämittarilla lähimmässä asuinkiinteistössä (Kuutostie 146). Kallion poraus suoritetaan usein luonnollisen maanpinnan päällä ympäröivää aluetta korkeammalla, jolloin porausmelulla on edellytykset levitä ympäristöön. Porausmelu on korkeataajuuksista, mikä lisää sen häiritsevyyttä. Toisaalta korkeataajuuksinen melu vaimenee nopeasti, eikä näin ollen leviä kauas. Ilman meluesteitä porausmelu vaimenee alle 55 db:n n metrin etäisyydellä äänilähteestä. Asfaltti- ja maabetoniasemilla melu ei lisää alueen melukuormaa nykyiseen tilanteeseen verrattaessa. Meluntorjuntatoimenpiteiden ja riittävien suojaetäisyyksien ansiosta päiväajan ohjearvon mukainen melutaso (55 db) ja yöajan melutaso (50 db) eivät ylity lähimmissä häiriintyvissä kohteissa. Kallion räjäytyksistä syntyvä melu on kertaluonteista ja lyhytkestoista. Yhden räjähdyksen kestoaika on vajaa sekunti. Räjähdysajankohdat on rajattu arkipäiville klo Meluntorjunnassa keskeistä on murskauslaitoksen tarkoituksenmukainen sijoituspaikan järjestäminen. Meluhaittoja ehkäistään sijoittamalla murskauslaitos mahdollisimman alhaiselle tasolle ympäröivään maastoon nähden siten, että toimipisteen seinämät muodostavat luonnollisen meluesteen lähimpien häiriintyvien kohteiden suuntaan. Lisäksi raaka-aine, pintamaa- ja tuotevarastokasojen sijoittelulla voidaan ehkäistä tehokkaasti melun leviämistä ympäristöön. Toiminnasta on laadittu laskennallinen melumallinnus. Mallinnuksen perusteella louhinta- ja murskaustoiminta sekä asfaltti- ja maabetoniaseman aiheuttama melun keskiäänitaso on alle päivä- ja yöajan ohjearvojen toimintaalueen ympäristössä olevien vakituisten ja loma-asuntojen kohdalla. Valtatie 6:n läheisyydellä tieliikennemelun taso on niin suuri, että rakennuksilla, jotka sijaitsevat tien läheisyydessä, murskaamon melu jää vähintään osittain ja mahdollisesti jopa kokonaisuudessaan tieliikennemelun alle. Lupahakemuksen mukaiset toiminta-ajat ovat huomattavasti lyhyemmät kuin mitä ympäristömeluselvityksessä on käytetty oletuksena (selvityksessä esim. murskausta on oletettu olevan arkisin ympäri vuorokauden ja lauantaisin klo 17 saakka).

12 12(31) Murskauslaitoksen melu on mitattu asuinalueilla vuosina 2007 ja Vuonna 2007 suoritettujen mittausten perusteella voidaan todeta, että kohteen murskausaseman melu ei juurikaan lisää melukuormaa murskausaseman lähimmässä häiriintyvässä kohteessa. Vuonna 2010 tehtyjen mittausten mukaan 770 metrin etäisyydellä suunnitelma-alueesta olevan asuinrakennuksen pihaalueella ei ylittynyt päiväohjearvo 55 db. Yömelumittaukset olivat mittausjakson aikana db, mittausten epävarmuustekijä huomioituna on mahdollista, että tietyissä olosuhteissa yöohjearvo ylittyy tai ei ylity. Viimeisimmän melumittauksen jälkeen VT6 viereen on kasattu pintamaavalli, joka osaltaan vähentää melun leviämistä tien toisella puolella sijaitseviin asuinkiinteistöihin. Edellä mainittujen meluselvitysten ja -mittausten perusteella voidaan todeta, että toiminta suunnitelma-alueella on järjestettävissä siten, että toiminnan aiheuttama melutaso ei ylitä melulle asetettuja ohjearvoja. Jätteet Mikäli vastaanotettavien maiden seassa on muuta, kuin sinne kuuluvaa materiaalia esim. yksittäisiä jätejakeita, erotellaan ne maista, kerätään ja toimitetaan soveltuvaan vastaanotto- tai kierrätyspisteeseen. Asfalttirouheen käsittely ja välivarastointi eivät aiheuta muusta toiminnasta poikkeavia ympäristövaikutuksia. Vaaralliset jätteet säilytetään lukittavassa kontissa niin, että niistä ei aiheudu vaaraa ympäristölle. Jäteöljyt säilytetään siten, että öljyt ja voiteluaineet tulevat erikseen. Astiat säilytetään tiivispohjaisessa lukittavassa kontissa, jossa on valuma-altaat astioiden alla. Öljynsuodattimet, trasselit yms. kiinteät öljyjätteet ja akut varastoidaan omiin jätesäiliöihin, jotka sijaitsevat lukittavassa kontissa. Vaaralliset jätteet toimitetaan ongelmajätelaitokseen tai muuhun vastaavaan valtuutettuun vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Syntyneistä vaarallisista jätteistä ja niiden toimituspaikoista pidetään kirjaa. Pöly Syntyviä pölyhaittoja vähennetään kastelulla. Murskauslaitoksen pölyävät kohteet kastellaan vedellä. Myös kiviaineksen putoamiskorkeuden säätelyllä voidaan estää kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä. Alueella käytettävät murskauslaitokset ovat siirrettäviä ja täyttävät suojaukseltaan c-luokan asemaa. Luokitus C tarkoittaa asfalttiasemaa, joka on varustettu syklonipölynpoistolaitteella.

13 13(31) Pölynpoistolaitteistolla pöly kerätään ja kierrätetään uudelleen tuotantoon. Työmaateiden pölyämistä torjutaan säännöllisesti kunnostamisella ja kastellaan tarvittaessa vedellä ja tai kalsiumkloridilla pölyämisen estämiseksi. Polttonesteet ja vaaralliset jätteet Murskauslaitoksen ollessa alueella, varastoitavan moottoripolttoaineen määrä alueella on noin litraa. Osa polttoaineesta kuuluu myös alueella työskentelevien työkoneiden käyttöön. Myyntikuormausta tekevien koneiden polttoainevarastoa (3000 l/kone) säilytetään alueella jatkuvasti. Näin ollen alueella voi kiireaikaan, jolloin kuormausta suoritetaan kahdella koneella, olla maksimissaan l moottoripolttoöljyä. Alueelle rakennetaan tukitoiminta-alue, jossa varastoidaan polttoja voiteluaineita ja jossa työkoneiden tankkaukset tapahtuvat. Tukitoiminta-alue suojataan tiiviillä muovikalvolla (HDPE), jonka päällä on rikkoutumisen estävä noin 30 cm paksuinen maakerros. Tukitoiminta-alue katetaan sadevesien pääsyn estämiseksi tankkauspaikalle. Tukitoiminta-alueelle sijoitetaan lukittava kontti, johon sijoitetaan polttoainesäiliö. Polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaippasäiliöitä, jotka on varustettu ylitäytön estimillä. Tankkauslaitteisto varustetaan sulkuventtiilillä, ettei tankkauslaitteiston vuoto- tai rikkoutumistapauksissa säiliö pääse valumaan tyhjäksi. Tankkauslaitteisto lukitaan luvattoman käytön estämiseksi. Tukitoiminta-alueelle sijoitettavassa kontissa säilytetään myös öljyt, voiteluaineet sekä vaaralliset jätteet. Kontissa on valuma-allas öljy- ja voiteluaineastioiden alla. Tukitoiminta-alueelle varataan öljyntorjuntakalusto ja materiaalia. Tankkauksen yhteydessä mahdollisesti syntyvät roiskeet siivotaan välittömästi pois. Likaantunut maa-aines ja imeytysaine kerätään astiaan, jota säilytetään tukitoiminta-alueen kontissa. Likaantuneet maat toimitetaan ongelmajätelaitokseen tai muuhun vastaavaan valtuutettuun vaarallisten jätteiden käsittelypaikkaan. Ehdotettu tukitoiminta-alueen rakenne poikkeaa voimassa olevan ympäristöluvan lupamääräyksestä numero 7. Sadeveden pääsy tukitoiminta-alueelle estetään katoksella. Tukitoiminta-alueelle ei valu hulevesiä sellaisella tavalla, että niiden jatkuvalle ohjaamiselle maastoon olisi tarvetta. Kuvatunkaltainen ratkaisu estää tehokkaasti polttoaineiden ja öljyjen pääsyn pohjaveteen, eikä erilliselle öljynerotuskaivolle ole tarvetta. Näin toteutettuna tukitoiminta-alue voidaan myös tarvittaessa siirtää tarkoituksenmukaisempaan paikkaan louhinnan edetessä. Vesien johtaminen

14 14(31) 10. Toiminnan ja sen vaikutusten tarkkailu 11. Poikkeukselliset tilanteet ja häiriöpäästöt Ennen toiminnan aloittamista alueen kertyneen pintaveden puhtaus tarkistetaan aistinvaraisesti ja veden pumpataan suunnitelma-alueelle niin, että ne suodattuvat alueella olevan hiekan läpi. Mikäli alueelle muodostuu toiminnan aikana sellaisia määriä hule- tai pintavesiä, joista on haittaa alueen toiminnalle ja ne joudutaan ohjaamaan alueelta pois, rakennetaan selkeytysallas kiintoaineksen ja öljyn erottamista varten. Mikäli toiminnan loputtua ilmenee pintavesien ohjaamistarvetta, laaditaan siitä erillinen suunnitelma. Räjäytysten aiheuttamaa tärinää seurataan louhintajaksojen aikana tärinämittarilla lähimmissä asuinkiinteistössä (Kuutostie 146). Tärinämittaustulokset raportoidaan viranomaisille. Melu- ja pölypäästöjä tarkkaillaan ensisijaisesti aistinvaraisesti. Jos aihetta ilmenee, tehdään mittauksia päästöjen selvittämiseksi. Koska toiminnan etäisyys melulle ja pölylle alttiisiin kohteisiin on yli 500 metriä, ei luvassa tarvitse asettaa määräyksiä melun ja hengitettävien hiukkasten (PM10) tarkkailusta. Alueen pohjaveden korkeutta ja laatua tarkkaillaan kahdesta pohjavedentarkkailuputkesta. Viimeisin näyte on otettu toukokuussa 2013 (lämpötila, ph, sameus, happi, kemiallinen hapenkulutus, sähkönjohtavuus, rauta, mangaani, sulfaatti, nitraatti, kloridi, kokonaiskovuus, alkaliniteetti, polttoainehiilivedyt, mineraaliöljyt, kloformiset ja E.coli bakteerit, haju ja maku). Toiminnan aikana alueen pohjavesiputkista seurataan kerran vuodessa seuraavia parametrejä: lämpötila, ph, sameus, sähkönjohtavuus ja happi. Kyseisiä parametrejä seuraamalla voidaan vetää johtopäätöksiä toiminnan aiheuttamista mahdollisista muutoksista pohjaveden laatuun. Mikäli muutoksia on havaittavissa, voidaan tarvittaessa ottaa näyte laajaa analyysivalikoimaa käyttäen. Tutkimustulokset raportoidaan vuosittain viranomaisille. Mikäli pohjaveden laadussa oleellisia muutoksia, ilmoitetaan niistä välittömästi viranomaisille. Rudus Oy:n ottoalueilla on kartoitettu mahdollisia toiminnan riskejä ja tehty niille riskianalyysejä. Riskien arviointi on osa yrityksen ympäristö- ja laatujärjestelmää (ISO 9001 ja sertifikaatit ). Sertifikaatit kattavat kiviainesten myynnin, tuotannon ja toimitukset sekä raaka-aineiden hankinnan.

15 15(31) Poikkeuksellisissa tilanteissa tehdään aina merkintä työmaapäiväkirjaan ja merkittävistä tilanteista poikkeamaraportti, jonka perusteella päätetään tarvittavista jatkotoimenpiteistä. Tuotantoalueelle on laadittu louhintatöiden turvallisuussuunnitelma, joka pitää sisällään poistumis- ja pelastautumissuunnitelman. Räjäytysten yhteydessä voi ilmaan päästä kiviä, jotka saattavat aiheuttaa omaisuus- ja henkilövahinkoja. Räjäytyksistä tehdään aina tarkemmat räjäytyssuunnitelmat, joiden avulla riskit saadaan minimoitua. Räjäytystöistä varoitetaan varoitustauluin ja soittamalla hälytyspilliä kolme minuuttia ennen räjäytystä. Varmistusmiehet estävät vaarallisille alueelle pääsyn räjäytysten aikana. Työturvallisuudesta huolehditaan asianmukaisella ja säännösten edellyttämällä tavalla. Työssä käytetään ammattitaitoista työvoimaa, joka on perehdytetty ja koulutettu myös riskien ja häiriötilanteiden varalta. Alueella työskennellessä kiinnitetään erityistä huomiota laitteiden ja koneiden kuntoon sekä öljyjen ja polttoaineiden huolelliseen käsittelyyn. Mahdolliset öljypäästöt jäävät maan pintaan ja huomataan normaalisti välittömästi koneiden toimintahäiriöinä. Maahan mahdollisesti jäävä pieni ainesmäärä hapettuu ja hajoaa siinä valon, lämmön ja bakteeritoiminnan myötävaikutuksella lyhyessä ajassa. Päästöjen pääsemistä maaperän kautta pohjaveteen tai valumina pintaveteen voidaan pitää erittäin epätodennäköisenä. Murskauslaitos tankataan sen kulloisessakin sijaintipaikassa, jonne polttoainesäiliö (3 000 l) siirretään pyöräkuormaajalla tankkauksen ajaksi. Käytettävä polttoainesäiliöt ovat tieliikennekäyttöön hyväksyttyjä IBC-säiliötä, jotka kestävät siirtämistä, nostamista ja kuljettamista. Murskauslaitoksen tankkauksessa noudatetaan erityistä huolellisuutta. Mahdollisen onnettomuuden varalta alueella on öljyntorjuntakalusto ja materiaalia. Alueella käsitellään ainoastaan puhtaita maa-aineksia, eikä niiden käsittelystä tai varastoinnista aiheudu vaaraa ympäristölle. 12. Toiminnanharjoittajan esitys lupamääräysten tarkistamiseksi Rudus Oy hakee muutosta voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräykseen 1, niin, että alueella murskattavan kalliokiviaineksen kokonaismäärä on t (nykyisen luvan mukainen t) ja murskattavaa purkuasfalttia käytetään enintään t/a. Muutosta haetaan myös voimassaolevan ympäristöluvan lupamääräykseen numero 7 öljynerotuskaivon osalta. Hakemuksessa on esitetty tukitoiminta-alueen suojausratkaisu,

16 16(31) 13. Lupahakemuksen käsittely jolla estetään poltto- ja voiteluaineiden pääsy maaperään ja pohjaveteen, eikä lupamääräyksessä mainitulle öljynerotuskaivolle ole tarvetta. Lupahakemuksesta tiedottaminen Hakemuksen vireille tulosta on ilmoitettu kuuluttamalla Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan seudun ympäristötoimen ilmoitustauluilla sekä Lappeenrannan kaupungin internetsivuilla Naapureita on kuultu asiasta erikseen kirjeitse. Asiakirjat ovat olleet kuulutuksen ajan nähtävillä Lappeenrannan seudun ympäristötoimessa. Hakemuksesta on kuulutettu Etelä-Saimaa sanomalehdessä Lausunnot Hakemuksen johdosta on jätetty lausunto: Kaakkois-Suomen Elykeskus ( ) Kaakkois-Suomen ELY-keskus katsoo, että nykyisen melko tuoreen ympäristöluvan lupamääräykset ovat toimivia edelleen ja niiden tarkistamiseen toimintaan liittyvä uusi lainsäädäntö huomioiden ei ole huomauttamista. Uutta lainsäädäntöä ko. toimialaan liittyen on tullut voimaan ainakin asetukset 846/2012 asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista ja 800/2010 kivenlouhimoiden, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristönsuojelusta sekä jätelaki 646/2011. Toiminnan laajentaminen ylijäämämaiden vastaanottoon, käsittelyyn ja loppusijoittamiseen alueelle on pohjaveden suojelutavoitteiden kannalta Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen toimintastrategian vastaista. Nykykäytännön mukaisesti pohjavesialueille ei tule sijoittaa pohjavesien kannalta riskialtista uutta toimintaa ja näin ollen ELY-keskus ei puolla hakemusta tältä osin. Kaakkois-Suomen ELY-keskus viittaa pohjavesiriskeihin ja suojaukseen antamaansa lausuntoon Vaasan hallinto-oikeudelle vaarallisten jätteiden, polttoaineiden ja kemikaalien turvallisesta varastoinnista. Tankkauspaikka tulee rakentaa käyttäen tiivistä materiaalia ja keräämällä ja johtamalla hulevedet maastoon öljynerottimen, joka on varustettu sulkuventtiilillä, kautta.

17 17(31) Rudus Oy:n vastine ( ) Kaakkois-Suomen Elykeskukseen lausuntoon: Pohjaveden ja maaperäsuojauksen varmistamiseksi on ehdotettu ympäristökeskuksen esityksestä poikkeavaa rakennetta öljynerotuskaivon osalta. Tukitoiminta-alue katetaan sadevesien pääsyn estämiseksi tankkauspaikalle. Tukitoiminta-alueelle, jossa polttoainesäiliöitä varastoidaan, ei valu hulevesiä sellaisella tavalla, että niiden jatkuvalle ohjaamiselle maastoon olisi tarvetta. Rudus Oy:n näkemyksen mukaan kuvatunlainen ratkaisu estää tehokkaasti polttoaineiden ja öljyjen pääsyn pohjaveteen, eikä erilliselle öljynerotuskaivolle ole tarvetta. Näin toteutettuna tukitoiminta-alue voidaan myös tarvittaessa siirtää tarkoituksenmukaisempaan paikkaan louhinnan edetessä. Pohjavesialueluokituksesta johtuen Rudus Oy ei tule sijoittamaan ylijäämämaiden uudelleenkäyttöön tähtäävää jalostustoimintaa. Alueen jälkihoidon kannalta on kuitenkin hyödyllistä, että alueelle voidaan vastaanottaa muualta tuotuja puhtaita maa-aineksia. Alueelle otetaan vastaan vain sellaisia maita, jotka ovat suoraan hyödynnettävissä alueen maisemoinnissa. Rudus Oy panostaa erityisesti alueelle vastaanotettavien maiden puhtauden varmistamista mm. porteilla, kuormien vastaanottotarkastuksella, tuojan ja kohteen tietojen varmistamisella sekä tarvittaessa haittaaineanalyyseillä ennen alueelle toimittamista. Edellä mainituilla toimenpiteillä huolehditaan, että alueelle tulee vain halutunkaltaisia maa-aineksia. Muistutukset ja mielipiteet Hakemuksen johdosta ei ole jätetty muistutuksia eikä mielipiteitä. Tarkastukset ja neuvottelut Alueella on tehty tarkastus Tarkastuspöytäkirja liitetään hakemusasiakirjoihin. II LUPAPÄÄTÖKSEN RATKAISUOSA 13. Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan ratkaisu Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Lappeenrannan kaupungin ympäristösuojeluviranomaisena tarkistaa ympäristönsuojelulain 55 :n 2 mom. mukaisesti Rudus Oy:n ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisen ympäristölupapäätöksen lupamääräyksiä. Tällä päätöksellä korvataan kokonaisuudessaan myönnetty ympäristölupa ja sen lupamääräykset.

18 18(31) Laitoksen toiminta: 1. Alueella louhittavan ja murskattavan kalliokiviaineksen kokonaismäärä saa olla enintään yhteensä k-m³ (n t) ja vuosituotannon enimmillään t/a kalliomurskeita. Alueella saa rikottaa ja murskata muualta tuotua kiviainesta ylläesitetyn kapasiteetin mukaisin rajoin. Asfalttia ja maabetonia, kumpaakin erikseen, voidaan valmistamaa enimmillään t/a. Jäteasfalttia voidaan varastoida ja murskata enimmillään t/a. Alueella lentotuhkaa ei saa vastaanottaa (YsL 43 ). 2. Alueella voidaan vastaanottaa ja käyttää alueen maisemointiin puhtaita maa- ja kiviaineksia (jäteluokka ) kohteista, joissa ei ole harjoitettu maaperän pilaantumisriskiä aiheuttavia toimintoja. Alueelle voidaan sijoittaa enintään n ktr-m 3 puhtaita maa- ja kiviaineksia. Vuodessa alueella vastaanotettavan maamassan määrä voi olla enimmillään t/a. Alueella ei saa käsitellä muita maa-aineksia. Alueella ei saa ottaa vastaan tai välivarastoida muita jätteitä. Jäteasfaltti ei saa sisältää kivihiilitervaa, vaarallista jätettä kuten öljyä tai vaarallisia kemi (YsL 43 ja 45, YsA 20, YsL 7, JL 13 ) 3. Kivenlouhinta ja -murskaamo tulee sijoittaa yli 300 metrin ja asfalttiasema yli 150 metrin etäisyydelle asumiseen tai lomaasumiseen käytettävästä rakennuksesta tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevaan oleskeluun tarkoitettuun pihaalueeseen tai muuhun häiriölle alttiiseen kohtaan. (YsL 6 ja 43, VnA 800/2010 3, VnA 846/2012) 4. Toiminta-alue tulee rajata maastossa maa-aineslupapäätöksen mukaisesti. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä esim. lukittavalla portilla. Alueen sisääntulon ulkopuolella tulee olla yleisön nähtävillä taulu, jossa ilmoitetaan toiminnanharjoittajan ja toimintaan liittyvät oleelliset tiedot. Työkoneiden huolto-, säilytys- ja tankkauspaikat eli tukitoiminta-alueet on merkittävä maastoon siten, että ne ovat helposti havaittavissa. (YsL 5, YsA 19, VnA 800/2010) 5. Alueelle tuotavien ylijäämämaiden alueet tulee merkitä selvästi siten, että alueelle tuotavat kuormat ovat myöhemmin tunnistettavissa ennen niiden levittämistä. Asfalttijätteille tulee varata erillinen, merkitty alue. (YSL 43 ja 45, YsA 19, JL 12 ) 6. Louhinta- ja murskaus-, sekä asfaltti- ja maabetoniaseman toimintajaksoista on ilmoitettava kirjallisesti ympäristötoimeen vähintään 7 päivää ennen jokaista toimintajaksoa. Toimintajaksoilmoituksessa tulee esittää louhinnasta ja

19 19(31) murskauksesta vastaavat henkilöt sekä heidän yhteystietonsa, toiminnan kesto. Asuinkiinteistöille, jotka sijaitsevat 500 etäisyydellä ottoalueen reunasta ja murskauslaitoksesta, tulee vähintään 7 päivää ennen jokaista toimintajaksoa toimittaa vastaava ilmoitus. (YsL 43, YsA 19 ) 7. Louhinta- ja murskaustoimintaa voidaan harjoittaa seuraavasti, edellyttäen etteivät määräyksessä 13 annetut melun raja-arvot ylity: - Murskaus ma-pe klo la klo Poraus ma-pe klo la klo Rikotus ma-pe klo la klo Räjäytykset ma-pe klo Tuotannon valmistelevat työt ma-pe klo 6.00 alkaen - Kuormaus ja kuljetus ma-su ympäri vuorokauden - Asfalttiasema ma-pe klo la klo Maabetoniasema ma-pe klo la klo (YsL 43, VnA 800/ ) 8. Toiminnanharjoittajan on oltava riittävästi selvillä alansa parhaan mahdollisen tekniikan kehittymisestä ja varauduttava sen käyttöönottoon myös melu-, pölypäästöjen ehkäisemisessä. (YsL 4, 43 ) 9. Toiminnan valvonnan sekä onnettomuus- ja häiriötilanteita varten toiminnalle on nimettävä vastuuhenkilö, jonka yhteystiedot on toimitettava ympäristötoimelle ennen toiminnan aloittamista. Yhteystiedot on pidettävä ajan tasalla. Asemaa hoitava henkilöstö tulee perehdyttää tämän ympäristöluvan ehtojen sekä poikkeuksellisten vahinkotilanteiden varalle. Henkilökunnan käytössä tulee olla riittävät asemaa koskevat käyttö- ja huolto-ohjeet sekä ohjeet kohteista, jotka on säännöllisesti tarkistettava turvallisen käytön varmistamiseksi. (YsL 43, YsA 19, VnA 800/ , VnA 846/ ) 10. Toiminnanharjoittajan tulee tarkistaa läjitysalue, sen käyttö ja rakenteet säännöllisesti. Ajankohtana kun maa-ainesten läjitystoiminta on käynnistä, tulee alue tarkistaa vähintään viikoittain. Tarvittaessa toiminnanharjoittajan on ryhdyttävä kunnossapitotöihin. (YsL 43 ja 45, YsA 19 ja 20, VnA846/ ) 11. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnan ja luvanhaltijan muutoksista ympäristönsuojeluviranomaiselle. (YsL 43, YsA 19, VnA 846/ ). 12. Toiminnanharjoittajan tulee ilmoittaa maanläjitys-, asfalttiaseman ja maabetoniaseman toiminnan aloittamisesta ympäristötoimeen aloitustarkastuksen pitämistä varten. (YsL 43, YsA 19 )

20 20(31) Melu, pöly, haju, tärinä 13. Laitoksen toiminnasta aiheutuva melutaso ei saa ylittää seuraavia melun raja-arvoja: - Asuinkiinteistöjen piha-alueilla keskiäänitasoa 55 db klo ja keskiäänitasoa 50 db klo Vapaa-ajankiinteistöksi kaavoitettujen vapaaajanrakennusten piha-alueilla keskiäänitasoa 45 db klo ja 40 db klo (YsL 43, YsA 19, Vnp /993, VnA 800/2010 7, VnA 846/2012) 14. Toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten (PM 10 ) 2. suurin vuorokausikeskiarvo ei saa ylittää asuinrakennusten piha-alueella vuorokausiraja-arvopitoisuutta 70 µg/m³. Pitkäaikaisessa toiminnassa (yli kuukauden kestävä toiminta) raja-arvopitoisuutta verrataan kalenterikuukauteen ja lyhytaikaisissa mittauksissa mittausjaksoon. Toiminnasta aiheutuvien hengitettävien hiukkasten vuorokausipitoisuuden raja-arvon 50 µg/m³ ylityksiä saa esiintyä enintään 35 kpl kalenterivuodessa. (YsL 43, YsA 19, VnA 800/ ) 15. Pölyämisen estäminen: - Porausvaunut tulee varustaa pölynkeräyslaitteilla tai käyttämällä muuta, pölyn leviämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. - Kuormattavan ja murskauslaitoksen kuljettimelta varastokasaan putoavan kiviaineksen pölyämistä on estettävä säätämällä putoamiskorkeus mahdollisimman pieneksi, kiinnittämällä murskauslaitteistojen kuljettimien päähän pölyämistä estävät suojat tai käyttämällä muuta pölyn leviämisen estämisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. - Pölyn joutumista ympäristöön on estettävä kastelemalla tai koteloimalla päästölähteet kattavasti ja tiiviisti taikka käyttämällä muuta pölyn torjumisen kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Suodattamien asianmukaisesta toiminnasta on huolehdittava. - Varastokasat ja ajoneuvojen kuormat on tarvittaessa kasteltava ja pölyn leviäminen ajoneuvoista toimintaalueen ulkopuolelle estettävä. - Alueella ei saa käyttää kalsiumkloridia tai aineita kuin vettä pölyn sitomiseen. (YsL 43, VnA 800/2010 4, VnA 846/ ) 16. Murskalaitos, asfalttiasema ja maabetoniasema tulee sijoittaa maastossa mahdollisuuksien mukaan toimintaalueen alimmalle tasolle, sellaiselle paikalle, jossa voidaan parhaiten hyödyntää luontaisten olosuhteiden melulta ja

21 21(31) pölyämiseltä suojaavia ominaisuuksia. Tarvittaessa melun ja pölyn etenemistä tulee estää varastokasojen sijoittelulla ja/tai muilla esteillä kuten meluvalleilla ja menetelmillä. Meluesteiden sijoittamista säädetään jatkuvatoimisilla melumittauksilla. (VnA 800/2010 6, VnA 846/ ja 8, YsL 43, YsA 19 ) 17. Hajun leviämisen estämiseksi hajulähteet on sijoitettava ympäristön kannalta parhaan käytännön mukaisesti. Hajun leviämistä on torjuttava koteloinneilla ja katteilla tai käyttämällä muutoin hajuntorjunnan kannalta parasta käyttökelpoista tekniikkaa. Asfalttimassakuormat on peitettävä välittömästi lastauksen jälkeen. (YsL 43, VnA 846/ ) 18. Murskalaitoksen ja asfalttiaseman melua on tarvittaessa torjuttava koteloinnein, kumituksin tai muilla vastaavilla ääniteknisesti parhailla meluntorjuntatoimilla. (YsL 43, VnA 800/2010 6, VnA 846/ ). 19. Rakennekatselmus ja tärinämittaus tulee suorittaa vähintään kiinteistössä Kuutostie 146 sekä muissa räjäytysten riskinarvioinnin toteutussuunnitelman mukaisissa kohteissa. Toiminnanharjoittajan tulee ylläpitää tärinän seurannan toteutussuunnitelmaa, jossa tulee esittää seuraavat tekijät: - Rakennukset, joissa tehdään rakennekatselmukset ja tärinämittaukset - Tärinäraja-arvojen (heilahdusnopeuden pystykomponentti V Ve, mm/s) määrityksen kriittisimmille, louhintatyötä rajoittaville rakennuksille, rakenteille, laitteille ja toiminnoille. - Tarvittavien suojaustoimenpiteiden määritykset Tärinämittausraportit tulee toimittaa tiedoksi ympäristötoimeen räjäytysjaksojen jälkeen (YsL 43 ja 46, YsA 19 ) 20. Tärinän raja-arvoina tulee käyttää Sosiaali- ja terveysministeriön Turvallisuusmääräykset 16:0 Räjäytysalan normeja- julkaisun ohjeita. (YsL 43 ja YsA 19 ). Maa-ainesten käsittely 21. Muualta tuotavia maamassoja voidaan käyttää kalliopohjaisella alueella siten, että läjittäminen ei ole ristiriidassa maa-aineslupapäätöksen kanssa. Kalliopohja tulee muotoilla siten, että sinne ei jää vettä kerääviä painanteita ja että alue on otettavissa metsätalouskäyttöön. (YsL 43, YsA 19 )

22 22(31) 22. Maamassat tulee läjittää suunnittelualueelle hakemuksen suunnitelmapiirustuksen mukaisesti. Täyttöalueen korko saa olla enintään n. +92,5 m. Maisemointiin käytettävän maakerroksen paksuus saa tasaisella alueella olla enintään n. 0,5 m paksuinen. Rinteiden maisemoinnissa paksuus voi olla suurempi, jotta rintauksen 1:3 ja 1:4 maisemointi voidaan toteuttaa. Maamassat tulee läjittää osaalueittain siten, että alueen maisemointi voidaan toteuttaa ympäröivään alueeseen soveltuvasti myös tilanteessa, jossa alueelle tuotavien massojen kokonaismäärä on pienempi kuin hakemuksessa esitetty maksimiläjitysmäärä. Alueen rakentumisen toteuttaminen tulee esittää vuosittain annettavan vuosiraportin yhteydessä. Mikäli toiminnan loppuessa toteutumissuunnitelma poikkeaa esitetyistä piirustuksista, tulee toiminnanharjoittajat esittää muutetut piirustukset hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle. (YsL 43 ja 45, JL 13 ) 23. Ylijäämämaiden ja jäteasfaltin tuojan tulee antaa kuormaa koskeva siirtoasiakirja alueen pitäjälle. (JL 121, JA 24, VnA 846/ ). 24. Epäiltäessä maa-ainesten soveltuvuutta alueelle tulee sinne tuotavien tai tuotujen maa-ainesten laatu tulee selvittää tutkimalla maa-aineksen haitta-ainepitoisuudet. Ympäristönsuojeluviranhaltija antaa tarvittaessa tarkempia ohjeita tutkimusten suorittamisesta. Alueelle tuotavien maaainesten haitta-ainepitoisuudet eivät saa ylittää valtioneuvoston asetuksen 214/2007 mukaisia kynnysarvoja. Mikäli alueelle on tuotu yli kynnysarvon ylittäviä maaaineksia, tulee massat poistaa alueelta ja kuljettaa ne maaainesten vastaanottopaikkaa, jolla on lupa vastaanottaa kyseisen kaltaisia maa-aineksia. (YsL 7, 8, 43, 45 ja 46, JL 13 ) 25. Mikäli alueelle tuodaan muita jätteitä kuin puhtaita maaaineksia, tulee ne pitää erillään maa-aineksista ja toimittaa paikkaan, jolla on ympäristölupa kyseisen jätteen vastaanottoon ja käsittelyyn. (YsL 43 ja 45, YsA 19 ja 20, JL 13, 15 ja 120 ) Vesistö, Pohjavedet 26. Pohjaveden pinnankorkeutta on seurattava kahdesta alueella olevasta pohjavesiputkesta neljä kertaa vuodessa (talvi, kevät, kesä ja syksy). Mikäli alueella ei vastaanoteta asfalttia tai muualta tuotuja ylijäämämaita otetaan pohjavesiputkista vuosittain näytteet, joista määritetään lämpötila, ph, sameus, sähköjohtavuus, happi sekä öljyhiilivedyt. Asfalttijätteen ja ylijäämämaiden

23 23(31) vastaanottotoiminnan käynnistyessä otetaan tarkkailuputkista vuosittain näytteet huhti-toukokuussa. Näytteistä määritetään: koliformiset bakteerit, Escherichia coli, haju, ulkonäkö, ph, ammonium-n, nitraatti-n, nitriitti-n, kokonais-p, CODMn, rauta, mangaani, fluoridi, väri, sameus, sähkönjohtavuus, kloridi, sulfaatti, kokonaiskovuus ja öljyhiilivedyt.. Tutkimustulokset tulee toimittaa ympäristötoimeen niiden valmistuttua. Tarvittaessa tarkkailuohjelmaa voidaan muuttaa ympäristönsuojelun viranhaltijan päätöksellä (YsL 5, 8 ja ja 46, YsA 19 ) 27. Louhokselta ympäristöön johdettavat vedet tulee ohjata joko laskeutusaltaan kautta ympäristöön tai johtamalla ne alueella olevan sorakerroksen kautta imeytykseen. Toiminnanharjoittajan tulee esittää toteutettava suunnitelma hyväksyttäväksi ympäristönsuojelun viranhaltijalle. Ennen vesien poisjohtamista tulee varmistaa, etteivät vedet sisällä epäpuhtauksia kuten öljyhiilivetyjä. Imeytyskentän imeytysmateriaalien paksuus tulee olla vähintään 2 m Imeytyskenttä tulee merkitä alueen asemapiirrokseen. Öljyvahinkojen varalta laskeutusaltaassa on oltava öljynerotusosasto. Laskeutusaltaan kuntoa ja toimivuutta on seurattava säännöllisesti ja tarvittaessa on ryhdyttävä toimenpiteisiin altaan kunnostamiseksi. (YsL 43, VnA 846/ ) 28. Käymäläjätteet tulee käsitellä joko tiivispohjaisessa kuivakäymälässä tai johtaa umpisäiliöön. Tarvittaessa järjestelmälle on haettava Maankäyttö- ja rakennuslain mukaista toimenpidelupaa jätevesien käsittelyjärjestelmälle. (YsL 43 ja 45, Valtioneuvoston asetus. 209/2011 talousjätevesien käsittelystä) Kemikaalit, jätteet, onnettomuuksien estäminen 29. Alueella varastoitavien polttonestesäiliöiden on oltava kaksoisvaippasäiliöitä tai kiinteästi valuma-altaallisia säiliöitä. Säiliöt on varustettava tyyppikilvellä, varastosäiliön varoitusmerkein, ylitäytönestimillä ja laponestojärjestelmällä. Tankkauslaitteistot on varustettava lukittavilla sulkuventtiileillä. (YsL 5, 7, 8 ja 43, YsA 19, VnA 800/2010 9, VnA 11 ) 30. Alueelle sijoitettavat irralliset polttonestesäiliöt, lukuun ottamatta murskauslaitoksen välittömässä yhteydessä oleva

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 243/11.01.00.00/2016 1(5) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 18.5.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(6) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.

LAPPEENRANNAN KAUPUNKI Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten. 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2. 1 / 17 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Ympäristölupamääräysten PL 302/Pohjolankatu 14 tarkistamisesta 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 3.2.2016 I LUPAPÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Alavieskan kylä, määräala tilasta Takamehtä RN:o 37:5 Tekninen lautakunta 4 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Maatalousyhtymä Myntille Teknltk 4 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija

Lisätiedot

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen

Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki. Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen Tekninen lautakunta 33 17.06.2015 Ympäristölupa Metsähallitus, Rautavaara, Rautavaaran Valtionmaa 1:5, Lehmimäki Tekla 17.06.2015 33 Valmistelija ympäristötarkastaja Pirkko Nevalainen 1. ASIA Ympäristölupa

Lisätiedot

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus

Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu. Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus Pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten valmistelu Hanna Lönngren Suomen ympäristökeskus hanna.lonngren@ymparisto.fi Pk-mallilupahanke Opas pienten ja keskisuurten toimintojen ympäristölupapäätösten

Lisätiedot

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä.

1/YMPLA 28.5.2014. Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO. Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä. 1/YMPLA 28.5.2014 LOIMAAN KAUPUNKI MAA-AINESLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta M2/2014 Ympla 28.5.2014 65 Loimijoentie 74 32440 ALASTARO HAKIJA: Maa- ja pohjarakennus Eino Pietilä 32610 Vampula OTTOALUE: MAANOMISTUS:

Lisätiedot

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle

Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle Ympäristöjaosto 38 08.07.2014 Ympäristöluvan myöntäminen Autovaruste H. Haapanen Oy:n harjoittamalle puun varastoinnille ja murskaukselle 470/11.01.00/2014, 352/10.00.00.03/2014 YMPJAOST 38 HAKIJA Autovaruste

Lisätiedot

Valtioneuvoston asetus

Valtioneuvoston asetus Valtioneuvoston asetus asfalttiasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista Annettu Helsingissä 27 päivänä toukokuuta 2010 Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti, joka on tehty ympäristöministeriön esittelystä,

Lisätiedot

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta

Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 398/11.01.00.00/2017 28 Lausunto Turun kaupungin ympäristönsuojelulle JJ Kaivin & Kallio Oy:n ympäristölupahakemuksesta Ympäristösihteeri Katja Holttinen 12.4.2017:

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. 1 JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.1.2003 Kokouspvm 16.1.2003 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN. 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta MAA-AINESLUVAN Pohjolankatu 14 MUUTTAMISESTA 53100 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1/5 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lisätiedot

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi

Liite 1. Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä. NCC Roads Oy Äyritie 8 C FIN-01510 VANTAA nccroads@ncc.fi Liite 1 Yleiskuvaus toiminnasta sekä yleisölle tarkoitettu tiivistelmä Alueelle haetaan ympäristölupaa kallion louhintaan ja louheen murskaukseen, sekä pintamaiden vastaanottoon toistaiseksi alkaen vuodesta

Lisätiedot

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA

ROMUNKÄSITTELYLAITOS. Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA ROMUNKÄSITTELYLAITOS Raahen Romu Oy SEURANTA- JA TARKKAILUSUUNNITELMA 28.4.2015 Raahen Romu Oy / Seuranta ja tarkkailusuunnitelma 28.4.2014 1/4 1. Laitokselle käsiteltäviksi hyväksyttävät materiaalit Raahen

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp)

Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Turun kaupunki Kokouspvm Asia 1 11934-2012 (235) Ympäristölupahakemus / Kiinteistöliikelaitos, puhtaan betonijätteen pulverointi (Kuparikatu 7-15) (Ymp) Tiivistelmä: - Ympkaalk 23 Ympäristönsuojelu 3.1.2013/

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 6. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.01.2016 Sivu 1 / 1 4343/2014 11.01.00 6 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös, maa-ainesten varastointi ja käsittely, Espoon kaupungin tekninen keskus, Hannus Valmistelijat

Lisätiedot

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta

TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA. Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta TEURASTAMOTOIMINNAN YMPÄRISTÖLUPA Anna Järvinen vs. ympäristönsuojelusihteeri Kosken Tl kunta Ympäristölupa tarvitaan: Kun tuotantokapasiteetti on vähintään 5 tonnia ruhoja päivässä. Toimintaan, josta

Lisätiedot

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1.

11 20.03.2015. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Pudasjärven kaupungin Livon kylälle, tilalle Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1. Oulunkaaren ympäristölautakunta 11 20.03.2015 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupunki, Livon kylä, Tervatöyräs, Pudasjärven valtionmaa 615-893-10-1, Metsähallitus, MT, Pohjanmaa-Kainuu OULYMP 11 ASIA

Lisätiedot

I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

I PÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI PÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta ympäristölupamääräysten tarkistamisesta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 21.11.2012 jälkeen I PÄÄTÖKSEN

Lisätiedot

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy

Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy TURUN KAUPUNKI Kokouspvm Asia 1 Ympäristö- ja kaavoituslautakunta 586 05.09.2006 3 Ymp 10193-2006 (235) Ympäristölupahakemus / Betonilaatta Oy Ympkaalk 586 Tiivistelmä: - Ympäristönsuojelutoimisto 25.8.2006/Fredrik

Lisätiedot

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12

Toiminnan sijainti Alavieskan kunnan Taluskylä, määräala tilasta Huhtervu 13:12 Tekninen lautakunta 6 28.01.2015 Ympäristöluvan myöntäminen Kuljetuspolar Oy:lle Teknltk 6 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee maa-aineksen ottamista. Hakija Kuljetuspolar

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 1 (20) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 29.12.2014 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen 1(18) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 17.10.2012 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY

YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ympäristölautakunta 26 26.08.2014 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/KONEURAKOINTI JA KULJETUS J. ISOMÖTTÖNEN OY Ymp 26 Valmistelija vs.rakennustarkastaja Jyri Harju, puh 040 848 8243 HAKEMUS Koneurakointi ja Kuljetus

Lisätiedot

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta

lausuntoa Energia- ja Kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 256/11.01.00.00/2016 13 Lausunto Energia- ja kierrätysparkki Oy:n ympäristölupahakemuksesta Terveystarkastaja Kirsi Puola 8.3.2016: Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen 1(15) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 19.10.2011 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin

Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Katsaus maa-ainesten ottamista ja jalostamista koskevaan ympäristönsuojelun lainsäädäntöön ja alan ohjeisiin Silja Suominen, ympäristötarkastaja Pohjavedensuojelu maa-ainesten ottamisessa ja jalostamisessa

Lisätiedot

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto

Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto Kunnanhallitus 181 24.10.2016 Tykkimäen Sora Oy:n maa-aineslupahakemus ja ympäristölupahakemukset, lausunto 710/10.03.00.09/2016 Kunnanhallitus 24.10.2016 181 Kouvolan kaupungin ympäristöpalvelut pyytää

Lisätiedot

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös.

Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa koskeva ympäristölupapäätös. LIPERIN KUNTA Ympäristölupapäätös 2 / 2015 Tekninen lautakunta / lupajaos Annettu julkipanon jälkeen 29.6.2015 ASIA HAKIJA Liperin kunnan Taipaleen kylän tilalle Hiekkasärkkä RN:o 80:9 sijoitettavaa murskausasemaa

Lisätiedot

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti

South West Karting FIN ry Detmarinkuja 3 D 21 20610 Turku. Kartingradan toiminta ja sijainti YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS: SOUTH WEST KARTING FIN RY. YMPLTK 44 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 39 :n mukaisesta South West Karting FIN ry:n ympäristölupahakemuksesta, joka koskee moottoriurheiluradalle myönnetyn

Lisätiedot

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat

Yleisötilaisuuden ympäristöasiat. Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuuden ympäristöasiat Ilmoitukset ja luvat Yleisötilaisuudesta mahdollisesti vaadittavia ilmoituksia ja lupia Meluilmoitus Ympäristönsuojelulaki 527/2014 Jätehuoltosuunnitelma Jätelaki 646/2011

Lisätiedot

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy

38 22.05.2014. Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 38 22.05.2014 Ympäristölupahakemus kiviaineksen murskaukselle Iin kunnan Olhavan kylään, hakijana Rudus Oy OULYMP 38 ASIA LUVAN HAKIJA Ympäristönsuojelulain 28 :n mukainen

Lisätiedot

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Joutsan kunnassa.

Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus, joka koskee kallion louhintaa ja murskausta Joutsan kunnassa. Teknisen lautakunnan lupajaosto 29 06.05.2010 YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIINTEISTÖLLE MESIÄINEN RN:O 1:182 MARJOTAIPALEEN KYLÄSSÄ 91/60/602/2009 Lupaj 29 ASIA Ympäristönsuojelulain 35 :n mukainen ympäristölupahakemus,

Lisätiedot

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle.

Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle, louheen ja murskeen lastaukselle. Ympäristölautakunta 73 30.10.2014 Ympäristölupa, Suomussalmen KTK Oy, kivenmurskaus YMP 73 Suomussalmen KTK Oy, Juntusrannantie 9, 89600 Suomussalmi, hakee ympäristölupaa kallion louhinnalle, rikotukselle,

Lisätiedot

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää

21 15.04.2014. Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää Oulunkaaren ympäristölautakunta 21 15.04.2014 Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten ottamiseen Siuruan kylään Pudasjärvelle, hakijana Juha Järvenpää OULYMP 21 HAKIJA Juha Järvenpää Kalliosuontie 517

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätös annettu 23.5.2012 julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätös annettu 23.5.2012 julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1(21) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta Pohjolankatu 14 53100 LAPPEENRANTA Päätös annettu 23.5.2012 julkipanon jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMAOSA 1.

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus H HAKIJA As. Oy Kyläsepänkatu 9 Kyläsepänkatu 9 33270 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-207-1124-12-H VIREILLETULOPERUSTE Ympäristönsuojelulaki 78 VIREILLETULOAIKA 10.5.2010

Lisätiedot

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone

KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9. kunnantalo, lautakuntien kokoushuone KONNEVEDEN KUNTA KOKOUSPÖYTÄKIRJA\ESITYSLISTA No2/2012 YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN LUPAJAOSTO Sivu 9 KOKOUSAIKA 26.4.2012 klo 19.00 20.55 KOKOUSPAIKKA SAAPUVILLA OLLEET JÄSENET (ja merkintä siitä, kuka toimi

Lisätiedot

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla

Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 1/YMPLA 27.1.2016 LOIMAAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Y1/2016 Ympla 27.1.2016 3 Loimijoentie 74 Annetaan julkipanon jälkeen 32440 Alastaro 29.1.2016 ASIA LUVAN HAKIJA Päätös Suomen

Lisätiedot

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1

Johtava ympäristötarkastaja 30.01.2012 1 576/67/675/2011 YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN (86/2000) 60 :N MUKAINEN ILMOITUS MELUA JA TÄRINÄÄ AIHEUTTAVASTA TILAPÄISESTÄ TOIMINNASTA; Lujatalo Oy, Kiveläntie 4, Lohja. Ilmoitus erityisen häiritsevää melua aiheuttavasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy

Ympäristölautakunta 24 31.03.2015. Ympäristölupa, Morenia Oy Ympäristölautakunta 24 31.03.2015 Ympäristölupa, Morenia Oy YMP 24 Morenia Oy, Automaatiotie 1, 90310 OULUNSALO, hakee ympäristölupaa soran murskaukseen ja tuotteiden lastaamiseen varastointiin ja kuljetuksiin

Lisätiedot

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.

Asianro 36/ / Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04. Raision kaupunki Pöytäkirja 1 (1) Asianro 36/11.01.00/2012 30 Lausunto koskien ympäristölupapäätöksen lupamääräysten tarkistamista / Läänin Kuljetus Oy, Rusko (ESAVI/282/04.08/2011) Terveystarkastaja Kirsi

Lisätiedot

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym

Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym Tekninen lautakunta 90 18.05.2011 Ympäristölupa, Kallio + asfaltti, Kalliosuo, Kalliomurske 084-402-26-135 ym TEKNLK 90 Valmistelija: ympäristösihteeri Jussi Muilu, p. 0400 519 572, jussi.muilu@haukipudas.fi

Lisätiedot

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus

Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus HAKIJA Oy Teboil Ab PL 102 00121 HELSINKI KIINTEISTÖT Punkalaitumen kunnassa osoitteessa Lauttakyläntie 6, 31900 PUNKA- LAIDUN kiinteistörekisteritunnus 619-425-2-17 Kiinteistön omistaa Oy Teboil Ab. VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa.

Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta, joka koskee soran murskausta. Kyseessä on uusi ympäristölupa. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA PÄÄTÖS Annettu julkipanon jälkeen Diaarinro Karp 17/2012 Antopäivä 24.1.2012 ASIA HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 35 :n mukaisesta ympäristölupahakemuksesta,

Lisätiedot

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa.

Lautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa. Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 21.12.2016 Ympäristölupa/Tilausliikenne Ola Mäensivu Rakennus- ja ympäristölautakunta 33 Tilausliikenne Ola Mäensivu on 4.11.2016 toimittanut Pomarkun kunnan rakennus-

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 48. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 21.05.2015 Sivu 1 / 1 1802/11.01.00/2015 48 Lausunto Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ympäristöluvan muutoshakemuksesta, Delete Finland Oy:n siirtokuormausasema, Juvanmalmintie 18

Lisätiedot

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00

145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 145, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 1/2010 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS Päätös: 146, TEKLTK 26.6.2013 17:00 ST: 2/2013 PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA Tekninen lautakunta valitsee kaksi pöytäkirjantarkastajaa.

Lisätiedot

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski

Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen. Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana Jyräkoski Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 09.10.2014 Koneyhtymä Hietikko & Raitaluoman ympäristölupa kivenlouhintaan ja murskaamiseen Ympäristö- ja terveyslautakunta 25 Valmistelija: ympäristötarkastaja Jaana

Lisätiedot

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen

VASTINE. 1. Vastine Orimattilan ympäristölautakunnan päätösesitykseen VASTINE Projekti Orimattila Hietala, kiviaineksen ottamisen meluselvitys Asiakas NCC Industry Oy Päivämäärä 13.7.2017 Vastaanottaja Taina Piiroinen Lähettäjä Janne Ristolainen Tiedoksi 1. Vastine Orimattilan

Lisätiedot

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA

KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA KÄYTÄNNÖN OHJEITA YMPÄRISTÖLUVAN HAKIJOILLE KUUSAMON, POSION JA TAIVALKOSKEN ALUEELLA Ympäristölupaa edellyttävät toiminnot Ympäristöluvan tarpeesta ja yleisestä (ympäristö)luvanvaraisuudesta säädetään

Lisätiedot

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy

Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy Rakennus- ja ympäristölautakunta 76 22.04.2015 Ympäristölupa tietylle alueelle sijoitettavalle siirrettävälle murskaamolle ja jätteen ammattimaiselle käsittelytoiminnalle, Lemminkäinen Infra Oy 46/58/585/2015

Lisätiedot

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola

Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristölautakunta 36 27.11.2014 Kauhavanseudun Autoilijat / ympäristölupa Ympltk 36 Valmistelija ympäristönsuojelusihteeri Eeva-Maija Savola Ympäristönsuojelulain 27 :n mukaista ympäristölupaa haetaan

Lisätiedot

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy

Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy Oulunkaaren ympäristölautakunta 71 24.11.2016 Ympäristölupa maa- ja kiviainesten sekä jäteasfaltin käsittelylle, jatkojalostukselle ja välivarastoinnille, hakijana Jussila Group Oy OULYMP 71 LUVAN HAKIJA

Lisätiedot

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys

Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Endomines Oy:n Pampalon kultakult kaivoksen ympäristömeluselvitys Mittausraportti_936 /2011/OP 1(8) Tilaaja: Endomines Oy Juha Reinikainen Pampalontie 11 82967 Hattu Käsittelijä: Symo Oy Olli Pärjälä 010

Lisätiedot

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie

Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Killonvainiontie HAKIJA Asianajotoimisto Krogerus Rautatienkatu 21 A 33100 TAMPERE KIINTEISTÖ Pirkkalan kunnassa kiinteistörekisteritunnus 604-402-1-634 osoitteessa Killonvainiontie 1 33960 PIRKKALA VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p.

HAMINAN KAUPUNKI VIRANHALTIJANPÄÄTÖS Ympäristötoimi Päivämäärä Dnro 27.5.2015 7 340/15 Ympäristösihteeri. Yhteyshenkilö: Asko Putto. p. Asia, jota päätös koskee Asianosaiset PÄÄTÖS YMPÄRISTÖNSUOJELULAIN 118 :N MUKAISESTA MELUA AIHEUTTAVASTA TILAPÄISTÄ TOIMINTAA KOSKEVASTA ILMOITUKSESTA Destia Oy Korjaamotie 5 49400 Hamina Yhteyshenkilö:

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa:

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/PAPERINKERÄYS OY Paperinkeräys Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee olemassa olevaa keräyspaperin ja pahvin lajittelua ja varastointia Porin

Lisätiedot

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KIVENLOUHIMOJEN, MUUN KIVENLOUHINNAN JA KIVENMURSKAAMOJEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA Raahen kaupunki, Piehingin kylä Tila Hannila Rn:o 1:33 LEMMINKÄINEN INFRA OY 2016 Raahen kaupungin Piehingin kylässä 2 (6) Sisällysluettelo 1 Alueen perustiedot... 3 1.1 Omistus- ja hallintaoikeus sekä

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 82/ /2015 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 6/2015 1 (1) 62 Asianro 82/00.02.03/2015 Tiedonannot ympäristö- ja rakennuslautakunnalle vuonna 2015 Ympäristö- ja rakennusvalvontapalvelujen tukipalvelut Itä-Suomen aluehallintovirasto

Lisätiedot

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen

Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 4 26.01.2017 Lupa maa-aineksen ottamiseen / Jarkko Raivonen Kaavoitus- ja ympäristölautakunta 26.01.2017 4 Ympäristönsuojelutarkastaja Tiina Kemppi 16.1.2017: ASIA Jarkko

Lisätiedot

Maisematyölupahakemus Kuuselan kaupunginosan tontille Kuuselan puistoalueet RN:o 9903:0, Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö

Maisematyölupahakemus Kuuselan kaupunginosan tontille Kuuselan puistoalueet RN:o 9903:0, Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö Tekninen lautakunta 257 06.08.2014 Maisematyölupahakemus Kuuselan kaupunginosan tontille Kuuselan puistoalueet RN:o 9903:0, Lappeenrannan kaupunki, Kadut ja ympäristö 517/10.03.00.12/2014 TEKLA 257 Valmistelija

Lisätiedot

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä

ILMANLAATUSELVITYS. Kiviaineksen louhinta ja murskaus, asfalttiasema ja kierrätysasfaltin murskaus. Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Ilmanlaatu Raportti PR Y1036 1 Sivu 1 (7) Markku Kantola Niemijärventie 92 07600 Myrskylä Turku 19.11.2013 ILMANLAATUSELVITYS Päivärinne 504 405 23 4, Myrskylä Raportin vakuudeksi Jani Kankare Toimitusjohtaja,

Lisätiedot

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely

Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Kaivetut maa-ainekset - jäteluonne ja käsittely Lähde: Ympäristöministeriön muistio 3.7.2015 14.11.2016 Maa-ainesten jäteluonteen arvioinnin yleiset periaatteet Kaivetun maa-aineksen jäteluonnetta arvioitaessa

Lisätiedot

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT

LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille LUVAN HAKIJAN JA LAITOKSEN TIEDOT 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Lyhyt kuvaus toiminnasta

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015

Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen 21.9.2015 Maa-ainesten ottamissuunnitelma Pornainen Pornaisten kunta, kiinteistöt 611-405-1-37, 611-405-1-34, 611-405-1-39, 611-405-1-40 ja 611-405-1-43 Toiminta Hakija Kallion louhita, louheen murskaus sekä maiden

Lisätiedot

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu

INFRA ry Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Eija Ehrukainen johtaja, ympäristö ja yhteiskuntavastuu VALTIONEUVOSTON ASETUS ASFALTTIASEMIEN YMPÄRISTÖNSUOJELUVAATIMUKSISTA Meluntorjuntaa

Lisätiedot

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy

Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamon. ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy Ympäristölautakunta 45 25.08.2016 Kivenlouhimojen, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamojen ympäristölupahakemus, Tausvaaran kallioalue, Metsähallitus Metsätalous Oy 1805/77.772/2016 YMPLA 45 Asia Ympäristölupa

Lisätiedot

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27

Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 HAKIJA Pirkanmaan Osuuskauppa / Kari Mäkelä Åkerlundinkatu 11A 33101 TAMPERE KIINTEISTÖ Tampereen kaupungissa kiinteistörekisteritunnus 837-103-9901-0 osoitteessa Kuninkaankatu 25-27 VIREILLETULOPERUSTE

Lisätiedot

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta.

PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki No YS 660. Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. PÄÄTÖS 1 (5) Helsinki 13.5.2005 Annettu julkipanon jälkeen Dnro 0199Y0187 114 No YS 660 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain (86/2000) 61 :n mukaisen koeluonteista toimintaa koskevasta ilmoituksesta. ILMOITUKSEN

Lisätiedot

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3

1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE. Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 1(7) MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMA HONGANKALLION OTTOALUE Pornaisten kunta, Lahan kylä, tilat RN:o 1:43, 11:4 ja 11:3 2(7) Toiminta Hakija Kallion louhinta ja louheen murskaus 01510 VANTAA kotipaikka

Lisätiedot

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598

PÄÄTÖS. Helsinki No YS 598 PÄÄTÖS Helsinki 19.5.2009 Annettu julkipanon jälkeen Dnro UUS-2008-Y-653-111 No YS 598 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 101 :n mukaisesta, erikseen tehdystä hakemuksesta, joka koskee YIT Rakennus Oy:n

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen 1(27) LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 22.5.2013 jälkeen I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40

YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 "s» Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus YMAJAOSTD ao.3.14 33, J,llTE 40 Päätös jätehuoltorekisteriin hyväksymisestä LAPE LY/217/07.00/2013 Lappi 19.2.2014 ASIA Päätös jätelain 94 :n mukaisesta hakemuksesta,

Lisätiedot

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS

KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS KATTILALAITOSTEN YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS (Viranomainen täyttää) Diaarimerkintä Viranomaisen yhteystiedot Hakemus on tullut vireille 1. TOIMINTA, JOLLE LUPAA HAETAAN Kyseessä on uusi toiminta olemassa oleva

Lisätiedot

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 19.5.2011 109 Dnro 257/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.

YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 19.5.2011 109 Dnro 257/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 26.5. YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lohjan kaupungin ympäristölautakunta Ympäristölautakunta 19.5.2011 109 Dnro 257/67/679/2007 Annettu julkipanon jälkeen 26.5.2011 Päätös ympäristönsuojelulain 55 :n mukaisesta hakemuksesta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori

Ympäristölautakunta päättää lupahakemuksen johdosta seuraavaa: LUVAN HAKIJA Ranjia Oy Tuorsniementie Pori YMPÄRISTÖLUPAHAKEMUS/RANJIA OY Ranjia Oy hakee Porin kaupungin ympäristölautakunnalta ympäristölupaa, joka koskee romuajoneuvojen vastaanottamista ja varastointia Porin Tuorsniemen kylässä osoitteessa

Lisätiedot

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015

PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015 1 ORIVEDEN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Ympäristölautakunta Annettu julkipanon jälkeen PL 7 Päivämäärä Numero Diaarinumero 35301 Orivesi 16.11.2015 6/2015 107/66.662.01/2015 YMPÄRISTÖLUPA; DESTIA OY Asia

Lisätiedot

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva.

sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle ja murskaamiselle/juva. RANTASALMEN KUNTA PÄÄTÖS Y X/2014/Juva Ympäristölautakunta ympäristösuojelulain mukai- PL 5 sessa lupa-asiassa. 58901 RANTASALMI Annettu julkipanon jälkeen XX.XX.2014 ASIA HAKIJA Ympäristölupa kalliokivilouhinnalle

Lisätiedot

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut

Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta suoritettavat maksut 1 YLEISTÄ Maa-ainesten ottamissuunnitelman tarkastamisesta ja valvonnasta

Lisätiedot

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen

Ympäristölautakunta 39 22.05.2014. Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen Ympäristölautakunta 39 22.05.2014 Maa-aineslupa Autoilija Juha Heikkinen YMP 39 Autoilija Juha Heikkinen, Kaivotie 8, 89400 Hyrynsalmi, hakee maa-ainesten ottolupaa Hyrynsalmen kunnan Hyrynsalmen kylässä,

Lisätiedot

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1

Espoon kaupunki Pöytäkirja 5. Ympäristölautakunta Sivu 1 / 1 Ympäristölautakunta 12.01.2017 Sivu 1 / 1 3777/2016 11.01.00 Ympäristölautakunta 89 6.10.2016 5 Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristölupapäätös koskien NCC Industry Oy:n asfalttiaseman toimintaa,

Lisätiedot

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA

YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Ympäristömelu Suunnitelma PR3698 TY01 Sivu 1 (6) Rudus Oy Liisa Suhonen Turku 10.2.2016 YMPÄRISTÖMELUN MITTAUSSUUNNITELMA Soran murskaus Kunnioittavasti Jani Kankare Toimitusjohtaja, FM HELSINKI Viikinportti

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö

Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) Ympäristökeskus Ympäristönsuojeluosasto 24.07.2015 Ympäristönsuojelupäällikkö Helsingin kaupunki Pöytäkirja 36/2015 1 (7) 143 Skanska Infra Oy:n erityisen häiritsevää melua aiheuttava murskaustyö, Kruunuvuorenranta HEL 2015-007962 T 11 01 00 02 Päätös Ilmoitus Ilmoituksen tekijä

Lisätiedot

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen.

JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI. Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. JYVÄSKYLÄN KAUPUNKI ASIA PÄÄTÖS Ympäristönsuojelulain 28 :n mukaisessa lupa-asiassa. Päätös on annettu julkipanon jälkeen. Julkipanopvm 20.5.2002 Kokouspvm 16.5.2002 LUVAN HAKIJA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella.

Toiminta on ympäristölupavelvollista ympäristönsuojelulain (527/2014) 4 luvun 27 :n 1 momentin liitteen 1 taulukon 1 kohdan 7 e perusteella. JUUAN KUNTA PÄÄTÖS YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Annettu julkipanon jälkeen Poikolantie 1 Pvm 15.07.2015 83900 Juuka Puh. 040 104 2000 Dnro ASIA HAKIJA SIJAINTI Päätös ympäristönsuojelulain 27 :n mukaisessa lupa-asiassa,

Lisätiedot

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41

EMPOWER PN OY. Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 EMPOWER PN OY Maa-ainesten ottosuunnitelma Raahe, Sarvankangas tilat 7:11 ja 7:41 Ottosuunnitelma 1 (4) Sisällysluettelo 1 Sijainti ja maanomistus... 2 2 Luonnonolot, maisema ja nykytilanne... 2 3 Suoritetut

Lisätiedot

Kaivannaisjätesuunnitelma

Kaivannaisjätesuunnitelma Kaivannaisjätesuunnitelma NCC:n Kiviainestoimipiste Pornaisten PORNAINEN NCC Roads Oy Mannerheimintie 103a PL 13, 00281 Helsinki Puh. 010 507 6800 nccroads@ncc.fi www.ncc.fi Sisällys 1 Perustiedot... 3

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon 20.3.2013 jälkeen 1(16) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa.

ASIA Päätös ympäristönsuojelulain 35 :n mukaisesta hakemuksesta, joka koskee maankaatopaikkatoimintaa. 1 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI Rakennuslautakunta / Ympäristönsuojelu Rak.ltk 26.11.2014 73 LIITE 3 Vapaudenkatu 8 B 98100 KEMIJÄRVI Puh. 0400-217931 Annettu julkipanon jälkeen 1.12.2014 ASIA Päätös ympäristönsuojelulain

Lisätiedot

1 (15) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA tarkistamisesta I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELEMA OSA

1 (15) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PÄÄTÖS LAPPEENRANTA tarkistamisesta I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELEMA OSA 1 (15) Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PÄÄTÖS Pohjolankatu 14 Ympäristölupamääräysten 53100 LAPPEENRANTA tarkistamisesta Annettu julkipanon jälkeen 20.5.2015 I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELEMA OSA 1.

Lisätiedot

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT

MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT Kärkölän kunta Ympäristölautakunta 30.1.2013 10 15.6.2016 28, muutos MAA-AINESTEN OTTAMISSUUNNITELMAN JA YHTEISLUVAN TARKASTAMISESTA JA OTTAMISTOIMINNAN VALVONNASTA SUORITETTAVAT MAKSUT 1 (5) Kärkölän

Lisätiedot

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2015

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2015 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI YMPÄRISTÖLUPAPÄÄTÖS Lappeenrannan seudun ympäristölautakunta PL 302/Pohjolankatu 14 53101 LAPPEENRANTA Annettu julkipanon jälkeen 22.4.2015 1 (19) I LUPAPÄÄTÖKSEN KERTOELMA OSA 1.

Lisätiedot

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen

57 14.08.2014. Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen Oulunkaaren ympäristölautakunta 57 14.08.2014 Maa-aineslupahakemus Pudasjärven kaupungin Kollajan kylälle tilalle Hakuli, hakija Jukka Puurunen OULYMP 57 ASIA HAKIJA Maa-aineslain mukainen lupa maa-ainesten

Lisätiedot

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013

Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/ (1) Ympäristö- ja rakennuslautakunta Asianro 448/ /2013 Kuopion kaupunki Pöytäkirja 7/2013 1 (1) 82 Asianro 448/11.01.00/2013 Vastine Vaasan hallinto-oikeudelle/valitus ympäristölupapäätöksestä, Savon Kuljetus oy, kivenlouhimo ja murskaamo, Karttulan kylä,

Lisätiedot

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127

Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014. Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Rakennus- ja ympäristölautakunta 127 27.08.2014 Lausunto maa-aineslupahakemuksesta, Kari Malmstedt Oy 480/51/514/2014 RAKYL 127 Selostus: Teknisen toimialan kaavoituspalvelut / yleiskaavoitus on 11.8.2014

Lisätiedot