DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad"

Transkriptio

1 PEM DAW360WWFI Lketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla laitteen vaurioituminen, tulipalo ja muita vaaratilanteita. Sähköiskun vaara. Laite ei sovellu syöttöjännitteen irtikytkentään. Kuorma ei ole sähköisesti erotettu verkkojännitteestä, vaikka laite kytkettäisn pois päältä. Katkaise aina virransyöttö, ennen kuin työskentelet laitteen tai kuorman parissa. Ota myös huomioon kaikki johdonsuojakatkaisijat, jotka syöttävät vaarallista jännitettä laitteelle tai kuormalle. Älä paina tunnistinikkunaa. Laite voi vaurioitua. Laite ei sovellu käytettäväksi varashälyttimenä tai muuna hälytyslaitteena. Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne annetaan loppuasiakkaan säilytettäväksi. 1 Säkerhetsinstruktioner Elektrisk utrustning får endast installeras och monteras av fackmän inom elektroteknik. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skador på enheten samt brand och andra faror. Fara för elektrisk stöt. Enheten bör inte frånkopplas från matningsspänning. Belastningen är inte elektriskt isolerad från nätspänningen även om enheten är avslagen. Koppla alltid från innan du utför arbeten på enheten eller belastningen. Ta samtidigt hänsyn till alla kretsbrytare som matar farlig spänning till enheten eller belastningen. Tryck inte på sensorfönstret. Enheten kan skadas. Enheten lämpar sig inte för att användas som inbrottslarm eller annat larm. Dessa instruktioner är en väsentlig del av produkten och måste förvaras av slutkunden. 1

2 2 Laitteen osat 2 Enhetens komponenter Kuva 1: Laitteen osat Figur 1: Enhetens komponenter (1) Uppoasennettava koje (2) Lketunnistimen kansi (3) Herkkyyden sens-säädin (4) Ajan time-säädin (5) Valaistusvoimakkuuden lux-säädin (6) Valaistusvoimakkuuden anturi (7) LED-ilmaisin tunnistinikkunan takana (8) Tunnistinikkuna (9) Koristerengas (10) Suojakansi 3 Toiminta Käyttötarkoitus Valaistuksen automaattinen sytytys/sammutus lämpölkkeen ja ympäristön valaistusvoimakkuuden mukaan Käyttö uppoasennettavan kojeen tai 3-johtimisen sivuohjaimen kanssa sytytykseen/ sammutukseen Kattoknnitys uppoasennettavan kojeen päälle Tuotteen ominaisuudet Toiminta-aika, herkkyys ja valaistusvoimakkuuden raja-arvo säädettävissä Testaustoiminto tunnistusalueen tarkistamiseksi Lyhytaikainen toiminta signaalienkooderien ohjaamiseksi Sytytyksen valaistusvoimakkuuden tallennus säädinkojeilla Manuaalinen päällekytkentä mahdollinen 2-johtimisella sivuohjainkojeilla tai asennuspainikkeella (1) Infälld insats (2) Rörelsedetektorkåpa (3) Reglare för känsligheten sens (4) Reglage för tidsinställning time (5) Reglage för ljusstyrka lux (6) Ljusstyrkesensor (7) Lysdiodindikering, bakom linsen (8) Sensorfönster (9) Dekorring (10) Extra hölje 3 Funktion Avsedd användning Automatisk ljusomkoppling beroende på värmerörelse och omgivningsljusstyrka Drift med infälld dimmerinsats eller 3-tråds sidostyrning för omkoppling Takmontering på infälld insats Produktens egenskaper Drifttiden, känsligheten och ljusstyrkans tröskelvärde kan ställas in Testkörning för kontroll av detekteringsområdet Korttidsdrift för att styra ljudsignalencodrar Spara en påslagningsljusstyrka med dimmerinsatser Manuell påslagning möjlig med 2-tråds sidostyrning eller installationsknapp 78 linssegment i fem registreringsnivåer Utökning av detekteringsområdet i kombination med 3-tråds sidostyrning 2

3 78 linssisegmenttiä 5 tallennustasossa Tunnistusalueen laajennus 3-johtimisella sivuohjainkojeella Tunnistusaluetta voidaan rajoittaa suojakannella Automaattinen toiminta Läsnäolotunnistin tunnistaa ihmisten, eläinten ja esineiden lämpölkkeen. Valo syttyy, jos henkilö tulee tunnistusalueelle ja valaistusvoimakkuus on asetetun raja-arvon alapuolella. Valo sammuu, kun tunnistusalueella ei enää havaita lkettä ja toiminta-aika on kulunut. Toiminta sähkökatkoksen sattuessa Alle 0,2 sekuntia: käytössä ollut kytkentäasento palautuu verkkovirran palattua. 0,2 2 sekuntia: kun virta palautuu, valo syttyy uudelleen toiminta-ajaksi. Kukin havaittu lke aloittaa toiminta-ajan alusta. Yli 2 sekuntia: kun virta palautuu, lketunnistin suorittaa lyhyen kalibroinnin. Sen jälkeen valo syttyy toiminta-ajaksi. Kukin havaittu lke aloittaa toiminta-ajan alusta. LED-ilmaisin (7) Päälaite LED syttyy kalibroinnin aikana. LED syttyy havaittaessa lkettä, kun valaistus on sammuneena ja valaistusvoimakkuus ei ole raja-arvon alapuolella. 4 Käyttö Sivuohjain LED syttyy kalibroinnin aikana. LED syttyy, kun lkettä havaitaan. Valon sytyttäminen 2-johtimiseen sivuohjaimeen tai asennuspainikkeeseen on ltetty sulkeutuva kosketin. Paina sivuohjainta tai asennuspainiketta. Valo syttyy ja automaattitila on käytössä. Jos valo sytytetään manuaalisesti, toiminta-aika on vähintään 2 minuuttia. Manuaalinen sytytys ei ole mahdollinen. Detekteringsområdet kan begränsas med extra hölje Automatisk drift Närvarodetektorn detekterar värmerörelser från människor, djur och föremål. Ljuset slås på om en person kommer in i det övervakade detekteringsområdet och om ljusstyrkan understiger det inställda tröskelvärdet. Ljuset slås av om inga fler rörelser detekteras i detekteringsområdet och om drifttiden har förflutit. Beteende i händelse av nätspänningsbortfall Mindre än 0,2 sekunder: det gamla omkopplingsläget återställs när nätspänningen återkommer. 0,2 sekunder till ca 2 sekunder: ljuset slås på igen under drifttiden när nätspänningen återkommer. Varje detekterad rörelse startar om drifttiden igen. Mer än 2 sekunder: rörelsedetektorn utför en kortvarig kalibrering när nätspänningen återkommer. Ljuset förblir därefter påslaget under drifttiden. Varje detekterad rörelse startar om drifttiden igen. Lysdiodindikering (7) Huvudenhet Lysdioden tänds under kalibreringen. Lysdioden tänds när en rörelse detekteras om ljuset är avslaget och ljusstyrkan inte understiger ljusstyrkans tröskelvärde. 4 Drift Sidostyrning Lysdioden tänds under kalibreringen. Lysdioden tänds när en rörelse detekteras. Slå på ljuset En 2-tråds sidostyrning eller en installationsknapp normalt öppen kontakt ansluts Tryck på sidostyrningen eller installationsknappen. Ljuset slås på och automatiskt läge är aktivt. Efter manuell påslagning är drifttiden minst 2 minuter. Manuell påslagning är inte möjlig. 3

4 5 Tietoja sähköasennuksn perehtyneille henkilöille 5.1 Asentaminen ja sähkökytkentä VAARA Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskusta voi seurata kuolema. Katkaise sähkönsyöttö ennen laitteen tai kuorman parissa työskentelyä vastaavilla johdonsuojakatkaisijoilla. Suojaa kaikki työympäristössä olevat jännitteiset osat. Asennuspaikan valitseminen 5 Information för elektrotekniska fackmän 5.1 Montering och elektriska anslutningar FARA Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs. Elektriska stötar kan vara dödliga. Koppla alltid från motsvarande kretsbrytare innan du utför arbete på enheten eller belastningen. Täck över strömförande delar i arbetsmiljön. Välja installationsplats Kuva 2: Tunnistinikkuna ja tunnistusalue Figur 2: Sensorfönster och detekteringsområde Lketunnistimen tunnistusalue on 360 astetta (kuva 2). Tunnistusalueen läpimitta määräytyy asennuskorkeuden ja tunnistusalueella olevien henkilöiden lkkeen suunnan mukaan (kuva 3). Kolmen metrin asennuskorkeudella tunnistusalueen maksimiläpimitta on noin metriä. Rörelsedetektorn har ett detekteringsområde på 360 (figur 2). Detekteringsområdets diameter beror på installationshöjden och rörelseriktningen hos personerna i detekteringsområdet (figur 3). Vid en installationshöjd på 3 m är max. diametern på golvet ca m. Kuva 2: Kuva 3: Lkkeen suunnan mukaan määräytyvä tunnistusalue Figur 3: Detekteringsområde beroende av rörelseriktningen 4

5 Huomaa lkkeen suunta (kuva 3). Lketunnistimeen nähden poikittaissuuntainen lke (kuva B) on helpompi havaita kuin lketunnistinta kohti tai stä poispäin suuntautuva lke (kuva A). Valitse tärinätön asennuspaikka. Tärinä voi aiheuttaa tahatonta valojen syttymistä. Poista häirinnän lähteet tunnistusalueelta. Häirinnän lähteet, kuten lämmittimet, tuulettimet, ilmastointilaitteet ja jäähdytyksellä varustetut valaisimet, voivat aiheuttaa valon tahattoman syttymisen. Tunnistusaluetta voidaan tarvittaessa rajoittaa suojakannella (katso Tunnistusalueen rajoittaminen). Jos asennuskorkeus on yli 3 metriä, tunnistusalue laajenee, mutta tunnistusherkkyys laskee. Lketunnistimen peitelevyn asentaminen Suuntaa lketunnistin siten, että valaistusvoimakkuusanturi osoittaa pois päin ikkunoista. Se vähentää hajavalon vaikutuksia. Kytke uppoasennettava koje asianmukaisesti ja asenna se lketunnistimen suunnan mukaan (katso uppoasennettavan kojeen ohjeet). Käytä pinta-asennuksessa pinta-asennettavaa koteloa. Käytä tuulisuojattua ltäntää seinäsyvennykseen asennettaessa. Knnitä lketunnistimen kansi uppoasennettuun kojeeseen. Tunnistusalueen laajentaminen Tunnistusaluetta voidaan laajentaa lttämällä 3-johtiminen sivuohjainkoje lketunnistimen kanteen. Pääyksikön lketunnistin mittaa myös sivuohjaimen lkesignaaleja ja tarvittaessa sytyttää valon. Ltä sivuohjaimet (katso 3-johtimisen sivuohjainkojeen ohjeet). Sivuohjaimien lketunnistimien herkkyys voidaan asettaa yksitellen. Valaistusvoimakkuuden raja-arvo ja toiminta-aika asetetaan ja ntä arvioidaan ainoastaan päälaitteesta. Älä kytke pääyksiköitä rinnan. Observera rörelseriktningen (figur 3). Rörelser tvärs emot rörelsedetektorn (ritning B) kan detekteras lättare än rörelser mot eller bort från rörelsedetektorn (ritning A). Välj en vibrationsfri installationsplats. Vibrationer kan leda till oönskad omkoppling. Undvik störningskällor i detekteringsområdet. Störningskällor som t.ex. värmeelement, ventilation, luftkonditioneringsaggregat och glödlampor som svalnar kan leda till oönskad omkoppling. Detekteringsområdet kan om nödvändigt begränsas med hjälp av det extra höljet (se Begränsa detekteringsområdet). Vid en installationshöjd på över 3 meter ökar detekteringsområdet samtidigt som detekteringskänsligheten minskar. Montera rörelsedetektorkåpan Justera rörelsedetektorn så att ljusstyrkesensorn är på den sida som är bortvänd från fönstren. Detta minskar effekterna av spritt ljus. Anslut den infällda insatsen korrekt och montera den utifrån hur rörelsedetektorn är inriktad (se anvisningarna för den infällda insatsen). Använd ett utanpåliggande hus för utanpåliggande installation. Använd ett vindtätt kontaktuttag för infälld väggmontering. Sätt fast rörelsedetektorkåpan på den infällda insatsen. Utöka detekteringsområdet Utöka detekteringsområdet genom att ansluta en 3-tråds sidostyrning med rörelsedetektorkåpa. Rörelsedetektorn på huvudenheten utvärderar även rörelsesignalerna från sidostyrningen och slår vid behov på ljuset. Anslut sidostyrningar (se anvisningar för 3-tråds sidostyrning). Rörelsedetektorernas känslighet på sidostyrningar kan ställas in individuellt. Ljusstyrkans tröskelvärde och drifttiden ställs endast in och utvärderas på huvudenheten. Parallellkoppla inga huvudenheter. 5

6 5.2 Käyttöönotto Tunnistusalueen testaaminen Läsnäolotunnistin on asennettu ja kytketty. Vedä suojakansi (10) pois. Vedä koristerengas (9) irti. Aseta sens-säädin (3) asentoon max (kuva 4). Aseta time-säädin (4) asentoon test. Aseta lux-säädin (5) asentoon, jotta sytytys tapahtuu valaistusvoimakkuudesta rppumatta. Kytke verkkojännite. Lketunnistin suorittaa lyhyen kalibroinnin. Tunnistinikkunan takana oleva LED-ilmaisin syttyy kalibroinnin aikana. Sen jälkeen testaustila käynnistyy ja valo syttyy noin 1 sekunniksi. Aina kun lkkeitä havaitaan, valojen sytytys tapahtuu aina uudestaan noin 3 sekunnin lukitusajan jälkeen. Testaustoiminnolla lketunnistin toim valaistusvoimakkuudesta rppumatta. Poistu tunnistusalueelta ja tarkkaile sytytyksen/ sammutuksen toimintaa. Jos lketunnistin kytkeytyy päälle, häirinnän lähteet on plotettava (katso Tunnistusalueen rajoittaminen). Mittaa tunnistusalue. Jos tunnistusalue on lan laaja, rajoita tunnistusaluetta (katso Tunnistusalueen rajoittaminen). Jos tunnistusalue on lan suppea, laajenna tunnistusaluetta käyttämällä sivuohjainta. Tee toiminta-ajan, valaistusvoimakkuuden rajaarvon ja herkkyyden käyttöasetukset toimintavalmiuden määrittämiseksi. Knnitä koristerengas (9). 5.2 Driftsättning Testa detekteringsområdet Rörelsedetektorn är monterad och ansluten. Ta av det extra höljet (10). Ta av dekorringen (9). Ställ in reglaget sens (3) på max (figur 4). Ställ in reglaget time (4) på test. Ställ in reglaget lux (5) på för omkoppling oberoende av ljusstyrka. Slå till nätspänningen. Rörelsedetektorn utför en kortvarig kalibrering. Lysdiodindikeringen bakom sensorfönstret tänds under kalibreringen. Efter detta är testläget aktivt och ljuset slås på i ca 1 sekund. Påslagningen sker igen efter en spärrtid på ca 3 sekunder så länge rörelser detekteras. Vid testkörningen fungerar rörelsedetektorn oberoende av ljusstyrkan. Gå bort från detekteringsområdet och kontrollera omkopplingsbeteendet. Om rörelsedetektorn slår på ljuset måste störningskällorna döljas (se Begränsa detekteringsområdet). Mät detekteringsområdet. Begränsa detekteringsområdet om detekteringsområdet är för stort (se Begränsa detekteringsområdet). Utöka detekteringsområdet med en sidostyrning om detekteringsområdet är för litet. Utför driftinställningarna för drifttiden, ljusstyrkans tröskelvärde och känsligheten för att göra klart för drift. Sätt på dekorringen (9). Kuva 4: Testin asettaminen Figur 4: Testinställning 6

7 Tunnistusalueen rajoittaminen Begränsa detekteringsområdet Kuva 5: Suojakansi. Figur 5: Extra hölje Suojakannella voidaan rajoittaa tunnistusaluetta esimerkiksi häirinnän lähteiden peittämiseksi. Kannen koko Koko suojakansi Alue I poistettuna Alueet I + II poistettuna Ilman suojakantta Tunnistusalue lattiatasossa Ø noin 4,5 m Ø noin 7,5 m Ø noin 12 m Ø noin 20 m Kaikki tiedot koskevat 3 metrin asennuskorkeutta ja lketunnistimeen nähden poikittaissuunnassa tapahtuvaa lkettä. Vedä suojakansi (10) pois. Leikkaa suojakantta saksilla merkittyjä vvoja pitkin tarpeen mukaan. Työnnä suojakansi (10) paikalleen. Toiminta-ajan asettaminen Valo syttyy toiminta-ajaksi. Kukin havaittu lke aloittaa toiminta-ajan alusta. Toiminta-aika voidaan asettaa noin 10 sekunnista 30 minuuttn. Vedä koristerengas (9) irti. Käännä time-säädin (4) haluttuun asentoon (kuva 4). Knnitä koristerengas (9). Testitilan / lyhytaikaisen toiminnan asettaminen Lketunnistin voidaan asettaa lyhytaikaiselle toiminnolle, esimerkiksi ohjaamaan akustisen signaalin antolaitteita. Jos lkettä havaitaan, lketunnistin kytkeytyy päälle valaistusvoimakkuuden mukaan 1 sekunniksi. Aina kun lkkeitä havaitaan, valojen sytytys tapahtuu aina uudestaan noin 3 sekunnin lukitusajan jälkeen. Det extra höljet kan användas för att avgränsa detekteringsområdet, till exempel för att utesluta störningskällor. Höljets storlek Komplett extra hölje Område I borttaget Områdena I + II borttagna Utan extra hölje Detekteringsområde på golvet Ø ca 4,5 m Ø ca 7,5 m Ø ca 12 m Ø ca 20 m Samtliga data gäller för en installationshöjd på 3 m och en rörelseriktning tvärs emot rörelsedetektorn. Ta av det extra höljet (10). Använd en sax och klipp till det extra höljet längs de markerade linjerna. Sätt på det extra höljet (10). Ställa in drifttiden Ljuset förblir påslaget under drifttiden. Varje detekterad rörelse startar om drifttiden igen. Drifttiden kan ställas in på mellan ca 10 sekunder och 30 minuter. Ta av dekorringen (9). Vrid reglaget time (4) till lämpligt läge (figur 4). Sätt på dekorringen (9). Ställa in testläge/korttidsdrift Rörelsedetektorn kan ställas in på korttidsdrift, t.ex. för att använda den för att styra ljudsignalgeneratorer. Rörelsedetektorn slås på, beroende på ljusstyrkan, i ca 1 sekund om rörelse detekteras. Påslagningen sker igen efter en spärrtid på ca 3 sekunder om rörelser fortfarande detekteras 7

8 Vedä koristerengas (9) irti. Aseta time-säädin (4) asentoon test (kuva 4). Käännä sens-säädintä (3) hieman min-suuntaan, koska suurimmalla herkkyydellä voi tapahtua ei-toivottua valojen syttymistä. Knnitä koristerengas (9). Lyhytaikainen toiminta tehdään valaistusvoimakkuudesta rppumattomaksi kääntämällä lux-säädin (5) asentoon. Valaistusvoimakkuuden raja-arvon asettaminen Kun tunnistusalueella on lkettä, valo syttyy valaistusvoimakkuuden laskettua raja-arvon alapuolelle. Valaistusvoimakkuuden raja-arvoa säädetään portaattomasti alueella noin 0 80 luksia ja päiväkäytöllä. Silloin -symboli tarkoittaa valaistusvoimakkuudesta rppumatonta valojen sytytystä ja -symboli valojen sytytystä pimeällä Vedä koristerengas (9) irti. Käännä lux-säädin (5) haluttuun asentoon (kuva 4). Jos lketunnistin ei enää reagoi havaittuihin lkkeisn yö-tilassa (asetus ), käännä säädintä jonkin verran takaisin kohti asetusta. Knnitä koristerengas (9). Herkkyyden asettaminen Lketunnistin säätyy automaattisesti ympäristön olosuhteiden mukaan. Normaalisti sens-säädin on asetettava maksimiherkkyyteen. Vedä koristerengas (9) irti. Aseta herkkyys sens-säätimellä (3). Jos valo syttyy ei-toivotulla tavalla, pienennä herkkyyttä. Knnitä koristerengas (9). 6 Vianmääritys Valaistus ei syty, LED syttyy tunnistuksen yhteydessä Syy: Ympäristön valaistusvoimakkuus on suurempi kuin asetettu valaistusvoimakkuuden raja-arvo. Nosta valaistusvoimakkuuden raja-arvoa luxsäätimellä (5). Valaistus ei syty, LED ei syty Syy 1: Suojakansi rajoittaa tunnistusaluetta. Poista suojakansi tai säädä sitä. Syy 2: Herkkyys on asetettu lan matalaksi. Käännä sens-säädintä (3) max-asetuksen suuntaan. Ta av dekorringen (9). Ställ in reglaget time (4) på test (figur 4). Vrid reglaget sens (3) en aning åt min eftersom oönskad påslagning kan ske vid max. känslighet. Sätt på dekorringen (9). Vrid reglaget lux (5) till för att göra korttidsdriften oberoende av ljusstyrkan. Ställa in ljusstyrkans tröskelvärde Ljuset slås på först när ljusstyrkan understiger tröskelvärdet och det förekommer rörelse i detekteringsområdet. Ljusstyrkans tröskelvärde kan justeras steglöst mellan ca 0 och 80 lux samt Dagläge. I detta fall står symbolen för omkoppling oberoende av ljusstyrka och symbolen för omkoppling vid mörker. Ta av dekorringen (9). Vrid reglaget lux (5) till lämpligt läge (figur 4). Om rörelsedetektorn inte längre reagerar på detekterade rörelser i Nattläge inställning ska reglaget vridas tillbaka en aning mot. Sätt på dekorringen (9). Ställa in känsligheten Rörelsedetektorn har automatisk reglering i förhållande till omgivningsförhållandena. Reglaget sens ska normalt vara inställt på max. känslighet. Ta av dekorringen (9). Ställ in känsligheten med reglaget sens (3). Minska känsligheten om det sker oönskade omkopplingar. Sätt på dekorringen (9). 6 Felsökning Ljuset slås inte på, lysdioden tänds vid detektering Orsak: Omgivningens ljusstyrka är högre än ljusstyrkans inställda tröskelvärde. Öka ljusstyrkan tröskelvärde med reglaget lux (5). Ljuset slås inte på, lysdioden tänds inte Orsak 1: Detekteringsområdet begränsas med det extra höljet. Ta av eller justera det extra höljet. Orsak 2: Känsligheten är inställd för lågt Vrid reglaget sens (3) åt max. 8

9 Valaistus syttyy, vaikka tunnistusalueella ei ole ketään Syy: Tunnistusalueella on häirinnän lähteitä, esim. lämmittimiä, tuulettimia tai jäähdytyksellä varustettuja valaisimia. Pienennä tunnistusaluetta suojakannella tai pienennä herkkyyttä sens-säätimellä (3). Valo sammuu hetkeksi ja syttyy heti uudestaan, valo oskilloi Syy 1: Tunnistusalueella on häirinnän lähteitä, esim. lämmittimiä, tuulettimia tai jäähdytyksellä varustettuja valaisimia. Pienennä tunnistusaluetta suojakannella tai pienennä herkkyyttä sens-säätimellä (3). Syy 2: Asennusvirhe, päälaitteet on kytketty rinnan tunnistusalueen laajentamiseksi. Laajenna tunnistusaluetta sivuohjaimien avulla. 9 Tekniset tiedot Ympäristön lämpötila C Suojausluokka IP 20 Valaistusvoimakkuuden asetus Toiminta-aika Lukitusaika Toiminta-aika (testi) Lukitusaika (testi) noin lx (ja päiväkäyttö) noin 10 s min noin 2 s noin 1 s noin 3 s Tunnistusalueen koko 3 metrin asennuskorkeudella Poikittaissuuntainen tunnistusalue Kohtisuora tunnistusalue Ø noin 20 m Ø noin 12 m Tunnistuskulma Takuu Ensto asennustarvikkeiden takuuaika on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Takuuehdot, katso Tekninen tuki: Ljuset slås på trots att ingen är i detekteringsområdet Orsak: Störningskällor i detekteringsområdet som t.ex. värmeelement, ventilation och glödlampor som svalnar. Minska detekteringsområdet med det extra höljet eller minska känsligheten med reglaget sens (3). Ljuset slås av en kort stund och slås sedan omedelbart på igen, ljussvängning Orsak 1: Störningskällor i detekteringsområdet som t.ex. värmeelement, ventilation och glödlampor som svalnar. Minska detekteringsområdet med det extra höljet eller minska känsligheten med reglaget sens (3). Orsak 2: Installationsfel. Parallellkopplade huvudenheter för att utöka detekteringsområdet. Använd sidostyrningar för att utöka detekteringsområdet. 9 Tekniska data Omgivningstemperatur C Skyddsgrad IP 20 Ljusstyrkeinställning Drifttid Spärrtid Drifttid (test) Spärrtid (test) ca lx (och dagläge) ca 10 s min ca 2 s ca 1 s ca 3 s Detekteringsområdets storlek vid en installationshöjd på 3 m Räckvidd tvärs emot Räckvidd i riktning mot Ø ca 20 m Ø ca 12 m Detekteringsvinkel Garanti Garantitiden för Ensto installationsprodukter är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen. Garantivillkoren, se Teknisk hjälp:

10 Ensto Finland Oy Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77 FIN Porvoo, Finland Tel Customer service Fax

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem PEM1564 2.5.2014 NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan valtuutetut sähköasentajat saavat

Lisätiedot

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M

Busch-Jaeger Elektro GmbH. Busch-Wächter 180 UP-Sensoren - 6810-21x-101 und - 6800-xxx-102/104-6800-xxx-102M/103M/104M Busch-Jaeger Elektro GmbH 0073--626 26396 Busch-Wächter 80 UP-ensoren - 680-2x-0 und - 6800-xxx-02/04-6800-xxx-02M/03M/04M F Betriebsanleitung Nur für autorisiertes Elektrofachpersonal 200 20 202 Kuva

Lisätiedot

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals

Favorit 88030 I. Downloaded from DishWasher-Manual.com Manuals Favorit 88030 I Käyttöohje Bruksanvisning Astianpesukone Diskmaskin 2 Sisällys Kiitos, että olet valinnut erään laadukkaista tuotteistamme. Lue nämä ohjeet huolellisesti varmistaaksesi laitteen ongelmattoman

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Kylskåp Jääkaappi Kjøleskap Køleskab ERC37302W ERC37302X 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO18000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä

Lisätiedot

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23

A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 A62900GSW1 A62900GSB1 A62900GSX1 FI PAKASTIN KÄYTTÖOHJE 2 SV FRYSSKÅP BRUKSANVISNING 23 2 www.aeg.com SISÄLLYS 4 TURVALLISUUSOHJEET 7 KÄYTTÖPANEELI 10 PÄIVITTÄINEN KÄYTTÖ 11 HYÖDYLLISIÄ NEUVOJA JA VINKKEJÄ

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU

KÄYTTÖOHJE. KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU KÄYTTÖOHJE KFR-25GW/VJWa SEINÄÄN ASENNETTAVA ILMALÄMPÖPUMPPU SISÄLLYSLUETTELO 1. JOHDANTO...1 2. TURVALLISUUSTOIMENPITEET...2 3. RAKENNE...3 4. KÄYTTÖMENETELMÄ...4 a) Apuohjain ja LED-näyttö...4 b) Kauko-ohjain...5

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR

Käyttöohjeet. Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR Käyttöohjeet Lämpöpumpulla varustettu siirreltävä ilmastointilaite LX-100BR,LX-120BR,& LX-140BR TAKUU Kiitos, että olet valinnut lämpöpumpulla varustetun siirreltävän ilmastointilaitteen. Käyttöohje sisältää

Lisätiedot

Käyttöohje 3 Bruksanvisning 20. Dräger Alcotest 6820 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Mätinstrument för utandningsalkohol

Käyttöohje 3 Bruksanvisning 20. Dräger Alcotest 6820 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Mätinstrument för utandningsalkohol fi sv Käyttöohje 3 Bruksanvisning 20 Dräger Alcotest 6820 Hengitysilman alkoholin mittauslaite Mätinstrument för utandningsalkohol i Sisällysluettelo Sisällysluettelo 1 Turvallisuutesi vuoksi............................

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Utomhusbelysning, med sensor Utendørsbelysning med sensor Ulkovalaisin tunnistimella Ver. 001-200611 Modell/Malli: RCL-6S Nr/Nro: 32-6419 2 Utomhusbelysning, med sensor Nr: 32-6419,

Lisätiedot

0306-7232-01_FI_SW_V1a.qxp:- 2012.2.8 10:24 AM Pag. Malli 29HD. Valosähköinen palovaroitin Käyttöopas

0306-7232-01_FI_SW_V1a.qxp:- 2012.2.8 10:24 AM Pag. Malli 29HD. Valosähköinen palovaroitin Käyttöopas Malli 29HD Valosähköinen palovaroitin Käyttöopas 9 voltin paristolla toimiva palovaroitin Kiitos, että ostit tämän palovaroittimen. Se on tärkeä osa kotisi turvajärjestelyjä. Voit luottaa siihen, että

Lisätiedot

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T

KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T KKI 7544-90 T KKI 6542-90 T KKI 6544-90 T KKI 6441-00 T FI SE Käyttöohje et...2 Bruk sa nvi sning...31 IOAA-634_A (11.2012/1) HYVÄ ASIAKAS FI Gram-liedessäsi poikkeuksellinen helppokäyttöisyys yhdistyy

Lisätiedot

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE

ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE ILMASTOINTILAITE LUFTKONDITIONERARE PRO15000BTU PRO9000BTU KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING VAROITUS! Oman ja kanssaihmisten turvallisuuden takia on syytä lukea ohjeet huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa.

Lisätiedot

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning

bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning bruksanvisning käyttöohje bruksanvisning brugsanvisning Frys Pakastin Fryser Fryser EUC26255W EUC31255W 2 electrolux Innehåll Electrolux. Thinking of you. Ta del av våra tankegångar på www.electrolux.com

Lisätiedot

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY

SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY LANGATON LÄMPÖMITTARI No 7330 Käyttöohje SUOMEN LÄMPÖMITTARI OY 1 TOIMINNOT: Ripustusreikä LCD-näyttö Paristotilan kansi Näppäimet Pöytätuki 2 Radio-ohjattu kello (DCF-77) tai kvartsikello Päivämäärä Aikavyöhykkeen

Lisätiedot

SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN

SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN SAP-KRV96EHN SAP-KRV126EHN CLOVER 9 / 12 KÄYTTÖOHJE Ilmastointilaite inverter lämpöpumppu Tässä ilmastointilaitteessa käytetään uutta R 410A jäähdytettä Säilytä tämä käyttöohje. Säilytä se helposti saatavassa

Lisätiedot

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA

Version 4: 09.02.15. Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA Version 4: 09.02.15 Käyttöohjeet MANUAL SUOMI SVENSKA SISÄLTÖ PIKAOPAS... 4 ONGELMATILANTEET... 4 JOHDANTO... 6 OMINAISUUDET... 6 TURVALLISUUSOHJEET... 6 PAKKAUKSEN SISÄLTÖ... 6 LISÄLAITTEET... 6 RADIOPUHELIN...

Lisätiedot

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23

EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 EWF 1476 HDW EWF 1676 HDW...... FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 23 2 www.electrolux.com SISÄLLYS 1. TURVALLISUUSTIEDOT................................................... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET..................................................

Lisätiedot

Trek Max - Wireless Speaker A34

Trek Max - Wireless Speaker A34 FI - Käyttöohje SE - Bruksanvisning Käyttöohje (FI) VAROITUS SÄHKÖISKUN VAARA ÄLÄ AVAA VAROITUS: VÄHENTÄÄKSESI SÄHKÖISKUN VAARAA, ÄLÄ POISTA KANTTA (TAI TAKALEVYÄ). LAITE EI SISÄLLÄ KULUTTAJALLE TARKOITETTUJA

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING

KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJEKIRJA BRUKSANVISNING TAMFORCE POLISHER Tekniset tiedot Jännite: Nimellisteho: Kuormittamaton nopeus: Laitteen läpimitta: Nettopaino: 220 V/50 Hz 900 W 600 2000 rpm 180 mm 2,2 kg Valmistaja pidättää

Lisätiedot

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande.

Finos-XH 60 PNC: 5500XH. liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell. Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Finos-XH 60 PNC: 5500XH liesikupu, kalustemalli spiskupa, skåpsmodell Kuva on viitteellinen. Bilden är riktgivande. Asennus- ja käyttöohjeet 2 versio Monterings- och bruksanvisningar 15 10/2013 Arvoisa

Lisätiedot

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA MANUAL/ BRUKSANVISNING/ KÄYTTÖOHJE/ INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA INNOVA X90NI (Indoor unit) INNOVA X90NO (Outdoor unit) INNOVA X120NI (Indoor unit) INNOVA X120NO (Outdoor unit) Thank you for choosing INNOVA

Lisätiedot

Etage. Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisning 15

Etage. Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisning 15 Etage Asennus- ja käyttöohjeet 2 Monterings- och bruksanvisning 15 Arvoisa Asiakas, Onnittelemme sinua Lapetek-liesikuvun valinnasta. Noudattamalla tätä asennus- ja käyttöohjetta saat parhaan hyödyn liesituulettimestasi.

Lisätiedot

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25

EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 EWS 7146 EDU FI PESUKONE KÄYTTÖOHJE 2 SV TVÄTTMASKIN BRUKSANVISNING 25 2 www.electrolux.com SISÄLTÖ 1. TURVALLISUUSTIEDOT... 3 2. TURVALLISUUSOHJEET... 4 3. LAITTEEN KUVAUS... 5 4. KÄYTTÖPANEELI... 6 5.

Lisätiedot

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483

Bruksanvisning TVÄTTMASKIN. Innehållsförteckning XWE 81483 Bruksanvisning TVÄTTMASKIN Innehållsförteckning SV SV Svenska, 1 FI Suomi, 15 DK Dansk, 29 Installation, 2-3 Uppackning och nivellering Anslutningar av vatten och el Första tvättcykeln Tekniska data NO

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE

KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE KÄYTTÖOHJE KERAAMINEN LIESI KKL52SCVE SISÄLLYSLUETTELO 1.TURVALLISUUS...3 HUOMIOI KAIKKI VAROITUKSET JA LUE KÄYTTÖOHJE KOKONAAN ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÄ...3 2.TUOTTEEN TIEDOT:...5 Liesi:...5 Uuni:...5 Keraaminen

Lisätiedot

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A

Bruksanvisning TORKTUMLARE. Innehållsförteckning IDCE 8454X A Bruksanvisning TORKTUMLARE Innehållsförteckning SE SE Svenska,1 FI Suomi,17 DK Dansk,33 Viktig information, 2-3 Installation, 4 Var torktumlaren ska installeras Ventilation Elektrisk anslutning Förberedande

Lisätiedot

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA

Series 10.5 ELHO. ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump. Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi SUOMI/SVENSKA Series 10.5 ELHO ProFlow 6000 Hapotin/Syrapump 933756 SUOMI/SVENSKA Oy ELHO Ab 68910 Pännäinen FINLAND ww.elho.fi elho@elho.fi EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus Oy ELHO AB Teollisuustie 6 68910 Pännäinen

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana.

KÄYTTÖOHJE 0086-CPD-535595 08 EN 14604: 2005 LUE JA SÄILYTÄ. ASENTAJA: Anna tämä käyttöohje tuotteen mukana. KÄYTTÖOHJE 4870(MALLI I240C) 4881(MALLI IAR230C) Ionisoiva 4973(MALLI PADC240) 4985(MALLI PAR230C) Optinen Malli 4870 Malli 4881 Malli 4973 Malli 4985 PALOVAROITTIMEN KUVAUS Ionisoiva 230V AC -palovaroitin

Lisätiedot

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum

Laitteen tyyppitarra Enhet typ. Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Novus Laitteen tyyppitarra Enhet typ Myyjän leima ja ostopäivä Säljaren och inköpsdatum Valmistaja/Tillverkare Ultracom Oy Tarjusojantie 13, 90440 Kempele puh. 010 666 4800 myynti@ultracom.fi www.ultracom.fi

Lisätiedot