PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor"

Transkriptio

1 PEM PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla laitteen vaurioituminen, tulipalo ja muita vaaratilanteita. Sähköiskun vaara. Laite ei sovellu syöttöjännitteen irtikytkentään. Kuorma ei ole sähköisesti erotettu verkkojännitteestä, vaikka laite kytkettäisn pois päältä. Katkaise aina virransyöttö, ennen kuin työskentelet laitteen tai kuorman parissa. Ota myös huomioon kaikki johdonsuojakatkaisijat, jotka syöttävät vaarallista jännitettä laitteelle tai kuormalle. Älä paina tunnistinikkunaa. Laite voi vaurioitua. Laite ei sovellu käytettäväksi varashälyttimenä tai muuna hälytyslaitteena. Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne annetaan loppuasiakkaan säilytettäväksi. 1 Säkerhetsinstruktioner Elektrisk utrustning får endast installeras och monteras av fackmän inom elektroteknik. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skador på enheten samt brand och andra faror. Fara för elektrisk stöt. Enheten bör inte frånkopplas från matningsspänning. Belastningen är inte elektriskt isolerad från nätspänningen även om enheten är avslagen. Koppla alltid från innan du utför arbeten på enheten eller belastningen. Ta samtidigt hänsyn till alla kretsbrytare som matar farlig spänning till enheten eller belastningen. Tryck inte på sensorfönstret. Enheten kan skadas. Enheten lämpar sig inte för att användas som inbrottslarm eller annat larm. Dessa instruktioner är en väsentlig del av produkten och måste förvaras av slutkunden. 1

2 2 Laitteen osat 2 Enhetens komponenter Kuva 1: Laitteen osat Figur 1: Enhetens komponenter (1) Valaistusvoimakkuusanturi (2) Tunnistinikkuna (3) Koristerengas (4) Koje (teho-osa) (5) LED (6) Toiminta-ajan time-säädin (7) Valaistusvoimakkuuden lux-säädin 3 Toiminta Käyttötarkoitus Valaistuksen automaattinen sytytys/sammutus lämpölkkeen ja ympäristön valaistusvoimakkuuden mukaan Käyttö uppoasennettavan kojeen kanssa sytytykseen/sammutukseen tai 3-johtimisen sivuohjainkojeen kanssa tunnistusalueen laajentamiseksi Kattoknnitys uppoasennettavaan kojeeseen Tuotteen ominaisuudet 2-pisteinen valonhallinta yhdessä kytkinkojeen kanssa Toiminta-aika ja valaistusvoimakkuuden arvo säädettävissä Testaustoiminto tunnistusalueen tarkistamiseksi Tunnistusalueen rajoitus suojakannella Tunnistusalueen laajennus 3-johtimisella sivuohjainkojeella Manuaalinen päälle- ja poiskytkentä 2-johtimisella sivuohjainkojeella tai asennuspainikkeella (1) Ljusstyrkesensor (2) Sensorfönster (3) Dekorring (4) Omkopplingsinsats (5) LED-lampa (6) Reglage time, drifttid (7) Reglage lux, ljusstyrka 3 Funktion Avsedd användning Automatisk ljusomkoppling beroende på värmerörelse och omgivningsljusstyrka. Drift med infälld insats för omkoppling eller med 3-tråds sidostyrning för att utöka detekteringsområdet. Takmontering på infälld insats. Produktegenskaper Tvåpunkts ljuskontroll i kombination med omkopplingsinsats Drifttid och ljusstyrkevärde kan ställas in Testkörning för kontroll av detekteringsområdet Extra hölje för begränsning av detekteringsområdet Utökning av detekteringsområdet i kombination med 3-tråds sidostyrning Manuell påslagning och avslagning med 2-tråds sidostyrning eller installationsknapp 2

3 Automaattinen toiminta Läsnäolotunnistin tunnistaa ihmisten, eläinten ja esineiden lämpölkkeen. Valo syttyy: Jos joku tai jokin tulee valvotulle tunnistusalueelle ja valaistusvoimakkuus on asetetun tason alapuolella. Valo palaa nn kauan kuin tunnistusalueella havaitaan lkettä ja valaistusvoimakkuus ei ole asetetun tason alapuolella. Valo sammuu: Jos tunnistusalueella ei enää havaita lkettä ja toiminta-aika on kulunut. Jos valaistusvoimakkuus ylittää asetetun arvon kaksinkertaisesti yli 10 minuutin ajan. Pienin sammutusvalaistusvoimakkuus on 400 luksia, vaikka pienempi arvo olisi asetettu. Jos valo sammutettn, koska valaistusvoimakkuuden arvo ylittyi, valaistuksen ohjaus pysyy käytössä. Tällöin valo syttyy uudelleen valaistusvoimakkuuden laskiessa. Tunnistusalueen laajentaminen Tunnistusaluetta laajennetaan yhdistämällä läsnäolotunnistimen anturiosa 3-johtimiseen sivuohjaimeen ja kytkemällä se päälaitteeseen. Tällöin läsnäolotunnistimessa olevilla säätimillä ei ole toimintaa. Kun lkettä havaitaan, sivuohjain lähettää signaalin päälaitteeseen. Älä kytke päälaitteita rinnan. Toiminta sähkökatkoksen sattuessa Alle 0,2 sekuntia: käytössä ollut kytkentäasento palautuu verkkovirran palattua. Yli 0,2 sekuntia: itsetesti suoritetaan verkkovirran palattua. Se vie noin 30 sekuntia. Valo syttyy itsetestauksen ajaksi. Käyttö sivuohjaimien kautta ei ole mahdollinen. 4 Käyttö Valon sytyttäminen 2-johtiminen sivuohjain tai asennuspainike on ltetty. Paina painiketta alle 0,4 sekuntia. Valo syttyy vähintään 2 minuutiksi. Jos lkettä havaitaan, valo palaa senkin jälkeen, kun 2 minuuttia on kulunut. Toiminta-aika määräytyy säätimellä asetetun ajan mukaan. Jos time-säädin on asetettu test-asentoon, valo palaa noin 1 sekunnin, vaikka painiketta painettaisn pidempään. Automatisk drift Närvarodetektorn detekterar värmerörelser från människor, djur och föremål. Ljuset slås på i följande fall: Någon eller något kommer in i detekteringsområdet och ljusstyrkan är under den inställda nivån. Ljuset förblir påslaget så länge rörelser detekteras i detekteringsområdet och ljusstyrkan inte är under den inställda nivån. Ljuset slås av i följande fall: Inga fler rörelser detekteras i detekteringsområdet och drifttiden har förflutit. Ljusstyrkan överstiger det inställda värdet med det dubbla i mer än 10 minuter. Den lägsta avslagningsljusstyrkan är 400 lux, även om ett lägre värde är inställt. Om ljuset slogs av p.g.a. att ljusstyrkevärdet överskreds förblir ljuskontrollen aktiv. Detta innebär att ljuset slås på igen när ljusstyrkan minskar. Utöka detekteringsområdet För att utöka detekteringsområdet kombineras närvarodetektorkåpan med en 3-tråds sidostyrning och ansluts till huvudenheten. Reglagen för närvarodetektor har då ingen funktion. Sidostyrningen skickar en signal till huvudenheten när rörelser detekteras. Parallellkoppla inga huvudenheter. Beteende i händelse av nätspänningsbortfall Mindre än 0,2 sekunder: det gamla omkopplingsläget återställs när nätspänningen återkommer. Mer än 0,2 sekunder: ett självtest utförs när nätspänningen återkommer. Detta tar ca 30 sekunder. Ljuset slås på under självtestet. Drift via sidostyrningar är inte möjlig. 4 Drift Slå på ljuset En 2-tråds sidostyrning eller en installationsknapp ansluts Tryck på knappen i mindre än 0,4 sekunder. Ljuset slås på i minst 2 minuter. Om rörelser detekteras förblir ljuset påslaget efter att de 2 minuterna har förflutit. Drifttiden är inställd på den tid som anges på reglaget. Om reglaget time ställs in på test förblir ljuset påslaget i ca 1 sekund även om knappen trycks ned en längre tid. 3

4 Valon sammuttaminen Automaattitoiminto voidaan kytkeä pois päältä tiettyä tarkoitusta varten, esim. huoneen pimentämiseksi. 2-johtiminen sivuohjain tai asennuspainike on ltetty. Valo on sytytetty. Paina painiketta alle 0,4 sekuntia. Valo sammuu 3 minuutiksi. Aina kun lkettä havaitaan, aika pitenee 3 minuuttia. Kun 3 minuuttia on kulunut, läsnäolotunnistin srtyy takaisin automaattitilaan. Näiden 3 minuutin aikana valo voidaan sytyttää ainoastaan 2-johtimisella sivuohjaimella tai asennuspainikkeella. Valaistusvoimakkuuden arvioinnin kytkeminen pois päältä Valaistusvoimakkuuden arviointi voidaan kytkeä pois päältä, jos valaistusvoimakkuus on lan matala valon sammuttua. 2-johtiminen sivuohjain tai asennuspainike on ltetty. Läsnäolotunnistin on sammuttanut valon, koska ympäröivä valo, esim. päivänvalo, on rttävää. Paina asennuspainiketta 1 minuutin sisällä valon sammumisesta. Valo syttyy. Valo palaa nn kauan kuin läsnäolotunnistin havaitsee lkettä. Valaistusvoimakkuutta ei arvioida. Kun toiminta-aika on kulunut, läsnäolotunnistin kytkeytyy pois päältä ja palaa automaattitilaan. 5 Tietoja sähköasennuksn perehtyneille henkilöille 5.1 Asentaminen ja sähkökytkentä VAARA Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskusta voi seurata kuolema. Katkaise sähkönsyöttö ennen laitteen tai kuorman parissa työskentelyä vastaavilla johdonsuojakatkaisijoilla. Suojaa kaikki työympäristössä olevat jännitteiset osat. Asennuspaikan valitseminen Slå av ljuset Det är möjligt att slå av den automatiska funktionen på ett målinriktat sätt, t.ex. för att mörklägga ett rum. En 2-tråds sidostyrning eller en installationsknapp ansluts. Ljuset är påslaget. Tryck på knappen i mindre än 0,4 sekunder. Ljuset stängs av i minst 3 minuter. Varje detekterad rörelse utökar tiden med 3 minuter. När de 3 minuterna har förflutit återgår närvarodetektorn till automatiskt läge. Under dessa 3 minuter kan ljuset endast slås på igen med 2-tråds sidostyrning eller installationsknappen. Stänga av utvärderingen av ljusstyrka Utvärderingen av ljusstyrka kan slås av om ljusstyrkan uppfattas vara för låg efter det att ljuset har slagits av. En 2-tråds sidostyrning eller en installationsknapp ansluts. Närvarodetektorn har slagit av ljuset på grund av tillräckligt yttre ljus, till exempel dagsljus. Tryck på installationsknappen inom 1 minut efter avslagning. Ljuset slås på. Ljuset förblir påslaget så länge som närvarodetektorn detekterar rörelser. Ljusstyrkan utvärderas inte. När drifttiden har förflutit slås närvarodetektorn av och återgår till automatiskt läge igen. 5 Information för elektrotekniska fackmän 5.1 Montering och elektriska anslutningar FARA Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs. Elektriska stötar kan vara dödliga. Koppla alltid från motsvarande kretsbrytare innan du utför arbete på enheten eller belastningen. Täck över strömförande delar i arbetsmiljön. Välja installationsplats Kuva 2: Asennuspaikan valitseminen Figur 2: Välja installationsplats 4

5 Läsnäolotunnistin asennetaan kattoon, josta se valvoo alapuolista tilaa, kuva 2. Läsnäolotunnistimen tunnistusalue on 360 astetta. Passvisessa infrapunatunnistinjärjestelmässä (PIR) on 6 tunnistustasoa ja 80 linssiä. Kantaman halkaisija on pöydän korkeudella (noin 80 cm) noin 5 metriä. Lattiatasossa kantaman halkaisija on noin 8 metriä, kuva 3. Närvarodetektorn installeras i taket och övervakar ytan därunder, bild 2. Närvarodetektorn har en detekteringsyta på 360. PIR-sensorsystemet arbetar med 6 detekteringsnivåer och 80 linser. Räckvidden är ca 5 m i diameter vid bordshöjd, som är ca 80 cm. På golvnivå är räckvidden ca 8 m i diameter, bild 3. Kuva 3: Tunnistusalue Figur 3: Detekteringsområde Nämä tiedot koskevat asennusta kattoon 2,5 metrin korkeudelle. Jos asennuskorkeus on yli 2,5 metriä, tunnistusalue laajenee, mutta tunnistuksen tehokkuus ja herkkyys heikentyvät. Tunnistusaluetta voidaan tarvittaessa rajoittaa suojakannella (katso Tunnistusalueen rajoittaminen). Valitse tärinätön asennuspaikka, sillä tärinä voi aiheuttaa valon tahattoman syttymisen. Poista häirinnän lähteet tunnistusalueelta. Häirinnän lähteet, kuten lämmittimet, tuulettimet, ilmastointilaitteet ja jäähdytyksellä varustetut valaisimet, voivat aiheuttaa valon tahattoman syttymisen. Läsnäolotunnistimen kannen asentaminen Suuntaa läsnäolotunnistin siten, että valaistusvoimakkuuden anturi osoittaa pois päin ikkunoista. Se vähentää hajavalon vaikutuksia. Kytke uppoasennettava koje asianmukaisesti ja asenna se läsnäolotunnistimen halutun suunnan mukaan (katso uppoasennettavan kojeen ohjeet). Knnitä läsnäolotunnistinanturi uppoasennettavaan kojeeseen. Dessa data gäller vid installation i taket, för en installationshöjd på 2,5 m. På installationshöjder som överstiger 2,5 m blir detekteringsområdet större, samtidigt som detekteringsdensiteten och känsligheten minskar. Detekteringsområdet kan om nödvändigt avgränsas med hjälp av det extra höljet (se Avgränsa detekteringsområdet). Välj en vibrationsfri installationsplats. Vibrationer kan leda till oönskade omkopplingar. Undvik störningskällor i detekteringsområdet. Störningskällor till exempel värmeelement, ventilation, luftkonditionering och lampor utrustade med kylfunktion kan leda till oönskade omkopplingar. Montera närvarodetektorkåpan Justera närvarodetektorn så att ljusstyrkesensorn är på den sida som är bortvänd från fönstren. Detta minskar effekterna av spritt ljus. Anslut den infällda insatsen korrekt och montera den utifrån hur rörelsedetektorn är inriktad (se anvisningarna för den infällda insatsen). Montera närvarodetektorkåpan på den infällda insatsen. 5

6 5.2 Käyttöönotto Tunnistusalueen testaaminen Läsnäolotunnistin on asennettu ja kytketty oikein. Vedä koristerengas (3) irti. Aseta lux-säädin kohtaan (kuva 1). Läsnäolotunnistin toim valaistusvoimakkuudesta rppumatta. Aseta time-säädin asentoon test (kuva 1). Läsnäolotunnistin kytkeytyy päälle noin 1 sekunniksi havaitessaan lkettä. Mittaa tunnistusalue askelin ja knnitä huomiota tunnistuksen luotettavuuteen ja häirinnän lähteisn. Rajoita tunnistusaluetta tarvittaessa suojakannella. Knnitä koristerengas (3). Tunnistusalueen rajoittaminen Suojakannella voidaan rajoittaa tunnistusaluetta esimerkiksi häirinnän lähteiden peittämiseksi. 5.2 Driftsättning Testa detekteringsområdet Närvarodetektorn ska vara korrekt monterad och ansluten. Ta av dekorringen (3). Ställ in reglaget lux på (figur 1). Närvarodetektorn fungerar oberoende av ljusstyrkan. Vrid reglaget time till test (figur 1). Närvarodetektorn slås på i ca 1 sekund vid rörelser. Stega upp detekteringsområdet och var uppmärksam på tillförlitlig detektering och störningskällor). Begränsa om nödvändigt detekteringsområdet med det extra höljet. Sätt på dekorringen (3). Avgränsa detekteringsområdet Det extra höljet kan användas för att avgränsa detekteringsområdet, till exempel för att utesluta störningskällor. Kuva 4: Suojakansi Figur 4: Extra hölje Kannen koko Tunnistusalue lattiatasossa Höljets storlek Detekteringsområde på golvet Koko kansi Ø noin 2,2 m Fullständigt hölje Ø ca 2,2 m Alue I poistettuna Ø noin 4 m Område I borttaget Ø ca 4 m Alueet I + II poistettuna Ilman kantta Ø noin 6 m Ø noin 8 m Områdena I + II borttagna Utan hölje Ø ca 6 m Ø ca 8 m 6

7 Kaikki tiedot koskevat 2,5 metrin asennuskorkeutta. Vedä suojakansi pois. Leikkaa suojakantta saksilla merkittyjä vvoja pitkin tarpeen mukaan. Työnnä suojakansi paikalleen. Valaistusvoimakkuuden arvon kalibroiminen yhdessä kytkinkojeen (rele tms.) kanssa Valaistusvoimakkuuden kalibrointi on tarpeen valon oskillaation estämiseksi. Valon oskillaatiota ilmenee, kun läsnäolotunnistin kytkeytyy uudelleen pois päältä valaistuksen syttymisen vuoksi (valaistusvoimakkuuden arvo on ylitetty). Valaistusvoimakkuus kalibroidaan snä valaistuksessa, joka tarvitaan paikassa työskentelyä varten. Läsnäolotunnistimen ohjaama valaistus sytytetään. Estä ympäröivä valo, esim. päivänvalo ja muu valaistus. Joillakin lampuilla, esim. loistelampuilla, kuluu hetki täyden kirkkauden saavuttamiseen. Suorita sen vuoksi lampun esikäyttö. LEDiä (5) voi käyttää säätöapuna. LEDin merkitys kuorman ollessa katkaistuna LED ei pala LED palaa tai vilkkuu Valvottu alue on lan pimeä. Kuorma kytkeytyy päälle lkettä havaittaessa. Valvottu alue on rttävän kirkas. Kuorma ei kytkeydy päälle lkettä havaittaessa. LEDin merkitys kuorman ollessa kytkettynä LED ei pala LED palaa LED vilkkuu Valvottu alue on lan pimeä. Kuorma pysyy päällekytkettynä lkettä havaittaessa. Kun lkettä ei havaita, se kytkeytyy pois päältä toiminta-ajan jälkeen. Valvottu alue on rttävän kirkas johtuen syttyneestä valaistuksesta. Kuorma pysyy päällä lkettä havaittaessa. Kun lkettä ei havaita, se kytkeytyy pois päältä toiminta-ajan jälkeen. Vedä koristerengas (3) irti. Käännä time-säädin (7) kohtaan 30 min. Alla data gäller för en installationshöjd på 2,5 m Dra av höljet. Använd en sax och klipp till höljet efter behov längs de markerade linjerna. Dra på höljet. Kalibrera ljusstyrkevärdet i kombination med omkopplare (relä eller motsvarande) Ljusstyrkekalibrering är nödvändigt för att förhindra uppkomst av ljussvängningar. En ljussvängning uppstår när närvarodetektorn stängs av igen på grund av det ljus som har slagits på (ljusstyrkevärdet har överskridits). Ljusstyrkekalibreringen utförs under de ljusförhållanden som krävs för en viss arbetsmiljö. Slå på belysningen som kontrolleras av närvarodetektorn. Undvik yttre ljus, till exempel dagsljus och andra ljuskällor. En del lampor, till exempel lysrör, behöver en viss tid för att nå full ljusstyrka. Observera därför lampans uppstartsfas. LED-lampan (5) kan vara till hjälp vid justeringen. LED-lampans innebörd när belastningen är avslagen LED-lampa släckt LED-lampa tänd eller blinkar Den övervakade ytan är för mörk. Belastningen slås på när rörelse detekteras. Den övervakade ytan är tillräckligt ljus. Belastningen förblir avslagen när rörelse detekteras. LED-lampans innebörd när belastningen är påslagen Valvottu alue on hyvin kirkas johtuen syttyneestä valaistuksesta tai ympäröivästä valosta. Kuorma kytkeytyy pois päältä noin 10 minuutin kuluttua, vaikka toiminta-aika olisi asetettu pidemmäksi tai vaikka lkettä havaittaisn. LEDlampa släckt LEDlampa tänd LEDlampan blinkar Den övervakade ytan är för mörk. Belastningen förblir påslagen när rörelse detekteras. Om ingen rörelse detekteras stängs den av när drifttiden har gått ut. Den övervakade ytan är tillräckligt ljus tack vare den påslagna belysningen. Belastningen förblir påslagen när rörelse detekteras. Om ingen rörelse detekteras stängs den av när drifttiden har gått ut. Den övervakade ytan är mycket ljus på grund av tänd belysning eller yttre ljus. Belastningen stängs av efter ca 10 minuter, även om den inställda drifttiden är längre eller om rörelse detekteras. Ta av dekorringen (3). Vrid reglaget time (7) till 30 min. 7

8 Käännä lux-säädin kohtaan. LED (5) ei pala. Älä sijoita valaistusvoimakkuuden anturia (1) varjoon, koska muutoin oikea valaistusvoimakkuuden mittaus ei ole mahdollinen. Mitattu valaistusvoimakkuuden arvo koostuu heijastuneesta keinovalosta ja päivänvalosta ja rppuu läsnäolotunnistimen alla olevan pinnan heijastusominaisuuksista. Kytke läsnäolotunnistin päälle lkkumalla tunnistusalueella. Käännä lux-säädintä (7) kohdan suuntaan, kunnes LED (5) syttyy. Läsnäolotunnistin on asetettu vallitsevaan valaistusvoimakkuuteen. Jos lux-säädin on asennossa 0, läsnäolotunnistin kytkeytyy päälle ainoastaan sivuohjaimen toiminnan vaikutuksesta. Snä tapauksessa sammutuksen valaistusvoimakkuus on 400 luksia. Knnitä koristerengas (3). Toiminta-ajan asettaminen Mitä vähemmän valvottavalla alueella odotetaan olevan lkettä, sitä pidempi toiminta-ajan asetuksen pitäisi olla. Se pienentää todennäköisyyttä, että läsnäolotunnistin kytkeytyy pois päältä, vaikka alueella on ihmisiä. Käytä 10:tä minuuttia oletusarvona. Vedä koristerengas irti (3). Käännä time-säädintä (6) haluamaasi suuntaan. Läsnäolotunnistin on toimintavalmis. Knnitä koristerengas (3). 6 Vianmääritys Läsnäolotunnistin ei kytkeydy päälle, vaikka alueella on lkettä ja valaistusvoimakkuus on vähäinen Valaistusvoimakkuussarvon asetus on lan pieni. Käännä lux-säädintä kohdan suuntaan. lux-säädin on asetettu asentoon 0. Tunnistus on kytketty pois päältä. Kytke päälle sivuohjaimen kautta. Käännä lux-säädintä kohdan suuntaan (katso Valaistusvoimakkuuden arvon kalibroiminen). Kytketty pois sivuohjaimen kautta. Kytke päälle sivuohjaimen kautta. Läsnäolotunnistin kytkeytyy päälle ilman havaittavaa lkettä Tunnistusalueella on häirinnän lähteitä. Tarkista, onko tunnistusalueella häirinnän lähteitä, esim. lämmittimiä, tuulettimia, ilmastointilaitteita ja jäähdytyksellä varustettuja valaisimia. Rajoita tunnistusaluetta tarvittaessa suojakannella (katso Tunnistusalueen rajoittaminen). Vrid reglaget lux till. LED-lampan (5) är släckt. Placera inte ljusstyrkesensorn (1) i skugga. Detta hindrar korrekt mätning av ljusstyrkan. Det uppmätta ljusstyrkevärdet består av det reflekterade artificiella ljuset och dagsljuset, och beror på de reflekterande egenskaperna hos ytan under närvarodetektorn. Slå på närvarodetektorn via rörelse i detekteringsområdet. Vrid reglaget lux (7) åt tills LED-lampan (5) tänds. Närvarodetektorn är inställd på den aktuella ljusstyrkan. Om reglaget lux är inställt på 0 kommer närvarodetektorn endast att slås på via en sidostyrning. I detta fall är avslagningsljusstyrkan 400 lux. Sätt på dekorringen (3). Ställa in drifttiden Ju färre förväntade rörelser i det övervakade området, desto längre bör drifttiden vara. Detta minskar risken för att närvarodetektorn stängs av trots att personer är närvarande. Använd 10 minuter som standardinställningsvärde. Ta av dekorringen (3). Vrid reglaget time (6) i lämplig riktning. Närvarodetektorn är klar att användas Sätt på dekorringen (3). 6 Felsökning Närvarodetektoromkopplare slås inte på vid rörelse trots att ljusstyrkan är för låg Det inställda ljusstyrkevärdet är för lågt. Vrid reglaget lux åt. Reglaget lux är inställt på 0. Initial detektering är avstängd. Slå på via sidostyrning. Vrid reglaget lux åt (se Kalibrera ljusstyrkevärdet). Avstängd via sidostyrning. Slå på via sidostyrning. Närvarodetektorn slås på utan någon detekterbar rörelse Störningskällor i detekteringsområdet. Var uppmärksam på störningskällor i detekteringsområdet till exempel värmeelement, ventilation, luftkonditionering och lampor utrustade med kylfunktion. Avgränsa eventuellt detekteringsområdet med hjälp av det extra höljet (se Avgränsa detekteringsområdet). 8

9 Läsnäolotunnistin ei kytkeydy pois päältä, vaikka ympäristön valoa on paljon Valaistusvoimakkuusarvon asetus on lan suuri. Käännä lux-säädintä kohdan suuntaan (katso Valaistusvoimakkuuden raja-arvon kalibroiminen). Läsnäolotunnistin kytkeytyy pois päältä, vaikka alueella on ihmisiä ja valaistusvoimakkuus on vähäinen Tunnistusongelma; valvottava alue ei ole tunnistusalueella tai edessä on kalusteita tai pylväitä. Kytke 3-johtiminen sivuohjain (katso Tunnistusalueen laajentaminen). Toiminta-aika on lan lyhyt. Ihmisten lkettä ei tunnisteta. Pidennä toiminta-aikaa time-säätimellä (katso Toiminta-ajan asettaminen). Läsnäolotunnistin kytkeytyy jatkuvasti päälle ja pois Time-säädin on asetettu test-tilaan. Aseta toiminta-aika time-säätimellä (katso Toiminta-ajan asettaminen). Läsnäolotunnistin kytkeytyy pois päältä ja hetken kuluttua taas päälle Valaistusvoimakkuus laskee asetetun arvon alapuolelle poiskytkeytymisen jälkeen. Käännä lux-säädintä kohdan suuntaan (katso Käyttöönotto). 9 Tekniset tiedot Ympäristön lämpötila C Suojausluokka IP 20 Tunnistuskulma 360 Tunnistusalue Pöydän korkeudella Lattiatasossa Poiskytkentävve Toiminta-aika, testi Valaistusvoimakkuuden asetus Ø noin 5 m Ø noin 8 m noin 10 s min noin 1 s noin lx Närvarodetektorn slås inte av även om det finns en hel del yttre ljus Det inställda ljusstyrkevärdet är för högt. Vrid luxreglaget åt (se Kalibrera ljusstyrkevärdet) Närvarodetektorn stängs av även om det finns personer närvarande och ljusstyrkan är för låg Detekteringsproblem. Ytan som ska övervakas är inte inom detekteringsområdet. Möbler eller pelare kan också vara i vägen. Anslut en 3-tråds sidostyrninig (se Utöka detekteringsområdet). Drifttiden är för kort. Personrörelser detekteras inte. Förläng drifttiden med reglaget time (se Ställa in drifttiden). Närvarodetektorn slås på och av oupphörligen Reglaget time är inställt på test. Ställ in drifttiden med reglaget time (se Ställa in drifttiden). Närvarodetektorn slås av och slås sedan omedelbart på igen Ljusstyrkan sjunker under det inställda ljusstyrkevärdet efter avslagning. Vrid reglaget lux åt (se kapitlet Driftsättning). 9 Tekniska data Omgivningstemperatur C Skyddsgrad IP 20 Detekteringsvinkel 360 Detekteringsområde Skrivbordshöjd Golvnivå Avslagningsfördröjning Drifttid, test Ljusstyrkeinställning Ø ca 5 m Ø ca 8 m ca 10 s min ca 1 s ca lx 9

10 8 Takuu Ensto asennustarvikkeiden takuuaika on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Takuuehdot, katso 8 Garanti Garantitiden för Ensto installationsprodukter är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen. Garantivillkoren, se Tekninen tuki: Teknisk hjälp: Ensto Finland Oy Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77 FIN Porvoo, Finland Tel Customer service Fax

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad PEM1563 4.7.2014 DAW360WWFI Lketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt

PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt PEM1559 15.1.2014 PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt FIN Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor

1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor PEM1536 6.5.2014 1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare 1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

ASLS FI Perustason automaattikytkin m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m

ASLS FI Perustason automaattikytkin m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m PEM1556 3.4.2014 ASLS1280...FI Perustason automaattikytkin 180 2.20 m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor PEM1560 17.1.2014 W70WWFI Lketunnistin Rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 PEM1561 13.3.2014 222WWFI Pinta-asennettava lketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje Asennusohje

Lisätiedot

ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen liiketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m

ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen liiketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m PEM1557 10.6.2014 ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats

1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats PEM1535 13.1.2014 1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer 240PDPE-LS1940...FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare

225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare PEM1582 28.2.2014 225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler

1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler PEM1550 10.7.2014 1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats

1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats 1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

LS FI Perustason liiketunnistinanturi m Basic rörelsedetektorsensor m

LS FI Perustason liiketunnistinanturi m Basic rörelsedetektorsensor m PEM1555 7.5.2014 LS1180...FI Perustason lketunnistinanturi 180 1.10 m Basic rörelsedetektorsensor 180 1.10 m LS1180-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistinanturi 180 1.10 m Universal rörelsedetektorsensor

Lisätiedot

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4224 TSM LS402TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 2-kanavaa Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 2-kanal

Lisätiedot

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor PEM1562 4.2.2014 W220WWFI Pinta-asennettava lketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet

Lisätiedot

1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer

1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer PEM1531 15.1.2014 1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

1201URE-LS FI Perustason liiketunnistin m Basic rörelsedetektor m

1201URE-LS FI Perustason liiketunnistin m Basic rörelsedetektor m 1201URE-LS1180...FI Perustason lketunnistin 180 1.10 m Basic rörelsedetektor 180 1.10 m 1201URE-LS1180-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistin 180 1.10 m Universal rörelsedetektor 180 1.10 m FIN Käyttöohje

Lisätiedot

266GDE-LS FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare

266GDE-LS FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare PEM1521 23.5.2014 266GDE-LS1940...FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1240STELS FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V

1240STELS FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V 1240STELS1561.07...FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA

1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA PEM1532 28.4.2014 1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS SWE Bruksanvisning Installationsanvisning

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio PEM1543 3.4.2014 RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje Bruksanvisning Installationsanvisning SWE 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

225NVDE-LS FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare

225NVDE-LS FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare 225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp

LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp LS1561.07U..FI Yleispainike Universal tryckknapp FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, W Universaldimmer, montering på DIN-skena, W

UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, W Universaldimmer, montering på DIN-skena, W PEM1547 24.6.2014 UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, 50-500 W Universaldimmer, montering på DIN-skena, 50-500 W FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor W220WWFI Pinta-asennettava lketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals PEM1809 16.9.2014 SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

1254UDELS FI Yleissäädin Universaldimmer

1254UDELS FI Yleissäädin Universaldimmer 1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

1225SDELS FI Perustason painikesäädin W / VA Standarddimmer med tryckknapp W / VA

1225SDELS FI Perustason painikesäädin W / VA Standarddimmer med tryckknapp W / VA 1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare

ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan

Lisätiedot

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem PEM1564 2.5.2014 NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan valtuutetut sähköasentajat saavat

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC

KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖOHJE LED-KATTOVALAISIN ROUNDDISC KÄYTTÖKOHTEET: Suunniteltu asennettavaksi sisätiloihin. Asunnot Toimistot Liikehuoneistot Koulut Hotellit Sairaalat TEKNISET TIEDOT LYHYESTI Käyttöjännite: AC 220-240

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

testo 460 Käyttöohje

testo 460 Käyttöohje testo 460 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 460 Pikaohje testo 460 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Sensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset Laite sammutettuna >

Lisätiedot

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet

Kommunal verksamhet och service nu på finska! Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kommunal verksamhet och service nu på finska! Trosa kommun del i det finska förvaltningsområdet Kunnallista toimintaa ja palveluita nyt myös suomeksi! Trosan kunta osa suomen kielen hallintoaluetta Kommunal

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN

KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖOHJE 40540/ 40541/ 40542/ 40543 LED-KATTOVALAISIN KÄYTTÖ Tämä LED-kattovalaisin on tarkoitettu sekä sisä- että ulkokäyttöön. Asuintalot Toimistot Myymälät Koulut Hotellit Sairaalat Lentokentät Julkiset

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset?

HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17.5.2002. arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat positiiviset? HTKK, TTKK, OY/Arkkitehtiosastot Valintakuulustelujen matematiikan koe 17..00 Sarja A A1. Määritä suorien ax + y ja x y 3 leikkauspiste. Millä vakion a arvoilla leikkauspisteen molemmat koordinaatit ovat

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet

MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet PEM1806 8.8.2014 MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteita saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu

Lisätiedot

MALS...FI Multimedialiitäntäjärjestelmä Anslutningssystem för multimedia

MALS...FI Multimedialiitäntäjärjestelmä Anslutningssystem för multimedia PEM1542 19.5.2014 MALS...FI Multimedialtäntäjärjestelmä Anslutningssystem för multimedia FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteita saa asentaa

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

testo 831 Käyttöohje

testo 831 Käyttöohje testo 831 Käyttöohje FIN 2 1. Yleistä 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti läpi ennen laitteen käyttöönottoa. Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten. 2. Tuotekuvaus Näyttö Infrapuna- Sensori, Laserosoitin

Lisätiedot

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi

PAKKAUSSELOSTE. AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi PAKKAUSSELOSTE AQUA STERILISATA BRAUN infuusioneste, liuos injektionesteisiin käytettävä vesi Lue tämä seloste huolellisesti, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja. Tätä lääkettä saa ilman lääkemääräystä.

Lisätiedot

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen

Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten. Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen Anslutningsskyldighet och befrielse från anslutningsskyldigheten Liittämisvelvollisuus ja siitä vapauttaminen 10 Lag om vattentjänster 119/2001 Vesihuoltolaki 119/2001 Anslutning av fastigheter till vattentjänstverkets

Lisätiedot

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE

SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE SUOMEN KIELEN HALLINTOALUE FINSKT FÖRVALTNINGSOMRÅDE HAE VALTIONTUKEA ANSÖK OM STATSBIDRAG Tukea hakeva organisaatio Sökande organisation Organisaationumero Organisationsnummer Osoite Adress Yhteyshenkilö

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85

ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 240/260-740/760 1154684-1500-PP304855-8533. Aug 85 AVO GRUPP NR OATUM SECTlON GAOuP NO DATE ERZEUGNIS AeT GRuPPE NR DATUM SECTlON GROUPE NO DATE P 3 39 5 Aug 85 ANTEN N för MOBI L TELEFON RADIOPUHELIMEN ANTENNI VOLVO 40/60-740/760 TAKMONTAGE 40/60 sid.

Lisätiedot

testo 610 Käyttöohje

testo 610 Käyttöohje testo 610 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 610 Pikaohje testo 610 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Kosteus- ja lämpötilasensori 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Langaton toistin, välipistoke Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat

Lisätiedot

testo 410-1 Käyttöohje

testo 410-1 Käyttöohje testo 410-1 Käyttöohje FIN 2 Short manual testo 410-1 Pikaohje testo 410-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Siipipyörä 3 Lämpötilasensori 4 Näyttö 5 Toimintonäppäimet 6 Paristokotelo (laitteen takana) Perusasetukset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24

HOO B00 - B01 HOO B20 - B24 31833137.fm Page 1 Friday, July 9, 2004 2:37 PM ITALLATIOBLAD Minsta tillåtna avstånd från olika typer av spisar: 65 cm (elektrisk spis), 75 cm (gasspis, gasolspis eller koleldad spis). Följ givna anvisningar

Lisätiedot

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE

ASENNUSOHJE. SAFERA Siro IN-line -liesivahti. Virranhallintayksiköt PCU3 PCU5.1-U 20810 V4.5.0 FIN SIRO IN-LINE ASENNUSOHJE SAFERA Siro IN-line -liesivahti Virranhallintayksiköt PCU PCU.-U 080 V..0 FIN SIRO IN-LINE SISÄLLYSLUETTELO VAROITUKSET. VALMISTELUT. Valmistelut. Asennus. Asennuksen vianmääritys. Lisävaruste:

Lisätiedot

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje

testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje testo 104 Elintarvikelämpömittari Käyttöohje fin 2 1. Yleistä 3 1. Yleistä Lue käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Talleta käyttöohje myöhempää käyttöä varten. de en 2. Tuotekuvaus it

Lisätiedot

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin

Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Vihervitriinin kokoaminen Montering av Odlingsvitrin Lue ohjeet huolellisesti ennen kokoamista! Läs noggrant igenom instruktionerna innan montering! Kokoamiseen tarvitaan ristipääruuvimeisseli För monteringen

Lisätiedot

Käyttöohje. MD 360i/8 BASIC EB MD 360i/8 BASIC SMB EB

Käyttöohje. MD 360i/8 BASIC EB MD 360i/8 BASIC SMB EB MA00613901 11/2016 Käyttöohje EB10430428 SMB EB10430466 ESYLUX GmbH An der Strusbek 40 22926 Ahrensburg Germany info@esylux.com www.esylux.com 1 Sisällysluettelo 1 Kuvaus 3 2 Turvaohjeet 3 3 Käyttö ja

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500

KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 KÄYTTÖOHJE AURINKOVARJON JALKAAN KIINNITETTÄVÄ LÄMMITIN P1500 Lue käyttöohje ennen lämmittimen käyttöönottoa Käytä lämmitintä ainoastaan käyttöohjeiden mukaisesti. Muu käyttö voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun

Lisätiedot

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin

Vesikiertoinen pellettitakka. Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoinen pellettitakka Vattenmantlad pelletskamin Vesikiertoisella pellettitakalla voit lämmittää talosi ja käyttövetesi. Suunnittelemme kanssasi optimaalisen lämmitysjärjestelmän vesikiertoisen

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

testo 606-1 Käyttöohje

testo 606-1 Käyttöohje testo 606-1 Käyttöohje FIN 2 Pikaohje testo 606-1 Pikaohje testo 606-1 1 Suojakansi: käyttöasento 2 Mittauspiikit 3 Näyttö 4 Toimintonäppäimet 5 Paristokotelo (laitteen takana) 6 Laitteen toimintatestausnastat

Lisätiedot