1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats"

Transkriptio

1 1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla laitteen vaurioituminen, tulipalo ja muita vaaratilanteita. Sähköiskun vaara. Katkaise aina virransyöttö, ennen kuin työskentelet laitteen tai kuorman parissa. Ota myös huomioon kaikki johdonsuojakatkaisijat, jotka syöttävät vaarallista jännitettä laitteelle tai kuormalle. Sähköiskun vaara. Laite ei sovellu syöttöjännitteen irtikytkentään. Kuorma ei ole sähköisesti erotettu verkkojännitteestä, vaikka laite kytkettäisn pois päältä. Älä kytke LED-lamppuja tai pienoisloistelamppuja, jotka eivät sovellu himmennettäviksi. Älä kytke valaisimia, joissa on integroidut himmentimet. Laite voi vaurioitua. Sähköiskun vaara. Älä käytä laitetta ilman painiketta. Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne annetaan loppuasiakkaan säilytettäväksi. 1 Säkerhetsinstruktioner Elektrisk utrustning får endast installeras och monteras av fackmän inom elektroteknik. Risk för allvarliga person- eller materialskador eller brand. Läs och följ användarhandboken i sin helhet. Fara för elektrisk stöt. Koppla alltid från innan du utför arbeten på enheten eller belastningen. Ta samtidigt hänsyn till alla kretsbrytare som matar farlig spänning till enheten eller belastningen. Fara för elektrisk stöt. Enheten bör inte frånkopplas från matningsspänning. Belastningen är inte elektriskt isolerad från nätspänningen ens när enheten är avstängd. Anslut inte LED-lampor eller kompaktlysrör som inte lämpar sig särskilt för dimning. Enheten kan skadas. Anslut inte ljus med integrerade dimrar. Enheten kan skadas. Fara för elektrisk stöt. Använd inte enheten utan en knapp. Dessa instruktioner är en väsentlig del av produkten och måste förvaras av slutkunden. PEM Ensto 2017

2 2 Laitteen osat 2 Enhetens komponenter Kuva 1: Laitteen osat Bild 1: Enhetens komponenter (1) Uppoasennettava koje (2) Kehys (3) Painike (4) Asetin, minimivalaistusvoimakkuuden säätö (5) Ltännät 3 Toiminta Käyttötarkoitus Hehku-, verkkojännitehalogeeni- ja LED-lamppujen sekä pienoisloistelamppujen kytkentään ja himmennykseen. Sop yhdistelmäkuormituksella tapahtuvaan käyttöön resistvisellä kuormalla (hehkulamput, verkkojännitehalogeenilamput) ja verkkojännite-led-lampuilla. Sop yhdistelmäkuormituksella tapahtuvaan käyttöön resistvisellä kuormalla (hehkulamput, verkkojännitehalogeenilamput) ja pienoisloistelampuilla. Asennus SFS2284 -standardin mukaiseen laitekoteloon. Käyttö painikkeella Ei saa käyttää yhdistelmäkuormituksella verkkojännite- LED-lamppujen ja pienoisloistelamppujen kanssa. Kytke vain saman valmistajan samantyyppisiä lamppuja. Ei saa käyttää muuntajien kanssa. Verkkojännite-LED-lamput ja pienoisloistelamput tuottavat korkeataajuuksista virtaa, kun ntä ohjataan etureunasäädöllä. Kytketty kuorma voi tietyillä arvoilla vaihdella lamppujen mallin ja nimellistehon mukaan. Tuotteen ominaisuudet Laite toim vaihekulmasäätö periaatteella. Laitetta voidaan käyttää myös ilman nollajohdinta. Lamppua suojaava pehmokäynnistys. Sytytysvalaistusvoimakkuus voidaan tallentaa pysyväksi. (1) Infälld insats (2) Ram (3) Tryckknapp (4) Reglage för lägsta ljusstyrka (5) Plintar 3 Funktion Avsedd användning Omkoppling och dimning av glödlampor, halogen- och LED-lampor av högspänningstyp och kompaktlysrör. Lämpar sig för blandad drift av resistiv belastning (glödlampor, halogenlampor av högspänningstyp)och LED-lampor av högspänningstyp. Lämpar sig för blandad drift av resistiv belastning (glödlampor, halogenlampor av högspänningstyp) och kompaktlysrör. Installation i apparatdosa enligt SFS2284. Användning med tryckknapp Ej drift med blandad belastning av LED-lampor av högspänningstyp och kompaktlysrör. Anslut endast lampor från en och samma tillverkare och av samma typ. Ej drift med transformatorer. LED-lampor av högspänningstyp och kompaktlysrör genererar högpulsström när de drivs i framkantsstyrning. Den anslutna belastningen för de angivna värdena kan variera beroende på lampornas utformning och märkeffekt. Produktegenskaper Enheten fungerar enligt fasvinkelstyrning. Enheten kan också drivas utan nolledare. Mjuk start som skyddar lamporna. Ljusstyrka vid påslagning kan sparas permanent. Möjlighet att ställa in lägsta ljusstyrka. 2 PEM1535 / Ensto 2017

3 Pienin valaistusvoimakkuus asetettavissa. Laajennukset mahdollisia. Yli 1 sekunnin kestävät sähkökatkokset kytkevät laitteen pois päältä. Elektroninen oikosulkusuoja pysyvällä katkaisulla. Elektroninen ylikuumenemissuoja. Kytketyissä lampuissa saattaa ilmetä välkyntää johtuen sallitun minimikuormituksen alittamisesta tai sähköverkosta tulevista pulsseista. Se ei tarkoita, että laite olisi viallinen. 4 Käyttö Näissä ohjeissa kuvataan käyttöä painikkeella (katso Lisävarusteet). Käyttö muilla painikkeilla kuvataan kyseisen painikkeen käyttöohjeissa. Käyttö päälaitteella tai 2-johdin sivuohjaimella on samanlaista. Sivuohjaimen käyttö on mahdollista ainoastaan, jos päälaitteeseen on asennettu painike. Valon sytyttäminen Paina painiketta lyhyesti (alle 0,4s). Valaistusvoimakkuuden säätäminen Valo on sytytetty. Paina painikkeen yläosaa pitkään (yli 0,4s) Valo kirkastuu suurimpaan valaistusvoimakkuuteen. Paina painikkeen alaosaa pitkään (yli 0,4s) Valaistusvoimakkuus pienenee alimpaan tasoonsa. Asennuspainike: Valaistusvoimakkuus nousee suurimpaan tasoonsa ja pysyy snä hetken. Sitten valaistusvoimakkuus himmentyy pienimpään tasoonsa, pysyy snä hetken ja suurenee taas. Sama toistuu nn kauan kuin painiketta pidetään painettuna. Valon sytyttäminen pienimmällä valaistusvoimakkuudella Paina painiketta alaosasta yli 0,4 sekuntia (valon ollessa sammutettuna). Sytytystason tallentaminen Aseta valo halutulle valaistusvoimakkuudelle. Paina painiketta keskeltä yli 3 sekuntia Sytytystaso on tallennettu. Laite vahvistaa tallennuksen onnistumisen sammuttamalla valon hetkeksi ja sytyttämällä sen uudelleen tallennettuun tasoon. Sytytystasoa ei voi tallentaa mekaanisella sivuohjaimella. Möjlighet att ansluta sidostyrningar. Strömavbrott som varar längre än 1 sekund leder till att enheten stängs av. Elektroniskt kortslutningsskydd med permanent avstängning. Elektroniskt överhettningsskydd. De anslutna lamporna kan flimra på grund av undersläng för den angivna minsta belastningen eller genom centraliserade pulser från kraftstationerna. Detta innebär inte att enheten är defekt. 4 Drift Dessa instruktioner gäller användning med tryckknapp (se Tillbehör). Användning med andra tryckknappar beskrivs i instruktionerna för den aktuella tryckknappen. Användning med huvudenheten eller 2-tråds sidostyrning är identisk. Användning med sidostyrning är endast möjligt om en tryckknapp är monterat på huvudenheten. Tända belysningen Tryck på knappen i mindre än 0,4 sekunder. Justera ljusstyrkan Ljuset är påslaget. Tryck på den övre delen av knappen i mer än 0,4 sekunder. Ljusstyrkan ökar upp till maximal styrka. Tryck på den nedre delen av knappen i mer än 0,4 sekunder. Ljusstyrkan minskar ned till lägsta styrka Installationsknapp: Ljusstyrkan ökar upp till maximal nivå, förblir på den nivån en kort stund och minskar sedan till lägsta nivå. Efter en kort stund ökar ljusstyrkan igen. Den här proceduren upprepas så länge du trycker på knappen. Slå på ljuset med lägsta ljusstyrka Tryck på den nedre delen av knappen i mer än 0,4 sekunder. Spara tändningsnivå Ställ in ljuset på önskad ljusstyrka. Tryck på hela knappen i mer än 3 sekunder. Tändningsnivån sparas. Som bekräftelse släcks belysningen en kort stund och tänds igen med den sparade påslagningsljusstyrkan. En tändningsnivå kan inte sparas med en mekanisk sidostyrning. PEM1535 / Ensto

4 5 Tietoja sähköasennuksn perehtyneille henkilöille VAARA Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskusta voi seurata kuolema. Katkaise sähkönsyöttö ennen laitteen tai kuorman parissa työskentelyä vastaavilla johdonsuojakatkaisijoilla. Suojaa kaikki työympäristössä olevat jännitteiset osat. 5.1 Asentaminen ja sähkökytkentä 5 Information för elektrotekniska fackmän FARA Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs. Elektriska stötar kan vara dödliga. Koppla alltid från motsvarande kretsbrytare innan du utför arbete på enheten eller belastningen. Täck över strömförande delar i arbetsmiljön. 5.1 Montering och elektriska anslutningar Kuva 2: Kytkentäkaavio eri sivuohjaimilla Bild 2: Kopplingsschema med valfria sidostyrningar (1) LED himmennin (6) Sivuohjain 2-johdin (7) Sivuohjain 3-johdin (8) Mekaanien sivuohjain (531U) Verkkojännite-LED-lamput ja pienoisloistelamput: kytke vain saman valmistajan samantyyppisiä lamppuja. Kytke 16A:n verkkojännite-led-lamppuja tai pienoisloistelamppuja yhteisteholtaan enintään 300W johdonsuojakatkaisijaa kohti. Kytke sisäkappale kytkentäkaavion mukaisesti (kuva 2). Jos nollajohdinta ei ole käytettävissä asennuspaikassa, himmennintä voidaan käyttää myös ilman nollajohdinta. Snä tapauksessa on suurempi todennäköisyys tehdä toimimattomia himmentimen ja verkkojännite-led-lamppujen yhdistelmiä. Käytä sivuohjaimella samaa vaihetta kuin himmentimellä. Valaistuja mekaanisia sivuohjaimia saa kytkeä ainoastaan, jos nssä on erillinen nollaltin. (1) LED dimmer (6) 2-tråds sidostyrning (7) 3-tråds sidostyrning (8) Mekanisk sidostyrning (531U) LED-lampor av högspänningstyp och kompaktlysrör: Anslut endast lampor från en och samma tillverkare och av samma typ. Anslut högst 16 A för 300 W LED-lampor av högspänningstyp eller kompaktlysrör per kretsbrytare. Anslut den infällda insatsen enligt kopplingsschemat (bild 2). Om det inte finns någon nolledare på installationsplatsen kan dimmern också användas utan en nolledare. Detta medför en ökad risk för att dimrar och LED-lampor av högspänningstyp kombineras på olämpliga sätt. Använd samma fas för dimmer och sidostyrning. Upplysta installationsknappar får endast anslutas om de har en separat N-plint. 4 PEM1535 / Ensto 2017

5 Kytke valinnaiset sivuohjaimet. Asenna sisäkappale laitekoteloon siten, että ltännät tulevat alaosaan. Suorita käyttöönotto. Älä knnitä tai vaihda painiketta jännitteellisenä, tai seurauksena voi olla toimintahäiriö. Knnitä kehys (2) ja (painike 3). Kytke verkkojännite. 5.2 Käyttöönotto Pienimmän valaistusvoimakkuuden asettaminen VAARA Jännitteisten osien koskettaminen aiheuttaa sähköiskun. Sähköiskusta voi seurata kuolema. Käytä vain eristettyjä työkaluja asettaessasi pienintä valaistusvoimakkuutta! Suojaa kaikki työympäristössä olevat jännitteiset osat. Pienimmän valaistusvoimakkuuden voi tarvittaessa asettaa sähköasennuksn perehtynyt henkilö etenkin, jos valo välkkyy pienellä valaistusvoimakkuudella. EN ( ) -standardin mukaisesti lampun valaistusvoimakkuuden pitäisi olla havaittavissa koko kuormitusalueella. LED tulee sammua -10% pienimmän valaistusvoimakkuuden jännitearvosta jolloin sammutus ja pienin valaistusvoimakkuus ovat eroteltavissa. Laite kytketään edellä kuvatulla tavalla ja asennetaan kojerasiaan. Kehystä ja painiketta ei asenneta. Kytke verkkojännite. Säädä asetinta (4) (kuva 1) noin 1/4 kierrosta. Valo syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella. Käännä asetinta myötäpäivään ääriasentoon asti. Valo sammuu. Käännä asetinta hitaasti vastapäivään, kunnes valo syttyy. Käännä asetinta hieman pidemmälle, jotta valo varmasti syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella. Jos pienin valaistusvoimakkuus on lan kirkas, käännä asetinta takaisin myötäpäivään ääriasentoon asti ja aseta pienin valaistusvoimakkuus uudestaan. Pienin kirkkaus on asetettu. Katkaise verkkojännite. Asenna kehys ja painike. Kytke verkkojännite takaisin. Anslut sidostyrningar (valfritt). Installera insatsen i apparatdosan. Plintarna måste vara nedtill. Driftsätt enheten. Fäst eller ersätt inte tryckknappen om det finns spänning. Detta kan orsaka fel. Fäst ramen (2) och tryckknappen (3). Slå på nätspänningen Driftsättning Ställa in lägsta ljusstyrka FARA Elektrisk stöt när strömförande delar vidrörs. Elektriska stötar kan vara dödliga. Använd endast isolerade verktyg när du ställer in lägsta ljusstyrka! Täck över strömförande delar i arbetsmiljön. Den lägsta ljusstyrkan kan ställas in av en person med elektrotekniska fackkunskaper, till exempel om ljuset flimrar vid låg ljusstyrka. Enligt EN ( ) ska lampans ljusstyrka vara märkbar över hela belastningsområdet, i mörker vid märkspänning 10 % och i positionen för lägsta ljusstyrka. Detta är för att kunna skilja på om enheten är inställd på lägsta ljusstyrka eller avstängd. Enheten ansluts enligt beskrivningen ovan och monteras i en apparatdosa. Ramen och tryckknappen monteras ej. Slå på nätspänningen. Justera reglaget (4) (bild 1) med ungefär en fjärdedels rotation. Ljuset tänds med lägsta ljusstyrka. Vrid reglaget medsols till ytterläget. Ljuset stängs av. Vrid långsamt reglaget motsols tills ljuset tänds. Vrid reglaget något längre så att ljuset säkert slås på vid lägsta ljusstyrka. Om den inställda lägsta ljusstyrkan är för ljus vrider du reglaget medsols tillbaka till stoppunkten och ställer in den lägsta ljusstyrkan på nytt.. Slå av nätspänningen. Montera ramen och tryckknappen. Slå på nätspänningen igen. PEM1535 / Ensto

6 6 Vianmääritys Kytketyt lamput sammuvat tai välkkyvät pienimmän himmennyksen asennossa Pienin valaistusvoimakkuus on asetettu lan pieneksi. Lisää pienintä valaistusvoimakkuutta. Kytketyt lamput välkkyvät Syy 1: Lamput eivät sovellu himmennettäviksi. Tarkista valmistajan ohjeet. Vaihda toisentyyppisn lamppuihin. Syy 2: Himmennin vaat nollajohtimen toimiakseen kytketyn lampun kanssa. Kytke nollajohdin. Vaihda lamput sellaisn, joita varten himmennin ei tarvitse nollajohdinta. Kytketyt lamput eivät syty pienimmällä himmennyksellä tai syttyvät vveellä Pienin valaistusvoimakkuus on asetettu lan pieneksi. Lisää pienintä valaistusvoimakkuutta. Kytketyt lamput ovat lan kirkkaita pienimmän himmennyksen asennossa; himmennysalue on lan kapea Syy 1: Pienin valaistusvoimakkuus on asetettu lan suureksi. Pienennä pienintä valaistusvoimakkuutta. Syy 2: LEDin vaiheen kytkennällä toimiva himmennys ei sovellu kytketyille verkkojännite-led- tai pienoisloistelampuille. Vaihda toisentyyppisn lamppuihin. Himmennin on kytkeytynyt pois päältä Syy 1: Ylikuumenemissuoja on lauennut. Kytke himmennin irti verkosta ja kytke tarvittavat johdonsuojakatkaisijat pois päältä. Pienennä kytkettyä kuormaa. Anna himmentimen jäähtyä vähintään 15 minuuttia. Kytke johdonsuojakatkaisijat ja himmennin uudestaan päälle. Syy 2: Oikosulkusuoja on lauennut. Katkaise verkkosyöttö. Poista oikosulku. Kytke johdonsuojakatkaisijat ja himmennin uudestaan päälle. Oikosulkusuojana ei ole tavallinen sulake mekaanista erotusta käyttöjännitteestä ei synny. Himmennin ei kytkeydy päälle useiden lamppujen yhdistelmällä Oikosulkusuoja on lauennut. Pienennä pienintä valaistusvoimakkuutta. Vähennä lamppuja. Pienennä kytkettyä kuormaa. Vaihda toisentyyppisn lamppuihin. 6 Felsökning Anslutna lampor stängs av eller flimrar i lägsta dimmerläget Inställd lägsta ljusstyrka är för låg. Öka den lägsta ljusstyrkan. Anslutna lampor flimrar Orsak 1: Lamporna är inte dimbara. Kontrollera tillverkarens anvisningar. Byt ut lamporna mot en annan typ. Orsak 2: En nolledare måste anslutas för att dimmern ska kunna användas med den anslutna lampan. Anslut en nolledare. Byt ut lamporna mot en typ för vilken dimmern inte kräver anslutning av en nolledare. Anslutna lampor slås inte på i lägsta dimmerläget eller först efter en fördröjning Inställd lägsta ljusstyrka är för låg. Öka den lägsta ljusstyrkan. Anslutna lampor i lägsta dimmerläget är för ljusa, dimmerintervallet är för litet Orsak 1: Inställd lägsta ljusstyrka är för hög. Minska den lägsta ljusstyrkan. Orsak 2: Dimningsprincipen för LED-fasavbrott överensstämmer inte optimalt med den anslutna LEDlampan av högspänningstyp eller kompaktlysrören. Byt ut lamporna mot en annan typ. Dimmern har stängts av Orsak 1: Överhettningsskyddet har utlösts. Koppla bort dimmern från nätspänningen och stäng av berörda kretsbrytare. Minska den anslutna belastningen. Låt dimmern svalna i minst 15 minuter. Slå på kretsbrytarna och dimmern igen. Orsak 2: Kortslutningsskyddet har utlösts. Stäng av nätspänningen. Åtgärda kortslutningen. Slå på kretsbrytarna och dimmern igen Kortslutningsskyddet är inte baserat på en vanlig säkring. Ingen metallisk separation av driftströmmen. Dimmern slås inte på i kombination med flera lampor. Kortslutningsskyddet har utlösts. Minska den lägsta ljusstyrkan. Minska antalet lampor. Minska den anslutna belastningen. Byt ut lamporna mot en annan typ 6 PEM1535 / Ensto 2017

7 7 Tekniset tiedot Nimellisjännite AC 230 V ~ Verkkotaajuus 50/60 Hz Ympäristön lämpötila C Teho valmiustilassa Tehohäviö Kosketintyyppi Maksimikuorma Hehkulamput Verkkojännitehalogeenilamput maks. 0,5 W maks. 4 W ε W W Käytettäessä ilman nollajohdinta hehkulamppujen ja verkkojännitehalogeenilamppujen pienin kuorma nousee tasolle 50 W. Verkkojännite-LED-lamput Pienoisloistelamppu Yhdistelmäkuorma Resistvinen ja HV LED Resistvinen ja pienoisloistelamppu Verkkojännite-LED ja pienoisloistelamppu Tehon rajoitus 5 C:ta kohti yli 25 C:n lämpötiloissa asennettuna puu- tai kuivarakenteisn seinn tyypillinen W tyypillinen W tyypillinen W tyypillinen W ei sallittu 10 % 15 % asennettuna yhdistelmn 20 % Lisätehostimet Ltäntä yksilankainen hienosäikeinen ilman johtimen holkkia hienosäikeinen johtimen holkilla Laajennusyksiköiden määrä 2-johdin sivuohjain ei ole maks. 4 mm² maks. 4 mm² 2,5 mm² rajaton 3-johdin sivuohjain 5 7 Tekniska data Märkspänning AC 230 V ~ Nätfrekvens 50/60 Hz Omgivningstemperatur C Standby-effekt Effektförlust Kontakttyp Ansluten belastning Glödlampor halogenlampor av högspänningstyp max. 0,5 W max. 4 W ε W W Vid drift utan nolledare ökar den minsta tillåtna belastningen för lysrör och halogenlampor av högspänningstyp till 50 W. LED-lampor av högspänningstyp Kompaktlysrör Blandad belastning LED-lampor av ohmsk och högspänningstyp ohmska lysrör och kompaktlysrör LED-lampor av högspänningstyp och kompaktlysrör Effektreducering typisk W typisk W typisk W typisk W ej tillåtet per 5 C som överstiger 25 C 10 % vid installation i träväggar eller torrkonstruerade väggar vid installation i kombinerade system Effektförstärkare Anslutning enkelkardelig finkardelig utan ledarhylsa finkardelig med ledarhylsa Antal utbyggnadsenheter 2-tråds sidostyrning 15 % 20 % inga max. 4 mm² max. 4 mm² 2,5 mm² obegränsad 3-tråds sidostyrning 5 Icke-upplysta installationsknappar obegränsad PEM1535 / Ensto

8 Valaisemattomat asennuspainikkeet Laajennusyksikön kaapelin kokonaispituus Virtakaapelin kokonaispituus 8 Lisävarusteet Painike Takuu rajaton maks. 100 m maks. 100 m Ensto asennustarvikkeiden takuuaika on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Takuuehdot, katso Total längd på utbyggnadsenhetskabel Total längd på strömkabel 8 Tillbehör Tryckknapp Takuu max. 100 m max. 100 m Garantitiden för Ensto installationsprodukter är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen. Garantivillkoren, se www. ensto.com. Teknisk hjälp: Tekninen tuki: ensto.com Ensto Finland Oy Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77 FIN Porvoo, Finland Tel Customer service

1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats

1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats PEM1535 13.1.2014 1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä

Lisätiedot

225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare

225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare PEM1582 28.2.2014 225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare 1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje Asennusohje

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

266GDE-LS FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare

266GDE-LS FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare PEM1521 23.5.2014 266GDE-LS1940...FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

225NVDE-LS FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare

225NVDE-LS FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare 225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer 240PDPE-LS1940...FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

1240STELS FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V

1240STELS FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V 1240STELS1561.07...FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA

1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA PEM1532 28.4.2014 1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS SWE Bruksanvisning Installationsanvisning

Lisätiedot

UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, W Universaldimmer, montering på DIN-skena, W

UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, W Universaldimmer, montering på DIN-skena, W PEM1547 24.6.2014 UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, 50-500 W Universaldimmer, montering på DIN-skena, 50-500 W FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer

1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer PEM1531 15.1.2014 1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler

1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler PEM1550 10.7.2014 1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

1225SDELS FI Perustason painikesäädin W / VA Standarddimmer med tryckknapp W / VA

1225SDELS FI Perustason painikesäädin W / VA Standarddimmer med tryckknapp W / VA 1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4224 TSM LS402TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 2-kanavaa Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 2-kanal

Lisätiedot

1254UDELS FI Yleissäädin Universaldimmer

1254UDELS FI Yleissäädin Universaldimmer 1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat

Lisätiedot

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor PEM1560 17.1.2014 W70WWFI Lketunnistin Rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita

Lisätiedot

PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor

PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor PEM1558 15.4.2014 PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt

PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt PEM1559 15.1.2014 PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt FIN Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio PEM1543 3.4.2014 RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje Bruksanvisning Installationsanvisning SWE 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 PEM1561 13.3.2014 222WWFI Pinta-asennettava lketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad PEM1563 4.7.2014 DAW360WWFI Lketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Kiertovalonsäädin (R, L, LED) Tilausnro. : 2873 Käyttö- ja asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot

Lisätiedot

ASLS FI Perustason automaattikytkin m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m

ASLS FI Perustason automaattikytkin m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m PEM1556 3.4.2014 ASLS1280...FI Perustason automaattikytkin 180 2.20 m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals PEM1809 16.9.2014 SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor

1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor PEM1536 6.5.2014 1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

1201URE-LS FI Perustason liiketunnistin m Basic rörelsedetektor m

1201URE-LS FI Perustason liiketunnistin m Basic rörelsedetektor m 1201URE-LS1180...FI Perustason lketunnistin 180 1.10 m Basic rörelsedetektor 180 1.10 m 1201URE-LS1180-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistin 180 1.10 m Universal rörelsedetektor 180 1.10 m FIN Käyttöohje

Lisätiedot

ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen liiketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m

ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen liiketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m PEM1557 10.6.2014 ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem PEM1564 2.5.2014 NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan valtuutetut sähköasentajat saavat

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Yleis-LED-himmenin Mini Tilausnro. : 2440 00 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia.

Lisätiedot

Bruksanvisning Multidimmer / Käyttöohje Yleissäädin / Instruction Manual Multi Dimmer

Bruksanvisning Multidimmer / Käyttöohje Yleissäädin / Instruction Manual Multi Dimmer Bruksanvisning Multidimmer / Käyttöohje Yleissäädin / Instruction Manual Multi Dimmer MJ-JA-150216 Art.no: 13 772 02 SE FUNKTIONER Framkantsstyrning (standardläge) Bakkantsstyrning Minnesfunktion för inställda

Lisätiedot

ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare

ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Yleis LED-kiertosäädin Tuotenro. : 224LEDUDD Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia.

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer

I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer I-VALO PRO -valaisimet I-VALO PRO -armaturer FI SV Asennusohjeet Installationsinstruktioner I-VALO OY 14500 IITTALA FINLAND Tel. 010 446 6600 Fax 010 446 6500 www.i-valo.com I-VALO tuotenro: 28001 PRO

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp

LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp LS1561.07U..FI Yleispainike Universal tryckknapp FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

RADIO-OHJAUSJÄRJESTELMÄ / RADIO-STYRSYSTEM

RADIO-OHJAUSJÄRJESTELMÄ / RADIO-STYRSYSTEM PEM1578 13.8.2014 RADIO-OHJAUSJÄRJESTEMÄ / RADIO-STYRSYSTEM Tuotteet / Produkter: FA10UPFI FA26UPFI FUD1521UPFI FA10UPTFI S1561.07F..FI A1561.07F..FI ES1561.07F..FI S44F..FI S42F..FI SFAS180..FI FIN Käyttöohje

Lisätiedot

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320

OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 KÄYTTÖOHJE PEM 248 20.02.2006 OHJAUSKESKUKSET ESMART 310 JA ESMART 320 Ohjauskeskukset ESMART 310 ja ESMART 320 Ohjauskeskuksia ESMART 310 ja 320 käytetään ohjauslaitteen ESMART 100 laajennusyksikkönä.

Lisätiedot

MALS...FI Multimedialiitäntäjärjestelmä Anslutningssystem för multimedia

MALS...FI Multimedialiitäntäjärjestelmä Anslutningssystem för multimedia PEM1542 19.5.2014 MALS...FI Multimedialtäntäjärjestelmä Anslutningssystem för multimedia FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteita saa asentaa

Lisätiedot

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä

Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä Kauko-ohjattua CONNECT-välipistoketta, yleiskäyttöistä valonsäädintä nimitetään jatkossa vain välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan kytkeä ja säätää ulkoisia valaisimia (katso teknisiä tietoja)

Lisätiedot

1252UDELS1565.07...FI 2-kytkiminen yleissäädin Tvåvägs universaldimmer

1252UDELS1565.07...FI 2-kytkiminen yleissäädin Tvåvägs universaldimmer PEM1534 1.4.2014 1252UDELS1565.07...FI 2-kytkiminen yleissäädin Tvåvägs universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet

MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet PEM1806 8.8.2014 MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteita saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu

Lisätiedot

LS FI Perustason liiketunnistinanturi m Basic rörelsedetektorsensor m

LS FI Perustason liiketunnistinanturi m Basic rörelsedetektorsensor m PEM1555 7.5.2014 LS1180...FI Perustason lketunnistinanturi 180 1.10 m Basic rörelsedetektorsensor 180 1.10 m LS1180-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistinanturi 180 1.10 m Universal rörelsedetektorsensor

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Langaton toistin, välipistoke Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat

Lisätiedot

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor PEM1562 4.2.2014 W220WWFI Pinta-asennettava lketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja

Lisätiedot

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje

enet 1 Turvallisuusohjeet 2 Kojeen rakenne 3 Toiminto Langaton toistin, välipist. Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje Tilausnro. : 5321 02 Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

PIRKKA ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT

PIRKKA ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT 1 PIRKKA ENERGIANSÄÄSTÖLAMPUT Pirkka valikoimassa ovat tällä hetkellä seuraavat lamput: kynttilä kronlampa PIRKKA 7W E27 PIRKKA 14W E27 PIRKKA 8W E27 Kynttilä Kronlampa Pieni kupu Lågenergilampa PIRKKA

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia

Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia Kauko-ohjattua kytkimellä varustettua CONNECT-välipistoketta nimitetään seuraavassa välipistokkeeksi. Välipistokkeen avulla voidaan ulkoisia sähkölaitteita (katso Tekniset tiedot) kytkeä kauko-ohjauksella

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje

Sensor-Leuchten Typ 400 FIN Käyttöohje 110010759 03/2011 Technische Änderungen vorbehalten. Sensor-Leuchten Typ 400 Käyttöohje normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) Tipp! Halogen 15 sec. 30 min. Watt-o-matic 0 50% min. 5 min. Watt-o-matic

Lisätiedot

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE

TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE 03.10.-94 VR TURVAVALAISTUSKESKUKSET TK31 JA TK41 ASENNUS- JA TESTAUSOHJE Kun keskus on asennettu paikalleen ja verkkojännite 230V 50Hz kytketty liittimiin L,N ja PE, voidaan akut kytkeä niille varattuihin

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN

Serie 750. Käyttöohje. 110009942 09/2009_B Technische Änderungen vorbehalten. FIN 1100099 09/009_B Technische Änderungen vorbehalten. Käyttöohje Serie 70 max. m max. 1 m Tipp! normal/ not dimmable dimmable (all dimmers) 1 sec. 0 min. Watt-o-matic 0 0 % Soft 0 100 % Halogen min. min.

Lisätiedot

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment:

ASENNUSOHJE / INSTALLATIONSANVISNINGAR / INSTALLATION INSTRUCTIONS. PA KAIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: PS 1 1 2 1 2 PS PA AIVO SA tarvikeluettelo/ förteckning över utrustning/ list of equipment: 1 - tekninentila& keskusyksikkö, kem.pumppu, ilmapumppu / - Teknisk rum & CPU, kemi pump, luftpump /- Technical

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1104/2013 vp Rajatyöntekijöiden oikeus aikuiskoulutustukeen Eduskunnan puhemiehelle Osaamisen kehittäminen ja aikuisopiskelu ovat nykyään arkipäivää. Omaehtoisesti opiskelevat rajatyöntekijät

Lisätiedot

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay

IS 3180 IS 3360 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay. Information IS 3360 IS 3180 IS 3360 ECO IS 345. IS 345 MX Highbay IS 310 IS 3360 FI Oy Hedtec Ab Lauttasaarentie 50 FI-00200 Helsinki Tel.: +35/9/62 1 Fax: +35/9/673 13 www.hedtec.fi/valaistus lighting@hedtec.fi 0000000 110014479 Technische 11/2012_D Änderungen vorbehalten.

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

Asennus- ja käyttöohjeet

Asennus- ja käyttöohjeet SÄHKÖLIESI OCE 40 OCE Asennus- ja käyttöohjeet SISÄLLYSLUETTELO ASENNUSOHJEET... 1 KÄYNNISTYS... 1 VIANETSINTÄ... 1 VIALLISTEN OSIEN VAIHTO... 1 KÄYTTÖ JA HOITO... 2 KÄYTTÖ... 2 UHDISTUS JA HOITO... 2

Lisätiedot

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT

TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TEHOLÄHTEET JA MUUNTAJAT TABILOIDUT TEHOLÄHTEET Galvaanisesti erotettu verkosta, elektronisella sulakkeella. Ohjaus ja automaatiojärjestelmien syöttöön, versiot 12 ja 24V. TABILOIDUT ÄÄDETTÄVÄT TEHOLÄHTEET

Lisätiedot

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje

Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Asennusohje SpaDealers Löylytynnyri S1800 lisäohje Huomioi erityisesti seuraavaa: 1. Kaikki puuosat on säilytettävä kuivassa tilassa ja niiden on oltava kuivia myös asennettaessa. Älä koskaan asenna sateessa

Lisätiedot

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor W220WWFI Pinta-asennettava lketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND

Ida. Komero 180. www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500. - Since 1951 - E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND - Since 1951 - Ida Komero 180 www.hiipakka.net Phone: +358 20 7689 500? E J Hiipakka Oy Teollisuustie 1 FI - 66300 JURVA, FINLAND i Pusseissa / i påsar / in bags 24 x 8 x 8 x ~100 x 1 x 4 x 4 x 12 x x

Lisätiedot

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET

VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET VALAISINKYTKENNÄT, ERILAISET KYTKIMET Keskitalo Anne Länkinen Pekka 5.11.2013 Suuren osan rakennusten sähköasennuksista muodostavat valaisinryhmien asennukset Valaistusryhmien kaapeleita voidaan asentaa

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910

Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Käyttöohje NEYCR-1500 + PET-910 Tekniset tiedot Kolme virtakytkimellä varustettua vastaanotinta + kaukosäädin Kaukosäätimen paristo: 1 x 3 V CR2032 (sisältyy pakkaukseen) Lähettimien enimmäismäärä: 3 kpl

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LPETEK SMRT 300 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LPETEK SMRT 311, 320 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions

asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions 2014 LAPETEK SMART 400 asennusohje, monteringsanvisning, assembling instructions LAPETEK SMART 410 Himmennin, jota ohjataan langattomilla säätimillä Dimmer som kontroleras med fjärrkontrol Dimmer controlled

Lisätiedot

T8 Sanpek-LED PUTKET

T8 Sanpek-LED PUTKET 50000H Takuu CE RoHS T8 Sanpek-LED PUTKET 45026 T8 9W 950LM 450mm 60026 T8 10W 1100LM 600mm 90026 T8 15W 1650LM 900mm 120026 T8 20W 2200LM 1200mm 150026 T8 26W 2850LM 1500mm 150026 T8 35W 3900LM 1500mm

Lisätiedot

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS

PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS PIHATUOTTEET GÅRDSPRODUKTER GARDEN PRODUCTS 2 PYYKINKUIVAUSTELINE 122 TORKVINDA 122 4751- PYYKINKUIVAUSTELINE 124 TORKVINDA 124 4750- PYYKINKUIVAUSTELINE 222 TORKVINDA 222 4754- Keskisalko/ mittrör n.

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA

SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA UUTUUS RA>90 UUTUUS 30 50000H 60 950lm 4200lm Täysin Välkkymätön Flicker-Free SÄÄSTÖÄ LAATUA VIHREYTTÄ TURVALLISUUTTA LOISTAVA VALO SUURI SÄÄSTÖ www.sanpek.fi LED Putket: T8 LED PUTKET 9-35W 950-4200lm

Lisätiedot

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3

Asennusohje. SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3. v4.2.1 FIN Smart R PCU3 Asennusohje SAFERA Smart R -liesivahti ja virranhallintayksikkö PCU3 v4.. FIN Smart R PCU3 5 Sisällysluettelo. Valmistelut. Asennus 3. Asennuksen vianmääritys 4. Lisävaruste: vesivuotovahdin asentaminen

Lisätiedot

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin

RF RGBW/RGB fjärrkontroll. RF RGBW/RGB kaukosäädin Art. no: 99 170 17 SE BRUKSANVISNING RF RGBW/RGB fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF RGBW/RGB kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF RGBW/RGB Remote Controller SE Tryck för att slå på/av Indikator Tryck och

Lisätiedot