LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp"

Transkriptio

1 LS U..FI Yleispainike Universal tryckknapp FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita ei noudateta, seurauksena saattaa olla laitteen vaurioituminen, tulipalo ja muita vaaratilanteita. Sähköiskun vaara. Ei sovellu suojaerotukseen. Kytkimen tai säätimen koje voi olla sellainen, että kuorma ei ole sähköisesti erotettu verkkojännitteestä, vaikka laite kytkettäisiin pois päältä. Ennen kuin työskentelet yleispainikkeen tai valaistuksen hallinnan kojeen parissa, katkaise verkkosyöttö (lukitsemalla johdonsuojakatkaisija pois päältä) sähköiskujen ehkäisemiseksi. Nämä ohjeet ovat olennainen osa tuotetta, ja ne annetaan loppuasiakkaan säilytettäväksi. 1 Säkerhetsinstruktioner Elektrisk utrustning får endast installeras och monteras av fackmän inom elektroteknik. Underlåtenhet att följa instruktionerna kan leda till skador på enheten samt brand och andra faror. Fara för elektrisk stöt. Enheten bör inte frånkopplas från matningsspänning. Omkopplaren eller dimmern kan vara av sådan typ att belastningen inte är elektriskt isolerad från nätspänningen ens när enheten är avstängd. Förhindra elchock genom att bryta huvudströmmen (med kretsbrytaren) innan du utför något arbete på tryckknappen eller på insatsen för belysningsreglering. Dessa instruktioner är en väsentlig del av produkten och måste förvaras av slutkunden. PEM Ensto 2017

2 2 Toimintaperiaate Yleispainiketta käytetään lamppujen manuaaliseen tai automaattiseen sytytykseen/sammutukseen. Kytkimellä (1) voidaan valita neljä eri toimintatilaa (kuva 1). 2 Funktionsprincip Universal tryckknapp används för manuell eller automatisk omkoppling av lampor. Du kan välja fyra olika driftlägen med omkopplaren (1 (figur 1). Kuva 1: Toimintatilan valintakytkin Figur 1: Omkopplare för val av driftläge 1. Ajastinkytkin Valot syttyvät ennalta asetetuksi ajaksi. 2. Hämäräkytkin Valot syttyvät pimeän ajaksi. 3. Muistikytkin Valot syttyvät tallennetuksi ajaksi (läsnäolon simulointi). 4. Satunnaiskytkin Valot syttyvät satunnaisesti pimeällä (läsnäolon simulointi). Kun yleispainiketta käytetään yhdessä 3-johtimisen sivuohjainkojeen, tuotenro 1223NEFI, ja läsnäolo- tai liiketunnistimen kanssa, valo voidaan sytyttää myös liikkeen tunnistuksella (ei hämäräkytkintilassa). Toiminnot kuvataan seuraavissa luvuissa. 3 Asentaminen Yleispainiketta käytetään yhdessä kytkimen tai himmentimen kojeen kanssa. Kojeita ja yleispainikkeita voidaan yhdistää halutun lopputuloksen saavuttamiseksi. Katso kojeen johdotus sen käyttöohjeista. Tärkeää: Yleispainiketta voi käyttää ainoastaan pääyksikössä. Yleispainikkeella varustettujen pääyksiköiden rinnankytkentä ei ole sallittua. Käytettävän kojeen on vastattava mallia R2. Jos valaistusta halutaan ohjata manuaalisesti useista paikoista, pääyksikköä on käytettävä 2-johtimisilla sivuohjainkojeella (tuotenro 1220NEFI) tai mekaanisilla painikkeilla (sulkukosketin). 1. Timeromkopplare Lamporna är påslagna under ett förinställt tidsintervall. 2. Skymningsomkopplare Lamporna slås på vid mörker. 3. Minnesomkopplare Lamporna slås på under de tidsintervall som har sparats (närvarosimulering). 4. Slumpmässigt inställd omkopplare Lamporna slås på slumpmässigt vid mörker (närvarosimulering). Om tryckknappen används i kombination med en 3-tråds sidostyrning, artikelnr 1223NEFI, och med en närvarodetektor eller en rörelsedetektor, kan belysningen tändas också beroende på rörelsen (gäller ej läget Skymningsomkopplare). De olika funktionerna beskrivs i efterföljande kapitel. 3 Montering Tryckknappen används i kombination med en omkopplarinsats eller en dimmerinsats. Insatser och universal tryckknappar kan kombineras till önskad tillämpning. För uppgifter om kabelanslutningar hänvisas till bruksanvisningarna för respektive insats. Viktigt: Tryckknappen kan endast användas på en huvudenhet. Parallellanslutning av huvudenheter utrustade med tryckknapp är förbjuden. Insatsen som används måste motsvara modell R2. Om ljuset önskas kontrolleras manuellt från flera platser, måste huvudenheten manövreras med en 2-tråds sidostyrning (art.nr 1220NEFI) eller med mekaniska tryckknappar (slutkontakt). 2 PEM1588 / Ensto 2017

3 Käyttö sivuohjaimista on mahdollista ainoastaan, jos pääyksikössä on keskiö asennettuna. Valaistuissa mekaanisissa painikkeissa on oltava erillinen nollaliitin. 3.1 Asennuspaikka Yleispainike tunnistaa ympäristön valaistusvoimakkuuden valoanturilla. Valoanturi ja toimintatilan ilmaiseva -merkkivalo sijaitsevat painikkeen keskellä olevan ikkunan (1) takana (kuva 2). Manövrering från sidostyrningar är endast möjligt om om huvudenheten har en insats installerad. Belysta mekaniska tryckknappar måste ha en separat N-anslutning. 3.1 Installationsplats Tryckknappen känner av omgivningens ljusstyrka med hjälp av en ljussensor. Ljussensorn och indikatorlampan är placerade bakom fönstret (1) i mitten av tryckknappen (figur 2). Kuva 2: Valoanturin ja merkkivalon sijainti Figur 2: Ljussensorns och indikatorlampans placering Seuraavia ohjeita on noudatettava etenkin, kun laitetta käytetään hämäräkytkintilassa: Jotta valoanturi pystyy tunnistamaan ympäristön valaistusvoimakkuuden oikein samanlaisissa valaistusoloissa, olipa hajavaloa tai ei, sytytettävän valon osuminen anturiin on estettävä. Muussa tapauksessa on toimintahäiriön riski (valot syttyvät ja sammuvat jatkuvasti). Jos käytät laajennusyksikkönä läsnäolo- tai liiketunnistinta, katso asennusohjeet näiden laitteiden omista käyttöohjeista. Kiinnitä huomiota muun muassa tunnistusalueella oleviin häirinnän lähteisiin (kuva 3), jotta osaat valita oikean asennuspaikan optimaalista tunnistusta varten. Följande anvisningar måste följas, i synnerhet när enheten används i skymningsomkopplareläget: För att omgivningens ljusstyrka ska avkännas på korrekt sätt vid identiska belysningsförhållanden, med och utan diffus belysning, måste lampan hindras från att vidröra sensorn. I annat fall finns risk för funktionsfel (lamporna tänds och släcks oavbrutet). Om du använder tryckknappen i kombination med en närvarodetektor eller rörelsedetektor måste du följa monteringsanvisningarna i manualer för respektive enheter. Se upp med störningskällor i detekteringsområdet (figur 3) och välj lämplig plats för optimal detektering.. Kuva 3: Asennuspaikan valinta Figur 3: Välja installationsplats PEM1588 / Ensto

4 3.2 Asennusohjeet Valaistuksen hallinnan koje (1) asennetaan standardin SFS 2284 mukaiseen laitekoteloon (kuva 4). 3.2 Monteringsanvisningar Insatsen för belysningsreglering (1) monteras i en apparatdosa enligt standard SFS 2284 (figur 4). (4) Kuva 4: Asentaminen Figur 4: Montering (1) (2) (3) Laitteen liittimien on oltava alaosassa. Muutoin saattaa ilmetä toimintahäiriöitä. Ennen kuin asennat yleispainikkeen kojeeseen, säädä toimintatila ja poiskytkentäviive tai valaistusvoimakkuuden kynnysarvo. Kehys (3) asennetaan yhdessä yleispainikkeen (2) kanssa kojeen päälle. Sähkökontakti tapahtuu liittimen (4) kautta. Kojeen asennus on kuvattu sen käyttöohjeissa. 3.3 Toimintatilan säätäminen Yleispainikkeessa on neljä toimintatilaa, jotka valitaan yleispainikkeen takana olevalla punaisella kiertokytkimellä (1). Enhetens anslutningsplintar måste vara i botten. I annat fall finns risk för funktionsfel. Innan du ansluter tryckknappen till insatsen ska du justera driftläget och avstängningsfördröjningen eller ljusstyrkans tröskelvärde. Ramen (3) monteras i kombination med tryckknappen (2) till insatsen. Den elektriska förbindelsen upprättas genom kontakten (4). Insatsens installation beskrivs i driftanvisningarna för respektive insats. 3.3 Justera driftläget Tryckknappen har fyra driftlägen som väljs med det röda vridreglaget (1) baktill. Kuva 5: Toimintatilan tehdasasetus, satunnaiskytkintila Figur 5: Fabriksinställning, slumpmässig omkopplare Laite toimitetaan tehtaalta satunnaiskytkintilaan asetettuna (kuva 5). Kun toimintatilaa muutetaan, kaikki tallennetut asetukset (kytkentäajat, muistiarvot, peruskirkkaus) poistetaan. 1 = Ajastinkytkin 2 = Hämäräkytkin 3 = Muistikytkin 4 = Satunnaiskytkin Vid leverans från fabrik är enheten inställd på slumpmässigt läge (figur 5). Om driftläget ändras raderas alla sparade inställningar (omkopplingstider, minnesvärde, basljusstyrka). 1 = Omkopplare för timer 2 = Omkopplare för skymning 3 = Omkopplare för minne 4 = Omkopplare för slumpmässig inställning 4 PEM1588 / Ensto 2017

5 4 Toimintatilat 4.1 Ajastinkytkin Tässä toimintatilassa, kiertokytkin [1] asennossa 1 (kuva 6), valo sytytetään manuaalisesti ja se sammuu automaattisesti tai himmentyy perusvalaistusvoimakkuuteen. Valoa ei voida sammuttaa manuaalisesti. 4 Driftlägen 4.1 Omkopplare för timer I det här driftläget, vridreglage (1) i läge 1 (figur 6), tänds lampan manuellt och släcks automatiskt eller återgår till grundinställningsvärdet för ljusstyrka. Lampan kan inte stängas av manuell. Kuva 6: Ajastinkytkin Figur 6: Omkopplare för timer Kun yleispainiketta tai 2-johtimista sivuohjainkojetta (tuotenro 1220NEFI) tai mekaanista painiketta (sulkukosketin) käytetään, valaistus syttyy poiskytkentäviiveen aikana valaistusvoimakkuudesta riippuen. Katso myös Käyttö. Kytkinkojeen käyttö: Poiskytkentäviiveen päätyttyä yleispainike sammuttaa valot. Turvallisuussyistä poiskytkentäviive kestää 30 sekuntia. Sinä aikana valo sammuu kaksi kertaa 2 sekunniksi kerrallaan, jotta kukaan ei jää pimeyteen ilman varoitusta. Joka kerta kun pääyksikköä tai sivuohjainta käytetään, poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Säädinkojeen käyttö: Kun poiskytkentäviive on kulunut, valot himmenevät 30 sekunnin kuluessa vallitsevasta valaistusvoimakkuudesta minimiarvoonsa. Joka kerta kun pääyksikköä tai sivuohjainta käytetään, poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Jos laukeaminen tapahtuu himmennysvaiheen aikana, yleispainike palaa ennen himmennyksen alkamista asetettuun valaistusvoimakkuuteen. -merkkivalo Vilkkuva ilmaisee, että poiskytkentäviive on kulunut. Viimeistään 30 sekunnin kuluttua valo sammuu tai palaa minimiarvoon. Manövrering av tryckknappen eller en 2-tråds sidostyrning (art.nr 1220NEFI) eller en mekanisk tryckknapp (slutkontakt) slår på belysningen under avstängningsfördröjningen, beroende på ljusstyrkan. Se även avsnittet Drift. Användning av en omkopplingsinsats: När avstängningsfördröjningen har förflutit stängs belysningen av genom tryckknappen. Avstängningsproceduren tar 30 sekunder av säkerhetsskäl. Under den här tiden stängs belysningen av i 2 sekunder två gånger, för att säkerställa att ingen plötsligt befinner sig i mörker. Varje manövrering av huvudenheten eller sidostyrningen utlöser avstängningsfördröjningen på nyt. Användning av dimmerinsats: När avstängningsfördröjningen har förflutit sänks ljusstyrkan inom 30 sekunder, från den inställda ljusstyrkan till basljusstyrkan. Varje manövrering av huvudenheten eller sidostyrningen utlöser avstängningsfördröjningen på nytt. Om systemet löser ut på nytt under dimmerfasen återgår tryckknappen till den ljusstyrka som ställdes in innan ljusstyrkan började sänkas. -indikatorlampa En blinkande visar att avstängningsfördröjningen har förflutit. Efter 30 sekunder stängs belysningen antingen av eller återgår till basljusstyrkan. PEM1588 / Ensto

6 Poiskytkentäviive Poiskytkentäviive määrittää, kuinka kauan valo palaa viiveen lauettua edellisen kerran. Poiskytkentäviive voidaan asettaa välille 10 sekuntia ja 30 minuuttia. Säätökäyrä on epälineaarinen, eli pidempiä aikajaksoja voidaan asettaa ainoastaan melko harvoin aikavälein. Poiskytkentäviivettä säädetään vihreällä potentiometrillä (2) yleispainikkeen takaa (kuva 7). Jos haluat muuttaa poiskytkentäviivettä, käännä vihreää potentiometriä (2) haluamaasi suuntaan. Avstängningsfördröjning Avstängningsfördröjningen fastställer hur länge belysningen fortsätter att vara på efter den senaste omstarten. Avstängningsfördröjningen kan ställas in mellan 10 sekunder och 30 minuter. Inställningsintervallet är icke-linjärt, vilket innebär att längre tidsperioder endast kan förinställas med relativt grova intervall. Avstängningsfördröjningen justeras med den gröna potentiometern (2) baktill på tryckknappen (figur 7). Om du vill ändra avstängningsfördröjningen vrider du den gröna potentiometern (2) i önskad riktning. Kuva 7: Poiskytkentäviive Figur 7: Avstängningsfördröjning Muistiarvo Sytytyksen jälkeen käytettävä valaistusvoimakkuus, kun käytössä on säädinkoje. Arvo tallentuu pysyvästi. Uuden arvon tallentaminen korvaa edellisen arvon. Katso tallennus luvusta Manuaalinen käyttö. Tässä toimintatilassa muistiarvoa voidaan säätää välillä 50 % (puolivalaistusvoimakkuus) ja 100 % (täysvalaistusvoimakkuus). Jos arvoksi määritetään alle 50 %, muistiarvoksi tallennetaan 50 %. Valaistusvoimakkuuden minimitaso Poiskytkentäviiveen päätyttyä käytettävä valaistusvoimakkuus, kun käytössä on säädinkoje. Laite toimitetaan tehtaalta siten, että minimitaso vastaa sammutettua tilaa. Arvo tallentuu pysyvästi. Uuden arvon tallentaminen korvaa edellisen arvon. Jos uusi arvo on pienempi kuin vanha arvo, vanha arvo on ensin poistettava. Vanha arvo poistetaan asettamalla ensin vanha minimitaso ja tallentamalla se uudestaan. Minimitaso poistuu myös vaihdettaessa toimintatilaa. Minimitasoa voidaan säätää alueella, jonka suurin arvo on 50%. Jos arvoksi määritetään yli 50 %, minimitason arvoksi tallennetaan 50 %. Katso tallennus luvusta Manuaalinen käyttö. Jos pienin himmennysasento tallennetaan minimitasoksi, valo sammuu himmennysvaiheen jälkeen. Minnesvärde Detta är ljusstyrkan som lampan ställs in på efter tillslag när en dimmerinsats används. Värdet sparas permanent. Om du sparar ett nytt värde skrivs det tidigare värdet över. Uppgifter om hur du sparar värden finns i kapitlet Manuell manövrering. I det här driftläget kan minnesvärdet justeras från 50 % (halv ljusstyrka) till 100 % (full ljusstyrka). Om ett lägre värde än 50 % specificeras kommer det sparade minnesvärdet att bli 50 %. Basljusstyrka Detta är den ljusstyrka som ställs in efter att avstängningsfördröjningen har förflutit, när en dimmerinsats används. När enheten levereras från fabriken är basljusstyrkan inställd på avstängt läge. Värdet sparas permanent. Om du sparar ett nytt värde skrivs det tidigare värdet över. Om det nya värdet ska vara lägre än det gamla måste du först radera det gamla värdet. Du raderar det gamla värdet genom att först ställa in basljusstyrkan och spara den på nytt. Basljusstyrkan raderas också när driftläget ändras. Basljusstyrkan kan justeras upp till 50 % (halv ljusstyrka). Om ett högre värde än 50 % specificeras kommer den sparade basljusstyrkan att bli 50 %. Uppgifter om hur du sparar värden finns i kapitlet Manuell manövrering. Om den lägsta dimmerpositionen sparas som basljusstyrka stängs belysningen av efter dimmerfasen. 6 PEM1588 / Ensto 2017

7 4.2 Hämäräkytkin Tässä toimintatilassa, kiertokytkin [1] asennossa 2 (kuva 8), valo sytytetään manuaalisesti tai automaattisesti ja se sammuu yksinomaan automaattisesti. Valoa ei voida sammuttaa manuaalisesti. Katso manuaalinen sytytys kohdasta Käyttö. 4.2 Skymningsomkopplare I det här driftläget, vridreglage (1) i läge 2 (figur 8), tänds belysningen manuellt eller automatiskt, men avstängningen sker endast automatiskt. Lampan kan inte stängas av manuellt. Uppgifter om manuellt tillslag hittar du i avsnittet Drift. Kuva 8: Hämäräkytkin Figur 8: Skymningsomkopplare Automaattinen sytytys/sammutus: Jos ympäristön valaistusvoimakkuus laskee esiasetetun valaistusvoimakkuuden kynnyksen alapuolelle, yleispainike sytyttää valon. Jos esiasetettu kynnys ylittyy noin kaksinkertaisella arvolla, valo sammuu. Jotta lyhyet kirkkauden muutokset eivät vaikuttaisi laitteeseen, toiminta on varustettu seuraavilla lukitusajoilla: Lukitusajat Päällekytkentäviive: kun valaistusvoimakkuus on laskenut kynnyksen alapuolelle: noin 30 sekuntia. heti poiskytkennän tai palautuksen jälkeen: noin 3 sekuntia (jos ympäristön valaistusvoimakkuus on kynnyksen alapuolella). Poiskytkentäviive: noin 3 minuuttia. Jos valaistusvoimakkuuden kynnys ylittyy ja jos poiskytkentäviive on kulunut, alkaa vilkkua. Kytkinkojeen käyttö: Poiskytkentäviiveen päätyttyä yleispainike sammuttaa valon. Jos pääyksikköä käytetään ennen poiskytkentäviiveen päättymistä tai jos sivuohjain laukaisee viiveen uudelleen, valaistus pysyy päällä ja poiskytkentäviive alkaa uudelleen alusta. Säädinkojeen käyttö: Kun valaistusvoimakkuuskynnys on ylitetty ja poiskytkentäviive on kulunut, valo himmenee 30 sekunnin kuluessa olemassa olevasta valaistusvoimakkuudesta pienimpään arvoonsa ja sammuu sitten. Jos pää- Automatiskt tillslag/frånslag: Om den omgivande ljusstyrkan faller under det förinställda tröskelvärdet för ljusstyrka kommer tryckknappen att tända belysningen. Om det förinställda tröskelvärdet för ljusstyrka överskrids ungefär dubbelt stängs belysningen av igen. Följande spärrtider används i syfte att förhindra att små förändringar av ljusstyrkan slår om enheten: Spärrtider Tillslagsfördröjning: om ljusstyrkan faller under tröskelvärdet: ca 30 sekunder direkt efter avstängning eller återställning: ca 3 sekunder (om den omgivande ljusstyrkan är lägre än ljusstyrkans tröskelvärde). Avstängningsfördröjning: ca 3 minuter. -indikatorlampan börjar blinka om ljusstyrkans tröskelvärde överskrids och om avstängningsfördröjningen har förflutit. Användning av en omkopplingsinsats: När avstängningsfördröjningen har förflutit stängs lampan av med tryckknappen. Om huvudenheten manövreras innan avstängningsfördröjningen har förflutit eller om fördröjningen utlöses på nytt från en sidostyrning kommer belysningen att vara fortsatt påslagen och avstängningsfördröjningen startas om. Användning av dimmerinsats: Efter att ljusstyrkans tröskelvärde har överskridits och avstängningsfördröjningen har förflutit kommer PEM1588 / Ensto

8 yksikköä käytetään himmennysvaiheen aikana tai jos sivuohjain laukaisee sen uudelleen, yleispainike kytkeytyy takaisin tallennettuun muistiarvoon ja poiskytkentäviive alkaa alusta. Tärkeää: Jos ympäristön valaistusvoimakkuus on kynnysarvon alapuolella ensimmäiset 3 sekuntia sammutuksen jälkeen, valo syttyy uudelleen ja poiskytkennän valaistusvoimakkuuskynnystä nostetaan. Tilan -merkkivalo vilkkuu Kytkinkoje Poiskytkentäviive on kulunut ja valo sammuu 30 sekunnin kuluttua. Säädinkoje Himmennysvaihe: valo himmentyy pienimpään arvoonsa 30 sekunnin kuluessa ja sammuu sitten. Poiskytkentäviive Poiskytkentäviiveeksi on asetettu 3 minuuttia. Valaistusvoimakkuuskynnys Kun ympäristön valaistusvoimakkuus laskee kynnysarvon alapuolelle, valaistus syttyy. Jos esiasetettu kynnys ylittyy kaksinkertaisella arvolla, valaistus sammuu poiskytkentäviiveen päätyttyä. Kynnystä voidaan säätää alueella 3 80 luksia (noin). Jos haluat muuttaa kynnystä, käännä vihreää potentiometriä (2) haluamaasi suuntaan (kuva 9). belysningens ljusstyrka att sänkas inom 30 sekunder från den nuvarande ljusstyrkan till lägsta ljusstyrka varefter belysningen stängs av. Om huvudenheten manövreras under den tid då ljusstyrkan är sänkt eller om den utlöses på nytt från en sidostyrning kommer tryckknappen att återställa det sparade minnesvärde varefter avstängningsfördröjningen startas om. Viktigt: Om den omgivande ljusstyrkan understiger ljusstyrkans tröskelvärde under de första 3 sekunderna efter avstängningen kommer ljuset att slås på igen och ljusstyrkans tröskelvärde för avstängning höjs. -indikatorlampa för statusindikering blinkar Omkopplingsinsats Avstängningsfördröjningen har förflutit och belysningen kommer att stängas av efter 30 sekunder. Dimmerinsats Under dimmerfasen kommer belysningens ljusstyrka att sänkas till lägsta ljusstyrka inom 30 sekunder varefter belysningen stängs av. Avstängningsfördröjning Avstängningsfördröjningen är fast inställd på 3 minuter. Ljusstyrkans tröskelvärde När den omgivande ljusstyrkan faller under ljusstyrkans tröskelvärde tänds belysningen. Om det förinställda tröskelvärdet för ljusstyrka överskrids med det dubbla stängs belysningen av efter att avstängningsfördröjningen har förflutit. Ljusstyrkans tröskelvärde kan justeras mellan ca 3 och 80 lux. Om du vill ändra ljusstyrkans tröskelvärde vrider du den gröna potentiometern (2) i önskad riktning (figur 9). Kuva 9: Valaistusvoimakkuuden kynnysarvo Figur 9: Tröskelvärdet för ljusstyrka 8 PEM1588 / Ensto 2017

9 Muistiarvo Sytytyksen jälkeen käytettävä valaistusvoimakkuus, kun käytössä on säädinkoje. Arvo tallentuu pysyvästi. Jos uusi arvo tallennetaan, se korvaa edellisen arvon. Katso tallennus kohdasta Käyttö. 4.3 Muistikytkin Tässä toimintatilassa, kiertokytkin [1] asennossa 3 (kuva 10), valo sytytetään tai sammutetaan manuaalisesti tai automaattisesti. Minnesvärde Detta är den ljusstyrka som ställs in vid tillslag med en dimmerinsats. Värdet sparas permanent. Om ett nytt värde sparas skrivs det tidigare värdet över. Uppgifter om hur du sparar värden finns i kapitlet Drift. 4.3 Minnesomkopplare I det här driftläget, vridreglage (1) i läge 3 (figur 10), kommer belysningen att tändas eller släckas manuellt eller automatiskt. Kuva 10: Muistikytkin Figur 10: Minnesomkopplare Tässä tilassa on kaksi perusasetusta: Tallennus: manuaalinen käyttö, sytytys-/sammutusajat tallennetaan Toisto: automaattinen sytytys/sammutus tallennetuilla ajoilla Tallennustilasta siirrytään toistotilaan ja päinvastoin painamalla yleispainiketta keskeltä 3 sekuntia pois päältä -tilassa. Tallennus Valaistus sytytetään ja sammutetaan manuaalisesti. 7 vuorokauden aikana voidaan tallentaa enintään 120 kytkentätapahtumaa. Jos useampia kytkintoimintoja suoritetaan, vanhimmat korvataan. Kytkentätilan (päällä tai poissa) pituuden on oltava vähintään 20 sekuntia. Muussa tapauksessa kytkentätila ei välttämättä tallennu kokonaan. Kytkintoiminnot saattavat jäädä tallentumatta sähkökatkoksia edeltävän 8 minuutin aikana. Toisto Valaistus sytytetään ja sammutetaan automaattisesti tallennettuina aikoina. Manuaalinen käyttö on silti mahdollista. Manuaalisen kytkennän aikoja ei tallenneta. Manuaalinen käyttö ei vaikuta toistotoimintoon. Jos kytkentäaikoja ei tallenneta tai niitä tallennetaan liian vähän, laite suorittaa satunnaista kytkentää. Satunnaista kytkentää suoritetaan, kunnes seuraavaan tallennettuun sytytysaikaan on alle 48 tuntia tai seuraavaan tallennettuun sammutusaikaan on alle 8 tuntia. PEM1588 / Ensto 2017 Det här läget har två grundinställningar: Spara: manuell drift, omkopplingstiderna sparas Repetera: automatisk omkoppling vid de sparade tidpunkterna Växling mellan lägena Spara och Repetera görs med en tryckning på tryckknappen under 3 sekunder i frånslaget tillstånd. Spara Belysningen tänds och släcks manuellt. Under en period på 7 dagar sparas upp till 120 omkopplingshändelser. Om omkopplaren manövreras flera gånger skrivs de äldsta händelserna över. Ett omkopplingstillstånd (på eller av) måste vara minst 20 sekunder. Annars finns risk för att omkopplingstillståndet inte sparas helt. Omkopplingar som utförs inom 8 minuter innan ett strömavbrott kanske inte sparas. Repetera Belysningen tänds eller släcks automatiskt vid de sparade tidpunkterna. Manuell manövrering är fortfarande möjlig. Dessa omkopplingstider sparas inte. Manuell manövrering stör inte Repetera-funktionen. Om inga omkopplingstider sparas, eller om ett otillräckligt antal omkopplingstider sparas, utför enheten slumpmässig omkoppling. Slumpmässig omkoppling utförs tills det är mindre än 48 timmar till nästa sparade tillslagstid eller mindre än 8 timmar till nästa sparade avstängningstid. 9

10 Tilan -merkkivalo palaa ei pala vilkkuu Tärkeää Kytkinkoje Poiskytkentäviive on kulunut ja valo sammuu 30 sekunnin kuluttua. Säädinkoje Toisto Tallennus Himmennysvaihe: valo himmentyy pienimpään arvoonsa 30 sekunnin kuluessa ja sammuu sitten. sammuu puoleksi sekunniksi valaistusvoimakkuuden mittaamista varten, kun laite on ollut yhden minuutin toistotilassa valot sammutettuina. Valaistusvoimakkuuskynnys Kun ympäristön valaistusvoimakkuus on kynnyksen alapuolella, laite suorittaa satunnaista kytkentää, jos kytkintoimintoja ei ole tallennettu yhtään tai niitä on tallennettu riittämätön määrä. valaistusvoimakkuuskynnystä voidaan säätää alueella 3 80 luksia (noin). Jos haluat muuttaa kynnysarvoa, käännä vihreää potentiometriä (2) haluamaasi suuntaan (kuva 11). -indikatorlampa för statusindikering tänd släckt blinkar Viktigt Omkopplingsinsats Avstängningsfördröjningen har förflutit och belysningen kommer att stängas av efter 30 sekunder. Dimmerinsats Repetera Spara Under dimmerfasen kommer belysningens ljusstyrka att sänkas till lägsta ljusstyrka inom 30 sekunder varefter belysningen stängs av. Vid mätningar av ljusstyrka stängs -indikatorlampan av under en halv sekund per minut i repetitionsläget och med belysningen av. Ljusstyrkans tröskelvärde När den omgivande ljusstyrkan understiger tröskelvärdet utför enheten slumpmässig omkoppling om inga eller ett otillräckligt antal omkopplingar har sparats. Ljusstyrkans tröskelvärde kan justeras mellan ca 3 och 80 lux. Om du vill ändra ljusstyrkans tröskelvärde vrider du den gröna potentiometern (2) i önskad riktning (figur 11). Kuva 11: Valaistusvoimakkuuden kynnysarvo Figur 11: Tröskelvärdet för ljusstyrka Muistiarvo Manuaalisen sytytyksen jälkeen käytettävä valaistusvoimakkuus, kun käytössä on säädinkoje (ei koske tapauksia, joissa tallennetut kytkentäajat suoritetaan toistotilassa). Arvo tallentuu pysyvästi. Jos uusi arvo tallennetaan, se korvaa edellisen arvon. Katso tallennus kohdasta Manuaalinen käyttö. Minnesvärde Detta är den ljusstyrka som ställs in vid manuellt tillslag när en dimmerinsats används (gäller ej när sparade omkopplingstider används i Repetera-läget). Värdet sparas permanent. Om ett nytt värde sparas skrivs det tidigare värdet över. Uppgifter om hur du sparar värden finns i kapitlet Manuell drift. 10 PEM1588 / Ensto 2017

11 4.4 Satunnaisen kytkennän tila Tässä toimintatilassa, kiertokytkin [1] asennossa 4 (kuva 12), valo sytytetään tai sammutetaan manuaalisesti tai automaattisesti. 4.4 Slumpmässigt omkopplingsläge I det här driftläget, vridreglage (1) i läge 4 (figur 12), tänds eller släcks belysningen manuellt eller automatiskt. Kuva 12: Satunnainen kytkentä Kuva 12: Slumpmässig omkoppling Tässä tilassa on kaksi perusasetusta: Satunnainen kytkentä poissa päältä (vain manuaalinen käyttö) Satunnainen kytkentä päällä Satunnainen kytkentä poissa päältä Vain manuaalinen käyttö, katso Käyttö. Satunnainen kytkentä päällä Niin kauan kuin ympäristön valaistusvoimakkuus on esiasetetun kynnysarvon alapuolella, yleispainike suorittaa satunnaista kytkentää. Manuaalinen käyttö on yhä mahdollista, eikä se häiritse automaattista toimintaa. Seuraava satunnainen kytkentä muuttaa tilaksi vastakkaisen kytkentätilan. Koska satunnainen kytkentä anturin joutuessa hetkeksi varjoon on haluttu estää, laitteen määritysten mukaan ympäristön valaistusvoimakkuuden on oltava kynnyksen alapuolella vähintään 60 sekuntia. Jos kynnys ylittyy valojen palaessa, seuraava satunnainen kytkentätapahtuma (sammutus) suoritetaan silti. Det här läget har två grundinställningar: Slumpmässig omkoppling inaktiverad (endast manuell drift) Slumpmässig omkoppling aktiveras Slumpmässig omkoppling inaktiverad Gäller endast vid manuell drift, se avsnittet Drift. Slumpmässig omkoppling aktiverad Så länge som den omgivande ljusstyrkan understiger det förinställda tröskelvärdet för ljusstyrka utför tryckknappen slumpmässig omkoppling. Manuell manövrering är fortfarande möjlig och stör inte den automatiska funktionen. Nästa slumpmässiga omkopplingshändelse växlar till det motsatta omkopplingstillståndet. Omkopplingen ska inte ske om sensorn skuggas under ett kort ögonblick, och därför måste den omgivande ljusstyrkan ha varit under tröskelvärdet i minst 60 sekunder. Om ljusstyrkans tröskelvärde överskrids medan belysningen är på kommer nästa slumpmässiga omkopplingshändelse (avstängning) fortfarande att utföras. PEM1588 / Ensto

12 Tilan -merkkivalo palaa ei pala vilkkuu Tärkeää Kytkinkoje Säädinkoje Satunnainen toiminta päällä Satunnainen toiminta poissa päältä Poiskytkentäviive on kulunut ja valo sammuu 30 sekunnin kuluttua. Himmennysvaihe: valo himmentyy pienimpään arvoonsa 30 sekunnin kuluessa ja sammuu sitten. sammuu puoleksi sekunniksi valaistusvoimakkuuden mittaamista varten, kun laite on ollut yhden minuutin toistotilassa valot sammutettuina. Valaistusvoimakkuuskynnys Niin kauan kuin ympäristön valaistusvoimakkuus on esiasetetun kynnysarvon alapuolella, laite suorittaa satunnaista kytkentää. Jos kynnysarvo ylittyy valojen palaessa, seuraava satunnainen kytkentätapahtuma (sammutus) suoritetaan silti. Kynnysarvoa voidaan säätää alueella 3 80 luksia (noin). Jos haluat muuttaa sitä, käännä vihreää potentiometriä (2) haluamaasi suuntaan (kuva 13). -indikatorlampa för statusindikering tänd släckt blinkar Viktigt Dimmerinsats Slumpmässig drift aktiverad Slumpmässig drift inaktiverad Omkopplingsinsats Avstängningsfördröjningen har förflutit och belysningen kommer att stängas av efter 30 sekunder. Under dimmerfasen kommer belysningens ljusstyrka att sänkas till lägsta ljusstyrka inom 30 sekunder varefter belysningen stängs av. Vid mätningar av ljusstyrka stängs -indikatorlampan av under en halv sekund per minut i repetitionsläget och med belysningen av. Ljusstyrkans tröskelvärde Så länge som den omgivande ljusstyrkan understiger det förinställda tröskelvärdet för ljusstyrka utför enheten slumpmässig omkoppling. Om ljusstyrkans tröskelvärde överskrids medan belysningen är på kommer nästa slumpmässiga omkopplingshändelse (avstängning) fortfarande att utföras. Ljusstyrkans tröskelvärde kan justeras mellan ca 3 och 80 lux. Om du vill ändra ljusstyrkans tröskelvärde vrider du den gröna potentiometern (2) i önskad riktning (figur 13). Kuva 13: Valaistusvoimakkuuden kynnysarvo Kuva 13: Tröskelvärdet för ljusstyrka Muistiarvo Sytytyksen jälkeen käytettävä valaistusvoimakkuus, kun käytössä on säädinkoje (ei koske satunnaista kytkentää). Arvo tallentuu pysyvästi. Jos uusi arvo tallennetaan, se korvaa edellisen arvon. Katso tallennus kohdasta Manuaalinen käyttö. Minnesvärde Detta är ljusstyrkan som ställs in vid tillslag när en dimmerinsats används (gäller ej vid slumpmässig omkoppling). Värdet sparas permanent. Om ett nytt värde sparas skrivs det tidigare värdet över. Uppgifter om hur du sparar värden finns i kapitlet Manuell drift. 12 PEM1588 / Ensto 2017

13 5 Käyttö 5.1 Manuaalinen käyttö Tärkeää: Kun käytössä on kytkinkoje, pitkällä painikkeen painalluksella on sama vaikutus kuin lyhyellä painalluksella. Toiminta valojen ollessa sammutettuna Lyhyt painallus (lyhyempi kuin 400 ms) Paina painikkeen YLEMPÄÄ puoliskoa, ALEMPAA puoliskoa tai keskikohtaa. Valaistus syttyy. Kun käytössä on säädinkoje, valot syttyvät muistiarvoa vastaavalla valaistusvoimakkuudella. Valitusta toimintatilasta riippuen poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Pitkä painallus (yli 400 ms) ainoastaan säädinkojetta käytettäessä Paina painikkeen YLEMPÄÄ puoliskoa. Valaistus syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella 1 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen valaistusvoimakkuus kasvaa suurimpaan arvoonsa. Valitusta toimintatilasta riippuen poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Paina painikkeen ALEMPAA puoliskoa. Valaistus syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella. Valitusta toimintatilasta riippuen poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Paina painikkeen keskiosaa (yli 400 ms) Ajastin- ja hämäräkytkin Valaistus syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella 1 sekunnin ajaksi, jonka jälkeen valaistusvoimakkuus kasvaa suurimpaan arvoonsa. Valitusta toimintatilasta riippuen poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Muistikytkin Kun painiketta painetaan alle 3 sekuntia ja painike vapautetaan, valaistus syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella. Jos painiketta painetaan pidempään kuin 3 sekuntia, laite siirtyy tallennustilasta toistotilaan. Tällöin valot pysyvät sammutettuina. Satunnaiskytkin Kun painiketta painetaan alle 3 sekuntia ja painike vapautetaan, valaistus syttyy pienimmällä valaistusvoimakkuudella. Jos painiketta painetaan pidempään kuin 3 sekuntia, satunnainen toisto kytkeytyy päälle tai pois. Tällöin valot pysyvät sammutettuina. 5 Drift 5.1 Manuell drift Viktigt: När en omkopplingsinsats används kommer en lång tryckning på knappen att ha samma effekt som en kort tryckning. Drift när belysningen är släckt Kort tryckning (kortare än 400 ms) Tryck på den ÖVRE halvan, NEDRE halvan eller mitt på knappen. Belysningen tänds. Om en dimmerinsats används tänds belysningen vid den ljusstyrka som har sparats i minnet. Avstängningsfördröjningen löser ut på nytt beroende på vilket driftläge som har valts. Lång tryckning (längre än 400 ms) endast med dimmerinsatser Tryck på knappens ÖVRE halva. Belysningen tänds vid ljusstyrkans minimivärde, hålls konstant under 1 sekund varefter belysningens ljusstyrka ökar upp till maxvärdet. Avstängningsfördröjningen löser ut på nytt beroende på det valda driftläget. Tryck på knappens NEDRE halva. Belysningen tänds vid ljusstyrkans minimivärde. Avstängningsfördröjningen löser ut på nytt beroende på det valda driftläget. Tryck mitt på knappen (längre än 400 ms) Timer och skymningsomkopplare Belysningen tänds vid ljusstyrkans minimivärde, hålls konstant under 1 sekund varefter belysningens ljusstyrka ökar upp till maxvärdet. Avstängningsfördröjningen löser ut på nytt beroende på vilket driftläge som har valts. Minnesomkopplare Om du trycker in knappen kortare tid än 3 sekunder tänds belysningen på lägsta ljusstyrkan när knappen släpps upp. Efter 3 sekunder växlar enheten från Spara till Repetera. I det här fallet är belysningen fortsatt avstängd. Slumpmässig omkoppling Om du trycker in knappen kortare tid än 3 sekunder tänds belysningen på lägsta ljusstyrkan när knappen släpps upp. Efter 3 sekunder aktiveras/inaktiveras slumpmässig repetition. I det här fallet kommer belysningen att vara fortsatt släckt. PEM1588 / Ensto

14 Toiminta valaistuksen ollessa sytytettynä Lyhyt painallus (alle 400 ms) Paina painikkeen YLEMPÄÄ puoliskoa, ALEMPAA puoliskoa tai keskikohtaa. Ajastin- ja hämäräkytkin: Poiskytkentäviive laukeaa. Valoja ei voida sammuttaa. Muisti- ja satunnaiskytkin: Valaistus sammuu. Pitkä painallus (yli 400 ms) vain käytettäessä säädinkojetta. Paina painikkeen YLEMPÄÄ puoliskoa. Lampun valaistusvoimakkuus kasvaa suurimpaan arvoonsa, ja poiskytkentäviive laukeaa. Paina painikkeen ALEMPAA puoliskoa. Valaistusvoimakkuus laskee pienimpään arvoon (ajastinkytkimellä peruskirkkauteen), ja poiskytkentäviive laukeaa. 3 sekunnin painallus painikkeen keskikohdasta Arvo tallennetaan. Merkiksi tallennuksen onnistumisesta valot sammuvat ja syttyvät uudelleen tallennetulla arvolla. 6 sekunnin painallus painikkeen keskikohdasta Minimivalaistustason tallentaminen (vain ajastinkytkimellä). Merkiksi tallennuksen onnistumisesta valot sammuvat ja syttyvät uudelleen muistiarvolla. 5.2 Käyttö sivuohjaimella Käytettäessä 2-johtimista sivuohjainta (tuotenro 1220NEFI), jossa on monitoimipainike tai mekaaninen painike (sulkukosketin), laitetta voidaan käyttää useasta eri paikasta. Kytkentäesimerkki 2-johtimiselle sivuohjaimelle ja/tai mekaaniselle painikkeelle (kuva 14). Drift när belysningen är på Kort tryckning (kortare än 400 ms) Tryck på den ÖVRE halvan, NEDRE halvan eller mitt på knappen. Timer- och skymningsomkopplare: Avstängningsfördröjningen löser ut på nytt. Belysningen kan inte stängas av. Brytare för minne och slumpmässig omkoppling: Belysningen stängs av. Lång tryckning (längre än 400 ms) endast med dimmerinsatser. Tryck på knappens ÖVRE halva. Ökning av ljusstyrkan upp till maximal ljusstyrka, avstängningsfördröjningen löser ut. Tryck på knappens NEDRE halva. Sänkning av ljusstyrkan ned till minimivärdet (med timeromkopplaren neddragen till basljusstyrka), avstängningsfördröjningen löser ut. Tryck mitt på knappen under 3 sekunder Spara värdet i minnet. Som bekräftelse släcks och tänds belysningen med det nya värdet från minnet. Tryck mitt på knappen under 6 sekunder Lagring av basljusstyrka (endast med timeromkopplare). Som bekräftelse släcks och tänds belysningen med det nya värdet från minnet. 5.2 Drift från sidostyrningar När en 2-tråds sidostyrning (art.nr 1220NEFI) med multifunktionsknapp eller en mekanisk tryckknapp (slut kontakt) används, kan enheten manövreras från flera olika platser. Anslutningsexempel för 2-tråds sidostyrning och/eller mekanisk tryckknapp (figur 14). Kuva 14: Kytkentäesimerkki, 2-johtiminen sivuohjain ja/tai mekaaninen painike Kuva 14: Kopplingsexempel, 2-tråds sidostyrning och/eller mekanisk tryckknapp 14 PEM1588 / Ensto 2017

15 (1) 2-johtiminen sivuohjain (2) Pääyksikkö (T) Painike 2-johtiminen sivuohjain Samat toiminnot kuin pääyksikön manuaalisessa käytössä. Poikkeukset Muistikytkintilassa vaihtaminen tallennustilasta toistotilaan ja päinvastoin on mahdollista ainoastaan pääyksiköstä. Sama koskee satunnaiskytkintilassa satunnaisen toiston kytkemistä päälle ja pois. Mekaaninen painike (sulkukosketin) Poiskytkentäviiveen päällekytkentä ja laukaisu. Perusvalaistustason ja muistiarvon tallennus ja himmennys eivät ole mahdollisia. Toiminta valaistuksen ollessa sammutettuna Valaistus syttyy. Kun käytössä on himmenninkoje, valot syttyvät muistiarvon valaistusvoimakkuudella. Valitusta toimintatilasta riippuen poiskytkentäviive laukeaa uudelleen. Toiminta valaistuksen ollessa sytytettynä Ajastin- ja hämäräkytkin: Poiskytkentäviive laukeaa. Valaistusta ei voida sammuttaa. Muisti- ja satunnaiskytkin: Valaistus sammuu. Tärkeää: Muistiarvojen tallennus ja himmennys eivät ole mahdollisia käytettäessä mekaanista painiketta (sulkukosketin). 5.3 Liiketunnistuksella tapahtuva valaistuksen sytytys Jos valot on tarkoitus sytyttää liikkeen perusteella, liike- tai läsnäolotunnistimeen on yhdistettävä 3-johtiminen sivuohjain, tuotenro 1223NEFI, ja tehtävä kytkentä pääyksikköön. 3-johtimisen sivuohjaimen tunnistamista liikkeistä lähetetään kaikilla valaistusvoimakkuuden arvoilla signaalit pääyksikköön, jossa signaalit arvioidaan. Jos ympäristön valaistusvoimakkuus on yleispainikkeessa esiasetetun kynnyksen alapuolella, kaikki havaitut liikkeet sytyttävät valot. Tärkeää: Kun valot on sammutettu automaattisesti, noin 3 sekunnin lukitusajan on kuluttava, ennen kuin valot voidaan sytyttää uudelleen 3-johtimisella sivuohjaimella, tuotenro 1223NEFI. Jos tunnistusalueella on jatkuvaa liikettä, myös valot palavat jatkuvasti. (1) 2-tråds sidostyrning (2) Huvudenhet (T) Tryckknapp 2-tråds sidostyrning Samma funktioner som vid manuell drift från huvudenheten. Undantag I minnesomkopplingsläget kan växlingen mellan Spara och Repetera endast göras från huvudenheten. Samma sak gäller för slumpmässig omkoppling vid aktivering och inaktivering av slumpmässig Repeterafunktion. Mekanisk tryckknapp (slutkontakt) Tillslag och ny aktivering av avstängningsfördröjningen. Det går inte att spara värden för basljusstyrka, minnesvärde eller dimmervärden. Drift när belysningen är släckt Belysningen tänds. Vid användning av dimmerinsats tänds belysningen när ljusstyrkan motsvarar värdet i minnet. Avstängningsfördröjningen löser ut på nytt beroende på vilket driftläge som har valts. Drift när belysningen är på Timer- och skymningsomkopplare: Avstängningsfördröjningen löser ut. Belysningen kan inte stängas av. Brytare för minne och slumpmässig omkoppling: Belysningen stängs av. Viktigt: Det går inte att spara minnesvärden eller dimmervärden med den mekaniska tryckknappen (slutkontakt). 5.3 Rörelsestyrd omkoppling Om belysningen ska tändas/släckas vid rörelser måste en rörelsedetektor eller en närvarodetektor kombineras med en 3-tråds sidostyrning (art.nr 1223NEFI) och denna måste anslutas till huvudenheten. Rörelser som detekteras av 3-tråds sidostyrning signaleras till huvudenheten oberoende av ljusstyrkan där signalerna utvärderas. Om den omgivande ljusstyrkan understiger det tröskelvärde som har förinställts med tryckknappen kommer belysningen att kopplas om vid varje rörelse som detekteras. Viktigt: När belysningen har stängts av automatiskt måste en spärrtid på ca 3 sekunder förflyta innan belysningen kan tändas igen med 3-tråds sidostyrning, art.nr 1223NEFI. Vid upprepade rörelser inom detekteringsområdet kommer belysningen alltid att vara tänd. PEM1588 / Ensto

16 Jos valot on sammutettu manuaalisesti, 3-johtiminen sivuohjain lukittuu pois toiminnasta 2 minuutiksi. Jokainen havaittu liike laukaisee ajan uudelleen. Pääyksikkö arvioi havaitut liikkeet uudelleen vasta lukitusajan päätyttyä. Ajastinkytkin: Valaistusvoimakkuuden kynnys: asetettu noin 10 luksiin. Poiskytkentäviive: arvoa säädetään vihreällä potentiometrillä (2) (kuva 15). Om belysningen stängs av manuellt kommer 3-tråds sidostyrning att vara spärrad under 2 minuter. Varje detekterad rörelse löser ut tiden igen. Efter spärrtiden kommer huvudenheten att kontrollera de detekterade rörelserna på nytt. Timeromkopplare: Ljusstyrkans tröskelvärde: fast värde ca 10 lux. Avstängningsfördröjning: värdet justeras med den gröna potentiometern (2) (figur 15). Kuva 15: Valaistusvoimakkuuden kynnysarvo Kuva 15: Tröskelvärdet för ljusstyrka Poiskytkentäviive laukeaa valaistusvoimakkuudesta riippumatta. Valaistus syttyy muistiarvon valaistusvoimakkuudella. Hämäräkytkin Liiketunnistuksella tapahtuva sytytys ei ole käytettävissä, koska valo palaa aina, kun valaistusvoimakkuus on kynnyksen alapuolella. Muisti- ja satunnaiskytkin Valaistusvoimakkuuskynnys: arvoa säädetään vihreällä potentiometrillä (2). Valaistus syttyy muistiarvon valaistusvoimakkuudella. Kytkentäesimerkki (kuva 16): Avstängningsfördröjningen löser ut oberoende av ljusstyrkan. Belysningen tänds vid den ljusstyrka som har sparats i minnet. Skymningsomkopplare Rörelsestyrd omkoppling är inte möjligt eftersom belysningen alltid är på när ljusstyrkan understiger tröskelvärdet. Omkopplare för minne och slumpmässig omkoppling Ljusstyrkans tröskelvärde: värdet justeras med den gröna potentiometern (2). Belysningen tänds vid den ljusstyrka som har sparats i minnet. Anslutningsexempel (figur 16): Kuva 16: Kytkentäesimerkki, 3-johtiminen sivuohjain ja muita laajennuksia Figur 16: Kopplingsexempel, 3-tråds sidostyrning och övriga extraenheter 16 PEM1588 / Ensto 2017

17 3-johtimisen sivuohjaimen, tuotenro 1223NEFI (1), kytkentä pääyksikköön (2) ja muihin laajennuksiin (3). 6 Yleispainikkeen kojeesta irrottamisen vaikutus VAROITUS Ainoastaan ammattitaitoinen sähköasentaja saa irrottaa yleispainikkeen kojeesta. Muussa tapauksessa seurauksena voi olla sähköisku. Kun yleispainike vedetään pois kojeesta, käytössä oleva kytkentätila (päällä/pois) säilyy. Kun laite on asennettu takaisin kojeeseen, toiminta on samanlaista kuin yli 2 sekuntia kestävän sähkökatkoksen jälkeen. 7 Sähkökatkoksen vaikutus Alle 200 ms Ei vaikutusta kytkentätilan toimintaan, ja tallennetut arvot säilyvät. Yli 200 ms Verkkovirran palatessa valot pysyvät sammutettuna. ilmaisee asetetun toimintatilan seuraavasti: välähtää kerran: ajastinkytkintila välähtää kaksi kertaa: hämäräkytkintila välähtää kolme kertaa: muistikytkintila välähtää neljä kertaa: satunnaiskytkintila Valittu tila on käytössä sen jälkeen. Kaikki muut vaikutukset määräytyvät toimintatilan mukaan. Ajastinkytkin: Valaistus pysyy sammuneena, kunnes se sytytetään manuaalisesti, liike- tai läsnäolotunnistimella. Hämäräkytkin: Valaistus syttyy, kun ympäristön valaistusvoimakkuus on kynnyksen alapuolella. Muistikytkin: Tallennus Valaistus pysyy sammuneena, kunnes se sytytetään manuaalisesti tai 3-johtimisella sivuohjaimella. Toisto Tallennetut kytkintapahtumat suoritetaan myöhemmin; muuten toiminta on kuten Tallennuskohdassa. Anslutning av 3-tråds sidostyrning, art.nr 1223NEFI (1) till huvudenheten (2) och till övriga extraenheter (3). 6 Reaktion vid demontering av universal tryckknappen från insatsen VARNING Tryckknappen får bara demonteras från insatsen av en behörig elektriker. Vid obehörig manipulering finns risk för elchock. När tryckknappen dras ut från insatsen behålls det befintliga omkopplingstillståndet (på/av). När enheten har återanslutits till insatsen reagerar systemet på samma sätt som vid ett strömavbrott på minst 2 sekunder. 7 Svarstid vid strömavbrott Mindre än 200 ms Ingen ändring av driftläge och de sparade värdena bibehålls. Längre än 200 ms När strömmen kommer tillbaka stängs belysningen av. -indikatorlampan visar det inställda driftläget på följande sätt: en blinkning: timeromkopplingsläge två blinkningar: skymningsomkopplingsläge tre blinkningar: minnesomkopplingsläge fyra blinkningar: slumpmässigt omkopplingsläge Därefter är det valda läget aktivt. Alla efterföljande reaktioner beror på det valda driftläget. Timeromkopplare: Belysningen är släckt tills att den aktiveras manuellt, via rörelse- eller närvarodetektor. Skymningsomkopplare: Belysningen tänds när den omgivande ljusstyrkan understiger tröskelvärdet. Minnesomkopplare: Spara Belysningen är släckt tills att den aktiveras manuellt eller via 3-tråds sidostyrning. Repetera Sparade omkopplingshändelser exekveras senare, i övrigt är funktionen densamma som för Spara. PEM1588 / Ensto

18 Satunnaiskytkin Satunnainen kytkentä poissa päältä Valot pysyvät sammuneena, kunnes ne sytytetään manuaalisesti tai 3-johtimisella sivuohjaimella. Satunnainen kytkentä päällä Valot pysyvät ensin sammuneena. Sytytys manuaalisesti, seuraavalla satunnaisella kytkintapahtumalla tai 3-johtimisella sivuohjaimella. 8 Käyttö 2-kanavaisella relekojeella Yleispainikkeen asentaminen 2-kanavaiseen relekojeeseen ei ole suositeltavaa. Kanavaa 2 (LTI-kanava [HLK]) ei kytketä. 9 Tekniset tiedot Nimellisjännite katso kojeen käyttöohjeet Käyttölämpötila C Toimintatilat 4 Poiskytkentäviive noin 10 s min Valaistusvoimakkuus Kytkentäkapasiteetti Sivuohjainten määrä 2-johtiminen sivuohjain, tuotenro. 1220NEFI mekaaninen painike jatkuvasäätöinen alueella n luksia katso kojeen käyttöohjeet 3-johtiminen sivuohjain, tuotenro. 1223NEFI liitettynä yleishimmentimen kojeeseen liitettynä muihin kojeisiin Sivuohjainkaapeleiden kokonaispituus 10 Takuu rajaton rajaton 5 10 maks.100m Ensto asennustarvikkeiden takuuaika on 2 vuotta myyntipäivästä, kuitenkin enintään 3 vuotta valmistuspäivästä. Takuuehdot, katso Tekninen tuki: Slumpmässig omkoppling Slumpmässig omkoppling inaktiverad Belysningen är släckt tills att den aktiveras eller inaktiveras manuellt eller via 3-tråds sidostyrning. Slumpmässig omkoppling aktiverad Belysningen är släckt. Aktiveringen görs antingen manuellt, vid nästa slumpmässiga omkopplingshändelse eller via 3-tråds sidostyrning. 8 Användning med 2-kanals reläinsats Tryckknappen bör inte användas på en 2-kanals reläinsats. Kanal 2 (HLK-kanalen) kopplas inte om. 9 Tekniska data Märkspänning se insatsens bruksanvisning Drifttemperatur C Driftlägen 4 Ljusstyrka Avstängningsfördröjning Omkopplingskapacitet Antal sidostyrningar 2-tråds sidostyrning, art.nr. 1220NEFI mekanisk tryckknapp 3-tråds sidostyrning, art.nr. 1223NEFI i kombination med universaldimmerinsats i kombination med andra insatser Total kabellängd av sidostyrningar 10 Garanti ca 10 s min steglöst variabel mellan ca 3 lux och 80 lux se insatsens bruksanvisning obegränsad obegränsad 5 10 maks.100m Garantitiden för Ensto installationsprodukter är 2 år räknad från inköpsdagen, dock inte längre än 3 år från tillverkningsdagen. Garantivillkoren, se 18 PEM1588 / Ensto 2017 Teknisk hjälp:

19 PEM1588 / Ensto

20 ensto.com Ensto Finland Oy Ensio Miettisen katu 2, P.O. Box 77 FIN Porvoo, Finland Tel Customer service

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare

1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare 1244NVSEFI Triac-kytkinkoje Triac-omkopplare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler

1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler PEM1550 10.7.2014 1202UREFI Kytkinrelekoje, 2-kanavainen Reläbrytarinsats, 2 kanaler FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen liiketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m

ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen liiketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m PEM1557 10.6.2014 ASLS1280-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistin 180 2.20 m Universal rörelsedetektor 180 2.20 m FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion

LS FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-10-LS1940...FI Säädin 1-10V kytkintoiminnolla Dimmer 1-10V med omkopplingsfunktion 240-31-LS1940...FI Säädin 1-10V painonappitoiminnolla Dimmer 1-10V med tryckknappsfunktion FIN Käyttöohje Asennusohje

Lisätiedot

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator

245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator PEM1527 3.4.2014 245.20-LS1940.20WWFI Nopeudensäädin Hastighetsregulator FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer

240PDPE-LS FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer 240PDPE-LS1940...FI Power DALI -potentiometrisäädin Power DALI potentiometer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer

1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer PEM1531 15.1.2014 1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

ASLS FI Perustason automaattikytkin m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m

ASLS FI Perustason automaattikytkin m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m PEM1556 3.4.2014 ASLS1280...FI Perustason automaattikytkin 180 2.20 m Automatisk standardomkopplare 180 2,20 m FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad

DAW360WWFI Liiketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad PEM1563 4.7.2014 DAW360WWFI Lketunnistin, kattoasennus Rörelsedetektor, takmonterad FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor

PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor PEM1558 15.4.2014 PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats

1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats PEM1535 13.1.2014 1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä

Lisätiedot

1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA

1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA PEM1532 28.4.2014 1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS SWE Bruksanvisning Installationsanvisning

Lisätiedot

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals

SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals PEM1809 16.9.2014 SM1608FI Anturimoduuli, 8-osainen Sensormodul, 8-kanals FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

1240STELS FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V

1240STELS FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V 1240STELS1561.07...FI Painikesäädin 1-10V Dimmer med tryckknapp 1-10V FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405

Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle. KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Elektronisk Scart-växel SCART-kytkin äänelle ja kuvalle KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNINGVers: 001-200405 Nr/Nro: 38-1259 Modell/Malli: S-420R SE Användningsområde Med hjälp av scartväxeln kan du ansluta fyra

Lisätiedot

1254UDELS FI Yleissäädin Universaldimmer

1254UDELS FI Yleissäädin Universaldimmer 1254UDELS1561.07...FI Yleissäädin Universaldimmer FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet VAROITUS Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet henkilöt saavat

Lisätiedot

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor

W70WWFI Liiketunnistin Rörelsedetektor PEM1560 17.1.2014 W70WWFI Lketunnistin Rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita. Jos ohjeita

Lisätiedot

1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats

1271LEDLS FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats 1271LEDLS1561.07...FI Painike-LED-himmennin LED-touchdimmerinsats FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

1225SDELS FI Perustason painikesäädin W / VA Standarddimmer med tryckknapp W / VA

1225SDELS FI Perustason painikesäädin W / VA Standarddimmer med tryckknapp W / VA 1225SDELS1561...07FI Perustason painikesäädin 20 500 W / VA Standarddimmer med tryckknapp 20 500 W / VA FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner

Lisätiedot

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal

4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4212 TSM LS401TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 1-kanava Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 1-kanal 4224 TSM LS402TSA..FI Pienjännitemoduuli 24 V AC/DC, 2-kanavaa Lågspänningsmodul 24 V AC/DC, 2-kanal

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 PEM1561 13.3.2014 222WWFI Pinta-asennettava lketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

LS FI Perustason liiketunnistinanturi m Basic rörelsedetektorsensor m

LS FI Perustason liiketunnistinanturi m Basic rörelsedetektorsensor m PEM1555 7.5.2014 LS1180...FI Perustason lketunnistinanturi 180 1.10 m Basic rörelsedetektorsensor 180 1.10 m LS1180-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistinanturi 180 1.10 m Universal rörelsedetektorsensor

Lisätiedot

225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare

225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare PEM1582 28.2.2014 225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa

Lisätiedot

1201URE-LS FI Perustason liiketunnistin m Basic rörelsedetektor m

1201URE-LS FI Perustason liiketunnistin m Basic rörelsedetektor m 1201URE-LS1180...FI Perustason lketunnistin 180 1.10 m Basic rörelsedetektor 180 1.10 m 1201URE-LS1180-1...FI Yleiskäyttöinen lketunnistin 180 1.10 m Universal rörelsedetektor 180 1.10 m FIN Käyttöohje

Lisätiedot

266GDE-LS FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare

266GDE-LS FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare PEM1521 23.5.2014 266GDE-LS1940...FI Kiertosäädin kaksitoimisella painokytkimellä Vriddimmer med 2-vägs tryckknappsbrytare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio PEM1543 3.4.2014 RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje Bruksanvisning Installationsanvisning SWE 1 Turvallisuusohjeet 1 Säkerhetsinstruktioner Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet

Lisätiedot

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110

222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 222WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin 110 Utanpåliggande rörelsedetektor 110 FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksiin perehtyneet

Lisätiedot

UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, W Universaldimmer, montering på DIN-skena, W

UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, W Universaldimmer, montering på DIN-skena, W PEM1547 24.6.2014 UD1255REGFI Yleissäädin, DIN-kiskoasennus, 50-500 W Universaldimmer, montering på DIN-skena, 50-500 W FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet

Lisätiedot

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki

Staden Jakobstad - Pietarsaaren kaupunki Sakägare/ Asianosainen Ärende/ Asia - VALREKLAM INFÖR RIKSDAGSVALET 2015 - VAALIMAI- NONTA ENNEN EDUSKUNTAVAALEJA 2015, TILLÄGG / LISÄYS Det finns tomma reklamplatser kvar i stadens valställningar och

Lisätiedot

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem

NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem PEM1564 2.5.2014 NRSLS0834...WWFI Hätäkutsujärjestelmä Nödsignalsystem FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan valtuutetut sähköasentajat saavat

Lisätiedot

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje

DIMLITE Daylight. Sähkönumero 2604221. Käyttöohje DIMLITE Daylight Sähkönumero 2604221 Käyttöohje T1 / T2 sisääntulot Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus Tx painikkeesta sytyttää valaistuksen sytytyshetkellä valitsevaan päivänvalotilanteeseen tai viimeisimmäksi

Lisätiedot

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti

INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE. USB 2.0 kort. USB 2.0 kortti INSTALLATIONSGUIDE ASENNUSOHJE Ver. 001-200303 USB 2.0 kort Modell/Malli FT-UPC-124V Nr/Nro: 32-4468 USB 2.0 kortti SE Läs igenom anvisningen före installation. Vi reserverar oss för ev. text- och bildfel

Lisätiedot

PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt

PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt PEM1559 15.1.2014 PMK360WWFI Läsnäolotunnistin - kompakti Närvarodetektor kompakt FIN Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

Installation / Asennusohje SO-3396-V

Installation / Asennusohje SO-3396-V Installation / Asennusohje SO-3396-V SO-3396-V SO-3303 Black / Svart / Musta (0V) Connector / Skruv / Liitinruuvi 19. 0V Red / Röd / Punainen (+12V) 20. 12V Green / Grön / Vihreä (CLK) 29. CLK Yellow /

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE Weather Station

KÄYTTÖOHJE Weather Station KN-WS500N A KÄYTTÖOHJE Weather Station Osa I Tässä sääasemassa on 7 eri kielivaihtoehtoa: Englanti, saksa, ranska, italia, espanja, hollanti ja tanska. Sääasemassa on kuusi painiketta: CH, ALERT, MAX/MIN,

Lisätiedot

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor PEM1562 4.2.2014 W220WWFI Pinta-asennettava lketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja

Lisätiedot

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio

RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio RANLS914...FI Stereoradio Stereoradio FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

225NVDE-LS FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare

225NVDE-LS FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare 225NVDE-LS1940...FI Kiertonuppisäädin kytkimellä Vridreglage med strömställare FIN Käyttöohje Asennusohje 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt saavat asentaa ja kytkeä sähkölaitteita.

Lisätiedot

1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor

1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor PEM1536 6.5.2014 1201URE-PMU360WWFI Yleismallinen läsnäolotunnistin Universal närvarodetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn

Lisätiedot

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje

DIMLITE Single. Sähkönumero Käyttöohje DIMLITE Single Sähkönumero 2604220 Käyttöohje T1 sisääntulo T1 sisääntulo Yksittäispainikeohjaus Nopea painallus T1 painikkeesta sytyttää valaistuksen viimeisimmäksi aseteltuun tilannearvoon. Toinen lyhyt

Lisätiedot

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet

LTY17, LTY17C Lisätehoyksikkö Extra effektenhet LTY17, LTY17 Lisätehoyksikkö Extra effektenhet 21042016/ZVR-841 Tämä asennus- ja käyttöohje on tarkoitettu saunan, kiukaan, ohjauskeskuksen ja lisätehoyksikön omistajalle tai niiden hoidosta vastaavalle

Lisätiedot

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE

Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor. Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella. Electronic Motion Detector with PIR Sensor KÄYTTÖOHJE Direkt inkoppling / Suora kytkentä / Direct connection MJ-JZ/JA-140206 13 000 00 Bruksanvisning Elektronisk rörelsevakt med PIR-sensor KÄYTTÖOHJE Elektroninen liiketunnistin PIRtunnistimella Instruction

Lisätiedot

TRIMFENA Ultra Fin FX

TRIMFENA Ultra Fin FX BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE TRIMFENA Ultra Fin FX TASAUSSIIVEKE Ultra Fin FX Artikelnr./nro 31-1766 vers. 001-2003-03 Trimfena/Tasaussiiveke Ultra Fin FX B. Ca 6 mm avstånd till växelhuset. B. Vaihe 2, noin

Lisätiedot

ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare

ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare ENOLS990...FI ENOLS995...FI Seinään asennettava EnOcean-radiolähetin EnOcean väggmonterad radiosändare FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan

Lisätiedot

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas

Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Yleishimmentimellä varustetun, uppoasennettavan WMR-252-vastaanottimen käyttöopas Ainutlaatuinen, himmennystoiminnolla varustettu langaton yleisvastaanotin esimerkiksi himmennettävien 230 voltin LEDvalojen,

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 003-200311 Nr/Nro: 32-6826 Multiport USB-2.0 för 2,5 HDD USB 2.0 Multiportti 2,5 HDD -asemille Modell/Malli: FT-KUH-K36G SE Beskrivning: Du har nu köpt en produkt som står

Lisätiedot

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning FORMULA Formula-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Formula-bastuinredning

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 345/2013 vp Osasairauspäivärahan maksaminen vuosiloman ajalta Eduskunnan puhemiehelle Sairausvakuutuslain mukaan osasairauspäivärahaa maksetaan vähintään 12 arkipäivän yhtäjaksoiselta

Lisätiedot

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200

ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 ASENNUSOHJE KÄYTTÖVEDEN LÄMMITYKSEN OHJAUS VST 114/VST 200 ----------------------------------------------------------------------------------- MONTERINGSANVISNING VARMVATTENSTYRNING VST 114/VST 200 1516/MT

Lisätiedot

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet

Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Työn jälki ja laatu Utseende och kvalitet Mekaaninen asennus / Mekanisk montering PP- Nr. ok not ok M - 10 Sähkökaapelit asennetaan erilleen pneumatiikkajohdoista Elkablar monteras skilt från pneumatikslangar

Lisätiedot

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00

Käyttöohjeet. Kytkinmoduuli 1289 00 Käyttöohjeet Kytkinmoduuli 1289 00 Sisällysluettelo 2 Laitekuvaus...3 Käyttölaitteet ja näytöt...4 Liittimet...7 Asennus...8 Käyttötilan asetus...9 Käyttötilan vaihto ohjelmoinnin jälkeen...10 Ohjelmointiohjeita...11

Lisätiedot

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE

FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE FI KÄYTTÖ-JA ASENNUSOHJE TUOTENUMERO: 46324 SAUNIA SAUNAVALAISIN LYHTY LÄMPÖKÄSITELTY PUU MUUNTAJA LED Model: GOOBAY SET 12-15 LED TYPE 5050 Smd WW Input AC 200-240V, 50 Hz 2,9 WATTS, 0,24A Output DC 12V

Lisätiedot

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE

BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING KÄYTTÖOHJE Ver. 001-200504 Firewirekort IEEE 1394 PCI Firewirekortti IEEE 1394 PCI Nr/Nro: 32-7172 Modell/Malli: FW3010 SE Presentation Firewirekort (IEEE 1394), snabb överföring upp till

Lisätiedot

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi

Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Käyttöohje Peugeot Elis korkkiruuvi Ennen Elis-korkkiruuvin ensimmäistä käyttökertaa: On suositeltavaa käydä käyttöohje huolellisesti läpi, jotta korkkiruuvisi toimisi pitkään ja hyvin. Tutki, ettei korkkiruuvisi

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 767/2001 vp Postinjakelu Kangasalan Kuohenmaalla Eduskunnan puhemiehelle Postin toiminta haja-asutusalueilla on heikentynyt. Postin jakaminen myöhään iltapäivällä ei ole kohtuullista.

Lisätiedot

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen

Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Käyttöohje Digitaaliseen ulkoajastimeen Tuotenumero: 8030 EMT449ETR A. Toiminnot 1. Ohjelmoitavaa ajastinta voidaan käyttää virran katkaisimeksi automaattisesti, esimerkiksi sähkölaitteille kotona. Ajastin

Lisätiedot

MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet

MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet PEM1806 8.8.2014 MCLS100...FI Musiikkikeskus Musikenhet FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteita saa asentaa ja kytkeä ainoastaan valtuutettu

Lisätiedot

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO

Finnish. Osien nimet. Tarkistuslaiteyksikkö. Sähkökaapelin tarkistuslaite. Vaihtokytkimen tarkistuslaite SM-EC79 HAKEMISTO SM-EC79 HAKEMISTO Tarkistuslaitteen käyttö Ongelman sijainnin määritys tarkistuslaitteella 136 Ongelma etuvaihtajassa tai takavaihtajassa 137 Ongelma SM-EW79A + ST-7970:n toiminnassa 139 SM-EW79A tarkistus

Lisätiedot

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria)

Porejärjestelmä. POREJÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ TALVELLA (ei koskee Polaria) Porejärjestelmä Tehokas porejärjestelmä jossa on myös hyvää tekevä hieromatoiminto. Sopii myös muihin markkinoilla oleviin kylpytynnyreihin, mutta tällöin meille tulee ilmoittaa tynnyrin halkaisija, istuimien

Lisätiedot

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen

Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne. NBS Workshop Antti Paananen Vähittäismarkkinat hankkeen tilanne NBS Workshop Antti Paananen 22.11.2013 Sisältö 1. Mitä tähän mennessä on tehty ja missään ollaan NordREG työssä? 2. Millaista poliittista ohjausta hankkeelle on saatu?

Lisätiedot

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968

ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 ver. 001-2006 -11 INSTALLATIONSANVISNING/ ASENNUSOHJE Firewire PC-card Tiedonsiirto-ohjain Artikelnr/nro 32-4968 SE Firewire PC-card 32-4968 Introduktion CardBus (Firewire) håller en säker plats som högeffektiv

Lisätiedot

LANGATON SADEMITTARI No 854

LANGATON SADEMITTARI No 854 LANGATON SADEMITTARI No 854 KÄYTTÖOHJE Huom! Ennen käyttöönottoa poista suojakalvo näytön päältä. 1. Toiminnot Ulkolämpötilan ja sademäärän langaton tiedonsiirto taajuudella 433 MHz, kantavuus 30 m vapaassa

Lisätiedot

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0

TT-THERMO motorvärmare. Installation och bruksanvisning v2.0 TT-THERMO motorvärmare Installation och bruksanvisning v2.0 Importör: Address: Web: Email: Mob: Innehåll Leveransen innehåller: 2 Funktion OBS! Använd inte värmaren utan kylvätska. 3 Lämmittimien tekniset

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1278/2010 vp Osa-aikaeläkkeellä olevien sairauspäivärahaan liittyvien ongelmien korjaaminen Eduskunnan puhemiehelle Jos henkilö sairastuu osa-aikaeläkkeelle jäätyään, putoavat hänen

Lisätiedot

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P

FJVM 110 - FIGHTER 310P/410P/360P MONTEINGSANVISNING MAV SE/FI 0409-1 611754 - F310P/410P/360P - FIGHTE 310P/410P/360P Fjärrvärmemodul är en fjärrvärmemodul, avsedd att anslutas till NIBE:s värmepumpar FIGHTE 310P/410P/360P i kombination

Lisätiedot

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä

Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Headset med USB-anslutning Kuulokkeet, USB-liitäntä Modell/Malli: HS-819USB Nr/Nro: 38-1601 Ver. 001-200506 SE Headset med USB-anslutning lämplig för Internet-chat, videokonferans

Lisätiedot

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning EXCLUSIVE Exclusive-saunasisustuksen asennusohje Lue myös Yleiset asennusohjeet. Tarkista laudekorkeus laudesuunnitelmastasi. Ohjeessa on käytetty vakiolaudekorkeuksia. Monteringsanvisningar för Exclusive-bastuinredning

Lisätiedot

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk

SmartWi II Installation Guide. 中 文 Svenska Suomalainen Dansk SmartWi II Installation Guide 中 文 Svenska Suomalainen Dansk 1 4 10-15 M 2 5 3 6 1 请 将 斯 马 特 维 主 机 安 置 在 你 家 的 中 心 位 置 斯 马 特 维 主 机 距 机 顶 盒 / 斯 马 特 维 客 戶 卡 之 间 的 最 大 距 离 为 10 至 15 米 2 斯 马 特 维 机 可 以 使 用 12v

Lisätiedot

XIV Korsholmsstafetten

XIV Korsholmsstafetten XIV Korsholmsstafetten 19.5.2013 Huvudklasser Öppen klass: Laget får komponeras fritt. Damklass: Laget ska endast bestå av kvinnliga löpare. Varje lag skall bestå av 6 8 löpare. Två löpare från varje lag

Lisätiedot

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104

TALOMAT Light. asennus- ja käyttöohje T104 TALOMAT Light asennus- ja käyttöohje T104 Talomat Light -järjestelmä sisältää seuraavat komponentit: ohjausyksikkö 1 kpl kytkinsovitin 2 kpl 4-os talomat -painike 1 kpl 1-os kytkimen asennuskehys 1 kpl

Lisätiedot

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning

CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning CW- suotimen asennusohje CW-filtrets monteringsanvisning Tämä ohje antaa toivottavasti sellaisen kuvan, että jokainen voi asentaa itse CW-suotimen omaan QROlleen. Lähtökohtana on ollut säästää virtaa sekä

Lisätiedot

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500

SISÄLTÖ SISÄLTÖ. Esittely. Käyttövinkkejä. Digitaalinen yönäkö-monokulaari SISÄLTÖ DENVER NVI-500 DENVER NVI-500 SISÄLTÖ SISÄLTÖ Digitaalinen yönäkö-monokulaari Käyttöohje Malli: SISÄLTÖ Esittely 3 Käyttövinkkejä 4 Osien esittely 5 7 Paristojen asennus 7 Virta päälle 8 Virran sammuttaminen 8 Ympäristön tarkkailu

Lisätiedot

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser)

ANVISNING VID BESTÄLLNING AV ULTRALJUDSUNDERSÖKNING AV NEDRE BUKEN (njurvägar, prostata, abscesser) OHJE ALAVATSAN ULTRAÄÄNITUTKIMUKSEN TILAAJALLE (virtsatiet, prostata, abscessit) Potilas saa syödä normaalisti. Potilaan oltava virtsaamatta 2-3 tuntia ennen tutkimusta, koska virtsarakon tulee olla täynnä

Lisätiedot

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 1 VX200 ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE VX200 MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING 2 SISÄLLYSLUETTELO INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 Yleiset tekniset tiedot Allmänna tekniska data 5 Asennus- ja käyttöohjeet Installations- och

Lisätiedot

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver

RF Fjärrkontroll & mottagare. RF Controller & receiver Art. no: 99 170 16 SE BRUKSANVISNING RF Fjärrkontroll & mottagare FI KÄYTTÖOHJEET RF-kaukosäädin ja vastaanotin EN INSTRUCTION MANUAL RF Controller & receiver SE På Av LED-indikator Tryck för att välja

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303)

HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) HÖYRYKAAPPI LaSpa SONORE Asennus- ja käyttöohje (tuotteen valmistenumero H303) 1. Käynnistäminen Koskettamalla sormenpäällä ohjauspaneelin päälle/pois- näppäintä järjestelmä käynnistyy. Näyttöön tulee

Lisätiedot

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello

PEM1123/ 410993A. Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello. ABB i-bus KNX. SW/S2.5 Viikkokello PEM1123/ 410993A Asennus- ja käyttöohje SW/S2.5 viikkokello ABB i-bus KNX SW/S2.5 Viikkokello Sisällysluettelo 1.0 Kuvaus 1.1 Laitteen käyttö...3 1.2 Ominaisuudet...3 1.3 Näppäimet ja osat...4 1.4 Tekniset

Lisätiedot

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor

W220WWFI Pinta-asennettava liiketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor W220WWFI Pinta-asennettava lketunnistin Utanpåliggande rörelsedetektor FIN Käyttöohje Asennusohje SWE Bruksanvisning Installationsanvisning 1 Turvallisuusohjeet Ainoastaan sähköasennuksn perehtyneet henkilöt

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 85/2011 vp Varhennetun eläkkeen vaikutukset takuueläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Laki takuueläkkeestä tuli voimaan 1.3.2011, ja sen tarkoituksena on ollut turvata Suomessa asuvan

Lisätiedot

KÄYTTÖOHJE CC 50. ASETUKSET kaikki CC 50 -mallit

KÄYTTÖOHJE CC 50. ASETUKSET kaikki CC 50 -mallit KÄYTTÖOHJE CC 50 11/2007 3 1 2 7 6 5 4 Toiminnot. 1 = valaistus, 2 = virran kytkentä/katkaisu, 3 = lämpötilan asetus. 4 = ajan asetus, 5 = lämpötilan/ajan vähentäminen, 6 = lämpötilan/ajan lisäys, 7 =

Lisätiedot

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja.

Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Tuotenro. : 1731JE Käyttöohje 1 Turvallisuusohjeet Sähkölaitteet saa asentaa vain valtuutettu sähköasentaja. Vaikeat loukkaantumiset, tulipalo tai aineelliset vahingot ovat mahdollisia. Tutustu huolellisesti

Lisätiedot

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO

Talousarvio & taloussuunnitelma 2016 Terveydenhuolto. Paraisten kaupunki TERVEYDENHUOLTO TERVEYDENHUOLTO Sosiaali- ja terveyslautakunta Sosiaali- ja terveysosasto, Paula Sundqvist, Sosiaali- ja terveysjohtaja Katariina Korhonen, ylilääkäri Toiminta Perusterveydenhuolto ja sairaanhoito kaikille

Lisätiedot

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin

RF Dynamisk Fjärrkontroll. RF Dynaaminen Kaukosäädin Modell / Malli / Model: Art. no: 99 170 20 SE BRUKSANVISNING RF Dynamisk Fjärrkontroll FI KÄYTTÖOHJEET RF Dynaaminen Kaukosäädin EN INSTRUCTION MANUAL RF Dual Color Remote Controller SE Indikator Tryck

Lisätiedot

Arkeologian valintakoe 2015

Arkeologian valintakoe 2015 Sukunimi Kaikki etunimet Henkilötunnus Puhelinnumero Valintatoimiston merkintöjä KAR A (C) Sähköpostiosoite Helsingin yliopisto Humanistinen tiedekunta Arkeologian valintakoe 2015 Tarkista sivunumeroiden

Lisätiedot

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015

Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 Sosiaali- ja terveyslautakunta 212 16.12.2014 Kuntainfo 5/2014: Toimeentulotuki 1.1.2015 lukien - Kommuninfo 5/2014: Utkomststöd från och med 1.1.2015 1010/05/03/00/2014 SosTe 212 Valmistelija; palvelujohtaja

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1012/2010 vp Eläkkeiden maksun myöhästymiset Eduskunnan puhemiehelle Eläkkeiden maksuissa on ollut paljon ongelmia tänä vuonna. Osa eläkeläisistä on saanut eläkkeensä tililleen myöhässä

Lisätiedot

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare.

DK: ADVARSEL! bruges i horisontal position. Må ikke tildækkes eller bruges i nærheden af letantændeligt materiale, da dette kan medføre brandfare. INFRAVARMER FOR UTE OG INNENDØRS BRUK INFRAVÄRMARE FÖR ANVÄNDNING UTOM- OCH INOMHUS INFRAVARMER TIL UDENDØRS OG INDENDØRS BRUG INFRAPUNALÄMMITIN ULKO- JA SISÄKÄYTTÖÖN NO: TEKNISK BESKRIVELSE & BRUKSANVISNING

Lisätiedot

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje

Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Luxomat PD4-M-TRIO-2DALI-1C-AP tai FP asennus ja säätöohje Niclas Nylund 13.4.2016 PD4-M-TRIO-2DALI/DSI-1C tunnistin Tunnistin on erityisesti koululuokkiin suunniteltu läsnäolotunnistin tunnistin. Tunnistin

Lisätiedot

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori

Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Käyttäjäopas Web Asennus Konfiguraattori Yleiskatsaus... 2 Ilmoita projektisi yksityiskohdat... 2 Valitse lisäpalvelut... 3 Tallenna projekti... 4 Vahvista tilaus... 5 Käytettyjä lyhennyksiä... 6 Yhteenveto

Lisätiedot

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto

Vianmääritys. Paperinkäsittely. Huolto. Vianmääritys. Ylläpito. Hakemisto Jos pyydät Lexmarkin asiakastukikeskukselta apua tulostusongelman ratkaisemisessa, sieltä saatetaan ohjata sinut vianmääritystilan avulla muuttamaan oletusasetuksia (esimerkiksi ottamaan käyttöön PPDS-tiedostojen

Lisätiedot

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti

Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti KÄYTTÖOHJE BRUKSANVISNING Nätverkskort PCI PCI-verkkokortti Modell/Malli: SOHO-FAST/RE Nr/Nro: 38-5000 Ver. 001-200503 SE Presentation 100Base-TX med överföringshastighet upp till 10/100Mbps (Full duplex)

Lisätiedot

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet

Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Fortum Fiksu Mittaava, etäohjattava sähkökytkin sisäkäyttöön Käyttöohjeet Sisällys 1 Fortum Fiksu -järjestelmään liitettävä mittaava pistorasiakytkin sisäkäyttöön 2 Asentaminen 2.1 Kytkimen liittäminen

Lisätiedot

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W

EV011 EV012 EV002 EV004 EV100 EV102 1 mod. 1 mod. 4 mod. 4 mod. 5 mod. 5 mod. 230 V AC (+10%/-15%), 50 HZ 6 W 6 W 6 W 6 W 15 W 15 W himmentimet Mitta moduleina imellisjännite Tehohäviö nimelliskuormalla Himmennysperiaate Kuorman tyyppi hehkulamput 3 V halogeenilamput pienj. halog.lamput muuntajalla pienj. halog.lamput el. muuntajalla

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 1231/2010 vp Vuosilomapalkkasäännösten saattaminen vastaamaan Euroopan unionin tuomioistuimen tuomiota C-486/08 Eduskunnan puhemiehelle Euroopan unionin tuomioistuin (EUT) on jo 22.4.2010

Lisätiedot

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje

1-Suuntainen Moottoripyörähälytin. Käyttö- ja asennusohje 1-Suuntainen Moottoripyörähälytin Käyttö- ja asennusohje Sisällysluettelo Käyttöohje 2. Huomattavaa 2. Tekniset tiedot 3. Tärkeimmät ominaisuudet 3. Pikaohje 4. Toiminnot Asennusohje 7. Asennusopas 9.

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 431/2001 vp Yrittäjien asema uudessa aikuiskoulutustuessa Eduskunnan puhemiehelle Työllisyyden hoito on merkittävä osa köyhyyden torjuntaa. Pienyritteliäisyyttä on siten tuettava, jotta

Lisätiedot

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom.

104 21.09.2011. Aloite merkittiin tiedoksi. Motionen antecknades för kännedom. Kaavoitusjaosto/Planläggningssekti onen 104 21.09.2011 Aloite pysyvien päätepysäkkien rakentamisesta Eriksnäsin alueelle/linda Karhinen ym. / Motion om att bygga permanenta ändhållplatser på Eriksnäsområdet/Linda

Lisätiedot

Kehoa kutkuttava seurapeli

Kehoa kutkuttava seurapeli Kehoa kutkuttava seurapeli Pelaajia: 2-5 henkilöä tai joukkuetta Peliaika: 30 45 min Välineet: pelilauta, 112 korttia, kaksi tavallista noppaa, yksi erikoisnoppa ja viisi pelinappulaa. Kisa Pelin tarkoituksena

Lisätiedot

Eduskunnan puhemiehelle

Eduskunnan puhemiehelle KIRJALLINEN KYSYMYS 350/2007 vp Oikeus sairauspäivärahaan tai eläkkeeseen Eduskunnan puhemiehelle Kontiolahtelainen Kauko Riikonen koki melkoisen yllätyksen, kun hän 1.6.2004 nilkkavammasta alkaneen sairausloman

Lisätiedot