Viite Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö , diaarin:o 2219/1/12

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Viite Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö 20.7.2012, diaarin:o 2219/1/12"

Transkriptio

1 1 (5) Korkein hallinto-oikeus PL HELSINKI Viite Korkeimman hallinto-oikeuden selityspyyntö , diaarin:o 2219/1/12 ASIA SELITYKSEN ANTAMINEN KORKEIMMALLE HALLINTO- OIKEUDELLE KIINTEISTÖ OY LAPPEENRANNAN VIISTOKATU 8:N KOUVOLAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖKSESTÄ TEKE- MÄN VALITUKSEN JOHDOSTA Valituksenalainen päätös Kouvolan hallinto-oikeuden päätös nro 12/0331/2 Valitus Kiinteistö Oy Lappeenrannan Viistokatu 8 on vaatinut valituksenalaisen päätöksen kumoamista ja Lappeenrannan kaupunginhallituksen päätöksen kohdalla esityslistalla käsittelyssä olleen kaavamuutoksen hyväksymistä eli Hyrymäen kaupunginosan korttelin 19 tonttia 6 ja osaa virkistysaluetta koskevan asemakaavan-, tonttijaon ja kaupunginosan rajan muutoksen hyväksymistä. Toissijaisesti muutoksenhakija on vaatinut, että kaavamuutosasia palautetaan Lappeenrannan kaupunginhallitukselle uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakija on valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin tavoin vaatinut lisäksi, että Lappeenrannan kaupunki velvoitetaan korvaamaan muutoksenhakijan oikeudenkäyntikulut hallinto-oikeudessa ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa laillisine korkoineen. Muutoksenhakija on perustellut vaatimuksiaan valituskirjelmästä tarkemmin ilmenevin tavoin seuraavasti: Lappeenrannan kaupunginhallituksessa oli esityslistan mukaisesti käsittelyssä kaksi kaavamuutosasiaa. Nämä koskivat samaa kortte- Kaupunginkanslia PL 11, Lappeenranta Villimiehenkatu 1 puh. (05) 6161 faksi (05)

2 2 (5) lia ja samaa lähivirkistysaluetta. Toisessa kaavamuutosasiassa oli hakijana Kiinteistö Oy Lappeenrannan Viistokatu 8 ja toisessa Olli Martikainen. Kaavamuutosasiaa oli valmisteltu kokonaisuutena yhdessä. Muutoksenhakijan mukaan selvitykset osoittavat, että molempien kaavamuutosasioiden osalta tilanne on ollut täysin samanlainen. Kaikki tahot ovat yksiselitteisesti ilmoittaneet, että estettä hakemusten mukaisille kaavamuutoksille ei ole. Muutoksenhakijan mukaan hakemusten kohdalle muodostui kuulutuksen jälkeen yksi ero. Etelä-Karjalan poliisilaitokselta toimitettiin Lappeenrannan kaupungille kirje, jonka liitteenä oli lausunto koskien Hells Angels MC Careliaa. Muutoksenhakija toteaa, että MC Carelia ei ole kaava-asian osapuolena. Kirjeessä ei perustella, miten MC Carelia olisi osapuolena asiassa. Muutoksenhakijan mukaan Kiinteistö Oy Lappeenrannan Viistokatu 8 on itsenäinen oikeushenkilö. Sillä on vuokralaisena kiinteistössä rekisteröity yhdistys Kaksipyöräset ry. Tämän vuokraamaa tallitilaa käyttää muun muassa MC Carelia -niminen moottoripyöräkerho. Muutoksenhakijan mukaan kiinteistöosakeyhtiötä ei voi yhdistää johonkin vuokralaisena olevaan rekisteröityyn itsenäiseen oikeushenkilöön. Vuokrasuhde on ollut valmistelussa tiedossa. Poliisin kirjeen kohde ja aikataulutus osoitti halun painostaa Lappeenrannan kaupunkia kaatamaan kaavamuutos. Kaavamuutoksen kaatamiseen ei ollut mitään laillista tapaa. Muutoksenhakijan mukaan kysymyksessä oli kaksi käytännössä täysin samanlaista hakemusta. Kiinteistöyhtiötä on kohdeltu eri tavoin kuin muita. Toinen listalla ja valmistelussa ollut kaavamuutos hyväksyttiin. Muutoksenhakija on vaatinut, että molempia kaavamuutoksen hakijoita kohdellaan samalla tavalla ja molemmat kaavamuutokset hyväksytään. Muutoksenhakija on vaatinut, että mikäli korkein hallinto-oikeus katsoo, että kaavamuutosta ei voida hyväksyä, kaavamuutos on palautettava Lappeenrannan kaupungille uudelleen käsiteltäväksi. Muutoksenhakijan mukaan asiaa ei tosiasiassa käsitelty lainkaan. Viranomaisella on hakemuksen johdosta ratkaisupakko. SELITYS Selityksenään muutoksenhakijan valituksen johdosta ja siinä esille tuotuihin seikkoihin Lappeenrannan kaupunki uudistaa asiassa aiemmin lausumansa sekä esittää seuraavaa: Kaupunki vaatii muutoksenhakijan vaatimusten hylkäämistä seuraavilla perusteilla: Kaupunginhallituksen päätöksellä on hyväksytty asemakaavan-, tonttijaon ja kaupunginosan rajan muutos (K2429)

3 3 (5) 55 Hyrymäen kaupunginosan kortteliin 19 tontille 6. Kaavamuutoksella on laajennettu edellä yksilöityä tonttia Eteläpuistoon 843 m². Alun perin kaavamuutosta lähdettiin valmistelemaan teknisen toimen kiinteistö- ja mittaustoimen aloitteesta laajempana niin, että myös korttelin pohjoisinta, osoitteessa Viistokatu 8 sijaitsevaa tonttia (nro 1) olisi samassa yhteydessä laajennettu tai muodostettu siihen uusi tontti. Viistokatu 8:ssa sijaitseva tontti on muutoksenhakijan omistuksessa. Alue, jolla muutoksenhakijan tonttia oli tarkoitus laajentaa, on kaupungin omistuksessa ja merkitty asemakaavassa puistoalueeksi. Alue on kaavan ennakkokuulemisvaiheessa Etelä-Karjalan poliisilaitoksen kirjeen ja siihen sisältyneen keskusrikospoliisin lausunnon perusteella jätetty kaavamuutoksesta pois. Muutoksenhakijan tonttia koskevaan valmisteilla olleeseen kaavamuutokseen viitaten poliisilaitoksen kirjeessä on seudulliseen turvallisuusyhteistyöhön liittyen saatettu kaupungin tietoon keskusrikospoliisin lausunto hankkeen osapuolesta. Kirjeessä on pyydetty kiinnittämään huomio lausuntoon kaavamuutoshankkeessa ja siihen liittyvässä tontin myynnissä. Keskusrikospoliisin lausunto koskee Hells Angels MC Careliaa. Lausunnosta ilmenee, että keskusrikospoliisin tehtävänä on torjua kansainvälistä, järjestäytynyttä, ammattimaista, taloudellista ja muuta vakavaa rikollisuutta. Edelleen lausunnossa on todettu, että poliisin hallinnosta annetun asetuksen (158/1996) mukaan keskusrikospoliisin tulee poliisin hallinnosta annetussa laissa säädetyn tehtävän toteuttamiseksi muiden sille määrättyjen tehtävien ohella seurata erityisesti rikollisuutta, sen ilmenemismuotoja, aktiivisia rikoksentekijöitä ja heidän toimintaansa. Lausunnossa on todettu, että Hells Angels MC Carelia kuuluu kansainväliseen Hells Angels MC järjestöön ja on keskusrikospoliisissa luokiteltu rikolliseksi moottoripyöräjengiksi. Edelleen lausunnosta ilmenee, että Hells Angels MC on kansainvälinen järjestö, joka täyttää sekä aiemmin käytössä olleen Enfopolin 11-kohtaisen määritelmän rikollisjärjestöstä että nykyisin käytössä olevan JR-puitepäätöksen (JR-puitepäätös 1 art. 2-kohta) määritelmän. Poliisin ja keskusrikospoliisin lausunnossa on siis kaavamuutokseen ja sen osapuoleen Viistokatu 8:n osalta liitetty edellä tarkoitetut kirjeestä ja sen liitteestä ilmenevät tiedot sekä pyydetty niiden huomioimista kaavamuutoshankkeessa ja siihen liittyvässä tontin myynnissä. Poliisi ja keskusrikospoliisi ovat nähneet tontinomistajana olevan muutoksenhakijan ja Hells Angels MC Carelian toiminnalla yhteyden.

4 4 (5) Edellä tarkoitettu yhteys on tullut kaupungin tietoon kaavoitusprosessin ennakkokuulemisvaiheessa. Kaupunki ei voi missään olosuhteissa olla kaavoittamalla tai muutoinkaan edesauttamassa sellaisen kiinteistöyhtiön toimintaa, johon poliisiviranomaiset liittävät rikolliseksi moottoripyöräjengiksi luokitellun Hells Angels MC Carelian. Kaupungilla ei ollut kaavoitusprosessissa syytä kyseenalaistaa poliisin toiminnassa tuotetun tiedon luotettavuutta, vaan se on tullut ottaa prosessissa huomioon. Kaupungin näkemyksen mukaan poliisiviranomaisten virkatehtäviensä hoitamiseksi antamaa lausuntoa ei voida pitää muutoksenhakijan tarkoittamana painostustoimenpiteenä. Todettakoon vielä, että kaavoitusprosessin ennakkokuulemisvaiheessa kaavaluonnoksesta voi lausunnon jättää kuka tahansa, myös viranomaiset. Kysymyksessä olevassa tai muussa kaavahankkeessa ei ole kaupungin tietoon toimitettu muita vastaavia poliisiviranomaisten lausuntoja. Edellä mainittu huomioiden asiassa ei ole kysymys kuntalaisten eriarvoiseen asemaan asettamisesta. Asemakaavamuutoksesta päättäminen on kuulunut kaupunginhallituksen toimivaltaan ja se on edellä tarkoitetuissa olosuhteissa voinut harkintansa perusteella jättää alueen pois kaavamuutoksesta. Lappeenrannan kaupunki viittaa edellä lausumansa lisäksi Kouvolan hallinto-oikeuden päätöksen perusteluihin. Kouvolan hallinto-oikeus on todennut, että yksittäisellä maanomistajalla ei ole oikeutta saada aluettaan kaavoitetuksi eikä alueella olevaa asemakaavaa muutetuksi, vaan kaavan laatimisen ja muuttamisen tarpeellisuus kuuluu kunnan ratkaistavaksi. Koska kyse on kaavan muuttamisesta siten, että lähivirkistysaluetta muutetaan teollisuusrakentamisen käyttöön yksinomaan yksityisistä intresseistä lähtien, hallinto-oikeus on katsonut, että kaupunki on harkintavaltansa rajoissa voinut rajata kaavan nyt päätetyllä tavalla, etenkin kun otetaan huomioon, että teollisuusalueeksi osoitettavan alueen osalta on kyse kaupungin omistamasta alueesta. Kouvolan hallinto-oikeus on valituksenalaisesta päätöksestä tarkemmin ilmenevällä tavalla lisäksi todennut, että hyväksytyn asemakaavan ei voida katsoa loukkaavan kuntalaisten yhdenvertaisen kohtelun periaatetta. Lappeenrannan kaupunki katsoo Kouvolan hallinto-oikeuden tavoin, että kaupunginhallituksen päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä, se ei mene kaupunginhallituksen toimivaltaa ulommaksi eikä se ole muutoksenhakijan esittämillä perusteilla muutoinkaan lainvastainen. Valituksenalaisen päätöksen kumoamiseen ei ole mitään syytä. Muutoksenhakija on toissijaisesti vaatinut, että kaavamuutos on palautettava Lappeenrannan kaupungille uudelleen käsiteltäväksi, kos-

5 5 (5) ka kaavamuutosasiaa ei tosiasiassa käsitelty lainkaan, vaan se on jätetty kokonaan niin sanotusti ulos asiasta. Tältä osin Lappeenrannan kaupunki toteaa, että asemakaavan muutosalueen rajaus on ratkaistu valituskelpoisella kaupunginhallituksen päätöksellä Kouvolan hallinto-oikeus on tutkinut muutoksenhakijan kaava-alueen rajausta koskevat valitusperusteet kyseistä päätöstä koskevan valituksen johdosta. Kaavamuutosasian palauttamiselle uudelleen käsittelyä varten muutoksenhakijan esittämillä perusteilla ei siten ole syytä. Yhteenveto Lappeenrannan kaupunki pitää Kouvolan hallinto-oikeuden ratkaisua perusteluineen täysin oikeana. Edellä tässä selityksessä esittämäänsä viitaten Lappeenrannan kaupunki katsoo, että Kiinteistö Oy Lappeenrannan Viistokatu 8:n valituksessa ei ole esitetty syytä hallinto-oikeuden päätöksen muuttamiseen. Valitus ja oikeudenkäyntikuluvaatimus tulee perusteettomina hylätä ja hallinto-oikeuden päätös pysyttää voimassa. Lappeenrannassa. päivänä elokuuta 2012 LAPPEENRANNAN KAUPUNKI

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (23) 31.12.2009 Taltionumero 3736 Diaarinumero 3171/1/09 Asia Valittajat Ylioppilaskunnan edustajiston päätöstä koskeva valitus Kaarlo Väisänen, Helsinki,

Lisätiedot

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t

11a/ /Q 4, ö?y OI / : t /o, /"' g a/1 P o h j o i s - S u o m e n h a l l i n t o - o i k e u d e n p ä ä t ö s 1 (6) Antopäivä 9.6. 2014 Päätösnumero 14/5035/3 Diaarinumero 00333/ 13/RO/2299 11a/ /Q 4, ö?y OI / : t Asia Muutoksenhakija

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 5.10.2012 Taltionumero 2663 Diaarinumero 2706/3/10 1 (13) Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus R Oy Päätös, jota valitus koskee Asian aikaisempi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 19.8.2011 Taltionumero 2260 Diaarinumero 4145/1/09 1 (19) Asia Valittaja Asemakaavan ja asemakaavan muutoksen hyväksymistä koskeva valitus Pieksämäen kaupunginhallitus

Lisätiedot

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64

Jouko Kärnä, Joensuu. Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 KUOPION HALLINTO-OIKEUS Antopäivä 4.9.201 3 Diaarinumero ASIA Valittaja Kunnallisvalitus Jouko Kärnä, Joensuu Päätökset, joihin on haettu muutosta Joensuun kaupunginvaltuusto 28.5.2012 5 62-64 Valtuusto

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 8.2.2011 Taltionumero 268 Diaarinumero 1146/2/09 Lyhyt ratkaisuseloste Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee

Lisätiedot

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU

POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNKI Hallinto- ja kehittämiskeskus 16.05.2014 POJOIS-SUOMEN HALLINTO-OIKEUS PL 189 9010 OULU TORNION KAUPUNGIN LAUSUNTO ASIASSA 10006/14/2204; VALITUS HOPEARANNAN KIINTEISTÖN OSTAMISTA KOSKEVASSA

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 7.6.2011 Taltionumero 1493 Diaarinumero 716/2/10 Asia Valittaja Oikeudenkäyntikulujen korvaamista koskeva valitus Hakija Päätös, jota valitus koskee Asian

Lisätiedot

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19

Asia. Kunnallisvalitus. Valittaja. Pekka Eklund, Espoo. Päätös, josta valitetaan. Espoon kaupunginvaltuusto 27.2.2012 19 Helsingin hallinto-oikeus Päätös 12/1064/2 Radanrakentajantie 5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 Faksi 029 56 42079 14.11.2012 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi 02101/12/2299 Diaarinumero Asia Kunnallisvalitus

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 21.11.2012 Taltionumero 3264 Diaarinumero 1646/3/10 1 (18) Asia Valittaja Tavaramerkin rekisteröintiä koskeva valitus Etuovi Oy, Helsinki Päätös, jota valitus

Lisätiedot

LAUSUNTO. 3llW NVHQYDOLWXVNHOSRLVXXVMDYDOLWXVRLNHXV

LAUSUNTO. 3llW NVHQYDOLWXVNHOSRLVXXVMDYDOLWXVRLNHXV LAUSUNTO Asianajaja Roger Wickholm on pyytänyt minulta oikeudellista asiantuntijalausuntoa asiassa, joka koskee Helsingin kaupunginvaltuuston 21.6.2006 tekemää päätöstä tehdä esitys kuntajaon muuttamisesta

Lisätiedot

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12

Viite: Korkeimman hallinto-oikeuden vastinepyyntö 28.1.2013 dnro 3533/3/12 LUONNOS 1.3.2013 Asianajotoimisto Peltonen LMR Oy:n Korpelan Voima kuntayhtymän pyynnöstä laatima ehdotus Halsuan, Kannuksen, Kaustisen, Lestijärven ja Toholammin jäsenkunnille siitä, miten Kokkolan kaupungin

Lisätiedot

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja

Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja Päivitetty 3.7.2013 Korkeimman hallinto-oikeuden edunvalvontaa koskevia ratkaisuja 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2. Asiasanat ja otsikot 3. Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisuja aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Diaarinumero: 2803/1/11 Antopäivä: 25.1.2013 Taltio: 299

Diaarinumero: 2803/1/11 Antopäivä: 25.1.2013 Taltio: 299 25.1.2013/299 KHO:2013:15 Luonnonsuojelulain mukainen hävittämis- ja heikentämiskielto - Lisääntymis- ja levähdyspaikka - EU-oikeudelliset velvoitteet - Luonnonsuojelulain mukainen poikkeamislupa - Pohjanlepakko

Lisätiedot

Ympäristöministeriön vastinepyyntö maanomistajan lausuntoon Savolan lunastuslupa-asiassa

Ympäristöministeriön vastinepyyntö maanomistajan lausuntoon Savolan lunastuslupa-asiassa Kaupunginhallitus 87 02.03.2015 Kaupunginhallitus 107 09.03.2015 Kaupunginhallitus 160 25.03.2015 Ympäristöministeriön vastinepyyntö maanomistajan lausuntoon Savolan lunastuslupa-asiassa 120/51.512/2014

Lisätiedot

Turun hallinto-oikeuden päätös

Turun hallinto-oikeuden päätös Turun hallinto-oikeuden päätös Antopäivä Päätösnumero 5.4.2013 13/0073/1 1 (26) Diaarinumero 01100/12/4103 01105/12/4103 01116/12/4103 01119/12/4103 01120/12/4103 01136/12/4103 01155/12/4103 01156/12/4103

Lisätiedot

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus

Asiakirjajulkisuutta koskeva valitus Helsingin hallinto-oikeus Päätös 1 (7) Radanrakentajantie 5 14/0681/5 00520 HELSINKI Puhelin 029 56 42000 12.9.2014 Diaarinumero Faksi 029 56 42079 01229/13/1203 Sähköposti helsinki.hao@oikeus.fi Asia

Lisätiedot

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783)

-valtatien 2 runkotiemerkintä (VT/r) -Humppilan lentoliikenteen alue (LL-1, 780) -Humppilan työpaikkatoimintojen ja logistiikan alue (TP/It,783) Korkeimmalle hallinto-oikeudelle Valitus Valittaja Forssan kaupunki postiosoite: PL 62, 30101 Forssa telekopio: 03 4226 583 sähköposti: kirjaamor)forssa.fi puhelin: 03 41411 yhteyshenkilö asiassa: kaupunginsihteeri

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (73) 23.9.2009 Taltionumero 2303 Diaarinumero 3154/1/05 Vuosikirja Asia Valittaja Vastapuoli Tietosuoja-asiaa koskeva valitus Tietosuojavaltuutettu Satakunnan

Lisätiedot

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU

ASIA. Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU ANONYMISOITU PÄÄTÖS 18.12.2014 Dnro OKV/1174/1/2013 1/10 ASIA Poliisilaitoksen menettely virantoimituksesta pidättämistä koskevassa asiassa 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille 9.7.2013 osoittamassaan

Lisätiedot

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone

LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520. Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LOVIISAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 15/2014 520 Kaupunginhallitus AIKA 30.09.2014 klo 17:30-20:35 PAIKKA Raatihuone, kaupunginhallituksen kokoushuone LÄSNÄ Liljestrand Tom puheenjohtaja Lepola Janne I varapuheenjohtaja

Lisätiedot

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta

Laki tavaramerkkilain muuttamisesta Eduskunnan päätöksen mukaisesti Annettu Helsingissä 22 päivänä joulukuuta 1995 Laki tavaramerkkilain muuttamisesta muutetaan 10 päivänä tammikuuta 1964 annetun tavaramerkkilain (7/64) 14 :n 1 momentin

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS 1 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 17.5.2011 Taltionumero 1338 Diaarinumero 2938/3/07 Asia Valittaja Julkista hankintaa koskeva valitus Hakija Päätös, josta valitetaan Tarjouspyyntö ja hankintapäätös

Lisätiedot

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Katariinantori 6 53100 Lappeenranta saimaa@sll.fi 21.05.2012

Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Katariinantori 6 53100 Lappeenranta saimaa@sll.fi 21.05.2012 Etelä-Karjalan luonnonsuojelupiiri ry Kunnallisvalitus Katariinantori 6 53100 Lappeenranta saimaa@sll.fi 21.05.2012 Kouvolan hallinto-oikeus Oikeustalo PL 401, kauppiaankatu 43 C 45101 Kouvola kouvola.hao@oikeus.fi

Lisätiedot

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008

KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 KORKEIMMAN HALLINTO-OIKEUDEN PÄÄTÖS Antopäivä 1 (48) 10.9.2008 Taltionumero 2193 Diaarinumero 3404/2/07 Vuosikirja Asia Valittaja Autoveroa koskeva valitus Raimo Werning, Espoo Päätös, josta valitetaan

Lisätiedot

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO

Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO ANONYMISOITU PÄÄTÖS 13.01.2014 Dnro OKV/34/31/2012 1/6 ASIA Käräjätuomarin epäilty virkarikos ASIAN VIREILLETULO Oulun poliisilaitoksen rikosylikomisario A on 2.10.2012 ilmoittanut oikeuskanslerinvirastolle

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 12.10.2011 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta

Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta ANONYMISOITU PÄÄTÖS 24.10.2013 Dnro OKV/561/1/2012 1/9 ASIA Lakiin perustuvan toimeksiantotehtävän perusteella laaditun asiakirjan antamisesta päättävästä viranomaisesta 1 KANTELU A arvostelee oikeuskanslerille

Lisätiedot

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä 21.05.2013 HALLINTO-OIKEUKSIEN EDUNVALVONTAA KOSKEVIA RATKAISUJA 1. Yleistä 2. Asiasanahakemisto 2.1. Asiasanat 2.2 Asiasanat ja otsikot 3. Hallinto-oikeuksien ratkaisuja hallinto-oikeuksittain aikajärjestyksessä

Lisätiedot

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna

Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi. Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Ruoveden kunta Ruovedentie 30 34600 Ruovesi Hämeenlinnan hallinto-oikeus Raatihuoneenkatu 1 13100 Hämeenlinna Lausunto koskien kunnallisvalitusta 01570/14/2204, Lähete 428/14 Kunnanhallitus toteaa, että

Lisätiedot