Apporttina Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön sijoitetaan seuraavat kiinteät varallisuuserät:

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Apporttina Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön sijoitetaan seuraavat kiinteät varallisuuserät:"

Transkriptio

1 LUOVUTUSKIRJA (luonnosversio ) 1(6) 1. SOPIJAPUOLET a) Kemin kaupunki ( ) Valtakatu 26, Kemi ja Tornion kaupunki ( ) Suensaarenkatu 4, Tornio (yhdessä jäljempänä myös Luovuttajat ) b) Lapin ammattikorkeakoulu Oy ( ) Jokiväylä 11 C, Rovaniemi (jäljempänä myös Luovutuksensaaja ) 2. TAUSTA Luovuttajat ovat yhdessä Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappian, Rovaniemen kaupungin, Rovaniemen koulutuskuntayhtymän ja Lapin Yliopiston kanssa allekirjoittaneet Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää koskevan osakassopimuksen. Osakassopimuksen mukaan Kemi-Tornionlaakson koulutuskuntayhtymä Lappia luovuttaa ammattikorkeakoulutoimintaan liittyvän kiinteistöomaisuutensa siihen liittyvine velkoineen Kemin ja Tornion kaupungeille. Samoin osakassopimuksen tarkoituksen mukaisesti Kemin ja Tornion kaupungit edelleen sijoittavat näin saamansa omaisuuden pääomasijoituksena Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön. Lapin ammattikorkeakoulun perustamissopimus on allekirjoitettu ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin Yhtiö on hakenut ammattikorkeakoulutoimintaa varten toimilupaa valtioneuvostolta. Mikäli toimilupa myönnetään, yhtiön ammattikorkeakoulutoiminta alkaa SIJOITUS OMAAN PÄÄOMAAN Kemin ja Tornion kaupungit sijoittavat tällä luovutuskirjalla Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön 10,8 miljoona euroa yhtiön varallisuusaseman vahvistamiseksi. Osapuolet toteavat, että sijoitus vastaa määrältään osakassopimuksessa sovittua Kemin ja Tornion kaupunkien pääomaosuutta. Pääomasijoitus maksetaan yhtiölle osittain apportilla ja osittain rahalla sen mukaan, kuin tässä on sovittu: Apporttina Lapin ammattikorkeakoulu Oy:öön sijoitetaan seuraavat kiinteät varallisuuserät:

2 2(6) 1) Kemin kaupungissa Sauvosaaren kaupunginosassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Valtakatu 22. Tontin pinta-ala on 3576 m². Kartta on liitteenä 1; 2) Kemin kaupungissa Sauvosaaren kaupunginosassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Meripuistokatu 26. Tontin pinta-ala on 5415 m². Kartta on liitteenä 2; 3) Kemin kaupungissa Sauvosaaren kaupunginosassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Koulukatu 17. Tontin pinta-ala on 4135 m². Kartta on liitteenä 3; 4) Kemin kaupungissa Kivikankaan kaupunginosassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Lumikontie 2. Tontin pinta-ala on 6333 m². Kartta on liitteenä 4; 5) Kemin kaupungissa Kivikankaan kaupunginosassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Tietokatu 1. Tontin pinta-ala on m2. Kartta on liitteenä 5. 6) Kemin kaupungissa Kivikankaan kaupunginosassa oleva tontti osoitteessa T i e t o k a t u 1 a. Tontin pinta-ala on 3930 m2. Kartta on liitteenä 6. 7) Tornion kaupungissa 8. kaupunginosassa oleva tontti ja sillä olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Kauppakatu 58. Tontin pinta-ala on 2928 m2. Kartta on liitteenä 7. 8) Tornion kaupungissa 5. kaupunginosassa oleva tontti ja tontilla sijaitsevat rakenteet, osoitteessa Kauppakatu 56. Tontin pinta-ala on 1890 m2. Kartta on liitteenä 8. 9) Tornion kaupungissa 8. kaupunginosassa olevan tontin vuokraoikeus L1 ja tontilla olevat rakennukset ja rakennelmat, osoitteessa Kulleronkatu 7. Vuokratontin pinta-ala on 1350 m2. Kartta on liitteenä 9. Apporttikohteiden arvostus (varat ja velat) on esitetty tämän luovutuskirjan liitteessä 10. Osakassopimuksen mukaisen rahasuorituksen Kemin ja Tornion kaupungit maksavat (koulutuskuntayhtymä Lappialta saamallaan) rahalla. Luovuttajat vakuuttavat, että luovutuksen kohteet ovat arvoltaan vähintään osakassopimuksessa sovitun apportin määräiset. Lopulliset apporttiarvot määräytyvät tilikauden 2013 tilinpäätöksen mukaisesti. Osapuolet sopivat, että nyt tehtävää yhtiön oman pääoman korotusta ei tehdä osakeannin muodossa ja että korotus merkitään Lapin ammattikorkeakoulu Oy:ssä kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon (ns. SVOP-rahasto). Lapin ammattikorkeakoulu Oy sitoutuu tekemään kaikki tarvittavat lainmukaiset päätökset ja toimenpiteet tämän luovutuskirjan mukaisen oman pääoman korottamisen tekemiseksi.

3 3(6) 4. YHTIÖN OMISTUSSUHTEET Osapuolet toteavat, että tämän luovutuskirjan perusteella tehtävän oman pääoman korotuspäätöksen jälkeen Kemin ja Tornion kaupungit omistavat allekirjoitetun Lapin ammattikorkeakoulu osakeyhtiön osakassopimuksen mukaisesti yhteensä 44 % yhtiön osakkeista ja äänistä, puoliksi kummallekin (50/50). 5. OMISTUSOIKEUDEN SIIRTYMINEN Omistus- sekä vuokraoikeudet tämän luovutuksen kohteisiin siirtyvät Luovutuksensaajalle HALLINTAOIKEUDEN SIIRTYMINEN Luovutuksen kohteiden hallintaoikeus siirtyy Luovutuksensaajalle omistus- ja vuokraoikeuksien siirtyessä. 7. KIINTEISTÖISTÄ AIHEUTUNEET KUSTANNUKSET Luovuttajat vastaavat kiinteistöjen kaikista hoito-, ylläpito- ja pääomakustannuksista luovutuspäivään saakka ja sen jälkeen niistä vastaa Luovutuksensaaja. 8. KIINTEISTÖIHIN KOHDISTUVAT KIINTEISTÖRASITTEET JA RASITUKSET Kiinteistörasitteet Luovuttajat vakuuttavat ja vastaavat siitä, ettei luovutuksen kohteisiin kohdistu mitään muita kiinteistörasitteita kuin mitä ilmenee päivätyistä kiinteistörekisteriotteista. Lisäksi Luovuttajat vakuuttavat ja vastaavat siitä, ettei kiinteistöihin kohdistu mitään muita sopimuksiin tai suostumuksiin perustuvia käyttöoikeuksia. Rasitukset Luovuttajat vakuuttavat ja vastaavat siitä, ettei luovutuksen kohteisiin kohdistu mitään muita rasituksia kuin mitä ilmenee päivätyistä rasitustodistuksista. Kiinteistöistä osa on rakennettu oppilaitoksiksi, näistä osa on saatu lahjoituksena ja niihin osaan sisältyy käyttötarkoitukseen sidottuja valtionosuuksia sekä investointien arvonlisäveropalautuksia. Tämän luovutuskirjan allekirjoituksin Luovutuksensaaja vakuuttaa olevansa näistä tietoinen. 9. LUOVUTUKSEN KOHTEIDEN KUNTO Luovutuksensaaja on huolellisesti tutustunut kiinteistöihin ja niillä sijaitseviin rakennuksiin. Luovutuksensaaja on tutustunut päivättyihin lainhuutotodistuksiin, rasitustodistuksiin ja kiinteistörekisteriotteisiin, kiinteistöjen rakennusoikeuteen sekä kaavamääräyksiin. Rakennuksissa on kunnossapitokorjauksen tarvetta, josta Luovutuksensaaja on tietoinen.

4 4(6) Luovutuksensaajalla ei ole luovutuksen jälkeen kohteiden ikä, kunto ja tavallinen kuluminen huomioiden niiden laatuun perustuvia vaatimuksia, jotka liittyvät kiinteistön tai rakennusten pinta- -alaan, kaavoitukseen, rakennusten rakennusmateriaaliin, katto-, seinä- tai lattiapinnoitteisiin, vesi-, viemäri- ja ilmastointiputkiin tai sähköjohtoihin, eristeisiin tai rakennuksissa olevien sähkö-, lämpö- ja ilmastointilaitteiden toimintaan. Luovutuksensaaja ei tule luovutuksen jälkeen esittämään kiinteistöjen Luovuttajille minkäänlaisia vaatimuksia koskien luovutuksen kohteiden kuntoa. Luovutuksensaaja on tietoinen siitä, että kiinteistöjen tonttialueilla saattaa olla tietoliikenne-, sähkö- tms. kaapeleita, jotka Luovutuksensaajan tulee huomioida maaperään mahdollisesti kohdistuvissa rakennustöissä. Luovuttajat eivät vastaa luovutuspäivän jälkeen niille aiheutuvista mahdollisista vahingoista eivätkä näin ollen ole niistä korjausvastuussa. 10. VEROSEURAAMUKSET Osapuolet ovat tietoisia tästä luovutuksesta mahdollisesti aiheutuvista veroseuraamuksista. Luovuttajat vastaavat luovutuksen kohteena olevien kiinteistöjen arvonlisäverojen palautuksista. Luovutuksensaaja hakee Luovuttajien arvonlisäverojen palautuksien euromääräistä summaa takaisin valtiolta. Luovutuksensaaja korvaa Luovuttajille heidän suorittamansa arvonlisäverojen palautuksien määrät sen jälkeen, kun on saanut palautukset valtiolta. 11. SÄHKÖ-, VESI-, VIEMÄRI- JA KAUKOLÄMPÖLIITTYMIEN SIIRTO Luovuttajat siirtävät kiinteistöihin kuuluvat sähkö- ja kaukolämpö- sekä vesihuoltoliittymät Luovutuksensaajalle ilman eri korvausta. Luovuttajat vakuuttavat, että kaikki mainittuihin liittymissopimuksiin perustuvat Luovuttajien hallinta-aikaan kohdistuvat maksut on maksettu. Luovutuksensaaja sitoutuu ilmoittamaan liittymissopimuksien siirrosta kyseisille energia- ja vesiyhtiöille. Liittymäsopimukset siirtyvät Luovutuksensaajan nimiin. 12. MUUT SOPIMUKSET Luovuttajat vakuuttavat, että kaikkiin muihin sopimuksiin perustuvat Luovuttajien hallinta-aikaan kohdistuvat maksut on maksettu. 13. VAARANVASTUUN SIIRTYMINEN Luovuttajilla on vaaranvastuu luovutuksen alaisista kohteista omistus- ja vuokraoikeuden siirtymishetkeen saakka, mistä alkaen vaaranvastuu siirtyy Luovutuksensaajan vastattavaksi. Vaaranvastuulla tarkoitetaan vastuuta vahingosta, joka luovutuksen tekemisen jälkeen aiheutuu kiinteistölle tulipalon, myrskyn, vahingonteon tai muun kiinteistöluovutuksen osapuolista riippumattoman syyn vuoksi. Luovutuksensaaja vakuuttaa luovutuksen kohteet alkaen. 14. IRTAIN OMAISUUS Tämän kiinteistöluovutuksen yhteydessä ei luovuteta irtainta omaisuutta.

5 5(6) 15. ALLEKIRJOITUKSET Tätä luovutuskirjaa on laadittu neljä samasanaista kappaletta, yksi kullekin osapuolelle ja yksi julkiselle kaupanvahvistajalle. Rovaniemellä 19. päivänä joulukuuta 2013 Osapuolten edustajien allekirjoitukset Kemin kaupunki Tornion kaupunki Sari Moisanen Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Ponkala Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jukka Vilén Kansliajohtaja Hannu Markkula Kaupunginlakimies Lapin ammattikorkeakoulu Oy Martti Lampela Toimitusjohtaja LIITTEET kartat luovutuskohteista (1-9) apporttikohteiden arvot (10) pääomalaskelma (11) palautettavien arvonlisäverojen laskelma (12)

6 JULKISEN KAUPANVAHVISTAJAN TODISTUS 6(6) Julkisena kaupanvahvistajana todistan, että: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Sari Moisanen ja kansliajohtaja Jukka Vilén Kemin kaupungin puolesta sekä kaupunginhallituksen puheenjohtaja Markku Ponkala ja kaupunginlakimies Hannu Markkula Tornion kaupungin puolesta luovuttajina sekä Martti Lampela Lapin ammattikorkeakoulu Oy:n puolesta luovutuksensaajana ovat allekirjoittaneet tämän luovutuskirjan ja että he ovat olleet yhtä aikaa läsnä sitä vahvistettaessa. Olen tarkastanut allekirjoittajien henkilöllisyyden ja todennut, että luovutuskirja on laadittu maakaaren 2. luvun 1 :ssä säädetyllä tavalla. Rovaniemellä 19. päivänä joulukuuta 2013 Allekirjoitus Kaupanvahvistajan nimi Virka-asema Tunnus

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio.

MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. KAUPPAKIRJA MYYJÄ Karungin Palvelukoti ry (Y-tunnus: 0216145-7) os. Satamakatu 12, 95400 Tornio. OSTAJA KAUPAN KOHDE Tornion kaupunki os. Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio Vanhainkoti -nimisestä tilasta,

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään allekirjoittaneet tämän apporttiomaisuuden luovutuskirjan. Luovutuskirja on laadittu maakaaren (540/1995) 2 luvun 1 :n määrämuodot

Lisätiedot

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio

Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio KAUPPAKIRJA Myyjä Raision kaupunki y-tunnus 0204428-5 PL 100 21201 Raisio Ostaja Raision seudun Koulutuskuntayhtymä y-tunnus 0204427-7 Eeronkuja 3 21200 Raisio Kaupan kohde Kiinteistö 680-1-156-2 rakennuksineen.

Lisätiedot

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3)

Kauppakirja. Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) 1 Kauppakirja 1. Myyjä 2. Ostaja Etelä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Mikkeli (Y 0825508-3) Perustettavan yhtiön lukuun, omistajinaan Kinos Property Investment Oy tai määräämänsä ja Mikkelin kaupunki

Lisätiedot

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1

NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 NAANTALIN KAUPUNKI KIINTEISTÖKAUPAN ESISOPIMUS 1 OSAPUOLET Naantalin kaupunki, y-tunnus 0135457-2, jäljempänä MYYJÄ, ja Kehitysvammaisten Palvelusäätiö, y-tunnus 0906150-4, Pinninkatu 51, 33100 Tampere,

Lisätiedot

( Myyjä ) ( Ostaja )

( Myyjä ) ( Ostaja ) 1 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 1. Osapuolet WH2005/NIAM III East (Asset Oy) Y-tunnus 2080130-7 Korkeavuorenkatu 45, PL 940 00101 Helsinki ( Myyjä ) ja Hyrynsalmen kunta Y-tunnus 0185075-2 PL 5 89401 Hyrynsalmi

Lisätiedot

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki.

Apporttiomaisuuden luovutuskirja. Luonnos. Luovuttaja. Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki. Apporttiomaisuuden luovutuskirja Luonnos Luovuttaja Eurajoen kunta (jäljempänä Kunta) Kalliotie 5, 27100 Eurajoki Luovutuksensaaja Kunta aravat Oy (jäljempänä KA Oy) Toinen linja 14, 00530 Helsinki 2/9

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KAJAANIN KAUPUNGIN JA KAJAANIN AMMATTIKORKEAKOULU OY:N VÄLILLÄ [pp.kk.2013] Luonnos 11.11.2013 2 1 TAUSTA... 3 2 APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSHETKI... 3 3 APPORTTIOMAISUUS...

Lisätiedot

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS

LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS LIITE 1 1 LIIKEHUONEISTON VUOKRSOPIMUS 1 Osapuolet Vuokranantaja Hyrynsalmen kunta, 0185075-2, Hyrynsalmi, Laskutie 1, 89400 HYRYNSALMI. Vuokralainen Winterhome Suomi Oy perustettavan yhtiön Oy Saunaworld

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA KOKKOLAN KAUPUNGIN JA KOKKOLAN SATAMA OY:N VÄLILLÄ 31.12.2014 1(7) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA Tämä apporttiomaisuuden luovutuskirja (jäljempänä Luovutuskirja ) on

Lisätiedot

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014)

APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA (Luonnos 30.10.2014) Raahen kaupungin ja Raahen Satama Oy:n välillä KH 4.11.2014 KV 10.11.2014 2 SISÄLLYS APPORTTIOMAISUUDEN LUOVUTUSKIRJA...3 OSAPUOLET...3 TAUSTA JA TARKOITUS...3

Lisätiedot

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat: 1 (5) KAUPPAKIRJA (Luonnos) Kiinteistön osto perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä 1/2 Laitakangas Väinö Nestori, (Sotu) k. 5.9.1980 jakamattoman kuolinpesän osakkaat:

Lisätiedot

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA

KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA 8.7.2014, ver 1 Sivu 1 / 5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA KAUPAN OSAPUOLET (Kaunismäen alue / vuokratontti) MYYJÄ Mäntsälän kunta y-tunnus: 0129261-5 osoite: Heikinkuja 4, 04600 Mäntsälä. puhelin: 019-264 5000

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014) asianumero kh KAUPPAKIRJA (LUONNOS 11.6.2014) Myyjä Suomen valtio, jota edustaa: Senaatti-kiinteistöt Y-tunnus 1503388-4 PL 237, 00531 HELSINKI jäljempänä myyjä. Ostaja Kuopion kaupunki, y-tunnus 0171450-7

Lisätiedot

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys

1 (13) Aiesopimus Lahden ammattikorkeakoulun yhtiöittämisestä 14.8.2013. Sisällys 1 (13) Aiesopimus Lahden Sisällys 1. Osapuolet... 2 2. Sopimuksen tausta ja tarkoitus... 2 3. Osakeyhtiön perustaminen... 3 4. Lahden ammattikorkeakoulun toimilupa... 4 5. Osakassopimuksen laadintaperiaatteet...

Lisätiedot

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä )

MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA. (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) 1/5 KIINTEISTÖN KAUPPAKIRJA LUONNOS MYYJÄ: Kiinteistö Oy Kinkomaan Vitapolis (Y: 2186527-3) Parantolantie 24 40930 KINKOMAA (Jäljempänä tässä kauppakirjassa Myyjä ) OSTAJA: Maija Meikäläinen [hlö-tunnus]

Lisätiedot

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014

LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA. Siikajoen kunnan. Ruukin Yrityspuisto Oy:n. välillä ***.12.2014 LÄMPÖLAITOSLIIKETOIMINNAN LUOVUTTAMISTA KOSKEVA LUOVUTUSKIRJA Siikajoen kunnan ja Ruukin Yrityspuisto Oy:n välillä ***.12.2014 2 (9) LIITTEET Liite 3.1 Ruukin Yrityspuisto Oy:n ylimääräisen yhtiökokouksen

Lisätiedot

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ).

Kauppahinta on neljäkymmentätuhatta yhdeksänsataakolmekymmentäkuusi (40 936,00) euroa (14,00 /m 2 ). KAUPPAKIRJA LUONNOS 1(5) MYYJÄ Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 PL 70, 84101 YLIVIESKA OSTAJA Rakennuspalvelu Salmela Ky, 1895756-4 Osoite: Ojahaantie 15, 84100 YLIVIESKA KAUPAN KOHDE KAUPPAHINTA KAUPAN

Lisätiedot

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä

APPORTTISOPIMUS. Savonlinnan kaupungin ja. Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Savonlinnan kaupungin ja Savonlinnan Satama Oy:n välillä APPORTTISOPIMUS Allekirjoittaneet sopijapuolet ovat tänään tehneet seuraavan sisältöisen apporttisopimuksen (jäljempänä Apporttisopimus

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA (LUONNOS)

KAUPPAKIRJA (LUONNOS) 1 (5) KAUPPAKIRJA (LUONNOS) Tontin myynti perustuu kaupunginhallituksen lainvoimaiseen päätökseen xx.xx.2014 X Myyjä Ylivieskan kaupunki, 0190557-3 Kyöstintie 4, PL 70 84100 Ylivieska Ostaja Cenna Oy,

Lisätiedot

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa.

3. KAUPAN EHDOT 3.1. Kauppahinta Kauppahinta on seitsemäntuhattaneljäsataaviisikymmentäviisi (7.455,-) euroa. KAUPPAKIRJA 1. KAUPAN OSAPUOLET Myyjä Hlö-tunnus Myöhemmin: 'Myyjä'. Erkki Estola Isokatu 14 85800 Haapajärvi Ostaja Haapajärven kaupunki Y-tunnus 0209756-3 Kirkkokatu 2 85800 Haapajärvi Myöhemmin: 'Ostaja'.

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. MYYJÄ Juuan kunta, y-0168654-2 LUONNOS 24.07.2014 Poikolantie 1 83900 JUUKA

KAUPPAKIRJA. MYYJÄ Juuan kunta, y-0168654-2 LUONNOS 24.07.2014 Poikolantie 1 83900 JUUKA KAUPPAKIRJA MYYJÄ Juuan kunta, y-0168654-2 LUONNOS 24.07.2014 Poikolantie 1 83900 JUUKA OSTAJA VS Turva-aidat Oy, y-0887281-5 Sahateollisuustie 13 83900 JUUKA KAUPAN KOHDE Oheiseen liitekarttaan merkitty

Lisätiedot

Kaupunginhallitus 24.11.2014 450. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2

Kaupunginhallitus 24.11.2014 450. 1 Osapuolet 2. 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 Naantalin kaupungin satamaliiketoiminnan 1 Sisällysluettelo 1 Osapuolet 2 2 Sopimuksen tausta ja tarkoitus 2 3 Luovutettava satamaliiketoiminta 2 3.1 Käyttöomaisuus 2 3.2 Rakennukset ja rakennelmat 2 3.3

Lisätiedot

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO

LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO LUNASTUSSOPIMUS JOHDANTO Kerimäen kunta (kunta), 0164792-2, ja Kerimäen kunnasta oleva perustettava kalastajien kiinteistöyhtiö Kerimäen kalatalo Oy (yritys), sopivat Kerimäen kunnan Jouhenniemen kylässä

Lisätiedot

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA

ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA ESISOPIMUS KIINTEISTON KAUPASTA KAUPAN OSAPUOLET Talla esisopimuksella osapuolet sopivat myohemmin tehtavasta kiinteiston kaupasta seuraavasti: Myyja Ostaja Ferraria Oy Ab Y-tunnus 0107936-3 10470FISKARS

Lisätiedot

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ

1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 1(5) 14.5.2013 VALAISTUSVERKKOJEN MYYNTIÄ KOSKEVA KAUPPAKIRJA KUNNAN JA SUOMEN KUNTAVALO OY:N VÄLILLÄ 2(5) Sisällysluettelo Sisällysluettelo... 2 1. Kaupan osapuolet... 3 2. Omaisuuden luovutuksen tausta

Lisätiedot

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti)

ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA (vanha, jo vuokrattu asuntotontti) ASUNTOTONTIN KAUPPAKIRJA MYYJÄ KAUPAN KOHDE KAUPAN MUUT EHDOT Kajaanin kaupunki, ly-tunnus: 0214958-9, osoite: Pohjolankatu 13, 87100 Kajaani,

Lisätiedot

L AP I N AM M AT T I KO R KE AKO U L U O Y : N O S AKA S S O P I M U S

L AP I N AM M AT T I KO R KE AKO U L U O Y : N O S AKA S S O P I M U S L AP I N AM M AT T I KO R KE AKO U L U O Y : N O S AKA S S O P I M U S Osakasso pimus ko skien Lapin ammat t iko r keako ulu Oy - nimisen yht iö n hallintoa, rahoitusta ja osakkeiden merkintää 1. Osapuolet

Lisätiedot

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori

KAUPPAKIRJA. 1/3 osuudella: Kehusmaa (os. Alapassi), Sisko Helena, osoite: Kanavakatu 4, 28200 Pori KAUPPAKIRJA Myyjät: 1/3 osuudella: Alapassi, Antti Veikko osoite: Iidesranta 46 A 006, 33100 Tampere 1/3 osuudella: Alapassi, Erkki Tapani, kuolinpesä, jonka edunsaajana Koivisto, Kirsti Aino Marjatta

Lisätiedot

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6

Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2. Asunto Oy Helsingin Ilmatar y-ti~mus 2048857-6 KAUPPAKIRJA Ostajat Asunto Oy Helsingin Vainhoincn y-tunnus 2048870-1 Asunto Oy Nel.singin Joukahainen, y-tunnus 2048867-2 Asunto Oy Helsingin llmarinen y-tunnus 204886 1-3 Asunto Oy Helsingin Ilmatar

Lisätiedot