PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA maalis-huhtikuu 2014

2 vko 11 -Suunnittelu -Opetuksen seuraaminen ma Info klo 9.00 opettajien kokoustila, normaalikoulun opettajanhuone Läsnäolo välttämätön. ti Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ja johtaminen klo ke Talviliikuntapäivä to pe vko 12 -Toteutus/ Seuraaminen vko 13 -Toteutus ma Kulttuuriviikko alkaa ma Oppilaan tuen portaat - seminaari ma ti Äidinkieli/matematiikka pääaineena seminaari klo a-luokka ke to pe ti ke to pe vko 14 -Toteutus vko 15 -Toteutus ma ti 1.4. ke 2.4. Asiaa arvioinnista seminaari klo 14.15, 3aluokka to 3.4. pe 4.4. ma 7.4. ti 8.4. ke 9.4. to pe vko 16 -Toteutus ma ti ke to pääsiäishartaus pe Pitkäperjantai vko 17 -Toteutus ma pääsiäispäivä ti ke to pe vko 18 -Toteutus ma ti ke to 1.5. Vappu pe 2.5. Harjoittelun suunnittelu: viikko 11 Harjoittelun toteutus: viikot Harjoittelun laajuus: 7 opintopistettä Muuta huomioitavaa: Talviliikuntapäivä 12.3./ Kulttuuriviikko

3 1. TAVOITTEET Perusharjoittelussa: 1. Opiskelija soveltaa opettamisen oppilas- ja opettajakeskeisiä perustaitoja. 2. Opiskelija osaa käyttää koulukohtaista opetussuunnitelmaa sekä laatia jakso- ja tuntisuunnitelmia. 3. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia opetusmalleja ja oppimista edistäviä menetelmiä ottaen huomioon erilaiset oppijat. 4. Opiskelija tulee tietoiseksi omista vuorovaikutustaidoistaan ja kykenee analysoimaan niitä erilaisissa oppimis- ja kasvatustilanteissa, opiskelijakollegoittensa kanssa sekä opetusharjoittelun ohjaustilanteissa. 2. EDELLYTYKSET Luokanopettajien koulutus: Seuraavat opintojaksot: Kasvatus ja kehitys elämänkulussa 4op, Opetuksen suunnittelu ja johtaminen 4op, Kehitys ja oppiminen 3op, Opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi 3op, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet 3op, Erityiskasvatus suomalaisessa kasvatus- ja opetusjärjestelmässä 3op, Alkukasvatus 3op, monialaisten opintojen yhteisten opintojen osuus (50 op) sekä orientoiva harjoittelu.

4 2 pääainetta väh 18t vastuupäivä väh 4t opetuksen seuranta koulun toiminta harj.koulu lehtorit didaktiikan lehtorit seuranta toteutus ja arviointi 3. HARJOITTELUN SISÄLTÖ Yhden opiskelijan osalta: seminaarit 12t Perusharjoittelu omatoiminen työ 90t oma opetus 24 t tavoitteellinen seuranta 21t eritysopetuksen seuranta 2t ohjauksiin osallistuminen 28t lu&ki, seuranta, toteutus ja arviointi 10t muut tehtävät omaa opetusta 24t - kahdessa pääaineessa (ai tai ma sekä taitoaine, tarvittaessa kolmas pääaine) yhteensä 18-20t - mikäli pääaineen tunnit eivät riitä, niistä 1-3 toteutetaan yhteisopetuksena parin kanssa siten, että valitaan sellainen pedagoginen malli, jossa kummallekin opettajalle riittää vastuullista opetusta - kokonaisen vastuutyöpäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaaminen 4-6t. Päivä voi sisältää osin myös omien pääaineiden opetusta. tavoitteellista opetuksen seuraamista sekä koulun toimintaan perehtymistä 21t o pääaineiden (ma ja ai) seuraaminen o pääaineen pohjatunnit o eri luokkatasoilla pääaineen seuraaminen, yksi tunti yläkoulussa o luokan lehtorin antamia aiheita erityisopetuksen seuraamista 2t luokan lehtorin, aineenopettajan ja didaktiikan lehtoreiden yksittäis- ja ryhmäohjauksiin osallistumista 28t seminaareihin osallistumista 12t lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen seuraaminen, toteutus ja arviointi 10t omatoimista työtä 90t

5 4. PERUSHARJOITTELUN TOIMINNAN KUVAUS Opetusharjoittelijat on sijoitettu 3-5 opiskelijan ryhmissä harjoitteluluokkiin. Opetusharjoittelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelulleen ennen harjoittelun käynnistymistä. Suunniteltavia ja toteutettavia opetustunteja on kahdessa oppiaineessa opetusharjoittelijaa kohti Pääaineena on kaikilla joko äidinkieli tai matematiikka. Tämän lisäksi jokaisella opetusharjoittelijalla on toinen harjoitteluaine, joka on taitoaine. Luokilla 3-6 opiskelijalla tarvittaessa voi olla kolmas pääaine, joka määritellään luokkakohtaisesti. Rinnakkaisluokkien harjoittelijoiden edellytetään tekevän yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa. Luokka-asteen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan tunteja on lukujärjestysteknisesti sijoitettu samaan palkkiin. Samanaikaisuus mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt. Jokaisesta opetettavasta aineesta laaditaan jaksosuunnitelma, johon sisältyy integraatiota ja eriyttämistä. Jaksosuunnitelmasta tulee käydä ilmi yleiskuvaus opetuksen etenemisestä opetusvuoron aikana sekä luokkaa koskevat kasvatukselliset tavoitteet. Harjoittelussa käytetään ja kokeillaan monipuolisesti eri työtapoja (ainekohtaiset pedagogiset mallit, amkan välitehtävä 5). Nämä kirjataan jaksosuunnitelmaan. Opiskelija perehtyy oppimisen arviointiin sisällyttämällä jaksoon ja jaksosuunnitelmaan opettamiensa aineiden arviointiosuuden. Opiskelija laatii ja korjaa kokeen, testin tai kirjoitelman. Arviointi voi olla myös projektityön tai prosessin arviointi. Jaksosuunnitelmat jätetään ohjaajille sovittuun määräaikaan mennessä. Jaksosuunnitelma tulee olla hyväksytty ohjaajien taholta ennen harjoittelutuntien käynnistymistä. Yksittäisten oppituntien suunnitelmat laaditaan ohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti ja jätetään ennakkoon tarkastettavaksi ohjaajan antamaan määräaikaan mennessä. Hyväksytty suunnitelma on edellytys oppitunnin pitämiselle. Ensimmäisille luokille sijoitetut harjoittelijat vastaavat lukemaan ja kirjoittamaan opetuksesta vastuuviikoittain harjoitteluluokissa. Muut opiskelijat osallistuvat toimintaan seuraamalla lukemisen opetusta vähintään kaksi tuntia sekä ovat mukana yhteisten harjoittelutuntien suunnittelussa ja toteutuksessa erillisen ohjeistuksen mukaan.

6 Harjoitteluun tulee sisältyä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa. Perusharjoittelussa jokainen opiskelija osaa käyttää luokassa olevaa havainnollistamis-, av- ja opetusteknologiavälineistöä opetuksensa tukena (taulu, piirtoheitin, dokumenttikamera, dataprojektori, cd- ja dvd-soitin, tietokone, ipad, ym.). Vastuupäivä: Perusharjoittelun loppupuolella (vk 41-42) harjoittelija vastaa kokonaisen työpäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Työpäivä noudattaa harjoitteluluokan työjärjestystä, ellei ohjaavan opettajan kanssa sovita toisin. Työpäivä voi sisältää myös osin harjoiteltavien pääaineiden opetusta. Kaikkien harjoittelijoiden edellytetään olevan mukana luokan toiminnassa omaa vastuupäivää edeltävänä koulupäivänä. Opiskelija laatii harjoittelujaksosta itsearviointiraportin. Raporttiin sisällytetään pedagogisten mallien valintojen perusteet sekä arviointi niiden toimivuudesta. Raportin kirjoittamisen ohjeet ovat liitteenä 1. Ammatillisen kasvun välitehtävä annetaan ja sen aineisto kootaan harjoittelun aikana. Ks. kohta 7, Erityisopetukseen perehtyminen. 5. LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN OPETTAMINEN Perusharjoittelun yhteydessä harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan opettamista. Tästä järjestetään erilliset perehdyttämis- ja koontaseminaarit. Asiasta tiedotetaan erikseen viikolla 10 sähköpostitse. 6. OPETUKSEN SEURAAMINEN Harjoitteluun kuuluu tavoitteellista opetukseen perehtymistä ja seuraamista vähintään 21 tuntia. Näistä 5 tuntia seurataan pääaineita muilla luokkaasteilla ja ainakin yksi tunti yläkoulun puolella. Tavoitteellinen seuraaminen kohdistuu oppitunnin rakenteeseen, opetusjärjestelyihin, työtapoihin, vuorovaikutukseen (kysymykset, oppilaiden huomioiminen yksilönä ja ryhmänä, ilmaisu), havainnollistamiseen, eriyttämiseen sekä oppimisen arviointiin. Tämän lisäksi voi olla luokkakohtaisia observointitehtäviä. Seuratuista tunneista keskustellaan ryhmäohjauksissa. Omaa opetusta edeltävä oppitunti (pohjatunti) on seurattava. Opiskelijat sopivat keskenään luokan oppilaiden jakamisen tutustumista ja

7 havainnointia varten. Tärkeää on, että kaikki luokan oppilaat tulevat observoiduiksi suunnitteluviikon aikana. Seuraamista varten harjoittelijat saavat täytettävän oppilaan observointilomakkeen. Seuraamiset kirjataan erilliseen seurantakorttiin ja varmennetaan ohjaavan opettajan nimikirjoituksella. Seurantakortti palautetaan harjoittelun lopussa normaalikoulun kansliaan. 7. OPPILAAN TUEN PORTAAT: YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Tuen portaista järjestetään seminaari. Opetusharjoittelijat seuraavat perusharjoitteluvaiheessa erityisopetusta vähintään 2 tuntia. Seurantatunnit varataan etukäteen erityisopettajien ovissa olevista työjärjestyksistä. Seuraamaan voi tulla 1-2 opiskelijaa kerralla. Erityisopetusta antavat Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho (erityisopetustila) ja Katja Räisänen (4a). 8. OPETUSHARJOITTELIJAN MUUT TEHTÄVÄT Perusharjoitteluvaiheessa perehdytään myös opettajan varsinaisten oppituntien ulkopuoliseen työalueeseen seuraavien tehtävien osalta; - 3 välituntivalvontaan osallistuminen ohjaavan opettajan vuoroilla - koko koulun päivänavauksiin osallistuminen torstaisin klo osallistuminen vanhempainiltaan -mahdolliset teemapäivät (omassa luokassa tai yhdessä rinnakkaisluokan kanssa) - mahdolliset ilta-, yö- ja leirikoulut Oppituntien ulkopuolisista tehtävistä sovitaan tarkemmin ohjaustilaisuuksissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yö- tai leirikouluihin, jos luokalla tällainen järjestetään. Näiden kustannuksista ja korvaavuuksista opetuksen osalta tiedotetaan erikseen.

8 9. OPPITUNTIEN TALLENTAMINEN 10. OHJAUS Jokainen harjoittelija huolehtii siitä, että häneltä nauhoitetaan kaksi oppituntia. Tallennettavat opetustilanteet merkitään jaksosuunnitelmaan. Arvioinnissa käytetään apuna sanattoman viestinnän arviointilomaketta sekä kuvanauhan arviointilomaketta. Opiskelija katsoo ensin itse kummankin tallenteen ja valitsee tallenteista toisen ryhmäohjaukseen. Tallenteista keskustellaan luokassa harjoittelevien opetusharjoittelijoiden ja ohjaajan kanssa yhdessä. Tallenteet toteutetaan yhteistyössä luokassa harjoittelevien kanssa Ohjauksen järjestäminen ja aihepiirit Ohjauksesta vastaavat harjoittelukoulun lehtorit ja opettajat sekä didaktiikan lehtori. Ohjaus käsittää yksittäis- ja ryhmäohjausta. Ohjaustilaisuudet ovat osa harjoittelutoimintoja, joten niissä läsnäolo on välttämätön. Kevään 2013 ammatillisen kasvun tutkiva essee/portfolio tuodaan ohjaavalle opettajalle aiheiden antoon. Portfolio toimitetaan myös aineenopettajalle tutustumista varten harjoittelun alussa. Harjoittelukoulun lehtoreiden luokkakohtaisia tai luokkataso-kohtaisia ryhmäohjausaiheita ovat opetussuunnitelma ja opetusaiheiden antaminen harjoittelujakson yleissuunnittelu, oppituntien suunnittelu henkilökohtaisten harjoittelutavoitteiden laatiminen seuraamiselle asetettavat tavoitteet erilaiset pedagogiset mallit oppimisen tukena oppimisen arviointi normaalikoulun tilat ja opetusvälineet, havainnollistaminen luokan oppilaat ja oppijakeskeisyys luokan opetuksessa seuratut oppitunnit, esiin nousseet havainnot ja kysymykset tvt:n opetuskäyttö omassa luokassa (ops) oppimisen tuki (amka-tehtävä) tallenteiden arviointi jakson palautekeskustelu ohjaavan luokanopettajan johdolla oman luokan best practices Aineenopettajat antavat lisäksi ryhmäohjausta, jonka ajankohdista ja sisällöistä ilmoitetaan erikseen. Myös didaktiikan lehtorit antavat ohjausta oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Ilmoitettuihin ainekohtaisiin didaktiikan lehtorin ryhmäohjauksiin on osallistuttava.

9 10.2 Teemaseminaarit ja ainedidaktiset seminaarit Kaikille harjoitteluun osallistuville järjestetään teemaseminaareja seuraavasti: Info ma klo 9.00 opettajien kokoushuone, Heli Lepistö Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ja johtaminen, oppimiskäsitys, oppimisympäristö, työtavat, ti klo 8.00 Heli Lepistö, ma-luokka Matematiikka/Äidinkieli ja kirjallisuus pääaineena ti Päivi Vilska ja Tapio Nenonen 6a-luokka Oppilaan tuen portaat ma Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho 5a-luokka Asiaa arvioinnista ke 2.4. klo Pirkko Valkonen, 3a-luokka Yhteinen loppuseminaari ja best practices ma klo , opettajien kokoushuone 11. PALAUTTEET JA ARVIOINTI Opiskelija pitää harjoittelun aikana vapaamuotoista päiväkirjaa tai muutoin dokumentoi harjoitteluaan. Tarkoituksena on analysoida omaa työtä (esim. suunnittelu, aineenhallinta, havainnollistaminen, eriyttäminen, oppitunnin johtaminen, työtavat, oppilaiden oppimisen arviointi), luokan oppilaiden toimintaa ja saamaansa ohjausta. Tämä tukee itsearviointiraportin ja portfolion laatimista. Jokainen opetusharjoittelija saa arviointia toiminnastaan myös työpariltaan/ luokkaryhmän jäseneltä. Palaute voi olla suullista sekä kirjallista. Ohjauksissa sovitaan, mihin seikkoihin vertaisarvioinnissa kunkin harjoittelijan kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota. Vertaisarviointi toteutetaan siten, että kukin opiskelija valitsee laatimistaan henkilökohtaisista tavoitteista 2-3 sellaista, joihin erityisesti haluaa palautetta toisilta opetusharjoittelijoilta. Nämä kirjoitetaan näkyviin esim. joko omaan vertaisarviointivihkoon tai luokan yhteiseen vertaisarviointikansioon. Näitä säilytetään luokassa siten, että tunnin seuraaja voi sieltä tavoitteet lukea ja huomioida ne kirjoittaessaan ko. dokumenttiin palautetta seuraamastaan tunnista. Tunnin seuraajan tulee osallistua palautekeskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Kirjallista vertaispalautetta hyödynnetään itsearviointiraportissa. Jokainen opiskelija johtaa ainakin yhden arviointikeskustelun. Harjoittelujakson lopussa opiskelija arvioi omaa toimintaansa liitteenä olevien ohjaavien kysymysten avulla ja laatii tältä pohjalta itsearviointiraportin. Raportti liitettään kolmannen vuoden portfolioon.

10 Harjoittelujakson päätyttyä pidetään yhteinen loppuseminaari ma klo alkaen, paikka on opettajien kokoushuone. Palautekeskustelun tarkoituksena on - esitellä onnistuneita opetustilanteita opiskelijoiden best practises esitykset: valitaan joka luokkatasolta esitys (kesto n. 5 min) - koota harjoittelujakson kokemukset - palautekyselyn tulokset Perusharjoittelussa arvioitavat osiot ovat tavoitteellisuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus (kts. liite 4). Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätty tarkoittaa, että opetusharjoittelijalla on niin vakavia puutteita yhdessä tai useammassa arvioitavassa osiossa, että koko harjoittelujakso on uusittava. 12. PERUSHARJOITTELUUN LIITTYVÄÄ YLEISTÄ INFORMAATIOTA Ohjatuista harjoitteluista sekä niiden arvioinnista löytyy tarkempaa tietoa koulun kotisivuilla olevasta Opetusharjoittelun perusteet asiakirjasta. Normaalikoulun opetussuunnitelma löytyy myös koulun kotisivuilta. Koulun opetusmateriaalin käytöstä ja lainaamisesta sovitaan aina luokanlehtorin kanssa. Lainaamiset kirjataan materiaalikohtaisiin varauskansioihin. Lainaaja on vastuussa kaikesta lainaamastaan koulun opetusmateriaalista ja sen palauttamisesta. Luokkaa ja harjoittelua kohti on varattu 1000 monisteen kiintiö. Monistuskiintiön käytöstä vastaa luokanlehtori. Ohjaava opettaja hyväksyy oppilaille monistettavat materiaalit allekirjoituksellaan. Kopioitava materiaali jätetään vahtimestarille hyvissä ajoin, viimeistään pidettävää oppituntia edeltävänä arkipäivänä. Varmista, että kopioit laillisesti. Kopiointisäännöistä ja tekijäoikeuksista löydät tietoa osoitteesta: Koulun ulko-ovet ovat avoinna klo Perjantaisin ovet suljetaan klo Opiskelijat voivat ruokailla koulun ruokalassa klo Aterian hinta on 3.45/4.00. Ruokailun valvonnasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Normaalikoulun Makunorssi -ruokalasta vastaa Henry Pitkonen. Normaalikoulun atk-tukihenkilönä työskentelee Aleksi Komu. Virastomestarina Timo Makkonen ja toimistosihteerinä Maire Ruohoaho.

11 Timo Makkonen toimii myös koulun kirjastonhoitajana. Luokanlehtorit Kari Niittymäki ja Kimmo Nyyssönen toimivat atk-asioissa tukihenkilöinä oman toimensa ohella. Koulunkäyntiohjaajina toimivat Jaana Saarinen, Mira Räsänen ja Esa Turunen. Kouluterveydenhoidosta huolehtii terveydenhoitaja Sirkku Hoffren. Terveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Koulun johtavana rehtorina on Mikko Ripatti ja perusasteen rehtorina Heli Lepistö. Koulun yhteystiedot: Savonlinnan normaalikoulu PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5) Savonlinna puhelimet: internet: opettajainhuone kanslia johtava rehtori perusasteen rehtori sähköpostiosoitteet: Perusharjoitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti kääntyä ohjaavan luokanlehtorin puoleen. Opetusharjoittelusuunnitelmaa koskevat huomautukset, kysymykset ja ehdotukset osoitetaan lehtori Sanna Metsälälle Sairaustapauksissa opiskelija toimittaa poissaolostaan lääkärintodistuksen ohjaavalle opettajalle, jonka kanssa sovitaan korvaavuuksista. Muut poissaoloanomukset toimitetaan henkilökohtaisesti rehtori Mikko Ripatille.

12 LIITE 1 ITSEARVIOINTI Opiskelija laatii opettajaharjoittelustaan itsearviointiraportin (5-8 sivua fonttikoko 12 Times New Roman tai vastaava rivivälillä 1,5), jossa tarkastellaan omaa ammatillista kehitystä seuraavien viitteellisten kysymysten pohjalta. Itsearviointiraportin laadintaa varten opiskelijan tulee pitää henkilökohtaista päiväkirjaa tai tehdä muistiinpanoja harjoittelustaan ja suorittaa systemaattista itsearviointia pitämistään oppitunneista ja opetuksen seurannasta. Itsearviointiraportista keskustellaan harjoittelun ohjaajan johdolla ryhmäohjauksissa. Raportti toimitetaan ennen luokkakohtaista palautekeskustelua ohjaajalle, joka hyväksyy raportin osana harjoittelutoimintoja. Raportin jäsennys on vapaamuotoinen. OHJAAVAT KYSYMYKSET 1. Ammatilliset odotukset ja uskomukset Mitä odotuksia ja toiveita Sinulla oli harjoittelun suhteen? Millaista epävarmuutta tai pelkoja oli mielessäsi? Miten odotukset ja toiveet toteutuivat ja muuttuivat? Millaisia myönteisiä tai kielteisiä tuntemuksia koit harjoittelussa? Miten omat opetus- ja kasvatuskäsityksesi muuttuivat? 2. Ammatillinen ja persoonallinen minäkuva Käsitys itsestäsi opettajana - millainen opettajapersoona olet? Missä tunsit itsesi hyväksi ja varmaksi? (opettajan työn vahvuustekijät) Millaiseksi kuvailet omaa vastuunotto- ja tehtäviin sitoutumiskykyäsi? Arvioi itseohjautuvuus- ja itsearviointitaitojasi. Arvioi ryhmätyö- ja ihmissuhdetaitojasi. Muuttuivatko käsityksesi ammatillisesta minäkuvasta harjoittelun aikana? Miten? Mikä on alue tai ominaisuus, missä haluaisit kehittää itseäsi jatkossa? 3. Henkilökohtaiset tavoitteet/viralliset tavoitteet Mitä henkilökohtaisia tavoitteita asetit harjoittelulle? Miten saavutit asettamasi tavoitteet ja mitkä ovat ne kriteerit, joilla arvioit omaa menestymistäsi? 4. Merkittävät oppimiskokemukset Mitkä olivat merkittävimmät oppimiskokemuksesi harjoittelussa? Mikä niistä teki merkittäviä ja miten ne muuttivat ajatteluasi tai toimintaasi? Mitä opit? 5. Työtavat/opetusmenetelmät/Pedagogiset mallit - Millaisia työtapoja/opetusmenetelmiä/pedagogisia malleja käytit omassa opetuksessasi? Miksi? Miten onnistuit oppimisympäristöjen rakentamisessa? Mitä uutta opit oppimisesta ja työtavoista /opetusmenetelmistä?

13 6. Yhteistyö ja vuorovaikutus Miten arvioisit omaa yhteistyötäsi ja vuorovaikutusta suhteessa ohjaajiin, muihin harjoittelijoihin ja oppilaisiin? Mikä merkitys yhteistyöllä oli ammatillisessa kasvussa?

14 LIITE 2 AMMATILLISEN KASVUN VÄLITEHTÄVÄ 8, Oppimisen tuki 1. Tutustu normaalikoulun kotisivuilla perusopetuksen opetussuunnitelman erityisopetus-osaan. 2. Tutustu Kolmiportaisen tuen kaavioon, joka on harjoittelusuunnitelman liitteenä (liite 5). 3. Kirjaa harjoitteluluokkasi yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tukikäyntöjä luokan arjessa. Harjoittelun ohjaajat antavat lisätietoja. 4. Pohdi, mitä muita keinoja opettajalla on tukea luokkansa oppilaiden toimintaa esim. sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys. 5. Kirjoita välitehtävä 8 tekstimuotoon. Valmistaudu esittelemään havaintosi oman luokan ryhmäohjauksessa. PALAUTA TEHTÄVÄ SEKÄ HARJOITTELUASI OHJAAVALLE OPETTAJALLE ETTÄ AMKA-RYHMÄSI VETÄJÄLLE.

15 LUOKKA- JA AINEJAOT Luokka ja ohjaaja opiskelijat orientoiva aineet 1a Merja Kuosmanen Saara Löppönen Mika Löytämäki Matias Palm 3a KrVe 3a KrVe 3a Krve ai, ks ai, ku ma, li 3a Pirkko Valkonen Mika Anttila 2a MeKu ma, li 5a Kristiina Vesala Erno Vähänen Elina Silverang Veli-Matti Jokinen Lauri Hanhela 3a MeKu 3a MeKu 3b PäVi 2b Niur ai, ks (tn) ai, lit ai, ku ma, tn

16 PERUSHARJOITTELUSSA ARVIOITAVAT OSIOT: LIITE 4 tavoitteellisuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus 1. Tavoitteellisuus a. opetustyön suunnittelutaidot b. oppilaiden oppimistavoitteiden asettaminen c. omien oppimistavoitteiden asettaminen d. realististen kasvatus- ja opetustavoitteiden asettaminen e. oppilaille asetettujen tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen f. muiden opetusharjoittelijoiden tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen g. omien tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen 2. Vastuullisuus a. yksittäis- ja ryhmäohjauksiin osallistuminen b. opetuksen suunnittelu kirjallisesti ja suunnitelmien esittäminen ennalta c. oppituntien pitäminen ja opetusjärjestelyistä huolehtiminen d. muut harjoittelun toimintasuunnitelmassa yksilöidyt tehtävät 3. Vuorovaikutus Vuorovaikutus oppilasryhmän kanssa a. oppilasryhmään tutustuminen b. dialogi eri opetus- ja kasvatustilanteissa c. asiallinen ja johdonmukainen ilmaisu d. selkeiden toimintaohjeiden anto e. oppilaiden motivointi ja aktivointi f. myönteisen ilmapiirin luominen g. oppimisen johtaminen ja ohjaaminen Vuorovaikutus ohjausryhmän kanssa g. halu ja kyky rakentavaan yhteistyöhön ohjaajien ja harjoitteluryhmän kanssa h. taito antaa ja ottaa vastaan monipuolista palautetta 4. Asiantuntemus a. kyky hyödyntää tarkoituksenmukaisesti lasten tai oppilaiden iän, tason ja ryhmän mukaan soveltuvia sisältöjä b. opettamisen ja opetettavan aineen perustietojen ja taitojen hallitseminen c. kyky soveltaa opettaja- ja lapsi/oppilaskeskeisiä menetelmiä ja rakentaa tavoitteellista oppimista tukevia oppimisympäristöjä d. kyky käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä

17 KOLMIPORTAINEN TUKI LIITE 5

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA syksy 2013 http://snor.fi PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA 2013 vko 36 -Suunnittelu -Opetuksen seuraaminen vko 37 -Toteutus -LuKi vastuuviikko (1.lk) vko 38 -Toteutus

Lisätiedot

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA tekstiilityö syksy 2013 http://snor.fi 1 PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA 2013 TEKSTIILITYÖ vko 36 -Suunnittelu -Opetuksen seuraaminen vko 37 -Toteutus/ Seuraaminen vko

Lisätiedot

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA PERUSHRJOITTELUN TOIMINTOHJELM syksy 2012 http://snor.fi 1 Infotilaisuus -toimintasuunnitelman esittely ma 3.9.2012 klo 8.00 OKL sali 118 Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ma 3.9.2012 klo 10.00

Lisätiedot

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2 [Koulun yhteystiedot: Savonlinnan normaalikoulu PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5) 57100 Savonlinna Yhteystiedot ja lisätietoja löytyy osoitteesta: http://snor.fi ] Minna Kovanen

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014

SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014 maalis-huhtikuu 2.vuoro SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014 www.snor.fi Sivu 1 Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET ja LAAJUUS... 3 1.1 Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija... 3 1.2 Laajuus... 3 2 TÄRKEÄT

Lisätiedot

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE

HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Opettajan pedagogiset opinnot yliopisto-opettajille Pilottikoulutus 2011-2013, Oulun yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta Harjoittelu (laaja-alainen opettaja) 7 op HARJOITTELUOHJE OPISKELIJALLE Harjoittelusta

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu

H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu H3 Tutkiva opettajuus harjoittelu Savonlinnan normaalikoulu 14.3. 13.5.2016 www.snor.fi Sisällys 1. OHJATTU HARJOITTELU... 2 1.2 Tutkiva opettajuus harjoittelun tavoitteet... 4 2. SISÄLTÖ JA HARJOITTELUN

Lisätiedot

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Historia ja yhteiskuntaoppi

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Historia ja yhteiskuntaoppi HARJOITTELUSUUNNITELMA Historia ja yhteiskuntaoppi 2015-2016 Yleistä Opetusharjoittelu koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka ovat PEDA 4 Perusharjoittelu 6 op, PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op ja PEDA6

Lisätiedot

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Yhteiskunnalliset aineet

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Yhteiskunnalliset aineet HARJOITTELUSUUNNITELMA Yhteiskunnalliset aineet 2015-2016 Yleistä Opetusharjoittelu koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka ovat PEDA 4 Perusharjoittelu 6 op, PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op ja PEDA6 Laajentava

Lisätiedot

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2 [Koulun yhteystiedot: Savonlinnan normaalikoulu PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5) 57100 Savonlinna Yhteystiedot ja lisätietoja löytyy osoitteesta: http://snor.fi ] SNOR University

Lisätiedot

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO

KUVATAIDE // SYVENTÄVÄ HARJOITTELU kevät 2011 HELSINGIN NORMAALILYSEO RYHMÄNOHJAUKSET ensimmäistä lukuun ottamatta kuvataiteen luokassa B414; á 75min (yht.450min) 1. Ti 15.2. TAIK / Yleistietoa koulusta ja harjoittelusta, harjoitteluohjelma yms. 2. Ma 7.3. klo 10.00-11.15

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA

4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI ILMAJOELLA 4.4 OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN ILMAJOELLA Ilmajoella perusopetuksen oppilaille annettava oppimisen ja koulunkäynnin tuki on muuttunut kolmiportaiseksi. Tuki jaetaan kolmeen tasoon: 1. yleinen tuki, 2.

Lisätiedot

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa

Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Vaihtoehto D. Harjoittelu omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehto D:ssä opiskelija harjoittelee omalla paikkakunnalla ammatillisen koulutuksen parissa. Opetusharjoittelun

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014

SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014 9.1.2014 (päivitetty) SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014 www.snor.fi Sivu 1 Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET ja LAAJUUS... 3 1.1 Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija... 3 1.2 Laajuus... 3 2 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT...

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen

Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa. 29.3.2012 Ikaalinen Kolmiportainen tuki alakoulun arjessa 29.3.2012 Ikaalinen Ohjelma Klo 14-14.20 Yleinen, tehostettu ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa aluekoordinaattorit Marika Korpinurmi, Mari Silvennoinen

Lisätiedot

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti H1 Orientoiva harjoittelu 7.11. 2.12.2016 Heli Lepistö Mikko Ripatti Faktoja normaalikoulusta 369 oppilasta keskimääräinen luokkakoko 21 oppilasta 27 opettajaa, joista kolmasosa aineenopettajia 7 kaupungin/muun

Lisätiedot

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA

OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA OPPIMISEN JA KOULUNKÄYNNIN TUKI KOULUARJESSA PERUSOPETUSLAKI Perusopetuslain muutos voimaan 1.1.2011 Lain lähtökohtana on oppilaan oikeus saada oppimiseen ja koulunkäyntiin tarvitsemansa tuki oikea-aikaisesti

Lisätiedot

OPETTAJAHARJOITTELUSUUNNITELMA Tampereen normaalikoulu Matemaattiset aineet Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka

OPETTAJAHARJOITTELUSUUNNITELMA Tampereen normaalikoulu Matemaattiset aineet Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka Päivitetty 15.9.2011 OPETTAJAHARJOITTELUSUUNNITELMA Tampereen normaalikoulu Matemaattiset aineet 2011-2012 Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka Yleistä Opettajaharjoittelu koostuu neljästä opintojaksosta:

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op

OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op OH4-harjoittelu Norssi viikot 45-51 2014 / Pira Jaakkola Ohjeet harjoittelijalle Laajuus: 8 op Harjoittelun laajuus ja opiskelutavat Tavoite: Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää opettajan ammatin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

Arkistot ja kouluopetus

Arkistot ja kouluopetus Arkistot ja kouluopetus Arkistopedagoginen seminaari 4.5.2015 Heljä Järnefelt Erityisasiantuntija Opetushallitus Koulun toimintakulttuuri on kokonaisuus, jonka osia ovat Lait, asetukset, opetussuunnitelman

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

H3 Tutkiva opettajuus - harjoittelu

H3 Tutkiva opettajuus - harjoittelu H3 Tutkiva opettajuus - harjoittelu Savonlinnan normaalikoulu 9.3. 8.5.2015 www.snor.fi 2016 Sisällys 1. OHJATTU HARJOITTELU... 3 1.2 Tutkiva opettajuus harjoittelun tavoitteet... 5 2. SISÄLTÖ JA HARJOITTELUN

Lisätiedot

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU

KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU KÄSITYÖ JAANA INKI TAMPEREEN NORMAALIKOULU ALAKOULU OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Ohjata oppilaita kokonaiseen käsityöprosessin hallintaan Kehittää moniaistista, teknistä, materiaalista sekä teknologista ja kielellistä

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

jakso- ja tuntisuunnitelman laatiminen

jakso- ja tuntisuunnitelman laatiminen PERUSKOULUN PERUSTUNTI Se jakso- ja tuntisuunnitelman laatiminen seminaari 3.9.2013 Heli Lepistö Ennen kuin lähdet kirjoittamaan jaksosuunnitelmaa OPS -Tutustu opetussuunnitelmaan. Mitä ollut? Mitä on

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. Opettajan pedagogiset opinnot 60 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS Opettajan pedagogiset opinnot 60 op Pedaopas 2015-2016 Sisällys 1. Opettajan pedagogisten opintojen osaamistavoitteet... 3 2. Opettajan pedagogisten

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015

TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA LOMAKKEET SELITYKSINEEN 2015 TVA-LOMAKKEET JA NIIDEN KÄYTTÖ 2015 Tämän vuoden TVA-lomakkeissa on vain pieniä muutoksia. Lomakkeiden lisäksi niistä on kirjoitettu tarkennukset erilliselle lomakkeelle.

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS VALMISTAVAN HARJOITTELUN OHJEISTO 1.8.2016-2330409 Valmistava harjoittelu

Lisätiedot

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014

Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Matka opetuksen uusiin ulottuvuuksiin Päivi Laukkanen ja Leena Pöntynen 24.9.2014 Opetussuunnitelma koulutuksen ohjausjärjestelmässä OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU Koulun opetussuunnitelma ja lukuvuosisuunnitelma,

Lisätiedot

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma

Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Hailuodon peruskoulu Maahanmuuttajaoppilaan ohjaussuunnitelma Ohjaus ennen opintojen alkua Ohjaus maahanmuuttajaoppilaan opintojen alkaessa TEHTÄVÄ TEHTÄVÄN SISÄLTÖ JA AJOITUS VASTUUHENKILÖT MUUTA Oppilaan

Lisätiedot

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA

KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA KOLMIPORTAINEN TUKI ESI- JA PERUSOPETUKSESSA Imatran kaupunki Hyvinvointipalvelut Lasten ja nuorten palvelut 1 Huoltajalle Hyvään esiopetus- ja koulupäivään kuuluvat laadukas opetus, kasvua ja kehitystä

Lisätiedot

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo

Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi. Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo Tuula Nyman, päiväkodin johtaja, Kartanonrannan oppimiskeskus, Kirkkonummi Päivi Järvinen, esiopettaja, Saunalahden koulu, Espoo 1 Edistää lapsen kasvu-, kehitys ja oppimisedellytyksiä Vahvistaa lapsen

Lisätiedot

Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012

Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012 Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (2010):

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus

OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS. Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINNIN OHJAUS Merja Rui Lehtori, opetuksen kehittäminen Koulutuskeskus Salpaus OPISKELIJAN ITSEARVIOINTI Itsearviointi liittyy kiinteästi elinikäisen oppimisen ajatteluun sekä opiskelijan

Lisätiedot

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa

ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus. Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa ERKO erityispedagoginen täydennyskoulutus Osallistava opetus ja eriyttämisen käytännöt alakoulussa Ohjaavat opettajat Petri Räihä ja Raisa Sieppi 25.2.2014 Haapavesi Perusopetuksen Opetussuunnitelman perusteiden

Lisätiedot

Tehostettu tuki käytännössä

Tehostettu tuki käytännössä Tehostettu tuki käytännössä - mitä se on ja miten tukea tehostetaan? Pyhäntä 29.2.2012 Raisa Sieppi, ohjaava opettaja Kolmiportainen oppimisen ja koulunkäynnin tuki Erityisen tuen päätökseen ja HOJKSiin

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere

MATEMATIIKKA. Elina Mantere Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi. Elina Mantere MATEMATIIKKA Helsingin normaalilyseo elina.mantere@helsinki.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Kehittää loogista, täsmällistä ja luovaa matemaattista ajattelua. Luoda pohja matemaattisten käsitteiden ja rakenteiden

Lisätiedot

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Helsingin normaalilyseo Ohjatun syventävän harjoittelun opetussuunnitelma (HarOps) Yleinen osa Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Ohjattu syventävä harjoittelu rakentuu perusharjoittelun

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi

Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki. Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Oppimisen ja koulunkäynnin kolmiportainen tuki Päivi Juntti 9.3.2012 paivi.juntti@sel.fi Perusopetuslaki ja opetussuunnitelman perusteet uudistuivat Koulun toimintakulttuurin muutos Uudistuksessa keskeistä

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 KEMIJÄRVEN KAUPUNKI HILLATIEN PERUSKOULU TYÖSUUNNITELMA LUKUVUODELLE 2015-2016 Ilpo Tervonen, 18.8.2015 1. KOULUN TOIMINTA-AJATUS Hillatien koulussa on turvallinen ja kaikkia kannustava työskentely-ympäristö,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa 1.4 (s 15) Painotettu opetus kuvataan painotetun opetuksen tuntijako

Lisätiedot

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa

ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa ARVIOINTI Esiopetuksen opsin perusteissa OPStuki 2016 TYÖPAJA 3 Rauma 23.9.2015 Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet: luku 4.2. Arviointi opetuksen ja oppimisen tukena Opetushallituksen esiopetuksen

Lisätiedot

10/23/2012 Olli Määttä

10/23/2012 Olli Määttä Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Edellytys oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia voi pitää.

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi

YMPÄRISTÖOPPI. Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi YMPÄRISTÖOPPI Marita Kontoniemi Jyväskylän normaalikoulu marita.kontoniemi@norssi.jyu.fi OPPIAINEEN TEHTÄVÄ Rakentaa perusta ympäristö- ja luonnontietoaineiden eri tiedonalojen osaamiselle Tukea oppilaan

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009-

TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- TOTEUTUNEET OHJAAJAKOULUTUKSET 2009- Päivämäärä Koulutuksen nimi Kohderyhmä Laajuus 12.3.2014 MOD2 Ohjauksen erilaisia mahdollisuuksia 4/4 n, Itä-Suomen ja Tampereen yliopiston 11.3.2014 Moduuli 3 (Joensuu)

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen

Kota- hanke. Kohdennetun tuen antaminen Kota- hanke Kohdennetun tuen antaminen 1 Joustava yksilöllisen llisen oppimisen pienryhmä Toiminnan tavoitteena on: Lähikouluperiaatteen turvaaminen/säilytt ilyttäminen ja soveltaminen Torkinmäen koululle

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN KÄSIKIRJA Oulunsalo Opetussuunnitelman perusteet muuttuivat vuoden 2011 alusta, mikä velvoitti kuntia tekemään muutoksia myös kuntakohtaisiin opetussuunnitelmiin. Oulunsalon

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio)

ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Kaustisen kunta Perusopetus Vuosi 201 LOMAKE B LUOTTAMUKSELLINEN kirjaa tiedot laatikoiden alle, älä laatikkoon ERITYINEN TUKI: PEDAGOGINEN SELVITYS ja HOJKS (vuosittain suunnitelma ja arvio) Tämä selvitys

Lisätiedot

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on

Oppilaalla, saada jolla tukiopetusta. on vaikeuksia oppimisessaan tai koulunkäynnissään, on oikeus saada osa-aikaista tukea, on Yleisellä tuella tarkoitetaan jokaiselle suunnattua Yleinen tukea tuki muoto. erityisen Tehostamalla yleisen tuen tukimuotoja pyritään ennalta ja se on ehkäisemään ensisijainen tuen tehostetun järjestämisen

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Opetushenkilöstö Punkaharju

Opetushenkilöstö Punkaharju Opetuksen arviointi Sivistysltk 18.6.2012 20 Kevät 2012 Opetushenkilöstö Punkaharju Koulu (Punkaharju) 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % Kulennoisten koulu Punkasalmen koulu Särkilahden koulu Koulu (Punkaharju)

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma 2010 Hyvinkää Järvenpää Kerava Riihimäki Tuusula Sisällysluettelo 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat 3 2. Perusopetukseen valmistavan

Lisätiedot

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020

KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 KARKKILAN OPETUSTOIMEN TVT-STRATEGIA 2015-2020 Sisällys 1. Opetus muutoksessa.2 2. Visio.2 3. Tavoitteet.2 4. Toteutus 3 5. Kehittämissuunnitelmat 4 1 1. Opetus muutoksessa Oppimisympäristöt ja oppimistavat

Lisätiedot

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä

Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä Ops-prosessi pedagogisen ja strategisen kehittämisen näkökulmasta Opetusneuvos Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS 1 Tulevaisuuden koulun linjauksia etsimässä 2 1 Yleissivistävän

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi

OPS-PROSESSI. Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi OPS-PROSESSI Ulla Ilomäki-Keisala luokanlehtori Helsingin yliopiston Viikin normaalikoulu ulla.ilomaki-keisala@helsinki.fi 1.9.2011 1 Lukuvuosi 2010-2011 1.9.2011 2 Oppilaan tuen muutokset enorssi -koulutus

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015]

Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Vieraiden kielten aineenopettajakoulutus/aikataulu viikoille 36 38/Minna Maijala [14.8.2015] Intensiiviviikot Educariumissa syksyllä 2015: vk 36 38: ma 31.8. - ti 15.9. vk 39 40: to 24.9. - to 1.10. vk

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tuki Arviointiseminaari Hki / Tallinna (Ko. työryhmä aloitti toimintansa )

Erilaisen oppijan tuki Arviointiseminaari Hki / Tallinna (Ko. työryhmä aloitti toimintansa ) Erilaisen oppijan tuki Arviointiseminaari Hki / Tallinna 24.-25.04.2008 (Ko. työryhmä aloitti toimintansa 31.8.2006) Tavoitteet Erityisopetuksen kehittäminen perusopetuksessa (opetusharjoittelun näkökulma),

Lisätiedot

Arviointi ja palaute käytännössä

Arviointi ja palaute käytännössä Arviointi ja palaute käytännössä Merja Ellilä Arvioinnista Oppimista ohjaavan arvioinnin merkitys ohjattavan oppimisen tukemista ja suuntaamista tietojen, taitojen ja asenteiden arvioimista ohjattavan

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso

Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso b) alueellinen taso OPS- uudistus Prosessin tasot a) valtakunnallinen taso - oph - oph: n kanssa yhteistyössä ohjausryhmä - norssien koordinaattorit - kouluttajien koulutus ( 4 moduulia) b) alueellinen taso - kouluttajat

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN OPETUSKÄYTÖN OSAAMINEN (1-6 lk.) OSAAMISEN KEHITTÄMISTARVEKARTOITUS 1/4 Koulu: Yhteisön osaamisen kehittäminen Tämä kysely on työyhteisön työkalu osaamisen kehittämistarpeiden yksilöimiseen työyhteisön tasolla ja kouluttautumisen yhteisölliseen suunnitteluun. Valtakunnallisen

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa

Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa Leikin ja leikillisten oppimisympäristöjen kehittäminen pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa VKK-Metro Pääkaupunkiseudun kehittämis- ja koulutusyhteistyö 2014-2016 Helsingin kaupungin aineistopankki

Lisätiedot