PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA maalis-huhtikuu 2014

2 vko 11 -Suunnittelu -Opetuksen seuraaminen ma Info klo 9.00 opettajien kokoustila, normaalikoulun opettajanhuone Läsnäolo välttämätön. ti Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ja johtaminen klo ke Talviliikuntapäivä to pe vko 12 -Toteutus/ Seuraaminen vko 13 -Toteutus ma Kulttuuriviikko alkaa ma Oppilaan tuen portaat - seminaari ma ti Äidinkieli/matematiikka pääaineena seminaari klo a-luokka ke to pe ti ke to pe vko 14 -Toteutus vko 15 -Toteutus ma ti 1.4. ke 2.4. Asiaa arvioinnista seminaari klo 14.15, 3aluokka to 3.4. pe 4.4. ma 7.4. ti 8.4. ke 9.4. to pe vko 16 -Toteutus ma ti ke to pääsiäishartaus pe Pitkäperjantai vko 17 -Toteutus ma pääsiäispäivä ti ke to pe vko 18 -Toteutus ma ti ke to 1.5. Vappu pe 2.5. Harjoittelun suunnittelu: viikko 11 Harjoittelun toteutus: viikot Harjoittelun laajuus: 7 opintopistettä Muuta huomioitavaa: Talviliikuntapäivä 12.3./ Kulttuuriviikko

3 1. TAVOITTEET Perusharjoittelussa: 1. Opiskelija soveltaa opettamisen oppilas- ja opettajakeskeisiä perustaitoja. 2. Opiskelija osaa käyttää koulukohtaista opetussuunnitelmaa sekä laatia jakso- ja tuntisuunnitelmia. 3. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia opetusmalleja ja oppimista edistäviä menetelmiä ottaen huomioon erilaiset oppijat. 4. Opiskelija tulee tietoiseksi omista vuorovaikutustaidoistaan ja kykenee analysoimaan niitä erilaisissa oppimis- ja kasvatustilanteissa, opiskelijakollegoittensa kanssa sekä opetusharjoittelun ohjaustilanteissa. 2. EDELLYTYKSET Luokanopettajien koulutus: Seuraavat opintojaksot: Kasvatus ja kehitys elämänkulussa 4op, Opetuksen suunnittelu ja johtaminen 4op, Kehitys ja oppiminen 3op, Opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi 3op, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet 3op, Erityiskasvatus suomalaisessa kasvatus- ja opetusjärjestelmässä 3op, Alkukasvatus 3op, monialaisten opintojen yhteisten opintojen osuus (50 op) sekä orientoiva harjoittelu.

4 2 pääainetta väh 18t vastuupäivä väh 4t opetuksen seuranta koulun toiminta harj.koulu lehtorit didaktiikan lehtorit seuranta toteutus ja arviointi 3. HARJOITTELUN SISÄLTÖ Yhden opiskelijan osalta: seminaarit 12t Perusharjoittelu omatoiminen työ 90t oma opetus 24 t tavoitteellinen seuranta 21t eritysopetuksen seuranta 2t ohjauksiin osallistuminen 28t lu&ki, seuranta, toteutus ja arviointi 10t muut tehtävät omaa opetusta 24t - kahdessa pääaineessa (ai tai ma sekä taitoaine, tarvittaessa kolmas pääaine) yhteensä 18-20t - mikäli pääaineen tunnit eivät riitä, niistä 1-3 toteutetaan yhteisopetuksena parin kanssa siten, että valitaan sellainen pedagoginen malli, jossa kummallekin opettajalle riittää vastuullista opetusta - kokonaisen vastuutyöpäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaaminen 4-6t. Päivä voi sisältää osin myös omien pääaineiden opetusta. tavoitteellista opetuksen seuraamista sekä koulun toimintaan perehtymistä 21t o pääaineiden (ma ja ai) seuraaminen o pääaineen pohjatunnit o eri luokkatasoilla pääaineen seuraaminen, yksi tunti yläkoulussa o luokan lehtorin antamia aiheita erityisopetuksen seuraamista 2t luokan lehtorin, aineenopettajan ja didaktiikan lehtoreiden yksittäis- ja ryhmäohjauksiin osallistumista 28t seminaareihin osallistumista 12t lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen seuraaminen, toteutus ja arviointi 10t omatoimista työtä 90t

5 4. PERUSHARJOITTELUN TOIMINNAN KUVAUS Opetusharjoittelijat on sijoitettu 3-5 opiskelijan ryhmissä harjoitteluluokkiin. Opetusharjoittelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelulleen ennen harjoittelun käynnistymistä. Suunniteltavia ja toteutettavia opetustunteja on kahdessa oppiaineessa opetusharjoittelijaa kohti Pääaineena on kaikilla joko äidinkieli tai matematiikka. Tämän lisäksi jokaisella opetusharjoittelijalla on toinen harjoitteluaine, joka on taitoaine. Luokilla 3-6 opiskelijalla tarvittaessa voi olla kolmas pääaine, joka määritellään luokkakohtaisesti. Rinnakkaisluokkien harjoittelijoiden edellytetään tekevän yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa. Luokka-asteen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan tunteja on lukujärjestysteknisesti sijoitettu samaan palkkiin. Samanaikaisuus mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt. Jokaisesta opetettavasta aineesta laaditaan jaksosuunnitelma, johon sisältyy integraatiota ja eriyttämistä. Jaksosuunnitelmasta tulee käydä ilmi yleiskuvaus opetuksen etenemisestä opetusvuoron aikana sekä luokkaa koskevat kasvatukselliset tavoitteet. Harjoittelussa käytetään ja kokeillaan monipuolisesti eri työtapoja (ainekohtaiset pedagogiset mallit, amkan välitehtävä 5). Nämä kirjataan jaksosuunnitelmaan. Opiskelija perehtyy oppimisen arviointiin sisällyttämällä jaksoon ja jaksosuunnitelmaan opettamiensa aineiden arviointiosuuden. Opiskelija laatii ja korjaa kokeen, testin tai kirjoitelman. Arviointi voi olla myös projektityön tai prosessin arviointi. Jaksosuunnitelmat jätetään ohjaajille sovittuun määräaikaan mennessä. Jaksosuunnitelma tulee olla hyväksytty ohjaajien taholta ennen harjoittelutuntien käynnistymistä. Yksittäisten oppituntien suunnitelmat laaditaan ohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti ja jätetään ennakkoon tarkastettavaksi ohjaajan antamaan määräaikaan mennessä. Hyväksytty suunnitelma on edellytys oppitunnin pitämiselle. Ensimmäisille luokille sijoitetut harjoittelijat vastaavat lukemaan ja kirjoittamaan opetuksesta vastuuviikoittain harjoitteluluokissa. Muut opiskelijat osallistuvat toimintaan seuraamalla lukemisen opetusta vähintään kaksi tuntia sekä ovat mukana yhteisten harjoittelutuntien suunnittelussa ja toteutuksessa erillisen ohjeistuksen mukaan.

6 Harjoitteluun tulee sisältyä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa. Perusharjoittelussa jokainen opiskelija osaa käyttää luokassa olevaa havainnollistamis-, av- ja opetusteknologiavälineistöä opetuksensa tukena (taulu, piirtoheitin, dokumenttikamera, dataprojektori, cd- ja dvd-soitin, tietokone, ipad, ym.). Vastuupäivä: Perusharjoittelun loppupuolella (vk 41-42) harjoittelija vastaa kokonaisen työpäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Työpäivä noudattaa harjoitteluluokan työjärjestystä, ellei ohjaavan opettajan kanssa sovita toisin. Työpäivä voi sisältää myös osin harjoiteltavien pääaineiden opetusta. Kaikkien harjoittelijoiden edellytetään olevan mukana luokan toiminnassa omaa vastuupäivää edeltävänä koulupäivänä. Opiskelija laatii harjoittelujaksosta itsearviointiraportin. Raporttiin sisällytetään pedagogisten mallien valintojen perusteet sekä arviointi niiden toimivuudesta. Raportin kirjoittamisen ohjeet ovat liitteenä 1. Ammatillisen kasvun välitehtävä annetaan ja sen aineisto kootaan harjoittelun aikana. Ks. kohta 7, Erityisopetukseen perehtyminen. 5. LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN OPETTAMINEN Perusharjoittelun yhteydessä harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan opettamista. Tästä järjestetään erilliset perehdyttämis- ja koontaseminaarit. Asiasta tiedotetaan erikseen viikolla 10 sähköpostitse. 6. OPETUKSEN SEURAAMINEN Harjoitteluun kuuluu tavoitteellista opetukseen perehtymistä ja seuraamista vähintään 21 tuntia. Näistä 5 tuntia seurataan pääaineita muilla luokkaasteilla ja ainakin yksi tunti yläkoulun puolella. Tavoitteellinen seuraaminen kohdistuu oppitunnin rakenteeseen, opetusjärjestelyihin, työtapoihin, vuorovaikutukseen (kysymykset, oppilaiden huomioiminen yksilönä ja ryhmänä, ilmaisu), havainnollistamiseen, eriyttämiseen sekä oppimisen arviointiin. Tämän lisäksi voi olla luokkakohtaisia observointitehtäviä. Seuratuista tunneista keskustellaan ryhmäohjauksissa. Omaa opetusta edeltävä oppitunti (pohjatunti) on seurattava. Opiskelijat sopivat keskenään luokan oppilaiden jakamisen tutustumista ja

7 havainnointia varten. Tärkeää on, että kaikki luokan oppilaat tulevat observoiduiksi suunnitteluviikon aikana. Seuraamista varten harjoittelijat saavat täytettävän oppilaan observointilomakkeen. Seuraamiset kirjataan erilliseen seurantakorttiin ja varmennetaan ohjaavan opettajan nimikirjoituksella. Seurantakortti palautetaan harjoittelun lopussa normaalikoulun kansliaan. 7. OPPILAAN TUEN PORTAAT: YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Tuen portaista järjestetään seminaari. Opetusharjoittelijat seuraavat perusharjoitteluvaiheessa erityisopetusta vähintään 2 tuntia. Seurantatunnit varataan etukäteen erityisopettajien ovissa olevista työjärjestyksistä. Seuraamaan voi tulla 1-2 opiskelijaa kerralla. Erityisopetusta antavat Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho (erityisopetustila) ja Katja Räisänen (4a). 8. OPETUSHARJOITTELIJAN MUUT TEHTÄVÄT Perusharjoitteluvaiheessa perehdytään myös opettajan varsinaisten oppituntien ulkopuoliseen työalueeseen seuraavien tehtävien osalta; - 3 välituntivalvontaan osallistuminen ohjaavan opettajan vuoroilla - koko koulun päivänavauksiin osallistuminen torstaisin klo osallistuminen vanhempainiltaan -mahdolliset teemapäivät (omassa luokassa tai yhdessä rinnakkaisluokan kanssa) - mahdolliset ilta-, yö- ja leirikoulut Oppituntien ulkopuolisista tehtävistä sovitaan tarkemmin ohjaustilaisuuksissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yö- tai leirikouluihin, jos luokalla tällainen järjestetään. Näiden kustannuksista ja korvaavuuksista opetuksen osalta tiedotetaan erikseen.

8 9. OPPITUNTIEN TALLENTAMINEN 10. OHJAUS Jokainen harjoittelija huolehtii siitä, että häneltä nauhoitetaan kaksi oppituntia. Tallennettavat opetustilanteet merkitään jaksosuunnitelmaan. Arvioinnissa käytetään apuna sanattoman viestinnän arviointilomaketta sekä kuvanauhan arviointilomaketta. Opiskelija katsoo ensin itse kummankin tallenteen ja valitsee tallenteista toisen ryhmäohjaukseen. Tallenteista keskustellaan luokassa harjoittelevien opetusharjoittelijoiden ja ohjaajan kanssa yhdessä. Tallenteet toteutetaan yhteistyössä luokassa harjoittelevien kanssa Ohjauksen järjestäminen ja aihepiirit Ohjauksesta vastaavat harjoittelukoulun lehtorit ja opettajat sekä didaktiikan lehtori. Ohjaus käsittää yksittäis- ja ryhmäohjausta. Ohjaustilaisuudet ovat osa harjoittelutoimintoja, joten niissä läsnäolo on välttämätön. Kevään 2013 ammatillisen kasvun tutkiva essee/portfolio tuodaan ohjaavalle opettajalle aiheiden antoon. Portfolio toimitetaan myös aineenopettajalle tutustumista varten harjoittelun alussa. Harjoittelukoulun lehtoreiden luokkakohtaisia tai luokkataso-kohtaisia ryhmäohjausaiheita ovat opetussuunnitelma ja opetusaiheiden antaminen harjoittelujakson yleissuunnittelu, oppituntien suunnittelu henkilökohtaisten harjoittelutavoitteiden laatiminen seuraamiselle asetettavat tavoitteet erilaiset pedagogiset mallit oppimisen tukena oppimisen arviointi normaalikoulun tilat ja opetusvälineet, havainnollistaminen luokan oppilaat ja oppijakeskeisyys luokan opetuksessa seuratut oppitunnit, esiin nousseet havainnot ja kysymykset tvt:n opetuskäyttö omassa luokassa (ops) oppimisen tuki (amka-tehtävä) tallenteiden arviointi jakson palautekeskustelu ohjaavan luokanopettajan johdolla oman luokan best practices Aineenopettajat antavat lisäksi ryhmäohjausta, jonka ajankohdista ja sisällöistä ilmoitetaan erikseen. Myös didaktiikan lehtorit antavat ohjausta oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Ilmoitettuihin ainekohtaisiin didaktiikan lehtorin ryhmäohjauksiin on osallistuttava.

9 10.2 Teemaseminaarit ja ainedidaktiset seminaarit Kaikille harjoitteluun osallistuville järjestetään teemaseminaareja seuraavasti: Info ma klo 9.00 opettajien kokoushuone, Heli Lepistö Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ja johtaminen, oppimiskäsitys, oppimisympäristö, työtavat, ti klo 8.00 Heli Lepistö, ma-luokka Matematiikka/Äidinkieli ja kirjallisuus pääaineena ti Päivi Vilska ja Tapio Nenonen 6a-luokka Oppilaan tuen portaat ma Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho 5a-luokka Asiaa arvioinnista ke 2.4. klo Pirkko Valkonen, 3a-luokka Yhteinen loppuseminaari ja best practices ma klo , opettajien kokoushuone 11. PALAUTTEET JA ARVIOINTI Opiskelija pitää harjoittelun aikana vapaamuotoista päiväkirjaa tai muutoin dokumentoi harjoitteluaan. Tarkoituksena on analysoida omaa työtä (esim. suunnittelu, aineenhallinta, havainnollistaminen, eriyttäminen, oppitunnin johtaminen, työtavat, oppilaiden oppimisen arviointi), luokan oppilaiden toimintaa ja saamaansa ohjausta. Tämä tukee itsearviointiraportin ja portfolion laatimista. Jokainen opetusharjoittelija saa arviointia toiminnastaan myös työpariltaan/ luokkaryhmän jäseneltä. Palaute voi olla suullista sekä kirjallista. Ohjauksissa sovitaan, mihin seikkoihin vertaisarvioinnissa kunkin harjoittelijan kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota. Vertaisarviointi toteutetaan siten, että kukin opiskelija valitsee laatimistaan henkilökohtaisista tavoitteista 2-3 sellaista, joihin erityisesti haluaa palautetta toisilta opetusharjoittelijoilta. Nämä kirjoitetaan näkyviin esim. joko omaan vertaisarviointivihkoon tai luokan yhteiseen vertaisarviointikansioon. Näitä säilytetään luokassa siten, että tunnin seuraaja voi sieltä tavoitteet lukea ja huomioida ne kirjoittaessaan ko. dokumenttiin palautetta seuraamastaan tunnista. Tunnin seuraajan tulee osallistua palautekeskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Kirjallista vertaispalautetta hyödynnetään itsearviointiraportissa. Jokainen opiskelija johtaa ainakin yhden arviointikeskustelun. Harjoittelujakson lopussa opiskelija arvioi omaa toimintaansa liitteenä olevien ohjaavien kysymysten avulla ja laatii tältä pohjalta itsearviointiraportin. Raportti liitettään kolmannen vuoden portfolioon.

10 Harjoittelujakson päätyttyä pidetään yhteinen loppuseminaari ma klo alkaen, paikka on opettajien kokoushuone. Palautekeskustelun tarkoituksena on - esitellä onnistuneita opetustilanteita opiskelijoiden best practises esitykset: valitaan joka luokkatasolta esitys (kesto n. 5 min) - koota harjoittelujakson kokemukset - palautekyselyn tulokset Perusharjoittelussa arvioitavat osiot ovat tavoitteellisuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus (kts. liite 4). Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätty tarkoittaa, että opetusharjoittelijalla on niin vakavia puutteita yhdessä tai useammassa arvioitavassa osiossa, että koko harjoittelujakso on uusittava. 12. PERUSHARJOITTELUUN LIITTYVÄÄ YLEISTÄ INFORMAATIOTA Ohjatuista harjoitteluista sekä niiden arvioinnista löytyy tarkempaa tietoa koulun kotisivuilla olevasta Opetusharjoittelun perusteet asiakirjasta. Normaalikoulun opetussuunnitelma löytyy myös koulun kotisivuilta. Koulun opetusmateriaalin käytöstä ja lainaamisesta sovitaan aina luokanlehtorin kanssa. Lainaamiset kirjataan materiaalikohtaisiin varauskansioihin. Lainaaja on vastuussa kaikesta lainaamastaan koulun opetusmateriaalista ja sen palauttamisesta. Luokkaa ja harjoittelua kohti on varattu 1000 monisteen kiintiö. Monistuskiintiön käytöstä vastaa luokanlehtori. Ohjaava opettaja hyväksyy oppilaille monistettavat materiaalit allekirjoituksellaan. Kopioitava materiaali jätetään vahtimestarille hyvissä ajoin, viimeistään pidettävää oppituntia edeltävänä arkipäivänä. Varmista, että kopioit laillisesti. Kopiointisäännöistä ja tekijäoikeuksista löydät tietoa osoitteesta: Koulun ulko-ovet ovat avoinna klo Perjantaisin ovet suljetaan klo Opiskelijat voivat ruokailla koulun ruokalassa klo Aterian hinta on 3.45/4.00. Ruokailun valvonnasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Normaalikoulun Makunorssi -ruokalasta vastaa Henry Pitkonen. Normaalikoulun atk-tukihenkilönä työskentelee Aleksi Komu. Virastomestarina Timo Makkonen ja toimistosihteerinä Maire Ruohoaho.

11 Timo Makkonen toimii myös koulun kirjastonhoitajana. Luokanlehtorit Kari Niittymäki ja Kimmo Nyyssönen toimivat atk-asioissa tukihenkilöinä oman toimensa ohella. Koulunkäyntiohjaajina toimivat Jaana Saarinen, Mira Räsänen ja Esa Turunen. Kouluterveydenhoidosta huolehtii terveydenhoitaja Sirkku Hoffren. Terveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Koulun johtavana rehtorina on Mikko Ripatti ja perusasteen rehtorina Heli Lepistö. Koulun yhteystiedot: Savonlinnan normaalikoulu PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5) Savonlinna puhelimet: internet: opettajainhuone kanslia johtava rehtori perusasteen rehtori sähköpostiosoitteet: Perusharjoitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti kääntyä ohjaavan luokanlehtorin puoleen. Opetusharjoittelusuunnitelmaa koskevat huomautukset, kysymykset ja ehdotukset osoitetaan lehtori Sanna Metsälälle Sairaustapauksissa opiskelija toimittaa poissaolostaan lääkärintodistuksen ohjaavalle opettajalle, jonka kanssa sovitaan korvaavuuksista. Muut poissaoloanomukset toimitetaan henkilökohtaisesti rehtori Mikko Ripatille.

12 LIITE 1 ITSEARVIOINTI Opiskelija laatii opettajaharjoittelustaan itsearviointiraportin (5-8 sivua fonttikoko 12 Times New Roman tai vastaava rivivälillä 1,5), jossa tarkastellaan omaa ammatillista kehitystä seuraavien viitteellisten kysymysten pohjalta. Itsearviointiraportin laadintaa varten opiskelijan tulee pitää henkilökohtaista päiväkirjaa tai tehdä muistiinpanoja harjoittelustaan ja suorittaa systemaattista itsearviointia pitämistään oppitunneista ja opetuksen seurannasta. Itsearviointiraportista keskustellaan harjoittelun ohjaajan johdolla ryhmäohjauksissa. Raportti toimitetaan ennen luokkakohtaista palautekeskustelua ohjaajalle, joka hyväksyy raportin osana harjoittelutoimintoja. Raportin jäsennys on vapaamuotoinen. OHJAAVAT KYSYMYKSET 1. Ammatilliset odotukset ja uskomukset Mitä odotuksia ja toiveita Sinulla oli harjoittelun suhteen? Millaista epävarmuutta tai pelkoja oli mielessäsi? Miten odotukset ja toiveet toteutuivat ja muuttuivat? Millaisia myönteisiä tai kielteisiä tuntemuksia koit harjoittelussa? Miten omat opetus- ja kasvatuskäsityksesi muuttuivat? 2. Ammatillinen ja persoonallinen minäkuva Käsitys itsestäsi opettajana - millainen opettajapersoona olet? Missä tunsit itsesi hyväksi ja varmaksi? (opettajan työn vahvuustekijät) Millaiseksi kuvailet omaa vastuunotto- ja tehtäviin sitoutumiskykyäsi? Arvioi itseohjautuvuus- ja itsearviointitaitojasi. Arvioi ryhmätyö- ja ihmissuhdetaitojasi. Muuttuivatko käsityksesi ammatillisesta minäkuvasta harjoittelun aikana? Miten? Mikä on alue tai ominaisuus, missä haluaisit kehittää itseäsi jatkossa? 3. Henkilökohtaiset tavoitteet/viralliset tavoitteet Mitä henkilökohtaisia tavoitteita asetit harjoittelulle? Miten saavutit asettamasi tavoitteet ja mitkä ovat ne kriteerit, joilla arvioit omaa menestymistäsi? 4. Merkittävät oppimiskokemukset Mitkä olivat merkittävimmät oppimiskokemuksesi harjoittelussa? Mikä niistä teki merkittäviä ja miten ne muuttivat ajatteluasi tai toimintaasi? Mitä opit? 5. Työtavat/opetusmenetelmät/Pedagogiset mallit - Millaisia työtapoja/opetusmenetelmiä/pedagogisia malleja käytit omassa opetuksessasi? Miksi? Miten onnistuit oppimisympäristöjen rakentamisessa? Mitä uutta opit oppimisesta ja työtavoista /opetusmenetelmistä?

13 6. Yhteistyö ja vuorovaikutus Miten arvioisit omaa yhteistyötäsi ja vuorovaikutusta suhteessa ohjaajiin, muihin harjoittelijoihin ja oppilaisiin? Mikä merkitys yhteistyöllä oli ammatillisessa kasvussa?

14 LIITE 2 AMMATILLISEN KASVUN VÄLITEHTÄVÄ 8, Oppimisen tuki 1. Tutustu normaalikoulun kotisivuilla perusopetuksen opetussuunnitelman erityisopetus-osaan. 2. Tutustu Kolmiportaisen tuen kaavioon, joka on harjoittelusuunnitelman liitteenä (liite 5). 3. Kirjaa harjoitteluluokkasi yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tukikäyntöjä luokan arjessa. Harjoittelun ohjaajat antavat lisätietoja. 4. Pohdi, mitä muita keinoja opettajalla on tukea luokkansa oppilaiden toimintaa esim. sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys. 5. Kirjoita välitehtävä 8 tekstimuotoon. Valmistaudu esittelemään havaintosi oman luokan ryhmäohjauksessa. PALAUTA TEHTÄVÄ SEKÄ HARJOITTELUASI OHJAAVALLE OPETTAJALLE ETTÄ AMKA-RYHMÄSI VETÄJÄLLE.

15 LUOKKA- JA AINEJAOT Luokka ja ohjaaja opiskelijat orientoiva aineet 1a Merja Kuosmanen Saara Löppönen Mika Löytämäki Matias Palm 3a KrVe 3a KrVe 3a Krve ai, ks ai, ku ma, li 3a Pirkko Valkonen Mika Anttila 2a MeKu ma, li 5a Kristiina Vesala Erno Vähänen Elina Silverang Veli-Matti Jokinen Lauri Hanhela 3a MeKu 3a MeKu 3b PäVi 2b Niur ai, ks (tn) ai, lit ai, ku ma, tn

16 PERUSHARJOITTELUSSA ARVIOITAVAT OSIOT: LIITE 4 tavoitteellisuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus 1. Tavoitteellisuus a. opetustyön suunnittelutaidot b. oppilaiden oppimistavoitteiden asettaminen c. omien oppimistavoitteiden asettaminen d. realististen kasvatus- ja opetustavoitteiden asettaminen e. oppilaille asetettujen tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen f. muiden opetusharjoittelijoiden tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen g. omien tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen 2. Vastuullisuus a. yksittäis- ja ryhmäohjauksiin osallistuminen b. opetuksen suunnittelu kirjallisesti ja suunnitelmien esittäminen ennalta c. oppituntien pitäminen ja opetusjärjestelyistä huolehtiminen d. muut harjoittelun toimintasuunnitelmassa yksilöidyt tehtävät 3. Vuorovaikutus Vuorovaikutus oppilasryhmän kanssa a. oppilasryhmään tutustuminen b. dialogi eri opetus- ja kasvatustilanteissa c. asiallinen ja johdonmukainen ilmaisu d. selkeiden toimintaohjeiden anto e. oppilaiden motivointi ja aktivointi f. myönteisen ilmapiirin luominen g. oppimisen johtaminen ja ohjaaminen Vuorovaikutus ohjausryhmän kanssa g. halu ja kyky rakentavaan yhteistyöhön ohjaajien ja harjoitteluryhmän kanssa h. taito antaa ja ottaa vastaan monipuolista palautetta 4. Asiantuntemus a. kyky hyödyntää tarkoituksenmukaisesti lasten tai oppilaiden iän, tason ja ryhmän mukaan soveltuvia sisältöjä b. opettamisen ja opetettavan aineen perustietojen ja taitojen hallitseminen c. kyky soveltaa opettaja- ja lapsi/oppilaskeskeisiä menetelmiä ja rakentaa tavoitteellista oppimista tukevia oppimisympäristöjä d. kyky käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä

17 KOLMIPORTAINEN TUKI LIITE 5

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20).

Perusopetuksessa tullaan käyttämään niitä oppilashuollon lomakkeita, jotka koululautakunta hyväksyi kokouksessaan 17.3.2011 ( 20). MASKUN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Luvut 1,2,3,4,5 ja 8 Sisältö 1 OPETUSSUUNNITELMA.2 2 OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT 2 3 OPETUKSEN TOTEUTTAMINEN 3 4 OPPIMISEN JA KOULUN TUKI ETENEE PORTAITTAIN...5

Lisätiedot

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma

Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielisen perusopetuksen opetussuunnitelma Loviisan suomenkielinen jaosto, 07.03.2012 Koulutuspäällikön hyväksymä muutos kappale 5.4, 14.10.2014, 104 Sisällysluettelo sivu 1 Loviisan kaupungin

Lisätiedot

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat

Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio. 3.4 Opetusmenetelmät ja työtavat Turun kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelman kuntakohtainen osio TURUN KAUPUNKI Opetuslautakunnan suomenkielinen jaosto 31.3.2004 päivitetty 8.10.2008 päivitetty 16.9.2010 päivitetty 2.2.2011 Seuraavassa

Lisätiedot

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PORNAISTEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 2004 PÄIVITETTY 2011 SISÄLLYS 1. Esipuhe......5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT... 6 2.1 Perusopetuksen arvopohja... 6 2.2 Perusopetuksen toiminta-ajatus

Lisätiedot

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ILMAJOEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 69 2.6.2004 Muutokset: - 10.5.2005 39-22.11.2005 92-28.3.2006 25-23.5.2006 33-12.12.2006 88-22.5.2007 50-28.11.2007 81-15.6.2011 100-17.9.2014

Lisätiedot

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014

SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 SEINÄJOEN YHTEISKOULUN OPETUSSUUNNITELMA 2014 1. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN PERUSPERIAATTEET 4 2. SEINÄJOEN YHTEISKOULUN ARVOPOHJA, TEHTÄVÄ JA TOIMINTA-AJATUS 4 3. OPPIMISYMPÄRISTÖ 5 3.1. Opetusjärjestelyt

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN PERUSTEIDEN MUUTOKSET JA TÄYDENNYKSET 2010 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Määräykset ja ohjeet 2011:20 Opetushallitus Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset

Lisätiedot

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO

ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO Espoon kaupunki Suomenkielisen opetuksen tulosyksikkö ESPOON SUOMENKIELISEN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLLYSLUETTELO 1. PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...3 1.1 Perusopetuksen arvopohja...3

Lisätiedot

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA TOHOLAMMIN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 01.08.2011 Kuva: Sara Jokela 6.lk Hyväksytty: Sivistyslautakunta 21.06.2011 51 Sisällysluettelo 1. OPETUSSUUNNITELMA...5 2. OPETUKSEN JÄRJESTÄMISEN LÄHTÖKOHDAT...6

Lisätiedot

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta

Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen. Sofia Joentakanen, 9 vuotta Raahen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma vuosiluokille 1-9 1.8.2006 alkaen Sofia Joentakanen, 9 vuotta Opetussuunnitelman käyttäjälle Opetussuunnitelma on laadittu ja päivitetty vuosiluokille

Lisätiedot

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO

HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA. Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO HELSINGIN RANSKALAIS-SUOMALAISEN KOULUN OPETUSSUUNNITELMAN YLEINEN OSA Johtokunnan hyväksymä 16.05.2005 ja täsmentämä 8.6.2011 SISÄLLYSLUETTELO 1. KOULUN TEHTÄVÄ JA ARVOPERUSTA... 1 1.1. Helsingin ranskalais-suomalainen

Lisätiedot

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI

Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI Mankkaan koulun opetussuunnitelma 2011 MANKKAAN METODI ARVOT Arvot viitoittavat ihmisen tietä. Tarvitsemme henkisessä kasvussamme tietämystä eettisissä ja moraalisissa kysymyksissä, tietoa oikeasta ja

Lisätiedot

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014

HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 HIRVELÄN KOULU OPETUSSUUNNITELMA 2014 Hirvelän koulu - se ainoa oikea Sisällysluettelo c1. Yleistä... 4 2. Arvopohja ja toiminta-ajatus... 4 3. Yleiset kasvatuksen ja opetuksen tavoitteet... 5 4. Kieliohjelma...

Lisätiedot

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu Perusopetuksen opetussuunnitelma Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 3-8 luokilla 1.8.2005 ja 9. luokalla 1.8.2006 Hyväksytty Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun johtokunnan

Lisätiedot

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen

Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen Mynämäen kunnan 1.-9. luokkien opetussuunnitelma 1.1.2011 alkaen SISÄLTÖ sivu JOHDANTO 4 1. Opetussuunnitelma 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 5 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. Opetuksen järjestämisen

Lisätiedot

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö

RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. 1. luku Opetussuunnitelma. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö RUOVEDEN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1. luku Opetussuunnitelma 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 2.1 Perusopetuksen

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela

Tyrnävän kunnan. LUONNOS ehdotus. 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 1 Tyrnävän kunnan tuksen opetussuunnitelma LUONNOS ehdotus 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 vs. sivistysjohtaja Jouni Kurkela 2 Sisältö 1. Johdanto... 8 Muutokset... 8 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LIMINGAN KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SISÄLTÖ 1. Opetussuunnitelma... 5 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen... 5 1.2. Opetussuunnitelman sisältö... 5 2. Opetuksen

Lisätiedot

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA

KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 1 KARVIAN KUNNAN 1-9-LUOKKIEN OPETUSSUUNNITELMA 2003 / 2004 Uudistettu 2011 2 Sisällysluettelo 1 OPETUSSUUNNITELMA... 4 1.1 OPETUSSUUNNITELMAN LAATIMINEN... 4 1.2 OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ... 4 2 OPETUKSEN

Lisätiedot

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma

Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Haminan kaupungin esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelma Sisällys 1 1. Opetussuunnitelma 3 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 3 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 3 2. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5

1. luku Opetussuunnitelma 4. 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5. 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 5 PERUSOPETUKSEN VUOSILUOKKIEN 1-9 OPETUSSUUNNITELMA Vesilahden kunta 1. luku Opetussuunnitelma 4 1.1 Opetussuunnitelman laatiminen 4 1.2 Opetussuunnitelman sisältö 5 2. luku Opetuksen järjestämisen lähtökohdat

Lisätiedot

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma

Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma Lumijoen kunta Lumijoen peruskoulun opetussuunnitelma 26.2.2008 Sivistyslautakunta Päivitys 7.6.2011 Sivistyslautakunta Muutokset ja täydennykset Sisällysluettelo 1. Opetuksen järjestämisen lähtökohdat...

Lisätiedot

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA NIVALAN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Siv.ltk. 9.6.2004 87 (Siv.ltk. 18.11.2004 127, tarkennus) (Siv.ltk. 30.12.2004 138, tarkennus) (Siv.ltk. 25.8.2005 89, tarkennus) (Siv.ltk. 21.6.2006 64)

Lisätiedot

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA LOHJAN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Muutokset hyväksytty 25.5.2011 Sisällysluettelo: 1 JOHDANTO... 3 1.1 OPETUSSUUNNITELMIEN MERKITYS... 3 1.2 ESIOPETUS... 4 1.3 PERUSOPETUKSEN JÄRJESTÄMINEN...

Lisätiedot

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA ÄHTÄRIN KAUPUNKI PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Ähtärin sivistyslautakunta 22.06.2011 44 OPETUSHALLITUS ÄHTÄRIN KAUPUNKI ÄHTÄRIN KAUPUNGIN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 1.8.2011 1. luku Opetussuunnitelma

Lisätiedot

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma

Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 1 Tyrnävän kunnan perusopetuksen opetussuunnitelma 25.5.2011 Sivistyslautakunta 9.6.2011 85, Päivitetty 13.10.2011 128 Päivitetty 3.4.2014 60 Päivitetty 15.5.2014 79 2 Sisältö 1. Johdanto 8 Muutokset 8

Lisätiedot

Harjoittelun käsikirja

Harjoittelun käsikirja Harjoittelun käsikirja Ohjeita opiskelijalle, harjoittelun ohjaajalle ja ohjaavalle opettajalle Humakin amk-perustutkinot Hyväksytty joulukuussa 2013 Opintoprosessiryhmä Sisällys 1 Humak lyhyesti... 3

Lisätiedot

HONKAJOEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille

HONKAJOEN KUNTA. Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille HONKAJOEN KUNTA Perusopetuksen opetussuunnitelma 3. 9. luokille 15.12.2004 22.8.2011 Sisällysluettelo PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA 4 Johdanto 4 Opetuksen järjestämisen lähtökohdat 4 Perusopetuksen

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman

Perusopetuksen opetussuunnitelman Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 Pudasjärvi sininen ajatus - vihreä elämys Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset 2010 4. Oppimisen

Lisätiedot

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA

SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA SOTKAMON KUNNAN PERUSOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Hyväksytty Sivistystoimen lautakunta 14.6.2004 86 Voimassa 3. - 7. luokilla 1.8.2004 alkaen 8. luokilla

Lisätiedot