PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA"

Transkriptio

1 PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA maalis-huhtikuu 2014

2 vko 11 -Suunnittelu -Opetuksen seuraaminen ma Info klo 9.00 opettajien kokoustila, normaalikoulun opettajanhuone Läsnäolo välttämätön. ti Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ja johtaminen klo ke Talviliikuntapäivä to pe vko 12 -Toteutus/ Seuraaminen vko 13 -Toteutus ma Kulttuuriviikko alkaa ma Oppilaan tuen portaat - seminaari ma ti Äidinkieli/matematiikka pääaineena seminaari klo a-luokka ke to pe ti ke to pe vko 14 -Toteutus vko 15 -Toteutus ma ti 1.4. ke 2.4. Asiaa arvioinnista seminaari klo 14.15, 3aluokka to 3.4. pe 4.4. ma 7.4. ti 8.4. ke 9.4. to pe vko 16 -Toteutus ma ti ke to pääsiäishartaus pe Pitkäperjantai vko 17 -Toteutus ma pääsiäispäivä ti ke to pe vko 18 -Toteutus ma ti ke to 1.5. Vappu pe 2.5. Harjoittelun suunnittelu: viikko 11 Harjoittelun toteutus: viikot Harjoittelun laajuus: 7 opintopistettä Muuta huomioitavaa: Talviliikuntapäivä 12.3./ Kulttuuriviikko

3 1. TAVOITTEET Perusharjoittelussa: 1. Opiskelija soveltaa opettamisen oppilas- ja opettajakeskeisiä perustaitoja. 2. Opiskelija osaa käyttää koulukohtaista opetussuunnitelmaa sekä laatia jakso- ja tuntisuunnitelmia. 3. Opiskelija osaa valita tarkoituksenmukaisia opetusmalleja ja oppimista edistäviä menetelmiä ottaen huomioon erilaiset oppijat. 4. Opiskelija tulee tietoiseksi omista vuorovaikutustaidoistaan ja kykenee analysoimaan niitä erilaisissa oppimis- ja kasvatustilanteissa, opiskelijakollegoittensa kanssa sekä opetusharjoittelun ohjaustilanteissa. 2. EDELLYTYKSET Luokanopettajien koulutus: Seuraavat opintojaksot: Kasvatus ja kehitys elämänkulussa 4op, Opetuksen suunnittelu ja johtaminen 4op, Kehitys ja oppiminen 3op, Opetuksen ja oppimisympäristöjen suunnittelu ja arviointi 3op, Tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön perusteet 3op, Erityiskasvatus suomalaisessa kasvatus- ja opetusjärjestelmässä 3op, Alkukasvatus 3op, monialaisten opintojen yhteisten opintojen osuus (50 op) sekä orientoiva harjoittelu.

4 2 pääainetta väh 18t vastuupäivä väh 4t opetuksen seuranta koulun toiminta harj.koulu lehtorit didaktiikan lehtorit seuranta toteutus ja arviointi 3. HARJOITTELUN SISÄLTÖ Yhden opiskelijan osalta: seminaarit 12t Perusharjoittelu omatoiminen työ 90t oma opetus 24 t tavoitteellinen seuranta 21t eritysopetuksen seuranta 2t ohjauksiin osallistuminen 28t lu&ki, seuranta, toteutus ja arviointi 10t muut tehtävät omaa opetusta 24t - kahdessa pääaineessa (ai tai ma sekä taitoaine, tarvittaessa kolmas pääaine) yhteensä 18-20t - mikäli pääaineen tunnit eivät riitä, niistä 1-3 toteutetaan yhteisopetuksena parin kanssa siten, että valitaan sellainen pedagoginen malli, jossa kummallekin opettajalle riittää vastuullista opetusta - kokonaisen vastuutyöpäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista vastaaminen 4-6t. Päivä voi sisältää osin myös omien pääaineiden opetusta. tavoitteellista opetuksen seuraamista sekä koulun toimintaan perehtymistä 21t o pääaineiden (ma ja ai) seuraaminen o pääaineen pohjatunnit o eri luokkatasoilla pääaineen seuraaminen, yksi tunti yläkoulussa o luokan lehtorin antamia aiheita erityisopetuksen seuraamista 2t luokan lehtorin, aineenopettajan ja didaktiikan lehtoreiden yksittäis- ja ryhmäohjauksiin osallistumista 28t seminaareihin osallistumista 12t lukemaan ja kirjoittamaan opettamisen seuraaminen, toteutus ja arviointi 10t omatoimista työtä 90t

5 4. PERUSHARJOITTELUN TOIMINNAN KUVAUS Opetusharjoittelijat on sijoitettu 3-5 opiskelijan ryhmissä harjoitteluluokkiin. Opetusharjoittelija laatii henkilökohtaiset tavoitteet harjoittelulleen ennen harjoittelun käynnistymistä. Suunniteltavia ja toteutettavia opetustunteja on kahdessa oppiaineessa opetusharjoittelijaa kohti Pääaineena on kaikilla joko äidinkieli tai matematiikka. Tämän lisäksi jokaisella opetusharjoittelijalla on toinen harjoitteluaine, joka on taitoaine. Luokilla 3-6 opiskelijalla tarvittaessa voi olla kolmas pääaine, joka määritellään luokkakohtaisesti. Rinnakkaisluokkien harjoittelijoiden edellytetään tekevän yhteistyötä suunnittelussa ja toteutuksessa. Luokka-asteen äidinkielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan tunteja on lukujärjestysteknisesti sijoitettu samaan palkkiin. Samanaikaisuus mahdollistaa joustavat opetusjärjestelyt. Jokaisesta opetettavasta aineesta laaditaan jaksosuunnitelma, johon sisältyy integraatiota ja eriyttämistä. Jaksosuunnitelmasta tulee käydä ilmi yleiskuvaus opetuksen etenemisestä opetusvuoron aikana sekä luokkaa koskevat kasvatukselliset tavoitteet. Harjoittelussa käytetään ja kokeillaan monipuolisesti eri työtapoja (ainekohtaiset pedagogiset mallit, amkan välitehtävä 5). Nämä kirjataan jaksosuunnitelmaan. Opiskelija perehtyy oppimisen arviointiin sisällyttämällä jaksoon ja jaksosuunnitelmaan opettamiensa aineiden arviointiosuuden. Opiskelija laatii ja korjaa kokeen, testin tai kirjoitelman. Arviointi voi olla myös projektityön tai prosessin arviointi. Jaksosuunnitelmat jätetään ohjaajille sovittuun määräaikaan mennessä. Jaksosuunnitelma tulee olla hyväksytty ohjaajien taholta ennen harjoittelutuntien käynnistymistä. Yksittäisten oppituntien suunnitelmat laaditaan ohjaajien antamien ohjeiden mukaisesti ja jätetään ennakkoon tarkastettavaksi ohjaajan antamaan määräaikaan mennessä. Hyväksytty suunnitelma on edellytys oppitunnin pitämiselle. Ensimmäisille luokille sijoitetut harjoittelijat vastaavat lukemaan ja kirjoittamaan opetuksesta vastuuviikoittain harjoitteluluokissa. Muut opiskelijat osallistuvat toimintaan seuraamalla lukemisen opetusta vähintään kaksi tuntia sekä ovat mukana yhteisten harjoittelutuntien suunnittelussa ja toteutuksessa erillisen ohjeistuksen mukaan.

6 Harjoitteluun tulee sisältyä tieto- ja viestintäteknologian käyttöä opetuksessa. Perusharjoittelussa jokainen opiskelija osaa käyttää luokassa olevaa havainnollistamis-, av- ja opetusteknologiavälineistöä opetuksensa tukena (taulu, piirtoheitin, dokumenttikamera, dataprojektori, cd- ja dvd-soitin, tietokone, ipad, ym.). Vastuupäivä: Perusharjoittelun loppupuolella (vk 41-42) harjoittelija vastaa kokonaisen työpäivän suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioinnista. Työpäivä noudattaa harjoitteluluokan työjärjestystä, ellei ohjaavan opettajan kanssa sovita toisin. Työpäivä voi sisältää myös osin harjoiteltavien pääaineiden opetusta. Kaikkien harjoittelijoiden edellytetään olevan mukana luokan toiminnassa omaa vastuupäivää edeltävänä koulupäivänä. Opiskelija laatii harjoittelujaksosta itsearviointiraportin. Raporttiin sisällytetään pedagogisten mallien valintojen perusteet sekä arviointi niiden toimivuudesta. Raportin kirjoittamisen ohjeet ovat liitteenä 1. Ammatillisen kasvun välitehtävä annetaan ja sen aineisto kootaan harjoittelun aikana. Ks. kohta 7, Erityisopetukseen perehtyminen. 5. LUKEMAAN JA KIRJOITTAMAAN OPETTAMINEN Perusharjoittelun yhteydessä harjoitellaan myös lukemaan ja kirjoittamaan opettamista. Tästä järjestetään erilliset perehdyttämis- ja koontaseminaarit. Asiasta tiedotetaan erikseen viikolla 10 sähköpostitse. 6. OPETUKSEN SEURAAMINEN Harjoitteluun kuuluu tavoitteellista opetukseen perehtymistä ja seuraamista vähintään 21 tuntia. Näistä 5 tuntia seurataan pääaineita muilla luokkaasteilla ja ainakin yksi tunti yläkoulun puolella. Tavoitteellinen seuraaminen kohdistuu oppitunnin rakenteeseen, opetusjärjestelyihin, työtapoihin, vuorovaikutukseen (kysymykset, oppilaiden huomioiminen yksilönä ja ryhmänä, ilmaisu), havainnollistamiseen, eriyttämiseen sekä oppimisen arviointiin. Tämän lisäksi voi olla luokkakohtaisia observointitehtäviä. Seuratuista tunneista keskustellaan ryhmäohjauksissa. Omaa opetusta edeltävä oppitunti (pohjatunti) on seurattava. Opiskelijat sopivat keskenään luokan oppilaiden jakamisen tutustumista ja

7 havainnointia varten. Tärkeää on, että kaikki luokan oppilaat tulevat observoiduiksi suunnitteluviikon aikana. Seuraamista varten harjoittelijat saavat täytettävän oppilaan observointilomakkeen. Seuraamiset kirjataan erilliseen seurantakorttiin ja varmennetaan ohjaavan opettajan nimikirjoituksella. Seurantakortti palautetaan harjoittelun lopussa normaalikoulun kansliaan. 7. OPPILAAN TUEN PORTAAT: YLEINEN, TEHOSTETTU JA ERITYINEN TUKI Opettajalla on vastuu opetusryhmän ja sen jokaisen oppilaan erilaisten lähtökohtien ja tarpeiden huomioonottamisesta opetuksessa. Oppimisessa ja koulunkäynnissä ilmeneviin tuen tarpeisiin vastataan opetusta eriyttämällä, opettajien yhteistyöllä ja opetusryhmiä joustavasti muuntelemalla. Tuen portaista järjestetään seminaari. Opetusharjoittelijat seuraavat perusharjoitteluvaiheessa erityisopetusta vähintään 2 tuntia. Seurantatunnit varataan etukäteen erityisopettajien ovissa olevista työjärjestyksistä. Seuraamaan voi tulla 1-2 opiskelijaa kerralla. Erityisopetusta antavat Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho (erityisopetustila) ja Katja Räisänen (4a). 8. OPETUSHARJOITTELIJAN MUUT TEHTÄVÄT Perusharjoitteluvaiheessa perehdytään myös opettajan varsinaisten oppituntien ulkopuoliseen työalueeseen seuraavien tehtävien osalta; - 3 välituntivalvontaan osallistuminen ohjaavan opettajan vuoroilla - koko koulun päivänavauksiin osallistuminen torstaisin klo osallistuminen vanhempainiltaan -mahdolliset teemapäivät (omassa luokassa tai yhdessä rinnakkaisluokan kanssa) - mahdolliset ilta-, yö- ja leirikoulut Oppituntien ulkopuolisista tehtävistä sovitaan tarkemmin ohjaustilaisuuksissa. Opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua yö- tai leirikouluihin, jos luokalla tällainen järjestetään. Näiden kustannuksista ja korvaavuuksista opetuksen osalta tiedotetaan erikseen.

8 9. OPPITUNTIEN TALLENTAMINEN 10. OHJAUS Jokainen harjoittelija huolehtii siitä, että häneltä nauhoitetaan kaksi oppituntia. Tallennettavat opetustilanteet merkitään jaksosuunnitelmaan. Arvioinnissa käytetään apuna sanattoman viestinnän arviointilomaketta sekä kuvanauhan arviointilomaketta. Opiskelija katsoo ensin itse kummankin tallenteen ja valitsee tallenteista toisen ryhmäohjaukseen. Tallenteista keskustellaan luokassa harjoittelevien opetusharjoittelijoiden ja ohjaajan kanssa yhdessä. Tallenteet toteutetaan yhteistyössä luokassa harjoittelevien kanssa Ohjauksen järjestäminen ja aihepiirit Ohjauksesta vastaavat harjoittelukoulun lehtorit ja opettajat sekä didaktiikan lehtori. Ohjaus käsittää yksittäis- ja ryhmäohjausta. Ohjaustilaisuudet ovat osa harjoittelutoimintoja, joten niissä läsnäolo on välttämätön. Kevään 2013 ammatillisen kasvun tutkiva essee/portfolio tuodaan ohjaavalle opettajalle aiheiden antoon. Portfolio toimitetaan myös aineenopettajalle tutustumista varten harjoittelun alussa. Harjoittelukoulun lehtoreiden luokkakohtaisia tai luokkataso-kohtaisia ryhmäohjausaiheita ovat opetussuunnitelma ja opetusaiheiden antaminen harjoittelujakson yleissuunnittelu, oppituntien suunnittelu henkilökohtaisten harjoittelutavoitteiden laatiminen seuraamiselle asetettavat tavoitteet erilaiset pedagogiset mallit oppimisen tukena oppimisen arviointi normaalikoulun tilat ja opetusvälineet, havainnollistaminen luokan oppilaat ja oppijakeskeisyys luokan opetuksessa seuratut oppitunnit, esiin nousseet havainnot ja kysymykset tvt:n opetuskäyttö omassa luokassa (ops) oppimisen tuki (amka-tehtävä) tallenteiden arviointi jakson palautekeskustelu ohjaavan luokanopettajan johdolla oman luokan best practices Aineenopettajat antavat lisäksi ryhmäohjausta, jonka ajankohdista ja sisällöistä ilmoitetaan erikseen. Myös didaktiikan lehtorit antavat ohjausta oman työsuunnitelmansa mukaisesti. Ilmoitettuihin ainekohtaisiin didaktiikan lehtorin ryhmäohjauksiin on osallistuttava.

9 10.2 Teemaseminaarit ja ainedidaktiset seminaarit Kaikille harjoitteluun osallistuville järjestetään teemaseminaareja seuraavasti: Info ma klo 9.00 opettajien kokoushuone, Heli Lepistö Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ja johtaminen, oppimiskäsitys, oppimisympäristö, työtavat, ti klo 8.00 Heli Lepistö, ma-luokka Matematiikka/Äidinkieli ja kirjallisuus pääaineena ti Päivi Vilska ja Tapio Nenonen 6a-luokka Oppilaan tuen portaat ma Sirpa Koivuniemi-Luoma-aho 5a-luokka Asiaa arvioinnista ke 2.4. klo Pirkko Valkonen, 3a-luokka Yhteinen loppuseminaari ja best practices ma klo , opettajien kokoushuone 11. PALAUTTEET JA ARVIOINTI Opiskelija pitää harjoittelun aikana vapaamuotoista päiväkirjaa tai muutoin dokumentoi harjoitteluaan. Tarkoituksena on analysoida omaa työtä (esim. suunnittelu, aineenhallinta, havainnollistaminen, eriyttäminen, oppitunnin johtaminen, työtavat, oppilaiden oppimisen arviointi), luokan oppilaiden toimintaa ja saamaansa ohjausta. Tämä tukee itsearviointiraportin ja portfolion laatimista. Jokainen opetusharjoittelija saa arviointia toiminnastaan myös työpariltaan/ luokkaryhmän jäseneltä. Palaute voi olla suullista sekä kirjallista. Ohjauksissa sovitaan, mihin seikkoihin vertaisarvioinnissa kunkin harjoittelijan kohdalla kiinnitetään erityistä huomiota. Vertaisarviointi toteutetaan siten, että kukin opiskelija valitsee laatimistaan henkilökohtaisista tavoitteista 2-3 sellaista, joihin erityisesti haluaa palautetta toisilta opetusharjoittelijoilta. Nämä kirjoitetaan näkyviin esim. joko omaan vertaisarviointivihkoon tai luokan yhteiseen vertaisarviointikansioon. Näitä säilytetään luokassa siten, että tunnin seuraaja voi sieltä tavoitteet lukea ja huomioida ne kirjoittaessaan ko. dokumenttiin palautetta seuraamastaan tunnista. Tunnin seuraajan tulee osallistua palautekeskusteluun mahdollisuuksien mukaan. Kirjallista vertaispalautetta hyödynnetään itsearviointiraportissa. Jokainen opiskelija johtaa ainakin yhden arviointikeskustelun. Harjoittelujakson lopussa opiskelija arvioi omaa toimintaansa liitteenä olevien ohjaavien kysymysten avulla ja laatii tältä pohjalta itsearviointiraportin. Raportti liitettään kolmannen vuoden portfolioon.

10 Harjoittelujakson päätyttyä pidetään yhteinen loppuseminaari ma klo alkaen, paikka on opettajien kokoushuone. Palautekeskustelun tarkoituksena on - esitellä onnistuneita opetustilanteita opiskelijoiden best practises esitykset: valitaan joka luokkatasolta esitys (kesto n. 5 min) - koota harjoittelujakson kokemukset - palautekyselyn tulokset Perusharjoittelussa arvioitavat osiot ovat tavoitteellisuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus (kts. liite 4). Harjoittelu arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty. Hylätty tarkoittaa, että opetusharjoittelijalla on niin vakavia puutteita yhdessä tai useammassa arvioitavassa osiossa, että koko harjoittelujakso on uusittava. 12. PERUSHARJOITTELUUN LIITTYVÄÄ YLEISTÄ INFORMAATIOTA Ohjatuista harjoitteluista sekä niiden arvioinnista löytyy tarkempaa tietoa koulun kotisivuilla olevasta Opetusharjoittelun perusteet asiakirjasta. Normaalikoulun opetussuunnitelma löytyy myös koulun kotisivuilta. Koulun opetusmateriaalin käytöstä ja lainaamisesta sovitaan aina luokanlehtorin kanssa. Lainaamiset kirjataan materiaalikohtaisiin varauskansioihin. Lainaaja on vastuussa kaikesta lainaamastaan koulun opetusmateriaalista ja sen palauttamisesta. Luokkaa ja harjoittelua kohti on varattu 1000 monisteen kiintiö. Monistuskiintiön käytöstä vastaa luokanlehtori. Ohjaava opettaja hyväksyy oppilaille monistettavat materiaalit allekirjoituksellaan. Kopioitava materiaali jätetään vahtimestarille hyvissä ajoin, viimeistään pidettävää oppituntia edeltävänä arkipäivänä. Varmista, että kopioit laillisesti. Kopiointisäännöistä ja tekijäoikeuksista löydät tietoa osoitteesta: Koulun ulko-ovet ovat avoinna klo Perjantaisin ovet suljetaan klo Opiskelijat voivat ruokailla koulun ruokalassa klo Aterian hinta on 3.45/4.00. Ruokailun valvonnasta sovitaan ohjaavan opettajan kanssa. Normaalikoulun Makunorssi -ruokalasta vastaa Henry Pitkonen. Normaalikoulun atk-tukihenkilönä työskentelee Aleksi Komu. Virastomestarina Timo Makkonen ja toimistosihteerinä Maire Ruohoaho.

11 Timo Makkonen toimii myös koulun kirjastonhoitajana. Luokanlehtorit Kari Niittymäki ja Kimmo Nyyssönen toimivat atk-asioissa tukihenkilöinä oman toimensa ohella. Koulunkäyntiohjaajina toimivat Jaana Saarinen, Mira Räsänen ja Esa Turunen. Kouluterveydenhoidosta huolehtii terveydenhoitaja Sirkku Hoffren. Terveydenhoitaja on koululla pääsääntöisesti maanantaisin, tiistaisin ja torstaisin. Koulun johtavana rehtorina on Mikko Ripatti ja perusasteen rehtorina Heli Lepistö. Koulun yhteystiedot: Savonlinnan normaalikoulu PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5) Savonlinna puhelimet: internet: opettajainhuone kanslia johtava rehtori perusasteen rehtori sähköpostiosoitteet: Perusharjoitteluun liittyvissä ongelmatilanteissa tulee ensisijaisesti kääntyä ohjaavan luokanlehtorin puoleen. Opetusharjoittelusuunnitelmaa koskevat huomautukset, kysymykset ja ehdotukset osoitetaan lehtori Sanna Metsälälle Sairaustapauksissa opiskelija toimittaa poissaolostaan lääkärintodistuksen ohjaavalle opettajalle, jonka kanssa sovitaan korvaavuuksista. Muut poissaoloanomukset toimitetaan henkilökohtaisesti rehtori Mikko Ripatille.

12 LIITE 1 ITSEARVIOINTI Opiskelija laatii opettajaharjoittelustaan itsearviointiraportin (5-8 sivua fonttikoko 12 Times New Roman tai vastaava rivivälillä 1,5), jossa tarkastellaan omaa ammatillista kehitystä seuraavien viitteellisten kysymysten pohjalta. Itsearviointiraportin laadintaa varten opiskelijan tulee pitää henkilökohtaista päiväkirjaa tai tehdä muistiinpanoja harjoittelustaan ja suorittaa systemaattista itsearviointia pitämistään oppitunneista ja opetuksen seurannasta. Itsearviointiraportista keskustellaan harjoittelun ohjaajan johdolla ryhmäohjauksissa. Raportti toimitetaan ennen luokkakohtaista palautekeskustelua ohjaajalle, joka hyväksyy raportin osana harjoittelutoimintoja. Raportin jäsennys on vapaamuotoinen. OHJAAVAT KYSYMYKSET 1. Ammatilliset odotukset ja uskomukset Mitä odotuksia ja toiveita Sinulla oli harjoittelun suhteen? Millaista epävarmuutta tai pelkoja oli mielessäsi? Miten odotukset ja toiveet toteutuivat ja muuttuivat? Millaisia myönteisiä tai kielteisiä tuntemuksia koit harjoittelussa? Miten omat opetus- ja kasvatuskäsityksesi muuttuivat? 2. Ammatillinen ja persoonallinen minäkuva Käsitys itsestäsi opettajana - millainen opettajapersoona olet? Missä tunsit itsesi hyväksi ja varmaksi? (opettajan työn vahvuustekijät) Millaiseksi kuvailet omaa vastuunotto- ja tehtäviin sitoutumiskykyäsi? Arvioi itseohjautuvuus- ja itsearviointitaitojasi. Arvioi ryhmätyö- ja ihmissuhdetaitojasi. Muuttuivatko käsityksesi ammatillisesta minäkuvasta harjoittelun aikana? Miten? Mikä on alue tai ominaisuus, missä haluaisit kehittää itseäsi jatkossa? 3. Henkilökohtaiset tavoitteet/viralliset tavoitteet Mitä henkilökohtaisia tavoitteita asetit harjoittelulle? Miten saavutit asettamasi tavoitteet ja mitkä ovat ne kriteerit, joilla arvioit omaa menestymistäsi? 4. Merkittävät oppimiskokemukset Mitkä olivat merkittävimmät oppimiskokemuksesi harjoittelussa? Mikä niistä teki merkittäviä ja miten ne muuttivat ajatteluasi tai toimintaasi? Mitä opit? 5. Työtavat/opetusmenetelmät/Pedagogiset mallit - Millaisia työtapoja/opetusmenetelmiä/pedagogisia malleja käytit omassa opetuksessasi? Miksi? Miten onnistuit oppimisympäristöjen rakentamisessa? Mitä uutta opit oppimisesta ja työtavoista /opetusmenetelmistä?

13 6. Yhteistyö ja vuorovaikutus Miten arvioisit omaa yhteistyötäsi ja vuorovaikutusta suhteessa ohjaajiin, muihin harjoittelijoihin ja oppilaisiin? Mikä merkitys yhteistyöllä oli ammatillisessa kasvussa?

14 LIITE 2 AMMATILLISEN KASVUN VÄLITEHTÄVÄ 8, Oppimisen tuki 1. Tutustu normaalikoulun kotisivuilla perusopetuksen opetussuunnitelman erityisopetus-osaan. 2. Tutustu Kolmiportaisen tuen kaavioon, joka on harjoittelusuunnitelman liitteenä (liite 5). 3. Kirjaa harjoitteluluokkasi yleisen, tehostetun ja erityisen tuen piirissä olevien oppilaiden tukikäyntöjä luokan arjessa. Harjoittelun ohjaajat antavat lisätietoja. 4. Pohdi, mitä muita keinoja opettajalla on tukea luokkansa oppilaiden toimintaa esim. sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys. 5. Kirjoita välitehtävä 8 tekstimuotoon. Valmistaudu esittelemään havaintosi oman luokan ryhmäohjauksessa. PALAUTA TEHTÄVÄ SEKÄ HARJOITTELUASI OHJAAVALLE OPETTAJALLE ETTÄ AMKA-RYHMÄSI VETÄJÄLLE.

15 LUOKKA- JA AINEJAOT Luokka ja ohjaaja opiskelijat orientoiva aineet 1a Merja Kuosmanen Saara Löppönen Mika Löytämäki Matias Palm 3a KrVe 3a KrVe 3a Krve ai, ks ai, ku ma, li 3a Pirkko Valkonen Mika Anttila 2a MeKu ma, li 5a Kristiina Vesala Erno Vähänen Elina Silverang Veli-Matti Jokinen Lauri Hanhela 3a MeKu 3a MeKu 3b PäVi 2b Niur ai, ks (tn) ai, lit ai, ku ma, tn

16 PERUSHARJOITTELUSSA ARVIOITAVAT OSIOT: LIITE 4 tavoitteellisuus, vastuullisuus ja vuorovaikutus 1. Tavoitteellisuus a. opetustyön suunnittelutaidot b. oppilaiden oppimistavoitteiden asettaminen c. omien oppimistavoitteiden asettaminen d. realististen kasvatus- ja opetustavoitteiden asettaminen e. oppilaille asetettujen tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen f. muiden opetusharjoittelijoiden tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen g. omien tavoitteiden, suunnitelmien ja työskentelyn monipuolinen arvioiminen 2. Vastuullisuus a. yksittäis- ja ryhmäohjauksiin osallistuminen b. opetuksen suunnittelu kirjallisesti ja suunnitelmien esittäminen ennalta c. oppituntien pitäminen ja opetusjärjestelyistä huolehtiminen d. muut harjoittelun toimintasuunnitelmassa yksilöidyt tehtävät 3. Vuorovaikutus Vuorovaikutus oppilasryhmän kanssa a. oppilasryhmään tutustuminen b. dialogi eri opetus- ja kasvatustilanteissa c. asiallinen ja johdonmukainen ilmaisu d. selkeiden toimintaohjeiden anto e. oppilaiden motivointi ja aktivointi f. myönteisen ilmapiirin luominen g. oppimisen johtaminen ja ohjaaminen Vuorovaikutus ohjausryhmän kanssa g. halu ja kyky rakentavaan yhteistyöhön ohjaajien ja harjoitteluryhmän kanssa h. taito antaa ja ottaa vastaan monipuolista palautetta 4. Asiantuntemus a. kyky hyödyntää tarkoituksenmukaisesti lasten tai oppilaiden iän, tason ja ryhmän mukaan soveltuvia sisältöjä b. opettamisen ja opetettavan aineen perustietojen ja taitojen hallitseminen c. kyky soveltaa opettaja- ja lapsi/oppilaskeskeisiä menetelmiä ja rakentaa tavoitteellista oppimista tukevia oppimisympäristöjä d. kyky käyttää monipuolisesti erilaisia arviointimenetelmiä

17 KOLMIPORTAINEN TUKI LIITE 5

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA

PERUSHARJOITTELUN TOIMINTAOHJELMA PERUSHRJOITTELUN TOIMINTOHJELM syksy 2012 http://snor.fi 1 Infotilaisuus -toimintasuunnitelman esittely ma 3.9.2012 klo 8.00 OKL sali 118 Peruskoulun perustunti opetuksen suunnittelu ma 3.9.2012 klo 10.00

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35 Normaalikoulun

Lisätiedot

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo

A-jakso: viikot B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti klo A-jakso: viikot 44 49 B-jakso: viikot 2 7 C-jakso: viikot 8-13 Aloitusluento ABC-jakson harjoittelijoille ti 25.10.2016 klo 12.30-14.00 paikka L302 1 A-jakson Infotilaisuus 25.10. 2016 klo 14.15 14.35

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki 8 Oppimisen ja koulunkäynnin tuki Tuen tarpeiden arviointi ja tarvittavan tuen tarjoaminen kuuluvat opettajan työhön ja kaikkiin opetustilanteisiin. Tuki rakennetaan opettajien sekä tarvittaessa muiden

Lisätiedot

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki

Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki Ohjaus- ja tukitoimia osana kolmiportaista tukea. Pedagogisten ratkaisujen malleja. Tukitoimi Yleinen tuki Tehostettu tuki Erityinen tuki eriyttäminen opetuksessa huomioidaan oppilaan opetusta voidaan

Lisätiedot

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Yhteiskunnalliset aineet

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Yhteiskunnalliset aineet HARJOITTELUSUUNNITELMA Yhteiskunnalliset aineet 2015-2016 Yleistä Opetusharjoittelu koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka ovat PEDA 4 Perusharjoittelu 6 op, PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op ja PEDA6 Laajentava

Lisätiedot

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Historia ja yhteiskuntaoppi

HARJOITTELUSUUNNITELMA. Historia ja yhteiskuntaoppi HARJOITTELUSUUNNITELMA Historia ja yhteiskuntaoppi 2015-2016 Yleistä Opetusharjoittelu koostuu kolmesta opintojaksosta, jotka ovat PEDA 4 Perusharjoittelu 6 op, PEDA5 Tutkiva harjoittelu 8 op ja PEDA6

Lisätiedot

Kansallinen seminaari

Kansallinen seminaari Kansallinen seminaari Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen tutkintovaatimukset Matemaattis- luonnontieteellisten aineiden didaktiikka luokanopettajakoulutuksessa

Lisätiedot

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet

PORTFOLIO-OHJEET. 1. Periodi. Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet PORTFOLIO-OHJEET Lukuvuosi 2006-07 FyKeMaTT -aineet 1. Periodi portfolioryhmä, keskustelu, kirjoitus (2-3 sivua) Palautuspäivä: ennen keskustelua tai viimeistään 20.10.2006 klo 16:00 Perusharjoittelun

Lisätiedot

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2

SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2 SAVONLINNAN NORMAALIKOULU H 2 [Koulun yhteystiedot: Savonlinnan normaalikoulu PL 86 (Kuninkaankartanonkatu 5) 57100 Savonlinna Yhteystiedot ja lisätietoja löytyy osoitteesta: http://snor.fi ] SNOR University

Lisätiedot

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2

Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Sisällys Toimintasuunnitelman laatiminen... 2 Oppimisympäristön ja pedagogisen toiminnan kuvaus... 2 Laaja-alainen osaaminen... 2 Oppimiskokonaisuudet, teemat, projektit... 3 Toiminnan dokumentointi ja

Lisätiedot

OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1

OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1 OKLP515 OPETUSHARJOITTELU 1 4op. Itseymmärryksestä vuorovaikutukseen lukuvuosi 2011 2012 TAVOITTEET (OPS) Itseymmärryksestä vuorovaikutukseen Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa havainnoida luokkayhteisön

Lisätiedot

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014

Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 Ohjatun perusharjoittelun tiedotustilaisuus syksy 2014 HY:n Viikin normaalikoulu 20.10.2014 Reijo Honkanen, rehtori Käyttäytymistieteellinen tiedekunta Tervetuloa Viikin norssiin Viikin normaalikoulussa

Lisätiedot

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta

OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta OPS2016 painottaa toimintakulttuurin muutosta, projektitutkija 2.11.2016 OPS2016 Muovaa käsitystä oppimisesta Oppimisen ilo Oppijan aktiivinen rooli, ongelmanratkaisutaidot Monipuoliset oppimisympäristöt

Lisätiedot

KORKEAKOULUOPETTAJAN OPETUSHARJOITTELU 1 ja 2, 14 op. A KORKEAKOULUOPETTAJAN OPETUSHARJOITTELU 1, 11 op

KORKEAKOULUOPETTAJAN OPETUSHARJOITTELU 1 ja 2, 14 op. A KORKEAKOULUOPETTAJAN OPETUSHARJOITTELU 1, 11 op KORKEAKOULUOPETTAJAN OPETUSHARJOITTELU 1 ja 2, 14 op A100307 KORKEAKOULUOPETTAJAN OPETUSHARJOITTELU 1, 11 op Opetusharjoittelu 1:n tarkoituksena on harjoittelijan opettajaidentiteetin kasvu ja hänen persoonallisen

Lisätiedot

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos

Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä. Pirjo Koivula Opetusneuvos Sanallinen arviointi ja hyviä normien mukaisia arviointikäytänteitä Pirjo Koivula Opetusneuvos 12 Sanallinen arviointi 2 Arviointi lukuvuoden päättyessä Opintojen aikainen arviointi sisältää myös oppimisprosessin

Lisätiedot

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio

7.3 Tehostettu tuki Pedagoginen arvio 7.3 Tehostettu tuki Oppilaalle, joka tarvitsee oppimisessaan tai koulunkäynnissään säännöllistä tukea tai samanaikaisesti useita tukimuotoja, on pedagogiseen arvioon perustuen annettava tehostettua tukea

Lisätiedot

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti

H1 Orientoiva harjoittelu Heli Lepistö Mikko Ripatti H1 Orientoiva harjoittelu 7.11. 2.12.2016 Heli Lepistö Mikko Ripatti Faktoja normaalikoulusta 369 oppilasta keskimääräinen luokkakoko 21 oppilasta 27 opettajaa, joista kolmasosa aineenopettajia 7 kaupungin/muun

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät Sivistystoimiala 10.8. Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä Kaikki vastaajat

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT

KOTIEN OPS-OPAS. OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan ARVOT KOTIEN OPS-OPAS OPS = opetussuunnitelma, jossa kerrotaan - mitkä arvot ohjaavat koulun toimintaa - millainen oppimiskäsitys ohjaa oppimista - mitä milläkin vuosiluokalla opiskellaan - miten opiskellaan

Lisätiedot

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa

Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Painotettu opetus ja erityinen tuki opetussuunnitelman perusteissa Ops-koordinaattori Tuija Vänni 16.3.2016 Vänni 2016 1 4.3: Eriyttäminen opetussuunnitelman perusteissa ohjaa työtapojen valintaa perustuu

Lisätiedot

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen,

Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, Anu Hartikainen-Ahia Luonnontieteiden, erityisesti biologian ja maantieteen, pedagogiikan lehtori Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto Filosofinen tiedekunta Itä-Suomen yliopisto Anu.hartikainen@uef.fi

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso Kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

1. Oppimisen arviointi

1. Oppimisen arviointi 1. Oppimisen arviointi Koulu vaikuttaa merkittävästi siihen, millaisen käsityksen oppilaat muodostavat itsestään oppijana ja ihmisenä. Arviointi ohjaa ja kannustaa oppilasta opiskelussa sekä kehittää oppilaan

Lisätiedot

SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014

SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014 9.1.2014 (päivitetty) SYVENTÄVÄ HARJOITTELU 2014 www.snor.fi Sivu 1 Sisällysluettelo 1 TAVOITTEET ja LAAJUUS... 3 1.1 Syventävän harjoittelun suoritettuaan opiskelija... 3 1.2 Laajuus... 3 2 TÄRKEÄT PÄIVÄMÄÄRÄT...

Lisätiedot

OPETTAJAHARJOITTELUSUUNNITELMA Tampereen normaalikoulu Matemaattiset aineet Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka

OPETTAJAHARJOITTELUSUUNNITELMA Tampereen normaalikoulu Matemaattiset aineet Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka Päivitetty 15.9.2011 OPETTAJAHARJOITTELUSUUNNITELMA Tampereen normaalikoulu Matemaattiset aineet 2011-2012 Matematiikka, fysiikka, kemia ja tietotekniikka Yleistä Opettajaharjoittelu koostuu neljästä opintojaksosta:

Lisätiedot

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22

Sisällys. Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Sisällys Lukijalle...12 Johdanto...16 Ajattelutehtävä kokeiltavaksi... 18 1 Arvot, ihmiskäsitys ja oppimiskäsitys... 20 Mitä opetussuunnitelman perusteissa sanotaan?... 22 Mitä tästä voisi ajatella?...

Lisätiedot

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan

Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan Tervetuloa Halkokarin koulun vanhempainiltaan 5.9.2016 Opetussuunnitelma = OPS Opetussuunnitelma on suunnitelma siitä, miten opetus järjestetään. Se on kaiken koulun opetuksen ja toiminnan perusta. Opetussuunnitelmassa

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus PERUSTAVAN HARJOITTELUN OHJEISTO 1.8.2016-2330406 Perustava harjoittelu (7 op) Harjoittelun lähtökohdat Harjoittelupaikat: Päiväkotien

Lisätiedot

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen

Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Etusijalla oppiminen ideoita lukion pedagogiseen kehittämiseen Lukiopäivät 11.-12.11.2015 Eija Kauppinen, Kimmo Koskinen, Anu Halvari & Leo Pahkin Perusteiden oppimiskäsitys (1) Oppiminen on seurausta

Lisätiedot

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Helsingin normaalilyseo Ohjatun perusharjoittelun opetussuunnitelma (HarOps) yleinen osa Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Ohjatussa perusharjoittelussa opiskelija soveltaa kasvatustieteessä

Lisätiedot

OPETUSHARJOITTELU 1, 5op. Lukuvuosi Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030)

OPETUSHARJOITTELU 1, 5op. Lukuvuosi Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030) OPETUSHARJOITTELU 1, 5op. Lukuvuosi 2016-2017 Osaaminen ja asiantuntijuus (KTKP030) Opetusharjoittelu jatkuu läpi lukuvuoden 2016-2017 Ole paikalla: Rehtorin tunti 12.10. kello 14.30-16.00 alakoulun ruokalassa

Lisätiedot

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä

Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa Sodankylä Laaja-alainen osaaminen ja monialaiset oppimiskokonaisuudet uusissa opetussuunnitelman perusteissa 5.9.2015 Sodankylä Opetusneuvokset Aija Rinkinen ja Anneli Rautiainen Opetushallitus Mistä tulemme? Minne

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu

INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija. Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO- Innovatiivinen ja taitava oppija Jaana Anttonen Oulun normaalikoulu INTO-hankkeen tarkoitus Kehittää käsityön opetuksessa innovatiivista ajattelua ja taitavaa oppimista tukevaa pedagogista toimintaa

Lisätiedot

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k

Huoltajapalautekysely_suruen (2012) Iivisniemen koulu k Huoltajapalautekysely_suruen (0) Iivisniemen koulu k 0 0..0 Osa-alueiden keskiarvot,,,,,8,7,8,,,,,,,,, Kaikki Osa-alueiden keskiarvot,,,,,,,,,,8,8,7,,,, Kaikki Johtaminen. Koulun rehtori johtaa kasvatus-

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki

Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa. Ops-työpajakoulutus Helsinki Oppimisen arviointi uusissa opetussuunnitelman perusteissa Ops-työpajakoulutus 21.10.2015 Helsinki Perusopetuslaki 628/1998 22 Oppilaan arviointi Oppilaan arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannustamaan

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA

TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA TERVEISET OPETUSHALLITUKSESTA Oppimisen ja osaamisen iloa Uudet opetussuunnitelmalinjaukset todeksi Irmeli Halinen Opetusneuvos Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPPIMINEN OPETUS JA OPISKELU PAIKALLISET

Lisätiedot

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44

Vastausten määrä: 87 Tulostettu :39:44 Vastausten määrä: 87 Tulostettu 30.4.2015 8:39:44 Poiminta Koulu = 12 (Riihikallion koulu) Taustatiedot Koulu Riihikallion koulu 87 100% Vastausten määrä: 87 Yleistä 1. Koulun jokapäiväinen toiminta on

Lisätiedot

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN

LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN LAAJA-ALAINEN OSAAMINEN JA HYVÄ OPETTAMINEN Mitä laaja-alainen osaaminen tarkoittaa? Mitä on hyvä opettaminen? Miten OPS 2016 muuttaa opettajuutta? Perusopetuksen tavoitteet ja laaja-alainen osaaminen

Lisätiedot

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA

POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA 1 POHJANKARTANON KOULU LISÄLUOKKAOPISKELIJAN HENKILÖKOHTAINEN OPPIMISSUUNNITELMA OPISKELUPAIKKATIEDOT Pohjankartanon koulu Suvantokatu 1 90140 OULU Puhelinnumerot Opettajainhuone 08 5571476 Kanslia 08

Lisätiedot

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen

Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen Joustavien opetusjärjestelyiden kehittäminen - oppilaslähtöinen näkökulma Helsinki 27.4.2012 Marja Kangasmäki Kolmiportainen tuki Erityinen tuki Tehostettu tuki Yleinen tuki Oppimisen ja koulunkäynnin

Lisätiedot

Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012

Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012 Miten jalkauttaa kolmiportaista tukea opiskelijoille? enorssi-ohjauskoulutus Kehittämistehtävä Hennariikka Kangas Kevät 2012 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden muutokset ja täydennykset (2010):

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa

Tervetuloa lukioon. Aloitusinfoa Tervetuloa lukioon Aloitusinfoa Ryhmänohjaaja Päivi Franzon Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse: paivi.franzon@edukouvola.fi Koulupäivän aikana voit yrittää myös puhelimitse opettajainhuone: 020 615

Lisätiedot

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä

Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Monialaisten oppimiskokonaisuuksien arviointi on yhteistyötä Leena-Maija Niemi vararehtori, OPS-koordinaattori Kasavuoren koulu, vl7-9 29.11.2016 Oppijasta kasvaa vuorovaikutukseen kykenevä ja osallistuva,

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen

Opetussuunnitelmat. uudistuvat Tarja Ruohonen Opetussuunnitelmat uudistuvat 2016 Tarja Ruohonen OPS-uudistuksen tavoitteita: Kasvun ja oppimisen jatkumon vahvistaminen Rakennetaan olemassaoleville vahvuuksille Määritellään kasvatustyötä ja toimintakulttuurin

Lisätiedot

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS

ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osasto/savonlinnan kampus LASTENTARHANOPETTAJAKOULUTUS VALMISTAVAN HARJOITTELUN OHJEISTO 1.8.2016-2330409 Valmistava harjoittelu

Lisätiedot

Tervetuloa Hannunniitun kouluun!

Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Tervetuloa Hannunniitun kouluun! Yhdessä kulkien, matkalla kasvaen, kaikesta oppien. - Saara Mälkönen 2015- PERUSOPETUS Perusopetuksen on annettava mahdollisuus monipuoliseen kasvuun, oppimiseen ja terveen

Lisätiedot

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus

Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus Oppimisen ja koulunkäynnin tuki mikä on muuttunut? Pirjo Koivula, opetusneuvos Opetushallitus 1 Tavoitteena - jokainen oppilas oppii mahdollisimman hyvin oman potentiaalinsa mukaan - oppilaan saama tuki

Lisätiedot

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen

OSALLISUUS. Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen OSALLISUUS Opetussuunnitelma 2016 Yksi tavoitteista on oppilaiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen Monipuoliset yhteistyökokemukset Oppilaiden osallistuminen suunnitteluun Oppilaskunta yhteistyön

Lisätiedot

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa

Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa Pedagogisen arvion ja pedagogisen selvityksen kirjaaminen esi- ja perusopetuksessa 12.10.2011 Pyhäntä 18.10.2011 Kestilä 3.11.2011 Rantsila Erityisluokanopettaja Pia Kvist Ohjaava opettaja Raisa Sieppi

Lisätiedot

Opettajan pedagogiset opinnot

Opettajan pedagogiset opinnot Opettajan pedagogiset opinnot Ainedidaktisten opintojen vertailu Opintojen rakenne (60 op) Yliopisto Kasvatustiede Ainedidaktiikka Harjoittelu 27 13 12 28 25 15 12 (+3?) 26 19 21 19 1 Ainedidaktiset kurssit

Lisätiedot

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri päivitetty 20.1.2016 1 Ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin työtehtävät Seuraavassa on kuvattu ammattitaitoa edistävän harjoittelun prosessin mukaisesti siihen

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä

KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS LUOKAT. Oppiaineen tehtävä KUVATAITEEN PAINOTUSOPETUS 7. -9. LUOKAT Oppiaineen tehtävä Kuvataiteen opetuksen tehtävä on ohjata oppilaita tutkimaan ja ilmaisemaan kulttuurisesti moninaista todellisuutta taiteen keinoin. Oppilaiden

Lisätiedot

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne.

YHTEISTYÖ OPPILAAN JA HUOLTAJIEN KANSSA. Kodin tuki, koulunkäynnissä auttaminen (esim. yhteiset toimintatavat, läksyt, kokeet, riittävä lepo jne. YLEINEN TUKI Aloitetaan HETI tuen tarpeen ilmetessä. Ei vaadi testausta tai päätöstä. On yksittäinen pedagoginen ratkaisu sekä ohjaus- ja tukitoimi, jota toteutetaan joustavasti. Tuki järjestetään opettajien

Lisätiedot

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola

Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät Merja Narvo-Akkola Sivistystoimen Talouspäälliköiden Kesäpäivät 6.6.2013 Merja Narvo-Akkola Suomi OPH, Hallitus Kunta Sivistys- ja opetustoimi Koulu Rehtori ja opettajat Opetussuunnitelma-uudistus Johtamisen laatukriteerit

Lisätiedot

OPS Minna Lintonen OPS

OPS Minna Lintonen OPS 26.4.2016 Uuden opetussuunnitelman on tarkoitus muuttaa koulu vastaamaan muun yhteiskunnan jatkuvasti muuttuviin tarpeisiin. MINNA LINTONEN Oppilaat kasvavat maailmaan, jossa nykyistä suuremmassa määrin

Lisätiedot

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia. Erja Vitikka 25.11.2014 Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden linjauksia Erja Vitikka 25.11.2014 1 Ops-uudistuksen keskeisiä lähtökohtia Pedagoginen uudistus Siirtyminen kysymyksestä MITÄ opitaan? Kysymykseen MITEN opitaan?

Lisätiedot

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen

Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto Arja Korhonen Koulutulokasinfo Kolmiportainen tuki ja oppilashuolto 11.2.2013 Arja Korhonen Järvenpään kaupunki Arja Korhonen 1 Kolmiportaisen tuen tavoitteena: Oppilaita tuetaan suunnitelmallisesti etenevän ja vahvistuvan

Lisätiedot

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala

Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala Perusopetuksen laatu Turussa Oppilaan arki Koulun taso kevät 2015 Sivistystoimiala 10.8.2015 Suunnittelu- ja kehittämispalvelut / Sulake 1 Taustatietoja Vastaajien jakaantuminen Vastaajien määrä 2015 (2014)

Lisätiedot

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea

Inklusiivinen koulu. Lähikouluperiaate ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA. Oikeus saada tukea ERITYISOPETUKSEN STRATEGIA korostaa ennalta ehkäisevän ja varhaisen tuen merkitystä tehostettu tuki (yleisten tukitoimenpiteiden tehostaminen määrällisesti ja laadullisesti sekä opetuksen järjestäminen

Lisätiedot

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit

Helsingin yliopiston Opettajien akatemian kriteerit n kriteerit 1. Oman opetus- ja ohjausosaamisen jatkuva kehittäminen Erinomaisuus näkyy mm. siten, että opettaja arvioi ja kehittää systemaattisesti opettamiseen ja ohjaukseen liittyvää omaa toimintaansa

Lisätiedot

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan

Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan Arvioinnin monipuolistaminen lukion opetussuunnitelman perusteiden (2015) mukaan OPS-koulutus Joensuu 16.1.2016 Marja Tamm Matematiikan ja kemian lehtori, FM, Helsingin kielilukio 3.vpj. ja OPS-vastaava,

Lisätiedot

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Helsingin normaalilyseo Ohjatun syventävän harjoittelun opetussuunnitelma (HarOps) Yleinen osa Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Ohjattu syventävä harjoittelu rakentuu perusharjoittelun

Lisätiedot

Oppilaanohjauksen malli

Oppilaanohjauksen malli Espoon kristillinen koulu Oppilaanohjauksen malli Elina Palosaari 2015 Sisällys Espoon kristillisen koulun oppilaanohjauksen malli 1. Ohjauksen toteutuminen käytännössä Henkilökohtainen ohjaus Luokkamuotoinen

Lisätiedot

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat

Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Koulun opetussuunnitelmassa ja vuosisuunnitelmassa kuvattavat asiat Luku Sivunro Turun opsissa 1.4 (s 9) Koulun tasaarvosuunnitelma Otsikko Asiat Koulun opetussuunnitelmassa laaditaan erilliseksi liitteeksi.

Lisätiedot

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9

LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 15 VUOSILUOKAT 7-9 15.3 Vuosiluokkien 7-9 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 15.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6

LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 14 VUOSILUOKAT 3-6 14.3 Vuosiluokkien 3-6 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 14.3.1 Siirtyminen kuudennelta luokalta

Lisätiedot

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos

Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Erja Vitikka Opetusneuvos Oppimisen arviointi uusissa perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa Erja Vitikka Opetusneuvos Vuoden 2014 opetussuunnitelman perusteiden päälinjauksia Lainsäädännön määrittelemän arvioinnin pedagogisen

Lisätiedot

OKLS545 Osaaminen ja asiantuntijuus: Opetusharjoittelu 4 (8 op)

OKLS545 Osaaminen ja asiantuntijuus: Opetusharjoittelu 4 (8 op) OKLS545 Osaaminen ja asiantuntijuus: Opetusharjoittelu 4 (8 op) Informaatiota lukuvuodelle 2016-2017 Aimo Naukkarinen & Marita Kontoniemi Tavoite Opintojakson suoritettuaan opiskelija ymmärtää opettajan

Lisätiedot

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma

Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma Liite 1 Lapsen esiopetuksen oppimissuunnitelma HENKILÖSTÖN JA HUOLTAJAN YHDESSÄ LAATIMA ESIOPETUKSEN OPPIMISSUUNNITELMA Perustiedot Lapsen nimi: Syntymäaika: Osoite: Huoltajien yhteystiedot: Päiväkoti

Lisätiedot

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia

Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Helsingin normaalilyseo Ohjatun syventävän harjoittelun opetussuunnitelma (HarOps) Yleinen osa Uskonto, elämänkatsomustieto, filosofia ja psykologia Ohjattu syventävä harjoittelu rakentuu perusharjoittelun

Lisätiedot

Erilaisen oppijan tuki Arviointiseminaari Hki / Tallinna (Ko. työryhmä aloitti toimintansa )

Erilaisen oppijan tuki Arviointiseminaari Hki / Tallinna (Ko. työryhmä aloitti toimintansa ) Erilaisen oppijan tuki Arviointiseminaari Hki / Tallinna 24.-25.04.2008 (Ko. työryhmä aloitti toimintansa 31.8.2006) Tavoitteet Erityisopetuksen kehittäminen perusopetuksessa (opetusharjoittelun näkökulma),

Lisätiedot

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014

Perusopetuksen laadun huoltajakysely 2014 Perusopetuksen laadun huoltajakysely 0 Tuusulan kunnan perusopetuksen huoltajakysely toteutettiin maaliskuussa 0. Sähköiseen kyselyyn vastasi 8 perusopetuksen.,. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajaa. Yleistä,,0,8,,,,,.

Lisätiedot

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen

OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN alkaen OPPILAAN ARVIOINNISTA OPPIMISEN ARVIOINTIIN 1.8.2016 alkaen Uusi opetussuunnitelma astuu voimaan 1.8.2016 ja se otetaan käyttöön portaittain. Lukuvuonna 2016 2017 uuden opetussuunnitelman mukaan opiskelevat

Lisätiedot

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai

KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka. 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai KTKO104 Tieto- ja viestintätekniikka 2. Luento - Opetussuunnitelma 2014 Tiistai 13.10. 2015 OPS 2014 Perusopetuksen Opetussuunnitelman Perusteet 2014, eli OPS 2014 Hyväksytty 2014, astuu voimaan 2016 Edellinen

Lisätiedot

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala

Kolmiportainen tuki Marjatta Takala Kolmiportainen tuki Marjatta Takala 14.9.2011 1 Integraatio ja inkluusio Meillä on erityiskouluja ja -luokkia Integroitujen määrä lisääntyy koko ajan Inkluusio tavoitteena Erityinen tuki Tehostettu tuki

Lisätiedot

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke

Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke ROVANIEMI OULU Inklusiiviset opetusjärjestelyt ja hyvinvoiva koulu hanke Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan Opetus ja kasvatusalan täydennyskoulutusyksikkö järjestää opetustoimen henkilöstölle

Lisätiedot

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016

Lukion opetussuunnitelma uudistuu. Syksy 2016 Lukion opetussuunnitelma uudistuu Syksy 2016 Käyttöön elokuussa 2016 Opetushallitus julkaisi kansalliset lukion opetussuunnitelman perusteet ja oppiaineiden tuntijaon vuonna 2015. Uudet opetussuunnitelmat

Lisätiedot

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2

LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 Normaalikoulun paikallinen sisältö 1 SISÄLLYSLUETTELO: LUKU 13 VUOSILUOKAT 1-2 13.3 Vuosiluokkien 1-2 opetus Rauman normaalikoulussa... 3 13.3.1 Siirtyminen esiopetuksesta perusopetukseen

Lisätiedot

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016

Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma Kauniainen 2016 1. Perusopetukseen valmistavan opetuksen lähtökohdat Kauniaisissa 2. Toimintakulttuuri 3. Opetuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt

Lisätiedot

Itsearviointimateriaali

Itsearviointimateriaali 03/2010 Työrauha tavaksi Itsearviointimateriaali Työrauha tavaksi julkaisun pohjalta laadittu itsearviointimateriaali tarjoaa mahdollisuuden kehittää niin kouluyhteisön kuin yksittäisen opettajan työrauhaa

Lisätiedot

Ohje työpaikkaohjaajalle

Ohje työpaikkaohjaajalle Ohje työpaikkaohjaajalle oppisopimusopiskelijan ammattitaidon arvioinnista Vain oppilaista voi tulla mestareita. (intialainen sananlasku) AJATUKSIA OPPISOPIMUSOPISKELIJAN AMMATTITAIDON KEHITTYMISEN ARVIOINNISTA

Lisätiedot

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti

Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Oulujoen koulu Tulevaisuuden koulu -projekti Miksi lähdettiin l mukaan Tulevaisuuden koulu projektiin? Ritaharjuun valmistuva monitoimitalo 2010 (School of the Future-hanke) Oulun opetustoimi julisti haun

Lisätiedot

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit

LYSEON TIIMIEN PUHEENJOHTAJIEN HAASTATTELUT 5 / Tilatiimi Laatutyön osa-alueet: henkilöstö + kumppanuudet ja resurssit OULUN LYSEON LUKION LAATUTYÖ Omaa tarinaa laadusta Mitä koulu edustaa sinulle? Mitä haluat saada aikaan omassa työssäsi? Miksi laatutyötä tarvitaan? Miten haluat itse olla mukana laatutyössä? Miten sinun

Lisätiedot

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet Teematyöpaja III. Opetushallitus Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2017 Teematyöpaja III Opetushallitus 22.1.2016 TEEMATYÖPAJAN 22.1.2016 OHJELMA / PROGRAM 9.30 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi/ Anmälan och kaffe, Monitoimisalin aula

Lisätiedot

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA

AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Muonion kunta AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN TOIMINTASUUNNITELMA Sivistyslautakunta 3.4.2012 59 Sisällys 1. TOIMINTA-AJATUS JA TOIMINNAN TAVOITTEET... 3 2. AAMU- JA ILTAPÄIVÄTOIMINNAN SUUNNITTELU JA SISÄLTÖ...

Lisätiedot

HYVINVOINTI. Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio

HYVINVOINTI. Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio HYVINVOINTI Merja Kuosmanen ja Heli Lepistö Savonlinna/ Kuopio 3.-4.2.2015 OPS2016 Oppilaan muuttuva rooli - yhdessä tekeminen, osallistuminen - tutkiva ja luova työskentely Muuttuva maailma - ympäristö,

Lisätiedot

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20

Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka. Kevätlukukausi 20 1 Arviointi- ja palautekeskustelu.luokka Kevätlukukausi 20 Oppilaan nimi Tämä vihkonen on osa arviointikeskustelua, joka käydään oppilaan, huoltajien ja oman luokanopettajan välillä. Mukana voi olla myös

Lisätiedot

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille

OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille OPS- ja KeSu iltakoulu päättäjille ja sivistysjohtajille Joensuu 10.3.2015 Ohjelma 16.00 Kahvit 16.15 OPS-työn kuulumiset 16.30-17.30 Työskentelyä ja päättäjien saatesanat ops-työlle TAUKO (10 min.) 17.40

Lisätiedot

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen

1 Huomioitavaa Tunnin paikka kursissa. Tunti on osa suurempaa kokonaisuutta. Tunnin tavoite joka määrittää sisältöä, toimintaa ja työyskentelytapojen Tuntisuunnitelma Oppitunnin käsikirjoitus harjoittelijalle ja ohjaajalle. Tunnin pitämisen ja ohjaamisen tuki. Riittävän joustava. Passi oppitunnille: ilman hyväksyttyä tuntisuunnitelmaa ei harjoitustuntia

Lisätiedot

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana

Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Millaiseen kouluun mahtuvat kaikki? Opettajan kommunikaatiosuhde ja ymmärrys vuorovaikutuksen voimasta Kaikkien Koulun mahdollistajana Dosentti Elina Kontu Helsingin yliopisto Opettajankoulutuslaitos,

Lisätiedot

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016

Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Luonnos 11.11.2015 Etelä-Pohjanmaan peruskoulujen opetussuunnitelma 2016 Arviointi perusopetuksessa Arviointikulttuurin keskeiset piirteet Rohkaisu ja kannustus Oppilaiden osallisuus arvioinnissa Tuetaan

Lisätiedot