Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen"

Transkriptio

1 Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen Julkaisu käsittelee palveluasumisen järjestämiseen ja hankintalain mukaiseen kilpailuttamiseen liittyviä näkökohtia. Julkaisu on tarkoitettu kuntien palveluasumisen ja hankintojen suunnittelusta, toteutuksesta ja seurannasta vastaaville viranhaltijoille ja luottamushenkilöille sekä yhteistyötahoille. Tilausnumero Hinta 30 euroa. Tilaukset Kuntaliiton julkaisumyynnistä: tai puh

2 Palveluasumisen järjestäminen Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntamarkkinat Eevaliisa Virnes Erityisasiantuntija

3 Palveluasumisen järjestäminen Palveluasuminen on kuntien lakisääteinen tehtävä. Palveluasumista voidaan järjestää sosiaalihuoltolain, vammaispalvelulain ja kehitysvammaisten erityishuollosta annetun lain nojalla. Palveluasumisen käsitteestä ja sisällöstä ei ole valtakunnallisesti yhtenäistä määritelmää > käytännöt vaihtelevat mm., mitkä palvelut katsotaan kunnan järjestämisvastuulla olevaan palveluasumiseen ja mikä on esimerkiksi hoiva- ja hoitopalvelujen sisältö suhteessa tukipalveluihin. Palveluasumisella tarkoitetaan yleensä kokonaisuutta, joka sisältää asunnon ja siihen liittyvät palvelut. Vakiintuneita käsitteitä:» Tavallinen palveluasuminen» Tehostettu palveluasuminen» Ympärivuorokautinen hoito Tuotteistaminen > yksikkökustannukset ja niiden vertailu Palvelukuvaus > kertoo mm. mitä osa-alueita palvelukokonaisuus sisältää 3

4 Nykytila Palveluasumispaikkoja 2010 yhteensä , siitä - Vanhuksille Kehitysvammaisille Vammaisille ja mielenterveyskuntoutujille Palveluasumisesta 74 % on tehostettua palveluasumista Palveluasumisesta yksityisten tuottajien (järjestöt ja yritykset) osuus - Vanhusten palveluasumisesta 52 % - Kehitysvammaisten palveluasumisesta 37 % - Vammaisten ja mielenterveyskuntoutujien palveluasumisesta 90 % Palveluasumisen hankinta ostopalveluina on kasvanut viime vuosina ja palvelusetelin käyttö on yleistymässä. 4

5 Palveluasumisen järjestämisen vaihtoehtoja Kunta voi järjestää palveluasumisen:» Omana toimintana» Ostopalveluina yksityiseltä tuottajalta, jolloin palvelut tulee lähtökohtaisesti kilpailuttaa» Antamalla asiakkaalle palvelusetelin, jolla asiakas hankkii palvelun kunnan hyväksymältä yksityiseltä tuottajalta Asiakkaan itse hankkimat palvelut Asiakas voi hakeutua yksityiseen palveluasumisyksikköön ja yksityisten palvelujen käyttäjäksi, jolloin hän kustantaa palveluasumisen kokonaan itse Asiakas voi täydentää kunnan ostopalveluna tai palvelusetelin avulla järjestämää palveluasumista ostamalla kokonaan yksityisiä palveluja. Kokonaan yksityisiin hoiva- ja hoitopalveluihin asiakas voi saada verotuksessa kotitalousvähennyksen. 5

6 Palvelusetelin käyttö kunnissa Palvelusetelin käyttö kunnissa Kotipalvelussa palveluseteliä käytti 102 kuntaa, yhteensä asiakasta, kotipalvelua sai vuoden aikana vanhuskotitaloutta - Palvelusetelin kustannukset yhteensä noin 26,7 milj. euroa, siitä kotipalvelun palvelusetelin kustannukset 7,9 milj. euroa, kotipalvelun kustannukset 771 milj. euroa Kuntakysely 2012 palvelusetelin käytöstä Raportti kyselyn tuloksista on saatavilla osoitteessa > hallinto, palvelujen järjestäminen > palveluseteli > palvelusetelin käyttö kunnissa 6

7 Palvelusetelin käyttö sosiaalipalveluissa

8 Palveluseteli suunnitteilla sosiaalipalveluissa

9 Kansallisia linjauksia ikääntyneiden asuminen Ikäihmisten palvelujen laatusuositus (STM ja Kuntaliitto)» Tavoitteet palvelurakenteelle vuoteen 2012» Laitoshoidon osuuden vähentäminen, tehostetun palveluasumisen ja kotiin annettavien palvelujen lisääminen Ikähoiva työryhmä (STM)» Tavoitteena yksiportainen malli ympärivuorokautisessa hoidossa.» Toimintakyvyltään samankaltaisia henkilöitä tehostetussa palveluasumisessa ja pitkäaikaisessa laitoshoidossa» Kunnat voivat omilla päätöksillään edetä yksiportaiseen (tehostetun palveluasumisen) malliin ympärivuorokautisessa hoidossa Ehdotus ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaksi (Ympäristöministeriö)» Ikääntyneiden asumisen turvaaminen asuntopolitiikan keinoin 9

10 Palvelurakenne vuosina ja valtakunnalliset tavoitteet vuoteen 2012, % 75 vuotta täyttäneistä Asuu kotona itsenäisesti/palvelujen turvin 89,8 89,3 89, Saa säännöllistä kotihoitoa.. 11,3 11, Saa omaishoidon tukea 3,0 3,9 4,2 5-6 On tehostetussa palveluasumisessa On pitkäaikaisessa laitoshoidossa Lähde: THL, Sotkanet 1,7 4,2 5, ,4 6,3 4,7 3 10

11 Kansallisia linjauksia kehitysvammaisten asuminen Valtioneuvoston periaatepäätös Valtioneuvosto periaatepäätös ohjelma kehitysvammaisten asumisen ja siihen liittyvien palvelujen järjestämiseksi vuosina Tavoitteena nopea, suunnitelmallinen ja hallittu laitospaikkojen vähentäminen ja kehitys- ja vaikeavammaisten tarpeita ja toiveita vastaavien asumisratkaisujen tuottaminen Laitoshoitoa vähennetään siten, että vuoden 2015 lopulla kehitysvammalaitosten pitkäaikaispaikoilla enintään 500 henkilöä Yhteensä vuosina tuotetaan vähintään 3600 uutta asuntoa kehitysvammaisille henkilöille, vuosittain keskimäärin 600 asuntoa Laitoksista kotiin - Valtakunnallinen suunnitelma laitoshoitoa korvaavien palvelujen kehittämiseksi lähiyhteisöön, STM - valmistumassa 11

12 Kuntien strategiat pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä Lähtökohta on, että palveluasumisen vastaa määrällisesti ja laadullisesti kuntalaisten tarpeita Palveluasumisen järjestäminen edellyttää kunnilta pitkäjänteistä strategista suunnittelua, jossa sovitetaan yhteen maankäytön, kaavoituksen, yhdyskuntasuunnittelun, sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä asunto- ja kiinteistötoimen tavoitteet Lisäksi otettava huomioon myös elinkeinopolitiikka ja kolmas sektori. Silloin kun palveluasumista hankitaan yksityisiltä palveluntuottajilta, hankinnan ajoituksella, määrällä ja osiin jakamisella luodaan toimintamahdollisuuksia myös pienille palveluntuottajille. Kuntalaisille ja palvelunkäyttäjille tarjotaan mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa suunnitteluun mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 12

13 Kuntien strategiat pitkäjänteisyyttä ja yhteistyötä Kunta voi toimia palveluasumisen järjestämisessä yhteistyössä alueen muiden kuntien ja yksityisten palveluntuottajien kanssa. Jos kunta on siirtänyt sosiaali- ja terveyspalveluja yhteistoimintaalueen vastuulle, yhteistyö sopimuskuntien kesken on välttämätöntä Kunta puoltaa ARA-lausunnoissaan vain kunnan strategioiden mukaisia hankkeita. Kunnan tulee tehdä pidemmän aikavälin strategiset päätökset myös siitä, mitä järjestämisvaihtoehtoja oma toiminta, ostopalvelut, palveluseteli se tulee käyttämään 13

14 Palveluasumisen kilpailuttaminen Kuntaliiton palveluasumisen opas Kuntamarkkinat Katariina Huikko Lakimies

15 Sisältö Toimintaympäristöstä Hankinnan kohteen määrittely Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia» Menettelyn valinta, puitejärjestelyiden käyttö, suorahankinta 67 :n nojalla» Asiakasnäkökulman huomioiminen» Palveluntuottajanäkökulma» Hinta, hinta ja laatu vai pelkkä laatu?» Tarjouspyynnön laadulliset kriteerit» Hankintasopimuskauden aikainen toiminta ja julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

16 Toimintaympäristöstä

17 Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ (YHTEISTOIMINTA-ALUE/LAAJAN VÄESTÖPOHJAN KY) Palvelustrategia PALVELUTUOTANTO OMA TUOTANTO - yksikkö - liikelaitos TOINEN KUNTA OSAKEYHTIÖ - kunta - kuntien yhteinen YLEISIIN TALOUDELLI- SIIN TARKOITUK- SIIN LIITTYVÄT PALVELUT (SGEI) OSTO- PALVELUT - yritykset - yhteisöt KUNTAYHTYMÄ - normaali kuntayhtymä - liikelaitoskuntayhtymä PALVELU- SETELI- JÄRJES- TELMÄT

18 Hankintaprosessin vaiheet Hankinnan suunnittelu, valmistelu ja toteutustavan valinta Hankinnan kohteen määrittely sekä hankintaehdotuksen teko tarvittaessa Hankintamenettelyn valinta Hankinnasta ilmoittaminen (HILMA) Tarjouspyynnön laatiminen ja lähettäminen Tarjousten vastaanottaminen ja avaaminen Ehdokkaiden/tarjoajien soveltuvuuden arviointi Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkistaminen Tarjousten vertailu Hankintapäätöksen tekeminen Hankintapäätöksen tiedoksianto Sopimuksen tekeminen Sopimuksen ja toimituksen valvonta Laskujen käsittely ja maksaminen Määrärahojen seuranta Hankintalain sääntelyssä Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

19 Hankinnan kohteen määrittely Hankinnan sisältö, mitä halutaan hankkia?» Asuminen, miten järjestetään?» Palvelut, miten määritellään? Oman toiminnan tuotteistus? Hankintasopimuksen ehtojen laadinta Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

20 Palveluasumisen kilpailuttamisessa huomioitavia näkökohtia

21 Puitejärjestelyt Sopimus tiettynä ajanjaksona tehtävistä hankinnoista» Ei välttämättä sitoutumista tiettyyn paikkamäärään Puitejärjestelyn enimmäispituus pääsääntöisesti 4 vuotta (48 kk) -> haasteet Puitejärjestelyyn perustuvat hankinnat on tehtävä puitejärjestelyn osapuolilta.» Pääsääntö: Sijoitus hankintapäätöksen järjestyksen mukaan»palveluasumisessa, jossa valitaan useampia tuottajia, sijoittamisperuste voi olla myös asiakkaan toivomus tai sijainti 21 Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

22 Suorahankinta B liitteen palveluhankinnoissa suorahankinta on mahdollinen (67 )» yksittäistapauksissa sosiaali-, terveys- ja koulutuspalvelujen hankinnassa, jos tarjouskilpailun järjestäminen ja palveluntarjoajan vaihtaminen olisi asiakkaan hoito- tai asiakassuhteen kannalta tai muun vastaavan syyn vuoksi ilmeisen kohtuutonta tai erityisen epätarkoituksenmukaista» Jokaisen potilaan tai asiakkaan osalta menettelyn käyttöedellytys tulee harkita ja perustella erikseen.» Esim. iäkkään vanhuksen palveluasumista koskeva palveluhankinta Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

23 Asiakasnäkökulma Vaikutusmahdollisuudet varhaisessa vaiheessa» Pyrittävä turvaamaan pitkäaikainen asuminen Asiakkaan mahdollisuus valita esim. puitejärjestelyn sisällä Hankintayksikön aikaisemmat kokemukset toimittajista Sopimusten valvonta» Asiakaspalautejärjestelmät Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

24 Palveluntuottajanäkökulma Hankintakausien pituus Hankintakokonaisuudet Toimittajien monimuotoisuus Liikkeenluovutusproblematiikka Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

25 Hinta, hinta ja laatu vai pelkkä laatu? Vertailu on tehtävä hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vertailuperusteiden mukaan Tarjouksen valintaperusteet:» Halvin hinta TAI» Hinta + Laatu = Kokonaistaloudellinen edullisuus» Joskus myös myös pelkkä laatu (ns. ranskalaiset urakat)» Jos vertailuperustetta ei ole ilmoitettu, vertailu tehdään halvimman hinnan perusteella Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

26 Tarjouspyynnön laadulliset kriteerit Palvelun laatutason määrittely» AVI:n määrittelemä taso tarjoajilla» Omaa tuotantoa vastaava laatu Muut maksut, palvelun hinta» Miten esim. vuokran määrä kytkeytyy palveluun» Muuta asiakkaan itse maksamat maksut Sijainnin vaatimus» Voidaanko vaatia ja millä perusteella Referenssit» Referenssien laadullinen vertailu Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

27 Sopimusehdot Merkittävimmistä sopimusehdoista mainittava jo tarjouspyynnössä, sillä sopimusehdot vaikuttavat tarjousten tekemiseen Sopimusehdoissa mahdollista viitata yleisiin sopimusehtoihin kuten JYSE 2009 ehdot (Julkisten hankintojen yleiset sopimusehdot) JYSEt eivät välttämättä sovi sellaisenaan kaikkiin hankintoihin Voidaan käyttää mallina ja räätälöidä omaan hankintaan sopivaksi Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

28 Sopimusten seuranta Sopimuksia ja niiden ehtojen toteutumista on valvottava sopimuskauden aikana Sopimuskauden aikaiset tiedot kerättävä kootusti Reklamoinnit!» Todisteellisesti ja kootusti» Mahdolliset alennukset tms. korjausmekanismit reklamaatioiden johdosta Riskienhallinnan näkökulma» Heikot tai epäselvät toimitusehdot» Toimittajan vaihtuessa siirtymäajan riskit» Yhden toimittajan riskit Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

29 Haluatko koottua hankintatietoa suoraan sähköpostiisi tilaa HankintaINFO Julkisten hankintojen neuvontayksikön suomenkielinen uutiskirje HankintaINFO ilmestyy noin kuusi kertaa vuodessa Kuntaliitto julkaisee useilta aihealueilta sähköisiä uutis- ja tuotekirjeitä Tiettyjä uutiskirjeitä voit tilata myös ruotsinkielisinä Tilaa maksuton uutiskirje sähköpostiisi osoitteesta: Katariina Huikko Lakimies Kuntaliitto

30 Kiitos mielenkiinnostanne!

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina

Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankinnat elinvoimajohtamisen instrumenttina Hankintalain näkökulmia Kuntatalo 22.11.2011 Katariina Huikko Lakimies Toimintaympäristö Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE)

Lisätiedot

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö

Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Kuntamarkkinat Palveluasuminen ja hankintalainsäädäntö Juha Myllymäki Johtava lakimies Suomen Kuntaliitto Palvelujen järjestäminen JÄRJESTÄMISVASTUU KUNTA ISÄNTÄKUNTA (YHTEISTOIMINTA-ALUE) KUNTAYHTYMÄ

Lisätiedot

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola

Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta. Saila Eskola Selvitys ARAn erityisryhmien asumisen investointirahoituksesta ja palveluasumisesta Saila Eskola 31.5.2012 YMPÄRISTÖMINISTERIÖLLE Ympäristöministeriö kutsui allekirjoittaneen selvityshenkilöksi, jonka

Lisätiedot

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3

SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 SISÄLLYSLUETTELO 1. JULKISTEN TYÖVOIMAPALVELUIDEN JA NIITÄ TÄYDENTÄVIEN PALVELUIDEN HANKINTA...3 1.1. Kansalliset kynnysarvot ja pienhankinnat...3 1.2. EU-kynnysarvot...4 1.3. Hankintayksikkö sekä hankintatoiminnan

Lisätiedot

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta

Perusturvakuntayhtymä Karviainen: Ikäihmisten asumispalvelun ja intervallihoidon hankinta IKÄIHMISTEN ASUMISPALVELUN JA INTERVALLIHOIDON HANKINTA A: TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN ASUMISPALVELU, B: PALVELUASUMINEN C: INTERVALLIHOITO / TEHOSTETTU YMPÄRIVUOROKAUTINEN JA D: INTERVALLIHOITO / 8h

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi

Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna. Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Sosiaali- ja terveyspalveluiden hankinta ostopalveluna Ohjeita tarjouspyynnön ja hankintasopimuksen laatimiseksi Helsinki 2007 Sisältö Alkusanat 4 1 Ohjeen tarkoitus ja kohderyhmä 5 2 Sosiaali- ja terveyspalveluiden

Lisätiedot

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä)

Oulun yliopisto. Hankintaohje 2009. Tilapalvelut 31.1.2009. päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Oulun yliopisto Hankintaohje 2009 päivitetty 4.6.2010 (päivitetyt kohdat merkitty sinisellä) Lisätietoja: Tilapalveluiden hankintoja käsittelevät www-sivut (linkki) Työ- ja elinkeinoministeriön julkisia

Lisätiedot

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos

Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos Julkiset hankinnat opas yrittäjälle 3. painos YRITTÄJYYS KANTAA SUOMEA Sisällysluettelo Hyvä yrittäjä... 3 1 Kilpailuttamisvelvoitteen tarkoitus ja periaatteet... 4 2 Hankinnan ja hankintayksikön määritelmä...

Lisätiedot

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET

KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET KIRKKONUMMEN KUNTA 1482/103/2007 KIRKKONUMMEN KUNNAN YLEISET HANKINTAOHJEET EU kynnysarvot Kansalliset kynnysarvot Ei sovelleta hankintalakia EU - kynnysarvon ylittävät hankinnat Kansallisen kynnysarvon

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa 2 SISÄLLYSLUETTELO HANKINTAOHJEET KYNNYSARVOT YLITTÄVISSÄ HANKINNOISSA... 1 LUKU 1... 1 YLEISET SÄÄNNÖKSET... 1 1. HANKINTAOHJEIDEN

Lisätiedot

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa

Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hankintaohjeet kansallisen ja EU-kynnysarvon ylittävissä hankinnoissa Hyväksytty Nurmijärven kunnanhallituksen päätöksellä 54 27.2.2012 2 SISÄLLYSLUETTELO 1 LUKU YLEISET SÄÄNNÖKSET 1. Hankintaohjeiden

Lisätiedot

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy

Julkiset hankinnat. Timo Kivistö. Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi. 2013, Timo Kivisto Consulting Oy Julkiset hankinnat Timo Kivistö Timo Kivisto Consulting Oy www.kivistoconsulting.fi 2013, Timo Kivisto Consulting Oy 1 1. Julkiset hankinnat 2. Hankintojen sääntely 3. Hankintamenettelyt 4. Hankintaprosessi

Lisätiedot

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella.

Tehostettu palveluasuminen tulee tuottaa Kangasalan tai Pälkäneen alueella. Kangasalan kunta Sosiaali- ja terveyskeskus VANHUSTEN TEHOSTETUN PALVELUASUMISEN HANKINTA Hankintayksikkö Kangasalan kunta/sosiaali- ja terveyskeskus (jäljempänä tilaaja ) pyytää tarjousta Hilma-ilmoituskanavassa

Lisätiedot

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus

Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Asumispalveluiden laatu ja tuloksellisuus Hankintajuridisia näkökulmia Paavo II ohjausryhmä 9.12.2013 Katariina Huikko Lakimies Sisältö Poimintoja oikeuskäytännöstä» Käänteinen kilpailutus» Bonus-sanktiomalli

Lisätiedot

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen kuulemistilaisuus, 16.5.2012

Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen kuulemistilaisuus, 16.5.2012 1 VAMMAISFOORUMI RY HANDIKAPPFORUM RF FINNISH DISABILITY FORUM KOMMENTIT 22.5.2012 Suomen Kuntaliitto Palveluasumisen järjestäminen ja kilpailuttaminen kuulemistilaisuus, 16.5.2012 Vammaisfoorumi on 30

Lisätiedot

TEM raportteja 34/2013

TEM raportteja 34/2013 TEM raportteja 34/2013 Yksityiset sosiaali- ja terveyspalvelut Raportti yksityisestä palvelutarjonnasta ja yritysten kasvusta sekä julkisista hankinnoista ja toiminnan kehittämisestä sosiaali- ja terveyspalveluissa

Lisätiedot

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen

Erityisryhmien palveluasumisen. ja Kilpailun edistäminen Erityisryhmien palveluasumisen kilpailuolosuhteet ja Kilpailun edistäminen Helena Tuorila Julkaisija Kilpailu- ja kuluttajavirasto Puhelinvaihde: 029 505 3000 Sähköposti: kirjaamo@kkv.fi Julkaisutilaukset:

Lisätiedot

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016

AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue. Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 AKAAN KAUPUNKI Akaan ja Urjalan yhteistoiminta-alue Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi 2014-2016 22.9.2014 Sisällys 1. TAUSTAA... 3 2. VANHUSPALVELULAIN VELVOITTEET KUNNILLE... 4 2.1. Kunnan yleiset

Lisätiedot

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia

Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia kunnat ja kilpailu KUNNALLISALAN KEHITTÄMISSÄÄTIÖ Kuntien vanhuspalvelujen kilpailuttamiskokemuksia Liisa Kähkönen Raija Volk

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto

Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Sosiaali- ja terveysministeriö 28.6.2013 Suomen Kuntaliitto Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista Muistio lain toimeenpanon

Lisätiedot

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET

SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET SALON SEUDUN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN HANKINTAOHJEET 1 Sisällys 1 YLEISTÄ... 5 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 5 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 6 1.3 Hankintavaltuudet... 7 1.4 Euromääräiset valtuusrajat

Lisätiedot

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos

Julkiset hankinnat -opas yrityksille. 2. painos Julkiset hankinnat -opas yrityksille 2. painos Sisältö 1. Mikä on julkinen hankinta?... 2 2. Miten yritys voi valmistautua tuleviin kilpailutuksiin?... 2 3. Suunnitelmasta hankintaan hankintaprosessin

Lisätiedot

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen

Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Uusi hankintalaki ja tarjouskilpailun toteuttaminen Keski-Suomen TE-keskus ja Keski-Suomen liitto 13.6.2007 Vesa Haapamäki Materiaalitoimen johtaja Keski-Suomen sairaanhoitopiiri Esityksen teemat (1) Hankintojen

Lisätiedot

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET

JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET 2 JULKISET HANKINNAT JA KILPAILUTUKSET Tietopaketti Hanselin tarjouskilpailuihin osallistuville 29.04.2014 Hansel Oy 2 Sisältö 1. HANSEL OY JA JULKISET HANKINNAT... 3 2. YHTEISHANKINNAT JA PUITEJÄRJESTELYT...

Lisätiedot

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä

KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä KEHITYSVAMMAISTEN ASUMISPALVELUIDEN KILPAILUTTAMINEN - tutkimus kuntien kilpailuttamiskäytännöistä Kirsi Manninen Pro gradu -tutkielma Kuopion yliopisto Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta Sosiaalityön

Lisätiedot

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen

Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Julkisten hankintojen kilpailuttaminen Yritysjuridiikka Maisterin tutkinnon tutkielma Sanna Karvinen 2009 Laskentatoimen ja rahoituksen laitos HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULU HELSINKI SCHOOL OF ECONOMICS Sisällys

Lisätiedot

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE

VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE VAALAN KUNNAN HANKINTAOHJE Hyväksytty hallituksen päätöksellä 1 Sisältö 2 1. Yleistä... 3 1.1 Hankintaohjeiden soveltaminen... 3 1.2 Yleiset hankintaperiaatteet... 4 1.3 Yhteishankinta ja kuntien välinen

Lisätiedot

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT

UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT LAUREA-AMMATTIKORKEAKOULUN JULKAISUSARJA B 7 Riitta Räsänen UUDENMAAN JA ITÄ-UUDENMAAN KUNTIEN HYVINVOINTIPALVELUIDEN OSTOPALVELUKÄYTÄNNÖT Laurea-ammattikorkeakoulun julkaisusarja B 7 Uudenmaan ja Itä-Uudenmaan

Lisätiedot

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia

Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Ympäristöministeriön raportteja 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen linjauksia Työryhmäraportti 14.12.2010 YMPÄRISTÖMINISTERIÖ YMPÄRISTÖMINISTERIÖN RAPORTTEJA 1 2011 Palveluasumisen julkisen rahoituksen

Lisätiedot

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja

Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 Eduskunnan kanslian hankintakäsikirja eduskunnan kanslian julkaisu 5/2008 ISBN 978-951-53-3147-2 (nid.) ISBN 978-951-53-3148-9

Lisätiedot