Juuso Uusitalo HAMPAIDEN KULUMINEN JA KULUNEEN HAMPAISTON KUNTOUTTAMINEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Juuso Uusitalo HAMPAIDEN KULUMINEN JA KULUNEEN HAMPAISTON KUNTOUTTAMINEN"

Transkriptio

1 Juuso Uusitalo HAMPAIDEN KULUMINEN JA KULUNEEN HAMPAISTON KUNTOUTTAMINEN Syventävien opintojen kirjallinen työ Kevätlukukausi 2015

2 Juuso Uusitalo HAMPAIDEN KULUMINEN JA KULUNEEN HAMPAISTON KUNTOUTTAMINEN Hammaslääketieteen laitos Kevätlukukausi 2015 Vastuuhenkilö: Marika Doepel

3 TURUN YLIOPISTO Lääketieteellinen tiedekunta UUSITALO, JUUSO: Hampaiden kuluminen ja kuluneen hampaiston kuntouttaminen Syventävien opintojen kirjallinen työ, 23 s. Hammasprotetiikka Tammikuu 2015 Tässä tutkielmassa perehdyin kirjallisuuden avulla hampaiden kulumiseen ja sen etiologiaan, patogeneesiin, diagnostiikkaan ja luokitteluun. Lisäksi tutkielmani sisältää potilastapauskertomuksen. Potilastapauskertomuksessa käyn läpi bulimiaa sairastavan potilaan kuluneen hampaiston kuntoutuksen. Hoidin potilaan Turun opetushammashoitolassa syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana. Hampaiden kulumistyypit voidaan jakaa lähteestä riippuen kolmeen tai neljään eri lajiin: eroosioon, attritioon, abraasioon ja abfraktion. Hampaiden kuluminen on lähes aina monitekijäinen prosessi eli seurausta useammasta eri kulumismekanismista. Siksi kuluneita hampaita tutkiessa voidaan usein tehdä monia eri hampaiden kulumisesta johtuvia diagnooseja. Eroosiossa hampaiden kuluminen johtuu kemiallisesta prosessista, jossa hapot demineralisoivat hammaskudosta. Abraasio ja attritio aiheuttavat hampaiden kulumista mekaanisen rasituksen seurauksena. Abfraktion syntymekanismia ei vielä täysin tunneta. Kuluman mahdollisimman varhainen havaitseminen on tärkeää, sillä lisävaurioiden ennaltaehkäisy on tehokkain tapa hoitaa kuluneita hampaita. Kliinistä statusta tehdessä hammaslääkärien tulisikin entistä tarkemmin määrittää eri kulumismekanismien aiheuttamat vauriot ja niiden vaikeusasteet, sillä oikeiden diagnoosien avulla pystytään sekä kohdentamaan annettava hoito oikein että ehkäisemään lisävaurioiden synty. Avainsanat: hampaiden kuluminen, eroosio, bulimia

4 SISÄLLYS 1 JOHDANTO 2 2 KIRJALLISUUSKATSAUS Eroosio Eroosion diagnostiikka ja kliininen luokittelu Eroosion riskitekijät Eroosiovaurion patogeneesi Eroosiovaurioiden ehkäisy ja hoito Attritio Attrition etiologia ja patogeneesi Attrition diagnostiikka Abraasio Abraasion etiologia ja patogeneesi Abraasion diagnostiikka Abfraktio Abfraktion etiologia ja patogeneesi Abfrakton diagnostiikka Kuluneen hampaiston kuntouttamisen periaatteet 12 3 POTILASTAPAUSKERTOMUS Tilanne alkutarkastuksessa Hoitosuunnitelma ja hoidon kulku Loppuarvio 19 LÄHTEET 21

5 JOHDANTO Tässä tutkielmassa käsitellään hampaiden kulumismuotoja eli eroosiota, attritiota, abraasiota ja abfraktiota. Lisäksi käydään läpi kuluneen hampaiston kuntouttamisen periaatteet. Tutkielman lopussa on potilastapauskertomus bulimiaa sairastavan potilaan kuluneen hampaiston kuntouttamisesta. Runsaasti kuluneen hampaiston kuntoutus on hammaslääkärille usein haastavaa (Muts ym. 2014). Vauriot hampaistossa ovat yleensä mittavia ja vaurioituneita hampaita on yleensä useita. Hoitokeinot perustuvat lähes poikkeuksetta laboratoriovalmisteisiin ratkaisuihin kuten hammaskruunuihin ja täytteisiin. Siksi kustannukset kuluneen ja madaltuneen hampaiston kuntouttamisessa nousevat usein korkeiksi. Patologiset hampaiden kulumat ovat lisääntyneet viime vuosina (Muts ym. 2014). Patologista hampaiden kulumista esiintyi lähes 30 %:lla vuotiaista eurooppalaisista aikuisista. Suomalaisilla vuotiailla patologista hampaiden kulumista esiintyi noin 17,7 %:lla. (Bartlett ym ) Hampaiden kuluminen saattaa aiheuttaa erilaisia oireita, kuten hampaiden vihlontaa, hammasytimen vaurioita ja hampaiden värjäytymistä. Pahimmillaan hampaiden kuluminen johtaa purennan madaltumiseen, josta voi seurata sekä purentatoiminnallisia että esteettisiä ongelmia. Etuhampaiden kulumisen vuoksi voidaan menettää purennalle erittäin tärkeät etuja kulmahammasohjaukset. Etu- ja kulmahammasohjauksen menetys lisää horisontaalista rasitusta takahampaiden purupinnoilla ja altistaa takahampaat entistä suuremmalle kulumiselle ja lisää siten riskiä takahampaiden täytteiden lohkeamille. (Muts ym ) Kuluneiden hampaiden diagnosoinnissa tulisi käyttää riittäviä diagnostisia työkaluja ja indeksejä. Huolellinen tutkimus, kulumisindeksien käyttö, suun sisäiset valokuvat sekä kipsimallitarkastelu ovat tärkeitä apuvälineitä kuluneen hampaiston hoidon suunnittelussa. (Muts ym ) 2

6 2. KIRJALLISUUSKATSAUS 2.1. Eroosio Hampaiden eroosio tarkoittaa hampaan kovakudosten eli kiilteen, dentiinin tai hammassementin liukenemista kemiallisessa prosessissa, johon ei liity bakteereita. Eroosiovaurio kehittyy hampaan bakteeripeitteettömälle pinnalle hapon vaikutuksesta. Syljen alhainen hydroksyyli- ja fluoroapatiittikylläisyysaste yhdistyneenä hapon syövyttävään ominaisuuteen aiheuttaa hammasaineksen liukenemisen. (Johansson 2005.) Eroosion diagnostiikka ja kliininen luokittelu Eroosiota voidaan havaita kaikilla hammaspinnoilla. Useimmiten sitä esiintyy ylähampaiden suulaenpuoleisilla pinnoilla. (Johansson 2005.) Harvinaisinta eroosio on hammasväleissä (Johansson 2005) ja alaetuhampaiden kielenpuoleisilla pinnoilla, sillä alaetuhampaiden lähellä sijaitsee submandibulaarisylkirauhanen, joka erittää alueelle happoja puskuroivaa mineraalipitoista sylkeä (Neville ym. 2008). Erodoituneen hampaiston kliininen kuva vaihtelee eroosion aktiivisuus- ja etenemisasteen mukaan. Aktiivinen erosiivinen muutos on tyypillisesti puhdas ja plakkivapaa. Puolestaan passiivinen muutos on tyypillisesti värjäytynyt ja likainen. (Neville ym ) Varhaista eroosiovauriota on vaikea havaita, sillä hampaan pinnan pehmenemistä ei ole mahdollista tuntea instrumentilla tunnustellen. Lisäksi eroosiovauriohampaissa on harvoin oireita. (Johansson 2005.) Varhaista vauriota pidemmälle edennyt eroosiovaurio etenee yleensä epätasaisesti. Vaurion pinta on tyypillisesti tasainen ja se voi vaikuttaa ikään kuin sulaneelta. Muodoltaan vaurio on usein hieman kovera. Vaikea-asteiset eroosiovauriot aiheuttavat myös laajoja morfologisia muutoksia hampaisiin. (Johansson 2005.) Eroosiovaurion mahdollisia oireita ovat vihlonta ja särky (Johansson ym. 2002). Lisää hampaisiin kohdistuvia eroosion aiheuttamia muutoksia on koottu taulukkoon 1. 3

7 Taulukko 1. Tyypillisiä eroosion hampaisiin aiheuttamia muutoksia (Johansson 2005, Linkosalo 2005, Neville ym. 2008). Valkoiset kiillereunat yläetuhampaiden suulaenpuoleisilla pinnoilla. Yläetuhampaiden huulenpuoleisilla pinnoilla ienrajoissa esiintyvät matalat, luiskanmuotoiset syöpymät. Portaiden muodostuminen hammaskauloille ienrajoihin. Kiillereunojen ympäröimät kuoppamaiset muutokset kuspien kärjissä, ienrajoissa ja etuhampaiden kärjissä, mahdollinen dentiinin paljastuminen muutoksen keskiosassa. Purennan madaltuminen ja vanhojen täytteiden korottaminen. Koko purupinnan kiilteen liukeneminen paljastaen alla olevan dentiinin ja kiillevallien muodostuminen hampaan purupinnan reunoille. Edellä mainittujen hauraiden kiillevallien lohkeilu. Hammasytimen kuultaminen hammaskudoksen läpi. Hammasytimen perforoituminen. Eroosiovaurion etiologiaa pystyy usein päättelemään sijaintikohdan perusteella. Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat eroosiovauriot sijaitsevat tyypillisesti sekä ylä- että alaetuhampaissa. Yläetuhampaiden suulaenpuoleisilla pinnoilla ja takahampaiden purupinnoilla sijaitsevat eroosiovauriot syntyvät tavallisimmin vatsahappojen vaikutuksesta. (Neville ym ) Eroosiovaurioiden arvioinnissa ja luokittelussa käytetään yleisesti Ecclesin ja Jenkinsin vuonna 1979 kehittämää kolmiasteista hampaiden kulumista määrittävää asteikkoa (Linkosalo 2005). Asteikon luokittelukriteerit perustuvat kliiniseen silmämääräiseen arvioon hampaan pinnan kulumisvaurion vaikeusasteesta (Imfeld 1996). Ecclesin ja Jenkinsin luokittelukriteerit on lueteltu taulukossa 2. 4

8 Taulukko 2. Ecclesin ja Jenkinsin eroosiovaurioiden luokittelukriteerit (Eccles ja Jenkins 1974, Imfeld 1996, Linkosalo 2005). aste I aste II 1. Hammasaineksen liukeneminen rajoittuu kiilteeseen. 2. Kiille erittäin kiiltävä ja sileä tai voimakkaasti etenevässä eroosiossa himmeän karhea. 3. Kehitysuurteet katoamassa ja täytteet voivat olla koholla sondilla tunnusteltaessa. 1. Hammasaineksen liukeneminen ulottuu dentiiniin asti enintään kolmasosassa kiilteen pinnan alasta. 2. Hampaiden kärkiosat ovat ohentuneet ja murtuilevat vertikaalisesti. 3. Täytteet ovat selvästi koholla. 4. Kuspien kärjissä on kuoppia, joista dentiini paljastuu. aste III 1. Dentiiniä on paljastunut runsaasti. 2. Muutokset ovat laakean kuoppamaisia sekä hampaan vapailla- että purupinnoilla. 3. Kohonneet kiillereunat ympäröivät dentiiniä. 4. Hammasydin saattaa olla perforoitunut Eroosion riskitekijät Eroosion syntyyn vaikuttaa neljä päätekijää: aika, hampaan ominaisuudet sekä ulkoiset ja sisäiset tekijät. Eroosiovaurion syntyyn vaaditaan useimmiten kaikki neljä edellä mainittua tekijää (Dugmore ja Rock 2004). Aika on tärkeä eroosioriskiin vaikuttava tekijä. Jos happamia tuotteita pidetään suussa pitkä aika nielemättä, kontaktiaika hampaan ja happaman tuotteen välillä pitenee ja eroosioriski kasvaa (Johansson ym. 2002). Esimerkiksi hapokkaita virvoitusjuomia juodessa käytetään usein viivyttelevää juomistekniikkaa, jotta nieleminen olisi helpompaa juoman hiilihappopitoisuuden vähennyttyä. Happamien tuotteiden nautiskelufrekvenssillä on myös merkitystä eroosiovaurion synnyssä (Dugmore ja Rock 2004, Johansson 2005). Jos happamia tuotteita nautitaan tiheästi, syljen remineralisaaatiokyky heikkenee ja riski eroosion etenemiseen lisääntyy (Dugmore ja Rock 2004, Johansson 2005). Hampaan ominaisuudet vaikuttavat vahvasti eroosion etenemiseen. Tutkimuksissa on havaittu eroosion etenevän nopeammin maitohampaissa kuin pysyvissä hampaissa, sillä 5

9 maitohampaan kovakudos on pehmeämpää kuin pysyvien hampaiden kovakudos (Johansson 2005). Eroosiovaurioaltisteet voidaan jakaa ulkoisiin ja sisäisiin tekijöihin. Ulkoisia tekijöitä ovat kaikki happamat tuotteet, joita suuhun laitetaan tai joille suu altistuu (ten Cate ja Imfeld 1996, Dugmore ja Rock 2004). Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi happamat höyryt ja aerosolit, urheilujuomat, mehut, sitrushedelmät sekä virvoitusjuomat (Armin ym. 2003, Dugmore ja Rock 2004, Johansson 2005). Tietyt lääkkeet voivat aiheuttaa eroosiota joko suorasti tai epäsuorasti. Inhaloitavien lääkkeiden, esimerkiksi astmalääkkeiden, on todettu aiheuttavan eroosiota. (Dugmore ja Rock 2004.) Sisäisillä tekijöillä tarkoitetaan erilaisia tapoja ja sairauksia, joissa mahahapot nousevat suuonteloon ja aiheuttaa eroosiovaurioita hampaisiin (Johansson 2005). Sisäisiä tekijöitä ovat esimerkiksi oksentaminen, regurgitaatio ja refluksitauti (Dugmore ja Rock 2004). Anoreksia ja bulimia ovat yleisiä eroosiota aiheuttavia sairauksia Eroosiovaurion patogeneesi Hammaskiille muodostuu pääasiassa kalsium- ja fosfaattipitoisista mineraaleista (Järvinen 1990). Happoliuoksen kyky aiheuttaa eroosiota riippuu sen ph-arvosta ja puskurikyvystä. Lisäksi happoliuoksen mineraalipitoisuus ja taipumus muodostaa komplekseja kalsiumin kanssa liittyy vahvasti happoliuoksen erosiiviseen potentiaaliin (Lussi ja Jaeggi 2008). Happo muodostaa veden kanssa puskuriliuoksen, jossa on positiivisesti varautuneita vetyioneja (käytännössä oksoniumioneja), negatiivisesti varautuneita hydroksidi-ioneja ja dissosioitumattomia happomolekyylejä. Eroosiota tapahtuu, jos happoliuoksen ph-arvo ja mineraalipitoisuudet, erityisesti kalsium-, fosfaatti- ja fluoripitoisuudet, ovat riittävän alhaiset (Lussi ja Jaeggi 2008). Kriittinen ph-arvo eroosiolle on 5,5 (Meurman ja Johansson 2006). Tällöin happoliuos on mineraalipitoisuuksiltaan alisaturoitu hammaskudoksen mineraalipitoisuuteen verrattuna. Happoliuoksen ja hampaan pinnan mineraalipitoisuuksien erot pyrkivät tasoittumaan kunnes happoliuos on titrautunut kylläiseksi mineraaleista. (Lussi ja Jaeggi 2008). Mineraalipitoisuuksien tasoittuminen aiheuttaa demineralisaatiota hampaan pinnalla. Demineralisaatiossa positiivisesti varautuneet mineraali-ionit, erityisesti kalsiumionit, 6

10 sitoutuvat happoliuoksen sisältämien negatiivisesti varautuneiden hydroksidi-ionien kanssa poistaen kalsiumionin kiilteen pinnasta. (Lussi ja Jaeggi 2008.) Eroosiovaurioiden ehkäisy ja hoito Eroosiovaurion ehkäisyssä ja hoidossa on tärkeää selvittää syy hammaskudoksen menettämiseen. Eroosiosta kärsivän potilaan lisävaurioiden ennaltaehkäisyssä tulisi keskittyä kehittämään potilaan suun kykyä vastustaa happojen vaikutuksia. Puskuroivien tuotteiden, kuten maidon ja juuston, nauttimisen on todettu olevan hyödyllistä eroosion ehkäisyssä. Urheillessa syljen eritys heikkenee ja siksi veden juonti urheilusuorituksen aikana on suositeltavampaa kuin happamien urheilujuomien juonti. Tutkimusten mukaan hampaiden harjausta tulisi välttää ainakin 60 minuuttia happoaltistuksen jälkeen. Näin vältetään hammasharjan aiheuttama abrasiivinen vaikutus hapon pehmittämässä hammaskudoksessa. Purentakisko voi olla avuksi hampaita suojaavana elementtinä esimerkiksi regurgitaatiosta kärsivällä potilaalla tai teollisuudessa happamissa olosuhteissa työskentelevällä henkilöllä. (Neville ym ) Hoidon alussa hoito tulisi kohdistaa hampaiden yliherkkyyden ja kivun hoitoon (Neville ym. 2008). Mikäli eroosiovaurio on hallinnassa eikä potilas koe eroosiovauriota epämukavaksi, ei vaurioiden korjaamiselle yleensä ole tarvetta (Carlsson ym. 2006). Paikallisella hampaan pinnan fluorikäsittelyllä saattaa olla positiivinen vaikutus eroosion pysäyttämisessä (Lussi ja Jaeggi 2008). Korjaavaa hoitoa suositellaan harkinnan mukaan, mikäli vauriot aiheuttavat oireita, esteettisiä haittoja tai hammasytimen paljastumista. Ensisijaisesti eroosiovaurioiden korjaukset tulisi suorittaa yhdistelmämuovipaikkauksin. Hampaiden kruunutukset ovat aiheellisia vasta pidemmälle edenneissä vaurioissa. (Carlsson ym ) 7

11 2.2. Attritio Attritio tarkoittaa hammas hammas-kontaktista johtuvaa hampaiden kulumista. Attrition aiheuttama hampaiden kuluminen on siis mekaanisen jauhamisen aiheuttamaa kulumista. (Neville ym. 2008, Shellis ja Addy 2014.) Attrition etiologia ja patogeneesi Lievä attritio on ihmishampaistossa täysin luonnollista ihmisen ikääntyessä. Attritio muuttuu patologiseksi, kun attrition aiheuttamat vauriot muuttuvat laajoiksi tai esteettisiä tai purentafunktionaalisia ongelmia alkaa ilmetä. (Neville ym ) Attrition ajatellaan yleisesti johtuvan parafunktioista, kuten esimerkiksi hampaiden narskuttelusta eli bruksauksesta (Sapp ym. 2002, Shellis ja Addy 2014) Attrition diagnostiikka Tyypillinen attritiovaurio sijaitsee hampaan purupinnalla tai etuhampaiden kärjissä. Attritiovaurio on mahdollista havaita hammasväleissä kontaktikohdissa tai hampaan poskentai kielenpuoleisilla pinnoilla eteenkin malokluusiohampaissa. (Shellis ja Addy 2014.) Attrition aiheuttama kuluma on helppo diagnosoida. Attritio aiheuttaa kiiltäviä, sileitä ja tasaisia kulumisfasetteja patologisesti kuluneeseen kontaktikohtaan (Kaidonis 2008). Attritiovauriota epäiltäessä tulisi aina tarkistaa myös vastapurijahammas, sillä vastapurijahampaasta pitäisi löytyä yhteensopiva kulumisfasetti (Bartlett ja Smith 2000). Attritiosta vaurioituneet hampaat oireilevat harvoin (Neville ym. 2008), sillä attritio etenee yleensä hitaasti. Hammasytimellä on lähes aina riittävästi aikaa suojautua vauriolta muodostamalla tertiääridentiiniä (Sapp ym. 2002). 8

12 2.3. Abraasio Abraasio on hampaiden kulumistapa, joka aiheutuu kun suun ulkopuolisen materiaalin hankaava liike kohdistuu hampaan pintaan (Neville ym. 2008, Shellis ja Addy 2014). Abraasio on siis puhtaasti mekaanisen liikkeen aiheuttamaa kulumista Abraasion etiologia ja patogeneesi Yleisin syy abraasioon on hampaiden harjaus abrasoivalla hammastahnalla yhdistettynä horisontaaliseen harjausliikkeeseen ja kovaan paineeseen (Neville ym. 2008). Suurin yksittäinen abraasiota aiheuttava tekijä on hammastahnat, jotka sisältävät hydraamattomia alumiinioksidipartikkeleita (Shellis ja Addy 2014). Hampaiden harjaus ilman hammastahnaa ei vaurioita kiillettä ja dentiiniinkin abrasoiva vaikutus on hyvin vähäistä (Absi ym. 1992). Hampaiden harjaus ISO (International Organization for Standardization) standardin mukaisella hammastahnalla ei aiheuta tutkimusten mukaan abraasiota kiilteeseen, ja dentiiniinkin se aiheuttaa vain 10 µm kuluman vuodessa (Addy ja Hunter 2003). Suunterveydelle ihanteellisen hammastahnan tulisi sisältää fluoria, ksylitolia ja betaiinia. Fluori ehkäisee hapaiden reikiintymistä vahvistamalla hammaskiillettä (Newbrun 1998). Aikuisten hammastahnoissa tulisi fluoripitoisuuden olla vähintään 1000 ppm mielellään 1450 ppm (Karies (hallinta). Käypä hoito). Ksylitoli vähentää bakteerien kasvua hampaan pinnalla (Assev ym. 1997). Betaiini kostuttaa limakalvoja ja siten on hyvä ainesosa kuvasuisen hammastahnassa (Söderling ym. 1998). Tutkimuksissa, joissa on tutkittu muinaiskansojen ja aboriginaalien hampaita on havaittu, ettei näillä kansoilla ole ollut ienrajoissa kulumisvaurioita tai vauriot ovat olleet hyvin vähäisiä, vaikka heidän ravintonsa on ollut abradoivaa, mutta ei erodoivaa (Ganss ym. 2002, Kaidonis 2008, Nguyen ym. 2008, Johansson ym. 2012). Siksi onkin mahdollista, että eroosiolla on ratkaiseva vaikutus hammaskaula-alueiden kulumisvaurioihin. Erilaisten esineiden, kuten esimerkiksi kynien, kynsien tai purutupakan pureskelun on todettu aiheuttavan abraasiota (Neville ym. 2008). Suun alueen koruilla esimerkiksi huuli- ja kielikoruilla on myös havaittu olevan abrasiivista vaikutusta hampaisiin. Lovet etuhampaiden kärjissä johtuvat usein hiuspinnien avaamisesta hampaiden avulla. Piipunpolttajilla tavallisesti havaitaan toispuoleisesti useiden etuhampaiden abraasiota. (Sapp ym. 2002) Abraasion diagnostiikka 9

13 Tyypillinen abraasiovaurio sijaitsee hammaskruunun poskenpuoleisella pinnalla hammaskaula-alueella. Abraasiovauriolle alttiimpia hampaita ovat hammaskaaresta ulkonevat hampaat, kuten esimerkiksi kulmahampaat, välihampaat tai hammaspuutoksen viereiset hampaat. Harjauskäden vastakkaisella hammaskaaren puolella ilmenee useammin abraasiovaurioita kuin harjauskäden puoleisella hammaskaarella. (Neville ym ) Abraasiovaurio on usein horisontaalisesti loven muotoinen. Vauriokohdassa on tavallisesti terävät ja tarkat rajat sekä kova ja sileä pinta. Happoaltistuksen vaikutus abraasiovaurioon aiheuttaa tavallisesti pyöristetymmän ja matalamman vaurion hampaaseen. (Neville ym ) Abraasiovauriot harvoin aiheuttavat vihlontaoireita, sillä abraasiovaurion syntyessä dentiinin pinnalle muodostuu smear layer -kerros, ja siten vihlontaan edellyttäviä avoimia dentiinitubuluksia ei muodostu missään vaiheessa prosessia (Kaidonis 2008). 10

14 2.4. Abfraktio Abfraktion etiologia ja patogeneesi Yleisen teorian mukaana abfraktiovaurioiden ajatellaan syntyvän purennan aksiaalisesta suunnasta poikkeavien purentavoimien aiheuttamista keskitetyistä jännitysvoimista hampaan hammaskaula-alueelle. Hammaskaula-alueella jännitysvoimat aiheuttavat mikrohalkeamia etenkin kiilteeseen, joka kestää jännitysvoimia huonommin kuin dentiini. (Neville ym. 2008, Shellis ja Addy 2014.) Kliinisten tutkimusten mukaan purennan tasapainotuksella ja epänormaalien voimien poistoilla ei olla onnistuttu pysäyttämään abfraktiovaurioiden etenemistä hammaskaulaalueilla (Wood ym. 2009). In vitro -tutkimuksissa on ollut myös samankaltaisia ongelmia, joten abfraktiovaurion syntytapa ei vielä ole täysin selvä (Shellis ja Addy 2014). Abfraktiovaurioita ilmenee kuitenkin keskimääräistä enemmän hampaitaan narskuttelevilla potilailla (Neville ym. 2008), mikä antaisi viitteitä purentarasituksien vaikuttavuudesta abfraktiovauroiden synnyssä Abfraktion diagnostiikka Abfraktiovaurio sijaitsee yleensä hampaan hammaskaula-alueella kiille-sementtirajan juuren kärjen puolella (Hur ym. 2011). Abfraktiovaurio on muodoltaan kiilamainen, syvä, kapea ja V:n muotoinen sekä saattaa muistuttaa läheisesti abraasio- tai eroosiovauriota (Neville ym. 2008, Shellis ja Addy 2014). Välillä abfraktiovauriot sijaitsevat ienrajan alapuolella. Tyypilliset hampaat, joissa abfraktiovaurioita ilmenee, ovat välihampaat ja takahampaat. Abfraktiovauriot ilmenevät lähes poikkeuksetta aina hampaan poskenpuoleisilla pinnoilla. (Neville ym ) 11

15 2.5. Kuluneen hampaiston kuntouttamisen periaatteet Kuluneen hampaiston kuntoutuksesta ei ole olemassa näyttöön perustuvia ohjeita. Seuraavat hoidon toteutuksen vaiheet perustuvat vuonna 2014 tehtyyn tutkimukseen, jossa Muts tutkimusryhmineen selvitti kirjallisuudesta potilastapauskertomuksia hyväksi käyttäen yleisesti käytössä olevia kuluneiden hampaistojen hoidoissa käytettyjä hoitovaiheita. Diagnostinen vahaus: Diagnostisella vahauksella helpotetaan hampaiston kuntoutustyötä. Se mahdollistaa potilaalle hoidon lopputuloksen näkemisen ennen varsinaista korjaavaa hoitoa sekä parantaa kommunikointia hammaslääkärin, hammasteknikon ja potilaan välillä. Hammaslääkärin on myös helppo valmistaa väliaikaisratkaisut preparoiduille hampaille diagnostista vahausta hyväksi käyttäen. Uusi purenta nivelasemaan: Mikäli purentaa joudutaan muuttamaan, tulisi uusi purenta rakentaa nivelasemaan sen toistettavuuden takia. Uuden purentakorkeuden koekäyttö: Voimakkaasti kuluneissa hampaistoissa joudutaan usein korottamaan purentaa. Tällöin uutta purentakorkeutta tulisi mielellään koekäyttää vähintään kuukauden ajan irrotettavalla purentakojeella. Potilaat tottuvat hyvin jopa viiden millimetrin purennankorotuksiin. Väliaikainen restauraatio ennen lopullisia rakenteita: Ennen lopullisten restauraatioiden kiinnitystä olisi hyvä koekäyttää uutta korjattua hampaistoa tai purentaa väliaikaisilla restauraatioilla, sillä tässä vaiheessa esteettiset ja toiminnalliset korjaukset on vielä helppo toteuttaa. Yhdistelmämuovi on yleisesti käytetty materiaali väliaikaisrestauraatioille. Materiaalin valinta: Lopulliset rakenteet tulisi valmistaa epäsuoralla tekniikalla lasikeraamiasta tai kullasta. Myös yhdistelmämuovi näyttäisi olevan sopiva materiaali kuluneen hampaiston kuntoutuksessa. Hoidon tuloksen säilyttäminen: Purentakisko on syytä valmistaa suojaamaan hampaita hoidon päätyttyä. 12

16 3. POTILASTAPAUSKERTOMUS Potilaani oli 31-vuotias nainen, jolla oli diagnosoitu bulimia vuonna Toteutin potilaan kuluneen hampaiston kuntoutuksen Turun opetushammashoitolassa syksyn 2013 ja kevään 2014 välisenä aikana. Hoidossa keskityttiin eroosiovaurioiden pahenemisen ennaltaehkäisyyn ja jo syntyneiden vaurioiden korjaamiseen Tilanne alkutarkastuksessa Potilas hakeutui hammashoitoon jatkuvasti lohkeilevien takahampaiden takia. Lisäksi hän oli havainnut purentansa madaltuneen viimeisten vuosien aikana. Potilaalle oli aikaisemmin valmistettu erikoissairaanhoidossa keraamiset kruunut yläetuhammasalueelle Dd vuosien aikana. Potilaan kertoman mukaan ennen kruunutuksia yläetuhampaista oli jäljellä vain pienet nysät. Pitkään jatkunut bulimia oli aiheuttanut potilaalle osteoporoosin, joka sittemmin oli parantunut osteopeniaksi. Bulimian ollessa pahimmillaan potilas kertoi oksennelleensa noin 5-6 kertaa vuorokaudessa. Potilas kävi bulimian vuoksi psykoterapiassa koko hoitojakson ajan. Alkutarkastuksen aikaan bulimian tilanne oli parantunut huomattavasti sairauden pahimmista vaiheista, ja oksentelua oli enää keskimäärin kerran vuorokaudessa. Oksentelun jälkeen potilas ei harjannut hampaitaan, vaan huuhteli suunsa vedellä. Ennen vuotta 2012 potilaan ravitsemus oli koostunut pääasiassa erilaisista makeisista. Puutteellinen ravinnonsaanti oli mahdollisesti vaikuttanut myös potilaan fyysiseen kehitykseen, sillä potilas oli selvästi väestön keskiarvoa lyhyempi. Potilas joi noin lasin light-mehuja päivässä sekä viikonloppuisin virvoitusjuomia. Potilas harjasi hampaat keskimäärin kaksi kertaa vuorokaudessa sekä noin kerran viikossa puhdisti hammasvälit hammasväliharjalla. Hän poltti noin 20 savuketta vuorokaudessa. Potilaan miehen kertoman mukaan hän narskutteli hampaitaan öisin. Kuvan 1 panoraamatomografia röntgenkuvassa nähdään alahuulessa huulikoru, jonka potilas kuitenkin päätti poistaa omasta tahdostaan heti hoidon alettua. Alkutarkastuksen aikaan potilaalla käytössä olevat lääkkeet ja ravintolisät olivat seuraavat: Venlafaxin, Xanor, Diapam, Panacod, d-vitamiini, kalkki ja kalium. 13

17 Lähtötilanteessa (kuvat 1 ja 2) potilaan hampaisto oli melko runsaasti restauroitu. Alkutarkastuksessa havaitut diagnoosit on lueteltu taulukossa 3. Ylävälihampaissa sekä yläettä alatakahampaissa oli kookkaat yhdistelmämuovitäytteet. Yläetualue kulmahampaasta kulmahampaaseen oli kruunutettu keraamisin kruunuin. Dentiinikariesta havaittiin muutamassa hampaassa. Eroosiovaurioita oli ienrajoissa sekä purupinnoilla kauttaaltaan sivuja takahammasalueilla. Alaetuhampaiden kärjissä oli dentiini paljaana. Purenta oli madaltunut kauttaaltaan. Purentasuhde oli Angle I sekä oikealla että vasemmalla puolella hampaistoa. Vertikaalinen ylipurenta oli 2 mm ja horisontaalinen ylipurenta 3 mm. Sivuliikkeissä kontaktit ulottuivat laajoille alueille muodostaen ryhmäkontaktit molemmin puolin leukapuoliskoja. Ien oli kauttaaltaan hieman vuotavainen ja BOP 24 %:a. Syventyneitä ientaskuja ei havaittu. Kielessä oli hento vaalea peite, muuten limakalvot olivat siistit ja terveen näköiset. Sylkitestien mukaan potilaalla oli heikentynyt syljen eritys. Taulukko 3. Alkutarkastuksessa havaitut ICD-10 diagnoosit diagnoosikoodein: Diagnoosi Toistuvan oksentelun aiheuttama hampaiden eroosio ICD-10 diagnoosikoodi K03.21 Hampaiden purupintojen kuluminen K03.00 Muu elimellisoireinen (somatoforminen) häiriö, bruksismi F45.8 Pitkäaikainen ientulehdus K05.1 Kiillekaries K02.0 Dentiinikaries K02.1 Hammasplakki K03.66 Ikenen vetäytyminen K06.0 Vähentynyt syljeneritys K

18 kuva 1. Panoraamatomografiaröntgenkuva hoidon alussa kuva 2. hampaisto hoidon alussa 15

19 3.2 Hoitosuunnitelma ja hoidon kulku Hoidon suunnittelussa tavoitteena oli hampaiston kulumisen, purennan madaltumisen sekä eroosiovaurioiden pysäyttäminen ja lisävaurioiden syntymisen ehkäisy. Suunnitelmana oli korottaa purentaa etualueelta kaksi millimetriä ja siten palauttaa alkuperäinen purentakorkeus. Hampaisiin, joissa oli suurimmat restauraatiot ja/tai vauriot, purennan korotus suunniteltiin toteutettavaksi keraamisin E-max -kruunuin niiden esteettisyyden ja kestävyyden takia. Kruunutettavat hampaat olivat Dd 16 14, 24 26, 36 ja 46. Keraamisia täytteitä mietittiin myös kruunutusten sijaan, jotta voitaisiin säästää enemmän omaa hammaskudosta. Keraamisista täytteistä kuitenkin luovuttiin, sillä bulimia ei ollut vielä täysin hallinnassa hoidon aikana. Uskoimme kruunutusten antavan pidemmän päälle paremman suojan omalle hammaskudokselle. Vähiten vaurioituneiden hampaiden purennan korotus suunniteltiin tehtävän suoran tekniikan yhdistelmämuovitäyttein. Kustannussyistä vanhat keraamiset kruunut Dd jätettiin ennalleen, sillä niiden kunto oli hyvä, vaikkakin kruunujen mittasuhteet eivät olleet ihanteelliset purennan korottamiseen. Hoito aloitettiin hampaiden kiinnityskudosten ja ikenien kunnon kohentamisella. Koko hampaisto puhdistettiin hammaskivestä ja plakista ultraäänilaitteella sekä käsi-instrumentein. Kotihoidoksi suositeltiin hampaiden harjausta fluorihammastahnalla kahdesti vuorokaudessa sekä hammasvälien puhdistusta hammaslangalla vähintään kerran päivässä. Oksentelujen jälkeen kehotettiin välttämään hampaiden harjausta seuraavaan 60 minuuttiin ja suositeltiin huuhtelemaan suu hyvin vedellä välittömästi oksentamisen jälkeen. Suun kuivuuden hoidoksi kehotettiin nauttimaan riittävästi vettä päivittäin. Korjaava hoito aloitettiin poistamalla kariespesäkkeet ja paikkaamalla syntyneet kaviteetit yhdistelmämuovitäyttein. Molemmista hammaskaarista otettiin alginaattijäljennökset koevahauksia varten. Suunnitellusta korotetusta purenta-asemasta otettiin purentaindeksi JetBite-silikonipastalla. Kahden millimetrin etualueen korotus saatiin purettamalla kahden millimetrin paksuinen silikoniliuska etuhampaidenväliin alaleuka nivelasemaan ohjattuna. Diagnostiset koevahaukset (kuva 3) kandi valmisti itse. 16

20 Kuva 3. Koevahaukset Hoito jatkui ylähampaiden kruunutuksilla. Hampaat Dd ja hiottiin pilareiksi kahden hoitokäynnin aikana (kuva 4). Hiontatyyppinä käytettiin marginaalista kaarroshiontaa. Pilareiden väliaikaiset sillat valmistettiin ennen pilarihiontoja hampaista otettujen puttyjäljennöksien avulla Structur-väliaikaiskruunu ja -siltamateriaalista. Purennan korotussuunnitelmista luovuttiin yläleuan pilarihiontojen jälkeen yhdessä ohjaavan opettajan kanssa. Tämä johtui siitä, että potilaan nykyinen purentakorkeus oli kasvojen ulkoisia mittasuhteita tarkasteltaessa riittävä vaikkakin suun sisäisesti tarkasteltuna madaltunut. Suunniteltu purennankorotus olisi saattanut aiheuttaa potilaalle vaikeuksia tottua uuteen purentakorkeuteen. 17

21 Hoitosuunnitelman muututtua hoito jatkui ylähammaskaaren pilarien tarkkuusjäljennöksillä. Tarkkuusjäljennökset otettiin standardijäljennöslusikalla Putty-Wash -tekniikalla polyvinyylisiloksaanijäljennösaineella. Purentaindeksi otettiin polyvinyylisiloksaanipastalla purettamalla potilaan hampaat nivelasemaan. Vastaleuasta eli alaleuasta otettiin alginaattijäljennös. Valmiit yläleuan E-max kruunut sementoitiin kaksoiskovetteisella Variolink II -yhdistelmämuovisementillä. Kuva 4. Yläleuan pilarihionnat. Hoito jatkui hampaiden Dd 36 ja 46 pilarihionnoilla (kuva 5). Pilarit hiottiin marginaalisesti kaarros- ja olkapäähiontatyypeillä. Pilareille valmistettiin väliaikaiset kruunut samasta materiaalista ja samalla tekniikalla kuin yläleuan väliaikaiset sillat. Tarkkuusjäljennökset otettiin standardijäljennöslusikalla Pytty-Wash -tekniikalla polyvinyylisiloksaanijäljennösaineella. Purentaindeksi otettiin polyvinyylisiloksaanipastalla hampaat nivelasemaan puretettuina. Vastaleuasta eli yläleuasta otettiin alginaattijäljennös. Alaleuan valmiit E-max kruunut sementoitiin yläleuan kruunujen tapaan Variolink II:lla. Kuva 5. Alaleuan pilarihionnat Kruunutusten jälkeen hampaiden Dd 17, 27, 37 ja 47 täytteet uusittiin ja rakennettiin purentaan. Hampaiden Dd paljastuneet dentiinit sekä eroosiovauriot peitettiin 18

22 suorantekniikan yhdistelmämuovitäyttein. Korjaavan hoidon lopuksi valmistettiin purentakisko suojaamaan hampaita ja hammasrakenteita yölliseltä hampaiden narskuttelulta. Kuva 6. Hampaisto hoidon valmistuttua 3.3. Loppuarvio Korjaava hoito toteutettiin opetushammashoitolassa viiden kuukauden aikana. Hoidon myötä potilaalle saatiin kulmahammaskantoinen stabiili purenta. Kokokeraamiset kruunut suojaavat omia hampaita tehokkaasti mahdollisilta oksennuksen aiheuttamilta happohyökkäyksiltä. Säännöllinen purentakiskon yökäyttö parantaa hoidon ennustetta ja hammasrakenteiden kestävyyttä pitkällä aikavälillä. Taaimmaiset takahampaat tarvitsee todennäköisesti kruunuttaa tulevaisuudessa, mikäli yhdistelmämuovipaikkaukset eivät kestä. Lisäksi 19

23 alakulmahampaiden laminaatit parantaisivat potilaan hampaiston ennustetta huomattavasti, sillä siten pystyttäisiin varmistamaan sivuliikkeiden kulmahammasohjauksen pysyvyys. Hoidon päätyttyä potilas oli erittäin tyytyväinen saamaansa hoitoon. Hoitavana hammaslääketieteenkandidaattina oli hienoa huomata kuinka paljon parempaan ja terveempään ylisterveydelliseen sekä suunterveydelliseen kuntoon potilas tuli hoidon kuluessa. Potilaan asenne elämää kohtaan muuttui positiivisemmaksi ja iloisemmaksi, hän myös poisti pysyvästi alahuulestaan huulikorun heti ensivastaanottokäynnin jälkeen. Potilas alkoi syödä säännöllisesti normaalia kotiruokaa makeisten sijaan. Annettua hoitoa voi siis pitää kokonaisvaltaisena terveyttä edistävänä hoitona. Viiden kuukauden kuluttua hoidon valmistumisesta kontrolloin potilaan hampaiston. Kaikki restauraatiot olivat ennallaan ja hyvässä kunnossa. Purennassa ei ollut tapahtunut muutosta. Potilas oli erittäin tyytyväinen hoidon lopputulokseen niin esteettisesti kuin toiminnallisesti. 20

24 LÄHTEET Absi EG, Addy M, Adams D: Dentine hypersensitivity - the effects of toothbrushing and dietary compounds on dentine in vitro: an SEM study. J Oral Rehabil 1992;19: Addy M, Hunter ML: Can tooth brushing damage your health? Effects on oral and dental tissues. Int Dent J 2003;53: Amin WM, Al-Omoush SA, Hattab FN. Oral health status of workers exposed to acid fumes in phosphate and battery industries in Jordanian. Int J Paediatr Dent 2003;13: Assev S., Waaler S. M., and Rölla G. Are Sodium lauryl sulphate-containing toothpastes suitable vehicles for xylitol? Eur J Oral Sci 1997;105: Bartlett DW, Smith BGN. Definition, classification and clinical assessment of attrition, erosion and abrasion of enamel and dentine. In: Addy M, Embery G, Edgar WM, eds. Tooth Wear and Sensitivity Clinical Advances in Restorative Dentistry. 1st ed. London, England: Martin Dunitz; 2000: Bartlett DW, Lussi A, West NX, Bouchard P, Sanz M, Bourgeois D: Pevalence of tooth wear on buccal and lingual surfaces and possible risk factors in young European adults. J Dent 2013 Nov;41(11): Carlsson GE, Johansson A, Milleding P. Rekonstruktiv behandling av erosionsskador. Dental erosion - bakgrund och kliniska aspekter Stockholm. Gothia; s Dugmore CR, Rock WP. A multifactorial analysis of factors associated with dental erosion. Br Dent J Mar 13;196(5):283-6 Eccles J, Jenkins W. Dental erosion and diet. J Dent; : Ganss C, Klimek J, Borkovski N: Characteristics of tooth wear in relation to different nutritional patterns including contemporary and medieval subjects. Eur J Oral Sci 2002;110:

25 Hur B, Kim HC, Park JK, Versluis A: Characteristics of non-carious cervical lesions - an ex vivo study using micro-computed tomography. J Oral Rehabil 2011;38: Iimfeld T: Deiitul erosion. Definition, classification and links. Eur J Ortil Sci 1996:104: Johansson A-K, Lingström P, Birkhed D. Comparison of factors potentially related to the occurrence of dental erosion in high- and low-erosion groups. Eur J Oral Sci 2002; 110: Johansson A. Hampaiden eroosio, Moderni hampaiden kuluminen ja uusi kansantauti. Suomen Hammaslääkärilehti 15/2005: s Johansson AK, Omar R, Carlsson GE, Johansson A: Dental erosion and its growing importance in clinical practice: from past to present. Int J Dent 2012;2012: Järvinen V. Hammaseroosio ja sen syyt. Väitöskirja. Helsingin Yliopisto Kaidonis JA: Tooth wear: the view of the anthropologist. Clin Oral Invest 2008; 12(suppl): Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus. Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä. Julkaistu: Saatavilla Internetissä: Linkosalo E. Hampaiden eroosio. Suomen Hammaslääkärilehti 15/2005: s Lussi A & Jaeggi T. Erosion diagnosis and risk factors. Clin Oral Investig Mar;12 Suppl 1:S5-13 Meurman JH, Johansson AK. Patogenes vid dental erosion. Dental erosion - bakgrund och kliniska aspekter Stockholm. Gothia; s Muts E-J, van Pelt H, Edelhoff D, Krejci I, Cune M: Tooth wear: A systematic review of treatment options. J Prosthet Dent 2014 Oct;112(4):

26 Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouquot JE. Oral an maxillofacial pathology, 3 edition. Elsevier: Saunders, 2008, s Newbrun: Dentifrices. In: Cariology, 3rd ed. Chicago, Quintessence Publ Co, 1989, s Nguyen C, Ranjitkar S, Kaidonis JA, Townsend GC: A qualitative assessment of non-carious cervical lesions in extracted human teeth. Aust Dent J 2008;53: Sapp JP, Eversole LR, Wysocki GP. Contemporary oral and maxillofacial pathology, edition 2. Elsevier: Mosby, 2002, s Shellis RP, Addy M: The Interactions between Attrition, Abrasion and Erosion in Tooth Wear. Monogr Oral Sci. 2014;25:32-45 Söderling E, Le Bell A, Kirstilä V, and Tenovuo J: Betaine-containig toothpaste relieves subjective symptoms of dry mouth. Acta Odontol Scand 1998;56: ten Cate JM, Imfeld T. Dental erosion summary. Eur J Sci 1996; 104: Wood ID, Kassir ASA, Brunton PA: Effect of lateral excursive movements on the progression of abfraction lesions. Oper Dent 2009;34:

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2

REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS. S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 REFLUKSITAUTI JA HAMPAIDEN TERVEYS S u o m e n R e f l u k s i 2 0 1 2 Hampaiden kuluminen (eroosio) mahdollinen hapan ylösnousu suuhun asti kuluttaa hampaita tavallisen syömisen ja juomisen lisäksi suu

Lisätiedot

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS

Valio Oy RAVINTO JA HAMMASTERVEYS RAVINTO JA HAMMASTERVEYS HYVÄN HAMMASTERVEYDEN PERUSTEET Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Terve suu hyvinvointisi tukena

Terve suu hyvinvointisi tukena Terve suu hyvinvointisi tukena Syömishäiriöiden suuvaikutukset ja ohjeita omatoimiseen suun terveydenhoitoon 18.5.2009 1 Suun terveydenhoito-ohje syömishäiriötä sairastavalle Tässä ohjeessa on tietoa syömishäiriöiden

Lisätiedot

Suorittajan suu. Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, YTHS. www.yths.fi

Suorittajan suu. Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, YTHS. www.yths.fi Suorittajan suu Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, YTHS Liika suorittaminen suussa Harjaaminen Purentaan liittyvät vaivat Narskuttelu / hampaiden kiristely Eroosio Suorittava syöminen Syömishäiriöt Urheilijan

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto

Suunterveys Johdattelua aiheeseen. Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Suunterveys Johdattelua aiheeseen Hannu Hausen Suomen Hammaslääkäriliitto Hampaiden reikiintyminen on merkittävä kansanterveysongelma, joka käy kalliiksi sekä yhteiskunnalle että yksittäisille kansalaisille

Lisätiedot

Kokeellinen tutkimus poremuotoisten lääkevalmisteiden aiheuttamasta hammaseroosiosta

Kokeellinen tutkimus poremuotoisten lääkevalmisteiden aiheuttamasta hammaseroosiosta Kokeellinen tutkimus poremuotoisten lääkevalmisteiden aiheuttamasta hammaseroosiosta Marika Rosvall HLK Opiskelijanumero: 013165822 Helsinki 15.12.2010 Tutkielma Ohjaaja: Professori Jukka H. Meurman Helsingin

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi

Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Tiedonjanoon www.maitojaterveys.fi www.otamaidostamallia.fi Maa- ja metsätalousministeriön osittain rahoittama. 2007 Pureskeltua tietoa hampaiden hyväksi Oman suusi hammashoitaja olet sinä! Fluorikylpy

Lisätiedot

Joka viidennen aikuisen vaiva

Joka viidennen aikuisen vaiva Kuiva suu ei laula. Joka viidennen aikuisen vaiva Suun kuivuus (kserostomia) johtuu alentuneesta syljen erityksestä ja hoitamattomana horjuttaa ihmisen koko yleisterveyttä ja hyvinvointia. Suun kuivumisesta

Lisätiedot

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas

Kissaa on suuhun katsominen. Kissojen hampaidenhoito-opas Kissaa on suuhun katsominen Kissojen hampaidenhoito-opas Kissa ei osaa hoitaa hampaitaan Aikuisella kissalla on 30 hammasta. Hampaan näkyvää osaa kutsutaan kruunuksi ja ikenen alla olevaa osaa juureksi,

Lisätiedot

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio

Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio Suun kuivuus = Kserostomia/Hyposalivaatio on yleisempää naisilla kuin miehillä on usein ikääntymiseen liittyvä ongelma on ongelmana jopa 46,7 %:lla vanhuksista ja 10 %:lla koko väestöstä* liittyy moniin

Lisätiedot

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016

Raskauden aikainen suun terveys. Martta Karttunen, Johanna Widerholm 2016 Raskauden aikainen suun terveys Raskaus ja suun terveys Odottavan äidin suun terveys Raskaus, perhe ja suut Sikiön suun terveys Tupakointi Ravinto Hampaiden puhdistus Suun hoitotoimenpiteet raskausaikana

Lisätiedot

Opalescence -valkaisuaineet

Opalescence -valkaisuaineet Opalescence -valkaisuaineet Vaaleampi ja kirkkaampi hymy Opalescence OH! Valkaisuaineet vastaanotoille ja kotikäyttöön CE-merkityt Opalescence -valkaisuaineet on turvallinen ja hellävarainen tapa valkaista

Lisätiedot

RASKAUDEN VAIKUTUKSET SUUN TERVEYTEEN. Jemina Lesonen ja Pauliina Pääkkönen 2015 Opinnäytetyö

RASKAUDEN VAIKUTUKSET SUUN TERVEYTEEN. Jemina Lesonen ja Pauliina Pääkkönen 2015 Opinnäytetyö RASKAUDEN VAIKUTUKSET SUUN TERVEYTEEN Jemina Lesonen ja Pauliina Pääkkönen 2015 Opinnäytetyö RASKAUSHORMONIEN VAIKUTUKSET SUUHUN Hormonitoiminnan muutokset raskauden aikana Suun ph laskee, suu happamoituu

Lisätiedot

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI

SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SUUPALAT OMAHOITOSI TUEKSI SISÄLLYS SUUN OMAHOITO... 3 Hampaiden harjaus... 3 Harjaustekniikka... 5 Hammasvälien puhdistaminen... 9 Hammasproteesien puhdistaminen... 12 RAVINNON VAIKUTUS SUUN TERVEYTEEN...

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

Hampaat ja hammashoito. Oma nimi Työn päivämäärä

Hampaat ja hammashoito. Oma nimi Työn päivämäärä Hampaat ja hammashoito Oma nimi Työn päivämäärä Sisällys Sisällys... 1 1 Helli hampaitasi hetki päivässä... 2 Nuoret aikuiset välinpitämättömiä... 2 Hammaslanka ikenien ilo... 3 Suu vaahdossa valkoiset

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus.

Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Harjaustekniikka ja suositus alle 3-vuotiaalle, 1. vaihduntavaiheessa, 2. vaihduntavaiheessa ja hammasvälien puhdistus. Vanhempien tulee valvoa lastensa hampaiden hoitoa aina yläkouluikään asti. Suomalaisten

Lisätiedot

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä.

Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät. Tarvitset niitä joka päivä. Hampaasi ovat tärkeät Tarvitset hampaitasi joka päivä kun syöt, naurat ja puhut. Ehjät hampaat ja terve suu ovat tärkeitä hyvän elämän edellytyksiä. Mene

Lisätiedot

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle kunnan on lakisääteisesti järjestettävä vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio, jonka tekee

Lisätiedot

Odottavien perheiden suun terveyden huolto

Odottavien perheiden suun terveyden huolto Odottavien perheiden suun terveyden huolto Sisältö Ravinto Hampaat Puhdistus Karies Imetys Hampaiden puhkeaminen Lasten suunhoito Ksylitoli Fluori Tutti ja purenta Hammashoito Karviaisessa RAVINTO Äidin

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus TIEDE Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen ja Suomen Hammaslääkäriseura Unitutkimusseura Apollonia ry:n ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Lyhentyneen hammaskaaren

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Cloetta Fazer Makeiset Oy taustatiedote 11.11.2008

Cloetta Fazer Makeiset Oy taustatiedote 11.11.2008 Cloetta Fazer Makeiset Oy taustatiedote 11.11.2008 Ksylitoli tänään: edut ja käyttösuositukset Asiantuntijahammaslääkäri Helinä Keskinen Ksylitolin terveysvaikutukset - Mitä eroa on ksylitolipurukumilla

Lisätiedot

Puijon Diabetesyhdistys Ry

Puijon Diabetesyhdistys Ry Puijon Diabetesyhdistys Ry 1 Johdanto 2 Diabetes ja suun terveys 2.1 Näin voit ehkäistä suun sairauksia 3 Ientulehdus ja hampaiden kiinnityskudossairaus eli parodontiitti 4 Hampaiden reikiintyminen eli

Lisätiedot

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen

SUUNHOITO-OPAS. yläkouluille. Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen SUUNHOITO-OPAS yläkouluille Teija Jormanainen, Sirpa Järvinen Sisällys Esipuhe 6 Lukijalle 7 HAMPAISTO 9 Hammasstatus 13 Hampaan rakenne 15 Hampaan tutkiminen mikroskoopilla 16 Hampaan tutkiminen poikkileikatusta

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

SUUHYGIENIA oikein alusta alkaen

SUUHYGIENIA oikein alusta alkaen SUUHYGIENIA oikein alusta alkaen Suuhygienia ja hyvä hampaiden hoito ovat tärkeitä elämän alkumetreiltä alkaen. Suun hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti yleiskuntoomme ja terveyteemme. PL 15, 00131

Lisätiedot

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille 1 Hei koululainen! Tässä tehtävävihkossa käsitellään suun ja hampaiden terveyttä sekä siihen vaikuttavia

Lisätiedot

Lapsen suun terveyden edistäminen. Opas päivähoitohenkilökunnalle

Lapsen suun terveyden edistäminen. Opas päivähoitohenkilökunnalle Lapsen suun terveyden edistäminen Opas päivähoitohenkilökunnalle Virpi Mäntylä Teksti ja kuvat: Virpi Mäntylä Tämä opas on osa opinnäytetyötä Oulun seudun ammattikorkeakoulu 2012 Suun terveydenhoidon

Lisätiedot

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Hakusanat: hampaidenhoito, Diabeetikon suunhoito Lehtisessä

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen

Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen Kukka-Maaria Leivonen, osastonhoitaja, suuhygienisti, TtM Sari Kyytinen, terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Palveluntarve ja mitoitukset suun terveydenhuollossa

Lisätiedot

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta

Suun terveys osana hyvää ravitsemusta www.denta.fi Suun terveys osana hyvää ravitsemusta 27.1.2015 Suuhygienisti, Ttm Anna Dahlgren -Kuvat poistettu Terve suu Terve suu on kokonaisuus, jolla tarkoitetaan oireettomia hampaita ja niiden kiinnityskudoksia

Lisätiedot

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille OPETTAJAN OPAS

Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille OPETTAJAN OPAS Helpompi hymyillä! Tietoa ja tehtäviä suun ja hampaiden terveydestä ja hoidosta 5.- ja 6.-luokkalaisille OPETTAJAN OPAS 1 Hei opettaja! Tässä tehtävävihkossa käsitellään suun ja hampaiden terveyttä sekä

Lisätiedot

Suun terveydenhoidon

Suun terveydenhoidon Suun terveydenhoidon OMAHOITO-OPAS HUOMIO SUUHUN -oppaasta löydät tietoa aftojen hoidosta sammaksesta hammastapaturmista huuliherpeksestä kuivan suun hoidosta pahanhajuisesta hengityksestä suupielten haavaumista

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg.

VALMISTEYHTEENVETO. Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa 28,6 mg. VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Xerodent 0,25 mg / 28,6 mg imeskelytabletti 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT Yksi tabletti sisältää natriumfluoridia vastaten 0,25 mg fluoridia ja omenahappoa

Lisätiedot

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin.

Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Vaihda suun huonot bakteerit hyviin. Ien- ja hammasvaivojen taustalla epätasapainoinen mikrobisto kk Annika Mäyrä I annika.mayra@versofinland.fi I +358 40 549 7114 Maailmanlaajuisesti 2.43 miljardia ihmistä

Lisätiedot

Opas valkoisempaan hymyyn

Opas valkoisempaan hymyyn Opas valkoisempaan hymyyn Miksi hampaisiin tulee tummentumia ja värjäytymiä? Hammaskiilteen luonnollinen väri on kuultavan valkoinen. Vuosien saatossa syömis-, juomis- tai tupakointitottumustemme myötä

Lisätiedot

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka

Luennon sisältö ja tavoitteet. Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito. Karieksen erotusdiagnostiikka Karieksen erotusdiagnostiikkaa Karieksen hoitopäätös Karieksen non-operatiivinen hoito H3, 13.9.2012 EHL, HLT Anja Kotiranta Helsingin yliopisto Luennon sisältö ja tavoitteet luennolla käsitellään erilaisia

Lisätiedot

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon

Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen. Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Tehokas kivunlievitys, nopea paraneminen Lääke suussa olevien aftahaavaumien hoitoon Mitä aftat ovat? Aftat ovat suun limakalvoilla esiintyviä haavaumia, joita voi olla yksi tai useita samalla kertaa.

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Opas valkoisempaan hymyyn

Opas valkoisempaan hymyyn Opas valkoisempaan hymyyn Miksi hampaisiin tulee tummentumia ja värjäytymiä? Hammaskiilteen luonnollinen väri on kuultavan valkoinen. Vuosien saatossa syömis-, juomis- tai tupakointitottumustemme myötä

Lisätiedot

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua?

Voinko käyttää hammasvälien puhdistukseen hammastikkua, hammasväliharjaa tai kumipiikeillä varustettua muovitikkua? Mikä on parodontologi? Parodontologi on erikoishammaslääkäri, joka on saanut koulutuksen hampaiden kiinnityskudosten sairauksien ehkäisemiseen ja hoitoon. Parodontologilla on myös tavallista hammaslääkäriä

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus. Karies (hallinta)

Käypä hoito -suositus. Karies (hallinta) Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Päivitetty 22.9.2014 Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon,

Lisätiedot

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä.

Pienen vatsan ystävä. Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Vatsan ystävä Pienen vatsan ystävä Sanotaan, että hyvä olo tuntuu ihan vatsanpohjas sa asti. Hyvinvointi lähtee vatsasta myös perheen pienimmillä. Reladrops on vauvan oma maito happobakteerivalmiste. Sen

Lisätiedot

METSÄKAURIS IKÄMÄÄRITYS Capreolus capreolus

METSÄKAURIS IKÄMÄÄRITYS Capreolus capreolus METSÄKAURIS IKÄMÄÄRITYS Capreolus capreolus Veli Lappalainen < turpa HAMPAIDEN KEHITYS vasan alaleuan hampaat (alle 7 kk.) pm1, pm2 ja pm3 ovat maitohampaita viimeinen takahammas M3 ei ole vielä puhjennut

Lisätiedot

Miten syömishäiriöt vaikuttavat nuoren suun terveyteen?

Miten syömishäiriöt vaikuttavat nuoren suun terveyteen? Miten syömishäiriöt vaikuttavat nuoren suun terveyteen? - Opas hoitohenkilöstölle Janna Luostarinen ja Minna Moilanen Opinnäytetyö.. Valitse kohde. SAVONIA-AMMATTIKORKEAKOULU OPINNÄYTETYÖ Tiivistelmä

Lisätiedot

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe

3M ESPE. Miellyttävää hammashoitoa. Tavoitteena. terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Miellyttävää hammashoitoa Tavoitteena terveellinen hymy Clinpro Prophy Powder glysiini (aminohappo) puhdistusjauhe 3M ESPE Clinpro Prophy puhdistusjauhe Indikaatiot Powder Supra- ja subgingivaalisen

Lisätiedot

HIRVI IKÄMÄÄRITYS Alces alces

HIRVI IKÄMÄÄRITYS Alces alces HIRVI IKÄMÄÄRITYS Alces alces Veli Lappalainen Nykykäytännön mukaan trofeearvostelussa hirvieläinten trofeista määritetään myös eläimen ikä. Näyttelyyn ja arvosteltavaksi tuotavan trofeen mukana tulee

Lisätiedot

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi

Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Kokemuksia K-Sks:sta Jukka Kupila, neurofysiologi Status epilepticus ja EEG:n merkitys sen diagnostiikassa ja hoidossa. Tehtävänsiirtoihin liittyviä näkökohtia Keski-Suomen keskussairaalan hanke Ensimmäisen

Lisätiedot

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille

Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille 3M ESPE Astringent retraktiopasta Helppo ja nopea vaihtoehto ientaskulangoille Uutta! Yhteensopiva sekä polyeetterin että VPS jäljennösaineen kanssa! Helpompi retraktio kapseliannostelulla Indikaatiot

Lisätiedot

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro!

Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Su(u)n vuoro! Tupakka, nuuska ja suun terveys Su(u)n vuoro! Tupakkatuotteet vahingoittavat koko elimistöä. Tupakointi aiheuttaa useita sairauksia sekä vaikeuttaa monien sairauksien hoitoa ja heikentää

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products

1.2.2012. Kuituvahvisteiset sillat. Kaamospäivät 2-3.2.2012. EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd. everstick products Kuituvahvisteiset sillat Kaamospäivät 2-3.2.2012 EHL Ari Salo Kuvamateriaali: StickTech Ltd everstick products 1 Kuitujen käyttöindikaatioita: Sillat: -pintakiinnitteiset, kaviteettikiinnitteiset, vaippakruunukiinnitteiset

Lisätiedot

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle!

Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Terve Suu Koko perheen lahja uudelle elämänalulle! Megaklinikan suun bakteeri-infektion hallintaohjelma odottavalle perheelle. (HLLTimo Heinonen, HLL Kimmo Kaihovaara, HLL Jan Pettersson, HLL Omar Al.Soufi,

Lisätiedot

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla

Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Tehostettu suunhoito ja hengitysteiden imeminen vuodeosastolla Terveyskeskusten ja pitkäaikaishoitolaitosten infektioyhdyshenkilöiden koulutuspäivä 26.10.2015 ls 6 Hygieniahoitaja Raija Järvinen p. 040

Lisätiedot

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta

Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Silmänpainetauti Dg, hoito ja seuranta Suomen Silmähoitajapäivät 26.8.2011 Paasitorni, Helsinki El, LT Anu Vaajanen Mikä tauti on glaukooma? Näköhermon etenevä sairaus, joka aiheuttaa vaurioita näköhermon

Lisätiedot

RETENTIO OIKOMISHOIDOSSA

RETENTIO OIKOMISHOIDOSSA Mitä retentiolla tarkoitetaan? RETENTIO OIKOMISHOIDOSSA ylläpitovaihe hoitotuloksen säilyttämiseksi tarkoituksena stabiloida hampaat ja purenta uuteen tilanteeseen aktiivisen oikomishoidon jälkeen hoidon

Lisätiedot

5. Pola Office+ valkaisee vain luonnollista hammasta. 6. Älä käytä potilaalle, jolla on erittäin herkät ja vihlovat hampaat.

5. Pola Office+ valkaisee vain luonnollista hammasta. 6. Älä käytä potilaalle, jolla on erittäin herkät ja vihlovat hampaat. SDI POLA OFFICE + - MAAILMAN NOPEIN VALKAISU KÄYTTÖOHJEET Pola Office+ on nopea, vetyperoksidipohjainen, vastaanottokäyttöön tarkoitettu valkaisumenetelmä. PH -neutraali geeli sisältää vihlontaa ehkäiseviä

Lisätiedot

VALKOHÄNTÄPEURA IKÄMÄÄRITYS Odocoileus virgianus

VALKOHÄNTÄPEURA IKÄMÄÄRITYS Odocoileus virgianus VALKOHÄNTÄPEURA IKÄMÄÄRITYS Odocoileus virgianus Veli Lappalainen HAMPAIDEN KEHITYS vasan alaleuan hampaat (alle6 kk.) pm1, pm2 ja pm3 ovat maitohampaita viimeiset takahampaat M2 ja M3 evät ole vielä puhjenneet

Lisätiedot

Suuhygienia. Suun mikrobifloora. Biofilmi eli bakteeripeite

Suuhygienia. Suun mikrobifloora. Biofilmi eli bakteeripeite Nuoren terve suu Suuhygienia Suun mikrobifloora Suun normaaliflooraan kuuluu noin 700 mikrobilajia ja niiden tehtävänä on huolehtia elimistön puolustuksesta sekä estää haitallisten mikrobien kasvua suussa.

Lisätiedot

Mitä suu voi kertoa. Annukka Vuorinen 9.4.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ

Mitä suu voi kertoa. Annukka Vuorinen 9.4.2014 OPISKELIJAN PAREMPAA TERVEYTTÄ Mitä suu voi kertoa Annukka Vuorinen 9.4.2014 Esityksessäni on kuvia, joista osan olen saanut professori Riitta Seppäseltä, osa on Therapia odontologicasta ja osa on omia kuviani. Lävistyskuvista kaksi

Lisätiedot

Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät 1.-2.11.2012 Espoo, Leppävaara.

Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät 1.-2.11.2012 Espoo, Leppävaara. Valtakunnalliset terveysneuvontapisteiden koulutuspäivät 1.-2.11.2012 Espoo, Leppävaara. Merja Laine dos., EHL Turun yliopisto Hammaslääketieteen laitos merja.anneli.laine@utu.fi sylki välttämätöntä suun

Lisätiedot

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO

KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN HOITO Kirjoittaja: Helena Kuntsi-Vaattovaara, ELL, Dipl. AVDC, Dipl EVDC Eläinlääkäriasema Anident, Lamminpääntie 43, 02880 Veikkola Puh. 09-2565430, sähköposti anident@kolumbus.fi KOIRIEN HAMMASVAURIOT JA NIIDEN

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä?

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Annukka Vuorinen Marjo Tipuri 4.6.2014 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi 2000- luvun yhteiskuntapolitiikan tavoitteista niin kansallisella kuin Euroopan

Lisätiedot

Opalescence -valkaisuaineet

Opalescence -valkaisuaineet Opalescence -valkaisuaineet Vaaleampi ja kirkkaampi hymy Opalescence Valkaisuaineet vastaanotoille ja kotikäyttöön CE-merkityt Opalescence -valkaisuaineet on turvallinen ja hellävarainen tapa valkaista

Lisätiedot

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN HOITO

ODOTTAVAN PERHEEN SUUN HOITO 1 ODOTTAVAN PERHEEN SUUN HOITO Odotusaikana on hyvä muuttaa koko perheen tavat ja tottumukset sellaisiksi, että ne mahdollistavat lapselle hyvän suun terveyden RAVINTO äidin monipuolinen ravinto on parasta

Lisätiedot

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A.

Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Valmistaja: ZQuiet 5247 Shelburne Rd., Suite 204 Shelburne, VT 05482 U.S.A. Copyright 2012 Sleeping Well, LLC. Kaikki oikeudet pidätetään. Zquiet on Sleeping Well, LLC -yhtiön rekisteröity tavaramerkki.

Lisätiedot

LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016

LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016 perusturva ja terveydenhuolto terveydenhuolto 4/2014 LASTEN JA NUORTEN SUUN TERVEYDEN EDISTÄMISEN OHJELMAT 2013-2016 Riskiseulonta Tehostettu ehkäisyohjelma Purenta/ oikominen Odottavat vanhemmat neuvolaterveydenhoitaja

Lisätiedot

HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi

HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi HUOLEHDI HAMPAISTASI Vahvista terveyttäsi MIELENTERVEYSKUNTOUTUJA JA SUUN TERVEYS PSYYKKINEN SAIRAUS VAIKUTTAA SUUN TERVEYTEEN MONIN TAVOIN Useat psyykenlääkkeet kuivattavat suuta. Syöminen on silloin

Lisätiedot

Puhtaat hampaat. www.helsinki.fi/hammas/puhtaathampaat

Puhtaat hampaat. www.helsinki.fi/hammas/puhtaathampaat Raskaus ja suunterveys Jo raskautta suunniteltaessa on suositeltavaa panostaa terveyttä edistäviin keinoihin sekä muuttaa omia elämäntapojaan terveellisemmiksi, sillä äidin suun terveydentilalla on vaikutusta

Lisätiedot

POTILAAN HYGIENIAOPAS

POTILAAN HYGIENIAOPAS POTILAAN HYGIENIAOPAS Erikoissairaanhoito Hatanpään sairaala Sisältö SISÄLLYSLUETTELO Hygienia sairaalassa. 2 Käsihygienia.. 3 Käsien pesu 4 Käsien desinfektio... 5 Yskimishygienia.. 6 Henkilökohtainen

Lisätiedot

SUOMI - JAPANI. hermo hioa hoitaa hoitoaika hoitoon tulosyy huolellisesti huoltaja huomata

SUOMI - JAPANI. hermo hioa hoitaa hoitoaika hoitoon tulosyy huolellisesti huoltaja huomata SUOMI - JAPANI ajanvaraus alaleuka allerginen alue arka asento ateria diagnoosi edetä (tauti pahenee) ehkäistä eliminoida/poistaa elintarvikeväri (plakkiväri) epämukava erikoishammaslääkäri eroosio, hampaan

Lisätiedot

SISÄLTÖ: TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TUOTTEET... 4 TUTKIMUKSEN YKSITYISKOHDAT... 8 TUTKIJAN PROFIILI... 10 TUTKIMUSRAPORTTI... 11

SISÄLTÖ: TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TUOTTEET... 4 TUTKIMUKSEN YKSITYISKOHDAT... 8 TUTKIJAN PROFIILI... 10 TUTKIMUSRAPORTTI... 11 SISÄLTÖ: TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TUOTTEET... 4 TUTKIMUKSEN YKSITYISKOHDAT... 8 TUTKIJAN PROFIILI... 10... 11 3 TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TUOTTEET TUTKIMUKSESSA KÄYTETYT TUOTTEET R.O.C.S. «Medical Minerals»

Lisätiedot

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus.

TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus. Husuken henkilökunta vastaa mielellään kysymyksiisi. Huuli-suulakihalkiokeskus Töölön sairaala TERVETULOA HALKION LUUNSIIRTOLEIKKAUKSEEN HUSUKEEN! Topeliuksenkatu 5, Helsinki Vuodeosasto puh. 09-47187442

Lisätiedot

NEUVOLAKÄISTEN SUUNTERVEYS

NEUVOLAKÄISTEN SUUNTERVEYS Muista minut aamuin illoin! NEUVOLAKÄISTEN SUUNTERVEYS TERVEELLISET SUUNHOITOTOTTUMUKSET SISÄLLYS Vanhempien terveystottumukset heijastuvat lapseen 3 Maitohampaiden puhkeaminen 4 Hampaiden harjaus 6 Karies

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi.

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Vältteletkö hymyilemistä yhden tai useamman puuttuvan hampaan vuoksi? Milloin olet viimeksi puraissut huoletta omenaa? Oletko lakannut tapaamasta

Lisätiedot

Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009

Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009 Nuorten keravalaisten mielenterveyspotilaiden suun hoidon palvelujen käyttö ja hoidon tarve 2008-2009 Johtava hammaslääkäri Kirsi Peltola-Haavisto Salon sosiaali- ja terveystoimi Tutkimuksen tarkoitus

Lisätiedot

Opinnäytetyö Suuhygienistiopiskelijat Mervi Loppukaarre ja Saija Okkonen Savonia-ammattikorkeakoulu 6.3.2012 Tuusniemen Palvelutalo

Opinnäytetyö Suuhygienistiopiskelijat Mervi Loppukaarre ja Saija Okkonen Savonia-ammattikorkeakoulu 6.3.2012 Tuusniemen Palvelutalo Opinnäytetyö Suuhygienistiopiskelijat Mervi Loppukaarre ja Saija Okkonen Savonia-ammattikorkeakoulu 6.3.2012 Tuusniemen Palvelutalo Tämän täydennyskoulutustilaisuuden tavoitteena on lisätä hoitohenkilökunnan

Lisätiedot

Osteoporoosi (luukato)

Osteoporoosi (luukato) Osteoporoosi (luukato) Lääkärikirja Duodecim Pertti Mustajoki, sisätautien erikoislääkäri Osteoporoosi tarkoittaa, että luun kalkkimäärä on vähentynyt ja luun rakenne muuttunut. Silloin luu voi murtua

Lisätiedot

Sementointioppaasi. Multilink Automix

Sementointioppaasi. Multilink Automix Sementointioppaasi Multilink Automix Tools VARUSTEET Universal YLEISSEMENTTI UUTUUS Ivoclean Mukana myös Liquid Strip Kaikkeen sementointiin Ivoclean Suun ulkopuolella käytettävä puhdistuspasta, joka puhdistaa

Lisätiedot

VALMISTEYHTEENVETO. 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm).

VALMISTEYHTEENVETO. 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm). VALMISTEYHTEENVETO 1. LÄÄKEVALMISTEEN NIMI Duraphat 5 mg/g hammastahna 2. VAIKUTTAVAT AINEET JA NIIDEN MÄÄRÄT 1 g hammastahnaa sisältää natriumfluoridia vastaten 5 mg fluoria (5 000 ppm). Apuaineet: 1

Lisätiedot

Diabetes ja suunterveys

Diabetes ja suunterveys Diabetes ja suunterveys Evhml Kati Kainulainen Hammas-, suu ja leukakirurgian poliklinikka Diabetes voi lisätä alttiutta suusairauksille Ientulehdus Hampaiden kiinnityskudos sairaus eli parodontiitti Hampaiden

Lisätiedot

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen

paikkaustekniikka GC Fuji II LC Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Yksinkertainen sandwich-tekniikka Paikkaus Fuji II LC:llä Ennen Jälkeen GC Fuji II LC paikkaustekniikka Helppo Fuji II LC paikkaustekniikka Preparoi kaviteetti ja vie GC Cavity Conditioner, joka poistaa smear layer kerroksen ja suojaa dentiinitubulukset. Vie sekoitettu Fuji

Lisätiedot

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN SUUN TERVEYSTOTTUMUKSET - TUTKIMUS JUUAN YLÄKOULULLA

YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN SUUN TERVEYSTOTTUMUKSET - TUTKIMUS JUUAN YLÄKOULULLA YLÄKOULUIKÄISTEN NUORTEN SUUN TERVEYSTOTTUMUKSET - TUTKIMUS JUUAN YLÄKOULULLA Opinnäytetyö Eira Räsänen Suun terveydenhuollon koulutusohjelma Suuhygienisti Hyväksytty.. SAVONIA- AMMATTIKORKEAKOULU Terveysala,

Lisätiedot

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA

KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA KYSELY TERVEYSTOTTUMUKSISTA JA ELÄMÄNTAVOISTA Hyvinkään sairaanhoitoalueen Psykiatria 1 FYYSINEN AKTIIVISUUS 1.1 Kuinka paljon liikut ja rasitat itseäsi ruumiillisesti vapaa-aikana? Jos rasitus vaihtelee

Lisätiedot