Käypä hoito -suositus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus"

Transkriptio

1 TIEDE Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen ja Suomen Hammaslääkäriseura Unitutkimusseura Apollonia ry:n ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Lyhentyneen hammaskaaren hoito DUODECIM 2008;124(15): Suomen Hammaslääkärilehti 2013; 2: Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka jonka näytön näytön aste, aste luotettavuus, arvioidaan alla alla olevan olevan taulukon mukaan. Suositus on on tarkoitettu tukemaan päätöksiä ja luotettavuus sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa tarkentaa esim. esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein sähköisinä, elektronisina, päivitystiivistelmät päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa sähköisissä versioissa. Kommentit ja ja kehittämisehdotukset voidaan voidaan lähettää lähettää Internetissä Internetissä > Anna palautetta tai lähettämällä ne se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. julkaistaan NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine taustamateriaaleineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuusviitteet typistetyssä muodossa. Vastuun rajaus 1783 Käypä hoito -suositukset ovat ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 2769 diagnostiikan ja ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne Ne eivät korvaa lääkärin tai tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota omaa arviota yksittäisen yksittäisen potilaan potilaan parhaasta parhaasta mahdollisesta mahdollisesta diagnostiikasta, diagnostiikasta hoidosta ja ja hoidosta kuntoutuksesta hoitopäätöksiä hoitopäätöksiä tehtäessä. tehtäessä. Suomen Hammaslääkärilehti 2/

2 tiede Keskeinen sanoma u Lyhentyneellä hammaskaarella (Shortened Dental Arch, SDA) tarkoitetaan tilannetta, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit. Jos jäljellä ovat vain hampaat kulmahampaasta kulmahampaaseen tai vähemmän, käytetään termiä voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari (ks. kuva 1). u Etuhampaat ja premolaarit (10 vastakkain purevaa hammasparia) näyttävät riittävän pureskeluun ja tasapainoiseen purentaan sekä subjektiivisesti koettuun hyvään toimintaan (SDA-hoitokonsepti) [1 5]. u Proteettinen hoito puuttuvien hampaiden korvaamiseksi tulee kyseeseen silloin, kun lyhentyneestä hammaskaaresta on selvästi haittaa. Ensisijaisesti tulee harkita kiinteää proteesia. u Potilaalle on voitava perustella proteettisen hoidon tarpeellisuus silloinkin, kun hän kokee itse purentansa toimivaksi mutta hammaslääketieteellisesti arvioituna hoito on tarpeellista. u Suosituksessa käytettävien termien selitykset ovat sähköisessä tausta-aineistossa. Lyhentyneen hammaskaaren hoito Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät Suosituksen tavoitteena on antaa ohjeita siihen, miten voidaan pitää yllä riittävää purentakykyä tai palauttaa se ja ehkäistä haitalliset purentamuutokset potilailla, joilla on lyhentynyt tai lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari milloin olemassa oleva hampaisto kannattaa kuntouttaa niin, ettei lyhentynyttä hammaskaarta pidennetä proteettisesti milloin ja miten puuttuvia hampaita korvataan lyhentyneessä hammaskaaressa. Suositus ei ota kantaa täydelliseen hampaattomuuteen hammaskaaren puutosaukkoihin kasvo- ja leukavammojen aiheuttamiin hammaspuutoksiin synnynnäisiin kehityshäiriöihin muista syistä kuin hammassairauksista johtuvaan hammaspuutokseen. Suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti suun terveydenhuollon ammattilaiset. Lyhentyneen hammaskaaren määritelmä Lyhentyneellä hammaskaarella tarkoitetaan tilannetta, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit (ks. kuva 1). Toispuoleisesti lyhentyneellä hammaskaarella tarkoitetaan tilannetta, jossa hampaita puuttuu vain toiselta puolelta hammaskaarta (ks. kuva 1). Jos jäljellä on vain hampaat kulmahampaasta kulmahampaaseen tai vähemmän, käytetään termiä voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari [6] (ks. kuva 1). Esiintyvyys Suomalaisia aikuisia koskevassa Terveys tutkimuksessa [7] yläleuan takahampaita puuttui 4 %:lta vuotiaista, 17 %:lta vuotiaista ja 37 %:lta yli 65-vuotiaista. Terveys tutkimuksessa [7] alaleuan takahampaita puuttui 5 %:lta vuotiaista, 40 %:lta vuotiaista ja 68 %:lta yli 65-vuotiaista. 20 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

3 Käypä hoito -suositus tiede Uudessa Terveys tutkimuksessa [8] todettiin, että 64-vuotiailla ja nuoremmilla mukaan lukien hampaattomat, on kaikilla keskimäärin vähintään 20 hammasta vuotiailla on keskimäärin 17 hammasta ja yli 75-vuotiailla naisilla 10 ja miehillä 12 hammasta. Vajaalla puolella (46 % naisista ja 48 % miehistä) 65 vuotta täyttäneistä oli vähintään 20 hammasta (Terveys raportti [8]). Terveys tutkimuksessa [7] yläleuan takahammaspuutoksista noin puolet oli korvattu proteesilla (irrotettava proteesi tai kiinteä proteesi) ja alaleuan takahammaspuutoksista alle puolet. Terveys tutkimuksessa [8] todettiin, että irrotettavia proteeseja käyttävien määrä oli vähäisempi kuin 11 vuotta aiemmin. Tutkimus ja diagnostiikka Anamneesi ja systemaattinen purentaelimistön kliininen tutkimus, jota on täydennetty kuvantamistutkimuksilla ja kipsimallisuunnittelulla, ovat olennaisia hoitosuunnitelman tekemisen ja hoidon ennusteen kannalta (ks. kuva 2). Hoitosuunnitelman tekemistä edeltää potilaan ja hammaslääkärin välinen keskustelu (dialogi), jossa otetaan huomioon potilaan subjektiiviset sekä hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat (ks. kuva 2). Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 1. Hammaskaarten luokittelu puuttuvien hampaiden perusteella a. Hammaskaari, josta ei puutu hampaita b. Toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari, jossa hampaita puuttuu vain toiselta puolen hammaskaarta c. Molemmin puolin lyhentynyt hammaskaari, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit d. Voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari, jossa on jäljellä hampaat vain kulmahampaasta kulmahampaaseen Potilaan subjektiiviset näkökohdat Hammaslääketieteellisten aiheiden lisäksi suunnittelun lähtökohtana on potilaan subjektiivinen hoidon tarve. Ulkonäköön liittyvät seikat voivat olla potilaalle tärkeämpiä kuin toiminnalliset seikat. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon suunnittelun tulee olla yksilöllistä ja ongelmakeskeistä. Hampaiden puutos ilmeisesti heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua [9 11] B. Elämänlaatua heikentäviä tekijöitä ovat pureskeluun liittyvät ongelmat sekä sosiaaliset ja ulkonäköön liittyvät ongelmat. Subjektiivisesti etuhampaat ja premolaarit koetaan tärkeiksi [12] mutta takahammasalueen puutosta ei pidetä niinkään merkittävänä. a c Hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat Hammashoidon tavoitteena on säilyttää terve, luonnollinen ja toimiva purenta [13]. Tällä tarkoitetaan tilaa, jossa jäännöshampaiston osoittama alaleuan asema on stabiili yläleukaan nähden purentavoimat ovat vertikaalisia sivuliikkeet ovat kulmahammaskantoiset purentaelimistö on mahdollisimman kivuton purentaelimistössä ei ole patologisia muutoksia potilas kokee purentaelimistönsä toiminnan ja ulkonäön tyydyttäviksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon suun kuntoon vaikuttavat seikat ja pyrkiä mieluummin kiinteään kuin irrotettavaan proteesiin silloin, kun proteettinen hoito on katsottu tarpeelliseksi [14]. Potilaan ikä otetaan huomioon hoitosuunnitelmaa tehtäessä. b d Suomen Hammaslääkärilehti 2/

4 TIEDE Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 2. Potilaan hoitokaavio Ikä saattaa vaikuttaa siihen, millainen on potilaan mielestä yleensä riittävä vastakkain purevien hammasparien määrä [15]: * vuotta; vähintään 12 vastakkain purevaa hammasparia * vuotta; vähintään 10 paria * vuotta; vähintään 8 paria. Ikä sinänsä ei ole este proteettiselle hoidolle, mutta se saattaa vaikuttaa proteettisen hoitovaihtoehdon valintaan [16]. Hoitosuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava potilaan mahdollinen sopeutuminen (adaptaatio) muuttuneisiin oloihin [17]. Toisaalta myös purentatoiminnan palauttaminen hyväksi saattaa vaatia aikaa ja sopeutumiskykyä. Hoitopäätökseen vaikuttavat jäljellä olevien hampaiden sijainti [13] ja lukumäärä sekä vastapurijat (jääkö hampaita, joilla ei ole vastapurijaa; toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari) [18]. Vastakkain purevien hammasparien määrää laskettaessa on huomioitava leukojen väliset suhteet. Etualueen avopurennassa ja syväpurennassa sekä AIII-luokan purennassa sivualueen tuki on ensisijaisen tärkeä [20]. Purentavoimat, parafunktiot (esim. bruksismi) ja purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) otetaan hoitosuunnitelmassa huomioon (ks. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [21]). Hoitopäätökseen vaikuttaa myös jäännöshampaiston kunto [1, 13, 19, 20]. Hoitosuunnitelmaa varten arvioidaan jäännöshampaiston ennuste, johon vaikuttavat yleissairaudet ja säännölliset lää- kitykset, jotka vaikeuttavat proteesien käyttöä ja ylläpitohoitoa, esimerkiksi neurologiset sairaudet, reumataudit ja muistihäiriöt, joissa toimintakyky saattaa heikentyä psyykkinen kunto suun limakalvojen sairaudet kuiva suu tai syljen erityksen heikkeneminen parodontaalinen tilanne (ks. Käypä hoito -suositus Parodontiitti [22]) kariesaktiviteetti traumaattinen purenta aikaisempi hoitohistoria tupakointi suunniteltu hoitoratkaisu ja sen toteuttaminen motivaatio ja taito pitää yllä hyvää suuhygieniaa ja huolehtia proteettisesta rakenteesta sitoutuminen ylläpitohoitoon. Purentafysiologiset näkökohdat Potilailla, joilla on lyhentynyt hammaskaari, purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) eivät yleensä ole vakavia [23 25]. Lyhentynyt hammaskaari saattaa lisätä niveläänien ja -kipujen sekä välilevyn virheasennon mahdollisuutta [26 28, 96] C, mutta se ei yksin selitä purentaelimistön toimintahäiriöiden syntyä [25]. TMD:n oireita esiintyy hammaskaaren pituudesta riippumatta enemmän naisilla kuin miehillä [27, 29]. Toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari saattaa johtaa toispuoleiseen pureskeluun ja leuan liikerajoituksiin. Lyhentynyt hammaskaari saattaa vaikuttaa haitallisesti leukanivelen sisäiseen rakenteeseen [30, 31] C. * Tutkimukset on tehty pääsääntöisesti iäkkäillä, ja löydöksenä on ollut nivelkulumasairaus tai nivelrikko (osteoartroosi). * Nivelpäässä havaittujen luupiikkien ja ohimoluun ni- 22 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

5 Käypä hoito -suositus TIEDE velkuopan luupinnan kalkkeuman määrä näyttää korreloivan molaarituen puutteeseen. Leukanivelen sisäisten vaurioiden syntyyn vaikuttaa merkittävimmin potilaan ikä. Tutkimuksia lyhentyneen hammaskaaren vaikutuksista vain purentalihaksistoon on vähän. Pureskelu vain etuhampailla aiheuttaa puremalihasten väsymistä [24]. Hoitosuunnitelma ja dialogi Hoitosuunnitelman tekemistä edeltää potilaan ja hammaslääkärin välinen dialogi, jossa otetaan huomioon potilaan subjektiiviset sekä hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat (ks. kuva 2). Lyhentyneen hammaskaaren hoitosuunnitelmaa laadittaessa potilaan elinkaari ja sopeutumiskyky ovat tärkeämpiä kuin kronologinen ikä. Taloudelliset tekijät vaikuttavat hoitosuunnitelmaan sekä yksilöllisesti että yhteiskunnallisesti. Lyhentyneen hammaskaaren hoitoperiaate (SDA-konsepti) lienee tunnettu ja hyväksytty hammaslääkärien keskuudessa [32, 33] C, [34, 35]. Lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari Hampaiden säilyttäminen Hammashoidon ensisijaisena pyrkimyksenä on jäännöshampaiston säilyttäminen, jolloin vältytään lyhentyneen hammaskaaren mahdollisilta haittavaikutuksilta ja proteettiselta kuntoutukselta [4] (ks. kuvat 2 ja 3). Hampaiston ennusteen on oltava kokonaisuutena hyvä. Hampaat, joilla on vastapurija, pyritään säilyttämään. Hammaskohtaista ennustetta voidaan parantaa esimerkiksi kruunuttamalla tai kiskottamalla hammas tai tekemällä kuspeja suojaava onlay-täyte. Leukanivelten kannalta purentaparien symmetria molemmin puolin leukaa on tärkeää [36 38]. Hampaan poisto Hampaan poistoa (ks. kuva 3) on harkittava, jos hampaassa on infektio tai vaurio, Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 3. Hoitoperiaatteet tilanteessa, jossa mietitään hampaan poistoa ja jossa hammaskaari on vaarassa lyhentyä jonka hoitoennuste on huono hammas on virheasennossa (malpositio), ja sen aiheuttama pehmytkudostrauma tai purentainterferenssi ei ole muulla tavoin hoidettavissa omahoito ei ole potilaskohtaisten syiden vuoksi mahdollista poisto on potilaan yleisterveyden vuoksi välttämätöntä. Lyhentynyt hammaskaari (SDA) Puuttuvien hampaiden korvaamatta jättäminen Etuhampaat ja premolaarit (10 vastakkain purevaa hammasparia) näyttävät riittävän pureskeluun ja tasapainoiseen purentaan ja subjektiivisesti koettuun hyvään toimintaan (SDAhoitokonsepti) [6, 39 41] B, [1 3]. Lyhentynyt hammaskaari, josta molaarit puuttuvat, on monissa tapauksissa riittävä potilaalle ja suun terveydelle (ks. kuva 4). Tällöin on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota * jäännöshampaiston kuntoon * purennan tasapainoon * omahoidon toimivuuteen ja yksilölliseen säännölliseen ylläpitohoitoon. Lyhentynyt hammaskaari voi varsinkin iäkkäillä henkilöillä ilmeisesti olla sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyväksyttävä purentaelimistön tila [14, 42] B, [15]. Kyky sopeutua irrotettavaan proteesiin saattaa heikentyä iän myötä. Jos vain muutama hammas puuttuu eikä puutoksesta ole toiminnallista tai ulkonäköön liittyvää haittaa, proteettisen hoidon tarpeellisuutta on harkittava tarkkaan. Ulkonäön kannalta etuhampaiden lisäksi olennaisimmat ovat ensimmäiset premolaarit. Ruokailutottumukset ja ravitsemustila eivät ilmeisesti ole riippuvaisia hampaista ja proteettisesta tilasta [43 45] B. Lyhentyneen hammaskaaren Suomen Hammaslääkärilehti 2/

6 TIEDE Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 4. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet vaikutukset subjektiiviseen pureskelukykyyn ovat vähäiset [46, 47]. Usein on oleellisempaa hoitaa lyhentyneen hammaskaaren jäännöshampaat ja huolehtia niiden toimivista purentakontakteista kuin korvata puuttuva(t) molaari(t) irrotettavalla proteesilla [14]. Jos hammaskaaret ovat voimakkaasti lyhentyneet, subjektiivinen pureskelukyky ja tyytyväisyys omaan purentaan heikkenevät [48]. Lyhentynyt hammaskaari aiheuttaa ilmeisesti pureskelun, hymyilyn ja puhumisen rajoittuneisuutta, mutta hampaiden vähittäiseen puutokseen ilmeisesti tottuu ja subjektiivinen tyytyväisyys hampaiden toimintaan useimmiten säilyy puutoksesta huolimatta [47 49] B. Lyhentynyt hammaskaari saattaa pitkällä aikavälillä (6 9 vuotta) suurentaa aukkoisuuden (hampaiden siirtymisten) ja etuhampaiden kulumisen riskiä, mutta useimmiten purentamuutokset ovat hyväksyttävän suuruisia [1, 3, 50] C. Parodontiittipotilaalla purennan kuntouttaminen anti-infektiivisen hoidon jälkeen esimerkiksi hampaiden muodon palauttamisella, purennan hionnalla, purentakiskolla tai hampaita yhteen kiskottamalla saattaa auttaa liikkuvien hampaiden paranemista ja toiminnan säilyttämistä suussa (ks. Käypä hoito -suositus Parodontiitti [22]). Molemmin puolin lyhentynyt hammaskaari johtaa symmetriseen leuan liikkeeseen ja leukanivelten kuormitukseen. Leuan toiminnallista tasapainoa ja lihasvoimaa säätelevät puremalihakset. Takahampaiden puutos ei siten välttämättä johda leukaniveloireiden syntyyn eikä leukanivelten ylikuormitukseen [25 27]. Proteettista hoitoa ei pidetä ensisijaisena purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa eikä takahampaiden korvaaminen proteesien avulla ole tarpeellista TMD:n vuoksi, jos purenta on muuten riittävän stabiili (ks. 24 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

7 Käypä hoito -suositus TIEDE Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [22]), viite [25]. Proteesihoito ei välttämättä estä TMD:n syntyä [24, 25]. Proteettinen kuntouttaminen on vasta-aiheista, jos potilaan toimintakyky ja kyky huolehtia jäännöshampaistaan ja proteesirakenteista on huono esimerkiksi yleisterveydellisten tai motivaatio-ongelmien vuoksi proteettiset rakenteet suurentavat suusairauksien riskiä. Puuttuvien hampaiden korvaaminen Proteettisen hoidon eli hampaan korvaamisen aiheita ja SDA:n vasta-aiheita ovat (ks. kuva 4), [15, 51] leukojen välinen epäsuhta (Angle II/III luokan purenta) etualueen avopurenta syväpurenta yhden leukaneljänneksen (voimakas) lyhentyminen parafunktiot leukaniveltä vaurioittavat sairaudet patologinen hampaiden kuluminen pitkälle edennyt parodontiitti (alveoliluun kato). Olemassa olevat TMD-vaivat on ensin hoidettava purentafysiologisesti (ks. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [21]). Takahampaiden korvaaminen saattaa vähentää niveläänien syntyä [52]. Pureskelu alaleuan toispuoleisesti lyhentyneellä hammaskaarella voi muuttaa nivelpään asentoa [36 38] C. On tärkeää tunnistaa epästabiili purenta ja purennan huononemisen tunnusmerkit, jos takahampaita ei korvata proteesilla [3, 53]. Hampaiden poiston seurauksena puutosaukon viereiset hampaat saattavat siirtyä ja hammasriviin syntyy aukkoisuutta (diasteemoja). Hampaiden poiston seurauksena vastakkaiset hampaat saattavat siirtyä tai ylipuhjeta ja purentainterferenssien mahdollisuus kasvaa. Purentakontaktien määrä etualueella lisääntyy tai niiden laatu muuttuu. Hampaiden ylipurennat (VYP, HYP) suurenevat. Hampaiden epäfysiologinen kuluminen lisääntyy. Hampaiden parodontaalinen kiinnitys heikentyy ja liikkuvuus lisääntyy. Etenkin voimakkaasti lyhentyneessä hammaskaaressa (alle 10 vastakkaista purentaparia) epästabiilin purennan riski suurenee [15]. Hoitosuunnitelmaan vaikuttaa vastaleuassa olevien hampaiden lukumäärä: Myös purentatasot tulee huomioida. Ilman vastapurijaa hampaat voivat ylipuhjeta. Kokoproteesin tai vapaapäätteisen irrotettavan proteesin stabiliteetti paranee, kun purentapareja on enemmän. Purentateho saattaa lyhentyneessä hammaskaaressa vähentyä [46, 54, 55] C, etenkin jos hammaskaari on voimakkaasti lyhentynyt. Lyhentyneessä hammaskaaressa purentapinta-ala ja purentavoimat ovat vähentyneet. Proteettiset hoitovaihtoehdot Proteettisen hoidon tavoitteena on puuttuvien hampaiden korvaaminen, jotta purentaelimistön hyvä toiminta saadaan palautetuksi. Proteettinen hoito (ks. kuva 4) tulee suunnitella yksilöllisesti potilaan tarpeiden ja toivomusten mukaan. Purentatoimintaa voidaan parantaa joko irrotettavalla tai kiinteällä proteesilla [56]. Potilaan aikaisempi hoitohistoria voi vaikuttaa hoitovaihtoehdon valintaan. Ks. myös seuraavat artikkelit (Terveysportti, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica; maksullinen tietokanta, vaatii käyttäjäoikeudet): * Implanttiprotetiikka [57] * Kruunu- ja siltaprotetiikka: Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu [58 60]. * Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu [61 63]. Tarvittavat preproteettiset toimenpiteet on huomioitava hoidossa (ks. Therapia Odontologica: Osaprotetiikka: Preproteettiset hoitotoimenpiteet [64]). Proteettisessa hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon purentatasot, purentaparit ja vastapurijat. Proteettisen hoidon yhteydessä on toimittava niin, ettei lisättäisi purentaelimistön toimintahäiriölle altistavia tekijöitä purentaan (ks. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [21]). Jäljellä olevan hampaiston ennustetta tai toiminnallista kestävyyttä voidaan parantaa käyttämällä purennan kokonaisuuteen sopivia materiaaleja. Implantit Puuttuvien hampaiden korvaaminen implanttikantoisilla yksittäisillä kruunuilla tai silloilla on suositeltava vaihtoehto, jos implanttihoidon muut aiheet täyttyvät [65 68] C, [56, 69, 70]. Implanttikantoiset rakenteet ovat kiinteitä, joten tällöin vältytään vapaapäätteisen irrotettavan osaproteesin haittavaikutuksilta [71]. Implanttihoidossa viereisiä hampaita ei tarvitse preparoida (hammaskudoksen säästäminen), ellei hampaissa muutoin ole kruunutuksen tarvetta. Yksittäisen implanttikantoisen kruunun tekeminen takahampaan kohdalle palauttaa purennan takaisin takahammasalueelle vastaamaan luonnonhampaiden purentaa [72]. Potilaat saattavat kokea takahampaiden korvaamisen yksittäisillä implanttikantoisilla Suomen Hammaslääkärilehti 2/

8 TIEDE kruunuilla tai silloilla parantavan suun terveyteen liittyvää elämänlaatua [65 68] C. Implanttikantoiset kruunut ja sillat ovat kestävä vaihtoehto myös pitkällä aikavälillä. Implanttikantoisten yksittäisten kruunujen 5-vuotisennuste (survival rate) on meta-analyysin mukaan 94,5 % (95 %:n luottamusväli 92,5 95,9) [73]. 10 vuoden ajanjaksolla implanttien ennuste näyttää olevan sama kuin omien hampaiden [74]. Implanttihoitoa suunniteltaessa on huomioitava ennustetta heikentävät paikalliset ja elimistössä laajemmin vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi jäännöshampaiston huono kunto, diabetes ja tupakointi. Potilaan on oltava valmis implanttihoidon toteuttamiseen ja hänen tulee ymmärtää omahoidon ja säännöllisten ylläpitohoitokäyntien tärkeys. Implanttihoidon suunnittelu on tehtävä laaja-alaisesti purennan toiminta ja ulkonäkö kokonaisuutena huomioiden. Silloin, kun ulkonäölliset seikat eivät taka-alueella ole tärkeitä, hoidon suunnittelua ja toteutusta ohjaavat toiminnalliset näkökohdat [71]. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon hoidon proteettiset ja kirurgiset edellytykset. * Implanttien lukumäärän ja asemoinnin määrittämiseksi voidaan suunnittelun apuna käyttää koevahausta tai -asettelua ja kuvantamista kirurgisen ohjaimen kanssa. * Kudosten ominaisuudet ja riittävyys tulee huomioida ja tarvittaessa käyttää esimerkiksi luuta tai kiinnittynyttä ientä lisääviä kirurgisia tekniikoita. Potilaan purentavoimat ja parafunktiot otetaan huomioon suunnittelussa hammaskantoisten proteesien tapaan. * Purentakiskolla voidaan vähentää liiallisten purentavoimien vaikutusta implantteihin. Lyhentyneen hammaskaaren hoidossa tulevat kyseeseen [71] yksittäiset implanttikantoiset kruunut ja implanttikantoiset sillat implanttikantoinen silta, jossa on väliosana mesiaalinen ulokehammas * Tällaista ratkaisua ei suositella, mutta se voi tulla kyseeseen, jos implantti on asemoitava distaalisesti esimerkiksi anatomisista syistä tai rakenteen puhdistettavuuden vuoksi. implantin ja oman hampaan kytkeminen yhteen kiinteällä sillalla voi tulla kyseeseen vain erityistapauksissa. Vapaapäätteinen irrotettava proteesi Tässä suosituksessa irrotettavalla proteesilla tarkoitetaan metallirunkoista osaproteesia. Akryylimuovista valmistettu osaproteesi tulee kyseeseen vain erityistapauksissa. Erityisiä aiheita tai vasta-aiheita irrotettavalle proteesille ei kirjallisuudessa esitetä [56]. Irrotettavan metallirunkoisen osaproteesin rakenteesta tai materiaalin ja valmistusmenetelmän valinnasta ei ole suosituksia [75]. Taloudelliset seikat voivat vaikuttaa hoitovaihtoehdon valintaan [18, 56]: Osaproteesien yleisyys perustuu potilaan näkökulmasta hoidon pienempiin kustannuksiin. Osaproteesien valmistaminen ei välttämättä ole kustannustehokasta kiinteään proteesiin verrattuna [76]. Irrotettavassa proteesissa voi olla useammin korjauksen tai uusinnan tarvetta kuin kiinteässä proteesissa [77, 78]. Osaproteesin toimivuutta voidaan parantaa oikealla suunnittelulla. Hammaslääkärin on huolehdittava preproteettisen ja proteettisen hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta: * Tukihampaiden tulee olla hyvässä kunnossa [56, 79]. * Tukihampaat muotoillaan siten, että huomioidaan proteesin toimivuus (purentatasojen korjaaminen, sisäänsovitussuuntien hiominen, aksiaalinen tuki, retentiota lisäävät toimenpiteet). * Tukihampaiden ennustetta voidaan parantaa proteettisilla kruunuilla. Irrotettavan proteesin rakenne on suunniteltava siten, että proteesi minimoi plakin kertymistä ja kudosvaurioita [11, 56, 80]. Ks. myös artikkeli Therapia Odontologica: Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu [61]). Yhdistelmäprotetiikkaa ja erikoiskiinnittimiä voidaan käyttää proteettisissa ratkaisuissa [81]. Hyödyt Vapaapäätteisen irrotettavan proteesin hyötyjä ovat purentafunktion lisäys kudoksia korvaava funktio. Lyhentyneen hammaskaaren hoito irrotettavalla proteesilla voi parantaa potilastyytyväisyyttä (suun terveyteen liittyvää elämänlaatua) [81], etenkin jos myös etualueen hampaita korvataan [11]. Jos irrotettavalla proteesilla korvataan pelkät takahampaat, koettu hyöty ei ole suuri [11] C. Jos vain vähän hampaita korvataan irrotettavalla proteesilla, potilastyytyväisyys vähenee [56]. Vapaapäätteinen irrotettava proteesi voi aiheuttaa potilastyytymättömyyttä tai jäädä käyttämättä [12, 40, 49, 56, 82]. Potilaat ovat tyytyväisempiä kiinteään siltaproteesiin kuin irrotettavaan proteesiin [77]. Potilailla, joilla on täysi hampaisto 26 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

9 Käypä hoito -suositus TIEDE tai irrotettava proteesi, on suurempi purentapinta-ala ja suuremmat purentavoimat kuin potilailla, joilla on lyhentynyt hammaskaari [46]. Irrotettava osaproteesi ei suurenna hampaiden menettämisen riskiä lyhentyneeseen hammaskaareen verrattuna [83, 84]. Haitat Osaproteesin käytöstä aiheutuvat haitat on otettava huomioon. Niitä ovat: alveoliharjanteen resorptio [85] limakalvomuutokset kariologiset riskit. Irrotettavaa proteesia käyttävien hampaissa esiintyy enemmän plakkia kuin kiinteää proteesia käyttävien [71]. Pitkäaikainen osaproteesin käyttö ilmeisesti suurentaa hampaiden reikiintymisen riskiä [14, 84, 86, 97] B. Ikääntyneillä tai vanhuspotilailla esiintyy yleisesti reikiintymistä hampaiden juurten pinnoilla [14, 87 89]. Irrotettava osaproteesi ei ilmeisesti suurenna parodontaalisairauksien eikä parodontologisista syistä tehtävän hampaan poiston riskiä [14, 56, 80, 84] B. Huonosti pysyvä tai huonosti istuva irrotettava proteesi voi lisätä purentaelimistön toimintahäiriöitä [1, 56, 90]. Kiinteät hammaskantoiset proteesit Poistettujen takahampaiden korvaamista siltaproteesilla, jossa on distaalinen ulokehammas, ei suositella, koska ulokehammas saattaa aiheuttaa haitallisia vääntövoimia etenkin takimmaiseen tukihampaaseen ja proteettiseen rakenteeseen [91, 92]. Jos tukihampaina ovat hampaat kulmahampaasta kulmahampaaseen tai ensimmäisestä premolaarista ensimmäiseen premolaariin, voidaan tehdä yksi ulokeosa [76, 77]. Ulokehammas on vasta-aiheinen, jos distaalisin tukihammas on juurihoidettu. Vastapurija ja purentavoimat tulee huomioida. Jäännöshampaiston kunto, esimerkiksi luutuki ja yleiset kruunutusaiheet, tulee huomioida (ks. Therapia Odontologica, artikkelin Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu taulukko 1 [58] ja viite [59]. Ortodonttisella hampaan siirrolla saadaan aikaan hammaskaaren sisällä oleva aukko, joka voidaan korvata kiinteällä proteesilla [15]. Ylläpitohoito Proteettinen hoito on toteutettava niin, että potilaan omahoito on mahdollista. Potilaskohtaisesti on suositeltavaa laatia yksilöllinen ylläpitohoito-ohjelma (ks. Käypä hoito -suositukset Parodontiitti [22] ja Karies (hallinta) [93], viite [94] sekä kuva 4). Potilaan ikä sekä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky vaikuttavat jäännöshampaiston hoidon ennusteeseen. Kaiken proteettisen hoidon jälkeen potilaalle on opetettava omahoito suun muuttuneissa oloissa. Säännöllinen ylläpitohoito ja hyvä suu- ja proteesihygienia vähentävät osaproteesin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Ylläpitohoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota potilaan yleissairauksiin ja lääkityksiin potilaan kykyyn ja motivaatioon huolehtia jäännöshampaiden ja proteesirakenteiden omahoidosta (ks. myös artikkeli Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien hoito, [95]). karieksen hallintaan (myös ruokavalioon) jäännöshampaiston kuntoon limakalvosairauksiin proteesien oikea-aikaisiin korjauksiin ja pohjauksiin ammattimaiseen ylläpitohoitoon iän tuomiin toiminnallisiin muutoksiin ja rajoitteisiin. * Toimintakyvyn ja kognition heikentyessä suun ja proteesien päivittäisen puhdistuksen ohjeet annetaan omaishoitajalle tai laitoshoidossa olevilla laitoksen hoitajalle. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon porrastus Lyhentynyt hammaskaari hoidetaan yleensä perusterveydenhuollossa. n Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Ritva Näpänkangas, HLT, EHL Oulun yliopisto ja OYS Jäsenet: Marika Doepel, HLT, EHL Turun yliopisto ja PlusTerveys Oy Marjatta Jokela-Hietamäki, EHL PlusTerveys Oy Ani Lakoma, HLL Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (Käypä hoito -toimittaja asti) Marja Pöllänen, HLT, EHL Lääkäriseura Duodecim, Turun yliopisto ja yksityisvastaanotto (Käypä hoito -toimittaja lähtien) Panu Rantonen, HLT, EHL Savonlinnan keskussairaala, ISSHP Olli Saloheimo, EHL Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, kliininen erikoishoito Maarit Salonen-Kemppi, HLT, EHL Oral Hammaslääkärit, Oulu Asiantuntijat: Raija Sipilä, LT Käypä hoito -toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Hammaslääkärilehti 2/

10 TIEDE Käypä hoito -suositus Kirjallisuutta 1. Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1994;21: Witter DJ ym. Community Dent Oral Epidemiol 1999;27: Witter DJ ym. J Dent Res 2001;80: WHO. Recent advances in oral health. Report No 826, 1992: Gotfredsen K ym. Clin Oral Implants Res 2007;18 (Suppl 3): Käyser AF. J Oral Rehabil 1981;8: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys tutkimus. Kela B16/ Koskinen S ym. (toim.) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa THL, raportti 68/ Gilbert GH ym. J Am Geriatr Soc 2004;52: John MT ym. Community Dent Oral Epidemiol 2004;32: Armellini DB ym. Int J Prosthodont 2008;21: Elias AC ym. J Oral Rehabil 1998;25: Käyser AF. Periodontol ;4: Nevalainen MJ ym. J Oral Rehabil 2004;31: Kayser AF. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9: Ikebe K ym. Gerodontology 2011;28: Hashii K ym. Aust Dent J 2009;54: Fueki K ym. J Oral Rehabil 2011;38: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1991;18: Allen PF. Dent Update 2008;35:454 6, Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. www. kaypahoito.fi 23. Marzooq AA ym. J Med Dent Sci 1999;46: Hagag G ym. J Med Dent Sci 2000;47: De Boever JA ym. J Oral Rehabil 2000;27: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1988;15: Witter DJ ym. J Dent 2007;35: Tallents RH ym. J Prosthet Dent 2002;87: Könönen M ym. Purentatoiminnan häiriöt. Kirjassa: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys tutkimus. Kela, B16/2004: Hansson LG ym. J Prosthet Dent 1983;50: Luder HU. Eur J Oral Sci 2002;110: Korduner EK ym. Int J Prosthodont 2006;19: Allen PF ym. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1997;24: Allen PF ym. J Oral Rehabil 1996;23: Seedorf H ym. J Oral Rehabil 2004;31: Kirihara T ym. Eur J Prosthodont Restor Dent 2005;13: Yamazaki M ym. Int J Prosthodont 2003;16: Armellini D ym. J Prosthet Dent 2004;92: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1990;17: Kanno T ym. J Oral Rehabil 2006;33: Steele JG ym. Community Dent Oral Epidemiol 1997;25: Liedberg B ym. Gerodontology 2005;22: Moynihan PJ ym. J Dent 2000;28: Liedberg B ym. Gerodontology 2007;24: Aras K ym. Int J Prosthodont 2009;22: Aukes JN ym. J Oral Rehabil 1988;15: Montero J ym. J Oral Rehabil 2009;36: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1989;16: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1987;14: Allen PF ym. Br Dent J 1995;179: Barghi N ym. J Prosthet Dent 1992;68: Walther W. Int J Prosthodont 2009;22: Witter DJ ym. J Dent 1990;18: al Ali F ym. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6: Wöstmann B ym. Int J Prosthodont 2005;18: Implanttiprotetiikka. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 58. Kruunu- ja siltaprotetiikka: Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 59. Karlsson S ym. Gothia 2000: Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 61. Shillingburg HT Jr ym. (toim.) Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4. painos. Quintessence Publishing Co Molin Thorén M ym. (toim.) Textbook of Removable Prosthodontics the Scandinavian approach, Munksgaard Danmark Jepson N. Removable Partial Dentures. Quintessence Publishing Co Osaprotetiikka: Preproteettiset hoitotoimenpiteet. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 65. Al Quran FA ym. BMC Oral Health 2011;11: Ponsi J ym. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26: Nickenig HJ ym. J Craniomaxillofac Surg 2008;36: Pjetursson BE ym. Clin Oral Implants Res 2005;16: Budtz-Jörgensen E. J Dent 1996;24: Tomasi C ym. J Oral Rehabil 2008;35(Suppl 1): Belser UC ym. Clin Oral Implants Res 2000;11(Suppl 1): Goto T ym. J Oral Rehabil 2012;39: Jung RE ym. Clin Oral Implants Res 2008;19: Holm-Pedersen P ym. Clin Oral Implants Res 2007;18(Suppl 3): Abt E ym. Cochrane 2012;(15):CD McKenna G ym. A preliminary report of the cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elders. Gerodontology 2012;8 77. Budtz-Jørgensen E ym. J Prosthet Dent 1990;64: Thomason JM ym. J Dent Res 2007;86: Piwowarczyk A ym. J Prosthodont 2007;16: Kapur KK ym. J Prosthet Dent 1994;72: Wolfart S ym. J Oral Rehabil 2005;32: Jepson NJ ym. Br Dent J 1995;178: Walter MH ym. J Dent Res 2010;89: Walter MH ym. The randomized shortened dental arch study: tooth loss over five years. Clin Oral Investig 2012; Jun Kalk W ym. J Dent 1989;17: Behr M ym. Int J Prosthodont 2012;25: Drake CW ym. J Oral Rehabil 1993;20: Locker D. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24: Steele JG ym. Gerodontology 2001;18: Sipilä K ym. J Oral Rehabil 2013;40: Lewinstein I ym. J Prosthet Dent 2003;89: Romeed SA ym. J Oral Rehabil 2004;31: Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus Nieminen A ym. Suom Hammaslääkäril 2010;4: Ainamo A ym. Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien hoito. Suom Hammaslääkäril 2003;6: Sarita PT ym. Int J Prosthodont 2003;16: Jepson NJ ym. Br Dent J 2001;191: Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim

Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet. Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Evidence based medicine näyttöön perustuva lääketiede ja sen periaatteet Eeva Ketola, LT, Kh-päätoimittaja Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Tiedon tulva, esimerkkinä pneumonia Googlesta keuhkokuume-sanalla

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen

Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA Erityisasiantuntija Sari Koskinen Avoin seminaari: PALVELUVALIKOIMALLA SOTE-OHJAUSTA 22.11.2016 Erityisasiantuntija Sari Koskinen 23.11.2016 Sidonnaisuudet - Edellinen työnantaja HUS - ei sivutoimia - Karjalohjan aluetoimikunnan vpj.,

Lisätiedot

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä

Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä TEHTÄVÄ 6. Leena Pulkkanen, Heidi Lirkki, Tomas Högman, Outi Käppi, Juho Heikkilä Reg dd. 13, 21 on asetettu fikstuurat, joiden annetaan luutua useita kuukausia. Kun fikstuurat ovat kiinnittyneet lujasti

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti

ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito. Sami Leppämäki psykiatrian dosentti, psykoterapeutti ADHD:n Käypä hoito-suositus 2017 Aikuisten ADHD:n lääkehoito Sami Leppämäki 12.10.2017 psykiatrian dosentti, psykoterapeutti SIDONNAISUUDET KOLMEN VIIMEISEN VUODEN AJALTA Päätoimi yksityislääkäri Sivutoimet

Lisätiedot

LYHENTYNYT HAMMASKAARI HOIDETAANKO VAI EI

LYHENTYNYT HAMMASKAARI HOIDETAANKO VAI EI LYHENTYNYT HAMMASKAARI HOIDETAANKO VAI EI KAAMOSPÄIVÄT 2.-3.2.2012 Ari Salo, EHL LYHENTYNYT HAMMASKAARI HOIDETAANKO VAI EI SISÄLLYS: LYHENTYNYT HAMMASKAARI VAIKUTUKSET PURENTAAN HOITOMENETELMISTÄ HOIDETAANKO

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää.

Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Täydennä itsesi. Miksi yhdenkin puuttuvan hampaan korvaaminen on tärkeää. Oletko menettänyt hampaan etkä tiedä, mitä asialle tekisit? Onko hammaslääkärisi poistanut takahampaasi, etkä näe syytä sen korvaamiselle?

Lisätiedot

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA

SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA SUUN TERVEYS OSANA HYVÄÄ RAVITSEMUSHOITOA EHL, HLT Päivi Siukosaari, suugeriatrian erityispätevyys Yliopistohammasklinikka suu on ensimmäinen osa ruuansulatuselintä ruokavaliolla on yhteys suun terveyteen

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja.

Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Täydennä itsesi. Uusi elämäsi ilman proteeseja. Milloin olet viimeksi puraissut omenaa? Kammoatko julkista esiintymistä huonosti istuvien proteesien vuoksi? Aiheuttaako proteesisi sinulle vaivaa ja epämukavuutta,

Lisätiedot

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS

TERVEYS 2000. Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS TERVEYS 2000 Tutkimus suomalaisten terveydestä ja toimintakyvystä SUUN TERVEYS T2250 SUUNTERVEYS (muuttujat lihavoituna) Tutkittavan numero 2) Päivämäärä..200 3) Tallentaja: SUUT_ANTIB 5) Antibioottisuojaus:

Lisätiedot

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri

Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti. Lääkäri Arvioidaan tutkimustietoa ja sen luotettavuutta kriittisesti Lääkäri2018 11.1.2018 Tavoitteet Kurssin jälkeen osallistuja ymmärtää tutkimustiedon kriittisen arvioinnin käsitteet. Hän osaa analysoida kliinisten

Lisätiedot

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu

Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu Valtakunnallinen erikoishammaslääkärikuulustelu 20.10.2017 Hampaiston oikomishoito... 2 Kliininen hammashoito/parodontologia... 3 Kliininen hammashoito/protetiikka ja purentafysiologia... 4 Suu- ja leukakirurgia

Lisätiedot

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi.

Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Täydennä itsesi. Hampaidesi korjaaminen parantaa elämääsi. Vältteletkö hymyilemistä yhden tai useamman puuttuvan hampaan vuoksi? Milloin olet viimeksi puraissut huoletta omenaa? Oletko lakannut tapaamasta

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Terveysportti ammattilaisen apuna

Terveysportti ammattilaisen apuna Terveysportti ammattilaisen apuna Tietokannat päivittäisen työsi tueksi Terveysportti-verkkopalvelu helpottaa ja nopeuttaa tervey - denhuollon ammattilaisten päivittäistä työtä tarjoamalla työssä tarvittavan

Lisätiedot

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET

Terve parodontium H VRK IKÄINEN PLAKKI. Dos. Päivi Mäntylä. Parodontiitti: suomalainen kansansairaus HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET Parodontiitti: suomalainen kansansairaus Dos. Päivi Mäntylä 5000 suomalaista HAMPAIDEN KIINNITYS- KUDOSSAIRAUDET TERVEYS 2000- TUTKIMUS Kahdella kolmesta > 30 v. suomalaisesta on parodontiittiin viittaavia

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää?

Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Kliininen arviointi ja kliininen tieto mikä riittää? Riittävä tutkimuksen otoskoko ja tulos Timo Partonen LT, psykiatrian dosentti, Helsingin yliopisto Ylilääkäri, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Tutkimuksen

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Esitteitä 2008:8 ISSN 1236-2123 ISBN 978-952-00-2602-8 (PDF) Tämä esite on saatavilla verkosivuiltamme useilla kielillä. Sitä voi kopioida ja jakaa vapaasti. SUUN JA HAMPAIDEN HOITO Voit itse pitää huolta

Lisätiedot

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00

Hinnasto. Normaali Alennus Alennus SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SV-koodi, toimenpide EUR -25% -20% SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 43,00 32,00 34,00 SAA02 Suun perustutkimus 63,00 47,00 50,00 SB Täydentävät tutkimukset SBB10 Hampaiston jäljennökset ja kipsimallit

Lisätiedot

Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen

Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen Ikääntyneiden suun terveyden edistäminen Kukka-Maaria Leivonen, osastonhoitaja, suuhygienisti, TtM Sari Kyytinen, terveyden edistämisen asiantuntijahammaslääkäri Palveluntarve ja mitoitukset suun terveydenhuollossa

Lisätiedot

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017

Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Kaatumisten ja kaatumistapaturmien ehkäisyn fysioterapiasuositus päivitetty 2017 Suositustyöryhmän puolesta Maarit Piirtola, FT, ft maarit.piirtola@helsinki.fi TYÖRYHMÄ Satu Havulinna (pj.), Maarit Piirtola

Lisätiedot

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Hammaslaboratorio Precident Oy. Hyvä Hammas Oy Hinta euro Hinta euro Hinta euro Hinta euro. Dentec Oy. Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa HAMMASLABORATORIOPALVELUT H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnnan painoarvo 80 % Laadun painoarvo 20% = valittu toimittaja Tarjoajat: Tilausarvio vuodessa

Lisätiedot

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan?

Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Stick Techin kuitulujitteiset hoitoratkaisut www.sticktech.com Stick, everstick Heiluuko hampaasi vai puuttuuko kokonaan? Kysy miellyttävästä, hampaitasi säästävästä hoitoratkaisusta hammaslääkäriltäsi.

Lisätiedot

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä...

Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Hammasimplantin avulla voit jälleen nauttia elämästä... Lisätietoja BIOMET 3i -hammasimplanttiratkaisuista Saat lisätietoja hammasimplanteista lukemalla koodin älypuhelimellasi. Suuren rahoitusalan yrityksen

Lisätiedot

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä?

Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Voiko suu kertoa opintojen pitkittymisestä? Annukka Vuorinen Marjo Tipuri 4.6.2014 Nuorten syrjäytymisen ehkäisy on yksi 2000- luvun yhteiskuntapolitiikan tavoitteista niin kansallisella kuin Euroopan

Lisätiedot

HINNASTO 2013 ja 2014

HINNASTO 2013 ja 2014 HINNASTO 2013 ja 2014 Tutkimukset KELA-koodi 2013 2014 Suun suppea tutkimus SAA01 35,00 Suun perustutkimus SAA02 60,00 62,00 Suun laaja tutkimus SAA03 97,00 100,00 Suun erityistutkimus SAA04 138,00 142,00

Lisätiedot

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa Suun terveydenhuollon jaoston taustamuistioluonnos ja perusteet neuvostolle hammasprotetiikkaan liittyvän suosituksen antamiseksi Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Lisätiedot

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto

Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto 1.3.2017 SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset SAA01 Suun suppea tutkimus 35,00 9,50 SAA02 Suun perustutkimus 50,00 15,50 SB Täydentävät tutkimukset

Lisätiedot

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus?

Hammashoitotuki. Mihin tukeen minulla on oikeus? Hammashoitotuki Mihintukeenminullaonoikeus? Alle 20 vuotiaiden hammashuolto Lapsilla ja nuorilla on oikeus maksuttomaan hammashoitoon joulukuun viimeiseen päivään saakka sinä vuonna, jonka aikana he täyttävät

Lisätiedot

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala

Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala Erikoissairaanhoidon tehtävät hoitosuunnitelman tekemisessä Hanna Kuusisto hallintoylilääkäri neurologian el, dos, LT, FT Kanta-Hämeen keskussairaala 2017 Pitkäaikaissairaan terveys- ja hoitosuunnitelma

Lisätiedot

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1

Koodistopalvelun vuosi Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelun vuosi 2014 29.7.2014 Tietorakenteet ja luokitukset yksikkö/ Mikko Härkönen 1 Koodistopalvelimen vuosisuunnitelma 2014 Maaliskuu: Duodecim- FinMeSH THL- Suun terveydenhuollon tietosisältö

Lisätiedot

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014

Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014. Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Suun terveydenhuollon PALVELUSETELI 2014 Informaatiotilaisuus palvelusetelihammaslääkäreille 5.2.2014 Tarja Kallio Vastaava hammaslääkäri Ostopalvelut Suun terveydenhuolto Palveluseteli Vakinaistettu Yksi

Lisätiedot

SAA02 Suun perustutkimus

SAA02 Suun perustutkimus Hammaslääkäri hinnasto Hammaslääkärin perushoitohinnasto Hinnat ovat hintoja ENNEN Kel SV-koodi, toimenpide SA Tutkimukset Normaali EUR Alennus -25% Alennus -20% SAA01 Suun suppea tutkimus SAA02 Suun perustutkimus

Lisätiedot

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi?

- Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Tervettä elämää munuaissairauden kanssa - Miten suun ja hampaiden hoito lisää hyvinvointiasi? Suuhygienisti, sairaanhoitaja Heidi Hänninen Tays/Suu- ja leukasairauksien poliklinikka Suun terveys osana

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

Hammasimplanteilla. Esite potilaille

Hammasimplanteilla. Esite potilaille Hammasimplanteilla TURVALLISESTI ESTEETTINEN LOPPUTULOS Esite potilaille Hyvä lukija Hampaiden implanttihoito tehdään noudattaen luonnon esimerkkiä. Omien hampaidesi toiminta palautuu täydellisesti samalla

Lisätiedot

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA

hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA hyvinvointia suunterveydestä SUUNTERVEYDEN PUOLESTA FÖR GOD MUNHÄLSA Suun kautta soteen Hyvä suunterveys on osa yleisterveyttä. Suun ongelmat vaikuttavat ruokailuun ja ravintoon, heikentävät kroonisten

Lisätiedot

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA Suun omahoito-ohjeet Esteettisen hammashoidon klinikan asiakkaille T E K I J Ä / T : Sannamari

Lisätiedot

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella?

Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Perusterveydenhuollon kuntoutussuunnitelman perusteet ja kuntoutussuunnitelmaopas Koulutuspäivä 17.9.2010 Miksi kuntoutusta pitää suunnitella? Miia Palo Ylilääkäri, avovastaanottotoiminta, Rovaniemen kaupunki

Lisätiedot

Opus Dental 7.1 päivitys

Opus Dental 7.1 päivitys Opus Dental 7.1 päivitys Huom! Ohjelman virheettömän toiminnan varmistamiseksi on tärkeää käydä läpi kaikki päivitysohjeen kohdat: 1. Päivitysohjelman lataaminen 2. Ohjelman päivitys 3. Tietokannan päivitys

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015

Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Miksi vanhuspsykiatria on tärkeää? Prof. Hannu Koponen HY ja HYKS Psykiatriakeskus Helsinki 24.4.2015 Iäkkäiden mielenterveysoireiden ilmenemiseen vaikuttavia tekijöitä Keskushermoston rappeutuminen Muut

Lisätiedot

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa

Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Mitä uutta Käypä hoito -suosituksessa Julkaistu 11.12.2014 Jaana Suokas LT, dosentti, psykiatrian erikoislääkäri oyl, HUS/HYKS Syömishäiriöklinikka erikoistutkija, THL 20.1.2015 Sidonnaisuudet Asiantuntijapalkkiot:

Lisätiedot

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10.

Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009. Ei säädöksiä Ryhmäkertoja on yleensä 10. Liite nro 3 Kouvolan kaupunki Pela 13.1.2009 1 (5) Perusturva Terveydenhuollon asiakast 1.1.2009 alkaen Avoterveydenhuolto nimi Terveyskeskuksen lääkäripalvelun Terveyskeskuksen päivystyksen 12,80 1*)

Lisätiedot

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa?

Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Käyvän hoidon kuntoutushanke miten kuntoutusta arvioidaan Käypä hoito -suosituksissa? Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit

Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit Palvelusetelihammaslääkärin toimenpidehinnasto 1.7.2012 Oral hammaslääkärit 2 (12) Luku S Suun ja hampaiston avohoidon toimenpiteet Tähän sisältyy tavallisesti avohoidossa tehtävät suun ja hampaiston hoitotoimenpiteet.

Lisätiedot

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ?

- MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? THM M Mustajoki Sairaanhoitajan käsikirjan päätoimittaja - MIKSI TUTKIMUSNÄYTTÖÖN PERUSTUVAA TIETOA? - MISTÄ ETSIÄ? M Mustajoki 290506 1 Miksi? Kaikilla potilas(!) ja sairaanhoitaja - sama tieto Perustelut

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus

Sydänpurjehdus 8.10.2013. Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Sydänpurjehdus 8.10.2013 Sepelvaltimotauti todettu - Milloin varjoainekuvaus, pallolaajennus tai ohitusleikkaus? Juhani Airaksinen TYKS, Sydänkeskus Oireet RasitusEKG - CT Sepelvaltimoiden varjoainekuvaukset

Lisätiedot

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI

JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI JIK SUUN TERVEYDENHUOLLON PALVELUSETELI Yleistä suun terveydenhuollon palvelusetelistä: Kunnan velvollisuutena on järjestää suun terveydenhuollon palveluja kuntalaisille. Suun terveydenhuollon ammattihenkilö

Lisätiedot

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto

Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto 156 Hammas- ja suusairaudet: Ehkäisevä suun perusterveydenhuolto Ei ICD-koodia Ehkäisevän hoidon ensisijaisena tavoitteena on estää hammas- ja suusairauksien kehittyminen sekä ylläpitää suun hyvää terveyttä

Lisätiedot

Hankintaohjelma / Hintaliite

Hankintaohjelma / Hintaliite Liite 2. 1 (14) Hankintaohjelma / Hintaliite OSIO 1. TAVANOMAINEN PROTETIIKKA JA PURENTAFYSIOLOGIA Hinnat sisältävät kaikki seuraavat kulut: tuotteiden kuljetus, toimistomaksu, laskutuslisä, digitaaliseen

Lisätiedot

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO

SUUN JA HAMPAIDEN HOITO SUUN JA HAMPAIDEN HOITO www.eksote.fi Voit itse pitää huolta suun ja hampaiden terveydestä syömällä terveellisesti, harjaamalla hampaasi kaksi kertaa päivässä fluorihammastahnalla ja käymällä säännöllisesti

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus

Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus. Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Käypä hoito -suositus Sisäilmastoseminaari 2017 Jussi Karjalainen, Tays allergiakeskus Näyttöön perustuva lääketiede Näyttöön perustuva lääketiede (engl. evidence-based

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) Päivitetty 25.11.2013 Käypä hoito -suositus

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila

Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Glaukooman hoito Lapin sairaanhoitopiirissä 3.12.2009 Marko Ollila Taustaa Oikeusasiamies Riitta-Leena Paunio 29.4.2004: Kunnalla on velvollisuus järjestää kroonisen glaukooman hoito ja sen seuraamiseksi

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN

ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN ASIAKASMAKSULAIN JA -ASETUKSEN MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2014 ALKAEN 1/3 2014 AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 679,00 Terveyskeskusmaksu sisältyy maksukattoon Terveyskeskusmaksu

Lisätiedot

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin

inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa vuonna 1948. Tutkimus osoitti, että streptomysiini on tehokas hoito tuberkuloosiin Käypä hoito -suositukset Antti Malmivaara Ylilääkäri, LKT, dosentti FinOHTA / Stakes Käypä hoito toimittaja, Duodecim Lääketieteessä ensimmäinen inen satunnaistettu hoitotutkimus julkaistiin Englannissa

Lisätiedot

Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla

Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla Hampaattoman potilaan proteettinen hoito mini-implanteilla SEHYK:ssä vuosina 2010-2012 hoidettujen potilaiden tutkimus ja tyytyväisyyskysely Sanna-Mari Virta HLK Hammaslääketieteen laitos Helsinki 6.3.2015

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT

HUULI- JA SUULAKIHALKIOT HUULI- JA SUULAKIHALKIOT halkiotyypit hammashoidon ja oikomishoidon erityispiirteet luunsiirtoleikkaus ortognaattinen kirurgia Dos Arja Heliövaara, HUSUKE HUULI- JA SUULAKIHALKIOT huuli-suulakihalkiot

Lisätiedot

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala

Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala Sh, Endoproteesihoitaja Hanna Metsämäki TYKS, Kirurginen sairaala POTILAAN VALMISTAUTUMISEN TULEE ALKAA VIIMEISTÄÄN KUN LÄHETE TYKSIIN TEHDÄÄN Kaikki konservatiiviset keinot käytetty Potilaalle annetaan

Lisätiedot

Käypä hoito -suositus

Käypä hoito -suositus TIEde Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Unitutkimusseura ry:n asettama

Lisätiedot

Puhtaat hampaat. Opas ikäihmisen parempaan suun hoitoon

Puhtaat hampaat.  Opas ikäihmisen parempaan suun hoitoon Puhtaat hampaat http://puhtaathampaat.fi Opas ikäihmisen parempaan suun hoitoon Johdanto Nykyään yhä useammalla ikäihmisellä on omat hampaat. Suun olosuhteet kuitenkin muuttuvat ikääntyessä, ja ikääntyminen

Lisätiedot

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY

AIKUISORTODONTIA. Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY AIKUISORTODONTIA 2014 Sirpa Arte Suu- ja leukasairauksien klinikka HYKS Hammaslääket.laitos/ortodontia HY Aikuisten hammashoidon tavoitteet hampaisto ja purenta kestävä terve parodontium hyvä purentafunktio

Lisätiedot

Hammaskeskus Oy. 170,00 138,00 80,00 100,00 38,00 kipsistä, jotka kipsattu artikulaattoriin kasvokaariindeksin

Hammaskeskus Oy. 170,00 138,00 80,00 100,00 38,00 kipsistä, jotka kipsattu artikulaattoriin kasvokaariindeksin Hammaslaborpalvelut H023-12-1 HEL 2011-009227 OSIO 2. ERIKOISHAMMASLÄÄKÄRITASOISET PROTEETTISET JA PURENTAFYSIOLOGISET TYÖT = valittu toimittaja Hinnan painoarvo 40% Laadun painoarvo 60 % Tarjoajat: Tilausarvio

Lisätiedot

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema

Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema Arja Uusitalo, erikoislääkäri, LT, Dosentti, HUSLAB, Helsingin urheilulääkäriasema LIIKUNNASTA ON SYNTYNYT NEGATIIVINEN RIIPPUVAISUUS, JOHON LIITYY TERVEYDELLISIÄ, USEIN SOSIAALISIA JA MAHDOLLISESTI MYÖS

Lisätiedot

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5

Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 Terveyskeskusten hammaslääkärien toimenpideluettelon soveltamisohjeet YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 KT YLEISKIRJEEN 7/2005 LIITE 5 1 (5) TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELON SOVELTAMISOHJEET

Lisätiedot

(4). Dysfunktio-oireista kärsivistä potilaista noin 70 90 % saa helpotusta tai tulee täysin oireettomiksi purentakiskohoidon

(4). Dysfunktio-oireista kärsivistä potilaista noin 70 90 % saa helpotusta tai tulee täysin oireettomiksi purentakiskohoidon Purentakiskot Suomen Hammaslääkärilehti 12/2007 Marjaana Kuttila Yrsa le Bell Purentaelimen toimintahäiriön (temporomandibular disorders, TMD) tavallisimpia oireita ovat leukaniveläänet, leukanivelten

Lisätiedot

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito

Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit. Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkityksen arvioinnit ja niiden kriteerit Risto Huupponen Farmakologia, lääkekehitys ja lääkehoito Lääkehoidon haasteet - väestön ikääntyminen - (lääke)hoidon mahdollisuuksien laajeneminen uusiin sairauksiin

Lisätiedot

Vanhusten suun terveys

Vanhusten suun terveys KATSAUS Päivi Siukosaari ja Annamari Nihtilä Vanhusten suun terveys 36 Suuri osa väestöstämme ikääntyy omat hampaat suussa. Kohonnut elintaso, fluorihammastahnan yleistynyt käyttö ja omien hampaiden arvostus

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013

Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013 Suomen koulu- ja opiskeluterveyden yhdistyksen 50-vuotisjuhlaseminaari 11.10.2013 Puhutaan suusta Suun terveydenhuolto yhteistyössä Johtajahammaslääkäri Anne Komulainen Mitä lääkärin on hyvä pitää mielessä

Lisätiedot

Diabetes ja suunterveys

Diabetes ja suunterveys Diabetes ja suunterveys Evhml Kati Kainulainen Hammas-, suu ja leukakirurgian poliklinikka Diabetes voi lisätä alttiutta suusairauksille Ientulehdus Hampaiden kiinnityskudos sairaus eli parodontiitti Hampaiden

Lisätiedot

Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä

Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä Monilääkityksen yhteys ravitsemustilaan, fyysiseen toimintakykyyn ja kognitiiviseen kapasiteettiin iäkkäillä FaT, tutkija Johanna Jyrkkä Lääkehoitojen arviointi -prosessi Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea

IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA. Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄIDEN LÄÄKITYKSEN TIETOKANTA Jouni Ahonen, FaT, KYS 19.9.2013 Fimea IÄKKÄILLÄ VÄLTETTÄVÄ LÄÄKEAINE 1. Haittavaikutusriski suurempi kuin kliininen hyöty 2. Liian suuri annos 3. Liian pitkä käyttöaika

Lisätiedot

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015

TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELO 1.1.2015 YLEISOHJEET 1 Toimenpidepalkkio maksetaan käynnin yhteydessä hammaslääkärin suorittamalta kultakin toimenpideluettelossa sanotulta toimenpiteeltä,

Lisätiedot

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla

Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Iäkkäiden kaatumisten ehkäisy liikunnan avulla Erikoistutkija, KaatumisSeula-hankkeen projektipäällikkö Saija Karinkanta KAATUMINEN ON YLEISTÄ 1 joka kolmas yli 65-vuotias kaatuu vuosittain näistä puolet

Lisätiedot

-hampaita vain sinä ja potilaasi tietävät hammasproteesista. Tekninen esite. Products for better dentistry

-hampaita vain sinä ja potilaasi tietävät hammasproteesista. Tekninen esite. Products for better dentistry Käyttäessäsi -hampaita vain sinä ja potilaasi tietävät hammasproteesista Tekninen esite Products for better dentistry -filosofia ja järjestelmä Onnellinen -proteesin käyttäjä Ulkonäöllisesti en usko että

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa

Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Suunterveyden edistäminen äitiysneuvolatoiminnassa Ensimmäistä lastaan odottavalle perheelle kunnan on lakisääteisesti järjestettävä vähintään yksi suun terveydentilan ja hoidon tarpeen arvio, jonka tekee

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

Polven tekonivelleikkauksen tulokset

Polven tekonivelleikkauksen tulokset Valtakunnalliset tekonivelpäivät 2017 Polven tekonivelleikkauksen tulokset Mika Niemeläinen Miksi tuloksia tulee arvioida? Lisääntyneet insidenssit 40 Lisäävät tarvetta saada tietoa tuloksista 35 30 25

Lisätiedot