Käypä hoito -suositus

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Käypä hoito -suositus"

Transkriptio

1 TIEDE Käypä hoito -suositus Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen ja Suomen Hammaslääkäriseura Unitutkimusseura Apollonia ry:n ry:n asettama työryhmä Unettomuuden hoito Lyhentyneen hammaskaaren hoito DUODECIM 2008;124(15): Suomen Hammaslääkärilehti 2013; 2: Käypä hoito -suositus perustuu systemaattisesti koottuun tutkimustietoon, jonka jonka näytön näytön aste, aste luotettavuus, arvioidaan alla alla olevan olevan taulukon mukaan. Suositus on on tarkoitettu tukemaan päätöksiä ja luotettavuus sekä kliinisissä tilanteissa että potilasryhmien hoitoa suunniteltaessa. Paikalliset versiot saattavat tarkentaa tarkentaa esim. esim. sairaanhoitopiirin käytäntöä käytäntöä yksityiskohdissa. Suositus ja näytönastekatsaukset päivitetään kolmen vuoden välein sähköisinä, elektronisina, päivitystiivistelmät päivitystiivistelmät julkaistaan Duodecim-lehdessä. Suosituksen kirjoittajien sidonnaisuudet näkyvät elektronisissa sähköisissä versioissa. Kommentit ja ja kehittämisehdotukset voidaan voidaan lähettää lähettää Internetissä Internetissä > Anna palautetta tai lähettämällä ne se osoitteeseen Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim, PL 713, Helsinki. julkaistaan NÄYTÖN VARMUUSASTEEN ILMOITTAMINEN KÄYPÄ HOITO -SUOSITUKSISSA Koodi Näytön aste Selitys A Vahva tutkimusnäyttö Useita menetelmällisesti tasokkaita 1 tutkimuksia, joiden tulokset samansuuntaiset B Kohtalainen tutkimusnäyttö Ainakin yksi menetelmällisesti tasokas tutkimus tai useita kelvollisia 2 tutkimuksia C Niukka tutkimusnäyttö Ainakin yksi kelvollinen tieteellinen tutkimus D Ei tutkimusnäyttöä Asiantuntijoiden tulkinta (paras arvio) tiedosta, joka ei täytä tutkimukseen perustuvan näytön vaatimuksia 1 Menetelmällisesti tasokas = vahva tutkimusasetelma (kontrolloitu koeasetelma tai hyvä epidemiologinen tutkimus), tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. 2 Kelvollinen = täyttää vähimmäisvaatimukset tieteellisten menetelmien osalta; tutkittu väestö ja käytetty menetelmä soveltuvat perustaksi hoitosuosituksen kannanottoihin. Koko suositus näytönastekatsauksineen ja sähköisine taustamateriaaleineen on saatavissa osoitteessa PDF-versio sisältää suositustekstin, keskeiset taulukot ja kuvat sekä kirjallisuusviitteet typistetyssä muodossa. Vastuun rajaus 1783 Käypä hoito -suositukset ovat ovat parhaiden asiantuntijoiden laatimia yhteenvetoja yksittäisten sairauksien 2769 diagnostiikan ja ja hoidon vaikuttavuudesta. Ne Ne eivät korvaa lääkärin tai tai muun terveydenhuollon ammattilaisen omaa arviota omaa arviota yksittäisen yksittäisen potilaan potilaan parhaasta parhaasta mahdollisesta mahdollisesta diagnostiikasta, diagnostiikasta hoidosta ja ja hoidosta kuntoutuksesta hoitopäätöksiä hoitopäätöksiä tehtäessä. tehtäessä. Suomen Hammaslääkärilehti 2/

2 tiede Keskeinen sanoma u Lyhentyneellä hammaskaarella (Shortened Dental Arch, SDA) tarkoitetaan tilannetta, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit. Jos jäljellä ovat vain hampaat kulmahampaasta kulmahampaaseen tai vähemmän, käytetään termiä voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari (ks. kuva 1). u Etuhampaat ja premolaarit (10 vastakkain purevaa hammasparia) näyttävät riittävän pureskeluun ja tasapainoiseen purentaan sekä subjektiivisesti koettuun hyvään toimintaan (SDA-hoitokonsepti) [1 5]. u Proteettinen hoito puuttuvien hampaiden korvaamiseksi tulee kyseeseen silloin, kun lyhentyneestä hammaskaaresta on selvästi haittaa. Ensisijaisesti tulee harkita kiinteää proteesia. u Potilaalle on voitava perustella proteettisen hoidon tarpeellisuus silloinkin, kun hän kokee itse purentansa toimivaksi mutta hammaslääketieteellisesti arvioituna hoito on tarpeellista. u Suosituksessa käytettävien termien selitykset ovat sähköisessä tausta-aineistossa. Lyhentyneen hammaskaaren hoito Suosituksen tavoitteet ja kohderyhmät Suosituksen tavoitteena on antaa ohjeita siihen, miten voidaan pitää yllä riittävää purentakykyä tai palauttaa se ja ehkäistä haitalliset purentamuutokset potilailla, joilla on lyhentynyt tai lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari milloin olemassa oleva hampaisto kannattaa kuntouttaa niin, ettei lyhentynyttä hammaskaarta pidennetä proteettisesti milloin ja miten puuttuvia hampaita korvataan lyhentyneessä hammaskaaressa. Suositus ei ota kantaa täydelliseen hampaattomuuteen hammaskaaren puutosaukkoihin kasvo- ja leukavammojen aiheuttamiin hammaspuutoksiin synnynnäisiin kehityshäiriöihin muista syistä kuin hammassairauksista johtuvaan hammaspuutokseen. Suosituksen kohderyhmänä ovat erityisesti suun terveydenhuollon ammattilaiset. Lyhentyneen hammaskaaren määritelmä Lyhentyneellä hammaskaarella tarkoitetaan tilannetta, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit (ks. kuva 1). Toispuoleisesti lyhentyneellä hammaskaarella tarkoitetaan tilannetta, jossa hampaita puuttuu vain toiselta puolelta hammaskaarta (ks. kuva 1). Jos jäljellä on vain hampaat kulmahampaasta kulmahampaaseen tai vähemmän, käytetään termiä voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari [6] (ks. kuva 1). Esiintyvyys Suomalaisia aikuisia koskevassa Terveys tutkimuksessa [7] yläleuan takahampaita puuttui 4 %:lta vuotiaista, 17 %:lta vuotiaista ja 37 %:lta yli 65-vuotiaista. Terveys tutkimuksessa [7] alaleuan takahampaita puuttui 5 %:lta vuotiaista, 40 %:lta vuotiaista ja 68 %:lta yli 65-vuotiaista. 20 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

3 Käypä hoito -suositus tiede Uudessa Terveys tutkimuksessa [8] todettiin, että 64-vuotiailla ja nuoremmilla mukaan lukien hampaattomat, on kaikilla keskimäärin vähintään 20 hammasta vuotiailla on keskimäärin 17 hammasta ja yli 75-vuotiailla naisilla 10 ja miehillä 12 hammasta. Vajaalla puolella (46 % naisista ja 48 % miehistä) 65 vuotta täyttäneistä oli vähintään 20 hammasta (Terveys raportti [8]). Terveys tutkimuksessa [7] yläleuan takahammaspuutoksista noin puolet oli korvattu proteesilla (irrotettava proteesi tai kiinteä proteesi) ja alaleuan takahammaspuutoksista alle puolet. Terveys tutkimuksessa [8] todettiin, että irrotettavia proteeseja käyttävien määrä oli vähäisempi kuin 11 vuotta aiemmin. Tutkimus ja diagnostiikka Anamneesi ja systemaattinen purentaelimistön kliininen tutkimus, jota on täydennetty kuvantamistutkimuksilla ja kipsimallisuunnittelulla, ovat olennaisia hoitosuunnitelman tekemisen ja hoidon ennusteen kannalta (ks. kuva 2). Hoitosuunnitelman tekemistä edeltää potilaan ja hammaslääkärin välinen keskustelu (dialogi), jossa otetaan huomioon potilaan subjektiiviset sekä hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat (ks. kuva 2). Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 1. Hammaskaarten luokittelu puuttuvien hampaiden perusteella a. Hammaskaari, josta ei puutu hampaita b. Toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari, jossa hampaita puuttuu vain toiselta puolen hammaskaarta c. Molemmin puolin lyhentynyt hammaskaari, jossa leukaneljänneksestä puuttuvat vähintään molaarit ja enintään premolaarit ja molaarit d. Voimakkaasti lyhentynyt hammaskaari, jossa on jäljellä hampaat vain kulmahampaasta kulmahampaaseen Potilaan subjektiiviset näkökohdat Hammaslääketieteellisten aiheiden lisäksi suunnittelun lähtökohtana on potilaan subjektiivinen hoidon tarve. Ulkonäköön liittyvät seikat voivat olla potilaalle tärkeämpiä kuin toiminnalliset seikat. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon suunnittelun tulee olla yksilöllistä ja ongelmakeskeistä. Hampaiden puutos ilmeisesti heikentää suun terveyteen liittyvää elämänlaatua [9 11] B. Elämänlaatua heikentäviä tekijöitä ovat pureskeluun liittyvät ongelmat sekä sosiaaliset ja ulkonäköön liittyvät ongelmat. Subjektiivisesti etuhampaat ja premolaarit koetaan tärkeiksi [12] mutta takahammasalueen puutosta ei pidetä niinkään merkittävänä. a c Hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat Hammashoidon tavoitteena on säilyttää terve, luonnollinen ja toimiva purenta [13]. Tällä tarkoitetaan tilaa, jossa jäännöshampaiston osoittama alaleuan asema on stabiili yläleukaan nähden purentavoimat ovat vertikaalisia sivuliikkeet ovat kulmahammaskantoiset purentaelimistö on mahdollisimman kivuton purentaelimistössä ei ole patologisia muutoksia potilas kokee purentaelimistönsä toiminnan ja ulkonäön tyydyttäviksi. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon suun kuntoon vaikuttavat seikat ja pyrkiä mieluummin kiinteään kuin irrotettavaan proteesiin silloin, kun proteettinen hoito on katsottu tarpeelliseksi [14]. Potilaan ikä otetaan huomioon hoitosuunnitelmaa tehtäessä. b d Suomen Hammaslääkärilehti 2/

4 TIEDE Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 2. Potilaan hoitokaavio Ikä saattaa vaikuttaa siihen, millainen on potilaan mielestä yleensä riittävä vastakkain purevien hammasparien määrä [15]: * vuotta; vähintään 12 vastakkain purevaa hammasparia * vuotta; vähintään 10 paria * vuotta; vähintään 8 paria. Ikä sinänsä ei ole este proteettiselle hoidolle, mutta se saattaa vaikuttaa proteettisen hoitovaihtoehdon valintaan [16]. Hoitosuunnitelmaa tehtäessä on huomioitava potilaan mahdollinen sopeutuminen (adaptaatio) muuttuneisiin oloihin [17]. Toisaalta myös purentatoiminnan palauttaminen hyväksi saattaa vaatia aikaa ja sopeutumiskykyä. Hoitopäätökseen vaikuttavat jäljellä olevien hampaiden sijainti [13] ja lukumäärä sekä vastapurijat (jääkö hampaita, joilla ei ole vastapurijaa; toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari) [18]. Vastakkain purevien hammasparien määrää laskettaessa on huomioitava leukojen väliset suhteet. Etualueen avopurennassa ja syväpurennassa sekä AIII-luokan purennassa sivualueen tuki on ensisijaisen tärkeä [20]. Purentavoimat, parafunktiot (esim. bruksismi) ja purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) otetaan hoitosuunnitelmassa huomioon (ks. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [21]). Hoitopäätökseen vaikuttaa myös jäännöshampaiston kunto [1, 13, 19, 20]. Hoitosuunnitelmaa varten arvioidaan jäännöshampaiston ennuste, johon vaikuttavat yleissairaudet ja säännölliset lää- kitykset, jotka vaikeuttavat proteesien käyttöä ja ylläpitohoitoa, esimerkiksi neurologiset sairaudet, reumataudit ja muistihäiriöt, joissa toimintakyky saattaa heikentyä psyykkinen kunto suun limakalvojen sairaudet kuiva suu tai syljen erityksen heikkeneminen parodontaalinen tilanne (ks. Käypä hoito -suositus Parodontiitti [22]) kariesaktiviteetti traumaattinen purenta aikaisempi hoitohistoria tupakointi suunniteltu hoitoratkaisu ja sen toteuttaminen motivaatio ja taito pitää yllä hyvää suuhygieniaa ja huolehtia proteettisesta rakenteesta sitoutuminen ylläpitohoitoon. Purentafysiologiset näkökohdat Potilailla, joilla on lyhentynyt hammaskaari, purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) eivät yleensä ole vakavia [23 25]. Lyhentynyt hammaskaari saattaa lisätä niveläänien ja -kipujen sekä välilevyn virheasennon mahdollisuutta [26 28, 96] C, mutta se ei yksin selitä purentaelimistön toimintahäiriöiden syntyä [25]. TMD:n oireita esiintyy hammaskaaren pituudesta riippumatta enemmän naisilla kuin miehillä [27, 29]. Toispuoleisesti lyhentynyt hammaskaari saattaa johtaa toispuoleiseen pureskeluun ja leuan liikerajoituksiin. Lyhentynyt hammaskaari saattaa vaikuttaa haitallisesti leukanivelen sisäiseen rakenteeseen [30, 31] C. * Tutkimukset on tehty pääsääntöisesti iäkkäillä, ja löydöksenä on ollut nivelkulumasairaus tai nivelrikko (osteoartroosi). * Nivelpäässä havaittujen luupiikkien ja ohimoluun ni- 22 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

5 Käypä hoito -suositus TIEDE velkuopan luupinnan kalkkeuman määrä näyttää korreloivan molaarituen puutteeseen. Leukanivelen sisäisten vaurioiden syntyyn vaikuttaa merkittävimmin potilaan ikä. Tutkimuksia lyhentyneen hammaskaaren vaikutuksista vain purentalihaksistoon on vähän. Pureskelu vain etuhampailla aiheuttaa puremalihasten väsymistä [24]. Hoitosuunnitelma ja dialogi Hoitosuunnitelman tekemistä edeltää potilaan ja hammaslääkärin välinen dialogi, jossa otetaan huomioon potilaan subjektiiviset sekä hammaslääketieteelliset ja lääketieteelliset näkökohdat (ks. kuva 2). Lyhentyneen hammaskaaren hoitosuunnitelmaa laadittaessa potilaan elinkaari ja sopeutumiskyky ovat tärkeämpiä kuin kronologinen ikä. Taloudelliset tekijät vaikuttavat hoitosuunnitelmaan sekä yksilöllisesti että yhteiskunnallisesti. Lyhentyneen hammaskaaren hoitoperiaate (SDA-konsepti) lienee tunnettu ja hyväksytty hammaslääkärien keskuudessa [32, 33] C, [34, 35]. Lyhentymisvaarassa oleva hammaskaari Hampaiden säilyttäminen Hammashoidon ensisijaisena pyrkimyksenä on jäännöshampaiston säilyttäminen, jolloin vältytään lyhentyneen hammaskaaren mahdollisilta haittavaikutuksilta ja proteettiselta kuntoutukselta [4] (ks. kuvat 2 ja 3). Hampaiston ennusteen on oltava kokonaisuutena hyvä. Hampaat, joilla on vastapurija, pyritään säilyttämään. Hammaskohtaista ennustetta voidaan parantaa esimerkiksi kruunuttamalla tai kiskottamalla hammas tai tekemällä kuspeja suojaava onlay-täyte. Leukanivelten kannalta purentaparien symmetria molemmin puolin leukaa on tärkeää [36 38]. Hampaan poisto Hampaan poistoa (ks. kuva 3) on harkittava, jos hampaassa on infektio tai vaurio, Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 3. Hoitoperiaatteet tilanteessa, jossa mietitään hampaan poistoa ja jossa hammaskaari on vaarassa lyhentyä jonka hoitoennuste on huono hammas on virheasennossa (malpositio), ja sen aiheuttama pehmytkudostrauma tai purentainterferenssi ei ole muulla tavoin hoidettavissa omahoito ei ole potilaskohtaisten syiden vuoksi mahdollista poisto on potilaan yleisterveyden vuoksi välttämätöntä. Lyhentynyt hammaskaari (SDA) Puuttuvien hampaiden korvaamatta jättäminen Etuhampaat ja premolaarit (10 vastakkain purevaa hammasparia) näyttävät riittävän pureskeluun ja tasapainoiseen purentaan ja subjektiivisesti koettuun hyvään toimintaan (SDAhoitokonsepti) [6, 39 41] B, [1 3]. Lyhentynyt hammaskaari, josta molaarit puuttuvat, on monissa tapauksissa riittävä potilaalle ja suun terveydelle (ks. kuva 4). Tällöin on suositeltavaa kiinnittää erityistä huomiota * jäännöshampaiston kuntoon * purennan tasapainoon * omahoidon toimivuuteen ja yksilölliseen säännölliseen ylläpitohoitoon. Lyhentynyt hammaskaari voi varsinkin iäkkäillä henkilöillä ilmeisesti olla sosiaalisesti ja toiminnallisesti hyväksyttävä purentaelimistön tila [14, 42] B, [15]. Kyky sopeutua irrotettavaan proteesiin saattaa heikentyä iän myötä. Jos vain muutama hammas puuttuu eikä puutoksesta ole toiminnallista tai ulkonäköön liittyvää haittaa, proteettisen hoidon tarpeellisuutta on harkittava tarkkaan. Ulkonäön kannalta etuhampaiden lisäksi olennaisimmat ovat ensimmäiset premolaarit. Ruokailutottumukset ja ravitsemustila eivät ilmeisesti ole riippuvaisia hampaista ja proteettisesta tilasta [43 45] B. Lyhentyneen hammaskaaren Suomen Hammaslääkärilehti 2/

6 TIEDE Käypä hoito -työryhmä Lyhentyneen hammaskaaren hoito Kuva 4. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon periaatteet vaikutukset subjektiiviseen pureskelukykyyn ovat vähäiset [46, 47]. Usein on oleellisempaa hoitaa lyhentyneen hammaskaaren jäännöshampaat ja huolehtia niiden toimivista purentakontakteista kuin korvata puuttuva(t) molaari(t) irrotettavalla proteesilla [14]. Jos hammaskaaret ovat voimakkaasti lyhentyneet, subjektiivinen pureskelukyky ja tyytyväisyys omaan purentaan heikkenevät [48]. Lyhentynyt hammaskaari aiheuttaa ilmeisesti pureskelun, hymyilyn ja puhumisen rajoittuneisuutta, mutta hampaiden vähittäiseen puutokseen ilmeisesti tottuu ja subjektiivinen tyytyväisyys hampaiden toimintaan useimmiten säilyy puutoksesta huolimatta [47 49] B. Lyhentynyt hammaskaari saattaa pitkällä aikavälillä (6 9 vuotta) suurentaa aukkoisuuden (hampaiden siirtymisten) ja etuhampaiden kulumisen riskiä, mutta useimmiten purentamuutokset ovat hyväksyttävän suuruisia [1, 3, 50] C. Parodontiittipotilaalla purennan kuntouttaminen anti-infektiivisen hoidon jälkeen esimerkiksi hampaiden muodon palauttamisella, purennan hionnalla, purentakiskolla tai hampaita yhteen kiskottamalla saattaa auttaa liikkuvien hampaiden paranemista ja toiminnan säilyttämistä suussa (ks. Käypä hoito -suositus Parodontiitti [22]). Molemmin puolin lyhentynyt hammaskaari johtaa symmetriseen leuan liikkeeseen ja leukanivelten kuormitukseen. Leuan toiminnallista tasapainoa ja lihasvoimaa säätelevät puremalihakset. Takahampaiden puutos ei siten välttämättä johda leukaniveloireiden syntyyn eikä leukanivelten ylikuormitukseen [25 27]. Proteettista hoitoa ei pidetä ensisijaisena purentaelimistön toimintahäiriöiden hoidossa eikä takahampaiden korvaaminen proteesien avulla ole tarpeellista TMD:n vuoksi, jos purenta on muuten riittävän stabiili (ks. 24 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

7 Käypä hoito -suositus TIEDE Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [22]), viite [25]. Proteesihoito ei välttämättä estä TMD:n syntyä [24, 25]. Proteettinen kuntouttaminen on vasta-aiheista, jos potilaan toimintakyky ja kyky huolehtia jäännöshampaistaan ja proteesirakenteista on huono esimerkiksi yleisterveydellisten tai motivaatio-ongelmien vuoksi proteettiset rakenteet suurentavat suusairauksien riskiä. Puuttuvien hampaiden korvaaminen Proteettisen hoidon eli hampaan korvaamisen aiheita ja SDA:n vasta-aiheita ovat (ks. kuva 4), [15, 51] leukojen välinen epäsuhta (Angle II/III luokan purenta) etualueen avopurenta syväpurenta yhden leukaneljänneksen (voimakas) lyhentyminen parafunktiot leukaniveltä vaurioittavat sairaudet patologinen hampaiden kuluminen pitkälle edennyt parodontiitti (alveoliluun kato). Olemassa olevat TMD-vaivat on ensin hoidettava purentafysiologisesti (ks. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [21]). Takahampaiden korvaaminen saattaa vähentää niveläänien syntyä [52]. Pureskelu alaleuan toispuoleisesti lyhentyneellä hammaskaarella voi muuttaa nivelpään asentoa [36 38] C. On tärkeää tunnistaa epästabiili purenta ja purennan huononemisen tunnusmerkit, jos takahampaita ei korvata proteesilla [3, 53]. Hampaiden poiston seurauksena puutosaukon viereiset hampaat saattavat siirtyä ja hammasriviin syntyy aukkoisuutta (diasteemoja). Hampaiden poiston seurauksena vastakkaiset hampaat saattavat siirtyä tai ylipuhjeta ja purentainterferenssien mahdollisuus kasvaa. Purentakontaktien määrä etualueella lisääntyy tai niiden laatu muuttuu. Hampaiden ylipurennat (VYP, HYP) suurenevat. Hampaiden epäfysiologinen kuluminen lisääntyy. Hampaiden parodontaalinen kiinnitys heikentyy ja liikkuvuus lisääntyy. Etenkin voimakkaasti lyhentyneessä hammaskaaressa (alle 10 vastakkaista purentaparia) epästabiilin purennan riski suurenee [15]. Hoitosuunnitelmaan vaikuttaa vastaleuassa olevien hampaiden lukumäärä: Myös purentatasot tulee huomioida. Ilman vastapurijaa hampaat voivat ylipuhjeta. Kokoproteesin tai vapaapäätteisen irrotettavan proteesin stabiliteetti paranee, kun purentapareja on enemmän. Purentateho saattaa lyhentyneessä hammaskaaressa vähentyä [46, 54, 55] C, etenkin jos hammaskaari on voimakkaasti lyhentynyt. Lyhentyneessä hammaskaaressa purentapinta-ala ja purentavoimat ovat vähentyneet. Proteettiset hoitovaihtoehdot Proteettisen hoidon tavoitteena on puuttuvien hampaiden korvaaminen, jotta purentaelimistön hyvä toiminta saadaan palautetuksi. Proteettinen hoito (ks. kuva 4) tulee suunnitella yksilöllisesti potilaan tarpeiden ja toivomusten mukaan. Purentatoimintaa voidaan parantaa joko irrotettavalla tai kiinteällä proteesilla [56]. Potilaan aikaisempi hoitohistoria voi vaikuttaa hoitovaihtoehdon valintaan. Ks. myös seuraavat artikkelit (Terveysportti, Hammaslääketiede, Therapia Odontologica; maksullinen tietokanta, vaatii käyttäjäoikeudet): * Implanttiprotetiikka [57] * Kruunu- ja siltaprotetiikka: Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu [58 60]. * Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu [61 63]. Tarvittavat preproteettiset toimenpiteet on huomioitava hoidossa (ks. Therapia Odontologica: Osaprotetiikka: Preproteettiset hoitotoimenpiteet [64]). Proteettisessa hoitosuunnitelmassa otetaan huomioon purentatasot, purentaparit ja vastapurijat. Proteettisen hoidon yhteydessä on toimittava niin, ettei lisättäisi purentaelimistön toimintahäiriölle altistavia tekijöitä purentaan (ks. Käypä hoito -suositus Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD) [21]). Jäljellä olevan hampaiston ennustetta tai toiminnallista kestävyyttä voidaan parantaa käyttämällä purennan kokonaisuuteen sopivia materiaaleja. Implantit Puuttuvien hampaiden korvaaminen implanttikantoisilla yksittäisillä kruunuilla tai silloilla on suositeltava vaihtoehto, jos implanttihoidon muut aiheet täyttyvät [65 68] C, [56, 69, 70]. Implanttikantoiset rakenteet ovat kiinteitä, joten tällöin vältytään vapaapäätteisen irrotettavan osaproteesin haittavaikutuksilta [71]. Implanttihoidossa viereisiä hampaita ei tarvitse preparoida (hammaskudoksen säästäminen), ellei hampaissa muutoin ole kruunutuksen tarvetta. Yksittäisen implanttikantoisen kruunun tekeminen takahampaan kohdalle palauttaa purennan takaisin takahammasalueelle vastaamaan luonnonhampaiden purentaa [72]. Potilaat saattavat kokea takahampaiden korvaamisen yksittäisillä implanttikantoisilla Suomen Hammaslääkärilehti 2/

8 TIEDE kruunuilla tai silloilla parantavan suun terveyteen liittyvää elämänlaatua [65 68] C. Implanttikantoiset kruunut ja sillat ovat kestävä vaihtoehto myös pitkällä aikavälillä. Implanttikantoisten yksittäisten kruunujen 5-vuotisennuste (survival rate) on meta-analyysin mukaan 94,5 % (95 %:n luottamusväli 92,5 95,9) [73]. 10 vuoden ajanjaksolla implanttien ennuste näyttää olevan sama kuin omien hampaiden [74]. Implanttihoitoa suunniteltaessa on huomioitava ennustetta heikentävät paikalliset ja elimistössä laajemmin vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi jäännöshampaiston huono kunto, diabetes ja tupakointi. Potilaan on oltava valmis implanttihoidon toteuttamiseen ja hänen tulee ymmärtää omahoidon ja säännöllisten ylläpitohoitokäyntien tärkeys. Implanttihoidon suunnittelu on tehtävä laaja-alaisesti purennan toiminta ja ulkonäkö kokonaisuutena huomioiden. Silloin, kun ulkonäölliset seikat eivät taka-alueella ole tärkeitä, hoidon suunnittelua ja toteutusta ohjaavat toiminnalliset näkökohdat [71]. Suunnittelussa tulee ottaa huomioon hoidon proteettiset ja kirurgiset edellytykset. * Implanttien lukumäärän ja asemoinnin määrittämiseksi voidaan suunnittelun apuna käyttää koevahausta tai -asettelua ja kuvantamista kirurgisen ohjaimen kanssa. * Kudosten ominaisuudet ja riittävyys tulee huomioida ja tarvittaessa käyttää esimerkiksi luuta tai kiinnittynyttä ientä lisääviä kirurgisia tekniikoita. Potilaan purentavoimat ja parafunktiot otetaan huomioon suunnittelussa hammaskantoisten proteesien tapaan. * Purentakiskolla voidaan vähentää liiallisten purentavoimien vaikutusta implantteihin. Lyhentyneen hammaskaaren hoidossa tulevat kyseeseen [71] yksittäiset implanttikantoiset kruunut ja implanttikantoiset sillat implanttikantoinen silta, jossa on väliosana mesiaalinen ulokehammas * Tällaista ratkaisua ei suositella, mutta se voi tulla kyseeseen, jos implantti on asemoitava distaalisesti esimerkiksi anatomisista syistä tai rakenteen puhdistettavuuden vuoksi. implantin ja oman hampaan kytkeminen yhteen kiinteällä sillalla voi tulla kyseeseen vain erityistapauksissa. Vapaapäätteinen irrotettava proteesi Tässä suosituksessa irrotettavalla proteesilla tarkoitetaan metallirunkoista osaproteesia. Akryylimuovista valmistettu osaproteesi tulee kyseeseen vain erityistapauksissa. Erityisiä aiheita tai vasta-aiheita irrotettavalle proteesille ei kirjallisuudessa esitetä [56]. Irrotettavan metallirunkoisen osaproteesin rakenteesta tai materiaalin ja valmistusmenetelmän valinnasta ei ole suosituksia [75]. Taloudelliset seikat voivat vaikuttaa hoitovaihtoehdon valintaan [18, 56]: Osaproteesien yleisyys perustuu potilaan näkökulmasta hoidon pienempiin kustannuksiin. Osaproteesien valmistaminen ei välttämättä ole kustannustehokasta kiinteään proteesiin verrattuna [76]. Irrotettavassa proteesissa voi olla useammin korjauksen tai uusinnan tarvetta kuin kiinteässä proteesissa [77, 78]. Osaproteesin toimivuutta voidaan parantaa oikealla suunnittelulla. Hammaslääkärin on huolehdittava preproteettisen ja proteettisen hoidon suunnittelusta ja toteutuksesta: * Tukihampaiden tulee olla hyvässä kunnossa [56, 79]. * Tukihampaat muotoillaan siten, että huomioidaan proteesin toimivuus (purentatasojen korjaaminen, sisäänsovitussuuntien hiominen, aksiaalinen tuki, retentiota lisäävät toimenpiteet). * Tukihampaiden ennustetta voidaan parantaa proteettisilla kruunuilla. Irrotettavan proteesin rakenne on suunniteltava siten, että proteesi minimoi plakin kertymistä ja kudosvaurioita [11, 56, 80]. Ks. myös artikkeli Therapia Odontologica: Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu [61]). Yhdistelmäprotetiikkaa ja erikoiskiinnittimiä voidaan käyttää proteettisissa ratkaisuissa [81]. Hyödyt Vapaapäätteisen irrotettavan proteesin hyötyjä ovat purentafunktion lisäys kudoksia korvaava funktio. Lyhentyneen hammaskaaren hoito irrotettavalla proteesilla voi parantaa potilastyytyväisyyttä (suun terveyteen liittyvää elämänlaatua) [81], etenkin jos myös etualueen hampaita korvataan [11]. Jos irrotettavalla proteesilla korvataan pelkät takahampaat, koettu hyöty ei ole suuri [11] C. Jos vain vähän hampaita korvataan irrotettavalla proteesilla, potilastyytyväisyys vähenee [56]. Vapaapäätteinen irrotettava proteesi voi aiheuttaa potilastyytymättömyyttä tai jäädä käyttämättä [12, 40, 49, 56, 82]. Potilaat ovat tyytyväisempiä kiinteään siltaproteesiin kuin irrotettavaan proteesiin [77]. Potilailla, joilla on täysi hampaisto 26 Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

9 Käypä hoito -suositus TIEDE tai irrotettava proteesi, on suurempi purentapinta-ala ja suuremmat purentavoimat kuin potilailla, joilla on lyhentynyt hammaskaari [46]. Irrotettava osaproteesi ei suurenna hampaiden menettämisen riskiä lyhentyneeseen hammaskaareen verrattuna [83, 84]. Haitat Osaproteesin käytöstä aiheutuvat haitat on otettava huomioon. Niitä ovat: alveoliharjanteen resorptio [85] limakalvomuutokset kariologiset riskit. Irrotettavaa proteesia käyttävien hampaissa esiintyy enemmän plakkia kuin kiinteää proteesia käyttävien [71]. Pitkäaikainen osaproteesin käyttö ilmeisesti suurentaa hampaiden reikiintymisen riskiä [14, 84, 86, 97] B. Ikääntyneillä tai vanhuspotilailla esiintyy yleisesti reikiintymistä hampaiden juurten pinnoilla [14, 87 89]. Irrotettava osaproteesi ei ilmeisesti suurenna parodontaalisairauksien eikä parodontologisista syistä tehtävän hampaan poiston riskiä [14, 56, 80, 84] B. Huonosti pysyvä tai huonosti istuva irrotettava proteesi voi lisätä purentaelimistön toimintahäiriöitä [1, 56, 90]. Kiinteät hammaskantoiset proteesit Poistettujen takahampaiden korvaamista siltaproteesilla, jossa on distaalinen ulokehammas, ei suositella, koska ulokehammas saattaa aiheuttaa haitallisia vääntövoimia etenkin takimmaiseen tukihampaaseen ja proteettiseen rakenteeseen [91, 92]. Jos tukihampaina ovat hampaat kulmahampaasta kulmahampaaseen tai ensimmäisestä premolaarista ensimmäiseen premolaariin, voidaan tehdä yksi ulokeosa [76, 77]. Ulokehammas on vasta-aiheinen, jos distaalisin tukihammas on juurihoidettu. Vastapurija ja purentavoimat tulee huomioida. Jäännöshampaiston kunto, esimerkiksi luutuki ja yleiset kruunutusaiheet, tulee huomioida (ks. Therapia Odontologica, artikkelin Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu taulukko 1 [58] ja viite [59]. Ortodonttisella hampaan siirrolla saadaan aikaan hammaskaaren sisällä oleva aukko, joka voidaan korvata kiinteällä proteesilla [15]. Ylläpitohoito Proteettinen hoito on toteutettava niin, että potilaan omahoito on mahdollista. Potilaskohtaisesti on suositeltavaa laatia yksilöllinen ylläpitohoito-ohjelma (ks. Käypä hoito -suositukset Parodontiitti [22] ja Karies (hallinta) [93], viite [94] sekä kuva 4). Potilaan ikä sekä fyysinen ja psyykkinen toimintakyky vaikuttavat jäännöshampaiston hoidon ennusteeseen. Kaiken proteettisen hoidon jälkeen potilaalle on opetettava omahoito suun muuttuneissa oloissa. Säännöllinen ylläpitohoito ja hyvä suu- ja proteesihygienia vähentävät osaproteesin aiheuttamia negatiivisia vaikutuksia. Ylläpitohoidossa on kiinnitettävä erityistä huomiota potilaan yleissairauksiin ja lääkityksiin potilaan kykyyn ja motivaatioon huolehtia jäännöshampaiden ja proteesirakenteiden omahoidosta (ks. myös artikkeli Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien hoito, [95]). karieksen hallintaan (myös ruokavalioon) jäännöshampaiston kuntoon limakalvosairauksiin proteesien oikea-aikaisiin korjauksiin ja pohjauksiin ammattimaiseen ylläpitohoitoon iän tuomiin toiminnallisiin muutoksiin ja rajoitteisiin. * Toimintakyvyn ja kognition heikentyessä suun ja proteesien päivittäisen puhdistuksen ohjeet annetaan omaishoitajalle tai laitoshoidossa olevilla laitoksen hoitajalle. Lyhentyneen hammaskaaren hoidon porrastus Lyhentynyt hammaskaari hoidetaan yleensä perusterveydenhuollossa. n Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin ja Suomen Hammaslääkäriseura Apollonia ry:n asettama työryhmä Puheenjohtaja: Ritva Näpänkangas, HLT, EHL Oulun yliopisto ja OYS Jäsenet: Marika Doepel, HLT, EHL Turun yliopisto ja PlusTerveys Oy Marjatta Jokela-Hietamäki, EHL PlusTerveys Oy Ani Lakoma, HLL Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysvirasto (Käypä hoito -toimittaja asti) Marja Pöllänen, HLT, EHL Lääkäriseura Duodecim, Turun yliopisto ja yksityisvastaanotto (Käypä hoito -toimittaja lähtien) Panu Rantonen, HLT, EHL Savonlinnan keskussairaala, ISSHP Olli Saloheimo, EHL Jyväskylän kaupungin sosiaali- ja terveyspalvelut, kliininen erikoishoito Maarit Salonen-Kemppi, HLT, EHL Oral Hammaslääkärit, Oulu Asiantuntijat: Raija Sipilä, LT Käypä hoito -toimituspäällikkö, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Suomen Hammaslääkärilehti 2/

10 TIEDE Käypä hoito -suositus Kirjallisuutta 1. Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1994;21: Witter DJ ym. Community Dent Oral Epidemiol 1999;27: Witter DJ ym. J Dent Res 2001;80: WHO. Recent advances in oral health. Report No 826, 1992: Gotfredsen K ym. Clin Oral Implants Res 2007;18 (Suppl 3): Käyser AF. J Oral Rehabil 1981;8: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys tutkimus. Kela B16/ Koskinen S ym. (toim.) Terveys, toimintakyky ja hyvinvointi Suomessa THL, raportti 68/ Gilbert GH ym. J Am Geriatr Soc 2004;52: John MT ym. Community Dent Oral Epidemiol 2004;32: Armellini DB ym. Int J Prosthodont 2008;21: Elias AC ym. J Oral Rehabil 1998;25: Käyser AF. Periodontol ;4: Nevalainen MJ ym. J Oral Rehabil 2004;31: Kayser AF. Int J Periodontics Restorative Dent 1989;9: Ikebe K ym. Gerodontology 2011;28: Hashii K ym. Aust Dent J 2009;54: Fueki K ym. J Oral Rehabil 2011;38: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1991;18: Allen PF. Dent Update 2008;35:454 6, Purentaelimistön toimintahäiriöt (TMD). Käypä hoito -suositus Parodontiitti. Käypä hoito -suositus. www. kaypahoito.fi 23. Marzooq AA ym. J Med Dent Sci 1999;46: Hagag G ym. J Med Dent Sci 2000;47: De Boever JA ym. J Oral Rehabil 2000;27: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1988;15: Witter DJ ym. J Dent 2007;35: Tallents RH ym. J Prosthet Dent 2002;87: Könönen M ym. Purentatoiminnan häiriöt. Kirjassa: Suomalaisten aikuisten suunterveys. Terveys tutkimus. Kela, B16/2004: Hansson LG ym. J Prosthet Dent 1983;50: Luder HU. Eur J Oral Sci 2002;110: Korduner EK ym. Int J Prosthodont 2006;19: Allen PF ym. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1997;24: Allen PF ym. J Oral Rehabil 1996;23: Seedorf H ym. J Oral Rehabil 2004;31: Kirihara T ym. Eur J Prosthodont Restor Dent 2005;13: Yamazaki M ym. Int J Prosthodont 2003;16: Armellini D ym. J Prosthet Dent 2004;92: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1990;17: Kanno T ym. J Oral Rehabil 2006;33: Steele JG ym. Community Dent Oral Epidemiol 1997;25: Liedberg B ym. Gerodontology 2005;22: Moynihan PJ ym. J Dent 2000;28: Liedberg B ym. Gerodontology 2007;24: Aras K ym. Int J Prosthodont 2009;22: Aukes JN ym. J Oral Rehabil 1988;15: Montero J ym. J Oral Rehabil 2009;36: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1989;16: Witter DJ ym. J Oral Rehabil 1987;14: Allen PF ym. Br Dent J 1995;179: Barghi N ym. J Prosthet Dent 1992;68: Walther W. Int J Prosthodont 2009;22: Witter DJ ym. J Dent 1990;18: al Ali F ym. Eur J Prosthodont Restor Dent 1998;6: Wöstmann B ym. Int J Prosthodont 2005;18: Implanttiprotetiikka. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 58. Kruunu- ja siltaprotetiikka: Kruunu- ja siltaproteettisen hoidon suunnittelu. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 59. Karlsson S ym. Gothia 2000: Osaprotetiikka: Osaproteesihoidon suunnittelu. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 61. Shillingburg HT Jr ym. (toim.) Fundamentals of Fixed Prosthodontics. 4. painos. Quintessence Publishing Co Molin Thorén M ym. (toim.) Textbook of Removable Prosthodontics the Scandinavian approach, Munksgaard Danmark Jepson N. Removable Partial Dentures. Quintessence Publishing Co Osaprotetiikka: Preproteettiset hoitotoimenpiteet. Hammaslääketiede, Therapia Odontologica 65. Al Quran FA ym. BMC Oral Health 2011;11: Ponsi J ym. Int J Oral Maxillofac Implants 2011;26: Nickenig HJ ym. J Craniomaxillofac Surg 2008;36: Pjetursson BE ym. Clin Oral Implants Res 2005;16: Budtz-Jörgensen E. J Dent 1996;24: Tomasi C ym. J Oral Rehabil 2008;35(Suppl 1): Belser UC ym. Clin Oral Implants Res 2000;11(Suppl 1): Goto T ym. J Oral Rehabil 2012;39: Jung RE ym. Clin Oral Implants Res 2008;19: Holm-Pedersen P ym. Clin Oral Implants Res 2007;18(Suppl 3): Abt E ym. Cochrane 2012;(15):CD McKenna G ym. A preliminary report of the cost-effectiveness of tooth replacement strategies for partially dentate elders. Gerodontology 2012;8 77. Budtz-Jørgensen E ym. J Prosthet Dent 1990;64: Thomason JM ym. J Dent Res 2007;86: Piwowarczyk A ym. J Prosthodont 2007;16: Kapur KK ym. J Prosthet Dent 1994;72: Wolfart S ym. J Oral Rehabil 2005;32: Jepson NJ ym. Br Dent J 1995;178: Walter MH ym. J Dent Res 2010;89: Walter MH ym. The randomized shortened dental arch study: tooth loss over five years. Clin Oral Investig 2012; Jun Kalk W ym. J Dent 1989;17: Behr M ym. Int J Prosthodont 2012;25: Drake CW ym. J Oral Rehabil 1993;20: Locker D. Community Dent Oral Epidemiol 1996;24: Steele JG ym. Gerodontology 2001;18: Sipilä K ym. J Oral Rehabil 2013;40: Lewinstein I ym. J Prosthet Dent 2003;89: Romeed SA ym. J Oral Rehabil 2004;31: Karies (hallinta). Käypä hoito -suositus Nieminen A ym. Suom Hammaslääkäril 2010;4: Ainamo A ym. Hammasproteesia käyttävien suun ja proteesien hoito. Suom Hammaslääkäril 2003;6: Sarita PT ym. Int J Prosthodont 2003;16: Jepson NJ ym. Br Dent J 2001;191: Suomen Hammaslääkärilehti 2/2013

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto

Päänsärky, purenta ja TMD. 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Päänsärky, purenta ja TMD 26.5.2016 Taru Kukkula Oikomishoidon erikoishammaslääkäri Porin perusturva, Suun terveydenhuolto Etiologia Epäselvä, monitekijäinen Useita etiologialtaan ja patologialtaan erilaisia

Lisätiedot

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI

HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI HAMMAS- JA PURENTAPERÄISET KIVUT 26.5.2016 PROTETIIKAN JA PURENTAFYSIOLOGIAN EHL SHEILA NIEMI TMD Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten,

Lisätiedot

PALKOn avoin seminaari

PALKOn avoin seminaari PALKOn avoin seminaari 22.11.2016 22.11.2016 1 PALKOn jäsenet ja jaostot PALKON SUOSITUSPROSESSI Potilaat Viranomaiset (Kela ym.) Terveydenhuollon palveluiden järjestäjät Terveydenhuollon palveluiden tuottajat

Lisätiedot

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja

Käypä hoito suositukset. Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja Käypä hoito suositukset Jorma Komulainen Lastenendokrinologian erikoislääkäri KH toimittaja 14.3.2005 Esityksen tavoitteet Kuvata näyttöön pohjautuvan lääketieteen ajattelutapaa Kertoa Käypä hoito hankkeesta

Lisätiedot

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos

Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet. Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Proteettisen hoidon suunnittelu ja perusteet Kaija Hiltunen Hammaslääketieteen laitos Kurssin sisältöä: peruskäsitteistöä protetiikan mahdollisuudet labravaiheet proteesien jaottelu hoidon tarpeen arvio

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu Päivi Jussila, HLL Suun terveyden tutkimusyksikkö Suun tutkimukseen kutsuttiin 3150 henkilöä, jotka asuivat 100 km säteellä Oulusta

Lisätiedot

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa

Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Liikunta terveydenhuollon ammattilaisten koulutuksessa Jyrki Kettunen Dosentti, ft Arcada Nykytila Liikunta on jäänyt riittämättömäksi keinoksi vaikuttaa terveyden ylläpitämiseen ja monien sairauksien

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ

Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13. Terveydenhuollon palvelu paranee. Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Sosiaali- ja terveysministeriön esitteitä 2004:13 Terveydenhuollon palvelu paranee Kiireettömään hoitoon määräajassa SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ Helsinki 2004 ISSN 1236-2123 ISBN 952-00-1601-5 Taitto:

Lisätiedot

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille?

Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? Lasten panoraamatutkimukset miten pienille? HLT, EHL (hampaiston oikomishoito), dos., Janna Waltimo-Sirén, Hammaslääketieteen laitos, Helsingin yliopisto Leukojen panoraamatomografiatutkimus (PTG) antaa

Lisätiedot

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä

Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Käypä hoito suositus lonkkamurtumapotilaan hoidon ja kuntoutuksen arvioinnissa ja edistämisessä Antti Malmivaara, LKT, dos.,ylilääkäri, Käypä hoito, Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Terveys- ja sosiaalitalouden

Lisätiedot

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin!

Hyvinvointia Hampaista -valmennus. Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! -VALMENNUS Hyvinvointia Hampaista -valmennus Rohkeutta ja repliikkejä implanttihoitoihin! Onko asiakkaan kohtaaminen ja hoitovaihtoehdoista kommunikointi aika ajoin haasteellista? Onko potilaan motivointi

Lisätiedot

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS

SISÄLTÖ UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS UUSIEN SEPELVALTIMOTAUTIPOTILAAN LIIKUNTASUOSITUSTEN KÄYTÄNTÖÖN SOVELLUS Sydänfysioterapeuttien koulutuspäivät Jyväskylä, K-S keskussairaala 27. Arto Hautala Dosentti, yliopistotutkija Oulun yliopisto

Lisätiedot

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa Suun terveydenhuollon jaoston taustamuistioluonnos ja perusteet neuvostolle hammasprotetiikkaan liittyvän suosituksen antamiseksi Aihe: Implanttikiinnitteinen kokoproteesi alaleuan hampaattomuuden hoidossa

Lisätiedot

Olkapään sairauksien kuntoutus

Olkapään sairauksien kuntoutus Hyvinvointia työstä Olkapään sairauksien kuntoutus Esa-Pekka Takala Dos., ylilääkäri 16.2.2016 Työterveyslaitos E-P Takala:Olkapään sairauksien kuntous www.ttl.fi 2 Esa-Pekka Takala Sidonnaisuudet LKT,

Lisätiedot

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet?

Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Palveluja ikäihmisille Vanhuspalvelulaki ja uudet mahdollisuudet? Kotona kokonainen elämä, Hyvinkää6.9.2013 Sirpa Andersson, erikoistutkija VTT, THL, ikäihmisten palvelut -yksikkö 1 Esittelen: vanhuspalvelulakia

Lisätiedot

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu

Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento , Oulu Pohjois-Suomen syntymäkohorttitutkimus Yleisöluento 12.11.2016, Oulu TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖN SAIRAUDET (TULES) Professori Jaro Karppinen TUKI- JA LIIKUNTAELIMISTÖ Tuki- ja liikuntaelimistöön kuuluvat

Lisätiedot

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä

Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Mielenterveyden ongelmat näkyvät suun terveydessä Annukka Vuorinen Ylihammaslääkäri, terveyspalveluyksikön johtaja YTHS Tampere Silmät ovat sielun peili, ja suu on portti peremmälle. Kuvat Päivi Jääsaari

Lisätiedot

Kela taksapäivitys 2014

Kela taksapäivitys 2014 UudetKelakoodit2014 Vuoden 2014 alusta Suun terveydenhuollon toimenpideluokituksessa hammasprotetiikan toimenpidenimikkeet ja koodit uudistuvat. Lisäksi muutoksia tulee muutamiin ikenen ja hampaan kiinnityskudossairauden

Lisätiedot

Kotihoidon kriteerit alkaen

Kotihoidon kriteerit alkaen Kotihoidon kriteerit 1.1.2017 alkaen Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite Kotihoidon kriteerit Toimintakyky Palvelun tarve Palvelun määrä Palvelun tavoite Asioiden hoitoon liittyvissä

Lisätiedot

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan

TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan TOOTHGUIDE suun luonnollinen maitohappobakteerisuoja ientulehduksia, hiivoja ja plakin muodostusta vastaan Kehitys ja markkinointi GutGuide Oy www.toothguide.fi I www.gutguide.fi Veli-Matti Mäkinen I veli-matti.makinen@gutguide.fi

Lisätiedot

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti

411 Kiireellistä ensiapua tarvitsevan potilaan hoitokäynti 1 HAMMASLÄÄKÄRIEN - JA SV-KOODIEN TERVEYSKESKUSTEN HAMMASLÄÄKÄRIEN TOIMENPIDELUETTELOSSA MÄÄRÄTTYJEN JA SAIRAUSVAKUUTUKSEN PALAUTUSTAKSASSA MÄÄRÄTTYJEN TOIMENPITEIDEN 1.9.2001 LUKIEN Tutkimukset 201 Tutkimus,

Lisätiedot

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi

Tulokset kyselystä Käypä hoito -potilasversioiden kehittämiseksi Tulokset kyselystä -potilasversioiden kehittämiseksi Tiina Tala, Mari Honkanen, Kirsi Tarnanen, Raija Sipilä 30.9.2015 Suomalainen Lääkäriseura Duodecim Sisältö 1 Kyselyn tavoite... 3 2 Kyselyn vastaajat...

Lisätiedot

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA

KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA OPINNÄYTETYÖ - AMMATTIKORKEAKOULUTUTKINTO SOSIAALI-, TERVEYS- JA LIIKUNTA-ALA KIINTEÄ PROTETIIKKA SUUN HOIDOSSA Suun omahoito-ohjeet Esteettisen hammashoidon klinikan asiakkaille T E K I J Ä / T : Sannamari

Lisätiedot

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014

AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina. Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 AKVA Palveluntuottajien koulutus Työkyky tuloksellisuuden mittarina Kirsi Vainiemi Asiantuntijalääkäri, Kela 27.10.2014 Kelan ammatillisen kuntoutuksen lainsäädäntö Kokonaisvaltainen arviointi Kansaneläkelaitos

Lisätiedot

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja

SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja SUU-RTG -muuttujat, lisätietoja 1. Yleistä 1.1 Ohjelmassa ennen tulkitsemista valmiina olleet oletustiedot ja muuttujien väliset loogiset yhteydet Tavanomaisesta käytännöstä poiketen alla mainituissa muuttujissa

Lisätiedot

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.

KOTOA KOTIIN. - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen. Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6. KOTOA KOTIIN - Avoterveydenhuollon näkökulmia kotiutuksen kehittämiseen Marika Riihikoski, Projektityöntekijä, PPPR - hanke 11.6.2015 Projektin taustat ja pilotti Tarkastelun kohteena ne asiakkaat, jotka

Lisätiedot

ADUCATE LHKA ADVANCED LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI JA KOKONAISARVIOINTI

ADUCATE LHKA ADVANCED LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI JA KOKONAISARVIOINTI ADUCATE LHKA ADVANCED LÄÄKEHOIDON ARVIOINTI JA KOKONAISARVIOINTI Jokaisen potilaan lääkehoito tulee suunnitella yksilöllisesti. LHA + LHKA = LH Lääkehoidon kokonaisarvioinnilla edistetään rationaalisen

Lisätiedot

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013

Shetlanninlammaskoirat ry:n jalostustoimikunta 11.4.2013 Shetlanninlammaskoirat ry:n terveyskyselyn vastausten tarkastelu Shetlanninlammaskoirien terveyskyselyn tarkoituksena on kartoittaa rodun terveystilannetta. Terveyskyselylomake on Shetlanninlammaskoirat

Lisätiedot

Perusturvalautakunta liite nro 1

Perusturvalautakunta liite nro 1 Perusturvalautakunta 16.8.2016 liite nro 1 1/5 ASIAKASMAKSULAIN JA - MUKAISET LAITOSHOIDON JA TERVEYDENHUOLLON AVOHOIDON ASIAKASMAKSUT 1.1.2017 VOIMASSA OLEVAN AVOHOIDON MAKSUT Maksukatto 691,00 Vuosimaksu

Lisätiedot

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus

Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Esimerkki palveluvalikoiman määrittelyn periaatteiden soveltamisesta: Biosimilaarit ja kokonaistaloudellisuus Jaana Leipälä Terveydenhuollon palveluvalikoimaneuvoston sidosryhmätilaisuus 29.9.2016 Lääkkeet

Lisätiedot

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus

Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille. Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus Kognitiivista kuntoutusta skitsofrenian ensipsykoosiin sairastuneille Annamari Tuulio-Henriksson Tutkimusprofessori, Kelan tutkimus 11.11.2016 Skitsofrenia Skitsofrenia on vakava psykoosisairaus, johon

Lisätiedot

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa?

2. Milloin psykiatrinen hoitotahto on pätevä? 3. Milloin psykiatrisesta hoitotahdosta voi poiketa? Psykiatrinen hoitotahto 30.8.2016 Saatteeksi Psykiatrinen hoitotahto on kehitetty vahvistamaan henkilön itsemääräämisoikeutta tilanteissa, joissa hän ei itse kykene osallistumaan hoitoaan koskevaan päätöksentekoon.

Lisätiedot

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti

Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Kansallinen selvitys ja suositukset: Lääkkeiden järkevän käytön edistäminen moniammatillisesti Timo Järvensivu Anne Kumpusalo-Vauhkonen Antti Mäntylä Keskeiset verkoston työtä ohjaavat kysymykset: Mitkä

Lisätiedot

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes

Iäkkään diabetes. TPA Tampere: Iäkkään diabetes Iäkkään diabetes 1 Perustieto Syventävä tieto Diabetes ja vanhenemismuutokset Yleistietoa Sokeriarvot Hoidon tavoitteet Mittaaminen Kirjaaminen Hoidon tavoitteet Lääkehoito Insuliinihoidon aloitus HBa1c

Lisätiedot

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta

Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta Ohje: Miten haen aineistoa Terveysportin verkkopalvelusta a) Verkkopalvelun ulkoasu...1 b) Aineiston hakeminen Terveysportissa...5 c) Aineiston tulostaminen Terveysportissa...7 a) Verkkopalvelun ulkoasu

Lisätiedot

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas

Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Päiväkoti-ikäisten lasten suun ja hampaiden hoitoopas Lukijalle Suun terveyteen liittyvät terveystavat vakiintuvat jo varhaislapsuudessa. Suun terveydellä on merkitys ihmisen kokonaisterveydelle. Monet

Lisätiedot

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus

Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Aikuisen epilepsiaa sairastavan ohjaus Mervi Pöntinen neurologian poliklinikka/ PHKS Epilepsiahoitaja toimii hoitotyön asiantuntijana moniammatillisessa työryhmässä vastaten omalta osaltaan epilepsiaa

Lisätiedot

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Kaikki hyöty irti terveydenhuoltolaista - hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen Terveyskeskusten johdon neuvottelupäivät 10.2.2011 Kuntatalo Johtaja Taru Koivisto Sosiaali- ja terveysministeriö Hyvinvoinnin

Lisätiedot

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014

Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta. Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) puheterapeutin näkökulmasta Leena Ervast Erikoispuheterapeutti, FL 29.1. 2014 Kielellinen erityisvaikeus (SLI) Häiriö, jossa lapsen kielellinen toimintakyky ei kehity iän

Lisätiedot

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo suu Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hakusanat: hoito, suu, sairaudet, oireet Diabeetikon suunhoito Lehtisessä kerrotaan diabeetikon suunhoidosta. Hakusanat: hampaidenhoito,

Lisätiedot

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn Vanhuspalvelulaki Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista (980/2012) Voimaan 1.7.2013 Keskeisiä linjauksia Erillislaki Ei säädetä uusista palveluista

Lisätiedot

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS

Tutkimuksesta vastaavan henkilön eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta. Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta Tapani Keränen TAYS eettinen arvio tutkimussuunnitelmasta: perusteet Tutkimuksesta vastaavan henkilön (TVH) tulee havaita ja arvioida tutkimukseen liittyvät eettiset

Lisätiedot

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen

PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN Sari Koskinen ja Reima Palonen PALKON SIDOSRYHMÄTAPAAMINEN 29.9.2016 Sari Koskinen ja Reima Palonen 12.10.2016 1 Eri näkökulmia Sidosryhmistä Esityksen sisältö Deliberatiivisesta demokratiasta PALKOn prosessista otakantaa.fi -palvelu

Lisätiedot

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh

I osa. laatu. Riitta Räsänen YTT, TtM, esh I osa Ikäihmisten tarpeet ja palveluiden laatu Riitta Räsänen YTT, TtM, esh Laatuhoiva Oy Esitykseni pohjana Räsänen Riitta. Ikääntyneiden asiakkaiden elämänlaatu ympärivuorokautisessa hoivassa sekä hoivan

Lisätiedot

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA?

TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? TULISIKO SUOMALAISTEN LÄÄKKEIDEN SAANTIA JA KÄYTTÖÄ OHJAILLA? Palveluvalikoimaneuvoston näkökulma Reima Palonen 10.9.2015 Esityksen sisältö Mikä on terveydenhuollon palveluvalikoima? Mikä on terveydenhuollon

Lisätiedot

Muistisairaudet saamelaisväestössä

Muistisairaudet saamelaisväestössä Muistisairaudet saamelaisväestössä Anne Remes Professori, ylilääkäri Kliininen laitos, neurologia Itä-Suomen yliopisto, KYS Esityksen sisältö Muistisairauksista yleensä esiintyvyys tutkiminen tärkeimmät

Lisätiedot

Ravinto ja hammasterveys

Ravinto ja hammasterveys Ravinto ja hammasterveys Hyvän hammasterveyden perusteet Hammasterveyden perusteita ovat: Terveelliset ruokatottumukset Hyvä suuhygienia Fluorihammastahnan käyttö Esiintyvät ongelmat: Karies Hammaseroosio

Lisätiedot

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä

ETÄPALVELUT TUKEVAT ENNALTAEHKÄISYÄ JA MILLÄ TAVALLA DIABETEKSEN HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä MILLÄ TAVALLA ETÄPALVELUT TUKEVAT DIABETEKSEN ENNALTAEHKÄISYÄ JA HOITOA? Päivi Metsäniemi, Kehittämisylilääkäri, Terveystalo Diabetespäivä 23.11.2016 22.11.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse?

Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Mistä tyypin 2 diabeteksessa on kyse? Kenelle kehittyy tyypin 2 diabetes? Perimällä on iso osuus: jos lähisukulaisella on tyypin 2 diabetes, sairastumisriski on 50-70% Perinnöllinen taipumus vaikuttaa

Lisätiedot

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta

Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Hoidetun rintasyöpäpotilaan seuranta Tavoitteet Seurannassa pyritään rintasyövän mahdollisen paikallisen uusiutumisen ja vastakkaisen rinnan uuden syövän varhaiseen toteamiseen. Oireettomalle potilaalle

Lisätiedot

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos

Kosteusvauriot ja terveys. Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Kosteusvauriot ja terveys Juha Pekkanen, prof Helsingin Yliopisto Terveyden ja Hyvinvoinnin laitos Sidonnaisuudet LKT, prof Tutkimus ja kehitysrahoitus sisäilmahankkeisiin Suomen Akatemia, EU, säätiöt,

Lisätiedot

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa

Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakoinnin lopettamisen tuki suun terveydenhuollossa Tupakka ja terveys päivät 29.11.2016 EHL, HLT Anna Maria Heikkinen, yliopistonlehtori, HY, erikoishammaslääkäri, HUS Sidonnaisuudet: Pfizerin asiantuntijana

Lisätiedot

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua?

Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Mikä on terveydenhuollon peruspalvelua ja mikä erikoispalvelua? Antti Turunen 26.1.2017 Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Käsitteet ovat epämääräisiä Peruspalvelussa potilas voi

Lisätiedot

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen

Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet. Raija Tahvonen Ravitsemus, terveys ja Suomen luonnosta saadut tuotteet Raija Tahvonen Terveellinen ruokavalio on kasvivoittoinen Runsaasti: Kasviksia, marjoja ja hedelmiä Viljatuotteet pääosin täysjyväviljaa Kalaa ja

Lisätiedot

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari

Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Hallintoylihoitaja Pirjo Kejonen 17.5.2011 POHJOIS-POHJANMAAN SAIRAANHOITOPIIRI Potilaan parhaaksi! Näyttöön perustuvan ohjauksen vahvistaminen-osahankkeen loppuseminaari Potilaan ohjaus Potilaan ja omaisten

Lisätiedot

ristön terveysriskien ehkäisy

ristön terveysriskien ehkäisy Kylmän n ja kuuman ympärist ristön terveysriskien ehkäisy yksikön johtaja Veikko Kujala Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri, Terveyden edistäminen Projektin tarkoitus Projektin päämäärä on estää ja vähentää

Lisätiedot

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus

KAATUMISET JA HUIMAUS. Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus KAATUMISET JA HUIMAUS Jouko Laurila geriatrian erikoislääkäri Rovaniemen ikäosaamiskeskus Sidonnaisuudet: Mundipharma,

Lisätiedot

Aivan kuin luonnolliset hampaat

Aivan kuin luonnolliset hampaat Aivan kuin luonnolliset hampaat DENSPLY Implantsilla on pitkät perinteet tutkimus- ja tuotekehitystyössä. Laaja tieteellinen ja kliininen tutkimusohjelmamme todistaa, että ASTRA TECH Implant System -järjestelmän

Lisätiedot

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter

TYÖNKUVAT. Vanhusneuvoston työkokous Saara Bitter TYÖNKUVAT Vanhusneuvoston työkokous 5.10.2015 Saara Bitter LÄÄKÄRI Muistilääkäri on muistisairauksiin perehtynyt lääkäri, tavallisimmin geriatri, neurologian tai psykogeriatrian erikoislääkäri. Hän toimii

Lisätiedot

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari

ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA. Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari ETÄLÄÄKÄRIPALVELUT- KÄYTÄNNÖN LÄÄKÄRIN NÄKÖKULMA Yleislääketieteen erikoislääkäri Marja-Leena Hyypiä - seminaari 31.5.2016 SIDONNAISUUDET - Medandit Oy, omistusosuus 50 % - Ammatinharjoittaja Dextra Koskiklinikka

Lisätiedot

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu julkaistuun Käypä hoito -suositukseen

Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas. Julkaistu Perustuu julkaistuun Käypä hoito -suositukseen Luentomateriaali Kosteus- ja homevaurioista oireileva potilas Julkaistu 6.10.2016 Perustuu 27.9.2016 julkaistuun Käypä hoito -suositukseen Näytön varmuusaste Käypä hoito -suosituksissa Koodi Näytön aste

Lisätiedot

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille

Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa. Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Valdoxan (agomelatiini) aikuispotilaiden vakavien masennustilojen hoidossa Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille Suositukset seuraavissa tilanteissa: - maksan toiminnan seuraaminen - yhteisvaikutukset

Lisätiedot

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin

Hoitosuositus. Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa hoitotyössä. Tutkimusnäytöllä tuloksiin Hoitosuositus Tutkimusnäytöllä tuloksiin Leikki-ikäinen lapsi tarvitsee mahdollisuuksia puhua ja käsitellä toimenpiteen herättämiä tunteita. Kuva: Shutterstock Leikki-ikäisen emotionaalinen tuki päiväkirurgisessa

Lisätiedot

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa

Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Saattohoidon toteuttamisen eettinen perusta miksi on oikein hoitaa Ritva Halila, dosentti, pääsihteeri etene@stm.fi Sosiaali- ja terveysalan eettinen neuvottelukunta ETENE Sidonnaisuudet ei kaupallisia

Lisätiedot

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.

NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI. EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9. NÄYTÖN ARVIOINTI: SYSTEMAATTINEN KIRJALLISUUSKATSAUS JA META-ANALYYSI EHL Starck Susanna & EHL Palo Katri Vaasan kaupunki 22.9.2016 Näytön arvioinnista Monissa yksittäisissä tieteellisissä tutkimuksissa

Lisätiedot

Mistä ikääntyneet saavat apua?

Mistä ikääntyneet saavat apua? Mistä ikääntyneet saavat apua? Jenni Blomgren, erikoistutkija Kelan tutkimusosasto Kansallinen ikääntymisen foorumi 2011 Kela 23.11.2011 Tutkimusosasto Esityksen rakenne Määritelmiä Ikääntyneiden hoiva

Lisätiedot

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus

KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus KELA hylkää haetun kuntoutuksen miksi? Jari Välimäki Ylilääkäri Kelan Läntisen vakuutuspiirin asiantuntijalääkärikeskus 25.11.2016 2 KELA hylkää haetun kuntoutuksen tilastoa 3 KELA hylkää haetun kuntoutuksen

Lisätiedot

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus

Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus Ehkäisevän mielenterveystyön vaikuttavuus ja kustannusvaikuttavuus 8.5.2012 Tampere Kristian Wahlbeck kehitysjohtaja kristian.wahlbeck@mielenterveysseura.fi Uuden paradigman nousu Vaikuttava edistävä ja

Lisätiedot

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi

Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Toimiva arki kansallisen kehittämisen tueksi Harriet Finne-Soveri Geriatrian dosentti Ikäihmisten palvelut, THL 24.3.2011 Esityksen nimi / Tekijä 1 Suomalainen iäkkäiden hoito - oikein päätelmin - oikealla

Lisätiedot

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN

TERVETULOA. Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN LAPIN SAIRAANHOITOPIIRI TERVETULOA Lapin Keskussairaalaan osastolle 4B OTTAKAA TÄMÄ OPAS MUKAANNE KUN TULETTE LONKAN TEKONIVELLEIKKAUKSEEN Tämän oppaan tarkoituksena on tukea lonkan/lonkkien tekonivelleikkaukseen

Lisätiedot

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako

Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Yliopiston ja sairaanhoitopiirin tutkimuseettisten toimikuntien työnjako Kirsi Luoto, tutkimuspäällikkö, FT PSSHP:n TETMK KYS /Tutkimusyksikkö 21.3.2011 Sairaanhoitopiirin tutkimuseettinen toimikunta Sairaanhoitopiirin

Lisätiedot

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari:

Kiipulan kuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: Kuntoutuksen vaikuttavuus, näytön paikka Mika Pekkonen johtava ylilääkäri Kuntoutus Peurunka Tämä esitys perustuu tarkastettuun väitöstutkimukseeni Kiipulankuntoutuskeskuksen 40-vuotisjuhlaseminaari: 40-vuotisjuhlaseminaari:

Lisätiedot

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö

Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Lakisääteisen eettisen toimikunnan tehtävät alueellinen yhteistyö Tapani Keränen Itä-Suomen yliopisto; Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, tutkimusyksikkö ja eettinen toimikunta 21.3.2012 1 Alueelliset eettiset

Lisätiedot

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio

Vanhusten virtsatieinfektio. TPA Tampere: Vanhuksen virtsatieinfektio Vanhusten virtsatieinfektio 1 Perustieto Termit Oireeton bakteriuria Vti pitkäaikaishoidossa Oireet ja määritelmä Diagnoosi Haasteet Syventävä tieto Hoito TPA: virtsatieinfektio 2 Bakteriuria eli bakteerikasvu

Lisätiedot

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa

Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Verenpaineen tunnistaminen ja oikea-aikainen puuttuminen perusterveydenhuollossa Tanja Laitinen, LL Wiitaunioni, Viitasaaren terveyskeskus 27.10.2016 Sidonnaisuudet Tampereen lääketiedepäivien osallistumismaksu,

Lisätiedot

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari

Omahoidon juurruttamisen polut. Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur Sirkku Kivisaari Omahoidon juurruttamisen polut Ennakointi ja sosiotekninen muutos Ikääntymisen tulevaisuudet Hotelli Arthur 10.10.12 Sirkku Kivisaari 2 Jäsennys 1. Mitä on terveys? 2. Paradigman muutos terveyspalveluissa

Lisätiedot

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi?

POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle. Taustatiedot. 1) Sukupuolesi? POTILAIDEN TERVEYDEN EDISTÄMINEN SAIRAALASSA - Kysely kirurgian klinikan hoitohenkilökunnalle Taustatiedot 1) Sukupuolesi? Nainen Mies 2) Mikä on ikäsi? vuotta 3) Mikä on nykyinen tehtävänimikkeesi? apulaisosastonhoitaja

Lisätiedot

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA

MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA MUUTTUVAT HOITOPROSESSIT YKSITYISSEKTORIN NÄKÖKULMASTA Päivi Metsäniemi Kehittämisylilääkäri, Vastaanottotoiminnan palvelujohtaja Terveystalo 2016 14.3.2016 1 Esittely ja sidonnaisuudet LL 2003 Helsinki

Lisätiedot

Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki

Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki Ikäihmisten suun terveydenhoito 18.5.2016 Helsinki Niina Nivala-Huhtaniska Suuhygienisti Länsi-Pohjan shp ky/hammas- ja suusairauksien poliklinikka niina.nivala-huhtaniska@lpshp.fi Tietoa on mutta ei tekoja?

Lisätiedot

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija

Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja. Vuokko Pihlainen Kliinisen hoitotyön asiantuntija Sepelvaltimotautipotilaan ohjauksen työkaluja Kliinisen hoitotyön asiantuntija 28.102016 Esityksen sisältönä Potilasohjauksen näkökulmia Kehittämistyön lähtökohtia Potilasohjauksen nykykäytäntöjä ja menetelmiä

Lisätiedot

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta.

TerveysInfo. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. TerveysInfo Aftat Lehtinen kertoo aftojen oireista ja hoidosta. Hampaanpoiston jälkeen Lehtisessä kerrotaan toimenpiteistä hampaanpoiston jälkeen. Hakusanat: hampaidenhoito, Diabeetikon suunhoito Lehtisessä

Lisätiedot

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve

Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve Pitkäaikaistyöttömien työkyky ja kuntoutuksen tarve 22.2.2011 Raija Kerätär työterv.huollon erik.lääk, kuntoutuksen erityispätevyys www.oorninki.fi Tässä esityksessä Työkyvyn arvio? Työttömien terveys

Lisätiedot

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista

Väestön mielipiteitä lääkehoidoista Väestön mielipiteitä lääkehoidoista - kommenttipuheenvuoro Lääkehoidon päivän seminaari 15.3.2016 Katri Aaltonen Kelan tutkimus katri.aaltonen@kela.fi Yleisiä ajatuksia kyselystä Ajankohtainen Säästötoimet

Lisätiedot

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Ohje 27.2.2017 6895/00.01.02/2016 1/2017 Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen ohje HAITTAVAIKUTUSTEN ILMOITTAMINEN Kohderyhmät Lääkkeen määräämiseen tai toimittamiseen oikeutetut henkilöt Voimassaoloaika

Lisätiedot

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008

Terveysalan hallinto ja päätöksenteko. Riitta Räsänen syksy 2008 Terveysalan hallinto ja päätöksenteko Riitta Räsänen syksy 2008 Kurssin tavoitteet ja suoritus suomalaisen sosiaali- ja terveysalan lainsäädäntö ja järjestelmät toimintaympäristö kehittämisen haasteet

Lisätiedot

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS

ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS & ALUEELLISEN HYTE-TYÖN VAIKUTTAVUUS Sinikka Bots 07 02 2017 HUS HyTe _SB ALUEELLINEN HYVINVOINTIKERTOMUS 07 02 2017 HUS HyTe _SB HELSINGIN JA UUDENMAAN SAIRAANHOITOPIIRIN

Lisätiedot

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei

LIITE 1. kalenterivuoden ja peritään 18 vuotta täyttäneiltä TAI 2) Mikäli palvelun käyttäjä ei TERVEYDENHUOLLON LAILLA TAI ASETUKSELLA MÄÄRITELLYT JA MUUT ASIAKASMAKSUT Asetus sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista, muutokset 19.11.2015 Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista,

Lisätiedot

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala

Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Lumetta vai lääkettä? Tapani Keränen Kanta-Hämeen keskussairaala Ovatko lumelääketutkimukset välttämättömiä lumelääke mittaa tutkimuksen kykyä osoittaa eroja eri hoitoryhmien välillä tautiin/oireeseen

Lisätiedot

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri

Työttömien työkyky ja työllistyminen. Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Työttömien työkyky ja työllistyminen Raija Kerätär Kuntoutusylilääkäri Lapin sairaanhoitopiiri Tänään Mitä työkyvyllä tarkoitetaan? Työttömän työkyky työllisen työkyky? Voiko työkykyä arvioida terveystarkastuksessa?

Lisätiedot

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto

Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta. Tapani Keränen Kuopion yliopisto Eettisen toimikunnan ja TUKIJA:n vuorovaikutuksesta Tapani Keränen Kuopion yliopisto Helsingin julistus Ennen kuin ihmiseen kohdistuvaan lääketieteelliseen tutkimustyöhön ryhdytään, on huolellisesti arvioitava

Lisätiedot

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto

Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi. Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto Ikääntyneen toimintakyky ja sen arviointi Kehittämispäällikkö Rauha Heikkilä, TtM Iäkkäät, vammaiset ja toimintakyky yksikkö/hyvinvointiosasto sisältö Toimintakyvyn määrittelyä Toimintakyvyn arviointi

Lisätiedot

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet

Lukijalle. Hammashoidon taksan soveltamisohjeet Lukijalle Lukijalle Tämä hammashoidon taksaluettelo on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä Hammashoito Korvaaminen sairausvakuutuksesta -ohjeen 1.1.2013 kanssa. Ajan tasalla olevat taksaluettelot löytyvät

Lisätiedot

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja

9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja SÄDETURVAPÄIVÄT 29. - 30.10.2015 Torstai 29.10.2015 9.30 9.40 Avaussanat Osmo Tervonen professori, järjestelytoimikunnan puheenjohtaja 9.40 10.10 Carl Wegelius-luento 10.10 11.00 Onnellisuus ja hyvinvointi

Lisätiedot

Hoidon porrastus Onko Käypä hoito-suosituksista apua? Pasi Salmela 8.10.09 OYS

Hoidon porrastus Onko Käypä hoito-suosituksista apua? Pasi Salmela 8.10.09 OYS Hoidon porrastus Onko Käypä hoito-suosituksista apua? Pasi Salmela 8.10.09 OYS Hoitosuositus asiantuntijoiden laatima tieteelliseen näyttöön perustuva kannanotto tietyn taudin, harvemmin tietyn oirekuvan

Lisätiedot

Sisäinen hanke/suunnitelma

Sisäinen hanke/suunnitelma Sisäinen hanke/suunnitelma 10.2.2015 Kansallisen omaishoidon kehittämisohjelman tavoitteena mm. ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan vahvistaminen, kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Ohjelman

Lisätiedot

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä

Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä Keski-Pohjanmaan erikoissairaanhoito- ja peruspalvelukuntayhtymä PERUSTERVEYDENHUOLLON ASIAKASMAKSUT 2012 Terveydenhuollon maksukatto on 636 (633 ) kalenterivuosi. Maksukattoon lasketaan mukaan terveyskeskuksen

Lisätiedot

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää?

Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 1 Mielenterveyspotilaiden suun terveydenhuolto onko meillä kehitettävää? 10.10.2007 Anne Nordblad 2 Taustaa ja julkaistua tietoa mielenterveyspotilaiden suun hoidosta ja palveluista Hammassairauksien ehkäisy

Lisätiedot

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten

Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Perusseikkoja julkista yhteenvetoa varten Yleiskatsaus taudin epidemiologiaan Elinajanodotteen kasvamisen ja väestön ikääntymisen oletetaan tekevän nivelrikosta neljänneksi suurimman työkyvyttömyyden syyn

Lisätiedot