Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016"

Transkriptio

1 Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset Opinto-opas

2 2 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL HÄMEENLINNA Ulkoasu HAMK Viestintäpalvelut 2015 Taitto Graafinen Idea

3 3 Tervetuloa opiskelemaan HAMK Ammatilliseen opettajakorkeakouluun! Tämä opas on tarkoitettu käytännön avuksi ja laatulupaukseksi ammatilliseksi opettajaksi, opinto-ohjaajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevalle. Kaikkien opintojen laskennallinen kesto on 60 opintopistettä, ja opinnot onnistuvat määräajassa työn ohessa opasta noudattaen, kun teet oman osuutesi. Opiskeluvaihtoehtoja on paljon. Opiskelijaryhmä on vuosittain saamamme palautteen perusteella meillä opiskeleville hyvin tärkeä. Se tukee, kannustaa, tarjoaa uusia näkökulmia ja kokemuksia. Opetussuunnitelmissa ja toteutussuunnitelmissa tuetaan ryhmien prosesseja. Opiskelijaryhmissä oppii paljon, kun eri alojen edustajat vertailevat kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Opinto-opas Opiskelussa on selvä yhteys tulevaan opettajan työhön. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Osaamistavoitteet saavutettuasi osaat tulevan opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työsi riittävästi voidaksesi myös kehittää itseäsi ja alaasi uran varrella. Sen vuoksi opetusharjoittelu ja kehittämistehtävät ovat erityisen keskeiset opiskelun osat. Oppaassa opintoja kuvataan tavoitteina, käytännön järjestelyinä ja niiden vaatimana keskimääräisenä laskennallisena aikana. Yksilöllinen eteneminen riippuu aikaisemmasta osaamisesta ja omista tarpeista ja tilanteista. Kehitämme jatkuvasti uusia opintoväyliä, esimerkkeinä erikestoiset vaihtoehdot. Voit myös opiskella yhtä aikaa pedagogisia opintoja ja YAMK-tutkintoa, mikäli sinulla on molempien opiskeluoikeus. Tuemme henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teossa. Tutkimme ja kehitämme toimintaamme ja teemme säännöllisesti laatutyötä. Opettajaopiskelijat osallistuvat laatutyöhön. Keräämme säännöllisesti palautetta kyselyin ja vuosittaisessa HAMKin johdon opiskelijakuulemisessa opiskelijoilta saatu palaute vaikuttaa toteutukseen. Opiskelijoiden valitsema edustaja osallistuu oppilaitoksen johtoryhmän ja opettajankoulutusneuvoston kokouksiin ja voi vaikuttaa sekä isoihin linjoihin että käytännön toimintaan. Opetussuunnitelmasta ja toteutussuunnitelmasta kootaan ja hyödynnetään palautetta myös kumppanioppilaitoksiltamme, jotta se vastaa työelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita. Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma sai erittäin hyvän palautteen ulkoisessa kansainvälisessä arvioinnissa vuonna 2012 ja sitä tutkittiin vuonna 2014 julkaistussa OPH:n opettajankoulutuksen tilannekatsauksessa. Opinnot on suunniteltu prosessiksi, jossa ymmärrys syvenee. Opit vaiheittain yhdessä toisten kanssa ymmärtämään ja käsitteellistämään ammatillista toimintaa ja ammatillisen opettajan käytännön opetustyötä. Ammatillinen opettaja on vuorovaikutuksen ja verkostojen ohjaaja ja oppimisyhteisöjen jäsen. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja kohtaavat työssään muuttuvan työelämän ja tukevat nuoria ja aikuisia oman opinpolun ja uran rakentamisessa.

4 4 Odotukset voivat tuntua vaativilta. Koulutuksemme antavat laaja-alaisen pohjan ja käsitteellisiä välineitä hienovireiseen ja merkitykselliseen vuorovaikutusammattiin. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Menestystä ja motivaatiota opintoihin; olet tehnyt hyvän valinnan! Seija Mahlamäki-Kultanen johtaja

5 5 Sisällysluettelo Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajakorkeakoulun toimintojen lähtökohdat Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta Täydennyskoulutus...13 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Ammatillinen erityisopetus muuttuvassa toimintaympäristössä Opiskelu ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen toteutussuunnitelma...41 Opinto-opas Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Opinto-ohjauksen kehittyvät toimintaympäristöt Opinto-ohjaajankoulutuksen periaatteet ja käytännöt Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt opinnoittain Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen toteutussuunnitelma...73 Liitteet...81 Lukuvuosikaavio

6 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 6

7 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 7

8 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 8

9 9 1. Opettajakorkeakoulun toimintojen lähtökohdat Ammatillisen opettajakorkeakoulun perustehtävänä, missiona, on monipuolinen ja ennakoiva ammatillisen osaamisen kehittäminen ammattikasvatuksen laajalla kentällä. Vaikutamme kansainvälisesti, olemme mukana kansallisessa koulutuspolitiikassa, teemme yhteistyötä alueellisesti ja seudullisesti, toimimme kumppanuusyhteistyössä koulutuksen sidosryhmien kanssa ja koulutamme yksilöitä heidän henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen. Toimintamuodot ovat koulutus, tutkimus- ja kehittämishankkeet, verkostotyö ja konsultaatio. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävänä on rakentaa ammattikasvatuksen tietoperustaa tutkimalla ja julkaisemalla aktiivisesti. Opinto-opas Arvot, tieto- ja oppimiskäsitys ja koko toiminta perustuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen sekä ihmiseen aktiivisena tiedon käsittelijänä ja oppijana. Haluamme vahvistaa suomalaisen työn, ammattien, yrittäjyyden ja ammatillisen koulutuksen kehitystä kohti monikulttuurista ja kilpailukykyistä Suomea tavoitteena maailman osaavin kansa Oppimiskäsitys huomioi eri tieteen- ja ammattialojen tietoperustan, kulttuurin ja orientaatiot sekä niiden pohjalta oppimisen, ohjauksen ja opettamisen. Periaatteita ovat ammatillisuus, eettisyys, aktiivisuus, osallistuvuus, sosiaalisuus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys sekä vastuullisuus. Oppimisessa rohkaistaan etsivään, uteliaaseen, kehittävään ja kokeilevaan työotteeseen vaihtelevissa työ-, oppimis- ja opettamiskonteksteissa. Opettajankoulutus perustuu yhteistoiminnallisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, koska opettajan asiantuntijuus on yhä enemmän opettajayhteisön kollektiivista osaamista. Tämä näkyy opettajankoulutuksessa aktiivisuutena, kannustavana ilmapiirinä, avoimuutena, innostavuutena sekä kollegan tukemisena ja hänestä välittämisenä niin opettajaopiskelijoiden oppimisprosesseissa kuin henkilöstön työntekoprosesseissa. Työn ja vuorovaikutuksen vahva digitalisaatio otetaan huomioon monin tavoin. Laatutyö ja palautteen anto omista kokemuksista on tärkeä keino varmistaa toimintakulttuurin lupausten ja todellisuuden yhtäpitävyys. Vaihtoehtoisuus, monipuolisuus, vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelutavoissa takaavat opiskelijalle laaja-alaisen ja omakohtaisesti koetun vahvan perusosaamisen opettajan ja ohjaajan työssä, jossa otetaan huomioon myös ammattialalle ominaiset työtavat. Oppiminen ja opiskelu opettajakorkeakoulussa HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa aikuisopiskelijalle runsaasti erilaisia vaihtoehtoja suorittaa opintoja. Vaihtoehtoja on sisällöllisessä suuntautumisessa, opintojen toteutuspaikassa ja -ajassa.

10 10 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lukuvuonna alkavat ammatilliset opettajankoulutusohjelmat ovat seuraavat: Monimuotoinen opiskelu 10 kuukaudessa Hämeenlinnassa Monimuotoinen opiskelu 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa Monimuotoinen opiskelu 15 kuukaudessa Espoon alueryhmässä Monimuotoinen opiskelu 15 kuukaudessa Lahden alueryhmässä Monimuotoinen opiskelu 15 kuukaudessa Turun alueryhmässä Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva opettajankoulutus 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa Monikulttuurisuuteen suuntautuva opettajankoulutus 13 kuukaudessa Vantaan alueryhmässä International Professional Teacher Education programme 13 months in Hämeenlinna Verkko-opiskelu 10 kuukaudessa Verkko-opiskelu 16 kuukaudessa Erityisopettajankoulutus 13 kuukaudessa tai 19 kuukaudessa Hämeenlinnassa Opinto-ohjaajankoulutus 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa tai pääkaupunkiseudulla Kaikki ammatillisen opettajankoulutuksen monimuotoiset ohjelmat sisältävät lähipäivien lisäksi Moodle-oppimisympäristössä tapahtuvaa yksilöllisten ja pienryhmäkohtaisten oppimistehtävien tekemistä ja niiden ohjausta. Opiskelijan kokonaistyöaika on tuntia. Opiskelijan kokonaistyömäärä muodostuu lähipäivien ja etäjaksojen tuntimäärien pohjalta. Ammatillisen opettajankoulutuksen verkkototeutuksessa kaikki opinnot suoritetaan verkkoympäristössä pedagogisesti perustellun ja opiskelijan oppimista tukevan oppimisprosessin mukaisesti. Opinnot käynnistyvät kuitenkin yhteisillä lähipäivillä ja päättyvät yhteiseen valmistumisjuhlaan ja todistusten jakoon. Ammatillisen erityisopettajan- ja ammatillisen opinto-ohjaajankoulutusohjelmat toteutetaan monimuotoisesti, ja opintojen toteuttamiseen kuuluu myös verkkoympäristössä toimimista. Molemmissa koulutusohjelmissa opiskelijan työmäärä on 1600 tuntia. Opettajakorkeakoulun verkkosivuja, opiskelijasivuja, Moodle-oppimisympäristöä ja sähköpostia käytetään opiskelijoiden opintoihin liittyvässä tiedottamisessa, opintojen ja oppimisen ohjauksessa. Lisäksi opiskelijat oppivat käyttämään tietotyökaluja myös oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinnassa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusohjelmien opinnot eivät sisällä lukukausimaksuja. Sen sijaan peritään verkko- ja materiaalimaksu, joka kattaa opiskelun aikana käytetyt nettiyhteydet, tulostamisen, tietotekniikka- ja monistamopalvelut sekä jaettavan materiaalin. Maksulla myös kehitetään ja ylläpidetään erityisesti verkkoalustaa ja -toimintoja. Verkko- ja materiaalimaksu on ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille 110.

11 11 2. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on noussut tärkeäksi osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii koulutuksen aluevaikuttavuuden kehittäjänä koko Suomessa ja myös kansainvälisissä ympäristöissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on ammatillisen osaamisen ja opettajuuden sekä koulutusorganisaatioiden kehittäminen tulevaisuuslähtöisesti yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opinto-opas Tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudella mitattuna HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallista ammatillisten opettajakorkeakoulujen kärkeä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa valtaosa opetushenkilöstöstä osallistuu johonkin TKI-hankkeeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on tärkeä keino kehittää ammatillista opettajankoulutusta yhdessä sidosryhmien kanssa ja samalla henkilöstöllä on mahdollisuus yksilötasolla kehittää omaa osaamistaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa merkittävimpiä asiakkaita ovat koulutuskuntayhtymät, ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset ja ammattikorkeakoulut. Toiminta tuottaa uutta tietoa ja uusia innovaatioita sovellettavaksi ammatillisen koulutuksen käytännön toimintatapoihin ja yhteisöihin sekä opettajille että opiskelijoille. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö HAMKissa toimii tutkimusyksikköjä TKI-toiminnan aluevaikuttavuuden, kansainvälistymisen ja tutkimuksellisten hankkeiden lisäämiseksi. Nämä neljä yksikköä rakentuvat ammattikorkeakoulun kärkiosaamisen ympärille. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö on yksi näistä. Se sijoittuu Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteyteen ja hakee synergiaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osaamisen johtamisen teemoista. Toiminta käynnistyi osin jo vuoden 2014 aikana ja on täydessä vauhdissa vuoden 2015 alusta lähtien. Alueen, kansallisen ja eurooppalaisen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja maailman parhaan työelämän luomiseksi tarvitaan ammatillista huippuosaamista. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä huippuosaaminen on yksi kärkiteema ja se ymmärretään laajasti yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen oppimisen kehittämisenä ja osaamisen johtamisena. Tavoitteena on löytää kullekin yksilölle ja yhteisölle vahvuuksien mukaiset mahdollisuudet kehittyä huippuunsa. Tehtävänä on tuottaa tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja ennakointihankkeita kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa.

12 12 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tutkimusyksikön kärkiteemat ovat: 1. Ammatillinen huippuosaaminen 2. Globaali tulevaisuuden osaaminen 3. Työssä oppiminen 4. Osaamisen johtaminen 5. Uudet oppimisratkaisut ja digiosaaminen 6. Ohjaus- ja erityisopetusosaaminen TKI:n toimintamuotoja ovat uudet oppimisympäristöhankkeet, kehittämishankkeet, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, arviointi- ja tutkimushankkeet sekä opettajankoulutuksen kehittämishankkeet. Tulevien vuosien päämääränä on tutkimuksellisten hankkeiden osuuden kasvattaminen. Samoin suorassa yritysverkostossa toteutettavia hankkeita pyritään kasvattamaan myös Ammatillisen huippuosaamisen tutkimusyksikössä. Opettajaksi opiskelevien näkökulmasta TKI-toiminta mm. tuottaa opiskelijoille ajankohtaista osaamista ja tietoa mahdollistaa osallistumisen kehittämistyöhön opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa tarjoaa aihioita erilaisiin kehittämistöihin, oppimisympäristöjä ja mahdollisesti opetusharjoitteluympäristöjä eri TKI-hankkeissa sekä osallistua julkaisutoimintaan mahdollistaa kehittämistyön tekemisen oman oppilaitoksen ja ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteisissä hankkeissa opetushenkilöstön ajantasainen oppiminen. Kansainvälisyys ja koulutusvienti Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana useassa kansainvälisessä hankkeessa, joista kolme on ulkoasiainministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä paikallisten korkeakoulujen kanssa (Nepal, Vietnam ja Etelä-Sudan). Loput ovat Leonardo da Vinci -ohjelman hankkeita, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä mm. verkko-opiskelua, yrittäjyyskasvatusta ja yksilöllisiä opintopolkuja. Osaamisen viennissä on otettu merkittäviä askeleita. HAMKissa koulutettiin vuoden 2014 aikana muun muassa brasilialaisia, kazakstanilaisia ja kiinalaisia opettajia sekä oppilaitosten henkilökuntaa. Vuonna 2015 volyymi ja kohdeorganisaatiot laajenevat edelleen, mm. thaimaalaisille ollaan järjestämässä koulutuksia. Samoin suomalaiset kouluttajat kouluttavat kyseisissä kohdemaissa. Lukuvuoden aikana suomalaisilla opiskelijoilla on siis mahdollisesti joitakin yhteisiä tilanteita myös näiden ulkomailta tulevien ryhmien kanssa. Osaamisen vienti on myös yksi tutkimuksen ja kehittämisen kohde. Globaali tulevaisuuden osaaminen -ryhmä tutkii osaamisen vientiä yhdessä osallistujien ja/ tai heidän taustaorganisaatioidensa kanssa.

13 13 3. Täydennyskoulutus Opettajien ja oppilaitosjohdon osaamisen tulee olla ajantasaista ja sitä tulee päivittää koko työuran ajan. Työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti, koulutuksen järjestäjille asetetaan uusia vaatimuksia, pedagogiset mallit kehittyvät ja omissa työtehtävissä saattaa tulla muutoksia. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää oppilaitosten yhteisöllistä osaamista, opettajien pedagogisia taitoja ja esimiestehtävissä toimivien johtamisvalmiuksia. Yhä useammin näille taidoille on kysyntää myös yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Toimimme aktiivisena kehittämiskumppanina ja rakennamme pitkäkestoisia asiakkuuksia, jolloin täydennyskoulutuksia voidaan suunnitella tulevaa ennakoiden. Täydennyskoulutusta toteutetaan tilauskoulutuksena, julkisella rahoituksella tai osallistujan itsensä maksamana. Opinto-opas Tarjoamme konkreettista ja monipuolista tukea oppilaitoksen ja opettajan työn tueksi räätälöityjä ratkaisuja osaamisen kehittämiseen: -- tietoiskut ja asiantuntijaluennot esim. VESO-koulutuksina -- teemaseminaarit -- kehittämiskoulutukset -- osaamiskartoitukset -- mentoroinnit erilaisia rahoitusratkaisuja kehittämiseen (mm. Opetushallitus) koeteltua ja ajantasaista asiantuntijuutta ammatillisen koulutuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen kentillä pitkäjänteistä yhteistyötä henkilöstön kehittämiseksi.

14 14 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

15 15 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus

16 16

17 17 1. Ammatillinen erityisopetus muuttuvassa toimintaympäristössä Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on luoda oppimisympäristöjä, joissa voidaan kehittää työelämän tarvitsemaa ammatillista osaamista ja edistää sekä tukea oppimisvalmiuksiltaan erilaisten oppijoiden oppimista. Tämän tavoitteen saavuttamisessa ammatillisella erityisopetuksella ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisellä on oma tärkeä tehtävänsä. Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelman mukaan keskeisessä asemassa on keskeyttämisen vähentäminen, ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan vahvistaminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kannustavuuteen ja ohjauksen yhtenäistämiseen sekä kansainvälisyyden edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tarvitsemia opiskeluhuollon palveluja ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ammatillisen erityisopetuksen kehittämistarpeet liittyvät koko koulutuspolitiikkaa ja koulutusta koskeviin haasteisiin. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhä kiinteämpi yhteistyö kehittyy ja yhteistyössä pyritään luomaan uusia työvaltaisia toimintamuotoja ammatilliseen erityisopetukseen. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset työllistyvät koulutuksen päätyttyä muita opiskelijoita heikommin, joten työllistymisen edistyminen vaatii ammatilliselta erityisopetukselta uusia toimintatapoja ja toimintaverkostoja. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti erityispedagogista osaamista tarvitaan ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi aikuiskoulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuisopistojen ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentavat koulutukset sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. 2. Opiskelu ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa opiskelevat ovat jo suorittaneet ammatillisen opettajan pedagogisen koulutuksen sekä hankkineet kokemusta opettajan työstä. Koulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman työn kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta. Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä. Opetussuunnitelma jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat oppimisen ohjausosaaminen, oppimisyhteisöosaaminen, toimintaympäristöosaaminen sekä kehittämisosaaminen. Lisäksi opintoihin kuuluvat erityispedagogiikan perusopinnot ja opetusharjoittelu. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamiskuvio (kuvio 1) kuvaa, missä opintojaksoissa kyseistä osaamista opetetaan, opitaan ja arvioidaan. Kaikkien osaamisalueiden perustana on työelämälähtöisyys. Opintojen aikana

18 18 opiskelija laatii osaamisportfolion, joka sisältää kaikkien osaamisalueiden arviointia, oman työn ja kehittymisen dokumentointia ja reflektointia. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op Oppimisen haasteet 2 op Syrjäytyminen 2 op Tuen tarve 2 op Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Oppimisen ohjausosaaminen 14 op Erityisen tuen tarpeen huomioiminen 4 op Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 3 op Opiskelijan ohjaus 3 op Opetus- ja ohjausmenetelmät 4 op Oppimisyhteisöosaaminen 6 op Opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen 3 op Monialainen yhteistyö 3 op Toimintaympäristöosaaminen 8 op Ammatillinen erityisopetus ja yhteiskunta 3 op Työelämä- ja verkostoyhteistyö 5 op Opetusharjoittelu 6 op Opetusharjoittelu erityisopetuksessa 6 op Kehittämisosaaminen 14 op Erityisopettajan ammatillinen kasvu 4 op Oppilaitoksen pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen 6 op Valinnaiset opinnot 4 op Osaamisportfolio Kuvio 1. Osaamisalueet ja opintojaksot Monimuotokoulutus Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettava erityisopettajien monimuotokoulutus on oman työn ohella tapahtuvaa opiskelua (1 600 tuntia). Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti joko 13 tai 19 kuukaudessa. Kolmentoista kuukauden

19 19 opiskeluryhmään osallistuminen edellyttää, että erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu ennen opiskelun alkua. Monimuotokoulutuksessa yhdistyvät ryhmässä tapahtuva työpajatoiminta, alueryhmä- ja opintopiiritoiminta, oppisopimustyyppinen oppilaitoksissa opiskelu, verkko-opiskelu, oppimistehtävät ja oman työn kehittäminen. Työpajoihin ja opintopiiritoimintaan kuuluu läsnäolovelvoite. Opiskelijan on hyvä huomata opiskelunsa suunnittelussa, että opiskelu muodostuu työpajoista ja etäpajoista. On tärkeää, että opiskelija varaa itselleen riittävästi aikaa opiskeluun. Ohjausmuotoina erityisopettajankoulutuksessa ovat opettajakorkeakoulun vastuukouluttajan ja harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ohjaus sekä opintopiiritoiminta. Opintopiirien tehtävät ja merkitys korostuvat erityisesti etäpajojen aikana, jolloin opintopiiri tekee sille määrättyjä tehtäviä joko itsenäisesti tai kouluttajien ohjauksessa sekä tukee jäseniensä opintojen etenemistä tavoitteiden suuntaisesti. Oppiminen ja opiskelu verkossa Ammatillisen koulutuksen kaikilla asteilla käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa, oppimisessa, opettamisessa ja ohjauksessa. Verkkotyöskentely ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Moodlea käytetään opetuksen ja tiedottamisen tukena sekä opintojaksojen tarkempien ohjeiden ja materiaalien jakamiseen ja tiedottamiseen. Opinnoissa tutustutaan mobiilioppimisen kautta langattoman teknologian avulla tapahtuvaan oppimiseen sekä sosiaalisen median mahdollisuuksiin oppimisen välineenä. BYOD (bring your own device / tuo omat laitteet) -periaatteen mukaisesti opiskelussa hyödynnetään opiskelijoiden omia viestintävälineitä ja mobiililaitteita. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada teknistä tukea verkkoympäristössä toimimiseen HAMKin HelpDeskistä (https://helpdesk.hamk.fi). Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus HOPS ja henkilökohtainen ohjaus Erityisopettajankoulutuksessa korostuu erityisopettajaksi kasvun prosessinomaisuus. Oppimisprosessin jäsentäjänä ja kokoajana toimii opiskelijan laatima henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelmassa sovitetaan yhteen opiskelijan omat tavoitteet ja opetussuunnitelman tavoitteet sekä opiskelijan oppilaitoksen päämäärät. Suunnitelmassa määritellään tavoitteiden lisäksi oppimisprosessin käytännön toteutus ja oppimisen kriteerit. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti ja siinä kuvataan myös suunnitelmien toteutumista. Erityisopettajaopiskelija saa opintojensa aikana henkilökohtaista ohjausta opettajakorkeakoulun erityisopettajakouluttajilta ja opetusharjoittelupaikan ohjaavalta opettajalta. Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa kaikkia niitä käytännön toimia, joilla opiskelijan erityisopettajaksi kasvua tuetaan. Tällaisia toimintoja ovat keskustelut opiskelijan tavoitteista, valinnoista ja toiminnasta sekä palautteen anta-

20 20 minen, opiskelijan kuunteleminen ja kysymysten esittäminen. Henkilökohtaista ohjausta on mahdollista saada työpajojen yhteydessä ja sopimuksen mukaan. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja ohjaavien opettajien kanssa Opiskelun tavoitteena on työelämän ja oppilaitoksen yhteistyön lisääminen erityisopiskelijan työllistymisen tukemiseksi. Toiminnassa keskeistä on oppilaitoksessa tapahtuva yhteistyö, jossa ovat osallisena oppilaitoksen johto, ohjaava opettaja, työelämän edustajat ja erityisopettajaopiskelija sekä erityisopettajakouluttajat. Jokainen opiskelija hankkii opiskelunsa ajaksi oppilaitoksesta itselleen ohjaavan opettajan. Ohjaava opettaja tukee erityisopettajaksi kehittymisen prosessia erityisesti oppilaitosharjoittelun sekä kehittämistyön aikana. Ohjaava opettaja ohjaa oppilaitosharjoittelun tavoitteiden asettamisessa, seuraa opetusta ja käy erityisopettajaopiskelijan kanssa arviointikeskustelun, jonka pohjalta hän laatii arvioinnin harjoittelusta ja kehittämistyön toteutumisesta. Ohjaavalla opettajalla tulee olla ammatillinen erityisopettajankoulutus. Arviointi Erityisopettajankoulutuksessa arvioinnin perustana ovat erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja on luonteeltaan ohjaavaa, kehittävää ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Arvioijina toimivat erityisopettajaopiskelija itse, toiset opiskelijat, oman oppilaitoksen edustajat sekä ohjaava opettaja ja erityisopettajakouluttajat. Opintojaksojen arviointi perustuu osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen arviointikohteisiin ja kriteereihin, toteutussuunnitelmassa määriteltyjen tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen sekä työpajatyöskentelyyn. Erityisopettajaopiskelija osoittaa osaamisensa osaamisportfoliossaan jokaisen osaamisalueen kehittymistuloksina: tuotoksina, pohdintoina, kehittämisprojekteina ja/tai oman työn muutoksina. Osaamisportfolio on keskeinen koko oppimisprosessia kokoava väline. Opintojaksot, niiden sisältämät tehtävät, kehittämistyö ja osaamisportfolio arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Erityispedagogiikan perusopinnot suoritetaan Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti ja ne arvioidaan asteikolla 5 0. Arviointi perustuu opintoihin kuuluvien esseiden tuottamiseen, opintoihin sisältyvien opintokäyntien toteuttamiseen ja niistä laadittujen raporttien tuottamiseen sekä verkkokeskusteluun osallistumiseen. Esseiden tulee olla annettuun aineistoon perustuvia, tieteellisen kirjoittamisen tuntomerkit täyttäviä ja omaan kokemusmaailmaan liitettyjä tieteellisiä kirjoituksia. Opintokäyntien arvioinnin perustana on opintokäyntien toteuttaminen, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattavat raportit, joissa teoriataustana on

21 21 käytetty annettua kirjallisuutta. Verkkokeskustelun arviointi perustuu verkkokeskusteluun osallistumiseen, vuorovaikutuksen intensiteettiin ja laatuun sekä annetun kirjallisuuden käyttöön keskustelujen teoreettisena taustana. Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnoista voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen (= korvaaminen) tai osaamisen näytön kautta, joka perustuu näyttöpohjaiseen arviointiin. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan erityisopettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen erityisopettajankoulutusohjelman voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden sisällä. Hyväksilukua haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöjä. Tällä tarkoitetaan muulla tavoin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamista. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen kautta, vaan arviointi tapahtuu laatujärjestelmän mukaisen osaamisen tunnustamisprosessin kautta. Opetusharjoitteluista ei myönnetä osaamisen tunnustamista. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Ennen erityisopettajaopintojen alkua suoritetuista, esim. erityispedagogiikan perusopinnoista, hyväksilukua haetaan opintojen alkuvaiheessa. Erityispedagogiikan osalta hyväksiluetaan alle kymmenen vuotta sitten suoritetut opinnot. Yli kymmenen vuotta vanhojen opintojen osalta tulee opiskelijan osoittaa osaamisensa erillisen tehtävän avulla. Opintojen aikana haettava hyväksiluku muualla suoritettavista opinnoista tulee myös hyväksyttää etukäteen.

22 22 Osaamisalueiden tavoitteet HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen ohjausosaaminen Erityisopettajaopiskelija tunnistaa työnsä taustalla olevat arvot ja eettiset periaatteet ja osoittaa niihin sitoutumisen oppimistehtävissään osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia oman ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina ja perusteluina osaa suunnitella ja toteuttaa oman alansa erityisopetusta erilaisilla opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmillä yksilöllisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimisyhteisöosaaminen Erityisopettajaopiskelija ymmärtää vastuunsa ja mahdollisuutensa sekä konsultoivan roolinsa ammatillisena erityisopettajana ja eri ryhmien jäsenenä osaa tunnistaa oman erityispedagogisen osaamisensa ja hyödyntää sitä ammatillisen koulutuksen ja työelämän tavoitteiden mukaisesti osaa edistää oppimista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia työ- ja oppimisyhteisöissään. Toimintaympäristöosaaminen Erityisopettajaopiskelija osaa soveltaa työtään määrittäviä lainsäädännöllisiä, koulutuspoliittisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia kansallisesti ja kansainvälisesti osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä alueen työelämän kehittämisessä ymmärtää ammatillisen erityisopetuksen hallintoa, taloutta sekä johtamista ja osaa soveltaa työssään erityisopetusta ohjaavia suunnitelmia ja asiakirjoja. Kehittämisosaaminen Erityisopettajaopiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä kehittämistarpeitaan kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen verkostoissaan osaa kehittää ammatillista erityisopetusta ja omaa asiantuntijuuttaan tavoitteellisesti osaa hyödyntää oman alansa ja erityispedagogiikan kehittämistyötä ja tutkimuksia ennakoidessaan tulevaisuuden näkymiä ja uudistamistarpeita.

23 23 Ammatillinen erityisopettajankoulutus jakaantuu seuraaviin opintoihin: Tunnus Opinnot Laajuus E Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op E Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op E Oppimisen haasteet 2 op E Syrjäytyminen 2 op E Tuen tarve 2 op E Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op E Ammattipedagogiset opinnot 28 op E Erityisen tuen tarpeen huomioiminen 4 op E Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 3 op E Opiskelijan ohjaus 3 op E Opetus- ja ohjausmenetelmät 4 op E Opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen 3 op E Monialainen yhteistyö 3 op E Ammatillinen erityisopetus ja yhteiskunta 3 op E Työelämä- ja verkostoyhteistyö 5 op E Kehittämistyö 14 op E Erityisopettajan ammatillinen kasvu 4 op E Oppilaitoksen pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen 6 op E Valinnaiset opinnot 4 op E Opetusharjoittelu 6 op E Opetusharjoittelu erityisopetuksessa 6 op op = opintopiste YHTEENSÄ 60 op Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus

24 24 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija saa yleiskäsityksen erityispedagogiikasta tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän tuntee tieteenalan määritelmän, sovellusalueet, alaan liittyvän lainsäädännön ja tieteenalan historiallisen kehityksen. Hän tutustuu käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa paikantaa itsensä erityisopetuksen kentässä. Hän osaa käyttää erityispedagogiikan yhteistä ammattikieltä ja käsitteistöä. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Tuntee opetussuunnitelman, opetussuunnitelmatyön ja niiden kytkennän työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Esseen kirjoittaminen Tutustuminen vierailukäyntien kautta peruskoulun erityisopetuksen opetukseen, opetussuunnitelmiin ja vapaavalintaiseen kuntoutuksen sekä erityiskasvatuksen kohteeseen, joka ei kuitenkaan ole ammatillinen oppilaitos Raportti vierailukäynneistä Kirjallisuus: Jahnukainen, M. (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. Oheiskirjallisuus: Kokkonen, T. (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö Helsinki: Talentum. Suomen Laki. Viitattu Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0.

25 25 Oppimisen haasteet 2 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija perehtyy lasten ja nuorten erityiskasvatukseen. Hän tuntee yleisopetuksen periaatteita ja käytäntöjä. Hän tutustuu lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksiin sekä kommunikoinnin haasteisiin ja niihin kohdistuviin interventioihin. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Tuntee opetussuunnitelman, opetussuunnitelmatyön ja niiden kytkennän työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Esseen kirjoittaminen Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Kirjallisuus: Opetusministeriö Erityisopetuksen strategia. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47. Viitattu tr47.pdf?lang=fi Saloviita, T. (toim.) Meidän koulu. Keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen. Jyväskylä: PS-kustannus. Oheiskirjallisuus: Launonen, K Vuorovaikutus kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Takala, M. & Lehtomäki, E. (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura. Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0.

26 26 Syrjäytyminen 2 op HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tavoite: Erityisopettajaopiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden erilaisiin malleihin ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteuttamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Tuntee opetussuunnitelman, opetussuunnitelmatyön ja niiden kytkennän työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Esseen kirjoittaminen Kirjallisuus: Haapasalo, J Kriminaalipsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. Oheiskirjallisuus: Moilanen, I., Räsänen, E., Tamminen, T., Almqvist, F., Piha, J. & Kumpulainen, K. (toim.) 2004 (tai uudempi). Lasten- ja nuorisopsykiatria. Luvut I ja III, sivut ja Helsinki: Duodecim. Salmivalli, C (2. painos). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PSkustannus. Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0. Tuen tarve 2 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija perehtyy erityiskasvatukseen yleisesti ja saa käsityksen erilaisista kasvua ja kehitystä haittaavista tekijöistä. Hän tutustuu varhaisen puuttumisen periaatteisiin ja funktionaalis-ekologiseen työskentelytapaan. Arviointikohteet ja -kriteerit: Kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä Osaa kehittää kokonaisvaltaisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan

27 27 Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita Osaa toimia ammatillisen erityisopetuksen työssään ammatillista erityisopetusta ohjaavan säädöspohjan mukaisesti. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Ohjattu verkkokeskustelu Kirjallisuus: Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Korkeamäki, J Aikuisten oppimisvaikeudet: näkökulmia selviytymiseen. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Lindh, R. & Sinkkonen, H-M Koulusta selviytyminen: opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press. Määttä, P. & Rantala, A Tavallisen erityinen lapsi. Yhdessä tekemisen toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus. Takala, M Erityispedagogiikka ja kouluikä. Helsinki: Palmenia, Gaudeamus. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita. Hän ymmärtää tutkimuksellisuuden ja tieteellisen tutkimuksen perusteet oman työnsä kehittämisessä. Hän tuntee ja osaa käyttää kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ammatillisen erityisopetuksen näkökulmaan sovellettuna. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen tutkimuksia oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä Osaa hankkia ja käsitellä erityispedagogista uusinta tutkimustietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely

28 28 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tehtävät: Kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen Tutkimusreferaatti Tentti Kirjallisuus: Metsämuuronen, J Pienten aineistojen analyysi parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. Hirsjärvi, S. & Hurme, H Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0. Ammattipedagogiset opinnot 28 op Oppimisen ohjausosaamisen tavoitteet Erityisopettajaopiskelija tunnistaa työnsä taustalla olevat arvot ja eettiset periaatteet ja osoittaa niihin sitoutumisen oppimistehtävissään osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia oman ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina ja perusteluina osaa suunnitella ja toteuttaa oman alansa erityisopetusta erilaisilla opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmillä yksilöllisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisen tuen tarpeen huomioiminen 4 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet sekä erityisen tuen tarpeet hyvän elämän ja opintojen edistämisen kannalta. Hän osaa käyttää ja kehittää tarpeen mukaisia tukitoimia erilaisissa toimintaympäristöissä yhdessä monialaisten toimijoiden kanssa. Teemat ja arviointikohteet: Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet Oppimisvaikeudet ja oppimiseen vaikuttavat muut tekijät Lahjakkuuden tunnistaminen ja tukeminen Pedagoginen tuki ja ohjaus Arviointikriteerit: Osaa tunnistaa yksilöllisen oppimisen tarpeita Osaa suunnitella ja toteuttaa opiskelijan tuen ja ohjauksen Osaa arvioida tukitoimien toimivuutta

29 29 Osaa edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista Osaa käyttää ja kehittää oman alansa erityisopetukseen soveltuvia opetus- ja ohjausmenetelmiä. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Case-tehtävä omien opiskelijoiden tuen tarpeen huomioimisesta sekä tuen ja ohjauksen järjestämisestä Kirjallisuuteen perehtyminen Kirjallisuus: Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Jyväskylä: PS-kustannus. Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Hietaharju, P. & Nuuttila, M Käytännön mielenterveystyö. Helsinki: Tammi. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H (tai uudempi). Kehitysvammaisuus. Helsinki: WSOY. Korkeamäki, J Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita, T (tai uudempi). Oppimisvaikeudet Neuropsykologinen näkökulma. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Michelsson, K., Miettinen, K., Saresma, U. & Virtanen, P AD/HD nuorilla ja aikuisilla. Jyväskylä: PS-kustannus. Närhi, V., Seppälä, H. & Kuikka, P. (toim.) Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki instituutti. Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) Matematiikka Näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija tuntee HOPS- ja HOJKS-prosessien lainsäädännöllisen taustan ja tutkinnon perusteiden määräykset. Hän tuntee henkilökohtaistamisprosessien tavoitteet, sisällöt ja käytännöt. Hän pystyy toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksensa henkilökohtaistamisprosesseja. Lisäksi hän osaa toimia monialaisissa verkostoissa opiskelijan opintojen edistämiseksi. Teemat ja arviointikohteet: HOPS- ja HOJKS-prosessit Yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen Yksilölliset opintopolut Yksilöllistäminen, mukauttaminen ja henkilökohtaistaminen

30 30 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Arviointikriteerit: Osaa soveltaa henkilökohtaistamista ammatillisessa koulutuksessa Osaa edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon henkilökohtaistamisprosessissa Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita Osaa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ottaa huomioon yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmat sekä tehdä ratkaisuja niiden perusteella. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: HOJKS-prosessiin tutustuminen HOJKSin laadinta case-opiskelijalle Osallistuminen erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tukitoimien suunnitteluun Kirjallisuus: Daavittila, O., Keijonen, M., Laine, M., Metsola, L. & Mikkola, T Valmis näyttöön. Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä. Keskuspuiston ammattiopisto. Loimaa: Priimus Paino Oy. Opetushallitus Näkökulmia henkilökohtaistamiseen. Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Oppaat ja käsikirjat 2014:7. Opetushallitus Näyttötutkinto-opas. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2012:11. Helsinki: Opetushallitus. Oheiskirjallisuus: Jauhola, L. & Miettinen, K Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Raportit ja selvitykset 2012:7. Opetushallitus. Vaasa: Oy Fram Ab. Opiskelijan ohjaus 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa arvioida opiskelijoidensa yksilöllisiä ohjaustarpeita. Hän osaa ohjata opiskelijaa opintopolullaan yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Hän toteuttaa ohjausta tutkinnon perusteiden, opetussuunnitelman ja muiden työtä ohjaavien normien mukaisesti.

31 31 Teemat ja arviointikohteet: Henkilökohtaisten ohjaustarpeiden kartoittaminen ja ohjauskeskustelu Yksilölliset opintopolut ja uraohjaus Ryhmäyttäminen ja sitouttaminen Arviointikriteerit: Osaa arvioida opiskelijoiden yksilöllisiä ohjaustarpeita Osaa ohjata opiskelijaa hänen yksilöllisellä opintopolullaan Kykenee ohjauksessa luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksen tekoon Osaa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ottaa huomioon yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmat Osaa ohjata ammatti- ja aikuisopistojen sekä ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöissä Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Ryhmäyttäminen ja sitouttaminen Opiskelijan yksilöllisen urapolun suunnittelu, seuraaminen ja arviointi Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Kirjallisuus: Onnismaa, J Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus. Oheiskirjallisuus: DeJong, P. & Insoo, K Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti. Friman, H., Määttä S., Salmi, E Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Niilo Mäki Instituutti. Hirvihuhta, H. & Litovaara, A (tai uudempi). Ratkaisun taito. Helsinki: Tammi. Oksanen, J Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus. Paalasmaa, J Aktivoi oppilaasi. Jyväskylä: PS-kustannus. Verkkomateriaali: Niemi, P Oppilaan ohjaus. Viitattu Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Opetushallituksen informaatioaineistot 2014:5. Viitattu

32 32 Opetus- ja ohjausmenetelmät 4 op HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia malleja eri oppimisympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan tavoitteellisesti, luovasti ja yksilöllisesti. Teemat ja arviointikohteet: Opetusmenetelmät, pedagogiset mallit ja oppimisympäristöt Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) erityisopetuksessa Ammattitaitokilpailutoiminta Esteettömyys ja saavutettavuus Arviointikriteerit: Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa pedagogista toimintaansa Osaa perustellusti valita, käyttää ja kehittää oman alansa erityisopetukseen soveltuvia opetus- ja ohjausmenetelmiä Osaa käyttää monipuolisesti ammatilliseen erityisopetukseen soveltuvia yksilön- ja ryhmänohjausmenetelmiä Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita Osaa ohjata ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen oppimisympäristöissä ja osaa käyttää niitä Kykenee opetuksessaan luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Opetusmenetelmien jakaminen Monialainen yhteistyö lukemisen ja kirjoittamisen tukemisessa TVT-osaaminen Oman oppilaitoksen oppimisympäristöjen arviointi Kirjallisuus: Kirjallisuus ja materiaalit esitellään opintojaksolla.

33 33 Oppimisyhteisöosaamisen tavoitteet Erityisopettajaopiskelija ymmärtää vastuunsa ja mahdollisuutensa sekä konsultoivan roolinsa ammatillisena erityisopettajana eri ryhmien jäsenenä osaa tunnistaa oman erityispedagogisen osaamisensa ja hyödyntää sitä ammatillisen koulutuksen ja työelämän tavoitteiden mukaisesti osaa edistää oppimista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia työ- ja oppimisyhteisöissään. Opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen 3 op Opintojakso on yhteinen kaikille ammatillisen erityisopettajan- ja opintoohjaajankoulutuksen opiskelijoille. Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa toimia monialaisen opiskeluhuoltoryhmän tai opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän jäsenenä ja tuoda oman erityisopetuksen asiantuntemuksensa opiskelijan tukemiseen. Hän tietää erilaisten elämänmuutostilanteiden vaikutuksen opiskeluun ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijoita kuntoutus-, sosiaali-, terveys- ja ammatinvalintapalveluihin. Hän osaa soveltaa opiskeluhuollon lainsäädäntöä omassa työssään. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Teemat ja arviointikohteet: Opiskeluhuoltotyön lähtökohdat ja organisointi Opiskelijahyvinvointi Ohjauksen monialainen yhteistyö Työnohjaus Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävä: Etiikka-keskustelu Kirjallisuus: Vehkamäki, P. & Tamminen-Dahlman, A Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa: opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Helsinki: Opetushallitus. Oheiskirjallisuus: Honkanen, E. & Suomala, A Oppilashuollon käsikirja. Helsinki: Tammi. Järvinen, P Yksityisyys. Turvaa digitaalinen kotirauhasi. Jyväskylä: WSOY Pro. Konttu, K., Komulainen, A., Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.) Opiskeluterveys Helsinki: Duodecim.

34 34 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Koskela, S MIE TEEN VAAN OMAN TYÖNI : Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Palosaari, E Lupa särkyä: kriisistä elämään. Helsinki: Edita. Suomen Laki. Viitattu Monialainen yhteistyö 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa toimia monialaisissa verkostoissa ja tehdä yhteistyötä kokonaiskuntoutukseen liittyvien toimijoiden kanssa. Hän osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana sekä omassa oppilaitoksessa että oppilaitoksen ulkopuolisissa verkostoissa. Teemat ja arviointikohteet: Erityisopettajan konsultoiva rooli Alueelliset yhteistyöverkostot Yhteistyön tapoja ja käytäntöjä Arviointikriteerit: Osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana Kykenee ohjauksessa luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon Osaa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ottaa huomioon yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmat Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Konsultoivana erityisopettajana toimiminen Kirjallisuus: Kontio, M Moniammatillinen yhteistyö -opas. Oulu: TUKEVA-hanke. Koskela, T Oppilashuoltotyö opettajuuden haasteena. Kasvatustieteen väitöskirja. Lapin yliopisto. Oheiskirjallisuus: Isoherranen, K Moniammatillinen yhteistyö. Porvoo; Helsinki: WSOY. Seikkula, J. & Arnkil, T.E Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

35 35 Toimintaympäristöosaamisen tavoitteet Erityisopettajaopiskelija osaa soveltaa työtään määrittäviä lainsäädännöllisiä, koulutuspoliittisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia kansallisesti ja kansainvälisesti osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä alueen työelämän kehittämisessä ymmärtää ammatillisen erityisopetuksen hallintoa, taloutta sekä johtamista ja osaa soveltaa työssään erityisopetusta ohjaavia suunnitelmia ja asiakirjoja. Ammatillinen erityisopetus ja yhteiskunta 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset linjaukset ja päämäärät vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen. Hän osaa työssään toimia yksilöitä tukien yhteiskunnan päämäärien mukaisesti. Teemat ja arviointikohteet: Ammatillisen erityisopetuksen historia ja nykyisyys Ammatillista erityisopetusta koskeva lainsäädäntö ja hallinnollinen ohjaus Ammatillisen erityisopetuksen toteuttamismallit Tutkinnon perusteet erityisopetuksen lähtökohtana Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Arviointikriteerit: Osaa käyttää ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä ja määräyksiä oman työnsä lähtökohtana Ymmärtää työssään erityisopetuksen merkityksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Tutustuminen oman oppilaitoksen erityisopetuksen suunnitelmaan Tutustuminen oman oppilaitoksen HOPS- ja HOJKS-prosesseihin Tutustuminen ammatillista erityisopetusta koskevaan lainsäädäntöön sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Kirjallisuus: Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. Helsinki: Kopijyvä Oy.

Opinto-opas

Opinto-opas HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Opinto-opas 2016 2017 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ammatillinen erityisopetus muuttuvassa toimintaympäristössä... 1 2. Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ammatillinen erityisopettajankoulutus

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu. Ammatillinen erityisopettajankoulutus HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Opinto-opas 2017 2018 SISÄLLYSLUETTELO 1. Ammatillinen erityisopetus muuttuvassa toimintaympäristössä... 1 2. Opiskelu ammatillisessa

Lisätiedot

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa

Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Ammatillinen erityisopetus ja sen toteutuminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa Kaija Miettinen FT, johtaja Bovallius-ammattiopisto Opetushallitus 17.1.2012 Klo 10.20 11.30 16.1.2012 kaija.miettinen@bovallius.fi

Lisätiedot

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä.

Opinnot antavat sinulle valmiuksia toimia erilaisissa yritysten, julkishallinnon tai kolmannen sektorin asiantuntija- ja esimiestehtävissä. OPETUSSUUNNITELMA, johtaminen ja liiketoimintaosaaminen Liiketalouden ylempi ammattikorkeakoulututkinto antaa sinulle vankan kehittämisosaamisen. Syvennät johtamisen ja liiketoiminnan eri osa-alueiden

Lisätiedot

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin

Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin YHDESSÄ Tutkinnon perusteista OPSiin, HOPSiin ja HOJKSiin AMISTO 2.1.2014 Anu Raudasoja HAMK ammatillinen opettajakorkeakoulu 1.1.2014 YHDESSÄ Teemat: 1. Tutkinnon perusteista OPSiin 2. OPSista HOPSiin

Lisätiedot

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op)

KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS (20 op) KOULUTTAJAKOULUTUS ON MONIMUOTOISTA OPISKELUA, JOKA KOOSTUU NELJÄSTÄ ERI KURSSISTA 1 n peruskurssi, 4 op 2 Jatkokurssi I, 3 op 3 Jatkokurssi II, 3 op 4 Kurssintuottajan koulutus,

Lisätiedot

Hyvän ohjauksen kriteerityö

Hyvän ohjauksen kriteerityö Hyvän ohjauksen kriteerityö Oppilaan- ja opinto-ohjauksen kansalliset kehittämispäivät 29.4.2014 Opetusneuvos Anneli Rautiainen Esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö 21. vuosituhannen oppimisen taidot

Lisätiedot

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet

Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja kuntouttava tt opetus ja ohjaus ammatillisessa koulutuksessa opetussuunnitelman perusteet t OPH:n infotilaisuus 23.11.2009 Vammaisten opiskelijoiden valmentava ja

Lisätiedot

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi

AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS. OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi AMMATILLISEN OPETTAJAKORKEAKOULUN AMMATILLINEN OPINTO-OHJAAJANKOULUTUS OULUN SEUDUN AMMATTIKORKEAKOULU :: alanopettajaksi.fi 13 14 Hyvä opiskelija! Tervetuloa opiskelemaan Oulun Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa.

Lisätiedot

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8.

Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus. Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille. Hyväksytty 1.0/27.8. Ammattiopisto Luovi Ammatillinen peruskoulutus Opetussuunnitelman yhteinen osa opiskelijoille Hyväksytty 1.0/27.8.2009 Johtoryhmä Opetussuunnitelma 2.0/24.06.2010 2 (20) Sisällysluettelo 1 Tietoa Ammattiopisto

Lisätiedot

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma

Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma 19.3.2009 Pirkko Laurila Osaamisen ja sivistyksen asialla Tutkinnon perusteiden ja koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman hierarkia Laki ja asetukset Ammatillisen

Lisätiedot

Opinto-opas Study Guide 2015 2016

Opinto-opas Study Guide 2015 2016 Opinto-opas Study Guide 2015 2016 Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL 230 13101 HÄMEENLINNA www.hamk.fi/aokk Ulkoasu HAMK Viestintäpalvelut 2015 Taitto

Lisätiedot

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano

Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano Vammaisten valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus opetussuunnitelman perusteiden toimeenpano 3. 4.12.2009, Helsinki Liisa Metsola Ammattikoulutuksen kehittäminen-yksikkö Liiisa.metsola@oph.fi Opetussuunnitelman

Lisätiedot

Opinto-opas Study Guide 2014 2015

Opinto-opas Study Guide 2014 2015 Opinto-opas Study Guide 2014 2015 Professional Teacher Education Unit HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opinto-opas 2014 2015 3 Tervetuloa opiskelemaan HAMK Ammatilliseen opettajakorkeakouluun! Tämä

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot

Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot OPINTO-OPAS 2007 2008 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan laitos Sosiaali- ja terveysalan erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUKSEN ERIKOISTUMISOPINNOT, TUKEA LAPSELLE KUMPPANUUTTA KASVATTAJALLE

Lisätiedot

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus

OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus OPINTO-OPAS 2013 Lahden ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysala Aikuiskoulutus Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot 30 op Sosiaalialan erikoistumisopinnot/ Erityiskasvatuksen erikoistumisopinnot ERITYISKASVATUS

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS

POHJOIS-KARJALAN AMMATTIKORKEAKOULU AIKUISKOULUTUS AIKUISKOULUTUS OPISKELIJAPALAUTEKYSELYIDEN TULOKSET 2009 Tyytyväisyysindeksi on saatu laskemalla täysin ja osittain vastausten prosenttiosuudet yhteen. Jos tyytyväisyysindeksi on alle 50 %, se on merkitty

Lisätiedot

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus

KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014. Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus KuntaKesusta Kehittämiskouluverkostoon 12.9.2014 Aulis Pitkälä pääjohtaja Opetushallitus Opettajuuden tulevaisuuden taitoja Sisältö- ja pedagoginen tietous: aineenhallinta, monipuoliset opetusmenetelmät

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Työssäoppiminen laissa (630/1998)ja asetuksessa (811/1998) koulutuksesta

Lisätiedot

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään

Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään Vammaisen ja erityistä tukea tarvitsevan tie ammatilliseen koulutukseen ja työelämään KUNTOUTUSPÄIVÄT 19.3.2010 Juhani Pirttiniemi opetusneuvos, KT Opetushallitus Säädöstaustaa: L 631/1998 8 : Ammatillista

Lisätiedot

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen

YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen 1 YLERMI Yksilöllisten opintopolkujen kehittäminen YAMK opinnoista AOKK opintoihin AOKK opinnoista YAMK opintoihin Mahdollisuus suorittaa joustavasti ja samanaikaisesti sekä pedagoginen pätevyys tai erityisopettajan

Lisätiedot

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus

Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Ammatillisten erityisoppilaitosten asiantuntijapalvelut ja kehittämiskumppanuus Seija Eskola Asiantuntijapalveluiden työryhmän pj Kehittämispäällikkö Invalidiliiton Järvenpään koulutuskeskus Ammatillisen

Lisätiedot

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma

Lisäopetuksen. opetussuunnitelma Lisäopetuksen opetussuunnitelma Sivistyslautakunta 14.10.2010 88 www.nurmijarvi.fi 2 SISÄLLYSLUETTELO 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus... 3 2. Lisäopetuksen tavoitteet...

Lisätiedot

Kohti ammatillista huippuosaamista

Kohti ammatillista huippuosaamista Kohti ammatillista huippuosaamista HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu KOULUTUSPALVELUT YRITYKSILLE JA ORGANISAATIOILLE 2 hamk.fi Palvelumme yrityksille ja organisaatioille HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

Lisätiedot

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi

LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI. oppisopimustyyppinen koulutus. Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) www.luc.fi LAPIN KORKEAKOULUKONSERNI oppisopimustyyppinen koulutus Ikääntyvien mielenterveys- ja päihdetyön osaaja (30 op) DIAKONIA-AMMATTIKORKEAKOULU KEMI-TORNION AMMATTIKORKEAKOULU ROVANIEMEN AMMATTIKORKEAKOULU

Lisätiedot

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä

Erityisopetus: pedagoginen käytäntö, auttaa pedagogisin keinoin erityistä tukea tarvitsevia henkilöitä ERITYISKASVATUS Käsitteet Erityiskasvatus: tieteenala, jonka keskiössä kasvatukselliset erityistarpeet ammattialana jakautuu opetuksen, hallinnon, suunnittelun ja tutkimuksen ammatteihin Erityispedagogiikka:

Lisätiedot

Opeksi, opoksi vai erkaksi?

Opeksi, opoksi vai erkaksi? Opeksi, opoksi vai erkaksi? www.opintopolku.fi Tarjonnassamme Ammatillinen opettajankoulutus (60 op) opettajan pedagogiset opinnot Opettajien jatkokoulutus (60 op) ammatillinen erityisopettajankoulutus

Lisätiedot

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto

Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015. opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Valmentavat koulutukset Vankilaopetuksenpäivät 2015 Tampere 7.10.2015 opetusneuvos Anne Mårtensson Ammatillisen koulutuksen osasto Säädökset Hallitus antoi eduskunnalle 23.10.2014 esityksen ammatillisesta

Lisätiedot

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.

Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa. Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2. Työssäoppimisen toteutuksen suunnittelu omassa opetussuunnitelmassa Työelämälähtöisen ammatillisen koulutuksen ajankohtaispäivä 3.2.2014 Suunnittelun lähtökohdat Suunnittelun pohjana aina voimassa oleva

Lisätiedot

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa

Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Harjoittelu omassa opetustyössä ammatillisen koulutuksen parissa Ohjeet opiskelijalle Opiskelija harjoittelee omassa opetustyössään ammatillisessa koulutuksessa. Opetusharjoittelussa keskeisenä tavoitteena

Lisätiedot

Reformi puheesta nostettua

Reformi puheesta nostettua Reformi puheesta nostettua Ammatillisen koulutuksen tavoitteet Kohottaa ja ylläpitää väestön ammatillista osaamista Antaa mahdollisuus ammattitaidon osoittamiseen sen hankkimistavasta riippumatta Kehittää

Lisätiedot

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala

Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa. Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala Opiskelijan arviointi ammatillisessa peruskoulutuksessa Erityisopiskelijoiden arviointi Juhani Kulmala 5.2.2014 Ajankohtaista ammatillisessa erityisopetuksessa Tutkimusyhteistyö ja opiskelumateriaalin

Lisätiedot

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.

Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4. Osaamisperusteisuuden vahvistaminen ja yksilöllisyyden mahdollistaminen koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman toimeenpanossa 17.4.2015 Opetusneuvos, M. Lahdenkauppi Tutkintojärjestelmän kehittämisen

Lisätiedot

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa

Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Kansainvälisyys muuttuvassa ammatillisessa koulutuksessa Ikaalinen 22.11.2016 Askelmerkit tulevaan - reformi Rahoituksen taso alenee 2014-2017. OPH ja CIMO yhdistyvät 2017. Lainsäädäntö uudistuu 2018.

Lisätiedot

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset

Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Kestävän kehityksen kriteerit, ammatilliset oppilaitokset Osa 1: Kestävän kehityksen asioiden johtaminen Arvot ja strategiat KRITEERI 1 Kestävä kehitys sisältyy oppilaitoksen arvoihin, ja niiden sisältöä

Lisätiedot

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA

OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA OPETUSHALLITUKSEN TILANNEKATSAUKSET JA ANALYYSIT AJANKOHTAISISTA KOULUTUSPOLIITTISISTA AIHEISTA Kari Nyyssölä Koulutustutkimusfoorumin kokous 18.5.2011 Opetushallituksen tutkimusstrategia 2010 2015 Lähtökohdat:

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Oulun TOPPI Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan

Lisätiedot

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017

POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 2017 POLIISIAMMATTIKORKEAKOULUN PEDAGOGISET LINJAUKSET 07 Poliisiammattikorkeakoulun (Polamk) pedagogisten linjausten tavoitteena on varmistaa yhteinen käsitys opetuksesta ja oppimisesta, laadukas opetustoiminta

Lisätiedot

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla

Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten opintojen suorittaminen työpajalla Ammatillisten oppilaitosten ja työpajojen välinen yhteistyön toimintamalli Hämeenlinnan seudulla Tämä julkaisu on toteutettu osana Yty-hankkeen toimintaa.

Lisätiedot

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011

OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 OPETUSTOIMEN HENKILÖSTÖKOULUTUS 2011 Krisse Sulonen ja Minna Taivassalo-Salkosuo Opetustoimen henkilöstön osaamisen kehittäminen -yksikkö Opetushallitus RAHOITUSKEHYKSET 2011 RAHOITUSALUE VASTUUVIRANOMAINEN

Lisätiedot

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma

Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma Meri-Lapin seudullinen perusopetuksen ohjaussuunnitelma SISÄLLYS 1 Ohjauksen järjestämisen rakenteet, sisällöt, tavoitteet ja toimintatavat... 4 1.1 Vuosiluokat 1-2... 4 1.1.1 Tavoitteet... 4 1.1.2 Sisällöt

Lisätiedot

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja

Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen. (työpaja 4) Oulu Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Raamit ja tuki henkilökohtaistamiseen (työpaja 4) Ammatillisen koulutuksen reformi kohti uusia toimintatapoja Oulu 27.9.2017 Keskeiset käsitteet Henkilökohtaistaminen = toiminta, jossa tunnistetaan ja

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen

Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Opetussuunnitelman perusteiden uudistaminen Irmeli Halinen Opetussuunnitelmatyön päällikkö OPETUSHALLITUS LUMA-seminaari 15.1.2013 1 Opetussuunnitelmatyön kokonaisuus 2 Yleissivistävän koulutuksen uudistaminen

Lisätiedot

Keskustelu ja kuulemistilaisuus:

Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Keskustelu ja kuulemistilaisuus: Ammatillisen koulutuksen järjestäjien laadunhallintajärjestelmien kriteerit Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Ammatillisen koulutuksen tasalaatuisuuden varmistaminen

Lisätiedot

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi

Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaaminen ja oppimisen arviointi Opiskelijan ohjaus Opiskelijan ohjaus Työpaikkaohjaaja (arviointikriteerit OPH 2012): varmistaa yhdessä koulutuksen tai tutkinnon järjestäjän edustajan ja

Lisätiedot

strategisen muutoksen tukena

strategisen muutoksen tukena Ammatillinen opettajakorkeakoulu strategisen muutoksen tukena Seija Mahlamäki-Kultanen HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Johtaja, dosentti (TaY) Miten? Tutkimalla ja hankkimalla uutta tietoa Ennakoimalla

Lisätiedot

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa

Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa Monikulttuurisuus näyttötutkinnoissa KT 1.9.2016 Taustaa Valtioneuvoston asetus ammatilliseen aikuiskoulutukseen liittyvästä henkilökohtaistamisesta 1.8.2015 Näyttötutkinto-opas 2015 Näyttötutkinto-oppaan

Lisätiedot

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017

Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen. Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Osaamisperusteisuus ja henkilökohtaistaminen Markku Kokkonen Ammatillinen koulutus ajassa seminaari Huhtikuu 2017 Esityksen sisältö Osaamisperusteisuus ammatillisessa koulutuksessa Ammatillisen koulutuksen

Lisätiedot

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47

INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA. Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 INARIN KUNTA LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMA Sivistyslautakunta 13.5.2009/47 1 LISÄOPETUKSEN OPETUSSUUNNITELMAN SISÄLTÖ 1. Lisäopetuksen järjestämisen lähtökohdat ja opetuksen laajuus 3 2. Lisäopetuksen

Lisätiedot

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860

MUKAUTTAMINEN. Kaija Peuna. YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 MUKAUTTAMINEN Kaija Peuna YTM, ammatillinen erityisopettaja kaija.peuna@jamk.fi gsm. 040-540 7860 ERITYISOPETUS Kun oppiminen tuottaa vaikeuksia Kun opetusta on järjestettävä toisella tavalla LAISSA: vammaisuuden,

Lisätiedot

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA

OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA OHJAUS- JA HOPS-PROSESSI YMPÄRISTÖTEKNOLOGIAN KOULUTUSOHJELMASSA Mikkelin ammattikorkeakoulun pedagogisen strategian mukaan ohjauksen tavoitteena on edistää opiskelijoiden sitoutumista opiskeluunsa, tukea

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5)

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Ammatillinen erityisopettajankoulutus Valintaperusteet 1 (5) Hakeminen ammatilliseen erityisopettajankoulutukseen Ammatillisten opettajakorkeakoulujen yhteinen haku on 7. 27.1.2015. Sähköinen hakemus tulee

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka

Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa. MAOL OPS-koulutus Naantali Jukka Hatakka Opetussuunnitelman perusteiden yleinen osa MAOL OPS-koulutus Naantali 21.11.2015 Jukka Hatakka Opetussuunnitelman laatiminen Kaikki nuorten lukiokoulutuksen järjestäjät laativat lukion opetussuunnitelman

Lisätiedot

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä

Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Koulun rooli syrjäytymiskehityksessä Pääjohtaja Aulis Pitkälä Opetushallitus Nuorten syrjäytymisen ehkäisy tilannekartoituksesta toimintaan Helsinki14.8.2012 Koulupudokkaat Suomessa (2010) 193 oppilasta

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI AMMATILLISEN KOULUTUKSEN REFORMI Ammatillinen erityisopettaja mukana muutoksessa Ammatilliset erityisopettajapäivät 3-4.11.2017 opetusneuvos Anne Mårtensson OSAAMISPERUSTEISUUS ASIAKASLÄHTÖISYYS HENKILÖKOHTAISET

Lisätiedot

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015

Muutoksia 1.8.2015. Muutoksia 1.8.2015 Muutoksia 1.8.2015 Laki ammatillisesta koulutuksesta L787/2014 tulee voimaan 1.8.2015 Koulutuksen järjestäjä: laatii ja hyväksyy opetussuunnitelman (14 ), joka antaa opiskelijalle mahdollisuuden yksilölliseen

Lisätiedot

Henkilökohtaistamisen prosessi

Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistamisen prosessi Henkilökohtaistaminen, osaamisen osoittaminen ja osaamisen arviointi ammatillisen koulutuksen reformin mukaisesti Tampere 14-15.11.2017 Henkilökohtaistaminen ennen reformia

Lisätiedot

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS

TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS TULEVAISUUDEN OPETTAJAN OPAS Riitta Karusaari Pedagogiset huiput Levillä 16.9.2016 Mikä on Tulevaisuuden opettajan opas? Lähtökohtana pohdintaa - Millaista opettajan työ on tulevaisuudessa? - että opetus

Lisätiedot

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt

Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Pedagoginen johtaminen ja opetuksen kehittäminen Salpauksessa - kaikki yhdessä tehtäviensä mukaisesti Opiskelijat ja työelämä O p e t t a j a t Koulutuspäälliköt Koulutusjohtajat Hankkeiden rahoitus Hannu

Lisätiedot

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki

Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen. Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillisen koulutuksen kehittämislinjaukset ja kansainvälistyminen Opetusneuvos Tarja Riihimäki Ammatillinen koulutus: Hallitusohjelman ja KESU-luonnoksen painopisteet Koulutustakuu osana yhteiskuntatakuuta

Lisätiedot

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

LUONNOS OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere

Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Oppivat organisaatiot ja tiimityö (3 op) - Tampere Opintojaksolla tutustutaan nykyaikaisen, joustavan, oppivana organisaationa toimivan työyhteisön tunnusmerkkeihin ja toimintaperiaatteisiin. Samalla opitaan

Lisätiedot

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa

Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaaja ohjauksen kehittäjänä ja koordinaattorina Luksiassa Opinto-ohjaajien ja ryhmänohjaajien tehtävänkuvien, yhteistyön ja työnjaon kehittäminen Yhdessä-hankkeen loppuseminaari 7.11.2014 Opinto-ohjaaja

Lisätiedot

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö

Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä. Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-verkostossa opittua mikä toimii opettajien osaamisen kehittämisessä Tarja Tuomainen, Jyväskylän kaupunki, projektipäällikkö Osaava-ohjelma 2010-2017 lyhyt tausta Kolmas osa opettajista ilmoitti

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3)

Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) Hämeen Ammattikorkeakoulu Sosiaali- ja terveysalan kehittämisen ja johtamisen koulutus (YAKJAI15A3) code name 1 2 3 sum YAKJA15APROFILOIVA-1000 PROFILOIVA 90 YAKJA15AYKJ01-1000 Toimintaympäristön muutos

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja , Jyväskylä Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 6.3.2017, Jyväskylä #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen läpi uran 3. Kokeilu-, kehittämis-

Lisätiedot

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi

Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi Rahoittaja: #OPEKE OPEKE AMMATILLISEN OPETTAJANKOULUTUKSEN UUDISTAMINEN Jaana Muttonen, HAMK Opettajankoulutusfoorumi 27.9.2017 Mikä OPEKE on? Valtakunnallinen kehittämishanke, jossa kehitetään ja uudistetaan

Lisätiedot

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA

OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA OPETUKSEN JÄRJESTÄJÄN PAIKALLINEN KEHITTÄMISSUUNNITELMA 2013-2016 Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelma 2012 2016 linjaa valtakunnalliset painopistealueet, jotka koulutuspoliittisesti on päätetty

Lisätiedot

Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena

Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena Ammatillisen erityisopetuksen pedagoginen kehittäminen Erityisopetuksen käsikirja työn tukena Erityisopetuksen kansalliset kehittämispäivät 21.4.2016 Kaija Miettinen, eo, FT Erityisopetuksen käsikirja

Lisätiedot

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi

Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Ajankohtaista laadunhallinnasta Toimivan laadunhallintaa ja laadun jatkuvaa kehittämistä tukevan järjestelmän kriteerit ja arviointi Johtaja Mika Tammilehto Lähtökohtia Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelma

Lisätiedot

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa.

Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. Punaisella merkityt kohdat ovat koulutyöskentelyn kysymyksiä, joihin toivomme teidän ottavan kantaa. LUKU 4 YHTENÄISEN PERUSOPETUKSEN TOIMINTAKULTTUURI 4.5 Paikallisesti päätettävät asiat Toimintakulttuuri

Lisätiedot

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010)

Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito (Tutkinnon perusteet 2010) Lähihoitajan ammattitaito muodostuu: ammattieettisestä osaamisesta eettisten ongelmien tunnistaminen, käsittely ja ratkaisu vastuullinen ja oikeudenmukainen

Lisätiedot

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET

SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET SOSIAALITYÖKOULUTUKSEN VALTAKUNNALLISET OSAAMISTAVOITTEET Jyväskylän kommentit Kevätseminaari 15-16.5.2017 Mikä yliopistomme koulutuksessa on kuvauksen mukaista? Sosiaalityön ops 2017-2020 hyväksytty huhtikuussa

Lisätiedot

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke

Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke Learning by doing tekemällä ammatin oppiminen, pedagogiikan kehittämishanke 2 Pedagoginen kehittäminen Ilmiöperusteinen oppiminen Learnig by doing tekemällä oppiminen Kokemuksellinen oppiminen 3 Toteuttajataho

Lisätiedot

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE

AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE AHOT-OPAS TOISELLE ASTEELLE Sisällys AIKAISEMMIN HANKITUN OSAAMISEN TUNNISTAMINEN JA TUNNUSTAMINEN (AHOT)... 3 Mitä on AHOT?... 3 Millaisesta osaamisesta AHOTointia voi hakea?... 4 Osaamisen osoittaminen,

Lisätiedot

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29)

Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelu 11 op (1P00BA27) Oppilaitoksen turvallisuus 2 op (1P00BA29) Opetusharjoittelun aikana opettajaopiskelija osoittaa ammattipedagogisissa opinnoissa hankkimaansa osaamista. Tavoitteena on,

Lisätiedot

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa

Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Työelämäharjoittelu sosionomi (AMK) tutkinnossa Metropolia ammattikorkeakoulun sosiaalialan koulutusohjelma Mervi Nyman Koulutusohjelman toteutuksen lähtökohdat Koulutusohjelman opetussuunnitelma perustuu

Lisätiedot

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa

MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? AHOT-prosessi ammatillisessa opettajankoulutuksessa MITENKÄS ON SEN OSAAMISEN LAITA? Lehtori Uudistuvassa ammattikorkeakoululaissa ja asetuksessa otetaan selkeä kanta opiskelijan oikeuksiin opintojen hyväksiluvun osalta. Valtioneuvoston asetuksessa ammattikorkeakouluista

Lisätiedot

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015

Tunnista ja tunnusta osaaminen. Kohtaus 31.1.2015 Tunnista ja tunnusta osaaminen Kohtaus Väittämiä Muualla kuin koulussa tai työelämässä hankittu osaaminen on turhaa On samantekevää, mitä jokainen meistä partiossa oppii Kouluissa ja oppilaitoksessa arvostetaan

Lisätiedot

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa

Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto A. Harjoittelu Oulun seudun harjoitteluverkostossa Vaihtoehto B. Harjoittelu Rovaniemen seudun harjoitteluverkostossa Ohjeet opiskelijalle Vaihtoehdoissa A ja B opiskelija harjoittelee joko

Lisätiedot

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa

Seija Eskola Validia Ammattiopisto. Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa Seija Eskola Validia Ammattiopisto Erityinen opiskelija ja yksilölliset opintopolut ammatillisessa koulutuksessa 14.10.2016 Validia Ammattiopisto Järjestämme ammatillisena erityisopetuksena koulutusta

Lisätiedot

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus

Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa. Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Kolmiportainen oppilaan tuki opetussuunnitelman perusteissa Aija Rinkinen opetusneuvos Yleissivistävän koulutuksen kehittäminen Opetushallitus Laki perusopetuslain muuttamisesta 642/2010 Erityisopetusta

Lisätiedot

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op

KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS. KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op KASVATUSTIETEIDEN YKSIKKÖ VARHAISKASVATUKSEN KOULUTUS KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus - Pedagoginen harjoittelu 10 op Pedaopas 2016-2017 KASVARPH Pedagoginen harjoittelu / Varhaiskasvatus

Lisätiedot

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista

Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Henkilökohtaistamista ja joustavaa oppimista Jonna Kokkonen Laatu- ja kehityspäällikkö Itä-Savon koulutuskuntayhtymä/ Savonlinnan ammatti- ja aikuisopisto 1 SAMIedun organisaatio Yhteensä noin 5500 Opiskelijaa

Lisätiedot

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK

Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Millaista osaamista opiskelijalla tulisi olla harjoittelun jälkeen? Teemu Rantanen yliopettaja Laurea AMK Aluksi Pääkaupunkiseudulla useita sosiaalialalle kouluttavia ammattikorkeakouluja Diak, Laurea,

Lisätiedot

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet

Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Ammatillinen koulutus ja sen ajankohtaiset haasteet Yhdessä koulutustakuuseen - hankkeen avausseminaari 22.4.2015 Sirkka-Liisa Kärki Yksikön päällikkö, opetusneuvos Ammatillinen peruskoulutus yksikkö Ammatillinen

Lisätiedot

Itsearviointi ja laadunhallinta

Itsearviointi ja laadunhallinta Itsearviointi ja laadunhallinta Case yliopiston koulu Joensuun normaalikoulu Johtava rehtori, KT UEF Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen itsearviointi- ja laadunhallintakäytänteet Kuopio 7.2.2017 Koulun

Lisätiedot

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu

Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Opetushallituksen tuki paikallisen kehittämissuunnitelman tekemiselle - KuntaKesu Sivistystoimen johdon foorumi 11.3.2014 Tampere Anneli Rautiainen Opetusneuvos, esi- ja perusopetuksen yksikön päällikkö

Lisätiedot

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus

Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus SEURAKUNTAOPISTO LAPSI-JA PERHETYÖN PERUSTUTKINTO 1 Näyttö/ Tutkinnon osa: Tukea tarvitsevien lasten ja perheiden kohtaaminen ja ohjaus AMMATTITAIDON OSOITTAMINEN/ARVIOINTI Näytön työpaikat ja ajankohdat

Lisätiedot

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus

Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Yleistä ajankohtaista ja oppisopimuskoulutus Vankilaopetuspäivät 7.-8.10.2015 Tampere Riikka Vacker opetusneuvos Ammatillisen perus- ja aikuiskoulutus yksikkö 1.8.2015 alkaen, työn alla juuri nyt näyttötutkintoihin

Lisätiedot

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op

HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op HENKILÖKOHTAISTAMINEN NÄYTTÖTUTKINNOISSA 3 op Koulutuksen sisältösuunnitelma Maanantai 22.11.2010 Klo 9-11.30 Koulutukseen osallistujat Koulutuksen tavoitteet ja sisällöt Ennakkotehtävä; mitä tiedän henkilökohtaistamisesta

Lisätiedot

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana

Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Erityisopetuksen strategia kehittämistoiminnan suuntaajana Pirjo Koivula Opetusneuvos Opetushallitus 16.4.2009 Opiskelun ja hyvinvoinnin tuen järjestämistä koskeva perusopetuslain sekä esi- ja perusopetuksen

Lisätiedot

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä

Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa. Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Arviointi aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelman perusteissa Yksikön päällikkö, opetusneuvos Leena Nissilä Aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulutus uudessa kotoutumislaissa

Lisätiedot

Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa

Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa Elektroninen portfolio osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa ITK-konferenssi 18.4.2008 Jouni Huotari & Annu Niskanen 18.4.2008, JH/IT & AN/AOKK 1 AIKAISEMMIN OPITUN TUNNISTAMINEN, ARVIOINTI JA TUNNUSTAMINEN

Lisätiedot

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus

HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus HAMK / Ammatillinen opettajakorkeakoulu / Ammatillinen opettajankoulutus Opetusharjoittelu ammatillisessa opettajankoulutuksessa VE17-verkko-opiskeluryhmien infotilaisuus Adobe Connect -istunto 6.6.2017

Lisätiedot

Kaupan lähiesimieskoulutus

Kaupan lähiesimieskoulutus Kaupan lähiesimieskoulutus -uutta osaamista kaupan kentälle -Tiiminvetäjä -Tuoteryhmävastaava -Lähiesimies Kauppiaitten Kauppaoppilaitos Koulutus pähkinänkuoressa Perustana opetusministeriön työnjohtokoulutuskokeilu

Lisätiedot

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu

Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen. Verkostoista voimaa -seminaari , Amiedu Opintojen yksilöllistäminen ja henkilökohtaistaminen Verkostoista voimaa -seminaari 9.10.2017, Amiedu Sisältö Ammatillisen koulutuksen reformin mukainen henkilökohtaistaminen (Laki 531/2017) Pohdinta ryhmissä

Lisätiedot

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja

Uusi peruskoulu -visiotyöpaja Uusi peruskoulu -visiotyöpaja 24.3.2017, Vaasa Projektipäällikkö Tiina Silander #uusiperuskoulu UUSI PERUSKOULU 1. Peruskoulufoorumilta visio suomalaiselle peruskoululle 2. Opettajien osaamisen kehittäminen

Lisätiedot

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön!

Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Opetussuunnitelman perusteet - valmiina käyttöön! Ammattistartin kokeilun päätösseminaari Jyväskylä 13.4.2010 Opetusneuvos Ulla Aunola OPH/Ammattikoulutus/Tutkinnot Osaamisen ja sivistyksen asialla Valmistavien

Lisätiedot

VAASAN AMMATTIOPISTO

VAASAN AMMATTIOPISTO VAASAN AMMATTIOPISTO OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA TEKNIIKAN JA LIIKENTEEN ALA Elektroniikka-asentaja, ICT-asentaja Dokumentin tiedot Dokumentin nimi Laatija Tila Tieto- ja tietoliikennetekniikan

Lisätiedot