Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset. Opinto-opas 2015 2016"

Transkriptio

1 Ammatilliset erityisopettajan- ja opinto-ohjaajankoulutukset Opinto-opas

2 2 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Julkaisija Hämeen ammattikorkeakoulu Ammatillinen opettajakorkeakoulu Visamäentie 35 A, PL HÄMEENLINNA Ulkoasu HAMK Viestintäpalvelut 2015 Taitto Graafinen Idea

3 3 Tervetuloa opiskelemaan HAMK Ammatilliseen opettajakorkeakouluun! Tämä opas on tarkoitettu käytännön avuksi ja laatulupaukseksi ammatilliseksi opettajaksi, opinto-ohjaajaksi ja erityisopettajaksi opiskelevalle. Kaikkien opintojen laskennallinen kesto on 60 opintopistettä, ja opinnot onnistuvat määräajassa työn ohessa opasta noudattaen, kun teet oman osuutesi. Opiskeluvaihtoehtoja on paljon. Opiskelijaryhmä on vuosittain saamamme palautteen perusteella meillä opiskeleville hyvin tärkeä. Se tukee, kannustaa, tarjoaa uusia näkökulmia ja kokemuksia. Opetussuunnitelmissa ja toteutussuunnitelmissa tuetaan ryhmien prosesseja. Opiskelijaryhmissä oppii paljon, kun eri alojen edustajat vertailevat kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Opinto-opas Opiskelussa on selvä yhteys tulevaan opettajan työhön. Opetussuunnitelma on osaamisperustainen. Osaamistavoitteet saavutettuasi osaat tulevan opettajan, opinto-ohjaajan ja erityisopettajan työsi riittävästi voidaksesi myös kehittää itseäsi ja alaasi uran varrella. Sen vuoksi opetusharjoittelu ja kehittämistehtävät ovat erityisen keskeiset opiskelun osat. Oppaassa opintoja kuvataan tavoitteina, käytännön järjestelyinä ja niiden vaatimana keskimääräisenä laskennallisena aikana. Yksilöllinen eteneminen riippuu aikaisemmasta osaamisesta ja omista tarpeista ja tilanteista. Kehitämme jatkuvasti uusia opintoväyliä, esimerkkeinä erikestoiset vaihtoehdot. Voit myös opiskella yhtä aikaa pedagogisia opintoja ja YAMK-tutkintoa, mikäli sinulla on molempien opiskeluoikeus. Tuemme henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman teossa. Tutkimme ja kehitämme toimintaamme ja teemme säännöllisesti laatutyötä. Opettajaopiskelijat osallistuvat laatutyöhön. Keräämme säännöllisesti palautetta kyselyin ja vuosittaisessa HAMKin johdon opiskelijakuulemisessa opiskelijoilta saatu palaute vaikuttaa toteutukseen. Opiskelijoiden valitsema edustaja osallistuu oppilaitoksen johtoryhmän ja opettajankoulutusneuvoston kokouksiin ja voi vaikuttaa sekä isoihin linjoihin että käytännön toimintaan. Opetussuunnitelmasta ja toteutussuunnitelmasta kootaan ja hyödynnetään palautetta myös kumppanioppilaitoksiltamme, jotta se vastaa työelämän nykyisiä ja tulevia tarpeita. Opettajankoulutuksen opetussuunnitelma sai erittäin hyvän palautteen ulkoisessa kansainvälisessä arvioinnissa vuonna 2012 ja sitä tutkittiin vuonna 2014 julkaistussa OPH:n opettajankoulutuksen tilannekatsauksessa. Opinnot on suunniteltu prosessiksi, jossa ymmärrys syvenee. Opit vaiheittain yhdessä toisten kanssa ymmärtämään ja käsitteellistämään ammatillista toimintaa ja ammatillisen opettajan käytännön opetustyötä. Ammatillinen opettaja on vuorovaikutuksen ja verkostojen ohjaaja ja oppimisyhteisöjen jäsen. Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja kohtaavat työssään muuttuvan työelämän ja tukevat nuoria ja aikuisia oman opinpolun ja uran rakentamisessa.

4 4 Odotukset voivat tuntua vaativilta. Koulutuksemme antavat laaja-alaisen pohjan ja käsitteellisiä välineitä hienovireiseen ja merkitykselliseen vuorovaikutusammattiin. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Menestystä ja motivaatiota opintoihin; olet tehnyt hyvän valinnan! Seija Mahlamäki-Kultanen johtaja

5 5 Sisällysluettelo Ammatillinen opettajakorkeakoulu Opettajakorkeakoulun toimintojen lähtökohdat Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus-, kehittämisja innovaatiotoiminta Täydennyskoulutus...13 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Ammatillinen erityisopetus muuttuvassa toimintaympäristössä Opiskelu ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen toteutussuunnitelma...41 Opinto-opas Ammatillinen opinto-ohjaajankoulutus Opinto-ohjauksen kehittyvät toimintaympäristöt Opinto-ohjaajankoulutuksen periaatteet ja käytännöt Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt opinnoittain Ammatillisen opinto-ohjaajankoulutuksen toteutussuunnitelma...73 Liitteet...81 Lukuvuosikaavio

6 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 6

7 Ammatillinen opettajakorkeakoulu 7

8 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu 8

9 9 1. Opettajakorkeakoulun toimintojen lähtökohdat Ammatillisen opettajakorkeakoulun perustehtävänä, missiona, on monipuolinen ja ennakoiva ammatillisen osaamisen kehittäminen ammattikasvatuksen laajalla kentällä. Vaikutamme kansainvälisesti, olemme mukana kansallisessa koulutuspolitiikassa, teemme yhteistyötä alueellisesti ja seudullisesti, toimimme kumppanuusyhteistyössä koulutuksen sidosryhmien kanssa ja koulutamme yksilöitä heidän henkilökohtaiset tarpeet huomioon ottaen. Toimintamuodot ovat koulutus, tutkimus- ja kehittämishankkeet, verkostotyö ja konsultaatio. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tehtävänä on rakentaa ammattikasvatuksen tietoperustaa tutkimalla ja julkaisemalla aktiivisesti. Opinto-opas Arvot, tieto- ja oppimiskäsitys ja koko toiminta perustuvat humanistiseen ihmiskäsitykseen sekä ihmiseen aktiivisena tiedon käsittelijänä ja oppijana. Haluamme vahvistaa suomalaisen työn, ammattien, yrittäjyyden ja ammatillisen koulutuksen kehitystä kohti monikulttuurista ja kilpailukykyistä Suomea tavoitteena maailman osaavin kansa Oppimiskäsitys huomioi eri tieteen- ja ammattialojen tietoperustan, kulttuurin ja orientaatiot sekä niiden pohjalta oppimisen, ohjauksen ja opettamisen. Periaatteita ovat ammatillisuus, eettisyys, aktiivisuus, osallistuvuus, sosiaalisuus, yksilöllisyys ja yhteisöllisyys sekä vastuullisuus. Oppimisessa rohkaistaan etsivään, uteliaaseen, kehittävään ja kokeilevaan työotteeseen vaihtelevissa työ-, oppimis- ja opettamiskonteksteissa. Opettajankoulutus perustuu yhteistoiminnallisuuteen ja sosiaaliseen vuorovaikutukseen, koska opettajan asiantuntijuus on yhä enemmän opettajayhteisön kollektiivista osaamista. Tämä näkyy opettajankoulutuksessa aktiivisuutena, kannustavana ilmapiirinä, avoimuutena, innostavuutena sekä kollegan tukemisena ja hänestä välittämisenä niin opettajaopiskelijoiden oppimisprosesseissa kuin henkilöstön työntekoprosesseissa. Työn ja vuorovaikutuksen vahva digitalisaatio otetaan huomioon monin tavoin. Laatutyö ja palautteen anto omista kokemuksista on tärkeä keino varmistaa toimintakulttuurin lupausten ja todellisuuden yhtäpitävyys. Vaihtoehtoisuus, monipuolisuus, vaihtelevuus ja tarkoituksenmukaisuus opiskelutavoissa takaavat opiskelijalle laaja-alaisen ja omakohtaisesti koetun vahvan perusosaamisen opettajan ja ohjaajan työssä, jossa otetaan huomioon myös ammattialalle ominaiset työtavat. Oppiminen ja opiskelu opettajakorkeakoulussa HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu tarjoaa aikuisopiskelijalle runsaasti erilaisia vaihtoehtoja suorittaa opintoja. Vaihtoehtoja on sisällöllisessä suuntautumisessa, opintojen toteutuspaikassa ja -ajassa.

10 10 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Lukuvuonna alkavat ammatilliset opettajankoulutusohjelmat ovat seuraavat: Monimuotoinen opiskelu 10 kuukaudessa Hämeenlinnassa Monimuotoinen opiskelu 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa Monimuotoinen opiskelu 15 kuukaudessa Espoon alueryhmässä Monimuotoinen opiskelu 15 kuukaudessa Lahden alueryhmässä Monimuotoinen opiskelu 15 kuukaudessa Turun alueryhmässä Tekniikan alojen opetukseen suuntautuva opettajankoulutus 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa Monikulttuurisuuteen suuntautuva opettajankoulutus 13 kuukaudessa Vantaan alueryhmässä International Professional Teacher Education programme 13 months in Hämeenlinna Verkko-opiskelu 10 kuukaudessa Verkko-opiskelu 16 kuukaudessa Erityisopettajankoulutus 13 kuukaudessa tai 19 kuukaudessa Hämeenlinnassa Opinto-ohjaajankoulutus 13 kuukaudessa Hämeenlinnassa tai pääkaupunkiseudulla Kaikki ammatillisen opettajankoulutuksen monimuotoiset ohjelmat sisältävät lähipäivien lisäksi Moodle-oppimisympäristössä tapahtuvaa yksilöllisten ja pienryhmäkohtaisten oppimistehtävien tekemistä ja niiden ohjausta. Opiskelijan kokonaistyöaika on tuntia. Opiskelijan kokonaistyömäärä muodostuu lähipäivien ja etäjaksojen tuntimäärien pohjalta. Ammatillisen opettajankoulutuksen verkkototeutuksessa kaikki opinnot suoritetaan verkkoympäristössä pedagogisesti perustellun ja opiskelijan oppimista tukevan oppimisprosessin mukaisesti. Opinnot käynnistyvät kuitenkin yhteisillä lähipäivillä ja päättyvät yhteiseen valmistumisjuhlaan ja todistusten jakoon. Ammatillisen erityisopettajan- ja ammatillisen opinto-ohjaajankoulutusohjelmat toteutetaan monimuotoisesti, ja opintojen toteuttamiseen kuuluu myös verkkoympäristössä toimimista. Molemmissa koulutusohjelmissa opiskelijan työmäärä on 1600 tuntia. Opettajakorkeakoulun verkkosivuja, opiskelijasivuja, Moodle-oppimisympäristöä ja sähköpostia käytetään opiskelijoiden opintoihin liittyvässä tiedottamisessa, opintojen ja oppimisen ohjauksessa. Lisäksi opiskelijat oppivat käyttämään tietotyökaluja myös oman henkilökohtaisen kehittymissuunnitelman laadinnassa. Ammatillisen opettajakorkeakoulun koulutusohjelmien opinnot eivät sisällä lukukausimaksuja. Sen sijaan peritään verkko- ja materiaalimaksu, joka kattaa opiskelun aikana käytetyt nettiyhteydet, tulostamisen, tietotekniikka- ja monistamopalvelut sekä jaettavan materiaalin. Maksulla myös kehitetään ja ylläpidetään erityisesti verkkoalustaa ja -toimintoja. Verkko- ja materiaalimaksu on ammatillisen opettajakorkeakoulun opiskelijoille 110.

11 11 2. Ammatillisen opettajakorkeakoulun tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminta (TKI) on noussut tärkeäksi osaksi ammattikorkeakoulujen toimintaa. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu toimii koulutuksen aluevaikuttavuuden kehittäjänä koko Suomessa ja myös kansainvälisissä ympäristöissä. Tutkimus-, kehittämis- ja innovaatiotoiminnan tavoitteena on ammatillisen osaamisen ja opettajuuden sekä koulutusorganisaatioiden kehittäminen tulevaisuuslähtöisesti yhteistyössä niin kansallisten kuin kansainvälisten kumppaneiden kanssa. Opinto-opas Tutkimus- ja kehittämistoiminnan laajuudella mitattuna HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallista ammatillisten opettajakorkeakoulujen kärkeä. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa valtaosa opetushenkilöstöstä osallistuu johonkin TKI-hankkeeseen. Tutkimus- ja kehittämistoiminta on tärkeä keino kehittää ammatillista opettajankoulutusta yhdessä sidosryhmien kanssa ja samalla henkilöstöllä on mahdollisuus yksilötasolla kehittää omaa osaamistaan. Tutkimus- ja kehittämistoiminnassa merkittävimpiä asiakkaita ovat koulutuskuntayhtymät, ammatilliset oppilaitokset, aikuiskoulutuskeskukset ja ammattikorkeakoulut. Toiminta tuottaa uutta tietoa ja uusia innovaatioita sovellettavaksi ammatillisen koulutuksen käytännön toimintatapoihin ja yhteisöihin sekä opettajille että opiskelijoille. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö HAMKissa toimii tutkimusyksikköjä TKI-toiminnan aluevaikuttavuuden, kansainvälistymisen ja tutkimuksellisten hankkeiden lisäämiseksi. Nämä neljä yksikköä rakentuvat ammattikorkeakoulun kärkiosaamisen ympärille. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikkö on yksi näistä. Se sijoittuu Ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteyteen ja hakee synergiaa ylempien ammattikorkeakoulututkintojen osaamisen johtamisen teemoista. Toiminta käynnistyi osin jo vuoden 2014 aikana ja on täydessä vauhdissa vuoden 2015 alusta lähtien. Alueen, kansallisen ja eurooppalaisen kilpailukyvyn turvaamiseksi ja maailman parhaan työelämän luomiseksi tarvitaan ammatillista huippuosaamista. Ammatillisen osaamisen tutkimusyksikössä huippuosaaminen on yksi kärkiteema ja se ymmärretään laajasti yksilöiden, tiimien ja työyhteisöjen oppimisen kehittämisenä ja osaamisen johtamisena. Tavoitteena on löytää kullekin yksilölle ja yhteisölle vahvuuksien mukaiset mahdollisuudet kehittyä huippuunsa. Tehtävänä on tuottaa tutkimus-, kehittämis-, arviointi- ja ennakointihankkeita kansallisessa ja kansainvälisessä verkostossa muiden korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten sekä ammatillisen koulutuksen ja työelämän organisaatioiden kanssa.

12 12 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tutkimusyksikön kärkiteemat ovat: 1. Ammatillinen huippuosaaminen 2. Globaali tulevaisuuden osaaminen 3. Työssä oppiminen 4. Osaamisen johtaminen 5. Uudet oppimisratkaisut ja digiosaaminen 6. Ohjaus- ja erityisopetusosaaminen TKI:n toimintamuotoja ovat uudet oppimisympäristöhankkeet, kehittämishankkeet, konsultointi- ja asiantuntijapalvelut, arviointi- ja tutkimushankkeet sekä opettajankoulutuksen kehittämishankkeet. Tulevien vuosien päämääränä on tutkimuksellisten hankkeiden osuuden kasvattaminen. Samoin suorassa yritysverkostossa toteutettavia hankkeita pyritään kasvattamaan myös Ammatillisen huippuosaamisen tutkimusyksikössä. Opettajaksi opiskelevien näkökulmasta TKI-toiminta mm. tuottaa opiskelijoille ajankohtaista osaamista ja tietoa mahdollistaa osallistumisen kehittämistyöhön opettajankoulutuksen kehittämishankkeissa tarjoaa aihioita erilaisiin kehittämistöihin, oppimisympäristöjä ja mahdollisesti opetusharjoitteluympäristöjä eri TKI-hankkeissa sekä osallistua julkaisutoimintaan mahdollistaa kehittämistyön tekemisen oman oppilaitoksen ja ammatillisen opettajakorkeakoulun yhteisissä hankkeissa opetushenkilöstön ajantasainen oppiminen. Kansainvälisyys ja koulutusvienti Ammatillinen opettajakorkeakoulu on mukana useassa kansainvälisessä hankkeessa, joista kolme on ulkoasiainministeriön rahoittamia kehitysyhteistyöhankkeita yhdessä paikallisten korkeakoulujen kanssa (Nepal, Vietnam ja Etelä-Sudan). Loput ovat Leonardo da Vinci -ohjelman hankkeita, joissa kehitetään eurooppalaisessa yhteistyössä mm. verkko-opiskelua, yrittäjyyskasvatusta ja yksilöllisiä opintopolkuja. Osaamisen viennissä on otettu merkittäviä askeleita. HAMKissa koulutettiin vuoden 2014 aikana muun muassa brasilialaisia, kazakstanilaisia ja kiinalaisia opettajia sekä oppilaitosten henkilökuntaa. Vuonna 2015 volyymi ja kohdeorganisaatiot laajenevat edelleen, mm. thaimaalaisille ollaan järjestämässä koulutuksia. Samoin suomalaiset kouluttajat kouluttavat kyseisissä kohdemaissa. Lukuvuoden aikana suomalaisilla opiskelijoilla on siis mahdollisesti joitakin yhteisiä tilanteita myös näiden ulkomailta tulevien ryhmien kanssa. Osaamisen vienti on myös yksi tutkimuksen ja kehittämisen kohde. Globaali tulevaisuuden osaaminen -ryhmä tutkii osaamisen vientiä yhdessä osallistujien ja/ tai heidän taustaorganisaatioidensa kanssa.

13 13 3. Täydennyskoulutus Opettajien ja oppilaitosjohdon osaamisen tulee olla ajantasaista ja sitä tulee päivittää koko työuran ajan. Työelämän tarpeet muuttuvat jatkuvasti, koulutuksen järjestäjille asetetaan uusia vaatimuksia, pedagogiset mallit kehittyvät ja omissa työtehtävissä saattaa tulla muutoksia. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu kehittää oppilaitosten yhteisöllistä osaamista, opettajien pedagogisia taitoja ja esimiestehtävissä toimivien johtamisvalmiuksia. Yhä useammin näille taidoille on kysyntää myös yrityksissä ja muissa organisaatioissa. Toimimme aktiivisena kehittämiskumppanina ja rakennamme pitkäkestoisia asiakkuuksia, jolloin täydennyskoulutuksia voidaan suunnitella tulevaa ennakoiden. Täydennyskoulutusta toteutetaan tilauskoulutuksena, julkisella rahoituksella tai osallistujan itsensä maksamana. Opinto-opas Tarjoamme konkreettista ja monipuolista tukea oppilaitoksen ja opettajan työn tueksi räätälöityjä ratkaisuja osaamisen kehittämiseen: -- tietoiskut ja asiantuntijaluennot esim. VESO-koulutuksina -- teemaseminaarit -- kehittämiskoulutukset -- osaamiskartoitukset -- mentoroinnit erilaisia rahoitusratkaisuja kehittämiseen (mm. Opetushallitus) koeteltua ja ajantasaista asiantuntijuutta ammatillisen koulutuksen, erityisopetuksen ja opinto-ohjauksen kentillä pitkäjänteistä yhteistyötä henkilöstön kehittämiseksi.

14 14 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu

15 15 Ammatillinen erityisopettajankoulutus Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus

16 16

17 17 1. Ammatillinen erityisopetus muuttuvassa toimintaympäristössä Ammatillisen koulutuksen tavoitteena on luoda oppimisympäristöjä, joissa voidaan kehittää työelämän tarvitsemaa ammatillista osaamista ja edistää sekä tukea oppimisvalmiuksiltaan erilaisten oppijoiden oppimista. Tämän tavoitteen saavuttamisessa ammatillisella erityisopetuksella ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisellä on oma tärkeä tehtävänsä. Opetusministeriön Koulutus ja tutkimus kehittämissuunnitelman mukaan keskeisessä asemassa on keskeyttämisen vähentäminen, ammatillisen tutkintojärjestelmän kehittäminen ja ammatillisen koulutuksen laadunhallinnan vahvistaminen. Lisäksi kiinnitetään huomiota ammatillisen perus- ja lisäkoulutuksen kannustavuuteen ja ohjauksen yhtenäistämiseen sekä kansainvälisyyden edistämiseen. Tavoitteena on vahvistaa opiskelijoiden tarvitsemia opiskeluhuollon palveluja ja edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia. Ammatillisen erityisopetuksen kehittämistarpeet liittyvät koko koulutuspolitiikkaa ja koulutusta koskeviin haasteisiin. Ammatillisen koulutuksen ja työelämän yhä kiinteämpi yhteistyö kehittyy ja yhteistyössä pyritään luomaan uusia työvaltaisia toimintamuotoja ammatilliseen erityisopetukseen. Erityistä tukea tarvitsevat nuoret ja aikuiset työllistyvät koulutuksen päätyttyä muita opiskelijoita heikommin, joten työllistymisen edistyminen vaatii ammatilliselta erityisopetukselta uusia toimintatapoja ja toimintaverkostoja. Elinikäisen oppimisen periaatteen mukaisesti erityispedagogista osaamista tarvitaan ammatillisen peruskoulutuksen lisäksi aikuiskoulutuksessa ja ammattikorkeakouluissa. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Ammatilliset erityisopettajat voivat toimia ammatillisten erityisoppilaitosten, ammatillisten oppilaitosten, aikuisopistojen ja ammattikorkeakoulujen erityisopetus- ja asiantuntijatehtävissä. Ammattiin kouluttamisen lisäksi erityisopetuksessa painottuvat valmentavat koulutukset sekä opetukseen liittyvät kehittämis-, ohjaus- ja tukitehtävät. 2. Opiskelu ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa Ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa opiskelevat ovat jo suorittaneet ammatillisen opettajan pedagogisen koulutuksen sekä hankkineet kokemusta opettajan työstä. Koulutuksen lähtökohtana on oman opettajuuden ja oman työn kehittäminen erityispedagogiikan näkökulmasta. Koulutusohjelman laajuus on 60 opintopistettä. Opetussuunnitelma jakautuu osaamisalueisiin, jotka ovat oppimisen ohjausosaaminen, oppimisyhteisöosaaminen, toimintaympäristöosaaminen sekä kehittämisosaaminen. Lisäksi opintoihin kuuluvat erityispedagogiikan perusopinnot ja opetusharjoittelu. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen osaamiskuvio (kuvio 1) kuvaa, missä opintojaksoissa kyseistä osaamista opetetaan, opitaan ja arvioidaan. Kaikkien osaamisalueiden perustana on työelämälähtöisyys. Opintojen aikana

18 18 opiskelija laatii osaamisportfolion, joka sisältää kaikkien osaamisalueiden arviointia, oman työn ja kehittymisen dokumentointia ja reflektointia. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op Oppimisen haasteet 2 op Syrjäytyminen 2 op Tuen tarve 2 op Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Oppimisen ohjausosaaminen 14 op Erityisen tuen tarpeen huomioiminen 4 op Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 3 op Opiskelijan ohjaus 3 op Opetus- ja ohjausmenetelmät 4 op Oppimisyhteisöosaaminen 6 op Opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen 3 op Monialainen yhteistyö 3 op Toimintaympäristöosaaminen 8 op Ammatillinen erityisopetus ja yhteiskunta 3 op Työelämä- ja verkostoyhteistyö 5 op Opetusharjoittelu 6 op Opetusharjoittelu erityisopetuksessa 6 op Kehittämisosaaminen 14 op Erityisopettajan ammatillinen kasvu 4 op Oppilaitoksen pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen 6 op Valinnaiset opinnot 4 op Osaamisportfolio Kuvio 1. Osaamisalueet ja opintojaksot Monimuotokoulutus Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa toteutettava erityisopettajien monimuotokoulutus on oman työn ohella tapahtuvaa opiskelua (1 600 tuntia). Opiskelu tapahtuu monimuotoisesti joko 13 tai 19 kuukaudessa. Kolmentoista kuukauden

19 19 opiskeluryhmään osallistuminen edellyttää, että erityispedagogiikan perusopinnot on suoritettu ennen opiskelun alkua. Monimuotokoulutuksessa yhdistyvät ryhmässä tapahtuva työpajatoiminta, alueryhmä- ja opintopiiritoiminta, oppisopimustyyppinen oppilaitoksissa opiskelu, verkko-opiskelu, oppimistehtävät ja oman työn kehittäminen. Työpajoihin ja opintopiiritoimintaan kuuluu läsnäolovelvoite. Opiskelijan on hyvä huomata opiskelunsa suunnittelussa, että opiskelu muodostuu työpajoista ja etäpajoista. On tärkeää, että opiskelija varaa itselleen riittävästi aikaa opiskeluun. Ohjausmuotoina erityisopettajankoulutuksessa ovat opettajakorkeakoulun vastuukouluttajan ja harjoitteluoppilaitoksen ohjaavan opettajan ohjaus sekä opintopiiritoiminta. Opintopiirien tehtävät ja merkitys korostuvat erityisesti etäpajojen aikana, jolloin opintopiiri tekee sille määrättyjä tehtäviä joko itsenäisesti tai kouluttajien ohjauksessa sekä tukee jäseniensä opintojen etenemistä tavoitteiden suuntaisesti. Oppiminen ja opiskelu verkossa Ammatillisen koulutuksen kaikilla asteilla käytetään tieto- ja viestintätekniikkaa opiskelussa, oppimisessa, opettamisessa ja ohjauksessa. Verkkotyöskentely ammatillisessa erityisopettajankoulutuksessa toteutetaan Moodle-oppimisympäristössä. Moodlea käytetään opetuksen ja tiedottamisen tukena sekä opintojaksojen tarkempien ohjeiden ja materiaalien jakamiseen ja tiedottamiseen. Opinnoissa tutustutaan mobiilioppimisen kautta langattoman teknologian avulla tapahtuvaan oppimiseen sekä sosiaalisen median mahdollisuuksiin oppimisen välineenä. BYOD (bring your own device / tuo omat laitteet) -periaatteen mukaisesti opiskelussa hyödynnetään opiskelijoiden omia viestintävälineitä ja mobiililaitteita. Opiskelijoilla on mahdollisuus saada teknistä tukea verkkoympäristössä toimimiseen HAMKin HelpDeskistä (https://helpdesk.hamk.fi). Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus HOPS ja henkilökohtainen ohjaus Erityisopettajankoulutuksessa korostuu erityisopettajaksi kasvun prosessinomaisuus. Oppimisprosessin jäsentäjänä ja kokoajana toimii opiskelijan laatima henkilökohtainen opiskelusuunnitelma (HOPS). Suunnitelmassa sovitetaan yhteen opiskelijan omat tavoitteet ja opetussuunnitelman tavoitteet sekä opiskelijan oppilaitoksen päämäärät. Suunnitelmassa määritellään tavoitteiden lisäksi oppimisprosessin käytännön toteutus ja oppimisen kriteerit. Henkilökohtainen opiskelusuunnitelma päivitetään säännöllisesti ja siinä kuvataan myös suunnitelmien toteutumista. Erityisopettajaopiskelija saa opintojensa aikana henkilökohtaista ohjausta opettajakorkeakoulun erityisopettajakouluttajilta ja opetusharjoittelupaikan ohjaavalta opettajalta. Henkilökohtainen ohjaus tarkoittaa kaikkia niitä käytännön toimia, joilla opiskelijan erityisopettajaksi kasvua tuetaan. Tällaisia toimintoja ovat keskustelut opiskelijan tavoitteista, valinnoista ja toiminnasta sekä palautteen anta-

20 20 minen, opiskelijan kuunteleminen ja kysymysten esittäminen. Henkilökohtaista ohjausta on mahdollista saada työpajojen yhteydessä ja sopimuksen mukaan. HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Yhteistyö työelämän, oppilaitosten ja ohjaavien opettajien kanssa Opiskelun tavoitteena on työelämän ja oppilaitoksen yhteistyön lisääminen erityisopiskelijan työllistymisen tukemiseksi. Toiminnassa keskeistä on oppilaitoksessa tapahtuva yhteistyö, jossa ovat osallisena oppilaitoksen johto, ohjaava opettaja, työelämän edustajat ja erityisopettajaopiskelija sekä erityisopettajakouluttajat. Jokainen opiskelija hankkii opiskelunsa ajaksi oppilaitoksesta itselleen ohjaavan opettajan. Ohjaava opettaja tukee erityisopettajaksi kehittymisen prosessia erityisesti oppilaitosharjoittelun sekä kehittämistyön aikana. Ohjaava opettaja ohjaa oppilaitosharjoittelun tavoitteiden asettamisessa, seuraa opetusta ja käy erityisopettajaopiskelijan kanssa arviointikeskustelun, jonka pohjalta hän laatii arvioinnin harjoittelusta ja kehittämistyön toteutumisesta. Ohjaavalla opettajalla tulee olla ammatillinen erityisopettajankoulutus. Arviointi Erityisopettajankoulutuksessa arvioinnin perustana ovat erityisopettajankoulutuksen opetussuunnitelma ja opiskelijan henkilökohtaiset tavoitteet. Arviointi perustuu tavoitteisiin ja on luonteeltaan ohjaavaa, kehittävää ja tulevaisuuteen suuntaavaa. Arvioijina toimivat erityisopettajaopiskelija itse, toiset opiskelijat, oman oppilaitoksen edustajat sekä ohjaava opettaja ja erityisopettajakouluttajat. Opintojaksojen arviointi perustuu osaamisperustaiseen opetussuunnitelmaan ja opintojaksojen arviointikohteisiin ja kriteereihin, toteutussuunnitelmassa määriteltyjen tehtävien hyväksyttyyn suorittamiseen sekä työpajatyöskentelyyn. Erityisopettajaopiskelija osoittaa osaamisensa osaamisportfoliossaan jokaisen osaamisalueen kehittymistuloksina: tuotoksina, pohdintoina, kehittämisprojekteina ja/tai oman työn muutoksina. Osaamisportfolio on keskeinen koko oppimisprosessia kokoava väline. Opintojaksot, niiden sisältämät tehtävät, kehittämistyö ja osaamisportfolio arvioidaan asteikolla hyväksytty/täydennettävä. Erityispedagogiikan perusopinnot suoritetaan Helsingin yliopiston vaatimusten mukaisesti ja ne arvioidaan asteikolla 5 0. Arviointi perustuu opintoihin kuuluvien esseiden tuottamiseen, opintoihin sisältyvien opintokäyntien toteuttamiseen ja niistä laadittujen raporttien tuottamiseen sekä verkkokeskusteluun osallistumiseen. Esseiden tulee olla annettuun aineistoon perustuvia, tieteellisen kirjoittamisen tuntomerkit täyttäviä ja omaan kokemusmaailmaan liitettyjä tieteellisiä kirjoituksia. Opintokäyntien arvioinnin perustana on opintokäyntien toteuttaminen, tieteellisen kirjoittamisen periaatteita noudattavat raportit, joissa teoriataustana on

21 21 käytetty annettua kirjallisuutta. Verkkokeskustelun arviointi perustuu verkkokeskusteluun osallistumiseen, vuorovaikutuksen intensiteettiin ja laatuun sekä annetun kirjallisuuden käyttöön keskustelujen teoreettisena taustana. Aiemmin tai opintojen aikana muualla hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opinnoista voi osaamisen tunnustamista hakea joko opintojen hyväksilukemisen (= korvaaminen) tai osaamisen näytön kautta, joka perustuu näyttöpohjaiseen arviointiin. Opintojen hyväksilukemisella tarkoitetaan sitä, että muualla suoritetuilla opinnoilla korvataan erityisopettajankoulutuksen opintoja virallisiin dokumentteihin perustuen. Opintojen hyväksilukemisen edellytyksenä on, että aiemmat opinnot vastaavat tavoitteiltaan ja sisällöiltään ammatillisen erityisopettajankoulutusohjelman voimassa olevaa opetussuunnitelmaa ja opinnot on tehty viimeisen viiden vuoden sisällä. Hyväksilukua haetaan kirjallisesti erillisellä lomakkeella. Opinnoista voi hakea myös osaamisen näyttöjä. Tällä tarkoitetaan muulla tavoin aikaisemmin hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista eli pääsääntöisesti työkokemuksen kautta kertyneen osaamisen tunnustamista. Osaamista ei voida arvioida pelkän työtodistuksen kautta, vaan arviointi tapahtuu laatujärjestelmän mukaisen osaamisen tunnustamisprosessin kautta. Opetusharjoitteluista ei myönnetä osaamisen tunnustamista. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Ennen erityisopettajaopintojen alkua suoritetuista, esim. erityispedagogiikan perusopinnoista, hyväksilukua haetaan opintojen alkuvaiheessa. Erityispedagogiikan osalta hyväksiluetaan alle kymmenen vuotta sitten suoritetut opinnot. Yli kymmenen vuotta vanhojen opintojen osalta tulee opiskelijan osoittaa osaamisensa erillisen tehtävän avulla. Opintojen aikana haettava hyväksiluku muualla suoritettavista opinnoista tulee myös hyväksyttää etukäteen.

22 22 Osaamisalueiden tavoitteet HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Oppimisen ohjausosaaminen Erityisopettajaopiskelija tunnistaa työnsä taustalla olevat arvot ja eettiset periaatteet ja osoittaa niihin sitoutumisen oppimistehtävissään osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia oman ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina ja perusteluina osaa suunnitella ja toteuttaa oman alansa erityisopetusta erilaisilla opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmillä yksilöllisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Oppimisyhteisöosaaminen Erityisopettajaopiskelija ymmärtää vastuunsa ja mahdollisuutensa sekä konsultoivan roolinsa ammatillisena erityisopettajana ja eri ryhmien jäsenenä osaa tunnistaa oman erityispedagogisen osaamisensa ja hyödyntää sitä ammatillisen koulutuksen ja työelämän tavoitteiden mukaisesti osaa edistää oppimista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia työ- ja oppimisyhteisöissään. Toimintaympäristöosaaminen Erityisopettajaopiskelija osaa soveltaa työtään määrittäviä lainsäädännöllisiä, koulutuspoliittisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia kansallisesti ja kansainvälisesti osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä alueen työelämän kehittämisessä ymmärtää ammatillisen erityisopetuksen hallintoa, taloutta sekä johtamista ja osaa soveltaa työssään erityisopetusta ohjaavia suunnitelmia ja asiakirjoja. Kehittämisosaaminen Erityisopettajaopiskelija osaa arvioida omaa osaamistaan ja määritellä kehittämistarpeitaan kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen verkostoissaan osaa kehittää ammatillista erityisopetusta ja omaa asiantuntijuuttaan tavoitteellisesti osaa hyödyntää oman alansa ja erityispedagogiikan kehittämistyötä ja tutkimuksia ennakoidessaan tulevaisuuden näkymiä ja uudistamistarpeita.

23 23 Ammatillinen erityisopettajankoulutus jakaantuu seuraaviin opintoihin: Tunnus Opinnot Laajuus E Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op E Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op E Oppimisen haasteet 2 op E Syrjäytyminen 2 op E Tuen tarve 2 op E Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op E Ammattipedagogiset opinnot 28 op E Erityisen tuen tarpeen huomioiminen 4 op E Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 3 op E Opiskelijan ohjaus 3 op E Opetus- ja ohjausmenetelmät 4 op E Opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen 3 op E Monialainen yhteistyö 3 op E Ammatillinen erityisopetus ja yhteiskunta 3 op E Työelämä- ja verkostoyhteistyö 5 op E Kehittämistyö 14 op E Erityisopettajan ammatillinen kasvu 4 op E Oppilaitoksen pedagoginen ja toiminnallinen kehittäminen 6 op E Valinnaiset opinnot 4 op E Opetusharjoittelu 6 op E Opetusharjoittelu erityisopetuksessa 6 op op = opintopiste YHTEENSÄ 60 op Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus

24 24 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen tavoitteet ja keskeiset sisällöt HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Erityispedagogiikan perusopinnot 12 op Erityispedagogiikan peruskurssi 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija saa yleiskäsityksen erityispedagogiikasta tieteenalana ja käytännön toimintana. Hän tuntee tieteenalan määritelmän, sovellusalueet, alaan liittyvän lainsäädännön ja tieteenalan historiallisen kehityksen. Hän tutustuu käytännössä opetukseen, opetussuunnitelmiin ja kuntoutukseen erilaisissa yhteyksissä. Opiskelija osaa paikantaa itsensä erityisopetuksen kentässä. Hän osaa käyttää erityispedagogiikan yhteistä ammattikieltä ja käsitteistöä. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Tuntee opetussuunnitelman, opetussuunnitelmatyön ja niiden kytkennän työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Esseen kirjoittaminen Tutustuminen vierailukäyntien kautta peruskoulun erityisopetuksen opetukseen, opetussuunnitelmiin ja vapaavalintaiseen kuntoutuksen sekä erityiskasvatuksen kohteeseen, joka ei kuitenkaan ole ammatillinen oppilaitos Raportti vierailukäynneistä Kirjallisuus: Jahnukainen, M. (toim.) Lasten erityishuolto ja -opetus Suomessa. Tampere: Vastapaino. Moberg, S., Hautamäki, J., Kivirauma, J., Lahtinen, U., Savolainen, H. & Vehmas, S Erityispedagogiikan perusteet. Helsinki: WSOY. Oheiskirjallisuus: Kokkonen, T. (toim.) Sosiaali- ja terveydenhuoltolainsäädäntö Helsinki: Talentum. Suomen Laki. Viitattu Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0.

25 25 Oppimisen haasteet 2 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija perehtyy lasten ja nuorten erityiskasvatukseen. Hän tuntee yleisopetuksen periaatteita ja käytäntöjä. Hän tutustuu lukemisen ja kirjoittamisen oppimisvaikeuksiin sekä kommunikoinnin haasteisiin ja niihin kohdistuviin interventioihin. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Tuntee opetussuunnitelman, opetussuunnitelmatyön ja niiden kytkennän työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Esseen kirjoittaminen Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Kirjallisuus: Opetusministeriö Erityisopetuksen strategia. Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2007:47. Viitattu tr47.pdf?lang=fi Saloviita, T. (toim.) Meidän koulu. Keinoja työrauhan ja hyvän ilmapiirin saavuttamiseen. Jyväskylä: PS-kustannus. Oheiskirjallisuus: Launonen, K Vuorovaikutus kehitys, riskit ja tukeminen kuntoutuksen keinoin. Helsinki: Kehitysvammaliitto. Takala, M. & Lehtomäki, E. (toim.) Kieli, kuulo ja oppiminen kuurojen ja huonokuuloisten lasten opetus. Helsinki: Finn Lectura. Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0.

26 26 Syrjäytyminen 2 op HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tavoite: Erityisopettajaopiskelija perehtyy erityispedagogiikan ja kuntoutuksen yhteiseen ainekseen, vammaisuuden erilaisiin malleihin ja erityispedagogiikkaan tukitoimena, joka pyrkii vaikuttamaan yhteiskunnallisen osallistumisen toteuttamiseen ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Tuntee opetussuunnitelman, opetussuunnitelmatyön ja niiden kytkennän työelämän ja yhteiskunnan muutoksiin Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä kansainvälisessä työ- ja toimintaympäristössä. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Esseen kirjoittaminen Kirjallisuus: Haapasalo, J Kriminaalipsykologia. Jyväskylä: PS-kustannus. Oheiskirjallisuus: Moilanen, I., Räsänen, E., Tamminen, T., Almqvist, F., Piha, J. & Kumpulainen, K. (toim.) 2004 (tai uudempi). Lasten- ja nuorisopsykiatria. Luvut I ja III, sivut ja Helsinki: Duodecim. Salmivalli, C (2. painos). Koulukiusaamiseen puuttuminen. Jyväskylä: PSkustannus. Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0. Tuen tarve 2 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija perehtyy erityiskasvatukseen yleisesti ja saa käsityksen erilaisista kasvua ja kehitystä haittaavista tekijöistä. Hän tutustuu varhaisen puuttumisen periaatteisiin ja funktionaalis-ekologiseen työskentelytapaan. Arviointikohteet ja -kriteerit: Kykenee yhdessä oppimiseen ja opitun jakamiseen erilaisissa asiantuntijayhteisöissä Osaa kehittää kokonaisvaltaisesti viestintä- ja vuorovaikutustaitojaan

27 27 Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita Osaa toimia ammatillisen erityisopetuksen työssään ammatillista erityisopetusta ohjaavan säädöspohjan mukaisesti. Opiskelu: Verkko-opiskelu Tehtävät: Kirjallisuuteen perehtyminen Ohjattu verkkokeskustelu Kirjallisuus: Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Korkeamäki, J Aikuisten oppimisvaikeudet: näkökulmia selviytymiseen. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Lindh, R. & Sinkkonen, H-M Koulusta selviytyminen: opettajan ja oppilaan yhteinen haaste. Helsinki: Palmenia Helsinki University Press. Määttä, P. & Rantala, A Tavallisen erityinen lapsi. Yhdessä tekemisen toimintamalleja. Jyväskylä: PS-kustannus. Takala, M Erityispedagogiikka ja kouluikä. Helsinki: Palmenia, Gaudeamus. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0. Kasvatustieteellisen tutkimuksen perusteet 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija ymmärtää tieteellisen tiedon merkityksen ja kasvatustieteellisen tutkimuksen tieteenfilosofisia perusteita. Hän ymmärtää tutkimuksellisuuden ja tieteellisen tutkimuksen perusteet oman työnsä kehittämisessä. Hän tuntee ja osaa käyttää kasvatustieteellisen tutkimuksen peruskäsitteitä ammatillisen erityisopetuksen näkökulmaan sovellettuna. Arviointikohteet ja -kriteerit: Osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia ja ammatillisen erityisopetuksen tutkimuksia oman pedagogisen ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina sekä perusteluina Osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä Osaa hankkia ja käsitellä erityispedagogista uusinta tutkimustietoa sekä arvioida sitä kriittisesti. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely

28 28 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tehtävät: Kirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtyminen Tutkimusreferaatti Tentti Kirjallisuus: Metsämuuronen, J Pienten aineistojen analyysi parametrittomien menetelmien perusteet ihmistieteissä. Helsinki: International Methelp. Hirsjärvi, S. & Hurme, H Tutkimushaastattelu: teemahaastattelun teoria ja käytäntö. Helsinki: Gaudeamus Helsinki University Press. Arviointi: Arviointi asteikolla 5 0. Ammattipedagogiset opinnot 28 op Oppimisen ohjausosaamisen tavoitteet Erityisopettajaopiskelija tunnistaa työnsä taustalla olevat arvot ja eettiset periaatteet ja osoittaa niihin sitoutumisen oppimistehtävissään osaa käyttää erityispedagogiikan teoreettisia lähtökohtia oman ajattelunsa ja työnsä lähtökohtina ja perusteluina osaa suunnitella ja toteuttaa oman alansa erityisopetusta erilaisilla opetus-, ohjaus- ja arviointimenetelmillä yksilöllisesti erilaisissa oppimisympäristöissä. Erityisen tuen tarpeen huomioiminen 4 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa tunnistaa opiskelijoiden vahvuudet sekä erityisen tuen tarpeet hyvän elämän ja opintojen edistämisen kannalta. Hän osaa käyttää ja kehittää tarpeen mukaisia tukitoimia erilaisissa toimintaympäristöissä yhdessä monialaisten toimijoiden kanssa. Teemat ja arviointikohteet: Opiskelijan vahvuudet ja tuen tarpeet Oppimisvaikeudet ja oppimiseen vaikuttavat muut tekijät Lahjakkuuden tunnistaminen ja tukeminen Pedagoginen tuki ja ohjaus Arviointikriteerit: Osaa tunnistaa yksilöllisen oppimisen tarpeita Osaa suunnitella ja toteuttaa opiskelijan tuen ja ohjauksen Osaa arvioida tukitoimien toimivuutta

29 29 Osaa edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista Osaa käyttää ja kehittää oman alansa erityisopetukseen soveltuvia opetus- ja ohjausmenetelmiä. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Case-tehtävä omien opiskelijoiden tuen tarpeen huomioimisesta sekä tuen ja ohjauksen järjestämisestä Kirjallisuuteen perehtyminen Kirjallisuus: Aro, T., Siiskonen, T. & Ahonen, T. (toim.) Ymmärsinkö oikein? Kielelliset vaikeudet nuoruusiässä. Jyväskylä: PS-kustannus. Arvonen, A., Katva, L. & Nurminen, A Maahanmuuttajien oppimisvaikeuksien tunnistaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. Hietaharju, P. & Nuuttila, M Käytännön mielenterveystyö. Helsinki: Tammi. Kaski, M., Manninen, A., Mölsä, P. & Pihko, H (tai uudempi). Kehitysvammaisuus. Helsinki: WSOY. Korkeamäki, J Aikuisten oppimisvaikeudet. Näkökulmia selviytymiseen. Kuntoutussäätiön tutkimuksia 83. Helsinki: Kuntoutussäätiö. Lyytinen, H., Ahonen, T., Korhonen, T., Korkman, M. & Riita, T (tai uudempi). Oppimisvaikeudet Neuropsykologinen näkökulma. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Michelsson, K., Miettinen, K., Saresma, U. & Virtanen, P AD/HD nuorilla ja aikuisilla. Jyväskylä: PS-kustannus. Närhi, V., Seppälä, H. & Kuikka, P. (toim.) Laaja-alaiset oppimisvaikeudet. Jyväskylä: Niilo Mäki instituutti. Räsänen, P., Kupari, P., Ahonen, T. & Malinen, P. (toim.) Matematiikka Näkökulmia opettamiseen ja oppimiseen. Jyväskylä: Niilo Mäki Instituutti. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Henkilökohtaiset opiskelusuunnitelmat 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija tuntee HOPS- ja HOJKS-prosessien lainsäädännöllisen taustan ja tutkinnon perusteiden määräykset. Hän tuntee henkilökohtaistamisprosessien tavoitteet, sisällöt ja käytännöt. Hän pystyy toteuttamaan, arvioimaan ja kehittämään oman oppilaitoksensa henkilökohtaistamisprosesseja. Lisäksi hän osaa toimia monialaisissa verkostoissa opiskelijan opintojen edistämiseksi. Teemat ja arviointikohteet: HOPS- ja HOJKS-prosessit Yksilöllisten tarpeiden tunnistaminen Yksilölliset opintopolut Yksilöllistäminen, mukauttaminen ja henkilökohtaistaminen

30 30 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Arviointikriteerit: Osaa soveltaa henkilökohtaistamista ammatillisessa koulutuksessa Osaa edistää yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista Kykenee luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon henkilökohtaistamisprosessissa Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita Osaa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ottaa huomioon yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmat sekä tehdä ratkaisuja niiden perusteella. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: HOJKS-prosessiin tutustuminen HOJKSin laadinta case-opiskelijalle Osallistuminen erityisen tuen tarpeen tunnistamiseen ja tukitoimien suunnitteluun Kirjallisuus: Daavittila, O., Keijonen, M., Laine, M., Metsola, L. & Mikkola, T Valmis näyttöön. Opas erityistä tukea tarvitsevan opiskelijan ohjaamiseksi ammattiosaamisen näytöissä. Keskuspuiston ammattiopisto. Loimaa: Priimus Paino Oy. Opetushallitus Näkökulmia henkilökohtaistamiseen. Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä. Oppaat ja käsikirjat 2014:7. Opetushallitus Näyttötutkinto-opas. Näyttötutkinnon järjestäjien ja tutkintotoimikuntien käyttöön. Oppaat ja käsikirjat 2012:11. Helsinki: Opetushallitus. Oheiskirjallisuus: Jauhola, L. & Miettinen, K Selvitys ammatillisesta erityisopetuksesta. Opiskelijoille suunnattujen tukitoimien sekä erityisopetuksen toteuttaminen yleisissä ammatillisissa oppilaitoksissa. Raportit ja selvitykset 2012:7. Opetushallitus. Vaasa: Oy Fram Ab. Opiskelijan ohjaus 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa arvioida opiskelijoidensa yksilöllisiä ohjaustarpeita. Hän osaa ohjata opiskelijaa opintopolullaan yhteistyössä oppilaitoksen muun henkilökunnan kanssa. Hän toteuttaa ohjausta tutkinnon perusteiden, opetussuunnitelman ja muiden työtä ohjaavien normien mukaisesti.

31 31 Teemat ja arviointikohteet: Henkilökohtaisten ohjaustarpeiden kartoittaminen ja ohjauskeskustelu Yksilölliset opintopolut ja uraohjaus Ryhmäyttäminen ja sitouttaminen Arviointikriteerit: Osaa arvioida opiskelijoiden yksilöllisiä ohjaustarpeita Osaa ohjata opiskelijaa hänen yksilöllisellä opintopolullaan Kykenee ohjauksessa luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksen tekoon Osaa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ottaa huomioon yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmat Osaa ohjata ammatti- ja aikuisopistojen sekä ammattikorkeakoulujen toimintaympäristöissä Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Ryhmäyttäminen ja sitouttaminen Opiskelijan yksilöllisen urapolun suunnittelu, seuraaminen ja arviointi Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Kirjallisuus: Onnismaa, J Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Helsinki: Gaudeamus. Oheiskirjallisuus: DeJong, P. & Insoo, K Ratkaisukeskeisen terapian oppikirja. Helsinki: Lyhytterapiainstituutti. Friman, H., Määttä S., Salmi, E Toimivia tapoja motivaation ylläpitoon. Niilo Mäki Instituutti. Hirvihuhta, H. & Litovaara, A (tai uudempi). Ratkaisun taito. Helsinki: Tammi. Oksanen, J Motivointi työvälineenä. Jyväskylä: PS-kustannus. Paalasmaa, J Aktivoi oppilaasi. Jyväskylä: PS-kustannus. Verkkomateriaali: Niemi, P Oppilaan ohjaus. Viitattu Opetushallitus Hyvän ohjauksen kriteerit. Hyvän ohjauksen kriteerit perusopetukseen, lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen. Opetushallituksen informaatioaineistot 2014:5. Viitattu

32 32 Opetus- ja ohjausmenetelmät 4 op HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa käyttää ja soveltaa erilaisia opetusmenetelmiä ja pedagogisia malleja eri oppimisympäristöissä. Hän osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida opetustaan tavoitteellisesti, luovasti ja yksilöllisesti. Teemat ja arviointikohteet: Opetusmenetelmät, pedagogiset mallit ja oppimisympäristöt Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen Tieto- ja viestintätekniikka (TVT) erityisopetuksessa Ammattitaitokilpailutoiminta Esteettömyys ja saavutettavuus Arviointikriteerit: Osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa pedagogista toimintaansa Osaa perustellusti valita, käyttää ja kehittää oman alansa erityisopetukseen soveltuvia opetus- ja ohjausmenetelmiä Osaa käyttää monipuolisesti ammatilliseen erityisopetukseen soveltuvia yksilön- ja ryhmänohjausmenetelmiä Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita Osaa ohjata ammatillisen peruskoulutuksen, ammatillisen aikuiskoulutuksen sekä ammattikorkeakoulutuksen oppimisympäristöissä ja osaa käyttää niitä Kykenee opetuksessaan luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Opetusmenetelmien jakaminen Monialainen yhteistyö lukemisen ja kirjoittamisen tukemisessa TVT-osaaminen Oman oppilaitoksen oppimisympäristöjen arviointi Kirjallisuus: Kirjallisuus ja materiaalit esitellään opintojaksolla.

33 33 Oppimisyhteisöosaamisen tavoitteet Erityisopettajaopiskelija ymmärtää vastuunsa ja mahdollisuutensa sekä konsultoivan roolinsa ammatillisena erityisopettajana eri ryhmien jäsenenä osaa tunnistaa oman erityispedagogisen osaamisensa ja hyödyntää sitä ammatillisen koulutuksen ja työelämän tavoitteiden mukaisesti osaa edistää oppimista, yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia työ- ja oppimisyhteisöissään. Opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen 3 op Opintojakso on yhteinen kaikille ammatillisen erityisopettajan- ja opintoohjaajankoulutuksen opiskelijoille. Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa toimia monialaisen opiskeluhuoltoryhmän tai opiskelijoiden hyvinvointityöryhmän jäsenenä ja tuoda oman erityisopetuksen asiantuntemuksensa opiskelijan tukemiseen. Hän tietää erilaisten elämänmuutostilanteiden vaikutuksen opiskeluun ja osaa tarvittaessa ohjata opiskelijoita kuntoutus-, sosiaali-, terveys- ja ammatinvalintapalveluihin. Hän osaa soveltaa opiskeluhuollon lainsäädäntöä omassa työssään. Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Teemat ja arviointikohteet: Opiskeluhuoltotyön lähtökohdat ja organisointi Opiskelijahyvinvointi Ohjauksen monialainen yhteistyö Työnohjaus Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävä: Etiikka-keskustelu Kirjallisuus: Vehkamäki, P. & Tamminen-Dahlman, A Julkisuus ja tietosuoja opetustoimessa: opas koulujen ja oppilaitosten käyttöön. Helsinki: Opetushallitus. Oheiskirjallisuus: Honkanen, E. & Suomala, A Oppilashuollon käsikirja. Helsinki: Tammi. Järvinen, P Yksityisyys. Turvaa digitaalinen kotirauhasi. Jyväskylä: WSOY Pro. Konttu, K., Komulainen, A., Makkonen, K. & Pynnönen, P. (toim.) Opiskeluterveys Helsinki: Duodecim.

34 34 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu Koskela, S MIE TEEN VAAN OMAN TYÖNI : Toimintatutkimus moniammatillisen yhteistyön ja ohjausosaamisen kehittämisestä. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 477. Palosaari, E Lupa särkyä: kriisistä elämään. Helsinki: Edita. Suomen Laki. Viitattu Monialainen yhteistyö 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija osaa toimia monialaisissa verkostoissa ja tehdä yhteistyötä kokonaiskuntoutukseen liittyvien toimijoiden kanssa. Hän osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana sekä omassa oppilaitoksessa että oppilaitoksen ulkopuolisissa verkostoissa. Teemat ja arviointikohteet: Erityisopettajan konsultoiva rooli Alueelliset yhteistyöverkostot Yhteistyön tapoja ja käytäntöjä Arviointikriteerit: Osaa toimia erityisopetuksen asiantuntijana Kykenee ohjauksessa luovaan ongelmanratkaisuun ja päätöksentekoon Osaa viestinnässä ja vuorovaikutuksessa ottaa huomioon yksilön, ryhmän ja yhteisön näkökulmat Osaa huomioida omassa toiminnassaan ammattieettisiä arvoja ja periaatteita. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Konsultoivana erityisopettajana toimiminen Kirjallisuus: Kontio, M Moniammatillinen yhteistyö -opas. Oulu: TUKEVA-hanke. Koskela, T Oppilashuoltotyö opettajuuden haasteena. Kasvatustieteen väitöskirja. Lapin yliopisto. Oheiskirjallisuus: Isoherranen, K Moniammatillinen yhteistyö. Porvoo; Helsinki: WSOY. Seikkula, J. & Arnkil, T.E Dialoginen verkostotyö. Helsinki: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos.

35 35 Toimintaympäristöosaamisen tavoitteet Erityisopettajaopiskelija osaa soveltaa työtään määrittäviä lainsäädännöllisiä, koulutuspoliittisia ja yhteiskunnallisia lähtökohtia kansallisesti ja kansainvälisesti osaa edistää koulutuksen, tutkimuksen ja työelämän kiinteää yhteistyötä alueen työelämän kehittämisessä ymmärtää ammatillisen erityisopetuksen hallintoa, taloutta sekä johtamista ja osaa soveltaa työssään erityisopetusta ohjaavia suunnitelmia ja asiakirjoja. Ammatillinen erityisopetus ja yhteiskunta 3 op Tavoite: Erityisopettajaopiskelija ymmärtää, miten yhteiskunnalliset linjaukset ja päämäärät vaikuttavat ammatilliseen koulutukseen. Hän osaa työssään toimia yksilöitä tukien yhteiskunnan päämäärien mukaisesti. Teemat ja arviointikohteet: Ammatillisen erityisopetuksen historia ja nykyisyys Ammatillista erityisopetusta koskeva lainsäädäntö ja hallinnollinen ohjaus Ammatillisen erityisopetuksen toteuttamismallit Tutkinnon perusteet erityisopetuksen lähtökohtana Opinto-opas Ammatillinen erityisopettajankoulutus Arviointikriteerit: Osaa käyttää ammatillisen erityisopetuksen lainsäädäntöä ja määräyksiä oman työnsä lähtökohtana Ymmärtää työssään erityisopetuksen merkityksen nuorten syrjäytymisen ehkäisyssä. Opiskelu: Työpajatyöskentely Etäpajatyöskentely Tehtävät: Tutustuminen oman oppilaitoksen erityisopetuksen suunnitelmaan Tutustuminen oman oppilaitoksen HOPS- ja HOJKS-prosesseihin Tutustuminen ammatillista erityisopetusta koskevaan lainsäädäntöön sekä koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelmaan Kirjallisuus: Opetus- ja kulttuuriministeriö Koulutus ja tutkimus vuosina Kehittämissuunnitelma. Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisuja 2012:1. Helsinki: Kopijyvä Oy.

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11

2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4. 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen opintokokonaisuudet 11 Sisällys 1. Ammatillinen erityisopettajankoulutus 60 op 2 Johdanto 2 2. Lähtökohtia ammatilliselle erityisopettajankoulutukselle 4 Ammatillisen erityisopettajan osaaminen 6 3. Ammatillisen erityisopettajankoulutuksen

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN ERITYISOPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 Sisällys Ammatillinen erityisopettajankoulutus 2013-2014... 2 Ammatillista erityisopettajankoulutusta

Lisätiedot

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015

HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 HAMK Ammatillinen opettajakorkeakoulu HAKIJAN OPAS 2015 Tervetuloa pätevöitymään HAMK ammatilliseen opettajakorkeakouluun HAMKin ammatillinen opettajakorkeakoulu on valtakunnallinen vaikuttaja osaamisen

Lisätiedot

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP)

AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) A m m a t i l l i n e n o p e t t a j a k o r k e a k o u l u AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2013-2014 SISÄLLYS Lukijalle... 3 Opettajan osaaminen opintojen tavoitteena...

Lisätiedot

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012

Ammatillinen opettajakorkeakoulu. AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 Ammatillinen opettajakorkeakoulu AMMATILLINEN OPETTAJANKOULUTUS (60 OP) Opiskelijan käsikirja 2011-2012 SISÄLLYSLUETTELO 1. KÄSIKIRJAN KÄYTTÄJÄLLE... 2 2. OPETTAJAN OSAAMINEN OPINTOJEN TAVOITTEENA... 3

Lisätiedot

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN

NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN NÄKÖKULMIA HENKILÖ KOHTAISTAMISEEN Onnistumisen edellytyksiä ja hyviä käytäntöjä Oppaat ja käsikirjat 2014:7 Opetushallitus ja tekijät Oppaat ja käsikirjat 2014:7 ISBN 978-952-13-5835-7 (nid.) ISBN 978-952-13-5836-4

Lisätiedot

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto

Helsingin kaupunki. Opetusvirasto Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLINEN KOULUTUS OPETUSSUUNNITELMAN YHTEINEN OSA Helsingin palvelualojen oppilaitos Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos Helsingin tekniikan alan oppilaitos

Lisätiedot

Opetussuunnitelman. yhteinen osa

Opetussuunnitelman. yhteinen osa Opetussuunnitelman yhteinen osa Keudan opetussuunnitelman yhteinen osa Sisällys 1. Johdanto...4 1.1 Keudan toiminta-ajatus, visio, arvot ja strategiat 1.2 Toimintaa ohjaavat periaatteet 1.3 Pedagoginen

Lisätiedot

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma

Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Tietojenkäsittelyn perustutkinto Informaatioteknologiapalvelujen ja markkinoinnin koulutusohjelma, datanomi Tietojenkäsittelyn perustutkinnon, datanomin opetussuunnitelma Informaatioteknologiapalvelujen

Lisätiedot

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma

Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Liiketalouden perustutkinnon, merkonomin opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja markkinoinnin koulutusohjelma Toimistopalvelun ja tietohallinnon koulutusohjelma Taloushallinnon koulutusohjelma Liiketalouden

Lisätiedot

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma

Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kauneudenhoitoalan perustutkinto Kosmetologin koulutusohjelma, kosmetologi Kauneudenhoitoalan perustutkinnon, kosmetologin opetussuunnitelma Kosmetologin koulutusohjelma Kauneudenhoitoalan perustutkinnon

Lisätiedot

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitajan opetussuunnitelma Asiakaspalvelun ja tietohallinnan koulutusohjelma Ensihoidon koulutusohjelma Kuntoutuksen koulutusohjelma Lasten ja nuorten hoidon

Lisätiedot

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma

Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Vaatetusalan perustutkinto Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija Vaatturintyön koulutusohjelma, vaatturi Vaatetusalan perustutkinnon, opetussuunnitelma Pukuompelijan koulutusohjelma, pukuompelija

Lisätiedot

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma

Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Suunnitteluassistentin perustutkinto Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti Suunnitteluassistentin perustutkinnon opetussuunnitelma Teknisen suunnittelun koulutusohjelma, suunnitteluassistentti

Lisätiedot

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma

Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Catering-alan perustutkinto Ruoka- ja asiakaspalvelun koulutusohjelma, palveluvastaava Suurtalouden ruokatuotannon koulutusohjelma, suurtalouskokki Catering-alan perustutkinnon opetussuunnitelma Ruoka-

Lisätiedot

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona

Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona 2013 Sosiaali ja terveysalan perustutkinto Näyttötutkintona Ammatillisten tutkinnon osien muutokset 2013/ Tutkinnon perusteet 2010 Hyväksytty Seurakuntaopiston johtoryhmässä 24.5.2013 1 SISÄLLYS 1 SEURAKUNTAOPISTON

Lisätiedot

a) Tutkintotavoitteinen koulutus

a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2 KORKEAKOULUN PERUSTOIMINTOj EN LAADUNvARMISTUKSEN KATTAv UUS ja vaikuttav UUS a) Tutkintotavoitteinen koulutus 2A Tutkintotavoitteinen koulutus SISÄLLYS 2A Opetus ja oppiminen -ydinprosessi 2A:1 Osaamisperustaisten

Lisätiedot

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma

Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma Talotekniikan perustutkinto LVI-asennuksen koulutusohjelma, LVI-asentaja LVI-asennuksen koulutusohjelma, kiinteistönhoitaja Talotekniikan perustutkinnon opetussuunnitelma LVI-asennuksen koulutusohjelma,

Lisätiedot

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma

Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma Kemiantekniikan perustutkinto Kemiantekniikan koulutusohjelma, prosessinhoitaja Kemiantekniikan perustutkinnon, prosessinhoitajan opetussuunnitelma kemiantekniikan koulutusohjelma Kemiantekniikan perustutkinnon

Lisätiedot

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma

Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarha-alan perustutkinto, puutarhurin opetussuunnitelma Puutarhatuotannon koulutusohjelma Viheralan koulutusohjelma Kukka- ja puutarhakaupan koulutusohjelma Puutarha-alan perustutkinnon, puutarhurin

Lisätiedot

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS

AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS AMMATILLISEN KOULUTUKSEN LAADUNHALLINTASUOSITUS Tekijät ja Opetushallitus Taitto Riikka Kiema ISBN 978-952-13-3558-7 Yliopistopaino Helsinki 2008 SISÄLTÖ ESIPUHE...5 1. LAADUNHALLINTASUOSITUKSEN TEHTÄVÄT

Lisätiedot

Voimassa 19.8.2015 alkaen.

Voimassa 19.8.2015 alkaen. Koulutuksen järjestäjän opetussuunnitelman yhteinen osa 2015 Voimassa 19.8.2015 alkaen. Sisällysluettelo 1. SAMIedun opetussuunnitelman yhteinen osa... 4 1.1 Ammatillisen koulutuksen tehtävät ja tavoitteet...

Lisätiedot

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma

Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Kone- ja metallialan perustutkinnon opetussuunnitelma Valmistustekniikan koulutusohjelma, koneenasentaja, koneistaja ja levyseppähitsaaja Automaatiotekniikan ja kunnossapidon koulutusohjelma, kunnossapitoasentaja

Lisätiedot

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA

KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA KOULUTUSVIENTI PALVELULIIKETOIMINTANA RATKAISUVAIHTOEHTOJA AMMATILLISEN KOULUTUSVIENNIN EDISTÄMISEKSI Ammatillisen koulutuksen viennin edistämisen hanke Maria Korpi, SKYO Markus Oedewald, Helmi Päivi Puutio,

Lisätiedot

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA

Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA Helsingin kaupunki Opetusvirasto AMMATILLISENA PERUSKOULUTUKSENA SUORITETTAVAN LOGISTIIKKA-ALAN PERUSTUTKINNON OPETUSSUUNNITELMA HELTECH 1.8.2009 SISÄLLYS SISÄLLYS... 1 JOHDANTO... 5 OPETUSSUUNNITELMAN

Lisätiedot

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA

POTKUA PEDAGOGIIKKAAN. pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia toimintatapoja ammatilliselle toiselle asteelle R A H O OPETUSHALLITUS IT TA A H A N K E T TA POTKUA PEDAGOGIIKKAAN pedagogista johtajuutta tukevia

Lisätiedot

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKAN PERUSTUTKINTO 1. OPETUSSUUNNITELMAN LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT... 1 2. OPPILAITOKSEN ARVOT, MISSIO, VISIO... 1 2.1 Arvot... 1 2.2 Missio... 2 2.3 Visio... 2 3. KOULUTUKSELLE ASETETUT

Lisätiedot

Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen

Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille FUTUREX Future Experts -hanke Ilkka Uronen (toim.) Opas korkeakoulujen työelämälähtöisen täydennyskoulutuksen järjestäjille FUTUREX

Lisätiedot

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta

Liiketalouden koulutus Palveluliiketoiminta Lahdenammattikorkeakoulu Liiketaloudenkoulutus Palveluliiketoiminta Opetussuunnitelma 2014-2015 7.1.2015 0 Sisällysluettelo 04PTOI PALVELUJEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ 15 OP... 11 04POSA PALVELUOSAAMINEN 15 OP...

Lisätiedot

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA

POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA 1 POHJOIS-KARJALAN KOULUTUSKUNTAYHTYMÄN OPETUSSUUNNITELMAN TUTKINTOKOHTAINEN OSA AMMATILLISEEN PERUSKOULUTUKSEEN OHJAAVA JA VALMISTAVA KOULUTUS 2010 Hyväksytty 01/11/2010 Voimassa 1.8.2010 alkaen Kehitysjohtajan

Lisätiedot