RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas

Koko: px
Aloita esitys sivulta:

Download "RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN. Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas"

Transkriptio

1 Koulutuslautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Tekninen lautakunta Kunnanhallitus Kunnanvaltuusto Kunnanhallitus RANTSILAN UUDEN PÄIVÄKODIN TARVESELVITYS JA HANKESUUNNITTELUN KÄYNNISTÄMINEN Koulutuslautakunta Rantsilan päivähoito toimii nykyisin kahdessa kiinteistössä seuraavas ti: A. Aleksanterin päiväkoti on sijoitettu vanhaan Aleksanterin kouluun, jos sa on en nen päiväkodin siirtymistä sinne toiminut asuinkiinteistö nä. Ra ken nus on valmistunut koulukäyttöön vuonna Raken nus on muu tettu kou lu käytöstä asuinkäyttöön vuosina Tuol loin ra kennus ta on korjattu laajasti uusimalla esim. ikkunat, läm mitys jär jes telmä sekä vesi- ja viemärijärjestelmä. Myös sähkö järjes telmä on peräisin 1970-luvulta. Sisäilmatyöryhmän toimeksiannosta rakennuksen kuntoa on kartoittanut Talotutkimus Kairitek Oy. Tutkimuksen lopputulokset osoittavat seuraavaa: 1. Rakennus on yli 100 vuotta (122 vuotta) vanha hirsirakenteinen ra ken nus, jon ka edellisestä peruskorjauksesta on yli 30 vuotta 2. Kuntotutkimuksen havaintojen perusteella alapohjarakenne on epätiivis ja ryömintätilasta tulee jonkin verran mikrobeja sisäilmaan 3. Rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamisen yhteydessä rakennuksen alapohja, välipohja ja yläpohja on uusittava 4. Vesikate on teknisen käyttöikänsä päässä ja se on uusittava muutaman vuoden kuluessa 5. Rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmä ei ole riittävä päiväkotikäyttöön 6. Rakennuksen korjauskustannukset ovat arviolta euroa B. Ryhmäperhepäiväkoti Tenavarinne on sijoitettu vanhaan

2 1900-luvun alussa rakennettuun kiinteistöön. Päivähoidon käyt töön rakennus on tullut vuon na Kumpikaan rakennus ei täytä päivähoitotilojen laatuvaatimuksia eikä niissä ole päiväkotikäyttöön tarkoitettuja, riittäviä ilmanvaihtojärjes telmiä. Laajankaan saneerauksen avulla ei voida taata yli 100 vuotta vanhojen rakennusten kuntoa kovin pitkäksi aikaa. Rantsilan varhaiskasvatuksen työntekijöiden perustelut uudelle, ko ko varhaiskasvatuksen yhteiselle päiväkotirakennukselle ovat liit teenä nro 26. Liitteenä on lisäksi alustava laskelma tilatarpeista. Laskelmissa on huomioitu kaikki päivähoitoa tarvitsevat lapsiryhmät, esiopetus sekä koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta. Päätösehdotus (Koulutoimenjohtaja): Koulutuslautakunta päättää esittää kunnanhallitukselle, että se 1. varaa vuoden 2013 talousarvioon euron määrärahan uuden päiväkodin suunnittelu kustannuksiin ja uuden päiväkodin rakentamisen määrärahan rakentamisohjel maan vuosille nimeää hanketta varten työryhmän ja että 3. rakentamisen edellytyksenä on valtionrahoituksen saaminen Kunnanhallitus Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. Päätösehdotus (sivistys- ja perusturvajohtaja): Kunnanhallitus hyväksyy koulutuslautakunnan esitykset ja valitsee päiväkodin hanketyöryhmään seuraavat henkilöt: Koulutuslautakunnan puheenjohtaja Koulutoimenjohtaja Päivi Myllylä Päivähoidonjohtaja Ulla-Maija Hepo-oja Päivähoidonohjaaja Eila Arffman Kehitys- ja tekninen johtaja Aimo Lehmikangas Kunnaninsinööri Helena Mämmelä Tilapalveluinsinööri Marja Huikari ja Sivistys- ja perusturvajohtaja Raimo Tieva.

3 Käsittely Sivistys- ja perusturvajohtaja muutti päätösehdotustaan koulutuslautakunnan esityksen kohdan 3 osalta seuraavasti: Kunnanhallitus hyväk syy kou lu tus lauta kun nan esi tyksen koh dan 1 ja 2 osalta, mutta koh dan 3 osalta sivis tys- ja pe rusturvajohtaja esittää, että valtionavus tuk sen saa mi nen ei ole edel ly tys uuden päiväkodin rakentamiselle. Kunnanvaltuusto Tekninen lautakunta Hanketyöryhmä on valinnut puheenjohtajaksi kehitys- ja teknisen johtajan ja sihteeriksi kunnaninsinöörin. Työryhmä on kokoontunut kolme kertaa. Työryhmä on valinnut arkkitehdin tekemään henkilökunnan laatiman huonetilaohjelman pohjalta pohja- ja asemapiirrokset päiväkodista. Samoin on valinnut sijoituspaikaksi Gananderin koulun, liikuntahallin ja kirjaston alueen. Alueella on menossa kaavamuutoksen valmistelu ja kaavaluonnos tulee lähiaikoina nähtäville. Aikataulu on sellainen, että hanke-esitys (laajuus, kustannusarvio ja rahoitustapa) tulee syksyn valtuustoon niin että määrärahat mahdolliseen toteuttamiseen voidaan ottaa vuosien talousarvioesi tyk seen. Suunnitelmia esitellään kokouksessa ja lautakunta voi kokouksen aikana tutustua suunniteltuun sijoituspaikkaan. Päätösehdotus: Lautakunta tutustuu hankkeeseen ja antaa omia näkemyksiään suunnitelmiin. Lautakunta ei esittänyt erityistä kommentoitavaa suunnitelmiin.

4 Lautakunta tutustui kokouksen jälkeen suunniteltuun rakennuspaikkaan. Tekninen lautakunta Rantsilan päiväkodin rakentamisesta on laadittu hankesuunnitelma, jos sa esitellään perustelut hankkeen toteuttamiselle, hankkeen laajuus sekä alustava kustannusarvio. Lisäksi esitetään hankkeen rahoi tus vaih to eh dot, joita on kolme; tilat vuokrataan, toteutetaan kunnan omana rahoituksena perinteiseen tapaan tai nk. elin kaa ri mal li na, jossa tiloista maksetaan pääoma ja käyttökuluista sovittua mak sua ja sovitun ajan kuluttua kunta lunastaa tilat itselleen sovitulla jään nösar vol la. Kunnanvaltuusto Hankkeen alustava kustannusarvio on noin 1,7-2 milj. euroa. Hankkeen on tarkoitus toteuttaa siten että päiväkoti olisi käytössä vuo den 2015 syksyllä. Edellä mainituista vaihtoehdoista esitetään vuokrausvaihtoehdon hyl kää mis tä kalliina ratkaisuna. Hanke esitetään toteutettavaksi joko perinteisellä itse rahoitetulla mal lil la tai elinkaarimallilla. Lopullinen valinta tehdään sen jälkeen kun elinkaarimallivaihtoehto on kilpailutettu ja vertailu oma ra hoit teiseen malliin on tehty. Hanke suunnitelma on esityslistan liitteenä. Päätösehdotus: Lautakunta esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy liitteen mukaisen hankesuunnitelman ja hyväksyy omara hoit tei sen mallin lisäksi selvitettäväksi elinkaarimallilla to teut ta misen minkä jälkeen valitaan kummalla mallilla hanke toteutetaan. Kunnanhallitus Päätösehdotus (kj.): Teknisen lautakunnan esitys hyväksytään.

5 Kunnanhallituksen esitys hyväksyttiin. Merkitään, että valtuutettu Pirkko Pehkonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo Kunnanhallitus 110 Elinkaarimallilla selvityksen yhteydessä on käynyt ilmi, että hanke on liian pieni elinkaarimallilla toteutettavaksi. Hankkeen tulisi olla yli 10 milj. euroa. Tämän lisäksi on selvitetty myös mahdollisuus toteuttaa hanke puhtaalla leasingrahoituksella. Myöskään tämä vaihtoehto ei ole järkevä, koska rahoitus muodostuu kalliimmaksi kuin normaalilla lainarahalla toteutettu hanke ja lisäksi sopimusosapuolia leasingrahoituksessa olisi kunta, rakentaja ja rahoittaja. Näin ollen hankkeen toteuttaminen normaalina kunnan investointihankkeena on osoittautunut parhaaksi vaihtoehdoksi. Eli hanke toteutettaisiin seuraavasti: 1. Kunta kilpailuttaa suunnittelun kesäkuun 2014 aikana. Kilpailutus tapahtuu siten, että valittava suunnittelija vastaa suunnittelusta kokonaisuutena (sisältää arkkitehti-, rakenne-, LVI-, sähkö-, automaatiosuunnitelmat). Tällä menettelyllä varmistetaan suunnitelmien yhteensovittaminen. 2. Tontin valmistelu aloitetaan purkamalla alueella olevat käytöstä poisteut rivitalot. 3. Urakointi kilpailutetaan syksyn 2014 aikana ja työt pyritään aloittamaan vuoden 2014 loppuun mennessä, mikäli aikataulu riittää. Urakointitavan päättää tekninen lautakunta (lähinnä valinta kokonaisurakan ja osaurakoinnin välillä). Valmistelijan ehdotus (keh. ja tekn. joht.): Kunnanhallitus hyväksyy hankkeen toteuttamisen edellä esitetyllä tavalla ja esittää valtuustolle, että Rantsilan päiväkoti toteutetaan perinteisellä tavalla kunnan itse järjestämällä rahoituksella. Päätösehdotus (kj.): Valmistelijan ehdotuksen mukaan.

6

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus

Hankkeen toteutuksen osalta on tarkasteltu seuraavia malleja: 1. Perinteinen toteutusmalli (kunnan oma toteutus) 2. Elinkaarimallitoteutus Tekninen lautakunta 23 18.02.2014 Tilahankkeiden elinkaaritoteutus 111/10.03.02/2014 Mäntsälän kunnassa on vahvan väestökasvun seurauksena muodostunut mer kit tä vä investointitarve. Vuosien 2014 2020

Lisätiedot

Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö

Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö Kasvatus- ja opetuslautakunta 51 23.04.2014 Tekninen lautakunta 91 13.05.2014 Tekninen lautakunta 135 26.08.2014 Lohjan Rauhanyhdistys ry:n ja Lohjan kaupungin päiväkotiyhteistyö 310/05.10.00/2014 KOPLK

Lisätiedot

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen

Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja. Karjalainen Raimo Varajäsen. Ilomäki-Piirilä Hannele jäsen. Makkonen Maarit jäsen PÖYTÄKIRJA 8/2014 282 Tekninen lautakunta 26.08.2014 AIKA 26.08.2014 klo 18:00-20:58 PAIKKA Kaupungintalo Monkola, Kh:n huone, Karstuntie 4, 08100 Lohja OSALLISTUJAT LÄSNÄ Aho Jarmo puheenjohtaja Luoma

Lisätiedot

Niilonpirtin hankesuunnitelma

Niilonpirtin hankesuunnitelma Perusturvalautakunta 56 13.05.2014 Tekninen lautakunta 94 13.05.2014 Kaupunginhallitus 231 26.05.2014 Kaupunginvaltuusto 72 11.06.2014 Perusturvalautakunta 85 26.08.2014 Tekninen lautakunta 138 26.08.2014

Lisätiedot

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO-

Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN ALUELÄMPÖ OY:N YHTIÖKO- HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 16/2011 405 Kunnanhallitus 15.08.2011 AIKA 15.08.2011 klo 17:00-20:45 PAIKKA Kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 204 EVÄSTYS HEINÄVEDEN

Lisätiedot

Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus

Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen sekä Hyökännummen päiväkodin elinkaarihankinnan rahoitus Kunnanhallitus 125 18.05.2015 Kunnanvaltuusto 49 01.06.2015 Kunnanhallitus 158 08.06.2015 Kunnanvaltuusto 72 15.06.2015 Kunnanhallitus 194 17.08.2015 Mäntsälän kunnan Hyökännummen ja Riihenmäen koulujen

Lisätiedot

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89

HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 HEINÄVEDEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 5/2011 89 Valtuusto 22.08.2011 AIKA 22.08.2011 klo 20:25-21:30 PAIKKA Kunnanvirasto valtuuston istuntosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 46 KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 13/2015 418 Kunnanhallitus 17.08.2015 Aika 17.08.2015 klo 14:00-15:33 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 191 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012

Pälkäneen yhteiskoulun ja lukion A-rakennuksen alapohjan korjaus 69/10.03.02/2012 Tekninen lautakunta 41 24.04.2013 Tekninen lautakunta 45 14.05.2013 Tekninen lautakunta 132 17.12.2013 Tekninen lautakunta 4 21.01.2014 Tekninen lautakunta 49 29.04.2014 Sivistyslautakunta 30 12.05.2014

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 17/2014 500 Kunnanhallitus 18.08.2014 Aika 18.08.2014 klo 15:00-18:11 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 206 Kokouksen laillisuus

Lisätiedot

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo

ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723. Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo ORIVEDEN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 16/2013 723 Kaupunginhallitus AIKA 09.09.2013 klo 15:00-19:13 PAIKKA Kaupunginhallituksen kokoushuone, kaupungintalo KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 279 KOKOUKSEN LAILLISUUS

Lisätiedot

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5

JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1. Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 4. 373 Pöytäkirjan tarkastajien valinta 5 JOENSUUN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 28/2014 1 Kaupunginhallitus Aika 08.09.2014 klo 15:00-18:36 Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone, Kaupungintalo Käsitellyt asiat Sivu 372 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

TAITOTALON PERUSKORJAUS

TAITOTALON PERUSKORJAUS Tekninen lautakunta 4 05.02.2015 Tekninen lautakunta 18 25.03.2015 Tekninen lautakunta 23 23.04.2015 Kunnanhallitus 97 04.05.2015 TAITOTALON PERUSKORJAUS 11/44.445/2015 TEKNLK 05.02.2015 4 Kunnan talousarvion

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 4/2015 1 Tekninen lautakunta 15.04.2015 AIKA 15.04.2015 kello 18:00-19:10 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto kunnanhallituksen kokoushuone KÄSITELLYT ASIAT Sivu 29 Ruokahuollon tuotannon

Lisätiedot

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773

MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 MYNÄMÄEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 20/2014 773 Kunnanhallitus 08.12.2014 AIKA 08.12.2014 klo 17:00-19:20 PAIKKA Kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 380 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula

ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1. Koivunen Tuula ORIMATTILAN KAUPUNKI PÖYTÄKIRJA 9/2015 1 Aika 18.05.2015 klo 16:00-21:22 Kaupunginhallitus 18.05.2015 Paikka Osallistujat Kaupunginhallituksen kokoushuone Nimi Tehtävä Koivunen Tuula pj. Ryynänen Aimo

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 2/2014 18 Kunnanvaltuusto 10.03.2014 Aika 10.03.2014 klo 17:00-19:27 Paikka Kunnantalo, valtuustosali Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 6 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.

Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014. Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03. Yhdyskuntalautakunta 104 07.10.2014 Kaupunginhallitus 183 15.10.2014 Kaupungintalon saneeraushankkeen uudelleen määrittely 734/10.03.02/2014 YLK 07.10.2014 104 Kaupungintalon saneeraus sisällytettiin kaupungin

Lisätiedot

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone

Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Nastolan kunta Pöytäkirja 16/2014 373 Kunnanhallitus Aika 27.10.2014 klo 18:00-21:55 Paikka Nastolan kunnantalo, kunnanhallituksen kokoushuone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 167 Vuoden 2015 tulo- ja kiinteistövero

Lisätiedot

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA

KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170. Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA KIIMINGIN KUNTA PÖYTÄKIRJA 8/2010 170 Kunnanvaltuusto 13.12.2010 AIKA 13.12.2010 klo 09:00-19:35 PAIKKA Valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Otsikko Sivu 61 TERVEYSKESKUKSEN TILOJEN TARVESELVITYS JA 173 HANKESUUNNITELMA

Lisätiedot

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen

Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen Kunnanhallitus 358 01.12.2014 Kunnanhallitus 396 08.12.2014 Vuoden 2015 talousarvion ja vuosien 2016-2017 taloussuunnitelman hyväksyminen 647/02.02.00/2014 Kunnanhallitus 01.12.2014 358 Valmistelija (hj):

Lisätiedot

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244

MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244 MÄNTSÄLÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 9/2015 244 Kunnanhallitus 18.05.2015 Aika 18.05.2015 klo 15:00-19:32 Paikka Kunnantalo, kunnanhallituksen huone Käsitellyt asiat Otsikko Sivu 119 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista)

Inarin kunta Esityslista 3/2015 1. Valtuusto. Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00. Käsiteltävät asiat (asialista) Inarin kunta Esityslista 3/2015 1 Valtuusto Kokousaika 11.06.2015 klo 14:00 Kokouspaikka Kunnantalon valtuustosali Käsiteltävät asiat (asialista) Asia Otsikko Sivu 21 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden

Lisätiedot

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä:

Kunnalla on suoraan omistuksessaan yhteensä 36 asuinhuoneistoa. Ne ovat seu raa vis sa kiinteistöissä: Kunnanhallitus 5 13.01.2014 Kunnanhallitus 65 17.03.2014 Kunnanvaltuusto 13 22.04.2014 Kunnanhallitus 195 22.09.2014 Kunnanvaltuusto 38 29.09.2014 Kunnan omistamien vuokra-asuntojen yhtiöittäminen 14/10.03.02/2014

Lisätiedot

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1

PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 PÖYTYÄN KUNTA PÖYTÄKIRJA 14/2013 1 Kunnanhallitus 07.10.2013 AIKA 07.10.2013 klo 18:00-21:20 PAIKKA Pöytyän kunnanvirasto, Riihikosken toimipiste ASIAT Otsikko Sivu 276 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Lisätiedot

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta

Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta Kunnanhallitus 213 01.06.2015 Valtuusto 27 11.06.2015 Ivalon ala-asteen koulun yhteydessä toimivan iltapäivätoiminnan tilajärjestelyt / vuokratilojen hankinta 190/10.03.02/2015 KHALL 213 Sivistysjohtaja

Lisätiedot

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä.

Haahtelan laatima toimitilastrategiatyön toisen vaiheen Nummelan toimitilojen kehittämisesitys on jaettu esityslistan liitteenä. Hallitus 80 14.12.2012 Hallitus 1 25.01.2013 Hallitus 11 15.02.2013 Hallitus 43 17.05.2013 Hallitus 60 14.06.2013 Hallitus 3 24.01.2014 Hallitus 17 28.03.2014 Hallitus 27 25.04.2014 Hallitus 51 29.08.2014

Lisätiedot

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu

PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1. Sivu PÄLKÄNEEN KUNTA PÖYTÄKIRJA 12/2015 1 Kunnanhallitus 25.06.2015 AIKA 25.06.2015 kello 18:00-20:25 PAIKKA Pälkäneen kunnanvirasto, valtuustosali KÄSITELLYT ASIAT Sivu 162 Pälkäneen Asuntotuotanto Oy:n jatkuvuussuunnitelma

Lisätiedot

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017

Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 Sivistyslautakunta 147 07.10.2014 Sivistyslautakunnan esitys talousarvioksi 2015 ja taloussuunnitelmaksi 2016-2017 571/02.02.00/2014 SIVLTK 147 Asian valmistelija: sivistysjohtaja Jyrki Lumiainen Kunnanhallitus

Lisätiedot

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1

PALTAMON KUNTA PÖYTÄKIRJA 7/2013 1 PALTAMON KUNTA PÖYTÄKRJA 7/2013 1 Kunnanvaltuusto 14.11.2013 AKA 18:00-19:33 PAKKA Valtuustosali OSALLSTUJAT Nimi Klo Tehtävä Lisätiedot LÄSNÄ Ahoniemi Pasi 18:00-19:33 Jäsen Ala-Hiiro Olavi 18:00-19:33

Lisätiedot